Tanulók egyéni fejlesztésének módszertana akkreditált tanfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulók egyéni fejlesztésének módszertana akkreditált tanfolyam"

Átírás

1 Tanulók egyéni fejlesztésének módszertana Résztvevők: napközis nevelők, tanítók, tanárok Cél: A hazai képzés pedagógiai gyakorlatában az egyéni képességeket figyelembe vevő differenciált módszerek tervezése, alkalmazása indokolt. A pedagógusoknak tudatosan kell törekedniük a tanulók egyéni fejlesztési igényeit kielégítő módszerek elsajátítására, alkalmazására. A sikeres nevelő-oktató munka alapfeltétele a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlődése, különös tekintettel az egyéni fejlesztési programok kidolgozására és megvalósítására. A tanfolyam az iskolán belüli egységes fejlesztési rendszer kialakításához és működtetéséhez nyújt segítséget. Időkeret: 30 óra A tanfolyam témakörei: Pedagógiai alapismeretek elsajátítása az egyéni fejlesztési terv készítéséhez. Megismerik és megtanulják az egyéni fejlesztési program kialakításának technikáját, a program megvalósításának gyakorlatát. Segítséget kapnak - a tanulók alapos megismerését szolgáló belső értékelési rendszer kialakításához, fejlődésük rendszeres nyomon követéséhez. A továbbképzés teljesítésének követelményei: Záródolgozat készítése az alábbi témák közül választva: - Egyéni fejlesztési terv készítése egy - a pedagógus saját iskolájából választott - tanuló számára. - A tanuló fejlődésének nyomon követését szolgáló helyi rendszer kidolgozása. A továbbképzés összóraszámának 90 %-ában való részvétel. Részvételi díj: Ft/fő, amelyet a XI. Kerületi Önkormányzat 90%-ban támogat. A résztvevők számára térítendő: Ft. Szakmai vezetője: Hernádi Jánosné Programfelelős: Qualy-Co Kft. Akkreditációs engedély száma: OKM-3/16/2008

2 Felkészülés az erkölcstan oktatására Résztvevők: napközis nevelők, tanítók, tanárok Cél: A köznevelési törvény az erkölcstan tantárgy oktatásához 60 órás kötelező pedagógus-továbbképzés elvégzését írja elő. A Nemzeti Tankönyvkiadó szakemberei az etika oktatásához szükséges tankönyvek, tananyagok mellett kifejlesztették a NAT tartalmaihoz illeszkedő pedagógus- továbbképzéseiket is. A képzés a tantárgy oktatásához szükséges elméleti ismeretek után módszertani segítséget nyújt az etika tárgy oktatásához. Időkeret: 60 óra A tanfolyam témakörei: Alapvető erkölcstan Filozófiai antropológia Pszichológia (fejlődéslélektan) Bioetika Társas kapcsolatok, szexuáletika Krízislélektan Szakmódszertan A továbbképzés teljesítésének követelményei: A továbbképzésen 90%-os részvétel, írásbeli dolgozat. A tanfolyammal kapcsolatos további információkról szeptember végén adunk tájékoztatást. Programfelelős: Sapientia Főiskola Alapítási engedély száma: 82/166/2012.

3 A tanulásmódszertan tanítása Résztvevők: napközis nevelők, tanítók, tanárok Cél: Gyakorló tanárok felkészítése a tanulás tanítására, a gyerekek tanuláshoz való viszonyának pozitív irányú megváltoztatására, tanulási szokásaik formálására, saját tanulási módszerük kialakítására. A tanulási képességek fejlesztésének integrálása az iskolák pedagógiai programjába és a szaktárgyak tanításának módszertanába. Időkeret: 30 óra (5 x 6 óra) A tanfolyam témakörei: Tanulási szokások feltárása és alakítása. A tanulás tanításának programja rejtett és nyitott tanterve. Figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztése. Szövegértés fejlesztése. Gyakorlatok a figyelemfejlesztés, beszédtechnika, szókincsgyarapítás, élőbeszéd, szövegértés, emlékezetfejlesztés, gondolkodtatás fejlesztésére. Olvasásfejlesztés számítógéppel. A tanulás tanításának stratégiái. A továbbképzés teljesítésének követelményei: Készítsenek tanulási diagnózist egy gyermekcsoportról, kíséreljék meg egy tanulási zavar egyéni foglalkozással való feloldását, egy kiválasztott képességterületen alkalmazzák a tanult fejlesztő gyakorlatokat a tanítási órákon, tapasztalataikról írjanak beszámolót ez a tanúsítvány kiadásának feltétele is a tanfolyamon való teljes időtartamú részvétel mellett. Részvételi díj: Ft/fő, amelyet a XI. Kerületi Önkormányzat 90%-ban támogat. A résztvevők számára térítendő: Ft. Programfelelős: METÓDUS-TAN BT. Alapítási/indítási engedély száma: OKM-3/165/2008.

4 Konfliktuskezelés a pedagógiai gyakorlatban Résztvevők: tanárok, tanítók Cél: A továbbképzés igyekszik bemutatni a konfliktusok kialakulásának okait, típusait, valamint megismertetni a résztvevő pedagógusokkal a konfliktusok sajátos dinamikáját. A résztvevők gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerhetnek különböző konfliktuskezelési stratégiákat, illetve a konfliktusokhoz való viszonyulási módokat. Lehetőség nyílik arra, hogy a pedagógusok megismerjenek és kipróbáljanak különböző alternatív konfliktuskezelési eszközöket. Saját élményű gyakorlatokon keresztül megtapasztalhatják a kommunikációs technikák nyújtotta lehetőségeket a konfliktuskezelés során, valamint a meditáció alkalmazhatóságát a pedagógiai gyakorlatban. Időkeret: 30 óra A továbbképzés teljesítésének követelményei: A továbbképzésen 90%-os részvétel, bekapcsolódás a gyakorlati és csoportfeladatok megoldásába. Írásbeli dolgozat: esetleírás és ahhoz kapcsolódó konfliktuskezelési terv (megoldási javaslat) kidolgozása a tanfolyamon bemutatott ismeretek felhasználásával, melynek értékelési szempontjai: a konfliktus és a megoldás közti összhang; a felhasznált konfliktuskezelési módszer adekvátsága, figyelembe véve az életkori sajátosságokat; gyakorlati megvalósíthatóság. Leadási határideje a továbbképzést követő negyedik hét. Részvételi díj: Ft/fő, amelyet lehetőség esetén a XI. Kerületi Önkormányzat 80%-ban támogat. A résztvevők számára térítendő: Ft. Programfelelős: Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. Alapítási/indítási engedély száma: OK-410/5/2010.

5 Viselkedéskultúra: európaiság-hitelesség-protokoll Résztvevők: intézményvezetők, óvodapedagógusok, tanítók, tanárok Cél: Módszertani felkészülés a viselkedési normák tanításához. Időkeret: 30 óra A továbbképzés teljesítésének követelményei: A továbbképzésen 90%-os részvétel, bekapcsolódás a gyakorlati és csoportfeladatok megoldásába, dolgozatírás. Részvételi díj: Ft/fő, amelyet lehetőség esetén a XI. Kerületi Önkormányzat 80%-ban támogat. A résztvevők számára térítendő: Ft. Szakmai vezetője: Görög Ibolya protokollszakértő Programfelelős: TEMSE Oktatási és Gazdasági Szolgáltató Kft. Alapítási/indítási engedély száma: OKM-4/217/2009.

6 Tehetséges gyerekek tehetséges tanárok ÚPI által Résztvevők: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, könyvtárosok, tehetségkoordinátorok Cél: Alapismeretek nyújtása a tehetség felismerésének és fejlesztésének területén. Olyan pedagógusok továbbképzése, akik felkészültek lesznek a különböző típusú tehetséges gyerekek azonosítására, képességeik, kvalitásuk, motivációs rendszerük feltérképezésére. Képesek lesznek megfelelő tehetséggondozó projektek kidolgozására és vezetésére. Időkeret: 30 óra A tanfolyam témakörei A tehetség fogalmának lehetséges értelmezései. A kreativitás kezelése az egyes iskolai helyzetekben, a különböző típusú tehetséges gyerekek felismerése. Tulajdonságlisták használata. A tehetséggel kapcsolatos nevelési problémák azonosítása. A differenciálás módszereinek alkalmazása, tehetséggondozó projekt elkészítése. A továbbképzés teljesítésének követelményei: Az önállóan elkészített tehetséggondozó projekt ismertetése, bemutatása, leadása. Részvételi díj: Ft/fő, amelyet az Újbudai Pedagógiai Intézet 60%-ban támogat. Résztvevők számára térítendő: Ft. Az óvodai és iskolai tehetségkoordinátorok számára a részvétel térítésmentes. Előadó: dr. Heimann Ilona, dr. Herskovits Mária Programfelelős: Újbudai Pedagógiai Intézet Alapítási/indítási engedély száma: OK-410/167/2010.

7 NEM AKKREDITÁLT MINIKÉPZÉSEK Agresszió kezelés 1 napos tréning Képzések óvodapedagógusok részére 15 órás vagy 1 napos mini képzések A szabad játék értelmezése az óvodai nevelésben, a gyakorlati alkalmazás lehetőségei A hátrányos és halmozottan hátrányos óvodás gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztési lehetőségei Az óvodások környezettudatosságra nevelése Részvételi díj: egyeztetés alatt Szakmai vezetője: Hernádi Jánosné Programfelelős: Qualy-Co Kft. Mozgáskotta Módszer 1x4 óra Az elméleti összefoglaló után, a mozgásos fejlesztés lehetőségeivel foglalkoznak a résztvevők, amelyben 3 kiemelt blokkban áttekintik a gyakorlati munka során alkalmazható játékokat, feladatok mintagyakorlatait. A továbbképzés lényege a személyes élménygyűjtés, a módszer interaktív megismerése. A gyakorlati foglalkozásokra sportruházat szükséges. A foglalkozás ideje: október 4., óráig vagy október 18., óráig A képzést az ÚPI maximum 2 csoport részére térítésmentesen biztosítja. Szakmai vezetője: Magyar Gábor Programfelelős: MG. Fitness Kft.

8 AZ ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÁLTAL TÁMOGATOTT TANFOLYAMOK Az interaktív tábla hatékony alkalmazása a XXI. század iskolájában a tanulás-tanítási folyamatok támogatásában 30 órás ok Bruttó Ft A gyakorlat-orientált továbbképzéssel nem kevesebb a célunk, mint hogy a részvevők készség szinten kezeljék a SMART Board interaktív táblát és a hozzá kapcsolódó SMART Notebook oktatói szoftvert. A továbbképzés részletei az alábbiakban olvashatók. A továbbképzés célja A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok továbbfejlesszék informatikai és IKT kompetenciáikat, s eközben elsajátítsák azokat az ismereteket, módszereket és technikákat, amelyeket egy modern, interaktív táblával felszerelt tanteremben integrálni tudnak a hagyományos oktatási és tanulásszervezési módszerekkel. A pedagógusok megtanulják az interaktív tábla használatát, elsajátítják az ehhez szükséges pszichomotoros készségeket és képességeket, az előadás-szerkesztő szoftver alkalmazását, az elérhető multimédiás és egyéb forrásanyagok integrálását, valamint az interaktív tábla használatának metodikai és didaktikai sajátosságait. A program tartalmának rövid ismertetése A TIOP 1.1.1/07/1 kódjelű kormányzati program keretében a XXI. század iskolája program első lépcsőfokaként olyan - Magyarországon még sohasem látott méretű - IKT fejlesztés fog megvalósulni, amely az iskolai tantermek közel 40%-ában fogja biztosítani az alapinformatikai infrastruktúra kiépítését. Az interaktív tábla hatékony alkalmazása a XXI. század iskolájában a tanulás-tanítási folyamatok támogatásában című program célja, hogy a pedagógusok továbbfejlesszék informatikai és IKT kompetenciáikat, s eközben elsajátítsák azokat az ismereteket, módszereket és technikákat, amelyeket egy modern, interaktív táblával felszerelt tanteremben integrálni tudnak a hagyományos oktatási és tanulásszervezési módszerekkel. A továbbképzés elsődleges célja, hogy a pedagógusok elsajátítsák a legfőbb pszichomotoros tevékenységeket és ezáltal készség szinten megtanulják kezelni az interaktív táblát, a hozzá kapcsolódó előadás-szerkesztő szoftvert, valamint az elérhető multimédiás és egyéb forrásanyagokat. A tanfolyam tematikai egységei 1.) Bevezetés, a kezdéshez szükséges alapismeretek 2.) Az interaktív tábla irányítása, a digitális tinta alkalmazása 3.) Az interaktív tábla előadás-szerkesztő szoftvere 4.) Multimédiás tartalmak integrálása az interaktív tábla előadás-szerkesztő szoftverébe 5.) Óravázlatok, saját tananyagok és galériák tervezése, elkészítése, témák és stílusok létrehozása 6.) Saját tantárgyhoz kapcsolódó vizsgafeladat elkészítése, illetve megtartása a tanfolyami résztvevőknek 7.) A továbbképzés értékelése, tapasztalatok megbeszélése

9 ISZE tanfolyamok A tanfolyamokat igény szerint indítjuk kezdő és haladó szinten, ezért a jelentkezési lapra kérjük, hogy írja rá, milyen szinten kívánja igénybe venni a képzést. Várjuk óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, közösségek jelentkezését. 10 fő feletti jelentkezés esetén bármelyiket tudjuk indítani. Az iskolában tartható tanfolyamok: Iskolában (helyben) tartható Óraszám Ár 2012/2013-ban Indítási engedély tanfolyamok Számítógép és Internet könyv.pdf-ben OKM-4/172/2009 alapismeretek küldjük Szövegszerkesztés és könyv OKM-1/16/2010 táblázatkezelési ismeretek Ft/db Informatikai alapozó képzés (a könyv.pdf-ben OKM-4/173/2009 digitális eszközök használata előtt) küldjük ECDL Select vizsgára OKM-3/117/2007 felkészítő Képszerkesztési ismeretek Ft a OKM-3/118/2007 Digitális képek szerkesztése GIMP-pel könyv Internethasználati alapismeretek OKM-3/95/2007 Prezentáció készítési OKM-3/122/2007 alapismeretek (óravázlat készítés) Webszerkesztési alapismeretek OKM-3/84/2007 Mi a Manó? Módszertani tanfolyam tanítók és óvónők számára MANÓ CD Ft/db /70/2011 Szöveges értékelés gyakorlata a SzovErt program alkalmazásával (tanítóknak) (2011-ben ingyenes!) A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének digitális taneszközeinek használata a tanítás-tanulás folyamatában alap szintű modul (TIOP-ban lévő képzés) Mérés-értékelés hatékonyságának növelése az interaktív tábla és szavazórendszer használatával Interaktív tábla-interaktív módszerek a pedagógusok és tanulók kompetencia fejlesztésében Digitális térképek és irodalmi helyszínek szemléltetése interaktív táblán (a program ingyenes a oldalon) oktatót biztosítjuk, 8 fő esetén az iskolában is megtartjuk fő esetén iskolában is megtartjuk OKM4/106/2009 OKM-3/243/2009 OKM-3/171/ Ft/fő Most! OKM-3/87/ Ft Ft térkép CD a Cartographia Tankönyvkiadótól OKM-4/118/2009 Az érdeklődő bővebb felvilágosítást kaphat Ruzsinszkiné Lukácsy Margit témafelelőstől az ÚPI-ban ( , vagy vagy több információt találhat az honlapon.

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

2008. november HÍRLÁNC

2008. november HÍRLÁNC 2008. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gyakornoki Szabályzata 2007. Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A Szerb Antal Gimnázium

A Szerb Antal Gimnázium Szerb Antal Gimnázium 1 Gyakornoki Szabályzat A Szerb Antal Gimnázium Gyakornoki szabályzata Készült: 2007. november Cím: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. 1 Szerb Antal Gimnázium 2 Gyakornoki Szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT DARVAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2010 Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk. Mellékletek: felnőttképzési szerződés; a továbbképzés tematikája; jelentkezési lap.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk. Mellékletek: felnőttképzési szerződés; a továbbképzés tematikája; jelentkezési lap. Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Tanárok! A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola akkreditált továbbképzési programot hirdet. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a hit- és erkölcstant

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása...

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása... Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat célja... 4 6. A gyakornok

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési tájékoztató. A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa

Szakirányú továbbképzési tájékoztató. A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa Szakirányú továbbképzési tájékoztató A Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közös kiadványa REKTORI KÖSZÖNTŐ 1 Kedves Leendő Hallgatónk! A Károli Gáspár Református Egyetem

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZGATÓ SZOLNOK 2007 1 A gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Gyakornoki szabályzat 2007. december Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Budapest, 2008. július 1. P l á n k Tibor igazgató GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992.

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53.

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

SZMSZ 14. sz. melléklete

SZMSZ 14. sz. melléklete SZMSZ 14. sz. melléklete Hatályba lépés időpontja: 2008. augusztus 1. Heller Alajosné főigazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató Pedagógiai program Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató 1 TARTALOM BEVEZETÉS...3 HELYZETELEMZÉS...4 Eszköz és infrastrukturális feltételek...4 Humán feltételek...4 Innovációs

Részletesebben