A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 !"" # $ %$&'($($)'*(%&+ Ikt.szám: 20/01-20/4/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, április 24. Jóváhagyom:...

2 I. FEJEZET ALAPVET RENDELKEZÉSEK Alkalmazási kör 1. (1) Jelen Szervezeti és Mködési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) területi szervének (a továbbiakban: megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal) személyi állományával, vezetivel, szervezeti egységeinek felépítésével, a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal feladatkörével és mködésével kapcsolatos kérdéseket szabályozza. (2) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalok vezetit, köztisztviselit, ügykezelit és a munkaviszonyban álló munkavállalóit megillet járandóságok, juttatások és kedvezmények körét, igénybevételük feltételeit, továbbá a nemzetközi kapcsolattartásra vonatkozó bels szabályokat a Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal elnöke (a továbbiakban: elnök) által kiadott külön utasítások határozzák meg. (3) Az MgSzH egységes Közszolgálati Szabályzatát a köztisztviselk jogállásáról szóló, többször módosított és kiegészített évi XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) foglaltak figyelembevételével az MgSzH elnöke adja ki. A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal adatai 2. (1) A költségvetési szerv neve: Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal. (2) A költségvetési szerv rövidített neve: Komárom-Esztergom Megyei MgSzH. (3) A költségvetési szerv székhelye és levezési címe: 2800 Tatabánya, Gyri út 13. Levelezési címe: 2801 Tatabánya, Pf címe: (4) A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal alapító okiratának száma, kelte: FVM /2006., kelt: 2006.december 15. (5) A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal telephelyeinek címe: 2

3 Telephelyek: 2801 Tatabánya, Gyri út 29. (1.számú telephely ) 2890 Tata, Új út 17. (2. számú telephely) Körzeti irodák: Tatabánya-Tatai 2800 Tatabánya, Gyri út 13. Komárom 2900 Komárom, Szabadság tér 1. Kisbér 2870 Kisbér, Városház tér 1. Esztergom 2500 Esztergom, Széchenyi tér 6. (6) A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal törzsszáma: (7) A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal államháztartási azonosító száma: (8) A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal szakágazati besorolási száma: , Területi ált. igazgatási szervek tevékenysége (9)A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal számlaszáma: (10) A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal körzeti irodáinak felsorolását a Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. (11) A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH. adószáma: törzskönyvi azonosító: A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal feladatai 3. (1) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal ellátja a területi földmvelésügyi igazgatási feladatokat, így különösen: a) a nemzeti agrárpolitika képviseletét és érvényre juttatását a különböz szint területekre vonatkozó (régió, megye, kistérség, település) stratégiák, koncepciók, programok és tervek kidolgozása és egyeztetése során, b) a nemzeti támogatási rendszer mködtetésével összefügg feladatokat a vonatkozó jogszabályi elírásoknak megfelelen, aminek keretében a Földmvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) és az MgSzH Központja által meghatározott idpontban jelentést ad a támogatások felhasználásáról, 3

4 c) a tisztán nemzeti forrásból finanszírozott támogatások felhasználásának ellenrzését, d) az elemi károkkal és azok biztosításával kapcsolatos állami támogatások mködtetésével összefügg feladatokat, e) eljár a részarány földkiadással kapcsolatos külön jogszabályban foglalt ügyekben, f) maradványként mutatkozó védett természeti területek átadását a Magyar Állam tulajdonába és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonkezelésébe, g) aranykorona hiány esetén a ki nem adott részarany földek, illetve a Magyar Állam tulajdonába került maradvány termföldek alapján, kártalanítási határozatot hoz a részarány-tulajdonra jogosultak számára, h) aranykorona hiány esetén a jogosult kérelme az NFA földkészletébl az NFA Kezel Szervezet nyilatkozata alapján a termföld juttatásról határozatot hoz, i) a növénytermesztési szakigazgatási feladatokat, j) a halászati és vadászati igazgatási feladatokat, k) hegyközségek törvényességi felügyelete, l) családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, m) beszerzési ár alatti értékesítés tilalma, n) a vadászat és halászat szakmai felügyeletét, és e téren a jogszabályokon alapuló elsfokú hatósági feladatokat, o) a megyei földhivatallal együttmködve a termföldvédelemmel és termföldhasználattal kapcsolatos feladatokat, p) a mezgazdasági vízgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, q) az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét, r) az agrár-szakoktatási feladatokat; közremködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mködtetésében, 4

5 s) az információszolgáltatással kapcsolatos feladatokat; ellátja az MgSzH Központját elsdleges információkkal és statisztikai adatokkal az agrárágazat területi szint mködésével kapcsolatosan (regionális-, megyei-, települési és egyéni gazdálkodói szint), t) a mezri/hegyri szolgálat mködtetésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, u) a Megyei Területfejlesztési Tanácsnál, valamint a különböz területi munkabizottságoknál a külön jogszabályban foglaltak szerint jelentkez feladatokat, v) a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat, w) a tagállami állampolgárok termföldvásárlásával kapcsolatos feladatokat, y) közremködik a mezgazdasági szövetkezeti küls üzletrészek felvásárlásának lebonyolításában és a mezgazdasági szövetkezeti üzletrészhez kapcsolódó vagyonvesztés részleges megtérítéséhez szükséges tények és adatok feltárásában, valamint az ezekkel kapcsolatos listák összeállításában és jelentések elkészítésében. (2) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal ellátja a területi növényvédelmi, növény-egészségügyi, talajvédelmi, zöldség-gyümölcs, dísznövény, valamint agrár-környezetvédelmi hatósági és egyéb állami szakfeladatokat, így különösen: a) mködteti a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalokhoz tartozó speciális és nem speciális laboratóriumokat, ellenrzi az export, import és tranzit forgalomban a vizsgálatköteles árukat, valamint a hazai szaporító- és ültetvényanyag elállítást és az egyéb szemleköteles növények term-, tároló-, berakó-, feladó- és forgalmazó helyeit, b) nyilvántartja növény-egészségügyi szempontból az arra kötelezett termelket, és ellenrzi a nyilvántartási feltételek megtartását, c) ellenrzi a növényvédelmi tevékenység, a kijuttatás technikai, egészségügyi, biztonságtechnikai, szakképesítési szabályainak betartását és a nyilvántartási kötelezettség teljesítését, d) kiadja a növényvéd szerekkel folytatható tevékenységekre jogosító forgalmazási, vásárlási, felhasználási engedélyeket, e) ellenrzi az engedélyköteles termék minségét, a tárolás, forgalmazás, szállítás, vásárlás és felhasználás személyi- és tárgyi feltételeit, a szolgáltatás szakszerségét, az elírt nyilvántartás vezetését, 5

6 f) talajvédelmi hatósági eljárást folytat le, engedélyez, szakhatósági hozzájárulást, állásfoglalást, bizonyítványokat, igazolásokat ad ki, hatósági megkeresésre nyilatkozatot tesz, talajvédelmi hatósági ellenrzést végez, és szükséges esetben megteszi a megfelel intézkedéseket, g) termelési-, betakarítási-, raktározási-, behozatali-, kiviteli-, forgalomba hozatali-, kísérleti-, felhasználási-, alkalmazási tilalmat, illetve korlátozást, valamint kötelez növényvédelmi technológia alkalmazását rendelheti el, h) hatósági engedélyezési-, technológiai-, módszerfejlesztési-, biológiai- és kémiai vizsgálatokat végez, közremködik az eredmények összesítésében és feldolgozásában, i) ellátja a termföld minségi változásait követ monitoring rendszer mködtetésébl adódó feladatokat, j) szervezi és mködteti a megyei növényvédelmi elrejelzési rendszert; a termelket tájékoztatja a járványelhárítás, védekezés aktuális feladatairól, k) részt vesz a mezgazdasági termelk növény-egészségügyi, növényvédelmi és talajvédelmi ismereteinek fejlesztésében, az új védekezési eljárások elterjesztésében és a szaktanácsadásban, l) ellenrzi a nyers növényi termékekben, növényi alapú, feldolgozott élelmiszerekben a növényvédszer-maradék szintet és határérték feletti szermaradvány esetén intézkedik a termék forgalomból való kivonásáról, m) nyomon követi a zárlati és az Európai Unió által megfigyelésre kötelezett károsítók megjelenését, terjedését; elfordulásuk esetén zárlati- és korlátozó intézkedéseket hoz, n) humán-egészségügyi és környezet-egészségügyi szempontból veszélyes és allergén gyomnövények és egyéb károsítók elfordulása esetén intézkedik a fertz források felszámolásáról, o) ellenrzi a zárlati károsítók elfordulását a termelknél és az import szállítmányokban, intézkedik a zárlati károsítók felszámolásáról, kötelez védekezést, termék megsemmisítést rendel el, elkészíti a kártérítési eljárást, p) elvégzi az EK növényútlevéllel kapcsolatos teendiket; feljogosítja a termelket a növényútlevél kiadására, maga állítja ki a növényútlevelet a védett övezetbe történ beszállításhoz, kiadja a csereútlevelet és ellenrzi a termelk ezzel kapcsolatos nyilvántartását, q) ellenrzi a termelknél a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartását, szükség esetén kötelez, vagy közérdek védekezést rendel el, 6

7 r) szakhatósági állásfoglalást ad ki piacnyitás, növényvéd szer árusító üzlet nyitása esetén, s) a termelknél és kereskedelmi forgalomban mintát vesz talajból, növényi termékekbl és vizsgálja azok toxikus növényvéd szer és egyéb toxikus anyag tartalmát, t) ellátja a másodfokú növényvédelmi hatósági tevékenységet a jegyzk (mint elsfokú növényvédelmi hatóság) felett, u) talajvédelmi hatósági eljárása során engedélyezi: ua) a talajvédelmi beavatkozások és létesítmények megvalósítását, ub) a savanyú, vagy savanyodásra hajlamos, a szikes, vagy szikesedésre hajlamos homoktalajok talajjavítását, uc) a mezgazdasági célú tereprendezést, ud) a mélyforgatást, ue) szennyvíz, szennyvíziszap és egyéb nem veszélyes hulladék termföldön történ felhasználását, uf) a hígtrágya termföldi felhasználását, ug) közérdekbl talajvédelmi célú erdsítést és fásítást rendel el, v) talajvédelmi szakhatósági eljárása során állásfoglalást, hozzájárulást ad: va) vízjogi létesítési és mködési engedélyezési, települési- és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos engedélyezési, valamint környezetvédelmi mködési engedélyezési eljárásokhoz, vb) a csdeljárás, felszámolás és a végelszámolás tényfeltárási záró dokumentációja talajvédelemre vonatkozó tartalmi követelményeinek a meghatározásához, vc) a felszíni vizek minségvédelmére kidolgozandó intézkedési tervhez, vd) védetté nyilvánítási eljárásokhoz, ve) vízbázis és véd területe kijelöléséhez, 7

8 vf) vízbázisok védterületén belüli tevékenység végzésének eseti engedélyezéséhez, vg) az erd elsdleges - talajvédelmi - rendeltetésének a megállapításához, vh) védelmi rendeltetés erd mezgazdasági mvelésbe vonásához, vi) szl ültetvény kivágás és telepítés engedélyezéséhez, vj) az idlegesen más célra hasznosításra kerül termföld újrahasznosítására készített terv jóváhagyásához, vk) a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére indított eljárásokhoz, vl) építési- és telepengedélyekhez, telekalakítási eljárásokhoz, wm) bányászati kutatási, bányatelek megállapítási eljárásokhoz, vn) kitermelés mszaki üzemi terve, valamint a bányabezárási és tájrendezési mszaki üzemi tervek jóváhagyásához, vo) szélermvek és távközlési építmények építési engedélyezéséhez, vp) utak építésének, forgalomba helyezésének, repültér létesítésének, fejlesztésének, kiköt, komp- és révátkelhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítési, használatbavételi, üzemben tartási és megszntetési eljáráshoz, vq) régészeti lelhely védetté nyilvánításához, régészeti feltárások engedélyezéséhez. (3) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal a növényvédelmi, növényegészségügyi, talajvédelmi, zöldség-gyümölcs, dísznövény, valamint agrárkörnyezetvédelmi hatósági és egyéb állami szakfeladatok körében a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenen: a) véleményezi a településrendezési terveket és helyi építési szabályzatokat, b) ellátja a forgalmazott termésnövel anyagok hatósági minségellenrzését, c) részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés keretében egyes szántóföldi gazdálkodási és ültetvény támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenrzésekben, 8

9 d) igazolást ad ki a mezgazdasági támogatási pályázatokhoz a vizek mezgazdasági eredet nitrátszennyezéssel szembeni védelmérl szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: nitrát rendelet) szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésérl, ad ki, e) hatósági megkeresésre nyilatkozatot tesz, kérelemre hatósági bizonyítványt f) hatósági ellenrzése során talajvédelmi bírságot szab ki, szabálysértési eljárást kezdeményez, büntet feljelentést tesz, illetve szükség szerinti megfelel intézkedést hoz, g) létrehozza és mködteti a megyei talajtani térképtárat, a nitrát rendelet szerinti adatbázist, valamint kialakítja a szennyvíziszap és hígtrágya termföldi felhasználásának megyei kataszterét, a talajvédelmi hatósági tevékenységérl nyilvántartást vezet, h) mködteti a Talajvédelmi és Információs Monitoring Rendszert (TIM ), i) gyakorolja a növényvédelemrl szóló évi XXXV. törvényben biztosított bírságolási jogosítványát, j) a FVM megbízása alapján részt vesz az EU talajvédelmi stratégiájával kapcsolatos ország-álláspontok, szakmai anyagok összeállításában, ellátja esetenként a bizottsági képviseletet, k) az MVH megbízása alapján ellenrzi az agrár -és vidékfejlesztési támogatásokban elírt növény és talajvédelmi követelmények betartását, l) mködteti az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszert (AIR), n) ellátja a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat. (4) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal az állategészségügy, állatvédelem, az élelmiszer-, dohány-, állatgyógyászati készítmény-, valamint a takarmány-ellenrzés jogszabályban meghatározott hatósági és egyéb állami szakfeladatait látja el. A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal ellátja az állategészségüggyel kapcsolatos irányítási és szervezési feladatokat, így különösen: a) illetékességi területén szervezi az állatbetegségek megelzését, felderítését és felszámolását, továbbá a nagy nemzetgazdasági kárt okozó vagy közegészségügyi szempontból veszélyes állatbetegségek felszámolására a Kormány jóváhagyásával állami pénzeszközökkel támogatott mentesítési programok végrehajtását, b) elrendeli a jogszabályokban elírt állategészségügyi akciókat (kötelez védoltások, diagnosztikai vizsgálatok, parazitózisok elleni védekezés stb.), 9

10 c) kivizsgálja az oltási baleseteket, mérgezéseket, az állatgyógyászati készítmények hatása elmaradásának okát és intézkedik megelzésükre, illetve megszüntetésükre, d) kapcsolatot tart a megye területén lév települési önkormányzattal, a közigazgatási hivatallal, az illetékes környezetvédelmi és közegészségügyi hatósággal, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara területi szerveivel, e) hatósági feladatai ellátására ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez, f) kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mködési területét és meghatározza feladatait, g) gondoskodik a hatósági állatorvos útján az állategészségügyi szolgáltatások végzésérl, h) ellátja a jogszabályban meghatározott takarmány-biztonsági, valamint minségellenrzési feladatokat, ha) ellenrzi a létesítményeket, azok mködési engedélyében foglaltak betartását, hb) ellenrzi a takarmányok elállítását, tárolását, forgalomba hozatalát, felhasználását és szállítását, hc) ellenrzi a takarmány-higiéniai elírások betartását, a takarmányok biztonságát, összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való mentességét, nemkívánatos anyag tartalmának mértékét, csomagolását, jelölését, hd) ellenrzi a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentumokat, he) ellenrzi a takarmányok exportját, illetékességi területen való átszállítását és importját a vámelírások figyelembevételével, hf) ellenrzi a forgalomba hozott import szálas- és tömegtakarmányok tiltott anyagoktól való mentességét, valamint a nemkívánatos anyag tartalmának mértékét, hg) ellenrzi a takarmány-elállító üzemekben bevezetett HACCP rendszereket, hh) térítésmentes mintát vehet, hi) beléphet a létesítmények területére, hj) ellenrzi a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat, és azokról -az üzemi, illetve üzleti titok védelmére vonatkozó szabályok betartásávalmásolatot készíthet, 10

11 hk) takarmány-elállító üzemek mködési engedélyét felfüggesztheti, illetve visszavonását kezdeményezheti, hl) meghatározhatja a megengedett határértéknél több nemkívánatos anyagot tartalmazó takarmány felhasználásának feltételeit, ellenrzi azok betartását, hm) megtiltja a tiltott anyagot tartalmazó takarmány elállítását, forgalomba hozatalát, felhasználását, exportját, importját, illetékességi területén való átszállítását, hn) megtiltja az állatok egészségét közvetlenül, illetve az ember egészségét közvetve veszélyeztet takarmány elállítását, forgalomba hozatalát, felhasználását, exportját, importját, illetékességi területén való átszállítását, ho) megtiltja a nem megfelel csomagoló vagy szállító eszköz használatát, hö) megtilltja a jelölési elírásoktól eltér takarmány forgalomba hozatalát, illetve felhasználását, hp) szabálysértési eljárást kezdeményezhet, hr) a forgalomba hozott takarmány értékét csökkentheti, hs) minségvédelmi bírságot szabhat ki. i) ellenrzi, hogy az élelmiszerek, valamint az élelmiszer-elállítás és kereskedelem során velük érintkez személyek, tárgyak, anyagok megfelelnek-e a fogyasztók egészségének, érdekeinek és a piaci verseny tisztaságának, védelmének; az ellenrzés kiterjed a belföldön elállított és forgalomba kerül élelmiszerre, függetlenül attól, hogy azt hol állították el; illetve az élelmiszer elállítás, az országba való behozatal és az élelmiszer forgalmazás minden szakaszára, k) járványügyi és higiéniai szempontból elzetesen minsíti az állattartásiállattenyésztési-, szaporítási technológiákat, gépeket, eszközöket, berendezéseket, tenyészttelepeket, l) meghatározza a jogosult állatorvos mködési területét és feladatait, m) kiadja a jogosult állatorvosi tevékenység végzésére szóló engedélyt, n) a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal els fokú állategészségügyi hatósági jogkörében: na) elrendeli a járványveszély esetén a szükséges hatósági intézkedéseket, beleértve a magánállatorvos és gazdálkodó szervezet közcélú igénybevételét is, 11

12 nb) elrendeli az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy leölt állatok hullái és melléktermékei, a fertzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját, egyidejleg értesíti az illetékes települési önkormányzat jegyzjét, a környezetvédelmi hatóságot, a vízügyi hatóságot, valamint a közegészségügyi hatóságot, nc) meghatározza az idegen állományból származó állatok állategészségügyi megfigyelési célú elkülönítésének módját és idejét; nd) állategészségügyi szempontból ellenrzi a piac, az állatvásár, állatfelvásárlás, állatkereskedés, állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatpanzió, állatmenhely, állatkert, vadaspark mködését; ne) engedélyezi az állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendel, állatorvosi laboratórium létesítését és ellenrzi azok mködését, nf) illetékességi területén ellenrzi a hatósági állatorvosok, a települési önkormányzatok jegyzje állategészségügyi hatósági tevékenységét; ng) hatósági ellenrzést gyakorol az illetékességi területén mköd magánállatorvosok tevékenysége felett, jogszabálysértés esetén saját hatáskörében eljár, illetve etikai eljárást kezdeményez a Magyar Állatorvosi Kamaránál, indokolt esetben a magánállatorvosi tevékenységet felfüggesztheti; nh) engedélyezi az állati eredet élelmiszer-elállító üzem, valamint az export állatrakodók létesítését, szállítóeszköz használatát, ni) a nemzetközi elírásoknak megfelelen folyamatosan ellenrzi az állati eredet élelmiszer elállító hely export-termelésre való alkalmasságát, nj) járványügyi és/vagy élelmiszer-biztonsági szempontból korlátozza, illetve megtiltja az állati eredet élelmiszer - nyersanyag vagy kész élelmiszer felhasználását, forgalomba hozatalát, meghatározza a további eljárást, és szükség esetén értesíti az illetékes hatóságokat, nk) az állati eredet melléktermék ártalmatlanná tétele keretében engedélyezi az állati eredet melléktermék szállítását, kezelését (beleértve feldolgozását). A több megye területén folytatott tevékenység engedélyezésérl, a vállalkozás (üzem) telephelye szerint illetékes megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal a tevékenységgel érintett megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalok szakhatósági véleménye alapján dönt, nl) engedélyezi és ellenrzi az élelmiszert elállító üzemekbl, illetve kereskedelmi egységekbl származó, takarmányként felhasználható melléktermékek felhasználását, tovább feldolgozását vagy kezelését, 12

13 nm) ellenrzi az állatgyógyászati készítmények elállításának, forgalmazásának és felhasználásának feltételeit, nn) elzetes helyszíni ellenrzést végez az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosító engedély kiadása eltt, no) ellenrzi az állatgyógyászati készítmények felhasználását és forgalmazását, np) állategészségügyi szempontból ellenrzi a takarmány-elkeveréket és takarmány keverékeket gyártó üzemeket, valamint azok forgalmazását, nq) intézkedik az elírt engedéllyel, illetleg bizonyítvánnyal érkez, de az azonossági vagy egyéb vizsgálatok során állategészségügyi kifogás alá es, az állategészségügyrl szóló törvény hatálya alá tartozó áruk állategészségügyi hatósági felügyelet alá vételérl, nr) ellenrzi az állatgyógyászati készítmények elállítását, a végterméket, ns) járványügyi okok miatt elkülönített zárt vágást rendelhet el, nt) elrendeli az állategészségügyi szempontból külön eljárást igényl állati hulladék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét, meghatározza annak módját és errl tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot, nu) engedélyezi a kísérleti állatok tenyésztését és forgalomba hozatalát, valamint az állatkísérletek végzését, a jogosultságról nyilvántartást vezet; nv) élelmiszer- ellenrz hatóságként a szabálysértésekre vonatkozó jogszabályok alapján szabálysértési-, illetve helyszíni bírságot szabhat ki; továbbá kiszabja az állategészségügyi és az állatvédelmi bírságot, nw) megtilthatja az élelmiszer-elállító üzem, vendéglátó hely, élelmiszerforgalmazó egység, gép, felszerelés, berendezés mködtetését, nyersanyag, technológiai segédanyag, csomagolóanyag, mosó- és ferttlenítszer felhasználását és további feltételekhez kötheti az újbóli mködést, használatba vételt, használatban tartást, nx) élelmiszert fogyasztásra alkalmatlannak nyilváníthat; felhasználását, fogalomba hozatalát korlátozhatja, feltételhez kötheti, megtilthatja, illetve a környezetvédelmi elírások betartásával történ megsemmisítését rendelheti el, ny) javaslatot tehet az állategészségügyi hatóság által kiadott mködési engedély visszavonására, illetve azt visszavonhatja. o) szakhatósági hozzájárulást ad vagy megtagadja a hozzájárulást: 13

14 oa) a járványügyi felügyelet alá tartozó helyek (pl.: állati eredet nyerstermékés hulladékgyjt, -tároló, -feldolgozó, -forgalmazó hely, baromfikeltet, legel, úsztató) kialakításához, ob) az állatvásár, állatrakodó, állatfelvásárló hely, állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatmenhely, állatpanzió, állatkert, állatkereskedés, vadaspark, hullaéget létesítéséhez, oc) az állattartó és forgalmazó hely, az élelmiszert elállító és az állati eredet élelmiszert forgalmazó hely, a takarmányelállító hely létesítéséhez, -forgalmazó, és tároló hely létesítéséhez és mködéséhez, a mesterséges termékenyít-, embrióátültet-, baromfi- és halkeltet állomás, a méhanyanevel telep létesítéséhez, átalakításához, od) az állatkereskedelmi és forgalmazási tevékenység foglalkozásszer végzéséhez. (5) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal a szervezetében mköd falugazdász hálózattal ellátja: a) a termésbecsléssel, állapotminsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások vezetésével összefügg feladatokat, b) folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodók részére a kormányzati döntésekrl, a nemzeti támogatási lehetségekrl, kiállítja és érvényesíti az stermeli igazolványt, valamint ellátja az stermelk nyilvántartását, c) igazolja az egyes mezgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó támogatások igényjogosultságát; folyamatosan gyjti és elemzi a területi tapasztalatokat; figyelemmel kíséri a mezgazdasági termelk által igénybe vett nemzeti agrártámogatások jogszer felhasználását, d) részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkez ellátásában; közremködik a FVM által elrendelt statisztikai adatgyjtésben, az agrárpiac szabályozásával összefügg feladatok végrehajtásában, e) tájékozódik a települési önkormányzat illetékes szerveivel együttmködve az önkormányzat területén lév mezgazdasági utak állapotáról, a termföld külön jogszabály szerinti termföld hasznosítási-, illetve termképesség-fenntartási kötelezettség betartásáról, tapasztalatairól, f) közremködik a kábítószer elállítására alkalmas növények termesztésének helyszíni ellenrzési és elszámolási munkáiban, g) elkészíti a tagállami állampolgárok termföld tulajdonszerzésével kapcsolatos környezettanulmányt, 14

15 h) eljár a mezgazdaságban felhasznált gázolaj- jövedéki adó visszatérítéssel kapcsolatos ügyekben, i) ellátja a delegált és közremködi feladatokat. (6) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal ellátja a jogszabályokon alapuló els fokú vadászati hatósági és igazgatási feladatokat, így: a) a vadászterületekre kötött haszonbérleti szerzdés jóváhagyását, b) a vadászterületek nyilvántartásba vételét, c) vadászterület határának megállapítását, d) dönt a vadászterület legkisebb mértékétl való eltérésrl, e) ellenrzi a vadaskert, vadaspark jogszer üzemeltetését, f) engedélyt ad ki vadasparkban történ eseti vadászathoz, g) vezeti a vadászterületek nyilvántartását, h) megteszi a vadászati jog kényszerhasznosításával kapcsolatos intézkedéseket, i) földterületet vadászterületté minsít, j) hatósági vadászatot rendel el, k) felmentést ad a madarak fészkeinek elpusztítására vonatkozó tilalom alól, l) engedélyt ad ki vadtenyésztési tevékenység folytatásához, vad zárttéri tartásához, m) a vadvédelmi elírások megszegit kötelezi a teljesítésre, illetve a mulasztó költségén való elvégzést elrendeli, n) az idényt meghatározott területeken meghosszabbítja, illetve megrövidíti, o) idényen belül bizonyos fajra korlátozást, tiltást írhat el. (7) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal els fokú vadászati hatósági és igazgatási feladatainak ellátása körében továbbá: a) tilalmi idben vadászatot engedélyezhet, rendelhet el, 15

16 b) természetvédelmi oltalom alatt álló állatfaj eseti vadászatát engedélyezheti, c) meghatározza a vadászati kíméleti területet, d) kíméleti területen vadászatot engedélyezhet, e) a vadgazdálkodási üzemtervet, illetve annak módosítását jóváhagyja, f) az éves vadgazdálkodási tervet jóváhagyja, g) a hatósági esküt kiveszi a hivatásos vadászoktól, h) kiadja a szolgálati igazolványt, jelvényt és hitelesített szolgálati naplót a hivatásos vadászoknak, i) kiadja a vadazonosító jelet a vadászatra jogosultaknak, j) ellenrzi a vadászati napló vezetését, k) vadászati engedélyt ad ki, l) engedélyt ad ki fényszóróval való éjszakai vadászathoz, m) elvégzi a trófea bírálatot, n) elrendeli a vadkárelhárítási célú hatósági vadászatot, o) megállapítja a vadvédelmi hozzájárulást, p) kiszabja a vadgazdálkodási bírságot és vadvédelmi bírságot, q) vadászjegyet és vadászati engedélyt visszavonhat. (8) A megyei mezgazdasági hivatal ellátja a jogszabályokon alapuló elsfokú halászati hatósági és igazgatási feladatokat, így: a) társult halászati jogosultak képviseljét nyilvántartásba veszi, számára hatósági igazolást ad ki, b) többségi állami tulajdonú vízterületen a tulajdonosok képviseljét megnevezi, c) kisebbségi állami tulajdonú vízterület esetén a tulajdonosi közösségben az államot képviseli, d) a jogosultakról és a halászati vízterületekrl nyilvántartást vezet, e) a vízterületeket halászati vízterületté nyilvánítja, 16

17 f) a Magyar Állam halászati jogának hasznosítására pályázatot ír ki és gondoskodik annak meghirdetésérl, g) Haszonbérleti szerzdésekrl nyilvántartást vezet, h) a hal természetes mozgását akadályozó létesítmény építéséhez szakhatósági hozzájárulást ad, i) a nagy érték természetesvízi halállományok szaporodása érdekében hallépcs építésére és mködtetésére kötelezi a duzzasztómvek beruházóját, j) kiadja és nyilvántartja, illetve meghosszabbítja az állami halász- és horgászjegyeket, k) visszavonja, illetve visszatartja az állami halász- és horgászjegyet, l) megszervezi a halászvizsgához szükséges tanfolyamot és a halászvizsgát, m) kijelöli a horgászvizsgát lebonyolító szervezetet, n) a horgászvizsga bevételeivel elszámol, o) a kiadott horgászjegyekkel elszámol, p) felmentést ad az elektromos halászat tilalma alól, q) szakhatósági hozzájárulást ad a védett természeti területeken való elektromos halászathoz, r) nyilvántartást vezet a minségi üzembe helyezési vizsgával rendelkez és évente elektromos érintésvédelmi vizsgán átesett elektromos eszközökrl és halászgépekrl, s) nyilvántartásba veszi a halászati szakirányú végzettséggel rendelkez jogosultat, t) ellenrzi a haltelepítést, u) jóváhagyja, vagy módosítja a halgazdálkodási tervet, v) halfogást becsl módszert hagy jóvá, (9) A megyei mezgazdasági hivatal elsfokú halászati hatósági és igazgatási feladatainak elvégzése körében továbbá: a) a halászatra jogosultak éves jelentéseit bekéri és továbbítja az Adattárnak, b) vizsgáztatja és felesketi a halröket, 17

18 c) nyilvántartást vezet a halászati rökrl, ket szolgálati igazolvánnyal és naplóval ellátja, d) ellátja a halrök felügyeletét, e) regisztrálja a halpusztulással kapcsolatos bejelentéseket, felszólítja a jogosultakat a szükséges teendk ellátására, a jogosult költségére a teendket el is végeztetheti, f) tilalmak és korlátozások végrehajtása alól felmentést adhat, g) a tilalmi idt meghosszabbíthatja, megrövidítheti, korlátozhatja a halak kifogását és a méretkorlátozás alól felmentést adhat, h) a jogszabályinál szigorúbb méretkorlátozást vezethet be, i) horgászverseny idtartamára a mennyiségi korlátozás alól felmentést adhat, j) kíméleti területeket jelölhet ki, k) gondoskodik a halászati jog gyakorlásával, vagy hasznosításával összefügg adatok bekérésérl és az Országos Halászati Adattárnak való adatszolgáltatásról, l) ellátja az állami támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, m) a halászati vízterületen és a vízparton szemlét tarthat, a halászatra jogosult irataiba betekinthet, n) a halállományt veszélyeztet tevékenység abbahagyására szólít fel és a haltetem elszállítását ellenrzi, o) a kifogott halat és a kifogás eszközét visszatarthatja, p) jogszabálysértés esetén eljár, vagy eljárást kezdeményez, q) társadalmi halröket bízhat meg, r) kiveti a halgazdálkodási bírságot, s) kiveti a halvédelmi bírságot, t) a halászati vízterületen a halak etetését korlátozhatja vagy megtilthatja u) engedélyezi halfajok külföldrl származó egyede és ennek továbbtenyésztésébl származó utóda telepítését, (10) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal a vízgazdálkodás területén ellátja a jogszabályokon alapuló els fokú hatósági és igazgatási feladatokat, így különösen: 18

19 a) a vizek mezgazdasági célú hasznosításával kapcsolatos feladatokat, b) a vizek kártételei elleni védelem és a védekezés feladatkörében: ba) a károsan sok vagy károsan kevés víz elleni tevékenység területi szint szervezését, bb) a belvízvédekezésre kötelezett vízgazdálkodási társulatok belvízvédekezésének összehangolását, bc) a belvízvédekezés szakmai felügyeletét, bd) belvízvédelmi jelentések készítését, továbbítását az FVM Védelmi Törzs, Megyei Védelmi Bizottság felé, be) a belvízvédekezésre kötelezett vízgazdálkodási társulatok belvízvédekezésének költségelszámolásának ellenrzését, bf) az elvégezett védelmi munka folyamatos ellenrzését, bg) belvízvédelmi tervének elkészítését és évenkénti karbantartását, bh) a védelmi tervek nyilvántartását, c) az állami tulajdonú mezgazdasági célú vizek és vízi létesítmények üzemeltetésének, fenntartásának szervezése körében: ca) a fenntartási munkákkal kapcsolatos ügyintézést: pályázat befogadás, elsdleges véleményezés-felterjesztés illetve elutasítás, szerzdéskötés elkészítése, cb) a fenntartási munkák elindítását munkaterület átadással, folyamatos ellenrzést, mszaki átadások, pénzügyi elszámolás ellenrzését és felterjesztését, d) az állami tulajdonú mezgazdasági célú vizek és vízi létesítmények fejlesztésének területi koordinációját, e) elkészíti a mezgazdasági vízgazdálkodási szakvéleményeket, f) elkészíti a mezgazdasági célú vizek és vízi létesítmények szakágazati alapdokumentumait, végzi a szakterületi mködést megalapozó mszaki, gazdasági alapadatok nyilvántartását, aktualizálását, g) a vízi társulatok szervezésével és szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat, 19

20 h) a hivatali kezelés és jegyzett tkés belvízcsatornák, szivattyútelepek, egyéb mtárgyak, és öntöz csatornák felülvizsgálatát, i) a forgalomképes állami tulajdonú vízilétesítmények vagyonkezeli szakmai feladatait (elidegenítési feltételeinek kidolgozása és a tulajdonba adás figyelemmel kísérése, stb.), j) a területi vízgazdálkodással, belvízkárok kialakulásával, elhárításával kapcsolatos panaszos bejelentések kivizsgálását, k) közremködik a mezgazdasági vízgazdálkodási koncepciók készítésében, l) közremködik a kiemelt vízgazdálkodási programok (Duna-Tisza közi Homokhátság, Vásárhelyi-terv Továbbfejlesztése, Integrált Folyógazdálkodás, Bs- Nagymaros, Verespatak, stb.) mezgazdasági vízgazdálkodást érint feladatainak ellátásában, m) közremködik a Területi Vízgazdálkodási Tanács munkájában. II. FEJEZET A MEGYEI MEZGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETE 4. (1) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal laboratóriumokat mködtet. Az egyes laboratóriumok szakmai feladatait a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal egyes részlegeire vonatkozó részletes rendelkezések szabályozzák. (2) A megyei mezgazdasági hivatal kirendeltségeket (élelmiszer-higiéniai kirendeltségeket) mködtet. (3) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal nevében a körzeti irodában vagy a helyszínen is foganatosítható jogszabályban meghatározott hatósági cselekmény. Ha kiadmányozásra jogosult köztisztviselje jár el a körzeti irodában vagy a helyszínen, úgy jogosultsága a döntéshozatalra is kiterjed. 5. (1) A hatósági állatorvos és a jogosult állatorvos mködési területét és feladatait az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgató állapítja meg. A hatósági állatorvosok, valamint a jogosult állatorvosok a hatósági fállatorvos közvetlen irányítása alá tartoznak. 20

21 (2) A hatósági állatorvosok, állategészségügyi felügyelk, élelmiszer-biztonsági felügyelk és jogosult állatorvosok feladatainak ellátását a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal a hatósági fállatorvosok útján irányítja és ellenrzi. (3) Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgató közvetlen irányítása alá tartozó hatósági fállatorvosok osztályvezet besorolású köztisztviselk. (4) Az országos fállatorvos az MgSzH területi szervének köztisztviseljét jogszabályban meghatározott járványügyi, vagy más kiemelt jelentség okból, azonnali intézkedést igényl esetben közvetlenül utasíthatja feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, továbbá jelentést kérhet. 6. (1) A növényvédelmi felügyel, a talajvédelmi felügyel és a zöldség-gyümölcs minségellenr mködési területét és feladatait a Növény- és Talajvédelmi Igazgató állapítja meg, aki egyben a megyei növény- és talajvédelmi ffelügyel. (2) A növényvédelmi felügyelk, a talajvédelmi felügyelk és a zöldséggyümölcs minségellenrök feladatainak ellátását a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal a megyei növény- és talajvédelmi ffelügyel útján irányítja és ellenrzi. 7. (1) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal élén egyúttal egy igazgatóságot is vezet figazgató (a továbbiakban: figazgató) áll. (2) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal igazgatóságokból áll. Az igazgatóságokon belül osztályok mködnek. (3) Az igazgatósági feladatok ellátásának bels rendjét az igazgató az igazgatóság ügyrendjében az elkülönül munkafeladatok szerint határozza meg. Az osztályok szerinti tagozódást a Szabályzat az egyes igazgatóságok feladatainak meghatározása körében tartalmazza, az egyes ügyek osztályok közötti megoszlását az adott igazgatósági ügyrend foglalja magában. (4) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalban a figazgató munkajogi irányítása alatt a kinevezés és felmentés kivételével Gazdasági és Informatikai Osztály mködik, amely a pénzügyi-számviteli tevékenység tekintetében a figazgatón keresztül az MgSzH Központja Költségvetési Igazgatóságának irányítása alá tartozik. A Gazdasági és Informatikai Osztály dolgozói felett a munkáltatói jogokat az osztály vezetje gyakorolja azzal, hogy az alapvet munkáltatói intézkedések kinevezés, felmentés, fegyelmi felelsségre vonás esetében meg kell kérnie a gazdasági és 21

22 informatikai elnökhelyettes ellenjegyzését. A gazdasági kihatású intézkedések esetében be kell tartania a figazgató által meghatározott költségvetési keretet. (5) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalban a) az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgató közvetlen irányítása alatt: Járványügyi és Állatvédelmi Osztály, Élelmiszer-biztonsági és Minség-ellenrzési Osztály, Minségellenrzési és Takarmány-felügyeleti Osztály, b) a Növény- és Talajvédelmi Igazgató közvetlen irányítása alatt: Növényvédelmi Osztály, Talajvédelmi Osztály, Laboratórium c) A Földmvelésügyi Igazgató közvetlen irányítása alatt: mködik. Földmvelésügyi Hatósági Osztály, Vadászati és Halászati Osztály, Termelési és Ügyfélszolgálati Osztály, (1) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal az alaptevékenységével összefüggésben vállalkozási tevékenységet folytathat, ennek minsül az általa végzett tevékenységi körhöz tartozó olyan tevékenység, amelyet a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal szakmai jellegébl adódóan, bevétel-, és ennek révén eredmény elérése, illetleg haszonszerzés céljából üzletszeren, piaci alapon végez. A vállalkozási tevékenység az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. (2) (2) A vállalkozási tevékenységbl származó bevételek együttes összege két egymást követ évben nem haladhatja meg a tényleges teljesített költségvetési támogatást is magában foglaló összbevétel egyharmadát. (3) A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektl elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni

23 9. (1) Ha jogszabály vagy a közvetlen felettes vezet másként nem rendelkezik, a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal figazgatója és egyben igazgató,az igazgatóhelyettese feladat- és hatásköre gyakorlását a közvetlen alárendeltségébe tartozó osztályvezetre átruházhatja, továbbá az ügyek intézésére, a jogszabályok keretei között érdemi és eljárási utasítást adhat. (3) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal szervezeti egységei között felmerült vitás kérdésekben a legközelebbi közös felettes vezet dönt. (4) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal igazgatóságai a jelen Szabályzatban meghatározott feladatkörük szerint szakmai és törvényességi felügyeletet gyakorolnak az alárendelt szervezeti egységek felett. 10. (1) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal felügyeletét az MgSzH elnöke az MgSzH Központjának Jogi és Területi Koordinációs Fosztályán keresztül látja el. (2) Az MgSzH elnöke és szakterületért felels elnökhelyettese, illetve szakterületért felels igazgatója azonnali intézkedést igényl esetekben a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal köztisztviselje részére jogszabályban meghatározott járványügyi vagy más kiemelt jelentség okból közvetlenül adhat utasítást, továbbá a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal köztisztviseljétl jelentést kérhet. III. FEJEZET A MEGYEI MEZGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETI ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA A figazgató 11. (1) A figazgató az MgSzH elnökének irányítása alatt, a jogszabályoknak és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek megfelelen vezeti a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalt. A figazgató a jogszabályban elírt feladat- és hatáskörében önállóan jár el és tevékenységéért az MgSzH elnökének felels. A figazgató köztisztviseli illetményének mértéke a Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mködésérl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 43. -a szerint kerül megállapításra. A figazgatót határozatlan idtartamra a miniszter nevezi 23

24 ki és menti fel. A figazgató felett a munkáltatói jogokat a kinevezés és a felmentés kivételével az MgSzH elnöke gyakorolja. (2) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal figazgatója szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni az MgSzH elnökének a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal tevékenységének ellátásáról, illetve a hivatal mködésérl. (3) A figazgató: a) elkészíti és az MgSzH elnökén keresztül annak normatív utasítással történ kiadása érdekében felterjeszti a miniszterhez a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal szervezeti és mködési szabályzatát, b) elkészítteti és az MgSzH elnökéhez jóváhagyásra benyújtja a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal éves költségvetési tervezetét és az éves költségvetési beszámolóját, c) elkészítteti a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal éves munkatervét, d) a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal igazgatói tekintetében kivéve az igazgatók kinevezését és felmentését gyakorolja a munkáltatói jogkört, e) a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal feladatellátásával összefüggésben a jogszabályokban, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek között kidolgozza és a miniszter jóváhagyásával fejleszti az elektronikus ügyintézést és az elektronikus adatátvitelt. (4) A figazgató felels: a) a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal gazdálkodásában a törvényesség, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, b) a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért, azok valódiságáért és azok teljességéért, c) a jogszabály által elírt bels szabályzatok kiadásáért. (5) A figazgató: a) gyakorolja a jogszabályok alapján a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalt megillet jogköröket, b) gyakorolja a hivatali kiadmányozási jogkört, 24

25 c) intézkedik annak érdekében, hogy a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalban a jogszabályoknak és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek megfelel gyakorlat kerüljön kialakításra, ezen követelményeket érvényesíti a hivatal mködésében, d) területi szinten képviseli a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalt, különösen a FVM, az MgSzH Központja, valamint a küls szervek és a sajtó felé, e) a Ktv. és az Mt. elírásai, valamint az MgSzH jóváhagyott költségvetése alapján megállapítja a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalban a köztisztviselk, a közalkalmazottak és a munkavállalók jutalmazásának mértékét, gyakoriságát, f) meghatározza a teljesítményértékelési célokat az igazgatók vonatkozásában, g) ellát minden olyan további feladatot, amelyet jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze a feladatkörébe utal. (6) A figazgatót általános jogkörrel a gazdasági tevékenységek kivételével az általa kijelölt igazgató helyettesíti (általános helyettes). A figazgatót a gazdasági tevékenységek vonatkozásában a Gazdasági és Informatikai Osztály vezetje helyettesíti. A figazgató távollétében az általános helyettes a gazdasági ügyek kivételével minden bels hivatali intézkedés meghozatalára jogosult, kivéve azokat, amelyeket a figazgató kizárólagos hatáskörében tart fenn. Az általános helyettes a figazgató helyettesítése körében alkalmazott eljárásáról a figazgató akadályoztatásának megsznését követen haladéktalanul köteles beszámolni a figazgatónak. (7) A figazgató az általa vezetett igazgatóság tekintetében ellátja az igazgatói feladatokat is. A figazgató által adományozható címek 12. (1) A figazgató a tartósan kiemelked munkát végz felsfokú iskolai végzettség, közigazgatási szakvizsgával rendelkez köztisztviselnek címzetes vezet-tanácsosi, címzetes ftanácsosi, címzetes vezet-ftanácsosi, a középiskolai végzettség köztisztviselnek címzetes fmunkatársi címet adományozhat a Ktv-ben foglaltaknak megfelelen. (2) A figazgató szakmai tanácsadói, illetve szakmai ftanácsadói címet adhat a Ktv.-ben meghatározott feltételekkel rendelkez, a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalnál foglalkozatott köztisztviselknek. A szakmai tanácsadói, illetve szakmai ftanácsadói címmel rendelkez köztisztviselk létszáma a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalban együttesen nem haladhatja meg a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal felsfokú iskolai végzettség köztisztviseli létszámának 5%-át. 25

26 A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal igazgatói 13. (1) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal igazgatója (a továbbiakban: igazgató) önállóan és felelsen, a jogszabályoknak, az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek és a szakmai követelményeknek megfelelen irányítja és vezeti a rábízott igazgatóságot. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a kinevezés és felmentés kivételével a figazgató gyakorolja. Az igazgató fosztályvezeti besorolású köztisztvisel. (2) Az igazgató gondoskodik az ügykörébe tartozó rendelkezések, és a felettesei utasításainak végrehajtásáról, felels az igazgatóság ügykörébe tartozó döntések elkészítéséért és meghozataláért, az általa adott információk és adatok helyességéért. (3) Az igazgató gyakorolja az igazgatóság feladatköréhez kapcsolódó hatásköröket. Az igazgató hatáskörének gyakorlását (kiadmányozási jogkörét) az alárendeltségébe tartozó osztály vezetjére vagy jogszabályban meghatározott esetekben hatósági jogkörben eljáró ügyintézre átruházhatja, az átruházás azonban nem érinti az igazgatóság munkájáért való felelsségét. Az igazgató továbbá ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket közvetlen felettes vezetje állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. (4) Az igazgató tevékenységi területén a) meghatározza az igazgatóság munkatervét, elkészíti és jóváhagyja az igazgatóság ügyrendjét és az annak mellékletét képez munkaköri leírásokat, valamint szervezi és ellenrzi a feladatok szakszer és határidre történ végrehajtását, b) az igazgatóság ügyrendjének megfelelen határoz azokban az ügyekben, amelyek elkészítése a felügyelt osztályok feladatkörébe tartozik, c) a szervezeti és mködési szabályzatban és az adott szervezeti egységre vonatkozó ügyrendben foglaltak szerint gyakorolja kiadmányozási jogkörét, amelynek gyakorlását beosztottjaira átruházhatja, ez utóbbi azonban nem érinti az igazgatóság munkájáért való felelsségét, d) számviteli, statisztikai és egyéb adatok felhasználásával és elemzésével segíti és elkészíti a figazgatói döntések meghozatalát, végrehajtja a döntéseket és tájékoztatást ad a figazgató részére azok végrehajtásáról, e) ellenrzi a felügyelt szervezeti egységek által kidolgozott fejlesztési elképzelések, programok, illetve koncepciók megvalósítását, 26

27 f) gyakorolja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezeti, illetve a közvetlen irányítása alá tartozó köztisztviselk vonatkozásában az utasítási és ellenrzési jogokat, g) jóváhagyja, illetve felülbírálja az irányítása alá tartozó dolgozók munkakörére, illetve munkaköri leírására tett javaslatokat, h) irányítja és ellenrzi a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben és a bels szabályzatokban foglaltak érvényesülését az általa felügyelt szervezeti egységek munkájában, i) figyelemmel kíséri és szervezi a felügyelt szervezeti egységek munkatervben foglalt és egyéb feladatainak végrehajtását, biztosítja részükre az ehhez szükséges feltételeket, j) beszámoltatja a felügyelt szervezeti egységek vezetit, illetve köztisztviselit és munkavállalóit a szervezeti egységnél végzett munkákról, gondoskodik a hivatali fegyelem megtartásáról, k) szakmai értekezleteket hív össze az irányítása alá tartozó tevékenységi körben felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a felügyelt szervezeti egységek munkájának irányítása céljából, l) szükség szerint egyedi feladatok ellátásával bízza meg a felügyelt szervezeti egységek bármely köztisztviseljét, melyrl a köztisztvisel tájékoztatja közvetlen felettesét, m) ellátja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatkörének kockázatelemzését, és mködteti az ezzel kapcsolatos kockázatkezelési rendszert, n) gondoskodik az általa vezetett szervezeti egységek esetleges nemzetközi kapcsolatok tartásával, illetve a tagállami mködéssel összefügg feladatainak ellátásáról, o) gondoskodik a felügyelete alá tartozó szakterülettel kapcsolatos fejlesztési elképzelések, programok, illetve koncepciók részletes kidolgozásáról, azok megvalósításáról, p) véleményt nyilvánít a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal részére az MgSzH Központ által véleményezésre, illetve észrevételezésre továbbított jogszabálytervezetekrl, q) gyakorolja a feladat- és hatáskörébe tartozó rendelkezési jogkört a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal elemi költségvetésében biztosított elirányzatokból, 27

28 r) kinevezi és felmenti az irányítása alá tartozó igazgatóság igazgatóhelyettesét, valamint az igazgatóságához tartozó osztályok vezetit, tekintetükben, valamint az igazgatóság köztisztviseli, ügykezeli és egyéb munkavállalói vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói jogokat, azzal, hogy túlmunka, készenlét, ügyelet, kiküldetés, helyettesítés elrendelésére a gazdasági és informatikai osztály vezetjének elzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. (5) Az igazgató a) irányítja, vezeti és ellenrzi az igazgatóságot, biztosítja a hivatali mködés feltételeit, folyamatosan elemzi a feladatok végrehajtásával kapcsolatos szakmai, gazdasági információkat, b) kialakítja az igazgatóság bels munkarendjét és küls kapcsolatrendszerét, c) irányítja az igazgatóság szervezeti egységeinek vezetit és elssorban a vezetkön keresztül az igazgatóság valamennyi köztisztviseljét, ügykezeljét és munkavállalóját, d) biztosítja az együttmködést az igazgatóság tevékenységi körében a FVM-mel és annak szervezeti egységeivel, az MgSzH Központjával, az MgSzH többi területi szervével, a delegált és közremködi feladatokban érintett szervekkel és más szakigazgatási intézményekkel, illetve szervekkel, e) javaslatot tesz az igazgatóság köztisztviseli, ügykezeli, illetve egyéb munkavállalói kitüntetésére, i) elkészíti az igazgatóság éves képzési tervét, amelyet jóváhagyás végett felterjeszt a figazgatónak, j) információt nyújt az igazgatóság tevékenységérl a miniszter, az MgSzH elnöke, valamint megkeresésre az MgSzH többi területi szervének vezetje, illetve az országos fállatorvos részére, k) mködteti az igazgatósághoz tartozó laboratóriumot, l) meghatározza a teljesítményértékelési célokat az igazgatóság köztisztviseli részére, m) az igazgatóság bármely köztisztviseljét egyedi feladatok ellátásával megbízhatja, amelyrl a köztisztvisel köteles közvetlen felettesét tájékoztatni, n) ellát minden olyan további feladatot, amelyet jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze a feladatkörébe utal. 28

2001. évi XXII. törvény. az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról. (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal)

2001. évi XXII. törvény. az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról. (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal) 2001. évi XXII. törvény az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal) Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy az állatok tartásának,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁG A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának feladatai 1. Növényvédelmi és Növényi Termék

Részletesebben

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 I TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat célja, hatálya, értelmez rendelkezések 1 II. A környezetvédelmi tevékenység egyetemi rendszere 4 III. Környezetvédelmi

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter. 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter. 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A nemzetgazdasági miniszter 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

Részletesebben

274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről

274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről 1. oldal 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,

Részletesebben

1999. évi LXXIV. törvény

1999. évi LXXIV. törvény 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl 1 Az Országgylés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály tevékenységére, működésére vonatkozó adatok

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály tevékenységére, működésére vonatkozó adatok Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály tevékenységére, működésére vonatkozó adatok TARTALOMJEGYZÉK Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:... 4 Elérhetőség:... 4

Részletesebben

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi XLI. törvény 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1 A 2009.10. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG (A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY VONATKOZÓ ELÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE)

A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG (A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY VONATKOZÓ ELÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE) A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG (A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY VONATKOZÓ ELÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE) 2005 Készült 2005. márciusban, a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 1. Fejezet 2. Fejezet 3. Fejezet TARTALOMJEGYZÉK A Tzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 Ügyrend A tzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai

Részletesebben

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35.

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja és hatálya 1. II. FEJEZET

I. FEJEZET. A rendelet célja és hatálya 1. II. FEJEZET DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 50/2009. (XII. 16.) rendelete Debrecen város szmogriadó tervérl Debrecen (4) bekezdésében Megyei Jogú kapott Város felhatalmazása Önkormányzatának alapján, Közgylése

Részletesebben

Az../2014. útmutató melléklete

Az../2014. útmutató melléklete Az../2014. útmutató melléklete Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) Behozatal 3173 Korm.

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelete. a közterület-felügyelet szervezetérl és feladatairól

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelete. a közterület-felügyelet szervezetérl és feladatairól Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2006. (II.17.) Önk. sz. rendelete a közterület-felügyelet szervezetérl és feladatairól Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Mátészalkai Járási Hivatala. Általános közzétételi lista

Mátészalkai Járási Hivatala. Általános közzétételi lista Mátészalkai Járási Hivatala Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyi adatok 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek

Részletesebben

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9601. számú törvényjavaslat az uniós vámjog végrehajtásáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. március 1 2016. évi. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról

Részletesebben

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy a tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, a felnőttkori tanuláshoz és képzéshez való hozzáférés szabályozott lehetőségei

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Írta és elkészítette: Békési Krisztina. Szerkesztette, lektorálta: Dr. Mucsi Gyula Varga István,

Írta és elkészítette: Békési Krisztina. Szerkesztette, lektorálta: Dr. Mucsi Gyula Varga István, Készült 2005. március hónapban (kézirat lezárva: 2005. 03. 26.) a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat során elnyert támogatásból, az OÉT Munkavédelmi Bizottság

Részletesebben

A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló 2010. október

Részletesebben

2001. évi CXIX. törvény. a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról. Bevezető rendelkezések

2001. évi CXIX. törvény. a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról. Bevezető rendelkezések 2001. évi CXIX. törvény a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a takarmány biztosítsa az állatok korcsoportjának és hasznosítási

Részletesebben

Szekeres Bernadett * A MAGYAR ÉS A NÉMET KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA MINİSÉG-ELLENİRZÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

Szekeres Bernadett * A MAGYAR ÉS A NÉMET KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA MINİSÉG-ELLENİRZÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE Szekeres Bernadett * A MAGYAR ÉS A NÉMET KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA MINİSÉG-ELLENİRZÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE BEVEZETÉS A könyvvizsgálati munka minıségbiztosításának folyamatos fejlıdését napjainkban

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Gráf József Melléklet a 9/2007. (FVÉ 23.) FVM utasításhoz MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ÉS KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2007. október Ikt. sz.:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 42. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 42. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 29., péntek 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 20/2011. (VII. 29.) BM utasítás a Belügyminisztérium Gépjármû Szabályzatáról

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TERVEZET! (egységes szerkezetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2237/2016. számú határozatában előírt módosításokkal)

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

2005. évi CIX. törvény. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl

2005. évi CIX. törvény. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl 2005. évi CIX. törvény a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérıl A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának

Részletesebben

5. Szabálysértési és Kereskedelmi Iroda hatásköri jegyzéke SZABÁLYSÉRTÉSEKKEL KAPCSOLATOS JEGYZŐI FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK

5. Szabálysértési és Kereskedelmi Iroda hatásköri jegyzéke SZABÁLYSÉRTÉSEKKEL KAPCSOLATOS JEGYZŐI FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK 5. Szabálysértési és Kereskedelmi Iroda hatásköri jegyzéke 5.A. SZABÁLYSÉRTÉSEKKEL KAPCSOLATOS JEGYZŐI FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK 2 1.) Szabálysértés miatt eljár, ha a szabálysértést meghatározó jog-szabály

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007.szeptember 24.-i állapot) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

SZÉPM VÉSZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT. Melléklet a /2015. (.) f igazgatói utasításhoz. Jóváhagyom:

SZÉPM VÉSZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT. Melléklet a /2015. (.) f igazgatói utasításhoz. Jóváhagyom: Melléklet a /2015. (.) f igazgatói utasításhoz SZÉPM VÉSZETI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyom:. dr. Baán László f igazgató.... Balog Zoltán emberi er források minisztere Budapest, 2015.

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája. Hatályos: 2016. március 8.

Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája. Hatályos: 2016. március 8. Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája Hatályos: 2016. március 8. Értelmező rendelkezések Az árfolyam befolyásolására alkalmas információ: minden olyan információ, amely a befektető által

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Hatályos: 2011.11.30 - Az Országgyőlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelızéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés a)-g) pontjaiban kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/10528. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó:

I. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/10528. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó: MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/10528. számú jelentés az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl I-II. kötet I. kötet Elıadó: Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. május 24. Kormányrendeletek. Miniszteri rendeletek. Közlemények

LVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. május 24. Kormányrendeletek. Miniszteri rendeletek. Közlemények LVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. május 24. T A R T A L O M S z á m T á r g y Oldal Kormányrendeletek 71/2007. (IV. 14.) Korm. r. A fás szárú energetikai ültetvényekrõl ----------------------------

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA GYRTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELTESTÜLETÉNEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Ezen Közbeszerzési Szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekrl szóló 2003. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 15.1.2008 COM(2008) 4 végleges Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Stílusdefiníció: TJ 1: Betűtípus: Félkövér Stílusdefiníció: TJ 3: Betűtípus: Dőlt Stílusdefiníció: TJ 4 Formázott: Fenti: 2,5 cm, Lenti: 2,25 cm A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2005. (IV.27.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2008. (III.

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Ára: 1115 Ft 2011. NOVEMBER 23.

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Ára: 1115 Ft 2011. NOVEMBER 23. III. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Ára: 1115 Ft 2011. NOVEMBER 23. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK A nemzeti erõforrás miniszter 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelete a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl,

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. - 1-2011/11. szám Budapest, 2011. szeptember 01. Szám: 25088/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 15/2011. (VIII. 25.) ORFK utasítás

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Városi Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Abony Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Főosztály) a

Részletesebben

Ramocsaháza Község Önkormányzat. önkormányzati rendelete. a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről

Ramocsaháza Község Önkormányzat. önkormányzati rendelete. a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Ramocsaháza Község Önkormányzat /2015. ( ) önkormányzati rendelete a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről Ramocsaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

BÜNTETŐ KOLLÉGIUM. A Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma által 2013. évben hozott vélemények. 1/2013. (VI. 24.) BK vélemény ***

BÜNTETŐ KOLLÉGIUM. A Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma által 2013. évben hozott vélemények. 1/2013. (VI. 24.) BK vélemény *** BÜNTETŐ KOLLÉGIUM A Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma által 2013. évben hozott vélemények 1/2013. (VI. 24.) BK vélemény A bíróságnak a határozatában nem csak azt kell rögzítenie, hogy az elkövetéskori

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 13526 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 59. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 49/2011. (VI. 6.) VM rendelete az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. (1) bekezdés 1., 2., 3., 4.,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

urataggytőtós Hivatala

urataggytőtós Hivatala urataggytőtós Hivatala irományszáar 1I EC3CI A 9 Az Országgyűlés Érkezett: 2015 NOV 13. Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

1 / 19 2013.04.23. 21:21

1 / 19 2013.04.23. 21:21 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet a kézilôfegyverekrôl és lôszerekrôl, a gáz- és riasztófegyverekrôl, valamint a légfegyverekrôl és a lôterekrôl A polgári használatra szolgáló kézilôfegyver (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építipari kivitelezési tevékenységrl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építipari kivitelezési tevékenységrl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos:2011.02.09-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építipari kivitelezési tevékenységrl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 1. oldal, összesen: 35 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek

Részletesebben

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodnak abban, hogy

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról

Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról 2016.01.01-ig igényelt támogatások esetében használható!!! Szerzdésszám: Támogatási szerzdés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról amely egyrészrl a Takarékszövetkezet/Bank székhely: cégjegyzékszám:

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros település HB-169/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.2.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 54/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és

Részletesebben

A hazai termőföldforgalom aktuális kérdései Dr. Simon Attila István közigazgatási államtitkár Földművelésügyi Minisztérium

A hazai termőföldforgalom aktuális kérdései Dr. Simon Attila István közigazgatási államtitkár Földművelésügyi Minisztérium A hazai termőföldforgalom aktuális kérdései Dr. Simon Attila István közigazgatási államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. Szeptember 04. 1 17/2015. (VI. 5.) AB határozat Az Alkotmánybíróság megerősítette

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 223 2016.04.20. 12:09 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2016.01.01 2016.04.30 132 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetı tevékenységekrıl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérıl és jegyzékeinek

Részletesebben

Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés

Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés 1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2006. évi V. törvény (Ctv) végelszámolás, kényszertörlés

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben