Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apor Vilmos Katolikus Fıiskola"

Átírás

1 Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Tőzvédelmi Szabályzat Az AVKF szervezeti és mőködési szabályzatának V sz. melléklete

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A LÉTESÍTMÉNY TŐZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ MUNKATÁRSAI ÉS FELADATAIK A REKTOR TŐZVÉDELMI FELADATAI FİTITKÁRI FELADATOK KÖZVETLEN MŐSZAKI VEZETİI (GONDNOKI) FELADATOK A TŐZVÉDELMI MEGBÍZOTT FELADATAI A DOLGOZÓK TŐZVÉDELMI FELADATAI HALLGATÓK ÉS KOLLÉGISTÁK A FİISKOLA TŐZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA TŐZVÉDELMI HASZNÁLATI ELİÍRÁSOK A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A DOHÁNYZÁS ELİÍRÁSAI A RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A FİISKOLA KÖZLEKEDÉSI ÚTJAI, KIÜRÍTÉSI ÚTVONALAI FŐTİBERENDEZÉSEK GÉPI BERENDEZÉS VILLAMOS BERENDEZÉS, VILÁGÍTÓ BERENDEZÉS VILLÁMVÉDELEM TŐZJELZİ BERENDEZÉSEK OLTÓVÍZ TŐZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK A HELYISÉGEK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI A FİISKOLAI KÁPOLNA, AZ ELİADÓ HELYISÉGEK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI IRODÁK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI FOLYOSÓK, KÖZLEKEDİK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI KARBANTARTÓ HELYISÉG TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI ÖLTÖZİK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI KÉMIAI ELİADÓ ÉS SZERTÁR TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI KÖNYVTÁR, IRATTÁR TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI KAZÁNHÁZ TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI TORNATEREM, SZERTÁR TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI EBÉDLİ TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI A KOLLÉGIUM HELYISÉGEINEK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI TŐZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG TŐZVÉDELMI OKTATÁS RENDKÍVÜLI ESETBEN TARTANDÓ TŐZVÉDELMI OKTATÁS ÚJ DOLGOZÓ TŐZVÉDELMI OKTATÁSA ISMÉTLİDİ OKTATÁS RENDJE A TŐZVÉDELMI OKTATÁS NYILVÁNTARTÁSA TŐZ ESETÉN KÖVETENDİ MAGATARTÁS TŐZJELZÉS TŐZOLTÁS ÉS MENTÉS ÁRAMTALANÍTÁS A KÉZI TŐZOLTÓ KÉSZÜLÉK KEZELÉSE ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...20 MELLÉKELTEK

3 1. A TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Tőzvédelmi Szabályzat (továbbiakban a Szabályzat) hatálya kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. sz. alatt lévı központi épületének, a Szt. József épületének Vác, Honvéd utca 13. és a Szt. Miklós épületének Vác, Szt. Miklós tér 4., valamint a Fıiskola 1013 Budapest, Krisztina krt. 59/B. alatti épületének (továbbiakban a Fıiskola) teljes területére és valamennyi dolgozójára. A Szabályzat vonatkozik továbbá a Fıiskola területén bármilyen jogcímen tartózkodó és ott tevékenykedı személyekre is. (Szállítók, kivitelezı vállalatok dolgozói, látogatók, stb.) A Szabályzat mellékleteként kiadott Tőzriadó Terv nemcsak a Fıiskola dolgozóira, hanem a létesítmény területén bármely jogcímen ott tartózkodókra is vonatkozik. A Tőzriadó terv gyakoroltatása esetén azon minden jelenlévınek részt kell vennie. A Szabályzat a hatályos tőzvédelmi jogszabályok, szabványok és elıírások figyelembe vételével készült, de nem tartalmazza az azokban foglalt valamennyi elıírást, viszont azok megtartása mindezektıl függetlenül mindenkire nézve, egyaránt kötelezı. Jelen Tőzvédelmi Szabályzat a kiadása napján lép hatályba, visszavonásáig érvényes és ezzel egyidejőleg minden korábbi (tőzvédelmet érintı) szabályozás a hatályát veszti. 2

4 2. A LÉTESÍTMÉNY TŐZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ MUNKATÁRSAI ÉS FELADATAIK 2.1. A REKTOR TŐZVÉDELMI FELADATAI Biztosítja a tőzvédelmi feladatok ellátásához szükséges anyagi és egyéb eszközöket. Tervezés, átalakítás, kivitelezés esetén gondoskodik a tőzvédelmi jogszabályok érvényre juttatásáról. Gondoskodik az üzemképes tőzoltó készülékek fenntartásának, karbantartásának és felülvizsgálatának elvégeztetéséhez szükséges anyagi feltételekrıl. Gondoskodik a villamos berendezések és a villámhárító rendszerek ismétlıdı tőzvédelmi szabványossági felülvizsgálatához szükséges anyagi feltételekrıl FİTITKÁRI FELADATOK Irányítja és ellenırzi a közvetlen mőszaki vezetıt (gondnok) és a tőzvédelmi megbízottat tőzvédelmi feladataik végrehajtásában. Rektori tőzvédelmi döntések elıkészíttetése, felterjesztése a rektor felé. A budapesti épület tőzvédelmi feladatait, az épület felelıs vezetıje koordinálja; irányítja és ellenırzi az épület gondnoki feladatait ellátó munkavállalót KÖZVETLEN MŐSZAKI VEZETİI (GONDNOKI) FELADATOK A tőzvédelmi jogszabályok megsértıivel szemben fegyelmi felelısségre vonást alkalmaz, illetve kezdeményez. Elvégezteti a dolgozók tőzvédelmi oktatását, illetve a tőzvédelmi szabályzat megismertetését, és azt írásban rögzíti. Köteles együttmőködni a hivatásos önkormányzati tőzoltóság által tartott helyszíni gyakorlata illetıleg tőzvédelmi hatósági ellenırzése során Gondoskodik a tőzvédelmi hatósági ellenırzések során feltárt hiányosságok megszüntetésérıl, a hiányosságokról tájékoztatja vezetıjét. A fıiskola tőzvédelmi helyzetére, valamint a tőzoltás feltételeire kiható változást (pl. átépítés, stb.) köteles legalább a munka megkezdése elıtt 30 nappal a tőzvédelmi megbízottnak jelenteni, aki annak megkezdése elıtt 15 nappal az illetékes önkormányzati tőzoltóságra bejelenti. A bejelentéshez csatolni kell a megváltozott helyzetnek megfelelı tőzveszélyességi osztályba sorolást. Alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységre engedélyt ad ki.(szabályzat 1. sz. melléklet) Részt vesz a tőzvédelmi hatóság által a Fıiskola területén tartott ellenırzéseken és szemléken. Jelzi a vezetıje felé az aktuális ellenırzések szükségességét a villamos berendezések, a villám-hárító valamint a tőzoltó készülékekre kiterjedıen. Jelez a tőzvédelmi megbízott felé bármely tőzvédelmet érintı hiányosságot, hatáskörében intézkedik. Negyedévente jelzi a tőzvédelmi megbízott felé a tőzoltó készülékek vizsgálatának szükségességét. Szükség esetén köteles gondoskodni a hiányosságok kijavításáról. Jelzi a tőzvédelmi megbízott felé a tőzoltó készülékek karbantartásuk és felülvizsgálatuk elvégeztetésének szükségességét. A vizsgálatot érvényes tőzvédelmi szakvizsgával és BM OKF által regisztrált mőhellyel rendelkezı cég vagy egyéni vállalkozó végezhet. Az MSZ 3

5 1040/4- es készülékek félévente az MSZ EN es készülékek karbantartása évente történjen meg) A gázüzemő készülékek idıszakos felülvizsgálatának elvégeztetésérıl gondoskodik, illetve a felülvizsgálat szükségességérıl tájékoztatja vezetıjét. Szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, a tőzvédelmi megbízottal együtt tájékoztatja a rektort a Fıiskola tőzvédelmi helyzetérıl, a tőzvédelmi hatóság határozatairól, intézkedéseirıl. Az évente esedékes Tőzriadó Terv gyakoroltatásának szükségességét jelzi a tőzvédelmi megbízott felé. A nem az eredeti rendeltetésnek megfelelı rendezvényekre (pl.: a helyben megrendezett ünnepség, stb.) a tőzvédelmi megbízottal, illetve a rendezvény szervezıjével együttmőködve, a vonatkozó tőzvédelmi elıírásokat, biztonsági intézkedéseket köteles írásban meghatározni A TŐZVÉDELMI MEGBÍZOTT FELADATAI A fıiskola tőzvédelmi megbízottja: dr. Kovács László tőz- és munkavédelmi szolgáltató 2600 Vác, Bocskai út / A tőzvédelmi jogszabályok által hatáskörébe utalt tőzvédelmi feladatok ellátása A nem az eredeti rendeltetésnek megfelelı rendezvényekre (pl.: helyben megrendezett ünnepség stb.) vonatkozó tőzvédelmi elıírásokat, biztonsági intézkedések meghatározásában a vezetı felkérésére a tőzvédelmi megbízott, köteles részt venni. Szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, a gondnokkal együtt tájékoztatja a rektort a fıiskola tőzvédelmi helyzetérıl, a tőzvédelmi hatóság határozatairól, intézkedéseirıl. Negyedévente vizsgálja a tőzoltó készülékeket, melynek során ellenırzi, hogy minden egyes tőzoltó készülék:- a tervezett telepítési helyen van, a tőzoltó készülék látható, a használat nem ütközik akadályba és a tőzoltó készülékkel szemben állva a magyar nyelvő használati utasítás olvasható, a használati utasítások sértetlenek, valamennyi nyomásmérı vagy jelzı mőszer mőködıképes, a készülék zárt, ép, hiánytalan szakszerő szerelvényekkel ellátott. Szükség estén köteles jelezni a hiányosságokat közvetlen vezetıjének. Az ellenırzés tényét dokumentálja a tőzoltó készülék nyilvántartásban (szab. 3. sz. melléklet) Az alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységi engedély kiadásában közremőködik.(szab. 1. sz. melléklet) Kezeli a tőzvédelmi ügyiratokat, nyilvántartásokat A fıiskola területén készenlétben tartott tőzoltó készülékekrıl nyilvántartást vezet (3. sz. mell.) Részt vesz a tőzvédelmi hatóság által a fıiskola területén tartott ellenırzéseken és szemléken Elvégzi a dolgozók tőzvédelmi oktatását, illetve a tőzvédelmi szabályzat megismertetését, és azt írásban rögzíti. Elısegíti, és rendszeresen ellenırzi a tőzvédelmi elıírások megtartását, a hiányosságokat megszünteti. Gondoskodik a fıiskola Tőzvédelmi Szabályzatának elkészítésérıl és naprakészen tartásáról Félévente beszámol a tőzvédelmi hiányosságokról a fıiskola vele kapcsolatot tartó közvetlen vezetıjének A tőzriadó tervben foglaltakat évente gyakoroltatja az érintettekkel, és írásban rögzíti annak eredményét! 4

6 Feladata eredményes ellátása érdekében jogosult: belépni munkaidıben a fıiskola bármely helyiségeibe; betekinteni a létesítményt érintı mőszaki tervdokumentációkba, illetve tőzvédelmet érintı iratokba A DOLGOZÓK TŐZVÉDELMI FELADATAI Általános feladatok Kötelesek betartani és betartatni a tőzvédelmi elıírásokat. Részt vesznek a tőzvédelmi oktatásokon és elsajátítják a munkakörükhöz szükséges tőzvédelmi ismereteket. A munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése után ellenırzi a tőzvédelmi használati szabályokat. A munkaterületükön keletkezı éghetı anyagokat és hulladékokat legalább a munka befejeztével a szemétkosárba össze kell győjteni, és azt a kijelölt helyre ki kell üríteni Alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységet csak a mőszaki vezetı (gondnok) által kiadott engedély birtokában és az abban tett tőzvédelmi elıírások betartása mellett végezhet A tudomásukra jutott tőzvédelmi-, tőzoltására alkalmas eszközök meghibásodását haladéktalanul jelzik a tőzvédelmi megbízottnak vagy a vezetıjének. A munka végeztével kötelesek az elektromos készülékeket kikapcsolni. Köteles megismerni a tőzriadó tervében foglaltakat és tőz esetén annak megfelelıen cselekednie. Köteles a tőzriadó terv gyakoroltatásán részt venni Takarítók A takarítószereket csak az arra kijelölt helyen tárolhatják A tőzveszélyes folyadékkal, zsírral szennyezett éghetı hulladékot (pl. olajos rongy) kötelesek, fedıvel ellátott, nem éghetı anyagú edénybe győjteni HALLGATÓK ÉS KOLLÉGISTÁK Oktatás A szabályzatban elıírtak szerint kötelesek részt venni az általános, fıiskolai ismétlıdı tőzvédelmi oktatáson Általános magatartási szabályok Minden hallgató és kollégista köteles a tőzvédelmi szabályokat megismerni, azokat betartani és a tőzeseteket megelızni 5

7 3. A FİISKOLA TŐZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA A FİISKOLA LÉTESÍTMÉNYE a D MÉRSÉKELTEN TŐVESZÉLYES TŐZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZIK. Mérsékelten tőzveszélyes (jelzése: D ) tőzveszélyességi osztályba tartozik: az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hımérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 C-nál nagyobb, az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 C-nál magasabb, vagy üzemi hımérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 C-kal van. az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot elıállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, továbbá, ahol nyílt lánggal üzemelı tüzelıberendezést használnak; az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghetı anyagot 300 C felett dolgoznak fel; 6

8 4. TŐZVÉDELMI HASZNÁLATI ELİÍRÁSOK 4.1. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A Fıiskolát csak a "Használatbavételi engedélyben" megállapított rendeltetésének megfelelıen szabad használni. A használatot, a tárolást, illetıleg az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tőzvédelmi követelményeknek megfelelı szabadtéren, veszélyességi övezetben, helyiségben, tőzszakaszban, építményben szabad folytatni. A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó nemzeti szabványban megengedett tőzterhelési értéket. A tőzveszélyes folyadékkal, zsírral szennyezett éghetı hulladékot (pl. olajos rongy) jól záró, fedıvel ellátott, nem éghetı anyagú edénybe kell győjteni, majd az erre a célra kijelölt helyre szállítani, és ott megsemmisíteni. Az,,A'' és,,b'' tőzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerően csak szabadban vagy hatékonyan szellıztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejőleg gyújtóforrás nincs. A tevékenység befejezése után a munkahelyeken ellenırizni kell a tőzvédelmi használati elıírások megtartását és a hiányosságokat meg kell szüntetni. A közmővek nyitó- és zárószerkezeteit és a közvetlen tőzjelzésre használt készüléket jól láthatóan meg kell jelölni. A villamos berendezéseket, készülékeket a használat befejezése után ki kell kapcsolni, majd a hálózatról le kell választani. A helyiségeket a napi munka befejezése után áramtalanítani kell. Az éghetı hulladékot fel kell takarítani A DOHÁNYZÁS ELİÍRÁSAI A Fıiskola területén csak a kijelölt helyeken szabad dohányozni. Tilos dohányozni, és ezért dohányzást tiltó piktogramokat kell elhelyezni a fıiskola egyéb területein. Égı dohánynemőt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az, tüzet vagy robbanást okozhat. Azokon a területeken, ahol a dohányzás engedélyezve van megfelelı számú, nem éghetı anyagból készült hamutartót kell elhelyezni. A hamutartók tartalmát a papírkosárba, irodai szemetes kosárba önteni TILOS! Erre a célra nem éghetı anyagú győjtıedényt kell alkalmazni A RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A veszélyességi övezetben, helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot szabad tárolni. Az "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó különbözı halmazállapotú anyagok együtt, vagy a "C" és "D" tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt nem tárolhatók. Így az irattárban "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat pl: hígító nem tárolható! 7

9 Az "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat csak a gyártómő általi csomagolásban szabad tárolni. Az "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghetı folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghetı anyagú állványon, polcon szabad. A tárolt anyagok edényét meg kell jelölni: "A" tőzveszélyességi osztály esetén "Fokozottan tőz- és robbanásveszélyes!" felirattal, "B" tőzveszélyességi osztály esetén "Tőz- és robbanásveszélyes!" felirattal, "C" tőzveszélyességi osztály esetén "Tőzveszélyes!" felirattal. Tőzveszélyes folyadékok tárolása esetén ezen kívül meg kell jelölni: a folyadék nevét, a lobbanáspontot, a tőzveszélyességi fokozatot. Tőzveszélyes folyadékok tárolása csak szabványos vagy az arra illetékes hatóság által engedélyezett tároló edényben tárolhatók. Tárolóedény legfeljebb 97%-ig tölthetı fel tőzveszélyes folyadékkal. Tárolóedényeket kiöntı nyílásukkal fölfelé és lezárva szabad csak tárolni. Tőzveszélyes folyadék vegyes tárolása (különbözı tőzveszélyességi fokozatú folyadék egy tárolótérben történı tárolása) esetén a teljes mennyiségre vonatkozóan mindig a tőzveszélyesebb folyadékra érvényes elıírásokat kell megtartani. Tőzveszélyes folyadék elfolyását, csepegését meg kell akadályozni, a szétfolyt anyagot fel kell itatni, szellıztetni kell a helyiséget. A felitatott anyagot nem éghetı anyagú edényben győjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni, illetve megsemmisíteni A FİISKOLA KÖZLEKEDÉSI ÚTJAI, KIÜRÍTÉSI ÚTVONALAI A Fıiskola közlekedési útjait állandóan járható állapotban kell tartani. Az épületek kiürítési-mentési útvonalait raktározás céljára használni nem szabad. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmő nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tőzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszőkíteni még átmenetileg sem szabad. Munkaidıben azon helyiségek ajtóit, amelyekben emberek tartózkodnak, lezárni nem szabad. Ha a munka jellege megköveteli a helyiség zártságát, úgy az ajtók külsı nyithatóságát is biztosítani kell FŐTİBERENDEZÉSEK A Fıiskola helyiségeinek klímáját központi melegvízfőtéses radiátorokkal (gázkazán, cirkó főtés) biztosítják. Az épületek helyiségeiben csak olyan főtési berendezés létesíthetı, illetıleg használható, amely rendeltetésszerő mőködése során nem okoz tüzet vagy robbanást. Alkalmanként, csak engedélyezett típusú, kifogástalan mőszaki állapotú elektromos főtıberendezést szabad használni, a mőszaki vezetı (gondnok) engedélyével, a berendezés használatára vonatkozó, dokumentált oktatás mellett. A főtıberendezés, valamint a környezetében levı éghetı anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hıszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetı anyag felületén mért hımérséklet a legnagyobb hıterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghetı anyagra gyújtási veszélyt. A és B tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint éghetı folyadékot a főtıtesttıl és vezetékétıl 1 m távolságon belül nem szabad elhelyezni. 8

