Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓK,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓK,"

Átírás

1 Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓK, GYAKORLATVEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÉS GYAKORLAT- VEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK SZÁMÁRA tanegységek: 1. Megfigyelés, bekapcsolódás az óvodai életbe (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai interakciók elemzése (csoportos szakmai gyakorlat) 2. félév készült: a TÁMOP B.2 Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés megújításáért című projekt K/5 modulja keretében Eszterházy Károly Főiskola, 2014 Kedves Óvodapedagógus Hallgató! Az elkövetkező időszakban a gyakorlati képzés résztvevőjeként, Ön különféle tantárgyi tanulmányaival párhuzamosan félévről félévre haladva szakmai gyakorlatokat is végez. Minden félévben Útmutató segíti a gyakorlatokon való részvételét, a feladatok megoldását és a követelmények teljesítését. A szakmai gyakorlat a gyakorlóhelyszínen zajlik, levelező képzésben részben más intézményben is történhet. Ebben a dokumentumban megtalálja a tudnivalókat, bemutatjuk a tanegységek leírásait, benne a tantárgyi követelményeket. Kérjük, figyelmesen olvassa a következő oldalakat, melyek többek között az alábbi fontos információkat tartalmazzák a szakmai gyakorlattal kapcsolatban: mikor és hogyan kell megjelennie a gyakorlóhelyen, kinél kell jelentkeznie megérkezésekor, mit kell magával hoznia, milyen feladatokat kell elvégeznie, hogyan igazoltassa gyakorlatát, mi a teendője, ha betegség miatt nem tud részt venni a gyakorlaton. Kívánunk Önnek hasznos szakmai tapasztalatszerzést! Reméljük, hogy az óvodáról és az óvodapedagógusi tevékenységekről számos ismerettel, élménnyel gazdagodik a félév tantárgyaiban! 1

2 Kedves Gyakorlatvezetők! Ebben a félévben Gyakorlatvezetőként - Önök is részt vesznek az óvodapedagógus hallgatók 2. félévi szakmai gyakorlati képzésének folyamatában. Kérjük, hogy az Útmutatóban leírtak alapján szervezzék, irányítsák a hallgatók munkáját. Kísérjék figyelemmel a hallgatók által vezetett szakmai dokumentációt, a megadott feladatsor alapján instrukcióikkal segítsék az írásbeli munkát. Köszönjük a tartalmas együttműködést! 1. Általános tudnivalók, irányelvek Az Útmutató a főiskolai/kari honlapon olvasható, illetve onnan letölthető, nyomtatható. Az Útmutató mellékletei, valamint az adott karon érvényes előírások (amennyiben lesznek ilyenek) megtalálhatók a kar honlapján. Itt elérhetőek a gyakorlati hétre vonatkozó feladatok, feladatsorok és egyéb űrlapok (jelenléti ívek, értékelőlapok/igazolások, stb.). A gyakorlatot az Útmutatóban rögzített módon kell teljesíteni. A szakmai gyakorlati tantárgy vezetője az egyéni gyakorlat esetében a gyakorlatvezető óvodapedagógus, a csoportos gyakorlat esetén a gyakorlatvezető főiskolai oktató. Ők segítik a hallgatók szakmai gyakorlatát, ellenőrzik és értékelik a feladatok, követelmények, elvárások teljesítését, ellenőrzik a jelenlétet és a megjelenés módját. A gyakorlatvezető óvodapedagógusok illetve a gyakorlatvezető főiskolai oktatók vezetik a szakmai gyakorlatok (jelenlét, részeredmények) összesítő jegyzékét is. A hallgatók gyakorlati képzésre történő beosztását az adott tanegység óvodai gyakorlatáért felelős gyakorlatvezető főiskolai oktató és gyakorlatvezető óvodapedagógus készíti el. Az egyes hallgatókra vonatkozó konkrét beosztást ők közlik. Az óvodai gyakorlat megkezdésének feltétele az egészségügyi alkalmasság, melyről szóló orvosi igazolást, minden gyakorlati félév elején a gyakorlatvezető főiskolai oktatónak kell leadni (ő gyűjti össze és továbbítja az óvodához). A jelenlétet a TVSZ szabályozza. A hallgató az egyéni és csoportos gyakorlatról nem hiányozhat. Amennyiben betegség miatt nem tud megjelenni, távolmaradását legkésőbb a hiányzás napján 7.30-ig jeleznie kell a tantárgy vezetőjének. A hiányzásáról szóló orvosi igazolást a következő heti gyakorlati napon be kell mutatnia. A gyakorlat pótlására egy alkalommal, a szorgalmi időszakban előre szervezett időpontban van lehetősége. A hallgatótól elvárjuk, hogy a gyakorlaton az alkalomhoz illő ruházatban jelenjen meg. Magatartását, megjelenését illetően köteles betartani a gyakorlati hely házirendjében foglaltakat. Általános követelmény a szabad mozgást lehetővé tevő, a munkavégzéshez alkalmas, kulturált öltözék, zárt cipő viselése, a feltűzött haj, a megfelelő derékmagasságú nadrág, a köldököt takaró blúz, a szolid és biztonságos ékszerviselet; testékszerek, műkörmök és az erős smink mellőzése. A megjelenésre vonatkozó előírások betartását a tantárgy vezetője ellenőrzi. Amennyiben a hallgató megjelenése nem az előírásoknak megfelelő, a gyakorlati napon nem vehet részt. 2

3 A gyakorlatokon kezdés előtt 15 perccel kell megjelennie, kezdésre már átöltözve (kényelmes ruházat, váltócipő) a csoportszobában kell lennie. A szakmai gyakorlat ideje alatt szakmai dokumentációt vezessen a megadott feladatsor alapján, a gyakorlatvezető óvodapedagógus instrukciói, iránymutatásai szerint. A gyakorlat során a barátkozó szándékú kisgyermekek figyelmét az érintett hallgató finoman vezesse vissza a csoport tevékenységéhez. A hallgatók csoportszobában történő étkezése pedagógiai és higiénés okok miatt semmilyen formában nem megengedett. A levelező tagozatos hallgatók feladatai és kötelezettségei megegyeznek a nappali képzésben résztvevőkével, az előírt összes óraszám is azonos. 2. Az óvodapedagógus szak gyakorlati képzési rendszere (aktuális tanegységek) ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK SZAKMAI GYAKORLATA tantárgyak félévek kredit számonkérés Bölcsődei, óvodai tájékozódás 25 ó (1 hét) 0 (krit. köv) min. ai Óvodai megfigyelés Megfigyelés, bekapcsolódás az óvodai életbe Óvodai interakciók elemzése Óvodai tevékenységek önálló irányítása 1. Óvodai tevékenységek és interakciók elemzése 1. Óvodai tevékenységek önálló irányítása 2. Óvodai tevékenységek és interakciók elemzése 2. Óvodai tevékenységek önálló irányítása 3. Óvodai tevékenységek és interakciók elemzése 3. Külső szakmai gyakorlat 15 ó 0 (krit. köv) min. ai 2 min. ai 30 ó 2 min. ai 3 gyj 30 ó 2 gyj 3 gyj 30 ó 3 gyj 3 gyj 30 ó 3 gyj 200 ó (8 hét) 9 min. ai Zárófoglalkozás 5 ó 1 gyj 3

4 Óvodapedagógusi önreflexió 15 ó 1 min. ai Összes kredit A 2. félév két szakmai tantárgyának tanegység leírása: TANEGYSÉG LEÍRÁSA A tantárgy neve: Megfigyelés, bekapcsolódás az óvodai életbe A tanóra típusa: gyakorlat és száma: ra/félév A számonkérés módja: min. ai. A tantárgy tantervi helye: 2. félév 4 Kódja: NBC_OV128G2 Előtanulmányi feltételek: Bölcsődei, óvodai tájékozódás, Játékelmélet és módszertan Kötelező / választható tantárgy Tantárgyleírás Az oktatás nyelve: magyar Kreditszáma: 2 A tanegység oktatásának célja: a megfigyelés, tájékozódás, valamint a gyermekek testi képessége fejlődésének segítése, bekapcsolódás az óvoda mindennapos tevékenységeibe (alapvető gondozási feladatok, játék, mesélés), a játék (pszichológiai-pedagógiai) kérdései a napi gyakorlatban, az óvodapedagógusi teendők mélyebb megismerése, a pályaismeret gazdagítása. Elsajátítandó ismeretanyag: az óvodapedagógus gondozási-nevelői munkájának megfigyelése, az óvodai tapasztalatszerzést segítő óvodapedagógusi attitűd, a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani ismeretek elsajátítása; különös tekintettel a gyermeki játék, verselés, mesélés megismerése területén, az írásbeli jegyzetek szakszerű vezetése. Kialakítandó kompetenciák: a) Ismerik: az óvodás korú gyermek személyiségének fejlődési sajátosságait, illetve a személyiség fejlődéséhez szükséges feltételeket, az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit, az anyanyelvi nevelés, a játék tevékenységekhez szükséges módszereket. b) Rendelkeznek: gyermekközpontú szemlélettel, játszóképességgel, előítélet-mentes; inter- és multikulturális nevelés-szemlélettel. c) Képesek: az óvodapedagógusi nevelő tevékenység során fellépő problémák felismerésére, kezelésére, óvodapedagógusi nevelő tevékenység részleges ellátására, pedagógiai döntésekre, szakmai együttműködésre a gyerekek nevelésében, gondozásában; a team-munkához szükséges kooperációra. Az értékelés módszere: A hallgatók a gyakorlati képzési útmutatóban és kari mellékleteiben részletezett szempontok szerint vég-

5 zett megfigyeléseikről feljegyzéseket vezetnek. Szempontok segítségével értékelésre kerül a hallgató feladatokhoz, viselkedési normákhoz, gyerekekhez való viszonyulása is. A záró minősítés (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) a mérhető teljesítmény és az attitűdjellemzőkre nyert minősítés összesítéséből születik. Irodalom Kötelező irodalom: Óvodai Nevelési Országos Alapprogram Az óvoda helyi nevelési programja Az Óvodai nevelés című folyóirat aktuális, vonatkozó írásai Ajánlott irodalom: Zilahi Józsefné: Mese-vers az óvodában. Eötvös Könyvkiadó, Bp Balázsné Szűcs Judit - Porkolábné Balogh Katalin - Szaintzné Gegorics Anna (szerk.): Komplex prevenciós óvodai program Kudarc nélkül az iskolában. Trefort Kiadó, Bp Fontosabb technikai és egyéb segédeszközök; rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: Szakmai gyakorlati útmutató óvodapedagógus szakos hallgatók részére A tanegység leírása készült: július 22. A tantárgy neve: Óvodai interakciók elemzése A tanóra típusa: gyakorlat és száma: 30 óra/félév A számonkérés módja: min. ai. A tantárgy tantervi helye: 2. félév TANEGYSÉG LEÍRÁSA 5 Kódja: NBC_OV129G2 Előtanulmányi feltételek: Megfigyelés, bekapcsolódás az óvodai életbe Kötelező / választható tantárgy Tantárgyleírás Az oktatás nyelve: magyar Kreditszáma: 2 A tanegység oktatásának célja: az egyéni gyakorlatot teljesítő hallgató tevékenységének, valamint a gyermek-óvodapedagógus kapcsolatnak a megfigyelése, a gyermeki játékszituációk elemzése, az óvodás gyermek (kognitív, szociális, motoros, verbális) képességeinek a megfigyelése, az óvodáskorú gyermek - megvalósuló napirend folyamatában való - viselkedésének az elemzése. Elsajátítandó ismeretanyag: az óvodapedagógus mint reflektív pedagógus, az óvodapedagógus munkakapcsolatai a gyakorlatban, a gyermekek szabad játékhoz való érzékenyebb és differenciáltabb viszonyának a megnyilvánulásai a napi gyakorlatban, speciális pedagógiai képességek (figyelemmegosztás, helyzetfelismerés, döntés, alkalmazkodás, tolerancia, empátia, játszani tudás stb.) a gyakorlatban. Kialakítandó kompetenciák: d) Ismerik: az óvodás korú gyermek személyiségének fejlődési sajátosságait, illetve a személyiség fejlődéséhez szükséges feltételeket, az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeit, az egészségre nevelés és a mentális egészség védelmének elvi és gyakorlati kérdéseit. e) Rendelkeznek:

6 gyermekközpontú szemlélettel, játszóképességgel, önismerettel; önértékelési képességekkel; az önérvényesítés képességével, szakmai kommunikációs képességgel. f) Képesek: az óvodapedagógusi nevelő tevékenység során fellépő problémák elemzésére, szakszerű leírására, elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában az óvodás gyermekek, valamint az óvodapedagógus tevékenységét szakmai szempontok alapján elemezni. Az értékelés módszere: A hallgatók a gyakorlati képzési útmutatóban és kari mellékleteiben részletezett szempontok szerint végzett megfigyeléseikről feljegyzéseket vezetnek. Szempontok segítségével értékelésre kerül a hallgató feladatokhoz, viselkedési normákhoz, gyerekekhez való viszonyulása is. A záró minősítés (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg) a mérhető teljesítmény és az attitűdjellemzőkre nyert minősítés összesítéséből születik. Irodalom Kötelező irodalom: Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja Helyi nevelési programok Kósáné Ormai Vera: A mi óvodánk. Okker Kiadó, Bp Ajánlott irodalom: N. Kollár Katalin-Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Bp Fontosabb technikai és egyéb segédeszközök; rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: Szakmai gyakorlati útmutató óvodapedagógus szakos hallgatók részére A tanegység leírása készült: július A tanegységek vezetőinek feladatai - A tanegységek gyakorlatvezetői (oktató, gyakorlatvezető óvodapedagógus), a kar és a gyakorlóhely intézményi előírásainak megfelelően és intézményvezetőkkel egyeztetve elkészítik a személyekre és/vagy csoport/ok/ra vonatkozó konkrét beosztást (időpontok, óvodai csoportok). - A gyakorlatvezető főiskolai oktató (mindkét tantárgyra vonatkozóan) a szakmai gyakorlat beindulása előtt begyűjti a hallgatóktól az egészségügyi alkalmasságról szóló orvosi igazolásokat és továbbítja az óvoda vezetőjéhez. - A gyakorlatvezetők a jelenlétről és a részteljesítményekről, ill. a záró minősítésről összesítő jegyzéket vezetnek, az űrlapok az útmutató kari mellékletében megtalálhatók. - Az igazoltan hiányzók számára a gyakorlat vezetője egy alkalommal pótlehetőséget biztosít (a szükséges intézményi egyeztetésekkel), szükség esetén erről a lehetőségről az érintett hallgatókat értesíti. - A gyakorlatvezető főiskolai oktató a záró minősítést a szorgalmi időszak végén, a szabályzatban előírt határidőig bejegyzi a nyilvántartó rendszerbe (NEPTUN). 6

7 Az értékelés módja: minősített aláírás. 5. Az egyéni és a csoportos gyakorlat értékelése A minősítés megállapításához mind a szöveges tartalmakat, mind a mért teljesítményt (a %-os sztenderd) figyelembe kell venni. Ha a hallgató akár az attitűdjellemzőkkel, akár a mért teljesítményével nem felelt meg minősítést szerzett, a záró minősítése csak nem felelt meg lehet. A két terület minősítési kategóriájának eltérése esetén a tantárgy vezetője dönt. Kiválóan megfelelt - a tanegységre előírt feladatokat nagy érdeklődéssel és szorgalmasan teljesítette, - önállóan, igényesen vezette a pedagógiai feladatlapokat, - maximálisan elfogadta és követte a gyakorlatvezető óvodapedagógus iránymutatásait, - a hospitálásai, megfigyelései alkalmával a gyermekek érdekeit figyelembe vevő magatartást tanúsított, - a megbeszéléseken érdeklődő, aktív volt, - mért teljesítménye min. 90%-os. Megfelelt - a tanegységre előírt feladatokat teljesítette, - megfigyeléseit lejegyezte, - elfogadta a gyakorlatvezetők iránymutatásait, - a gyermekekkel való kapcsolatában törekedett az empátiára, toleranciára, - a megbeszéléseken részt vett - mért teljesítménye 51-89% közötti. Nem felelt meg - a gyakorlat/ok/ról igazolatlanul hiányzott, - feladatait nem az előírtak szerint teljesítette, - megfigyeléseit nem jegyezte le, vagy többségében elfogadhatatlan szinten teljesített, - a gyakorlatvezetők útmutatásait nem fogadta el, - magatartása nem empatikus, nem toleráns, - mért teljesítménye nem haladja meg az 50%-ot. 7

I S K O L A I SZAKVEZETŐK,

I S K O L A I SZAKVEZETŐK, Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ I S K O L A I SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA tanegység: Pszichológiai megfigyelés Fókuszban az osztály (45 + 1 óra)

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M Gyakorlati képzési modul óra~és vizsgaterve... 4 A gyakorlóóvodák... 5 A gyakorlati képzés feladatai... 6 A gyakorlati

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT DARVAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2010 Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZGATÓ SZOLNOK 2007 1 A gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1077 Budapest Dob u. 95. A Hatályos: 2008. január 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat

Részletesebben

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gyakornoki Szabályzata 2007. Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat 19. sz. melléklet Gyakornoki szabályzat 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

SZMSZ 14. sz. melléklete

SZMSZ 14. sz. melléklete SZMSZ 14. sz. melléklete Hatályba lépés időpontja: 2008. augusztus 1. Heller Alajosné főigazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat

Részletesebben

A Szerb Antal Gimnázium

A Szerb Antal Gimnázium Szerb Antal Gimnázium 1 Gyakornoki Szabályzat A Szerb Antal Gimnázium Gyakornoki szabályzata Készült: 2007. november Cím: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. 1 Szerb Antal Gimnázium 2 Gyakornoki Szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Budapest, 2008. július 1. P l á n k Tibor igazgató GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Hétpettyes Óvoda 1033 Budapest, Harrer Pál u.7. Szí-kör-Játék Tagóvoda 1032. Budapest, Solymár u.12-14 TH: 1032. Budapest,Törzs u.2 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Gyakornoki szabályzat 2007. december Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53.

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása...

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása... Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat célja... 4 6. A gyakornok

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1. Jogszabályi háttér A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. -a, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Báthori Adél Lőrinczné Kovács Terézia Somorjai Ágnes Székelyné Kárpáti Ildikó sulinova Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

2008. november HÍRLÁNC

2008. november HÍRLÁNC 2008. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben