(Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.)"

Átírás

1 A Kodolányi János Fıiskola TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA (Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.) Határozat száma: SZE 519/3.50/2008.(II.27.) Székesfehérvár, március 1. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET 1. Tőzvédelmi szabályzat hatálya Területi hatály Személyi hatály... 3 II. FEJEZET A tőz elleni védekezés és a mőszaki mentés személyi és tárgyi feltételeinek 4 biztosítása. 1. A tőzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelességei A tőzvédelmi megbízottak Tőzvédelmi oktatás és munkavállalókra vonatkozó tőzvédelmi képesítési 6 követelmények. III. FEJEZET A tevékenységre vonatkozó tőzvédelmi szabályok, elıírások alkalomszerő 7 tőzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges feltételek.. IV. FEJEZET Egyes helyiségekre, berendezésekre vonatkozó elıírások.. 12 V. FEJEZET Záró rendelkezések. 20 2

3 A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 19. -ának (1) bekezdésében, valamint a tőzvédelmi szabályzat készítésérıl szóló 30/1996. (XII. 6.) BM. sz. rendelet 1. (1) bekezdés alapján az intézmény Tőzvédelmi szabályzatában a következıket rendelem el: I. FEJEZET 1. A Tőzvédelmi szabályzat hatálya 1.1. Területi hatály A szabályzat területi hatálya kiterjed a Kodolányi János Fıiskola minden munkahelyére (Székesfehérvár, Siófok, Budapest, Nyíregyháza, Orosháza) 1.2. Személyi hatály A szabályzat rendelkezései kiterjednek a Kodolányi János Fıiskola összes munkavállalójára; a hallgatói jogviszonyban álló hallgatókra. 3

4 II. FEJEZET A tőz elleni védekezés és a mőszaki mentés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 1. A tőzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelességei: a) A rektor hatáskörébe tartozó feladatok: A fıiskola tőzvédelmi feladatainak ellátásához szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítása. Megszervezi a tőzvédelmi munka irányításának rendszerét. Dönt azokban a tőzvédelmi ügyekben, melyek meghaladják munkatársai hatáskörét. Az egyes tőzvédelmi feladatok végrehajtásáról és rendszeres ellenırzésérıl a rektor által megbízott mőszaki és üzemeltetési igazgató gondoskodik. b) A mőszaki és üzemeltetési igazgató feladatai: dönt a munkavállalók, vezetık és beosztottak tőzvédelmi feladatairól, hatáskörükrıl és felelısségükrıl, esetleges javadalmazásukról; dönt a tőzvédelmi szervezet létrehozásáról vagy annak mellızésérıl; dönt a fıiskola bıvítése, korszerősítése során a megelızı és mentı tőzvédelem arányos szintő fejlesztésérıl; biztosítja a dolgozók tőzvédelmi oktatásának feltételeit; intézkedik a tudomására jutott tőzvédelmi hiányosságok megszüntetésérıl; részt vesz az alkalomszerő tőzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges, írásbeli feltételek meghatározásában; ellenırzi és szorgalmazza a pénzügyi fedezet idıben és rendeltetésszerően történı felhasználását, intézkedik a tapasztalt hiányosságok megszüntetésérıl; a mőszaki és üzemeltetési igazgató félévente köteles beszámolni a Rektornak és évente a Szenátusnak. c) A tőzvédelmi felelıs feladatai: a tőzvédelmi feladatok szakmai ellátását az intézmény tőzvédelmi felelıse végzi; a tőzvédelmi felelıs intézkedésre jogosult tőzvédelmi kérdésekben; a Kodolányi János Fıiskola tőzvédelmi felelıse a vezetı gondnok. Feladatai: a tapasztalt vagy jelzett tőzvédelmi célokat szolgáló anyagok, eszközök stb. beszerzése vagy beszereztetése; intézkedés a tőzvédelmi szolgáltatások folyamatos végzésére, a feltárt hibák megszüntetésére; irányítja és segíti a Fıiskola valamennyi épületében a gondnokok tőzvédelmi tevékenységét; 4

