Pusztakovácsi Általános Iskola 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. Tel./Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pusztakovácsi Általános Iskola 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. Tel./Fax: 06 85 337-076 2014."

Átírás

1 Pusztakovácsi Általános Iskola 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. Tel./Fax: Házirend 2014.

2 Bevezető A házirend a Pusztakovácsi Általános Iskola tanuló- és nevelőközösség munkájának, magatartásának, együttműködésének alapszabálya. A házirend előírásai az iskolahasználók valamennyi közösségére kötelező érvényűek. Azok megszegése fegyelmi felelősségre vonást von maga után. Általános rendelkezések Az iskola területén valamint az iskola által szervezett rendezvényeken (kirándulás, színházlátogatás stb.) a tanulóknak dohányozni, szeszes italt vagy kábító hatású szert birtokolni, fogyasztani, szerencsejátékot játszani, illetve oda tűz-és robbanásveszélyes eszközöket vinni tilos. Az intézménybe hozott értéktárgyakért, pénzösszegért az iskola nem vállal felelősséget. A tanuló azokat átmeneti időre (pl. egy tanóra időtartama) a nevelőnek megőrzésre átadhatja (ékszer, óra, szemüveg stb.). Mobiltelefon, kézi számológép, MP3, MP4 lejátszó, játékok -tehát olyan tárgy, melynek behozatala a tanításhoz nem szükséges- megőrzését nem vállaljuk. Fenti tárgyak használata tanórán bármely üzemmódban tilos. Egyéb esetekben pl. segítségkérés céljából alkalmazható. A talált tárgyakat, pénzösszeget az ügyeletes nevelőnek vagy az osztályfőnöknek kell leadni. A tanulók kerékpárjukat a kijelölt tárolóban, annak közvetlen közelében kötelesek elhelyezni. (A kerékpárok szükséges biztonsági zárral való felszerelése a tulajdonos kötelessége!) Iskolán kívüli rendezvényen alkalomhoz, helyhez illő magatartást várunk el diákjainktól. 1. Tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje Az iskolával tanulói jogviszonyba kerülhet az a gyermek, aki életkorát tekintve megfelel a köznevelési törvényben foglalt kritériumoknak. Jogviszonyt létesíthet továbbá az, aki az iskola beiskolázási körzetében bejelentett lakással rendelkezik, illetve aki az iskolába felvételét kéri mindaddig, ameddig erre a létszámkeret lehetőséget ad. Az iskola beiskolázási körzete a fenntartó által meghatározott közigazgatási terület. Az iskolába való felvételt a kiskorú jogi képviselője kérheti a megfelelő dokumentumok bemutatásával. A felvett tanuló az életkorának és a felvételt megelőzően megszerzett végzettségének megfelelően kerül a megfelelő osztályba illetve tanulócsoportba. Az első osztályos tanulók beíratásának kiírásáról a KLIK gondoskodik a közoktatási törvénynek megfelelően tárgyév március 1. és április 30. között a helyben szokásos módon (hirdetőtáblákon való kifüggesztéssel, honlapon megjelenítéssel és/vagy a szülők egyéni tájékoztatásával). Az első alkalommal iskolába lépő tanuló felvételéhez szükséges a gyermek személyazonosságát igazoló iratokon kívül az iskolaérettség igazolása. Automatikus a más iskolából való átvétel abban az esetben, ha a tanuló az átvételt megelőzően a kerettantervben meghatározottak alapján folytatta tanulmányait. Különbözeti vizsgát köteles az átvett tanuló tenni abban az esetben, ha valamely tantárgyat, műveltségi tartalmat az átvételt megelőzően egyáltalán nem tanult, és ha annak letétele a továbbhaladásához feltétlenül szükséges. A különbözeti vizsga letételének szükségességéről az intézményvezető a kiskorú tanuló jogi képviselőjét határozatban értesíti a kötelezettségről. Amennyiben a tanuló az átvételt megelőzően nem tanult idegen nyelvet (vagy másik nyelvet tanult), intézményvezetői határozat alapján maximum egy tanév időtartamára felmenthető annak értékelése és osztályozása alól, hogy elmaradását pótolni tudja. Az iskola sajátos nevelési igényű tanulók felvételét és képzését is biztosítja. Ebben a rendszerben való neveléshez szükséges a szakértői bizottság véleményezése, áthelyező határozat illetve az intézményvezető által kiadott határozat. (BNO: F70, F80, 81, 82 ) A határozat ellen fellebbezést az intézményvezetőhöz lehet benyújtani, aki 15 napon belül köteles arra reagálni. A tanuló másik okt.-nevelési intézményből történt átvétele után az intézményvezető intézkedik arról, hogy a beiratkozásról az előző intézményt értesítse. 2

3 2. Tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje Megszűnik a tanulói jogviszonya annak a tanulónak, akinek a tankötelezettsége lejárt, a beiskolázási körzetből elköltözik, továbbá ha a jogviszony megszűnését a szülő bármely más okból kéri. A tanulói jogviszony megszűntéről az intézményvezető - amennyiben tudomása van arról, hogy a gyermek hol kívánja folytatni tanulmányait - értesítést küld a fogadó intézménynek. Megszűntethető a tanulói jogviszony abban az esetben, ha a tanuló a köznevelési törvény rendelkezései szerinti óraszámnál többet mulasztott igazolatlanul, illetve ha ezt fegyelmi határozat kimondja. 3. Az iskola munkarendje Iskolaévenként az iskola élet-és munkarendjének kialakításakor az érvényben levő törvényeket, rendeleteket, az intézményi belső szabályzatokat valamint az iskola hagyományait vesszük figyelembe. A tanítási nap rendje: A tanítás munkanapokon reggel 7.50-kor kezdődik. A tanítási órák 45, az óraközi szünetek 5, 10, 20 (tízórai ) illetve 35 ( ebéd ) percesek. A 6. óra illetve a délutáni foglalkozások kor kezdődnek, az iskola a felügyeletet 16:00-ig biztosítja a tanulók részére. Az iskolába érkezés ideje a helyben lakóknak tól lehetséges, legkésőbb Az autóbusszal járók számára annak menetrendje az irányadó. A korábban érkező tanulók az udvaron, rossz idő esetén a kijelölt teremben vagy a folyosón tartózkodnak nevelői felügyelet mellett. A jelző csengetést követően nevelői irányítással vonulnak a tantermekbe. A bevonulást követően (cipőváltás és szükség szerinti öltözködés után) a tanulók a tanteremben előkészülnek a tanórára, és fegyelmezetten várják a nevelőt. Az iskolában a váltócipő használata ajánlott! A kabátokat minden osztály a számára kijelölt szekrényben, fogasokon helyezi el. A szekrényben, fogason elhelyezett értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget. A tanítási órát zavarni csak rendkívül indokolt esetben lehet. A szülők a gyermekektől a folyosón válnak el, ugyanitt várhatják őket. A tanítási idő alatt a tanulók az intézmény területét nem hagyhatják el, kivéve, ha erre az osztályfőnök, ügyeletes nevelő vagy intézményvezető engedélyt ad. Az engedély alapja a szülő írásbeli vagy személyes, szóbeli kérése lehet. A tanulónak minden kötelező iskolai foglalkozásról való távolmaradását igazolnia kell. a mulasztás igazoltnak tekintendő, ha a tanuló- kiskorú tanuló esetén a szülőelőzetes írásbeli vagy személyes szóbeli kérelmére az illetékes pedagógustól (osztályfőnök) írásbeli engedélyt kapott a távolmaradásra, továbbá ha a tanuló beteg volt, és azt orvosi igazolással vagy más hivatalos elfoglaltságát a megfelelő irattal igazolja A mulasztások igazolásának bemutatására a mulasztást követő első iskolában töltött nap utáni első osztályfőnöki óráig terjedő időszakban kell sort keríteni. Az osztályfőnök az igazolatlan hiányzás okát köteles kideríteni és a szükséges intézkedéseket megtenni. Az igazolatlan mulasztás jogkövetkezményt von maga után (1 óra után értesítés szülőnek, 10, 30, 50 óra után értesítés szülőnek, gyámhatóságnak és kormányhivatalnak). Az óráról való késést is igazolni kell. Amennyiben a késés eléri a 10 percet, azt a naplóba be kell jegyezni, és amennyiben 4 ilyen eset előfordul, igazolatlan órának számít. A tanítási órák, szünetek rendje: 1. óra szünet(tízórai) (20 perc) 2. óra szünet (10 perc) 3. óra szünet (10 perc) 4. óra szünet (10 perc) 5. óra szünet (ebéd) (35 perc) 6. óra

4 Délutáni foglalkozások időbeosztása 1. óra (azon tanulók részére, akiknek nincs 6. órája délelőtt) szünet 13:45-.13: 55 (10 perc) 2. óra 13:55-14:40 szünet 14:40-14:50 (10 perc) 3. óra 14:50-15:35 szünet 15:35-15:45/ 15:50-16:00 (10 10 perc uzsonna / két csoport ) A tanulók az óraközi és foglalkozások közti szünetekben az időjárástól függően az udvaron vagy a folyosón tartózkodnak, kivéve azon szüneteket, amikor az ebédlőben tartózkodnak. Az ügyelet rendje: A nyitva tartás ideje alatt folyamatos felügyeletet biztosítunk. A felnőtt ügyelet a beosztási rend szerint történik. A beosztást a tanévet megelőző nevelőtestületi értekezleten a nevelők készítik el. Az ügyeletes nevelő reggel ig valamint az óraközi szünetekben és az autóbuszok indulásáig látja el a felügyeletet. Munkáját segíti/k az osztályokban választott hetes/ek. Tanuló az intézmény épületében felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Tanulmányi szünetek ideje alatt az ügyeleti rendről az érintetteknek tájékoztatást kell adni. 4. A tanév rendje, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szabályai A tanév, ezen belül a szorgalmi és nevelési év rendjét az ágazati miniszter állapítja meg évenként miniszteri rendelet formájában. E rendeletben szabályozza a tanítási napok, a tanítás nélküli munkanapok számát és a tanítási szünetek, alap-és érettségi vizsgák rendjét. E szabályozástól eltérés szükség szerint a fenntartó és a szülői közösség véleményének kikérése után lehetséges. A rendeletben foglaltak figyelembe vételével a helyi szabályozás meghatározása a tanévnyitó nevelőtestületi ülés hatáskörébe tartozik (Éves munkaterv) A tanévnyitó értekezlet dönt továbbá: Az új tanév feladatairól A tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról A tanórák, foglalkozások rendjéről Az iskolai rendezvények és programok tartalmáról, időpontjáról A szorgalmi idő az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődik és a tanévzáró ünnepéllyel zárul. Az iskolai év hagyományosan állandó szakaszhatárai: Első tanítási nap Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap, szünetet követő első tanítási nap Téli szünet előtti utolsó tanítási nap, szünetet követő első tanítási nap Félévi tanulmányi értesítők kiadásának időpontja Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap, szünet utáni első tanítási nap Utolsó tanítási nap A szorgalmi időt megszakító időpontok: Munkaszüneti napok (szabadnap, ünnepnap) Hivatalos vallási, nemzeti és állami ünnepek Őszi, téli, tavaszi, nyári szünet időtartama Tanítás nélküli munkanap lehet: Nevelőtestületi továbbképzés Sportnap, túra Tanulmányi kirándulás DÖK által meghatározott nap 5. Iskolai rendezvények, ünnepélyek Ünnepélyek: Tanévnyitó Megemlékezés az aradi vértanúkról Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről Megemlékezés az es forradalom és szabadságharc eseményeiről Nemzeti összetartozás napja Évzáró, ballagás 4

5 Kiemelt rendezvények: Karácsonyi ünnepkör Farsang Anyák napja Gyermeknap Diákközgyűlés Értekezletek, megbeszélések: Nevelőtestületi értekezletek: Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet Félévi osztályozó értekezlet Félévértékelő nevelőtestületi értekezlet Nevelési értekezlet/ek Év végi osztályozó értekezlet Tanévzáró értekezlet Munkaértekezletek, megbeszélések szükség szerint Szülői értekezletek: Szeptemberi osztály és/vagy iskolai szintű ért. Pályaválasztási szül. értekezlet (december) Félévi értesítő kiadását követő sz. ért. (iskolai és/vagy osztályszintű) Májusi osztály- esetleg iskolai szintű sz. ért Diákgyűlések: DÖK tisztségviselők megbeszélése kéthetente 1 alkalommal Diák-közgyűlés évente 1 alkalommal Szorgalmi időben tanítási óra illetve tanítási nap nem maradhat el. Rendkívüli szünetet a fenntartó engedélyével az igazgató rendelhet el. A tanítási napokat, az egyes tanórákat, foglalkozásokat a megfelelő naplóban számozással kell ellátni. 6. Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok A tanulók a létesítményt nevelői felügyelettel használhatják. Tanítási idő után a tanulók csak szervezett foglalkozás keretében, meghatározott céllal tartózkodhatnak az intézmény területén úgy, hogy az egyéb foglalkozásokat ne zavarják. Rendezvényeket az iskolavezetés engedélyével, az osztályvezető és/vagy egyéb pedagógus részvételével lehet szervezni. 7. Intézményi védő-óvó előírások: A Gyermekjóléti Szolgálatot ellátó személy nevét és elérhetőségét a folyosón ki kell függeszteni A gyermek -és ifjúságvédelmi felelős nevét és fogadóidejét a tájékoztatófüzetbe be kell írni Az egészségügyi törvényben meghatározott évfolyamok és gyakoriság alapján biztosítjuk a tanulók részvételét (védőnői, háziorvosi szűrések, védőoltások, fogászati szűrés). A védőnő ill. az orvos az általa előzetesen jelzett időpontban az iskolával történt egyeztetés után a tanulók szűrővizsgálatát, kötelező oltását a rendelőben végzi el (kivéve rendszeres fejtetvességés tisztasági vizsgálat). A vizsgálat esedékességének megállapítása a körzeti feladatokat ellátó védőnő feladata, aki az egészségügyi feladattervet elkészíti, és annak egy példányát az intézmény részére átadja. A fogászati szűrővizsgálatot a körzetileg illetékes fogorvos végzi az iskolában előzetesen egyeztetett időpontban, tanévenként egy alkalommal. 5

6 Tanulói balesetek Tanulói balesetekkel kapcsolatos szabályokat az intézményi SZMSZ részletesen szabályozza. A nevelők feladata, hogy a tanév elején, illetve szükség esetén a tanulókat a veszélyforrásokról, a balesetek megelőzésének lehetőségeiről, a megfelelő intézkedésekről tájékoztassák. Baleset bekövetkeztekor a szükséges lépések megtétele a jelen lévő nevelő illetve az iskolavezetés feladata. Veszélyforrások: Közlekedéssel kapcsolatos Osztályterem, folyosó, egyéb termek, sportpálya, udvar Elektromos működésű oktatási eszközök Szertárak Tanulói kísérletek Előkert és járda menti virágosított terület Tanulmányi kirándulás, túra Gyakorlókert A kísérletek végzésével kapcsolatos intézkedési terv A felhasználásra kerülő anyagok tanteremből nyíló, zárral ellátott, csak erre a célra használatos szertárban vannak elhelyezve. Vegyszeres szekrényben Külön méregszekrényben A szertárhoz kulcs a nevelői szobában található, gyermek önállóan a helyiségben nem tartózkodhat. Vegyszert a megfelelő engedéllyel rendelkező forgalmazótól lehet vásárolni. A vásárolt anyagokat gyárilag címkézve kapjuk, az elhasználódottakat magunk pótoljuk. Az anyagokat csak oktatási kísérlet céljára használjuk A munkavégzéshez szükséges felszerelést az iskolavezetés biztosítja (munkaköpeny, gumikesztyű, mosogatószer az üvegedények tisztán tartásához stb.). Minden tanév első szaktárgyi óráján a szaktanár ismerteti a tanulókkal a balesetvédelmi rendszabályokat, melyeket a biztonságos kísérletezéshez szigorúan be kell tartani. o A kísérletet csak tanári engedéllyel szabad megkezdeni. o A kísérleti munka feltétele a rend és fegyelem. o Kísérletet csak a leírt módon és a megadott vegyszermennyiséggel végzünk. o Csak tiszta eszközökkel dolgozunk. o Vegyszerhez kézzel nyúlni tilos. o Többféle vegyszer használatakor a kanalat meg kell törölni. o A szertárban elhelyezett minden anyag (cukor, só stb.) vegyszernek minősül, megkóstolni szigorúan tilos. o A bőrre került savat vagy más maró hatású anyagot száraz textíliával letöröljük, majd bő vízzel lemossuk. o A legkisebbnek tűnő balesetet is jelenteni kell a nevelőnek, a nevelő jelentést tesz az iskolavezetésnek, amely gondoskodik a szükséges lépések megtételéről.(eü-i szolg. értesítése, baleseti jegyzőkönyv felvétele, irattározása, eljuttatása a szülőnek, illetékes jegyzőnek) o Elektromos kísérleteket csak zsebteleppel végzünk, hálózati áramforrással kísérletet végezni veszélyes, ezért tilos. o Ha a tanuló kísérlet közben meghibásodást észlel, azonnal jelentse a nevelőnek. Általános balesetvédelmi szabályok: o o Tűzvédelem: Homok elhelyezése a teremben Tűzoltó készülék Környezetvédelem: Az egészség megóvása érdekében állandó szellőztetés a kísérletek végzése közben A lehető legkevesebb kísérleti anyag felhasználása Az otthon használatos vegyszerek (sósav, hypo stb.) balesetveszélyes voltára és környezetszennyező hatására felhívjuk a figyelmet a tananyag tárgyalásakor A vegyszerek környezetre gyakorolt hatásai ismertetjük (savak-lúgok közömbösítése a víz és a talaj tisztaságának megőrzése érdekében 6

7 Mérgező gázok előállítása lehetőleg szabad levegőn történjen. Ha erre nincs lehetőség, gondoskodni kell olyan teremről, melyben a kísérletet követően nincs tanóra, és alaposan ki kell szellőztetni 8. A diákjogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok Tanulói jogok A tanulónak joga, hogy az oktatás nevelés során személyiségét szabadon kibontakoztathassa, ez magában foglalja a magánszférához való jogot is. (magánélet szabadságához való jog) A közoktatásban tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés fajhoz, nemhez, nemzethez, nemzeti vagy etnikai csoporthoz tartozás, lelkiismereti, vallási vagy politikai meggyőződés, származás vagy vagyoni helyzet alapján. A gyermek illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A köznevelési törvény 45 (1) szerint minden tanuló köteles az intézményi nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. Fenti törvény 45 (3) a tankötelezettség a tanuló 16. életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelynek a 23. életévét betölti (szakértő bizottság véleménye alapján erről az iskola igazgatója dönt). A gyermeknek, tanulónak joga, hogy állapotának, személyes adottságának megfelelően megkülönböztetett ellátásban, különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez fordulhasson segítségért A gyermeknek, tanulónak joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére kedvezményes vagy ingyenes étkeztetésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, gyermeket, tanulót terhelő költségek megfizetése alól, engedélyt kapjon fizetési kötelezettség halasztására vagy részletekben való fizetésre. A kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani. E szabályozásnál figyelembe kell venni, különbséget kell tenni az alanyi jogon, jogszabály rendelkezése alapján járó kedvezmények között, illetve melyek megadásáról, biztosításáról az intézménynek mérlegelési lehetősége van. A tanulónak joga, hogy napközi otthoni és/vagy délutáni tanuló szobai foglalkoztatási ellátásban részesüljön. A tanulónak joga, hogy válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül. Ezt az iskolának minden évben fel kell mérni (hány tanuló hány foglalkozáson kíván részt venni) A tanulónak joga, hogy igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit, eszközöket, amelyek a felkészüléshez állnak rendelkezésre. E helyiségeket a védő, óvó előírások figyelembe vételével kell használni Tájékozódási jog A tanulónak joga, hogy az iskolában hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról Rendszeres egészségügyi felügyelethez való jog a tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyerekek, tanulók felügyeletéről, rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről, ennek keretében arról, hogy a tankötelezettség végéig az iskolába járó gyermekek évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton vegyenek részt Egyesülési jog A tanulónak joga, hogy tagja legyen iskolán kívüli társadalmi szervezetnek (kulturális, vallási, tudományos, szociális, szabadidős stb.) Biztosítani kell a tanulónak az iskola életében való rendszeres részvételt, lehetőséget, hogy tudásáról rendszeresen számot adjon, képességeit fejlessze, fejlődését mások fejlődésével egybevessék. E jogosultságnak a tanórán, tanórán kívüli foglalkozáson is érvényesülnie kell. A tanulónak joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttathassa, feltéve, hogy jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a tanuláshoz való jogának gyakorlását A tanulónak joga, hogy a levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását (Ebből következik, hogy a pedagógus a tanulótól elvett leveleket nem ismertetheti a nyilvánosság előtt. A tanulónak joga, hogy a jogszabályban megfogalmazottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen. A tanuló kérelmére engedélyezhető, hogy az iskolában oktatottaktól eltérő irányú ismeretek megszerzésére ill. nyelvtanulás céljából más iskolákban elméleti tanítási órákon ill. gyakorlati foglakozáson vegyen részt 7

8 Eljárás indítási joga van a tanulónak, hogy jogai megsértése esetén, jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot Részvétel döntéshozatali tevékenységben A tanuló személyesen vagy képviselői útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, illetve hogy kérje a tanórai foglalkozások alóli felmentést. A magántanulót ugyanazok a jogok illetik meg, mint a többi tanulót. Független vizsgabizottság előtti beszámolás joga A tanulónak joga, hogy kérelmére jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról (OH, ágazati miniszter által kijelölt intézmény) Az eljárás rendjéről az iskolavezetéstől kérhet tájékoztatást. Iskolaválasztás joga A tanuló joga, hogy kérje átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe A tanuló joga, hogy a diákönkormányzathoz forduljon érdekképviseletért, ill. a törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását A tanuló joga, hogy kérelemre, indokolt esetben szociális ösztöndíjban ill. szociális támogatásban részesüljön A tanuló joga, hogy biztonságban, egészséges környezetben neveljék, oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával, életkorának, fejlettségének megfelelően alakítsák Diákönkormányzat Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az érintett tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. Ez megtagadható, ha jogszabálysértő vagy ellentétes az iskola szervezeti és működési szabályzatával illetve a házirenddel A DÖK hatásköre a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, a tanulók érdekeinek képviselete érdekében jön létre. A DÖK alapítása tanulói jog, melyet iskolai vezető, pedagógus és más iskolai dolgozó nem korlátozhat. A DÖK joga, hogy véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatban a tanulók nagyobb közösségeit érintő valamennyi kérdésben. Évente egy alkalommal diákközgyűlést kell tartani, melynek keretei között át kell tekinteni a tanulói jogok érvényesülését. A diákközgyűlés összehívását + a DÖK felnőtt vezetője kezdeményezi a tanév helyi rendje szerint A DÖK-vezető, az iskola igazgatója rendkívüli diákközgyűlés összehívását is kezdeményezheti A tanulók joga, hogy iskolaújságot vagy a rendelkezésre álló elektronikai eszközök felhasználásával egyéb fórumot hozzanak létre. A kérelmet az intézményvezető bírálja el a költségvetési lehetőségek figyelembe vételével, a nevelőtestület véleményének kikérésével, segítő pedagógus választásával Tanulói kötelezettségek A tanuló kötelessége, hogy megtartsa az iskolai szervezeti és működési szabályzatában továbbá a házirendben foglaltakat. A tanuló kötelessége, hogy a házirendben meghatározottak szerint közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lefolyásában, lezárásában. A tanuló kötelessége, hogy a rendelkezésére bocsátott taneszközöket, felszereléseket felelősen használja. Megrongálódásuk, használhatatlanná válásuk esetén anyagi felelősséggel tartozik. Erről a kölcsönzés, használatba vételkor tájékoztatást kap. A tanuló kötelessége, hogy saját tulajdonú tanszereit, taneszközeit rendeltetésszerűen használja, biztosítva ezzel azok szükséges ideig tartó megfelelő állapotát. 9. A tanulók jutalmazásának formái, rendje A tanulók jutalmazásakor az elért tanulmányi eredményre, a közösség érdekében kifejtett tevékenységre, magatartásra, szorgalomra, az iskola hírnevét öregbítő eredményre kell figyelemmel lenni. Szaktanári dicséret: Kiemelkedő tantárgyi teljesítményért. Ideje: félévi, év végi bizonyítvány, versenyen elért kiemelkedő eredmény esetén év közben is. Adományozó: szaktanár Osztályfőnöki, intézményvezetői dicséret (szóbeli, írásbeli): Kiemelkedő közösségi munkáért Ideje: a tanév folyamán, amikor a tanuló érdemessé válik rá. Adományozó: osztályfőnök, intézményvezető - adott esetben nevelői, vezetői javaslat alapján. Igazgatói dicséret: kimagasló tanulmányi, kulturális és sport eredményért, kiemelkedő fontosságú közösségi tevékenységért. Ideje: a tanév folyamán, amikor a tanuló érdemessé válik rá illetve tanév végén. Adományozó: osztályfőnök, szaktanár javaslata alapján az igazgató. Jutalomkönyv: kimagasló tanulmányi, kulturális és sporteredményért. 8

9 Ideje: tanév vége Adományozó: szaktanár, osztályfőnök, igazgató. Oklevél: kitűnő tanulmányi eredményért, közösségi munkáért, sportteljesítményért. Ideje: alkalom esetén, tanév végén. Adományozó: osztályfőnök, szaktanár, programszervező, igazgató. Nevelőtestületi dicséret: példamutató magatartás és/vagy kiváló tanulmányi eredményért. Ideje: tanév vége. Adományozó: osztályfőnök, osztályban tanító nevelők javaslata alapján a nev.testület nevében az igazgató. Kiváló tanuló: az adott területen többszöri kiemelkedő teljesítményért. Ideje: tanév végén. Adományozó: DÖK javaslata alapján az igazgató. Díszoklevél: 8 éven keresztül nyújtott kimagasló tanulmányi eredményért. Ideje: általános iskolai tanulmányok befejezését jelentő évzárón. Adományozó: a nevelőtestület megbízásából az igazgató. 10. A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések, fegyelmi eljárás és anyagi kártérítési felelősség szabályai A fegyelmező intézkedések megállapítására vonatkozó rendelkezések során is a köznevelési törvény rendelkezései az irányadóak. A gyermek ill. a tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. A 58 határozza meg azokat a fegyelmi büntetéseket, amelyek kiszabására akkor van lehetőség, ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi. A fegyelmi büntetések köre nem bővíthető, a törvényi rendelkezések nem egészíthetők ki. A fegyelmi intézkedések során általában be kell tartani a fokozatosság elvét. A fegyelmi eljárás megindítását megelőzhetik fegyelmező intézkedések. Szaktanári figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli): a tantárgyi követelmények nem teljesítése, a felszerelés, a házi feladat többszöri hiánya, órákon előforduló fegyelmezetlenség Osztályfőnöki figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli): a tanuló tanulmányi és/vagy magatartásbeli kötelezettségszegése, a házirend enyhébb megsértése Osztályfőnöki intés (írásbeli) a tanuló fegyelmezetlenségének, magatartásának súlyosabb megnyilvánulása, ismétlődés, a házirend súlyosabb megsértése Igazgatói figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli): az iskolai házirend gyakori megsértése,, szándékos, kisebb értékre történő károkozás, fegyelmezetlenség Igazgatói intés (írásbeli): az iskolai házirend súlyos megsértése, szándékos károkozás, súlyos fegyelmezetlenség, durva, sértő szóbeli megnyilatkozások Igazgatói megrovás (írásbeli): A házirendben foglaltak rendkívül súlyos, a tanulók vagy felnőttek személyiségi jogait, testi épségét veszélyeztető cselekmény, szóbeli megnyilatkozás, fenyegető magatartás A bejegyzés a tájékoztató füzetbe a szaktanár és/vagy az osztályfőnök, igazgató feladata. A fegyelmező intézkedésről történő értesítést a szülővel láttamoztatni kell. 9

10 11. Az osztályozó-, javító-, különbözeti vizsgák eljárási szabályai Osztályozó- és javítóvizsga: Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztásai egy tanévben a 250 órát meghaladják, a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha számára az osztályozóvizsga letételét a nevelőtestület engedélyezi. Szülői kérésre megfelelő indoklással magántanulói jogviszony létesítésére van lehetőség a törvényi szabályozás figyelembe vételével. Félévkor és év végén osztályozó vizsgát kell tenni közismereti tárgyakból. A továbbhaladás a vizsga eredményének függvénye. A vizsga nyilvános, 3 tagú bizottság előtt zajlik. Két részből áll: írásbeli és szóbeli vizsga, amelyről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvhöz az írásbeli munkát csatolni kell, a szóbeli vizsga kérdéseit pedig a jegyzőkönyv megfelelő rovatában fel kell tüntetni. Az értékelés szöveges minősítéssel vagy érdemjeggyel történik, melyet a jegyzőkönyvbe, ennek alapján a tájékoztató füzetbe vagy a bizonyítványba be kell jegyezni.a lebonyolítás módja a javítóvizsga esetében is ugyanez. Különbözeti vizsga: Átvétel másik iskolából: a tanuló a szülő döntése nyomán, annak kérésére bármikor létesíthet iskolánkkal tanulói jogviszonyt. Átvételkor amennyiben a tanuló az NAT illetve a kerettanterv alapján folytatta tanulmányait - különbözeti vizsga általában nem szükséges. Külföldi állampolgár esetében, amennyiben az addig tanult tanterv és elsajátított tananyag és iskolánkban alkalmazott tanterv tananyag és követelményrendszere olyan eltérést mutat, hogy az átvétel különbözeti vizsga letétele nélkül nem lehetséges, a nevelőtestület és a szülő közötti egyeztetést követően különbözeti vizsga letételére lehetőség van. A különbözeti vizsgára való felkészítés módját és időtartamát az érintett nevelővel/nevelőkkel szülővel való egyeztetés után az igazgató határozza meg. A vizsga lebonyolítási rendje megegyezik a javító- és osztályozóvizsgánál leírtakkal. 12. A tantárgyi, tanévi, részleges vagy teljes felmentés eljárási szabályai Tantárgyi felmentést adhat a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján az igazgató (pl. integrált oktatás) Az órák látogatása alól szülői kérelemre az igazgató adhat felmentést (lsd. magántanuló) Az egyes tantárgyak értékelése alól a TKVSZRB javaslata alapján az igazgató adhat felmentést (Lsd. még a különbözeti vizsgánál leírtakat.) Részleges felmentés szakorvosi javaslat alapján, szülői kérelemre és szakértői javaslat alapján történhet

11 Tandíj: Az intézményben tandíj nincs. Amennyiben olyan szolgáltatás nyújtására nyílik lehetőség, melyért tandíjat kérhet, annak megállapítása a fenntartói szabályozás alapján történik. Befizetés és visszafizetés rendje, eljárási szabályai Befizetés: az intézményi térítési díjak (étkezés) befizetése amennyiben nem térítésmentes - az élelmezésvezető által meghatározottak szerint történik. A tankönyvek amennyiben nem térítésmentesen biztosítottak árának befizetése a KELLO által meghatározott rend szerint történik. Túlfizetés esetén az adott összeg a következő hónapban jóváírásra kerül. 15. A szociális és normatív kedvezmények, támogatások, ösztöndíj elosztásának elvei, a kérelemelbírálás eljárási rendje Étkezéssel összefüggő kedvezmények: Gyermekétkeztetés a gyermek, tanuló nappali rendszerű oktatásban történő részvételéig biztosítható. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, egyéb, törvénybe foglalt kedvezményben részesülő tanulók után az intézményi térítési díj 100 illetve50 %-át kell biztosítani kedvezményként. A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Az illetékes önkormányzat illetve a nevelési-oktatási intézmény vezetője a fenntartó/k által meghatározott szabályok keretei között a gyermek egyéni rászorultsága esetén további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. A gyermeklétszámhoz kötött normatív kedvezmények megállapításához a közös háztartásban élőket kell figyelembe venni: A 18 éven aluli, a 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban, nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket. 16. A hit-és vallásoktatás idejének, helyének meghatározása Az iskolában a köznevelési törvény rendelkezései és helyi felekezeti igények alapján kötelező erkölcstan/ hit és erkölcstan valamint fakultatív hitoktatás folyhat. Az iskola a fakultatív hitoktatáshoz helyet és időt biztosít. A fakultatív hitoktatás megtartására a tanrendben szereplő órák után van lehetőség. A fakultatív hitoktatást végző személy a tanév elején előzetesen egyeztet az intézményvezetővel az oktatás időpontját, helyét illetően. A fakultatív hitoktatáson való részvétel önkéntes. 11

12 17. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok A házirend nyilvános dokumentum. Az iskolába lépéskor a házirend egy rövidített változatát a tanuló képviselőjének jogában áll megismerni. A házirenddel kapcsolatosan a tanuló vagy jogi képviselője bármikor felvilágosítást kérhet. A házirend egy kivonatos példánya valamennyi tanteremben megtekinthető. A házirend egy példánya az iskola irattárában, honlapján megtalálható. 18. Záró rendelkezések: A házirend módosítását a Pusztakovácsi Általános Iskola nevelőtestülete május 13-án megtárgyalta és elfogadta. A házirendben foglaltakat a szülői közösség és a DÖK véleményezte. Érvényesség: Ezen házirend az érvényes SZMSZ része, mely a fenntartó (KLIK) jóváhagyásával visszavonásig vagy törvényben előírt illetve helyileg szükségessé váló változtatási igény megjelenéséig, módosításig érvényes. 12

13 Tűzeset Tűzriadó terv A tüzet észlelő személy a csengető automata programjának megfelelően jelzi a tüzet. Az elektromos főkapcsolóhoz legközelebb levő nevelő vagy a konyha személyzetének egy tagja lekapcsolja azt. Telefonon bejelentést az igazgatói irodából, annak tűzzel való fenyegetettsége esetén a közelben levő vezetékes telefonon (szolgálati lakás: Fő utca 114/a) a jelzett helyhez legközelebb tartózkodó személy teszi meg a 105 vagy a 85/ as számon. Amennyiben vezetékes telefonon a bejelentés nem lehetséges (meghibásodás, veszélyeztetés stb.) azt mobiltelefonon kell megtenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell: a tűzeset pontos helyét, címét a tűzeset tárgyát a káresemény jellegét veszélyeztet-e az esemény emberéletet a bejelentő nevét a bejelentésre használt készülék telefonszámát. A tűzoltó készüléket az használja, aki nincs a gyermekekkel. A tűzoltóság kivonulásáig a gyermekfelügyeletet nem ellátó dolgozóknak kell a tűzoltást megkezdeni illetve folytatni a tűzoltóság beavatkozásáig, ha az életveszély nélkül lehetséges. Az ablakokat mindig csukva kell tartani, amíg lehetséges, hogy a tűz továbbterjedését akadályozzuk, kivéve, ha a menekülés csak ezeken át lehetséges. Menekülési útvonal: Konyha, ebédlő, 1.sz. terem, 2. sz. terem K-i főbejárat 3. sz. terem, 4. sz. terem Vizesblokk előtti udvari bejárat A teremben tartózkodó nevelő nyitja az ajtót (kulcs a konyhán, óvodában, nevelői szobában.) 5. sz terem, 6. sz. terem, óvoda, nevelői szoba, igazgatói iroda Igazgató iroda melletti udvari bejárat Fejlesztő terem, informatika terem Udvarra nyíló bejáratok Gyülekezés az udvaron, a fák alatt A tantermet ill. a foglalkoztató termeket pedagógus hagyja el utoljára, magával viszi a csoportnaplót. A gyülekezés után névsorolvasással ellenőrzi, hogy valamennyi gyermek kint van-e. Ha a menekülési útvonalon van a tűz, a legközelebbi kijáraton ill. az ablakokon át kell elhagyni az épületet. Utóbbi esetben a bent tartózkodó felnőtt kisegít egy gyermeket az ablakon, majd ennek a gyermeknek és a pedagógusnak a segítségével a társak is, végül a pedagógus is elhagyja a termet. 13

14 Bombariadó Bombariadó terv A bomba jelenlétével kapcsolatos bejelentést követően a tűzriadónak megfelelő (csengető óra programozása szerint) jelzéssel figyelmeztet az a személy, aki a bejelentést kapta. Az elektromos főkapcsolóhoz legközelebb levő nevelő vagy a konyha személyzetének egy tagja lekapcsolja azt. Telefonon bejelentést az igazgatói irodából, annak tűzzel való fenyegetettsége esetén a közelben levő vezetékes telefonon (szolgálati lakás: Fő utca 114/a) a jelzett helyhez legközelebb tartózkodó személy teszi meg a 107 vagy a 85/ es számon. Amennyiben vezetékes telefonon a bejelentés nem lehetséges (meghibásodás, veszélyeztetés stb.) azt mobiltelefonon kell megtenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell: a bomba pontos helyét, a működésbe lépés várható idejét (amennyiben ez az információ rendelkezésre áll) a rendelkezésre álló valamennyi egyéb információt a bejelentő nevét a bejelentésre használt készülék telefonszámát. Menekülési útvonal: Konyha, ebédlő, 1.sz. terem, 2. sz. terem K-i főbejárat 3. sz. terem, 4. sz. terem Vizesblokk előtti udvari bejárat A teremben tartózkodó nevelő nyitja az ajtót (kulcs a konyhán, óvodában, nevelői szobában.) 5. sz terem, 6. sz. terem, óvoda, nevelői szoba, igazgatói iroda Igazgató iroda melletti udvari bejárat Fejlesztő terem, informatika terem Udvarra nyíló bejáratok Gyülekezés az udvaron, a fák alatt A tantermet ill. a foglalkoztató termeket pedagógus hagyja el utoljára, magával viszi a csoportnaplót. A gyülekezés után névsorolvasással ellenőrzi, hogy valamennyi gyermek kint van-e. Ha a menekülési útvonalon van a tűz, a legközelebbi kijáraton ill. az ablakokon át kell elhagyni az épületet. Utóbbi esetben a bent tartózkodó felnőtt kisegít egy gyermeket az ablakon, majd ennek a gyermeknek és a pedagógusnak a segítségével a társak is, végül a pedagógus is elhagyja a termet. 14

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Baja, 2012 1 Tartalom A házirend hatálya...3 A házirend nyilvánossága...3 1. A tanulók jogai...3 2. A

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E. Elfogadta: a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola nevelőtestülete. Jóváhagyta:

H Á Z I R E N D J E. Elfogadta: a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola nevelőtestülete. Jóváhagyta: A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola H Á Z I R E N D J E Elfogadta: a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola nevelőtestülete. Jóváhagyta: Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013.

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. Aparhanti Általános Iskola OM: 036300 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. 2 I. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Házirend közös rendelkezései érvényesek az Aparhanti Általános Iskola teljes területén,

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium. Házirend. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium.

Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium. Házirend. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2013. szeptember 1. 1 Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek 2. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai 3. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8 BUDAPEST XXII. KERÜLETI NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. Tartalom 1 Az Általános Iskolai tagintézmény házirendje... 5 1.1.1 A tanulói jogok gyakorlásának módja...

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: Dér István Általános Iskola HÁZIREND 2008. HÁZIREND Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: A tanuló egyéni jogának

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása

Az iskolai közélet megújítása SZKB_212_09 Az iskolai közélet megújítása szkb_212_diak_book.indb 99 2007. 09. 10. 9:54:20 szkb_212_diak_book.indb 100 2007. 09. 10. 9:54:20 tanulói az iskolai közélet megújítása 12. évfolyam 101 D1 Részletek

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22.

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22. HÁZIREND Töreki András igazgató Szolnok, 2013. február 22. 2 Tartalomjegyzék I. Az oktatási törvényben biztosított tanulói jogok gyakorlásának módja... 3. I.1. Egyes tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja...

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008.

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. február 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend

Részletesebben