Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:"

Átírás

1 Jegyzőkönyv amely készült augusztus 30. napján 16 órakor Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Erdei László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 16 órakor megnyitotta az ülést. Köszöntötte a bizottsági tagokat, a képviselőket, Paróczi Gábor ingatlanszakértőt, Zentai Istvánné pénzügyi,- és Pál Gábor műszaki előadót. Megállapította, hogy a bizottság 5 tagja jelen van, tehát az ülés határozatképes. Ezek után javasolta új napirendként felvenni egy várhatóan szeptember 03-án, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által kiírásra kerülő falumegújítási és fejlesztési pályázattal kapcsolatos tájékoztatás megvitatását. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatta a javaslat megtárgyalását. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: Napirend: 1) évi költségvetés módosítása 2. Előadó: Erdősi László polgármester Meghívott: Zentai Istvánné pénzügyi előadó 2) A 321/103.helyrajzi számú ingatlan szakértői véleményének megvitatása Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző Meghívott: Paróczi Gábor ingatlan szakértő és Pál Gábor műszaki előadó 3) Gesztenyés úti közvilágítás cseréje Előadó: Erdősi László polgármester Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó 4) Szirom köz útépítési engedélyezési tervének elkészítése Előadó: Erdősi László polgármester Meghívott: Pál Gábor műszaki előadó 5) Háziorvosi praxis elszámolása Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 6) Az Általános Iskola és Óvoda Herceghalom közétkeztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása. Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 7) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás új üzemeltetési koncepciója Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 1

2 8) Felsőoktatási ösztöndíjpályázatok elbírálása Előadó: Dr. Szmodis Jenő jegyző 9) Falumegújítási pályázat Előadó: Erdei László PTB elnöke 10) Egyebek 1.)2012. évi költségvetés módosítása 2. (Az előterjesztés kiküldésre került.) Erdősi László polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület május 29-i ülésén döntött arról, hogy a Könyvtárt leválasztja az Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár intézményről. Ennek a döntésnek következményeként módosítani szükséges az Önkormányzat évi költségvetését, továbbá a Könyvtár költségvetését le kell választani az oktatási-nevelési intézményről. Ezek után átadta a szót Zentai Istvánné pénzügyi előadónak. Zentai Istvánné pénzügyi előadó elmondta, hogy a Könyvtár törzskönyvi bejegyzés megtörtént szeptember 1. napjától a Könyvtár önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkező, önállóan gazdálkodó intézménnyé vált. A könyvtár költségvetése összesen ,- Ft, amely tartalmazza az év hátralevő részére fizetendő béreket és a tervezett közüzemi költségeket. Az iskola költségvetéséből leválasztásra került ,-Ft, amely összeget az Önkormányzat általános tartalékkeretéből ,-Ft-al kiegészítettünk. Ebből az összegből fedezzük a megemelt vezetői bért és a vezetői pótlékot. A Könyvtár költségvetésébe átkerült további ,-Ft működési bevétel, amely a könyvtári beiratkozásokból, fénymásolási,- és egyéb bevételekből tevődik össze. Ezen az összegen felül rendelkezésre áll a évre tervezett céltartalék teljes összege, mintegy ,-Ft. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke kiegészítésül elmondta, hogy az indoklási lap 2. oldalán téves dátum szerepel, ezt kérte javítani. Ezek után szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendelet tervezetet terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012.(VIII.31.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II. 20.) rendeletének módosításáról - a melléklettel megegyezően - Zentai Istvánné pénzügyi előadó távozott. 2.) A 321/103.helyrajzi számú ingatlan szakértői véleményének megvitatása (Az előterjesztés kiküldésre került.) Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke üdvözölte Paróczi Gábor ingatlanszakértőt és Pál Gábor műszaki előadót, majd átadta a szót Dr. Szmodis Jenő jegyzőnek. Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy a Herceghalom 321/103. helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa, a Budai-Invest Ingatlanfejlesztő Kft. kártalanítási eljárást kezdeményezett az Önkormányzattal szemben a Pest Megyei Kormányhivatalnál. A Pest Megyei Kormányhivatal 2

3 igazságügyi szakértői vélemény elkészítését rendelte el. A szakértői vélemény elkészítésére Rajczi József igazságügyi szakértőt kérte fel. A Rajczi József által augusztus 7-én benyújtott szakértő vélemény szerint az értékcsökkenés mértéke mintegy Hatmillió forint + ÁFA. A későbbiekben ez a szakértői véleményt kiegészítésre került, amely szerint geotermikus beruházás megvalósítása esetén az értékcsökkenés mértéke ,-Ft % ÁFA. A szakértői véleményben foglaltakról szeptember 13-ig nyilatkoznunk kell a Pest Megyei Kormányhivatal felé. Tekintettel arra, hogy a fenti szakértői vélemény állításaival nem értünk egyet, felkértük Paróczi Gábor szakértőt egy, a fenti szakértői vélemény megállapításait elemző, új szakértői vélemény elkészítésére. Paróczi Gábor szakértő elmondta, hogy amint az a szakértői véleményből is kiderül a mai ingatlanpiaci helyzet alapján a befektető a tervezett beruházást csak veszteséggel tudná megvalósítani. A szakértői vélemény elkészítéséhez a Vitalis lakópark által kínált lakások jelenlegi piaci forgalmi értékét vette figyelembe. Az elmúlt években épített ingatlanok csak veszteséggel értékesíthetők, még a befektetők ráfordításai sem térülnek meg. A veszteségek több okra vezethetők vissza, egyfelől a telekárak drasztikusan csökkentek, az építőanyagárak viszont folyamatosan emelkedtek, ugyanakkor az ingatlanpiaci forgalom, és ennek következtében az ingatlanárak jelentősen csökkentek. Ezt a megállapítást igazolja az is, hogy a Vitalis lakóparkban is sok eladatlan lakás van. Ha tehát a Beruházó ezt a beruházást megvalósítja, az eladhatatlan ingatlanokból sokkal nagyobb veszteség éri, mint a terület átsorolásából. Ez hatványozottan igaz a geotermikus beruházásra, mert annak megvalósítása a veszteségeit tovább növelné. A telek tehát fejlesztési telekként nem értékelhető, csak építési telekként. Tekintettel arra, hogy a hatályos HÉSZ szerint az előírt minimális teleknagyság m² és a jogvita alapját képező terület m², így 2 építési telekként lehetne hasznosítani, de ebben az esetben a telek használhatóságánál értékcsökkentő tényezőként kell számolni a telek háromszög alakjával. Dr. Szmodis Jenő jegyző felkérte a meghívott szakértőt, hogy nyilatkozzon arról, hogy az ingatlan piaci értékét hátrányosan befolyásolta-e a 2010-es HÉSZ módosítás kapcsán történt, az érintett területre vonatkozó átsorolás. Paróczi Gábor szakértő: nem. A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:../2012.( VIII.30.) számú határozata: a Pest Megyei Kormányhivatal megbízásából, Rajczi József igazságügyi szakértő által a Herceghalom 321/103. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó szakvéleményben foglaltakat elutasítja. Felhatalmazza Erdősi László polgármestert, hogy az erre vonatkozó jognyilatkozatot a Pest Megyei Kormányhivatal felé megtegye. Paróczi Gábor szakértő távozott. 3

4 3.)Gesztenyés úti közvilágítás cseréje (Az előterjesztés kiküldésre került.) Erdősi László polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület már több alkalommal foglalkozott a Gesztenyés út elöregedett közvilágításának kérdésével. A Képviselő-testület felkérte Pál Gábor műszaki előadót, hogy kérjen árajánlatokat a Liget utca és az 1 sz. főút közötti szakasz teljes elektromos hálózatának cseréjére. A beékezett ajánlatokat a képviselők elektronikus úton megkapták. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke értékelve a benyújtott ajánlatokat a Best-Vill Kft.-nek azon ajánlatát javasolja elfogadásra, amely szerint a meglévő földkábelek védőcsőben történő cseréje és új, energiatakarékos lámpatestek felszerelése ,-Ft + ÁFA, összesen ,-Ft-ba kerülne. dr. Mosolygó Sára képviselő megkérdezte, hogy a javasolt beruházás szerepel-e a 2012-es költségvetésben. Erdősi László polgármester elmondta, hogy a beruházás külön nem volt tervezve, de a felújítási keretből megvalósítható. Az említett útszakasz közvilágítása már jó ideje sok problémát okoz, ezért a felújítás mindenképpen szükséges. Tekintettel arra, hogy a szükséges összeg rendelkezésre áll, érdemes a hosszútávú megoldást, a földkábelek védőcsőben történő cseréjét és az energiatakarékos lámpatestek felszerelésére vonatkozó legkedvezőbb választani. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke felhívta Pál Gábor műszaki előadó figyelmét arra, hogy néhány kandeláberről hiányzik egy takarólemez, amely miatt ezek a kandeláberek érintésvédelmi szempontból veszélyt jelentenek. Nemesné Zöld Magdolna külső bizottsági tag megjegyezte, hogy sok úgynevezett zöld energiás pályázatot írnak ki. Megkérdezte, hogy utána nézett-e valaki annak, hogy esetleg ehhez a beruházáshoz pályázati pénz igényelhető-e. Pál Gábor műszaki ügyintéző elmondta, hogy utána nézett. Zöld energiás pályázati támogatás kazán cseréhez és napelemek felszereléséhez igényelhető, elektromos hálózat cseréjéhez nem. Hunya Krisztina képviselő megkérdezte, hogy az égők cseréjét az Önkormányzat alkalmazottai el tudják-e majd végezni, tekintettel arra, hogy ezen a szakaszon levő betonoszlopok magasabbak a kandelábereknél. Pál Gábor műszaki előadó: az égők cseréjét az Önkormányzat dolgozói el tudják végezni, amelyhez azonban igénybe kell venni az ELMÜ kosaras autóját. Ez technikailag úgy zajlik, hogy az égőcsere idejére bérbe vesszük az ELMÜ kosaras kocsiját. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy nincs-e lehetőség az érintett útszakaszon levő, elferdült betonoszlopok korrekciójához. Pál Gábor műszaki előadó elmondta, hogy ezek vasalt betonoszlopok, amelyeknek az alapja mozdult el, ezért nem korrigálhatók. Nemesné Zöld Magdolna külső bizottsági tag az munkálatok ütemezéséről érdeklődött. Pál Gábor műszaki előadó elmondta, hogy maximum egy hónap alatt a munkálatok elvégezhetőek. 4

5 Úgy véli, hogy a szerződéskötéssel és az előkészítéssel együtt október végére a beruházás befejezhető. Az átadással nem kell megvárni a felújítás végét, a felújított részek szakaszolva üzembe helyezhetők. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:../2012.( IX.06.) számú határozata:. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a Gesztenyés út - Liget utca és az 1.számú főút közötti szakaszán levő közvilágítás felújításával a Best-Vill Kft.-t (1222 Budapest, Fonó u. 2-6.sz.) bízza meg, ,- Ft + ÁFA értékben. Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: folyamatos. 4.)Szirom köz útépítési engedélyezési tervének elkészítése (Az előterjesztés kiküldésre került.) Erdősi László polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület 65/2012.(V.22.) számú határozatával úgy döntött, hogy támogatja a Szirom köz lakóinak kérését a Szirom köz szilárd útburkolattal történő ellátása vonatkozásában. A Szirom köz lakói összesen ,-Ft önrész megfizetésével járulnak hozzá a kivitelezés költségeihez. A döntés után árajánlatokat kértünk be az engedélyezési tervek elkészítésére. A legjobb tervezői ajánlatot a Pannon Út Mérnöki Építő és Szolgáltató Kft. tette bruttó ,- Ft értékben, ezért ezt az ajánlatot javasolja a bizottságnak elfogadásra. dr. Mosolygó Sára képviselő arra emlékeztette a jelenlevőket, hogy korábban a testület úgy határozott, hogy elkészítésre kerül a település közútjainak listája, amely lista a prioritásokat is tartalmazza. Megkérdezte, hogy ezt a felújítást nem érinti a döntés. Erdősi László polgármester elmondta, hogy ebben az ügyben már született testületi döntés arra nézve, hogy a felújításra sor kerül. Most csupán a tervező kiválasztásáról dönt majd a testület. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:../2012.( IX.06.) számú határozata:. a Szirom köz útépítési engedélyezési tervének elkészítésével a Pannon Út Mérnöki Építő és Szolgáltató Kft.-t (2800 Tatabánya, Erdész u. D ép.) bízza meg bruttó ,- Ft értékben. Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő. azonnal. 5

6 5.) Háziorvosi praxis elszámolása (Az előterjesztés kiküldésre került.) A napirend tárgyalása előtt szót kért Dr. Szmodis Jenő jegyző. Elmondta, hogy a háziorvosi praxis átadása kapcsán a testület már tárgyalt a háziorvosi rendelő felújításáról, akkor 1,5 MFt összeg felhasználásáról döntött a testület. dr. Pintér Márk háziorvos és az Önkormányzat között történt egyeztetés után kialakult egy lista, amely kb. 1,9 MFt költséget jelentene számunkra. Pál Gábor felvette a kapcsolatot az ÁNTSZ-szel és tájékozódott azokról a minimumfeltételekről, amelyek megtartása a háziorvosi rendelő kialakításakor elengedhetetlenül szükséges. Pál Gábor műszaki előadó elmondta, hogy hétfőre vár végleges árajánlatot a felújításra, de úgy alakítják a felújítást, hogy az beleférjen az 1,5 MFt keretösszegbe. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy a felújításkor légkondicionáló berendezés kerül-e a betegváróba, mint ahogy arról már korábban szó volt. Erdősi László polgármester elmondta, hogy ebben a felújítási szakaszban nem tervezzük légkondicionáló beszerelését, de a jövő évi költségvetésbe betervezhető. Izsák Irén képviselő megkérdezte, hogy a felújítás csak a rendelőt, vagy a hozzá tartozó egyéb kiszolgáló helyiségeket is érinti. Pál Gábor műszaki előadó elmondta, hogy a felújítás első körben csak a rendelőt érinti, ugyanis a doktor úr első igénylistája alapján adott árajánlat lényeges meghaladta a 2 millió forintot. Tekintettel arra, hogy a praxis ellátására kötött szerződés szerint 1,5 millió forintot biztosítunk erre a célra, megnéztük, hogy melyek azok a munkálatok, amelyek elhagyhatók. Azokra a munkálatokra pedig, amelyeket az Önkormányzat dolgozói is el tudnak végezni a vállalkozóval történő egyeztetés után kivesszük az árajánlatból és csak anyagköltségen marad az ajánlatban. Amennyiben a keretösszeg lehetővé teszi és erre törekszünk igyekszünk minél több munkát elvégezni a többi kiszolgáló helyiségben is. dr. Mosolygó Sára képviselő felvette, hogy érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy a település arculatához illő módon, igényesen alakítsuk át orvosi rendelő betegváró részét is. Erdősi László polgármester itt nem lát ellentmondást. Most első lépcsőben megvalósul az orvosi rendelő felújítása és a jövő évi költségvetésben biztosítani lehet a szükséges pénzeszközöket a betegváró modernizálásához, a már említett légkondicionáló beszereléséhez, festéshez, stb. Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy az igénylista alapján adott árajánlat sem terjedt volna ki a teljeskörű felújításra, egy teljeskörű felújítás mintegy 5-10 millió forint nagyságrendű beruházást jelentene. Ezzel az orvosi rendelő felújításával kapcsolatos kérdést lezárták, az ügyben határozat nem született. Pál Gábor műszaki előadó távozott. Ezek után Dr. Szmodis Jenő jegyző rátért a meghívóban szereplő napirend tárgyalására. Elmondta, hogy a kiküldött elszámolás tartalmazta a és közötti időszakra vonatkozóan a háziorvosi praxis összes kiadását. Az elszámolásban szereplő ,- Ft. szerződés szerinti különbözet abból adódik, hogy az Egészségügyi Szolgálat olyan kifizetéseket is eszközölt, amelyekre nem kapott felhatalmazást az Önkormányzattal kötött ellátási szerződésben és 6

7 közvetlenül nem kapcsolhatók a gyógyításhoz szükséges tartós,- és fogyóeszközök beszerzésekhez. Ilyen kiadások például a településen évente megrendezésre került egészségnapok kiadásai és egyéb, a szerződésben nem szereplő egészségügyi szolgáltatások költségei. A szerződő felek azonban a Polgári törvénykönyv szabályai szerint egybehangzó akarattal a szerződésben foglaltaktól eltérhetnek. Jelen esetben ehhez azonban képviselő-testületi döntés szükséges. Az egészségnapok megrendezésén felül felmerült még ,-Ft különbözet, mely összeg kompenzációjára dr. Lipka Sándor felajánlott egy nagyértékű Holter 24 órás vérnyomásmérő berendezést. E berendezés tekintetében bérleti díj beszámítására nem került sor. Az eszköz beszerzési ára kb ezer forint, melynek értéke az értékcsökkenés elszámolása következtében nyilvánvalóan kevesebb, de az eszköz működőképes, használható. Amennyiben a testület előterjesztést elfogadja, úgy lezárhatjuk a háziorvosi praxis átadás-átvételét. Hunya Krisztina képviselő megkérdezte, hogy az eszközátadás-átvétel ténylegesen megtörtént-e. Dr. Szmodis Jenő jegyző az eszközátadás e határozat alapján fog megtörténni egy háromoldalú megállapodás keretében. Az eszközök fizikai átadása a megállapodás után fog megtörténni. Az említett Holter átadásáról külön jegyzőkönyv készül majd. Hunya Krisztina képviselő javasolja, hogy a későbbiekben a betegváró felújítására is kerítsünk majd sort. Az új háziorvost meglátogatva azt tapasztalta, hogy a doktor úr komoly informatikai fejlesztést hajtott végre, ezért javasolja, hogy az Önkormányzat is járuljon hozzá a további korszerűsítéshez. Nemesné Zöld Magdolna megjegyezte, hogy a pénzügyi elszámolást és az eszközök tényleges átadás-átvételt külön kell választani. A lízingelt, illetve az elavult tárgyak biztosan nem kerülnek átadásra, ezért ez az elszámolás nem lehet azonos a tényleges átadás-átvétellel. Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy természetesen az elszámolás és az eszközátadás nem fedik egymást teljes mértékben. A lízingelt eszközök természetesen nem kerülnek majd át az Önkormányzat tulajdonába, Lipka doktor dönt majd arról, hogy a praxis megszüntetése után továbblízingeli-e ezeket az eszközöket. A lízingelt eszközök esetén a lízingdíj kifizetése került beszámításra a bérleti díj összegébe, mivel ezeket az eszközöket a herceghalmi lakosok magasabb szintű egészségügyi ellátása érdekében szerezték be. Az elavult számítástechnikai eszközök leselejtezésre kerülnek majd, az új szolgáltató csak a használható eszközöket veszi át. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:../2012.( IX.06.) számú határozata:. a augusztus 1. napjával történt háziorvosi praxis átadásakor készült elszámolást elfogadja. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. 7

8 6.) Az Általános Iskola és Óvoda Herceghalom közétkeztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása. (Az előterjesztés kiküldésre került.) Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy az iskola és az óvoda közétkeztetésére vonatkozó pályázat összegszerűen meghaladja a Közbeszerzési törvényben meghatározott értékhatárt, ezért a pályázat kiírásával és lebonyolításával erre szakosodott, külső céget kell megbíznunk. A beérkezett pályázatok tartalmilag megközelítőleg azonosak, így az ár alapján tudunk differenciálni az ajánlatok között. A legkedvezőbb ajánlatot Prezent Arone s Kft. nyújtotta ,- Ft értékben. A cég alanyi ÁFA- mentes, így ÁFA fizetési kötelezettségünk nem keletkezik. dr. Mosolygó Sára képviselő megkérdezte, hogy ez a közbeszerzés miért nem szerepel a évi közbeszerzési tervünkben. Kérte, hogy a későbbiekben erre nagyobb figyelmet fordítsunk. Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy most egy hároméves szerződés jár le, ezért szükséges a pályázat kiírása. A közbeszerzési eljárást a törvényi előírásoknak megfelelően fogjuk lebonyolítani. Ezek után Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:../2012.( IX.06.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Iskola és Óvoda Herceghalom közétkeztetésére vonatkozó közbeszerzési pályázat kiírásával és lebonyolításával a Prezent Arone s Kft.-t bízza meg ,- Ft + 0 % értékben. Felhatalmazza Erdősi László polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő a szerződés aláírására: azonnal. 7.) A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás új üzemeltetési koncepciója (Az előterjesztés kiküldésre került.) Dr. Szmodis Jenő jegyző elmondta, hogy 2011-ben a Képviselő-testület határozatával támogatta a Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás egy új hulladéklerakó beruházás megvalósítását. Megvizsgáltuk a hatályos szerződéseket és semmiféle olyan kötelezettséget nem vállaltunk, amely a hulladékbegyűjtésre vonatkozó elköteleződést is jelentene július 13-án a ZSÁMERT amelynek az Önkormányzat is tagja - is létrehozta a saját hulladékgazdálkodással foglalkozó gazdasági vállalkozását Zsámbéki-medence Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság néven. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat elkötelezte magát a ZSÁMERT égisze alatt működő hulladékgazdálkodási társaságban való közreműködésre, más, hasonló tartalmú jognyilatkozatokat nem célszerű tenni. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke jelezte, hogy az elektronikusan megküldött, utolsó ZSÁMERT jegyzőkönyv éppen ezzel foglalkozik. 8

9 Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy ezek után csak a létrehozott új társaságtól kérhetünk-e majd ajánlatot. Erdősi László polgármester elmondta, hogy az új társaság, amelynek az Önkormányzat is tagja természetesen több ajánlatot is bekérhet, de az Önkormányzat maga dönti el, hogy kivel köt szerződést a kommunális hulladék elszállítására. dr. Mosolygó Sára képviselő megkérdezte, hogy a jelenlegi határozati javaslat elfogadásával nem zárja-e ki magát abból a lehetőségből, hogy a létesítendő hulladéklerakóba szállítsuk a település kommunális hulladékát, illetve, hogy a hulladék elszállításával az AVE Tatabánya Zrt.-t bízzuk meg, amennyiben az kedvezőbb árajánlatot ad. Erdősi László polgármester: nem. Hangsúlyozta, hogy a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás által előterjesztett határozati javaslat elfogadásával az Önkormányzat éppen ezen jogáról mondana le. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a tárgyban benyújtott két előterjesztést. A. A Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás kezdeményezése hulladékgazdálkodási részvénytársaság alapítására A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:../2012.( VIII.30.) számú határozata: az önkormányzat a Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén lévő települési önkormányzatok többségi tulajdonában lévő a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, és a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére pályázó gazdasági társaságban tagként nem kíván részt venni. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. B.) A Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás kezdeményezése közbeszerzési eljárás lebonyolítására A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé:../2012.( VIII.30.) számú határozata: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (Ötv.) 9. (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. (Hgt.) 21. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörét nem kívánja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra átruházni. Felelős: Erdősi László polgármester és Dr. Szmodis Jenő jegyző. 9

10 8.) Felsőoktatási ösztöndíjpályázatok elbírálása (Az előterjesztés kiküldésre a Humán és Környezetvédelmi Bizottság anyagával került.) Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a Humán és Környezetvédelmi Bizottság augusztus 28-i ülésén kérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy támogassa a felsőoktatási ösztöndíjkeret havi összegének ,-Ft-ra történő emelését. Ez a támogatásra előirányzott keretösszeg havi plusz 65 ezer forinttal történő megemelését jelenti, ez 2012-es év vonatkozásában összesen 260 ezer forint növekményt jelent. Izsák Irén képviselő elmondta, hogy a két régi pályázónak javasolja havi 15 ezer forint ösztöndíj folyósítását. Az új pályázók tekintetében differenciált ösztöndíj támogatás nyújtását javasolja. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság nem foglalkozik az egyes pályázatokkal, az egyes pályázók részére nyújtandó ösztöndíj mértékének meghatározása a Képviselő-testület kompetenciája. A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: 9.) Falumegújítási pályázat (Szóbeli előterjesztés alapján.) Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének _/2012.(IX.06.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási ösztöndíjasok támogatására előirányzott keretet ,-Ft-tal, azaz kétszázhatvanezer forinttal megemeli az általános tartalék keret terhére. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy felhívták a figyelmünket egy új, megjelenő pályázatra, amely keretében lehetőség lesz pályázni játszóterek kialakítására, vagy a meglévők korszerűsítésére. Várhatóan szeptember 03-án indul az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapjának az UMVP III. tengely falumegújítási és fejlesztési pályázata. A pályázat várható benyújtási határideje szeptember 31. A pályázat pontos feltételei egyenlőre még nem ismertek. A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének _/2012.(IX.06.) számú határozata: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által várhatóan szeptember 3. napján induló, UMVP III. tengely falumegújítási,- és fejlesztési pályázaton történő részvétel lehetőségeit megvizsgálja 10

11 10.) Egyebek A.) Egészségnap Herceghalomban októberében Izsák Irén képviselő beszámolt az egészségnap tervezett programjáról és annak költségvonzatáról. A rendezvény tervezett költsége megközelítőleg 366 ezer forint. A rendezvény zökkenőmentes lebonyolításához kb. 60 fő közreműködése szükséges. dr. Pintér Márk háziorvos felajánlotta, hogy amennyiben az Önkormányzat bizotsít ezer forintot, az azt meghaladó részt a Sanit-Art Kft. átvállalja. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, hogy számításai szerint a közreműködők száma kb fő lehet, nem érti, hogy hogyan jön össze az említett 60 fő. Izsák Irén képviselő elmondta, hogy az orvosok és nővérek mellett számolni kell a kitelepülő ÁNTSZ részéről legalább 5 fővel, a Vöröskereszt munkatársaival és az segítőként mozgosított ösztöndíjasokkal is. Hunya Krisztina képviselő emlékeztetett arra, hogy az iskolai sportnapon biztosított egészségügyi állapotfelmérés költsége is kb. 200 ezer forint volt, ezért úgy gondolja, hogy egy ilyen nagyszabásaú programra nem szabad a fentemlített összeget sajnálni. javasolja azonban, hogy kommunkáljuk a település felé, hogy bár a szolgáltatások a lakosoknak ingyenesek, de az Önkormányzat tetemes összeget fordít a rendezvény költségeinek fedezetéül. Dr. Szmodis Jenő jegyző megkérdezte Izsák Iréntől, hogy a felmerülő költségek rendezését hogyan képzelik, közvetlenül az Önkormányzat legyen-e a költségviselő? Mi alapján számláznak a résztvevő szolgáltatók, hogyan ellenőrizhető, hogy hány vizsgálatot végeztek el? Izsák Irén képviselő elmondta, hogy a vizsgálatokhoz szükséges teszterek 50-es 100-as kiszerelésben léteznek, így ezek felhasználása alapján ellenőrizhető a résztvevők száma, ez lehet alapja a benyújtott elszámolásoknak és számláknak is. Erdei László, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az előterjesztést. A Pénzügyi és településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének _/2012.(IX.06.) számú határozata: Herceghalom községben 2012.októberében lebonyolításra kerülő Egészségnap megrendezésére ,- Ft keretösszeget biztosít az általános tartalékkeret terhére. B.) Fogorvosi praxis átadása Dr. Szmodis Jenő jegyző emlékeztette a Képviselő-testület arra, hogy az Önkormányzat régóta erőfeszítéseket tesz arra, hogy a fogorvosi praxisát Herceghalomban megszüntető dr. Cseh Áron helyére új fogorvost találjon. Korábban találtunk olyan fogorvost, aki közalkalmazotti státuszban vállalta volna a feladat ellátását, ez azonban az ellátási esetszám utáni OEP finanszírozás miatt a praxis felfutásáig kb. mintegy évi ,-Ft-ba került volna az Önkormányzatnak, amely a későbbiekben kb. évi ,-Ft-ra csökkenhetne. 11

12 Közben felvettük a kapcsolatot dr. Réthy Ágnessel, aki vállalkozásban hajlandó biztosítani a település fogorvosi ellátását. Ehhez év végéig havi ,-Ft támogatást kér az Önkormányzattól, amely a november 16-tól december 31-ig vetített időszakra összesen ,-Ft. Az fogorvosi ellátás biztosításához történő önkormányzati hozzájárulás mértékét a felek évente, külön megállapodás keretében rögzítenék. Izsák Irén képviselő megkérdezte, hogy csupán OEP finanszírozott fogorvosként dolgozna, vagy folytatna esetlegesen magánpraxist is. Dr. Szmodis Jenő jegyző: a törvényi előírásoknak megfelelően teljeskörűen biztosítaná Herceghalom község fogorvosi ellátást a törvényben meghatározott rendelési óraszámmal. Ezen túlmenően maga dönti el, hogy folytat-e magánpraxist. dr. Mosolygó Sára képviselő a fizetendő térítési díjak mértékéről érdeklődött. Erdősi László polgármester elmondta, hogy a fogorvosi ellátás természetesen ingyenes lesz. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: Herceghalom Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.( IX.06.) számú határozata: Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy fogorvosi ellátási szerződést köt dr. Réthy Ágnessel. Felek az önkormányzati támogatás mértékét évente külön megállapodásban rögzítik. A Képviselő-testület felhatalmazza Erdősi László polgármestert a feladat ellátási szerződés aláírására. A november 16-tól december 31-ig terjedő időszakra a Képviselő-testület ,-Ft összegű támogatást biztosít a évi általános tartalék keret terhére. Miután több hozzászólás nem hangzott el Erdei László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke megköszönte a jelenlétet és 17 óra 55 perckor a nyilvános ülést bezárta. Kmf. Erdei László a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 12

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el: Jegyzőkönyv amely készült 2013. szeptember 19. napján 17 óra 30 perckor, Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11. napján 15 óra 02 perckor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Makay István, a Humán és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására: J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2014. április 22. napján Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottságának a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében nyilvánosan

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 10-én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12.

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2) A 2014. évi Költségvetés előzetesen prognosztizált bevételei és kiadásai Előadó: Erdősi László polgármester

Jegyzőkönyv. 2) A 2014. évi Költségvetés előzetesen prognosztizált bevételei és kiadásai Előadó: Erdősi László polgármester Jegyzőkönyv amely készült Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 28-án 18 órakor a Kulturális Egyházi Központban megtartott közmeghallgatással egybekötött falugyűlésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011. (II. 17.) 4/2011. (II. 17.) 5/2011. (II. 17.) Határozatok: 13-27/2011. (II. 16.)

JEGYZŐKÖNYV. Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011. (II. 17.) 4/2011. (II. 17.) 5/2011. (II. 17.) Határozatok: 13-27/2011. (II. 16.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 48. 1 TARTALOMJEGYZÉK 48/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 3. napján 15 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-13/2012/JT. 147-158/2012. sz. határozat 17-20 /2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30. napján 18 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 31-én 16 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 135/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

2009. május 14-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2009. május 14-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 14-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 86/2009. (V.14.) számú határozattól 90/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 27/2011 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2011. október 20-án (csütörtökön) 18 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 337/2011.(X.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. január 16-án 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. JÚNIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. JÚNIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. JÚNIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013.(III.12.)számú határozata:

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013.(III.12.)számú határozata: KIVONAT amely készült 2013. március 12. napján megtartott nyilvános és zárt ülésének jegyzőkönyve alapján: 36/2013.(III.12.)számú határozata: a Herceghalom 220/14 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-én 16 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Hírmondó XVIII. évfolyam 3. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2016. március

Hírmondó XVIII. évfolyam 3. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2016. március Herceghalomi Hírmondó XVIII. évfolyam 3. szám INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2016. március MÁRCIUSI PILLANATOK A 8-ik osztályos diákok rajzai A Labdarózsa kórus A 8-ik osztályosok előadása a tartalomból

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Herceghalom Község Önkormányzatának 2014-től 2019-ig terjedő időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása

Tárgy: Herceghalom Község Önkormányzatának 2014-től 2019-ig terjedő időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015.április 2-i, illetve a Képviselő-testület 2015. április 7. napján tartandó nyilvános

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 362/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 2336-2/2014. 15/2014. számú 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 96-117/2014. (VI. 25.) sz. Kth. 8-9/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101-11/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

15/2012. számú. 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.) 21-22/2012. (IX. 13.) sz.

15/2012. számú. 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.) 21-22/2012. (IX. 13.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5963-2/2012. 15/2012. számú 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben