PP INVENT KFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PP INVENT KFT. -2010-"

Átírás

1 PP INVENT KFT

2 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezetı rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló, módosított évi XXXI. törvény (továbbiakban: Tv.) 19. (1) bekezdése valamint a tőzvédelmi szabályzat készítésérıl szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 1. (1) bekezdése alapján mint a PP INVENT Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezetıje - a tőzvédelem viszonyainak helyi szabályozására, valamint az elıforduló tőz- és káresetek gyors és hatékony felszámolása érdekében, jogkörömnél fogva kiadom az alábbi TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATOT (továbbiakban: Szabályzat). Hatálya kiterjed: A Kft Csobánka, Fı út 41. szám alatti székhelyének, valamint a Kft. Budapest, III. kerület, Szentendrei út szám alatti (PP CENTER) és a Budapest, III. kerület, Perc utca 2-6. szám alatti (GOLIPARK) telephelyeinek: Épületeire, építményeire, valamennyi tőzszakaszára, helyiségeire, veszélyességi övezetére, szabadtereire, illetve a szabadtérnek vagy építménynek nem minısülı tereire, A Kft. teljes személyi állományára, a Kft. területén bármilyen jogcímen tartózkodó személyekre, és a Kft. területén folytatott tevékenységekre, a Kft. területén kívül a Kft. munkavállalói által folytatott tevékenységre. A Szabályzatban foglaltakat mely a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel összhangban lett kidolgozva- a kiadása napjától kell alkalmazni, az visszavonásig érvényes. Szükség szerint, de legalább évenként a Szabályzat felülvizsgálatát el kell végezni, s a tőzvédelmi helyzetre kiható bármely változás esetén úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen. Jelen Szabályzat a Kft. telephelyeinek Bérlıi részére is kötelezı érvényő. A Tv. szerint kötelezettek a Kft. Szabályzatával összhangban -saját gazdálkodó rendszeren belüli tőzvédelmi feltételeik kialakítására - elkészítik a rájuk vonatkozó Tőzvédelmi Szabályzatot, valamint gondoskodnak e dokumentumok karbantartásáról, oktatásáról és betartásuk ellenırzésérıl. Jelen Szabályzat kiadását követıen a Kft.-re vonatkozó korábbi Tőzvédelmi Szabályzatok hatályukat vesztik. A Szabályzatban foglaltak végrehajtását ellenırzöm, illetve ellenıriztetem, azok nem vagy nem megfelelı végrehajtása felelısségre vonással jár. Budapest, december 1. Frikk Erika ügyvezetı

3 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések 1.o. Tartalomjegyzék 2.o. I. Tőzvédelmi szervezet (Tőzvédelemmel kapcsolatos ügyrend): 3.o Ügyvezetı 3.o Bérlık 5.o A munkavállaló 6.o. II. A tőzvédelmi oktatások, szakvizsgáztatás rendje. 7.o. 1. A munkavállalók tőzvédelmi oktatása. 7.o. 2. A tőzvédelmi szakvizsgáztatás rendje. 8.o. III. Tőzvédelmi ellenırzések, ill. a tőzvédelmi helyzetre kiható változások. 9.o. 1. Tőzvédelmi ellenırzések megtartása 9.o. 2. Tőzvédelmi szabályok megsértésével járó következmények 10.o. 3. Tőzvédelmi helyzetre kiható változások 10.o. IV. Magatartási szabályok tőz esetén 12.o. V. Tőzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás 15.o. VI. A használatra vonatkozó általános tőzvédelmi szabályok 18.o. 1. Tőzveszélyes tevékenység 19.o. 2. Dohányzás 20.o. 3. Raktározás és tárolás 21.o. 4. Tőzoltási út, terület és egyéb utak 23.o. 5. Tüzelı-, főtı berendezés 23.o. 6. Szellızı berendezések 24.o. 7. Világító-, villamos és villámvédelmi berendezések 24.o. 8. Tőzvédelmi berendezések, felszerelések 26.o. 9. Gépjármővekre vonatkozó elıírások 30.o. 10. A szállítás tőzvédelmi elıírásai 31.o. 11. Kiürítés 32.o. 12. Egyes helyiségek és technológiák eseti tőzvédelmi elıírásai 33.o Iroda és oktatóhelyiségek, üzletek 34.o Raktárak 34.o Irattárak 35.o Közlekedık, kiürítési útvonalak, elıterek 36.o Felvonók 36.o Öltözık 37.o Kazánház, villamos helyiségek 37.o Teakonyhák 38.o. VII. Záró rendelkezések. 38.o. Mellékletek 39-

4 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT I. Tőzvédelmi szervezet (Tőzvédelemmel kapcsolatos ügyrend): Az ügyrend feladata, hogy a tőz elleni védekezés és az azt szabályozó Tv, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott keret jogszabályok által meghatározott tőzvédelmi követelmények biztosítása érdekében rögzítse a Kft. (ezen belül a Szabályzat hatálya alá tartozók) személyi állományának tőzvédelemmel kapcsolatos feladatait, hatáskörét, jogait és kötelességeit Ügyvezetı: Felelıs a Kft. tőzvédelméért, a megelızı rendelkezések érvényesítéséért, a tőzvédelem szervezeti és technikai fejlesztéséért, továbbá a tőzvédelem személyi és tárgyi feltételeinek anyagi biztosításáért. E feladatát személyesen, esetenként külsı cég megbízásával, szolgáltatás igénybevételével látja el Kiadja a Kft. Tőzvédelmi Szabályzatát és egyéb tőzvédelmi dokumentációit Gondoskodik a Kft. által használt épületekben/épületrészekben/ szabadtereken, valamint a közös használatú épületekben/épületrészekben/ szabadtereken -továbbá az egyes bérleti szerzıdések tartalmának függvényében az egyes bérlıi területekenlétesített, meglévı, közvetlen tőzvédelmet szolgáló tőzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés, technikai eszköz állandó üzemképes állapotban tartásáról és gondoskodik azok idıszakos ellenırzésérıl Gondoskodik szükség szerint- a tőzvédelmi szervezet kialakításáról, tőzvédelmi szolgáltatások igénybevételérıl Gondoskodik arról, hogy a Kft. munkavállalói a tevékenységük megkezdése elıtt a Tőzvédelmi Szabályzatban foglaltakat, ill. a tőzvédelmi jogszabályokat, elıírásokat megismerjék, elsajátítsák, továbbá gondoskodik a munkavállalók ismétlıdı tőzvédelmi oktatásáról Biztosítja és részt vesz, illetve képviselteti magát a Kft. t érintı tőzvédelmi hatósági ellenırzéseken és elısegíti azt Gondoskodik a Kft.-nél a jogszabályban meghatározott tőzveszélyes munkakörben foglalkoztatott munkavállalók tőzvédelmi szakvizsgáztatásáról Folyamatosan, de évente legalább 1 alkalommal, jelen Tőzvédelmi Szabályzatban foglaltak vizsgálata céljából a Kft. területén - rendkívüli események megelızését célzó - belsı tőzvédelmi ellenırzést tart, beleértve a Bérlık által kizárólagosan vagy csoportosan használt épületrészeket, helyiségeket, stb., továbbá kezdeményezi a tapasztalt hibák és hiányosságok megszüntetését, szükség szerint kezdeményezi a felelısségre vonást.

5 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Évente értékeli a Kft., a PP CENTER és GOLIPARK tőzvédelmi helyzetét, szükség esetén intézkedéseket tesz a helyzet javítása érdekében A tőzvédelmi szabályok be nem tartása esetén annak súlyosságától függıen - felelısségre vonást alkalmaz, kezdeményez A tőzvédelmi helyzetben történı változást, -a Tv.-ben foglalt esetekben- annak megtörténte elıtt 15 nappal bejelenti a területileg illetékes Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokságnak Figyelemmel kíséri a Kft. területén található: villamos berendezések, villámhárító berendezések, tőzoltó készülékek, felszerelések, tőzoltó vízforrások, tüzelı- és főtıberendezések, tőzjelzı berendezés, továbbá más, jelen felsorolásban nem említett tőzvédelmi és technológiai berendezés biztonságos mőködését, üzemképes állapotát Intézkedik az alábbi iratok (amennyiben szükséges) egy-egy példányának tőzvédelmi iratgyőjtıben történı elhelyezésérıl. Tőzvédelmi Szabályzat és mellékletei, Bérlık tőzvédelmet érintı dokumentációi, A Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság ellenırzési jegyzıkönyvei, A Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság szignalizációi, Külsı szolgáltató észrevételei, Az elızıekben említett ellenırzésekkel kapcsolatos intézkedések iratai, Esetleges tőzesetek vizsgálatának saját jegyzıkönyvei, bizonyítványok, Az alkalomszerő tőzveszélyes tevékenység végzésének feltételeit tartalmazó iratok, A tőzvédelmi szakvizsga-nyilvántartást, A munkavállalók oktatásával kapcsolatos dokumentáció, A tőzoltó-technikai eszközök nyilvántartása, ellenırzésükrıl készült jegyzıkönyv, A villamos és villámvédelmi berendezések idıszakos tőzvédelmi felülvizsgálatáról készített jegyzıkönyv, Stb Ellát minden olyan egyéb feladatot, amely a biztonságos tőzvédelmi helyzet érdekében vezetıi hatáskörbe tartozik.

6 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1.2. Bérlık: A Bérlık kötelesek az általuk bérelt terület vonatkozásában tőzveszélyességi osztályba sorolást készíttetni, mely egy példányát írásban a bérleti szerzıdés megkötését követı 30. napig átadják a Kft. ügyvezetıjének A Bérlık kötelesek a hatályos jogszabályi elıírások szerint rájuk vonatkozó tőzvédelmi elıírásokat maradéktalanul betartani, valamint a Tv.-ben meghatározott esetekben kötelesek Tőzvédelmi Szabályzatot készíteni, tőzvédelmi tevékenységüket jelen Szabályzat és a saját Szabályzatuk alapján végezni A bérleményen belül folyó bármely átalakítási, felújítási és beruházási munkáknál az érvényben lévı tőzvédelmi jogszabályokat, szabványokat (mőszaki irányelveket) és elıírásokat be kell tartaniuk, amelyeket a tervezésnél, kivitelezésnél, mőszaki átadás-átvételnél és üzembe helyezésnél érvényre kell juttatniuk. Ezen munkálatokról kötelesek a Kft. ügyvezetıjét írásban a munkálatok végzése elıtt 30 nappal- tájékoztatni Kötelesek szükség szerint információkat szolgáltatni a Kft.-nek, a Kft. tőzvédelmi szolgáltatójának Saját hatáskörben tőzvédelmi ellenırzéseket szerveznek, s mind ezeken, mind pedig a Kft. által tartott szemléken tett, saját hatáskörükbe tartozó tőzvédelmi tárgyú észrevételeket érdemileg elbírálják, és szükség szerint intézkednek A PP CENTER ÉS GOLIPARK területén a- rendkívüli események megelızését célzó, valamint jelen Szabályzatban foglaltak betartását vizsgáló - belsı, valamint a tőzvédelmi hatóság képviselıje által tartott bármely ellenırzés során az általuk kizárólagosan vagy csoportosan használt épületrészekbe, szabadterekre, helyiségekbe, stb., a Kft. képviselıjének, továbbá a Kft. tőzvédelmi szolgáltatójának a bejutását biztosítják, elısegítik az ellenırzık munkáját. Akadályoztatás esetén a Kft. jogosult a bejutást a Bérlıi területekre biztosítani A Kft. által biztosított tőzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt, stb. megırzik, gondoskodnak azok üzemképes állapotban tartatásához szükséges idıszakos ellenırzések és karbantartások elvégzésének lehetıségérıl Az pontban foglaltakon kívüli kötelesek minden bérleményi részben legalább egy db 6 kg-os ABC porral oltó tőzoltó készüléket elhelyezni szintenként (Nagyobb alapterülető bérleményekben, C tőzveszélyességi osztályba sorolás esetén minden megkezdett 200 m 2 után, D tőzveszélyességi osztályba sorolás esetén minden megkezdett 600 m 2 után kell egy-egy db-ot), valamint gondoskodnak azok üzemképes állapotban tartatásáról, ellenırzésérıl. A készülékek elhelyezésére, jelölésére e Szabályzat VI. fejezet ad iránymutatást A Bérlık kötelesek a C tőzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeikben hatévenként; D-E tőzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeikben pedig kilenc évenként az OTSZ 3. rész I. fejezet elıírásai alapján a villamos berendezéseket

7 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT tőzvédelmi szempontból felülvizsgálni, és az arról készült megfelelı minısítéső jegyzıkönyvet a helyszínen tartani, továbbá a Kft. ügyvezetıjének bemutatni. Kivételt képeznek ezen pont elıírásai alól azon Bérlık, akikre vonatkozóan a bérleti szerzıdés eltérı rendelkezést tartalmaz A munkavállaló: A munkavállaló köteles a tőzvédelmi jogszabályok, szabályozók, illetve jelen Szabályzat elıírásait maradéktalanul betartani Munkaterületén köteles a tőzvédelmi felszerelések meglététét, hozzáférhetıségét figyelemmel kísérni A tőzvédelmi berendezések véletlen, vagy szándékos megrongálása esetén köteles azt jelenteni az ügyvezetınek, vagy a tőzvédelmi szolgáltatónak Köteles munkába állítás elıtti, majd az idıszakos tőzvédelmi oktatáson részt venni, és a jelenlétet aláírással igazolni Tőzeset észlelésekor köteles azt azonnal jelezni a tőzoltóságnak, a Kft. ügyvezetıjének, a PP CENTER, illetve a GOLIPARK ügyeleti szolgálatának és a közelben tartózkodóknak, valamint köteles segítséget nyújtani a tőz oltásához, a személyek és tárgyak mentéséhez Köteles a Kft., PP CENTER ÉS GOLIPARK teljes területén észlelt tőzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal a Kft. ügyvezetıjének jelenteni A munka befejezését követıen köteles a munkaterületén a tőzveszélyt elıidızhetı eszközök, berendezések üzemen kívül helyezését végrehajtani, valamint minden egyéb tőz keletkezését elıidézhetı körülményt megszüntetni Köteles együttmőködni a tőzvédelmi szolgáltatóval és elısegíteni a tevékenységét.

8 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT II. A tőzvédelmi oktatások, szakvizsgáztatás rendje. 1. A munkavállalók tőzvédelmi oktatása: 1.1. A Kft., illetve a PP CENTER ÉS GOLIPARK területén bármely munkáltatóhoz felvett dolgozót a munkába lépés elıtt, továbbá szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal általános, valamint a munkaterületre vonatkozó tőzvédelmi oktatásban kell részesíteni Az oktatásról külön nyilvántartást kell vezetni. Az oktatás megtörténtét a dolgozó sajátkező aláírásával köteles elismerni A tőzvédelmi oktatásnak ki kell terjednie: a munkahely és a munkafolyamat tőzveszélyességére, a megelızı tőzvédelmi rendelkezésekre (használati elıírások), a tőzjelzés lehetıségére és módjára, tőz esetén követendı magatartásra, az elhelyezett tőzoltó készülékek, eszközök gyakorlati használatára, a munkaidı befejezésekor elvégzendı tőzvédelmi feladatokra, a tőzvédelmi szabályok megszegésének következményeire Az oktatásról távollevık részére 1 hónapon belül, illetve a huzamos távollét után ismét munkába lépık (szabadság, betegség stb.), illetve az új munkakörbe kerülık részére munkába álláskor pótoktatást kell tartani Az oktatás megszervezéséért, lebonyolításáért, dokumentálásáért, költségek viseléséért az adott munkáltató, vagy az általuk megbízott egyes személyek a felelısek Soron kívüli (rendkívüli) tőzvédelmi oktatást kell tartani az alábbi esetekben: tőzvédelmi ellenırzés negatív tapasztalatai, tőzeset, minden új tőz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, technológia, anyag használatba vétele, illetve bevezetése elıtt az érintett dolgozók vonatkozásában, más munkakörbe helyezés esetén.

9 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2. A tőzvédelmi szakvizsgáztatás rendje: 2.1. A Tv. rendelkezése szerint egyes foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tőzvédelmi szakvizsgával rendelkezı személy foglalkoztatható. Ezen foglalkozási ágak és munkakörök meghatározását a 27/2009.(X. 29.) ÖM rendelet tartalmazza Amennyiben a szakvizsga letételére, meglétére vonatkozó kötelezettség fennállna, úgy a szakvizsgáztatás megszervezésével és lebonyolításával tőzvédelmi szakembert, illetve szervezetet kell megbízni, akinek/melynek vizsgáztatási és oktatásszervezési jogosultsága van, továbbá rendelkezik a vonatkozó jogszabály által meghatározott regisztrációs kóddal/kódokkal A tőzvédelmi szakvizsgáztatást a 27/2009.(X. 29.) ÖM rendelet elıírásai alapján kell végrehajtani A felkészítés, a vizsgáztatás és a szükséges oktatási segédanyag biztosítása az oktatásszervezı feladata Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki a felkészítı tanfolyamon részt vett A sikeres szakvizsga letételérıl az oktatásszervezı a fenti jogszabály 2. melléklete szerinti bizonyítványt ad ki, ami a vizsga napjától számított 5 évig érvényes Sikertelen vizsga, valamint a bizonyítvány érvényességének lejárta esetén ismételt szakvizsga tehetı, a felkészítı tanfolyam újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül A szakvizsga visszavonható például, ha: a tőzvédelmi hatóság megállapította, hogy az oktatás vagy a szakvizsgáztatás a 27/2009.(X. 29.) ÖM rendelet foglalt elıírásokat súlyosan sérti, a tőzvédelmi hatóság megállapította, és az oktatásszervezıt arról értesítette, hogy a szakvizsgával rendelkezı személy foglalkozása körében tőzvédelmi szabály megszegésével tüzet okoz, vagy munkája közvetlen tőzveszélyt jelent környezetére,

10 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT III. Tőzvédelmi ellenırzések, ill. a tőzvédelmi helyzetre kiható változások: 1. Tőzvédelmi ellenırzések megtartása 1.1. A Kft., PP CENTER ÉS GOLIPARK területén folyamatosan, de legalább - évenként- belsı tőzvédelmi ellenırzést kell tartani. Az ellenırzésen jelen kell lennie: a Kft. tőzvédelmi szolgáltatójának, az ellenırzött terület egy kijelölt munkavállalójának (lehetıleg munkahelyi vezetı), amennyiben szükséges, úgy a Kft. ügyvezetıjének. Az ellenırzésen feltárt hiányosságok megszüntetésérıl haladéktalanul intézkedni kell. A feladatok végrehajtását folyamatosan ellenırizni kell A Kft. által tartott, 1.1. pontban foglalt ellenırzéseken túlmenıen - a munkakörnyezet jellegétıl függıen, a Bérlıi tőzvédelmi szabályzatokban, utasításokban foglaltak figyelembevételével- a Bérlık további szemléket tarthatnak, melyen igény esetén -elızetes értesítés, egyeztetést követıen- a Kft. képviselıje is részt vesz A Kft. az 1.1. pontban foglalt ellenırzéseken túlmenıen, a szükségesnek tartott területeken és esetekben jogosult célellenırzést tartani és megállapításairól az adott Bérlıi rész illetékes vezetıjét írásban tájékoztatni, továbbá felhívni a szükséges intézkedések megtételére Az egyes munkaterületeket a megelızı tőzvédelmi feladatok megvalósítása érdekében a munka megkezdése elıtt és a munka befejezését követıen naponként ellenırizni kell. Az ellenırzés során meg kell gyızıdni: a helyiségek tisztaságáról, a berendezések, az eszközök és környezetük veszélytelenségérıl, a kijáratok, közlekedési utak szabadon tartásáról, a tőzoltó készülékek, felszerelések, valamint a közmőkapcsolók illetve nyitó-, zárószerkezeteinek akadálytalan megközelíthetıségérıl, ill. minden olyan eshetıségrıl, amely közvetlen tőz, vagy robbanásveszélyt jelenthet. Az ellenırzést az egyes munkaterületeken minden egyes dolgozó köteles elvégezni. A tapasztalt hiányosságokat az adott munkaterület helyi jelentenie kell. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hiányosságok megszüntetésérıl legjobb tudása szerint személyesen kell gondoskodnia.

11 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2. Tőzvédelmi szabályok megsértésével járó következmények 2.1. A munkahelyek azon dolgozóit, akik: a munkájukkal, a technológiai folyamattal összefüggı tőzvédelmi szabályokat, elıírásokat, a tőz esetén tanúsítandó magatartást, a tőzoltó eszközök használatát nem ismerik, illetıleg nem tartják be, azokat a tőzvédelmi hatóság, valamint a munkáltató a munkavégzéstıl - a szükséges ismeretek megszerzéséig - eltilthatja Azon Bérlıket, melyek jelen Szabályzatban foglaltakat nem teljesítik és ezzel a Kft. egészét vagy részét továbbá az ott tartózkodókat veszélyeztetik a Bérleti Szerzıdésben foglalt jogkövetkezmények terhelik A tőzvédelmi hatóság által megállapított szabályszegések esetén a szabálysértıvel szemben különbözı szankcionális intézkedéseket alkalmazhat, melyek súlyosabb esetekben tevékenységtıl történı eltiltással, engedélyek visszavonásával, valamint pénzbüntetéssel is járhatnak. 3. Tőzvédelmi helyzetre kiható változások 3.1. A tőzvédelmi helyzetre kiható változások( többek között): a Kft., PP CENTER ÉS GOLIPARK területén, a helyiségek: bıvítése, használatának megváltozása, ideiglenes, vagy végleges megszüntetése, stb. a tőzveszélyes gép, berendezés felállítása, alkalmazása, átalakítása, megszüntetése, stb A tőzvédelmi helyzetre kiható minden változást, illetve tevékenységet, annak bekövetkezése, illetve megkezdése elıtt legalább 30 nappal Tv.-i kötelezés esetén a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltó-parancsnokságnál történı idıbeni bejelentés érdekében- a Kft.-nél írásban be kell jelenteni. A bejelentés fontosabb tartalmi követelményei: kérelmezı, igénylı megnevezése tervezett tevékenység pontos helye (épületrész száma, szint stb.), technológia során felhasznált anyagok megnevezése és napi mennyisége, a technológia rövid leírása, telepítendı új berendezések gépkönyvének másolata, új tőzveszélyességi osztályba sorolás egyéb lényeges információk 3.3. Azon változások esetén, melyek hatósági engedélyekhez kötöttek, a szükséges hatósági engedélyek beszerzése (a Kft. és az igénylı között létrejött megállapodás szerint, egyéb esetben) a változtatást kérı, igénylı feladata.

12 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT 3.4. A tőzvédelmi helyzetre kiható változást elızetesen a Kft. -vel engedélyeztetni kell A tőzvédelmi helyzetre kiható változást, tevékenységet amennyiben az a létesítmény, épület, építmény, helyiség vagy szabadtér tőzveszélyességi osztályba sorolásának megváltozásával jár- a Kft. az illetékes tőzoltóság-nak (Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság) a változás bekövetkezése elıtt 15 nappal jelenti, az új tőzveszélyességi osztályba-sorolásra vonatkozó javaslat egyidejő megküldésével.

13 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT IV. Magatartási szabályok tőz esetén: Gazdasági és egyéni érdek főzıdik ahhoz, hogy a keletkezett tőzrıl a Kft., PP CENTER ÉS GOLIPARK területén tartózkodók, illetve a tőzoltók mielıbb tudomást szerezzenek. A gyors tőzjelzés esetén a benntartózkodó személyek menekülése, menekíthetısége könnyebben megoldható, a tőz kiterjedése, a személyi sérülés, illetve az anyagi kár kisebb lesz. 1. Mindenki aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét (pl. erıs füstképzıdést, éghetı gáz nagy mennyiségő szivárgását) észleli, köteles azt azonnal jelenteni a tőzoltóságnak a 105-ös, ill. az általános 112-es segélyhívó számon, mely tényrıl azonnal értesíteni kell a Kft. ügyvezetıjét a as mobil, továbbá a PP CENTER ÉS GOLIPARK épületeinek 24 órás felügyeletét ellátó HBSZ Kft. Ügyeletét a 1/ es vezetékes számokon. 2. Az eloltott vagy önmagától megszőnt tüzet is köteles mindenki jelezni. 3. A tőz jelzését követıen, amennyiben szükséges, értesíteni kell a mentıket és a rendırséget is. 4. A tőzjelzési kötelezettség elmulasztása, a megtévesztı tőzjelzés adása vagy a jelzés akadályozása szabálysértést valósít meg. 5. A tőzjelzés ingyenes, a segélykérı beszélgetés elsıbbséget élvez, minden más hívással szemben. 6. A tőzjelzéshez mindenki köteles a használatban lévı híradási vagy közlekedési eszközzel térítés nélkül segítséget nyújtani. 7. A rövid, világos, egyértelmő és pánikmentes tőzjelzés során az alábbi adatokat kell közölni: a tőzeset, káreset pontos helyét (címét) mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve emberélet van-e veszélyben a jelzı nevét, a jelzésre használt távbeszélı számát 8. Higgadtan, fegyelmezetten meg kell kezdeni a veszélyeztetett terület kiürítését, ott csak azok tartózkodhatnak, akik a tőzoltási feladatokban részt vesznek. A legfontosabb teendı a veszélyeztetett személyek mentése, elsısegélyben való részesítése és biztonságos helyre történı elvitele. 9. A munkavállalók kötelesek a tőz jelzésében, a tőzoltási tevékenységben, a mentési munkában - amennyiben az életveszéllyel nem jár, - a tıle elvárható módon részt venni. 10. Amennyiben lehetséges a tőz oltását azonnal meg kell kezdeni, a legközelebb elérhetı és az adott tőz oltására alkalmas tőzvédelmi felszereléssel. A tőz oltását

14 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT megszakítás nélkül folytatni kell a tőz teljes eloltásáig, illetve a tőzoltóság kivonulásáig, beavatkozásáig. 11. Az ajtó, ablak csukva tartásával meg kell akadályozni, illetve késleltetni kell a tőz továbbterjedését, egyben gondoskodni kell a keletkezett hı és füst elvezetésérıl. 12. Elektromos tőz esetén elıször feszültség mentesíteni kell, gáz tőznél pedig a gáz fıelzáró csapját kell lezárni. 13. A kíváncsiskodókat, továbbá azokat, akik a tőz oltásában nem tudnak részt venni, távol kell tartani a tőz helyszínétıl, fentiek vonuljanak a tőztıl biztonságos helyre, szabadba. 14. Biztosítani kell, hogy a tőzoltást végzık a területre, helyiségekbe bejuthassanak. 15. A tőzoltási feladat végrehajtásával egyidejőleg - amennyiben az szükséges - meg kell kezdeni a veszélyeztetett tárgyak biztonságos helyre történı elszállítását. A megmentett javak ırzésérıl gondoskodni kell. 16. A tőz- vagy káreset felszámolásának vezetıje a hivatásos tőzoltóegységek megérkezéséig a területen tartózkodó legmagasabb beosztású vezetı. A feladat ellátására köteles a tőzeset színhelyére menni, az oltásban személyesen közremőködni. A tőzoltóság kiérkezését követıen a tőzoltás vezetıje a kiérkezı hivatásos tőzoltóegység parancsnoka lesz. 17. A tőz- vagy káreset felszámolásának vezetıje, illetve a tőzoltás vezetıje: határozott, egyértelmő utasításokkal jelölje ki a helyszínen lévı egyes munkavállalók, személyek feladatait, utasítását mindenki köteles végrehajtani. 18. Aki a tőzoltásban felszólítás ellenére sem vesz részt, az oltásban való közremőködést megtagadja vagy felróhatóan elmulasztja, szabálysértést követ el. 19. Amennyiben a tőz helyszínén többen is jelen vannak, akkor szakmai ismeret és rátermettség alapján kell a feladatokat meghatározni. 20. A tőzoltó egység parancsnoka részére az irányítást át kell adni. Tájékoztatni kell az eddig végzett tőzoltási tevékenységrıl (ki vagy mi van veszélyben, mi és hol ég, van-e robbanásveszélyes anyag a helyiségben, hol található a vízszerzési hely, hol lehet áramtalanítani, a gázt elzárni, a helyiségbe veszély nélkül bejutni), közölni kell mindazt, ami a helyszínre vonatkozóan a tőzoltás szempontjából fontos. 21. A tőzeset keletkezési körülményeit az arra feljogosított hatóságok vizsgálják ki. Ennek érdekében:

15 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT A kár színhelyét a tőzvizsgálat vezetıjének intézkedéséig változatlanul kell hagyni a berendezési tárgyakat elmozdítani, a takarítást megkezdeni tilos. A vizsgálatot tartónak (tőzoltóság, rendırség) minden lehetséges adatot, felvilágosítást meg kell adni, biztosítani kell a végrehajtáshoz szükséges személyi (tanú) anyagi, technikai feltételt. A bizonyításhoz szükséges tárgyat, felszerelést, stb. a vizsgálatot végzı lefoglalhat. A tevékenység újbóli megindítását, a helyreállítást csak a vizsgálatot vezetı engedélyével lehet megkezdeni.

16 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT V. Tőzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás: 1. A tőzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából az anyagokat, illetıleg a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, helyiségeket, szabadtereket, tőzszakaszokat, épületet, létesítményt, stb. tőzveszélyességi osztályba kell sorolni. Fokozottan tőz és robbanásveszélyes (jelzése: A ) tőzveszélyességi osztályba tartozik: a) az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint fokozottan tőzveszélyes, illetve tőzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt, b) -az az anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító (iniciáló) gyújtásra, illetve más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet, - az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 C alatt van, vagy üzemi hımérséklete eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz Tü > Tlpnyt és Tü > 35 C, - az a gáz, gız, köd, amelynek alsó éghetıségi határértéke a levegı térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%, c) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot elıállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elı, d) a 100 m 3 /h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményő, lemezházas gázmérı(k) helyisége, e) az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy töltenek, és nincs hatékony szellıztetése. Tőz és robbanásveszélyes (jelzése: B ) tőzveszélyességi osztályba tartozik: a) az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint kevésbé tőzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt, b) -az a por, amely a levegıvel robbanásveszélyes keveréket képez, - az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 C, nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 C, vagy üzemi hımérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 C-kal csökkentett értéke, azaz Tü < Tlpnyt, Tü > Tlpnyt -20 C és Tü > 35 C, - az a gáz, gız, köd, amelynek alsó éghetıségi határértéke a levegı térfogatához viszonyítva 10%-nál nagyobb, c) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot elıállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben ezek az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elı,

17 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT d) a port vagy kismérető anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az elszívott anyag a levegıvel robbanásveszélyes keveréket képez. Tőzveszélyes (jelzése: C ) tőzveszélyességi osztályba tartozik: a) az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hımérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) legfeljebb 300 C, aa) a legalább 50 C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelıolajok és a világításra használatos petróleum, ab) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 C felett van, de legfeljebb 150 C, vagy üzemi hımérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 C-kal, de legfeljebb 50 C-kal kisebb, azaz Tü < Tlpnyt -20 C, Tü > Tlpnyt -50 C és Tü > 35 C, ac) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegı kivételével, b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot elıállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, c) az a közösségi épület, amelyben egy tőzszakasz befogadóképessége 500 fınél nagyobb, d) az üzemanyagtöltı állomások. Mérsékelten tőzveszélyes (jelölése: D ) tőzveszélyességi osztályba tartozik: a) az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hımérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 C-nál nagyobb, aa) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 C-nál magasabb, vagy üzemi hımérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 C-kal van, azaz Tü < Tlpnyt - 50 C és Tü > 35 C, ab) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetı anyagtartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot elıállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, továbbá, ahol nyílt lánggal üzemelı tüzelıberendezést használnak, c) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghetı anyagot 300 C felett dolgoznak fel, d) az a közösségi épület, amely nem tartozik a C tőzveszélyességi osztályba, e) az iroda-, lakó- és szállásépület, f) gépjármőtároló (építmény, szabadtér), g) állattartó helyiség. Nem tőzveszélyes (jelzése: E ) tőzveszélyességi osztályba tartozik: a) a nem éghetı anyag,

18 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol nem éghetı anyagot 300 C alatti hımérsékleten elıállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak vagy forgalomba hoznak. 2. A Bérlık kötelesek az általuk bérelt területre vonatkozó tőzveszélyességi osztályba sorolást (I. fejezet pontja szerint) elvégezni, továbbá azt a Kft. -nek a PP CENTER ÉS GOLIPARK tőzveszélyességi osztályba sorolásának naprakész állapotban történı tartásához átadni. A tőzveszélyességi osztályba sorolás megváltozását követıen is fennáll ezen kötelezettség. 3. A szabályzat 1-es számú melléklete részletesen tartalmazza a Kft., a PP CENTER és a GOLIPARK tőzveszélyességi osztályba- sorolását, mely szerint azok D azaz Mérsékelten tőzveszélyes" tőzveszélyességi osztályba tartoznak.

19 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT VI. A használatra vonatkozó általános tőzvédelmi szabályok: 1. Jelen Szabályzat hatálya alá esı területén az épületet, épületrészt, csak a használatbavételi (üzemeltetési, mőködési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelıen, a vonatkozó tőzvédelmi elıírások megtartásával szabad használni és abban csak a tőzállósági fokozatának, a tőzveszélyességi osztályba sorolásának megfelelı tevékenységet szabad végezni. 2. A tevékenységet csak a tőzvédelmi követelményeknek megfelelı szabadtéren, veszélyességi övezetben, helyiségben, tőzszakaszban, építményben szabad folytatni. 3. Éghetı folyadékkal, zsírral szennyezett éghetı hulladékot jól záró fedıvel ellátott, nem éghetı anyagú edényben kell győjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni illetve megsemmisíteni. 4. Az "A" és "B" tőzveszélyességi osztályba tartozó éghetı folyadékot alkalomszerően csak szabadban, vagy olyan jól szellıztetett helyiségben szabad használni, amelyben egyidejőleg gyújtóforrás nincs. 5. A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. 6. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban megengedett tőzterhelési értéket. 7. A helyiség szükség szerint az építmény, létesítmény bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tőz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó elıírásokra figyelmeztetı és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket, táblát kell elhelyezni. 8. A közmő nyitó és záró szerkezetét, a villamos szekrényeket, a tőzjelzı kézi jelzésadóját, továbbá a tőzvédelmi felszerelést eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat leszőkíteni még ideiglenesen sem szabad. 9. A közmő, kábel, stb. aknájában, kapcsoló szekrényében anyagot elhelyezni, azok nyílászáróit - javítást, karbantartást kivéve - kinyitni nem szabad. 10. A gépeket, berendezéseket a technológiai utasításukban foglaltaknak megfelelıen meg kell tisztítani a lerakódott szennyezıdéstıl. A tisztításra lehetıleg nem éghetı mosószert kell alkalmazni. 11. Üzemeltetés alatt az olyan helyiségek ajtaját, amelyek személyek tartózkodására szolgálnak, s egyben kiürítési célokat szolgálnak, lezárni, nem szabad. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külsı nyithatóságát a tőzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon minden esetben biztosítani kell. Belsı nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

20 PP INVENT KFT TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT 12. A Kft., PP CENTER ÉS GOLIPARK helyiségeiben tőzveszélyes tevékenységet a Szabályzat VI. fejezet 1. Tőzveszélyes tevékenység fı és alpontjai alapján szabad végezni. 13. A munkahelyeken a tevékenység befejezésekor meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely károsan befolyásolhatja a tőzvédelmi helyzetet, tőzet okozhat vagy annak oltását nehezíti. Meg kell gyızıdni a gép, berendezés és környezete veszélytelenségérıl. Intézkedni kell, hogy a terület belsı közlekedési útja, folyosója, lépcsıje szabadon maradjon, a kiürítési útvonal akadálytalanul használható legyen. 14. A munka során keletkezett éghetı hulladékot el kell távolítani. Meg kell gyızıdni a tőzoltó berendezés (jelzık, készülék, felszerelés, oltóanyag, stb.) akadálytalan megközelíthetıségérıl. 15. Tevékenység végeztével a villamos irodagépeket, a folyamatos mőködtetést nem kívánó számítógép egységeket, ventillátorokat, kávéfızıket, egyéb villamos berendezéseket az üzemmód kapcsolón kívüli leválasztó kapcsolóval, vagy a fali dugaszoló aljzatból való kihúzással is le kell választani a hálózatról. A leválasztásról a villamos készülékek kezelıinek kell gondoskodni. 1. Tőzveszélyes tevékenység: 1.1. Tőzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat, mindaddig amíg a tőz vagy robbanás veszélyt el nem hárították Alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységet csak elızetes írásbeli engedély (2. sz. melléklet) alapján szabad a Kft., PP CENTER és GOLIPARK területén végezni. A külsı vállalat által, valamint Bérlıi területen végzett tőzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedély kiadása a külsı vállalat vezetıjének, Bérlı munkahelyi vezetıjének, vagy az általuk megbízott személy feladata. Az engedélyt azonban a Kft. ügyvezetıjével láttamoztatni kell, aki ezt szükség esetén - a helyi sajátosságoknak megfelelı - tőzvédelmi elıírásokkal köteles kiegészíteni Minden egyéb esetben a Kft. ügyvezetıje engedélyezi az alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységet Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység idıpontját, helyét, leírását, a munkavégzı nevét és a tőzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tőzvédelmi elıírásokat, szabályokat Alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységnek minısül többek között: láng- és ívhegesztés, lángvágás, pb-gáz használata forrasztáshoz, benzinlámpa használata, esetenkénti festési munka tőz- és robbanásveszélyes festékkel,

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai 2 Általános elıírások a) tőzoltó készülék karbantartást kizárólag a hatóság által regisztrált karbantartó szervezet végezhet, b) A karbantartó szervezet irányítja és felel a karbantartó személy(ek) munkájáért,

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav favédelmi Kirendeltség Rónai Róbert tő. ırgy. 2016. február 23. Tőzvédelmi használati szabályok rendszere Tőzvédelmi feladatot ellátók képesítési követelménye

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

(Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.)

(Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.) A Kodolányi János Fıiskola TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA (Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.) Határozat száma: SZE 519/3.50/2008.(II.27.) Székesfehérvár, 2008. március 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET 1. Tőzvédelmi

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról utoljára módosítva hatályos: 2005.VI.5-35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (2) A Szabályzatnak a létesítésre vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseit új létesítménynél,

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása

Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM Egészségügyi Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4, telefon: (42)-404-411, fax: (42)-408-656, honlap: http://odin.de-efk.hu/ Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Tőzvédelmi Szabályzat Az AVKF szervezeti és mőködési szabályzatának V. 3. 16. sz. melléklete. 2006. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...2 2. A LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

ellenırzése. Részt vesz a munkahelyi munkavédelmi ellenırzéseken, szemléken, ellenırzi a szemlék jegyzıkönyveiben foglaltak végrehajtását.

ellenırzése. Részt vesz a munkahelyi munkavédelmi ellenırzéseken, szemléken, ellenırzi a szemlék jegyzıkönyveiben foglaltak végrehajtását. Bene Gábor fıelıadó (telefon 56510) Gazdasági Fıigazgatóság Munkabiztonsági Önálló Osztály A honlapunk címe: http://munkavedelem.unideb.hu Telefonszámok: városi fıvonal: (52) 255-880 telefax: (52) 255-595595

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl és a szakvizsga részletes szabályairól 1 32/1997. (V. 9.) BM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökrıl A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Békéscsabai Lakásszövetkezet

Békéscsabai Lakásszövetkezet Békéscsabai Lakásszövetkezet Iroda: 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. Telephely: 5600 Békéscsaba, Fövenyes utca 17. TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2011 Összeállította:. Nagy Zoltán energetikus. Uhrin Zoltán tőzvédelmi

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA ICECENTRUM Budapest, Homoktövis utca 1. 1046 TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2008. Készítette:Professional Business Consulting Kft. Budapest, Városligeti fasor 47. 49. 1071 2 A TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE

Részletesebben

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Balatonföldvár 2013. március 21. Lengyelfi László 6. 54. Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, műtárgyak,

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

Kövér Tamás. környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó 2009.07.16.

Kövér Tamás. környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó 2009.07.16. 1. fejezet:létesítés és használat tőzvédelmi szabályai - Alapfogalmak, jogszabályok, hatósági elıírások, - az anyagok tőzveszélyességi osztályba sorolása, tőzállósági fokozatok, tőzveszélyességi fokozatok,

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének 21/1996 (XII.30.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában Kocsis Krisztián kéményseprımester - Kéményseprı-ipari közszolgáltatás egységesítése - Mőszaki feladatok egyértelmősítése, fogalmak tisztázása

Részletesebben

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében Változás történt a tűzveszélyességi osztályok meghatározásánál. Már nem A, B, C, D, E tűzveszélyességi osztályú helyiségeket és szabadtereket találunk,

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 23/2009.(XI.25.) rendelete

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 23/2009.(XI.25.) rendelete MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 23/2009.(XI.25.) rendelete a kéményseprıipari kötelezı közszolgáltatás igénybevételérıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 29/2003.(XII. 10.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 29/2003.(XII. 10.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2003.(XII. 10.) számú rendelete a kötelezı kéményseprı- ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes A hatósági felügyelet célja: A szabályszerő közszolgáltatás megvalósításának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal)

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal) A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a 2001. november 8-i módosításokkal) Debrecen, 2001. HALLGATÓK BALESET-ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2 A Debreceni

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 26/2009.(XI. 27.) számú. rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének. 26/2009.(XI. 27.) számú. rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2012. május 1-tıl Egységesítve: 2012. április 30. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 26/2009.(XI. 27.) számú rendelete a kötelezı kéményseprı- ipari közszolgáltatásról (Módosításokkal

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. -ban, valamint

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG Jóváhagyom: Ügyvezetı igazgató MUNKAVÉDELEM A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNÉL 1. Munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei: A Munkavédelmi Törvény a munkáltató kötelességévé

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje

A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje H Á Z I R E N D T-98/2012 1. A házirendben foglalt szabályok betartása a Bordány Községi Önkormányzat tulajdonában álló Bordány belterület 522/1

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról a keszonmunkákról A munkavédelemrıl szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint a 39. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 -

Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007 - Tengelic Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA - 2007-1 A polgárok személyes adatainak védelme érdekében az 1992. évi LXVI. Tv. 30.. /1/ bekezdése alapján az alábbi (a

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Iktatószám: LEKIEDU-3011-2012 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1122 Budapest, Maros u. 19-21. Tűzvédelmi Szabályzat 2012 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

Horváth Lajos tq. alezredes. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tqzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék

Horváth Lajos tq. alezredes. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tqzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék Horváth Lajos tq. alezredes Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tqzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági

Részletesebben