A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács tagjainak javaslatai az elektronikus hírközlési szabályozás felülvizsgálatához november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács tagjainak javaslatai az elektronikus hírközlési szabályozás felülvizsgálatához 2010. november"

Átírás

1 A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács tagjainak javaslatai az elektronikus hírközlési szabályozás felülvizsgálatához november Szükségesnek tartjuk, hogy egyértelmű szabályozást nyerjen a hatályos jogrenden belül az Eht. helye, szerepe és ehhez képest a többi jogszabályhoz való viszonya tekintettel arra, hogy különösen a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal és a fogyasztóvédelem illetékes szerveivel való kapcsolattartás során rendszeresen felmerül a Polgári Törvénykönyv mint az Eht ának (2) bekezdése alapján az előfizetői szerződések háttérjogszabálya valamint a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény ( Fgytv. ) Eht-hoz való viszonya tisztázásának szükségessége. Az Eht ának (2) bekezdése értelmében: az előfizetői szerződésekre a Ptk. szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni. A szolgáltatók a nemzeti szabályozó hatóság gyakorlata kapcsán azonban számos esetben szembesülnek azzal, hogy a Ptk-nak, mint az előfizetői szerződések szempontjából törvény által meghatározott háttérjogszabálynak az alkalmazása nem következetes, az NMHH ugyanis többnyire fogyasztóvédelmi szempontokra hivatkozással (mint például az előfizetői szerződés lehetetlenülése kapcsán) az Eht a (2) bekezdésének, álláspontunk szerint olyan megszorító értelmezése mellett foglal állást, amely jogalkotói beavatkozást és értelmező/pontosító jellegű szabályozást igényel. I. MEGBÍZHATÓ ÉS KORSZERŰ HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK A FO- GYASZTÓKNAK ÉS A FOGYASZTÓKÉRT Fogyasztóvédelem: Az EU NRF által javasolt szabályozási megoldásokat a hatályos hazai normák általában már tartalmazzák, ezért implementációra nem minden kérdésben van szükség (pld: az előfizetői szerződés kötelező tartalmi kellékei: minimális minőségi paraméterek, első bekapcsolás időpontja, szerződés tartama, ügyfélszolgálati információk, árak, megszüntetéskor esedékes díjak, stb.) Figyelni kell azonban a fogalmak pontos elhatárolására, és az egyes kategóriákra vonatkozó rendelkezések következetes használatára (felhasználó, végfelhasználó, előfizető, fogyasztó stb.) Fogyasztóvédelmi rendelkezések hatálya, fogyasztó fogalma: az Európai Unió által elfogadott reform csomag a fogyasztóvédelmi rendelkezéseket a fogyasztókra és igény esetén a kis- és középvállalkozásokra kell alkalmazni. A szabályozás személyi hatályának, azaz a fogyasztó fogalmának meghatározása alapvető jelentőségű definíciós kérdés. A korábbi terminológia egyértelműen lakossági és nem lakossági ügyfélkör között tett különbséget. 1

2 Álláspontunk szerint a fogyasztóvédelmi intézkedések vonatkozásában történő különbségtétel abban az esetben indokolt, amikor valamely vállalkozás a szolgáltatónál nyilvánosan (ÁSzF keretében) elérhető feltételektől kedvezőbb kondíciókkal tudja igénybe venni a telekommunikációs szolgáltatást. Ennek megfelelően, amennyiben az ÁSzF-től eltérő, kedvezőbb kondíciók alkalmazása mellett dönt valamely vállalkozás (jellemzően nagyobb üzleti ügyfeleink), akkor ez indikálja azt, hogy bizonyos esetekben nem az általános, a fogyasztókra érvényes szabályok szerint kell eljárnia a szerződésben érintett feleknek. Azt javasoljuk tehát ennek keretében, hogy a külön, a felek által egyedileg megtárgyalt feltételek szerint létrejövő megállapodás formájában történjen elhatárolás a fogyasztóvédelmi rendelkezések alkalmazása tekintetében. A szerződések kötelező tartalmi elemeinek esetleges újraszabályozásánál kérjük a jogszabály előkészítőjét, hogy, fordítson figyelmet arra, hogy a rendelkezések ne legyenek túl bonyolultak, azaz a jogszabály legyen felhasználóbarát : az előfizetői szerződés egyik alkotóelemét jelentő egyedi előfizetői szerződés maradjon egyszerű, ezért, ne ebbe a körbe tartozóan, hanem ÁSZF-ben írják elő a mindennapi használathoz nem szükséges információk közlésének kötelezettségét. Ezzel elkerülhetővé válik a felesleges kettőzése az információknak és megmarad az egyedi szerződés egyedi jellege. A minőségi paraméterek és a szolgáltatási tartalmak meghatározása legyen kellően rugalmas a technológia semleges szabályozásra és a konvergencia követelményeire tekintettel, s ahol nem szükséges, ott ne kerüljön bevezetésre minimum érték. Szolgáltató váltás akadályainak csökkentése, lebontása A vonatkozó irányelvek fogyasztóvédelmi jellegű rendelkezéseinek ismeretében egyértelmű és valamennyi iparági szereplő által üdvözölt fejlemény a fogyasztók választási szabadságának növelését célzó szabályozási irány. E szabályozási célkitűzésekkel kapcsolatban lényegesnek tartjuk felhívni arra a szabályozó figyelmét, hogy a szabályozási célkitűzések érdemi megvalósítását helyezze a középpontba keretjellegű szabályozás megalkotásával, és a lehető legnagyobb mértékben adjon szabad kezet a szolgáltatóknak a szabályozás céljának megvalósítására. Nagyon fontos az arányosság elvének szemmel tartása. A HÉT a hírközlés piaci verseny fenntartása illetve fokozása érdekében egyetért azzal a szabályozói törekvéssel, amely a fogyasztó szolgáltató váltáshoz fűződő jogának biztosítását célozza, ugyanakkor álláspontunk szerint ennek jogszabályi feltételeit úgy kell kialakítani, hogy a - szolgáltatás semleges, - technológia semleges, - piaci erőtől független továbbá - átlátható és a szolgáltatók közötti egyenlő elbánást biztosító piaci versenyfeltételeket teremtő törvényi követelmény rendszer legyen. A szolgáltató váltás akadályainak csökkentése, lebontása során egyensúlyt kell teremteni a fogyasztói érdekek, valamint a szolgáltatók méltányolható gazdasági érdekei között, kü- 2

3 lönös tekintettel a szolgáltató által nyújtott kedvezmények fejében vállalt hűségszerződések fogyasztó általi lejárat előtti megszüntetésének következményeire. A hűségszerződések szabályozását is rendezni szükséges: a kérdés rendezését nem az NRF-re tekintettel kérjük, hiszen az EU reform csomagjában foglaltaknak a magyar gyakorlat megfelel, tehát itt csak formális rögzítésről lesz szó, ezért ennek szabályozói önmérséklettel, a gazdasági viszonyokba történő legkevesebb beavatkozással történő rendezését tartjuk indokoltnak. Javasoljuk a szabályozást a jelenleg jól működő rendszerhez igazítani, a piacnak szükséges, jó az előfizetőnek és a szolgáltatóknak is. A hűségszerződések bizonyos szolgáltatások esetén (például, amelyek igénybevételéhez nagy értékű végberendezés szükséges) üzletileg, mind a szolgáltató, mind az előfizető számára a legéletképesebb konstrukciót jelentik. Korszerű szabályozás igénye: pld. értesítési szabályok esetében szükséges megtalálni a legmegfelelőbb módot: ne papíralapú legyen feltétlenül, amely sem a fogyasztónak, sem a szolgáltatónak nem jó. (Pld: ÁSZF módosításról - lásd. ügyfélszolgálat nyitvatartási idejének módosítása - nem feltétlenül DM levélben a legcélszerűbb értesítést küldeni, vannak erre megfelelőbb felületek: elektronikus, IPTV, stb.) Az értesítési szabályok vonatkozásában is fontos, hogy azok kialakításánál a szabályozás legyen tekintettel a lehetséges megoldások költségeire, vagyis a kodifikált jogszabályi szövegbe kerüljön bele, hogy a szabályozó köteles legyen a részletszabályok, kötelezések meghozatala során költség haszon, elemzést végezni. NMHH felhatalmazások: a jogbiztonságot jobban szolgálja, ha a szabályozás normatív, és nem elsősorban diszkrecionális alapú (feltéve hogy a normatív szabályozás nem túlszabályozó). Kérjük, hogy a hatósági hatásköri felhatalmazások kiegyensúlyozottak legyenek. Az általános fogyasztóvédelmi szabályokra tekintettel történjen az implementáció, ne legyenek párhuzamos hatáskörök (MNHH, GVH és Fogyasztóvédelmi hatóság) és ne legyenek ugyanazon tárgyköröket eltérően rendező jogszabályok. A tájékoztatási szabályoknak a technikai fejlődésnek megfelelő módosítása elengedhetetlen. A vonatkozó irányelvek fogyasztóvédelmi jellegű rendelkezéseinek ismeretében egyértelmű és valamennyi iparági szereplő által üdvözölt fejlemény a fogyasztók választási szabadságának növelését és a fogyatékkal élő előfizetők speciális igényeinek kielégítését célzó szabályozási irány. E szabályozási célkitűzésekkel kapcsolatban lényegesnek tartjuk felhívni arra a szabályozó figyelmét, hogy a szabályozási célkitűzések érdemi megvalósítását helyezze a középpontba keretjellegű szabályozás megalkotásával. Nagyon fontos az arányosság elvének szemmel tartása. Nem lenne célszerű drága és felesleges előírásokat bevezetni. Mindenképpen előzetes vizsgálat és időszakonkénti felmérés szükséges. Felmondási szabályok: az erre vonatkozó szabályok módosítását indokolja azok bonyolultsága, a hűségidős szerződésekre vonatkozó egyértelmű szabályozási környezet hiánya. Itt is indokoltnak tartjuk továbbá az üzleti szerződések eltérő (külön) szabályozását, illetve annak megengedését, hogy a felek a szerződésükben amelyek egyedileg megtárgyalt feltételeket tartalmazhatnak eltérően állapodhassanak meg. 3

4 Ha a felmondás indoka az előfizető szerződésszegése, és az előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a szolgáltató felmondásával. A fenti szabályt ellenőrizhetetlennek és a szolgáltató részére méltánytalannak tartjuk; javasoljuk hatályon kívül helyezését. Javasoljuk a felmondási határidők számának 2-re történő csökkentését az átláthatóság kedvéért, javasoljuk, hogy egységes, előfizetők és szolgáltató vonatkozásában is 10 napos felmondási határidő alkalmazása kerüljön be a szabályozásba, az erről való értesítésnek a technológiai fejlődéshez történő megfelelő igazítása mellett. Az előfizetők tájékoztatása kapcsán az előzőekben megfogalmazott szabályozási kritika szellemében indokoltnak tartjuk a taxatív felsorolással operáló, kógens szabályozás helyett olyan szabályozás bevezetését, amely tekintettel van az előfizetőkkel való kapcsolattartás technológiailag rendkívül széles és egyre bővülő tárházára és ekként az írásbeli tájékoztatással azonos rangra emeli például az EPG, teletext, vagy az sms, illetőleg egyéb elektronikus módon történő tájékoztatást. Álláspontunk szerint az előfizetői szerződés szolgáltató általi felmondásának szabályozását érdemes átgondolni és újraszabályozni. Ügyfélszolgálatok működtetése: az ügyfélszolgálatok működésére vonatkozó szabályok vonatkozásában hosszú ideje nincs egyetértés a hatóságok között, mind az NHH, mind az NFH folyamatosan a leírtaktól eltérően értelmezi azt, hogy milyen csatornákon kell üzemeltetni ügyfélszolgálatot. A fogyasztói panaszok kezelését illetően hangsúlyozottan kívánjuk javasolni ezért, hogy a pénzügyi szektor esetében már igen hatékonyan működő megoldás a telekommunikáció területén is bevezetésre kerüljön. Nevezetesen, álláspontunk szerint mind az előfizetők, mind a szolgáltatók érdekeit az szolgálja leginkább, ha egy hatóság kezében összpontosul a fogyasztói panaszok kezelése. Ez a terület különös szakértelmet igényel, ezért javasoljuk, hogy az NMHH kerüljön megnevezésre, mint a fogyasztói panaszok tekintetében eljárni jogosult hatóság. Vásárlók könyve: Álláspontunk szerint a hírközlési szolgáltatók által üzemeltetett ügyfélszolgálatok nem minősülnek üzletnek és így a tevékenységre a Kertv. hatálya sem terjed ki- ugyanakkor a fogyasztóvédelmi hatóság ezzel ellentétes jogalkalmazási gyakorlatára tekintettel javasoljuk, hogy a szabályozó jogalkotási eszközzel vegye elejét a további problematikus és felesleges közigazgatási költséget és nem utolsó sorban szolgáltatói ráfordítást eredményező helyzetnek. Hibabejelentések nyilvántartása: Az Eht ában meghatározott hibabejelentési nyilvántartás és adattárolási követelmények túlzottan bürokratikusak. Javasoljuk azok jelentős deregulációját, és a szabályozási célt kielégítő arányos szabályozás bevezetését. Speciális tájékoztatási szabályok: A Telekom csomag a nemzeti szabályozó hatóság számára lehetővé teszi, hogy az emelt díjas csomagok tekintetében speciális tájékoztatási szabályokat írjon elő, akár a híváskezdeményezést közvetlenül megelőző időpontra is. Álláspontunk szerint a magyar számozási szabályok eleve indikálják, jelzik az 4

5 előfizetők számára, hogy emelt díjas számtartományban kezdeményeznek hívást. A magyar számtartományok egyértelmű és következetes kijelölése és használata szükségtelenné teszi a további megkülönböztető jelzések alkalmazását a díjak vonatkozásában. A számhordozás folyamata: álláspontunk szerint a hatályos nemzeti szabályozás maradéktalanul megfelel az uniós elvárásoknak. A vonatkozó kormányrendeletben előírt 4 órás számhordozási időablak a Keretirányelvben megfogalmazott 1 napon belüli szám aktiválási követelményhez képest már jelenleg is szigorúbb határidőt jelent és átadó illetve átvevő szolgáltatói minőségben egyaránt szerzett piaci tapasztalataink szerint a számhordozás folyamata a jelenlegi szabályozás mellett a gyakorlatban is zökkenőmentesen működik. Mindezek alapján nem látjuk szükségesnek e tekintetben a hatályos szabályozás módosítását. Szolgáltatói és hatósági panaszkezelési eljárások gyorsabbá, hatékonyabbá tétele, ügyfélszolgálati szabályozás újragondolása. A szolgáltatók oldalán előállt helyzetet méltányolva hasonlóképpen a közelmúltban a hatóság ügyintézési határidőit érintően végbement szabályozási változásokhoz javasoljuk a szolgáltató panaszkezelési, kivizsgálási határidejének 30 munkanapban történő megállapítását. A jelenlegi szabályozásból kitűnik, hogy az Eht. nem definiálja a panasz és a bejelentés fogalmát, e két definíció tisztázatlansága pedig jelentős ellentmondásokra ad okot a szolgáltatókkal szemben folyó hatósági vizsgálatok és a szolgáltatásminőségi feltételrendszernek való megfelelés során. Javasoljuk, hogy a jogalkotó teremtsen összhangot az elektronikus hírközlésre és a fogyasztóvédelemre vonatkozó szabályok között; különös tekintettel arra, hogy a bejelentés és panasz fogalmának tisztázatlansága okozta jogbizonytalanság a szolgáltatók részéről kiemelt jelentőségűként kezelt fogyasztóvédelmi bírság kiszabásához vezethet, emellett az előfizetőket/fogyasztókat is bizonytalanságban tartja. A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása: A HÉT egyetért azzal a szabályozói törekvéssel, amely a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének feltételeit kívánja megteremteni illetve javítani a hírközlési szektorban. Álláspontunk szerint a szabályozás kialakítása során ezen a téren is kiemelt figyelmet kell fordítani a fogyasztói érdekek és a szolgáltatók méltányolható gazdasági érdekei közötti egyensúly megteremtésére, az arányosságra. A szolgáltatásnyújtás feltételeire vonatkozó szabályozói elvárások számottevően nem nehezíthetik meg a szolgáltatók helyzetét. A HÉT álláspontja szerint a fogyatékkal élők számára a többi végfelhasználóéval egyenértékű hozzáféréshez szükséges felhasználói eszközök, végberendezések finanszírozása elsődlegesen állami feladat és azt technológia semlegesen és szolgáltató függetlenül kell megoldani. Javaslatunk egy olyan utalvány-rendszer alkalmazása lenne, amelyet az előfizetők az általuk választott bármely szolgáltatónál, bármely végberendezés beszerzésére szabadon tudnak felhasználni. Véleményünk szerint egy ilyen támogatási rendszer nem sértené a tilalmazott állami támogatásokra vonatkozó uniós előírásokat sem, egyenlő versenyfeltételeket biztosítana a piaci szereplők számára és biztosítaná a fogyatékkal élők számára is a szabad szolgáltató választási jog érvényesülését. 5

6 II. HATÉKONYAN MŰKÖDŐ VERSENYPIAC ÉS A SZOLGÁLTATÓK KÖZTI KAPCSOLATOK NGA-Access / beruházásösztönzés / piacelemzés A befektetés és az innováció ösztönzése: - A szolgalmi jog megszerzésével kapcsolatos eljárások egyszerűsítése mellett kérjük annak jogalkotási szinten történő megfelelő kezelését is, hogy a beruházásokhoz, építésekhez elengedhetetlenül szükséges tulajdonosi hozzájárulások különös tekintettel az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokra beszerzése, valamint az építési-engedélyezési eljárás ugyancsak egyszerűbbé és gyorsabbá váljon. - Optikai kábelek közterületen történő elhelyezése: az önkormányzatok kártalanítási igénnyel léphetnek fel, melynek jelenleg nincsenek meg a megfelelő szabályozási keretei. Egyrészt álláspontunk szerint az optikai hálózatok fejlesztését az önkormányzatok e kártalanítási igénye gátolhatja, másrészt az egyértelmű szabályozás hiánya miatt a kártalanítás összege egy előre be nem kalkulálható kiadást jelent az adott beruházásban. Javasoljuk, hogy legyen jogszabályi iránymutatás, amely alapján meghatározható a kártalanítás mértéke. - Ingatlanokra vonatkozó használati jogok és vezetékjog: A jelenleg hatályos jogszabályok nem rendezik kellő pontossággal a vezetékes technológiát használó hírközlési szolgáltatók vonatkozásában azon helyzeteket, amely esetekben más tulajdonában lévő ingatlanra, a felek megállapodása alapján, az ingatlan tulajdonosa és a hírközlési szolgáltató nyomvonalas használati jogot úgynevezett vezetékjogot kívánnak a hírközlési szolgáltató részére biztosítani, és azt, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni, annak érdekében, hogy szükség esetén a hírközlési szolgáltató az ingatlan-nyilvántartás alapján a vezetékjogra, mint dologi jogra hivatkozhasson. Annak érdekében, hogy a szükséges infrastrukturális beruházások alapján létesítendő vezetékek elhelyezésének és fennmaradásának jogi háttere biztosítva legyen, indítványozzuk a vonatkozó jogszabályok olyan tartalmú módosítását, amely biztosítja a hírközlési szolgáltatók számára, hogy vezetékjogot az ingatlan tulajdonosával kötött megállapodás alapján, erre vonatkozó államigazgatási határozat hiányában is létesíthessenek és bejegyeztethessenek az ingatlan-nyilvántartásba. A piacelemzés egyes elemeinek módosulása: - Piacelemzés: A JPE azonosítási eljárást annak megindításától számított legkésőbb 75 napon belül be kell fejezni. A hozott határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A határozat tervezetet az érdekeltekkel, az Európai Bizottsággal és a GVH-val egyeztetni kell, továbbá lehetőséget kell biztosítani, hogy az érdekeltek - az általuk adott véleményekkel kapcsolatos - hatósági ál- 6

7 láspontot megismerhessék a piacelemzési véghatározat meghozatalát megelőzően. A szabályozó hatóság a kötelezettségek kirovásakor, fenntartásakor illetve eltörlésekor legyen köteles figyelembe venni az addig alkalmazott szabályozás hatását is. A hatóság eljárása során biztosítani kell, hogy a piacelemzés és piacmeghatározás ne elavult adatokon alapuljon. - A kötelezettségek legyenek arányosak: A szabályozás erősítse meg az Eht.- ban eddig is belefoglalt arányosság és méltányosság elvét, azaz a szabályozási eszköz kiválasztásának feltétele legyen az előzetes, keresletre vonatkozó felmérés, illetve a költség-haszon hatás vizsgálata. A javaslat indoka az, hogy aránytalanul nagy terhet jelent olyan kötelezettségeknek a kirovása, amelyek jelentős befektetést igényelnek a kötelezett szolgáltató számára (műszaki fejlesztések, munkaerő), de nem találnak keresletre a jogosultak részéről. - A kockázatmegosztás: A technológiai fejlődés eredményeinek elterjesztéséhez szükséges beruházások, fejlesztések érdekében egyetértünk a beruházó kockázatainak szabályozó általi figyelembe vételével, a beruházás tényleges költségeinek a díjakban történő indokolt érvényesítése útján. Ugyanakkor kérjük, hogy a szabályozás fogalmazza meg egyértelműen, hogy a kötelezettségek kirovásánál a kockázatok figyelembevétele (eddig ez egy általános előírás volt) a szabályozott árak meghatározásában, valamint a kereskedelmi megállapodásokban rögzíthető mennyiségi és időbeli feltételek elfogadásában is megnyilvánul. Pl.: az LTE és az NGA beruházások jelentős tőkeráfordítást igényelnek, mindamellett, hogy kockázatosak (kereslet, technológiai struktúra megválasztása, árazás, szabályozás, makrogazdasági környezet), ezért az árszabályozás keretében nyíljon lehetőség arra, hogy ezek a kockázatok figyelembe vehetőek legyenek egy kockázati prémium által, illetve olyan kereskedelmi megállapodások jöhessenek létre, amelyek díjazzák a jogosult szolgáltatók hosszú távú, vagy a mennyiséggel kapcsolatos elkötelezettségét. - Piacfelügyelet: Javasoljuk, hogy az egyedi kérelemre, vagy hivatalból indult piacfelügyeleti eljárásokat a hatóság, az eljárás megindítását követő legkésőbb 90 napon belül, érdemi határozattal legyen köteles befejezni. - Adatszolgáltatás: Szükségesnek tartjuk az aránytalan terhet jelentő párhuzamos szolgáltatói adatszolgáltatások kiküszöbölését. Ennek érdekében javasoljuk, hogy a hatóság a birtokába került szolgáltatói adatszolgáltatásokat kezelje központilag, ezt követően indokolt és szükséges esetben már csak az ilyen módon rendelkezésére álló adatokat meghaladó esetleges további adatszolgáltatásra hívhatja fel a szolgáltatókat. III. HATÉKONY, RUGALMAS FREKVENCIAGAZDÁLKODÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉS VERSENY ÉS/VAGY TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSE MIATT SZÜKSÉGES MÓDOSÍTÁSOK: 7

8 A HÉT üdvözli az NRF Review-nak a spektrumgazdálkodás rugalmasságát megnövelő és ez által, a spektrumliberalizáció kiterjesztését elősegítő intézkedéseit, de felhívja a figyelmet arra, hogy a spektrumgazdálkodás területén az európai sávharmonizációt és a szolgáltatáscélú mozgószolgálati sávok interferenciamentes használatának a biztosítását továbbra is fő prioritásoknak tekinti. Ebben a kérdéskörben álláspontunk szerint 3 fókusz területet kell kiemelni, amelyek a rendelkezésre álló frekvenciák kellő időben történő hasznosítása; a frekvenciadíjak rendszerének és a frekvenciadíjak szintjének újragondolása; technológiasemlegesség biztosítása. I. Frekvenciák kiosztása Jelenleg több frekvenciatartományban vannak ki nem osztott frekvenciák Magyarországon. Ezek kihasználatlanul hagyása álláspontunk szerint az egyébként is szűkösen elérhető erőforrások tekintetében mesterséges hiányt teremt, ami nincs összhangban az EU törekvéseivel. A hatékony spektrumgazdálkodás egyik legfontosabb mércéje ugyanis a rendelkezésre álló frekvenciák hasznosítása. A mai igények tükrében ez elsősorban az összesen 11 MHz sávszélességű szabad 900 MHz-es frekvenciatartományok megfelelő előkészítés és konzultáció után történő - kiosztásának szükségességét jelenti átlátható, nyílt és megkülönböztetés mentes eljárások keretében. II. Frekvenciadíj rendszer átalakítása A HÉT üdvözli a szolgáltatáscélú mozgószolgálati sávok frekvenciahasználati díjrendszerének átalakítását illetően kialakult megegyezést azonban érthetetlennek tartja, hogy a frekvenciadíj rendszer módosítása miért nem került még kihirdetésre? Az elért eredményeket egy átmeneti időre megfelelőnek tartja, azonban szükségesnek tartja a díjrendszer - nemcsak a mozgószolgálati-, hanem a mikrohullámú frekvencia tartományokra is kiterjedő - hosszú távú koncepció szerinti teljes reformját, ami a kiemelkedően magas magyarországi frekvenciahasználati díjakat majd közelíti az európai benchmarkok felé a további fejlődés és befektetések ösztönzésére. A HÉT álláspontja szerint ez utóbbi azért is szükséges, mert az Európai Unió Engedélyezési Irányelvének 13. pontja szerint a frekvencia-használati díjakkal szemben alapvető elvárás, hogy azok tárgyilagos mérce szerint indokoltak, átláthatóak, megkülönböztetéstől mentesek és a céljukkal arányosak legyenek. A hazai díjakat illetően, azok magas szintje miatt erősen megkérdőjelezhető, hogy teljesülneke azokra nézve ezek a kritériumok. 8

9 A távközlési szolgáltatók által fizetendő extra magas díjak a hazai műsorszórók által fizetendő díjakhoz képest is jelentős eltérést mutatnak. Álláspontunk szerint, ezek közelítése, egyenlővé tétele szintén a hatékony spektrumgazdálkodás kérdéskörébe tartoznak. III. Technológiasemlegesség A technológia-semlegesség meghatározó eleme a spektrumgazdálkodás rugalmasabbá tételének, a piaci szempontú spektrumgazdálkodás kialakításának. Ebben a vonatkozásban a HÉT fő prioritásnak a 900/1800 MHz-es sávokban a technológia-semlegesség elvének a biztosítását tekinti különös tekintettel a GSM-irányelv implementációjára. IV. Egyéb állásfoglalások A HÉT véleménye szerint a másodlagos spektrumkereskedelem fontossága a jövőben érzékelhetően növekedni fog, például a szolgáltatáscélú mozgószolgálati sávok új, sávdíjas frekvenciadíj konstrukciójával összefüggésben, ezért a HÉT támogatja a másodlagos spektrumkereskedelem jogszabályi alapjainak a megteremtését. IV. TÁMOGATÓ HATÉKONY SZABÁLYOZÁS, KORSZERŰ TECHNOLÓGIA, INNOVATÍV ÜZLETI KÖRNYEZET Hatóság: Nagyon sok az NMHH számára adott egyedi ügyekre vonatkozó szabályozói és döntési felhatalmazás. Sokkal inkább szolgálja a jogbiztonságot, ha a szabályozás normatív, és nem elsősorban diszkrecionális alapú - amennyiben a normatív szabályozás nem túlszabályozó. Kérjük, hogy a hatósági hatásköri felhatalmazások kiegyensúlyozottak legyenek. A túlszabályozás az innováció gátja lehet. Nagyon gyors a technikai-technológiai fejlődés a szektorban, a szabályozó ne késve kövesse le a piaci folyamatokat, ne régi adatok alapján döntsön a jövőre nézve (pld: régi adatokon alapuló, régi piaci viszonyokra építő vizsgálatok, piacelemzés. ) Szorgalmazzuk a rendszeres a szabályozói beavatkozásokat megelőző érdemi konzultációt a szolgáltatókkal. A szabályozás frissítése és finomhangolása: A közvetítőválasztásra vonatkozó szabályozás frissítése során javasoljuk a hívásvégződtetés keretében történő közvetítőválasztásra vonatkozó rendelkezések törlését, figyelemmel arra, hogy ez a típusú szolgáltatás kizárólag jogszabályi szinten létezett és létezik jelenleg is, a gyakorlatban a szolgáltatók ilyen módon közvetítőválasztást nem nyújtanak. Bírságok: Az Eht a (2) bekezdésének g) pontjában írt azon szabályt, mely szerint a bírság felső határa műsorterjesztéssel kapcsolatos elektronikus hírközlési szabály megsértése esetén a jogsértő árbevételének 5%-: kirívóan aránytalannak tartjuk ahhoz képest, hogy egyéb esetekben a bírság maximuma 1%, vagy az alatti összeg. Javasoljuk, hogy a jogalkotó ezen aránytalanságot a bírság mértéke nagyságrendjének csökkentésével szüntesse meg. 9

10 Adatvédelem: A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló 2006/24/EK irányelvnek ( Irányelv ) a magyar jogszabályokba történő implementálása érdekében kerültek az Eht-ba a fent megjelöl adatkezelési szabályok. Az implementáció azonban sajnos úgy ment végbe, hogy a személyes adatok védelmét biztosító megfelelő garanciák nem épültek be maradéktalanul a hatályos törvénybe. Az Eht. sérelmezett szövegrészei azonban olyan tág teret engednek az adatvisszatartásra, megőrzésre, szolgáltatásra az ott megjelölt intézmények irányában, amely egyrészről nem egyeztethető össze a vonatkozó EU-s szabályozással, másrészről indokolatlanul kitágítja azokat a lehetőségeket, amikor előfizetők személyes adatai kikerülnek az azok kezelésére eredetileg jogosultak kezeléséből. Mindenképpen fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy az Eht adatkezelési szabályai általánosságban nem tartalmazzák a megfelelő garanciákat a személyes adatok védelmére, ezért a teljes fejezet felülvizsgálata elengedhetetlen. - Természetes személy nem természetes személy előfizetők/felhasználók adatainak a kezelése: Célszerű volna külön -ban (alfejezetben) rögzíteni az üzleti előfizetők jogos érdekeinek a védelmére vonatkozó rendelkezéseket. Az Eht. jelenlegi szabályozása szerint szövegszintű értelmezés mellett az üzleti előfizetőktől is kell DM hozzájárulást kérni, illetve számukra is biztosítani kell a TK-ből történő kimaradást (rejtett adatkezelés). A 2002/58/EK Irányelv több helyen is foglalkozik az üzleti előfizetők jogos érdekinek a védelmével, ezt a hazai szabályozás nem vette át. - A hatósági adatszolgáltatás rendjének szabályozási anomáliái (mely hatóságok, milyen időtartamra visszamenőleg és mely adatkör igénylésére jogosultak (Data retention): A jelenlegi szabályozás teljes átírására van szükség. Lenne egy díjfizetéshez kötött adatszolgáltatás (pl. szabs. hatóságok, Ket. alapján eljáró hatóságok, bírósági végrehajtó, polgári bíróságok, munkaügyi bíróságok részére), és lenne egy térítésmentes adatszolgáltatás (nyomozóhatóságok, személy- és tárgykörözés keretében adatot igénylő hatóságok, büntetőbíróságok, PSZÁF, GVH, Fogyasztóvédelem, APEH, Gyámhatóság, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, közjegyző). Másrészről indokolt a szolgáltatandó adatkör felülvizsgálata is. Az Eht és 159/A is tartalmaz adattovábbítási jogcímeket, de eltérő adat- és hatósági körre vonatkozóan. Az ún. Data Retention irányelv március 15-i implementálása óta a hatósági adatszolgáltatás szabályozása ellentmondásos, azonban az egységes jogértelmezés és a kiszámítható joggyakorlat kialakítása az érintett területen kiemelt jelentőségű. A jelenlegi szabályozás indokolatlanul kizár az adatigénylői körből egy sor hatóságot (pl. APEH, polgári bíróságok, stb.), illetve a nevesített hatóságok számára szolgáltatható adatkör is eltérő. Az adatmegőrzési kötelezettség teljesítése (támogató rendszerek fejlesztése, üzemeltetése, az eseti adatszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő humán-erőforrásigény) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra méltánytalan terhet ró, melynek viselését számos európai ország szabályozása megosztja az adatigénylő hatóság/állam és az elektronikus hírközlési szolgáltatók között (Dánia, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Svájc). Indokolt ezért a fenti hatósági kör számára az adatszolgáltatást költségarányos díjfizetéshez kötni. Ezzel párhuzamosan a (2) bekezdés szerinti, kiemelt társadalmi súlyú állami funkciókat ellátó hatóságok részére az adatszolgáltatás térítésmentességének a fenntartása továbbra is indokolt. A 2006/24/EK irányelv 4. cikk értelmében a megőrzött adatokhoz a szükséges és ará- 10

11 nyos mértékű hozzáférés érdekében a követendő eljárást és teljesítendő feltételrendszert a tagállamok határozzák meg nemzeti jogukban.] - Az elektronikus hírközlési szolgáltatók Avtv. 12. szerinti tájékoztatási kötelezettségének pontosítása: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. 12. értelmében az érintettet a kérésére tájékoztatni kell a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról, illetve arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelésről szóló tájékoztatási kötelezettség hiányzó szektor-specifikus részletszabályainak a kidolgozása szükséges. Hiányoznak pl. a részletszabályok arra vonatkozóan, hogy mikor kötheti díjfizetéshez a szolgáltató a tájékoztatást, amennyiben a folyó évben az előfizető ugyanarra a területre már nyújtott be tájékoztatási kérelmet. Az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésről készített hangfelvételt ingyenesen hallgathassa vissza az ügyfél, de célszerű volna a másolatkészítést az anyagköltség megtérítéséhez kötni. Jogértelmezési probléma az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésről készült hangfelvétel kiadhatóságának a megítélése, az Adatvédelmi Biztos is több ízben állást foglalt a kérdésben. A szektor-specifikus részletszabályok megteremtése mellett az adatkezelésről szóló tájékoztatáshoz fűződő joggal történő visszaéléseknek kíván gátat szabni a szabályozás az egységes eljárási rend lefektetésével, ti. számtalan esetben az ügyfelek naponta többször is hívják az ügyfélszolgálatot, később minden hívásról jegyzőkönyvszerű leiratot kérnek, amivel az ügyfélszolgálatok munkáját sokszor aránytalanul megnehezítik. Egy oldalról a feltétel nélküli visszahallgatáshoz való jog lefektetésével, más oldalról az anyagköltség megtérítéséhez (hanghordozó biztosítása) kötött másolatkészítési kötelezettség előírásával a probléma megnyugtatóan kezelhető.] - Az Eht. 159/A szerinti adatszolgáltatás, valamint a Be. 158/A szerinti lefoglalás jogintézménye viszonyának a rendezése: Az Eht. 159/A -ában szükséges rendezni a kérdést azzal, hogy akár a 159/A, akár a 157. alapján kezelt adatok vonatkozásában a Be. 158/A szerinti megőrzésre kötelezést és lefoglalást ne lehessen foganatosítani. A két szabályozó viszonyát (Eht., Be.) megnyugtatóan rendezni szükséges. Számos esetben a Be. alapján eljáró hatóság az Eht. 159/A - ában foglalt adatkezelési korlátokat megkerülve, az egy évnél régebbi adatokra vonatkozóan a Be.158/A -a alapján ( Számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés ) megőrzést rendel el, amelyet később lefoglal. Ugyanez a helyzet azon adatok vonatkozásában, amelyeket a szolgáltatók nem a 159/A, hanem a 157. alapján kezelnek (pl. díjfizetésre vonatkozó adatok ezeket a 159/A szerinti céllal nem lehet kezelni/átadni). - Az elektronikus levéltartalom kezelhetőségének, nyomozó hatóság általi lefoglalásának szabályozási ellentmondásai: A Be. illetve a Rendőrségi törvény megfelelő módosításával szükséges feloldani az elektronikus levéltartalom megismerhetőségére vonatkozó legfőbb ügyészi, illetve adatvédelmi biztosi álláspontok közötti ellentmondást. A Legfőbb Ügyész szerint az elektronikus levéltartalom megismerhetősége a Be. 158/A. -a alapján előzetes bírói engedély nélkül lehetséges, míg ahhoz az Adatvédelmi Biztos szerint a Be a szerint előzetes bírói engedély szükséges. A kérdést rendezni kell, ti. a szolgáltatókat a nyomozás akadályoztatása miatt rendszeresen bírság megfizetésére kötelezik abban az esetben, ha az Adatvédelmi Biztos álláspontját is figyelembe kívánják venni. 11

12 - Hálózati biztonság: A szolgáltatók jelenleg is jelentős erőforrásokat fordítanak a hálózat biztonságának kockázat alapú fenntartására illetve növelésére (pld: objektum és kábelvédelmi rendszerek alkalmazása, fejlesztése, hálózatmenedzsment eszközök fejlesztése a gyorsabb hibadetektálás érdekében; sérült átviteli utak átterhelési lehetőségeinek bővítése). Az implementáció során szükséges arra tekintettel lenni, hogy a Hatóság a biztonsági és/vagy integritási szint meghatározásához szükséges adatok körét a szolgáltatókkal egyeztetve határozza meg. Az érdekeltek szolgáltatások megkezdése és engedélyeztetése során nagyon sok adatot a szabályozó hatóság rendelkezésére bocsátanak, nem lenne szerencsés, ha egy más típusú adatszolgáltatási kötelezettség miatt duplikáltan kerülnének adatkörök jelentésre. V. ÚJ SZABÁLYOZÁS HATÁLYBALÉPÉSE Indokoltnak tartjuk a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a törvény kihirdetése és a hatálybalépése között egy hosszabb fokozatos átmeneti időszak akár a törvény egyes rendelkezéseinek lépcsőzetes hatálybaléptetése útján történő - biztosítását, amely lehetővé teszi a szolgáltatók, a hatóságok és a fogyasztók zökkenőmentes átállását az új szabályozási rezsimre. VI. KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY Álláspontunk szerint a Kbt. 61. (1) bekezdésének a) pontja nem fogalmaz egyértelműen arra vonatkozóan, hogy ezen rendelkezés hatálya kiterjed-e azon jogerős bírósági ítéletekre, amelyek az évi III. törvény a továbbiakban: Pp. XX. fejezete alapján lefolytatott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során kerültek meghozatalra, és amelyek a keresetlevél elutasításával végződtek. Gyakorlatilag nincs olyan gazdasági társaság különösen az ágazatban szereplő, ajánlattételre alkalmas jelentősebb piaci szereplők között akinek tevékenységével kapcsolatban öt év alatt ne születne valamilyen súlyú jogszabálysértést megállapító hatósági határozat. A jogszabálysértés jelentősége a vállalat működésének egészéhez mérten sokszor elenyésző, a vállalatok a határozatban foglalt kötelezéseknek jellemzően eleget tesznek, a feltárt hiányosságokat megszüntetik, a kirótt bírságokat megfizetik, működésük törvényességét önként helyreállítják. Ezen vállalkozások működése alapvetően törvényes, a nemzetgazdaság fontos szereplői. Mégis, egy hatósági ellenőrzés során feltárt legkisebb mulasztás is jogszabálysértésként jelenik meg a határozatokban. Amennyiben a Kbt. a 61. (1) bekezdésének a) pontjának hatálya a jogszabálysértést megállapító közigazgatási határozatnak például, de nem kizárólagosan az NMHH vagy a Fogyasztóvédelmi Hatóság határozatának a Pp. XX. fejezete alapján lefolytatott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perekben meghozott jogerős bírósági ítéletekre is kiterjedne, a közbeszerzési eljárásokban nem lehetnének ajánlattevők, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók vagy erőforrást nyújtó szervezetek, amelyek közigazgatási hatósági határozatban megállapított jogszabálysértés vonatkozásában meghozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát eredménytelenül kezdeményezték. Annak érdekében, hogy egyértelmű helyzet alakuljon ki ebben a kérdéskörben, ezúton javasoljuk, a Kbt ának (1) bekezdése a) pontjának oly módon történő kiegészítését, amely 12

13 deklarálja, hogy a tilalom nem vonatkozik azon bírósági ítéletekre, amelyek közigazgatási szerv határozatában megállapított jogszabálysértés felülvizsgálatával kapcsolatosan a Pp. XX. fejezete alapján lefolytatott bírósági eljárás során megállapítják, hogy a közigazgatási hatóság határozata jogszerű. Az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló évi XCIV törvény hírközlési szolgáltatókat érintő különadóra vonatkozó rendelkezései következtében fennáll a veszélye annak, hogy az eddig pozitív számviteli eredményt kimutató társaságok 3 évig negatív eredményt fognak produkálni, mivel a különadóról rendelkező törvény 8. (8) szerint a megállapított adót az adózás előtti eredmény terhére kell elszámolni. A közbeszerzési illetve nagyobb tendereknél az ajánlattevőkkel szemben általában 3 évre visszamenőleg pozitív eredményt várnak el. Amennyiben az így a szolgáltatókon kívülálló okból előállt helyzetet a jogalkotó nem kezeli a közbeszerzési törvényvonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálatával és megfelelő módosításával, úgy fennáll a veszélye annak, hogy számos szolgáltató 2015-ig eleve ki lesz zárva ilyen tendereknél, nem tud ajánlatevőként elindulni és ebben az esetben a kiíró választási lehetőségei is rendkívüli mértékben beszűkülnek a potenciális ajánlattevők körének korlátozásával. Budapest, november Bölcskei Imre a HÉT elnöke 13

A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA

A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA VONATKOZÓ ÉSZREVÉTELEI ÉS JAVASLATAI Általános észrevételek A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács tagjai üdvözlik a Digitális

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG 2014. ÉVI FELÜGYELETI TERVE ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS POSTA AZ NMHH ELNÖKE JÓVÁHAGYTA 2013. december xx. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 PIACFELÜGYELET... 5 I. Az NMHH

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető:

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető: Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére Igazságügyi Minisztérium Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Az igazságügyi szakértőkről szóló törvény tervezetével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony!

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa 1/2007. számú ajánlása. a hiánypótlás alkalmazásáról. (K.É. 58. szám, 2007. május 23.)

A Közbeszerzések Tanácsa 1/2007. számú ajánlása. a hiánypótlás alkalmazásáról. (K.É. 58. szám, 2007. május 23.) A Közbeszerzések Tanácsa 1/2007. számú ajánlása a hiánypótlás alkalmazásáról (K.É. 58. szám, 2007. május 23.) A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás a bírósági végrehajtási eljárásban a vagyonkutatástól az árverési vétel hatályáig Szerző: Dr. Király András polgári

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

2008. évi CXII. törvény indokolása. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról. Általános indokolás

2008. évi CXII. törvény indokolása. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról. Általános indokolás 2008. évi CXII. törvény indokolása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról Általános indokolás A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) módosítása -

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám MAGYAR KÖZLÖNY 67. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 14., csütörtök Tartalomjegyzék 119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

1. melléklet a./2015. (VII.24) Th. sz. határozathoz Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2.számú módosítása amely létrejött egyrészről Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás székhely:

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - jogszabály-módosítási előterjesztés

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - jogszabály-módosítási előterjesztés FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF FEJÉR COUNTY HANDELS- UND INDUSTRIEKAMMER KOMITAT FEJÉR Nemzetközi Kereskedelmi Kamara tagja Member of the International Chamber

Részletesebben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Németh Béla mérnök ezredes Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci

Részletesebben

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére Melléklet a /2009. (..) OGY határozathoz Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 Tartalom Tartalom...2 Bevezetés (a Nemzeti Stratégia szerepe)...3

Részletesebben

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései 1 A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései Az áruk, szolgáltatások iránti igényt a gazdaság szereplői érdekeiknek megfelelően, azok által

Részletesebben

A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT.

A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT. A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (INTERNET ÁSZF) Hatálya: 2016. június 1. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben

A kötelező jogi védelem gyakorlati problémái a büntetőeljárás nyomozati szakában

A kötelező jogi védelem gyakorlati problémái a büntetőeljárás nyomozati szakában 1 dr. Czeglédy Csaba A kötelező jogi védelem gyakorlati problémái a büntetőeljárás nyomozati szakában A joggyakorlat alapján a kötelező védelem esetén a védő kirendelésének elmulasztása a terhelt jogainak

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben

2. Irányadó jogszabályok

2. Irányadó jogszabályok A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3010/2014. útmutató a vámigazgatási bírságok kiszabásáról, a korrekciós pótlékról és az azokhoz kapcsolódó méltányossági eljárások gyakorlatáról 1. Bevezető A

Részletesebben

A Társaság a Szabadságjogokért Gyerekkel vagyok című kampánya keretében folytatott felmérésének összegzése alapján elkészített javaslatok

A Társaság a Szabadságjogokért Gyerekkel vagyok című kampánya keretében folytatott felmérésének összegzése alapján elkészített javaslatok A Társaság a Szabadságjogokért Gyerekkel vagyok című kampánya keretében folytatott felmérésének összegzése alapján elkészített javaslatok A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet egy Magyarországon

Részletesebben

2015. október 21. Miben új az új Kbt.? Szakmai nap és konzultáció

2015. október 21. Miben új az új Kbt.? Szakmai nap és konzultáció Szakmai nap és konzultáció 2015. október 21. az Új Kbt. szabályozásában Dr. Miklós Gyula Ötödik Rész XX. Fejezet - A SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK HATÁLY - Kiterjesztett hatály, egyértelműsítés,

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.01. Utolsó módosítás kelte: 2016.03.01. Készült:

Részletesebben

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás 1.1. Igazolási kérelem a bejelentkezési határidő elmulasztása miatt 1.2. A hitelezői

Részletesebben

18/2003. számú piac 1

18/2003. számú piac 1 18/2003. számú piac 1 Műsorterjesztési szolgáltatás, tartalom végfelhasználók felé való eljuttatása céljából nagykereskedelmi piacokról az 1. piacelemzési körben hozott határozat rövid összefoglalása A

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. JANUÁR 1. Hatályos: 2016.01.01. 1/98

A hatálybalépés időpontja: 2016. JANUÁR 1. Hatályos: 2016.01.01. 1/98 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Ügyiratszám: DH-4018-2/2008. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (13. számú piac) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban:

Részletesebben

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 1 (kivonat, a hírközlést és a médiát érintő módosításokról) 70. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2330/2014.számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2330/2014.számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2330/2014.számú ügyben Előadó: dr. Kiss Anikó Az eljárás megindítása A panaszos a NAV elnökének eljárását sérelmezve fordult Hivatalomhoz. Beadványában kifogásolta,

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE

BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE Gazdasági Versenyhivatal BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE a Gazdasági Versenyhivatal 2000. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának

Részletesebben

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/22/EK IRÁNYELVE (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Art. 2015. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A 2014. évi LXXIV. törvény az egyes

Részletesebben

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2012. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2012. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében J / 11282 A KÚRIA ELNÖKE 2013. El. II. A. 4/1. szám A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2012. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítő: Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 96 239. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/0373(COD) 17.5.2011. Jelentéstervezet Sari Essayah (PE862.750v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 96 239. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/0373(COD) 17.5.2011. Jelentéstervezet Sari Essayah (PE862.750v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 17.5.2011 2010/0373(COD) MÓDOSÍTÁS: 96 239 Jelentéstervezet Sari Essayah (PE862.750v01-00) az euroátutalások és -beszedések technikai követelményeinek

Részletesebben

Page 1 of 12 32010R0913 Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 22. ) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

A JOGOK GYAKORLÁSA ÉS A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

A JOGOK GYAKORLÁSA ÉS A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE A JOGOK GYAKORLÁSA ÉS A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE 1. A TÖRVÉNY CÉLJA, A POLGÁRI JOG ALAPELVEI A Ptk. célja, szabályozási köre Ptk. 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM JF/23534/2013-NFM. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. december 19. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a víziközmű-szolgáltatásról

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/23/2011. Iktatószám: Vj/23-211/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapította, hogy a fenti piacokon a következő három elkülönült piac azonosítható:

HATÁROZAT. megállapította, hogy a fenti piacokon a következő három elkülönült piac azonosítható: Ügyiratszám: SK/32197-11/2015. Tárgy: Piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (3/2003., 5/2003. piacok) Ügyintéző: Függelékek: Baracsi

Részletesebben

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete

Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete 1 Váraszó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről Váraszó Község Önkormányzat

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01 Utolsó módosítás kelte: 2015.08.01.

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában - dr. Lábady Tamás,

Részletesebben

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok ÍH 2007/1/21. Az eljáró bíróság részéről az eljárási határidők be nem tartása jellegénél

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindulása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mivel sérelmezte, hogy a közfoglalkoztatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

ÉS MÉGIS KINEK AZ ÉRDEKE? JEGYEZETEK A POLGÁRI PERRENDTARTÁS EGY ÚJABB MÓDOSÍTÁSÁHOZ

ÉS MÉGIS KINEK AZ ÉRDEKE? JEGYEZETEK A POLGÁRI PERRENDTARTÁS EGY ÚJABB MÓDOSÍTÁSÁHOZ DR. KISS DAISY ügyvéd, az ELTE tiszteletbeli tanára I. Bevezetés helyett ÉS MÉGIS KINEK AZ ÉRDEKE? JEGYEZETEK A POLGÁRI PERRENDTARTÁS EGY ÚJABB MÓDOSÍTÁSÁHOZ Sokszor eltűnődöm azon, hogy mégis kinek az

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Alkotmányjog Alapjogok

TARTALOMJEGYZÉK. Alkotmányjog Alapjogok TARTALOMJEGYZÉK Döntések... 7 Alkotmányjog Alapjogok 10/2011. (III. 9.) AB határozat Az egyesülési jogot közvetlenül érintő mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn amiatt, hogy az Országgyűlés

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2015. augusztus 1. 1/70 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT

Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT BKV Rt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2006. 1. Melléklet Budapesti Közlekedési Részvénytársaság Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT 2006. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

Transparency International Magyarország. Dr. Földes Ádám úr részére ügyvezető igazgató. Budapest. Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Transparency International Magyarország. Dr. Földes Ádám úr részére ügyvezető igazgató. Budapest. Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA ELNÖK Transparency International Magyarország Dr. Földes Ádám úr részére ügyvezető igazgató Budapest Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! Köszönettel vettük, hogy véleményezés és észrevételezés

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. október 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamási település területén Hatályba lépés kelte: 2015.092016.01.01 Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Elnökének 3/2015. számú közleménye az egyezségi kísérletről

A Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Elnökének 3/2015. számú közleménye az egyezségi kísérletről A Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Elnökének 3/2015. számú közleménye az egyezségi kísérletről I. Bevezetés 1. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

V É G Z É S. megszüntetem

V É G Z É S. megszüntetem Ügyszám: NAIH-607-4/2013/H. Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S... (..., a továbbiakban: Panaszos) bejelentése alapján a...kft. (..., a továbbiakban: Munkáltató) adatkezelése vizsgálatának tárgyában

Részletesebben

Pfeffer Zsolt, tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék. körében. Az adókötelezettségek

Pfeffer Zsolt, tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék. körében. Az adókötelezettségek 48 Pfeffer Zsolt, tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék Az adókötelezettségek megjelenése a közbeszerzések szabályozásában 1 I. Bevezető gondolatok és az adókötelezettségek

Részletesebben

KAPCSOLATOS JOGI SZABÁLYOZÁS C. MUNKAANYAG KAPCSÁN

KAPCSOLATOS JOGI SZABÁLYOZÁS C. MUNKAANYAG KAPCSÁN A HÁTTÉR TÁRSASÁG A MELEGEKÉRT VÉLEMÉNYE AZ EMBER NEMÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGI SZABÁLYOZÁS C. MUNKAANYAG KAPCSÁN 2009. augusztus 19. A Háttér Társaság a Melegekért üdvözli azt a kormányzati

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása Ügyiratszám: DH-.- /2004. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)

Részletesebben

Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve?

Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve? Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve? Bevezetés Előadásomat azzal a megállapítással szeretném kezdeni, hogy az új Ptk. vitathatatlanul igen kiemelkedő jogászi teljesítmény, amely nagy körültekintéssel

Részletesebben

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben.

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben. K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28.

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28. TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA Budapest, 2013. október 28. Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely BEM Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Szombathely

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

2014. március 27-i rendes ülésére

2014. március 27-i rendes ülésére 23. számú napirend Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Szolgáltató Kft. adatkezelése H A T Á R O Z A T

Szolgáltató Kft. adatkezelése H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH/2015/187/17/H. Ügyintéző: xxxxxxxx Tárgy: A The Cook Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adatkezelése H A T Á R O Z A T A The Cook Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cím: 1125 Budapest, Diósárok

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat

Kapuvár Városi Önkormányzat Kapuvár Városi Önkormányzat Korszerű település-üzemeltetési és - fejlesztési (TÜF) program 2009. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 6 2 A Települési Értékközpont rendszer bemutatása... 8 2.1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Állásfoglalás a nemzeti vagyon körébe tartozó ingatlanokat bérbe vevő, nem közfeladatot ellátó személyek, cégek nevének nyilvánosságáról

Állásfoglalás a nemzeti vagyon körébe tartozó ingatlanokat bérbe vevő, nem közfeladatot ellátó személyek, cégek nevének nyilvánosságáról Állásfoglalás a nemzeti vagyon körébe tartozó ingatlanokat bérbe vevő, nem közfeladatot ellátó személyek, cégek nevének nyilvánosságáról Ügyszám: NAIH-422-5/2013/V. [...] részére Tisztelt Uram! Ön bejelentést

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S :

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S : Vagyongyarapodás lakáscélú kedvezmény Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 31.800/2006/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Kövesdy Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző: dr. Kövesdy Attila

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kiskundorozsma, Algyő, Bordány, Csólyospálos, Csór,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdése alapján /2007. NEM NYILVÁNOS 2007. március -ától számított 10 évig. Készült: 2 eredeti

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj 44/2007/19. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Győri Ipartestület eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás és gazdasági erőfölénnyel

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2015. december 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvények összevetése különös tekintettel

Részletesebben

2010. november 2-i ülésére

2010. november 2-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-i ülésére Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer kialakítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette:

Részletesebben

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén SZŰCSNET KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY település

Részletesebben

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ZETRON INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF) KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. FEBRUÁR 24. UTOLSÓ

Részletesebben

16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól A lakások és helyiségek

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Heródekné Szász Ágota jegyző Közbeszerzési szabályzat 2 Bugac Nagyközségi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben