PP INVENT KFT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PP INVENT KFT. -2010-"

Átírás

1 PP INVENT KFT

2 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezetı rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló, módosított évi XXXI. törvény (továbbiakban: Tv.) 19. (1) bekezdése valamint a tőzvédelmi szabályzat készítésérıl szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 1. (1) bekezdése alapján mint a PP INVENT Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezetıje - a tőzvédelem viszonyainak helyi szabályozására, valamint az elıforduló tőz- és káresetek gyors és hatékony felszámolása érdekében, jogkörömnél fogva kiadom az alábbi TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATOT (továbbiakban: Szabályzat). Hatálya kiterjed: A Kft Csobánka, Fı út 41. szám alatti székhelyének, valamint a Kft. Budapest, III. kerület, Szentendrei út szám alatti (PP CENTER) és a Budapest, III. kerület, Perc utca 2-6. szám alatti (GOLIPARK) telephelyeinek: Épületeire, építményeire, valamennyi tőzszakaszára, helyiségeire, veszélyességi övezetére, szabadtereire, illetve a szabadtérnek vagy építménynek nem minısülı tereire, A Kft. teljes személyi állományára, a Kft. területén bármilyen jogcímen tartózkodó személyekre, és a Kft. területén folytatott tevékenységekre, a Kft. területén kívül a Kft. munkavállalói által folytatott tevékenységre. A Szabályzatban foglaltakat mely a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel összhangban lett kidolgozva- a kiadása napjától kell alkalmazni, az visszavonásig érvényes. Szükség szerint, de legalább évenként a Szabályzat felülvizsgálatát el kell végezni, s a tőzvédelmi helyzetre kiható bármely változás esetén úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen. Jelen Szabályzat a Kft. telephelyeinek Bérlıi részére is kötelezı érvényő. A Tv. szerint kötelezettek a Kft. Szabályzatával összhangban -saját gazdálkodó rendszeren belüli tőzvédelmi feltételeik kialakítására - elkészítik a rájuk vonatkozó Tőzvédelmi Szabályzatot, valamint gondoskodnak e dokumentumok karbantartásáról, oktatásáról és betartásuk ellenırzésérıl. Jelen Szabályzat kiadását követıen a Kft.-re vonatkozó korábbi Tőzvédelmi Szabályzatok hatályukat vesztik. A Szabályzatban foglaltak végrehajtását ellenırzöm, illetve ellenıriztetem, azok nem vagy nem megfelelı végrehajtása felelısségre vonással jár. Budapest, december 1. Frikk Erika ügyvezetı

3 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések 1.o. Tartalomjegyzék 2.o. I. Tőzvédelmi szervezet (Tőzvédelemmel kapcsolatos ügyrend): 3.o Ügyvezetı 3.o Bérlık 5.o A munkavállaló 6.o. II. A tőzvédelmi oktatások, szakvizsgáztatás rendje. 7.o. 1. A munkavállalók tőzvédelmi oktatása. 7.o. 2. A tőzvédelmi szakvizsgáztatás rendje. 8.o. III. Tőzvédelmi ellenırzések, ill. a tőzvédelmi helyzetre kiható változások. 9.o. 1. Tőzvédelmi ellenırzések megtartása 9.o. 2. Tőzvédelmi szabályok megsértésével járó következmények 10.o. 3. Tőzvédelmi helyzetre kiható változások 10.o. IV. Magatartási szabályok tőz esetén 12.o. V. Tőzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás 15.o. VI. A használatra vonatkozó általános tőzvédelmi szabályok 18.o. 1. Tőzveszélyes tevékenység 19.o. 2. Dohányzás 20.o. 3. Raktározás és tárolás 21.o. 4. Tőzoltási út, terület és egyéb utak 23.o. 5. Tüzelı-, főtı berendezés 23.o. 6. Szellızı berendezések 24.o. 7. Világító-, villamos és villámvédelmi berendezések 24.o. 8. Tőzvédelmi berendezések, felszerelések 26.o. 9. Gépjármővekre vonatkozó elıírások 30.o. 10. A szállítás tőzvédelmi elıírásai 31.o. 11. Kiürítés 32.o. 12. Egyes helyiségek és technológiák eseti tőzvédelmi elıírásai 33.o Iroda és oktatóhelyiségek, üzletek 34.o Raktárak 34.o Irattárak 35.o Közlekedık, kiürítési útvonalak, elıterek 36.o Felvonók 36.o Öltözık 37.o Kazánház, villamos helyiségek 37.o Teakonyhák 38.o. VII. Záró rendelkezések. 38.o. Mellékletek 39-

4 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT I. Tőzvédelmi szervezet (Tőzvédelemmel kapcsolatos ügyrend): Az ügyrend feladata, hogy a tőz elleni védekezés és az azt szabályozó Tv, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott keret jogszabályok által meghatározott tőzvédelmi követelmények biztosítása érdekében rögzítse a Kft. (ezen belül a Szabályzat hatálya alá tartozók) személyi állományának tőzvédelemmel kapcsolatos feladatait, hatáskörét, jogait és kötelességeit Ügyvezetı: Felelıs a Kft. tőzvédelméért, a megelızı rendelkezések érvényesítéséért, a tőzvédelem szervezeti és technikai fejlesztéséért, továbbá a tőzvédelem személyi és tárgyi feltételeinek anyagi biztosításáért. E feladatát személyesen, esetenként külsı cég megbízásával, szolgáltatás igénybevételével látja el Kiadja a Kft. Tőzvédelmi Szabályzatát és egyéb tőzvédelmi dokumentációit Gondoskodik a Kft. által használt épületekben/épületrészekben/ szabadtereken, valamint a közös használatú épületekben/épületrészekben/ szabadtereken -továbbá az egyes bérleti szerzıdések tartalmának függvényében az egyes bérlıi területekenlétesített, meglévı, közvetlen tőzvédelmet szolgáló tőzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés, technikai eszköz állandó üzemképes állapotban tartásáról és gondoskodik azok idıszakos ellenırzésérıl Gondoskodik szükség szerint- a tőzvédelmi szervezet kialakításáról, tőzvédelmi szolgáltatások igénybevételérıl Gondoskodik arról, hogy a Kft. munkavállalói a tevékenységük megkezdése elıtt a Tőzvédelmi Szabályzatban foglaltakat, ill. a tőzvédelmi jogszabályokat, elıírásokat megismerjék, elsajátítsák, továbbá gondoskodik a munkavállalók ismétlıdı tőzvédelmi oktatásáról Biztosítja és részt vesz, illetve képviselteti magát a Kft. t érintı tőzvédelmi hatósági ellenırzéseken és elısegíti azt Gondoskodik a Kft.-nél a jogszabályban meghatározott tőzveszélyes munkakörben foglalkoztatott munkavállalók tőzvédelmi szakvizsgáztatásáról Folyamatosan, de évente legalább 1 alkalommal, jelen Tőzvédelmi Szabályzatban foglaltak vizsgálata céljából a Kft. területén - rendkívüli események megelızését célzó - belsı tőzvédelmi ellenırzést tart, beleértve a Bérlık által kizárólagosan vagy csoportosan használt épületrészeket, helyiségeket, stb., továbbá kezdeményezi a tapasztalt hibák és hiányosságok megszüntetését, szükség szerint kezdeményezi a felelısségre vonást.

5 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Évente értékeli a Kft., a PP CENTER és GOLIPARK tőzvédelmi helyzetét, szükség esetén intézkedéseket tesz a helyzet javítása érdekében A tőzvédelmi szabályok be nem tartása esetén annak súlyosságától függıen - felelısségre vonást alkalmaz, kezdeményez A tőzvédelmi helyzetben történı változást, -a Tv.-ben foglalt esetekben- annak megtörténte elıtt 15 nappal bejelenti a területileg illetékes Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokságnak Figyelemmel kíséri a Kft. területén található: villamos berendezések, villámhárító berendezések, tőzoltó készülékek, felszerelések, tőzoltó vízforrások, tüzelı- és főtıberendezések, tőzjelzı berendezés, továbbá más, jelen felsorolásban nem említett tőzvédelmi és technológiai berendezés biztonságos mőködését, üzemképes állapotát Intézkedik az alábbi iratok (amennyiben szükséges) egy-egy példányának tőzvédelmi iratgyőjtıben történı elhelyezésérıl. Tőzvédelmi Szabályzat és mellékletei, Bérlık tőzvédelmet érintı dokumentációi, A Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság ellenırzési jegyzıkönyvei, A Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság szignalizációi, Külsı szolgáltató észrevételei, Az elızıekben említett ellenırzésekkel kapcsolatos intézkedések iratai, Esetleges tőzesetek vizsgálatának saját jegyzıkönyvei, bizonyítványok, Az alkalomszerő tőzveszélyes tevékenység végzésének feltételeit tartalmazó iratok, A tőzvédelmi szakvizsga-nyilvántartást, A munkavállalók oktatásával kapcsolatos dokumentáció, A tőzoltó-technikai eszközök nyilvántartása, ellenırzésükrıl készült jegyzıkönyv, A villamos és villámvédelmi berendezések idıszakos tőzvédelmi felülvizsgálatáról készített jegyzıkönyv, Stb Ellát minden olyan egyéb feladatot, amely a biztonságos tőzvédelmi helyzet érdekében vezetıi hatáskörbe tartozik.

6 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1.2. Bérlık: A Bérlık kötelesek az általuk bérelt terület vonatkozásában tőzveszélyességi osztályba sorolást készíttetni, mely egy példányát írásban a bérleti szerzıdés megkötését követı 30. napig átadják a Kft. ügyvezetıjének A Bérlık kötelesek a hatályos jogszabályi elıírások szerint rájuk vonatkozó tőzvédelmi elıírásokat maradéktalanul betartani, valamint a Tv.-ben meghatározott esetekben kötelesek Tőzvédelmi Szabályzatot készíteni, tőzvédelmi tevékenységüket jelen Szabályzat és a saját Szabályzatuk alapján végezni A bérleményen belül folyó bármely átalakítási, felújítási és beruházási munkáknál az érvényben lévı tőzvédelmi jogszabályokat, szabványokat (mőszaki irányelveket) és elıírásokat be kell tartaniuk, amelyeket a tervezésnél, kivitelezésnél, mőszaki átadás-átvételnél és üzembe helyezésnél érvényre kell juttatniuk. Ezen munkálatokról kötelesek a Kft. ügyvezetıjét írásban a munkálatok végzése elıtt 30 nappal- tájékoztatni Kötelesek szükség szerint információkat szolgáltatni a Kft.-nek, a Kft. tőzvédelmi szolgáltatójának Saját hatáskörben tőzvédelmi ellenırzéseket szerveznek, s mind ezeken, mind pedig a Kft. által tartott szemléken tett, saját hatáskörükbe tartozó tőzvédelmi tárgyú észrevételeket érdemileg elbírálják, és szükség szerint intézkednek A PP CENTER ÉS GOLIPARK területén a- rendkívüli események megelızését célzó, valamint jelen Szabályzatban foglaltak betartását vizsgáló - belsı, valamint a tőzvédelmi hatóság képviselıje által tartott bármely ellenırzés során az általuk kizárólagosan vagy csoportosan használt épületrészekbe, szabadterekre, helyiségekbe, stb., a Kft. képviselıjének, továbbá a Kft. tőzvédelmi szolgáltatójának a bejutását biztosítják, elısegítik az ellenırzık munkáját. Akadályoztatás esetén a Kft. jogosult a bejutást a Bérlıi területekre biztosítani A Kft. által biztosított tőzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt, stb. megırzik, gondoskodnak azok üzemképes állapotban tartatásához szükséges idıszakos ellenırzések és karbantartások elvégzésének lehetıségérıl Az pontban foglaltakon kívüli kötelesek minden bérleményi részben legalább egy db 6 kg-os ABC porral oltó tőzoltó készüléket elhelyezni szintenként (Nagyobb alapterülető bérleményekben, C tőzveszélyességi osztályba sorolás esetén minden megkezdett 200 m 2 után, D tőzveszélyességi osztályba sorolás esetén minden megkezdett 600 m 2 után kell egy-egy db-ot), valamint gondoskodnak azok üzemképes állapotban tartatásáról, ellenırzésérıl. A készülékek elhelyezésére, jelölésére e Szabályzat VI. fejezet ad iránymutatást A Bérlık kötelesek a C tőzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeikben hatévenként; D-E tőzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeikben pedig kilenc évenként az OTSZ 3. rész I. fejezet elıírásai alapján a villamos berendezéseket

7 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT tőzvédelmi szempontból felülvizsgálni, és az arról készült megfelelı minısítéső jegyzıkönyvet a helyszínen tartani, továbbá a Kft. ügyvezetıjének bemutatni. Kivételt képeznek ezen pont elıírásai alól azon Bérlık, akikre vonatkozóan a bérleti szerzıdés eltérı rendelkezést tartalmaz A munkavállaló: A munkavállaló köteles a tőzvédelmi jogszabályok, szabályozók, illetve jelen Szabályzat elıírásait maradéktalanul betartani Munkaterületén köteles a tőzvédelmi felszerelések meglététét, hozzáférhetıségét figyelemmel kísérni A tőzvédelmi berendezések véletlen, vagy szándékos megrongálása esetén köteles azt jelenteni az ügyvezetınek, vagy a tőzvédelmi szolgáltatónak Köteles munkába állítás elıtti, majd az idıszakos tőzvédelmi oktatáson részt venni, és a jelenlétet aláírással igazolni Tőzeset észlelésekor köteles azt azonnal jelezni a tőzoltóságnak, a Kft. ügyvezetıjének, a PP CENTER, illetve a GOLIPARK ügyeleti szolgálatának és a közelben tartózkodóknak, valamint köteles segítséget nyújtani a tőz oltásához, a személyek és tárgyak mentéséhez Köteles a Kft., PP CENTER ÉS GOLIPARK teljes területén észlelt tőzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal a Kft. ügyvezetıjének jelenteni A munka befejezését követıen köteles a munkaterületén a tőzveszélyt elıidızhetı eszközök, berendezések üzemen kívül helyezését végrehajtani, valamint minden egyéb tőz keletkezését elıidézhetı körülményt megszüntetni Köteles együttmőködni a tőzvédelmi szolgáltatóval és elısegíteni a tevékenységét.

8 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT II. A tőzvédelmi oktatások, szakvizsgáztatás rendje. 1. A munkavállalók tőzvédelmi oktatása: 1.1. A Kft., illetve a PP CENTER ÉS GOLIPARK területén bármely munkáltatóhoz felvett dolgozót a munkába lépés elıtt, továbbá szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal általános, valamint a munkaterületre vonatkozó tőzvédelmi oktatásban kell részesíteni Az oktatásról külön nyilvántartást kell vezetni. Az oktatás megtörténtét a dolgozó sajátkező aláírásával köteles elismerni A tőzvédelmi oktatásnak ki kell terjednie: a munkahely és a munkafolyamat tőzveszélyességére, a megelızı tőzvédelmi rendelkezésekre (használati elıírások), a tőzjelzés lehetıségére és módjára, tőz esetén követendı magatartásra, az elhelyezett tőzoltó készülékek, eszközök gyakorlati használatára, a munkaidı befejezésekor elvégzendı tőzvédelmi feladatokra, a tőzvédelmi szabályok megszegésének következményeire Az oktatásról távollevık részére 1 hónapon belül, illetve a huzamos távollét után ismét munkába lépık (szabadság, betegség stb.), illetve az új munkakörbe kerülık részére munkába álláskor pótoktatást kell tartani Az oktatás megszervezéséért, lebonyolításáért, dokumentálásáért, költségek viseléséért az adott munkáltató, vagy az általuk megbízott egyes személyek a felelısek Soron kívüli (rendkívüli) tőzvédelmi oktatást kell tartani az alábbi esetekben: tőzvédelmi ellenırzés negatív tapasztalatai, tőzeset, minden új tőz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, technológia, anyag használatba vétele, illetve bevezetése elıtt az érintett dolgozók vonatkozásában, más munkakörbe helyezés esetén.

9 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2. A tőzvédelmi szakvizsgáztatás rendje: 2.1. A Tv. rendelkezése szerint egyes foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tőzvédelmi szakvizsgával rendelkezı személy foglalkoztatható. Ezen foglalkozási ágak és munkakörök meghatározását a 27/2009.(X. 29.) ÖM rendelet tartalmazza Amennyiben a szakvizsga letételére, meglétére vonatkozó kötelezettség fennállna, úgy a szakvizsgáztatás megszervezésével és lebonyolításával tőzvédelmi szakembert, illetve szervezetet kell megbízni, akinek/melynek vizsgáztatási és oktatásszervezési jogosultsága van, továbbá rendelkezik a vonatkozó jogszabály által meghatározott regisztrációs kóddal/kódokkal A tőzvédelmi szakvizsgáztatást a 27/2009.(X. 29.) ÖM rendelet elıírásai alapján kell végrehajtani A felkészítés, a vizsgáztatás és a szükséges oktatási segédanyag biztosítása az oktatásszervezı feladata Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki a felkészítı tanfolyamon részt vett A sikeres szakvizsga letételérıl az oktatásszervezı a fenti jogszabály 2. melléklete szerinti bizonyítványt ad ki, ami a vizsga napjától számított 5 évig érvényes Sikertelen vizsga, valamint a bizonyítvány érvényességének lejárta esetén ismételt szakvizsga tehetı, a felkészítı tanfolyam újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül A szakvizsga visszavonható például, ha: a tőzvédelmi hatóság megállapította, hogy az oktatás vagy a szakvizsgáztatás a 27/2009.(X. 29.) ÖM rendelet foglalt elıírásokat súlyosan sérti, a tőzvédelmi hatóság megállapította, és az oktatásszervezıt arról értesítette, hogy a szakvizsgával rendelkezı személy foglalkozása körében tőzvédelmi szabály megszegésével tüzet okoz, vagy munkája közvetlen tőzveszélyt jelent környezetére,

10 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT III. Tőzvédelmi ellenırzések, ill. a tőzvédelmi helyzetre kiható változások: 1. Tőzvédelmi ellenırzések megtartása 1.1. A Kft., PP CENTER ÉS GOLIPARK területén folyamatosan, de legalább - évenként- belsı tőzvédelmi ellenırzést kell tartani. Az ellenırzésen jelen kell lennie: a Kft. tőzvédelmi szolgáltatójának, az ellenırzött terület egy kijelölt munkavállalójának (lehetıleg munkahelyi vezetı), amennyiben szükséges, úgy a Kft. ügyvezetıjének. Az ellenırzésen feltárt hiányosságok megszüntetésérıl haladéktalanul intézkedni kell. A feladatok végrehajtását folyamatosan ellenırizni kell A Kft. által tartott, 1.1. pontban foglalt ellenırzéseken túlmenıen - a munkakörnyezet jellegétıl függıen, a Bérlıi tőzvédelmi szabályzatokban, utasításokban foglaltak figyelembevételével- a Bérlık további szemléket tarthatnak, melyen igény esetén -elızetes értesítés, egyeztetést követıen- a Kft. képviselıje is részt vesz A Kft. az 1.1. pontban foglalt ellenırzéseken túlmenıen, a szükségesnek tartott területeken és esetekben jogosult célellenırzést tartani és megállapításairól az adott Bérlıi rész illetékes vezetıjét írásban tájékoztatni, továbbá felhívni a szükséges intézkedések megtételére Az egyes munkaterületeket a megelızı tőzvédelmi feladatok megvalósítása érdekében a munka megkezdése elıtt és a munka befejezését követıen naponként ellenırizni kell. Az ellenırzés során meg kell gyızıdni: a helyiségek tisztaságáról, a berendezések, az eszközök és környezetük veszélytelenségérıl, a kijáratok, közlekedési utak szabadon tartásáról, a tőzoltó készülékek, felszerelések, valamint a közmőkapcsolók illetve nyitó-, zárószerkezeteinek akadálytalan megközelíthetıségérıl, ill. minden olyan eshetıségrıl, amely közvetlen tőz, vagy robbanásveszélyt jelenthet. Az ellenırzést az egyes munkaterületeken minden egyes dolgozó köteles elvégezni. A tapasztalt hiányosságokat az adott munkaterület helyi jelentenie kell. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hiányosságok megszüntetésérıl legjobb tudása szerint személyesen kell gondoskodnia.

11 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2. Tőzvédelmi szabályok megsértésével járó következmények 2.1. A munkahelyek azon dolgozóit, akik: a munkájukkal, a technológiai folyamattal összefüggı tőzvédelmi szabályokat, elıírásokat, a tőz esetén tanúsítandó magatartást, a tőzoltó eszközök használatát nem ismerik, illetıleg nem tartják be, azokat a tőzvédelmi hatóság, valamint a munkáltató a munkavégzéstıl - a szükséges ismeretek megszerzéséig - eltilthatja Azon Bérlıket, melyek jelen Szabályzatban foglaltakat nem teljesítik és ezzel a Kft. egészét vagy részét továbbá az ott tartózkodókat veszélyeztetik a Bérleti Szerzıdésben foglalt jogkövetkezmények terhelik A tőzvédelmi hatóság által megállapított szabályszegések esetén a szabálysértıvel szemben különbözı szankcionális intézkedéseket alkalmazhat, melyek súlyosabb esetekben tevékenységtıl történı eltiltással, engedélyek visszavonásával, valamint pénzbüntetéssel is járhatnak. 3. Tőzvédelmi helyzetre kiható változások 3.1. A tőzvédelmi helyzetre kiható változások( többek között): a Kft., PP CENTER ÉS GOLIPARK területén, a helyiségek: bıvítése, használatának megváltozása, ideiglenes, vagy végleges megszüntetése, stb. a tőzveszélyes gép, berendezés felállítása, alkalmazása, átalakítása, megszüntetése, stb A tőzvédelmi helyzetre kiható minden változást, illetve tevékenységet, annak bekövetkezése, illetve megkezdése elıtt legalább 30 nappal Tv.-i kötelezés esetén a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltó-parancsnokságnál történı idıbeni bejelentés érdekében- a Kft.-nél írásban be kell jelenteni. A bejelentés fontosabb tartalmi követelményei: kérelmezı, igénylı megnevezése tervezett tevékenység pontos helye (épületrész száma, szint stb.), technológia során felhasznált anyagok megnevezése és napi mennyisége, a technológia rövid leírása, telepítendı új berendezések gépkönyvének másolata, új tőzveszélyességi osztályba sorolás egyéb lényeges információk 3.3. Azon változások esetén, melyek hatósági engedélyekhez kötöttek, a szükséges hatósági engedélyek beszerzése (a Kft. és az igénylı között létrejött megállapodás szerint, egyéb esetben) a változtatást kérı, igénylı feladata.

12 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT 3.4. A tőzvédelmi helyzetre kiható változást elızetesen a Kft. -vel engedélyeztetni kell A tőzvédelmi helyzetre kiható változást, tevékenységet amennyiben az a létesítmény, épület, építmény, helyiség vagy szabadtér tőzveszélyességi osztályba sorolásának megváltozásával jár- a Kft. az illetékes tőzoltóság-nak (Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság) a változás bekövetkezése elıtt 15 nappal jelenti, az új tőzveszélyességi osztályba-sorolásra vonatkozó javaslat egyidejő megküldésével.

13 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT IV. Magatartási szabályok tőz esetén: Gazdasági és egyéni érdek főzıdik ahhoz, hogy a keletkezett tőzrıl a Kft., PP CENTER ÉS GOLIPARK területén tartózkodók, illetve a tőzoltók mielıbb tudomást szerezzenek. A gyors tőzjelzés esetén a benntartózkodó személyek menekülése, menekíthetısége könnyebben megoldható, a tőz kiterjedése, a személyi sérülés, illetve az anyagi kár kisebb lesz. 1. Mindenki aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét (pl. erıs füstképzıdést, éghetı gáz nagy mennyiségő szivárgását) észleli, köteles azt azonnal jelenteni a tőzoltóságnak a 105-ös, ill. az általános 112-es segélyhívó számon, mely tényrıl azonnal értesíteni kell a Kft. ügyvezetıjét a as mobil, továbbá a PP CENTER ÉS GOLIPARK épületeinek 24 órás felügyeletét ellátó HBSZ Kft. Ügyeletét a 1/ es vezetékes számokon. 2. Az eloltott vagy önmagától megszőnt tüzet is köteles mindenki jelezni. 3. A tőz jelzését követıen, amennyiben szükséges, értesíteni kell a mentıket és a rendırséget is. 4. A tőzjelzési kötelezettség elmulasztása, a megtévesztı tőzjelzés adása vagy a jelzés akadályozása szabálysértést valósít meg. 5. A tőzjelzés ingyenes, a segélykérı beszélgetés elsıbbséget élvez, minden más hívással szemben. 6. A tőzjelzéshez mindenki köteles a használatban lévı híradási vagy közlekedési eszközzel térítés nélkül segítséget nyújtani. 7. A rövid, világos, egyértelmő és pánikmentes tőzjelzés során az alábbi adatokat kell közölni: a tőzeset, káreset pontos helyét (címét) mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve emberélet van-e veszélyben a jelzı nevét, a jelzésre használt távbeszélı számát 8. Higgadtan, fegyelmezetten meg kell kezdeni a veszélyeztetett terület kiürítését, ott csak azok tartózkodhatnak, akik a tőzoltási feladatokban részt vesznek. A legfontosabb teendı a veszélyeztetett személyek mentése, elsısegélyben való részesítése és biztonságos helyre történı elvitele. 9. A munkavállalók kötelesek a tőz jelzésében, a tőzoltási tevékenységben, a mentési munkában - amennyiben az életveszéllyel nem jár, - a tıle elvárható módon részt venni. 10. Amennyiben lehetséges a tőz oltását azonnal meg kell kezdeni, a legközelebb elérhetı és az adott tőz oltására alkalmas tőzvédelmi felszereléssel. A tőz oltását

14 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT megszakítás nélkül folytatni kell a tőz teljes eloltásáig, illetve a tőzoltóság kivonulásáig, beavatkozásáig. 11. Az ajtó, ablak csukva tartásával meg kell akadályozni, illetve késleltetni kell a tőz továbbterjedését, egyben gondoskodni kell a keletkezett hı és füst elvezetésérıl. 12. Elektromos tőz esetén elıször feszültség mentesíteni kell, gáz tőznél pedig a gáz fıelzáró csapját kell lezárni. 13. A kíváncsiskodókat, továbbá azokat, akik a tőz oltásában nem tudnak részt venni, távol kell tartani a tőz helyszínétıl, fentiek vonuljanak a tőztıl biztonságos helyre, szabadba. 14. Biztosítani kell, hogy a tőzoltást végzık a területre, helyiségekbe bejuthassanak. 15. A tőzoltási feladat végrehajtásával egyidejőleg - amennyiben az szükséges - meg kell kezdeni a veszélyeztetett tárgyak biztonságos helyre történı elszállítását. A megmentett javak ırzésérıl gondoskodni kell. 16. A tőz- vagy káreset felszámolásának vezetıje a hivatásos tőzoltóegységek megérkezéséig a területen tartózkodó legmagasabb beosztású vezetı. A feladat ellátására köteles a tőzeset színhelyére menni, az oltásban személyesen közremőködni. A tőzoltóság kiérkezését követıen a tőzoltás vezetıje a kiérkezı hivatásos tőzoltóegység parancsnoka lesz. 17. A tőz- vagy káreset felszámolásának vezetıje, illetve a tőzoltás vezetıje: határozott, egyértelmő utasításokkal jelölje ki a helyszínen lévı egyes munkavállalók, személyek feladatait, utasítását mindenki köteles végrehajtani. 18. Aki a tőzoltásban felszólítás ellenére sem vesz részt, az oltásban való közremőködést megtagadja vagy felróhatóan elmulasztja, szabálysértést követ el. 19. Amennyiben a tőz helyszínén többen is jelen vannak, akkor szakmai ismeret és rátermettség alapján kell a feladatokat meghatározni. 20. A tőzoltó egység parancsnoka részére az irányítást át kell adni. Tájékoztatni kell az eddig végzett tőzoltási tevékenységrıl (ki vagy mi van veszélyben, mi és hol ég, van-e robbanásveszélyes anyag a helyiségben, hol található a vízszerzési hely, hol lehet áramtalanítani, a gázt elzárni, a helyiségbe veszély nélkül bejutni), közölni kell mindazt, ami a helyszínre vonatkozóan a tőzoltás szempontjából fontos. 21. A tőzeset keletkezési körülményeit az arra feljogosított hatóságok vizsgálják ki. Ennek érdekében:

15 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT A kár színhelyét a tőzvizsgálat vezetıjének intézkedéséig változatlanul kell hagyni a berendezési tárgyakat elmozdítani, a takarítást megkezdeni tilos. A vizsgálatot tartónak (tőzoltóság, rendırség) minden lehetséges adatot, felvilágosítást meg kell adni, biztosítani kell a végrehajtáshoz szükséges személyi (tanú) anyagi, technikai feltételt. A bizonyításhoz szükséges tárgyat, felszerelést, stb. a vizsgálatot végzı lefoglalhat. A tevékenység újbóli megindítását, a helyreállítást csak a vizsgálatot vezetı engedélyével lehet megkezdeni.

16 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT V. Tőzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás: 1. A tőzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából az anyagokat, illetıleg a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, helyiségeket, szabadtereket, tőzszakaszokat, épületet, létesítményt, stb. tőzveszélyességi osztályba kell sorolni. Fokozottan tőz és robbanásveszélyes (jelzése: A ) tőzveszélyességi osztályba tartozik: a) az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint fokozottan tőzveszélyes, illetve tőzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt, b) -az az anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító (iniciáló) gyújtásra, illetve más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet, - az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 C alatt van, vagy üzemi hımérséklete eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz Tü > Tlpnyt és Tü > 35 C, - az a gáz, gız, köd, amelynek alsó éghetıségi határértéke a levegı térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%, c) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot elıállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elı, d) a 100 m 3 /h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményő, lemezházas gázmérı(k) helyisége, e) az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy töltenek, és nincs hatékony szellıztetése. Tőz és robbanásveszélyes (jelzése: B ) tőzveszélyességi osztályba tartozik: a) az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint kevésbé tőzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt, b) -az a por, amely a levegıvel robbanásveszélyes keveréket képez, - az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 C, nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 C, vagy üzemi hımérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 C-kal csökkentett értéke, azaz Tü < Tlpnyt, Tü > Tlpnyt -20 C és Tü > 35 C, - az a gáz, gız, köd, amelynek alsó éghetıségi határértéke a levegı térfogatához viszonyítva 10%-nál nagyobb, c) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot elıállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben ezek az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elı,

17 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT d) a port vagy kismérető anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az elszívott anyag a levegıvel robbanásveszélyes keveréket képez. Tőzveszélyes (jelzése: C ) tőzveszélyességi osztályba tartozik: a) az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hımérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) legfeljebb 300 C, aa) a legalább 50 C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelıolajok és a világításra használatos petróleum, ab) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 C felett van, de legfeljebb 150 C, vagy üzemi hımérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 C-kal, de legfeljebb 50 C-kal kisebb, azaz Tü < Tlpnyt -20 C, Tü > Tlpnyt -50 C és Tü > 35 C, ac) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegı kivételével, b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot elıállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, c) az a közösségi épület, amelyben egy tőzszakasz befogadóképessége 500 fınél nagyobb, d) az üzemanyagtöltı állomások. Mérsékelten tőzveszélyes (jelölése: D ) tőzveszélyességi osztályba tartozik: a) az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hımérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 C-nál nagyobb, aa) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 C-nál magasabb, vagy üzemi hımérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 C-kal van, azaz Tü < Tlpnyt - 50 C és Tü > 35 C, ab) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetı anyagtartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot elıállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, továbbá, ahol nyílt lánggal üzemelı tüzelıberendezést használnak, c) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghetı anyagot 300 C felett dolgoznak fel, d) az a közösségi épület, amely nem tartozik a C tőzveszélyességi osztályba, e) az iroda-, lakó- és szállásépület, f) gépjármőtároló (építmény, szabadtér), g) állattartó helyiség. Nem tőzveszélyes (jelzése: E ) tőzveszélyességi osztályba tartozik: a) a nem éghetı anyag,

18 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol nem éghetı anyagot 300 C alatti hımérsékleten elıállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak vagy forgalomba hoznak. 2. A Bérlık kötelesek az általuk bérelt területre vonatkozó tőzveszélyességi osztályba sorolást (I. fejezet pontja szerint) elvégezni, továbbá azt a Kft. -nek a PP CENTER ÉS GOLIPARK tőzveszélyességi osztályba sorolásának naprakész állapotban történı tartásához átadni. A tőzveszélyességi osztályba sorolás megváltozását követıen is fennáll ezen kötelezettség. 3. A szabályzat 1-es számú melléklete részletesen tartalmazza a Kft., a PP CENTER és a GOLIPARK tőzveszélyességi osztályba- sorolását, mely szerint azok D azaz Mérsékelten tőzveszélyes" tőzveszélyességi osztályba tartoznak.

19 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT VI. A használatra vonatkozó általános tőzvédelmi szabályok: 1. Jelen Szabályzat hatálya alá esı területén az épületet, épületrészt, csak a használatbavételi (üzemeltetési, mőködési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelıen, a vonatkozó tőzvédelmi elıírások megtartásával szabad használni és abban csak a tőzállósági fokozatának, a tőzveszélyességi osztályba sorolásának megfelelı tevékenységet szabad végezni. 2. A tevékenységet csak a tőzvédelmi követelményeknek megfelelı szabadtéren, veszélyességi övezetben, helyiségben, tőzszakaszban, építményben szabad folytatni. 3. Éghetı folyadékkal, zsírral szennyezett éghetı hulladékot jól záró fedıvel ellátott, nem éghetı anyagú edényben kell győjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni illetve megsemmisíteni. 4. Az "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó éghetı folyadékot alkalomszerően csak szabadban, vagy olyan jól szellıztetett helyiségben szabad használni, amelyben egyidejőleg gyújtóforrás nincs. 5. A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. 6. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban megengedett tőzterhelési értéket. 7. A helyiség szükség szerint az építmény, létesítmény bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tőz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó elıírásokra figyelmeztetı és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket, táblát kell elhelyezni. 8. A közmő nyitó és záró szerkezetét, a villamos szekrényeket, a tőzjelzı kézi jelzésadóját, továbbá a tőzvédelmi felszerelést eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat leszőkíteni még ideiglenesen sem szabad. 9. A közmő, kábel, stb. aknájában, kapcsoló szekrényében anyagot elhelyezni, azok nyílászáróit - javítást, karbantartást kivéve - kinyitni nem szabad. 10. A gépeket, berendezéseket a technológiai utasításukban foglaltaknak megfelelıen meg kell tisztítani a lerakódott szennyezıdéstıl. A tisztításra lehetıleg nem éghetı mosószert kell alkalmazni. 11. Üzemeltetés alatt az olyan helyiségek ajtaját, amelyek személyek tartózkodására szolgálnak, s egyben kiürítési célokat szolgálnak, lezárni, nem szabad. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külsı nyithatóságát a tőzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon minden esetben biztosítani kell. Belsı nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

20 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT 12. A Kft., PP CENTER ÉS GOLIPARK helyiségeiben tőzveszélyes tevékenységet a Szabályzat VI. fejezet 1. Tőzveszélyes tevékenység fı és alpontjai alapján szabad végezni. 13. A munkahelyeken a tevékenység befejezésekor meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely károsan befolyásolhatja a tőzvédelmi helyzetet, tőzet okozhat vagy annak oltását nehezíti. Meg kell gyızıdni a gép, berendezés és környezete veszélytelenségérıl. Intézkedni kell, hogy a terület belsı közlekedési útja, folyosója, lépcsıje szabadon maradjon, a kiürítési útvonal akadálytalanul használható legyen. 14. A munka során keletkezett éghetı hulladékot el kell távolítani. Meg kell gyızıdni a tőzoltó berendezés (jelzık, készülék, felszerelés, oltóanyag, stb.) akadálytalan megközelíthetıségérıl. 15. Tevékenység végeztével a villamos irodagépeket, a folyamatos mőködtetést nem kívánó számítógép egységeket, ventillátorokat, kávéfızıket, egyéb villamos berendezéseket az üzemmód kapcsolón kívüli leválasztó kapcsolóval, vagy a fali dugaszoló aljzatból való kihúzással is le kell választani a hálózatról. A leválasztásról a villamos készülékek kezelıinek kell gondoskodni. 1. Tőzveszélyes tevékenység: 1.1. Tőzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat, mindaddig amíg a tőz vagy robbanás veszélyt el nem hárították Alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységet csak elızetes írásbeli engedély (2. sz. melléklet) alapján szabad a Kft., PP CENTER és GOLIPARK területén végezni. A külsı vállalat által, valamint Bérlıi területen végzett tőzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedély kiadása a külsı vállalat vezetıjének, Bérlı munkahelyi vezetıjének, vagy az általuk megbízott személy feladata. Az engedélyt azonban a Kft. ügyvezetıjével láttamoztatni kell, aki ezt szükség esetén - a helyi sajátosságoknak megfelelı - tőzvédelmi elıírásokkal köteles kiegészíteni Minden egyéb esetben a Kft. ügyvezetıje engedélyezi az alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységet Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység idıpontját, helyét, leírását, a munkavégzı nevét és a tőzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tőzvédelmi elıírásokat, szabályokat Alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységnek minısül többek között: láng- és ívhegesztés, lángvágás, pb-gáz használata forrasztáshoz, benzinlámpa használata, esetenkénti festési munka tőz- és robbanásveszélyes festékkel,

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS

ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS BIZTONSÁGI ELEMZÉS KESELYŐSI ÚT 120. ALATTI TELEP NYÍLVÁNOS VÁLTOZAT Készítette az ALISCA AGRÁRHÁZ Kft megbízásából. a HVESZ KFT. BUDAPEST 2012. JÚLIUS 31. VERZIÓ 1.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

Munka és tőzvédelmi oktatás

Munka és tőzvédelmi oktatás Munka és tőzvédelmi oktatás Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó Ajánlott irodalom Dr. Kósa Csaba, Munkavédelem egészségvédelem, Dr. Varga László, A munkavédelmi

Részletesebben

2. TERVEZÉSI ALAPELVEK

2. TERVEZÉSI ALAPELVEK OTSZ 5. rész ÉPÍTMÉNYEK TŐZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI, ÉPÍTMÉNYEK TŐZVÉDELME I/1. FEJEZET Alapelvek Alapvetı célkitőzés, hogy tőz esetén az építmény állékonysága egy elıírt, de korlátozott idıtartamra - amennyiben

Részletesebben

SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM. SZTÁV Rt.

SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM. SZTÁV Rt. SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM 2004 Munkav delem Tartalomjegyzék 1. A MUNKAVÉDELEM FOGALMA, CÉLJA, ALAPKÉRDÉSEI... 3 1.1. A munkavédelem

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2014. június VI. évfolyam 6. szám Aktuális A veszélyesáru-szállítási

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének 1. pontjában foglalt

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben