A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 !"" # $ %$&'($($)'*(%&+ Ikt.szám: 20/01-20/4/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, április 24. Jóváhagyom:...

2 I. FEJEZET ALAPVET RENDELKEZÉSEK Alkalmazási kör 1. (1) Jelen Szervezeti és Mködési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) területi szervének (a továbbiakban: megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal) személyi állományával, vezetivel, szervezeti egységeinek felépítésével, a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal feladatkörével és mködésével kapcsolatos kérdéseket szabályozza. (2) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalok vezetit, köztisztviselit, ügykezelit és a munkaviszonyban álló munkavállalóit megillet járandóságok, juttatások és kedvezmények körét, igénybevételük feltételeit, továbbá a nemzetközi kapcsolattartásra vonatkozó bels szabályokat a Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal elnöke (a továbbiakban: elnök) által kiadott külön utasítások határozzák meg. (3) Az MgSzH egységes Közszolgálati Szabályzatát a köztisztviselk jogállásáról szóló, többször módosított és kiegészített évi XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) foglaltak figyelembevételével az MgSzH elnöke adja ki. A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal adatai 2. (1) A költségvetési szerv neve: Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal. (2) A költségvetési szerv rövidített neve: Komárom-Esztergom Megyei MgSzH. (3) A költségvetési szerv székhelye és levezési címe: 2800 Tatabánya, Gyri út 13. Levelezési címe: 2801 Tatabánya, Pf címe: (4) A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal alapító okiratának száma, kelte: FVM /2006., kelt: 2006.december 15. (5) A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal telephelyeinek címe: 2

3 Telephelyek: 2801 Tatabánya, Gyri út 29. (1.számú telephely ) 2890 Tata, Új út 17. (2. számú telephely) Körzeti irodák: Tatabánya-Tatai 2800 Tatabánya, Gyri út 13. Komárom 2900 Komárom, Szabadság tér 1. Kisbér 2870 Kisbér, Városház tér 1. Esztergom 2500 Esztergom, Széchenyi tér 6. (6) A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal törzsszáma: (7) A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal államháztartási azonosító száma: (8) A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal szakágazati besorolási száma: , Területi ált. igazgatási szervek tevékenysége (9)A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal számlaszáma: (10) A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal körzeti irodáinak felsorolását a Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. (11) A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH. adószáma: törzskönyvi azonosító: A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal feladatai 3. (1) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal ellátja a területi földmvelésügyi igazgatási feladatokat, így különösen: a) a nemzeti agrárpolitika képviseletét és érvényre juttatását a különböz szint területekre vonatkozó (régió, megye, kistérség, település) stratégiák, koncepciók, programok és tervek kidolgozása és egyeztetése során, b) a nemzeti támogatási rendszer mködtetésével összefügg feladatokat a vonatkozó jogszabályi elírásoknak megfelelen, aminek keretében a Földmvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) és az MgSzH Központja által meghatározott idpontban jelentést ad a támogatások felhasználásáról, 3

4 c) a tisztán nemzeti forrásból finanszírozott támogatások felhasználásának ellenrzését, d) az elemi károkkal és azok biztosításával kapcsolatos állami támogatások mködtetésével összefügg feladatokat, e) eljár a részarány földkiadással kapcsolatos külön jogszabályban foglalt ügyekben, f) maradványként mutatkozó védett természeti területek átadását a Magyar Állam tulajdonába és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonkezelésébe, g) aranykorona hiány esetén a ki nem adott részarany földek, illetve a Magyar Állam tulajdonába került maradvány termföldek alapján, kártalanítási határozatot hoz a részarány-tulajdonra jogosultak számára, h) aranykorona hiány esetén a jogosult kérelme az NFA földkészletébl az NFA Kezel Szervezet nyilatkozata alapján a termföld juttatásról határozatot hoz, i) a növénytermesztési szakigazgatási feladatokat, j) a halászati és vadászati igazgatási feladatokat, k) hegyközségek törvényességi felügyelete, l) családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, m) beszerzési ár alatti értékesítés tilalma, n) a vadászat és halászat szakmai felügyeletét, és e téren a jogszabályokon alapuló elsfokú hatósági feladatokat, o) a megyei földhivatallal együttmködve a termföldvédelemmel és termföldhasználattal kapcsolatos feladatokat, p) a mezgazdasági vízgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, q) az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét, r) az agrár-szakoktatási feladatokat; közremködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mködtetésében, 4

5 s) az információszolgáltatással kapcsolatos feladatokat; ellátja az MgSzH Központját elsdleges információkkal és statisztikai adatokkal az agrárágazat területi szint mködésével kapcsolatosan (regionális-, megyei-, települési és egyéni gazdálkodói szint), t) a mezri/hegyri szolgálat mködtetésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, u) a Megyei Területfejlesztési Tanácsnál, valamint a különböz területi munkabizottságoknál a külön jogszabályban foglaltak szerint jelentkez feladatokat, v) a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat, w) a tagállami állampolgárok termföldvásárlásával kapcsolatos feladatokat, y) közremködik a mezgazdasági szövetkezeti küls üzletrészek felvásárlásának lebonyolításában és a mezgazdasági szövetkezeti üzletrészhez kapcsolódó vagyonvesztés részleges megtérítéséhez szükséges tények és adatok feltárásában, valamint az ezekkel kapcsolatos listák összeállításában és jelentések elkészítésében. (2) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal ellátja a területi növényvédelmi, növény-egészségügyi, talajvédelmi, zöldség-gyümölcs, dísznövény, valamint agrár-környezetvédelmi hatósági és egyéb állami szakfeladatokat, így különösen: a) mködteti a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalokhoz tartozó speciális és nem speciális laboratóriumokat, ellenrzi az export, import és tranzit forgalomban a vizsgálatköteles árukat, valamint a hazai szaporító- és ültetvényanyag elállítást és az egyéb szemleköteles növények term-, tároló-, berakó-, feladó- és forgalmazó helyeit, b) nyilvántartja növény-egészségügyi szempontból az arra kötelezett termelket, és ellenrzi a nyilvántartási feltételek megtartását, c) ellenrzi a növényvédelmi tevékenység, a kijuttatás technikai, egészségügyi, biztonságtechnikai, szakképesítési szabályainak betartását és a nyilvántartási kötelezettség teljesítését, d) kiadja a növényvéd szerekkel folytatható tevékenységekre jogosító forgalmazási, vásárlási, felhasználási engedélyeket, e) ellenrzi az engedélyköteles termék minségét, a tárolás, forgalmazás, szállítás, vásárlás és felhasználás személyi- és tárgyi feltételeit, a szolgáltatás szakszerségét, az elírt nyilvántartás vezetését, 5

6 f) talajvédelmi hatósági eljárást folytat le, engedélyez, szakhatósági hozzájárulást, állásfoglalást, bizonyítványokat, igazolásokat ad ki, hatósági megkeresésre nyilatkozatot tesz, talajvédelmi hatósági ellenrzést végez, és szükséges esetben megteszi a megfelel intézkedéseket, g) termelési-, betakarítási-, raktározási-, behozatali-, kiviteli-, forgalomba hozatali-, kísérleti-, felhasználási-, alkalmazási tilalmat, illetve korlátozást, valamint kötelez növényvédelmi technológia alkalmazását rendelheti el, h) hatósági engedélyezési-, technológiai-, módszerfejlesztési-, biológiai- és kémiai vizsgálatokat végez, közremködik az eredmények összesítésében és feldolgozásában, i) ellátja a termföld minségi változásait követ monitoring rendszer mködtetésébl adódó feladatokat, j) szervezi és mködteti a megyei növényvédelmi elrejelzési rendszert; a termelket tájékoztatja a járványelhárítás, védekezés aktuális feladatairól, k) részt vesz a mezgazdasági termelk növény-egészségügyi, növényvédelmi és talajvédelmi ismereteinek fejlesztésében, az új védekezési eljárások elterjesztésében és a szaktanácsadásban, l) ellenrzi a nyers növényi termékekben, növényi alapú, feldolgozott élelmiszerekben a növényvédszer-maradék szintet és határérték feletti szermaradvány esetén intézkedik a termék forgalomból való kivonásáról, m) nyomon követi a zárlati és az Európai Unió által megfigyelésre kötelezett károsítók megjelenését, terjedését; elfordulásuk esetén zárlati- és korlátozó intézkedéseket hoz, n) humán-egészségügyi és környezet-egészségügyi szempontból veszélyes és allergén gyomnövények és egyéb károsítók elfordulása esetén intézkedik a fertz források felszámolásáról, o) ellenrzi a zárlati károsítók elfordulását a termelknél és az import szállítmányokban, intézkedik a zárlati károsítók felszámolásáról, kötelez védekezést, termék megsemmisítést rendel el, elkészíti a kártérítési eljárást, p) elvégzi az EK növényútlevéllel kapcsolatos teendiket; feljogosítja a termelket a növényútlevél kiadására, maga állítja ki a növényútlevelet a védett övezetbe történ beszállításhoz, kiadja a csereútlevelet és ellenrzi a termelk ezzel kapcsolatos nyilvántartását, q) ellenrzi a termelknél a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartását, szükség esetén kötelez, vagy közérdek védekezést rendel el, 6

7 r) szakhatósági állásfoglalást ad ki piacnyitás, növényvéd szer árusító üzlet nyitása esetén, s) a termelknél és kereskedelmi forgalomban mintát vesz talajból, növényi termékekbl és vizsgálja azok toxikus növényvéd szer és egyéb toxikus anyag tartalmát, t) ellátja a másodfokú növényvédelmi hatósági tevékenységet a jegyzk (mint elsfokú növényvédelmi hatóság) felett, u) talajvédelmi hatósági eljárása során engedélyezi: ua) a talajvédelmi beavatkozások és létesítmények megvalósítását, ub) a savanyú, vagy savanyodásra hajlamos, a szikes, vagy szikesedésre hajlamos homoktalajok talajjavítását, uc) a mezgazdasági célú tereprendezést, ud) a mélyforgatást, ue) szennyvíz, szennyvíziszap és egyéb nem veszélyes hulladék termföldön történ felhasználását, uf) a hígtrágya termföldi felhasználását, ug) közérdekbl talajvédelmi célú erdsítést és fásítást rendel el, v) talajvédelmi szakhatósági eljárása során állásfoglalást, hozzájárulást ad: va) vízjogi létesítési és mködési engedélyezési, települési- és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos engedélyezési, valamint környezetvédelmi mködési engedélyezési eljárásokhoz, vb) a csdeljárás, felszámolás és a végelszámolás tényfeltárási záró dokumentációja talajvédelemre vonatkozó tartalmi követelményeinek a meghatározásához, vc) a felszíni vizek minségvédelmére kidolgozandó intézkedési tervhez, vd) védetté nyilvánítási eljárásokhoz, ve) vízbázis és véd területe kijelöléséhez, 7

8 vf) vízbázisok védterületén belüli tevékenység végzésének eseti engedélyezéséhez, vg) az erd elsdleges - talajvédelmi - rendeltetésének a megállapításához, vh) védelmi rendeltetés erd mezgazdasági mvelésbe vonásához, vi) szl ültetvény kivágás és telepítés engedélyezéséhez, vj) az idlegesen más célra hasznosításra kerül termföld újrahasznosítására készített terv jóváhagyásához, vk) a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére indított eljárásokhoz, vl) építési- és telepengedélyekhez, telekalakítási eljárásokhoz, wm) bányászati kutatási, bányatelek megállapítási eljárásokhoz, vn) kitermelés mszaki üzemi terve, valamint a bányabezárási és tájrendezési mszaki üzemi tervek jóváhagyásához, vo) szélermvek és távközlési építmények építési engedélyezéséhez, vp) utak építésének, forgalomba helyezésének, repültér létesítésének, fejlesztésének, kiköt, komp- és révátkelhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítési, használatbavételi, üzemben tartási és megszntetési eljáráshoz, vq) régészeti lelhely védetté nyilvánításához, régészeti feltárások engedélyezéséhez. (3) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal a növényvédelmi, növényegészségügyi, talajvédelmi, zöldség-gyümölcs, dísznövény, valamint agrárkörnyezetvédelmi hatósági és egyéb állami szakfeladatok körében a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenen: a) véleményezi a településrendezési terveket és helyi építési szabályzatokat, b) ellátja a forgalmazott termésnövel anyagok hatósági minségellenrzését, c) részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés keretében egyes szántóföldi gazdálkodási és ültetvény támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenrzésekben, 8

9 d) igazolást ad ki a mezgazdasági támogatási pályázatokhoz a vizek mezgazdasági eredet nitrátszennyezéssel szembeni védelmérl szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: nitrát rendelet) szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésérl, ad ki, e) hatósági megkeresésre nyilatkozatot tesz, kérelemre hatósági bizonyítványt f) hatósági ellenrzése során talajvédelmi bírságot szab ki, szabálysértési eljárást kezdeményez, büntet feljelentést tesz, illetve szükség szerinti megfelel intézkedést hoz, g) létrehozza és mködteti a megyei talajtani térképtárat, a nitrát rendelet szerinti adatbázist, valamint kialakítja a szennyvíziszap és hígtrágya termföldi felhasználásának megyei kataszterét, a talajvédelmi hatósági tevékenységérl nyilvántartást vezet, h) mködteti a Talajvédelmi és Információs Monitoring Rendszert (TIM ), i) gyakorolja a növényvédelemrl szóló évi XXXV. törvényben biztosított bírságolási jogosítványát, j) a FVM megbízása alapján részt vesz az EU talajvédelmi stratégiájával kapcsolatos ország-álláspontok, szakmai anyagok összeállításában, ellátja esetenként a bizottsági képviseletet, k) az MVH megbízása alapján ellenrzi az agrár -és vidékfejlesztési támogatásokban elírt növény és talajvédelmi követelmények betartását, l) mködteti az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszert (AIR), n) ellátja a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat. (4) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal az állategészségügy, állatvédelem, az élelmiszer-, dohány-, állatgyógyászati készítmény-, valamint a takarmány-ellenrzés jogszabályban meghatározott hatósági és egyéb állami szakfeladatait látja el. A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal ellátja az állategészségüggyel kapcsolatos irányítási és szervezési feladatokat, így különösen: a) illetékességi területén szervezi az állatbetegségek megelzését, felderítését és felszámolását, továbbá a nagy nemzetgazdasági kárt okozó vagy közegészségügyi szempontból veszélyes állatbetegségek felszámolására a Kormány jóváhagyásával állami pénzeszközökkel támogatott mentesítési programok végrehajtását, b) elrendeli a jogszabályokban elírt állategészségügyi akciókat (kötelez védoltások, diagnosztikai vizsgálatok, parazitózisok elleni védekezés stb.), 9

10 c) kivizsgálja az oltási baleseteket, mérgezéseket, az állatgyógyászati készítmények hatása elmaradásának okát és intézkedik megelzésükre, illetve megszüntetésükre, d) kapcsolatot tart a megye területén lév települési önkormányzattal, a közigazgatási hivatallal, az illetékes környezetvédelmi és közegészségügyi hatósággal, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara területi szerveivel, e) hatósági feladatai ellátására ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez, f) kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mködési területét és meghatározza feladatait, g) gondoskodik a hatósági állatorvos útján az állategészségügyi szolgáltatások végzésérl, h) ellátja a jogszabályban meghatározott takarmány-biztonsági, valamint minségellenrzési feladatokat, ha) ellenrzi a létesítményeket, azok mködési engedélyében foglaltak betartását, hb) ellenrzi a takarmányok elállítását, tárolását, forgalomba hozatalát, felhasználását és szállítását, hc) ellenrzi a takarmány-higiéniai elírások betartását, a takarmányok biztonságát, összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való mentességét, nemkívánatos anyag tartalmának mértékét, csomagolását, jelölését, hd) ellenrzi a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentumokat, he) ellenrzi a takarmányok exportját, illetékességi területen való átszállítását és importját a vámelírások figyelembevételével, hf) ellenrzi a forgalomba hozott import szálas- és tömegtakarmányok tiltott anyagoktól való mentességét, valamint a nemkívánatos anyag tartalmának mértékét, hg) ellenrzi a takarmány-elállító üzemekben bevezetett HACCP rendszereket, hh) térítésmentes mintát vehet, hi) beléphet a létesítmények területére, hj) ellenrzi a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat, és azokról -az üzemi, illetve üzleti titok védelmére vonatkozó szabályok betartásávalmásolatot készíthet, 10

11 hk) takarmány-elállító üzemek mködési engedélyét felfüggesztheti, illetve visszavonását kezdeményezheti, hl) meghatározhatja a megengedett határértéknél több nemkívánatos anyagot tartalmazó takarmány felhasználásának feltételeit, ellenrzi azok betartását, hm) megtiltja a tiltott anyagot tartalmazó takarmány elállítását, forgalomba hozatalát, felhasználását, exportját, importját, illetékességi területén való átszállítását, hn) megtiltja az állatok egészségét közvetlenül, illetve az ember egészségét közvetve veszélyeztet takarmány elállítását, forgalomba hozatalát, felhasználását, exportját, importját, illetékességi területén való átszállítását, ho) megtiltja a nem megfelel csomagoló vagy szállító eszköz használatát, hö) megtilltja a jelölési elírásoktól eltér takarmány forgalomba hozatalát, illetve felhasználását, hp) szabálysértési eljárást kezdeményezhet, hr) a forgalomba hozott takarmány értékét csökkentheti, hs) minségvédelmi bírságot szabhat ki. i) ellenrzi, hogy az élelmiszerek, valamint az élelmiszer-elállítás és kereskedelem során velük érintkez személyek, tárgyak, anyagok megfelelnek-e a fogyasztók egészségének, érdekeinek és a piaci verseny tisztaságának, védelmének; az ellenrzés kiterjed a belföldön elállított és forgalomba kerül élelmiszerre, függetlenül attól, hogy azt hol állították el; illetve az élelmiszer elállítás, az országba való behozatal és az élelmiszer forgalmazás minden szakaszára, k) járványügyi és higiéniai szempontból elzetesen minsíti az állattartásiállattenyésztési-, szaporítási technológiákat, gépeket, eszközöket, berendezéseket, tenyészttelepeket, l) meghatározza a jogosult állatorvos mködési területét és feladatait, m) kiadja a jogosult állatorvosi tevékenység végzésére szóló engedélyt, n) a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal els fokú állategészségügyi hatósági jogkörében: na) elrendeli a járványveszély esetén a szükséges hatósági intézkedéseket, beleértve a magánállatorvos és gazdálkodó szervezet közcélú igénybevételét is, 11

12 nb) elrendeli az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy leölt állatok hullái és melléktermékei, a fertzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját, egyidejleg értesíti az illetékes települési önkormányzat jegyzjét, a környezetvédelmi hatóságot, a vízügyi hatóságot, valamint a közegészségügyi hatóságot, nc) meghatározza az idegen állományból származó állatok állategészségügyi megfigyelési célú elkülönítésének módját és idejét; nd) állategészségügyi szempontból ellenrzi a piac, az állatvásár, állatfelvásárlás, állatkereskedés, állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatpanzió, állatmenhely, állatkert, vadaspark mködését; ne) engedélyezi az állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendel, állatorvosi laboratórium létesítését és ellenrzi azok mködését, nf) illetékességi területén ellenrzi a hatósági állatorvosok, a települési önkormányzatok jegyzje állategészségügyi hatósági tevékenységét; ng) hatósági ellenrzést gyakorol az illetékességi területén mköd magánállatorvosok tevékenysége felett, jogszabálysértés esetén saját hatáskörében eljár, illetve etikai eljárást kezdeményez a Magyar Állatorvosi Kamaránál, indokolt esetben a magánállatorvosi tevékenységet felfüggesztheti; nh) engedélyezi az állati eredet élelmiszer-elállító üzem, valamint az export állatrakodók létesítését, szállítóeszköz használatát, ni) a nemzetközi elírásoknak megfelelen folyamatosan ellenrzi az állati eredet élelmiszer elállító hely export-termelésre való alkalmasságát, nj) járványügyi és/vagy élelmiszer-biztonsági szempontból korlátozza, illetve megtiltja az állati eredet élelmiszer - nyersanyag vagy kész élelmiszer felhasználását, forgalomba hozatalát, meghatározza a további eljárást, és szükség esetén értesíti az illetékes hatóságokat, nk) az állati eredet melléktermék ártalmatlanná tétele keretében engedélyezi az állati eredet melléktermék szállítását, kezelését (beleértve feldolgozását). A több megye területén folytatott tevékenység engedélyezésérl, a vállalkozás (üzem) telephelye szerint illetékes megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal a tevékenységgel érintett megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalok szakhatósági véleménye alapján dönt, nl) engedélyezi és ellenrzi az élelmiszert elállító üzemekbl, illetve kereskedelmi egységekbl származó, takarmányként felhasználható melléktermékek felhasználását, tovább feldolgozását vagy kezelését, 12

13 nm) ellenrzi az állatgyógyászati készítmények elállításának, forgalmazásának és felhasználásának feltételeit, nn) elzetes helyszíni ellenrzést végez az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosító engedély kiadása eltt, no) ellenrzi az állatgyógyászati készítmények felhasználását és forgalmazását, np) állategészségügyi szempontból ellenrzi a takarmány-elkeveréket és takarmány keverékeket gyártó üzemeket, valamint azok forgalmazását, nq) intézkedik az elírt engedéllyel, illetleg bizonyítvánnyal érkez, de az azonossági vagy egyéb vizsgálatok során állategészségügyi kifogás alá es, az állategészségügyrl szóló törvény hatálya alá tartozó áruk állategészségügyi hatósági felügyelet alá vételérl, nr) ellenrzi az állatgyógyászati készítmények elállítását, a végterméket, ns) járványügyi okok miatt elkülönített zárt vágást rendelhet el, nt) elrendeli az állategészségügyi szempontból külön eljárást igényl állati hulladék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét, meghatározza annak módját és errl tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot, nu) engedélyezi a kísérleti állatok tenyésztését és forgalomba hozatalát, valamint az állatkísérletek végzését, a jogosultságról nyilvántartást vezet; nv) élelmiszer- ellenrz hatóságként a szabálysértésekre vonatkozó jogszabályok alapján szabálysértési-, illetve helyszíni bírságot szabhat ki; továbbá kiszabja az állategészségügyi és az állatvédelmi bírságot, nw) megtilthatja az élelmiszer-elállító üzem, vendéglátó hely, élelmiszerforgalmazó egység, gép, felszerelés, berendezés mködtetését, nyersanyag, technológiai segédanyag, csomagolóanyag, mosó- és ferttlenítszer felhasználását és további feltételekhez kötheti az újbóli mködést, használatba vételt, használatban tartást, nx) élelmiszert fogyasztásra alkalmatlannak nyilváníthat; felhasználását, fogalomba hozatalát korlátozhatja, feltételhez kötheti, megtilthatja, illetve a környezetvédelmi elírások betartásával történ megsemmisítését rendelheti el, ny) javaslatot tehet az állategészségügyi hatóság által kiadott mködési engedély visszavonására, illetve azt visszavonhatja. o) szakhatósági hozzájárulást ad vagy megtagadja a hozzájárulást: 13

14 oa) a járványügyi felügyelet alá tartozó helyek (pl.: állati eredet nyerstermékés hulladékgyjt, -tároló, -feldolgozó, -forgalmazó hely, baromfikeltet, legel, úsztató) kialakításához, ob) az állatvásár, állatrakodó, állatfelvásárló hely, állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatmenhely, állatpanzió, állatkert, állatkereskedés, vadaspark, hullaéget létesítéséhez, oc) az állattartó és forgalmazó hely, az élelmiszert elállító és az állati eredet élelmiszert forgalmazó hely, a takarmányelállító hely létesítéséhez, -forgalmazó, és tároló hely létesítéséhez és mködéséhez, a mesterséges termékenyít-, embrióátültet-, baromfi- és halkeltet állomás, a méhanyanevel telep létesítéséhez, átalakításához, od) az állatkereskedelmi és forgalmazási tevékenység foglalkozásszer végzéséhez. (5) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal a szervezetében mköd falugazdász hálózattal ellátja: a) a termésbecsléssel, állapotminsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások vezetésével összefügg feladatokat, b) folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodók részére a kormányzati döntésekrl, a nemzeti támogatási lehetségekrl, kiállítja és érvényesíti az stermeli igazolványt, valamint ellátja az stermelk nyilvántartását, c) igazolja az egyes mezgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó támogatások igényjogosultságát; folyamatosan gyjti és elemzi a területi tapasztalatokat; figyelemmel kíséri a mezgazdasági termelk által igénybe vett nemzeti agrártámogatások jogszer felhasználását, d) részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkez ellátásában; közremködik a FVM által elrendelt statisztikai adatgyjtésben, az agrárpiac szabályozásával összefügg feladatok végrehajtásában, e) tájékozódik a települési önkormányzat illetékes szerveivel együttmködve az önkormányzat területén lév mezgazdasági utak állapotáról, a termföld külön jogszabály szerinti termföld hasznosítási-, illetve termképesség-fenntartási kötelezettség betartásáról, tapasztalatairól, f) közremködik a kábítószer elállítására alkalmas növények termesztésének helyszíni ellenrzési és elszámolási munkáiban, g) elkészíti a tagállami állampolgárok termföld tulajdonszerzésével kapcsolatos környezettanulmányt, 14

15 h) eljár a mezgazdaságban felhasznált gázolaj- jövedéki adó visszatérítéssel kapcsolatos ügyekben, i) ellátja a delegált és közremködi feladatokat. (6) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal ellátja a jogszabályokon alapuló els fokú vadászati hatósági és igazgatási feladatokat, így: a) a vadászterületekre kötött haszonbérleti szerzdés jóváhagyását, b) a vadászterületek nyilvántartásba vételét, c) vadászterület határának megállapítását, d) dönt a vadászterület legkisebb mértékétl való eltérésrl, e) ellenrzi a vadaskert, vadaspark jogszer üzemeltetését, f) engedélyt ad ki vadasparkban történ eseti vadászathoz, g) vezeti a vadászterületek nyilvántartását, h) megteszi a vadászati jog kényszerhasznosításával kapcsolatos intézkedéseket, i) földterületet vadászterületté minsít, j) hatósági vadászatot rendel el, k) felmentést ad a madarak fészkeinek elpusztítására vonatkozó tilalom alól, l) engedélyt ad ki vadtenyésztési tevékenység folytatásához, vad zárttéri tartásához, m) a vadvédelmi elírások megszegit kötelezi a teljesítésre, illetve a mulasztó költségén való elvégzést elrendeli, n) az idényt meghatározott területeken meghosszabbítja, illetve megrövidíti, o) idényen belül bizonyos fajra korlátozást, tiltást írhat el. (7) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal els fokú vadászati hatósági és igazgatási feladatainak ellátása körében továbbá: a) tilalmi idben vadászatot engedélyezhet, rendelhet el, 15

16 b) természetvédelmi oltalom alatt álló állatfaj eseti vadászatát engedélyezheti, c) meghatározza a vadászati kíméleti területet, d) kíméleti területen vadászatot engedélyezhet, e) a vadgazdálkodási üzemtervet, illetve annak módosítását jóváhagyja, f) az éves vadgazdálkodási tervet jóváhagyja, g) a hatósági esküt kiveszi a hivatásos vadászoktól, h) kiadja a szolgálati igazolványt, jelvényt és hitelesített szolgálati naplót a hivatásos vadászoknak, i) kiadja a vadazonosító jelet a vadászatra jogosultaknak, j) ellenrzi a vadászati napló vezetését, k) vadászati engedélyt ad ki, l) engedélyt ad ki fényszóróval való éjszakai vadászathoz, m) elvégzi a trófea bírálatot, n) elrendeli a vadkárelhárítási célú hatósági vadászatot, o) megállapítja a vadvédelmi hozzájárulást, p) kiszabja a vadgazdálkodási bírságot és vadvédelmi bírságot, q) vadászjegyet és vadászati engedélyt visszavonhat. (8) A megyei mezgazdasági hivatal ellátja a jogszabályokon alapuló elsfokú halászati hatósági és igazgatási feladatokat, így: a) társult halászati jogosultak képviseljét nyilvántartásba veszi, számára hatósági igazolást ad ki, b) többségi állami tulajdonú vízterületen a tulajdonosok képviseljét megnevezi, c) kisebbségi állami tulajdonú vízterület esetén a tulajdonosi közösségben az államot képviseli, d) a jogosultakról és a halászati vízterületekrl nyilvántartást vezet, e) a vízterületeket halászati vízterületté nyilvánítja, 16

17 f) a Magyar Állam halászati jogának hasznosítására pályázatot ír ki és gondoskodik annak meghirdetésérl, g) Haszonbérleti szerzdésekrl nyilvántartást vezet, h) a hal természetes mozgását akadályozó létesítmény építéséhez szakhatósági hozzájárulást ad, i) a nagy érték természetesvízi halállományok szaporodása érdekében hallépcs építésére és mködtetésére kötelezi a duzzasztómvek beruházóját, j) kiadja és nyilvántartja, illetve meghosszabbítja az állami halász- és horgászjegyeket, k) visszavonja, illetve visszatartja az állami halász- és horgászjegyet, l) megszervezi a halászvizsgához szükséges tanfolyamot és a halászvizsgát, m) kijelöli a horgászvizsgát lebonyolító szervezetet, n) a horgászvizsga bevételeivel elszámol, o) a kiadott horgászjegyekkel elszámol, p) felmentést ad az elektromos halászat tilalma alól, q) szakhatósági hozzájárulást ad a védett természeti területeken való elektromos halászathoz, r) nyilvántartást vezet a minségi üzembe helyezési vizsgával rendelkez és évente elektromos érintésvédelmi vizsgán átesett elektromos eszközökrl és halászgépekrl, s) nyilvántartásba veszi a halászati szakirányú végzettséggel rendelkez jogosultat, t) ellenrzi a haltelepítést, u) jóváhagyja, vagy módosítja a halgazdálkodási tervet, v) halfogást becsl módszert hagy jóvá, (9) A megyei mezgazdasági hivatal elsfokú halászati hatósági és igazgatási feladatainak elvégzése körében továbbá: a) a halászatra jogosultak éves jelentéseit bekéri és továbbítja az Adattárnak, b) vizsgáztatja és felesketi a halröket, 17

18 c) nyilvántartást vezet a halászati rökrl, ket szolgálati igazolvánnyal és naplóval ellátja, d) ellátja a halrök felügyeletét, e) regisztrálja a halpusztulással kapcsolatos bejelentéseket, felszólítja a jogosultakat a szükséges teendk ellátására, a jogosult költségére a teendket el is végeztetheti, f) tilalmak és korlátozások végrehajtása alól felmentést adhat, g) a tilalmi idt meghosszabbíthatja, megrövidítheti, korlátozhatja a halak kifogását és a méretkorlátozás alól felmentést adhat, h) a jogszabályinál szigorúbb méretkorlátozást vezethet be, i) horgászverseny idtartamára a mennyiségi korlátozás alól felmentést adhat, j) kíméleti területeket jelölhet ki, k) gondoskodik a halászati jog gyakorlásával, vagy hasznosításával összefügg adatok bekérésérl és az Országos Halászati Adattárnak való adatszolgáltatásról, l) ellátja az állami támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, m) a halászati vízterületen és a vízparton szemlét tarthat, a halászatra jogosult irataiba betekinthet, n) a halállományt veszélyeztet tevékenység abbahagyására szólít fel és a haltetem elszállítását ellenrzi, o) a kifogott halat és a kifogás eszközét visszatarthatja, p) jogszabálysértés esetén eljár, vagy eljárást kezdeményez, q) társadalmi halröket bízhat meg, r) kiveti a halgazdálkodási bírságot, s) kiveti a halvédelmi bírságot, t) a halászati vízterületen a halak etetését korlátozhatja vagy megtilthatja u) engedélyezi halfajok külföldrl származó egyede és ennek továbbtenyésztésébl származó utóda telepítését, (10) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal a vízgazdálkodás területén ellátja a jogszabályokon alapuló els fokú hatósági és igazgatási feladatokat, így különösen: 18

19 a) a vizek mezgazdasági célú hasznosításával kapcsolatos feladatokat, b) a vizek kártételei elleni védelem és a védekezés feladatkörében: ba) a károsan sok vagy károsan kevés víz elleni tevékenység területi szint szervezését, bb) a belvízvédekezésre kötelezett vízgazdálkodási társulatok belvízvédekezésének összehangolását, bc) a belvízvédekezés szakmai felügyeletét, bd) belvízvédelmi jelentések készítését, továbbítását az FVM Védelmi Törzs, Megyei Védelmi Bizottság felé, be) a belvízvédekezésre kötelezett vízgazdálkodási társulatok belvízvédekezésének költségelszámolásának ellenrzését, bf) az elvégezett védelmi munka folyamatos ellenrzését, bg) belvízvédelmi tervének elkészítését és évenkénti karbantartását, bh) a védelmi tervek nyilvántartását, c) az állami tulajdonú mezgazdasági célú vizek és vízi létesítmények üzemeltetésének, fenntartásának szervezése körében: ca) a fenntartási munkákkal kapcsolatos ügyintézést: pályázat befogadás, elsdleges véleményezés-felterjesztés illetve elutasítás, szerzdéskötés elkészítése, cb) a fenntartási munkák elindítását munkaterület átadással, folyamatos ellenrzést, mszaki átadások, pénzügyi elszámolás ellenrzését és felterjesztését, d) az állami tulajdonú mezgazdasági célú vizek és vízi létesítmények fejlesztésének területi koordinációját, e) elkészíti a mezgazdasági vízgazdálkodási szakvéleményeket, f) elkészíti a mezgazdasági célú vizek és vízi létesítmények szakágazati alapdokumentumait, végzi a szakterületi mködést megalapozó mszaki, gazdasági alapadatok nyilvántartását, aktualizálását, g) a vízi társulatok szervezésével és szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat, 19

20 h) a hivatali kezelés és jegyzett tkés belvízcsatornák, szivattyútelepek, egyéb mtárgyak, és öntöz csatornák felülvizsgálatát, i) a forgalomképes állami tulajdonú vízilétesítmények vagyonkezeli szakmai feladatait (elidegenítési feltételeinek kidolgozása és a tulajdonba adás figyelemmel kísérése, stb.), j) a területi vízgazdálkodással, belvízkárok kialakulásával, elhárításával kapcsolatos panaszos bejelentések kivizsgálását, k) közremködik a mezgazdasági vízgazdálkodási koncepciók készítésében, l) közremködik a kiemelt vízgazdálkodási programok (Duna-Tisza közi Homokhátság, Vásárhelyi-terv Továbbfejlesztése, Integrált Folyógazdálkodás, Bs- Nagymaros, Verespatak, stb.) mezgazdasági vízgazdálkodást érint feladatainak ellátásában, m) közremködik a Területi Vízgazdálkodási Tanács munkájában. II. FEJEZET A MEGYEI MEZGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETE 4. (1) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal laboratóriumokat mködtet. Az egyes laboratóriumok szakmai feladatait a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal egyes részlegeire vonatkozó részletes rendelkezések szabályozzák. (2) A megyei mezgazdasági hivatal kirendeltségeket (élelmiszer-higiéniai kirendeltségeket) mködtet. (3) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal nevében a körzeti irodában vagy a helyszínen is foganatosítható jogszabályban meghatározott hatósági cselekmény. Ha kiadmányozásra jogosult köztisztviselje jár el a körzeti irodában vagy a helyszínen, úgy jogosultsága a döntéshozatalra is kiterjed. 5. (1) A hatósági állatorvos és a jogosult állatorvos mködési területét és feladatait az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgató állapítja meg. A hatósági állatorvosok, valamint a jogosult állatorvosok a hatósági fállatorvos közvetlen irányítása alá tartoznak. 20

21 (2) A hatósági állatorvosok, állategészségügyi felügyelk, élelmiszer-biztonsági felügyelk és jogosult állatorvosok feladatainak ellátását a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal a hatósági fállatorvosok útján irányítja és ellenrzi. (3) Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgató közvetlen irányítása alá tartozó hatósági fállatorvosok osztályvezet besorolású köztisztviselk. (4) Az országos fállatorvos az MgSzH területi szervének köztisztviseljét jogszabályban meghatározott járványügyi, vagy más kiemelt jelentség okból, azonnali intézkedést igényl esetben közvetlenül utasíthatja feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, továbbá jelentést kérhet. 6. (1) A növényvédelmi felügyel, a talajvédelmi felügyel és a zöldség-gyümölcs minségellenr mködési területét és feladatait a Növény- és Talajvédelmi Igazgató állapítja meg, aki egyben a megyei növény- és talajvédelmi ffelügyel. (2) A növényvédelmi felügyelk, a talajvédelmi felügyelk és a zöldséggyümölcs minségellenrök feladatainak ellátását a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal a megyei növény- és talajvédelmi ffelügyel útján irányítja és ellenrzi. 7. (1) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal élén egyúttal egy igazgatóságot is vezet figazgató (a továbbiakban: figazgató) áll. (2) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal igazgatóságokból áll. Az igazgatóságokon belül osztályok mködnek. (3) Az igazgatósági feladatok ellátásának bels rendjét az igazgató az igazgatóság ügyrendjében az elkülönül munkafeladatok szerint határozza meg. Az osztályok szerinti tagozódást a Szabályzat az egyes igazgatóságok feladatainak meghatározása körében tartalmazza, az egyes ügyek osztályok közötti megoszlását az adott igazgatósági ügyrend foglalja magában. (4) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalban a figazgató munkajogi irányítása alatt a kinevezés és felmentés kivételével Gazdasági és Informatikai Osztály mködik, amely a pénzügyi-számviteli tevékenység tekintetében a figazgatón keresztül az MgSzH Központja Költségvetési Igazgatóságának irányítása alá tartozik. A Gazdasági és Informatikai Osztály dolgozói felett a munkáltatói jogokat az osztály vezetje gyakorolja azzal, hogy az alapvet munkáltatói intézkedések kinevezés, felmentés, fegyelmi felelsségre vonás esetében meg kell kérnie a gazdasági és 21

22 informatikai elnökhelyettes ellenjegyzését. A gazdasági kihatású intézkedések esetében be kell tartania a figazgató által meghatározott költségvetési keretet. (5) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalban a) az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgató közvetlen irányítása alatt: Járványügyi és Állatvédelmi Osztály, Élelmiszer-biztonsági és Minség-ellenrzési Osztály, Minségellenrzési és Takarmány-felügyeleti Osztály, b) a Növény- és Talajvédelmi Igazgató közvetlen irányítása alatt: Növényvédelmi Osztály, Talajvédelmi Osztály, Laboratórium c) A Földmvelésügyi Igazgató közvetlen irányítása alatt: mködik. Földmvelésügyi Hatósági Osztály, Vadászati és Halászati Osztály, Termelési és Ügyfélszolgálati Osztály, (1) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal az alaptevékenységével összefüggésben vállalkozási tevékenységet folytathat, ennek minsül az általa végzett tevékenységi körhöz tartozó olyan tevékenység, amelyet a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal szakmai jellegébl adódóan, bevétel-, és ennek révén eredmény elérése, illetleg haszonszerzés céljából üzletszeren, piaci alapon végez. A vállalkozási tevékenység az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti. (2) (2) A vállalkozási tevékenységbl származó bevételek együttes összege két egymást követ évben nem haladhatja meg a tényleges teljesített költségvetési támogatást is magában foglaló összbevétel egyharmadát. (3) A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektl elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni

23 9. (1) Ha jogszabály vagy a közvetlen felettes vezet másként nem rendelkezik, a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal figazgatója és egyben igazgató,az igazgatóhelyettese feladat- és hatásköre gyakorlását a közvetlen alárendeltségébe tartozó osztályvezetre átruházhatja, továbbá az ügyek intézésére, a jogszabályok keretei között érdemi és eljárási utasítást adhat. (3) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal szervezeti egységei között felmerült vitás kérdésekben a legközelebbi közös felettes vezet dönt. (4) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal igazgatóságai a jelen Szabályzatban meghatározott feladatkörük szerint szakmai és törvényességi felügyeletet gyakorolnak az alárendelt szervezeti egységek felett. 10. (1) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal felügyeletét az MgSzH elnöke az MgSzH Központjának Jogi és Területi Koordinációs Fosztályán keresztül látja el. (2) Az MgSzH elnöke és szakterületért felels elnökhelyettese, illetve szakterületért felels igazgatója azonnali intézkedést igényl esetekben a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal köztisztviselje részére jogszabályban meghatározott járványügyi vagy más kiemelt jelentség okból közvetlenül adhat utasítást, továbbá a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal köztisztviseljétl jelentést kérhet. III. FEJEZET A MEGYEI MEZGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETI ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA A figazgató 11. (1) A figazgató az MgSzH elnökének irányítása alatt, a jogszabályoknak és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek megfelelen vezeti a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalt. A figazgató a jogszabályban elírt feladat- és hatáskörében önállóan jár el és tevékenységéért az MgSzH elnökének felels. A figazgató köztisztviseli illetményének mértéke a Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mködésérl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 43. -a szerint kerül megállapításra. A figazgatót határozatlan idtartamra a miniszter nevezi 23

24 ki és menti fel. A figazgató felett a munkáltatói jogokat a kinevezés és a felmentés kivételével az MgSzH elnöke gyakorolja. (2) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal figazgatója szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni az MgSzH elnökének a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal tevékenységének ellátásáról, illetve a hivatal mködésérl. (3) A figazgató: a) elkészíti és az MgSzH elnökén keresztül annak normatív utasítással történ kiadása érdekében felterjeszti a miniszterhez a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal szervezeti és mködési szabályzatát, b) elkészítteti és az MgSzH elnökéhez jóváhagyásra benyújtja a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal éves költségvetési tervezetét és az éves költségvetési beszámolóját, c) elkészítteti a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal éves munkatervét, d) a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal igazgatói tekintetében kivéve az igazgatók kinevezését és felmentését gyakorolja a munkáltatói jogkört, e) a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal feladatellátásával összefüggésben a jogszabályokban, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott keretek között kidolgozza és a miniszter jóváhagyásával fejleszti az elektronikus ügyintézést és az elektronikus adatátvitelt. (4) A figazgató felels: a) a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal gazdálkodásában a törvényesség, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, b) a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért, azok valódiságáért és azok teljességéért, c) a jogszabály által elírt bels szabályzatok kiadásáért. (5) A figazgató: a) gyakorolja a jogszabályok alapján a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalt megillet jogköröket, b) gyakorolja a hivatali kiadmányozási jogkört, 24

25 c) intézkedik annak érdekében, hogy a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalban a jogszabályoknak és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek megfelel gyakorlat kerüljön kialakításra, ezen követelményeket érvényesíti a hivatal mködésében, d) területi szinten képviseli a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalt, különösen a FVM, az MgSzH Központja, valamint a küls szervek és a sajtó felé, e) a Ktv. és az Mt. elírásai, valamint az MgSzH jóváhagyott költségvetése alapján megállapítja a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalban a köztisztviselk, a közalkalmazottak és a munkavállalók jutalmazásának mértékét, gyakoriságát, f) meghatározza a teljesítményértékelési célokat az igazgatók vonatkozásában, g) ellát minden olyan további feladatot, amelyet jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze a feladatkörébe utal. (6) A figazgatót általános jogkörrel a gazdasági tevékenységek kivételével az általa kijelölt igazgató helyettesíti (általános helyettes). A figazgatót a gazdasági tevékenységek vonatkozásában a Gazdasági és Informatikai Osztály vezetje helyettesíti. A figazgató távollétében az általános helyettes a gazdasági ügyek kivételével minden bels hivatali intézkedés meghozatalára jogosult, kivéve azokat, amelyeket a figazgató kizárólagos hatáskörében tart fenn. Az általános helyettes a figazgató helyettesítése körében alkalmazott eljárásáról a figazgató akadályoztatásának megsznését követen haladéktalanul köteles beszámolni a figazgatónak. (7) A figazgató az általa vezetett igazgatóság tekintetében ellátja az igazgatói feladatokat is. A figazgató által adományozható címek 12. (1) A figazgató a tartósan kiemelked munkát végz felsfokú iskolai végzettség, közigazgatási szakvizsgával rendelkez köztisztviselnek címzetes vezet-tanácsosi, címzetes ftanácsosi, címzetes vezet-ftanácsosi, a középiskolai végzettség köztisztviselnek címzetes fmunkatársi címet adományozhat a Ktv-ben foglaltaknak megfelelen. (2) A figazgató szakmai tanácsadói, illetve szakmai ftanácsadói címet adhat a Ktv.-ben meghatározott feltételekkel rendelkez, a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalnál foglalkozatott köztisztviselknek. A szakmai tanácsadói, illetve szakmai ftanácsadói címmel rendelkez köztisztviselk létszáma a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatalban együttesen nem haladhatja meg a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal felsfokú iskolai végzettség köztisztviseli létszámának 5%-át. 25

26 A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal igazgatói 13. (1) A megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal igazgatója (a továbbiakban: igazgató) önállóan és felelsen, a jogszabályoknak, az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek és a szakmai követelményeknek megfelelen irányítja és vezeti a rábízott igazgatóságot. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a kinevezés és felmentés kivételével a figazgató gyakorolja. Az igazgató fosztályvezeti besorolású köztisztvisel. (2) Az igazgató gondoskodik az ügykörébe tartozó rendelkezések, és a felettesei utasításainak végrehajtásáról, felels az igazgatóság ügykörébe tartozó döntések elkészítéséért és meghozataláért, az általa adott információk és adatok helyességéért. (3) Az igazgató gyakorolja az igazgatóság feladatköréhez kapcsolódó hatásköröket. Az igazgató hatáskörének gyakorlását (kiadmányozási jogkörét) az alárendeltségébe tartozó osztály vezetjére vagy jogszabályban meghatározott esetekben hatósági jogkörben eljáró ügyintézre átruházhatja, az átruházás azonban nem érinti az igazgatóság munkájáért való felelsségét. Az igazgató továbbá ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket közvetlen felettes vezetje állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. (4) Az igazgató tevékenységi területén a) meghatározza az igazgatóság munkatervét, elkészíti és jóváhagyja az igazgatóság ügyrendjét és az annak mellékletét képez munkaköri leírásokat, valamint szervezi és ellenrzi a feladatok szakszer és határidre történ végrehajtását, b) az igazgatóság ügyrendjének megfelelen határoz azokban az ügyekben, amelyek elkészítése a felügyelt osztályok feladatkörébe tartozik, c) a szervezeti és mködési szabályzatban és az adott szervezeti egységre vonatkozó ügyrendben foglaltak szerint gyakorolja kiadmányozási jogkörét, amelynek gyakorlását beosztottjaira átruházhatja, ez utóbbi azonban nem érinti az igazgatóság munkájáért való felelsségét, d) számviteli, statisztikai és egyéb adatok felhasználásával és elemzésével segíti és elkészíti a figazgatói döntések meghozatalát, végrehajtja a döntéseket és tájékoztatást ad a figazgató részére azok végrehajtásáról, e) ellenrzi a felügyelt szervezeti egységek által kidolgozott fejlesztési elképzelések, programok, illetve koncepciók megvalósítását, 26

27 f) gyakorolja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezeti, illetve a közvetlen irányítása alá tartozó köztisztviselk vonatkozásában az utasítási és ellenrzési jogokat, g) jóváhagyja, illetve felülbírálja az irányítása alá tartozó dolgozók munkakörére, illetve munkaköri leírására tett javaslatokat, h) irányítja és ellenrzi a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben és a bels szabályzatokban foglaltak érvényesülését az általa felügyelt szervezeti egységek munkájában, i) figyelemmel kíséri és szervezi a felügyelt szervezeti egységek munkatervben foglalt és egyéb feladatainak végrehajtását, biztosítja részükre az ehhez szükséges feltételeket, j) beszámoltatja a felügyelt szervezeti egységek vezetit, illetve köztisztviselit és munkavállalóit a szervezeti egységnél végzett munkákról, gondoskodik a hivatali fegyelem megtartásáról, k) szakmai értekezleteket hív össze az irányítása alá tartozó tevékenységi körben felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a felügyelt szervezeti egységek munkájának irányítása céljából, l) szükség szerint egyedi feladatok ellátásával bízza meg a felügyelt szervezeti egységek bármely köztisztviseljét, melyrl a köztisztvisel tájékoztatja közvetlen felettesét, m) ellátja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatkörének kockázatelemzését, és mködteti az ezzel kapcsolatos kockázatkezelési rendszert, n) gondoskodik az általa vezetett szervezeti egységek esetleges nemzetközi kapcsolatok tartásával, illetve a tagállami mködéssel összefügg feladatainak ellátásáról, o) gondoskodik a felügyelete alá tartozó szakterülettel kapcsolatos fejlesztési elképzelések, programok, illetve koncepciók részletes kidolgozásáról, azok megvalósításáról, p) véleményt nyilvánít a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal részére az MgSzH Központ által véleményezésre, illetve észrevételezésre továbbított jogszabálytervezetekrl, q) gyakorolja a feladat- és hatáskörébe tartozó rendelkezési jogkört a megyei mezgazdasági szakigazgatási hivatal elemi költségvetésében biztosított elirányzatokból, 27

28 r) kinevezi és felmenti az irányítása alá tartozó igazgatóság igazgatóhelyettesét, valamint az igazgatóságához tartozó osztályok vezetit, tekintetükben, valamint az igazgatóság köztisztviseli, ügykezeli és egyéb munkavállalói vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói jogokat, azzal, hogy túlmunka, készenlét, ügyelet, kiküldetés, helyettesítés elrendelésére a gazdasági és informatikai osztály vezetjének elzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. (5) Az igazgató a) irányítja, vezeti és ellenrzi az igazgatóságot, biztosítja a hivatali mködés feltételeit, folyamatosan elemzi a feladatok végrehajtásával kapcsolatos szakmai, gazdasági információkat, b) kialakítja az igazgatóság bels munkarendjét és küls kapcsolatrendszerét, c) irányítja az igazgatóság szervezeti egységeinek vezetit és elssorban a vezetkön keresztül az igazgatóság valamennyi köztisztviseljét, ügykezeljét és munkavállalóját, d) biztosítja az együttmködést az igazgatóság tevékenységi körében a FVM-mel és annak szervezeti egységeivel, az MgSzH Központjával, az MgSzH többi területi szervével, a delegált és közremködi feladatokban érintett szervekkel és más szakigazgatási intézményekkel, illetve szervekkel, e) javaslatot tesz az igazgatóság köztisztviseli, ügykezeli, illetve egyéb munkavállalói kitüntetésére, i) elkészíti az igazgatóság éves képzési tervét, amelyet jóváhagyás végett felterjeszt a figazgatónak, j) információt nyújt az igazgatóság tevékenységérl a miniszter, az MgSzH elnöke, valamint megkeresésre az MgSzH többi területi szervének vezetje, illetve az országos fállatorvos részére, k) mködteti az igazgatósághoz tartozó laboratóriumot, l) meghatározza a teljesítményértékelési célokat az igazgatóság köztisztviseli részére, m) az igazgatóság bármely köztisztviseljét egyedi feladatok ellátásával megbízhatja, amelyrl a köztisztvisel köteles közvetlen felettesét tájékoztatni, n) ellát minden olyan további feladatot, amelyet jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze a feladatkörébe utal. 28

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

Engedély kell! Gyógyszernagykereskedelem. párhuzamos import. Honnan szerezhet be gyógyszert a nagykeresked-? Gyógyszer-nagyker.

Engedély kell! Gyógyszernagykereskedelem. párhuzamos import. Honnan szerezhet be gyógyszert a nagykeresked-? Gyógyszer-nagyker. Gyógyszernagykereskedelem és párhuzamos import 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet + Engedély kell! Fontos: nem elegend- a cégbejegyzés, gyógyszernagykereskedelmet csak az a gazdálkodó szervezet folytathat,

Részletesebben

Rö u ᔗ号 n 1997 M nö 1998 n y N (O n Kö ny In ) - u 2000 F O O I ö ny n c ( n n ) 2001 INT RN TION S F ᔗ号, nyúj, 2005 M y Sár B á - FEBE ECOLOGIC ᔗ北 rb n MI, 2009. d. 9. 2 T F nn h ó L f Cy A n D gn for

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. március 13-án megtartott üléséről Hozott határozat: 6 7 8 Hozott rendelet: 007 k Jegyzőkönyv Készült ᔗ叧- ü n k 2007. március 13-án ü ᔗ叧 Ülés

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

!"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,*

!#$%&'()!# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,* !"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ * 2/#$'3#$4 5-2/! /!/$##*-! 2#- +,* 23 #,1 $$4#!'"+1$5/ /#!'" 6#$#'!+#) $!'"!$!+'! /! /!)!!7*!!#/ $"/ -! 8,*!!+/,*!! % 231 $$4#!'"*9!+'+!! : ( ;

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

VAS MEGYEI MEZGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VAS MEGYEI MEZGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal VAS MEGYEI MEZGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2007. január 31. A Vas Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

!"#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$

!#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ !"#$% $ &!'!()*+,-!+., /0$!# -!1,!23-32*2$$1$'4 -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ -!&7$$8+ -!&+92: +!'2:-3!$$22$;2-!$7$-3$2< #-439=*'$+$-3>>2>2-&.-3$!9390 9$-328!0!09$-;>:>0?$#+*'$*0'?$ $39'.#-$@0:$$>9-$:!*!-A;9-9$-3

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Í Ú É É Í Ö É Í É É Í É Í Ú É Í Ú ű Ú ÍÍ Ú Ú Ú ű Í Ú Ú Ú Í Ú Ú ű Ú É Ú Ú Í ű Í Ú ű Í Á Á ű Í Í Ú É Ú Ú Á Á ű Í Ú Ú Í ű Ú Ú Ú É Í ű ű ű Í ű ű Ú Ú ű Í Ú ű ű Ú Á ű ű ű Í É Í Ú Ú Í Í ű Í Ú É ű Ü Í ű Ú Ú ű

Részletesebben

Ú Ó Ú É Ú ő ő ő ő ő ő É ő ő É ő Ú É É Ü É ő É ő Ó ő É ő ő É É É ő ő ő ő É ű ű ő ő ő Ó ű ő É ő É ő ő ő ő ő É ő Ú ű ő ő ő ő ő ű ő É Ú ő ű ű ő É ő ő É ő ő ű ő ő ő ő ő ő É Ú É É ő ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ü

Részletesebben

É Á ó ö ó ö ö ő ü ö ő ö ó ö ó ü ö Í ő ö ő ő ő ő ú ö ö ú ö ó ő ő ö Ó ú ű ú Í ő ö ö ű ó ö Í ö Í Í Í Í ó ő ó ő É Ú Ű Í É Á ó É É ő ő ö ö Í ó ö ő ó ő Ő Ó Ő Á Á É Ö Á É É É É Ó Ó Á úé Á Á ö ó Ú Á Ú Ó Á Ú ő

Részletesebben

É Ú Ú Ü ű Ü Ú ű ű Ú Ü ű ű ű Ú ű Ú Ü ű Ú ű Ú Ü Ü Ü Ő ű ű Ú É Ú ű Ü Ü É ÜÉ É Ü É ű Ü É É ű Ú Ü ű Ú Ő ű Ö Ó Ü Ü Ó ű ű É Á ű ű Ú Ü Á ű Ü ű Ü Ú ű Ü ű ű ű Ü ű Ü Ü Ú Ü Ú Ú ű ű Ü ű Ú ű Ó Ó Ü Ü ű Ü Ü ű Ö Ü ű Ü

Részletesebben

Á Ö Á Ö Ö Ó ű ű Ö Ó ú Ú Ö Ú Ó ú ú ű ú ú Ö É É ú Ö ú ú ű ű Á É Á ű Ö ú Ö Ö ú ú ú Á ű Ó ű Ú ú Ö ú ú ű ú É Á Á ú ű Ú ú ú ű ú ű ú ű ú ű ű ú ú ú ű ú ű É ű Ö ú Ó ú ű ú Á ű ú É ű ú ú É ű Á ú ú ú Ó É ú ű Ú ú ú

Részletesebben

A nyugat-európai kódexek hatása a magyar polgári jogi kodifikációra fedezet- és szerzdésbiztosítéki jogunkban

A nyugat-európai kódexek hatása a magyar polgári jogi kodifikációra fedezet- és szerzdésbiztosítéki jogunkban 1 Bónis Péter A nyugat-európai kódexek hatása a magyar polgári jogi kodifikációra fedezet- és szerzdésbiztosítéki jogunkban Témavezet: Prof. Dr. Harmathy Attila, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

Részletesebben

nettó Ár/db 1207 ETN9 SKF 4 DB 4700.- 1207 KC3 SKF 5 DB 4700.- 1211 ETN9 SKF 2 DB 4368.- 1315 SKF 1 DB 20160.- 16005 SKF 1 DB 300.

nettó Ár/db 1207 ETN9 SKF 4 DB 4700.- 1207 KC3 SKF 5 DB 4700.- 1211 ETN9 SKF 2 DB 4368.- 1315 SKF 1 DB 20160.- 16005 SKF 1 DB 300. nettó Ár/db 1207 ETN9 SKF 4 DB 4700.- 1207 KC3 SKF 5 DB 4700.- 1211 ETN9 SKF 4368.- 1315 SKF 1 DB 20160.- 16005 SKF 1 DB 300.- 1726204-2RS1 SKF 4 DB 1500.- 21306 CC SKF 1 DB 7400.- 21310 CC SKF 1 DB 9900.-

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

ü Ö ü í ü ü ü ü í Ö ö ü ú ü ü ö ü ü ű ö í í ö í űá ú ü ö ö ö í ü ü ü ü ü ű ö í í ö í ű ú ü ü í ü ü ű ö í í ö í űá ú ü íí ü Á í í í Á ű ú í ö ö í ü ö ö ö í ö í ú ö ü ü ű ö ö í ű ö í ű ü ű ö í ű ö í ö í

Részletesebben

ó ű ó ü ó ó ü ó ü Í Ö Ő ű Á ó Á Á Á ó ü ó Ö Ö ÚÁ Ö Ó Ó Ó ó Á Ö Ö Á Ó Á Á ó Á Ö Ú Á Ú Ö Ö Á Ö ú Ú Ö ü ú ú ó ü ú ű ó ú ü ú ó ó ü ó ú ü ú Ű ó ü ó ú ó ű ó ú ú ú ó ó ú ú ü ó ü ó ú ó ó ü Ö ó ó ű ó ú ü Ö ű ó

Részletesebben

É ű Ö ű ű Ö ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű Ó ű ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű Ó ű Á Á ű ű ű Á Ü Ű ű ű ű Ő Á Á Á ű Á Á É É Á Á Á ű ű ű Á É Á Á ű Á ű Á Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Á Á É ű Á ű É ű Ü ű É É É

Részletesebben

ᔗ卷 á M x ó P B v Ch ág n v n v g g ó D, T M j n ú v ö n, 5000 1500- g ᔗ卷b n űv h n ó ág ᔗ卷 gᔗ卷 ú áv j, h gᔗ卷 v v ᔗ卷 ú á ö ö n ᔗ卷ᔗ卷 án n v, h gᔗ卷 n n á, ᔗ卷 v j ᔗ卷gᔗ卷 b n, h nb n M j b b n, n n v n ᔗ卷ö nᔗ卷

Részletesebben

ᔗ卧 ö nlí ó l l lᔗ卧 n c. ᔗ卧:. F G ö S c n I n E M K ÉÉ S c n I n E Inf u u l R n M ll F jl Mul c pl n Mű u n I l G ᔗ卧 ᔗ卧 呗 4 A ód ᔗ卧.ᔗ卧. F jlᔗ卧 ö n u... ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧n n pᔗ卧l f u... A d p b ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 l n

Részletesebben

1135+UMA3,5 OMOS HAJTÓMŰVEL PILLANGÓSZELEP UMA 3,5 ELEKTR

1135+UMA3,5 OMOS HAJTÓMŰVEL PILLANGÓSZELEP UMA 3,5 ELEKTR 5 U 115 SZR JÓ H S O RO 5 U ÓSZP PING n.hu. 5 n.hu 115U Ó HJ ROOS. 5 SZP U Ó PING SZP UJDONSÁGI 115-ö kimák köötti pinópkt átáno fodkndk koáá ttk. Hoú nk ith. Dup tfon tömít tnn. ISO itőpm htő ti bán inti

Részletesebben

95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet

95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, ellenőrzésére és megfigyelésére irányuló nemzeti programok finanszírozásának szabályairól Az állattenyésztésről szóló

Részletesebben

Á ő ő ű ő ő ű Ö ő ő ő ő ű ő ő ű ő ű ő Ó Í ő ő ő Á ő ő ő Ö Ö Á ű ű ő ő ű ű ő ő ű ő ő ű ő ő ű ő ő ő Á ő ő ő ű ű ő ő ű ő ő ő ő Á ű ű ő ű ő ű ő Ö ű ő ő ő ű ű ő ű ő ő Ö Ö ű ő ű Á ő ő ű ő ő Á ő ő ő ő ű ő ő ő

Részletesebben

Á É ö ó ú á ö á ö ű ű ö ő á á ó ú á ó á ő ó á ő á ö á ö á ö Ú ó á á í ó ö ö á ő á á í ó í ú ő ö ö ö ö á á á ó á óí á ő á á á í ü Í á á ű ó ó ó á ó á í í ő í á ú á ő á á á á í á á á í á á á ú á á ö ö ö

Részletesebben

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu www.ny..u www.d..u y n y y í nf Kdv Vndn! A M-Tu Nnf Kf. 2015- vbn nny j bb, dv vj ő! Tn 2013-bn u, n fjbb jvd b K- Tjvd K vd ü v Ön, v nyjn. A v j fnnju! A d v n. 10 fő vv ndun. A jü ő bjn! A dődő vju!

Részletesebben

Bevezető az EJI Elnöksége 2011. évi beszámolójának mellékletéhez

Bevezető az EJI Elnöksége 2011. évi beszámolójának mellékletéhez Bevezető az EJI Elnöksége 2011. évi beszámolójának mellékletéhez Az EJI Elnöksége 2011. évi beszámolójának 4.3. pontjához készült alábbi melléklet részletezi az előadóművészek szociális, szakmai és közösségi

Részletesebben

549. fond: A Karcagi Városi Tanács Hatósági Osztályának iratai

549. fond: A Karcagi Városi Tanács Hatósági Osztályának iratai XXIII 549. fond: A Karcagi Városi Tanács Hatósági Osztályának iratai Fondfı XXIII 549. 1. Szoc. Pol. Közigazgatási iratok 23C 1982 1348-4026 XXIII 549. 1. Mőszaki Közigazgatási iratok 09E 1982 1137 XXIII

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

TERJESZTÉS. Tárgya: a 3. számú strandi pavilon bérbeadására pályázat kiírása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz

TERJESZTÉS. Tárgya: a 3. számú strandi pavilon bérbeadására pályázat kiírása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz EL TERJESZTÉS Tárgya: a 3. számú strandi pavilon bérbeadására pályázat kiírása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a K vágóörs 1474. hrsz-ú strandon

Részletesebben

ö ö ú ó ĺó ó ő ő Ü ö ó ö ö ö ó ó í ű ö ö í ő Ü í ő ó ö ő ő Ü ú í ő ó í ú ő í Ü ó í É ő ö ó ĺ ő ü É ő ö ű ú ü ĺ ő í ö í ĺ ó ú ő ó í í ö ő Ü ö ő ő ö ő ĺ ö ó í ő ő ö í Ü ü ö ö ű ť É ő ö ó ó ú ő ĺó ó ó ó ó

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselo-testületének 10/1999.(IV/01.) rendelete a lakásépítési és vásárlási, valamint telekvásárlási támogatások szabályairól 1 A lakáscélú támogatásokról szóló többször

Részletesebben

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az új munkavédelmi törvény 4/3 1 4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az Mvt. új fogalmat vezetett be: Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat

Részletesebben

FEL002E A munkavégzéshez biztonságos munkaeszköz eszköz biztosítása. FEL002R M.végzéshez bizt. szüks. szerint felülvizsg. ell. munkaeszk. rend. áll.

FEL002E A munkavégzéshez biztonságos munkaeszköz eszköz biztosítása. FEL002R M.végzéshez bizt. szüks. szerint felülvizsg. ell. munkaeszk. rend. áll. felülvizsgálatának végrehajtása; a gázhegesztő, lángvágó továbbá a villamos hegesztő készülékek és berendezések ellenőrzésének végrehajtása; az időszakos vizsgálat, ellenőrzés hatálya alá nem tartozó munkaeszközök

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 1. A Társulási Megállapodás 4.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 1. A Társulási Megállapodás 4.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: A Közgyűlés IX-137/271.644/2015. számú határozatának melléklete MÓDOSÍTÓ OKIRAT Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2013. július 1. napján hatályba lépett Társulási Megállapodást,

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/7. MELLÉKLET Korlátozási sorrend. kódja

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/7. MELLÉKLET Korlátozási sorrend. kódja TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/7. MELLÉKLET Korlátozási sorrend Gázátadók Felhasználók TÉL / NYÁR Név Kód Megnevezés Cím Mérő távleolvasási kódja teljesítmény napi fogyasztás rendszeren

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 7 906 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 7 906 eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 5 29.9.22. 8:26 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 7 2 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

1989. évi II. TÖRVÉNY. az egyesülési jogról 1

1989. évi II. TÖRVÉNY. az egyesülési jogról 1 1989. évi II. TÖRVÉNY az egyesülési jogról 1 Az Országgylés az egyesülési szabadság érvényesülése érdekében összhangban az Alkotmány, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád

Részletesebben

Deszkák núttal és csappal, istállókhoz is Nut- und Federprofile speziell auch für den Stallbereich

Deszkák núttal és csappal, istállókhoz is Nut- und Federprofile speziell auch für den Stallbereich 4 Deszkák núttal és csappal, istállókhoz is Nut- und Federprofile speziell auch für den Stallbereich Szabványméretek Szín Cikkszám: Ár / m2 Standardmaße cm Gewicht ca. Bestell-Nr. Preis/qm Vastagság Takarószélesség

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. Felügyelbizottságának Ügyrendje

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. Felügyelbizottságának Ügyrendje A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. Felügyelbizottságának Ügyrendje A 2006. évi IV. törvény elírása, valamint az Alapszabály alapján a Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Részvénytársaság

Részletesebben

Szénacél vagy rozsdamentes acél

Szénacél vagy rozsdamentes acél 5 5 B ZR 2 Z Ó A A IZ T K t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN " 2" Bő mnt - Bő mnt B NT Toko htodto - odmnt c -2 nc tbn B ppntú oó típu oott áófj tömnc tömít űkíttt fut nc odmnt

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 7 1 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Komplex kulturális- és közösségi tér kialakítása.

Részletesebben

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi S y Ju É Eu ó U ób É u ó v bb j bb j u mu. V ó v 1990- v j m - u ó jóv y bb, y óv m b -, v ü u ü ó, y y v bb ó y v v b. A m m j y b v vj - ó y m v, y v j j v u ób. A b u óbb v b u ó m v m b m mu ó bü.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Ikt. sz: 15/13018/2007. a CSONGRÁD MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA S z e g e d, 2007. február 06. 1 A

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 5 29.9.22. 8:36 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 7 37 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: A kistermelői

Részletesebben

KISFESZÜLTSÉGŰ KÉSZÜLÉKEK ÉS ALKATRÉSZEK MEGBÍZHATÓ ALAPOKON, IDŐTÁLLÓ MEGOLDÁSOK

KISFESZÜLTSÉGŰ KÉSZÜLÉKEK ÉS ALKATRÉSZEK MEGBÍZHATÓ ALAPOKON, IDŐTÁLLÓ MEGOLDÁSOK KISFESZÜLTSÉGŰ KÉSZÜLÉKEK ÉS ALKATRÉSZEK MEGBÍZHATÓ ALAPOKON, IDŐTÁLLÓ MEGOLDÁSOK MÁGNESKAPCSOLÓ: NC1 sorozat Motorok (45 kw-ig) védelmére és távműködtetésére, hőkioldókkal kombinálva. Uszig.: 690 V AC-ig,

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

4(' 6&!+7"1,!( 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! #"#(&!20!($# .#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% #'.!.('"%!

4(' 6&!+71,!( 2)&((!+7!(/6%,(1% 2)&(#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! ##(&!20!($# .#/(%!3(#$!)( ##(& %.&',!,% #'.!.('%! !"#$ %& !" 2 !"#$#%&%#&'(!($#)(*+# *,-&%#&'(!($#.#/(%!+"0(,(1%.#/(%! #"#(&!20!($#.#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% 456'&%#&'(!($# 4(/+"0($. 4(' 6&!+7"1,!( #'.!.('"%!5#8*(,% 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT M/17. BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT SOPRON 2006 !" ## $ %&"'' $!"# $%& $%%&' ()* +'!&, # % )-!. / & 01 %/ 01 2 01 %& #' ((! 345& 00! ) 6 00 (1)

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 13 258 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: I. Fogalom magyarázat KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Vállalkozási alapú fejlesztés A kistermelői élelmiszer-termelés,

Részletesebben

Ű ö ö ö ö ő ö ű ő ö ű ő ö ő ö ő ö ő Ö É Á Á Á Á É Ö Ó Á Á É É É É É Ó Í Á Á É Á Á ö ő ú ú ö ő ö ö Ö ö ö ő ö ö ö ö ő ő É ő ö ű ű ö ő ő ö ö ö ö ő ö É ő ú ő Ó ö ő ú ú ü ő ö ö ő ö ő ő ö ő ő Í ő ö ö ő ő ö ő

Részletesebben

H-2045 Törökbálint Tel.:+36 23 418 308

H-2045 Törökbálint Tel.:+36 23 418 308 H-2045 Törökbálint Tel.:+36 23 418 308 Tópark u. 9. Web: www.atakacskft.hu Email:atakacskft@atakacskft.hu Web-Shop: www.takacs-alkatresz.hu -Terepjáró -Kisteherautó -Kisbusz Szerzői joggal védett. Copyright

Részletesebben

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt.

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt. Ú d í Qd Úd ü 4 ő Eő d ú dc, : 6 ó d- d Ú dő- - 4 ) dő FY ű d ő, ü ó, c ü ü N ü í ő ü,, d, Ö d, d ű ;, d c ő ú -, ü íó, d, d d íó c ú ó d, d, ü Gő,, 1 6- Gő d, d ód d, c ő, d, d, 15-19- d dő, ;, ő H ő

Részletesebben

Tengelytáv (mm) Össztömeg (kg) ZÁRT FURGON

Tengelytáv (mm) Össztömeg (kg) ZÁRT FURGON BOXER zárt furgon Raktérméret (m 3 ) Kedvezményes nettó ár Kedvezményes bruttó ár ZÁRT FURGON ACCESS ACCESS FT 280 L1H1 2.2 HDi 110 E5 2PU91CHDP604A0C0 3000 2800 8 5 300 000 6 731 000 4 150 000 5 270 500

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ú Ĺ ú ő Í ö ű ö ő ő Ĺ Í ő ö í ű ö ó ö ő ó ó ő ö ó ö ő í ö ő ó ó ő ö ú ť ö ő ő Ö ó ó í í Ĺ ö ő ó ó ö ó í Ĺ ť í ú ćą ő ö ö ő Ĺ Ĺ ó ú ó đ ó ń ő í ó í ö ź ń Í Ö ú ę ő ó ö ó ő ö í í ó í ó í ó ű ő ó ź í ö ö

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

157/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet. a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter feladat- és hatásköréről

157/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet. a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter feladat- és hatásköréről 157/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter feladat- és hatásköréről A Kormány a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) feladat- és hatásköréről

Részletesebben

ó Á á á ő Á Í ő Á ő á ő ő Á ó Í í Í Í Á ő Í Í Ö ó á Ü é ő á ö á é ő ő í á í Ö á á Ú í á ő á á á á ü é ó á á ú í ó é é é á í á á ü ö ö á á á á é ö á ő á á ő á á ú é ö á ú ú é ö á ú ú é ö á ú ú á

Részletesebben

Összeszerelés 71 mm-es osztástávolság, csavaros rögzítés

Összeszerelés 71 mm-es osztástávolság, csavaros rögzítés Összeszerelés 71 mm-es osztástávolság, csavaros rögzítés Süllyesztôdobozok Rögzítôkeretek Mechanizmusok Takarókeretek 71 N4702 71 71 N4802../NT4802TH/ NT480CR L4802/2.. L4802/2.. 2 x 2 + 4702 71 71 71

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

Célterület adatlap. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. Közösségi célú fejlesztés. 430a08

Célterület adatlap. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. Közösségi célú fejlesztés. 430a08 Célterület adatlap Pályázati felhívás azonosító: 1 023 183 Helyi Akciócsoport: UMVP intézkedés: Jogcím: Célterület megnevezése: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Életminőség/diverzifikáció

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

ő ü ü ő ő ü í í ő ő ő ú ő í í í í ő ú ő ú ü ű ő ő ő í ő ü ü ő ő í ő ű í í ő í í í í ő í í ő ő ü í ő ő í ő ő ő ő í ű ü í ú ő ő ő ő ú ő ő ő ü ő ő í í ü ő ű ő ő ő ő ő í ú ü ő ő Ö ú Ö ő Ő ő Ü Ö ő ő ü ő ü ő

Részletesebben

A TIR Biztosító Egyesület módosított A L A P S Z A B Á L Y A

A TIR Biztosító Egyesület módosított A L A P S Z A B Á L Y A A TIR Biztosító Egyesület módosított A L A P S Z A B Á L Y A 1. A TIR Biztosító Egyesület célja A TIR Biztosító Egyesület (a továbbiakban: biztosító egyesület) tagjait a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 36/2010. (XI. 30.) VM rendelete a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

A vidékfejlesztési miniszter 36/2010. (XI. 30.) VM rendelete a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 182. szám 26151 A vidékfejlesztési miniszter 36/2010. (XI. 30.) VM rendelete a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

LG szobai légkondicionálók 2008

LG szobai légkondicionálók 2008 LG szobai lékondicionálók 2008 Élvezze az LG lékondicionálók által biztosított tiszta leveot, a csendes, nyuodt környezetet! www.le.com RTCOOL Inverter_Gallery 12 RT COOL Inverter Gallery NEO Plasma ir

Részletesebben

Á Á É é é ö é Á Á É Ö Á Á Á é é Á Á é é é é ó ü ó ö ö í é é é é ö í é ó é é ö é é é ü í é é ó ú ú ú ö é ó é í é é é í é é é é ó ö é í ó ö é ü é é ö é ó ó ú ú ó é ö ú ú ú ú ú é ó í é í é í ó í ó í ó é ö

Részletesebben

LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA

LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA LOVAK IMPORTJA MAGYARORSZÁGRA IMPORT LOVAK ÜGYINTÉZÉSE Európai Uniós tagságunk jelentősen egyszerűsítette az Unió területén belül tenyésztett lovak Magyarországra történő behozatalát. Attól függően azonban,

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ú ű Á Á ö ű ö ű Á Á Á ú ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ó ö ö ö ö ö ö ö ö Ú Ó ö Ó É Ó Ó Ó ű ú ú É Á ö ö ű ö ű ú Ó ö ö ú ú ű ö ú ö ö ö É ö ö ö ö ö ö ű É ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ö É ö ö ö ö ú ö ö ű Á ö ö ö ö ö

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése 2.sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése 2.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése 2.sz. melléklet Bevételi Jogcímek Bevételi előirányzat eft Kiadási jogcímek Kiadási előirányzat eft Létszám a; Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html 1. oldal, összesen: 5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSBB BÍRÓSÁGA 3/2006. KJE szám A Magyar Köztársaság nevében! A Magyar Köztársaság Legfelsbb Bíróságának közigazgatási jogegységi tanácsa a 2006. március

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

ApTT\7^ 1917 s" B ö ü ü ö ő ü ö ö ü ö ú ú ő ü ü ő ö ö ő ö ö ű ő ö ő ő ő ö ű ö ö ö ú ú ö ő ő ö ő ö ő ö ő ő ü ő ő ü ü ö ö ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő üö ő ő ü ő ű ö ő ű ö ő ö ö ű ú Á ű ő ő ő ő ő ö ö ű ő ő ő ü

Részletesebben

A Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata SOMOGY MEGYEI MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. Telefon: 82/527-580, 527-590 Fax: 82/315-023 E-mail: mgszh-somogy@fki.gov.hu A Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási

Részletesebben

Ü Á ő Ö É É Í í í Á Ü Á Ú Á Í Á Ú í Á Ú Á í í í ü í ü ö Ö ü í í Ö í í ü Ö ü í ő ü Ö ú í ö ö Ö í ő ú í ű ü Á í ü ű ő ő í ő ő í ú ő í ú ö í ü ű ü ő ö ü ö ü ú ü ö ö ő í ü ö í ű ö ő ő í ü ő í í ő Ö ő ő ő ő

Részletesebben

Á ü ü Á Á Á ü Á ű ű ű Ö ü ü ü ü ü ü ü ű É É É É Ö Á ű ű ű Á ű ű Á ű Ö Í ű ü ü ü ü Í ü Í Ü Ö ü Ü ü ű ű Ö Ö Ü ü ü ű ü Í ü ü ü Ő Ő Ü ü Í ű Ó ü ű Ú ü ü ü ü ü Ö ü Ű Á Á ű É ü ü ü ü ű ü ü ü ű Ö Á Í Ú ü Ö Í Ö

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 F E L H Í V Á S

Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 F E L H Í V Á S Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-551 75/541-555 F E L H Í V Á S Valamennyi Dunaföldvári Civil Szervezet Vezetőjének A civil szervezetek

Részletesebben

É Á Á Á Ü Á Á ő ő ő ő ő ő É É É É Á Ó Á ő ő ő ő ő ő Ó ő ő Á ű Á Á É ő ű ő Á É Á ő ő Ü Ú É É ő Á ű ő Á ő É Ú Á ő ő ő ő Á Ú Ó Ú ő Á Ú ű ő Ü Á É É Ü É ő ő ű É ő ő ő Ó É É Á É Á Ú Á ő É Á É Á ő ő ő ő ő ű

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BOXER zárt furgon. Érvényes: 2011.07.04-től a következő árlista közléséig. Raktérméret. Hasznos teher* (kg) Bruttó ár (Ft) Tengelytáv (mm)

BOXER zárt furgon. Érvényes: 2011.07.04-től a következő árlista közléséig. Raktérméret. Hasznos teher* (kg) Bruttó ár (Ft) Tengelytáv (mm) BOXER zárt furgon Modell Motor (cm 3 ) Gyári típuskód Tengelytáv Össztömeg Raktérméret (m 3 ) Hasznos teher* Nettó ár Bruttó ár ZÁRT FURGON FT 300 L1H1 2.2 HDi 100 2197 2PU91DHDE504A070 3000 3000 8 1155

Részletesebben

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ...

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ... 1.sz. levélminta 1. sz. melléklete 1. számú melléklet a 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelethez Nyilatkozat az 1991. évi IL. törvény 31. (1) bekezdés c) pontja, illetve a 70. c) pontja szerint a felszámolási

Részletesebben