10 4.6. GÉPI BERENDEZÉS A fıiskola területén csak engedélyezett típusú, kifogástalan mőszaki állapotban lévı, kezelési utasítással ellátott gépi berendezést szabad alkalmazni VILLAMOS BERENDEZÉS, VILÁGÍTÓ BERENDEZÉS A fıiskola villamos berendezéseit a vonatkozó szabványok szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, valamint e kapcsolók ki- és bekapcsolt állapotát meg kell jelölni. Az épület fıbejáratánál a portahelyiségben lévı fıkapcsolót meg kell jelölni TŐZVÉDELMI FİKAPCSOLÓ felirattal. A villamos berendezés és az éghetı anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az, az éghetı anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Szabványtól eltérı elektromos szerelést és berendezést üzemeltetni, feszültség alatt tartani szigorúan tilos! Megrongálódott, hibás vezetéket, berendezést azonnal meg kell javíttatni! A villamos berendezést, fogyasztót csak rendeltetésszerően és méretezésének megfelelıen szabad igénybe venni. A villamos berendezést a veszélyes mértékő felmelegedéstıl védeni kell, olyan berendezést, amely a használat során önmagára és környezetére veszélyt jelent, üzemeltetni tilos! A berendezések, fogyasztók automatáit áthidalni, olvadó biztosítékát túlbiztosítani nem szabad. Az elektromos berendezésen éghetı anyagból készült díszítı anyagot elhelyezni nem szabad. Csak feszültség alól mentesített berendezést, hálózatot szabad javítani. A javítást csak elektromos szakmai képesítéső személy végezheti. A központi biztosító és kapcsolótábla szekrényét lezárt állapotban és jól karban kell tartani. Hordozható készülék, kéziszerszám csatlakozására csak kábelszerő vezeték alkalmazható. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használatukon kívül való helyezésük, vagy a napi munka befejezése után az elektromos hálózatról le kell választani. Elektromos szerszámok vezetékét sérülten nem szabad használni. A Fıiskola D tőzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeinek villamos berendezéseit kilencévenként, a C tőzveszélyességi osztályba tartozó helyiség villamos berendezéseit hatévenként tőzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni. A világító berendezést úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen VILLÁMVÉDELEM Mivel a Fıiskola épülete D tőzveszélyességi osztályba tartozik, ezért 9 évente kell tőzvédelmi szempontból felülvizsgálni a villámhárító rendszert! 9

11 4.9. TŐZJELZİ BERENDEZÉSEK A fıiskola épületeiben tőzjelzı berendezés van kiépítve. A rendszer központja a fıépületben van. A rendszer üzemeltetésére a portásokat, a mőszaki dolgozókat minden tanév elején oktatásban kell részesíteni. A tőzjelzés célját szolgáló telefont (irodában) állandóan üzemképes állapotban kell tartani. A telefon mellett a tőzoltóság hívószámát (105) jól látható módon fel kell tüntetni Tőzjelzéshez a fıiskolában kiépített sziréna jelrendszer szolgál. Tőz esetén a tőzriadó tervben foglaltak szerint szólal meg OLTÓVÍZ A létesítmény oltóvízellátása közvetlenül az épület elıtt található földfeletti tőzcsapról biztosított TŐZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK A tőzoltó készülékeket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetıen a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Tőzoltó készülékeket a helyükrıl eltávolítani (kivéve tőz esetén) vagy rendeltetésüktıl eltérı célra felhasználni nem szabad. Az épületekben készenlétben tartott MSZ 1040/4 szabvány szerinti tőzoltó készülékek félévenkénti és az EN jelzéső EU normáinak megfelelı készülékek évenkénti karbantartását csak megfelelı szakvizsgával rendelkezı, regisztrált szakember végezheti. A készülékek nyilvántartása a 3. sz. melléklet szerint. Az épületekben készenlétben tartott MSZ 1040/4 szabvány szerinti porral oltó készülékeket 20 év után de legkésıbb 2014 december 31-ig le kell selejtezni, melyrıl a készülék tulajdonosának kell gondoskodni(a készüléket kiüríti és roncsolással használhatatlanná teszi). A készülékek negyedévenkénti szemrevételezését a tőzvédelmi megbízott végzi, ezen szabályzat 2.3. pontjában leírtak szerint 10

12 5. A HELYISÉGEK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI 5.1 A FİISKOLAI KÁPOLNA, AZ ELİADÓ HELYISÉGEK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI A helyiségeket csak a használatbavételi engedélyben meghatározott célra és módon szabad használni. A helyiség befogadóképességénél nagyobb létszámot (beépített, elhelyezett padsorok) a termekben elhelyezni nem szabad. A termekben a padsorok között legalább 1,2 m széles közlekedési útvonalat kell biztosítani. Az elıadótermek be - kijáratát eltorlaszolni, leszőkíteni még átmenetileg sem szabad. Az akadálytalan kiürítést minden esetben biztosítani szükséges. A tanítási idı befejezése után, a helyiségben használt mindegyik elektromos eszközt ki kell kapcsolni, és hálózatról le kell választani (kivéve számítógépek). A számítógépeket csak billenı kapcsolós hosszabbítóról lehet üzemeltetni. Számítógép használata után nemcsak a számítógépet, hanem a hosszabbítón levı billenı kapcsolót is ki kell kapcsolni. A teremben használt izzószálas világítóeszköz és éghetı anyag között olyan távolságot szükséges tartani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelentsen. 5.2 IRODÁK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI Az irodákban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. A tevékenység befejezése után ellenırizni kell a tőzvédelmi használati elıírások megtartását és a hiányosságokat meg kell szüntetni. A villamos berendezéseket, készülékeket a használat befejezése után ki kell kapcsolni, majd a hálózatról le kell választani (kivéve telefaxok, számítógépek). A helyiségeket a napi munka befejezése után áramtalanítani kell. Az éghetı hulladékot fel kell takarítani. A hamutartók tartalmát a papírkosárba, irodai szemetes kosárba önteni TILOS! Erre a célra nem éghetı anyagú győjtıedényt kell alkalmazni. Irodákban A B tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagot nem szabad tárolni. A villamos berendezés és az éghetı anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az, az éghetı anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Szabványtól eltérı elektromos szerelést és berendezést üzemeltetni, feszültség alatt tartani szigorúan tilos! Megrongálódott, hibás vezetéket, berendezést azonnal meg kell javítani! A villamos berendezést, fogyasztót csak rendeltetésszerően és méretezésének megfelelıen szabad igénybe venni. Az elektromos berendezésen éghetı anyagból készült díszítı anyagot elhelyezni nem szabad. Az irodákban kávéfızıt, villanymelegítıt csak hıszigetelı alátét lapra helyezve szabad üzemeltetni, és csak olyan aljzatról szabad üzemeltetni, amelyik a bekapcsolt állapotot kijelzi. 11

13 5.3 FOLYOSÓK, KÖZLEKEDİK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI A közlekedı tereket leszőkíteni szigorúan tilos! A közlekedıfolyosók, lépcsıházak, az egyes épületrészek ki- és bejáratait eltorlaszolni nem szabad. A folyosókon ételt és egyéb hulladékot eldobni tilos. A hulladék tárolására megfelelı számú tárolóedényt kell elhelyezni. Az elıbb említett terekben bármilyen anyag tárolását folytatni nem lehet. A közlekedı-terekben elhelyezett kézi tőzoltó készülékeket, tőzcsapszerelvényeket készenléti helyükrıl eltávolítani nem szabad. Mindenkor biztosítani szükséges, hogy azok jól láthatók legyenek, bármilyen berendezéssel, eszközzel eltakarni azokat tilos. Tárolásuk módja baleseti veszélyt ne jelentsen. A folyosón csak nehezen éghetı szekrények építhetıek be úgy, hogy a menekülési útvonalat ne szőkítsék le. 5.4 KARBANTARTÓ HELYISÉG TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI A munkatevékenység során keletkezett éghetı anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább naponta el kell takarítani. A tőzveszélyes folyadékkal, zsírral szennyezett éghetı hulladékot (pl. olajos rongy) jól záró, fedıvel ellátott, nem éghetı anyagú edénybe kell győjteni, majd az erre a célra kijelölt helyre szállítani és ott ártalmatlanítani. Az,,A'' és,,b'' tőzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerően csak szabadban vagy hatékonyan szellıztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejőleg gyújtóforrás nincs. A tevékenység befejezése után ellenırizni kell a tőzvédelmi használati elıírások megtartását és a hiányosságokat meg kell szüntetni. A villamos berendezéseket, készülékeket a használat befejezése után ki kell kapcsolni, majd a hálózatról le kell választani. A helyiséget a napi munka befejezése után áramtalanítani kell. Dohányozni nem szabad az,,a'',,c'' tőzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat nemzeti szabványban meghatározott táblával, illetıleg piktogrammal kell jelölni. A veszélyességi övezetben, helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot szabad tárolni. Helyiségben az "A" tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagból 1 litert, a "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagból 20 litert szabad maximum tárolni szabványos edényben. Tőzveszélyes folyadék elfolyását, csepegését meg kell akadályozni, a szétfolyt anyagot fel kell itatni, szellıztetni kell a helyiséget. A felitatott anyagot nem éghetı anyagú edényben győjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni, illetve megsemmisíteni. A villamos berendezés kapcsolóját, a közmő nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tőzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utat, ajtót és a kiürítési utat leszőkíteni még átmenetileg sem szabad. Munkaidıben azon helyiségek ajtóit, amelyekben emberek tartózkodnak, lezárni nem szabad. Ha a munka jellege megköveteli a helyiség zártságát, úgy az ajtók külsı nyithatóságát is biztosítani kell. Éghetı gázt, gızt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetıleg vízzel vegyi reakcióba lépı és éghetı gázt fejlesztı anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad. 12

14 A létesítményben csak engedélyezett típusú, kifogástalan mőszaki állapotban lévı, kezelési utasítással ellátott gépi berendezést szabad alkalmazni. Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hıfejlıdés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elı, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép mőködését, illetve a hımérséklet vagy nyomás további emelkedését technológiai szabályzatban meghatározott biztonsági határérték elérésekor megszünteti. Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, valamint ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt állapotát meg kell jelölni. A villamos berendezés és az éghetı anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az, az éghetı anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Szabványtól eltérı elektromos szerelést és berendezést üzemeltetni, feszültség alatt tartani szigorúan tilos! Megrongálódott, hibás vezetéket, berendezést azonnal meg kell javítani! Hordozható készülék, kéziszerszám csatlakozására csak kábelszerő vezeték alkalmazható. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használatukon kívül való helyezésük, vagy a napi munka befejezése után az elektromos hálózatról le kell választani. A világító berendezést úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen. Tőzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat, mindaddig, amíg a tőz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították. Alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységet csak elızetes írásbeli engedély alapján lehet végezni. 5.5 ÖLTÖZİK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI Az öltözı helyiségekbe tőzveszélyes anyagot, folyadékot és egyéb más éghetı anyagot bevinni és ott tárolni nem szabad. Az öltözıkben tilos a dohányzás és nyílt láng használata Az öltözıkben ruhákat tárolni csak az öltözıszekrényben szabad. A helyiségek főtıtestein anyagot, ruhanemőt, törölközıt, stb. elhelyezni és szárítani tilos. Elektromos berendezések használata csak a munkavédelmi és kezelési utasításokban elıírt módon megengedett. Az öltözık villamos berendezésein használat után azonnal feszültség-mentesítést kell végezni. 5.6 KÉMIAI ELİADÓ ÉS SZERTÁR TŐZVÉDELMI ELİÍR ÁSAI Éghetı folyadékok tárolás a következıképpen valósulhat meg: sérülékeny edények védıcsomagolásáról gondoskodni szükséges, az edényeket légmentesen lezárva, kiöntınyílással felfelé lehet tárolni, éter és szén - diszulfidot csak folyadéküvegben szabad tárolni, egy helyiségben I. és II. tőzveszélyességi fokozatú folyadék III. és IV. tőzveszélyességi fokozatú folyadékkal együtt csak akkor tárolható, ha az edények egymástól jól láthatóan, elkülönítve vannak csoportosítva. 13

15 Tárolás szekrényen kívül: fiolában legfeljebb 1 liter folyadékot szabad tárolni, tárolásra csak zárt, legfeljebb 0.25 liter őrtartalmú fiolát lehet használni, a folyadék hatásának jól ellenálló, jól zárható palackban vagy flakonban lehet a folyadékot tárolni, I. tőzveszélyességi fokozatú folyadékból összesen 2 liter (éterbıl és szén-diszulfidból legfeljebb 1 liter), II. tőzveszélyességi fokozatú folyadékból legfeljebb 3 liter tárolható palackban, vagy flakonban; egy palack vagy flakon őrtartalma legfeljebb 2 liter lehet, Üvegballonban III. és IV. tőzveszélyességi fokozatú folyadékból legfeljebb 20 liter tárolható. Tárolás szekrényben: a szekrény vagy kimondottan erre a célra használatos fémlemez, vagy legalább 5 mm vastagságú üveggel üvegezett fémvázas szekrény lehet, vagy MSZ 9905 szerinti robbanás gátló szekrény. szekrényben a folyadékok tőzveszélyességi osztálytól függetlenül együttesen is tárolhatóak a következı mennyiségben: robbanás gátló szekrényben legfeljebb 50 liter fémlemez, vagy üvegezett szekrényben legfeljebb 20 liter (fiolából legfeljebb 5 liter) Az adott helyiségben a folyadékok együtt tárolhatóak szekrényben és a nélkül is a helyiség légterétıl függıen a következık szerint: 50 m3 helyiségtérfogatig legfeljebb 60 liter 100 m3 helyiségtérfogatig legfeljebb 150 liter 100 m3 feletti térfogatú helyiségben legfeljebb 300 liter Gyújtás-veszélyt jelentı savakat a tőzveszélyes folyadékoktól elkülönítve kell tárolni. A szertárban tárolt összes tőzveszélyes anyagról nyilvántartást kell vezetni, a nyilvántartás vezetéséért illetve naprakészen tartásáról a kémiát oktató személy végzi. 5.7 KÖNYVTÁR, IRATTÁR TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI A helyiséget csak a rendeltetési céljának megfelelıen szabad használni. A helyiségben dohányozni tilos! A helyiségben csak tüzet nem okozó világítást szabad használni. Meleg fényő izzó estén védıbúra használata kötelezı. A helyiségben a tárolást úgy kell alakítani, hogy az akadálytalan bejutást illetve közlekedést ne akadályozza. A rendeltetési céltól eltérı anyagokat tárolni tilos. A tárolásnál a zsúfoltságot kerülni kell, az éghetı anyag és a födém között legalább 0,5 m távolságot kell tartani. 14

16 5.8 KAZÁNHÁZ TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI A kazánház bejáratánál jól látható helyen Tőz esetén nyitható fel. címzéső borítékban a következıket kell elhelyezni: a kazánház pontos alaprajzát, feltüntetve rajta a vészkijáratok helyét; a kazánházra vonatkozó üzemeltetési, kezelési utasítást, a technológiai rajzokat, bejelölve rajtuk az elzáró szerelvényeket valamint ezek kezelési utasítását tőz esetére. A kazánházban csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhatnak. Tőz esetén azonnal el kell zárni a gázelzáró szerelvényeket. A beépített biztonsági berendezéseket a kezelési utasításukban foglaltak szerint kell üzemeltetni és felülvizsgáltatni. A kazánházban két darab 12 kg töltettömegő kézi tőzoltó készüléket kell elhelyezni. A kazán üzemét veszély keletkezése, rendellenesség esetén azonnal le kell állítani, pl. ha: a biztonsági berendezések üzemképtelenek, nyomástartó részeknél túlhevülés, deformáció, repedés, víz- vagy gızkifúvás jelentkezik, tápberendezések szállítóképessége oly mértékben csökken, hogy a szükséges mennyiségő víz biztonságosan már nem táplálható be, tápvíz (töltet) kimaradás esetén, a nyomás, intézkedések ellenére az engedélyezési nyomás fölé emelkedik, több mint 10%- kal, vízszint, intézkedések ellenére is gyorsan süllyed, vagy emelkedik, vízállásmutatók üzemképtelenné válnak, fogyasztók hirtelen kiesésekor, ha az veszélyt, kárt okozhat, ha a tőztérben, vagy huzamokban robbanás következik be, a kazán falazata, tetızete, burkolata elmozdul, repedezik, tartószerkezetnél rendellenesség mutatkozik, süllyedés következik be; több hibátlan vízállásmutató eltérı vízszintet jelez, a tőztérben a láng ismételten kialszik, huzatszabályozás ellenére is, a tüzelıberendezés, vagy a tüzelıanyag-ellátó rendszer tömörtelensége, vagy más rendellenessége esetén, bármely más, komoly üzemzavarnál, rendellenes üzemnél. Leállás után a rendellenesség okát, körülményeit haladéktalanul meg kell vizsgálni, a szükséges intézkedéseket meg kell tenni; újra üzembe lépni csak ezek kiküszöbölése után szabad. Az üzemben tartó köteles megjelölni a kazánüzem, kazánház biztonságáért felelıs és intézkedésre jogosult személyt, akinek nevét és beosztását a kazánházban ki kell függeszteni. 5.9 TORNATEREM, SZERTÁR TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI Gondoskodni kell az elektromos berendezések védelmére felszerelt védıháló rendszeres karbantartásáról. A tornateremben és a szertárban a tornaszereket és a segédeszközöket úgy kell elhelyezni, hogy azok a kiürítési utakat ne szőkítsék le, veszély esetén a közlekedést ne akadályozzák. A szertárban a testnevelési eszközök ömlesztett tárolása tilos! 15

17 5.10 EBÉDLİ TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI A helyiséget csak a használatbavételi engedélyben meghatározott célra és módon szabad használni. A helyiség befogadóképességénél nagyobb létszámot (elhelyezett asztalok) a termekben elhelyezni nem szabad. Az ebédlıben elhelyezett asztalokat és székeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a menekülést ne akadályozzák A KOLLÉGIUM HELYISÉGEINEK TŐZVÉDELMI ELİÍRÁSAI A kollégium saját tőzriadó terve mellett, helyiségeinek tőzvédelmi elıírásai külön mellékletként szerepelnek. 16

18 6. TŐZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG Állandó jellegő tőzveszélyes tevékenységnek minısül a tőzvédelmi követelményeknek megfelelı, erre a célra kialakított helyen végzett, alkalomszerőnek minısül a bárhol máshol végzett tőzveszélyes tevékenység (pl. a lánghegesztés). Tőzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol tüzet vagy robbanást okozhat, mindaddig, amíg a tőz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították. Alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységet csak elızetes írásbeli engedély alapján lehet végezni.(szabályzat 1. sz. melléklet) Az engedélynek a következıket kell tartalmaznia: A munka megnevezése, helye, idıpontja. Engedélyezı neve, aláírása. Munkavégzı neve, szakvizsga bizonyítvány száma, aláírása. Vonatkozó tőzvédelmi elıírások. A készenlétben tartandó tőzoltó felszerelések, készülékek és eszközök. Dátum, bélyegzı. Az engedély kiadására a következı személyek jogosultak: Külsı kivitelezı vállalat által a fıiskola területén végzett alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységre az engedélyt a külsı vállalat vezetıje vagy megbízottja adja ki, viszont azt a fıiskola mőszaki vezetı (gondnok), vagy a tőzvédelmi megbízott egyikével láttamoztatni kell, aki szükség szerint ki is egészítheti az engedélyt. Jogszabályban meghatározott ipari jellegő tőzveszélyes tevékenységet ( A és B tőzveszélyességi osztályba tartozó tevékenység végzése, hegesztés, lángvágás, stb.) csak a munkakörre elıirt szakmai képesítéssel és tőzvédelmi szakvizsgával rendelkezı, egyéb tőzveszélyes tevékenységet csak az arra kioktatott személy végezhet. A tőzveszélyes tevékenység helyén az engedélyezınek gondoskodnia kell: a tőzjelzés lehetıségérıl, az ott keletkezhetı tőz oltására alkalmas tőzoltó felszerelésrıl, készülékekrıl tőzveszélyes környezetben végzett tőzveszélyes tevékenységnél - ha indokolt mőszeres - felügyeletrıl. A munkahely környezetét a munka elvégzése elıtt az éghetı anyagoktól meg kell tisztítani. A munka befejezése után a munkavégzı köteles a helyszínt tőzvédelmi szempontból átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. 17

19 7. TŐZVÉDELMI OKTATÁS A fıiskolában dolgozó személyek mindegyikének kötelessége, hogy a munkájával kapcsolatos tőzvédelmi ismereteket, feladatokat megismerje, ezeket tőz esetén végrehajtsa Az oktatást a tőzvédelmi megbízott tartja RENDKÍVÜLI ESETBEN TARTANDÓ TŐZVÉDELMI OKTATÁS Rendkívüli tőzvédelmi oktatást kell tartani a létesítmény tőzvédelmi helyzetének jelentıs mértékő megváltozása esetén, vagy tőz keletkezése után, ha az oktatás a dolgozók számára tanulságul szolgálhat ÚJ DOLGOZÓ TŐZVÉDELMI OKTATÁSA Minden új dolgozót a munkába állása elıtt, a munkakörének megfelelıen tőzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást elméleti és gyakorlati formában kell lebonyolítani. Az oktatásnak az alábbi témaköröket kell tartalmaznia: A munkahely tőzveszélyességi jellemzıi. Tőzvédelmi Szabályzat tartalma. Tőzjelzés, tőz esetén követendı magatartás. Tőzoltó készülékek kezelése, alapvetı tőzoltási ismeretek ISMÉTLİDİ OKTATÁS RENDJE A fıiskola valamennyi dolgozójának minden tanév kezdetekor, október 15-ig ismétlıdı tőzvédelmi oktatáson kell részt vennie. Az oktatást úgy kell megszervezni, hogy az a munkavégzésben fennakadást ne okozzon. Az ismételt tőzvédelmi oktatás tematikája megegyezik az elızıekben leírtakkal A TŐZVÉDELMI OKTATÁS NYILVÁNTARTÁSA A munkába állított dolgozók tőzvédelmi oktatásáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak a következıket kell tartalmaznia: Az oktatás helye, idıpontja, tárgya. Az oktatást végzı neve, aláírása. Az oktatott személy (személyek) neve, beosztása, sajátkező aláírása. A nyilvántartást a tőzvédelmi megbízott vezeti. 18

20 8. TŐZ ESETÉN KÖVETENDİ MAGATARTÁS 8.1. TŐZJELZÉS Minden tüzet azonnal jelezni kell a mőködési körzet szerinti Önkormányzati Tőzoltóság felé a 105-ös vagy a 112-es telefonszámon. A tőzjelzı rendszer üzemeltetésére kioktatott portás, a részére adott utasítás szerint jár el. A tőzjelzı rendszer folyamatos sziréna hangjelzésére az épület kiürítését, a kiürítési terv szerint azonnal meg kell kezdeni. A tüzet észlelı személy jelezze a tüzet azonnal a közelben tartózkodóknak is, abból a célból, hogy a tőz oltásában segédkezzenek, vagy hogy a veszélyeztetett területet idejében el tudják hagyni. A tőz bejelentése során közölni kell: a káreset pontos helyét, mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve, emberélet van-e veszélyben, történt-e személyi sérülés, a jelzı nevét, jelzésre használt távbeszélı számát TŐZOLTÁS ÉS MENTÉS A tüzet észlelı személy lehetısége szerint - saját testi épsége veszélyeztetése nélkül - próbálja meg eloltani a tüzet a rendelkezésére álló eszközökkel ÁRAMTALANÍTÁS Tőz esetén el kell végezni az épület áramtalanítását. Az áramtalanítással megbízott személy, a szolgálatban lévı portás. Az épület tőzvédelmi fıkapcsolója a fıbejárati portaszolgálat helyiségében található A KÉZI TŐZOLTÓ KÉSZÜLÉK KEZELÉSE A tőzoltó készülékek kezelése a készülék oldalán található kezelési utasítás szerint történjen. Az adagoló pisztoly szakaszosan és folyamatosan is üzemeltethetı. A készüléket oltás közben 30 o-nál jobban megdönteni nem szabad, mivel ilyenkor a készülék nem olt, csak a hajtógáz távozik el. Ahhoz, hogy az oltás sikeres legyen a készüléket kb. 1-3 m-rıl a tőz fészkére irányítva, szakaszosan üzemeltessük. Amennyiben több készülék is rendelkezésünkre áll, ajánlatos azokat egyidıben használni, - nem pedig egymás után- így biztosan eredményesebb lesz a tőzoltás. Ügyeljünk arra, hogy egy feszültség alatt lévı elektromos berendezés esetében az oltást csak áramtalanítás után kezdjük meg. Ha ez nem lehetséges csak olyan készüléket használjunk melynek címkéjén fel van tüntetve, hogy az alkalmas villamos feszültség alatt álló berendezések oltására! 19

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai 2 Általános elıírások a) tőzoltó készülék karbantartást kizárólag a hatóság által regisztrált karbantartó szervezet végezhet, b) A karbantartó szervezet irányítja és felel a karbantartó személy(ek) munkájáért,

Részletesebben

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav favédelmi Kirendeltség Rónai Róbert tő. ırgy. 2016. február 23. Tőzvédelmi használati szabályok rendszere Tőzvédelmi feladatot ellátók képesítési követelménye

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

(Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.)

(Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.) A Kodolányi János Fıiskola TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA (Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.) Határozat száma: SZE 519/3.50/2008.(II.27.) Székesfehérvár, 2008. március 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET 1. Tőzvédelmi

Részletesebben

Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása

Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM Egészségügyi Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4, telefon: (42)-404-411, fax: (42)-408-656, honlap: http://odin.de-efk.hu/ Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

ellenırzése. Részt vesz a munkahelyi munkavédelmi ellenırzéseken, szemléken, ellenırzi a szemlék jegyzıkönyveiben foglaltak végrehajtását.

ellenırzése. Részt vesz a munkahelyi munkavédelmi ellenırzéseken, szemléken, ellenırzi a szemlék jegyzıkönyveiben foglaltak végrehajtását. Bene Gábor fıelıadó (telefon 56510) Gazdasági Fıigazgatóság Munkabiztonsági Önálló Osztály A honlapunk címe: http://munkavedelem.unideb.hu Telefonszámok: városi fıvonal: (52) 255-880 telefax: (52) 255-595595

Részletesebben

PP INVENT KFT. -2010-

PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. - 1 - TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezetı rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

Kövér Tamás. környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó 2009.07.16.

Kövér Tamás. környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó 2009.07.16. 1. fejezet:létesítés és használat tőzvédelmi szabályai - Alapfogalmak, jogszabályok, hatósági elıírások, - az anyagok tőzveszélyességi osztályba sorolása, tőzállósági fokozatok, tőzveszélyességi fokozatok,

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Békéscsabai Lakásszövetkezet

Békéscsabai Lakásszövetkezet Békéscsabai Lakásszövetkezet Iroda: 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. Telephely: 5600 Békéscsaba, Fövenyes utca 17. TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2011 Összeállította:. Nagy Zoltán energetikus. Uhrin Zoltán tőzvédelmi

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA ICECENTRUM Budapest, Homoktövis utca 1. 1046 TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2008. Készítette:Professional Business Consulting Kft. Budapest, Városligeti fasor 47. 49. 1071 2 A TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tőzvédelmi szabályzat Oldalszám:2 [48] Fejezet címe oldalszám A szabályzat területi hatálya 3 A szabályzat személyi hatálya 3 I. fejezet általános rendelkezések 3 Alkalmazandó jogi

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal)

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal) A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a 2001. november 8-i módosításokkal) Debrecen, 2001. HALLGATÓK BALESET-ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2 A Debreceni

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és

Részletesebben

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03.

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03. A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályba lépés ideje: 2012. január 03. A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium e szabályzattal az intézmény

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. -ban, valamint

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje

A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje H Á Z I R E N D T-98/2012 1. A házirendben foglalt szabályok betartása a Bordány Községi Önkormányzat tulajdonában álló Bordány belterület 522/1

Részletesebben

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE BUDAPEST XVIII., CSÁTH GÉZA UTCA 1-3, VISNYOVSZKY LAJOS UTCA 2-4 A tűzvédelmi házirendben foglaltakat a lakástulajdonosok, a lakások és egyéb rendeltetésű

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról a keszonmunkákról A munkavédelemrıl szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint a 39. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar

Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4, TŐZRIADÓ TERVE 2012. Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4 Tőzriadó Terv A kar tudományos munkával

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában Kocsis Krisztián kéményseprımester - Kéményseprı-ipari közszolgáltatás egységesítése - Mőszaki feladatok egyértelmősítése, fogalmak tisztázása

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A munkavállalók

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 5. Elfogadás dátuma: 2009.08.04. Határozat száma: 2009/3/14 Hatályba lépés napja: 2009.08.04. Felelıs személy: dr. Rétfalvi Kornél oldalszám:

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 10. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. TŰZVÉDELMI

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 1. Fejezet 2. Fejezet 3. Fejezet TARTALOMJEGYZÉK A Tzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 Ügyrend A tzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról utoljára módosítva hatályos: 2005.VI.5-35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (2) A Szabályzatnak a létesítésre vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseit új létesítménynél,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST HUNGARY JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY UNIVERSITY OF JEWTSH STUDIES, TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! 2 1.. a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! b. Mit nevezünk pébégáz cseretelepnek? Ki létesíthet pébégáz cseretelepet és kinek az engedélyével? c. A cseretelepen milyen

Részletesebben

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Biztonsági és tőzriadó terv

Biztonsági és tőzriadó terv Deák Ferenc Gimnázium Szeged, József A. sgt. 118-120. sz. Biztonsági és tőzriadó terv I.) Létesítmény alapadatai: 1./ Az intézmény neve, képviseletére jogosult neve, telefonszáma: Deák Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói munkavédelmi

Részletesebben