5 indokolt esetben tervezetet készít meghatározott tőzvédelmi feladatok elvégzésére; intézkedéseirıl rendszeresen de legalább havonta köteles beszámolni a mőszaki és üzemeltetési igazgatónak. Tőzvédelmi szervezet A Kodolányi János Fıiskola tőzvédelmi szervezetet nem hoz létre. A tőzvédelmi feladatok irányításával, ellenırzésével, végzésével legalább alapfokú képesítéssel rendelkezı alkalmazottat bíz meg. (Tőzvédelmi felelıs) 2. A tőzvédelmi megbízottak (gondnok): Székesfehérváron, Nyíregyházán és Orosházán a tőzvédelmi megbízottak azonosak az épületek gondnokaival. Siófokon, Balatonakarattyán és Budapesten a tőzvédelmi megbízottak az üzemeltetési csoportvezetık. a) Munkájukat a tőzvédelmi felelıs irányítja.(beszámoltatás, feladat-meghatározás stb.) b) A tőzvédelmi megbízottak feladatai: Rendszeresen, de legalább negyedévente ellenırzik a tőzvédelmi szabályok, elıírások megtartását, hiányosság észlelése esetén intézkednek azok megszüntetése érdekében. Félévente legalább egyszer tőzvédelmi bejárást tartanak. Az ellenırzés tapasztalatait és azok alapján javaslatát írásban rögzíti, és annak 1 példányát átadják tőzvédelmi felelısnek. Szükség szerint évenként gyakoroltatják a tőzriadó terv végrehajtását. Szervezik a dolgozók tőzvédelmi oktatását és szakvizsgáztatását, végrehajtják az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Tőzvédelmi helyzetre kiható változást amennyiben az a tőzveszélyességi osztályba-sorolás megváltozásával is jár a tevékenység megkezdése elıtt 20 nappal jelzik a tőzvédelmi felelısnek. Szervezik és kezdeményezik a villamos- és villámhárítók idıszakos felülvizsgálatát és a feltárt hibák megszüntetését. Részt vesznek a tőzvédelmi hatósági, szakhatósági és szakértıi eljárásokon. Gondoskodnak a tőzoltó készülékek beszerzésérıl, elhelyezésérıl, nyilvántartásáról és szakszerő idıszakos ellenırzésérıl, karbantartásáról. A fali tőzcsapokat és azok szerelvényeit félévenként szakemberrel ellenıriztetik, karbantartatják és nyilvántartják azokat. Meggyızıdnek arról, hogy a tőzoltó készülékek és tőzcsapok ellenırzését stb. végzık rendelkeznek-e érvényes tőzvédelmi szakvizsgával. 5

6 Tőz esetén a tőzoltóság kiérkezéséig szervezik és irányítják a tőzoltást, az épület elhagyását, az élet- és tárgymentést. Intézkedéseikrıl rendszeresen de legalább havonta kötelesek beszámolni a fıiskola tőzvédelmi felelısének. Siófokon és Budapesten a tőzvédelmi megbízottaknak az intézetigazgatók felé tőzvédelmi kérdésekben tájékoztatási kötelezettségük van. 3. Tőzvédelmi oktatás és munkavállalókra vonatkozó tőzvédelmi képesítési követelmények. a) Tőzvédelmi oktatás: A fıiskolán dolgozó alkalmazottakat, alkalmi munkásokat stb. munkába állás elıtt, majd szükség szerint, de évenként legalább 1 alkalommal tőzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatás elméleti és gyakorlati legyen és terjedjen ki: a tőzvédelmi szabályzat vonatkozó elıírásaira, a munkahely és a munkafolyamat tőzveszélyességére, a megelızı tőzvédelmi rendelkezésekre, a tőzjelzés lehetıségére és módjára tőz esetén követendı magatartásra, a mőszaki mentéssel kapcsolatos feladatokra, az elhelyezett tőzoltó készülékek és felszerelések használatára, a fali tőzcsapok gyakorlati alkalmazására, a mőszaki mentéssel kapcsolatos feladatokra, a tőzvédelmi elıírások megszegésének következményeire. A tőzvédelmi oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, melyet az oktatott személy aláír. Tőzvédelmi oktatást az adott szakterületet ismerı és legalább alapfokú tőzvédelmi képesítéssel rendelkezı személy tarthat. Az oktatás megtartásával közép- vagy felsıfokú képesítéssel rendelkezı vállalkozó stb. is megbízható. A fıiskola azt a munkavállalót nem foglalkoztathatja, aki a tevékenységhez szükséges tőzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik. b) A munkavállalókra vonatkozó tőzvédelmi képesítési követelmények: A fıiskola munkavállalói közül tőzvédelmi képesítésre szakvizsgára kötelezettek az ív- és lánghegesztık, főtık. 6

7 III. FEJEZET A tevékenységre vonatkozó tőzvédelmi szabályok, elıírások, alkalomszerő tőzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges feltételek. 1. Az épületet és berendezéseit, helyiségeit csak a használati mőködési engedélyben meghatározott elıírásoknak megfelelıen a vonatkozó tőzvédelmi szabályok megvalósítása esetén szabad használni. 2. A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben tárolt, raktározott anyag mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó nemzeti szabványban megengedett terhelési értéket. 3. A létesítményben tőzveszélyes folyadék és éghetı gáz nem tartható és nem használható.(a tilalom nem vonatkozik a kazánokra és azok mőködését biztosító berendezésekre Pl. gázmérı, gázvezeték stb.) 4. A veszélyességi övezetbıl, helyiségbıl, helyiségekbıl és géprıl, a berendezésrıl és eszközrıl, a készülékrıl stb. a tevékenység során keletkezett éghetı anyagot, hulladékot stb. folyamatosan, de legalább mőszakonként el kell távolítani. 5. Az éghetı gázvezeték rendszernél a gáz szivárgását meg kell akadályozni. Esetleges szivárgás esetén a gázt ki kell szellıztetni. 6. Az A és B tőzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerően csak szabadban, vagy jól szellıztetett helyiségben szabad használni, amelyben egyidejőleg gyújtóforrás nincs. A tevékenységet csak elızetes írásbeli engedély alapján, az engedélyben foglaltak betartásával szabad végezni. 7. A munkahelyeken, tevékenység közben, és annak befejezése után ellenırizni kell a tőzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az ellenırzés terjedjen ki: a közlekedési utak szabadon hagyására, a tőzoltó készülékek, felszerelések stb. megközelíthetıségére, a tüzelıberendezésre főtıtestre és vezetékeire vonatkozó szabályok érvényesülésére, a villamos berendezésekkel kapcsolatos szabályok megtartására, a helyiség, berendezés, gép stb. tisztántartására. A feladatokat a munkahelyi vezetı vagy az általa megbízott személy látja el. 8. Üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtajait, melyben emberek tartózkodnak, nem szabad lezárni. Az épületeket, azonosításra alkalmas jelöléssel megnevezés vagy számozás kell ellátni. 7

8 9. A helyiség építmény bejáratánál jól látható helyen a tőz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó elıírásokra figyelmeztetı és tiltó rendelkezéseket tartalmazó, nemzeti szabványban meghatározott táblát vagy piktogramot kell elhelyezni. TŐZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG 1. Tőzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a veszélyt el nem hárították. 2. Külsı szervezet vagy személy által végzett tőzveszélyes tevékenységet a külsı vállalat vezetıje vagy megbízottja engedélyezi. Ezt az engedélyt egyeztetni kell a tőzvédelmi felelıssel, - vezetı gondnokkal aki ha indokolt további tőzvédelmi elıírásokkal egészítheti azt ki. 3. Hegesztést, forrasztást, A - B tőzveszélyességi osztályba tartozó folyadék használatát, festést az épület területén csak érvényes tőzvédelmi szakvizsgával rendelkezı személy végezhet. Szakvizsgával nem rendelkezı személy az említett tőzveszélyes tevékenységek végzésére nem utasítható. Tőzvédelmi szakvizsgához nem kötött tőzveszélyes tevékenységet a tőzvédelmi szabályokra kioktatott személy végezhet. 4. Tőzveszélyes környezetben végzett tőzveszélyes tevékenységhez kezdettıl a befejezésig, az engedélyezı felügyeletet köteles biztosítani. 5. A tőzveszélyes tevékenységhez az engedélyezı, az ott keletkezı tőz oltására alkalmas tőzoltó készüléket, felszerelést köteles biztosítani. 6. A tőzveszélyes tevékenység befejezése után, a munkavégzı a helyszínt és annak környékét tőzvédelmi szempontból köteles felülvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezınek be kell jelenteni, aki azt az engedélyen aláírásával igazolja. 7. Alkalomszerő tőzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására és az elızetes egyeztetésre, engedélyezésre, illetve az engedélyezés felülvizsgálatra jogosult: Név: Tarpataki László Beosztás: vezetı gondnok Engedélyt kiadni csak elızetes helyszíni szemle és a jogosultak egyetértése alapján szabad. 8. Az alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: a) a tevékenység idıpontját, helyét leírását, b) a munkavégzı nevét és tőzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén a bizonyítvány számát, c) a vonatkozó tőzvédelmi szabályokat és elıírásokat. 8

9 DOHÁNYZÁS: 1. Dohányozni nem szabad az A - C tőzveszélyességi övezetben, helyiségben, továbbá ott, ahol tüzet vagy robbanást okozhat. 2. A dohányzási tilalmat jól látható helyen elhelyezett nemzeti szabványban meghatározott táblával vagy piktogrammal jelölni kell. A megkopott, nem, vagy nehezen olvasható félreismerhetı táblákat folyamatosan ki kell cserélni. 3. Égı dohánynemőt, gyufát és egyéb gyújtóforrást olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol tüzet okozhat, nem szabad. 4. Az épületben dohányzó helyeket kell kijelölni, ahol megfelelı számú hamutartóról kell gondoskodni és DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY feliratú táblát kell elhelyezni. Ahol ez nem lehetséges, ott az Épületben dohányozni TILOS! RAKTÁROZÁS ÉS TÁROLÁS 1. Az épület területén A - B tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni tilos! Tilos az öngyulladásra hajlamos anyagok tárolása is. 2. A fenti 1. pontban elıírtak a tisztítószerekre is vonatkoznak! KÖZLEKEDÉSI UTAK: 1. Az építményben helyiségben a villamos berendezés kapcsolóját, a közmő nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tőzoltó felszerelést, készüléket eltorlaszolni, a belsı közlekedési utakat, ajtókat és kiürítési utakat leszőkíteni még átmenetileg sem szabad. TÜZELÉS, FŐTÉS: 1. Az épületben csak olyan központi főtıberendezés használható, amely rendeltetésszerő mőködése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 2. Éghetı folyadékot a központi főtıberendezés vezetékétıl és főtıtestétıl 1 m távolságon belül nem szabad elhelyezni. 3. A gáztüzelı berendezések használata során az alábbi fıbb tőzvédelmi szabályokat kell betartani: A kazánt csak a 18. életévét betöltött a berendezés kezelésére kioktatott személy kezelheti, ellenırizheti, aki tőzvédelmi szakvizsgával is rendelkezik. A berendezés a kezelési osztálynak megfelelı felügyelet mellett használható. Gázszivárgás esetén a berendezés üzemeltetését meg kell szüntetni, és a gázszolgáltatót értesíteni kell. A berendezés használati kezelési - utasítását a berendezésen vagy annak közelében kell elhelyezni, elıírásait maradéktalanul be kell tartani. 9

10 VILLAMOS ÉS VILLÁMHÁRÍTÓ BERENDEZÉSEK: 1. Villamos berendezés és az éghetı anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghetı anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 2. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni. 3. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Használaton kívül helyezésük esetén munkahelyeken pedig a napi munka befejezése után a villamos hálózatról le kell választani. 4. A villamos berendezést C tőzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben legalább 6 évenként, D és E tőzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben legalább 9 évenként, tőzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni. 5. A villamos berendezések felülvizsgálata alkalmával megállapított hiányosságokat, szabálytalanságokat meg kell szüntetni, és azt írásban igazolni kell. 6. A villámhárító berendezések kifogástalan állapotát folyamatosan biztosítani kell. Idıszakos felülvizsgálatukat 9 év végre kell hajtani, s a megállapított hiányosságokat meg kell szüntetni. A hibaelhárítás tényét írásban igazolni kell. VILÁGÍTÓ BERENDEZÉS: 1. A helyiségekben csak szabványosan szerelt villamos világítást szabad használni. 2. A világító berendezés és annak használata feleljen meg a vonatkozó szabványok elıírásainak, s a környezetükre tőzveszélyt ne jelentsenek. 3. Feszültségkiesés esetén tartalék világításként elemlámpa használható. TŐZOLTÓKÉSZÜLÉKEK, FELSZERELÉSEK: 1. Az épületben legalább egy-egy darab, az ott keletkezı tőz oltására alkalmas a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítı tőzoltó készüléket kell elhelyezni az alábbiak szerint: a) a C tőzveszélyességi osztályban minden megkezdett 200 m 2 alapterület után, b) a D tőzveszélyességi osztályban minden megkezdett 600 m 2 alapterület után, c) az E tőzveszélyességi osztályban szükség szerint. 2. Tőzoltó készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jól láthatóan, könnyen hozzáférhetıen a kijárat, illetıleg a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükrıl eltávolítani vagy rendeltetésüktıl eltérı célra használni nem szabad. 3. A kézi tőzoltó készülékeket cm magasan, szabványos felfüggesztın kell elhelyezni. A tőzoltó készülékek készenléti helyérıl, az ellenırzés, karbantartás, javítás idejérıl nyilvántartást kell vezetni. 10

11 4. Fémlezárt és ellenırzı jegy nélküli, valamint legalább félévenként gépjármőveken negyedévenként nem ellenırzött tőzoltó készülék készenlétben nem tartható. 5. Tőzoltókészülék ellenırzést csak érvényes tőzvédelmi szakvizsgával rendelkezı személy végezhet. 6. A tőzoltó készülékekrıl, azok készenléti helyérıl, ellenırzésérıl stb. nyilvántartást kell vezetni. FALI TŐZCSAPOK 1. A tőzcsapokat és szerelvényeiket, tartozékaikat tartalmazó szekrényeket nemzeti szabványnak megfelelı felirattal kell ellátni. 2. A tőzcsapokat és szerelvényeiket szükség szerint, de legalább félévenként szakemberrel felül kell vizsgáltatni, a vonatkozó nemzeti szabványban elıírt karbantartást el kell végeztetni. 3. A tőzcsapszekrényben levı szerelvényeket tőzcsapcsonk, tömlı, sugárcsı összeszerelt állapotban kell tartani. 4. Fémzár nélküli szerelvényszekrényben levı tőzcsap nem tekinthetı ellenırzöttnek és készenlétben tarthatónak. 11

12 IV. FEJEZET Egyes helyiségekre, berendezésekre vonatkozó elıírások. Elıterek, folyosók, menekülési utak, ajtók, vészkijárati ajtók: ( E ) 1. Az elıtereket és folyosókat, menekülési utakat, ajtókat, vészkijárati ajtókat teljes szélességükben állandóan szabadon kell hagyni, azokat leszőkíteni, eltorlaszolni, tárolásra vagy egyéb tevékenység végzésére használni nem szabad. 2. Az elıterek ajtóit, a vészkijárati ajtókat csak akkor szabad bezárni zárva tartani ha az épületben emberek már nem tartózkodnak, illetve a vagyonbiztonság miatt zárva tartott ajtók mellett zárt fém dobozban betörhetı üveggel kulcs van elhelyezve. A kulcs elhelyezését figyelemfelkeltı tábla jelzi. 3. A dohányzásra kijelölt helyeken megfelelı számú, nem éghetı anyagú hamutartót kell elhelyezni. A hamutartók tartalmát teljesen kihőlt állapotban, nem éghetı edénybe kell önteni, majd a győjtıedénybe pl. kukába kell önteni. Irodák: ( D ) 1. Az irodákban gázenergiával mőködı hı fejlesztı berendezés nem használható. Villamos energiával mőködı melegítı és konyhai eszközök hısugárzó, kávéfızı, fızılap, mikrohullámú berendezés stb. csak a tőzvédelmi utasításban elıírtak szerint használható. 2. Az irodákban a közlekedés menekülés feltételeit állandóan biztosítani kell. 3. A dohányzásra kijelölt irodákban megfelelı számú, nem éghetı anyagú hamutartót kell elhelyezni. A hamutartók tartalmát nem éghetı anyagú edénybe kell győjteni, majd lehőtött állapotban a szeméttárolóba önteni. 4. A dohányzásra nem kijelölt irodákban dohányozni tilos! 5. Az irodákat csak rendeltetésüknek megfelelıen szabad használni. Vizesblokk: ( E ) 1. A vizesblokkokat pl. WC-k és elıtereik stb. csak rendeltetésüknek megfelelıen szabad használni, azokat anyagtárolásra igénybe venni nem szabad. 2. Éghetı gázt, gızt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetıleg vízzel vegyi reakcióba lépı és éghetı gázt fejlesztı anyagot a lefolyóba önteni juttatni nem szabad. 12

13 Kazánház: ( D ) 1. A kazánházban a kazánokon kívül csak az üzemeltetéshez szükséges eszközök tarthatók 2. Csak olyan kifogástalan mőszaki állapotban lévı kazánokat szabad üzemeltetni, melyek üzemszerő használatuk során nem okozhatnak tüzet vagy robbanást. 3. A kazán felügyeletét kellı szakmai ismeretekkel és érvényes tőzvédelmi szakvizsgával rendelkezı személyre kell bízni. Az ellenırzés felügyelet a kazán kezelési osztályának megfelelıen történjen. 4. A kazán helyiség hatékony szellızését folyamatosan biztosítani kell. 5. Üzemzavar esetén a kazánok használatát meg kell szüntetni. (feszültségmentesítés, gázelzárás) 6. A kazánok idıszakos ellenırzését, karbantartását vagy javítását csak megbízott szakember végezheti. 7. Tőzoltás céljára 4 db 6-6 kg-os B - C jelő porraloltó tőzoltó készüléket kell 8. A helyiségben a kazánok kezelési utasítását el kell helyezni, elıírásait végre kell hajtani. Takarítószer-raktár: ( D ) 1. A raktárakban csak a kereskedelemben forgalomba hozott C - E tőzveszélyességi osztályba tartozó takarítószer, eszköz tartható, és takarításra csak ezek az anyagok használhatók, a napi takarításhoz szükséges mennyiségnél többet ott tárolni tilos! 2. A takarításra használt anyagokat csoportonként elkülönítve kell tárolni. 3. A helyiségben dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! 4. Tőzoltás céljára 1 db 6 kg-os A - C jelő porraloltó tőzoltó készüléket kell Porta, portáspihenı: ( D ) 1. A portán és az elıtérben lévı nyilvános telefonkészülékeknél a tőzoltóság segélykérı telefonszámát 105, vagy 112 jól látható helyen ki kell függeszteni. 2. A portán 1 db 12 kg-os A - C jelő, az elıtérben pedig 1 db 6 kg-os A - C jelő porraloltó tőzoltó készüléket kell 3. Főtésre kifogástalan mőszaki állapotban lévı villamos hısugárzó használható, állandó felügyelet mellett. A helyiség elhagyásakor a berendezést a villamos hálózatról le kell választani. 13

14 4. A villamos hısugárzó és a pihenıben lévı éghetı anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hıszigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghetı anyagra gyújtási veszélyt ne jelenthessen. 5. A hısugárzó használata során a kezelési használati utasításban foglaltakat be kell tartani. Villamos elosztó: ( D ) 1. A kapcsolók és biztosítékok hovatartozását, a kapcsolók ki- és bekapcsolt állását tartós felirattal jelölni kell. 2. Tőzoltás céljára 1 db 5 kg-os gázzaloltó tőzoltó készüléket kell Szobák: ( D ) 1. A szobákban éghetı folyadékot vagy gázt tartani, használni nem szabad. 2. Tilos az ágyakban dohányozni! 3. Villamos hıfejlesztık hısugárzók, kávéfızık, rezsók, stb. használata tilos! Fızni vagy melegíteni csak az e célra kijelölt helyiségben szabad, állandó felügyelet mellett. (teakonyhák) 4. Egy szobában maximum 3 (három) fıt szabad elhelyezni. Irattár: ( C ) 1. Az irattárban dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! E tilalmat nemzeti szabványnak megfelelı táblával vagy piktogrammal jelölni kell. 2. Tőzoltás céljára a bejárati ajtó mellett 1 db 12 kg-os A - C jelő porraloltó tőzoltó készüléket kell 3. Irattárolás csak a helyiség két oldalán kialakított polcrendszeren történhet. A polcok közti közlekedési utat állandóan szabadon kell hagyni, illetve tartani. 4. Az irattárban helyi hıfejlesztı berendezés pl. hısugárzó stb. nem használható. Elıadóterem: ( D ) 1. Mindkét bejárai ajtó mellett 1-1 db 6 kg-os A - C jelő poroltó készüléket kell 2. A teremben megállapított maximum létszámon felül ülıhelyet, pótszéket biztosítani nem szabad. 14

15 3. A teremben kialakított közlekedési utakat eltorlaszolni, leszőkíteni még átmenetileg sem szabad. 4. A teremben dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! E tilalmat nemzeti szabványnak megfelelı táblával, vagy piktogrammal jelölni kell. 5. A terem használatának ideje alatt az ajtókat nem szabad zárva tartani. Technikai eszköz raktár: ( D ) 1. A raktárt csak rendeltetési céljának megfelelıen szabad használni. (Ez vonatkozik a kapcsolódó helyiségekre is.) 2. Tőzoltás céljára 1 db 5 kg-os gázzaloltó tőzoltó készüléket kell Szellızı gépház: ( E ) 1. A gépházat anyagtárolásra igénybe venni tilos! 2. Tőzoltás céljára 1 db 2 kg-os gázzal oltó tőzoltó készüléket kell Büfé: ( D ) 1. A villamos hıfejlesztı berendezéseket (pl.: kávéfızı, mikro-sütı), csak felügyelet mellett szabad használni, a használaton kívüli berendezést le kell kapcsolni, a napi munka befejezésekor pedig a villamos hálózatnál le kell választani. 2. A raktárban csak D - E tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagok tárolhatók, anyag nemenkénti csoportosításban. Konyha: ( D ) 1. A konyhában csak kifogástalan mőszaki állapotban levı gáz- és villanytőzhely használható, a berendezéseket csak kellıen kioktatott személy kezelheti. 2. A tüzelıberendezések idıszakos ellenırzését aktuális javítását végre kell hajtani. E feladatokkal csak szakember bízható meg. 3. A tüzelıberendezések közelében a kezelési- használati utasításokat el kell helyezni, elıírásaikat be kell tartani. A berendezések csak felügyelet mellett használhatók. 4. A konyha és a kapcsolódó helyiségek tőzvédelmére 2 db 6-6 kg-os A - C jelő porral oltó tőzoltó készüléket kell 15

16 Gázóra helyiség: ( C ) 1. A helyiségben dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! E tilalmat nemzeti szabványnak megfelelı táblával, vagy piktogrammal jelölni kell. 2. A helyiség hatékony szellızését állandóan biztosítani kell. 3. A helyiséget anyagtárolásra használni tilos! Tilos minden rendeltetéstıl eltérı tevékenység végzése is. 4. A mérıhelyiség berendezésein javítást, korszerősítést stb. csak megbízott szakember végezhet. 5. A beépített nyitott és zárt állását, valamint hovatartozását jelölni kell. 6. Tőzoltás céljára 1 db 12 kg-os B - C jelő porraloltó tőzoltó készüléket kell Mőhely: ( D ) 1. A mőhelyben csak D - E tőzveszélyességi osztályba tartozó javító, karbantartó tevékenység végezhetı. 2. Zsírtalanítást, rozsdamentesítést hatékony szellıztetés esetén szabad végezni, a kereskedelemben e célra forgalomba hozott speciális anyaggal. Az anyagok összmennyisége nem haladhatja meg az 5 (öt) litert. 3. Éghetı folyadék pl. zsírtalanító, rozsdamentesítı stb. használatakor a helyiségben dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! 4. Tőzoltás céljára 1 db 6 kg-os A - C jelő porraloltó tőzoltó készüléket kell Ágynemő raktár: ( C ) 1. A raktárban a dohányzás, és nyílt láng használata tilos! E tilalmat nemzeti szabványban elıírt táblával, vagy piktogrammal jelölni kell. 2. A raktárban csak C - E tőzveszélyességi osztályba tartozó szilárd halmazállapotú anyagok tárolhatók. A tárolás a beépített polcokon történhet. 3. Tőzoltás céljára 1 db 6 kg-os A - C jelő porraloltó tőzoltó készüléket kell Ruhatár: ( C ) 1. A ruhatárba beadott ruhák tárolása kifejezetten erre a célra készített, sorszámmal ellátott fogasokon történhet. 16

17 2. A ruhatárban dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! 3. Ruhatári funkció alatt a hısugárzó használata tilos! 4. Tőzoltás céljára 1 db 6 kg-os A - C jelő porraloltó készüléket kell elhelyezni a bejárati ajtó mellett. Tanszékvezetıi, és tanári szobák: ( D ) 1. A dohányzásra kijelölt szobákban égı dohánynemük és gyufák eloltására és elhelyezésére asztalonként legalább 1 db hamutartót kell elhelyezni. A hamutartók tartalmát teljesen kihől állapotban kell a központi hulladéktárolóba önteni. 2. A nem dohányzásra kijelölt szobákban dohányozni tilos! 3. A szobák tőzvédelmére ez elıttük lévı folyosón 1 db 6 kg-os A - C jelő porraloltó tőzoltó készüléket kell Tea-konyhák: ( D ) 1. A konyhákban elhelyezett villamos berendezések csak felügyelet mellett használhatók. A használat befejezésekor a berendezést ki kell kapcsolni. 2. A konyhákat zárni kell akkor, amikor azokat mindenki elhagyta. 3. A konyhák bejárati ajtói mellett 1-1 db 6 kg-os A - C jelő porraloltó tőzoltó készüléket kell Tantermek: ( D ) 1. A tantermekben dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! 2. Az asztalokat és székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kijárati ajtók akadálytalanul igénybe vehetık legyenek. 3. Addig, amíg a termekben emberek tartózkodnak, az ajtókat bezárni nem szabad. Folyosók: ( E ) 1. A folyosókon 1-1 db 6 kg-os A - C jelő porraloltó tőzoltó készüléket kell TV stúdió: ( D ) 1. Tőzoltás céljára 1 db 5 kg-os CO 2 -el oltó tőzoltó készüléket kell 17

18 Keverı szoba: ( D ) 1. Tőzoltás céljára 1 db 5 kg-os CO 2 -el oltó tőzoltó készüléket kell Olvasóterem: ( C ) 1. Az olvasóteremben dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! E tilalmat kötelezı nemzeti szabványban meghatározott táblával, vagy piktogrammal. 2. A kialakított közlekedési utakat állandóan szabadon kell hagyni, illetve tartani. 3. Tőzoltás céljára 1 db 6 kg-os A - C jelő porraloltó tőzoltó készüléket kell Könyvtár: ( C ) 1. A könyvtárban dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! E tilalmat kötelezı nemzeti szabványban meghatározott táblával vagy piktogrammal jelölni kell. 2. A kialakított közlekedési utakat állandóan szabadon kell hagyni, illetve tartani. 3. Tőzoltás céljára 1 db 6 kg-os A - C jelő porraloltó tőzoltó készüléket kell Könyvesbolt és könyvraktár: ( C ) 1. A könyvesboltban és a könyvraktárban dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! E tilalmat kötelezı nemzeti szabványban meghatározott táblával vagy piktogrammal jelölni kell. 2. A kialakított közlekedési utakat állandóan szabadon kell hagyni, illetve tartani. 3. Tőzoltás céljára 1 db 6 kg-os A - C jelő porraloltó tőzoltó készüléket kell Szertár: ( C ) 1. A szertárban csak szilárd halmazállapotú C - E tőzveszélyességi osztályba tartozó anyagok tárolhatók, anyagnemenként csoportosítva. 2. A szertárban dohányozni, és nyílt lángot használni tilos! E tilalmat kötelezı nemzeti szabványban meghatározott táblával vagy piktogrammal jelölni kell. 3. Tőzoltás céljára 1 db 6 kg-os A - C jelő porraloltó tőzoltó készüléket kell 18

19 Rádió stúdió: ( D ) 1. A stúdió titkárságán 2 db gázzaloltó tőzoltó készüléket kell Dohányzó: ( C ) 1. A dohányzóban legalább 4 db nem éghetı anyagú hamutartót kell elhelyezni. A hamutartó tartalmát teljesen kihőlt lehőtött állapotban szükség szerint, de legalább naponta egyszer ki kell üríteni. 2. Tőzoltás céljára 1 db 6 kg-os A - C jelő porraloltó tőzoltó készüléket kell 19

20 V. FEJEZET Záró rendelkezések A szabályzat hozzáférhetısége, módosítása 1. A Kodolányi János Fıiskola TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATÁT a munkavállalókkal és az épületben tevékenységet folytatókkal hallgatókkal a szükséges mértékben ismertetni kell. 2. A Szabályzat tartalmát naprakész állapotban kell tartani. 3. E Szabályzatban nem, vagy részletesen nem szabályozott esetekben, az érvényben lévı jogszabályok, szabványok elıírásai az irányadók. 4. A Szabályzat elıírásainak nem, vagy nem megfelelı végrehajtása munkajogi következményekkel járhat. 5. A Kodolányi János Fıiskola Tőzvédelmi Szabályzatát a Kodolányi János Fıiskola Szenátusa február 27-i ülésén az SZE 519/3.50/2008.(II.27.) számú határozatával elfogadta, a hatályba lépés idıpontja: március 1. Székesfehérvár, március 1. Dr. h.c. Szabó Péter Ph.D rektor 20

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav favédelmi Kirendeltség Rónai Róbert tő. ırgy. 2016. február 23. Tőzvédelmi használati szabályok rendszere Tőzvédelmi feladatot ellátók képesítési követelménye

Részletesebben

Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása

Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM Egészségügyi Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4, telefon: (42)-404-411, fax: (42)-408-656, honlap: http://odin.de-efk.hu/ Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása

Részletesebben

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai 2 Általános elıírások a) tőzoltó készülék karbantartást kizárólag a hatóság által regisztrált karbantartó szervezet végezhet, b) A karbantartó szervezet irányítja és felel a karbantartó személy(ek) munkájáért,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Tőzvédelmi Szabályzat Az AVKF szervezeti és mőködési szabályzatának V. 3. 16. sz. melléklete. 2006. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...2 2. A LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

ellenırzése. Részt vesz a munkahelyi munkavédelmi ellenırzéseken, szemléken, ellenırzi a szemlék jegyzıkönyveiben foglaltak végrehajtását.

ellenırzése. Részt vesz a munkahelyi munkavédelmi ellenırzéseken, szemléken, ellenırzi a szemlék jegyzıkönyveiben foglaltak végrehajtását. Bene Gábor fıelıadó (telefon 56510) Gazdasági Fıigazgatóság Munkabiztonsági Önálló Osztály A honlapunk címe: http://munkavedelem.unideb.hu Telefonszámok: városi fıvonal: (52) 255-880 telefax: (52) 255-595595

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT. Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT. Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén A Kodolányi János Fıiskola MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (Az SZMSZ 13. számú mellékletét képezi.) Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén Határozat száma: FT 226/3.8./2005. (IX.19.) 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Békéscsabai Lakásszövetkezet

Békéscsabai Lakásszövetkezet Békéscsabai Lakásszövetkezet Iroda: 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. Telephely: 5600 Békéscsaba, Fövenyes utca 17. TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2011 Összeállította:. Nagy Zoltán energetikus. Uhrin Zoltán tőzvédelmi

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje

A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje H Á Z I R E N D T-98/2012 1. A házirendben foglalt szabályok betartása a Bordány Községi Önkormányzat tulajdonában álló Bordány belterület 522/1

Részletesebben

PP INVENT KFT. -2010-

PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. - 1 - TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezetı rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tőzvédelmi szabályzat Oldalszám:2 [48] Fejezet címe oldalszám A szabályzat területi hatálya 3 A szabályzat személyi hatálya 3 I. fejezet általános rendelkezések 3 Alkalmazandó jogi

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA ICECENTRUM Budapest, Homoktövis utca 1. 1046 TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2008. Készítette:Professional Business Consulting Kft. Budapest, Városligeti fasor 47. 49. 1071 2 A TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE

Részletesebben

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. -ban, valamint

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 23/2009.(XI.25.) rendelete

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 23/2009.(XI.25.) rendelete MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 23/2009.(XI.25.) rendelete a kéményseprıipari kötelezı közszolgáltatás igénybevételérıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 1. Fejezet 2. Fejezet 3. Fejezet TARTALOMJEGYZÉK A Tzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 Ügyrend A tzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai

Részletesebben

2. számú melléklet KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS

2. számú melléklet KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS 2. számú melléklet Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar épületeiben a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet értelmében az 50 fınél nagyobb befogadóképességő helyiségek megengedett maximális befogadóképességének

Részletesebben

Kövér Tamás. környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó 2009.07.16.

Kövér Tamás. környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó 2009.07.16. 1. fejezet:létesítés és használat tőzvédelmi szabályai - Alapfogalmak, jogszabályok, hatósági elıírások, - az anyagok tőzveszélyességi osztályba sorolása, tőzállósági fokozatok, tőzveszélyességi fokozatok,

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László biztosításának jogi háttere Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László Rendezvények biztosításának szabályozása A jogi hátteret az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet adja Ez a rendelet

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

Dohányzásra, dohányzókra vonatkozó szabályzat

Dohányzásra, dohányzókra vonatkozó szabályzat Tárgy: Utasítás Érvényes: 2011.06.21-től visszavonásig Minden érintett személyekre (ügyfél, alvállalkozó, bérlő,külsős cég,saját dolgozókra ) Dohányzásra, dohányzókra vonatkozó szabályzat Hung Log Two

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint Országos Tűzvédelmi Konferencia, 2014. október 2. Szabados László tű. alezredes kiemelt főreferens Legalább egy darab tűzoltó készülék Hatályos előírások

Részletesebben

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

27/1996. (X. 30.) BM rendelet. a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról. Fogalommeghatározások

27/1996. (X. 30.) BM rendelet. a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról. Fogalommeghatározások 27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény 4. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459.

ELİTERJESZTÉS. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459. Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Postafiók: 62, Telefon: 82/462-459 napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcs Város Önkormányzata /2009. (.) számú rendelete a vásárokról

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal)

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal) A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a 2001. november 8-i módosításokkal) Debrecen, 2001. HALLGATÓK BALESET-ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2 A Debreceni

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 -

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 - Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007-1 A polgárok személyes adatainak védelme érdekében az 1992. évi LXVI. Tv. 30.. /1/ bekezdése alapján az alábbi (a

Részletesebben

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének 21/1996 (XII.30.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet a tőzvédelem és a mőszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Módosítva: 2012. január 25., hatályba lép: 2012. január 27-én

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában Kocsis Krisztián kéményseprımester - Kéményseprı-ipari közszolgáltatás egységesítése - Mőszaki feladatok egyértelmősítése, fogalmak tisztázása

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI...

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI... Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 Az intézmény vezetőjének tűzvédelmi feladatai (Kondor János igazgató):... 4 Az igazgatót helyettesítő személyek

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes A hatósági felügyelet célja: A szabályszerő közszolgáltatás megvalósításának

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 5. Elfogadás dátuma: 2009.08.04. Határozat száma: 2009/3/14 Hatályba lépés napja: 2009.08.04. Felelıs személy: dr. Rétfalvi Kornél oldalszám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. december 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabályzat hatálya 3 2. fejezet Ügyrend 4 2.1. A Rektor feladatai 4 2.2. A Kancellár feladatai 5 2.3. Az Igazgatásszervezési

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl és a szakvizsga részletes szabályairól 1 32/1997. (V. 9.) BM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökrıl A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben