J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának február 10-én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti ív szerint. (A jegyzőkönyv az elhangzottakat nem szó szerint tartalmazza, a lényegét foglalja össze.) Baranyi Sándor a bizottság elnöke tisztelettel köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelent meg, -, Baranyi Sándor a bizottság elnöke, Gyenes László, Szerző Tiborné, Dér Katalin és Süket Győző bizottsági tagok - így az ülést megnyitotta. Meghívottak: Dr. Szerencsés István polgármester megjelent Némethné Harsányi Katalin Julianna alpolgármester megjelent Bolyós Róbert képviselő megjelent Kóródi Anikó Zsuzsanna képviselő megjelent Botlik Tiborné jegyző megjelent Bollók László ügyintéző megjelent Bugyi Józsefné ügyintéző megjelent Zsidei Andrásné közművelődésért felelős megjelent Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke a meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadását javasolta, azzal a kiegészítéssel, hogy plusz napirendi pontként kerüljenek felvételre az alábbi napirendek. 8.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról. 9.) Előterjesztés az önkormányzati intézményeknél alkalmazandó nyersanyagnormákról, intézményi térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról. 15.) Előterjesztés a Jászdózsa Községért Közalapítvány kölcsönszerződéséhez nyújtott kezességvállalás fenntartásáról. Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e más javaslat a napirendekre vonatkozóan?

2 2 Mivel más javaslat nem hangzott el, javasolta a meghívóban kiküldött napirendek megtárgyalását a plusz napirendi pontok felvételével. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták és az alábbi Pénzügyi Bizottsági határozatot hozták. 1/2015. (II.10.) határozata: A megtárgyalandó napirendi pontok elfogadásáról. Bizottsága az alábbi napirendi pontok elfogadásáról döntött. Döntést igénylő előterjesztések: 1.) Előterjesztés Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági programjára évekre. 2.) Előterjesztés a Jászdózsai Mocorgó Óvoda komplex energetikai korszerűsítése pályázat megvalósításához tartozó közbeszerzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok értékeléséről. 3.) Előterjesztés a Jászdózsai Mocorgó Óvoda komplex energetikai korszerűsítése pályázat megvalósításához tartozó tervezési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok értékeléséről. 4.) Előterjesztés a polgármester évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására. Előadó: Némethné Harsányi Katalin Julianna alpolgármester 5.) Előterjesztés Cafetéria szabályzat jóváhagyására és éves keretösszeg meghatározására Jászdózsa község polgármestere részére. Előadó: Némethné Harsányi Katalin Julianna alpolgármester 6.) Előterjesztés alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés lemondásáról. 7.) Előterjesztés a Dósai Hírek helyi újság kiadásáról. 8.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról.

3 3 9.) Előterjesztés az önkormányzati intézményeknél alkalmazandó nyersanyagnormákról, intézményi térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról. 10.) Előterjesztés a Jászdózsa Községi Önkormányzat évi Eseménynaptárának elfogadásához. 11.) Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására. 12.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat évi költségvetésének és kötelező előirányzatának megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotása. 13.) Előterjesztés a Községi Szociális Otthont Létesítő Alapítvány Alapító Okiratának módosítására. 14.) Előterjesztés a Jászdózsa Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására. 15.) Előterjesztés a Jászdózsa Községért Közalapítvány kölcsönszerződéséhez nyújtott kezességvállalás fenntartásáról. 1.) Jászdózsa Község Polgármestere (Helyben) 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai 3.) Képviselő-testület tagjai Baranyi Sándor a bizottság elnöke javasolta jegyzőkönyv aláírónak Szerző Tiborné bizottsági tagot. A bizottság tagjai 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadták, és az alábbi határozatot hozták: 2/2015. (II.10.) határozata: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról. Bizottsága Szerző Tiborné bizottsági tagot megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek.

4 4 1.) Jászdózsa Község Polgármestere (Helyben) 2.) Pénzügyi Bizottság tagjai 3.) Képviselő-testület tagjai Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke az 1.) pont tárgyalását kezdeményezte. 1./ Napirendi pont: 1.) Előterjesztés Jászdózsa Községi Önkormányzat Dr. Szerencsés István Képviselő-testületének gazdasági programjára polgármester évekre. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: - Tájékozatta a jelenlévőket, hogy az előterjesztés elkészítéséig nem érkezett a képviselőtestületi tagok részéről javaslat, ami beépíthető lett volna a gazdasági programba, ezért a polgármester programjára épül a gazdasági program, azonban az ülésen is lehetőség van a módosításra és javaslatok megtételére. Gyenes László bizottsági tag elmondta, a programban felsorolásra kerültek a megoldandó feladatok, azonban fontosnak ítéli meg a sorrendiséget is. Amely projektekre pályázati lehetőség nyílik, annak elsőbbséget kell élveznie, valamint a település élhetősége szempontjából fontos programokat is előrébb kell sorolni. Véleménye volt, hogy jó lenne, ha a gazdasági programban meghatározott valamennyi célt meg tudná valósítani az önkormányzat. Bolyós Róbert sportügyi tanácsnok elmondta, hogy a Deák Ferenc utca 1. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítására a költségvetés tervezetben 3,5 millió Ft szerepel, kérdése volt, hogy mi a célja ezzel az épülettel az önkormányzatnak. Továbbá elmondta, hogy a településgazdálkodási Kft. létrehozása ügyében nem lát előrelépést. A közmunkaprogram kapcsán véleménye volt, hogy megfelelő vezetőt kell kinevezni a dolgozók élére. Kérdése volt, hogy ezzel van-e tervezve. Dr. Szerencsés István polgármester a Deák Ferenc utca 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy az épület tetőszerkezete rossz állapotban van, a kémény rádőlt a tetőre és beszakította azt, jelenleg le van fóliázva. Tervbe volt véve a Jászdózsai Településgazdálkodási Kft. működése idején a teljes tetőcsere, azonban erre nem került sor. Mivel önkormányzati tulajdonban van az épület, állapotát meg kell óvni. Az önkormányzatnak el kell döntenie, hogy milyen célra használja a felújítást követően, lehetősége van az önkormányzatnak arra is, hogy kijelölje értékesítésre. A településgazdálkodási feladatokat jelenleg 2 fő látja el az önkormányzat szakfeladatán, a költségvetésben már 3 fővel van számolva. Amennyiben az önkormányzat létrehozza a kft-t, úgy több dolgozó munkájára is szükség lesz. A közmunkaprogram segítségével a kft. az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítását,

5 5 karbantartását el tudná végezni, valamint lehetőség nyílna arra is, hogy a romos, elhagyatott házakat felvásárlás után a kft. dolgozói felújítsák. Felújítás után pedig bérbe lehetne adni, vagy megvételre lehetne kínálni az ingatlanokat fiatal családoknak. Ez a lakosságszám növekedésre is hatással lenne. Véleménye volt, hogy a gazdasági programban meghatározott célokat a szükségek és a lehetőségek szerinti sorrendben kell megvalósítani. Szerző Tiborné bizottsági tag elmondta, hogy a gazdasági program nem tartalmazza a belterületi vízelvezető árkok, csatornák, műtárgyak felülvizsgálatát, karbantartását. Véleménye volt, hogy ez nagyon fontos feladat. Gyenes László bizottsági tag egyetértett az elhangzottakkal, nagyon fontos a település életében a belvízelvezető rendszerek megfelelő működése. Elmondta, hogy a szennyvízberuházást követően a helyreállítási munkák igaz a kivitelezők feladata, azonban az önkormányzatnak is kell tervezni azzal, hogy az árkok, csatornák rendbetétele megtörténjen, mivel jelenleg sok utcában nincs is árokrendszer kialakítva. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy kötelező önkormányzati feladat a belterületi vízelvezető rendszer kiépítése, karbantartása. Mindenképpen szerepelnie kell a gazdasági programban. Elmondta, hogy több pályázatfigyelő céggel felvette a kapcsolatot, és kérte tőlük, hogy ha kiírásra kerül pályázat erre vonatkozóan, azt haladéktalanul jelezzék. ~400 millió Ft-al a megyei programban is szerepel. Elmondta, hogy a pályázat elbírálásánál többletpontokat jelent, hogy már rendelkezik az önkormányzat tanulmánytervvel. Bolyós Róbert sportügyi tanácsnok elmondta, hogy az előzetes megbeszéléseken felvetődött annak a lehetősége, hogy az óvoda átkerülhetne a könyvtár épületébe, a könyvtár pedig beköltözhetne az óvoda jelenlegi épületébe. Véleménye volt, hogy a könyvtár épületébe szebb óvodát és bölcsődét lehetne kialakítani, valamint a könyvtár mögötti ingatlant megvásárolhatná az önkormányzat, mely biztosítaná az óvoda udvarát. Ezzel a lehetőséggel nem számol a gazdasági program. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy az óvoda felújítására benyújtott nyertes pályázat eredményeként 5 éves fenntartási kötelezettsége van az önkormányzatnak. Ez idő alatt nincs lehetősége az óvodát másik épületben elhelyezni. Elmondta, hogy bele kerülhet a gazdasági programba az óvoda elhelyezésének újragondolása, de a fentiek miatt nem tartja időszerűnek. Elmondta, hogy a könyvtár mögötti ingatlan megvásárlása ennek ellenére nem elvetendő ötlet, addig célszerű megvásárolnia az önkormányzatnak, amíg nem építenek rá épületet. A tulajdonosok nem zárkóznak el az értékesítéstől. A könyvtár épülete helyi védettséget élvez, az a cél, hogy az eredeti állapotra kerüljön visszaállításra. Elmondta, hogy készültek felmérések a két épületre vonatkozóan, és ennek eredményeként megállapítható, hogy az óvoda jelenlegi épülete alkalmasabb óvodának, mint a könyvtár épülete. Valamint nagyságát tekintve a két épület területében pár négyzetméter különbség van. Bolyós Róbert sportügyi tanácsnok elmondta, hogy a könyvtár épülete alkalmas lenne galéria kialakítására, így a használható terület megnövekedhetne. Az óvoda épülete erre nem alkalmas. Kóródi Anikó Zsuzsanna képviselő kérdése volt, hogy a bölcsőde kialakításának ügyében van-e már előrelépés. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy jelenleg nincs alkalmas épülete az

6 6 önkormányzatnak önálló bölcsőde kialakítására. Az óvodavezetővel felvette a kapcsolatot, elmondása szerint kétséges, hogy lenne-e rá igény. Az óvoda felújítását követően 5 fős bölcsődei csoportot lehetne kialakítani az óvoda épületében, ehhez pelenkázót kell kialakítani, valamint az egyik vizesblokkot át kell alakítani. Bollók László ügyintéző elmondta, hogy 5 fős egységes óvodai és bölcsődei csoportot lehetne kialakítani, és 2,5 éves gyermekeket fel tudnának venni. Ez nem különálló bölcsődei csoport lenne. Süket Győző bizottsági tag véleménye volt, hogy a gazdasági programba bele kellene venni az autóbusz és vonatközlekedés javítása mellett a vasútállomás épületének felújítását is. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a gazdasági program erre vonatkozó pontja ezt magába foglalja. Továbbá tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a vasútállomás területe egyrészt magán, majd állami és önkormányzati tulajdonban van. További nehézség, hogy az állami tulajdonban lévő ingatlanoknak több kezelője van. A Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban projekt keretein belül a buszmegállók megépítése mellett szerepelt a vasútállomás épületének elbontása és új épület építése, mely szolgálati lakást is biztosított volna. Azonban a pályázat részét a váróterem és az ehhez kapcsolódó vizesblokk képezte volna, az összes többit saját erőből kellett volna az önkormányzatnak megvalósítania, erre pedig nem volt lehetősége az önkormányzatnak szűkös költségvetése miatt. Jelenleg a vasútállomás környékét az önkormányzat takarítja, tisztítja megállapodás alapján. Baranyi Sándor a bizottság elnöke észrevételezte, hogy a napelempark kialakítása nem szerepel a gazdasági programban. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy fontos, javasolta, hogy kerüljön bele a gazdasági programba, valamint elmondta, hogy most van lehetősége napelempark kialakítására az önkormányzatnak, a későbbiekben már nem nyílik erre mód. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének gazdasági programjára évekre szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően, azzal a kiegészítéssel, hogy a gazdasági programba kerüljön bele a település belterületi belvízelvezető rendszerének kiépítése, folyamatos karbantartása, valamint energia hatékonysági beruházás (napelem rendszer) megvalósítása. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 1/2015.(II.10.) állásfoglalása: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági programjáról évekre. Képviselő-testületének, a Jászdózsa Községi

7 7 Önkormányzat Képviselő-testületének évekre vonatkozó gazdasági programjáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően, azzal a kiegészítéssel, hogy a gazdasági programba kerüljön bele a település belterületi belvízelvezető rendszerének kiépítése, folyamatos karbantartása, valamint energia hatékonysági beruházás (napelem rendszer) megvalósítása. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 2.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 2./ Napirendi pont: 2.) Előterjesztés a Jászdózsai Mocorgó Óvoda komplex Dr. Szerencsés István energetikai korszerűsítése pályázat megvalósításához polgármester tartozó közbeszerzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok értékeléséről. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Baranyi Sándor a bizottság elnöke elmondta, hogy az ajánlatok elbírálásánál azt a szempontot határozták meg, hogy a legolcsóbb ajánlatot adó cég legyen megbízva a feladattal. A Sansz Projekt Bt. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Elmondta, hogy a Jászdózsa Községért Közalapítvány korábban állt a Sansz Projekt Bt-vel kapcsolatban, két pályázatot is írt az alapítványnak, mindkettő nyert, alkalmasnak tartja a Bt-t a feladatra. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Jászdózsa Mocorgó Óvoda komplex szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 2/2015.(II.10.) állásfoglalása: A Jászdózsai Mocorgó Óvoda komplex energetikai korszerűsítése pályázat megvalósításához tartozó közbeszerzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok értékeléséről.

8 8 Képviselő-testületének a Jászdózsai Mocorgó Óvoda komplex energetikai korszerűsítése pályázat megvalósításához tartozók közbeszerzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok értékeléséről szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 3.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 3./ Napirendi pont: 3.) Előterjesztés a Jászdózsai Mocorgó Óvoda komplex Dr. Szerencsés István energetikai korszerűsítése pályázat megvalósításához polgármester tartozó tervezési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok értékeléséről. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Baranyi Sándor a bizottság elnöke elmondta, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Hornyák Kft. adta. Jászfényszarun az egészségházat ez a cég tervezte, elmondta, hogy felvette a kapcsolatot Jászfényszaru polgármesterével, aki úgy tájékoztatta, hogy meg voltak elégedve a munkájával. Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy ismeri a Hornyák Kft. munkáját, javasolta hogy az előterjesztés szerint a Hornyák Kft. legyen a nyertes ajánlattevő. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Jászdózsai Mocorgó Óvoda komplex energetikai korszerűsítése pályázat megvalósításához tartozó tervezési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok értékeléséről szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően.

9 9 A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 3/2015.(II.10.) állásfoglalása: A Jászdózsai Mocorgó Óvoda komplex energetikai korszerűsítése pályázat megvalósításához tartozó tervezési feladatok ellátásra beérkezett ajánlatok értékeléséről. Képviselő-testületének a Jászdózsai Mocorgó Óvoda komplex energetikai korszerűsítése pályázat megvalósításához tartozó tervezési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok értékeléséről szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 4.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 4./ Napirendi pont: 4.) Előterjesztés a polgármester évi Némethné Harsányi Katalin Julianna szabadságolási ütemtervének jóváhagyására. alpolgármester Némethné Harsányi Katalin Julianna alpolgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Botlik Tiborné jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a polgármester a évi szabadságolási ütemtervében nem tervezte be a 86 nap szabadságát, mely az előző évi és idei évi szabadságából tevődik össze. Az előző évi szabadságát március 31-ig kell kivennie jogszabály szerint. Javasolta, hogy a polgármester készítsen olyan szabadságolási ütemtervet, melyben az előző évi szabadsága is teljes egészben betervezésre kerül, és az új ütemtervet terjessze a képviselő-testület elé. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületnek, a polgármester évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően, azzal a módosítással, hogy a polgármester olyan szabadságolási ütemtervet készítsen, melyben az

10 10 előző évi szabadsága is teljes egészben betervezésre kerül, és az új ütemtervet terjessze a képviselő-testület elé. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 4/2015.(II.10.) állásfoglalása: A polgármester évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. Képviselő-testületének a polgármester évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően, azzal a módosítással, hogy a polgármester olyan szabadságolási ütemtervet készítsen, melyben az előző évi szabadsága is teljes egészben betervezésre kerül, és az új ütemtervet terjessze a képviselő-testület elé. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke az 5.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 5./ Napirendi pont: 5.) Előterjesztés Cafetéria szabályzat Némethné Harsányi Katalin Julianna jóváhagyására és éves keretösszeg polgármester meghatározására Jászdózsa község polgármestere részére. Némethné Harsányi Katalin Julianna alpolgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Botlik Tiborné jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a cafetéria nem új juttatás a polgármesternek, eddig is meg volt, azonban képviselő-testületi hatáskör a polgármester cafetéria szabályzatának elfogadása, valamint az éves keretösszeg meghatározása. A jogszabályi előírások megfelelése miatt szükséges a képviselő-testületnek az előterjesztést megtárgyalni.

11 11 Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületnek, a Cafetéria szabályzat jóváhagyására és éves keretösszeg meghatározására Jászdózsa község polgármestere részére szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 5/2015.(II.10.) állásfoglalása: Cafetéra szabályzat jóváhagyásáról és az éves keretösszeg meghatározásáról Jászdózsa község polgármestere részére. Képviselő-testületének a Cafetéria szabályzat jóváhagyásáról és Jászdózsa község polgármestere részére éves keretösszeg meghatározásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 6.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 6./ Napirendi pont: 6.) Előterjesztés alpolgármesteri tiszteletdíj és Dr. Szerencsés István költségtérítés lemondásáról. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy a képviselő-testület előzetes egyeztetést követően megválasztotta az alpolgármestert, és megválasztását követően tiszteletdíját és költségtérítését meghatározta. Kérdése volt, hogy milyen változás történt, hogy alpolgármester asszony tiszteletdíjának egy részéről és költségtérítéséről le kíván mondani.

12 12 Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a tiszteletdíj és költségtérítés vonatkozásában a képviselő-testület a törvényi minimumot határozta meg. Az alpolgármester asszony már akkor jelezte felé, hogy nem tart a teljes összegre igényt, azonban ő javasolta, hogy figyelemmel arra, hogy mennyi feladat fog rá hárulni, várjon a tiszteletdíjának lemondásával. Süket Győző bizottsági tag kérdése volt, hogy ha nem egy adott célra ajánlja fel tiszteletdíját az alpolgármester, akkor a lemondott összeg az önkormányzatnál marad-e. Botlik Tiborné jegyző elmondta, hogy az Mötv. kimondja, hogy mekkora lehet az alpolgármester tiszteletdíja, és azt is, hogy annak egy részéről lemondhat. Az Mötv. ezen rendelkezése október 12-én lépett hatályba, gyakorlati alkalmazása még nem alakult ki. Azóta a jogalkalmazási állásfoglalások már rendelkezésre állnak, miszerint mivel az Mötv. rendelkezik arról, hogy lemondhat a tiszteletdíjáról az alpolgármester, így a lemondott összeg az önkormányzat költségvetésében marad, és szabad felhasználású pénzeszközzé válik. Némethné Harsányi Katalin Julianna alpolgármester elmondta, hogy nem végez annyi feladatot alpolgármesterként, ami indokolttá tenné, hogy felvegye tiszteletdíjának teljes összegét és a költségtérítést is, ezért hozta meg ezt a döntést. Elmondta, hogy ezután is ugyan úgy dolgozni fog tovább és minden feladatot el fog látni, amivel megbízza a polgármester. Gyenes László bizottsági tag véleménye volt, hogy a teljes tiszteletdíjáról le kellene mondania az alpolgármesternek. Némethné Harsányi Katalin Julianna alpolgármester elmondta, hogy alpolgármesterségéből adódóan vannak kiadásai, telefon, üzemanyag költség, ezért nem kíván a teljes tiszteletdíjáról lemondani. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületnek, az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés lemondásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 6/2015.(II.10.) állásfoglalása: Az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés lemondásáról. Képviselő-testületének, az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés lemondásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően.

13 13 Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 7.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 7./ Napirendi pont: 7.) Előterjesztés a Dósai Hírek helyi újság kiadásáról. Dr. Szerencsés István polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Süket Győző bizottsági tag kérdése volt, hogy a szerkesztőség munkatársainak személyére van-e javaslat, illetve a személyek juttatásai betervezésre kerültek-e a költségvetésben. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy nem lesz fizetett alkalmazott. Az újságban megjelenő anyagok előkészítése eddig is a Polgármesteri Hivatalban történt, az ügyintézők készítették el. Az újságnak eddig megbízott szerkesztője volt, azonban felelős szerkesztőként nem kíván a továbbiakban szerepet vállalni az újságnál, mivel nem szeretné a felelősséget felvállalni. Tördelési munkára a továbbiakban is szívesen áll az önkormányzat rendelkezésére anyagi szolgáltatás mellett. 16 ezer Ft + Áfa díjért. A nyomda is ezért az összegért végzi ezt a munkát. Elmondta, hogy az újságban való hirdetési díjat a közalapítvány határozta meg, egy egész oldalas hirdetés díja 800 Ft jelenleg. Több esetben előfordult, hogy az önkormányzati híreknek nem jutott elegendő hely a hirdetések miatt. Szerkesztőség nem volt, a megbízott szerkesztőnek nem volt segítsége. Eddig a közalapítvány finanszírozta az újság kiadását, részben saját erőből részben önkormányzati támogatásból. Jelenleg a közalapítványnak nincs erre fordítható összege, ezért az önkormányzatnak kellene átadnia az újság kiadásának költségeire a fedezetet a közalapítvány részére. Elmondta, hogy a helyi újság főként az önkormányzati és az intézmények információit, tájékoztatóit tartalmazza. Ezért célszerűnek tartja, hogy a továbbiakban az önkormányzat adja ki a helyi újságot. Baranyi Sándor a bizottság elnöke elmondta, hogy korábban 100 ezer Ft-ba került az újság kiadása, most jelenleg 55 ezer Ft-ért vállalja a nyomda 1000 példányszám esetében. Az előterjesztésben 1100 példány szerepel, ezért számolni kell azzal, hogy a példányszám növelése növeli a kiadásokat is. További véleménye volt, hogy meg kellene vizsgálni, hogy szükséges-e 1100 példány az újságból. Gyenes László bizottsági tag véleménye volt, hogy maradjon az újság a továbbiakban is fekete-fehér. A felelős szerkesztő személyével egyetért. A hirdetések kapcsán elmondta, hogy megfelelő díjat kellene meghatározni. Támogatja a kultúrát, de szónoklatokat, verseket nem szívesen lát az újságban, mert az újságnak elsősorban az önkormányzatról kellene szólnia. Bolyós Róbert sportügyi tanácsnok kérdése volt, hogy a magánszemélyek által az újság támogatására a közalapítványhoz befizetett összeggel, hogy tud majd az alapítvány elszámolni.

14 14 Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a következő februári szám kiadása még a közalapítvány feladata lesz. Az azt követő szám áprilisban fog megjelenni. Eddig ezeket a dolgokat át kell gondolni. Ha színesben jelenik meg az újság a dupla kiadást jelentene. Elmondta, hogy el tudja fogadni, hogy 1000 példányban jelenjen meg. Ennyi példányszám mellett is tud az önkormányzat biztosítani újságot az elszármazottaknak és az ide látogató vendégeknek is. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja a Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületnek, a Dósai Hírek helyi újság kiadásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt azzal a módosítással, hogy a helyi újság 1000 példányban jelenjen meg. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 7/2015.(II.10.) állásfoglalása: A Dósai Hírek helyi újság kiadásáról. Képviselő-testületének, a Dósai Hírek helyi újság kiadásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően, azzal a módosítással, hogy a helyi újság 1000 példányban jelenjen meg. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 8.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 8./ Napirendi pont: 8.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó Dr. Szerencsés István ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a polgármester fizetendő térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni.

15 15 Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületnek, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 8/2015.(II.10.) állásfoglalása: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról. Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 9.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 9./ Napirendi pont: 9.) Előterjesztés az önkormányzati intézményeknél Dr. Szerencsés István alkalmazandó nyersanyagnormákról, intézményi polgármester térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületnek, az önkormányzati intézményeknél alkalmazandó

16 16 nyersanyagnormákról, intézményi térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt. A javaslatot a bizottság tagjai 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 9/2015.(II.10.) állásfoglalása: Az önkormányzati intézményeknél alkalmazandó nyersanyagnormákról, intézményi térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról. Képviselő-testületének az önkormányzati intézményeknél alkalmazandó nyersanyagnormákról, intézményi térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezt követően Baranyi Sándor a bizottság elnöke 10 perc szüntet rendelt el. Dér Katalin bizottsági tag az ülésről elment. Szünet után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 10.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 10./ Napirendi pont: 10.) Előterjesztés a Jászdózsa Községi Önkormányzat Dr. Szerencsés István évi Eseménynaptárának elfogadásához. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban az alábbiakkal egészítette ki: - Tájékoztatta a jelenlévőket a Nemeczky László kettős kereszt állításával kapcsolatos kezdeményezésről. Elmondta, hogy a kérelmező a település központjában szeretné megvalósítani az elképzelését. A jegyző asszony felvette a kapcsolatot Sisa Béla műemlékvédelmi felügyelővel, hogy adjon véleményt arra vonatkozóan, hogy illeszkedik-e a főtér környezetébe a kettős kereszt. Előzetesen a műemlékvédelmi felügyelő elmondta, hogy a Kápolna domb megfelelőbb hely lenne a kettős keresztnek, azonban Nemeczky László ezt nem fogadta el. Sisa Béla a jövő héten eljön a településre és szemrevételezi a főteret, valamint írásba foglalja véleményét.

17 17 Bolyós Róbert sportügyi tanácsnok elmondta, hogy már korábban is jelezte, hogy március 15.-ére 14 db facsemetét szeretne elültetni a FIDESZ helyi szervezete. Véleménye volt, hogy meg kellene találni a facsemeték megfelelő helyét. A Közösségi Ház melletti területre vagy a templom melletti parkos részre gondolt. Az ott található elöregedett fák, bokrok kiirtásában az egyház felajánlotta segítését. A szükséges fekete homokot támogatásba kapnák. Véleménye volt, hogy a megfelelő hely kiválasztásához szakember bevonása szükséges. Gyenes László bizottsági tag elmondta, hogy a kettős keresztre irányuló valamint a 14 db facsemete ültetésére irányuló megfelelő területek kiválasztása szakemberek közreműködésével lenne célszerű. Baranyi Sándor a bizottság elnöke véleménye volt, hogy a faültetés a Tavaszi Hadjárat rendezvény idején is lehetne. Valamint elmondta, hogy a rendezvénynaptárban a Dósai Napok időpontja pontosításra szorul, július a pontos dátum. Süket Győző bizottsági tag véleménye volt, hogy a kettős keresztnek helye van a főtéren. Továbbá elmondta, hogy a rendezvénytervezetben szerepel, hogy gyermeknapon a FIDESZ helyi szervezete ételt oszt. Véleménye volt, hogy a gyermeknapot semlegesíteni kellene a pártoktól. Bolyós Róbert sportügyi tanácsnok elmondta, hogy nem szerepelne sehol, hogy a FIDESZ osztja az ételt, a polgárőrséggel közösen szeretnék megvalósítani, de még nem sikerült egyeztetniük a polgárőrség vezetőjével. Szerző Tiborné bizottsági tag elmondta, hogy a Dósai Női Szalon a megrendezett civil fórumokon nem jelezte sem a batyus bált, sem a színházi előadást, holott már akkor tudniuk kellett, hogy ilyen jellegű rendezvényeket terveznek. Bolyós Róbert sportügyi tanácsnok véleménye volt, hogy így nem lehet közös programokat csinálni. Hiábavalók voltak a megbeszélések. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületnek, Jászdózsa Községi Önkormányzat évi Eseménynaptáráról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslattal együtt, azzal a módosítással, hogy a Dósai Napok időpontja kerüljön pontosításra ( ), valamint a főteret érintő kettős kereszt felállításával és a facsemeték ültetésével kapcsolatban szakértő bevonásával döntsön a képviselő-testület. A javaslatot a bizottság tagjai 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 10/2015.(II.10.) állásfoglalása: Jászdózsa Községi Önkormányzat évi eseménynaptárának elfogadásáról.

18 18 Képviselő-testületének a Jászdózsa Községi Önkormányzat évi eseménynaptárának elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően, azzal a módosítással, hogy a Dósai Napok időpontja kerüljön pontosításra ( ), valamint a főteret érintő kettős kereszt felállításával és a facsemeték ültetésével kapcsolatban szakértő bevonásával döntsön a képviselő-testület. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 11.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 11./ Napirendi pont: 11.) Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli Dr. Szerencsés István és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló polgármester rendelet módosítására. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Bugyi Józsefné ügyintéző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy március 1-től a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere jelentősen átalakul. Bevezetésre kerül a települési támogatás. Az önkormányzatnak lehetősége van több segélytípust meghatározni. Elmondta, hogy átlagosan 155 fő részesül lakásfenntartási támogatásban, melynek összege 4600 Ft/fő/hó. Méltányossági közgyógyellátásban is részesült egy fő, aki havi 29 ezer Ft támogatást kapott, a rendkívül magas gyógyszerköltsége miatt. Elmondta, hogy a Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi CXIX. törvény előírja, hogy az önkormányzat köteles a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújtani. Tehát ilyen esetékre pénzösszeget tartalékolni kell, a többi támogatásokon felül. Bolyós Róbert sportügyi tanácsnok kérdése volt, hogy van-e arról nyilvántartása az önkormányzatnak, hogy ki van olyan helyzetben, hogy gyógyszerkiadása nagyon magas, és aki tűzifa támogatásra rászorul. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy egy közösség felelőssége a hátrányos helyzetű rétegről való gondoskodás. Az önkormányzat eddig is kezelte a rendkívüli élethelyzetbe került személyek problémáját. Volt, aki jelezte, hogy rendkívül nagy szüksége

19 19 van tűzifára, az önkormányzat kiszállította neki a fát. Volt olyan, hogy leégett egy lakóház, az önkormányzat gondoskodott az ott lakó személyek elhelyezésükről. Bugyi Józsefné ügyintéző elmondta, hogy a méltányossági közgyógyellátás jogosultságát a Sztv. szabályozza. Egyedülálló esetében 57 ezer Ft, család esetében pedig Ft a jövedelemhatár. Eddig az egészségpénztár árazta le a gyógyszereket és ez alapján lett megállapítva a támogatás. Az új szabályozás szerint havi szinten kell majd támogatni a rászorulót. Temetési segélyezésre 2014-ben 30 alkalommal került sor 650 ezer Ft kiadást jelentett az önkormányzatnak. Botlik Tiborné jegyző javasolta, hogy a rendelettervezet 11.. (8) bekezdése egészüljön ki egy f.) ponttal, mely szerint rendkívüli élethelyzetbe került az a személy, akinek gyógyszerkiadása a megélhetését veszélyezteti. Így nem szükséges gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatást meghatároznia az önkormányzatnak, azonban ha valaki ténylegesen rászorul, a rendelet biztosítja a támogatását. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelettervezettel együtt, azzal a módosítással, hogy a rendelettervezet 11.. (3) bekezdése (a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtandó települési támogatás) kerüljön törlésre a tervezetből és a tervezet 11.. (8) bekezdése egészüljön ki egy f.) ponttal, mely szerint rendkívüli élethelyzetbe került az a személy, akinek gyógyszerkiadása a megélhetését veszélyezteti. A javaslatot a bizottság tagjai 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 11/2015.(II.10.) állásfoglalása: A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról. Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelettervezetnek megfelelően, azzal a módosítással, hogy a rendelettervezet 11.. (3) bekezdése (a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtandó települési támogatás) kerüljön törlésre a tervezetből és a tervezet 11.. (8) bekezdése egészüljön ki egy f.) ponttal, mely szerint rendkívüli élethelyzetbe került az a személy, akinek gyógyszerkiadása a megélhetését veszélyezteti.

20 20 Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 12.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 12./ Napirendi pont: 12.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat évi Dr. Szerencsés István költségvetésének és kötelező előirányzatának polgármester megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotása. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Bollók László ügyintéző tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az önkormányzat költségvetési gazdálkodását sok jogszabály határozza meg. Az Mötv., Költségvetési törvény, ÁHT, stabilitási törvény, szociális törvény, munkaügyi jogszabályok és végrehajtási rendeletek. Az önkormányzatnak költségvetéssel kell gazdálkodnia, a költségvetésben kell megtervezni, hogy a várható bevételek hogyan és milyen kiadásokra kerülnek felosztásra. A bevételeknek 3 fő csoportja van. Az állami támogatások, a saját bevételek valamint az előző évi pénzmaradvány. Az állami támogatásokat két részre lehet bontani. A működési célra kapott és a felújítási, beruházási célra kapott állami támogatások. A működési célra kapott támogatást létszámadatok alapján központilag határozzák meg, úgynevezett feladatfinanszírozás formájában. Ha az adott feladatellátást nem fedezi a támogatás, akkor a saját bevételeiből ki kell egészítenie az önkormányzatnak. Meg van határozva, hogy milyen célra használható fel az állami támogatás, és a támogatással az önkormányzatnak el kell számolnia. A felújítási, beruházási támogatást pályázat útján kapja az önkormányzat. Ezeket a bevételeket elhatározott konkrét projektekre kell fordítani. A saját bevételeket az önkormányzat és az intézményei szedik be. Ilyenek a térítési díj bevételek, helyi adó bevételek, ingatlan értékesítésből származó bevételek, vállalkozási bevételek. Az önkormányzat saját hatáskörben dönthet arról, hogy mire fordítja a saját bevételeit, azonban az elsődleges szempont az önkormányzat kötelező feladatainak finanszírozása. Jászdózsa Község Önkormányzatának nem kötelező feladata az Erdős Otthon üzemeltetése. Az otthon költségvetését úgy kell összeállítani, hogy az állami támogatás és az intézményi térítési díj bevétele lefedje az éves kiadást. Szintén nem kötelező feladat a civil szervezetek támogatása sem. Az előző évi pénzmaradvány lehet feladattal terhelt vagy szabad pénzmaradvány év végén sok olyan forrás érkezett a településre, mely nem került a tavalyi évben elköltésre. Ilyen például az óvoda felújítás, januári előfinanszírozás, kábeltévés társulás megszüntetéséből adódó bevétel. A kiadásoknak három csoportja van. Működési, beruházási és vállalkozási kiadás. A működési kiadások csoportosíthatóak a személyi jellegű kiadásokra (bérek, járulékok) és dologi kiadásokra (közüzemi díjak, eszközbeszerzések, karbantartási munkák). A beruházási kiadások két fő csoportja az új épületek, építmények, eszközök létesítése és a másik ezek felújítása. Vállalkozási kiadása nem jelentkezik az önkormányzatnak.

21 21 Gyenes László bizottsági tag javasolta, hogy a civil szervezetek támogatására is legyen keret a költségvetésben. A Deák Ferenc utca 1. szám alatti ingatlan tetőfelújítására betervezett 3,5 millió Ft-ot túlzottnak találja. Ugyanígy a tűzoltóautóra betervezett kiadást is. Az iskolai kerékpártárolóra betervezett összeg kiegészítéseként véleménye volt, hogy a KLIK-től kérjen az önkormányzat támogatást. A 30 fő közfoglalkoztatott esetében szükséges lenne egy irányító kinevezésére, véleménye volt, hogy erre is tervezni kellene a költségvetésben. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy a közmunkaprogramban jelenleg 2 irányító személy is van tervezve. Elmondta, hogy várja a lehetőséget arra vonatkozóan, hogy közmunkaprogram kerüljön kiírásra az önkormányzati ingatlanok karbantartására is. Bolyós Róbert sportügyi tanácsnok javasolta, hogy a Deák Ferenc utca 1. szám alatti épület tetőfelújítására 1,5 millió Ft, civil szervezetek támogatására 2 millió Ft kerüljön betervezésre. A tűzoltóautóra tervezett kiadás legyen 100 ezer Ft, valamint javasolta, hogy a polgármester részére 1 havi bérének megfelelő jutalom kerüljön betervezésre. Kérdése volt, hogy melyik önkormányzat ingatlan kerülne értékesítésre. Dr. Szerencsés István polgármester elmondta, hogy értékesíthető a rákóczi úti iskola bercsényi utcai telekrésze a romos épületekkel. Véleménye volt, hogy a tűzoltóautót le kell vizsgáztatni. Egyetértett azzal, hogy a civil szervezetek támogatására legyen keret a költségvetésben. Bollók László ügyintéző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy kizárólag csak bejegyzett civil szervezeteknek adhat támogatást az önkormányzat elszámolási kötelezettség terhe mellett, és szabályzatot kell rá alkotni. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületnek, a Községi Önkormányzat évi költségvetésének és kötelező előirányzatának megállapításáról, a költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelettervezetnek megfelelően, azzal a módosítással, hogy a Deák Ferenc utca 1. szám alatti ingatlan tetőfelújítására 1,5 millió Ft, sport és civil szervezetek támogatására 2 millió Ft, a tűzoltóautó felújítására és forgalomba helyezésére 100 ezer Ft, továbbá a polgármesternek munkája elismeréseként 1 havi bérének megfelelő jutalom kerüljön a költségvetésbe betervezésre. A javaslatot a bizottság tagjai 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 12/2015.(II.10.) állásfoglalása: Jászdózsa Községi Önkormányzat évi költségvetésének és kötelező előirányzatának megállapításáról, a költségvetési rendelet megalkotásáról. Képviselő-testületének Jászdózsa Községi Önkormányzat évi költségvetésének és kötelező előirányzatának megállapításáról, a költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezettel együtt, azzal a módosítással, hogy a

22 22 Deák Ferenc utca 1. szám alatti ingatlan tetőfelújítására 1,5 millió Ft, sport és civil szervezetek támogatására 2 millió Ft, a tűzoltóautó felújítására és forgalomba helyezésére 100 ezer Ft, továbbá a polgármesternek munkája elismeréseként 1 havi bérének megfelelő jutalom kerüljön a költségvetésbe betervezésre. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 13.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 13./ Napirendi pont: 13.) Előterjesztés a Községi Szociális Otthont Létesítő Dr. Szerencsés István Alapítvány Alapító Okiratának módosítására. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek, a Községi Szociális Otthont Létesítő Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 13/2015.(II.10.) állásfoglalása: A Községi Szociális Otthont Létesítő Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról. Képviselő-testületének a Községi Szociális Otthont Létesítő Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően.

23 23 Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 14.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 14./ Napirendi pont: 14.) Előterjesztés a Jászdózsa Községért Közalapítvány Dr. Szerencsés István Alapító Okiratának módosítására. polgármester Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek, a Jászdózsa Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 14/2015.(II.10.) állásfoglalása: A Jászdózsa Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról. Képviselő-testületének a Jászdózsa Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ezek után Baranyi Sándor a bizottság elnöke a 15.) napirendi pont tárgyalását kezdeményezte. 15./ Napirendi pont:

24 24 15.) Előterjesztés a Jászdózsa Községért Közalapítvány Dr. Szerencsés István kölcsönszerződéséhez nyújtott kezességvállalás polgármester fenntartásáról. Dr. Szerencsés István polgármester a napirend előadója az írásos anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni. Sándor a bizottság elnöke javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek, a Jászdózsa Községért Közalapítvány kölcsönszerződéséhez nyújtott kezességvállalás fenntartásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. A javaslatot a bizottság tagjai 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadták, és az alábbi 15/2015.(II.10.) állásfoglalása: A Jászdózsa Községért Közalapítvány kölcsönszerződéséhez nyújtott kezességvállalás fenntartásáról. Képviselő-testületének a Jászdózsa Községért Közalapítvány kölcsönszerződéséhez nyújtott kezességvállalás fenntartásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Mivel a Pénzügyi Bizottság rendes ülésén más napirend, hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el, Baranyi Sándor a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést órakor bezárta. Kmf. Baranyi Sándor Szerző Tiborné Pénzügyi Bizottság elnöke Pénzügyi Bizottság tagja

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. december 15- én megtartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. december 15- én megtartott rendkívüli ülésén. 170 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. december 15- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri iroda. mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i, M e z ő g a z d a s á g i é s K ö r n y e z e t v é d e l m i B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. február 11. napján a 16 órakor kezdődő Képviselő-testületi ülésen Helye: Győrzámoly

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: Jegyzőkönyv amely készült 2012. augusztus 30. napján 16 órakor Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 14 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 197/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján 14.00 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1. napján 14.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 9-én 14,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 01-jén 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 01-jén 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 1081-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 01-jén 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-19/2014. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az elnök kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, felvetése a tárgyalás megkezdése előtt.

JEGYZŐKÖNYV. Az elnök kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, felvetése a tárgyalás megkezdése előtt. 38 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának rendkívüli ülése, 2010. április 1- én, 17 00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-12/2013/JT. 108/2013. (V.30.) sz. határozat 112-122/2013. (V.30.) sz. határozat 123-125/2013. (VI.4.) sz. határozat 130-141/2013. (VI.4.)

Részletesebben

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. február 16-án 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

(További hozzászólás, módosító javaslat nem hangzik el.)

(További hozzászólás, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. március 31-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 21/2015.(VII.30.) Rend eletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iklódbördőce. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év szeptember hó 21. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Iklódbördőce. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év szeptember hó 21. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év szeptember hó 21. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 30/2015.(IX.21.) 31/2015.(IX.21.) Rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Szennyvízcsatorna-beruházás depó helyek biztosítása

Szennyvízcsatorna-beruházás depó helyek biztosítása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Gazdasági Bizottságának 2012. október 4-i rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-34/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptembere 26- án (Szerdán) de 8:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA XVII. Iktatószám: 4-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2014. november 26-án megtartott, n y i l t s o r

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 99/2013. (IX.11.) Az 1750 hrsz. temetőhöz vezető út lezárása 100/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-11/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. szeptember 19-én /pénteken/ 7.30 órai

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

Napirendre vonatkozó más javaslat nem volt. Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a javaslatokkal egyetemben az ülés napirendjét.

Napirendre vonatkozó más javaslat nem volt. Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a javaslatokkal egyetemben az ülés napirendjét. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 245-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 08-án (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 6-án 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Ónod Község Képviselő-testülete 2010. október 26-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén

Ónod Község Képviselő-testülete 2010. október 26-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 2010. október 26-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 12/2010. (X. 27.) rendelet: Meghozott határozatok: 93/2010. (X. 26.) határozat: 94/2010. (X. 26.) határozat: 95/2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2013. április 23-án 16.00. órakor kezdődő, a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kis

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője Jegyzőkönyv Készült: Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 16-án a Városháza nagytárgyalójában megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. április 21-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben