A Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág VERSENY-, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág VERSENY-, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág VERSENY-, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 I. FEJEZET...3 Általános rész...3 II. FEJEZET...3 A Rock n Show verseny...3 Általános meghatározások...3 Versenyformák, versenyfajták...4 Versenyruházat...4 Kötelezı koreográfiák...6 III. FEJEZET...6 A Rock n Show verseny résztvevıi...6 A versenyzıkre vonatkozó rendelkezések...6 A versenybírói testület...7 A pontozási szempontok...9 A verseny lefolytatása...9 A versenyrendezési kérelem...9 Versenyrendezés megbízás vagy pályázat alapján...10 Nevezés, Versenyjelentés...10 A rajtszám...11 A verseny zenéje, tempója...11 A tánctér...11 Tánckörök beosztása, fordulók...12 Kiválasztás a következı fordulóba, pontozás...12 Ranglista...13 Tagváltás a csapatban, minısítés...13 A versenykönyv...14 A versenyek idıtartama...14 Díjak, költségtérítések...14 Dopping...15 Óvás...15 Záró rendelkezések...15

3 I. Fejezet 1.. Általános rész (1) Jelen szabályzat a Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág tevékenységének hivatalos versenyszabályzata. (2) A Versenyszabályzat hatályba lépésének napjától vonatkozik a Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág tagszervezeteire (táncsport egyesületek, vállalkozások, manökenstúdiók, egyéb jogi és természetes személyek) és azok tagjaira, b.) a Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág kinevezett vezetıségére területi és országos szinten (Elnökség, Ellenırzı Testület, Fegyelmi Bizottság és Rendkívüli Fegyelmi Bizottság stb.) és azok tagjaira a Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág hivatalos versenyén közremőködı versenyvezetıi testület (versenyfelügyelı, pontozóbíró, számlálóbíró, Szakági ellenır, zenei szerkesztı) tagjaira - függetlenül attól, hogy ezen személyek esetleg nem (csak) a Fashion Dance 2002 Kft., hanem más (pld. profeszszionista) szervezet tagjai, valamint a verseny lebonyolításában bármilyen szerepet vállaló személyre (pl. nevezési hely, verseny adminisztráció, ügyelı stb.) c.) d.) a Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág hivatalos versenyein résztvevı, versenyzıre. minden olyan természetes vagy jogi személyre, szervezetre, amely a Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show szakág keretein belül Rock n Show versenyt szervez, rendez, vagy a lebonyolításban közremőködik. e.) a Rock n Show versenyekhez kapcsolódó összes jog (szervezés, lebonyolítás, szabályok kialakítása, változtatása, jogdíjak stb.) a létrehozó Fashion Dance 2002 Kft. tulajdona és a törvény által védett. Bármilyen Rock n Show versenyhez kapcsolódó tevékenységet csak a Fashion Dance 2002 Kft. engedélyével lehet végezni. (3) A Versenyszabályzatban nem tárgyalt témakörökre az Üzletszabályzat elıírásai a mérvadóak. II. Fejezet A Rock n Show verseny 2.. Általános meghatározások (1) Hazai versenyzınek minısül az a versenyzı, aki magyar állampolgár, vagy magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkezik. Az olyan csapat, melynek tagjai nem magyar állampolgárok és magyarországi letelepedési engedéllyel nem rendelkeznek, csak olyan versenyeken állhatnak rajthoz, amely versenyek nem kizárólag hazai versenyzık részére lett kiírva. (2) Az olyan csapat, melynek egyik tagja nem magyar állampolgár vagy nem rendelkezik magyarországi letelepedési engedéllyel, egy adott versenyosztály Országos Bajnokságán vagy a Nemzeti Bajnokságon csak akkor állhat rajthoz, ha azt megelızıen egy naptári éve már a területi versenyeken rendszeresen rajthoz állt és versenyzett. (3) Rock n Show versenynek minısül minden olyan verseny, rendezvény: melyet a Fashion Dance 2002 Kft. vagy annak egyik tagszervezete rendez, vagy ha nem a Fashion Dance 2002 Kft. vagy valamelyik tagszervezete a rendezı, akkor a rendezéshez a Fashion Dance 2002 Kft. vagy valamelyik tagszervezete szakmai támogatást és felügyeletet biztosít. b.) melynek megrendezését a Fashion Dance 2002 Kft. engedélyezi. c.) melyre a Fashion Dance 2002 Kft. szervezete jelölte ki a verseny hivatalos résztvevıit. d.) melyen érvényes versenybírói engedéllyel rendelkezı személyek látják el a pontozóbírói, a számlálóbírói, a versenyfelügyelıi és a szakági ellenıri feladatokat. e.) melyen érvényes versenykönyvvel rendelkezı versenyzık állnak rajthoz. f.) mely esemény szerepel a Fashion Dance 2002 Kft. hivatalos versenynaptárában. g.) melynek megtekintése bárki számára nyitott (függetlenül attól, hogy a belépés díjtalan-e vagy sem). (4) A 2.. (3) bekezdésében felsorolt valamennyi feltétel teljesülése esetén a táncverseny hivatalos és csak a Fashion Dance 2002 Kft. mindenkori érvényben levı Versenyszabályzata szerint bonyolítható le. (5) Nem minısül hivatalos Rock n Show versenynek illetve táncversenynek az olyan rendezvény b.) ahol a 2.. (3) bekezdésében foglaltak együttesen nem teljesülnek amit nem a verseny, hanem más egyéb cél érdekében (pld. táncbemutató, bál, mősoros est stb.) szerveznek, rendeznek

4 Versenyformák, versenyfajták (1) Rock n Show versenyek az összefoglaló táblázatban jelölt kategóriákban, valamint korcsoportokban kerülnek megrendezésre. Egy kategórián belül szekciók alkalmazhatók, így lehetıség van egy kategórián belül több dobogós helyezés kiosztására. A szekciókat római számmal kell jelölni. b.) Manó korcsoportban nincs tudás szerinti megosztás. (Tehát nincs C-B, kategória) c.) A minısítı kategóriákban csapatok nem egymással, hanem egy objektív etalonnal kerülnek összehasonlításra. A cél, hogy a gyermekek kudarcérzés nélkül tudjanak a versenyzésre felkészülni. (2) A Rock n Show versenyeket minısítésük szempontjából két fı csoportba kell sorolni: pontszerzı versenyek b.) nem pontszerzı versenyek (3) Pontszerzı verseny az, ahol a versenyzı csapatok a versenyen elért eredményeik alapján úgynevezett ranglista pontokat kapnak. Csak az a verseny lehet pontszerzı: amelyet a versenykiírásban elızetesen pontszerzı versenynek hirdettek meg, illetve azt a Fashion Dance 2002 Kft. pontszerzı versenynek engedélyezte. b.) amelyen egy adott korcsoportban és versenyosztályban legalább 3 csapat rajthoz áll (függetlenül attól, hogy a rajthoz álló csapatok hány tagszervezet képviseletében versenyeznek) c.) amelyen a versenyt minimum 5 ( C kategóriában 3) fı pontozóbíró közremőködésével rendezik meg d.) amelyik verseny szerepel a Fashion Dance 2002 Kft. szakági versenynaptárában (4) Nem minısül pontszerzınek a táncverseny - és nem kaphatnak ranglista pontokat a versenyzık - ha a verseny meghívásos, vagyis csak a név szerint meghívott tagszervezetek versenyzıi vagy név szerint meghívott versenyzı csapatok állhatnak rajthoz b.) a versenyzı csapatok létszáma nem felel meg a (3) b.) pontnak. 4.. Korcsoportok, Kategóriák, Létszámok (1) A Rock n Show kategóriában a versenyzık az 1sz. Melléklet: Összefoglaló táblázata alapján indulhat kategóriákban, és korcsoportokban. (2) Az életkor meghatározásakor a születési évet, mint naptári évet kell figyelembe venni. (3) A csapatoknál minden versenyzınek meg kell felelni a korhatárnak, nem az átlagéletkor számít. (4) Egy versenyzı NEM indulhat kétszer ugyanabban a korosztályban és kategóriában! (Esetlegesen felsıbb korosztályban, vagy kategóriában indulhat, de akkor mind a két helyen megkapja a pontszámot.) (5) Versenyzık minısítése, kategóriák: A versenyzık minısítése az egyénileg elért összpontszámon alapul, az 1. sz. melléklet összefoglaló táblázata szerint: b.) Korcsoportot váltó formáció a pontszámait (kategóriáját) a magasabb korcsoportban is megtartja. c.) Edzıi elbírálás alapján a korcsoportot váltó csapat egy kategóriát visszaléphet. d.) Ha a csapatot az edzı alacsonyabb kategóriában indítja korcsoportváltáskor, akkor a csapat pontszáma a megkezdett kategória kiinduló pontszáma lesz. e.) Manó korcsoportból kiöregedı csapat elveszti pontjait, és mindenképpen Gyerek korcsoportban legalacsonyabb kategóriájában indul. f.) A B kategória nyílt kategória, bárki indulhat rajta, aki a mellékletben leírtakat teljesíti. 1./ Más versenyrendszerben már indult versenyzık csak B kategóriában léphetnek be a versenyrendszerbe. 2./ Utánpótlás versenyeken csak B kategóriás versenyzık indulhatnak. 3./ MTASZ versenyeken csak A kategóriás versenyzık indulhatnak. g.) A versenyek létszám szabályai a Fashion Dance 2002 Kft. engedélyével a fentiektıl eltérhetnek. 5.. Versenyruházat (1) A rágógumizás és más illetlen viselkedés a show közben tilos! (2) A megfelelı ruházatot az 1. sz. melléklet összefoglaló táblázata tartalmazza (3) Nem megfelelı ruházat esetén a versenyfelügyelı kötelessége elıször figyelmeztetni, majd ismétlıdı szabálytalanság esetén a csapatot kizárni. (4) Versenybírók ruházata: Versenyeken a férfiaknál zakó, hölgyeknél alkalmi ruha. 4

5 5

6 6.. Kötelezı koreográfiák (1) Az egyes kategóriákban csak az 1. sz. Melléklet összefoglaló táblázata által meghatározott koreográfiákkal lehet indulni, melyet a Fashion Dance 2002 Kft. Ad közre. (2) Manó korcsoportban NINCS térforma. (3) A térformák szabadon választottak a Gyermek, Serdülı, Felnıtt korcsoportokban. (4) A és B osztályos versenyeken nincs kötelezı elem, csak a koreográfia ideje adott. III. Fejezet A Rock n Show verseny résztvevıi 7.. A versenyzıkre vonatkozó rendelkezések (1) Versenykönyv és startbélyeg A Rock n Show versenyzıknek rendelkezniük kell a Fashion Dance 2002 Kft. által kibocsátott és hitelesített érvényes versenykönyvvel. b.) A versenykönyv CSAK érvényes startbélyeggel együtt jogosít fel a versenyzésre! c.) Azoknak a versenyzıknek, akik MTASZ-es versenykönyvvel rendelkeznek, azok startbélyeg nélkül is indulhatnak Rock n Show versenyeken. d.) Van lehetıség fél évre venni startbélyeget. Menete: Teljes értékő startbélyeget kell venni januárban, majd szeptemberben, az MTASZ-os versenykönyv bemutatásával az edzın keresztül visszakapja a startbélyeg fél árát. e.) A versenyzıknek érvényes SPORTORVOSI ENGEDÉLY-lyel kell rendelkezniük, melyet a versenykönyvben kell feltüntetni. (Érvénytelen engedély esetén a versenyzıt kizárják a versenybıl!) f.) Kérvényezés 1./ Bármely Rock n Show versenyzı az adott kategóriában csak egy csapatban versenyezhet. 2./ Egy adott versenyzı viszont - ha egyéb szabályok engedik - több kategóriában is indulhat. 3./ Minden versenyzı kategóriánként - külön versenykönyvvel kell rendelkezzen. g.) Kiállítás, változtatások 1./ A startkönyveket kizárólag a Fashion Dance 2002 Kft. állítja ki. 2./ A startkönyvekben minden változást csak a Rock n Show szakmai testülete vezethet be, egyébként a startkönyv érvényét veszti. Kivételt csak a versenyvezetı által bejegyzett versenyeredmények, helyezések és pontok jelentenek. h.) Versenykönyv kérvényezése A versenykönyv csak abban az esetben állítható ki, ha a kérvény mellé csatolják a startkönyv kiállítási illetékérıl szóló befizetést, és a kérvény tartalmazza az alábbi adatokat: 1./ a versenyzı családi és utóneve 2./ születési dátum 3./ állampolgárság 4./ a versenyzı teljes címe 5./ klubigazolás 6./ indulási kategória 7./ igazolványkép a táncosról i.) Érvényesség A versenykönyv csak akkor érvényes, ha 1./ teljesen ki van töltve, sorszámmal ellátva 2./ tartalmazza a versenyzı fényképét 3./ az klub hivataloson leigazolta a könyvet 4./ alá van írva a versenyzı részérıl 5./ érvényes évi startbélyeget tartalmaz j.) Minden versenyzı csak a startkönyvben bejegyzett egyesület színeiben, és a megjelölt indulási kategóriában táncolhat. (2) Részvétel a versenyen Elıfeltétel 1./ Minden országos Rock n Show versenyen való részvétel elıfeltétele az érvényes startkönyv. 2./ A versenyeken, még azok megkezdése elıtt a startkönyvet a verseny vezetıségének be kell mutatni. Kivételes esetekben a versenyvezetıség saját felelısségére a startkönyv hiányában is engedélyezheti az indulást, ha annak érvényességét a Fashion Dance 2002 Kft.-nél jóváhagyva már a verseny elıtt regisztrálták. 6

7 b.) c.) Külföldi versenyzık 1./ Külföldi versenyzık Rock n Show versenyeken akkor indulhatnak, ha a) ezt a kiírás lehetıvé teszi, b) ha a táncosok saját nemzeti szövetségük rendelkezéseinek - az indulási jogosultságot illetıen megfelelnek, Kísérık 1./ A Rock n Show versenyeken egy vagy több csapattal induló klubok esetében két kísérı számára az egész rendezvényre szabad a belépés. 2./ Ha egy klub színeiben az induló csapatok száma eléri a tizet, négy kísérı számára ingyenes a belépés. (3) A gyıztesek ünneplése Mindegyik induló kategóriában, a döntıben résztvevı csapatoknak az eredményhirdetéskor táncruhában kell megjelenniük, és egy táncbemutatóra készen kell állniuk. A csapatoknak el kell fogadniuk a pontozóbírók döntését, és elégedetlenségüket a verseny ideje alatt, de fıleg az eredményhirdetéskor, nem illik kimutatniuk. (4) Startjogosultság nemzetközi versenyeken A nemzetközi versenyeken (bajnokságokon és kupákon) való startjogosultságról, valamint a nemzeti csapatok nevezésérıl a Rock n Show szakmai testülete dönt, figyelembe véve a ranglistát és a csapatok pillanatnyi teljesítményét. b.) A nemzeti csapatokra érvényes, hogy legalább a csapat 51%-ának magyar állampolgársággal kell rendelkeznie. c.) A startjogosultságot lehetıség szerint legkésıbb 1 héttel a megfelelı versenyterminusok elıtt közzéteszik. (5) Az indulás szüneteltetése / zárlata Az indulás szüneteltetése: 1./ Klubváltás esetén, ha bizonyos anyagi kötelezettségek állnának még fenn a régi klubbal szemben, úgy az indulási jog szüneteltethetı a tartozás kiegyenlítéséig. 2./ Ha a klubnak anyagi kötelezettsége van a Fashion Dance 2002 Kft. felé, úgy a klub versenyzıinek indulási joga megvonható. 3./ Ha a versenyzı fegyelmi eltiltás alatt áll. b.) Startzárlat 1./ Különbözı idıközökre szóló zárlatot a Rock n Show szakmai testülete mondhat ki. 8.. A versenybírói testület (1) A Rock n Show hivatalos versenyeken a versenybírói testület tagjai: a pontozóbíró(k), a számlálóbíró(k) illetve a szakmai testület ellenıre (szakellenır), versenyvezetı. (2) A versenyvezetı. a versenyvezetı feladatai: 1./ kapcsolatot tart fenn a versenyzıkkel, a rendezıkkel, a versenybírókkal és a közönséggel. 2./ bemutatja a versenyen résztvevı, versenyzı csapatokat (csak név szerint), versenybírókat, közremőködıket 3./ a tánctérre szólítja az egyes tánckörökben versenyzı csapatokat, ellenırzi a tánckörök létszámát 4./ rajtszám szerint ismerteti a következı fordulóba jutottakat, név szerint bemutatja a döntıbe jutottakat 5./ ismerteti a verseny eredményét, a versenyzı csapatok elért helyezését 6./ aláírja a versenykönyveket, a versenybírói könyveket és a helyezett versenyzık részére az okleveleket. b.) a versenyvezetıvel szemben támasztott legfıbb követelmények 1./ nem tehet semmiféle megjegyzést a versenyzı csapatok teljesítményére 2./ a Versenyszabályzat és egyéb szabályok megfelelı ismerete. Amennyiben a versenyvezetı nem szakmabeli, úgy mellé segítıként egy szakmai vezetıt kell kijelölni. 3./ nemzetközi versenyen angol és/vagy német nyelv ismerete legalább társalgási szinten. (3) A versenyfelügyelı. a versenyfelügyelı feladata 1./ az adott versenyen a mindenkor érvényben levı Versenyszabályzat hiánytalan betartása és betartatása a versenyzıkkel, a versenybírókkal és versenyrendezıvel egyaránt 2./ a versenykönyvek és a versenybírói könyvek ellenırzése (érvényesség, fénykép, startbélyeg stb.) 3./ a tudomására jutott legapróbb szabálytalanság esetén is haladéktalanul köteles intézkedni a szabálytalanság megszüntetésérıl 7

8 b.) c.) (4) A pontozóbíró. b.) c.) d.) e.) 4./ a szabálytalanság mértékétıl függıen a verseny megkezdését elhalasztani vagy a megkezdett versenyt félbeszakítani - a tapasztalt szabálytalanság megszőntetéséig. Amennyiben ez bármely okból nem megoldható úgy a versenyt végleg lezárni 5./ megtagadni a rajthoz állását vagy kizárni a versenyzésbıl azokat a versenyzıket, amelyek a Versenyszabályzat azon pontját sértik meg és olyan mértékben, amelyek a versenybıl történı kizárást vonja maga után. a versenyfelügyelıvel szemben támasztott legfıbb követelmények 1./ a Versenyszabályzat és a Rock n Show egyéb szabályainak magas fokú ismerete 2./ nemzetközi versenyen idegen nyelv (angol és/vagy német) ismerete 3./ Fashion Dance 2002 Kft. versenyfelügyelıi vizsgájának sikeres abszolválása. a versenyfelügyelıt minden hivatalos versenyre ki kell jelölni. 1./ Versenyfelügyelı lehet a Kft. Vezetıségének tagja, 2./ Vagy a számlálóbíró láthatja el ezt a feladatot, 3./ Vagy a Kft. Által meghatalmazott személy. a pontozóbíró feladata 1./ valamennyi fordulóban a verseny hivatalos pontozólapján értékelni a versenyzı csapatok teljesítményét. 2./ A versenybírói szempontok szerint kell pontozni a pontozóbíróval szemben támasztott legfıbb követelmények 1./ Pontozóbíró csak az a szakember lehet, akinek az adott versenyen csapata nem indul! 2./ a versenyzı csapatok teljesítményének a Versenyszabályzatok, Pontozókódex szerinti értékelése. 3./ A pontozóbíró a verseny közben nem tehet megjegyzést vagy értékelést a versenyen táncoló csapatokkal kapcsolatban 4./ kiemelt versenyeken a férfiaknál zakó, hölgyeknél alkalmi ruha viselése kötelezı A pontozók nem kötelesek megindokolni döntésüket. A pontozóktól véleményt csak az edzı kérhet, kizárólag a verseny végén. A pontozók zaklatása esetén az adott csapat eredménye a versenyfelügyelı döntése alapján megsemmisíthetı. (5) A számlálóbíró(k). a számlálóbíró(k) feladata 1./ a pontozóbírók által kitöltött pontozólapok feldolgozása, összesítése 2./ a verseny eredményének a versenyzı csapatok helyezésének kiszámítása 3./ a verseny eredményének, valamint a helyezés után kapott pontok bejegyzése a versenykönyvekbe b.) a számlálóbíróval szemben támasztott legfıbb követelmények 1./ a Fashion Dance hivatalos eredményszámítási módszerének Számláló Program, Skating system kitőnı ismerete 2./ Számítógép és program kezelés ismerete jó számolási készség, gyors és precíz munka (6) A Rock n Show hivatalos versenyein pontozóbírói feladat ellátására csak olyan személy jelölhetı ki, aki pontozóbírói vizsgával rendelkezik b.) a Fashion Dance 2002 Kft. által kiadott hivatalos és érvényes versenybírói könyvvel rendelkezik c.) az adott versenyévadra érvényes versenybírói bélyeggel rendelkezik d.) a Fashion Dance 2002 Kft.-vel megkötött és érvényes szerzıdéssel rendelkezik e.) A Fashion Dance 2002 Kft. külön engedélyével a rendezı meghívhat pontozónak olyan prominens személyeket, akik a Rock n Show- hoz közeli mőfajok képviselıi, de az ı jogosultságuk csak arra az egy versenyre, és arra az egy szakterületre szól, amire a rendezı külön engedélyt kapott. (7) A Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show üzletág hivatalos versenyein a közremőködı versenybírók kötelezı létszáma C kategóriás versenyen minimum 3 fı. b.) B kategóriás versenyen minimum 3 fı. c.) A és M kategóriás versenyeken ajánlott pontozóbírói létszám fı. (8) A Rock n Show hivatalos versenyeire a pontozóbírók kijelölése az alábbiak szerint történik: A C kategóriás versenyekre a rendezı kéri fel és jelöli ki a pontozóbírókat. A Fashion Dance 2002 Kft. csak a szakellenırt küldi. b.) A B, A és M kategóriás versenyekre a Rock n Show szakmai testülete jelöli ki a pontozóbírókat különös figyelemmel a terület szerinti megosztásra és a versenyrendezı szerv írásbeli kérelmére. c.) Pontozóbírói összeférhetetlenség: 1./ A pontozás során tisztességesen és pártatlanul kell eljárni. A pontozásból ki van zárva az a pontozóbíró, akinek hozzátartozója az adott versenyre benevezett, az adott versenykategóriában az adott versenykörben szerepel. Hozzátartozók adott versenyen együtt, egyidejőleg nem pontozhatnak ugyanazon bírói testületben. 8

9 2./ Az 1./ bekezdés alkalmazásában hozzátartozó: az egyenes ági rokon és annak házastársa, örökbefogadó és a nevelıszülı, az örökbefogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs és a jegyes. 3./ Az a pontozóbíró, versenyszervezı, versenyfelügyelı, Szakellenır, Rock n Show tisztségviselı, aki az 1./ és 2./ bekezdésben foglaltakat megsérti, fegyelmi vétséget követ el, ellene fegyelmi eljárást kell indítani. (9) Amennyiben egy pontozóbíró egy adott versenyre való kijelölést elfogad úgy a versenyen köteles pontosan megjelenni. Amennyiben egy versenyre a kijelölt versenybíró nem viszi magával a versenybírói könyvét, úgy részére csak a felmerült útiköltség fizethetı, tiszteletdíj nem! (10) Külföldi versenybíró meghívásának szabályai: Területi és országos verseny esetén a rendezı a versenyrendezési kérelemben javaslatot tesz a pontozóbíró személyére vagy nemzetiségére. A meghívást ez alapján csak a Fashion Dance 2002 Kft. illetékesei végezhetik. (11) A Rock n Show hivatalos versenyeire számlálóbírónak olyan személy jelölhetı ki, aki számlálóbírói vizsgával rendelkezik b.) a kötelezıen elıírt továbbképzéseken részt vett, és az adott versenyévadra érvényes minısítı vizsgát tett (12) A Rock n Show hivatalos versenyein az eredmény kiszámítást csak hivatalos számlálóbíró végezheti. Területi és országos versenyeken a számlálást minimum 2 fı számlálóbírónak kell végezni. (13) A Rock n Show hivatalos versenyein az eredmény számításához számítógépet illetve számítógépes programot kell alkalmazható, úgy hogy b.) az adott program mőködését, számításainak helyességét a Rock n Show szakmai testülete megvizsgálta, annak kifogástalan mőködésérıl meggyızıdött a szakértıi alkalmassági vizsgálat után a program, engedélyezési törzsszámot és alkalmazhatósági engedélyt kapott a Rock n Show szakmai testületétıl 9.. A pontozási szempontok (1) A formációs kategóriákban a Magyar Rock And Roll Szövetség által kiadott pontozási formációs pontozói lapot és szempontokat kell használni. (2) A páros kategóriákban a Magyar Rock And Roll Szövetség által kiadott páros kategóriára vonatkozó pontozói lapot és szempontokat kell használni. (3) Egyéni, duó, valamint trió kategóriában, abban az esetben, ha a duó kategóriákkal összevonásra kerül, a Magyar Rock And Roll Szövetség által kiadott, páros kategóriára vonatkozó pontozói lapot és szempontokat kell használni. A verseny lefolytatása 10.. A versenyrendezési kérelem (1) Bármely jogi vagy magánszemély Rock n Show versenyt szervezhet, rendezhet, ha a Fashion Dance 2002 Kft-tıl a rendezésre vagy szervezésre engedélyt kapott. (2) A Fashion Dance 2002 Kft. egyes - elsısorban kiemelt fontosságú - verseny szervezési és rendezési jogát magánál tarthatja (3) A Fashion Dance 2002 Kft. Rock n Show üzletága alá esı versenyfajtákra és versenytáncokra kiírt versenyek az alábbiak szerint szervezhetık, rendezhetık illetve bonyolíthatók le: a versenyrendezési kérelem őrlapját értelemszerően, írógéppel vagy nyomtatott betőkkel jól olvashatóan kitöltve levélben, telefaxon vagy személyesen kell a Fashion Dance 2002 Kft. titkárságához benyújtani. A benyújtási határidı a verseny elıtt: 1./ házi verseny: 1 hónap 2./ területi verseny: 3 hónap 3./ országos: 6 hónap b.) A verseny engedélyezését vagy letiltását is írásban kell visszaküldeni a versenyrendezési kérelem benyújtójának 15 napon belül. c.) ha a verseny megrendezést a Fashion Dance 2002 Kft. engedélyezi, akkor a Szakmai testület kijelöli a verseny hivatalos résztvevıit, figyelembe véve a rendezı javaslatát (pontozóbírók, versenyfelügyelı). A kijelölést 15 napon belül meg kell tennie, majd értesíteni kell a rendezıt. Ezek után el kell készíteni a versenykiírást, melynek tartalma: 1./ a verseny idıpontja, helyszíne, rendezıje, elnevezése 9

10 2./ a verseny korcsoportja 3./ a szekciószám kategóriánként (ha alkalmaz a rendezı szerv. A minimális szekciószám 12 csapat.) 4./ a kijelölt versenybírók névsora 5./ a tánctér mérete, burkolata, a szolgáltatandó zene módja 6./ a nevezési határidı és a nevezési cím 7./ a helyszíni regisztráció lezárásának idıpontja 8./ a verseny díjazása, egyéb információk d.) a versenynaptárt a Rock n Show üzletág összes licencel rendelkezı menedzserének meg kell küldeni. e.) ha a versenyre külföldi versenyzıket is várnak, akkor a részükre szóló versenykiírást csak a Fashion Dance 2002 Kft. küldheti el a külföldi partnernek. (4) A Fashion Dance 2002 Kft. elutasítja a versenyrendezési kérelmet, ha a rendezési kérelmet nem a megadott határidıben nyújtják be b.) a verseny, tervezett idıpontjában és helyszínének közvetlen körzetében több - elızetesen már engedélyezett hasonló kategóriájú verseny kerül megrendezésre (5) A verseny rendezıjének minden esetben biztosítania kell kellı számú jól olvasható rajtszámot b.) megfelelı mennyiségő és minıségő pontozólapot c.) nyílt pontozáshoz felmutató táblákat d.) megfelelı mennyiségő és nagyságú kulturált öltözıt (feliratozva a klubokat) és mellékhelyiséget e.) kifogástalan hangosítást, külön a nézıknek és a táncosoknak f.) kellı létszámú és felkészült rendezıi gárdát, külön 1 fı oklevél és 1 fı versenykönyv kitöltés céljára g.) versenyorvost, ügyeletet és telefont h.) döntık során a versenyzık által hozott zene lejátszására alkalmas hangtechnikai készüléket (CD, magnó) i.) a verseny helyezettjeinek a versenykiírás szerinti díjazását. j.) díszlet a versenyzık mögött k.) pontozók és számlálók részére asztal, szék a nézıktıl elhatároltan l.) zsőri szoba m.) bemelegítı terem a versenyzıknek, vagy kijelölt elkerített terület n.) megvilágítása a tánctérnek, de vakításmentesen o.) kiemelt versenyeken dobogó az eredményhirdetéshez p.) fénymásoló q.) számlálókat szeparálni a közönségtıl, versenyzıktıl és csak az edzık fordulhatnak kérdéssel feléjük (6) A verseny vezetı testület tiszteletdíja és útiköltsége a rendezı felet terheli. (7) A táncversenyen csak a versenyvezetı által nyilvánosan kihirdetettek számítanak hivatalos közlésnek. Nem nyilváníthat hivatalos közlést egy versenyen az ott közremőködı pontozóbíró, számlálóbíró, a rajthoz álló versenyzı vagy a versenyen jelen levı oktatója. A nem a versenyhez tartozó információkat, vagy felhívásokat (pl. rosszul parkoló gépkocsi stb.) a verseny rendezıségének bármely tagja tehet. (8) Verseny elmaradása, lemondása esetén a Fashion Dance 2002 Kft. szankcionálhat Versenyrendezés megbízás vagy pályázat alapján (1) A Fashion Dance 2002 Kft által kiírt versenyekre a Fashion Dance 2002 Kft elfogadhatja bármelyik tagszervezet jelentkezését a rendezés lebonyolítására, ha a jelentkezés kellı idıben, és a szükséges adatok közlésével történik A versenyrendezési szándék bejelentésének határideje: -az elsı félévre: december 31.-ig, -a második félévre: augusztus 31.-ig, 12.. Nevezés, Versenyjelentés (1) A C licences versenyeken kívül, a versenyekre a versenykiírásban konkrét dátummal van megjelölve a nevezési határidı. Ez az idıpont, ameddig az adott versenyre szóló nevezéseknek meg kell érkeznie a rendezıhöz, illetve a nevezési címre a versenyre a nevezést a kiírásnak megfelelıen kell megtenni. A nevezésnek tartalmaznia kell a versenyzık nevét, korcsoportját, versenyosztályát, és a nevezı sportszervezet/egyesület nevét. A versenyzık neve mellett fel kell tüntetni a születési évszámot is. b.) a nevezés csak írásban történhet, melyet az egyesület szakmai vezetıje vagy vezetıje aláírásával lát el. c.) Utólagos, helyszíni nevezés nincs megengedve 10

11 (2) A helyszíni regisztráció során az egyes adott versenyekre jelentkezett versenyzık nevét és sportszervezetét felvezetik a versenyjelentésre, ami alapján az elért eredményeket és a megszerzett pontokat bevezetik a versenykönyvekbe. A versenyjelentést a versenyt követı nyolc naptári napon belül a rendezı köteles a Fashion Dance 2002 Kft-nek és a versenyen résztvevı tagszervezeteknek megküldeni!!! (3) A rendezı megtagadja a versenyzı csapat indulását, illetve nem ad rajtszámot és nem engedi rajthoz állni a csapatot, ha a versenyre a nevezési határidıig nem lett szabályosan benevezve b.) a versenyzıpáros vagy annak valamelyik tagja nem hozta el a versenyre a versenykönyvét c.) a verseny korcsoportja vagy versenyosztálya nem egyezik meg a versenyzı korcsoportjával vagy versenyosztályával d.) a versenykönyv hiányosan van kitöltve, abból nem állapítható meg a versenyzı sportszervezete, életkora, versenyosztálya, vagy nincs benne fénykép e.) a versenykönyv nincs a Fashion Dance 2002 Kft illetékese által hitelesítve f.) a versenyzı nem fizeti ki a nevezési díjat (vagy az adott versenyévadra szóló regisztrációs díjat) g.) a versenyzı nem rendelkezik érvényes sportorvosi engedéllyel (4) Amennyiben a rendezı nem engedi a versenyzık rajthoz állását, akkor errıl jegyzıkönyvet kell felvenni, mely jegyzıkönyv egy példányát a versenyzık sportszervezetének, egy példányát pedig a versenyjelentéshez csatolva a Fashion Dance 2002 Kft-nek meg kell küldeni (5) A versenykiírásban meghatározott idıpontban a versenyzı köteles a verseny színhelyén megjelenni. (6) Az elızetesen írásban leadott nevezést az edzı köteles a helyszínen megerısíteni (helyszíni regisztráció) a versenyzık a versenykiírás szerinti idıben, a nevezési helyen jelentkeznek a versenykönyvekkel, itt egyeztetik, illetve ellenırzik a versenyzık nevét, korcsoportját, versenyosztályát, sportszervezetét, startjogosultságát, sportorvosi engedélyét b.) c.) a versenyzık a versenyjelentésben (rajtlista) történt regisztrálás után rajtszámot kap a versenyzık kötelesek kifizetni a versenykiírásban feltüntetett nevezési díjat. A nevezési díjon felül semmiféle céllal vagy címen pénz a versenyzıktıl nem szedhetı A rajtszám (1) Minden versenyzı csapat a show megkezdése elıtt köteles rajtszámát a zsőri számára megmutatni, de nem köteles azt viselni. amennyiben ez a rajtszám a verseny közben oly mértékben rongálódott, hogy nem lehet a csapat rajtszámát egyértelmően felismerni, a rendezı köteles a rajtszámot kicserélni, melyet a táncos megtérít. (2) A rajtszám lehet fehér alapon fekete szám vagy fekete alapon fehér szám (vagy sárga-fekete) lényeg a szín kontraszt. Az anyaga pedig papír, textil, vászon, mőanyag vagy ezekhez hasonló tulajdonságokkal bíró könnyő anyag (3) a rajtszámnak olyannak kell lennie, hogy jól és egyértelmően lehessen olvasni. Min.15 x 15. (4) A rendezı a rajtszámot a verseny végén visszakérheti, ezt azonban köteles a versenyzıkkel a rajtszám átvételekor közölni, vagy akár letéti díjat kérni. (5) A rajtszámon reklám, hirdetés elhelyezése lehetséges. Ennek nagysága a rajtszám teljes felületének max. 20 %-a A verseny zenéje, tempója (1) Rock n Show szakterület Zeneválasztás 1./ A zeneválasztás lehetıségét az 1. Melléklet Összefoglaló táblázata határozza meg. 2./ Minden, a verseny számára kiválasztott zenedarabnak meg kell felelnie a tánc ill. a sport követelményeinek. 3./ A rendezıség biztosít zenét a jóváhagyott zeneszámok közül. A jóváhagyott zenéket a Fashion Dance 2002 Kft biztosítja tagszervezeteinek. A kategóriákra meghatározott idıtartam után elhalkítják a zenét egyenletesen b.) A show-k idıtartama és a zene gyorsaság 1./ A show idejének betartását kontrollálják. Ha a táncidıt túllépik, vagy nem használják ki, úgy a verseny felügyelıje pontlevonást alkalmaz. 2./ A verseny show- k idıtartama, tempóját az 1. Melléklet Összefoglaló táblázata határozza meg A tánctér (1) A versenyzık a versenyen, a tánctéren mutatják be a tánc-produkciókat. 11

12 (2) A tánctéren a verseny alatt csak a versenyzık tartózkodhatnak, a közönséget és a pontozókat tánctértıl el kell választani. (3) A tánctér téglalap alakú, vízszintes és síkfelülető, táncra alkalmas burkolattal ellátott kell, hogy legyen. (4) A tánctér jellemzı adatait a versenyrendezési kérelemben fel kell tüntetni. Táncversenyt csak parketta vagy azzal egyenértékő burkolatú (linóleum, egyéb mőanyag, táncpadló, stb.) aljzaton lehet rendezni. Versenyzési felület: Pontszerzı versenyeknél legalább 25 nm a megkövetelt táncfelület csapatonként, miközben egyik oldalhosszúság sem lehet 4 m-nél rövidebb. A tánctér körül min. 1 m biztonsági sávot kell kialakítani. (5) A verseny folyamán a táncteret meg kell tisztítani a felhordott szennyezıdéstıl (por), és a ruhákról lehullott díszítésektıl (strassz, flitter, gyöngy, stb.) 16.. Tánckörök beosztása, fordulók (1) A fordulók-tánckörök beosztását a Magyar Rock And Roll Szövetségében meghatározott szabályzat szerint kell lefolytatni, minden szekcióra (2) A tánckörök indulási sorrendje: A táncosok sorrendjét valamennyi körben számítógéppel sorsolják a versenyfelügyelı jelenlétében. b.) Az egyes fordulók között a csapatoknak 10 perc, pihenési idıt kell biztosítani. (3) A verseny kezdete Az egyes kategóriáknak a versenykiírásban meghirdetett idıpontját csak akkor lehet elırehozni, ha valamennyi nevezett csapat indulásra kész. (4) Az indulási jog elvesztése: Ha egy csapat a versenyfelügyelı második felszólítására sem jelenik meg a táncparketten, akkor ezen a versenyen elvesztette indulási jogát Kiválasztás a következı fordulóba, pontozás (1) A Fashion Dance 2002 Kft hivatalos versenyein a pontozóbírók selejtezı(k)ben, elıdöntıben, középdöntıben, döntıben a verseny hivatalos pontozólapján értékelik a versenyzık teljesítményét. Az értékelés célja, hogy kiválasztásra kerüljön a következı fordulóba jutó, elıre meghatározott és nyilvánosan kihirdetett számú versenyzı csapat. Ha valamilyen ponton a pontozóbíró javít, akkor a javítást szignálnia kell. A nem egyértelmő, javítást nem szignált pontozólapot a számlálóbizottság nem fogadhatja el. A pontozóbírónak ekkor korrigálnia kell, még akkor is, ha ezért a versenyt meg kell állítani. b.) Amennyiben a pontozóbíró egy adott csapatnál zenei hibát lát, vagy csúszást, esést úgy a pontozólapon fel kell tüntetni a levonást. (2) A számláló bíró vagy a számláló bizottság selejtezıben, elıdöntıben, középdöntıben a pontozóbírók által a pontozólapokra írt értékeléseket felvezeti az erre a célra készült összesítıre, az adatok összesítése után megjelöli a következı fordulóba jutott csapatok rajtszámát b.) a döntıben a pontozóbírók által nyíltan felmutatott helyezési számokat az erre a célra rendszeresített lapra felvezeti és a skating system szerint a végsı eredményt kiszámítja c.) a verseny eredményét és a kapott pontszámokat a versenyjelentésbe és a versenyzık versenykönyvébe bevezeti a rendezı által biztosított személlyel. (3) Döntıbe jutásnál, esetleges holtverseny esetén (egyezik az X -ek és a pontok száma is) széttáncolást kell alkalmazni. (4) A legmagasabb páros kategóriákban KO rendszerben határozzák meg a gyıztest, az alábbiak szerint: Pontozás: 1./ 1. helyezett 40 pont 2./ 2. helyezett 30 pont 3./ 3. helyezett 20 pont 4./ 4. helyezett 10 pont 5./ helyezett nem kap pontot b.) Tánckörök meghatározás: 1./ 1-3 induló esetén: pontozással döntik el a sorrendet 12

13 2./ 4 induló esetén: gyıztese 3-4. gyıztese 1-2. vesztese 3-4. vesztese 1., 2. helyezett 3.,4. helyezett c.) 3./ 5 induló esetén: 1 elınyerı sorsolás alapján, majd a 2 KO-ból a két gyıztes + Lucky Looser +elınyerı adta 4 párosból a 4 indulónak megfelelı KO. 4./ 6 induló esetén: KO 3-ra, + Lucky Looser-rel vagy a kiesettek közül 3-as ko-val 1, 4 párosra hozva, a 4 indulónak megfelelı KO. 5./ 7 induló esetén: KO 3-ra + 1 páros elınyerı; így 4 indulónak megfelelı KO. 6./ 8 induló esetén: KO 4-re, majd 4 indulónak megfelelıen gyıztesek hirdetése. Gyermek páros kategóriákban NEM KO rendszer, hanem a hagyományos pontozás alapján hirdetnek bajnokot Ranglista (1) Versenyzık minısítése: A Fashion Dance 2002 Kft hivatalos, pontszerzınek számító versenyein minden csapat annyi pontot kap, ahány csapatot megelız + 1 pontot, kivétel, ha holtverseny van. b.) Az azonos helyen végzett csapatoknak a csapat számára kedvezıbb (magasabb) pontszámot kell adni. (2) Ranglisták kiszámítása: A ranglistát az adott év január elsejétıl, december 31-ig megrendezett versenyek összes eredményébıl számítják b.) Ranglistát csak páros, valamint formáció legmagasabb kategóriájában számítanak c.) Ranglistát azokban a kategóriákban hirdetnek, ahol a versenyek 80%-ban legalább 3 versenyzı páros, vagy formáció vett részt! A ranglista véglegesítése 1./ A megadott határnapra az összpontszámok alapján megtörténik a ranglista véglegesítése. 2./ Határnap az versenyszezon utolsó versenyének dátuma. 3./ A legmagasabb pontszámmal rendelkezı csapat, páros nyeri el a ranglista elsı helyét. 4./ A további helyezések az összpontszámok egyre csökkenı nagyságából következnek Tagváltás a csapatban, minısítés (1) Ha egy versenyzıcsapat tagjai különbözı okok miatt nem kívánnak a továbbiakban együtt táncolni, versenyezni, akkor cserére kerül sor. a cserét minden esetben a Fashion Dance 2002 Kft jegyzi be a versenykönyvekbe. b.) cserekor a szétvált csapat tagjai eddigi közösen szerzett ranglista pontjaikat elvesztik c.) partnercsere, csapatváltás egy versenyévadban csak egyszer lehetséges. Rendkívüli esetben a Fashion Dance 2002 Kft Elnöksége még egyszer engedélyezheti a partnercserét d.) Ha egy csapat bıvítésre kerül: 1./ A többség határozza meg a csapat minısítését. 2./ A többségnek ( régi emberek száma ) minimum 66%-nak kell lennie az új bıvített csapat összlétszámához viszonyítva. 3./ A rendszer csak felfelé nyílt. 4./ Az új ember megkapja a meghatározó csapattagok pontszámát, és késıbbiekben sem veszti el azt. (Tehát késıbb már nem kerülhet vissza alacsonyabb kategóriájú csapatb (2) Amennyiben az új csapat, páros más-más sportszervezet versenyzıibıl alakult, úgy a vegyes-csapat, vegyespáros létrejöttét csak a Szakági Elnökség engedélyezheti, de csak mindkét sportszervezet hozzájárulása alapján. 13

14 A Fashion Dance 2002 Kft Elnöksége minden esetben, tiszteletben tartja, illetve minden sportszervezet belügyének tekinti azt, hogy az adott sportszervezet engedélyezi bármely versenyzıje részére a vegyes-páros létrejöttét vagy sem. (3) Vitás kérdésekben a Fegyelmi Bizottsághoz kell fordulni. Egyes indokolt esetekben a Bizottság méltányossági okokból engedélyezheti az átigazolást az átigazolási idın túl is. (4) Amennyiben a táncost írásos szerzıdés köti a sportszervezetéhez, akkor az abban foglaltak az irányadók. Polgárjogi szerzıdések feletti vitában egyik fél sem kérheti a Fegyelmi Bizottság döntését A versenykönyv (1) A versenykönyv a Fashion Dance 2002 Kft hivatalos okmánya. Az edzık részére külön versenykönyv kerül bevezetésre, amely tagsági könyvként is szerepel, és tartalmazza a minısítést is. (2) A versenykönyv - függetlenül attól, hogy ki vásárolja meg - kitöltés után a versenyzı tulajdona (3) A versenykönyve bármit bejegyezni a Fashion Dance 2002 Kft illetékesének, a versenyzı sportszervezet vezetıjének vagy a versenyeken a versenyvezetıi testület arra illetékes tagjának lehet. (4) A versenykönyvet a versenyzıtıl adategyeztetés felvételének idejére vagy versenyen történı nevezés, illetve a verseny idejére lehet csak elvenni (5) csak olyan versenykönyvvel lehet versenyre nevezni, illetve versenyen rajthoz állni amely szabályosan és jól olvashatóan van kitöltve b.) amelyikben benne van a versenyzı fényképe c.) amelyikbıl kitőnik, hogy a versenyzı a Fashion Dance 2002 Kft melyik tagszervezetének a tagja d.) amelyikben az adott versenyévadra érvényes startbélyeg van e.) amelyikben érvényes sportorvosi igazolás van f.) amelybıl egyértelmően megállapítható a versenyzı kora g.) amelyben egyértelmő, hogy melyik kategóriába tartozik (7) A versenyzı versenykönyvében a sportszervezethez való tartozás csak akkor érvényes, ha az adott rovat jól olvashatóan és egyértelmően van kitöltve; továbbá azt a sportszervezet vezetıje vagy oktatója saját kezőleg aláírta. Nem lehet elfogadni az aláírás helyett csak a sportszervezet bélyegzıjét. (8) Egyéni versenykönyvvel kell, rendelkezzen minden versenyzı!!! 23.. A versenyek idıtartama (7) A versenyeket úgy kell szervezni, illetve lebonyolítani, hogy a gyermek korcsoportok versenyei legkésıbb 22 órára befejezıdjenek eredményhirdetéssel b.) a junior korcsoport versenyei legkésıbb délután 23 órára befejezıdjenek eredményhirdetéssel c.) országos pontszerzı versenyeket legkorábban 10 órától lehet megrendezni. d.) vasárnap és ünnepnapokon a rendezvényt legkésıbb 22 óráig be kell fejezni 24.. Díjak, költségtérítések (7) A Fashion Dance 2002 Kft hivatalos versenyein a versenyvezetıség tagjait írásban, a fizetendı tiszteletdíj és útiköltség térítés megjelölésével kell felkérni. A tiszteletdíj mértékét a Fashion Dance 2002 Kft üzletszabályzata tartalmazza. (8) A Fashion Dance 2002 Kft hivatalos versenyein a versenybíróknak útiköltség térítésként gyorsvonat I. osztály díjtétele szerinti összeget, illetve személygépkocsi üzemanyagköltség összeget kell téríteni. Az esetleges autópálya használati díjat - számla ellenében - a rendezı fél köteles megfizetni. (9) Külföldi versenybírók tiszteletdíja és útiköltsége a nemzetközi szabályok szerint kerül kifizetésre (10) A Fashion Dance 2002 Kft versenyein nevezési díj a Fashion Dance 2002 Kft üzletszabályzata alapján kerül megállapításra. (11) A versenykönyv ára és a regisztrációs díj összege a Fashion Dance 2002 Kft üzletszabályzata alapján kerül megállapításra. (12) A Fashion Dance 2002 Kft hivatalos versenyein a döntıbe jutottaknak a verseny minısítése szerint a következı díjazásban kell részesülniük: formáció C kategóriás versenyeken: oklevél + a dobogósoknak érem is formáció B kategóriás versenyeken: oklevél + 1. helyezett csapatnak 1 kupa, a dobogósoknak érem 14

15 formáció A kategóriás versenyeken: oklevél + dobogós csapatoknak 1-1 kupa és érem Páros kategóriákban: oklevél + 1. helyezetteknek kupa, a helyezetteknek érem PDT kategóriákban: oklevél + a dobogósoknak érem MANÓ kategóriában: oklevél + a dobogósoknak érem START kategóriában: minısítés az oklevélen (arany, ezüst vagy bronz), érembetét az oklevélen (13) Pénzdíjas verseny esetén a díjazás összegét a versenykiírásban elıre ismertetni kell. A pénzdíjat az eredményhirdetés után a nyerteseknek az elızetesen ismertetett megosztás szerint át kell adni. (14) A pontszerzı versenyekért - a versenyrendezési kérelem pozitív elbírálása után - az üzletszabályzat alapján rendezési díjat kell fizetni a rendezı félnek a Fashion Dance 2002 Kft részére Dopping (1) Doppingolni szigorúan tilos. A dopping definíciója: a NOB szabályzat szerint tiltott anyagok használata a táncos által, illetve ezen anyagok továbbítása a táncosnak. Minden táncos köteles magát alávetni dopping vizsgálatnak, amennyiben az amatırök doppingellenırzését végzı szervezet erre felszólítja. A vizsgálat megtagadása úgy kezelendı mintha az "pozitív" eredménnyel zárult volna, az ilyenkor szokásos eljárást vonva maga után. Minden "pozitív" vizsgálati eredményt jelenteni kell a Fashion Dance 2002 Kft-nek, Bárki, aki a dopping szabályok ellen bújt vagy segít azok megsértésében úgy kezelendı, mint szabálysértı és fegyelmi eljárás indítandó ellene Óvás (1) Óvást abban az esetben lehet benyújtani, ha a versenyszabályt olyan súlyos mértékben sértette meg a verseny valamelyik szereplıje, hogy annak döntı hatása volt a végeredmény kialakulására. (2) Az óvást megelızendı, kifogást lehet emelni a versenyfelügyelınél, aki lehetıség szerint kezeli a panaszt. (3) Az óvást a verseny végétıl számított 48 órán belül írásban kell benyújtani a Fashion Dance 2002 Kft irodájának. (4) Az óvás díja versenyenként Ft, melyet az óvás benyújtását követı 48 órán belül be kell fizetni a Fashion Dance 2002 Kft számlájára. A befizetéshez csekket a versenyfelügyelı biztosít. (5) Óvást a Fashion Dance 2002 Kft vizsgálja ki, a beadástól számított 15 munkanapon belül. (6) Amennyiben az óvás jogosságát az Elnökség megállapítja, az óvási díját vissza kell fizetni Záró rendelkezések (1) A Versenyszabályzat hatályba lépésének ideje: január 1. (2) Ezen Versenyszabályzat hatályba lépésének napjától minden korábbi Versenyszabályzat, illetve a versenyszabállyal kapcsolatos rendelkezés hatályát veszti Összeállította: Juhász Péter Budapest, JÓVÁHAGYVA: 15

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA és VERSENYRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA és VERSENYRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA és VERSENYRENDEZÉSI ÚTMUTATÓJA 2005 összeállította Mátraházi Imre, Gál László, Juhász Sándor, Rab József, Dr. Tölg-Molnár László E kézikönyv összeállításánál

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT AKROBATIKUS ROCK N ROLL SZAKÁG VERSENYSZABÁLYZAT

VERSENYSZABÁLYZAT AKROBATIKUS ROCK N ROLL SZAKÁG VERSENYSZABÁLYZAT VERSENYSZABÁLYZAT AKROBATIKUS ROCK N ROLL SZAKÁG VERSENYSZABÁLYZAT akrobatikus rock n roll szakág TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 2. Általános meghatározások... 4 3. A versenyzőkre vonatkozó rendelkezések...

Részletesebben

Szolnok, 2010. január 23.

Szolnok, 2010. január 23. A MAGYAR KYOKUSHIN KARATE SZERVEZET VERSENYSZABÁLYKÖNYVE 10. MÓDOSÍTOTT KIADÁS Szolnok, 2010. január 23. A Magyar Kyokushin Karate Szervezet céljainak teljesítése érdekében úgy minısíti, hogy a versenyek

Részletesebben

A Magyar TáncSport Szakszövetség Versenytánc Szakág

A Magyar TáncSport Szakszövetség Versenytánc Szakág A Magyar TáncSport Szakszövetség Versenytánc Szakág VERSENYSZABÁLYZATA 2016 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1 Általános rész... 4 2 Általános meghatározások... 5 VERSENYZŐK... 6 3 A versenyző páros...

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE VERSENYSZABÁLYZAT

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE VERSENYSZABÁLYZAT ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE VERSENYSZABÁLYZAT 2007 Az Ultrafutók Magyarországi Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) a Magyar Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: MASZ) Alapszabályának 43. (4)

Részletesebben

TR CONSULT RALLYE SPRINT BAJNOKSÁG 2011

TR CONSULT RALLYE SPRINT BAJNOKSÁG 2011 TR CONSULT RALLYE SPRINT BAJNOKSÁG 2011 RSB 2011 2 TR CONSULT Rallye Sprint Bajnokság 2011 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. A Balatonyi Racing Team és a Marco Racing Team Kft. (a továbbiakban BRT-MRT), 2011.

Részletesebben

RALLYE SPRINT BAJNOKSÁG 2009 RSB 2009 2

RALLYE SPRINT BAJNOKSÁG 2009 RSB 2009 2 RSB 2009 2 Rallye Sprint Bajnokság 2009 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. A Balatonyi Racing Team és a Marco Racing Team Kft. (a továbbiakban BRT-MRT), 2009. évre Rallye Sprint Bajnokság 2009 névvel versenysorozatot

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2008-2009. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET Összeállította: Nádráné Tóth Borbála osztályvezetı koordinálásával

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben

JNKSZ MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG KÖZÉPISKOLÁS AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2006/2007.

JNKSZ MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG KÖZÉPISKOLÁS AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2006/2007. JNKSZ MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG KÖZÉPISKOLÁS AMATİR KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2006/2007. Olyan egyesületi igazolt játékos, aki a 2006/2007-es bajnoki évben együttese színeiben már pályára lépett,

Részletesebben

A Magyar TáncSport Szakszövetség Versenytánc Szakág VERSENYSZABÁLYZAT 2015.01.01-TŐL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAINAK KIVONATA

A Magyar TáncSport Szakszövetség Versenytánc Szakág VERSENYSZABÁLYZAT 2015.01.01-TŐL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAINAK KIVONATA A Magyar TáncSport Szakszövetség Versenytánc Szakág VERSENYSZABÁLYZAT 2015.01.01-TŐL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAINAK KIVONATA FIGYELEM! A KIVONAT NEM TELJESKÖRŰ, CSAK A FONTOSABB SZABÁLYZATVÁLTOZÁSOKAT TARTALMAZZA!

Részletesebben

A Magyar Evezs Szövetség Edzés- és Versenyszabályai

A Magyar Evezs Szövetség Edzés- és Versenyszabályai A Magyar Evezs Szövetség Edzés- és Versenyszabályai A 2011-ben elfogadott módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt szabályzat. Tartalomjegyzék I. Célok és alapelvek 4. o II. Alkalmazási terület

Részletesebben

Iktató szám: 88 / 2013. Tárgy: KHESZ Versenykiírás 2013.

Iktató szám: 88 / 2013. Tárgy: KHESZ Versenykiírás 2013. Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 5 6 0 0 B é k é s c s a b a, B a j z a u t c a 1 1. T e l. : 6 6 / 3 2 8-9 4 5 ; f a x : 6 6 / 3 2 3-5 1 2 M a i l : k h e s z @ m a i l. g l o b o n e t. h u

Részletesebben

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18.

MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2009. január 18. MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG FEGYELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. január 18. A Fegyelmi Szabályzat hatálya 1. (1) A Magyar Floorball Szakszövetség (a továbbiakban: Szövetség) Fegyelmi Szabályzatának (a

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bajnokság 2012 - tervezet 09.20/1

Magyar Nemzeti Bajnokság 2012 - tervezet 09.20/1 Magyar Nemzeti Bajnokság 2012 - tervezet 09.20/1 Magyarország Nemzeti Bajnoka címet lehet elnyerni: - Rövidtávú - Középtávú - Hosszútávú - fiatalok versenyén Általános szabályok a Magyar Postagalamb Sportszövetségben,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

2015. évi Triplett válogató verseny versenykiírása

2015. évi Triplett válogató verseny versenykiírása Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Pétanque Federation H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 2015. évi Triplett válogató verseny

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

DECATHLON Országos Egyetemi és Főiskolás B33 Kosárlabda Bajnokság (MEFOB) 2014

DECATHLON Országos Egyetemi és Főiskolás B33 Kosárlabda Bajnokság (MEFOB) 2014 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. DECATHLON Országos Egyetemi és Főiskolás B33 Kosárlabda Bajnokság (MEFOB) 2014 Versenykiírása 2014 1 EFB33 Kosárlabda Bajnokság MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE A tagja H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (36-1) 46 06 805 Adószám: 18170366-2-42 1) 46 06 806 Bankszámlaszám: teke@tekesport.hu 11714006-20422347

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2016. évi Versenykiírása

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2016. évi Versenykiírása Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2016. évi Versenykiírása 1. A VERSENYEK CÉLJA A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken Magyarország 2016 évi

Részletesebben

MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2015/2016.

MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. 5. d) Ebben a bajnokságban NEM SZEREPELHET olyan játékos, aki a 2015/2016-es bajnoki évre rendelkezik az MKOSZ JNSZ Megyei Szövetsége

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

MÓRÁS Mővészeti Verseny 2013

MÓRÁS Mővészeti Verseny 2013 Tisztelt Igazgató Nı/Úr! Tisztelt Csoportvezetık! Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mővészeti Iskola Dombrád, a Free Dance Alapfokú Mővészeti Iskola

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG 2015. ÉVI VERSENYRENDELKEZÉSEI

A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG 2015. ÉVI VERSENYRENDELKEZÉSEI A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG 2015. ÉVI VERSENYRENDELKEZÉSEI A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG 2015. ÉVI VERSENYRENDELKEZÉSEI VITORLÁS HAJÓK VERSENYEIRE 5/2015. (2015.01.13.) számú MVSz elnökségi határozat Bevezető

Részletesebben

Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság női és férfi 2013-2014. évi I. osztály Versenykiírása

Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság női és férfi 2013-2014. évi I. osztály Versenykiírása Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság női és férfi 2013-2014. évi I. osztály Versenykiírása 1. A bajnokság szervezője: A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Versenyalbizottság

Részletesebben

Magyar Autómodell Bajnokság

Magyar Autómodell Bajnokság Magyar Autómodell Bajnokság ELEKTROMOTOROS KATEGÓRIÁK SZABÁLYZATA 2008 2009 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ELEKTROMOS VERSENYEK MAB VERSENYKATEGÓRIÁK BETÉTKATEGÓRIÁK MELLÉKLETEK MAGYAR MODELLEZİ SZÖVETSÉG A szabályzat

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőtt Férfi Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2015/2016.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Felnőtt Férfi Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 2015/2016. MAGYA R KOSÁ RLA BDÁ ZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBA LL FEDERATION H-114 6 Budape st, Ist vánm ezei út 1-3. I E-mail: m kosz@hunbasket.hu Telefon/ Phone: +36 1 460 6825 I Fax: +36 1 252 3296

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

4. LOVAGLÁS SZABÁLYAI

4. LOVAGLÁS SZABÁLYAI 4. LOVAGLÁS SZABÁLYAI A RÉSZ 4.1 Alkalmazás területe 4.1.1 Az alábbi szabályokat kell alkalmazni a lovaglás versenyszámban, amely akadályugratás egyéniben és váltóban 350m/perc sebességgel, míg fedett

Részletesebben

A MÚSZ 2012. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendő versenyek tervezett kiírása

A MÚSZ 2012. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendő versenyek tervezett kiírása VERSENYKIÍRÁSOK A MÚSZ 2012. évi Országos Bajnokságai és a MÚSZ által rendezendő versenyek tervezett kiírása A versenyek célja: A MÚSZ (továbbiakban: Szövetség) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken

Részletesebben

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE KÖZÉPISKOLÁK Kőbányai Diáksport Bizottság Kocsis Sándor Sportközpont Fontosabb címek, telefonszámok Általános tudnivalók Versenykiírások Mellékletek Fontosabb kőbányai

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség 2014-2015. évi Teremröplabda Versenyszabályzata Versenykiírás. Tartalomjegyzék

A Magyar Röplabda Szövetség 2014-2015. évi Teremröplabda Versenyszabályzata Versenykiírás. Tartalomjegyzék A Magyar Röplabda Szövetség 2014-2015. évi Teremröplabda Versenyszabályzata Versenykiírás Tartalomjegyzék Általános rész I. Nemzeti Bajnokság I. osztály, Nemzeti Bajnokság II. osztály, Magyar Kupa... 3

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Versenykiírás. 1. Hatálya. 2. A verseny célja. 3. A versenyen való részvétel

Versenykiírás. 1. Hatálya. 2. A verseny célja. 3. A versenyen való részvétel Versenykiírás 1. Hatálya 1.1. Jelen versenykiírás Magyarország 2014-as felnőtt, férfi, női amatőr, III. Magyar Indoor Országos Tamburello kupájára vonatkozik, melyet a Magyar Tamburello Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa. Országos Ju-Jitsu Verseny Versenykiírás. 2005 november 26. Kecskemét, Városi Sportcsarnok, Olimpia u. 1.

XI. Kecskemét Kupa. Országos Ju-Jitsu Verseny Versenykiírás. 2005 november 26. Kecskemét, Városi Sportcsarnok, Olimpia u. 1. XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny Versenykiírás 2005 november 26. Kecskemét, Városi Sportcsarnok, Olimpia u. 1. XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny 2005 november 26. Kecskemét, Városi

Részletesebben

IMMAF világszervezet által felügyelt

IMMAF világszervezet által felügyelt 2015 2016 IMMAF világszervezet által felügyelt MAGYAR AMATŐR MMA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA képviselő szervezet: Magyar MMA Prémium Liga Az őszi Bajnoki szezon helyszínei és időpontjai: Első forduló: 2015

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása

A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása A Budapesti Vízilabda Szövetség 2015/2016. évi bajnokságainak versenykiírása 1. Általános rendelkezések: A bajnokságok kiírója és kiírásának alapja: A Budapesti Vízilabda Szövetség (BVLSZ), és alapja a

Részletesebben

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT az AXA Önkéntes Nyugdípénztár tevékenységéhez Érvényes: 2012. április 1-tıl 1. BEVEZETÉS A Pénztár Igazgatótanácsa szabályzatrendeleti felhatalmazásával (lásd Alapszabály, A. III.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

STEEL DARTS NEMZETI BAJNOKSÁG ÉS MAGYAR KUPA NŐI ÉS FÉRFI EGYÉNI VERSENYKIÍRÁSA A 2016. VERSENYÉVADRA

STEEL DARTS NEMZETI BAJNOKSÁG ÉS MAGYAR KUPA NŐI ÉS FÉRFI EGYÉNI VERSENYKIÍRÁSA A 2016. VERSENYÉVADRA STEEL DARTS NEMZETI BAJNOKSÁG ÉS MAGYAR KUPA NŐI ÉS FÉRFI EGYÉNI VERSENYKIÍRÁSA A 2016. VERSENYÉVADRA Budapest, 2015. október. 6. oldal 1 I. A verseny célja A Magyar Darts Szövetség (a továbbiakban: MDSZ)

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség Versenyszabályzata a 2015. évre (2015/02/27)

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség Versenyszabályzata a 2015. évre (2015/02/27) A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség Versenyszabályzata a 2015. évre (2015/02/27) I. Versenyengedély II. Versenyrendszer III. A nehézségi versenyek szabályai IV. A gyorsasági versenyek szabályai V. A

Részletesebben

Ritmuscsapatok Országos Modern Tánc versenyének versenyszabályzata! 2016

Ritmuscsapatok Országos Modern Tánc versenyének versenyszabályzata! 2016 Ritmuscsapatok Országos Modern Tánc versenyének versenyszabályzata! 2016 VERSENYRENDSZERÜNK: Versenyünk AMATŐR szintű Táncversenysorozat! A Tánc, mint sportág megismertetése és tömegbázis teremtése és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2014/2015.

MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. MEGYEI AMATŐR KÖZÉPISKOLÁS KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. 5. d) Ebben a bajnokságban NEM SZEREPELHET olyan játékos, aki a 2014/2015-es bajnoki évre rendelkezik a JNSZ Megyei Kosárlabda Szövetség

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A kerékpársport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG SALAKMOTOROS NYÍLT EGYÉNI MAMS KUPA

MAGYARORSZÁG SALAKMOTOROS NYÍLT EGYÉNI MAMS KUPA Utánpótlás sport MAGYARORSZÁG SALAKMOTOROS NYÍLT EGYÉNI MAMS KUPA ALAPKIÍRÁS 2013 Készítette: A MAMS Salakmotoros Szakága Jóváhagyta: A MAMS Elnöksége Kiadja: A MAMS Ttitkársága A MAGYARORSZÁG NYÍLT EGYÉNI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE ALSZÖVETSÉGE A tagja H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (36-1) 46 06 805 Adószám: 18170366-2-42 (36-1) 46 06 806 Bankszámlaszám: teke@tekesport.hu 11714006-20422347

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT - ÉS HELYTİL FÜGGETLEN TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEMZETI RÖGBI BAJNOKSGÁNAK és további versenyeinek 2014/2015. ÉVI KIÍRÁSA MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG Magyar Sport Háza 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. III. Telefon: (36)- 30 450 5006

Részletesebben

Budapesti Vízilabda Szövetség 1053 Budapest, Curia u. 3. II. em. 4. Tel/Fax.: 266-8045 www.bvlsz.hu e-mail: bvlsz@bvlsz.hu

Budapesti Vízilabda Szövetség 1053 Budapest, Curia u. 3. II. em. 4. Tel/Fax.: 266-8045 www.bvlsz.hu e-mail: bvlsz@bvlsz.hu Budapesti Vízilabda Szövetség 1053 Budapest, Curia u. 3. II. em. 4. Tel/Fax.: 266-8045 www.bvlsz.hu e-mail: bvlsz@bvlsz.hu A Budapesti Vízilabda Szövetség 2012/2013. évi bajnokságainak versenykiírása 1.

Részletesebben

Megyei DSSZE vezetői. B.-A.-Z. Megye DSB körzeteinek elnökei

Megyei DSSZE vezetői. B.-A.-Z. Megye DSB körzeteinek elnökei Megyei DSSZE vezetői B.-A.-Z. Megye DSB körzeteinek elnökei Körzet Név Levelezési cím Elérhetőségek E-mail cím Megyei elnök Fazekas Miklósné 3530 Miskolc, Szent István u. 39. 30/535-6672 fazildi@hotmail.com

Részletesebben

Magyarország Endurocross Bajnokságainak és MAMS Kupáinak Kiírása

Magyarország Endurocross Bajnokságainak és MAMS Kupáinak Kiírása Magyarország Endurocross Bajnokságainak és MAMS Kupáinak Kiírása 2016 Készítette: A MAMS Enduro Szakági Tanács Jóváhagyta: A MAMS Elnökség Kiadja: A MAMS Titkárság További szakági információk: www.mams.hu

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459.

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459 napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcs Város Önkormányzata /2009. (.) számú rendelete a vásárokról

Részletesebben

A SZENIOR ÚSZÁS MAGYARORSZÁGI VERSENYSZABÁLYAI (Kiegészítés a FINA SW szabályaihoz) Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége

A SZENIOR ÚSZÁS MAGYARORSZÁGI VERSENYSZABÁLYAI (Kiegészítés a FINA SW szabályaihoz) Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége A SZENIOR ÚSZÁS MAGYARORSZÁGI VERSENYSZABÁLYAI (Kiegészítés a FINA SW szabályaihoz) Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége 1. A VERSENYSZABÁLYOK HATÁLYBA LÉPÉSE Jelen szenior versenyszabályok a Magyarország

Részletesebben

A Fashion Dance 2002 Kft. Fashion Dance szakág VERSENY-, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A Fashion Dance 2002 Kft. Fashion Dance szakág VERSENY-, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Fashion Dance 2002 Kft. Fashion Dance szakág VERSENY-, ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 I. FEJEZET...3 Általános rész...3 II. FEJEZET...3 A Fashion Dance verseny...3 Általános

Részletesebben

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület

Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Badacsonytomaji Szörfklub Sportegyesület A szervezet rövidített neve: Badacsonytomaji Szörfklub S.E.

Részletesebben

szombathelyrallye2008 június 6-8.

szombathelyrallye2008 június 6-8. szombathelyrallye2008 június 6-8. Versenykiírás R2 VERSENYKIÍRÁS A Szombathely Rallye 2008 Versenykiírása az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei, valamennyi FIA Rallye Bajnokságra vonatkozó Általános

Részletesebben

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyı elıtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 88. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

Magyarország Csörgőlabda Utánpótlás Nemzeti Bajnokság 2013-2014. évi Versenykiírása

Magyarország Csörgőlabda Utánpótlás Nemzeti Bajnokság 2013-2014. évi Versenykiírása Magyarország Csörgőlabda Utánpótlás Nemzeti Bajnokság 2013-2014. évi Versenykiírása 1. A bajnokság szervezője: A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Parasport Albizottság

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Programkiírás Gyır 2016. 05. 21.

Programkiírás Gyır 2016. 05. 21. Gyır/Aranypart Programkiírás Gyır 2016. 05. 21. Felelıs rendezı: Nagy Sportágválasztó Szervezı Iroda Alapító és jogtulajdonos: Magyar Olimpiai Bizottság Minısítés: Kiemelt sportrendezvény Idıpont: 2016.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyarország Csörgőlabda Nemzeti Bajnokság 2014-2015. évi I., II. osztály Versenykiírása

Magyarország Csörgőlabda Nemzeti Bajnokság 2014-2015. évi I., II. osztály Versenykiírása Magyarország Csörgőlabda Nemzeti Bajnokság 2014-2015. évi I., II. osztály Versenykiírása 1. A bajnokság szervezője: A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Parasport Albizottság

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg Budapest, 2006. november 20. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı

Részletesebben

D Í J U G R A T Ó S Z A B Á L Y Z A T

D Í J U G R A T Ó S Z A B Á L Y Z A T M a g y a r L o v a s s p o r t S z ö v e t s é g D í j u g r a t ó S z a k b i z o t t s á g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D Í J U G R A T Ó S Z A B Á L Y Z A T VALAMINT S Z

Részletesebben

A Magyar Amerikai Football Szövetség Versenyszabályzata. Érvényes:2013. június 10-től

A Magyar Amerikai Football Szövetség Versenyszabályzata. Érvényes:2013. június 10-től A Magyar Amerikai Football Szövetség Érvényes:2013. június 10-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (továbbiakban MAFSZ) Elnöksége a 2004. I. törvény (továbbiakban Sporttörvény) 23. (1). alapján az amerikai football

Részletesebben