KÉPES GYERMEKVILAG. melléklap. A Kltdedóvjk is 6yermekkertés1nök Lapjilloz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPES GYERMEKVILAG. melléklap. A Kltdedóvjk is 6yermekkertés1nök Lapjilloz."

Átírás

1 KÉPES GYERMEKVILAG ' meékap A Ktdedóvjk is 6yermekkertés1nök Lapjioz.

2 r----! KÉ~ES GYERMEKVILÁG ~+(.)~-<~)i~~ _.... ~- - -:--~-: -~:1:-c~.'i":c~,_ -":":"; '"-:. ~. ;.. '; f.:- ~ *t : ' ~. ~... ~ + -) t.,. r} ~ r ~ '-t ( 1.: "!) t (C).J. -..._ -... _ :.... -_._ - ---=-~ -----==~ i.3~~~~;_;:_ - ~

3 KARÁCSONY EST.*) No kis sereg Ne keseregj Ejött a szép karáesony. Ha jó vntá : Ime ott á Jutamad kis barátom! 2 - A bodogok karácsonya. (Ebeszéés.) Oga és Irma egykoru gyermekek votak, együtt nevekedtek fii, egyaránt szerotték sziiiiiket, de ök is egyaránt votak szeretve átauk, a kiiönbség csak az vot kö:t.tiik, hogy Oga vagyonos súiök gyermeke vot: Irén sziiei pedig.t é z us hozta, - sokszor küzködti k az éet nehézségeive; de a - De azt mondta, a diönbséget Oga nemes eke mindig e tudta Hogy csak a jók számára. Irmáva feedtet.ni ugyannyira, hogy miudkettöjiik házában tejesen otthonosan érezték ma Kinek áha Ovodába Szergamasan ejára! gukat. Meg ke vaani, hogy a JO viszony megsziárdná'ában nagy rérze vot Oga anyjának ~a gyiimöcse Gyomrát tötse is, d is, hogy jó gyermekének i.irömt!t nö VI'je, megengedte, hogy iskoa nüín a gyennekek fö vátva egyszer egyik. m;ískor i:-:mét a Annak ki engedemes, Mert Jézuska másik sziiiíi házban keressenek s:~.órakozást..tó iukha S kis ányokba szeremes! A véeten ugy akarta, hogy karáesony Mtéjén Ogáék házára keriit a sor, itt gyiitek De a ki rosz, Hanyag s dacos : tehát i)ss:.r.e mindketten a nékii, hogy a WrténendöniH CRak egkisebb sejtemik is ett vona. Vesszöt farag számára J átszodozthk, ugrándo:.r.tak, s vim1m est vegt~siikke mnattatták :'gymást, migen azon vették E szép fábci, S jci epáho Hogy emékezz~] mára észre magukat, hogy Vtniok ke, mert Irma auyja ejött eány{t haza, inni. Irma s:wmornan,.taj, Jézuskám! Oga p~'-dig esengv~ nézett anyjára, mindkt~t.t1k eszünk ám anya megérté eánya néma tekintetét, s miruketti.í Mér:.r.é a fájdam at, mey a két barmníí 1\i mindnyájan, megátod, Ha ezt. a fát F.s cukmisát szivét az eváás tudatában érintette. Oga anyja Mo~tan közre bocsát01! meg fog, a Irma kezét, kérte ennek anyját, hagyná itt ez este, hadd egyen neki is r~s:.r.n... néninek a h ban az örömben, me y Ogára vámkozik. A S mindenkinek kis Irma szive óhaját haván tom!íesoni, iiröméh~>n ezer mt g ezer cfiókot nyomott ()}ga ma A ki hennfinket szeret.: Kiiszönetet, ":dvözetet májának kezére, jdéii annak, hogy jmt:wnyan Mond ez éhes kis Rereg! esö pártfogásáért h;ás enni kiván. Egy kih akudozás után Irma anyja egyedii távozott, a Kivánjuk mind, ányok pedig fokozódott jó kedvve foytatik Hogy szfiein!: megszakított játékumt, s muatságn~ mármár Soká-soká éjenek, zajossá is v{tt, midíin egy nem várt esemény Gyermekük ben, ~:Ietükben vonta magár a figyemiiket. A ámpa kiaudt, Csak örömet ejenek! ()}ga anyja oyan észrevéten U esavarta e, Borzsák Jt~ndre. hogy a gyermekek egyrzerre csak pokoi setétségben taáhák magukat. A:.r. ebbő sztrmazott *)E gyönyörü kiitemény a szegszárdi kisded1ivó-intézet : ámuatot azouban csakhamar bámuat, s végteefoyt karácsonyi innepéyére iratott. Szerk. ; eni keemes mpgepetés vátotta fe, mhiin a meék terem két szárnyu ajtaja fihpattanván,

4 eőttük áott Jézus gyönyörü ajándéka, a nagyszerü karácsonyfa tiindéries fényt terjesztö száz meg száz apró gyertyájáva, ragyogó diszitményéve, s az ajándék tárgyak meseszerü özönéve. A megszámáhatan sokaságu apró viágító gyertyák közt vidáman mosoyogtak rájuk a szebbé s:~.ebh piros amák, a festői rendetenségben eheyezve himbáózó narancsok szemeiket csikandozták; a vörös pumutta fekötözött cukorkák, fiige. aszat szi va, János kenyér, s isten tudja miféé cukmi,o;ok csábitóag tekintének feéjiik. Hát még az a sok csiogó viogó csecsebeei>e, miknek feadata vot a fa díszét ameni, értékét neveni'? S aztán a tarka-barka játékok nagy özöne, meyek küzt ugy etévedt a:~. emberi S'm, mint vaami abyduthan ~ Oyan hamaza vot a díszes képes ki>nyvemek, hogy beöiik egy kis városi könyvkereskedést ehetett vona berendozni. Az értékesebb játékok közt votak kaitban ug áó és fiityiiö mararak: meyekrih aig ehetett vona hinni, hogy nem igazi t' ö madarak. Vot szinház, mozgatható bábukka, ruhatárral Vot tejesen berendezett ház. Vot majorság udvar, közepén gaambdncca, nwynn ki s be repdestek a kis gaabok. Vot gyönyöriien berendezett kert, viruó és iatozó virágokka, tenger gőzhajóva, vaspáya igazán küdek'dö vonatokka, s vot még Isten a megmondhatója, mennyi és miyen e sem írható más játék, meyeknek mindegyike oy diszes, oy megkapó vot, hogy közöttiik a váasztás is nehézségge jirt vona. A mi azonbau még is eg Íitkább magtí'a vonta a két eány figyemét, az km. óriási nagy bábn vot a fához támasztva. Vaóságos éíí aakoknak átszottak, ritka szépek s igen fényes ötöztikiiek votae Az egyik derekán gyünyö'ii himzésse O g a, a másikén I r ma vot o vas ható. A ányok megepetését eírni nem ehet, a hetedik menyországhan képzeték magukat, szóni nem bírtak, csak néztek és búmutak, sziviik eszorut, iye~rö még ámodni sem mertek. Oga sziiői a háttérben nézték a jeenetet, s gyünyürkdtek a két gyermek megepetésében. A siri csendet végre a mama törte meg azza a kijeentéséve, hogy ezt a sok mindent a ki~ Jézuska hozta Oga és Irma szám{u a, azért, mert jó gyermekek votak eddig, s azért, hogy jók egyenek jövőre is. A :Jsend zajos örömmé vátozott. Oga anyja nyakába ugrott, s ezerszer össze-vissza csókogatta, majd atyjához ugrott, átöe ve két kezéve, de barátnéjának sem maradt adósa, öt is megöete, s bátorította, hogy ö is kap beőe, de nem csak hogy vaamit kap, hanem épenségge feét kapja. "Ugy-e, édes mamám, igy szót: fee Irmáé'?" S amikor az anya rámondá az igent, Irma is nagyot ugrott örömében, s Oga sziiőinek ke zeit könytet szemekke csókogatta \ Már most egeső doog vot a bábukat ki. mozditani heyiikbó, Oga vette magához Ogát, Irma pedig Irmát, azt hivén, ugy van az kirendeve, hogy mindenik a druszáját kapja meg, de ekkor közbeépett az anya, s azt mondá, hogy igy nem jó esz a doog; ke, hogy Oga kapja Irmát, Irma pedig Ogát, hogy igy örök időre eméke maradhasson a köztuk vaó barátságnak; s miután ebbe tzivesen bee egyezett mindegyik kis ány, a csere megtörtént, s vidáman kezdett mindegyik a magáéva játszani. Aig, hogy Oga táncoitatni kezdi babáját, ez majdnem egész tisztaságga, csakhogy gyenge hangon ekiátja "Irma u, nyomban rá, mert a má~ik baba is táncoui kezdett, ez meg azt kiátja "Oga u. A gyermekek ujabb megepetések be, ujabb örömekbe esnc,k, nyaják-faják a.kis okos kedves babákat, meyek beszéni is tudnak, ujongnak, ugrának, tánconak örömükben, nem nézve már a diszes karácsonyfát, s nem tekintve annak gazdag gyiimöcsére. A késő éj dacára csak nehezen sikerüt a ányokat nyugaomra birni. Nehezen is jött szemükre áom, még az ágyban ij; soká beszéi gettek játékaikró, s szőtték a tervet, mit és ' hogyan fognak honap jókor játszani, no de végre enyomta öket az áom, s audtak Mesdeden, s ámodtak bodogan. Fejük feett őrködött a kis szeid ;Jézus, s ábaikná angyakák repdes tek. Eőtttik ebegett a ragyogó karáncsonyfa ezer diszitményéve, mit most sokka jobban és részetesebben vettek szemiigyre. Úh miy bodogító vot ez áom! Csak soká, nagyon soká tartott vona! Vot azonban ámukban vaami szomoruan megható is, mi érzékeny ekiiket nagyon szomoruan érintette. A karácsonyfátó kis távoban rongyokba ötözött, s nyomortó

5 kiaszott gyermek aakok votak áthatók, amint esengve néztek a csiogó karácsonyfa feé, 8 kezeiket esdőeg terjesztik ki a bodog házi nép feé. A átvány nagyon izgamas vot ; Irma és Oga sikotva ugrottak fö ágyaikbó, s nem kis időr~ vot szi.ikségük, hogy áomsziite ijedtségukbő magukhoz térjenek Nagyot éekzettek s annékü, hogy gondoataikat egymássa kicseréték vona, ekiikben egy fogadást tettek. Reggere ke vén az idő, gazdag reggeihez ütek, meynek végeztéve a ház asszonya szétosztá a két ány közt Jézus ajándékát. Egyik sem kapott siányabba t, mindkettö meg vot eégedve nagyon. A sok mindenfée közt jutott Irmának egy kis csinos pénztárca is, meybe nagy nyereményekre játszó sorsjegy igéitény vot erejtve, erre küönösen figyemessé tette öt a jó háziasszony, nehogy vaami értékteen Játékpapírnak tekintse. Irma ezerszeres háákodás közt sietett haza drága játékaiva, hogy azokka sziiiíinck is örömet szerezzen. Az apa és anya kimondhatatanu meg votak epet"e, sú viik eszorut 8 szemeik könybe borutak; a báa nemes érzeménye támadt fö sziveikben. Hagatagon nézték a szebbné szebb játékokat, s csak miután ekükben vaami ehatározásra megáapodtak, fejezték ki nyitan is őrömiiket, s vegyütek ányuk örömei köze. A karácsony már rég emut, s Irma s ennek szüöi még mindig a megepetés örömeive votak efogava, midön az a megepő bir terjedt e a városban, hogy vaaki egy sorsjegy igérvényen 150,000 frtot nyert, de e vaakinek kiétét a bankház nem tudja kipuhatoni. Ogát, atyja a napi apokban értesüvén errő, átfuttatá Irmáékhez, hogy néznék meg az igérvény szá- 1 mát. Oga azonna visszasietett a eirt számma, meynek áttára atyja ekendezve kiátá e, hogy Irma igérvénye nyerte e a 150,000 h tot; már most ök is gazdagok és bodogok ehetnek. Oga nagyot ugrott, s viámgyorsaságga barát:l.öjéné termett az örömhírt tudtu adandó. A hatás eirhatatan vot, Irma tombot örömében, atyja és anyja pedig térdre esve, kéztördeve könytet szemekke ádották isteniiket, Ogát és szüeit, kiknek e nem várt bodogságot köszönhetik. Oga maga ih eérzékenyiit a jeenet feett, s kipiruva fntott.. szuwihár.ához. Hogy vette fö Irma atyja a 150,000 f tot, miut rendezte be eddig szerény házát? nem igen érdeke bennünket, eég a?.t tn dni, hogy ezután már nemcsak a ányok, de a szüőik is benső barátságban étek egymássa, s egy nap egymásnap músik házában vot a bizonyos taákozó, mey napró-napra keemesebbé é:-; nékiiözhetenebbé vát. Iyen viszonyek közt gyorsan mutak az év napjai ugy, hogy aig vették észre ismét az év vége feé köze(tek. Deczember ~3-ikán este Irma szüöiné tötötték az időt vidáman és keemesen, másnapra hát Ogáék számitottak a szerencsére, azonban Irma atyja kikérte magának, hogy ezutta kivétekép Ismét náa gyiijenek össze, mert ö oyan megepetést akar a két cínynak szerezni, mey öket egész éetiikre bodoggá teszi. Oga sziiei bizonyos, ide nem tartozó Hitéteek meett a kívánságba beeegyeztek, H igy másnap este 6 órára iinynkka c gyiitt ütmentek. A megepetés egy réhze nem sok{! Yáratott wagára, mert a szomszéd terem fiiuyit ajtajím nagyszerüen e 1 átott, pazar fénynye diszitett, s káprázatos fényt árasztó karácsonyfát ehetett átni csiogó cifraságai s kifogástaan izésse megváogatott játékaival Az örömet nem kisértjiik meg eiirni, nem vot az kisebb a mut éviné, sőt még tán nagyobb is ehetett, mert hiszen most ezutta mindkét gyermek szu.öi is bee vegyütek abba Arró sem akarunk hosszabban beszéni, miyen tárgyakat kapott egyik vagy másik, azt azonban nem hagyhatjuk emítés nékü, hogy ezutta Oga is kapot egy erszényt, meybe egy fontos, okirat vot eheyezve. Az okiratban Irma atyja 5000 frtot tesz aapitványkép, hogy annak kamataibó évenként karácsonykor szegény gyermekek karácsonyi ajándékokka, s tejes téi ötözékke átassanak e, s ez aapítványt búán azért, mm t vagyonát, jóétét eánya barátnüjének köszönheti, Oga néven kivánja a város eöjárósága á t keze tetni, kikötvén. hogy az ajándékok kiosztását a mig csak Oga é, ií maga tejesitbesse. De Irma ih kapott egy értékes erhzényt egy másik okiratta, meyben ÍHm(~t frt van kikötve egy városban áítandó kisdcdovó intézet javára, ho] a szegény :-;or:-;n 1-D ernwk('k rwveé8t és ke eme,; szc'mtwzást )"Pitet JH k. ( Hga sr.üöi, é~-;

6 5 - a gyermekek egyik ámuatbó a másikba esnek s mig vége sincs a nem várt megepetésnek, ii~ van egy ujabb, fönyiik a hermadik terem ajtaja, s ott átnak maguk eött egy m4sik tömött karácsonfát körüáva 50 szegény sorsu gyermek - s a városi eöjáróság áta; kik részint azért jöttek, hogy a jóhevö esö aapitványának ádásait már ezntta évezzék, részint pedig hogy az ádozatró tanuskodó aapitó eveeket a városi hatóság részérc átvegyék. Irma atyja a ragyogó karácsonfa eé áván, mogható szavakka mondá e, hogy örömét, vagyonát, bodogságát Oga sziieinek köszönhetvén, érte háás kivánt enni, azért tette az aapitványokat. Majd kiosztatván Oga és Irma áta az itt evö 50 gyermek közt az ajándokokat, és pedig a sok cukmison és játékon kivü mindeniknek egy tejes ötözéket is, átadta az okmányokat az eöjáróknak megőrizés végett. Könnyek ragyogtak a jeenevők szemeiben, az eismerés, öröm és háa könnyei votak azok. - Irmának bodog karácsonya vot a mut évben is, de a bodogságnak vot némi árnyéka is ámában, midön a csiogó kar{tesonfa közeében szenvedö és nékiiözö gyermekeket átott, ma ez árny atyja jótékonyságáva fénynyé vátozott, s igy bodogsága tejes ön. Eöjárók háákozva, - a feruházott gyermeksereg pedig örömrepesve távozott, étetve a nemes jótevöt, ki részükre iy bodog karácsonyt szerzett. Még ezután is vot öröm, és ujabb megepetés, de ez már Oga szüei házáná történt, ho szintén nem maradhatott ki a nagyszerű karácsonfa, meynek fénye meett mh11dkét szüöi pár soká vi áman beszégetett, s majd a ncunsi aszta meott ekes köszi: ntökben fejezték ki örömüket jó tetteik feett. Kobány bácsi. A KIS HUSZÁR. Lóra termet magyar gyerek, Az vagyok; Hér buszár is esz beöem, J<'ogadok! Huszár-gyerek, méc pedig a Javábó; Róam egykor a fé viág Hire szó. Büszkeségem koronája : Szép hazám, Hegmutatom, hogy fiadnak Szüt anyám. Pej paripa, sarkantyu és Görbe kard, Hejh! ugyancsak födiszitik A magyart. Heg a meett engö mente, Röpke te, Fényükön a sas tekintet Összefoy. Neki vágok eenemnek Mint a szé, Mint a viám sujt kezt,ben Az acé. Ha etekint égbö a bös Nagy-apa, Azt mondja majd: ez a derék Unoka. Iyen egyen minden magyar Hazafi, Nem ke akkor ös jogunkat Féteni. Nem esz, tudom, panasza én Eenem, Sem kiráynak, sem bazának Sohasem. Megmutatom, ezer een Jönne bár, Hogy az Isten katonája A huszár. Védjük az áatokat. Hajgat6 Sándor. Uton utféen taákozunk rosz semmirekeő gyermekekke, kik egnagyobb muatságukat az az áatok kinzásában taáják fö. Mondani is feeseges, hogy az iy gyermekeknek szive nem ehet jó, nem ronatan, mert kiben a jobb ér zésnek csak parányi szikrája is é, az áatta kiméetesen és gyengéden bánik, mert tudja, hogy az is fájdamat érez ha bántjuk, s jó esik neki, ha szeretetünket vee éreztetjiik. Taáunk vásott gyermekeket, kik nap hos~zant kiméetenü! iidözik, köve, tégáva dobáják a kutyákat, az iyen gyermekek vagy tudatanok, vagy sv.ivteenek, mert küönben tudniok keene, hogy az ember eghiibb barátja a kutya, mey örömé ben, hajábar hii marad hozzá, öt soha e nem

7 hagyja, házát, vagyonát hüen örzi, sok dogában segitségére van, s pontosan tejesiti urának parancsát. Vannak oyan sihederek, kik ismét más áatot, oyant kinoznak, meyrö azt hiszik, hogy haszontaan, ezek ismét azt nem tudják, hogy a természetben mi sincs feeseges, mindennek meg van saját rendetetése, és ha szabadságot engedünk áatainmak, ezek egymást oyan szépen eenőrzik, hogy tuszaporodásuktó, s az ebbö foyó veszedeemre gondoni scm ehet, mert ök egymás eenében a egjobb rendörök. Hogy miyen hasznát vesszük még a átszóag kártékony áatoknak is, arra nézve aább több pt>dát fogunk föhozni, mikbö tanuságot vonhatni arra nézve, mint bánjunk az áatokka, meyek ha némi tekintetben kárt is tesznek más tekintetheu azonban e kárt szogáatukka háásan megtéritik. És most ássuk a pédákat..egy kicsi, de föötte termékeny szigeten, a keeti tengerben a parasztasszony'k kik a udtenyésztést nagyban üzték, panaszkodtak hoo'y a rókák egyszer-másszor heopóztak a ~1dóbe.. A, férfiak.azért egy napon ehatározták, hogy irtó haborut visenek a rókák een. Az ehatározást t~tt követvén, rövi~ idö. aatt a rókák kipnsztitattak az egész k1s s;r,iget teriietén. V ot. ör{)m a parasztság közt. Most a udak is biztonsághan :votak és a rókabőrökbő még réndkivüi bevéte Is.t~t. Han~m az.egyi~ átszóagos csapást.-gy m~s1~ vaódi csapas :vatotta fe. Ugyanis egyket ev aatt a meze1 egerek annyira eszaporodtak, hogy egszebb aratási kiátások fiisthc mentek. A mezei egerek, mintha csak a vagyonos parasztoknak erszényeibő szedték vona ki a penészes taérokat. A rókahundák az utosó ti~zta j?.ve?.emet.k~pezték; a:1.óta.annyi sem vot Imve.. ~?mjek ~ hba~at. Lett UJ tanácskozás, és ~ozos megaa?odas arra nézve, hogy a ~eze1 egereket mmdpn áron pnsztitani h. Amde.az ember nem. sziietet egérfogónak, bármennyi esze egyen IS. A mezei egerek áamá.?an a~ ember hiába akarja a rendör szerepét Játszam. A gonosz áatkák ~sak nem akartak pusztuni, söt mindjobban szaporodtak.. A szükség gondokodni tanit. A parasztok IS gondokodóba estek, és azon gof'doatra jöttek, há~ha a rókák nem étezése okozza a bajt? ÁthaJÓztak a száraz födre és drága pénzen vettek fi~ta rókákat, hogy a szigeten szabadon boesássak. És már a következő évben kedvezöbb termés vot. És miné jobban szaboradtak a rókák anná nagyobb mérvben pusztutak amezei ege~ r~k u~y, hogy?zután ezeknek. ká~os befoyása tob bé eszre nem vetetett Most ott es mmden tá j ékon ho a rókában a egkutiinöbh me;~,ei maeskák és 6 - a mezá rendörök egyikét tanuták megismerni, minden paraszt igyekszik, hogy saját rókája egyen födjén, azaz ha róka iti fe tanyáját birtokán, azt a viágért sem bántamazza, és ha néha egy-egy iba vagy tyuk etiinik is, azt számba sem veszi, vagyir ugy tekinti, hogy a róka magátó vitte e jutamát, mive a gazda tartozik kitiinö szogáatáért. Amerika tudvaevőeg a kukorica ha;~,i'tja. Ugyanott étezik oyan madárfaj is, meyet knkorieato vajnak hi v nak, - mi ve mkoricaért' skor nagyon eepik e madrak a födeket dé;~,smájnk fe vétee céjábó. A ga;~,dák gyakran teteme:'! kárt vaottak, a miért Í:'! jutamakat tib~tek ki oyanok számára, kik módokat és es;~,közöket tudnak e madarak tömeg es pus;~,titúsára. Kis;~,edték a tojásokat, egész Prdiiket eégettek, ngy, hogy százezerenként siitek meg a kikeit fiökák, és csakugyan sikeriit némey táj<' kró criasztani a tovaj madarakat. A;~, em'oerek most igy gondokoztak: A mit e tömérdek madár meg.-vett vona, az mind hambárunkba kcrii. Tiszta haszon!'? De hoppá! - Nt:!m ugy történt. Ha ez1~ött a termés tizedrés;~,ét megették a madarak, mo,.;t az egész termést megették a féi'gt~k, md,p khő ezeött a madarak étek addig is, ig a knk'ica megért. Mert a ma1ár nem t sak aratás idején eszik, hanem egész éven át. Aratás dött pedig minden madár azt a féregspj'eget pusztitja a természet rendeetéhií, a mey az aratáht veszéyezteti. Amerikában is igaznak bizonyut a közmondás: saját k!trán egjobhan tanu az ember! A to vaj madara b t messze viéuö visszahozatták isma, ápotúk és s;~,aporitotbik, és most minden gaza, hogy knknriezatermésének nyoc, vagy kienc-tizedrés "ét hi;~,tositsa magának, örömme türi határán a dé;~,smáó madárseregeket. Hogy a mut s..:ázadhan Enrópa-szerte, ugyanoy okoskodáshó kiinduva, Itmjdnem egé szen kipnsztitott<í.k a szegény ven bt wt, azt taán nem s;~,iikséges kiiijn fdwzni. J)e ha a verebek üdözése, fiókáik kiszedése t-~ib. mai nap is eőforduna fauheyen, akkor ugv:mct-~ak ideje vona már, hogy ekészek, ~s ta.núók és az eöjáröság egyiittesen miik<idnének a;~, oktaan ejár~s besziintetése végett. Mert egy-egy verébpar,, JObhan ke~ ve vén a hernyókat, hogarakat és férgeket, mmt a magot, hetenként. egaább he_rn.yót hord fiacskáinak ebéd1 e. és Úgyan anny1t fefanak maguk az öregek i~ 1000 verébpar, egy 1e t' 1 etetes. ' a att 4 Rí'.áwzer ' hernyiít pnszt.it f~kró és me;~,iírií. Ezért esak mt~gérdem ;n' mmden ve~ éb, hogy eseresznye t~r gahonaérehkor bo~sznsag nékii évezhes:-;en néhány szem't, Mádai Mátyás.

8 SZAVALMÁ NY. A kis Lipike. Vot egyszer egy kis fiueska No nem éppen kicsike, Mert nagyobb vot mint az ököm, 8 ugy hivták hogy: L i p ik e. Iskoába járt a fiu ~[fig pedig ám szivesen ; Kis kacsóit karba téve Eit a padhan csendesen. Tudott is már annyi mindent, Irt, ovasott mint egy pap, ert tudta, hogy szorgamáért ~[ami.játm csókot kap. ~:des kedves.i í anjácskám N<' zz ide Pgy kicsikét, i :n vagyok e kis fiucska A te kedves Lipikéd! Gyurkovits Béa. Béa és a góyák. (Ehe!zéés házépítése vagy rajzoása akamáva.) Egy s:t.ép tavaszi napon Béa kintjárván az n d va ron, nagy megepetésse vet te észre, hogy házuk tetején két nagy hos:-~w ábsúrn, és hoss;m csörii madár jár, s oyan formán for goódnak, mintha vaamit kémeui akarnának. Nossza be is szaad anyjához emondani miyen furcsa vendégeik t'~rkeztek. Az anya miután megnézte öket, megmonc<i fi<inak, hogy góyának neyezik e madarakat, meyek most érke:~.tek vissza vándor<tsnkb,), s akamasint itt akarnak száást venni, ha c nem iizik öket. Egyutta azt is mpg mondt a BMának, hogy a goyák nagyon sok haswot ow:~.nak az áta, hogy a békákat, <igyc'jmt pnsztitjúk, miért is mindeniitt szivesen útott veneégeknek tekintetn'k. Béa m<t' most eég okos vot rájönni, hogy a góyáh:at nem vona heye.;; háwktó ezavarni. Igéretet is tett erre né:t.ve anyjának, midön még a:~.t is megtudta, hogy a madarak itt fogják fészküket megrakni, s tojásaikat kiiöteni. A madarak csaku~yan nem sok id ö mu va hozzááttak fé:-zkiik készítéséhez. Ágakbó áitották össze, five és sássa pedig szépen kibé eték. Majd ü'i)mm' tapasztata Béa, hogy a góyúk egyike mindig a f'és:~.kén ii, s igy tntta, hogy már tojásnknak ke enni, s:~.eret~e is vona ezt útni, Pmit1! is anyjának többször, de az anya mindig intette, hogy ne zavarja a ma darakat, mert itt hagyják a házat, pedig azt szokták mondani, hogy a mey háztő ezavarják a góyákat, azon nincs isten ádát~. Béa haga- 7 - tott!'ny.i,a.szavára, s minden kíváncsisága meett.is _bekeve hagyta öket. Egyszer azonban eszahn átván a góyák~tt, ugy gondokozott h~gy. megnézheti. a tojásokat annékü, hogy ~ g.o~ak me~tudnak, nagy gyorsan áitá fö a.etrat ~ haz ~reszéhez, s onnan föszaadva ott a~t a fészeknel Csakugyan két Indtojás nagy sa?'u hossznkás fehér tojás vot benne. Béa nem eeg.edet_t meg azza, h_ogy szemeive átta, még kez~be 1s akarta venm, s csakugyan ugy is tett. A.hg vet~e azonban kezébe a két tojást, a góya pa.r haza~rkezett, s mérges szárny csapkodássa sza~ ~ feszek.. feé! Béa ijjedtében kiéjtette k~zebo. a tojasokat, meyek a födre esven szetzuztak; s azután mint aki roszat cseekedett, ekotródott szem eö. A góyák mérgesen keepetek, s bizonnya arró tanakodtak hogy már most mit csinájanak. E:,:te feé aztá~ ehag~ták az iires fészket, s nem is tértek töboé oda vissza. ' Béa másnap hiába várta vendégeit vissza sz~nta, bánta hogy kiváncsiságának engedett, d~ mar nem tehetett róa, a góyák hiitenek eti tek hozzá.. Egys~er Béa a tó ~artján ögyeegvén,, hi.rtee~ eo~te termett a goya erősen csapkod. van szarnyava, s csőréve is vagdaózván. Béa rémiietes sikotozás között futásnak eredt s haza., erve. s1ran.. k ozva b eszete e anyjának a ' történi te~~et. m1er~. ha~ytak Ekko~ tudta meg anyja, hogy a góyák e házukat, s hogy most, a tó pa.~tja.n fe~zk~tek, s ~éát föismervén, nehogy!o.jas~tkat 1smet epuszbtsa, megugratták. Kapott Is B~a oyan!eckét édes anyjátó, hogy egott megtopad~a, rmk.ént soha nem háborgatná öket ha.r:ne~ v.~ssza te~:nének. E';n~t a ~avasz, nyár, b~k~~zontott a_z os~!. s a goyak UJ hazájukba kotoztek. MaJd ejott a tavasz s a madarak is~~t; vis~z~tértek.. Visszatértek pedig egyenest Be~t k haza_hoz, rumtha csak megsugta vona nekik vaaki, hogy ezentu nem zavarja e öket onnan semmi; és csakugyan nem is zavarta e. mcrt Béa szaváná maract, s a góyák egés;. nyugodtan éhettek házukná. Ebeszéés (Kutépitéshez hasábba.) Két kis tt:stvér, eány és fiu játszottak az udvarban, midön egyikök a 4 éves kis Ion egy szerre beezuhant az aacsony kávájú kntba. A kis Gyua, miheyt észrevette mi történt, futott anyjához: "Gyere mama gyorsan, Ion beeesett a kntba!" A szegény asszony "zinte örüten az ijedségtő futott a kuthoz, de midön ott meg-

9 - 8- haotta a szegény ányka jajkiátásait, oyan ijedtség vőn rajta erőt, hogy képteen vot segitni. A kis Gyua azonban egy pianatra sem veszté e éekjeenetét, hanem megkapva a vedret azt mondá anyjának: "Bocsáss engem e a vederben, igérem neked, hogy Iont föhozom magamma/' A kétségbe esett anya habozott eőször, de minthogy más mentö eszközt hirteen nem átott, ebocsátotta fiát a kutba, - de eőször egy kendövei biztonság okáért a veder áncához kötötte. Gyua megragad ván testvérét fökiátott: most huzz fe bennünket! Az anya forgatta a áncos kereket, egyszerre azonban a rémüet ismét erőt vett rajta, s a huzást fébe keett szakítani. Gyua, ki rögtön észrevette, hogy anyja rosszu van, bátoritóag szót. Ne féj anyám, csak kösd meg A áneot, a többit majd e végzem én!" Az anya engedemeskedett, Gyua aztán egyik kezéve fogódzva, másikka kis hugát beeütette a vederbe, maga pedig fömászott a áncon a kut szájáig, s kimentette Iont, ki esésében ba váát megsebesítette. Az anya öröme nagy vot, midön mindkét gyermekét megöeh ~té, de nagy vot ám az egész községé is, hogy oy bátor fiut mondhatott magáénak, mint a 8 éves Gyua. Gyua csakugyan derék bátor fiu vot. - Iyennek keene enni minden gyermeknek, de azért a kut körü még is óvatosan ke játszani, mert a kutba esés rendesen haáa végződik. TÁRSAS JÁTÉKOK. I. A gyermek és a madár. A gyermekek körbe ;ínak kezeiket magasan tartva, a körön kivü repdes a madár két kezét a madár adrnyaként fö s e emegetve. A gyermekek énekik a következő dat: Repiij ide kis madárka Ez aranyos kaitkába, Jó dogod )esz majd megátod, Nem Jeszek én rossz harátod. RepüJj ide, rephj hát! A madár egy heyen ebegve éneki : Nem repüök, mert ngy átom Szivteen vagy kis barátom. Nem fogok én hozzád száni, Kaitkádba akarsz zárni, Jobb nekem igy szabadon. ~ kia \ja é! ~zerk-~ti : Kobány BicsfGyomfr Ekkor a madár kör repdes, a gyermekek pedic énekik : Szépen kérek kis madárkám, Repüj csak egy kicsit hozzám, Amit szád és szemed kiván Hegáthatod a kaitkán, S ha. nem tetszik emehetsz. oat a madár a katba (a körbe) repüve éneke: Jó kis gyermek én ejöttem Kaitkádra rá re}jütem, Van itt buza, van viz eég Nincs szabadság, nincs tiszta ég Én itt hamar ejhanék. Gyermekek: Kis madárkim bár sajnáak, Megigértem hát nem hántak, Nagyon féted szabadságod Teje11üjün hát a vágyad ten veed! hess hess hess!! Ekkor a madár k repü, s a játék ujbó kezdödik. II. Csárdás. Fiuk «;s ;inyok páro~áva Horint ának, s a neveii ~íta adott.i ~re assu magyart ejtnek a küvetkczö da énekése m ett. D a a m : Kis szekeres. nagy szekeres. JN re csapom :~ kaapom, Nincsen ne:em s ~mmi bajom. Hogy is vona hi-tz az anyám, Mint egy angya ugy vigyáz rí. RP-gge aig hogy fiikeek Az as~otaon k:i. vt' t t t k ; aj ebt\det. majd \'acsorát, Mindnnt, minuent j i any:i.m iu. Gyorsan énekeve, csárdást ejtve. D a 1 : Ugy van kincsem komámasszony. Ninc,;en neki'm semmi hajom E viágon senuni gondom, gy ' ek, mint a madúr, Mey az erdön ágró ágra Majd repdesve, majt ugráva Gundtaanu vigan jár. Kobány hácsi.

10 Eőfizetési fehívás. A "Kisdedóvók és Gyermekkertésznök LatJa" 1 a "Képes Gyermekviág" máaodik évf 'yamára. Lapunk r nit évfoyamábó meggyőződhettek ovasóink arró, hogy a mi céunk sem több, sem keve~ebb, mint a k i s d e d n e v e ö k é r d e k e i n e k b i z t o t! i t á s a, fi z e t é s U k, s á t a 1 á b a n a n y a g i heyzetuk javítás~, kisdedóvodáínk ~zaporitása, s magának az U g y n e k s z e e m i e m e é s e. Ez céunk a jövőre is, me1ynek cérhetése végett m c g h o z t uk a z t a z á < o z a t o t i s, h o g y a p u u k a t k é t h e t i v é tettük az eddigi eőfizetési dij e g c s e k é 1 y c b b e m e é s e n é k U. La tntnk tehát havonként kétszer jeenik meg ugy, hogy mit1den hó 10-én attmk egy fóa}jot az eddigi aak- és nagyságban, és minden 20-án c g y g y e r me k a p o t ugyan oy terjedeem ben. A neveési apná átamó gondunk esz annak vátozatos- s a neveési követeményeknek megfeew tartamára, a meékapná JC<ig oda törekszunk, hogy az foyton ujabb és t jabb, rövidebb és hosszabb sz a v a m á n y ok a t, g y e r m e k d a o k a t, t á r s a sj á t é k o k a t (minden számban egaább kettöt) s oy ebeszééseket és mcséket közöjiin, meyek c s a á d i k ö r b e n, s i s k o á b a n i s jó sikerre akahnazbatók, az ovodai fogakozasok - kuönösen a Frübefée munkagyakoratná pedig éppen nékuiezhetenek. Ezenkivü ren(kivüi kedvezményképp adni fogunk minden egészéves eöfizethnknek egy aranyozott diszkötésit uj "Képes da, játék és üdvüzö gyujteményt, meyuek boti ára 60 kr. esz, ingyen jutamu, csupán postai szétkudésére kértink 20 krajcárt bekudeni. Eöftzetési ára a két apnak egéaz évre csak 2 forint. :Midön kisdedneveuink szives pártojámát kérjük, meg ke emitenunk, hogy kezdeményzésunk foytán tubb tanitó egyesiiet, khztuk a n. kanizsai tanítói _járáskör a kisdedóvodák és népiskoák közti viszonyt jövö gyuiésén,;ta tátgyává fogja tenni, s a Békésmegyei 260 tagu tanító testiiet ugyan e,; 8 ~onyt ez idei közgyuésén tárgyaván, a étesitendő megáapodásokat, meyek akamasint egész didednaveisi rendszerunk átaakuását teendik szukségessé, apunk közveten forrásbó fogja ovasóinkka tudatni, s igy azon heyzetben eszünk, hogy a két intézmény közti azoros viazony mibenétét ismertethetjuk meg ova8óinkka. Az eé)fizetést kérjtik a már kiktdött utavány apon a "Kiadedivik.,. a,ermekertiunik Lapja kiadóhivataának &y ira kdeni. &yema 1883 Január. KOBÁNY MiÁLY.411

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

Garay János: Viszontlátás Szegszárdon. kk s s. kz k k t. Kö - szönt-ve, szü-lı - föl-dem szép ha - tá-ra, Kö - szönt-ve tı-lem any-nyi év u-

Garay János: Viszontlátás Szegszárdon. kk s s. kz k k t. Kö - szönt-ve, szü-lı - föl-dem szép ha - tá-ra, Kö - szönt-ve tı-lem any-nyi év u- aray János: Viszonláás Szegszáron iola Péer, 2012.=60 a 6 s s s s s so s s s 8 o nz nz nz nz nzn Ob. Blf. a 68 s C s s s s am s s n s s s s s s a s s s s s o am am C a a nz nz nz nz nz nznz nz nz nz nz

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

Japán dalok vázlatok mezzoszopránra és vonósnégyesre

Japán dalok vázlatok mezzoszopránra és vonósnégyesre Japán dalok vázlatok mezzoszopránra és vonósnégyesre q = 126 TÜCSÖK (népdal) Beischer-Matyó Tamás fordította: Kosztolányi Dezső Mezzo-Soprano Nézd, hogy col legno szo-rít - ja, nézd, hogy szo-rít- Violin

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

1. Bevezetés. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus. œ œ. A-nyám? œ œ œ Œ Ó. Te al - kot - tál en-gem, vagyté-ged. œ Ó. meg-osz-szam?

1. Bevezetés. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus. œ œ. A-nyám? œ œ œ Œ Ó. Te al - kot - tál en-gem, vagyté-ged. œ Ó. meg-osz-szam? eat 1 evezetés b 4 Œ Œ Œ Œ Œ Œ U-r, ki vagy? U-r, ki vagy? 5 b 8 b Heavy 11 is b Szi-go-rú -tyám len-nél, vagy sze-re-tő Œ ség meg-szü-le-tett? gm -nyám? 7 Te len-nél # # -vagy a Tör-vény, mely u-ral-ko-dik

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga.

A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga. A Giff hlál The Deth of Giff éekhg / fo voice Vákoyi Aikó vesée / o Aikó Vákoyi s poe (A vih születése / Bith of Sto) # Ngy i - dő ö Ngy i - dő ö Ngy i - dő ö #. # #. # #. Tás Beische-Mtyó #. #. # #. #..

Részletesebben

8. Kire ütött ez a gyerek?

8. Kire ütött ez a gyerek? Janikovszky: Ha én felnõtt volnék 8. Kire ütött ez a gyerek? Csík Csaba nek Sopran 0 Rock Laczó Zoltán Vince Mi-ó - ta lt Kórus Tenor Bass ora G F G F F G G F G7 nagy-ra nõt-te, baj van ve-le, Ha eg se

Részletesebben

Alt. Tenor. Bass 1,2. Organ S.1,2 B.1,2. Org. 74 Andantino. Trumpet in C ad lib. Sopran 1,2. "Az üdvözítõt régenten, mint megígérte az Isten"

Alt. Tenor. Bass 1,2. Organ S.1,2 B.1,2. Org. 74 Andantino. Trumpet in C ad lib. Sopran 1,2. Az üdvözítõt régenten, mint megígérte az Isten Trumpet in C d lib. Soprn 1,2 74 Andntino Krácsonyi ének - kóruskntát Gárdonyi Géz: Krácsonyi ének címû verse, Krácsonyi álom címû színmûvének részletei, és régi mgyr egyházi dllmok felhsználásávl - Lczó

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Kisiskolás az én nevem,

Kisiskolás az én nevem, 1. Hallgasd meg a verset! Mondd el, kirõl szól! Kisiskolás az én nevem Kisiskolás az én nevem, ki nem hiszi, jöjjön velem. Iskolába sietek én, nem ülök már anyám ölén. Iskolában jól figyelek, ha kérdeznek,

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról Bányák Mi még úgy kö szön tünk az is ko lá ban, hogy: Jó sze ren csét! Most, 40 év vel az utol só bá nya be zá rá sa után, már szin te nyo ma sem ma radt an nak, hogy Pilisszentiván bá nyász fa lu volt

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot:

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot: Fúó & Kmresszr /. Egy Rts-fúó muadugattyújáa átmérője 40 m, hssza m, eresztmetszete 88 m. Határzzu meg a fúó száítótejesítméyét a éeges ymás, ha a éeges frduatszám 00 frd/mi! Mera a fúó tejesítméyszüségete,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Gábeli Ádám és felesége, Gábeli Teréz gyerekeikkel az 1900-as években

Gábeli Ádám és felesége, Gábeli Teréz gyerekeikkel az 1900-as években A falu lakói A fa lu ban az 1800-as évek vé gé ig szin te csak a né met nem - ze ti sé gû õs la ko sok éltek. Az 1890-es évek vé gé tõl azon ban a bánya nyi tás ha tá sá ra na gyon sok bá nyász ér ke zett,

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 15., hétfõ 169. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CI. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vé nyek mó do

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED! E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t L E G Y E N M Á S A S Z E N V E D É L Y E D! 2. E F O P - 1. 8. 9-1 7 P á l y á z a t i t e r v e z e t 3. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t. g o v. h u

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

KOPRO szivattyú család

KOPRO szivattyú család KOPRO szivattyú család 11 Budapest, Zsolt utca /a, I./1. Telefon: -1, 5- Fax: 5-5 www.hskft.hu www.szivattyu.biz E-ail: hskft@hskft.hu WQ TÍPUSÚ SZENNYVÍZ BÚVÁRSZIVATTYÚ CSALÁD Szivattyúk jelölése és használata:

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Dom-rule-new_HUN:Puerto rule us 2009.07.10. 14:04 Page 2. Donald X. Vaccarino

Dom-rule-new_HUN:Puerto rule us 2009.07.10. 14:04 Page 2. Donald X. Vaccarino Dom-rule-new_HUN:Puerto rule us 2009.07.10. 14:04 Page 2 Donald X. Vaccarino Fejedelem vagy, az apád is az volt, egy örökzöldekkel és folyókkal tarkított, békés és aprócska kiskirályság uralkodója. Ám

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ó ü ó ö ó ö ö Ö í ó ü ö Ö ó í ö í ó ö í ö ü ú í ö űű í ó ö í ű ó ö ö ö ö ó í ö ú ö í ö ű ö ó í ü ü ö ö Ö ú ö í ö ö ö í ó ö ó í ó ö

ó ü ó ö ó ö ö Ö í ó ü ö Ö ó í ö í ó ö í ö ü ú í ö űű í ó ö í ű ó ö ö ö ö ó í ö ú ö í ö ű ö ó í ü ü ö ö Ö ú ö í ö ö ö í ó ö ó í ó ö ö Ö ü ö ü ö Ö í ü ö ö ö ó ü ü ö í ü ö ö í ó ö ö ö ö í í í ó ü ö íű í ó ö í ö ö ú ö Ö ü ö ö ó ö ó í ó ó ö ó ö ö ó ö ö í ó ü ó ö ó ö ö Ö í ó ü ö Ö ó í ö í ó ö í ö ü ú í ö űű í ó ö í ű ó ö ö ö ö ó í ö ú ö

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697

2008. évi CVIII. tör vény. 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 2008/187. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24697 III. Tár sa dal mi szem pon tok: 1. Az épí tett 3-x szo bás la ká sok ará nya az idõ szak végi la kás ál lo mány ból, % 2. A személygépkocsik kor szerint

Részletesebben

TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY

TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS. OSZTÁLY Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Levelezési cím: Felkészítő tanár neve: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 009. DECEMBER 7. 1 CÍM: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ó Í Ó Í ü ü Ö ú ú ü ü ü Ü ü ü ÍÜ ü ü ü ü ü Í ü ü ü Í ü ü ü ü ü ü ú ü ü ü Í ü

Ó Í Ó Í ü ü Ö ú ú ü ü ü Ü ü ü ÍÜ ü ü ü ü ü Í ü ü ü Í ü ü ü ü ü ü ú ü ü ü Í ü Á Ü ú ű Í Í Ü ú ú Á ú ü Í ü ü ú Ü Á ú ü ü Á ú ü ü ü ü Ó Í Ó Í ü ü Ö ú ú ü ü ü Ü ü ü ÍÜ ü ü ü ü ü Í ü ü ü Í ü ü ü ü ü ü ú ü ü ü Í ü Í Ó Á ü ü ü Á ü Ü ü ü ü ü ú ü ü ü ü Ö ü ü Ó ü ü ü ú Í ú ü Í Ó Ó Ü Á ü

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Á Á Á ö ö Á É É ö ú É Á É É ű ö ö ö Á É É É ö Á Í Á É ö ö ö Ö Ö ű ö Ö ű Ó ü ö ű ö Ó Ó ú ö ö Á É É ö ű É Á É É ö

Á Á Á ö ö Á É É ö ú É Á É É ű ö ö ö Á É É É ö Á Í Á É ö ö ö Ö Ö ű ö Ö ű Ó ü ö ű ö Ó Ó ú ö ö Á É É ö ű É Á É É ö ö ö ö ű ö ö ö ú ö ö ű ö ö ö ö ö Á Á Á ö ö Á É É ö ú É Á É É ű ö ö ö Á É É É ö Á Í Á É ö ö ö Ö Ö ű ö Ö ű Ó ü ö ű ö Ó Ó ú ö ö Á É É ö ű É Á É É ö Ö ö Á É É ö ü É É É ö ö ü Ű ö É É É É Á Á Á Á ü É ű É É É

Részletesebben

Á ó ö í í ö í ö ö ó í ű ó í

Á ó ö í í ö í ö ö ó í ű ó í Á Ö É Ö Á Á Í ó ó Á ó ö í í ö í ö ö ó í ű ó í ó ú ö ó ó ö ó í í ü í í í ü Í í í ó í ú ö ó ü ű ó í ü ö ö ű ö í í ü ó ö í ö ö É Í ö Í ö ö ö ü ű ó ó ó Í ö ó ó ö í ö í ó ú ö ó ü ó ó ö ö í ü ö ö ó ó ö ö ü ö

Részletesebben

ü í ű í ó ö ó ü ö ú ó í Á ó ö ú ü ó í ö ó ó ó Á ó ö ú ó ó ó íú ü ó ö ö í ü ó ö ú ó í í í í Ö í ö ú ó í í ú í ü ű ö Í í ó Ö Ö ö ű ö í ó í Í í ü í

ü í ű í ó ö ó ü ö ú ó í Á ó ö ú ü ó í ö ó ó ó Á ó ö ú ó ó ó íú ü ó ö ö í ü ó ö ú ó í í í í Ö í ö ú ó í í ú í ü ű ö Í í ó Ö Ö ö ű ö í ó í Í í ü í Ö É É Ő Ü Á ö ü ö Ö ó Ö ü í ü ü ó í ó ó ö Á ö ö ö í ü ü ü í í ü ö ü ü í ó í ü ó ü ö ó ü í ü ü ó í ú ü ö ú ó í Á ü ű ö Ö í ó ó ö ó Á ö ú í ó ó ó ó ö ö í ó ü í ű í ó ö ó ü ö ú ó í Á ó ö ú ü ó í ö ó ó ó Á

Részletesebben

Ó é Ó ü é é é é é é ú é é é é é é Ó é é é é é é Í é é é é é é é é Ó é é é é é é é Ó é ü é é é é é é é é é Ó é é é é ú é é é é é é é é é é é ü é é é é

Ó é Ó ü é é é é é é ú é é é é é é Ó é é é é é é Í é é é é é é é é Ó é é é é é é é Ó é ü é é é é é é é é é Ó é é é é ú é é é é é é é é é é é ü é é é é Ó Á Á Á Ü Á Ó Ü Á Á Á Ü é é é Ó é é é é é é é ű é é é ű é é ü ű é é é é é é ü é é é é é é é é é é é é é é Ó é é é é é é é é é ü é é é é é Ó é é é é é é é é é é é é ú é ű Í ü é é é é ú é é é Ó é é Ó é é

Részletesebben

A Kormány rendeletei

A Kormány rendeletei 2007/39. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2547 A Kormány rendeletei A Kormány 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén

Részletesebben

Kösd össze a szót a hozzá tartozó képpel! bab. ba-ba. ba-nán. bál-na. lá-da. vi-rág. ka-kas

Kösd össze a szót a hozzá tartozó képpel! bab. ba-ba. ba-nán. bál-na. lá-da. vi-rág. ka-kas Kösd össze a szót a hozzá tartozó képpel! bab ba-ba dob ba-nán lúd bál-na láb lá-da pont vi-rág domb ka-kas kád mó-kus 3 Kösd össze a szót a hozzá tartozó képpel! tál rák tök vár sál híd Kösd össze a szót

Részletesebben

ö ű é é é é é é ü é é é é ű é é ü é é é é é ó ó é Í é í é é é é ó ö é ö ö ö ó é é í é é é é Ő é é é ü ü é é é ö ö ö é ü é é í é ó ü é é ü é ó é ó ó é

ö ű é é é é é é ü é é é é ű é é ü é é é é é ó ó é Í é í é é é é ó ö é ö ö ö ó é é í é é é é Ő é é é ü ü é é é ö ö ö é ü é é í é ó ü é é ü é ó é ó ó é ö é ü ö ö Ö ú é ü ü é é é ó é é é é é ó é é Ö ö é é ó é é ó é é í é é ö ó ó ó ö ö ü é é ü é í ü é ö í é é é é é ü é ó é ü ö í í ó í ü Í é é é ü é é é ü é é ü ö ö ó ó é é í é é é é é é é Ö í ó é í ö é é

Részletesebben

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Álmok kusza kerteiből Babits Mihály T.T.T., H.M, T.M. együtt (hangszerkíséret nélkül) Œ Álmodtam én és az á - lom, az á - lom én magam vol-tam. zene: Heinczinger Miklós Œ Ó 5 Kertben bolygtam, és magam

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

Í Á ő é é é é é ő é ő é ő é Í Á Ú Á Á é ő é ő é é é é é ű é é é é é é é é Á é é é é é ú ú é é é é é é é ú é é é é é é é é é é é ő é é é é é é é é ű é

Í Á ő é é é é é ő é ő é ő é Í Á Ú Á Á é ő é ő é é é é é ű é é é é é é é é Á é é é é é ú ú é é é é é é é ú é é é é é é é é é é é ő é é é é é é é é ű é é é é Í Ó é é ü ő é é é ű ő ő ű é ő Í Ó ő ü é ő é ü é ő é é é é é é ú é ú Í Á é é é é é ű é é é é é é ú é ő é é é é ú é é é é é é é é é é é é é ő é é ő Í Á ő é é é é é ő é ő é ő é Í Á Ú Á Á é ő é ő é é

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

1.. A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép:

1.. A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tájékoztatás a Képviseő-testüet részére a közétkeztetés színvonaának értékeésérő A neveési-oktatási intézmények féévenként trasos értékeést

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória Oktatási Hivata A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskoai Tanumányi Verseny döntő forduójának megodása I. kategória ELTE Anyagfizikai Tanszék Budapest, 2013 ápriis 13. Forgó hengerekre heyezett rúd

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

í ú ú Í í íí Öí Í ü ü í ú í í í í ű í í Ő í í úű

í ú ú Í í íí Öí Í ü ü í ú í í í í ű í í Ő í í úű Á Ö ÉÓ Á É Ü É í ü ü í ú í í Í í úű Íü í í í í É í í ú ü Í ú ú ú Í í ú ú Í í íí Öí Í ü ü í ú í í í í ű í í Ő í í úű í Í Í í É Í É É Í Í Í Ő Ö ü Ö í ü ü í ú Íí í É í ú üü í ü ü í í ú ü ú í ü í ü í ü ü Ö

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

6. Róka fogta csuka, csuka fogta róka

6. Róka fogta csuka, csuka fogta róka 6. Róka fogta csuka, csuka fogta róka 106 Allegretto Markal Mátyás, Szilágyi, Garai, Beckensloer, Õrök piano 5 5 Két kapuõr kíséretében Markal lép Mátyás trónusa elé egy zsákkal a hátán. A - ki a 5 5 9

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

17. Egyszer volt Budán kutyavásár

17. Egyszer volt Budán kutyavásár 17. Egyszer volt Budn kutyavsr Elsõ felvons finlé Szilgyi.Erzsébet, Mtys Markal, Bíró Bakócz T. Janus P.,I.Úr 164 Rock and roll Mtys budai udvar Budavr legdíszesebb nagyterme. = Markal: Tót - - gast ll

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap 1. feladatlap 1., Mérleghinta matek. A mérleghintákon látható képeket helyettesítsd számokkal úgy,hogy a számok összeadása esetén is egyensúlyban maradjanak, a két oldalon lévı számok összege egyenlı legyen!

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Cseri Zsófiának és az Erkel Ferenc Vegyeskarnak Scherzo. zik a ten ge ri táb la t z pi ros haj na li fény ben, iz zik a ten ge ri táb la

Cseri Zsófiának és az Erkel Ferenc Vegyeskarnak Scherzo. zik a ten ge ri táb la t z pi ros haj na li fény ben, iz zik a ten ge ri táb la Cseri Zsóiának és az Erkel Ferenc Vegyeskarnak Scherzo NAGY László S A T B Allegro gioccoso q = 10 zik a sár ga zik a ten ge ri táb la t z pi ros haj na li ény ben, iz zik a ten ge ri táb la ten ge ri

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Csukás István A LEGKISEBB UGRIFÜLES. Könyv moly kép ző Ki adó

Csukás István A LEGKISEBB UGRIFÜLES. Könyv moly kép ző Ki adó Csukás István A LEGKISEBB UGRIFÜLES Könyv moly kép ző Ki adó Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyúl. Vagyis az az igazság, hogy ott, azon a bizonyos réten több nyúl is volt; hogy egészen pontosak

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak T.Ágoston László A lovak állva álmodnak Alszol, öreg? fordult a férje felé az asszony. Megigazította feje alatt a kispárnát, és lélekben felkészült a nagy beszélgetésre. Nem, nem alszom. Jár az agyam,

Részletesebben