Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apor Vilmos Katolikus Fıiskola"

Átírás

1 Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Tőzvédelmi Szabályzat Az AVKF szervezeti és mőködési szabályzatának V sz. melléklete

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A LÉTESÍTMÉNY TŐZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ MUNKATÁRSAI ÉS FELADATAIK A REKTOR TŐZVÉDELMI FELADATAI FİTITKÁRI FELADATOK KÖZVETLEN MŐSZAKI VEZETİI (GONDNOKI) FELADATOK A TŐZVÉDELMI MEGBÍZOTT FELADATAI A DOLGOZÓK TŐZVÉDELMI FELADATAI HALLGATÓK ÉS KOLLÉGISTÁK A FİISKOLA TŐZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA TŐZVÉDELMI HASZNÁLATI ELİÍRÁSOK A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A DOHÁNYZÁS ELİÍRÁSAI A RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A FİISKOLA KÖZLEKEDÉSI ÚTJAI, KIÜRÍTÉSI ÚTVONALAI FŐTİBERENDEZÉSEK GÉPI BERENDEZÉS VILLAMOS BERENDEZÉS, VILÁGÍTÓ BERENDEZÉS VILLÁMVÉDELEM TŐZJELZİ BERENDEZÉSEK OLTÓVÍZ TŐZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK A HELYISÉGEK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI A FİISKOLAI KÁPOLNA, AZ ELİADÓ HELYISÉGEK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI IRODÁK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI FOLYOSÓK, KÖZLEKEDİK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI KARBANTARTÓ HELYISÉG TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI ÖLTÖZİK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI KÉMIAI ELİADÓ ÉS SZERTÁR TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI KÖNYVTÁR, IRATTÁR TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI KAZÁNHÁZ TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI TORNATEREM, SZERTÁR TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI EBÉDLİ TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI A KOLLÉGIUM HELYISÉGEINEK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI TŐZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG TŐZVÉDELMI OKTATÁS RENDKÍVÜLI ESETBEN TARTANDÓ TŐZVÉDELMI OKTATÁS ÚJ DOLGOZÓ TŐZVÉDELMI OKTATÁSA ISMÉTLİDİ OKTATÁS RENDJE A TŐZVÉDELMI OKTATÁS NYILVÁNTARTÁSA TŐZ ESETÉN KÖVETENDİ MAGATARTÁS TŐZJELZÉS TŐZOLTÁS ÉS MENTÉS ÁRAMTALANÍTÁS A KÉZI TŐZOLTÓ KÉSZÜLÉK KEZELÉSE ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...20 MELLÉKELTEK

3 1. A TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Tőzvédelmi Szabályzat (továbbiakban a Szabályzat) hatálya kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. sz. alatt lévı központi épületének, a Szt. József épületének Vác, Honvéd utca 13. és a Szt. Miklós épületének Vác, Szt. Miklós tér 4., valamint a Fıiskola 1013 Budapest, Krisztina krt. 59/B. alatti épületének (továbbiakban a Fıiskola) teljes területére és valamennyi dolgozójára. A Szabályzat vonatkozik továbbá a Fıiskola területén bármilyen jogcímen tartózkodó és ott tevékenykedı személyekre is. (Szállítók, kivitelezı vállalatok dolgozói, látogatók, stb.) A Szabályzat mellékleteként kiadott Tőzriadó Terv nemcsak a Fıiskola dolgozóira, hanem a létesítmény területén bármely jogcímen ott tartózkodókra is vonatkozik. A Tőzriadó terv gyakoroltatása esetén azon minden jelenlévınek részt kell vennie. A Szabályzat a hatályos tőzvédelmi jogszabályok, szabványok és elıírások figyelembe vételével készült, de nem tartalmazza az azokban foglalt valamennyi elıírást, viszont azok megtartása mindezektıl függetlenül mindenkire nézve, egyaránt kötelezı. Jelen Tőzvédelmi Szabályzat a kiadása napján lép hatályba, visszavonásáig érvényes és ezzel egyidejőleg minden korábbi (tőzvédelmet érintı) szabályozás a hatályát veszti. 2

4 2. A LÉTESÍTMÉNY TŐZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ MUNKATÁRSAI ÉS FELADATAIK 2.1. A REKTOR TŐZVÉDELMI FELADATAI Biztosítja a tőzvédelmi feladatok ellátásához szükséges anyagi és egyéb eszközöket. Tervezés, átalakítás, kivitelezés esetén gondoskodik a tőzvédelmi jogszabályok érvényre juttatásáról. Gondoskodik az üzemképes tőzoltó készülékek fenntartásának, karbantartásának és felülvizsgálatának elvégeztetéséhez szükséges anyagi feltételekrıl. Gondoskodik a villamos berendezések és a villámhárító rendszerek ismétlıdı tőzvédelmi szabványossági felülvizsgálatához szükséges anyagi feltételekrıl FİTITKÁRI FELADATOK Irányítja és ellenırzi a közvetlen mőszaki vezetıt (gondnok) és a tőzvédelmi megbízottat tőzvédelmi feladataik végrehajtásában. Rektori tőzvédelmi döntések elıkészíttetése, felterjesztése a rektor felé. A budapesti épület tőzvédelmi feladatait, az épület felelıs vezetıje koordinálja; irányítja és ellenırzi az épület gondnoki feladatait ellátó munkavállalót KÖZVETLEN MŐSZAKI VEZETİI (GONDNOKI) FELADATOK A tőzvédelmi jogszabályok megsértıivel szemben fegyelmi felelısségre vonást alkalmaz, illetve kezdeményez. Elvégezteti a dolgozók tőzvédelmi oktatását, illetve a tőzvédelmi szabályzat megismertetését, és azt írásban rögzíti. Köteles együttmőködni a hivatásos önkormányzati tőzoltóság által tartott helyszíni gyakorlata illetıleg tőzvédelmi hatósági ellenırzése során Gondoskodik a tőzvédelmi hatósági ellenırzések során feltárt hiányosságok megszüntetésérıl, a hiányosságokról tájékoztatja vezetıjét. A fıiskola tőzvédelmi helyzetére, valamint a tőzoltás feltételeire kiható változást (pl. átépítés, stb.) köteles legalább a munka megkezdése elıtt 30 nappal a tőzvédelmi megbízottnak jelenteni, aki annak megkezdése elıtt 15 nappal az illetékes önkormányzati tőzoltóságra bejelenti. A bejelentéshez csatolni kell a megváltozott helyzetnek megfelelı tőzveszélyességi osztályba sorolást. Alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységre engedélyt ad ki.(szabályzat 1. sz. melléklet) Részt vesz a tőzvédelmi hatóság által a Fıiskola területén tartott ellenırzéseken és szemléken. Jelzi a vezetıje felé az aktuális ellenırzések szükségességét a villamos berendezések, a villám-hárító valamint a tőzoltó készülékekre kiterjedıen. Jelez a tőzvédelmi megbízott felé bármely tőzvédelmet érintı hiányosságot, hatáskörében intézkedik. Negyedévente jelzi a tőzvédelmi megbízott felé a tőzoltó készülékek vizsgálatának szükségességét. Szükség esetén köteles gondoskodni a hiányosságok kijavításáról. Jelzi a tőzvédelmi megbízott felé a tőzoltó készülékek karbantartásuk és felülvizsgálatuk elvégeztetésének szükségességét. A vizsgálatot érvényes tőzvédelmi szakvizsgával és BM OKF által regisztrált mőhellyel rendelkezı cég vagy egyéni vállalkozó végezhet. Az MSZ 3

5 1040/4- es készülékek félévente az MSZ EN es készülékek karbantartása évente történjen meg) A gázüzemő készülékek idıszakos felülvizsgálatának elvégeztetésérıl gondoskodik, illetve a felülvizsgálat szükségességérıl tájékoztatja vezetıjét. Szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, a tőzvédelmi megbízottal együtt tájékoztatja a rektort a Fıiskola tőzvédelmi helyzetérıl, a tőzvédelmi hatóság határozatairól, intézkedéseirıl. Az évente esedékes Tőzriadó Terv gyakoroltatásának szükségességét jelzi a tőzvédelmi megbízott felé. A nem az eredeti rendeltetésnek megfelelı rendezvényekre (pl.: a helyben megrendezett ünnepség, stb.) a tőzvédelmi megbízottal, illetve a rendezvény szervezıjével együttmőködve, a vonatkozó tőzvédelmi elıírásokat, biztonsági intézkedéseket köteles írásban meghatározni A TŐZVÉDELMI MEGBÍZOTT FELADATAI A fıiskola tőzvédelmi megbízottja: dr. Kovács László tőz- és munkavédelmi szolgáltató 2600 Vác, Bocskai út / A tőzvédelmi jogszabályok által hatáskörébe utalt tőzvédelmi feladatok ellátása A nem az eredeti rendeltetésnek megfelelı rendezvényekre (pl.: helyben megrendezett ünnepség stb.) vonatkozó tőzvédelmi elıírásokat, biztonsági intézkedések meghatározásában a vezetı felkérésére a tőzvédelmi megbízott, köteles részt venni. Szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, a gondnokkal együtt tájékoztatja a rektort a fıiskola tőzvédelmi helyzetérıl, a tőzvédelmi hatóság határozatairól, intézkedéseirıl. Negyedévente vizsgálja a tőzoltó készülékeket, melynek során ellenırzi, hogy minden egyes tőzoltó készülék:- a tervezett telepítési helyen van, a tőzoltó készülék látható, a használat nem ütközik akadályba és a tőzoltó készülékkel szemben állva a magyar nyelvő használati utasítás olvasható, a használati utasítások sértetlenek, valamennyi nyomásmérı vagy jelzı mőszer mőködıképes, a készülék zárt, ép, hiánytalan szakszerő szerelvényekkel ellátott. Szükség estén köteles jelezni a hiányosságokat közvetlen vezetıjének. Az ellenırzés tényét dokumentálja a tőzoltó készülék nyilvántartásban (szab. 3. sz. melléklet) Az alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységi engedély kiadásában közremőködik.(szab. 1. sz. melléklet) Kezeli a tőzvédelmi ügyiratokat, nyilvántartásokat A fıiskola területén készenlétben tartott tőzoltó készülékekrıl nyilvántartást vezet (3. sz. mell.) Részt vesz a tőzvédelmi hatóság által a fıiskola területén tartott ellenırzéseken és szemléken Elvégzi a dolgozók tőzvédelmi oktatását, illetve a tőzvédelmi szabályzat megismertetését, és azt írásban rögzíti. Elısegíti, és rendszeresen ellenırzi a tőzvédelmi elıírások megtartását, a hiányosságokat megszünteti. Gondoskodik a fıiskola Tőzvédelmi Szabályzatának elkészítésérıl és naprakészen tartásáról Félévente beszámol a tőzvédelmi hiányosságokról a fıiskola vele kapcsolatot tartó közvetlen vezetıjének A tőzriadó tervben foglaltakat évente gyakoroltatja az érintettekkel, és írásban rögzíti annak eredményét! 4

6 Feladata eredményes ellátása érdekében jogosult: belépni munkaidıben a fıiskola bármely helyiségeibe; betekinteni a létesítményt érintı mőszaki tervdokumentációkba, illetve tőzvédelmet érintı iratokba A DOLGOZÓK TŐZVÉDELMI FELADATAI Általános feladatok Kötelesek betartani és betartatni a tőzvédelmi elıírásokat. Részt vesznek a tőzvédelmi oktatásokon és elsajátítják a munkakörükhöz szükséges tőzvédelmi ismereteket. A munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése után ellenırzi a tőzvédelmi használati szabályokat. A munkaterületükön keletkezı éghetı anyagokat és hulladékokat legalább a munka befejeztével a szemétkosárba össze kell győjteni, és azt a kijelölt helyre ki kell üríteni Alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységet csak a mőszaki vezetı (gondnok) által kiadott engedély birtokában és az abban tett tőzvédelmi elıírások betartása mellett végezhet A tudomásukra jutott tőzvédelmi-, tőzoltására alkalmas eszközök meghibásodását haladéktalanul jelzik a tőzvédelmi megbízottnak vagy a vezetıjének. A munka végeztével kötelesek az elektromos készülékeket kikapcsolni. Köteles megismerni a tőzriadó tervében foglaltakat és tőz esetén annak megfelelıen cselekednie. Köteles a tőzriadó terv gyakoroltatásán részt venni Takarítók A takarítószereket csak az arra kijelölt helyen tárolhatják A tőzveszélyes folyadékkal, zsírral szennyezett éghetı hulladékot (pl. olajos rongy) kötelesek, fedıvel ellátott, nem éghetı anyagú edénybe győjteni HALLGATÓK ÉS KOLLÉGISTÁK Oktatás A szabályzatban elıírtak szerint kötelesek részt venni az általános, fıiskolai ismétlıdı tőzvédelmi oktatáson Általános magatartási szabályok Minden hallgató és kollégista köteles a tőzvédelmi szabályokat megismerni, azokat betartani és a tőzeseteket megelızni 5

7 3. A FİISKOLA TŐZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA A FİISKOLA LÉTESÍTMÉNYE a D MÉRSÉKELTEN TŐVESZÉLYES TŐZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZIK. Mérsékelten tőzveszélyes (jelzése: D ) tőzveszélyességi osztályba tartozik: az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hımérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 C-nál nagyobb, az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 C-nál magasabb, vagy üzemi hımérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 C-kal van. az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot elıállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, továbbá, ahol nyílt lánggal üzemelı tüzelıberendezést használnak; az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghetı anyagot 300 C felett dolgoznak fel; 6

8 4. TŐZVÉDELMI HASZNÁLATI ELİÍRÁSOK 4.1. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A Fıiskolát csak a "Használatbavételi engedélyben" megállapított rendeltetésének megfelelıen szabad használni. A használatot, a tárolást, illetıleg az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tőzvédelmi követelményeknek megfelelı szabadtéren, veszélyességi övezetben, helyiségben, tőzszakaszban, építményben szabad folytatni. A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó nemzeti szabványban megengedett tőzterhelési értéket. A tőzveszélyes folyadékkal, zsírral szennyezett éghetı hulladékot (pl. olajos rongy) jól záró, fedıvel ellátott, nem éghetı anyagú edénybe kell győjteni, majd az erre a célra kijelölt helyre szállítani, és ott megsemmisíteni. Az,,A'' és,,b'' tőzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerően csak szabadban vagy hatékonyan szellıztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejőleg gyújtóforrás nincs. A tevékenység befejezése után a munkahelyeken ellenırizni kell a tőzvédelmi használati elıírások megtartását és a hiányosságokat meg kell szüntetni. A közmővek nyitó- és zárószerkezeteit és a közvetlen tőzjelzésre használt készüléket jól láthatóan meg kell jelölni. A villamos berendezéseket, készülékeket a használat befejezése után ki kell kapcsolni, majd a hálózatról le kell választani. A helyiségeket a napi munka befejezése után áramtalanítani kell. Az éghetı hulladékot fel kell takarítani A DOHÁNYZÁS ELİÍRÁSAI A Fıiskola területén csak a kijelölt helyeken szabad dohányozni. Tilos dohányozni, és ezért dohányzást tiltó piktogramokat kell elhelyezni a fıiskola egyéb területein. Égı dohánynemőt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az, tüzet vagy robbanást okozhat. Azokon a területeken, ahol a dohányzás engedélyezve van megfelelı számú, nem éghetı anyagból készült hamutartót kell elhelyezni. A hamutartók tartalmát a papírkosárba, irodai szemetes kosárba önteni TILOS! Erre a célra nem éghetı anyagú győjtıedényt kell alkalmazni A RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A veszélyességi övezetben, helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot szabad tárolni. Az "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó különbözı halmazállapotú anyagok együtt, vagy a "C" és "D" tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt nem tárolhatók. Így az irattárban "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat pl: hígító nem tárolható! 7

9 Az "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat csak a gyártómő általi csomagolásban szabad tárolni. Az "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghetı folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghetı anyagú állványon, polcon szabad. A tárolt anyagok edényét meg kell jelölni: "A" tőzveszélyességi osztály esetén "Fokozottan tőz- és robbanásveszélyes!" felirattal, "B" tőzveszélyességi osztály esetén "Tőz- és robbanásveszélyes!" felirattal, "C" tőzveszélyességi osztály esetén "Tőzveszélyes!" felirattal. Tőzveszélyes folyadékok tárolása esetén ezen kívül meg kell jelölni: a folyadék nevét, a lobbanáspontot, a tőzveszélyességi fokozatot. Tőzveszélyes folyadékok tárolása csak szabványos vagy az arra illetékes hatóság által engedélyezett tároló edényben tárolhatók. Tárolóedény legfeljebb 97%-ig tölthetı fel tőzveszélyes folyadékkal. Tárolóedényeket kiöntı nyílásukkal fölfelé és lezárva szabad csak tárolni. Tőzveszélyes folyadék vegyes tárolása (különbözı tőzveszélyességi fokozatú folyadék egy tárolótérben történı tárolása) esetén a teljes mennyiségre vonatkozóan mindig a tőzveszélyesebb folyadékra érvényes elıírásokat kell megtartani. Tőzveszélyes folyadék elfolyását, csepegését meg kell akadályozni, a szétfolyt anyagot fel kell itatni, szellıztetni kell a helyiséget. A felitatott anyagot nem éghetı anyagú edényben győjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni, illetve megsemmisíteni A FİISKOLA KÖZLEKEDÉSI ÚTJAI, KIÜRÍTÉSI ÚTVONALAI A Fıiskola közlekedési útjait állandóan járható állapotban kell tartani. Az épületek kiürítési-mentési útvonalait raktározás céljára használni nem szabad. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmő nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tőzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszőkíteni még átmenetileg sem szabad. Munkaidıben azon helyiségek ajtóit, amelyekben emberek tartózkodnak, lezárni nem szabad. Ha a munka jellege megköveteli a helyiség zártságát, úgy az ajtók külsı nyithatóságát is biztosítani kell FŐTİBERENDEZÉSEK A Fıiskola helyiségeinek klímáját központi melegvízfőtéses radiátorokkal (gázkazán, cirkó főtés) biztosítják. Az épületek helyiségeiben csak olyan főtési berendezés létesíthetı, illetıleg használható, amely rendeltetésszerő mőködése során nem okoz tüzet vagy robbanást. Alkalmanként, csak engedélyezett típusú, kifogástalan mőszaki állapotú elektromos főtıberendezést szabad használni, a mőszaki vezetı (gondnok) engedélyével, a berendezés használatára vonatkozó, dokumentált oktatás mellett. A főtıberendezés, valamint a környezetében levı éghetı anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hıszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetı anyag felületén mért hımérséklet a legnagyobb hıterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghetı anyagra gyújtási veszélyt. A és B tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint éghetı folyadékot a főtıtesttıl és vezetékétıl 1 m távolságon belül nem szabad elhelyezni. 8

10 4.6. GÉPI BERENDEZÉS A fıiskola területén csak engedélyezett típusú, kifogástalan mőszaki állapotban lévı, kezelési utasítással ellátott gépi berendezést szabad alkalmazni VILLAMOS BERENDEZÉS, VILÁGÍTÓ BERENDEZÉS A fıiskola villamos berendezéseit a vonatkozó szabványok szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, valamint e kapcsolók ki- és bekapcsolt állapotát meg kell jelölni. Az épület fıbejáratánál a portahelyiségben lévı fıkapcsolót meg kell jelölni TŐZVÉDELMI FİKAPCSOLÓ felirattal. A villamos berendezés és az éghetı anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az, az éghetı anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Szabványtól eltérı elektromos szerelést és berendezést üzemeltetni, feszültség alatt tartani szigorúan tilos! Megrongálódott, hibás vezetéket, berendezést azonnal meg kell javíttatni! A villamos berendezést, fogyasztót csak rendeltetésszerően és méretezésének megfelelıen szabad igénybe venni. A villamos berendezést a veszélyes mértékő felmelegedéstıl védeni kell, olyan berendezést, amely a használat során önmagára és környezetére veszélyt jelent, üzemeltetni tilos! A berendezések, fogyasztók automatáit áthidalni, olvadó biztosítékát túlbiztosítani nem szabad. Az elektromos berendezésen éghetı anyagból készült díszítı anyagot elhelyezni nem szabad. Csak feszültség alól mentesített berendezést, hálózatot szabad javítani. A javítást csak elektromos szakmai képesítéső személy végezheti. A központi biztosító és kapcsolótábla szekrényét lezárt állapotban és jól karban kell tartani. Hordozható készülék, kéziszerszám csatlakozására csak kábelszerő vezeték alkalmazható. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használatukon kívül való helyezésük, vagy a napi munka befejezése után az elektromos hálózatról le kell választani. Elektromos szerszámok vezetékét sérülten nem szabad használni. A Fıiskola D tőzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeinek villamos berendezéseit kilencévenként, a C tőzveszélyességi osztályba tartozó helyiség villamos berendezéseit hatévenként tőzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni. A világító berendezést úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen VILLÁMVÉDELEM Mivel a Fıiskola épülete D tőzveszélyességi osztályba tartozik, ezért 9 évente kell tőzvédelmi szempontból felülvizsgálni a villámhárító rendszert! 9

11 4.9. TŐZJELZİ BERENDEZÉSEK A fıiskola épületeiben tőzjelzı berendezés van kiépítve. A rendszer központja a fıépületben van. A rendszer üzemeltetésére a portásokat, a mőszaki dolgozókat minden tanév elején oktatásban kell részesíteni. A tőzjelzés célját szolgáló telefont (irodában) állandóan üzemképes állapotban kell tartani. A telefon mellett a tőzoltóság hívószámát (105) jól látható módon fel kell tüntetni Tőzjelzéshez a fıiskolában kiépített sziréna jelrendszer szolgál. Tőz esetén a tőzriadó tervben foglaltak szerint szólal meg OLTÓVÍZ A létesítmény oltóvízellátása közvetlenül az épület elıtt található földfeletti tőzcsapról biztosított TŐZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK A tőzoltó készülékeket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetıen a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Tőzoltó készülékeket a helyükrıl eltávolítani (kivéve tőz esetén) vagy rendeltetésüktıl eltérı célra felhasználni nem szabad. Az épületekben készenlétben tartott MSZ 1040/4 szabvány szerinti tőzoltó készülékek félévenkénti és az EN jelzéső EU normáinak megfelelı készülékek évenkénti karbantartását csak megfelelı szakvizsgával rendelkezı, regisztrált szakember végezheti. A készülékek nyilvántartása a 3. sz. melléklet szerint. Az épületekben készenlétben tartott MSZ 1040/4 szabvány szerinti porral oltó készülékeket 20 év után de legkésıbb 2014 december 31-ig le kell selejtezni, melyrıl a készülék tulajdonosának kell gondoskodni(a készüléket kiüríti és roncsolással használhatatlanná teszi). A készülékek negyedévenkénti szemrevételezését a tőzvédelmi megbízott végzi, ezen szabályzat 2.3. pontjában leírtak szerint 10

12 5. A HELYISÉGEK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI 5.1 A FİISKOLAI KÁPOLNA, AZ ELİADÓ HELYISÉGEK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI A helyiségeket csak a használatbavételi engedélyben meghatározott célra és módon szabad használni. A helyiség befogadóképességénél nagyobb létszámot (beépített, elhelyezett padsorok) a termekben elhelyezni nem szabad. A termekben a padsorok között legalább 1,2 m széles közlekedési útvonalat kell biztosítani. Az elıadótermek be - kijáratát eltorlaszolni, leszőkíteni még átmenetileg sem szabad. Az akadálytalan kiürítést minden esetben biztosítani szükséges. A tanítási idı befejezése után, a helyiségben használt mindegyik elektromos eszközt ki kell kapcsolni, és hálózatról le kell választani (kivéve számítógépek). A számítógépeket csak billenı kapcsolós hosszabbítóról lehet üzemeltetni. Számítógép használata után nemcsak a számítógépet, hanem a hosszabbítón levı billenı kapcsolót is ki kell kapcsolni. A teremben használt izzószálas világítóeszköz és éghetı anyag között olyan távolságot szükséges tartani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelentsen. 5.2 IRODÁK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI Az irodákban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. A tevékenység befejezése után ellenırizni kell a tőzvédelmi használati elıírások megtartását és a hiányosságokat meg kell szüntetni. A villamos berendezéseket, készülékeket a használat befejezése után ki kell kapcsolni, majd a hálózatról le kell választani (kivéve telefaxok, számítógépek). A helyiségeket a napi munka befejezése után áramtalanítani kell. Az éghetı hulladékot fel kell takarítani. A hamutartók tartalmát a papírkosárba, irodai szemetes kosárba önteni TILOS! Erre a célra nem éghetı anyagú győjtıedényt kell alkalmazni. Irodákban A B tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagot nem szabad tárolni. A villamos berendezés és az éghetı anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az, az éghetı anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Szabványtól eltérı elektromos szerelést és berendezést üzemeltetni, feszültség alatt tartani szigorúan tilos! Megrongálódott, hibás vezetéket, berendezést azonnal meg kell javítani! A villamos berendezést, fogyasztót csak rendeltetésszerően és méretezésének megfelelıen szabad igénybe venni. Az elektromos berendezésen éghetı anyagból készült díszítı anyagot elhelyezni nem szabad. Az irodákban kávéfızıt, villanymelegítıt csak hıszigetelı alátét lapra helyezve szabad üzemeltetni, és csak olyan aljzatról szabad üzemeltetni, amelyik a bekapcsolt állapotot kijelzi. 11

13 5.3 FOLYOSÓK, KÖZLEKEDİK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI A közlekedı tereket leszőkíteni szigorúan tilos! A közlekedıfolyosók, lépcsıházak, az egyes épületrészek ki- és bejáratait eltorlaszolni nem szabad. A folyosókon ételt és egyéb hulladékot eldobni tilos. A hulladék tárolására megfelelı számú tárolóedényt kell elhelyezni. Az elıbb említett terekben bármilyen anyag tárolását folytatni nem lehet. A közlekedı-terekben elhelyezett kézi tőzoltó készülékeket, tőzcsapszerelvényeket készenléti helyükrıl eltávolítani nem szabad. Mindenkor biztosítani szükséges, hogy azok jól láthatók legyenek, bármilyen berendezéssel, eszközzel eltakarni azokat tilos. Tárolásuk módja baleseti veszélyt ne jelentsen. A folyosón csak nehezen éghetı szekrények építhetıek be úgy, hogy a menekülési útvonalat ne szőkítsék le. 5.4 KARBANTARTÓ HELYISÉG TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI A munkatevékenység során keletkezett éghetı anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább naponta el kell takarítani. A tőzveszélyes folyadékkal, zsírral szennyezett éghetı hulladékot (pl. olajos rongy) jól záró, fedıvel ellátott, nem éghetı anyagú edénybe kell győjteni, majd az erre a célra kijelölt helyre szállítani és ott ártalmatlanítani. Az,,A'' és,,b'' tőzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerően csak szabadban vagy hatékonyan szellıztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejőleg gyújtóforrás nincs. A tevékenység befejezése után ellenırizni kell a tőzvédelmi használati elıírások megtartását és a hiányosságokat meg kell szüntetni. A villamos berendezéseket, készülékeket a használat befejezése után ki kell kapcsolni, majd a hálózatról le kell választani. A helyiséget a napi munka befejezése után áramtalanítani kell. Dohányozni nem szabad az,,a'',,c'' tőzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat nemzeti szabványban meghatározott táblával, illetıleg piktogrammal kell jelölni. A veszélyességi övezetben, helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot szabad tárolni. Helyiségben az "A" tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagból 1 litert, a "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagból 20 litert szabad maximum tárolni szabványos edényben. Tőzveszélyes folyadék elfolyását, csepegését meg kell akadályozni, a szétfolyt anyagot fel kell itatni, szellıztetni kell a helyiséget. A felitatott anyagot nem éghetı anyagú edényben győjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni, illetve megsemmisíteni. A villamos berendezés kapcsolóját, a közmő nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tőzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utat, ajtót és a kiürítési utat leszőkíteni még átmenetileg sem szabad. Munkaidıben azon helyiségek ajtóit, amelyekben emberek tartózkodnak, lezárni nem szabad. Ha a munka jellege megköveteli a helyiség zártságát, úgy az ajtók külsı nyithatóságát is biztosítani kell. Éghetı gázt, gızt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetıleg vízzel vegyi reakcióba lépı és éghetı gázt fejlesztı anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad. 12

14 A létesítményben csak engedélyezett típusú, kifogástalan mőszaki állapotban lévı, kezelési utasítással ellátott gépi berendezést szabad alkalmazni. Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hıfejlıdés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elı, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép mőködését, illetve a hımérséklet vagy nyomás további emelkedését technológiai szabályzatban meghatározott biztonsági határérték elérésekor megszünteti. Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, valamint ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt állapotát meg kell jelölni. A villamos berendezés és az éghetı anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az, az éghetı anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Szabványtól eltérı elektromos szerelést és berendezést üzemeltetni, feszültség alatt tartani szigorúan tilos! Megrongálódott, hibás vezetéket, berendezést azonnal meg kell javítani! Hordozható készülék, kéziszerszám csatlakozására csak kábelszerő vezeték alkalmazható. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használatukon kívül való helyezésük, vagy a napi munka befejezése után az elektromos hálózatról le kell választani. A világító berendezést úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen. Tőzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat, mindaddig, amíg a tőz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították. Alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységet csak elızetes írásbeli engedély alapján lehet végezni. 5.5 ÖLTÖZİK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI Az öltözı helyiségekbe tőzveszélyes anyagot, folyadékot és egyéb más éghetı anyagot bevinni és ott tárolni nem szabad. Az öltözıkben tilos a dohányzás és nyílt láng használata Az öltözıkben ruhákat tárolni csak az öltözıszekrényben szabad. A helyiségek főtıtestein anyagot, ruhanemőt, törölközıt, stb. elhelyezni és szárítani tilos. Elektromos berendezések használata csak a munkavédelmi és kezelési utasításokban elıírt módon megengedett. Az öltözık villamos berendezésein használat után azonnal feszültség-mentesítést kell végezni. 5.6 KÉMIAI ELİADÓ ÉS SZERTÁR TŐZVÉDELMI ELİÍR ÁSAI Éghetı folyadékok tárolás a következıképpen valósulhat meg: sérülékeny edények védıcsomagolásáról gondoskodni szükséges, az edényeket légmentesen lezárva, kiöntınyílással felfelé lehet tárolni, éter és szén - diszulfidot csak folyadéküvegben szabad tárolni, egy helyiségben I. és II. tőzveszélyességi fokozatú folyadék III. és IV. tőzveszélyességi fokozatú folyadékkal együtt csak akkor tárolható, ha az edények egymástól jól láthatóan, elkülönítve vannak csoportosítva. 13

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS

ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS BIZTONSÁGI ELEMZÉS KESELYŐSI ÚT 120. ALATTI TELEP NYÍLVÁNOS VÁLTOZAT Készítette az ALISCA AGRÁRHÁZ Kft megbízásából. a HVESZ KFT. BUDAPEST 2012. JÚLIUS 31. VERZIÓ 1.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének 1. pontjában foglalt

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

2/2002. (I. 23.) BM rendelet. a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról

2/2002. (I. 23.) BM rendelet. a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról 1. oldal 2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

Részletesebben

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2014. június VI. évfolyam 6. szám Aktuális A veszélyesáru-szállítási

Részletesebben

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

Munka és tőzvédelmi oktatás

Munka és tőzvédelmi oktatás Munka és tőzvédelmi oktatás Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó Ajánlott irodalom Dr. Kósa Csaba, Munkavédelem egészségvédelem, Dr. Varga László, A munkavédelmi

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM. SZTÁV Rt.

SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM. SZTÁV Rt. SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM 2004 Munkav delem Tartalomjegyzék 1. A MUNKAVÉDELEM FOGALMA, CÉLJA, ALAPKÉRDÉSEI... 3 1.1. A munkavédelem

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 1 Fogalom meghatározások. 1.1. Készenlétben tartó: az a személy vagy szervezet, amely jogszabály által

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó

Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez 2002. szeptember hó Tartalomjegyzék 1. A hulladéklerakó üzemeltetése 4 1.1. Általános előírások.. 4 1.1.1. Az üzemeltető kötelessége.. 4 1.1.2. Az üzemeltetéshez

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 .. Pakole Gáztech Kft. Pakole Gáztech Kft. 8000. Székesfehérvár Börgöndi út 8-10. DP24 B5 tipusú.......... falikazán gépkönyv Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 29/1 Tartalomjegyzék

Részletesebben