SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

2 Szabályozási háttér: Az intézmény központi előírások hiányában a tulajdon védelme, valamint a felelősségi körök könnyű elhatárolhatósága érdekében, saját hatáskörében határozza meg a kulcsok kezelésével kapcsolatos feladatokat. Hatálya: A szabályozás kiterjed a Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ keretein belül működő Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményekre. A szabályzat életbe lépésének hatálya: július 1., mellyel egyidejűleg hatályát veszti minden más, kulcskezelésre és nyilvántartásra vonatkozó szabályozás. A szabályzat írásbeli rögzítéséért és évenkénti felülvizsgálatáért ill. jogszabály szerinti módosításáért felelős a mindenkori intézményvezető. 1. A szabályzat célja, hatálya, nyilvánossága A szabályzat célja: a kulcsok tárolási, kiadási- és visszavételi rendjének szabályozása, a kulcsokkal kapcsolatos felelősségi körök meghatározása, kódok kiadási- és visszavételi rendjének szabályozása, kódokkal (amennyiben vannak) kapcsolatos felelősségi körök meghatározása. A szabályzat személyi hatálya kiterjed az intézmény: vezetőjére, foglalkoztatottjaira. A szabályzat tartalmazza az intézmény: fő- és egyéb bejáratainak, egyéb helyiségeinek, külső telephelyeinek kulcsaira, kódjaira vonatkozó rendelkezéseket. A szabályzatot valamennyi érintett személlyel ismertetni kell. A szabályzat foglalkoztatottakkal való ismertetése az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy feladata. Az intézmény nyitásáért és bezárásáért felelős személyek nevét és beosztását az 1. sz. Melléklet tartalmazza. 2

3 2. Az intézmény fő és egyéb bejáratai kulcsainak kezelése Az intézmény fő- és egyéb bejáratainak kulcsai felcímkézett fali kulcstárolókon van elhelyezve. Ennek egy része tartalmazza az irodai, tanműhelyi kulcsokat, illetve azon egyen kulcsokat, amelyek a mosdókat, illetve a nem védett területek kulcsait tartalmazzák. Az iskolai gépjárművek és garázsok kulcsai, valamint a pótkulcsok zárt szekrényben kerültek elhelyezésre un. tűzdobozban a portán. Külön, zárt részen kerültek elhelyezésre azok a kulcsok, melyek a riasztóval védett területek kulcsait tartalmazzák. Az intézmény dolgozói rendelkeznek saját egységkulccsal amely, az iskola gyakran használt helységeit (tantermek) nyitja. Ezen kulcsok kiosztása a gondnok feladata. A kulcsok tárolása a portán történik. A kulcsok kiadása és visszavétele a portákon bonyolódik, a mellékelt hitelesített táblázatokat vezetve (2. sz. melléklet). Az iskola riasztórendszerrel van ellátva. A riasztórendszert kiépítő és üzemeltető cég az iskola kérésére építi be számítógépes rendszerébe a felvételre jogosultak nevét, zóna- és kódkiosztását. 3. Az intézményhez tartozó telephelyek kulcsainak kezelése A Kollégium kulcsai felcímkézett fali kulcstárolókon van tárolva. A tanulók lakószobáinak pótkulcsai szintén a fali táblán vannak elhelyezve. Az egyéb kulcsok felvételének rendjét a kollégium vezetőjének utasítása szabályozza. A pótkulcsok a kollégiumi gondnoknál vannak. 4. A kulcsok kezelésére vonatkozó szabályok Az iskola minden dolgozójának joga van valamely kulcs használatához. Ahhoz a helyiséghez biztosítani kell a kulcsot, melyben feladatvégzéséhez munkaidejének nagy részét tölti, ill. ha egyéb helyiségekben hivatalos dolga van. A zárt termek kulcsainak átvételét az órát tartó tanár aláírásával igazolja a portán található Kulcs átvétel nyilvántartás füzetbe (2. sz. melléklettel összhangban). 3

4 A szinteken takarító dolgozóknak minden helységbe biztosítani kell a bejutást. A takarító személyzet munkaidő kezdésekor a területéhez tartozó valamennyi kulcsot felveszi a portáról, melyet a munka befejeztével, vagy a munkaidő lejárta előtt köteles oda leadni. A karbantartó személyzet minden területre rendelkezik bejutási, kulcsfelvételi engedéllyel. A kulcsok kezelésére vonatkozó egyéb szabályokat, tárolásuk rendjét a Vagyonvédelmi szabályzat, ill. a szolgálatos portások munkaköri leírása tartalmazza. A portán szolgálatot teljesítő személy felelős az intézmény kulcsainak biztonságos tárolásáért, a m eglétéért, valamint az 2. számú mellékletben szereplő Kulcs átvétel nyilvántartás pontos vezetéséért. A kulcsok átvételének nyilvántartását a kulcs felvevője rögzíti a Kulcs átvétel nyilvántartás -ban, melyet a portaszolgálat ellenőriz. A nyilvántartás segítségével nyomon lehet követni a különböző helyek kulcsainak útját a nap folyamán (felvételi időpont, felvevő, leadási időpont). 5. Pótkulcsok biztosítása, tárolása A pótkulcsok biztosítását másolással oldja meg az intézmény. A személyvédelem, magán- és intézményi vagyon megóvása érdekében a pótkulcsok a portán találhatók. Selejtezést külön nem vezet az intézmény, viszont a zárak és ennek kapcsán a kulcsok cseréje bejegyzésre kerül a portai szolgálati naplóba. 6. A kulcsszükséglet felmérése, beszerzése A kulcsszükséglet felmérését az intézményvezető utasítására a karbantartási csoportvezető legalább félévente elvégzi a feladatellátás és a zavartalan működés biztosítása érdekében. A kulcsok beszerzése az intézményvezető jóváhagyásával történhet. Az új kulcsok átvételéről a nyilvántartást az intézményüzemeltetésiszervezetvezető vezeti. 4

5 7. A kulcs nyilvántartás A kulcs nyilvántartás vezetésével az intézményvezető a 3. számú melléklet alapján meghatározott személyt bízza meg. A kulcs-nyilvántartást pontosan, naprakészen kell vezetni. A kulcs nyilvántartást sorszámozott oldalú füzetben kell vezetni (2. sz. melléklet alapján). A kulcs nyilvántartás kötelező tartalmi elemei: a kulcs példányszáma, melyik helyiség zárához tartozó kulcs, az átvevő neve, munkaköre, az átvétel időpontja, a visszaadás időpontja, a visszaadó aláírása, az átvevő aláírása. 8. A kód nyilvántartás Különösen védett helyiségekbe való bejutáshoz egyéni kód állhat rendelkezésre. Az iskola bejáratai ajtók és kerítéskapuk nyitásának rendje minden esetben a szolgálat-ellátáshoz ill. a napi munkavégzéshez igazodik. A kód kiosztása az intézményvezető irányítására, utasítására történhet. A kód nyilvántartás vezetésével az intézmény vezetője a 4. számú mellékletben meghatározott személyt bízza meg. A biztonsági rendszer karbantartását az Quali-Top Kft. végzi. A kapcsolatot, az észlelt meghibásodást a portások jelzik az intézményüzemeltetési-szervezetvezető felé. 10. Egyéb szabályok A kulcsokat különösen indokolt esetben a tárolási helyükről el lehet vinni. Különösen indokolt eset például a tűz keletkezése, ahol a gyors intézkedés életet és vagyont menthet. A kulcsok tárolási helyre történő visszaviteléről a különleges helyzetet követő napon gondoskodni kell. Amennyiben az intézményvezető úgy rendelkezik, hogy dolgozó 5

6 munkája végzéséhez kulcsot kapjon (pl. intézmény zárása-nyitása céljából), akkor a jogviszony megszűnésekor a kilépő dolgozónak a nála lévő kulcsot vissza kell szolgáltatnia, a portaszolgálatnak a leszámolásuk napján kell leadni. Amennyiben kóddal rendelkezik, annak törléséről, cseréjéről a portás gondoskodik az intézményüzemeltetésiszervezetvezető közreműködésével. Az intézményvezető évente legalább egy alkalommal ellenőrzi a kulcsok használati rendjét, a jelen szabályzatban foglaltak betartását. A Kulcs átvétel nyilvántartás 1 évig történő megőrzése javasolt. 11. Felelősségi szabályok A kulcs-kódhasználat szabályainak betartásáért, valamint a rábízott kulcsok használatáért minden kulcs illetve kódhasználó fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. A szabályok megsértőivel szemben ezért a fegyelmi felelősség szabályait kell alkalmazni. Ha a dolgozó elveszti a nála lévő kulcsot, köteles azonnal jelezni felettesének. Az elvesztés körülményeit a gazdasági vezető tisztázza, illetve megvizsgálja a munkavállaló felelősségét. Ha a kulcs elvesztése visszaéléshez vezet, akkor az összes forgalomban lévő kulcsot vissza kell vonni, és le kell cserélni a zárat. 12. Záró rendelkezések A szabályzat az elfogadása napján lép hatályba, s rendelkezéseit a szabályzat hatályon kívül helyezéséig kell alkalmazni. A Kulcsnyilvántartás Szabályzata az iskola minden dolgozójára vonatkozik. A Szabályzatot az iskola minden dolgozói részére elérhető helyen kell kifüggeszti az intézmény tanári szoba, tanműhely illetve az iskola honlapján megjeleníti. Miskolc, július 01. nap.. Dr. Kavecsánszki Gyula mint a Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ fogadó intézményének igazgatója 6

7 1. SZÁMÚ MELLÉKLET A NYITÁSÉRT ZÁRÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK ISKOLA Név Beosztás KOLLÉGIUM Név Beosztás 7

8 2. SZÁMÚ MELLÉKLET KULCS ÁTVÉTEL NYILVÁNTARTÁS Dátum Idő Kulcs Felvevő Dátum Idő Kulcs Átvevő 8

9 3. SZÁMÚ MELLÉKLET A KULCS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉVEL MEGBÍZOTT SZEMÉLY Az intézményvezető az alábbi személyt (személyeket) bízza meg a kulcs nyilvántartás vezetésével: a kulcs-nyilvántartást. Nevű,..beosztású személynek kell vezetni. A kulcs-nyilvántartást végző személy akadályoztatása esetén a kulcs-nyilvántartást. Nevű. beosztású személynek kell vezetni... Intézményvezető 9

10 4. SZÁMÚ MELLÉKLET A KÓD NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉVEL MEGBÍZOTT SZEMÉLY Az intézményvezető az alábbi személyt (személyeket) bízza meg a kód nyilvántartás vezetésével: a kód-nyilvántartást. Nevű,..beosztású személynek kell vezetni. A kód-nyilvántartást végző személy akadályoztatása esetén a kulcsnyilvántartást. Nevű. beosztású személynek kell vezetni... Intézményvezető 10

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET 2013 1 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról 8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elnökség által elfogadva: 2013. január 16. Közgyűlés által elfogadva: 2013. január 21. 1 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés 1./

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így :

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így : A PÉCSI VÁROSI TENISZ CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM BUDAPEST, UZSOKI U. 34/A 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. Jogszabályi háttér...6 2. Az SZMSZ legitimációja, nyilvánossága...6 3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.

Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. KÖZP-00960-030/2012. Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben