KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y -"

Átírás

1 KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága - T a n u l m á n y - Készítette: S á n d o r J u d i t szeptember 10.

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 BEVEZETÉS... 2 FOGALMI MEGHATÁROZÁS... 2 A FELNİTTOKTATÁS/KÉPZÉS CÉLJA... 3 AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS... 3 A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 4 FONTOS JOGSZABÁLYOK A TÉMÁBAN... 5 FELNİTTOKTATÁS/KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON... 5 KÉPZÉSI TÁMOGATÁSOK FELNİTTEKNEK... 8 ONLINE TANULÁSI LEHETİSÉGEK INGYENESEN ZÁRSZÓ HASZNOS WEBOLDALAK GYŐJTEMÉNYE FELHASZNÁLT IRODALOM

3 Bevezetés K é p z é s i l e h e tıségek ingyen vagy támogatással Dolgozatomban a felnıttkori tanulással foglalkozom, bemutatom annak jellemzıit, a rendelkezésre álló lehetıségeket, illetve hazai helyzetképet nyújtok a felnıttoktatás/képzéssel kapcsolatban. A dolgozatom elsı felében fıképp elméleti információkat nyújtok, ezt azért tartom fontosnak, mert ezek ismeretében lesz mire építkezni a késıbbiekben, ugyanis a második részben át fogok térni a konkrét lehetıségekre példákat is megmutatva. Elsıként megtalálható a fogalmi meghatározás, majd pedig a felnıttoktatás/képzés célja olvasható. Ezt követıen kitérek az egész életen át tartó tanulás koncepciójára, majd bemutatom a magyar oktatási rendszert és a hazai felnıttoktatás/képzés felépítését. A továbbiakban kiemelek néhány lehetıséget, melyek által lehet tanulni támogatással vagy akár ingyen is. Kitérek az online tanulásra, és az Internet nyújtotta egyéb lehetıségekre. Zárásként pedig hasznos weboldalak elérhetıségét adom meg. Fogalmi meghatározás Neveléstudományi megközelítés szerint az oktatás és a képzés a nevelés részkategóriái. Az oktatás az ismeret közvetítéseként, illetve általános mővelésként értelmezhetı, képzésen pedig a különbözı készségek és jártasságok kialakítását értjük, a szakmai jellegő ismeretek és a speciális tudás átadása tartozik ide. A köznyelvben szinonimaként használjuk a felnıttekre vonatkoztatva a felnıttoktatás illetve a felnıttképzés kifejezéseket. Valójában viszont a két fogalom nem ugyanazt jelenti. Felnıttoktatás alatt az iskolai rendszerben zajló alap-, közép- vagy felsıfokú oktatást értjük, mely lehet nappali, esti vagy levelezı munkarend szerinti. Az a személy, aki nappali rendszerő iskolai oktatásban nem tud, vagy nem akar részt venni, attól a tanévtıl kezdve, amelyben 16. életévét betölti, felnıttoktatás keretében folytathatja tanulmányait. Illetve, aki a nappali rendszerő oktatásnál meghatározott életkori határt betöltötte, az a továbbiakban kizárólag felnıttoktatás keretében tanulhat. Felnıttképzés a tankötelezett koron túliak részére szervezett iskolarendszeren kívüli képzés, ami lehet általános, nyelvi vagy szakmai képzés. A felnıttképzés fogalma széles értelemben a nagykorúságot elért személyek képzését jelenti, a gyakorlatban viszont kicsit másképp alkalmazzák, mert például a felsıoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóit nem tekintik a felnıttképzés alanyának. Ezt a témát tárgyalva fontos megemlíteni az andragógia kifejezést, mely egyre inkább terjedıben van. Andragógia a felnıttek iskolai és iskolán kívüli nevelésével, oktatásával, képzésével foglalkozó tudomány. Az alapfogalmak tisztázása után rátérek a felnıttoktatás/képzés céljára. 2

4 A felnıttoktatás/képzés célja A felnıttoktatás pótló és továbbképzı feladatokat lát el, a közoktatási rendszer hiányosságait próbálja ellensúlyozni, illetve adott szakterületen belül bıvíti az ismereteket. Napjainkra a gazdaság szerkezeti átalakulása, illetve a tudományos és technológiai fejlıdés miatt egyre inkább szükségessé válik az átképzés is. Bizonyos szakmai ismeretek feleslegessé, használhatatlanná válnak a munkaerıpiacon, így szükség van az adott szakmát mővelık átképzésére. A mai társadalomban a tanulás élethosszig tartó feladattá válik, hiszen a modernizáció olyan új helyzetet hozott, amit akkor tudunk csak kezelni, ha ismereteinket folyamatosan bıvítjük a felmerülı újabb és újabb igények szerint. A továbbiakban az egész életen át tartó tanulás koncepciójáról ejtek pár szót. Az egész életen át tartó tanulás Ma már szinte mindenki találkozhatott ezzel a kifejezéssel, hisz napjainkban igen nagy hangsúlyt fektetnek rá. Az egész életen át tartó tanulás gondolata azonban nem új fejlemény, a történetelemben visszamehetnénk egészen az ókorig, hiszen már Konfucius is azt mondta, hogy az állandó önmővelésre mindenkinek szüksége van. Vagy megemlíthetem például Comenius-t, aki többek között Sárospatakon is tanított a 17. században. İ az oktatást egy egész életen át tartó folyamatnak fogta fel. Az egyes országok népi bölcsességében is találkozhatunk ezzel a motívummal, a magyarban például: A jó pap holtig tanul mondás tanúskodik errıl. A lifelong learning programot az 1960-as években zajló oktatási világválságra dolgozták ki válaszként, aztán kissé elcsendesedett a dolog. Kiemelendı viszont 1996, mert ezt az évet az élethosszig tartó tanulás európai évének kiáltották ki, ezzel is nyomatékosítva, hogy ez az egyetlen lehetséges válasz a modern idık változásaira. 3

5 Sok országban az élethosszig tartó tanulás és a felnıttképzés szinonimának számít. Az Európai Unió nagymértékben befolyásolja az egyes tagállamok oktatási rendszerének fejlıdését. Ez hazánkban is érezhetı, hisz az elmúlt években nálunk is nagy változások történtek az oktatási rendszerben. Az Európai Bizottság 2000-ben adta ki a Memorandum az egész életen át tartó tanulásról címő dokumentumot, ebben megadják, hogy milyen lépéseket kell tenni a tagállamokban. Ennek hatására jelent meg 2005 szeptemberében A Magyar Köztársaság kormányának stratégiája az egész életen át tartó tanulásról. Ebben megtalálhatók a hazai fejlesztési tervek, és az elérendı célok. Ez a két dokumentum igen hasznos információkat tartalmaz az oktatással kapcsolatosan, letölthetık például az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu.). A témához kapcsolódóan sok egyéb anyag is elérhetı az Interneten, ajánlom például az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet honlapját (www.oki.hu - Tudástár menüpont / Felnıttoktatás, élethosszig tartó tanulás link). Abban szinte mindenki egyetért, hogy a mai világban nélkülözhetetlen a tanulás. Tapasztaljuk a saját bırünkön, hogy ismereteink bıvítése, illetve szélesítése nélkül nem tudunk eleget tenni az egyre nagyobb elvárásoknak, tehát meg kell találni a módját, hogy felnıttként is folyamatosan képezzük magunkat. Éppen ezért a továbbiakban áttekintem a hazai oktatási rendszert, majd pedig bemutatom, hogy milyen képzési lehetıségek állnak a felnıtt lakosság rendelkezésére. A magyar oktatási rendszer felépítése Az oktatási rendszer feladata, hogy segítse az egész életen át tartó tanulást a különbözı társadalmi rétegek körében, illetve biztosítsa a munkavállalók szakmai tudásának folyamatos megújítását. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hatáskörébe tartoznak a hazai nevelési-oktatási intézmények. Két fı terület van: a közoktatás és a felsıoktatás. A felnıttoktatás a közoktatás részeként mőködik, nem pedig önálló szervezeti egységként. Amikor a felnıttek tanulási lehetıségeit vizsgáljuk, elsıként azt kell tisztáznunk, hogy a tanulni kívánó személy milyen végzettséggel vagy elıképzettséggel rendelkezik, ugyanis az egyes szintek egymásra épülnek; a szakmai képesítéseknél pedig alap-, közép- vagy emeltszintő végzettség az elızetes követelmény. Ha tudjuk a meglévı képesítéseket, azt követıen már eldönthetı, hogy milyen típusú képzéseken vehet részt az adott egyén. Ha nem vagyunk biztosak a lehetıségeket illetıen, segítségünkre vannak a különbözı jogszabályok, melyekbıl a legfontosabbak megtalálhatók a következı fejezetben. 4

6 Fontos jogszabályok a témában Az Internet ez esetben is jó szolgálatot tesz nekünk, ugyanis az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján (www.okm.gov.hu) összegyőjtve megtalálhatók az oktatással kapcsolatos törvények, rendeletek, vagy az Oktatási Hivatal weboldalán (www.oh.gov.hu) is sok hasznos információt találunk a közoktatással, a felsıoktatással, a szakképzéssel és a nyelvvizsgával kapcsolatosan. A hatályos magyar jogszabályok teljes szövege pedig elérhetı a oldal jogszabálykeresıjén keresztül. Felnıttoktatás/képzés Magyarországon A felnıttoktatás/képzés két nagy területre bomlik, az egyik az iskolarendszerő felnıttoktatás, mely általános, középfokú vagy felsıfokú végzettség, illetve szakmai képesítés megszerzésére irányul. Ezt a formát azok vehetik igénybe, akik a normál iskoláztatás során nem tudtak megfelelı iskolai végzettséget szerezni, és pótolni szeretnék hiányosságaikat vagy magasabb szintő végzettséget, illetve valamilyen szakismeretet akarnak szerezni. Lehetıség van nappali, esti, levelezı vagy távoktatásos formában tanulni, illetve magántanulóként is. 5

7 A felnıttoktatás/képzés másik nagy területe, az iskolarendszeren kívüli felnıttképzés, ennek legnagyobb része a munkaerı piaci képzés, illetve ide tartoznak az egyéb általános- és kiegészítı képzések és a nyelvoktatás is. A munkaerı piaci képzések célja az egyén munkába állítása, illetve munkahelyének megtartása. Ez lehet adott szakmán belüli továbbképzés vagy átképzés másik szakmára, attól függıen, hogy a piac mely területre igényel munkaerıt. Általános- és kiegészítı képzés például a pályaválasztási tréning, vagy a felzárkóztatás, stb. Akik felnıttoktatás keretében szeretnének továbbtanulni általános- vagy középiskolában, illetve valamilyen szakképzést akarnak szerezni, azoknak igen nagy segítség lehet a Közoktatási Információs Iroda honlapja (www.kir.hu), ugyanis itt megtalálható a felnıttoktatást folytató intézmények listája. Általános és középiskolák esetében lehetıségünk van megye szerinti keresésre, így mindenki megtalálhatja a hozzá legközelebb esı oktatási intézményt, annak fontos adataival. A szakképzések esetén pedig szakma szerint tudunk keresni. A felsıfokú végzettség megszerezését célzó tanulmányok felsıoktatási intézményben, egyetemeken vagy fıiskolákon végezhetık. A hazai felsıoktatási rendszer a. Bolognai folyamat következtében jelentısen átalakult az elmúlt években. Erre azért volt szükség, mert így átjárhatóvá vált a hazai és a többi európai ország felsıoktatási rendszere. A felsıoktatással kapcsolatosan minden információ megtalálható a internetes oldalon. A felnıttképzés legnagyobb területét a szakmai képzések jelentik, a következı ábrán láthatók a megszerezhetı képesítések. Az állam által elismert szakképesítéseket az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza, melynek keretében jelenleg több mint 1200 szakma tanulható. A köztudatban ezek az OKJ-s tanfolyamok, a tanulni vágyók ezeket részesítik leginkább elınyben. Az egyes szakképesítésekrıl minden fontos információ elérhetı közérthetı módon a weboldalon. Több szempont szerint tudunk keresni az OKJ-s tanfolyamok között (ABC-, szakmacsoport-, tanulmányi területés szint szerint). Megtalálható az egyes szakmák részletes leírása és le is tölthetjük a szakmai és vizsgakövetelményeket. Egyéb, nem OKJ képzésekrıl is informálódhatunk ezen a honlapon, illetve megtaláljuk az oktatással kapcsolatos fogalmak jelentését, választ kaphatunk felmerülı kérdéseinkre, vagy eljuthatunk további hasznos weboldalakra is. 6

8 A képzések tekintetében fontosnak tartom, hogy a felnıttképzı intézményeknek lehetıségük van akkreditáltatni magukat és az általuk indított képzési programokat. Ez abból a szempontból lényeges, mert a képzésen résztvevık sok esetben csak akkor vehetnek igénybe valamilyen kedvezményt, ha akkreditált intézményben tanulnak. A Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet honlapján (www.nive.hu) megtaláljuk az akkreditált intézmények és programok listáját, illetve az OKJ-s tanfolyamok aktuális listája is letölthetı innen. Egyáltalán nem mindegy, hogy mennyibe kerül nekünk egy tanfolyam, ha körültekintıek vagyunk a képzés helyének kiválasztásakor, akkor akár több tízezer forintot megspórolhatunk magunknak a képzés árából. Ezzel el is érkeztünk az anyagiak kérdéséhez, a továbbiakban bemutatom, hogy milyen támogatási lehetıségek állnak a tanulni vágyó felnıttek rendelkezésére. 7

9 Képzési támogatások felnıtteknek Részben vagy teljesen mentesülhetünk az általunk választott képzés tandíjának kifizetése alól, ha a lakóhely szerint illetékes Munkaügyi Központban ezt igényeljük. A képzési támogatással kapcsolatban az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján (www.afsz.hu) tájékozódhatunk. Az Álláskeresıknek szóló résznél kattintsunk a Képzéskeresés gombra, itt elérhetı az induló tanfolyamok listája, melyet hetente aktualizálnak. A munkanélküli vagy a munkaviszonyban álló, de munkájának elvesztésével veszélyeztetett személyek részére ezeket a képzéseket akár 100%-ban is támogatják. Elolvasható a honlapon, hogy konkrétan kiknek a képzését támogatják, hogy milyen támogatások igényelhetık, illetve milyen módon lehet az igényt benyújtani. Az Európai Unió is számos pályázati lehetıséget biztosít a tagállamokban élık számára, ezek között tanulást motiváló projektek is vannak, ilyen például az Új Pálya program (www.ujpalya.hu), mely a közszférában dolgozóknak, illetve az onnan elbocsátottaknak kíván segítséget nyújtani képzésük támogatásával (TÁMOP ). A program 2009 ıszétıl ismét elérhetı, így aki valamilyen képzésen gondolkozik, nézzen szét a weboldalon, hisz a képzési díjat teljes egészében megtérítik az arra jogosultaknak. Másik példaként említeném a Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatásáért programot (TÁMOP ), mely január 1-vel indult. A program célja a hátrányos helyzető álláskeresık munkaerıpiacra való belépésének segítése, vagy a munkaerıpiacra való visszatérésük biztosítása komplex, személyre szabott, a helyi munkaerı-piaci lehetıségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A hátrányos helyzető álláskeresık mellett 2009 tavaszától kibıvült a célcsoport a gazdasági recesszió miatt állásukat elvesztı, álláskeresıvé váló emberekkel is, munkavégzı-képességük megtartása, tudásuk, kompetenciáik fejlesztése, illetve újbóli elhelyezésük érdekében. A program célcsoportjai: a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezık; a pályakezdık; az ötvenedik életévüket betöltött személyek; akik egy éven belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek; az adott régióban hátrányos helyzetőnek ítélt célcsoportok, illetve akiknek a munkaviszonya szeptember 1-ét követıen a válság miatt szőnt meg. Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ a program keretében 2009 szeptemberében több mint 10 féle képzı, átképzı és továbbképzı programot ajánl a jogosultak számára. (Pl. Szociális gondozó és ápoló, Burkoló, Cukrász, Szakács, Festı, Szerkezetlakatos, Egyéb szakképzések és Nyelvi képzések alap és közép szinten) 8

10 Kiemelném még a Munkahelymegırzı támogatás képzéssel kombinálva a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére nevő programot (TÁMOP A-09/1), melynek hosszú távú célja a vállalkozások alkalmazkodóképességének és versenyképességének növelése, valamint a munkavállalók munkaerıpiaci helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és az általuk végzett munka hatékonyságának növelése. Rövid távon pedig a munkahelyek megırzése a cél, a munkaidı átszervezésével, az alkalmazottak munkában töltött idejének csökkentésével a vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása, illetve a munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás megelızése. A munkaidı egy részében a munkavállaló számára lehetıség nyílik arra, hogy korszerő szakmai ismereteket szerezzen, továbbfejlessze készségeit és tudását. A pályázók köre: egyéni vállalkozók; jogi személyiségő gazdasági társaságok; jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok; szövetkezetek. Azoknak a munkáltatóknak nyújtható támogatás, akik foglalkoztatási nehézségeik kezelése és a leépítés megelızése érdekében munkavállalóiknak - a munkavégzés alóli részleges felmentése révén - képzést biztosítanak. Megemlíteném még az Egész életen át tartó tanulás programot, mely számos pályázati lehetıséget foglal magába képzések tekintetében, a részletek megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tpf.hu). Az Internet jól használható pályázati információk győjtésére is. Egyik ilyen oldal például a Pályázati Hírek közösségi portál (www.palyazatihirek.eu), ahol lehetıségünk van keresésre is. Ha a képzés szót beírjuk számos találatot kapunk a pályázati lehetıségeket illetıen. Hasznos lehet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weboldala (www.nfu.hu) is, ha a Pályázatok menüpontot kiválasztjuk, megnézhetjük az aktuális információkat, vagy keresni is tudunk több szempont szerint a pályázatok között. További lehetıségek a kedvezményes, vagy ingyenes tanulásra, például a pedagógusok, a közmővelıdési dolgozók vagy a szociális területen ténykedık kötelezı továbbképzése, melyet a munkaadó fizet részben vagy teljesen. Vállalkozások esetén pedig az általuk befizetett szakképzési hozzájárulás 60-30%-a fordítható alkalmazottaik taníttatására. Az állami finanszírozás is megjelenik a felnıttek iskolarendszerő oktatásában, 23 éves korig ugyanis az elsı szakképesítés megszerzése ingyenes, illetve a felsıoktatásban összesen 12 félév biztosított államilag finanszírozott formában. Aki pedig költségtérítéses formában tanul, az is kap némi kedvezményt, ugyanis a tandíj összegébıl a 30%, évente maximum 60 ezer forint visszaigényelhetı a személyi jövedelemadó terhére. 9

11 Online tanulási lehetıségek ingyenesen Az Internet jóvoltából ma már arra is van lehetıségünk, hogy az otthoni legnagyobb kényelemben tanuljunk, hisz számos online tanfolyam áll rendelkezésünkre, kiindulópontnak ajánlom például az ingyentanfolyam.lap.hu győjteményes weboldalt, vagy a google-ba (www.google.hu) is kereshetünk kedvünk szerint. Manapság az Európai Unió folyamatosan elıtérben van, az ezzel kapcsolatos internetes anyagok széles körben hozzáférhetık, akár online tananyag formájában is (http://europa.eu). Vannak olyan oldalak is, ahol például ingyenes e-tananyagokat találunk több EU-s témában és az egyes tanfolyamok teljesítése után akár oklevelet is igényelhetünk tudásunk tanúsításáról (pl. Emellett szinte mindenféle terület képviselteti magát az Interneten valamilyen online tanfolyammal, vagy elektronikus tananyaggal, illetve jegyzettel. Számos anyagot találunk nyelvtanuláshoz vagy a számítógép-, illetve az Internet-használat témájában, vagy életmód- és hobbi tanfolyamok formájában is. Jó szolgálatot tesz a Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) ahol számos olyan könyv elérhetı, ami könyvesboltban meg sincs és könyvtárban is csak korlátozottan használható. A és a oldalak is nagyon hasznosak lehetnek, hiszen rengeteg kidolgozott tétel és egyéb tananyag elérhetı innen ingyenesen. Zárszó Elmondhatjuk, hogy az Internet egyaránt jó szolgálatot tesz nekünk, ha elızetesen szeretnénk tájékozódni a tanulási lehetıségeinket illetıen, vagy akkor is, ha konkrétan tanulni akarunk. Mindezt akár ingyenesen is megtehetjük, mindössze csak az internet elıfizetés díját kell kifizetnünk és megnyílik elıttünk szinte az egész világ, többek között a tanulás számtalan lehetısége is. A pénz kérdése ma már nem lehet ok a nemtanulásra, ez csak egy kifogás Bízom benne, hogy a mai világ elvárásaihoz igazodva minél többen felismerik a tudás, illetve a szakértelem fontosságát, és felnıttkorban sem riadnak vissza a tanulástól tudásuk gyarapítása érdekében. Sok kitartást kívánok mindenkinek, aki kedvet kapott hozzá, hogy tovább képezze magát, illetve azt, hogy élmény legyen számára a sok új ismeret elsajátítása. 10

12 Hasznos weboldalak győjteménye Csokorba győjtöttem azokat a weboldalakat, melyek hasznosak lehetnek, ha oktatással kapcsolatosan akarunk informálódni, vagy ha tanulni szeretnénk. A megadott linkek szeptember 10-én mind mőködtek, de az Internet gyors fejlıdése és folyamatos alakulása miatt elképzelhetı, hogy késıbb egyes linkek hibát jeleznek, vagy nem az általam megadott információra mutatnak! Oktatási és Kulturális Minisztérium - Oktatási Hivatal - Közoktatási Információs Iroda - Felsıoktatási Információs Rendszer - Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet - Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet - Jogszabálykeresı - Állami Foglalkoztatási Szolgálat - Új pálya program - Tempus Közalapítvány - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - Pályázati Hírek közösségi portál - Szakképzéssel, tanulással kapcsolatos weboldalak (a teljesség igénye nélkül): Tanulást segítı anyagok, tananyagok (a teljesség igénye nélkül): ingyentanfolyam.lap.hu mek.oszk.hu 11

13 Felhasznált irodalom A dolgozatom összeállításához a Hasznos weboldalak győjteménye címő fejezetben felsorolt honlapokon tájékozódtam, illetve az alább felsorolt dokumentumokat tanulmányoztam. A Magyar Köztársaság kormányának stratégiája az egész életen át tartó tanulásról Mayer József: A felnıttek iskolái Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Óhidy Andrea: Az élethosszig tartó tanulás és a felnıttképzés Singer Péter: Felnıttoktatás és -képzés iskolarendszerben és azon kívül Zachár László: A felnıttképzés rendszere és fıbb mutatói Zsarnai Zsilárd: Iskolarendszeren kívüli képzés Magyarországon az Országos Képzési Jegyzékben szereplı szakmák területén kívül Iskolarendszeren 12

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı A MUNKAERİPIAC MŐKÖDÉSE KÍNÁLAT KERESLET (oktatás) MUNKAERİPIAC (gazdaság) (közvetítı

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia

Vállalkozói Akadémia Vállalkozói Akadémia Videoton Képzı Központ 2010-2011. Vállalkozói Akadémia Régrıl ismert az a tény, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlıdıképességét milyen mértékben befolyásolja a vállalkozás

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül 2010. február TÁMOP-1.1.1-09/1 Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja Támogatás formája: vissza nem térítendő

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiumába felvételt nyert tanulók a magas szintő általános

Részletesebben

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében

Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Intézkedések a válság foglalkoztatási hatásainak mérséklése érdekében Szőcs Erika Szociális és munkaügyi miniszter Foglalkoztatási feszültségek kezelése - alapelvek Az állami segítségnyújtás feltétele

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Készítette: Fencz Györgyné igh A kétszintő érettségi néhány jellemzıje Követelmények jogszabályokban (100/1997 kormányrendelet; 40/2002 OM rendelet) Nyitott

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN-

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- TARTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1. BEVEZETÉS A dokumentumban a személy-, jogviszony-, intézmény- és képzésnyilvántartásban tárolásra kerülı adatokhoz, adatkörökhöz

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3.B 09 / 4 A program alapvetı célja: A gazdasági válság negatív hatásai által különösen

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12184/2009. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ 1 ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Képviselı-testületének 2012. január 31-i rendkívüli ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllıi Mozgáskorlátozottak Egyesületével együttmőködési

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27.

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. Jogszabályi vonatkozás Fogalom meghatározás A foglalkoztatás elsegítéséről és

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Rövid összefoglalás a projektrıl:

Rövid összefoglalás a projektrıl: Rövid összefoglalás a projektrıl: B.-A.-Z. megye könyvtárainak konzorciumban megvalósuló fejlesztése, melynek eredményeként bıvülnek a szolgáltatások és széles kör számára elérhetıvé válnak. Egységes,

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Tehetséggondozás: Öveges József levelezős verseny Zala megye Általános Iskoláiban

Tehetséggondozás: Öveges József levelezős verseny Zala megye Általános Iskoláiban Tehetséggondozás: Öveges József levelezős verseny Zala megye Általános Iskoláiban Tisztelt Pedagógusok! Kedves Gyerekek! A TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület az idei tanévben is

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Szakképzés Problémák és dilemmák

Szakképzés Problémák és dilemmák Szakképzés Problémák és dilemmák Lannert Judit elıadása 2011 április 28. LIFE, A38 hajó TÁRKI-TUDOK ZRT. Problémák és megoldások, amikrıl manapság hallani PROBLÉMÁK Gazdasági tárca: Alacsony a foglalkoztatási

Részletesebben

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül

Önkéntesség. Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Önkéntesség Önkéntes Törvényrıl a teljesség igénye nélkül Pap András Ifjúsági Unió Szekszárd - 2005. Törvény Országgyőlés által elfogadott 2005. évi LXXXVIII. törvény A közérdekő önkéntes tevékenységrıl

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A fórum tematikája Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Aktuális pályázati kiírások Kérdezz-felelek Aktuális

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0746-06/5 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 30 perc A 19/2008. (XII. 4.)

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Pályázat kiírója / kódja. Pályázat címe. Ssz. 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old

Pályázat kiírója / kódja. Pályázat címe. Ssz. 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁSOKRÓL Ssz. Pályázat kiírója / kódja Pályázat címe 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old 2. OFA Állásukat vesztık újra elhelyezkedésének támogatása

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

NAPPALI KÉPZÉSEK. Irányszám Képz. idı min. < (félév) max. Képzési terület ápolás és betegellátás-ápoló A N A 8 15 < 60

NAPPALI KÉPZÉSEK. Irányszám Képz. idı min. < (félév) max. Képzési terület ápolás és betegellátás-ápoló A N A 8 15 < 60 NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. szint Választható szak Irányszám Képz. idı min. < max. Érettségi követelmények Képzési terület ápolás és betegellátás-ápoló A N A támogatott 8 15

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2011/12. tanév ANDRAGÓGIA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2011/12. tanév ANDRAGÓGIA szak Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2011/12. tanév ANDRAGÓGIA szak ÁLTALÁNOS TÉTELSOR 1. Az andragógia, mint önálló tudomány kialakulása, tudomány-rendszertani helye,

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Felvonószerelı képzés aktuális kérdései. Kamarás Péter 2012.június 7.

Felvonószerelı képzés aktuális kérdései. Kamarás Péter 2012.június 7. Felvonószerelı képzés aktuális kérdései Kamarás Péter 2012.június 7. Alapfokú iskolai képzés (8 általános) gimnázium szakközépiskola szakmunkás képzı iskola (3 éves képzés) 1990-es évek közepén változás

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010.

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. Szakképzési hozzájárulás alapja A hozzájárulásra kötelezettet terhelı társadalombiztosítási járulék alapja. Társadalombiztosítási járulékalap:

Részletesebben

ECTS Minıségi Díj Oklevélmelléklet Minıségi Díj PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

ECTS Minıségi Díj Oklevélmelléklet Minıségi Díj PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ECTS Minıségi Díj Oklevélmelléklet Minıségi Díj PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. Bevezetés 1.1 Az ECTS Minıségi Díj és az Oklevélmelléklet Minıségi Díj érvényességi ideje A megítélt ECTS Minıségi Díj és az Oklevélmelléklet

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2014 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában

A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában Előadó: Pákozdi Szabolcs igazgató Tatabánya, 2012. október 31 Társadalmi, gazdasági folyamatok megyénkben Második legintenzívebben

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL A hazai szakképzés fejlıdésének jelentıs mérföldköve a szemléletében és tartalmában egyaránt megújult és 2006-tól folyamatosan

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben Tinta Tanácsadó Kft. zó dolgozat leadása a továbbképzést követı 2 héten

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere

Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere Bódi Gábor Infokommunikációért és e-közigazgatásért felelıs szakállamtitkár Informatikai és távközlési albizottság Budapest, 2009. március

Részletesebben

Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszer, ESZMK EMMI. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnottképzési Igazgatóság, NMH SZFI NGTT

Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszer, ESZMK EMMI. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnottképzési Igazgatóság, NMH SZFI NGTT ORSZÁGELEMZÉS A FORMÁLIS, NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS JELENLEGI SZERKEZETÉRİL ÉS HELYZETÉRİL A KORÁBBI TAPASZTALATOK AKKREDITÁLÁSA/ÉRVÉNYESÍTÉSE SZEMPONTJÁBÓL 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILLS Transzferálási

Részletesebben

Képzési adatbank. I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 2. o k t ó b e r. Új kihívások a felnıttképzésben címmel országos konferenciát

Képzési adatbank. I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 2. o k t ó b e r. Új kihívások a felnıttképzésben címmel országos konferenciát I I. é v f o l y a m 3. s z á m 2 0 1 2. o k t ó b e r H Í R L E V É L A TARTALOMBÓL: Képzési adatbank 1 Művelődés hete-tanulás ünnepe 2 Rövid hírek 4 ONK 2012 6 Új kihívások a felnıttképzésben címmel

Részletesebben

TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN

TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN Mőhelymunka a Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztési célkitőzéseinek témájában szak- és felnıttképzési szakemberek számára Tempus Közalapítvány, Budapest-Szeged, 2014. június 17-18. TANULÁSI EREDMÉNY

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén!

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Salgótarján, 2011. június 29. Körmendy Éva, programvezető Kik vagyunk? Kik vagyunk? ILS Nyelviskola / KATEDRA Salgótarján a 21. tanévét zárta SEAGULL Szakképző

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A szigetvári Városi Könyvtárnak, mint 56 éves története során oly sokszor 2008-tıl is új társadalmi kihívásokkal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016/201 /2017 1. számú melléklet TANULMÁNYUTAK TARTALOMJEGYZÉK ALBÁNIA... 2 ARGENTÍNA... 2 CSEHORSZÁG... 3 EGYIPTOM... 4 ÉSZTORSZÁG... 5 FRANCIAORSZÁG... 6 GÖRÖGORSZÁG...

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben