A Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág VERSENY-, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág VERSENY-, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág VERSENY-, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 I. FEJEZET...3 Általános rész...3 II. FEJEZET...3 A Rock n Show verseny...3 Általános meghatározások...3 Versenyformák, versenyfajták...4 Versenyruházat...4 Kötelezı koreográfiák...6 III. FEJEZET...6 A Rock n Show verseny résztvevıi...6 A versenyzıkre vonatkozó rendelkezések...6 A versenybírói testület...7 A pontozási szempontok...9 A verseny lefolytatása...9 A versenyrendezési kérelem...9 Versenyrendezés megbízás vagy pályázat alapján...10 Nevezés, Versenyjelentés...10 A rajtszám...11 A verseny zenéje, tempója...11 A tánctér...11 Tánckörök beosztása, fordulók...12 Kiválasztás a következı fordulóba, pontozás...12 Ranglista...13 Tagváltás a csapatban, minısítés...13 A versenykönyv...14 A versenyek idıtartama...14 Díjak, költségtérítések...14 Dopping...15 Óvás...15 Záró rendelkezések...15

3 I. Fejezet 1.. Általános rész (1) Jelen szabályzat a Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág tevékenységének hivatalos versenyszabályzata. (2) A Versenyszabályzat hatályba lépésének napjától vonatkozik a Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág tagszervezeteire (táncsport egyesületek, vállalkozások, manökenstúdiók, egyéb jogi és természetes személyek) és azok tagjaira, b.) a Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág kinevezett vezetıségére területi és országos szinten (Elnökség, Ellenırzı Testület, Fegyelmi Bizottság és Rendkívüli Fegyelmi Bizottság stb.) és azok tagjaira a Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág hivatalos versenyén közremőködı versenyvezetıi testület (versenyfelügyelı, pontozóbíró, számlálóbíró, Szakági ellenır, zenei szerkesztı) tagjaira - függetlenül attól, hogy ezen személyek esetleg nem (csak) a Fashion Dance 2002 Kft., hanem más (pld. profeszszionista) szervezet tagjai, valamint a verseny lebonyolításában bármilyen szerepet vállaló személyre (pl. nevezési hely, verseny adminisztráció, ügyelı stb.) c.) d.) a Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág hivatalos versenyein résztvevı, versenyzıre. minden olyan természetes vagy jogi személyre, szervezetre, amely a Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág keretein belül Rock n Show versenyt szervez, rendez, vagy a lebonyolításban közremőködik. e.) a Rock n Show versenyekhez kapcsolódó összes jog (szervezés, lebonyolítás, szabályok kialakítása, változtatása, jogdíjak stb.) a létrehozó Fashion Dance 2002 Kft. tulajdona és a törvény által védett. Bármilyen Rock n Show versenyhez kapcsolódó tevékenységet csak a Fashion Dance 2002 Kft. engedélyével lehet végezni. (3) A Versenyszabályzatban nem tárgyalt témakörökre az Üzletszabályzat elıírásai a mérvadóak. II. Fejezet A Rock n Show verseny 2.. Általános meghatározások (1) Hazai versenyzınek minısül az a versenyzı, aki magyar állampolgár, vagy magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkezik. Az olyan csapat, melynek tagjai nem magyar állampolgárok és magyarországi letelepedési engedéllyel nem rendelkeznek, csak olyan versenyeken állhatnak rajthoz, amely versenyek nem kizárólag hazai versenyzık részére lett kiírva. (2) Az olyan csapat, melynek egyik tagja nem magyar állampolgár vagy nem rendelkezik magyarországi letelepedési engedéllyel, egy adott versenyosztály Országos Bajnokságán vagy a Nemzeti Bajnokságon csak akkor állhat rajthoz, ha azt megelızıen egy naptári éve már a területi versenyeken rendszeresen rajthoz állt és versenyzett. (3) Rock n Show versenynek minısül minden olyan verseny, rendezvény: melyet a Fashion Dance 2002 Kft. vagy annak egyik tagszervezete rendez, vagy ha nem a Fashion Dance 2002 Kft. vagy valamelyik tagszervezete a rendezı, akkor a rendezéshez a Fashion Dance 2002 Kft. vagy valamelyik tagszervezete szakmai támogatást és felügyeletet biztosít. b.) melynek megrendezését a Fashion Dance 2002 Kft. engedélyezi. c.) melyre a Fashion Dance 2002 Kft. szervezete jelölte ki a verseny hivatalos résztvevıit. d.) melyen érvényes versenybírói engedéllyel rendelkezı személyek látják el a pontozóbírói, a számlálóbírói, a versenyfelügyelıi és a szakági ellenıri feladatokat. e.) melyen érvényes versenykönyvvel rendelkezı versenyzık állnak rajthoz. f.) mely esemény szerepel a Fashion Dance 2002 Kft. hivatalos versenynaptárában. g.) melynek megtekintése bárki számára nyitott (függetlenül attól, hogy a belépés díjtalan-e vagy sem). (4) A 2.. (3) bekezdésében felsorolt valamennyi feltétel teljesülése esetén a táncverseny hivatalos és csak a Fashion Dance 2002 Kft. mindenkori érvényben levı Versenyszabályzata szerint bonyolítható le. (5) Nem minısül hivatalos Rock n Show versenynek illetve táncversenynek az olyan rendezvény b.) ahol a 2.. (3) bekezdésében foglaltak együttesen nem teljesülnek amit nem a verseny, hanem más egyéb cél érdekében (pld. táncbemutató, bál, mősoros est stb.) szerveznek, rendeznek

4 Versenyformák, versenyfajták (1) Rock n Show versenyek az összefoglaló táblázatban jelölt kategóriákban, valamint korcsoportokban kerülnek megrendezésre. Egy kategórián belül szekciók alkalmazhatók, így lehetıség van egy kategórián belül több dobogós helyezés kiosztására. A szekciókat római számmal kell jelölni. b.) Manó korcsoportban nincs tudás szerinti megosztás. (Tehát nincs C-B, kategória) c.) A minısítı kategóriákban csapatok nem egymással, hanem egy objektív etalonnal kerülnek összehasonlításra. A cél, hogy a gyermekek kudarcérzés nélkül tudjanak a versenyzésre felkészülni. (2) A Rock n Show versenyeket minısítésük szempontjából két fı csoportba kell sorolni: pontszerzı versenyek b.) nem pontszerzı versenyek (3) Pontszerzı verseny az, ahol a versenyzı csapatok a versenyen elért eredményeik alapján úgynevezett ranglista pontokat kapnak. Csak az a verseny lehet pontszerzı: amelyet a versenykiírásban elızetesen pontszerzı versenynek hirdettek meg, illetve azt a Fashion Dance 2002 Kft. pontszerzı versenynek engedélyezte. b.) amelyen egy adott korcsoportban és versenyosztályban legalább 3 csapat rajthoz áll (függetlenül attól, hogy a rajthoz álló csapatok hány tagszervezet képviseletében versenyeznek) c.) amelyen a versenyt minimum 5 ( C kategóriában 3) fı pontozóbíró közremőködésével rendezik meg d.) amelyik verseny szerepel a Fashion Dance 2002 Kft. szakági versenynaptárában (4) Nem minısül pontszerzınek a táncverseny - és nem kaphatnak ranglista pontokat a versenyzık - ha a verseny meghívásos, vagyis csak a név szerint meghívott tagszervezetek versenyzıi vagy név szerint meghívott versenyzı csapatok állhatnak rajthoz b.) a versenyzı csapatok létszáma nem felel meg a (3) b.) pontnak. 4.. Korcsoportok, Kategóriák, Létszámok (1) A Rock n Show kategóriában a versenyzık az 1sz. Melléklet: Összefoglaló táblázata alapján indulhat kategóriákban, és korcsoportokban. (2) Az életkor meghatározásakor a születési évet, mint naptári évet kell figyelembe venni. (3) A csapatoknál minden versenyzınek meg kell felelni a korhatárnak, nem az átlagéletkor számít. (4) Egy versenyzı NEM indulhat kétszer ugyanabban a korosztályban és kategóriában! (Esetlegesen felsıbb korosztályban, vagy kategóriában indulhat, de akkor mind a két helyen megkapja a pontszámot.) (5) Versenyzık minısítése, kategóriák: A versenyzık minısítése az egyénileg elért összpontszámon alapul, az 1. sz. melléklet összefoglaló táblázata szerint: b.) Korcsoportot váltó formáció a pontszámait (kategóriáját) a magasabb korcsoportban is megtartja. c.) Edzıi elbírálás alapján a korcsoportot váltó csapat egy kategóriát visszaléphet. d.) Ha a csapatot az edzı alacsonyabb kategóriában indítja korcsoportváltáskor, akkor a csapat pontszáma a megkezdett kategória kiinduló pontszáma lesz. e.) Manó korcsoportból kiöregedı csapat elveszti pontjait, és mindenképpen Gyerek korcsoportban legalacsonyabb kategóriájában indul. f.) A B kategória nyílt kategória, bárki indulhat rajta, aki a mellékletben leírtakat teljesíti. 1./ Más versenyrendszerben már indult versenyzık csak B kategóriában léphetnek be a versenyrendszerbe. 2./ Utánpótlás versenyeken csak B kategóriás versenyzık indulhatnak. 3./ MTASZ versenyeken csak A kategóriás versenyzık indulhatnak. g.) A versenyek létszám szabályai a Fashion Dance 2002 Kft. engedélyével a fentiektıl eltérhetnek. 5.. Versenyruházat (1) A rágógumizás és más illetlen viselkedés a show közben tilos! (2) A megfelelı ruházatot az 1. sz. melléklet összefoglaló táblázata tartalmazza (3) Nem megfelelı ruházat esetén a versenyfelügyelı kötelessége elıször figyelmeztetni, majd ismétlıdı szabálytalanság esetén a csapatot kizárni. (4) Versenybírók ruházata: Versenyeken a férfiaknál zakó, hölgyeknél alkalmi ruha. 4

5 5

6 6.. Kötelezı koreográfiák (1) Az egyes kategóriákban csak az 1. sz. Melléklet összefoglaló táblázata által meghatározott koreográfiákkal lehet indulni, melyet a Fashion Dance 2002 Kft. Ad közre. (2) Manó korcsoportban NINCS térforma. (3) A térformák szabadon választottak a Gyermek, Serdülı, Felnıtt korcsoportokban. (4) A és B osztályos versenyeken nincs kötelezı elem, csak a koreográfia ideje adott. III. Fejezet A Rock n Show verseny résztvevıi 7.. A versenyzıkre vonatkozó rendelkezések (1) Versenykönyv és startbélyeg A Rock n Show versenyzıknek rendelkezniük kell a Fashion Dance 2002 Kft. által kibocsátott és hitelesített érvényes versenykönyvvel. b.) A versenykönyv CSAK érvényes startbélyeggel együtt jogosít fel a versenyzésre! c.) Azoknak a versenyzıknek, akik MTASZ-es versenykönyvvel rendelkeznek, azok startbélyeg nélkül is indulhatnak Rock n Show versenyeken. d.) Van lehetıség fél évre venni startbélyeget. Menete: Teljes értékő startbélyeget kell venni januárban, majd szeptemberben, az MTASZ-os versenykönyv bemutatásával az edzın keresztül visszakapja a startbélyeg fél árát. e.) A versenyzıknek érvényes SPORTORVOSI ENGEDÉLY-lyel kell rendelkezniük, melyet a versenykönyvben kell feltüntetni. (Érvénytelen engedély esetén a versenyzıt kizárják a versenybıl!) f.) Kérvényezés 1./ Bármely Rock n Show versenyzı az adott kategóriában csak egy csapatban versenyezhet. 2./ Egy adott versenyzı viszont - ha egyéb szabályok engedik - több kategóriában is indulhat. 3./ Minden versenyzı kategóriánként - külön versenykönyvvel kell rendelkezzen. g.) Kiállítás, változtatások 1./ A startkönyveket kizárólag a Fashion Dance 2002 Kft. állítja ki. 2./ A startkönyvekben minden változást csak a Rock n Show szakmai testülete vezethet be, egyébként a startkönyv érvényét veszti. Kivételt csak a versenyvezetı által bejegyzett versenyeredmények, helyezések és pontok jelentenek. h.) Versenykönyv kérvényezése A versenykönyv csak abban az esetben állítható ki, ha a kérvény mellé csatolják a startkönyv kiállítási illetékérıl szóló befizetést, és a kérvény tartalmazza az alábbi adatokat: 1./ a versenyzı családi és utóneve 2./ születési dátum 3./ állampolgárság 4./ a versenyzı teljes címe 5./ klubigazolás 6./ indulási kategória 7./ igazolványkép a táncosról i.) Érvényesség A versenykönyv csak akkor érvényes, ha 1./ teljesen ki van töltve, sorszámmal ellátva 2./ tartalmazza a versenyzı fényképét 3./ az klub hivataloson leigazolta a könyvet 4./ alá van írva a versenyzı részérıl 5./ érvényes évi startbélyeget tartalmaz j.) Minden versenyzı csak a startkönyvben bejegyzett egyesület színeiben, és a megjelölt indulási kategóriában táncolhat. (2) Részvétel a versenyen Elıfeltétel 1./ Minden országos Rock n Show versenyen való részvétel elıfeltétele az érvényes startkönyv. 2./ A versenyeken, még azok megkezdése elıtt a startkönyvet a verseny vezetıségének be kell mutatni. Kivételes esetekben a versenyvezetıség saját felelısségére a startkönyv hiányában is engedélyezheti az indulást, ha annak érvényességét a Fashion Dance 2002 Kft.-nél jóváhagyva már a verseny elıtt regisztrálták. 6

7 b.) c.) Külföldi versenyzık 1./ Külföldi versenyzık Rock n Show versenyeken akkor indulhatnak, ha a) ezt a kiírás lehetıvé teszi, b) ha a táncosok saját nemzeti szövetségük rendelkezéseinek - az indulási jogosultságot illetıen megfelelnek, Kísérık 1./ A Rock n Show versenyeken egy vagy több csapattal induló klubok esetében két kísérı számára az egész rendezvényre szabad a belépés. 2./ Ha egy klub színeiben az induló csapatok száma eléri a tizet, négy kísérı számára ingyenes a belépés. (3) A gyıztesek ünneplése Mindegyik induló kategóriában, a döntıben résztvevı csapatoknak az eredményhirdetéskor táncruhában kell megjelenniük, és egy táncbemutatóra készen kell állniuk. A csapatoknak el kell fogadniuk a pontozóbírók döntését, és elégedetlenségüket a verseny ideje alatt, de fıleg az eredményhirdetéskor, nem illik kimutatniuk. (4) Startjogosultság nemzetközi versenyeken A nemzetközi versenyeken (bajnokságokon és kupákon) való startjogosultságról, valamint a nemzeti csapatok nevezésérıl a Rock n Show szakmai testülete dönt, figyelembe véve a ranglistát és a csapatok pillanatnyi teljesítményét. b.) A nemzeti csapatokra érvényes, hogy legalább a csapat 51%-ának magyar állampolgársággal kell rendelkeznie. c.) A startjogosultságot lehetıség szerint legkésıbb 1 héttel a megfelelı versenyterminusok elıtt közzéteszik. (5) Az indulás szüneteltetése / zárlata Az indulás szüneteltetése: 1./ Klubváltás esetén, ha bizonyos anyagi kötelezettségek állnának még fenn a régi klubbal szemben, úgy az indulási jog szüneteltethetı a tartozás kiegyenlítéséig. 2./ Ha a klubnak anyagi kötelezettsége van a Fashion Dance 2002 Kft. felé, úgy a klub versenyzıinek indulási joga megvonható. 3./ Ha a versenyzı fegyelmi eltiltás alatt áll. b.) Startzárlat 1./ Különbözı idıközökre szóló zárlatot a Rock n Show szakmai testülete mondhat ki. 8.. A versenybírói testület (1) A Rock n Show hivatalos versenyeken a versenybírói testület tagjai: a pontozóbíró(k), a számlálóbíró(k) illetve a szakmai testület ellenıre (szakellenır), versenyvezetı. (2) A versenyvezetı. a versenyvezetı feladatai: 1./ kapcsolatot tart fenn a versenyzıkkel, a rendezıkkel, a versenybírókkal és a közönséggel. 2./ bemutatja a versenyen résztvevı, versenyzı csapatokat (csak név szerint), versenybírókat, közremőködıket 3./ a tánctérre szólítja az egyes tánckörökben versenyzı csapatokat, ellenırzi a tánckörök létszámát 4./ rajtszám szerint ismerteti a következı fordulóba jutottakat, név szerint bemutatja a döntıbe jutottakat 5./ ismerteti a verseny eredményét, a versenyzı csapatok elért helyezését 6./ aláírja a versenykönyveket, a versenybírói könyveket és a helyezett versenyzık részére az okleveleket. b.) a versenyvezetıvel szemben támasztott legfıbb követelmények 1./ nem tehet semmiféle megjegyzést a versenyzı csapatok teljesítményére 2./ a Versenyszabályzat és egyéb szabályok megfelelı ismerete. Amennyiben a versenyvezetı nem szakmabeli, úgy mellé segítıként egy szakmai vezetıt kell kijelölni. 3./ nemzetközi versenyen angol és/vagy német nyelv ismerete legalább társalgási szinten. (3) A versenyfelügyelı. a versenyfelügyelı feladata 1./ az adott versenyen a mindenkor érvényben levı Versenyszabályzat hiánytalan betartása és betartatása a versenyzıkkel, a versenybírókkal és versenyrendezıvel egyaránt 2./ a versenykönyvek és a versenybírói könyvek ellenırzése (érvényesség, fénykép, startbélyeg stb.) 3./ a tudomására jutott legapróbb szabálytalanság esetén is haladéktalanul köteles intézkedni a szabálytalanság megszüntetésérıl 7

8 b.) c.) (4) A pontozóbíró. b.) c.) d.) e.) 4./ a szabálytalanság mértékétıl függıen a verseny megkezdését elhalasztani vagy a megkezdett versenyt félbeszakítani - a tapasztalt szabálytalanság megszőntetéséig. Amennyiben ez bármely okból nem megoldható úgy a versenyt végleg lezárni 5./ megtagadni a rajthoz állását vagy kizárni a versenyzésbıl azokat a versenyzıket, amelyek a Versenyszabályzat azon pontját sértik meg és olyan mértékben, amelyek a versenybıl történı kizárást vonja maga után. a versenyfelügyelıvel szemben támasztott legfıbb követelmények 1./ a Versenyszabályzat és a Rock n Show egyéb szabályainak magas fokú ismerete 2./ nemzetközi versenyen idegen nyelv (angol és/vagy német) ismerete 3./ Fashion Dance 2002 Kft. versenyfelügyelıi vizsgájának sikeres abszolválása. a versenyfelügyelıt minden hivatalos versenyre ki kell jelölni. 1./ Versenyfelügyelı lehet a Kft. Vezetıségének tagja, 2./ Vagy a számlálóbíró láthatja el ezt a feladatot, 3./ Vagy a Kft. Által meghatalmazott személy. a pontozóbíró feladata 1./ valamennyi fordulóban a verseny hivatalos pontozólapján értékelni a versenyzı csapatok teljesítményét. 2./ A versenybírói szempontok szerint kell pontozni a pontozóbíróval szemben támasztott legfıbb követelmények 1./ Pontozóbíró csak az a szakember lehet, akinek az adott versenyen csapata nem indul! 2./ a versenyzı csapatok teljesítményének a Versenyszabályzatok, Pontozókódex szerinti értékelése. 3./ A pontozóbíró a verseny közben nem tehet megjegyzést vagy értékelést a versenyen táncoló csapatokkal kapcsolatban 4./ kiemelt versenyeken a férfiaknál zakó, hölgyeknél alkalmi ruha viselése kötelezı A pontozók nem kötelesek megindokolni döntésüket. A pontozóktól véleményt csak az edzı kérhet, kizárólag a verseny végén. A pontozók zaklatása esetén az adott csapat eredménye a versenyfelügyelı döntése alapján megsemmisíthetı. (5) A számlálóbíró(k). a számlálóbíró(k) feladata 1./ a pontozóbírók által kitöltött pontozólapok feldolgozása, összesítése 2./ a verseny eredményének a versenyzı csapatok helyezésének kiszámítása 3./ a verseny eredményének, valamint a helyezés után kapott pontok bejegyzése a versenykönyvekbe b.) a számlálóbíróval szemben támasztott legfıbb követelmények 1./ a Fashion Dance hivatalos eredményszámítási módszerének Számláló Program, Skating system kitőnı ismerete 2./ Számítógép és program kezelés ismerete jó számolási készség, gyors és precíz munka (6) A Rock n Show hivatalos versenyein pontozóbírói feladat ellátására csak olyan személy jelölhetı ki, aki pontozóbírói vizsgával rendelkezik b.) a Fashion Dance 2002 Kft. által kiadott hivatalos és érvényes versenybírói könyvvel rendelkezik c.) az adott versenyévadra érvényes versenybírói bélyeggel rendelkezik d.) a Fashion Dance 2002 Kft.-vel megkötött és érvényes szerzıdéssel rendelkezik e.) A Fashion Dance 2002 Kft. külön engedélyével a rendezı meghívhat pontozónak olyan prominens személyeket, akik a Rock n Show- hoz közeli mőfajok képviselıi, de az ı jogosultságuk csak arra az egy versenyre, és arra az egy szakterületre szól, amire a rendezı külön engedélyt kapott. (7) A Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show üzletág hivatalos versenyein a közremőködı versenybírók kötelezı létszáma C kategóriás versenyen minimum 3 fı. b.) B kategóriás versenyen minimum 3 fı. c.) A és M kategóriás versenyeken ajánlott pontozóbírói létszám fı. (8) A Rock n Show hivatalos versenyeire a pontozóbírók kijelölése az alábbiak szerint történik: A C kategóriás versenyekre a rendezı kéri fel és jelöli ki a pontozóbírókat. A Fashion Dance 2002 Kft. csak a szakellenırt küldi. b.) A B, A és M kategóriás versenyekre a Rock n Show szakmai testülete jelöli ki a pontozóbírókat különös figyelemmel a terület szerinti megosztásra és a versenyrendezı szerv írásbeli kérelmére. c.) Pontozóbírói összeférhetetlenség: 1./ A pontozás során tisztességesen és pártatlanul kell eljárni. A pontozásból ki van zárva az a pontozóbíró, akinek hozzátartozója az adott versenyre benevezett, az adott versenykategóriában az adott versenykörben szerepel. Hozzátartozók adott versenyen együtt, egyidejőleg nem pontozhatnak ugyanazon bírói testületben. 8

9 2./ Az 1./ bekezdés alkalmazásában hozzátartozó: az egyenes ági rokon és annak házastársa, örökbefogadó és a nevelıszülı, az örökbefogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs és a jegyes. 3./ Az a pontozóbíró, versenyszervezı, versenyfelügyelı, Szakellenır, Rock n Show tisztségviselı, aki az 1./ és 2./ bekezdésben foglaltakat megsérti, fegyelmi vétséget követ el, ellene fegyelmi eljárást kell indítani. (9) Amennyiben egy pontozóbíró egy adott versenyre való kijelölést elfogad úgy a versenyen köteles pontosan megjelenni. Amennyiben egy versenyre a kijelölt versenybíró nem viszi magával a versenybírói könyvét, úgy részére csak a felmerült útiköltség fizethetı, tiszteletdíj nem! (10) Külföldi versenybíró meghívásának szabályai: Területi és országos verseny esetén a rendezı a versenyrendezési kérelemben javaslatot tesz a pontozóbíró személyére vagy nemzetiségére. A meghívást ez alapján csak a Fashion Dance 2002 Kft. illetékesei végezhetik. (11) A Rock n Show hivatalos versenyeire számlálóbírónak olyan személy jelölhetı ki, aki számlálóbírói vizsgával rendelkezik b.) a kötelezıen elıírt továbbképzéseken részt vett, és az adott versenyévadra érvényes minısítı vizsgát tett (12) A Rock n Show hivatalos versenyein az eredmény kiszámítást csak hivatalos számlálóbíró végezheti. Területi és országos versenyeken a számlálást minimum 2 fı számlálóbírónak kell végezni. (13) A Rock n Show hivatalos versenyein az eredmény számításához számítógépet illetve számítógépes programot kell alkalmazható, úgy hogy b.) az adott program mőködését, számításainak helyességét a Rock n Show szakmai testülete megvizsgálta, annak kifogástalan mőködésérıl meggyızıdött a szakértıi alkalmassági vizsgálat után a program, engedélyezési törzsszámot és alkalmazhatósági engedélyt kapott a Rock n Show szakmai testületétıl 9.. A pontozási szempontok (1) A formációs kategóriákban a Magyar Rock And Roll Szövetség által kiadott pontozási formációs pontozói lapot és szempontokat kell használni. (2) A páros kategóriákban a Magyar Rock And Roll Szövetség által kiadott páros kategóriára vonatkozó pontozói lapot és szempontokat kell használni. (3) Egyéni, duó, valamint trió kategóriában, abban az esetben, ha a duó kategóriákkal összevonásra kerül, a Magyar Rock And Roll Szövetség által kiadott, páros kategóriára vonatkozó pontozói lapot és szempontokat kell használni. A verseny lefolytatása 10.. A versenyrendezési kérelem (1) Bármely jogi vagy magánszemély Rock n Show versenyt szervezhet, rendezhet, ha a Fashion Dance 2002 Kft-tıl a rendezésre vagy szervezésre engedélyt kapott. (2) A Fashion Dance 2002 Kft. egyes - elsısorban kiemelt fontosságú - verseny szervezési és rendezési jogát magánál tarthatja (3) A Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show üzletága alá esı versenyfajtákra és versenytáncokra kiírt versenyek az alábbiak szerint szervezhetık, rendezhetık illetve bonyolíthatók le: a versenyrendezési kérelem őrlapját értelemszerően, írógéppel vagy nyomtatott betőkkel jól olvashatóan kitöltve levélben, telefaxon vagy személyesen kell a Fashion Dance 2002 Kft. titkárságához benyújtani. A benyújtási határidı a verseny elıtt: 1./ házi verseny: 1 hónap 2./ területi verseny: 3 hónap 3./ országos: 6 hónap b.) A verseny engedélyezését vagy letiltását is írásban kell visszaküldeni a versenyrendezési kérelem benyújtójának 15 napon belül. c.) ha a verseny megrendezést a Fashion Dance 2002 Kft. engedélyezi, akkor a Szakmai testület kijelöli a verseny hivatalos résztvevıit, figyelembe véve a rendezı javaslatát (pontozóbírók, versenyfelügyelı). A kijelölést 15 napon belül meg kell tennie, majd értesíteni kell a rendezıt. Ezek után el kell készíteni a versenykiírást, melynek tartalma: 1./ a verseny idıpontja, helyszíne, rendezıje, elnevezése 9

10 2./ a verseny korcsoportja 3./ a szekciószám kategóriánként (ha alkalmaz a rendezı szerv. A minimális szekciószám 12 csapat.) 4./ a kijelölt versenybírók névsora 5./ a tánctér mérete, burkolata, a szolgáltatandó zene módja 6./ a nevezési határidı és a nevezési cím 7./ a helyszíni regisztráció lezárásának idıpontja 8./ a verseny díjazása, egyéb információk d.) a versenynaptárt a Rock n Show üzletág összes licencel rendelkezı menedzserének meg kell küldeni. e.) ha a versenyre külföldi versenyzıket is várnak, akkor a részükre szóló versenykiírást csak a Fashion Dance 2002 Kft. küldheti el a külföldi partnernek. (4) A Fashion Dance 2002 Kft. elutasítja a versenyrendezési kérelmet, ha a rendezési kérelmet nem a megadott határidıben nyújtják be b.) a verseny, tervezett idıpontjában és helyszínének közvetlen körzetében több - elızetesen már engedélyezett hasonló kategóriájú verseny kerül megrendezésre (5) A verseny rendezıjének minden esetben biztosítania kell kellı számú jól olvasható rajtszámot b.) megfelelı mennyiségő és minıségő pontozólapot c.) nyílt pontozáshoz felmutató táblákat d.) megfelelı mennyiségő és nagyságú kulturált öltözıt (feliratozva a klubokat) és mellékhelyiséget e.) kifogástalan hangosítást, külön a nézıknek és a táncosoknak f.) kellı létszámú és felkészült rendezıi gárdát, külön 1 fı oklevél és 1 fı versenykönyv kitöltés céljára g.) versenyorvost, ügyeletet és telefont h.) döntık során a versenyzık által hozott zene lejátszására alkalmas hangtechnikai készüléket (CD, magnó) i.) a verseny helyezettjeinek a versenykiírás szerinti díjazását. j.) díszlet a versenyzık mögött k.) pontozók és számlálók részére asztal, szék a nézıktıl elhatároltan l.) zsőri szoba m.) bemelegítı terem a versenyzıknek, vagy kijelölt elkerített terület n.) megvilágítása a tánctérnek, de vakításmentesen o.) kiemelt versenyeken dobogó az eredményhirdetéshez p.) fénymásoló q.) számlálókat szeparálni a közönségtıl, versenyzıktıl és csak az edzık fordulhatnak kérdéssel feléjük (6) A verseny vezetı testület tiszteletdíja és útiköltsége a rendezı felet terheli. (7) A táncversenyen csak a versenyvezetı által nyilvánosan kihirdetettek számítanak hivatalos közlésnek. Nem nyilváníthat hivatalos közlést egy versenyen az ott közremőködı pontozóbíró, számlálóbíró, a rajthoz álló versenyzı vagy a versenyen jelen levı oktatója. A nem a versenyhez tartozó információkat, vagy felhívásokat (pl. rosszul parkoló gépkocsi stb.) a verseny rendezıségének bármely tagja tehet. (8) Verseny elmaradása, lemondása esetén a Fashion Dance 2002 Kft. szankcionálhat Versenyrendezés megbízás vagy pályázat alapján (1) A Fashion Dance 2002 Kft által kiírt versenyekre a Fashion Dance 2002 Kft elfogadhatja bármelyik tagszervezet jelentkezését a rendezés lebonyolítására, ha a jelentkezés kellı idıben, és a szükséges adatok közlésével történik A versenyrendezési szándék bejelentésének határideje: -az elsı félévre: december 31.-ig, -a második félévre: augusztus 31.-ig, 12.. Nevezés, Versenyjelentés (1) A C licences versenyeken kívül, a versenyekre a versenykiírásban konkrét dátummal van megjelölve a nevezési határidı. Ez az idıpont, ameddig az adott versenyre szóló nevezéseknek meg kell érkeznie a rendezıhöz, illetve a nevezési címre a versenyre a nevezést a kiírásnak megfelelıen kell megtenni. A nevezésnek tartalmaznia kell a versenyzık nevét, korcsoportját, versenyosztályát, és a nevezı sportszervezet/egyesület nevét. A versenyzık neve mellett fel kell tüntetni a születési évszámot is. b.) a nevezés csak írásban történhet, melyet az egyesület szakmai vezetıje vagy vezetıje aláírásával lát el. c.) Utólagos, helyszíni nevezés nincs megengedve 10

11 (2) A helyszíni regisztráció során az egyes adott versenyekre jelentkezett versenyzık nevét és sportszervezetét felvezetik a versenyjelentésre, ami alapján az elért eredményeket és a megszerzett pontokat bevezetik a versenykönyvekbe. A versenyjelentést a versenyt követı nyolc naptári napon belül a rendezı köteles a Fashion Dance 2002 Kft-nek és a versenyen résztvevı tagszervezeteknek megküldeni!!! (3) A rendezı megtagadja a versenyzı csapat indulását, illetve nem ad rajtszámot és nem engedi rajthoz állni a csapatot, ha a versenyre a nevezési határidıig nem lett szabályosan benevezve b.) a versenyzıpáros vagy annak valamelyik tagja nem hozta el a versenyre a versenykönyvét c.) a verseny korcsoportja vagy versenyosztálya nem egyezik meg a versenyzı korcsoportjával vagy versenyosztályával d.) a versenykönyv hiányosan van kitöltve, abból nem állapítható meg a versenyzı sportszervezete, életkora, versenyosztálya, vagy nincs benne fénykép e.) a versenykönyv nincs a Fashion Dance 2002 Kft illetékese által hitelesítve f.) a versenyzı nem fizeti ki a nevezési díjat (vagy az adott versenyévadra szóló regisztrációs díjat) g.) a versenyzı nem rendelkezik érvényes sportorvosi engedéllyel (4) Amennyiben a rendezı nem engedi a versenyzık rajthoz állását, akkor errıl jegyzıkönyvet kell felvenni, mely jegyzıkönyv egy példányát a versenyzık sportszervezetének, egy példányát pedig a versenyjelentéshez csatolva a Fashion Dance 2002 Kft-nek meg kell küldeni (5) A versenykiírásban meghatározott idıpontban a versenyzı köteles a verseny színhelyén megjelenni. (6) Az elızetesen írásban leadott nevezést az edzı köteles a helyszínen megerısíteni (helyszíni regisztráció) a versenyzık a versenykiírás szerinti idıben, a nevezési helyen jelentkeznek a versenykönyvekkel, itt egyeztetik, illetve ellenırzik a versenyzık nevét, korcsoportját, versenyosztályát, sportszervezetét, startjogosultságát, sportorvosi engedélyét b.) c.) a versenyzık a versenyjelentésben (rajtlista) történt regisztrálás után rajtszámot kap a versenyzık kötelesek kifizetni a versenykiírásban feltüntetett nevezési díjat. A nevezési díjon felül semmiféle céllal vagy címen pénz a versenyzıktıl nem szedhetı A rajtszám (1) Minden versenyzı csapat a show megkezdése elıtt köteles rajtszámát a zsőri számára megmutatni, de nem köteles azt viselni. amennyiben ez a rajtszám a verseny közben oly mértékben rongálódott, hogy nem lehet a csapat rajtszámát egyértelmően felismerni, a rendezı köteles a rajtszámot kicserélni, melyet a táncos megtérít. (2) A rajtszám lehet fehér alapon fekete szám vagy fekete alapon fehér szám (vagy sárga-fekete) lényeg a szín kontraszt. Az anyaga pedig papír, textil, vászon, mőanyag vagy ezekhez hasonló tulajdonságokkal bíró könnyő anyag (3) a rajtszámnak olyannak kell lennie, hogy jól és egyértelmően lehessen olvasni. Min.15 x 15. (4) A rendezı a rajtszámot a verseny végén visszakérheti, ezt azonban köteles a versenyzıkkel a rajtszám átvételekor közölni, vagy akár letéti díjat kérni. (5) A rajtszámon reklám, hirdetés elhelyezése lehetséges. Ennek nagysága a rajtszám teljes felületének max. 20 %-a A verseny zenéje, tempója (1) Rock n Show szakterület Zeneválasztás 1./ A zeneválasztás lehetıségét az 1. Melléklet Összefoglaló táblázata határozza meg. 2./ Minden, a verseny számára kiválasztott zenedarabnak meg kell felelnie a tánc ill. a sport követelményeinek. 3./ A rendezıség biztosít zenét a jóváhagyott zeneszámok közül. A jóváhagyott zenéket a Fashion Dance 2002 Kft biztosítja tagszervezeteinek. A kategóriákra meghatározott idıtartam után elhalkítják a zenét egyenletesen b.) A show-k idıtartama és a zene gyorsaság 1./ A show idejének betartását kontrollálják. Ha a táncidıt túllépik, vagy nem használják ki, úgy a verseny felügyelıje pontlevonást alkalmaz. 2./ A verseny show- k idıtartama, tempóját az 1. Melléklet Összefoglaló táblázata határozza meg A tánctér (1) A versenyzık a versenyen, a tánctéren mutatják be a tánc-produkciókat. 11

12 (2) A tánctéren a verseny alatt csak a versenyzık tartózkodhatnak, a közönséget és a pontozókat tánctértıl el kell választani. (3) A tánctér téglalap alakú, vízszintes és síkfelülető, táncra alkalmas burkolattal ellátott kell, hogy legyen. (4) A tánctér jellemzı adatait a versenyrendezési kérelemben fel kell tüntetni. Táncversenyt csak parketta vagy azzal egyenértékő burkolatú (linóleum, egyéb mőanyag, táncpadló, stb.) aljzaton lehet rendezni. Versenyzési felület: Pontszerzı versenyeknél legalább 25 nm a megkövetelt táncfelület csapatonként, miközben egyik oldalhosszúság sem lehet 4 m-nél rövidebb. A tánctér körül min. 1 m biztonsági sávot kell kialakítani. (5) A verseny folyamán a táncteret meg kell tisztítani a felhordott szennyezıdéstıl (por), és a ruhákról lehullott díszítésektıl (strassz, flitter, gyöngy, stb.) 16.. Tánckörök beosztása, fordulók (1) A fordulók-tánckörök beosztását a Magyar Rock And Roll Szövetségében meghatározott szabályzat szerint kell lefolytatni, minden szekcióra (2) A tánckörök indulási sorrendje: A táncosok sorrendjét valamennyi körben számítógéppel sorsolják a versenyfelügyelı jelenlétében. b.) Az egyes fordulók között a csapatoknak 10 perc, pihenési idıt kell biztosítani. (3) A verseny kezdete Az egyes kategóriáknak a versenykiírásban meghirdetett idıpontját csak akkor lehet elırehozni, ha valamennyi nevezett csapat indulásra kész. (4) Az indulási jog elvesztése: Ha egy csapat a versenyfelügyelı második felszólítására sem jelenik meg a táncparketten, akkor ezen a versenyen elvesztette indulási jogát Kiválasztás a következı fordulóba, pontozás (1) A Fashion Dance 2002 Kft hivatalos versenyein a pontozóbírók selejtezı(k)ben, elıdöntıben, középdöntıben, döntıben a verseny hivatalos pontozólapján értékelik a versenyzık teljesítményét. Az értékelés célja, hogy kiválasztásra kerüljön a következı fordulóba jutó, elıre meghatározott és nyilvánosan kihirdetett számú versenyzı csapat. Ha valamilyen ponton a pontozóbíró javít, akkor a javítást szignálnia kell. A nem egyértelmő, javítást nem szignált pontozólapot a számlálóbizottság nem fogadhatja el. A pontozóbírónak ekkor korrigálnia kell, még akkor is, ha ezért a versenyt meg kell állítani. b.) Amennyiben a pontozóbíró egy adott csapatnál zenei hibát lát, vagy csúszást, esést úgy a pontozólapon fel kell tüntetni a levonást. (2) A számláló bíró vagy a számláló bizottság selejtezıben, elıdöntıben, középdöntıben a pontozóbírók által a pontozólapokra írt értékeléseket felvezeti az erre a célra készült összesítıre, az adatok összesítése után megjelöli a következı fordulóba jutott csapatok rajtszámát b.) a döntıben a pontozóbírók által nyíltan felmutatott helyezési számokat az erre a célra rendszeresített lapra felvezeti és a skating system szerint a végsı eredményt kiszámítja c.) a verseny eredményét és a kapott pontszámokat a versenyjelentésbe és a versenyzık versenykönyvébe bevezeti a rendezı által biztosított személlyel. (3) Döntıbe jutásnál, esetleges holtverseny esetén (egyezik az X -ek és a pontok száma is) széttáncolást kell alkalmazni. (4) A legmagasabb páros kategóriákban KO rendszerben határozzák meg a gyıztest, az alábbiak szerint: Pontozás: 1./ 1. helyezett 40 pont 2./ 2. helyezett 30 pont 3./ 3. helyezett 20 pont 4./ 4. helyezett 10 pont 5./ helyezett nem kap pontot b.) Tánckörök meghatározás: 1./ 1-3 induló esetén: pontozással döntik el a sorrendet 12

13 2./ 4 induló esetén: gyıztese 3-4. gyıztese 1-2. vesztese 3-4. vesztese 1., 2. helyezett 3.,4. helyezett c.) 3./ 5 induló esetén: 1 elınyerı sorsolás alapján, majd a 2 KO-ból a két gyıztes + Lucky Looser +elınyerı adta 4 párosból a 4 indulónak megfelelı KO. 4./ 6 induló esetén: KO 3-ra, + Lucky Looser-rel vagy a kiesettek közül 3-as ko-val 1, 4 párosra hozva, a 4 indulónak megfelelı KO. 5./ 7 induló esetén: KO 3-ra + 1 páros elınyerı; így 4 indulónak megfelelı KO. 6./ 8 induló esetén: KO 4-re, majd 4 indulónak megfelelıen gyıztesek hirdetése. Gyermek páros kategóriákban NEM KO rendszer, hanem a hagyományos pontozás alapján hirdetnek bajnokot Ranglista (1) Versenyzık minısítése: A Fashion Dance 2002 Kft hivatalos, pontszerzınek számító versenyein minden csapat annyi pontot kap, ahány csapatot megelız + 1 pontot, kivétel, ha holtverseny van. b.) Az azonos helyen végzett csapatoknak a csapat számára kedvezıbb (magasabb) pontszámot kell adni. (2) Ranglisták kiszámítása: A ranglistát az adott év január elsejétıl, december 31-ig megrendezett versenyek összes eredményébıl számítják b.) Ranglistát csak páros, valamint formáció legmagasabb kategóriájában számítanak c.) Ranglistát azokban a kategóriákban hirdetnek, ahol a versenyek 80%-ban legalább 3 versenyzı páros, vagy formáció vett részt! A ranglista véglegesítése 1./ A megadott határnapra az összpontszámok alapján megtörténik a ranglista véglegesítése. 2./ Határnap az versenyszezon utolsó versenyének dátuma. 3./ A legmagasabb pontszámmal rendelkezı csapat, páros nyeri el a ranglista elsı helyét. 4./ A további helyezések az összpontszámok egyre csökkenı nagyságából következnek Tagváltás a csapatban, minısítés (1) Ha egy versenyzıcsapat tagjai különbözı okok miatt nem kívánnak a továbbiakban együtt táncolni, versenyezni, akkor cserére kerül sor. a cserét minden esetben a Fashion Dance 2002 Kft jegyzi be a versenykönyvekbe. b.) cserekor a szétvált csapat tagjai eddigi közösen szerzett ranglista pontjaikat elvesztik c.) partnercsere, csapatváltás egy versenyévadban csak egyszer lehetséges. Rendkívüli esetben a Fashion Dance 2002 Kft Elnöksége még egyszer engedélyezheti a partnercserét d.) Ha egy csapat bıvítésre kerül: 1./ A többség határozza meg a csapat minısítését. 2./ A többségnek ( régi emberek száma ) minimum 66%-nak kell lennie az új bıvített csapat összlétszámához viszonyítva. 3./ A rendszer csak felfelé nyílt. 4./ Az új ember megkapja a meghatározó csapattagok pontszámát, és késıbbiekben sem veszti el azt. (Tehát késıbb már nem kerülhet vissza alacsonyabb kategóriájú csapatb (2) Amennyiben az új csapat, páros más-más sportszervezet versenyzıibıl alakult, úgy a vegyes-csapat, vegyespáros létrejöttét csak a Szakági Elnökség engedélyezheti, de csak mindkét sportszervezet hozzájárulása alapján. 13

14 A Fashion Dance 2002 Kft Elnöksége minden esetben, tiszteletben tartja, illetve minden sportszervezet belügyének tekinti azt, hogy az adott sportszervezet engedélyezi bármely versenyzıje részére a vegyes-páros létrejöttét vagy sem. (3) Vitás kérdésekben a Fegyelmi Bizottsághoz kell fordulni. Egyes indokolt esetekben a Bizottság méltányossági okokból engedélyezheti az átigazolást az átigazolási idın túl is. (4) Amennyiben a táncost írásos szerzıdés köti a sportszervezetéhez, akkor az abban foglaltak az irányadók. Polgárjogi szerzıdések feletti vitában egyik fél sem kérheti a Fegyelmi Bizottság döntését A versenykönyv (1) A versenykönyv a Fashion Dance 2002 Kft hivatalos okmánya. Az edzık részére külön versenykönyv kerül bevezetésre, amely tagsági könyvként is szerepel, és tartalmazza a minısítést is. (2) A versenykönyv - függetlenül attól, hogy ki vásárolja meg - kitöltés után a versenyzı tulajdona (3) A versenykönyve bármit bejegyezni a Fashion Dance 2002 Kft illetékesének, a versenyzı sportszervezet vezetıjének vagy a versenyeken a versenyvezetıi testület arra illetékes tagjának lehet. (4) A versenykönyvet a versenyzıtıl adategyeztetés felvételének idejére vagy versenyen történı nevezés, illetve a verseny idejére lehet csak elvenni (5) csak olyan versenykönyvvel lehet versenyre nevezni, illetve versenyen rajthoz állni amely szabályosan és jól olvashatóan van kitöltve b.) amelyikben benne van a versenyzı fényképe c.) amelyikbıl kitőnik, hogy a versenyzı a Fashion Dance 2002 Kft melyik tagszervezetének a tagja d.) amelyikben az adott versenyévadra érvényes startbélyeg van e.) amelyikben érvényes sportorvosi igazolás van f.) amelybıl egyértelmően megállapítható a versenyzı kora g.) amelyben egyértelmő, hogy melyik kategóriába tartozik (7) A versenyzı versenykönyvében a sportszervezethez való tartozás csak akkor érvényes, ha az adott rovat jól olvashatóan és egyértelmően van kitöltve; továbbá azt a sportszervezet vezetıje vagy oktatója saját kezőleg aláírta. Nem lehet elfogadni az aláírás helyett csak a sportszervezet bélyegzıjét. (8) Egyéni versenykönyvvel kell, rendelkezzen minden versenyzı!!! 23.. A versenyek idıtartama (7) A versenyeket úgy kell szervezni, illetve lebonyolítani, hogy a gyermek korcsoportok versenyei legkésıbb 22 órára befejezıdjenek eredményhirdetéssel b.) a junior korcsoport versenyei legkésıbb délután 23 órára befejezıdjenek eredményhirdetéssel c.) országos pontszerzı versenyeket legkorábban 10 órától lehet megrendezni. d.) vasárnap és ünnepnapokon a rendezvényt legkésıbb 22 óráig be kell fejezni 24.. Díjak, költségtérítések (7) A Fashion Dance 2002 Kft hivatalos versenyein a versenyvezetıség tagjait írásban, a fizetendı tiszteletdíj és útiköltség térítés megjelölésével kell felkérni. A tiszteletdíj mértékét a Fashion Dance 2002 Kft üzletszabályzata tartalmazza. (8) A Fashion Dance 2002 Kft hivatalos versenyein a versenybíróknak útiköltség térítésként gyorsvonat I. osztály díjtétele szerinti összeget, illetve személygépkocsi üzemanyagköltség összeget kell téríteni. Az esetleges autópálya használati díjat - számla ellenében - a rendezı fél köteles megfizetni. (9) Külföldi versenybírók tiszteletdíja és útiköltsége a nemzetközi szabályok szerint kerül kifizetésre (10) A Fashion Dance 2002 Kft versenyein nevezési díj a Fashion Dance 2002 Kft üzletszabályzata alapján kerül megállapításra. (11) A versenykönyv ára és a regisztrációs díj összege a Fashion Dance 2002 Kft üzletszabályzata alapján kerül megállapításra. (12) A Fashion Dance 2002 Kft hivatalos versenyein a döntıbe jutottaknak a verseny minısítése szerint a következı díjazásban kell részesülniük: formáció C kategóriás versenyeken: oklevél + a dobogósoknak érem is formáció B kategóriás versenyeken: oklevél + 1. helyezett csapatnak 1 kupa, a dobogósoknak érem 14

15 formáció A kategóriás versenyeken: oklevél + dobogós csapatoknak 1-1 kupa és érem Páros kategóriákban: oklevél + 1. helyezetteknek kupa, a helyezetteknek érem PDT kategóriákban: oklevél + a dobogósoknak érem MANÓ kategóriában: oklevél + a dobogósoknak érem START kategóriában: minısítés az oklevélen (arany, ezüst vagy bronz), érembetét az oklevélen (13) Pénzdíjas verseny esetén a díjazás összegét a versenykiírásban elıre ismertetni kell. A pénzdíjat az eredményhirdetés után a nyerteseknek az elızetesen ismertetett megosztás szerint át kell adni. (14) A pontszerzı versenyekért - a versenyrendezési kérelem pozitív elbírálása után - az üzletszabályzat alapján rendezési díjat kell fizetni a rendezı félnek a Fashion Dance 2002 Kft részére Dopping (1) Doppingolni szigorúan tilos. A dopping definíciója: a NOB szabályzat szerint tiltott anyagok használata a táncos által, illetve ezen anyagok továbbítása a táncosnak. Minden táncos köteles magát alávetni dopping vizsgálatnak, amennyiben az amatırök doppingellenırzését végzı szervezet erre felszólítja. A vizsgálat megtagadása úgy kezelendı mintha az "pozitív" eredménnyel zárult volna, az ilyenkor szokásos eljárást vonva maga után. Minden "pozitív" vizsgálati eredményt jelenteni kell a Fashion Dance 2002 Kft-nek, Bárki, aki a dopping szabályok ellen bújt vagy segít azok megsértésében úgy kezelendı, mint szabálysértı és fegyelmi eljárás indítandó ellene Óvás (1) Óvást abban az esetben lehet benyújtani, ha a versenyszabályt olyan súlyos mértékben sértette meg a verseny valamelyik szereplıje, hogy annak döntı hatása volt a végeredmény kialakulására. (2) Az óvást megelızendı, kifogást lehet emelni a versenyfelügyelınél, aki lehetıség szerint kezeli a panaszt. (3) Az óvást a verseny végétıl számított 48 órán belül írásban kell benyújtani a Fashion Dance 2002 Kft irodájának. (4) Az óvás díja versenyenként Ft, melyet az óvás benyújtását követı 48 órán belül be kell fizetni a Fashion Dance 2002 Kft számlájára. A befizetéshez csekket a versenyfelügyelı biztosít. (5) Óvást a Fashion Dance 2002 Kft vizsgálja ki, a beadástól számított 15 munkanapon belül. (6) Amennyiben az óvás jogosságát az Elnökség megállapítja, az óvási díját vissza kell fizetni Záró rendelkezések (1) A Versenyszabályzat hatályba lépésének ideje: január 1. (2) Ezen Versenyszabályzat hatályba lépésének napjától minden korábbi Versenyszabályzat, illetve a versenyszabállyal kapcsolatos rendelkezés hatályát veszti Összeállította: Juhász Péter Budapest, JÓVÁHAGYVA: 15

A Fashion Dance 2002 Kft. Fashion Dance szakág VERSENY-, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A Fashion Dance 2002 Kft. Fashion Dance szakág VERSENY-, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Fashion Dance 2002 Kft. Fashion Dance szakág VERSENY-, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 I. FEJEZET...3 Általános rész...3 II. FEJEZET...3 A Fashion Dance verseny...3 Általános

Részletesebben

A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA 2008.

A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA 2008. Magyar Öttusa Szövetség A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSA 2008. 1./ Hivatalos versenyt valamennyi versenyszámban és korosztályban csak a MÖSZ által jóváhagyott versenykiírás szerint lehet rendezni.a

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2012-2013 A verseny idıpontja: V-VI. korcsoport: 2013. január 9. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A verseny kezdési idıpontja: V-VI. korcsoport: 15:00 Bemelegítés: 14.30-tól

Részletesebben

A Magyar Táncsport Szakszövetség VERSENYSZABÁLYZATA IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZAT

A Magyar Táncsport Szakszövetség VERSENYSZABÁLYZATA IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZAT A Magyar Táncsport Szakszövetség VERSENYSZABÁLYZATA IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZAT Tartalom jegyzék 1. Általános rész... 4 2. Általános meghatározások... 5 3. A Versenyzı páros definíciója...

Részletesebben

XXI. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

XXI. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG XXI. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Idıpont: 2012. május 19. szombat Helyszín: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdı (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.) Program: 11:00 - Versenyiroda

Részletesebben

A Magyar Táncsport Szakszövetség VERSENYTÁNC szakág IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI-, NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Táncsport Szakszövetség VERSENYTÁNC szakág IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI-, NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Táncsport Szakszövetség VERSENYTÁNC szakág IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI-, NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZATA Igazolási szabályok MTÁSZ Igazolási-, Átigazolási-, Nyilvántartási szabályzat (1) Igazolt versenyzőnek

Részletesebben

XVII. CSÁRDASZÁLLÁS KUPA

XVII. CSÁRDASZÁLLÁS KUPA VERSENYKIÍRÁS XVII. CSÁRDASZÁLLÁS KUPA 2013. MÁRCIUS 15. CSÁRDASZÁLLÁS A verseny célja: A fekvenyomás és az erőemelés népszerűsítése, valamint a sportkapcsolatok ill. sportbarátságok szorosabbá tétele.

Részletesebben

XVIII. CSÁRDASZÁLLÁS KUPA

XVIII. CSÁRDASZÁLLÁS KUPA VERSENYKIÍRÁS XVIII. CSÁRDASZÁLLÁS KUPA 2014. MÁRCIUS 15. C S Á R D A S Z Á L L Á S A verseny célja: A fekvenyomás és az erőemelés népszerűsítése, valamint a sportkapcsolatok ill. sportbarátságok szorosabbá

Részletesebben

1. Engedélyezett eszközök: 1.1 STEEL szakág:

1. Engedélyezett eszközök: 1.1 STEEL szakág: A Budapesti Darts Szövetség, mint a Nemzeti Sportszövetség és azon belül a Magyar Darts Szövetség erre jogosult szervezete a Magyar Darts Szövetség versenyszabályzata alapján kiírja a 2008-2009. évi, Budapest

Részletesebben

2011. évi FTC Curling Kupa, nyílt ranglista verseny. FTC Curling Szakosztály rendezésében

2011. évi FTC Curling Kupa, nyílt ranglista verseny. FTC Curling Szakosztály rendezésében 2011. évi FTC Curling Kupa, nyílt ranglista verseny FTC Curling Szakosztály rendezésében 1 A VERSENY CÉLJA : versenyzési lehetıség biztosítása az MCSZ tagegyesületeinek csapatai számára, külföldi csapatok

Részletesebben

MVM 2012. évi Európa Kupa és Magyar Bajnokság Asso 99 osztályban Balatonfüred 2012 augusztus 21.-26. VERSENYKIÍRÁS. Hegedős Tibor.

MVM 2012. évi Európa Kupa és Magyar Bajnokság Asso 99 osztályban Balatonfüred 2012 augusztus 21.-26. VERSENYKIÍRÁS. Hegedős Tibor. MVM 2012. évi Európa Kupa és Magyar Bajnokság Asso 99 osztályban Balatonfüred 2012 augusztus 21.-26. VERSENYKIÍRÁS 1. RENDEZİ SZERVEZET Magyar Villamos Mővek Sportegyesület Versenyvezetı: A versenybíróság

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség. Versenyszabályzat

Magyar Floorball Szakszövetség. Versenyszabályzat Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Versenyszabályzat Hatályos: 2008. június Budapest 2008. május Magyar Floorball Szakszövetség Versenyszabályzat 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2015. V E R S E N Y K I Í R Á S

2015. V E R S E N Y K I Í R Á S 2015. V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny elnevezése: A verseny minősítése: A verseny időpontja: ORSZÁGOS TWIRLING VERSENY PAKS Versenyrendszerbe tartozó, Kiemelt Pontszerző Verseny 2015. március 28. szombat

Részletesebben

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012

ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012 1 ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA 2011-2012 A verseny idıpontja: I.-IV. korcsoport: 2012. január 18. V.-VI. korcsoport: 2012. február 16. Helyszín: Pápai Termálfürdı uszodája A versenyek kezdési idıpontja: 14:00.

Részletesebben

MAGYAR HEGYI- ÉS TEREPFUTÓ SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA ÉS VERSENYRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA 2010

MAGYAR HEGYI- ÉS TEREPFUTÓ SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA ÉS VERSENYRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA 2010 MAGYAR HEGYI- ÉS TEREPFUTÓ SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA ÉS VERSENYRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA 2010 Összeállította: Berendi Antal, Malonovits József, Stépán Zsolt, Talabér Attila Szerkesztette : Szunyogh Erika

Részletesebben

XIX. Tisza Triatlon Triatlon Tour 2. forduló Klubcsapat Országos Bajnokság

XIX. Tisza Triatlon Triatlon Tour 2. forduló Klubcsapat Országos Bajnokság XIX. Tisza Triatlon Triatlon Tour 2. forduló Klubcsapat Országos Bajnokság Idıpont: 2010. május 15. Szombat Triatlon Tour 2010 Klubcsapat Országos Bajnokság Helyszín: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő

Részletesebben

2013/2014. TANÉVI ÚSZÁS VERSENYKIÍRÁSA VESZPRÉM MEGYEI DÖNTİ

2013/2014. TANÉVI ÚSZÁS VERSENYKIÍRÁSA VESZPRÉM MEGYEI DÖNTİ 2013/2014. TANÉVI ÚSZÁS VERSENYKIÍRÁSA VESZPRÉM MEGYEI DÖNTİ 1./ A verseny célja: a sportág népszerősítése, a MEGYE DIÁKOLIMPIA BAJNOKA cím valamint az országos döntın való részvétel eldöntése. 2./ A verseny

Részletesebben

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁGA. 2014/2015. tanév. ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ és DÖNTŐ

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁGA. 2014/2015. tanév. ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ és DÖNTŐ MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁGA 2014/2015. tanév ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ és DÖNTŐ 1 2014/2015. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA Versenykiírás 1. A verseny célja: Az aerobik különböző verseny- és szabadidősport

Részletesebben

V. MIGHTYFIST EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG GYEREK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT 2015

V. MIGHTYFIST EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG GYEREK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT 2015 Verseny megnevezése: Rendező Szervezet: V. MIGHTYFIST Eagles Cup Nemzetközi ITF. Taekwon-do Bajnokság Magyar ITF Taekwon-do Szövetség, Sasok Sportegyesület Rendező: Szalay Gábor V.dan, Békássy Csaba V.dan

Részletesebben

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő III., IV., V-VI. korcsoport B kategória 1. A verseny helye: (BVSC) Laky Károly Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) 2. A verseny időpontja: 2013. január 13., vasárnap,

Részletesebben

TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA. 2014. április 05. Budapest

TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA. 2014. április 05. Budapest TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA 2014. április 05. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS OLYMPIC GAMES ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo Európa-bajnokság

Részletesebben

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER 2013 2013 JANUÁR MKKSZ SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER 2013 SZERVEZŐ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Cím: 1138 Budapest, Latorca u.2 Email: info@mkksz.hu

Részletesebben

2008. Március 22-23. ÉCS, RÁBARING VERSENYKIÍRÁS

2008. Március 22-23. ÉCS, RÁBARING VERSENYKIÍRÁS Dunántúli Rally Trophy I. FUTAM /MNASZ által regisztrált/ 2008. Március 22-23. ÉCS, RÁBARING VERSENYKIÍRÁS IDİBEOSZTÁS 2008. március 17. Hétfı 24:00 Nevezési zárlat 2008. március 19. Szerda 20:00 Nevezések

Részletesebben

EURÓPAI MAZSORETT- SPORT NAGYDÍJ 2015. JÚNIUS 26-28. ALGYŐ- SZEGED NYÍLT NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG

EURÓPAI MAZSORETT- SPORT NAGYDÍJ 2015. JÚNIUS 26-28. ALGYŐ- SZEGED NYÍLT NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG EURÓPAI MAZSORETT- SPORT NAGYDÍJ 2015. JÚNIUS 26-28. ALGYŐ- SZEGED NYÍLT NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG A verseny rendezıje: Classicon KTSE- Szeged Magyar Majorette Szövetség Versenytér: maximális területe: 28 m

Részletesebben

ÖTTUSA VERSENYSZABÁLYOK

ÖTTUSA VERSENYSZABÁLYOK ÖTTUSA VERSENYSZABÁLYOK RÖVIDÍTÉSEK CISM Nemzetközi Katonai Sport Szövetség EB Végrehajtó Bizottság HQ Központi Sszékhely IJ Nemzetközi Bírók IOC Nemzetközi Olimpiai Bizottság LOC Helyi Szervezı Bizottság

Részletesebben

2015. március 28. Budapest

2015. március 28. Budapest TAEKWONDO DIÁKbajnokság és ENGRICH MARIANN Emlékverseny 2015. március 28. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28.

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S. u. 137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Időpont: 2015. november

Részletesebben

Póni Klub Díjlovagló és Díjugrató Országos Bajnokság Póni Klub Kezdők Országos Döntője

Póni Klub Díjlovagló és Díjugrató Országos Bajnokság Póni Klub Kezdők Országos Döntője Póni Klub Díjlovagló és Díjugrató Országos Bajnokság Póni Klub Kezdők Országos Döntője A verseny helyszíne: Budapest, Nemzeti Lovarda A verseny időpontja: 2015. szeptember 4-6. A verseny rendezője: Magyar

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 2014. évi válogató versenysorozat

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

SZOMBATHELY VÁROSI- VÁROSKÖRNYÉKI FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016

SZOMBATHELY VÁROSI- VÁROSKÖRNYÉKI FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 SZOMBATHELY VÁROSI- VÁROSKÖRNYÉKI FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 VAS MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG SZÉKHELY: MAGYAR SPORTOK HÁZA MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETÉSGE 1146 BUDAPEST,

Részletesebben

Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl

Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl Balatonfőzfı Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a

Részletesebben

DUNA-KÁRPÁT LIGA U14 FIÚ REGIONÁLIS NEMZETKÖZI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2012/2013. ÉVRE. A Duna-Kárpát Liga hivatalos nyelve az angol!

DUNA-KÁRPÁT LIGA U14 FIÚ REGIONÁLIS NEMZETKÖZI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2012/2013. ÉVRE. A Duna-Kárpát Liga hivatalos nyelve az angol! DUNA-KÁRPÁT LIGA U14 FIÚ REGIONÁLIS NEMZETKÖZI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2012/2013. ÉVRE A Duna-Kárpát Liga hivatalos nyelve az angol! 1. A bajnokság célja: A nevezni kívánó országok (Románia,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A kerékpársport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok

Részletesebben

2011.10.08., Szombat. Magyar Taekwondo Szövetség. Kiss Tamás. Budapesti Honvéd SE.

2011.10.08., Szombat. Magyar Taekwondo Szövetség. Kiss Tamás. Budapesti Honvéd SE. - ETU A Kategória Időpont: 2011.10.08., Szombat Helyszín: ÚJ! Láng Sportcsarnok 1130 Budapest, Rozsnyai utca 16-20. http://kulturinfo.hu/helyszin.gcw?id=4042 Kííró: Magyar Taekwondo Szövetség Versenyigazgató:

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM

36/2007. (III. 26.) GKM Az autópályák, autóutak és fıutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet a 2008.01.01-tıl hatályos módosításokkal egységes szerkezetben A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

Diákolimpia Mezei Futóbajnokság

Diákolimpia Mezei Futóbajnokság Résztvevők: Pest Megyei Mezei Futóbajnokság - versenykiírás Diákolimpia Mezei Futóbajnokság Pest Megyei Döntő Tápiószecső, (Csütörtök) Pest megye II.-VI. korcsoportos leány és fiú tanulói, akik felkészültek,

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG) VERSENYKIÍRÁSA 2013/2014 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION POSTACÍM: 1146 BUDAPEST,

Részletesebben

RANGLISTA KIÍRÁS 2015. A Magyar Golf Szövetség meghirdeti a ranglisták felállítását, és az arra való felkerülést az alábbi feltételek szerint:

RANGLISTA KIÍRÁS 2015. A Magyar Golf Szövetség meghirdeti a ranglisták felállítását, és az arra való felkerülést az alábbi feltételek szerint: RANGLISTA KIÍRÁS 2015. A meghirdeti a ranglisták felállítását, és az arra való felkerülést az alábbi feltételek szerint: 1. A ranglista A által kijelölt ranglista versenyeken a játékos által a kategóriák

Részletesebben

ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG. Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19.

ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG. Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19. MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐK Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19. Csapatbajnokságok: 2015. április 02-04. Helyszínek pályázat útján 1 2014/2015.

Részletesebben

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az általános üzletszabályzat a Fashion Dance 2002 Kft és az ı üzleti partnerei között pénzügyi és szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS KYOKUSHIN KARATE DIÁKOLIMPIA 2014/2015 TANÉV

VERSENYKIÍRÁS KYOKUSHIN KARATE DIÁKOLIMPIA 2014/2015 TANÉV VERSENYKIÍRÁS KYOKUSHIN KARATE DIÁKOLIMPIA 2014/2015 TANÉV A VERSENY CÉLJA: - az általános és középfokú oktatási intézményekben tanuló karatékák közös versenyeztetése, - a diákolimpiai címek eldöntése,

Részletesebben

IV. EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG FELNŐTT, IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ 2013.

IV. EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG FELNŐTT, IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ 2013. IV. EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG FELNŐTT, IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ 2013. Verseny megnevezése: Rendező Szervezet: IV. Eagles Cup Nemzetközi ITF. Taekwon-do Bajnokság Magyar ITF Taekwon-do Szövetség Sasok Sportegyesület

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS CSOPORTOS GIMNASZTIKA B KATEGÓRIA

2014/2015. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS CSOPORTOS GIMNASZTIKA B KATEGÓRIA Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség 2014/2015. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS CSOPORTOS GIMNASZTIKA B KATEGÓRIA 1 2014/2015. TANÉVI RITMIKUS DIMNASZTIKA DIÁKOLIMPIA CSOPORTOS GIMNASZTIKA VERSENYKIÍRÁS B KATEGÓRIA

Részletesebben

Budapesti Vízilabda Szövetség 1053 Budapest, Curia u. 3. II. em. 4. Tel/Fax.: 266-8045 www.bvlsz.hu e-mail: bvlsz@bvlsz.hu

Budapesti Vízilabda Szövetség 1053 Budapest, Curia u. 3. II. em. 4. Tel/Fax.: 266-8045 www.bvlsz.hu e-mail: bvlsz@bvlsz.hu A 2015. évi Somóczi és Brandi Kupa Gyermektornák versenykiírása 1. Általános rendelkezések: - A kupák kiírója: Budapesti Vízilabda Szövetség (továbbiakban: BVLSZ) - A kupák célja: A nyári felkészülési

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Kenguru és Gyermek Kupa. Országos Jamboree 2012.

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Kenguru és Gyermek Kupa. Országos Jamboree 2012. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Kenguru és Gyermek Kupa Országos Jamboree 2012. 2011/2012. KENGURU ÉS GYERMEK KUPA ORSZÁGOS JAMBOREE 2. Kenguru és Gyermek Kupa Versenykiírás 2011/2012. KIVONAT

Részletesebben

V E R S E N Y K I Í R Á S a 30. VARSÁNYI KUPA 11 tájékozódási versenyhez

V E R S E N Y K I Í R Á S a 30. VARSÁNYI KUPA 11 tájékozódási versenyhez MVM SE Tb &TF SzO 1011 Budapest, I. Vám utca 5-7. Szakosztályvezetı: Bacsó Nándor, telefon: 1-225-17-70, fax: 1-225-17-71 30-951-20-36, 26-341-919 email: heraalap@t-online.hu Helyettes szakosztályvezetı:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

DECATHLON B33 TOUR VERSENYKIÍRÁSA

DECATHLON B33 TOUR VERSENYKIÍRÁSA DECATHLON B33 TOUR VERSENYKIÍRÁSA 2013 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. Tel: 460-6825 Fax: 252-3296 E-Mail: mkosz@hunbasket.hu www.hunbasket.hu SPORT DIVISION

Részletesebben

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Öttusa Szövetséggel együttműködésben

A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Öttusa Szövetséggel együttműködésben Kéttusa A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Öttusa Szövetséggel együttműködésben hirdeti meg. 1. A verseny célja: A futás, és úszás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme,

Részletesebben

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia Budapesti Honvéd SE XIII. ker. Dózsa György út 53. 2015. május 5. kedd www.bpdiaksport.hu 1. A bajnokság célja: Budapest 2015. évi Diákolimpia Bajnoka cím. Az

Részletesebben

MEGYEI AMATŐR FELNŐTT KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2009/2010. ÉVRE

MEGYEI AMATŐR FELNŐTT KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2009/2010. ÉVRE MEGYEI AMATŐR FELNŐTT KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2009/2010. ÉVRE 1. A bajnokság célja: A megye kosárlabda csapatainak folyamatos, rendszerben történő foglalkoztatása és versenyeztetése, felkészülés

Részletesebben

Sárkányhajó Roadshow 2013 Balatonfüred, 2013. május 25.

Sárkányhajó Roadshow 2013 Balatonfüred, 2013. május 25. VERSENYKIÍRÁS SZERVEZŐK Balatoni Kajak Kenu Evezős és Vitorlás SE H-8230 Balatonfüred, Arácsi u. 4. Házi Zsuzsanna +36-70-369-6743 sarkanyhajo@robinsontours.hu www.balatoni-sarkanyhajo.hu Magyar Kajak-Kenu

Részletesebben

-Férfi egyéni I. osztály -Férfi egyéni II. osztály (nyílt) -Női egyéni (nyílt) -Férfi páros (nyílt) -Női páros (nyílt) 1. Engedélyezett eszközök:

-Férfi egyéni I. osztály -Férfi egyéni II. osztály (nyílt) -Női egyéni (nyílt) -Férfi páros (nyílt) -Női páros (nyílt) 1. Engedélyezett eszközök: A Budapesti Darts Szövetség, mint a Nemzeti Sportszövetség és azon belül a Magyar Darts Szövetség erre jogosult szervezete a Magyar Darts Szövetség versenyszabályzata alapján kiírja a 2014-2015. évi, Budapest

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A felsőoktatási intézmények női és férfi hallgatói részére színvonalas versenyzési lehetőség biztosítása vívás sportágban.

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI 1. Korhatár 2. Elırehozott öregségi nyugdíj, teljes összegő Elırehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegő Összeállította: Soósné Bölczy Brigitta 1 AZ

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS MNASZ RALLYCROSS ORSZÁGOS BAJNOKI FUTAM NYIRÁDI MOTORSPORT CENTRUM, NYIRÁD 2009. JÚLIUS 18-19. (RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT)

VERSENYKIÍRÁS MNASZ RALLYCROSS ORSZÁGOS BAJNOKI FUTAM NYIRÁDI MOTORSPORT CENTRUM, NYIRÁD 2009. JÚLIUS 18-19. (RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT) VERSENYKIÍRÁS MNASZ RALLYCROSS ORSZÁGOS BAJNOKI FUTAM NYIRÁDI MOTORSPORT CENTRUM, NYIRÁD 2009. JÚLIUS 18-19. (RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT) Ez a Rövidített Változat a jelenleg érvényes MNASZ Rallycross Országos

Részletesebben

A 2010/2011. évi felnőtt férfi Szenior Országos Bajnokság I. osztályának versenykiírása

A 2010/2011. évi felnőtt férfi Szenior Országos Bajnokság I. osztályának versenykiírása Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége 1097 Budapest, Könyves K. krt. 28. E-mail: mhlsz.vb@gmail.com A 2010/2011. évi felnőtt férfi Szenior Országos Bajnokság I. osztályának versenykiírása Az MHLSZ

Részletesebben

I. BIANCHI FONYÓD KUPA NYÍLT ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRVERSENY VERSENYKIÍRÁS

I. BIANCHI FONYÓD KUPA NYÍLT ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRVERSENY VERSENYKIÍRÁS I. BIANCHI FONYÓD KUPA NYÍLT ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRVERSENY VERSENYKIÍRÁS A VERSENY CÉLJA A kaposvári székhelyő Bianchi Club Kerékpáros Egyesület elkötelezett Somogy Megye, illetve a Dél- Dunántúli régió, valamint

Részletesebben

DECATHLON B33. U18 VB Válogató Kosárlabda Torna 2013 VERSENYKIÍRÁSA

DECATHLON B33. U18 VB Válogató Kosárlabda Torna 2013 VERSENYKIÍRÁSA DECATHLON B33 U18 VB Válogató Kosárlabda Torna 2013 VERSENYKIÍRÁSA 2013 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. Tel: 460-6825 Fax: 252-3296 E-Mail: mkosz@hunbasket.hu

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS ALJEGYZİJÉTİL Sárospatak, Kossuth út 44. H-3950. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404. E L İ T E R J E S Z T É S - képviselı-testület részére - a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról

Részletesebben

Magyar TáncSport Szakszövetség Akrobatikus Rock and Roll szakág VERSENYSZABÁLYZATA. Formatted: Left

Magyar TáncSport Szakszövetség Akrobatikus Rock and Roll szakág VERSENYSZABÁLYZATA. Formatted: Left Magyar TáncSport Szakszövetség Akrobatikus Rock and Roll szakág VERSENYSZABÁLYZATA Formatted: Left 1 Tartalomjegyzék 1.. Általános rész 3 2.. Általános meghatározások 4 3.. Az amatőr versenyzőpáros definíciója

Részletesebben

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2013/2014. TANÉVI SAKK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS A Magyar Sakkszövetség (a továbbiakban: MSSZ), és a Magyar Diáksport Szövetség (a továbbiakban: MDSZ) között a védjegy használati

Részletesebben

SÁRKÁNYHAJÓ HAZAI VERSENYRENDSZER 2015

SÁRKÁNYHAJÓ HAZAI VERSENYRENDSZER 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség SÁRKÁNYHAJÓ HAZAI VERSENYRENDSZER 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete A Kitüntetı díjak és címek alapításáról és adományozásának eljárási rendjérıl Kemecse Város Képviselıtestülete a társadalmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGA 2015

MAGYARORSZÁG ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGA 2015 MAGYARORSZÁG ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGA 2015 A bajnokság helye és ideje: a) Elődöntők: május 9-10. Keleti csoport: Nyugati csoport: Nyíregyháza Szombathely b) Döntő: szeptember 12-13. Székesfehérvár szeptember

Részletesebben

Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny. Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága

Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny. Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága Versenykiírás: 1. A verseny jellege: nyílt nemzetközi kerékpárverseny 2. A verseny célja: Magyarország Kerékpáros

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

Ritmus csapatok Országos versenyének rövidített versenyszabályzata! 2011

Ritmus csapatok Országos versenyének rövidített versenyszabályzata! 2011 Ritmus csapatok Országos versenyének rövidített versenyszabályzata! 2011 VERSENYRENDSZERÜNK: Versenyrendszerünk nyílt,versenyeinken bárki részt vehet! Versenyeink pontrendszerben rendszerben működnek.

Részletesebben

JUBILEUMI PÉCSI IPPON SHOBU SHOTOKAN K ARATE KUPA 2015. MÁJUS 2.

JUBILEUMI PÉCSI IPPON SHOBU SHOTOKAN K ARATE KUPA 2015. MÁJUS 2. JUBILEUMI PÉCSI IPPON SHOBU SHOTOKAN K ARATE KUPA 2015 MÁJUS 2 A verseny megnevezése: A verseny célja: A verseny időpontja: A verseny helyszíne: A verseny rendezője: A verseny főszervezője: A verseny főbírója:

Részletesebben

Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség

Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség 2014/2015. TANÉVI REGIONÁLIS DÖNTŐ Debrecen, 2015. április 12. 1 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA REGIONÁLIS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. A regionális döntő

Részletesebben

V. Diapolo Hungarian Open Nemzetközi Szinkronúszó Verseny

V. Diapolo Hungarian Open Nemzetközi Szinkronúszó Verseny V. Diapolo Hungarian Open Nemzetközi Szinkronúszó Verseny 2015. július 03-05. Érd Aréna Versenykiírás 1. A verseny kiírója: Magyar Szinkronúszó Szövetség (MSZÚSZ) 2. A verseny célja: A válogatott keretek

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

VIII. Hollós Kupa & XXVI. Országos Egyéni Tájékozódási Túraverseny

VIII. Hollós Kupa & XXVI. Országos Egyéni Tájékozódási Túraverseny Versenykiírás VIII. Hollós Kupa & XXVI. Országos Egyéni Tájékozódási Túraverseny Gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny az Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnokság 2. fordulója Cserépfalu,

Részletesebben

2009. ÉVI VERSENYKIÍRÁS SPORTAKROBATIKA SZAKÁG PONTSZERZŐ VERSENYEIRE

2009. ÉVI VERSENYKIÍRÁS SPORTAKROBATIKA SZAKÁG PONTSZERZŐ VERSENYEIRE HUNGARIAN GYMNASTICS FEDERATION MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG H 1143 Budapest, Istvánmezei út 1-3., III. emelet 306. Tel.: (36-1) 460-6883, 460-6905 Fax: (36-1) 460-6907 Web: www.tornasport.hu E-mail: torna@tornasport.hu

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

2015. ÉVI VERSENYKIÍRÁS

2015. ÉVI VERSENYKIÍRÁS HUNGARIAN GYMNASTICS FEDERATION MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG H 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tel.: (36-1) 460-6905 Fax: (36-1) 460-6907 Web: www.tornasport.hu E-mail: torna@tornasport.hu 2015. ÉVI VERSENYKIÍRÁS

Részletesebben

Duatlon B KATEGÓRIA. 1. A verseny célja: 3. A versenyek időpontjai, helyszínei: 4. A versenyek résztvevői:

Duatlon B KATEGÓRIA. 1. A verseny célja: 3. A versenyek időpontjai, helyszínei: 4. A versenyek résztvevői: Duatlon B KATEGÓRIA 1. A verseny célja: A futás, és kerékpározás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme, része legyen a diákok mindennapos mozgáskultúrájának. Az iskolák közötti kapcsolatok

Részletesebben

Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa

Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum 1138, Budapest, Margitsziget 2014. október 10. (péntek) 13. óra www.bpdiaksport.hu Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa

Részletesebben

A 2015. évi Országos Középfokú B kategóriás Természetjáró Tájékozódási Túrabajnokság kiírása

A 2015. évi Országos Középfokú B kategóriás Természetjáró Tájékozódási Túrabajnokság kiírása Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tájékozódási Verseny Bizottsága A 2015. évi Országos Középfokú B kategóriás Természetjáró Tájékozódási Túrabajnokság kiírása 1.) A bajnokság kiírója, szervez i A

Részletesebben

1.) A verseny pontos megnevezése: Hinora Winter Footgolf Tour 2015/2016 amely rövidített neve: HWFT 2015/2016

1.) A verseny pontos megnevezése: Hinora Winter Footgolf Tour 2015/2016 amely rövidített neve: HWFT 2015/2016 1.) A verseny pontos megnevezése: Hinora Winter Footgolf Tour 2015/2016 amely rövidített neve: HWFT 2015/2016 2.) Verseny célja: A téli bajnokság fordulói alatt minél több pont gyűjtése, melynek során

Részletesebben

XXIV. 5vös 5km futóverseny

XXIV. 5vös 5km futóverseny XXIV. 5vös 5km futóverseny Budapesti Egyetemi-Főiskolai bajnokság tavaszi forduló A verseny időpontja: 2013. május 7., kedd A verseny helyszíne: Versenyközpont: Budapest XI. ker. Pázmány Péter sétány (ELTE

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Jóváhagyom! Budapest, 2013. augusztus 14. Bittmann Tibor tű. ezredes sk. BM OKF Humán Szolgálat szolgálatvezető VERSENYKIÍRÁS Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Felterjesztem! Pécs, 2013. augusztus 13-án Mácsai

Részletesebben

Fegyelmi Bizottság 2008-2009. évi beszámolója. Tisztelt Sporttársak! A Fegyelmi Bizottság tagjairól, munkamódszereirıl..

Fegyelmi Bizottság 2008-2009. évi beszámolója. Tisztelt Sporttársak! A Fegyelmi Bizottság tagjairól, munkamódszereirıl.. Fegyelmi Bizottság 2008-2009. évi beszámolója Tisztelt Sporttársak! A Fegyelmi Bizottság tagjairól, munkamódszereirıl.. A fegyelmi ügyek sokrétőségérıl, az évad kiemelkedı eseteirıl: - 1 fı sportvezetı,

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

X. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2015.november 14. Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok, 3300 Eger Stadion utca 8

X. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2015.november 14. Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok, 3300 Eger Stadion utca 8 Verseny rendezője: Főszervező: A verseny főbírája: Szakmai fővédnökök: Agria Kempo Karate Sportegyesület Nagy Ferenc Jácint 2. Dan Márhoffer Márton 2. Dan Lévai László, 8. Dan Hanshi Papp Valér, 5. Dan

Részletesebben

Gara Község Önkormányzatának 2/2009.(II.12.) Kt. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl

Gara Község Önkormányzatának 2/2009.(II.12.) Kt. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Gara Község Önkormányzatának 2/2009.(II.12.) Kt. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Gara Község Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

2. A verseny rendezője: Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate Sportegyesület. 4. A verseny helye: Sátoraljaújhely, Városi Sportcsarnok (Liget tér 3.

2. A verseny rendezője: Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate Sportegyesület. 4. A verseny helye: Sátoraljaújhely, Városi Sportcsarnok (Liget tér 3. VERSENYKIÍRÁS X. ZEMPLÉN KUPA gyermek, serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt A B és C kategóriás meghívásos karate bajnokság 1. A verseny célja: a bajnoki cím eldöntése, a sportbaráti kapcsolatok mélyítése,

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25. Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.)* rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

IV. Flatland Cup, 54. Nemzeti Bajnokság és XVI. Alföld Kupa

IV. Flatland Cup, 54. Nemzeti Bajnokság és XVI. Alföld Kupa Versenykiírás, i Repülı Egyesület Magyar Vitorlázórepülı Szövetség 2009. július 07. IV. Flatland Kupa, Versenykiírás Meghívó: E versenykiírás a hivatalos dokumentuma a 2009-ben párhuzamosan futó -nak,

Részletesebben

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION Férfi Dr. Heppp Ferenc Emlékkupa és Magyar Kupa Versenykiírás 2012/2013. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit.

Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit. Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit. A verseny rendezője: Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület Közreműködő

Részletesebben

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

XIV. EUROP TEC ZALAVÍZ NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY ZALAEGERSZEG

XIV. EUROP TEC ZALAVÍZ NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY ZALAEGERSZEG XIV. EUROP TEC ZALAVÍZ I NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY - Zalaegerszeg Meghívó 2010. Április 17-18 A VERSENY CÉLJA: Versenylehetıség biztosítása hazai és nemzetközi, korosztályos versenyzık részére 25m-es medencében.

Részletesebben

Nyílt, meghívásos, nemzetközi harcművészeti verseny

Nyílt, meghívásos, nemzetközi harcművészeti verseny Nyílt, meghívásos, nemzetközi harcművészeti verseny A bicskei Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület szervezésében A Magyar Sport-jitsu Szövetség szakmai védnökségével Főbíró Hernádi Zoltán (5.

Részletesebben

IX. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2014.november 2. Vasárnap, Eszterházy csarnok, Eger, Leányka utca 6

IX. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2014.november 2. Vasárnap, Eszterházy csarnok, Eger, Leányka utca 6 Verseny rendezője: Főszervező: A verseny főbírája: Szakmai fővédnökök: Agria Kempo Karate Sportegyesület Nagy Ferenc Jácint 2. Dan Márhoffer Márton 2. Dan Lévai László, Hanshi Papp Valér, Kyoshi A verseny

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

Evezz együtt a bajnokokkal!

Evezz együtt a bajnokokkal! II. KANIZSAI SÁRKÁNYHAJÓ BAJNOKSÁG ÉS II. REGIONÁLIS SELEJTEZŐ Főszervező Kanizsa Kajak-kenu Klub Társszervező H-8800 Nagykanizsa, Bartók B. u. 9/a +3630 391 4958 kanizsakajak@freemail.hu Kanizsa Turizmusáért

Részletesebben