KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y -"

Átírás

1 KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága - T a n u l m á n y - Készítette: S á n d o r J u d i t szeptember 10.

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 BEVEZETÉS... 2 FOGALMI MEGHATÁROZÁS... 2 A FELNİTTOKTATÁS/KÉPZÉS CÉLJA... 3 AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS... 3 A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 4 FONTOS JOGSZABÁLYOK A TÉMÁBAN... 5 FELNİTTOKTATÁS/KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON... 5 KÉPZÉSI TÁMOGATÁSOK FELNİTTEKNEK... 8 ONLINE TANULÁSI LEHETİSÉGEK INGYENESEN ZÁRSZÓ HASZNOS WEBOLDALAK GYŐJTEMÉNYE FELHASZNÁLT IRODALOM

3 Bevezetés K é p z é s i l e h e tıségek ingyen vagy támogatással Dolgozatomban a felnıttkori tanulással foglalkozom, bemutatom annak jellemzıit, a rendelkezésre álló lehetıségeket, illetve hazai helyzetképet nyújtok a felnıttoktatás/képzéssel kapcsolatban. A dolgozatom elsı felében fıképp elméleti információkat nyújtok, ezt azért tartom fontosnak, mert ezek ismeretében lesz mire építkezni a késıbbiekben, ugyanis a második részben át fogok térni a konkrét lehetıségekre példákat is megmutatva. Elsıként megtalálható a fogalmi meghatározás, majd pedig a felnıttoktatás/képzés célja olvasható. Ezt követıen kitérek az egész életen át tartó tanulás koncepciójára, majd bemutatom a magyar oktatási rendszert és a hazai felnıttoktatás/képzés felépítését. A továbbiakban kiemelek néhány lehetıséget, melyek által lehet tanulni támogatással vagy akár ingyen is. Kitérek az online tanulásra, és az Internet nyújtotta egyéb lehetıségekre. Zárásként pedig hasznos weboldalak elérhetıségét adom meg. Fogalmi meghatározás Neveléstudományi megközelítés szerint az oktatás és a képzés a nevelés részkategóriái. Az oktatás az ismeret közvetítéseként, illetve általános mővelésként értelmezhetı, képzésen pedig a különbözı készségek és jártasságok kialakítását értjük, a szakmai jellegő ismeretek és a speciális tudás átadása tartozik ide. A köznyelvben szinonimaként használjuk a felnıttekre vonatkoztatva a felnıttoktatás illetve a felnıttképzés kifejezéseket. Valójában viszont a két fogalom nem ugyanazt jelenti. Felnıttoktatás alatt az iskolai rendszerben zajló alap-, közép- vagy felsıfokú oktatást értjük, mely lehet nappali, esti vagy levelezı munkarend szerinti. Az a személy, aki nappali rendszerő iskolai oktatásban nem tud, vagy nem akar részt venni, attól a tanévtıl kezdve, amelyben 16. életévét betölti, felnıttoktatás keretében folytathatja tanulmányait. Illetve, aki a nappali rendszerő oktatásnál meghatározott életkori határt betöltötte, az a továbbiakban kizárólag felnıttoktatás keretében tanulhat. Felnıttképzés a tankötelezett koron túliak részére szervezett iskolarendszeren kívüli képzés, ami lehet általános, nyelvi vagy szakmai képzés. A felnıttképzés fogalma széles értelemben a nagykorúságot elért személyek képzését jelenti, a gyakorlatban viszont kicsit másképp alkalmazzák, mert például a felsıoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóit nem tekintik a felnıttképzés alanyának. Ezt a témát tárgyalva fontos megemlíteni az andragógia kifejezést, mely egyre inkább terjedıben van. Andragógia a felnıttek iskolai és iskolán kívüli nevelésével, oktatásával, képzésével foglalkozó tudomány. Az alapfogalmak tisztázása után rátérek a felnıttoktatás/képzés céljára. 2

4 A felnıttoktatás/képzés célja A felnıttoktatás pótló és továbbképzı feladatokat lát el, a közoktatási rendszer hiányosságait próbálja ellensúlyozni, illetve adott szakterületen belül bıvíti az ismereteket. Napjainkra a gazdaság szerkezeti átalakulása, illetve a tudományos és technológiai fejlıdés miatt egyre inkább szükségessé válik az átképzés is. Bizonyos szakmai ismeretek feleslegessé, használhatatlanná válnak a munkaerıpiacon, így szükség van az adott szakmát mővelık átképzésére. A mai társadalomban a tanulás élethosszig tartó feladattá válik, hiszen a modernizáció olyan új helyzetet hozott, amit akkor tudunk csak kezelni, ha ismereteinket folyamatosan bıvítjük a felmerülı újabb és újabb igények szerint. A továbbiakban az egész életen át tartó tanulás koncepciójáról ejtek pár szót. Az egész életen át tartó tanulás Ma már szinte mindenki találkozhatott ezzel a kifejezéssel, hisz napjainkban igen nagy hangsúlyt fektetnek rá. Az egész életen át tartó tanulás gondolata azonban nem új fejlemény, a történetelemben visszamehetnénk egészen az ókorig, hiszen már Konfucius is azt mondta, hogy az állandó önmővelésre mindenkinek szüksége van. Vagy megemlíthetem például Comenius-t, aki többek között Sárospatakon is tanított a 17. században. İ az oktatást egy egész életen át tartó folyamatnak fogta fel. Az egyes országok népi bölcsességében is találkozhatunk ezzel a motívummal, a magyarban például: A jó pap holtig tanul mondás tanúskodik errıl. A lifelong learning programot az 1960-as években zajló oktatási világválságra dolgozták ki válaszként, aztán kissé elcsendesedett a dolog. Kiemelendı viszont 1996, mert ezt az évet az élethosszig tartó tanulás európai évének kiáltották ki, ezzel is nyomatékosítva, hogy ez az egyetlen lehetséges válasz a modern idık változásaira. 3

5 Sok országban az élethosszig tartó tanulás és a felnıttképzés szinonimának számít. Az Európai Unió nagymértékben befolyásolja az egyes tagállamok oktatási rendszerének fejlıdését. Ez hazánkban is érezhetı, hisz az elmúlt években nálunk is nagy változások történtek az oktatási rendszerben. Az Európai Bizottság 2000-ben adta ki a Memorandum az egész életen át tartó tanulásról címő dokumentumot, ebben megadják, hogy milyen lépéseket kell tenni a tagállamokban. Ennek hatására jelent meg 2005 szeptemberében A Magyar Köztársaság kormányának stratégiája az egész életen át tartó tanulásról. Ebben megtalálhatók a hazai fejlesztési tervek, és az elérendı célok. Ez a két dokumentum igen hasznos információkat tartalmaz az oktatással kapcsolatosan, letölthetık például az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu.). A témához kapcsolódóan sok egyéb anyag is elérhetı az Interneten, ajánlom például az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet honlapját (www.oki.hu - Tudástár menüpont / Felnıttoktatás, élethosszig tartó tanulás link). Abban szinte mindenki egyetért, hogy a mai világban nélkülözhetetlen a tanulás. Tapasztaljuk a saját bırünkön, hogy ismereteink bıvítése, illetve szélesítése nélkül nem tudunk eleget tenni az egyre nagyobb elvárásoknak, tehát meg kell találni a módját, hogy felnıttként is folyamatosan képezzük magunkat. Éppen ezért a továbbiakban áttekintem a hazai oktatási rendszert, majd pedig bemutatom, hogy milyen képzési lehetıségek állnak a felnıtt lakosság rendelkezésére. A magyar oktatási rendszer felépítése Az oktatási rendszer feladata, hogy segítse az egész életen át tartó tanulást a különbözı társadalmi rétegek körében, illetve biztosítsa a munkavállalók szakmai tudásának folyamatos megújítását. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hatáskörébe tartoznak a hazai nevelési-oktatási intézmények. Két fı terület van: a közoktatás és a felsıoktatás. A felnıttoktatás a közoktatás részeként mőködik, nem pedig önálló szervezeti egységként. Amikor a felnıttek tanulási lehetıségeit vizsgáljuk, elsıként azt kell tisztáznunk, hogy a tanulni kívánó személy milyen végzettséggel vagy elıképzettséggel rendelkezik, ugyanis az egyes szintek egymásra épülnek; a szakmai képesítéseknél pedig alap-, közép- vagy emeltszintő végzettség az elızetes követelmény. Ha tudjuk a meglévı képesítéseket, azt követıen már eldönthetı, hogy milyen típusú képzéseken vehet részt az adott egyén. Ha nem vagyunk biztosak a lehetıségeket illetıen, segítségünkre vannak a különbözı jogszabályok, melyekbıl a legfontosabbak megtalálhatók a következı fejezetben. 4

6 Fontos jogszabályok a témában Az Internet ez esetben is jó szolgálatot tesz nekünk, ugyanis az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján (www.okm.gov.hu) összegyőjtve megtalálhatók az oktatással kapcsolatos törvények, rendeletek, vagy az Oktatási Hivatal weboldalán (www.oh.gov.hu) is sok hasznos információt találunk a közoktatással, a felsıoktatással, a szakképzéssel és a nyelvvizsgával kapcsolatosan. A hatályos magyar jogszabályok teljes szövege pedig elérhetı a oldal jogszabálykeresıjén keresztül. Felnıttoktatás/képzés Magyarországon A felnıttoktatás/képzés két nagy területre bomlik, az egyik az iskolarendszerő felnıttoktatás, mely általános, középfokú vagy felsıfokú végzettség, illetve szakmai képesítés megszerzésére irányul. Ezt a formát azok vehetik igénybe, akik a normál iskoláztatás során nem tudtak megfelelı iskolai végzettséget szerezni, és pótolni szeretnék hiányosságaikat vagy magasabb szintő végzettséget, illetve valamilyen szakismeretet akarnak szerezni. Lehetıség van nappali, esti, levelezı vagy távoktatásos formában tanulni, illetve magántanulóként is. 5

7 A felnıttoktatás/képzés másik nagy területe, az iskolarendszeren kívüli felnıttképzés, ennek legnagyobb része a munkaerı piaci képzés, illetve ide tartoznak az egyéb általános- és kiegészítı képzések és a nyelvoktatás is. A munkaerı piaci képzések célja az egyén munkába állítása, illetve munkahelyének megtartása. Ez lehet adott szakmán belüli továbbképzés vagy átképzés másik szakmára, attól függıen, hogy a piac mely területre igényel munkaerıt. Általános- és kiegészítı képzés például a pályaválasztási tréning, vagy a felzárkóztatás, stb. Akik felnıttoktatás keretében szeretnének továbbtanulni általános- vagy középiskolában, illetve valamilyen szakképzést akarnak szerezni, azoknak igen nagy segítség lehet a Közoktatási Információs Iroda honlapja (www.kir.hu), ugyanis itt megtalálható a felnıttoktatást folytató intézmények listája. Általános és középiskolák esetében lehetıségünk van megye szerinti keresésre, így mindenki megtalálhatja a hozzá legközelebb esı oktatási intézményt, annak fontos adataival. A szakképzések esetén pedig szakma szerint tudunk keresni. A felsıfokú végzettség megszerezését célzó tanulmányok felsıoktatási intézményben, egyetemeken vagy fıiskolákon végezhetık. A hazai felsıoktatási rendszer a. Bolognai folyamat következtében jelentısen átalakult az elmúlt években. Erre azért volt szükség, mert így átjárhatóvá vált a hazai és a többi európai ország felsıoktatási rendszere. A felsıoktatással kapcsolatosan minden információ megtalálható a internetes oldalon. A felnıttképzés legnagyobb területét a szakmai képzések jelentik, a következı ábrán láthatók a megszerezhetı képesítések. Az állam által elismert szakképesítéseket az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza, melynek keretében jelenleg több mint 1200 szakma tanulható. A köztudatban ezek az OKJ-s tanfolyamok, a tanulni vágyók ezeket részesítik leginkább elınyben. Az egyes szakképesítésekrıl minden fontos információ elérhetı közérthetı módon a weboldalon. Több szempont szerint tudunk keresni az OKJ-s tanfolyamok között (ABC-, szakmacsoport-, tanulmányi területés szint szerint). Megtalálható az egyes szakmák részletes leírása és le is tölthetjük a szakmai és vizsgakövetelményeket. Egyéb, nem OKJ képzésekrıl is informálódhatunk ezen a honlapon, illetve megtaláljuk az oktatással kapcsolatos fogalmak jelentését, választ kaphatunk felmerülı kérdéseinkre, vagy eljuthatunk további hasznos weboldalakra is. 6

8 A képzések tekintetében fontosnak tartom, hogy a felnıttképzı intézményeknek lehetıségük van akkreditáltatni magukat és az általuk indított képzési programokat. Ez abból a szempontból lényeges, mert a képzésen résztvevık sok esetben csak akkor vehetnek igénybe valamilyen kedvezményt, ha akkreditált intézményben tanulnak. A Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet honlapján (www.nive.hu) megtaláljuk az akkreditált intézmények és programok listáját, illetve az OKJ-s tanfolyamok aktuális listája is letölthetı innen. Egyáltalán nem mindegy, hogy mennyibe kerül nekünk egy tanfolyam, ha körültekintıek vagyunk a képzés helyének kiválasztásakor, akkor akár több tízezer forintot megspórolhatunk magunknak a képzés árából. Ezzel el is érkeztünk az anyagiak kérdéséhez, a továbbiakban bemutatom, hogy milyen támogatási lehetıségek állnak a tanulni vágyó felnıttek rendelkezésére. 7

9 Képzési támogatások felnıtteknek Részben vagy teljesen mentesülhetünk az általunk választott képzés tandíjának kifizetése alól, ha a lakóhely szerint illetékes Munkaügyi Központban ezt igényeljük. A képzési támogatással kapcsolatban az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján (www.afsz.hu) tájékozódhatunk. Az Álláskeresıknek szóló résznél kattintsunk a Képzéskeresés gombra, itt elérhetı az induló tanfolyamok listája, melyet hetente aktualizálnak. A munkanélküli vagy a munkaviszonyban álló, de munkájának elvesztésével veszélyeztetett személyek részére ezeket a képzéseket akár 100%-ban is támogatják. Elolvasható a honlapon, hogy konkrétan kiknek a képzését támogatják, hogy milyen támogatások igényelhetık, illetve milyen módon lehet az igényt benyújtani. Az Európai Unió is számos pályázati lehetıséget biztosít a tagállamokban élık számára, ezek között tanulást motiváló projektek is vannak, ilyen például az Új Pálya program (www.ujpalya.hu), mely a közszférában dolgozóknak, illetve az onnan elbocsátottaknak kíván segítséget nyújtani képzésük támogatásával (TÁMOP ). A program 2009 ıszétıl ismét elérhetı, így aki valamilyen képzésen gondolkozik, nézzen szét a weboldalon, hisz a képzési díjat teljes egészében megtérítik az arra jogosultaknak. Másik példaként említeném a Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatásáért programot (TÁMOP ), mely január 1-vel indult. A program célja a hátrányos helyzető álláskeresık munkaerıpiacra való belépésének segítése, vagy a munkaerıpiacra való visszatérésük biztosítása komplex, személyre szabott, a helyi munkaerı-piaci lehetıségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A hátrányos helyzető álláskeresık mellett 2009 tavaszától kibıvült a célcsoport a gazdasági recesszió miatt állásukat elvesztı, álláskeresıvé váló emberekkel is, munkavégzı-képességük megtartása, tudásuk, kompetenciáik fejlesztése, illetve újbóli elhelyezésük érdekében. A program célcsoportjai: a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezık; a pályakezdık; az ötvenedik életévüket betöltött személyek; akik egy éven belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek; az adott régióban hátrányos helyzetőnek ítélt célcsoportok, illetve akiknek a munkaviszonya szeptember 1-ét követıen a válság miatt szőnt meg. Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ a program keretében 2009 szeptemberében több mint 10 féle képzı, átképzı és továbbképzı programot ajánl a jogosultak számára. (Pl. Szociális gondozó és ápoló, Burkoló, Cukrász, Szakács, Festı, Szerkezetlakatos, Egyéb szakképzések és Nyelvi képzések alap és közép szinten) 8

10 Kiemelném még a Munkahelymegırzı támogatás képzéssel kombinálva a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére nevő programot (TÁMOP A-09/1), melynek hosszú távú célja a vállalkozások alkalmazkodóképességének és versenyképességének növelése, valamint a munkavállalók munkaerıpiaci helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és az általuk végzett munka hatékonyságának növelése. Rövid távon pedig a munkahelyek megırzése a cél, a munkaidı átszervezésével, az alkalmazottak munkában töltött idejének csökkentésével a vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása, illetve a munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás megelızése. A munkaidı egy részében a munkavállaló számára lehetıség nyílik arra, hogy korszerő szakmai ismereteket szerezzen, továbbfejlessze készségeit és tudását. A pályázók köre: egyéni vállalkozók; jogi személyiségő gazdasági társaságok; jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok; szövetkezetek. Azoknak a munkáltatóknak nyújtható támogatás, akik foglalkoztatási nehézségeik kezelése és a leépítés megelızése érdekében munkavállalóiknak - a munkavégzés alóli részleges felmentése révén - képzést biztosítanak. Megemlíteném még az Egész életen át tartó tanulás programot, mely számos pályázati lehetıséget foglal magába képzések tekintetében, a részletek megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tpf.hu). Az Internet jól használható pályázati információk győjtésére is. Egyik ilyen oldal például a Pályázati Hírek közösségi portál (www.palyazatihirek.eu), ahol lehetıségünk van keresésre is. Ha a képzés szót beírjuk számos találatot kapunk a pályázati lehetıségeket illetıen. Hasznos lehet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weboldala (www.nfu.hu) is, ha a Pályázatok menüpontot kiválasztjuk, megnézhetjük az aktuális információkat, vagy keresni is tudunk több szempont szerint a pályázatok között. További lehetıségek a kedvezményes, vagy ingyenes tanulásra, például a pedagógusok, a közmővelıdési dolgozók vagy a szociális területen ténykedık kötelezı továbbképzése, melyet a munkaadó fizet részben vagy teljesen. Vállalkozások esetén pedig az általuk befizetett szakképzési hozzájárulás 60-30%-a fordítható alkalmazottaik taníttatására. Az állami finanszírozás is megjelenik a felnıttek iskolarendszerő oktatásában, 23 éves korig ugyanis az elsı szakképesítés megszerzése ingyenes, illetve a felsıoktatásban összesen 12 félév biztosított államilag finanszírozott formában. Aki pedig költségtérítéses formában tanul, az is kap némi kedvezményt, ugyanis a tandíj összegébıl a 30%, évente maximum 60 ezer forint visszaigényelhetı a személyi jövedelemadó terhére. 9

11 Online tanulási lehetıségek ingyenesen Az Internet jóvoltából ma már arra is van lehetıségünk, hogy az otthoni legnagyobb kényelemben tanuljunk, hisz számos online tanfolyam áll rendelkezésünkre, kiindulópontnak ajánlom például az ingyentanfolyam.lap.hu győjteményes weboldalt, vagy a google-ba (www.google.hu) is kereshetünk kedvünk szerint. Manapság az Európai Unió folyamatosan elıtérben van, az ezzel kapcsolatos internetes anyagok széles körben hozzáférhetık, akár online tananyag formájában is (http://europa.eu). Vannak olyan oldalak is, ahol például ingyenes e-tananyagokat találunk több EU-s témában és az egyes tanfolyamok teljesítése után akár oklevelet is igényelhetünk tudásunk tanúsításáról (pl. Emellett szinte mindenféle terület képviselteti magát az Interneten valamilyen online tanfolyammal, vagy elektronikus tananyaggal, illetve jegyzettel. Számos anyagot találunk nyelvtanuláshoz vagy a számítógép-, illetve az Internet-használat témájában, vagy életmód- és hobbi tanfolyamok formájában is. Jó szolgálatot tesz a Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) ahol számos olyan könyv elérhetı, ami könyvesboltban meg sincs és könyvtárban is csak korlátozottan használható. A és a oldalak is nagyon hasznosak lehetnek, hiszen rengeteg kidolgozott tétel és egyéb tananyag elérhetı innen ingyenesen. Zárszó Elmondhatjuk, hogy az Internet egyaránt jó szolgálatot tesz nekünk, ha elızetesen szeretnénk tájékozódni a tanulási lehetıségeinket illetıen, vagy akkor is, ha konkrétan tanulni akarunk. Mindezt akár ingyenesen is megtehetjük, mindössze csak az internet elıfizetés díját kell kifizetnünk és megnyílik elıttünk szinte az egész világ, többek között a tanulás számtalan lehetısége is. A pénz kérdése ma már nem lehet ok a nemtanulásra, ez csak egy kifogás Bízom benne, hogy a mai világ elvárásaihoz igazodva minél többen felismerik a tudás, illetve a szakértelem fontosságát, és felnıttkorban sem riadnak vissza a tanulástól tudásuk gyarapítása érdekében. Sok kitartást kívánok mindenkinek, aki kedvet kapott hozzá, hogy tovább képezze magát, illetve azt, hogy élmény legyen számára a sok új ismeret elsajátítása. 10

12 Hasznos weboldalak győjteménye Csokorba győjtöttem azokat a weboldalakat, melyek hasznosak lehetnek, ha oktatással kapcsolatosan akarunk informálódni, vagy ha tanulni szeretnénk. A megadott linkek szeptember 10-én mind mőködtek, de az Internet gyors fejlıdése és folyamatos alakulása miatt elképzelhetı, hogy késıbb egyes linkek hibát jeleznek, vagy nem az általam megadott információra mutatnak! Oktatási és Kulturális Minisztérium - Oktatási Hivatal - Közoktatási Információs Iroda - Felsıoktatási Információs Rendszer - Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet - Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet - Jogszabálykeresı - Állami Foglalkoztatási Szolgálat - Új pálya program - Tempus Közalapítvány - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Pályázati Hírek közösségi portál - Szakképzéssel, tanulással kapcsolatos weboldalak (a teljesség igénye nélkül): Tanulást segítı anyagok, tananyagok (a teljesség igénye nélkül): ingyentanfolyam.lap.hu mek.oszk.hu 11

13 Felhasznált irodalom A dolgozatom összeállításához a Hasznos weboldalak győjteménye címő fejezetben felsorolt honlapokon tájékozódtam, illetve az alább felsorolt dokumentumokat tanulmányoztam. A Magyar Köztársaság kormányának stratégiája az egész életen át tartó tanulásról Mayer József: A felnıttek iskolái Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Óhidy Andrea: Az élethosszig tartó tanulás és a felnıttképzés Singer Péter: Felnıttoktatás és -képzés iskolarendszerben és azon kívül Zachár László: A felnıttképzés rendszere és fıbb mutatói Zsarnai Zsilárd: Iskolarendszeren kívüli képzés Magyarországon az Országos Képzési Jegyzékben szereplı szakmák területén kívül Iskolarendszeren 12

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika

Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó. Nyelv, oktatás, politika Beregszászi Anikó, Csernicskó István és Orosz Ildikó Nyelv, oktatás, politika A Kárpátaljai Magyar Tanárképzı Fıiskola kiadványai 1. Sorozatszerkesztı: Csernicskó István Beregszászi Anikó Csernicskó István

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

Az első EURES-állásod

Az első EURES-állásod Az első EURES-állásod 2014-2015 Útmutató munkakeresőknek és munkáltatóknak eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Szociális Európa Az első EURES-állásod Megkönnyítjük a szabad mozgást és

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Kulcsszavak: munkaerőpiaci képzés, motiváció, idősebb emberek

Kulcsszavak: munkaerőpiaci képzés, motiváció, idősebb emberek A 45 ÉV FELETTI, AKTÍV KORÚ FELNŐTTEK A MUNKAERŐPIACON ÉS A FELNŐTTKÉPZÉSBEN Farkas Erika Kulcsszavak: munkaerőpiaci képzés, motiváció, idősebb emberek Akárki, aki megáll tanulni, öreg, legyen bár 20 vagy

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Készítette: Készítés éve: 2003 Főszakirány: Információgazdálkodás Szakcsoport: e-learning

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

BRÜSSZELI NYILATKOZAT

BRÜSSZELI NYILATKOZAT BRÜSSZELI NYILATKOZAT A nyelvtanulási motiváció erısítése rendszerszintő és intézményi szintő irányelveken, stratégiákon és jó gyakorlatokon keresztül MOLAN Network for the exchange of information about

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet Témavezetı: Dr.

Részletesebben

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára EQF Gyakorlati és Információs Hálózat Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára 510698-LLP-1-2010-1-DE-Leonardo-LNW A projektet

Részletesebben

KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA, CSOMA GYULA BEVEZETÉS AZ ANDRAGÓGIA ELMÉLETÉBE ÉS MÓDSZERTANÁBA

KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA, CSOMA GYULA BEVEZETÉS AZ ANDRAGÓGIA ELMÉLETÉBE ÉS MÓDSZERTANÁBA KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA, CSOMA GYULA BEVEZETÉS AZ ANDRAGÓGIA ELMÉLETÉBE ÉS MÓDSZERTANÁBA BUDAPEST 2012 1 Írták: Csoma Gyula: 1-1.8. valamint a 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.4.1. fejezetek Kraiciné Szokoly Mária:

Részletesebben