KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y -"

Átírás

1 KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága - T a n u l m á n y - Készítette: S á n d o r J u d i t szeptember 10.

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 BEVEZETÉS... 2 FOGALMI MEGHATÁROZÁS... 2 A FELNİTTOKTATÁS/KÉPZÉS CÉLJA... 3 AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS... 3 A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 4 FONTOS JOGSZABÁLYOK A TÉMÁBAN... 5 FELNİTTOKTATÁS/KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON... 5 KÉPZÉSI TÁMOGATÁSOK FELNİTTEKNEK... 8 ONLINE TANULÁSI LEHETİSÉGEK INGYENESEN ZÁRSZÓ HASZNOS WEBOLDALAK GYŐJTEMÉNYE FELHASZNÁLT IRODALOM

3 Bevezetés K é p z é s i l e h e tıségek ingyen vagy támogatással Dolgozatomban a felnıttkori tanulással foglalkozom, bemutatom annak jellemzıit, a rendelkezésre álló lehetıségeket, illetve hazai helyzetképet nyújtok a felnıttoktatás/képzéssel kapcsolatban. A dolgozatom elsı felében fıképp elméleti információkat nyújtok, ezt azért tartom fontosnak, mert ezek ismeretében lesz mire építkezni a késıbbiekben, ugyanis a második részben át fogok térni a konkrét lehetıségekre példákat is megmutatva. Elsıként megtalálható a fogalmi meghatározás, majd pedig a felnıttoktatás/képzés célja olvasható. Ezt követıen kitérek az egész életen át tartó tanulás koncepciójára, majd bemutatom a magyar oktatási rendszert és a hazai felnıttoktatás/képzés felépítését. A továbbiakban kiemelek néhány lehetıséget, melyek által lehet tanulni támogatással vagy akár ingyen is. Kitérek az online tanulásra, és az Internet nyújtotta egyéb lehetıségekre. Zárásként pedig hasznos weboldalak elérhetıségét adom meg. Fogalmi meghatározás Neveléstudományi megközelítés szerint az oktatás és a képzés a nevelés részkategóriái. Az oktatás az ismeret közvetítéseként, illetve általános mővelésként értelmezhetı, képzésen pedig a különbözı készségek és jártasságok kialakítását értjük, a szakmai jellegő ismeretek és a speciális tudás átadása tartozik ide. A köznyelvben szinonimaként használjuk a felnıttekre vonatkoztatva a felnıttoktatás illetve a felnıttképzés kifejezéseket. Valójában viszont a két fogalom nem ugyanazt jelenti. Felnıttoktatás alatt az iskolai rendszerben zajló alap-, közép- vagy felsıfokú oktatást értjük, mely lehet nappali, esti vagy levelezı munkarend szerinti. Az a személy, aki nappali rendszerő iskolai oktatásban nem tud, vagy nem akar részt venni, attól a tanévtıl kezdve, amelyben 16. életévét betölti, felnıttoktatás keretében folytathatja tanulmányait. Illetve, aki a nappali rendszerő oktatásnál meghatározott életkori határt betöltötte, az a továbbiakban kizárólag felnıttoktatás keretében tanulhat. Felnıttképzés a tankötelezett koron túliak részére szervezett iskolarendszeren kívüli képzés, ami lehet általános, nyelvi vagy szakmai képzés. A felnıttképzés fogalma széles értelemben a nagykorúságot elért személyek képzését jelenti, a gyakorlatban viszont kicsit másképp alkalmazzák, mert például a felsıoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóit nem tekintik a felnıttképzés alanyának. Ezt a témát tárgyalva fontos megemlíteni az andragógia kifejezést, mely egyre inkább terjedıben van. Andragógia a felnıttek iskolai és iskolán kívüli nevelésével, oktatásával, képzésével foglalkozó tudomány. Az alapfogalmak tisztázása után rátérek a felnıttoktatás/képzés céljára. 2

4 A felnıttoktatás/képzés célja A felnıttoktatás pótló és továbbképzı feladatokat lát el, a közoktatási rendszer hiányosságait próbálja ellensúlyozni, illetve adott szakterületen belül bıvíti az ismereteket. Napjainkra a gazdaság szerkezeti átalakulása, illetve a tudományos és technológiai fejlıdés miatt egyre inkább szükségessé válik az átképzés is. Bizonyos szakmai ismeretek feleslegessé, használhatatlanná válnak a munkaerıpiacon, így szükség van az adott szakmát mővelık átképzésére. A mai társadalomban a tanulás élethosszig tartó feladattá válik, hiszen a modernizáció olyan új helyzetet hozott, amit akkor tudunk csak kezelni, ha ismereteinket folyamatosan bıvítjük a felmerülı újabb és újabb igények szerint. A továbbiakban az egész életen át tartó tanulás koncepciójáról ejtek pár szót. Az egész életen át tartó tanulás Ma már szinte mindenki találkozhatott ezzel a kifejezéssel, hisz napjainkban igen nagy hangsúlyt fektetnek rá. Az egész életen át tartó tanulás gondolata azonban nem új fejlemény, a történetelemben visszamehetnénk egészen az ókorig, hiszen már Konfucius is azt mondta, hogy az állandó önmővelésre mindenkinek szüksége van. Vagy megemlíthetem például Comenius-t, aki többek között Sárospatakon is tanított a 17. században. İ az oktatást egy egész életen át tartó folyamatnak fogta fel. Az egyes országok népi bölcsességében is találkozhatunk ezzel a motívummal, a magyarban például: A jó pap holtig tanul mondás tanúskodik errıl. A lifelong learning programot az 1960-as években zajló oktatási világválságra dolgozták ki válaszként, aztán kissé elcsendesedett a dolog. Kiemelendı viszont 1996, mert ezt az évet az élethosszig tartó tanulás európai évének kiáltották ki, ezzel is nyomatékosítva, hogy ez az egyetlen lehetséges válasz a modern idık változásaira. 3

5 Sok országban az élethosszig tartó tanulás és a felnıttképzés szinonimának számít. Az Európai Unió nagymértékben befolyásolja az egyes tagállamok oktatási rendszerének fejlıdését. Ez hazánkban is érezhetı, hisz az elmúlt években nálunk is nagy változások történtek az oktatási rendszerben. Az Európai Bizottság 2000-ben adta ki a Memorandum az egész életen át tartó tanulásról címő dokumentumot, ebben megadják, hogy milyen lépéseket kell tenni a tagállamokban. Ennek hatására jelent meg 2005 szeptemberében A Magyar Köztársaság kormányának stratégiája az egész életen át tartó tanulásról. Ebben megtalálhatók a hazai fejlesztési tervek, és az elérendı célok. Ez a két dokumentum igen hasznos információkat tartalmaz az oktatással kapcsolatosan, letölthetık például az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu.). A témához kapcsolódóan sok egyéb anyag is elérhetı az Interneten, ajánlom például az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet honlapját (www.oki.hu - Tudástár menüpont / Felnıttoktatás, élethosszig tartó tanulás link). Abban szinte mindenki egyetért, hogy a mai világban nélkülözhetetlen a tanulás. Tapasztaljuk a saját bırünkön, hogy ismereteink bıvítése, illetve szélesítése nélkül nem tudunk eleget tenni az egyre nagyobb elvárásoknak, tehát meg kell találni a módját, hogy felnıttként is folyamatosan képezzük magunkat. Éppen ezért a továbbiakban áttekintem a hazai oktatási rendszert, majd pedig bemutatom, hogy milyen képzési lehetıségek állnak a felnıtt lakosság rendelkezésére. A magyar oktatási rendszer felépítése Az oktatási rendszer feladata, hogy segítse az egész életen át tartó tanulást a különbözı társadalmi rétegek körében, illetve biztosítsa a munkavállalók szakmai tudásának folyamatos megújítását. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hatáskörébe tartoznak a hazai nevelési-oktatási intézmények. Két fı terület van: a közoktatás és a felsıoktatás. A felnıttoktatás a közoktatás részeként mőködik, nem pedig önálló szervezeti egységként. Amikor a felnıttek tanulási lehetıségeit vizsgáljuk, elsıként azt kell tisztáznunk, hogy a tanulni kívánó személy milyen végzettséggel vagy elıképzettséggel rendelkezik, ugyanis az egyes szintek egymásra épülnek; a szakmai képesítéseknél pedig alap-, közép- vagy emeltszintő végzettség az elızetes követelmény. Ha tudjuk a meglévı képesítéseket, azt követıen már eldönthetı, hogy milyen típusú képzéseken vehet részt az adott egyén. Ha nem vagyunk biztosak a lehetıségeket illetıen, segítségünkre vannak a különbözı jogszabályok, melyekbıl a legfontosabbak megtalálhatók a következı fejezetben. 4

6 Fontos jogszabályok a témában Az Internet ez esetben is jó szolgálatot tesz nekünk, ugyanis az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján (www.okm.gov.hu) összegyőjtve megtalálhatók az oktatással kapcsolatos törvények, rendeletek, vagy az Oktatási Hivatal weboldalán (www.oh.gov.hu) is sok hasznos információt találunk a közoktatással, a felsıoktatással, a szakképzéssel és a nyelvvizsgával kapcsolatosan. A hatályos magyar jogszabályok teljes szövege pedig elérhetı a oldal jogszabálykeresıjén keresztül. Felnıttoktatás/képzés Magyarországon A felnıttoktatás/képzés két nagy területre bomlik, az egyik az iskolarendszerő felnıttoktatás, mely általános, középfokú vagy felsıfokú végzettség, illetve szakmai képesítés megszerzésére irányul. Ezt a formát azok vehetik igénybe, akik a normál iskoláztatás során nem tudtak megfelelı iskolai végzettséget szerezni, és pótolni szeretnék hiányosságaikat vagy magasabb szintő végzettséget, illetve valamilyen szakismeretet akarnak szerezni. Lehetıség van nappali, esti, levelezı vagy távoktatásos formában tanulni, illetve magántanulóként is. 5

7 A felnıttoktatás/képzés másik nagy területe, az iskolarendszeren kívüli felnıttképzés, ennek legnagyobb része a munkaerı piaci képzés, illetve ide tartoznak az egyéb általános- és kiegészítı képzések és a nyelvoktatás is. A munkaerı piaci képzések célja az egyén munkába állítása, illetve munkahelyének megtartása. Ez lehet adott szakmán belüli továbbképzés vagy átképzés másik szakmára, attól függıen, hogy a piac mely területre igényel munkaerıt. Általános- és kiegészítı képzés például a pályaválasztási tréning, vagy a felzárkóztatás, stb. Akik felnıttoktatás keretében szeretnének továbbtanulni általános- vagy középiskolában, illetve valamilyen szakképzést akarnak szerezni, azoknak igen nagy segítség lehet a Közoktatási Információs Iroda honlapja (www.kir.hu), ugyanis itt megtalálható a felnıttoktatást folytató intézmények listája. Általános és középiskolák esetében lehetıségünk van megye szerinti keresésre, így mindenki megtalálhatja a hozzá legközelebb esı oktatási intézményt, annak fontos adataival. A szakképzések esetén pedig szakma szerint tudunk keresni. A felsıfokú végzettség megszerezését célzó tanulmányok felsıoktatási intézményben, egyetemeken vagy fıiskolákon végezhetık. A hazai felsıoktatási rendszer a. Bolognai folyamat következtében jelentısen átalakult az elmúlt években. Erre azért volt szükség, mert így átjárhatóvá vált a hazai és a többi európai ország felsıoktatási rendszere. A felsıoktatással kapcsolatosan minden információ megtalálható a internetes oldalon. A felnıttképzés legnagyobb területét a szakmai képzések jelentik, a következı ábrán láthatók a megszerezhetı képesítések. Az állam által elismert szakképesítéseket az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza, melynek keretében jelenleg több mint 1200 szakma tanulható. A köztudatban ezek az OKJ-s tanfolyamok, a tanulni vágyók ezeket részesítik leginkább elınyben. Az egyes szakképesítésekrıl minden fontos információ elérhetı közérthetı módon a weboldalon. Több szempont szerint tudunk keresni az OKJ-s tanfolyamok között (ABC-, szakmacsoport-, tanulmányi területés szint szerint). Megtalálható az egyes szakmák részletes leírása és le is tölthetjük a szakmai és vizsgakövetelményeket. Egyéb, nem OKJ képzésekrıl is informálódhatunk ezen a honlapon, illetve megtaláljuk az oktatással kapcsolatos fogalmak jelentését, választ kaphatunk felmerülı kérdéseinkre, vagy eljuthatunk további hasznos weboldalakra is. 6

8 A képzések tekintetében fontosnak tartom, hogy a felnıttképzı intézményeknek lehetıségük van akkreditáltatni magukat és az általuk indított képzési programokat. Ez abból a szempontból lényeges, mert a képzésen résztvevık sok esetben csak akkor vehetnek igénybe valamilyen kedvezményt, ha akkreditált intézményben tanulnak. A Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet honlapján (www.nive.hu) megtaláljuk az akkreditált intézmények és programok listáját, illetve az OKJ-s tanfolyamok aktuális listája is letölthetı innen. Egyáltalán nem mindegy, hogy mennyibe kerül nekünk egy tanfolyam, ha körültekintıek vagyunk a képzés helyének kiválasztásakor, akkor akár több tízezer forintot megspórolhatunk magunknak a képzés árából. Ezzel el is érkeztünk az anyagiak kérdéséhez, a továbbiakban bemutatom, hogy milyen támogatási lehetıségek állnak a tanulni vágyó felnıttek rendelkezésére. 7

9 Képzési támogatások felnıtteknek Részben vagy teljesen mentesülhetünk az általunk választott képzés tandíjának kifizetése alól, ha a lakóhely szerint illetékes Munkaügyi Központban ezt igényeljük. A képzési támogatással kapcsolatban az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján (www.afsz.hu) tájékozódhatunk. Az Álláskeresıknek szóló résznél kattintsunk a Képzéskeresés gombra, itt elérhetı az induló tanfolyamok listája, melyet hetente aktualizálnak. A munkanélküli vagy a munkaviszonyban álló, de munkájának elvesztésével veszélyeztetett személyek részére ezeket a képzéseket akár 100%-ban is támogatják. Elolvasható a honlapon, hogy konkrétan kiknek a képzését támogatják, hogy milyen támogatások igényelhetık, illetve milyen módon lehet az igényt benyújtani. Az Európai Unió is számos pályázati lehetıséget biztosít a tagállamokban élık számára, ezek között tanulást motiváló projektek is vannak, ilyen például az Új Pálya program (www.ujpalya.hu), mely a közszférában dolgozóknak, illetve az onnan elbocsátottaknak kíván segítséget nyújtani képzésük támogatásával (TÁMOP ). A program 2009 ıszétıl ismét elérhetı, így aki valamilyen képzésen gondolkozik, nézzen szét a weboldalon, hisz a képzési díjat teljes egészében megtérítik az arra jogosultaknak. Másik példaként említeném a Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatásáért programot (TÁMOP ), mely január 1-vel indult. A program célja a hátrányos helyzető álláskeresık munkaerıpiacra való belépésének segítése, vagy a munkaerıpiacra való visszatérésük biztosítása komplex, személyre szabott, a helyi munkaerı-piaci lehetıségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A hátrányos helyzető álláskeresık mellett 2009 tavaszától kibıvült a célcsoport a gazdasági recesszió miatt állásukat elvesztı, álláskeresıvé váló emberekkel is, munkavégzı-képességük megtartása, tudásuk, kompetenciáik fejlesztése, illetve újbóli elhelyezésük érdekében. A program célcsoportjai: a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezık; a pályakezdık; az ötvenedik életévüket betöltött személyek; akik egy éven belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek; az adott régióban hátrányos helyzetőnek ítélt célcsoportok, illetve akiknek a munkaviszonya szeptember 1-ét követıen a válság miatt szőnt meg. Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ a program keretében 2009 szeptemberében több mint 10 féle képzı, átképzı és továbbképzı programot ajánl a jogosultak számára. (Pl. Szociális gondozó és ápoló, Burkoló, Cukrász, Szakács, Festı, Szerkezetlakatos, Egyéb szakképzések és Nyelvi képzések alap és közép szinten) 8

10 Kiemelném még a Munkahelymegırzı támogatás képzéssel kombinálva a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére nevő programot (TÁMOP A-09/1), melynek hosszú távú célja a vállalkozások alkalmazkodóképességének és versenyképességének növelése, valamint a munkavállalók munkaerıpiaci helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és az általuk végzett munka hatékonyságának növelése. Rövid távon pedig a munkahelyek megırzése a cél, a munkaidı átszervezésével, az alkalmazottak munkában töltött idejének csökkentésével a vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása, illetve a munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás megelızése. A munkaidı egy részében a munkavállaló számára lehetıség nyílik arra, hogy korszerő szakmai ismereteket szerezzen, továbbfejlessze készségeit és tudását. A pályázók köre: egyéni vállalkozók; jogi személyiségő gazdasági társaságok; jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok; szövetkezetek. Azoknak a munkáltatóknak nyújtható támogatás, akik foglalkoztatási nehézségeik kezelése és a leépítés megelızése érdekében munkavállalóiknak - a munkavégzés alóli részleges felmentése révén - képzést biztosítanak. Megemlíteném még az Egész életen át tartó tanulás programot, mely számos pályázati lehetıséget foglal magába képzések tekintetében, a részletek megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tpf.hu). Az Internet jól használható pályázati információk győjtésére is. Egyik ilyen oldal például a Pályázati Hírek közösségi portál (www.palyazatihirek.eu), ahol lehetıségünk van keresésre is. Ha a képzés szót beírjuk számos találatot kapunk a pályázati lehetıségeket illetıen. Hasznos lehet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weboldala (www.nfu.hu) is, ha a Pályázatok menüpontot kiválasztjuk, megnézhetjük az aktuális információkat, vagy keresni is tudunk több szempont szerint a pályázatok között. További lehetıségek a kedvezményes, vagy ingyenes tanulásra, például a pedagógusok, a közmővelıdési dolgozók vagy a szociális területen ténykedık kötelezı továbbképzése, melyet a munkaadó fizet részben vagy teljesen. Vállalkozások esetén pedig az általuk befizetett szakképzési hozzájárulás 60-30%-a fordítható alkalmazottaik taníttatására. Az állami finanszírozás is megjelenik a felnıttek iskolarendszerő oktatásában, 23 éves korig ugyanis az elsı szakképesítés megszerzése ingyenes, illetve a felsıoktatásban összesen 12 félév biztosított államilag finanszírozott formában. Aki pedig költségtérítéses formában tanul, az is kap némi kedvezményt, ugyanis a tandíj összegébıl a 30%, évente maximum 60 ezer forint visszaigényelhetı a személyi jövedelemadó terhére. 9

11 Online tanulási lehetıségek ingyenesen Az Internet jóvoltából ma már arra is van lehetıségünk, hogy az otthoni legnagyobb kényelemben tanuljunk, hisz számos online tanfolyam áll rendelkezésünkre, kiindulópontnak ajánlom például az ingyentanfolyam.lap.hu győjteményes weboldalt, vagy a google-ba (www.google.hu) is kereshetünk kedvünk szerint. Manapság az Európai Unió folyamatosan elıtérben van, az ezzel kapcsolatos internetes anyagok széles körben hozzáférhetık, akár online tananyag formájában is (http://europa.eu). Vannak olyan oldalak is, ahol például ingyenes e-tananyagokat találunk több EU-s témában és az egyes tanfolyamok teljesítése után akár oklevelet is igényelhetünk tudásunk tanúsításáról (pl. Emellett szinte mindenféle terület képviselteti magát az Interneten valamilyen online tanfolyammal, vagy elektronikus tananyaggal, illetve jegyzettel. Számos anyagot találunk nyelvtanuláshoz vagy a számítógép-, illetve az Internet-használat témájában, vagy életmód- és hobbi tanfolyamok formájában is. Jó szolgálatot tesz a Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) ahol számos olyan könyv elérhetı, ami könyvesboltban meg sincs és könyvtárban is csak korlátozottan használható. A és a oldalak is nagyon hasznosak lehetnek, hiszen rengeteg kidolgozott tétel és egyéb tananyag elérhetı innen ingyenesen. Zárszó Elmondhatjuk, hogy az Internet egyaránt jó szolgálatot tesz nekünk, ha elızetesen szeretnénk tájékozódni a tanulási lehetıségeinket illetıen, vagy akkor is, ha konkrétan tanulni akarunk. Mindezt akár ingyenesen is megtehetjük, mindössze csak az internet elıfizetés díját kell kifizetnünk és megnyílik elıttünk szinte az egész világ, többek között a tanulás számtalan lehetısége is. A pénz kérdése ma már nem lehet ok a nemtanulásra, ez csak egy kifogás Bízom benne, hogy a mai világ elvárásaihoz igazodva minél többen felismerik a tudás, illetve a szakértelem fontosságát, és felnıttkorban sem riadnak vissza a tanulástól tudásuk gyarapítása érdekében. Sok kitartást kívánok mindenkinek, aki kedvet kapott hozzá, hogy tovább képezze magát, illetve azt, hogy élmény legyen számára a sok új ismeret elsajátítása. 10

12 Hasznos weboldalak győjteménye Csokorba győjtöttem azokat a weboldalakat, melyek hasznosak lehetnek, ha oktatással kapcsolatosan akarunk informálódni, vagy ha tanulni szeretnénk. A megadott linkek szeptember 10-én mind mőködtek, de az Internet gyors fejlıdése és folyamatos alakulása miatt elképzelhetı, hogy késıbb egyes linkek hibát jeleznek, vagy nem az általam megadott információra mutatnak! Oktatási és Kulturális Minisztérium - Oktatási Hivatal - Közoktatási Információs Iroda - Felsıoktatási Információs Rendszer - Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet - Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet - Jogszabálykeresı - Állami Foglalkoztatási Szolgálat - Új pálya program - Tempus Közalapítvány - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Pályázati Hírek közösségi portál - Szakképzéssel, tanulással kapcsolatos weboldalak (a teljesség igénye nélkül): Tanulást segítı anyagok, tananyagok (a teljesség igénye nélkül): ingyentanfolyam.lap.hu mek.oszk.hu 11

13 Felhasznált irodalom A dolgozatom összeállításához a Hasznos weboldalak győjteménye címő fejezetben felsorolt honlapokon tájékozódtam, illetve az alább felsorolt dokumentumokat tanulmányoztam. A Magyar Köztársaság kormányának stratégiája az egész életen át tartó tanulásról Mayer József: A felnıttek iskolái Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Óhidy Andrea: Az élethosszig tartó tanulás és a felnıttképzés Singer Péter: Felnıttoktatás és -képzés iskolarendszerben és azon kívül Zachár László: A felnıttképzés rendszere és fıbb mutatói Zsarnai Zsilárd: Iskolarendszeren kívüli képzés Magyarországon az Országos Képzési Jegyzékben szereplı szakmák területén kívül Iskolarendszeren 12

Képzési lehetıségek ingyen vagy támogatással

Képzési lehetıségek ingyen vagy támogatással Képzési lehetıségek ingyen vagy támogatással A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága - Elıadás szövege - Szeretettel köszöntelek Benneteket! Engem Sándor Juditnak hívnak és ezen az elıadáson

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Fiatal, elszánt, szakképzett és mégis munkanélküli?

Fiatal, elszánt, szakképzett és mégis munkanélküli? Fiatal, elszánt, szakképzett és mégis munkanélküli? Észrevételek, gyakorlati tapasztalatok a fiatalok munkanélküliségével és a szakképzéssel kapcsolatban Neunkirchen, 2009. október 28. A nyilvántartott

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Katona Miklós projektvezetı Életpályák HAGYOMÁNYOS Egy

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı A MUNKAERİPIAC MŐKÖDÉSE KÍNÁLAT KERESLET (oktatás) MUNKAERİPIAC (gazdaság) (közvetítı

Részletesebben

TÁMOP / )

TÁMOP / ) 1 TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

Részletesebben

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Szőcs Erika Szociális és munkaügyi miniszter Foglalkoztatási feszültségek kezelése - alapelvek Az állami segítségnyújtás feltétele

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT 1. Bevezetés A LLP-LdV-TOI-28-HU-7 projekt keretében képzési szükségletelemzı felmérést végeztünk.

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h.

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Megnyit itó - Célkitőzések 1 Elızetes program I. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach: a projekt és a résztvevık 9.00-9.10 Megnyitó. A projekt

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK A Kar küldetésnyilatkozatában rögzített feladatainak egyike, hogy a református általános és középiskolák számára magyartanárokat képezzen. A Magyarországi Református Egyház 71 olyan

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítı

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Tehetséggondozás: Öveges József levelezős verseny Zala megye Általános Iskoláiban

Tehetséggondozás: Öveges József levelezős verseny Zala megye Általános Iskoláiban Tehetséggondozás: Öveges József levelezős verseny Zala megye Általános Iskoláiban Tisztelt Pedagógusok! Kedves Gyerekek! A TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület az idei tanévben is

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

Javaslat. távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására. Tisztelt Közgyőlés!

Javaslat. távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására. Tisztelt Közgyőlés! Javaslat távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására Tisztelt Közgyőlés! A Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium igazgatója, Matúzné Nagy Ildikó igazgató asszony azzal

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁJUS 5-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁJUS 5-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. MÁJUS 5-I ÜLÉS 4. sz. napirendi pont Tájékoztató a Munkaerı-piaci Alap decentralizált foglalkoztatási alaprészének a DDRMK illetékességi területén rendelkezésre

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 39745/2007. J a v a s l a t középiskolai osztályok indítására a 2008/2009-es tanévben Tisztelt Közgyőlés! A

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS 6. sz. napirendi pont Tájékoztató a Postapartner program eddigi szakaszairól, valamint annak regionális folytatásáról Elıadó: Dr. Brebán

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

T/1371. számú. törvényjavaslat

T/1371. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1371. számú törvényjavaslat a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık

Részletesebben

2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK

2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK 1 2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK ELFOGADTÁK A SZAKKÉP- ZÉSI TÖRVÉNY TERVEZE- TÉT A kormány szerdai ülésén elfogadta a szakképzés rendszerének megújítását célzó törvény tervezetét - jelentette

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül 2010. február TÁMOP-1.1.1-09/1 Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja Támogatás formája: vissza nem térítendő

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Tájékoztató

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Tájékoztató Tájékoztató a szakképzettséggel rendelkezı, pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének támogatásáról a szakképzettséggel rendelkezı, pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének és a

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3.

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. Fehérvári Anikó A magyarországi szakképzés a legfrissebb kutatási adatok tükrében MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. A téma Foglalkoztathatóság Intézményrendszer Forrás: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS

DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS 9. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008 tavaszán meghirdetésre kerülı képzési ajánlattételi

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Európai Uniós pályázati lehetıségek

Európai Uniós pályázati lehetıségek UWEX: Urban Water Expert Európai Uniós pályázati lehetıségek Egész életen át tartó tanulás program Bethleni Zsuzsanna Tempus Közalapítvány Budapest, 2011. október 11. Pályáztatás Tempus Közalapítvány Egész

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

TÁMOP / )

TÁMOP / ) 1 TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

Részletesebben

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ nexonedu Oktatási és Vizsgaközpont 1138 Budapest, Váci út 186. Tel: 4655-135 Fax: 4655-103 E-mail: nexon@nexon.hu Nyilvántartási szám: 01-0260-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1065

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

kiemelt projekt szakértıi tevékenységeinek végzésére

kiemelt projekt szakértıi tevékenységeinek végzésére F E L H Í V Á S tartalomfejlesztı szakértıi feladatok ellátására A Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet felhívást ad ki a Társadalmi Megújulás Operatív Program A képzés minıségének és tartalmának

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató a Decentralizált Foglalkoztatási Alap 2010. évi felosztásának irányelveirıl, illetve az uniós forrásokból

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén PénzSztár Konferencia 2017 2017. április 25. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Tanulók fenntartók

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21 Tájékoztató a felnőttoktatási képzésekhez Kiknek kínáljuk a képzéseinket? - Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, - vagy nem nyertek felvételt felsőoktatási

Részletesebben

HOL TALÁLOK EGY JÓ LEAN SZAKEMBERT? ugye Ön is feltette már ezt a kérdés magának?

HOL TALÁLOK EGY JÓ LEAN SZAKEMBERT? ugye Ön is feltette már ezt a kérdés magának? HOL TALÁLOK EGY JÓ LEAN SZAKEMBERT? ugye Ön is feltette már ezt a kérdés magának? Vállalatuk elkötelezte magát a lean menedzsment mellett, de nincs hozzá megfelelı szakemberük? Esetleg túl régóta keresik

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázati felhívás a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történı jogosultság elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás?

E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás? Kodolányi János Fıiskola Székesfehérvár, Távoktatási és Felnıttképzési Intézet E-learning alapú alapképzés: levelezı vagy távoktatás? Hoffmann Orsolya PhD Veszprémi Judit 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Vizsgaelnöki feladatok a kompetencia alapú moduláris szakképzésben. Tisztelettel köszöntjük Vendégeinket!

Vizsgaelnöki feladatok a kompetencia alapú moduláris szakképzésben. Tisztelettel köszöntjük Vendégeinket! Vizsgaelnöki feladatok a kompetencia alapú moduláris szakképzésben Tisztelettel köszöntjük Vendégeinket! Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet 1085 Budapest, Horánszky utca 15. Tel: 429-4097 Fax:

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia

Vállalkozói Akadémia Vállalkozói Akadémia Videoton Képzı Központ 2010-2011. Vállalkozói Akadémia Régrıl ismert az a tény, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlıdıképességét milyen mértékben befolyásolja a vállalkozás

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Felnőttképzési programok akkreditációja

Felnőttképzési programok akkreditációja Felnőttképzési programok akkreditációja NSZFI 2007. december 13-15. 1 Főbb témáink Felnőttképzés értelmezése Felnőttképzési jogosultság Felnőttképzési program terve OKJ-s képzések a felnőttképzésben Felnőttképzési

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben