TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 ICECENTRUM Budapest, Homoktövis utca TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette:Professional Business Consulting Kft. Budapest, Városligeti fasor

2 2 A TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE Az ICECENTRUM (továbbiakban: Icecentrum) 1046 Budapest, Homoktövis utca 1.területére, az Icecentrumot üzemeltetı Sportfan Kft. ügyvezetı igazgatója (1046 Budapest, Homoktövis utca 1. A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló évi XXXI. törvény, valamint a módosított 30/1996. (XII.6) BM rendelet alapján kiadja a Tőzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) és annak mellékleteit. A Szabályzatban foglaltakat az abban meghatározott feladatkörben az Icecentrum üzemeltetését ellátó szervezet, szerzıdéses jogviszony keretében biztonsági és üzemeltetési feladatokat végzı gazdálkodó szervezet (szolgáltatók), egyéb más tevékenységet végzık, ( kereskedelmi, vendéglátó és szórakoztató, a bérlık) valamennyi vezetıje és beosztottja, továbbá az elızı felsorolás szerint tevékenységet végzı magánszemélyek kötelesek végrehajtani, illetve végrehajtatni. A Szabályzat elıírásainak figyelmen kívül hagyása, vagy be nem tartása esetén a felelıs személy(ek) fegyelmi jogkörben történı felelısségre vonását, illetve a szerzıdésben megállapított szankciók alkalmazását rendeljük el, indokolt esetben pedig tőzvédelmi szabálysértési, büntetıeljárás lefolytatását kezdeményezzük. A létesítmény tőzvédelmének irányítását, felügyeletét és képviseletét az üzemeltetı látja el. A Szabályzat hatálya kiterjed az Icecentrum épületére, mőtárgyaira, szabad területeire, az Icecentrum területén tevékenységet végzı minden alkalmazottjára, munkavállalójára és vele szerzıdéses, vagy egyéb jogviszonyban lévı személyekre, valamint a létesítményben sportolóként, vásárlóként, vendégként, ügyfélként megjelenı személyekre az alapvetı tőzvédelmi-biztonsági elıírások, továbbá a tőzvédelemre vonatkozó tájékoztatás és figyelemfelhívás (jelzı-, figyelemfelhívó táblák, szóbeli figyelmeztetés stb.) mértékében és körében. Nem tárgya a Szabályzatnak az Icecentrum területén az ott mőködtetett üzletekben, vendéglátó ipari - és szórakoztató, illetve egyéb jellegő szolgáltatást végzı egységekben, végzett más tevékenység részletes tőzvédelmi szabályozása, és tőzvédelmi használati elıírások meghatározása és betartatása, amely a bérleti szerzıdések alapján (jelen Szabályzat szempontjainak figyelembevételével) a bérlık feladata. A Szabályzatban megfogalmazott, a bérlıkre vonatkozó általános elıírásokat a bérlemények területén és azok vonatkozásában a bérlıknek érvényre kell juttatniuk. A Szabályzatban meg nem határozott, elıre nem látható tőzvédelmi követelmények és feltételek vonatkozásában a mindenkor érvényben lévı jogszabályok és kötelezı érvényő mőszaki normatívák elıírásai, továbbá a tőzoltóság útmutatásai az irányadók.

3 3 Az Icecentrum 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet alapján TŐZVESZÉLYES (jelzése: C ) tőzveszélyességi osztályba tartozik Jelen szeptember 01.-vel lép hatályba. Budapest ügyvezetı igazgató

4 4 I. A SPORTLÉTESÍTMÉNY / JÉGCSARNOK / ÜZEMELTETİ KFT. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE SZERINT MUNKAKÖRT BETÖLTİK, SZOLGÁLTATÁST ELLÁTÓK TŐZBIZTONSÁGGAL ÖSSZEFÜGGİ UTASÍTÁSI, INTÉZKEDÉSI, ÉSZREVÉTELEZÉSI HATÁSKÖREI ÉS VÉGREHAJTÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Ügyvezetı Igazgató Biztosítja az Icecentrum tőzvédelmi tevékenységéhez szükséges személyi, anyagi és tárgyi feltételeket Dönt a tőzvédelmi stratégiai, illetve jelentıs anyagi kihatásokkal járó kérdésekben Az Icecentrum területén az ügyvezetı igazgató tőzvédelemmel kapcsolatos operatív feladatait az alkalmazottak útján látja el Létesítményvezetı A létesítmény tőzbiztonságáért felelıs vezetı, aki a tőzvédelemmel kapcsolatban teljes körő felügyeleti, észrevételezési, valamint veszélyhelyzetet jelentı körülmény esetén annak megszüntetése érdekében teljes körő utasítási hatáskörrel rendelkezik Tőzvédelmi feladatait az ilyen szolgáltatás végzésére jogosult gazdálkodó szervezet közremőködésével látja el Feladatkörében: Megszervezi, felügyeli és végrehajtatja az Icecentrum tevékenységével összefüggı tőzvédelmi feladatokat Gondoskodik a tevékenységét érintı tőzvédelmi iratok (Tőzvédelmi Szabályzat, tőzveszélyességi osztályba sorolás, tőzriadó terv) elkészítésérıl, kiadásáról, aktuális módosításáról vagy kiegészítésérıl A tőzvédelmi elıírások és követelmények teljesítése érdekében az ügyvezetı igazgatóival történı elızetes egyeztetésnek megfelelıen biztosítja a tőzvédelmi feladatok ellátásához szükséges anyagi, technikai és személyi feltételeket Az éves költségvetés összeállításánál felmérést készít a beruházást, beszerzést, felülvizsgálatot, karbantartást, képesítési követelményt, egyéb tőzvédelmi szolgáltatást igénylı (pl. oktatás, tőzvédelmi szakvizsga lebonyolítása, stb.) esedékes, elengedhetetlen, szükségszerő és a koncepcionálisan tervezett fejlesztés alapján indokolt költségkihatásokról Elrendeli a Tőzriadó Terv gyakorlását.

5 Meghatározza az irányítása alá tartozó szervezet vezetıinek és alkalmazottainak tőzvédelemmel összefüggı feladatait, hatáskörét, ellenırzési kötelezettségét, az elvégzett ellenırzésekrıl szóló beszámolások rendjét Az irányítása alá rendelt vezetık, valamint a biztonsági és üzemeltetési szolgáltatást végzı gazdálkodó szervezetek vezetıinek bevonásával intézkedik, indokolt esetben közvetlen utasítást ad szabályozással ellentétes, jogszabálysértı körülmények, illetve tőz- vagy robbanásveszélyes állapot, veszélyhelyzet megszüntetésére Közvetlenül vagy megbízottja utján kapcsolatot tart az illetékes tőzoltószervekkel Részt vesz a létesítmény területén megtartásra kerülı tőzvédelmi szakhatósági és hatósági eljárásokon, gyakorolja az ügyféli jogokat. Akadályoztatása esetén írásban megbízott képviselıt jelöl ki A tőzvédelmi szolgáltató szervezet közremőködésével gondoskodik arról, hogy az Icecentrum területén a tőzvédelmi helyzetre, valamint a tőzoltás feltételeire kiható változás bekövetkezésének bejelentése annak megtörténte elıtt legalább 15 nappal az illetékes önkormányzati tőzoltóparancsnokság felé megtörténjen A tőzvédelmi eljárások során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében gyakorolja a döntési intézkedési jogokat Az Icecentrum tőzvédelmi ügyeinek ellátására erre jogosult külsı szervezettel, vállalkozással szerzıdést köt, amelynek keretében meghatározza a tőzvédelmi szolgáltató szervezet feladatait, hatáskörét, ellenırzési és beszámolási kötelezettségeit A beépített tőzvédelmi berendezések (automatikus tőzjelzı berendezés, tőzoltó felszerelés, stb.) rendszeres ellenırzéseinek, karbantartásainak ellátására erre jogosult külsı szervezettel, vállalkozással szerzıdést köt, amelynek keretében meghatározza a szolgáltató feladatait, ellenırzési és beszámolási kötelezettségeit Gondoskodik az elektromos és villámvédelmi berendezések esedékes felülvizsgálatának megtartásáról Dönt a tőzvédelmi szolgáltató szervezet, illetve a saját irányítású és más szolgáltató szervezetek, valamint az Icecentrum területén egyéb tevékenységet végzık, bérlık közt felmerülı, a tőzvédelmet érintı vitás kérdésekben Gondoskodik az esetleg keletkezı tőzeset tanulságai alapján a hasonló esetek megelızése érdekében szükséges intézkedések megtételérıl Engedélyezi a tőzvédelmi költségkeretek felhasználását, illetve váratlan, elıre nem látható tőzvédelmi kiadások felmerülése esetén gondoskodik azok fedezetérıl Véleményezi, illetve megbízottjával (szerzıdött tőzvédelmi szervezettel) véleményezteti az Icecentrumot érintı beruházások tőzvédelmi vonzatait A létesítmény tőzvédelmi helyzetérıl a tulajdonost évente, illetve szükség szerinti gyakorisággal tájékoztatja.

6 Hatáskörét meghaladó, tőzvédelmi intézkedések, szerzıdés-módosítások vagy bontások, valamint felelısségre vonások végrehajtását a tulajdonosnál kezdeményezi Mőszaki Vezetı A létesítmény tőzvédelmi berendezései és azok mőködéséhez kapcsolódó technikai berendezésék tárgyi és személyi üzemeltetési feltételeinek biztosításáért felelıs vezetı A feladatkörével kapcsolatosan bekövetkezı és az Icecentrum tőzbiztonságát jelentısen érintı eseményekrıl haladéktalanul tájékoztatja a tulajdonost Feladatkörében a Szabályzatban meghatározott mőszaki, üzemeltetési, tőzbiztonsági követelmények teljesülését teljeskörő felügyeleti, észrevételi és intézkedési hatáskörrel biztosítja Az épület felügyeleti rendszer, a tőzjelzı központ, a tőzvédelmi berendezések és vezérlıegységei rendeltetésszerő mőködtetésének biztosításával gondoskodik a Jégcsarnok folyamatos tőzvédelmi felügyeletének ellátásáról, valamint a tőzesetnél szükségessé váló intézkedések végrehajtásáról. Rendszeres koordinációs és együttmőködési kapcsolatot tart a tőzvédelmi szakmai feladatokat ellátó szolgáltatóval Biztosítja, hogy az elektronikus épület felügyeleti rendszer adat szolgáltatását (a tőzszakaszban található jellemzı éghetı anyagok fajtája, tömege; toxikus anyagok jelenléte, felszabadulása; áramütés veszélye; robbanás veszély; egyéb veszélyeztetı körülmény) a diszpécserszolgálat részére Irányítja a biztonsági szolgálat és a karbantartási javítási munkák tőzvédelmi feladatellátását, valamint a karbantartási szolgáltatást végzı szervezetet Biztosítja a biztonsági szolgálat tőzvédelmi feladatellátásának személyi és tárgyi feltételeit Folyamatosan figyelemmel kíséri a létesítmény villamos hálózatának, villamos és egyéb gépi berendezéseinek állapotát, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatos tőzvédelmi használati szabályok betartását Nyilvántartást vezet a tőzvédelmi berendezések, villamos berendezések és a villámvédelmi berendezések idıszakos felülvizsgálatáról karbantartásáról és javításáról Minden esetben felülvizsgálja, véleményezi, kiegészíti és jóváhagyja az alkalomszerő tőzveszélyes cselekmények végzésének engedélyeit, szükség esetén ehhez a tőzvédelmi szolgáltató szervezet közremőködését kéri Közremőködik az Icecentrum területén az engedélyezett mőködés körétıl eltérı eseti nagy létszámú rendezvények (pl. vásár; rendezvény stb./ megtartásával kapcsolatos tőzvédelmi felügyeleti biztonsági feltételek meghatározásában.

7 Tőzvédelmi szakvizsgához kötött üzemeltetési munkakörben csak tőzvédelmi szakvizsgával rendelkezı személyt foglalkoztat A tőzvédelmi szolgáltató szervezet felügyeletével és észrevételeinek figyelembevételével gondoskodik arról, hogy az Icecentrum üzemeltetést végzı Sportfan Kft. alkalmazottai, a szolgáltatók és a bérlık a Szabályzatában elıírtakat maradéktalanul betartsák Közremőködik az Icecentrum Tőzriadó terve évenkénti gyakorlásának végrehajtásánál Részt vesz a létesítmény területén megtartott tőzvédelmi szakhatósági és hatósági eljárásokon A tőzvédelmi szolgáltató szervezet közremőködésével gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó munkaterületen a tőzvédelmi helyzetre, valamint a tőzoltás feltételeire kiható változás bekövetkezésének bejelentése annak megtörténte elıtt legalább 15 nappal az illetékes önkormányzati tőzoltó parancsnokság felé megtörténjen A beépített tőzvédelmi berendezések mőködıképességének ellenırzésére szolgáló napló vezetését megköveteli és felügyeli. A biztonsági szolgálat a tőzvédelmi berendezések rendellenes mőködésére vonatkozó jelzése (a rendellenesség naplóban történı bejegyzése) esetén a rendszer mőködıképességének helyreállítására a szükséges intézkedéseket megteszi A beépített tőzvédelmi berendezések mőködıképességének napi ellenırzésére szolgáló naplóba minden esetben bejegyzi a (meghibásodásokkal, javításokkal, felújításokkal, átalakításokkal, karbantartással, tőzveszélyes cselekmény végzésével, stb.) kapcsolatban tőzjelzı rendszer területi hatástalanítására, a tőzjelzés esetén automatikusan induló vezérlések kizárására kézi üzemmódra történı átállítására valamint azok újbóli készenlétbe helyezésének visszaállítására vonatkozó utasításait Közremőködik a Jégcsarnok területén az engedélyezett mőködés körétıl eltérı eseti nagy létszámú rendezvények / például vásár / megtartásával kapcsolatos tőzvédelmi felügyeleti biztonsági feltételek meghatározásában Biztosítja az eseti rendezvények megtartására adott engedélyeiben elıírt, valamint az ideiglenesen automatikus tőzvédelem nélküli területeken a tőzvédelmi felügyeleti követelmények érvényesülését.

8 A létesítmény tőzvédelmi felügyeletének, a Szabályzatban meghatározott tőzvédelmi magatartás betartásának, valamint az Icecentrum kiürítésének, illetve a Tőzriadó terv gyakorlati végrehajtásának biztosításáról Intézkedik a területükön rendszeresített, sérült vagy mőködıdés képtelenné vált tőzvédelmi berendezések és eszközök szükségszerő pótlásáról, vagy javítatásáról A napi munka befejezésekor gondoskodik a Szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tőzvédelmi használati szabályok megtartásának ellenırzésérıl, a szabálytalanságok megszüntetésérıl Tőzveszély vagy robbanás veszélyes helyzet kialakulása, vagy az eredményezı körülmény esetén intézkedik a tőzvédelmi szolgáltatást végzı szervezet egyidejő tájékoztatása mellett intézkedik az Icecentrum területén mindennemő tevékenység megszüntetésére. A tőz és robbanásveszélyt elıidézı körülményt a szükséges módon (pld. áramtalaníts, szellıztetés stb.) megszőnteti Tőzeset bekövetkezése esetén a testi épség veszélyeztetése nélkül intézkedik a rendelkezésre álló eszközökkel a tőz oltásának megkezdésére és a veszélyben lévı személyek mentésére. Intézkedik a tőzesetnek a tőzoltóság és a biztonsági szolgálat felé történı jelzésére. A tőzoltóság kiérkezése után a tőzoltás vezetı utasításának megfelelıen közremőködik a tőz oltásában Az eloltott tőzrıl is minden esetben kötelesek értesíteni a tőzoltóságot Az Icecentrum üzemeltetését szervezeti felépítés alapján irányító vezetık Az irányításuk alá rendelt munkaterület tőzvédelmének közvetlen felelısei A munkaterületre vonatkozó, használati szabályok betartásának feltételeit biztosítják, azok érvényesítését folyamatosan figyelemmel kísérik és megkövetelik A fennálló tőzvédelmi hiányosságokat hatáskörükben megszüntetik, intézkedési lehetıség hiányában az ügyvezetı igazgatót, a tőzvédelmet befolyásoló körülményrıl értesítik, és a szükséges intézkedést kezdeményezik Elısegítik, hogy a dolgozók megismerjék a tőzvédelmi szabályokat, elıírásokat A létesítmény tőzvédelmi irányítását és felügyeletét ellátó ügyvezetı igazgató és a tőzvédelmi szolgáltató szervezet munkáját elısegítik, útmutatását betartják Az ügyvezetı igazgató irányítása alá tartozó tőzvédelmi szolgáltatónak tőzvédelmi felügyeleti, észrevételi tevékenységét biztosítják, felkérésére szükség szerint intézkednek Munkaterületükön kizárólag tőzvédelmi oktatásban részesült új belépı dolgozót alkalmaznak.

9 Gondoskodnak az irányításuk alá tartozó alkalmazottak évenkénti tőzvédelmi újraoktatásának, továbbképzésének megtartásáról, valamint a tőzriadóterv évenkénti gyakorlásán való részvételérıl A napi munka befejezésekor gondoskodnak a Szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tőzvédelmi használati szabályok megtartásának ellenırzésérıl, a szabálytalanságok megszüntetésérıl Az ügyvezetı igazgató felé intézkednek a területükön rendszeresített, sérült vagy mőködésképtelenné vált tőzvédelmi berendezések és eszközök szükségszerő pótlásáról, vagy javításáról Távollétük esetén a tőzvédelmi feladatok ellátására felelıs személyt jelölnek ki A tőzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben csak érvényes szakvizsgával rendelkezı és továbbképzésben részesült személyt foglalkoztatnak Az irányításuk alá tartozó területen keletkezett eloltott vagy önmagától kialudt tőzesetrıl haladéktalanul értesítik a diszpécsert A Icecentrum üzemeltetését végzı szervezet beosztott alkalmazottainak tőzvédelmi feladatai A vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, jelen Szabályzatban rögzített, valamint a tőzvédelmi oktatások során ismertetett elıírásokat maradéktalanul betartják. A munkába álláskor, valamint éves gyakorisággal tőzvédelmi oktatáson és újraoktatáson kötelesek részt venni Munkahelyükön tapasztalt tőzvédelmi hiányosságokról azonnal értesítik a munkahelyi vezetıt, vagy a terület irányításával megbízott személyt Tőzveszély vagy robbanás veszélyes helyzet kialakulása vagy azt eredményezı körülmény esetén a munkavégzést azonnal beszüntetik. A tőz- és robbanásveszélyt elıidézı körülményt a szükséges módon (áramtalanítás, szellıztetés,stb.) megszőntetik Tőzeset bekövetkezése esetén a rendelkezésre álló eszközökkel lehetıség szerint a tőz oltását, illetve a veszélyben lévı személyek mentését megkezdik. A tőzesetnek a tőzoltóság és a biztonsági szolgálat felé történı jelzésérıl azonnal intézkednek. A tőzoltóság megérkezése után a tőzoltást vezetı utasításainak megfelelıen a tőzoltásban hatékonyan közremőködnek Az eloltott tőzrıl is minden esetben kötelesek értesíteni a munkahelyi vezetıt, távollétében az általa kijelölt, irányítással megbízott személyt A tőzvédelmi szabályokra vonatkozóan a munkahelyi vezetı és a tőzvédelmi szolgáltatást ellátó szervezet képviselıjének utasításait, instrukcióit kötelesek maradéktalanul végrehajtani.

10 Biztonsági szolgálat Feladatkörükben: - A beépített tőzvédelmi berendezések felügyeletének és kezelésének irányításával megbízott munkatársak. - Tőzvédelmi feladataikat az ügyvezetı igazgató irányításával végzik Kötelesek a tőzjelzı berendezés mőködését és a tőzjelzı központ kezelését teljes körően megismerni, illetve a berendezést telepítı rendszergazda részérıl megtartott erre vonatkozó oktatáson részt venni. Az oktatáson való részvételt, valamint a mőködéssel és kezeléssel kapcsolatos tudnivalók megismerését és megértését az oktatási naplóban aláírásukkal igazolják Kötelesek oktatás keretében megismerni, és készség szinten elsajátítani a beépített tőzvédelmi berendezések, valamint az épületfelügyeleti rendszer kezelését és vezérléseit Gondoskodnak a 9/2008. (II.22) ÖTM rendelet alapján a beépített, automatikus mőködéső tőzvédelmi berendezések mőködıképességének napi ellenırzésérıl és naplózásáról Gondoskodnak az automatikus tőzvédelmi berendezések ügyvezetı igazgató által meghatározott idıszakos hatástalanításáról, újbóli üzembe helyezésérıl, valamint ezek naplóba és a tőzoltóság felé történı bejegyzésérıl. A tőzjelzı rendszer területi hatástalanítását, valamint a tőzjelzés esetén automatikusan induló vezérlések kizárását a kézi üzemmódra történı átállítását, továbbá azok újbóli készenlétbe helyezését kizárólag az ügyvezetı igazgató naplóbejegyzése vagy a tőzoltás vezetı utasítása alapján végezheti el Folyamatos információs és tájékoztatási munkakapcsolat keretében a tőzvédelmi feladatellátás során együttmőködnek a biztonsági szolgálatvezetıvel Az automatikus tőzjelzı berendezés központjába beérkezı tőzjelzéskor szükség esetén kötelesek a rendszer kezelését személyesen átvenni, illetıleg a biztonsági szolgálatvezetı közremőködésével utasítani a biztonsági szolgálat helyszíni felügyeletet ellátó alkalmazottait a jelzés helyszínének, illetve az esemény körülményeinek felülvizsgálatára Végrehajtják a Tőzriadó tervben elıírt intézkedéseket, a helyszíni felügyeletet ellátóktól a biztonsági szolgálatvezetı közremőködésével kapott információk alapján.

11 Tőz esetén, a biztonsági szolgálat közremőködésével, fogadják a tőzoltás vezetıt. Annak utasítása alapján kötelesek elvégezni a szükséges vezérléseket, illetıleg utasítást adni a meghatározott feladatok végrehajtására A tudomásukra jutott tőzrıl a lehetı legrövidebb idın belül tájékoztatják az ügyvezetı igazgatót Tőzvédelmi szolgáltatást végzı gazdálkodó szervezet Feladatait jelen Szabályzatban foglaltakon alapulóan a szolgáltatásra vonatkozó érvényes szerzıdés határozza meg A tőzvédelmi felügyeleti és észrevételezési hatásköre a létesítmény teljes területére, és valamennyi szervezeti egységére kiterjed, kivéve a bérlemények területét. Az intézkedési kötelezettségeket és feladatokat a Szabályzat határozza meg. A szakmai megítélés alapján halaszthatatlannak minısített, közvetlen utasítást igénylı intézkedések végrehajtását a szolgáltató az ügyvezetı igazgatónál kezdeményezi A szolgáltató feladatkörében gondoskodik: Az Icecentrum területére, valamint az Icecentrum beosztott vezetıi, alkalmazottai, a szolgáltató szervezetek és a bérlık tőzvédelmi feladataira vonatkozó jelen Szabályzatban foglalt elıírások megvalósításának figyelemmel kísérésérıl A kézi tőzoltókészülékek szükség szerinti beszerzésének, cseréjének és selejtezésének végrehajtásáról A kézi tőzoltó készülékek és tőzcsapszerelvények jogszabályban meghatározott felülvizsgálatának és karbantartásának elvégeztetésérıl A beépített automatikus mőködtetéső tőzvédelmi / jelzı, oltó, hıés füstelvezetı, füstmentességet, tőzgátlást biztosító stb. / berendezések külön szerzıdésben meghatározott félévenkénti vagy szükségszerő felülvizsgálatának és karbantartásának elvégeztetésérıl A tőzvédelmi tiltó, jelzı, figyelmeztetı és tájékoztató táblák meglétérıl és pótlásáról Az elektromos és villámvédelmi berendezések esedékes felülvizsgálatának megtartásáról, valamint a felülvizsgálat során megállapított hiányosságok megszüntetésének elvégzésérıl Az Icecentrum alkalmazásában lévı új belépı munkavállalók és a szerzıdött alvállalkozók munkatársai oktatásáról és az évenkénti ismétlıdı tőzvédelmi oktatás / továbbképzés / megtartásáról és nyilvántartásáról.

12 Figyelemmel kíséri A tőzvédelmi berendezések és az ahhoz tartozó egységek biztonságos mőködését. A mőködést akadályozó, a közvetlen módon szemrevételezéssel észlelhetı körülmények észlelése esetén a szükséges intézkedést megteszi, illetve megtételét kezdeményezi A létesítmény területén tevékenységet végzı külsı munkavállalók tevékenységét, illetve az azzal kapcsolatos tőzvédelmi elıírások betartását A tőzvédelmi helyzetre kiható változásokat, a tőzvédelmi hatóság felé elıírt bejelentési kötelezettség iratait elkészíti és az ügyvezetı igazgatónak elıterjeszti Tőzvédelmi feladatai ellátása során Gondoskodik a Szabályzat és mellékletei / Tőzveszélyességi osztályba sorolás, Tőzriadó Terv / szükség szerinti aktualizálásáról a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelıen Az Icecentrum területén havi gyakorisággal tőzvédelmi bejárást tart és megállapításai alapján javaslatot tesz, és segítséget nyújt a feltárt hiányosságok megszüntetésére Kimutatást vezet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett alkalmazottakról, figyelemmel kíséri a szakvizsgák meglétét és az esedékes továbbképzések határidejét Figyelmezteti a Szabályzatot és az általános tőzvédelmi elıírásokat megsértıket Indokolt esetben javaslatot tesz a tőzvédelmi elıírások betartását elmulasztókkal szembeni szankciók alkalmazására Részt vesz a tőzvédelmi szakhatóság és hatóság eljárásain Az ügyvezetı igazgató felé javaslatot tesz az általa tapasztalt, valamint a tőzvédelmi hatóság által megállapított hiányosságok megszüntetésének lehetıségeire és módjára Az ügyvezetı igazgató elızetes felkérésére, a vele egyeztetett idıpontban, tőzvédelmi szakmai szempontból felülvizsgálja és véleményezi a létesítmény területére vonatkozóan kiadott alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységek engedélyeit, és részére javaslatot tesz az engedély kiegészítésére vagy a munkavégzés feltételeinek megteremtéséig az engedély visszavonására.

13 Közremőködik az Icecentrum területén az engedélyezett mőködés körétıl eltérı eseti nagy létszámú rendezvények (pl. vásár; rendezvény stb.) megtartásával kapcsolatos tőzvédelmi felügyeleti biztonsági feltételek meghatározásában valamint a kiürítés elısegítésében Felügyeli a tárolási, a használati tőzvédelmi szabályok betartását, a közlekedési, kiürítési útvonalak meglétét, szabadon hagyását, a közmő fıkapcsolók és szakaszoló elzárók /elektromos, gáz, víz /, a tőzoltó készülékek és eszközök akadálytalan megközelíthetıségét Végzi a vonatkozó szabvány elıírása alapján a készenlétben tartott kézi tőzoltó készülékek negyedéves szemrevételezéssel történı vizsgálatát Elıkészíti, megszervezi és dokumentálja a létesítmény Tőzriadó tervének évenkénti gyakoroltatását Ellenırzi a munkaterületek zárásával és elhagyásával kapcsolatos feladatok végrehajtását Évente írásban értékeli a létesítmény tőzvédelmi helyzetét, megállapításai alapján javaslatot tesz a szükséges tőzbiztonsági intézkedésekre. AZ İRZÉSI VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZOLGÁLTATÓ FELADATAI 1.8. A biztonsági szolgáltatást végzı gazdálkodó szervezet A szolgáltatás végzésére vonatkozó érvényes szerzıdésben meghatározottak szerint biztosítja az Icecentrum közös használatú területein a folyamatos tőzvédelmi felügyeletet (a központi ügyeletet, a területi helyszíni felügyeletet, a létesítmény teljes területének rendszeres bejárását), tőzeset bekövetkezése, észlelése esetén az információközlés, tájékoztatás és a kiürítés, illetve menekülés érdekében szükségessé váló helyszíni intézkedések végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeit Meghatározza és az érintettek részére a tőzvédelmi feladatok teljesítésére vonatkozóan kiadja a szolgálatellátás rendjét, annak végrehajtását figyelemmel kíséri és betartását megköveteli A feladatteljesítés gyakorlati végrehajtását a mindenkor beosztott ügyeletes biztonsági szolgálatvezetı útján látja el A tőzvédelmi szolgáltatás ellátásával kapcsolatos ügyekben egyeztetı koordinációs kapcsolatot tart az Icecentrum ügyvezetı igazgatójával, valamint a tőzvédelmi szolgáltatást végzı szervezettel.

14 A feladatellátás során a szolgálatellátást akadályozó problémák felmerülése esetén a Biztonsági Igazgatónál az Icecentrum hatáskörébe tartozó intézkedések, végrehajtását kezdeményezi A szolgáltatás tőzbiztonsággal összefüggı tapasztalatairól szükség szerint, de legalább negyedévente szóban és évente írásban tájékoztatást ad az ügyvezetı igazgatónak Gondoskodik arról, hogy a szolgáltatást végzı alkalmazottak az Icecentrum Szabályzatában foglaltak rájuk vonatkozó elıírásait megismerjék, továbbá arról, hogy a létesítmény szabadterületeire, épületeire, a helyiségek elhelyezkedésére vonatkozóan teljes körő részletes helyismerettel rendelkezzenek Biztosítja, hogy a szolgáltatást végzık a munkavégzés (alkalmazás) megkezdése elıtt, majd évente az ismeretszint fenntartása érdekében ismétlıdıen a Sportfan Kft. szervezésében megtartott és írásban dokumentált oktatáson vegyenek részt Ügyeletes biztonsági szolgálatvezetık Megszervezik az Icecentrum tőzvédelmi felügyeletét is ellátó biztonsági szolgálatellátást Irányítják, felügyelik az ügyeletet ellátók tőzvédelmi tevékenységét Maradéktalanul betartják és betartatják az elıírt szolgálati rendet Folyamatos információs és tájékoztatási munkakapcsolat keretében a tőzvédelmi szolgáltatás és feladatellátás során együttmőködnek a biztonsági szolgálattal Az automatikus tőzjelzı berendezés központjába érkezı tőzjelzés esetén a biztonsági szolgálattól kapott tájékoztatás alapján a biztonsági szolgálat hírközlı, kommunikációs eszközeinek igénybevételével utasítják a helyszíni felügyeletet ellátó személyeket a jelzés helyszínének felülvizsgálatára, illetve az esemény körülményeinek felderítésére. A helyszíni felügyeletet ellátóktól kapott információ alapján tájékoztatják a diszpécser szolgálatot a tapasztaltakról, a tőzesetrıl vagy a téves jelzésrıl Tőz és egyéb rendkívüli esemény során a S mellékletét képzı Tőzriadó terv elıírásai szerint utasítást adnak és irányítják az Icecentrum kiürítését Elısegítik és megkövetelik, hogy az irányításuk alá tartozók készségszinten megismerjék a szolgálatellátással kapcsolatos tőzvédelmi feladatokat Biztosítják, hogy a szolgálatot ellátó alkalmazottak munkába állásuk elıtt, majd évente ismétlıdıen tőzvédelmi oktatáson vegyenek részt Csak tőzvédelmi oktatásban részesült, a létesítmény szabadterületeire, épületeire, a helyiségek elhelyezésére vonatkozóan teljes körő helyismerettel rendelkezı, alkalmazottak szolgálatellátását engedélyezik.

15 A tudomásukra jutott eloltott tőzrıl haladéktalanul tájékoztatják a diszpécserszolgálatot Saját hatáskörben, illetve a tőzoltás vezetı utasítása alapján a biztonsági szolgálatnál nyilvántartott és ırzött kulcsok segítségével kinyitják, illetve intézkednek a tőz által érintett bérlemény nyitására A biztonsági szolgáltatást végzı gazdálkodó szervezet alkalmazottai Az Icecentrum helyszíni tőzvédelmi felügyeletét a biztonsági szolgálatvezetı irányításával látják el Maradéktalanul betartják a biztonsági szolgálatvezetı utasításait és a tőzvédelmi szolgálatellátás rendjét Folyamatosan figyelemmel kísérik az Icecentrum mőködési rendjét és az általuk felügyelt helyszín történéseit A tőzveszélyes cselekménynek minısülı munkavégzés befejezésére, illetve a területrıl történı távozásra vonatkozó bejelentés esetén -soron kívül felülvizsgálják a helyszínt. Meggyızıdnek arról, hogy nem maradt-e gyújtási veszélyt jelentı tőzgóc. Szabálytalanság esetén a munkát végzınek felhívják a figyelmét a hiányosság megszőntetésére. Intézkedésük akadályoztatása esetén a biztonsági szolgálat vezetıjétıl segítséget kérnek, szükség esetén a mőszaki szolgálat vagy a tőzvédelmi szolgáltatást végzı szervezet közremőködését kérik A vonatkozó tőzvédelmi szabályok megsértıit (például a tiltott helyen dohányzókat, a közlekedési útvonalat leszőkítıket, pirotechnikai termékkel vagy egyéb eszközzel és anyaggal gyújtási veszélyt elıidézıket, a tőzvédelmi eszközöket és berendezéseket rongálókat stb.) figyelmeztetik és a szabályok betartását érvényesítik. Intézkedésük akadályoztatása esetén a szabálytalanság jellegének megfelelıen a biztonsági szolgálat vezetıjétıl segítséget kérnek, vagy a mőszaki szolgálat, illetve a tőzvédelmi szolgáltatást végzı szervezet közremőködését kérik A biztonsági szolgálatvezetı utasítása alapján (tőzjelzés esetén) felülvizsgálják az általa megjelölt helyszínt. Tapasztaltaikról a szolgálati rend elıírásainak megfelelıen tájékoztatják a biztonsági szolgálatvezetıt, vagy közvetlenül a biztonsági szolgálatot. Tőz esetén az ügyeletes biztonsági szolgálatvezetı utasításának megfelelıen fogadják a kiérkezı tőzoltóegységeket, a tőzoltás vezetıt a diszpécserközpontba irányítják Tőz és egyéb rendkívüli esemény során segítséget nyújtanak és iránymutatást adnak, hogy a helyszínen tartózkodók a veszélyeztetett helyrıl minél elıbb eltávozzanak. A továbbiakban végrehajtják a biztonsági szolgálatvezetı utasításait, valamint a tőzriadó tervben részükre meghatározott feladatokat Kezdeti, kialakuló tőz esetén a rendelkezésre álló eszközökkel (kézi tőzoltó készülék igénybevételével, vagy fali tőzcsap használatával) eloltják a tüzet Az eloltott tőzrıl is minden esetben kötelesek értesíteni a biztonsági szolgálatvezetıt, vagy közvetlenül a diszpécserszolgálatot.

16 Nagy hıfejlıdéssel és füstképzıdéssel járó tüzek oltása nem kezdhetı meg, ez a megfelelı védıfelszereléssel rendelkezı tőzoltóság feladata. ÉPÜLET FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZİ SZOLGÁLTATÓK FELADATAI Karbantartási, javítási, üzemfenntartási feladatokat ellátó szolgáltató Felelıs az Icecentrum területén részérıl végzett javítási és karbantartási tevékenység tőzbiztonsági feltételeinek biztosításáért Tőzvédelmi feladatait az ügyvezetı igazgató irányításával látja el A szolgáltatás végzésére vonatkozó érvényes szerzıdésben és a Szabályzatban meghatározottak szerint biztosítja, hogy az Icecentrumban tevékenységet végzık megismerjék a létesítmény rájuk vonatkozó tőzvédelmi használati szabályait Meghatározza a megbízása, utasítása alapján elvégzésre kerülı munkavégzés (javítás, karbantartás, átalakítás stb.) tőzvédelmi feltételeit A feladatellátás során a munkavégzést akadályozó problémák felmerülése esetén az ügyvezetı igazgatónál a Sportfan Kft. hatáskörébe tartozó intézkedések végrehajtását kezdeményezi Gondoskodik arról, hogy a szolgáltatást végzı alkalmazottak az Icecentrum Szabályzatának rájuk vonatkozó elıírásait megismerjék Biztosítja, hogy a rendszeres szolgáltatást végzık az alkalmazásuk elıtt, majd évente az ismeretszint fenntartása érdekében ismétlıdıen a Sportfan Kft. szervezésében megtartott és írásban dokumentált tőzvédelmi oktatáson vegyenek részt Csak oktatásban részesült alkalmazott munkavégzését engedélyezi Tőzveszélyes cselekménynek (hegesztés, lángvágás, szikraképzıdéssel járó gyorsvágás, forrasztás, nyílt lánggal járó melegítés stb.) minısülı tevékenységre írásos engedélyt ad ki. Az engedélyre vonatkozóan teljes körően betartatja az alábbiakat: a.) Az engedélyt az ügyvezetı igazgatóval láttamoztatnia kell, aki ezt szükség szerint a helyi sajátosságoknak megfelelı tőzvédelmi elıírásokkal kiegészíti. b.) A tőzveszélyes cselekmény végzésérıl a területileg illetékes vezetıt, bérlıt vagy a területet használót is elızetesen tájékoztatnia kell (aki az engedélyben szükség szerinti észrevételeit írásban megteszi, tudomásvételét és észrevételeit aláírásával igazolja). c.) Az alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység idıpontját, helyét, leírását, a munkavégzı nevét és tőzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén (pl. hegesztés) a bizonyítvány számát,

17 17 valamint a vonatkozó tőzvédelmi szabályokat és elıírásokat (pl. a környezetben lévı éghetı anyagok védelmének módját, a készenlétbe helyezett oltóeszközöket, a munkavégzést követıen a helyszín átvizsgálásának módját, idıpontjait, stb.), az érintett vezetık aláírását. d.) Tőzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben és foglalkozási ágakban (pl.: hegesztık, nyílt láng használatát végzık, A és B tőzveszélyességi osztályba tarozó anyagokkal tevékenységet végzık és munkájukat irányítók) csak érvényes szakvizsgával rendelkezı személyt foglalkoztat. e.) A tőzveszélyes tevékenység végzése során a munka megkezdésétıl annak befejezéséig felügyeletet köteles biztosítani. f.) Biztosítja, hogy a szakvizsgához kötött tevékenység végzése során a vizsgát igazoló bizonylat a helyszínen rendelkezésre álljon. g.) A tőzveszélyes cselekmény végzésére kiadott engedély 1 példányát nyilvántartás céljából az ügyvezetı igazgató részére átadja. h.) A tőzveszélyes cselekmény végzésére vonatkozó engedélyhez csatolja a munkát végzık tőzvédelmi szakvizsga bizonyítványának másolatát. i.) Biztosítja a javítási, karbantartási munkavégzés helyszínére történı belépés engedélyezését és jóváhagyását. j.) Biztosítja a tőzveszélyes cselekmények biztonságos végzésének helyszíni tárgyi feltételeit (pl.: szükség esetén az éghetı anyagok eltávolítását, nedvesítését, a szomszédos helyiségek átvizsgálását, éghetı vagy robbanásveszélyes gázok szabadtérbe jutása esetén a gázkoncentráció mérést stb.) és a munkavégzés során kialakítható tőz oltásához alkalmas eszközöket. k.) A munkavégzést követıen felülvizsgálja a helyszínt, hogy nem maradt-e gyújtási veszélyt jelentı tőzgóc. l.) A tőzveszélyes cselekménynek minısülı munkavégzés befejezését a munkaterületrıl történı távozást minden esetben bejelenti az ügyvezetı igazgatónak, vagy a munkaterület vezetıjének, illetve a biztonsági szolgálat ügyeletes vezetıjének Karbantartási, javítási, üzemfenntartási feladatokat ellátó szolgáltató alkalmazottai Jelen szabályzatban rögzített, rájuk vonatkozó, valamint a tőzvédelmi oktatások során ismertetett elıírásokat maradéktalanul betartják. A munkába álláskor, valamint rendszeres munkavégzés esetén éves gyakorisággal tőzvédelmi oktatáson és újraoktatáson kötelesek részt venni Munkavégzésük során tapasztalt tőzvédelmi hiányosságokról veszélyhelyzetet jelentı körülményekrıl haladéktalanul értesítik a munkát elrendelı vezetıt, távollétében vagy akadályoztatása esetén az ügyvezetı igazgatót.

18 Tőzveszély vagy robbanás veszélyes helyzet kialakulása vagy azt eredményezı körülmény esetén a munkavégzést azonnal beszüntetik. A tőz- és robbanásveszélyt elıidézı körülményt a szükséges módon (áramtalanítás; szellıztetés stb.) megszőntetik Tőzeset bekövetkezése esetén a rendelkezésre álló eszközökkel lehetıség szerint a tőz oltását megkezdik. A tőzesetnek a tőzoltóság és a biztonsági szolgálat felé történı jelzésérıl azonnal intézkednek Az eloltott tőzrıl is minden esetben kötelesek értesíteni a munkát elrendelı vezetıt, és az ügyvezetı igazgatót A tőzvédelmi szabályokra vonatkozóan a munkát elrendelı vezetı, az ügyvezetı igazgató, a tőzvédelmi szolgáltatást ellátó szervezet képviselıjének utasításait, instrukcióit kötelesek maradéktalanul végrehajtani Takarítást végzı szolgáltató Felelıs az Icecentrum területén részérıl végzett takarítási tevékenység tőzbiztonsági feltételeinek biztosításáért A szolgáltatás végzésére vonatkozó érvényes szerzıdésben és a Szabályzatban meghatározottak szerint biztosítja, hogy az Icecentrumban tevékenységet végzık megismerjék a létesítmény rájuk vonatkozó tőzvédelmi használati szabályait Meghatározza a megbízása, utasítása alapján elvégzésre kerülı munkavégzés (a munkaterületre történı belépés, zárás, alkalmazható tisztítószerek stb.) tőzvédelmi feltételeit A feladatellátás során a munkavégzést akadályozó problémák felmerülése esetén a ügyvezetı igazgatónál a Sportfan Kft. hatáskörébe tartozó intézkedések végrehajtását kezdeményezi Gondoskodik arról, hogy a szolgáltatást végzı alkalmazottak az Icecentrum Szabályzatának rájuk vonatkozó elıírásait megismerjék Biztosítja, hogy a rendszeres szolgáltatást végzık a alkalmazásuk elıtt, majd évente az ismeretszint fenntartása érdekében ismétlıdıen a Sportfan Kft. szervezésében megtartott és írásban dokumentált tőzvédelmi oktatáson vegyenek részt Csak oktatásban részesült alkalmazott munkavégzését engedélyezi Takarítást végzı szolgáltató alkalmazottai Jelen szabályzatban rögzített, rájuk vonatkozó, valamint a tőzvédelmi oktatások során ismertetett elıírásokat maradéktalanul betartják. A munkába álláskor, valamint rendszeres munkavégzés esetén éves gyakorisággal tőzvédelmi oktatáson és újraoktatáson kötelesek részt venni.

19 Munkavégzésük során tapasztalt tőzvédelmi hiányosságokról veszélyhelyzetet jelentı körülményekrıl haladéktalanul értesítik a munkát elrendelı vezetıt, távollétében vagy akadályoztatása esetén az ügyvezetı igazgatót Tőzveszély vagy robbanás veszélyes helyzet kialakulása vagy azt eredményezı körülmény esetén a munkavégzést azonnal beszüntetik. A tőz- és robbanásveszélyt elıidézı körülményt a szükséges módon (áramtalanítás; szellıztetés, stb.) megszőntetik Tőzeset bekövetkezése esetén a rendelkezésre álló eszközökkel lehetıség szerint a tőz oltását megkezdik. A tőzesetnek a tőzoltóság és a biztonsági szolgálat felé történı jelzésérıl azonnal intézkednek Az eloltott tőzrıl is minden esetben kötelesek értesíteni a munkát elrendelı vezetıt, és az ügyvezetı igazgatót A tőzvédelmi szabályokra vonatkozóan a munkát elrendelı vezetı, az ügyvezetı igazgató, a tőzvédelmi szolgáltatást ellátó szervezet képviselıjének utasításait, instrukcióit kötelesek maradéktalanul végrehajtani. BÉRLİK ÉS A BÉRLETI JOGVISZONY ALAPJÁN TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓK (ALKALMAZOTTAK) ÁLTALÁNOS TŐZVÉDELMI FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGI Üzlethelyiség, üzlettér tevékenység jellegének megfelelı kialakítása A tőzvédelmi hatóság részérıl meghatározott és az Icecentrum létesítése során megvalósított egységes tőzbiztonság fenntartása érdekében a bérbeadott helyiségek és üzletterek bérlıi igények szerinti kialakítása, átalakítása, térelválasztások, dekorációk, reklámhordozók, burkolatok beépítése kizárólag a tulajdonos írásbeli engedélyével és az általa meghatározott feltételek érvényesítésével történhet Az üzletek kialakításának szempontjait a bérlı köteles a tulajdonos részérıl kijelölt bérlı- koordinátorral egyeztetni, részére mindennemő információt elızetesen rendelkezésére bocsátani, útmutatásait maradéktalanul figyelembe venni Az üzletekben kereskedelmi tevékenység kizárólag az egységre vonatkozó érvényes mőködési engedély birtokában végezhetı A bérlı köteles az üzletben folytatott kereskedelmi szolgáltatási tevékenység jellegének megváltoztatására irányuló szándékát az ügyvezetı igazgatónak elızetesen bejelenteni és a változás tőzvédelmi feltételeit vele egyeztetni Valamennyi üzletre és az ott végzett tevékenységre általánosan érvényes tőzvédelmi használati szabályok

20 A bérlı az üzlet mőködésével összefüggı valamennyi tőzvédelmi jogszabályi elıírás és kötelezettség betartásáért korlátlanul felelıs Feladatkörében köteles jelen Tőzvédelmi Szabályzatnak részére átadott általánosan érvényes kivonatában foglaltakat betartani és valamennyi alkalmazottjával betartatni Köteles meghatározni a foglalkoztatottak munkavégzésének és magatartási elvárásainak tőzvédelmi feltételeit és azokat, valamint a Szabályzat kivonatos részét valamennyiükkel ismertetni. Az ismertetést a jogszabályi elıírásnak megfelelıen oktatás formájában kell megtartani. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóba kell rögzíteni és azt az érintettek aláírásával is igazolni szükséges. A tőzbiztonság érdekében az ismeretek szinten tartására évente ismétlıdı oktatások megtartására is kerüljön sor Az 5 fınél több személyt foglalkoztató bérlıknek, illetve gazdálkodó szervezeteknek a módosított 30/1996.(XII.6.) BM rendeletben elıírt tartalmi és formai követelményeket kielégítı az üzletre és az ottani tevékenységre vonatkozó helyi Tőzvédelmi Szabályzatot kell készíteni. A kisebb létszámot foglalkoztatók esetében formai követelmények betartása nem kötelezı, viszont az üzletekre vonatkozó tőzvédelmi követelményeket ebben az esetben is írásban kell rögzíteni, például házirend formájában. A szabályozás mindkét esetben a központi Tőzvédelmi Szabályzat elıírásainak figyelembevételével történjen Az üzletekben a 9/2008.(II. 22) ÖTM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban foglalt követelményeket kielégítı minden megkezdett 200 m 2 után 1 db. (üzletenként legalább 1 db) A-B-C tőzosztályú, minimálisan 34A jelő és 183B jelő egységtőz oltására alkalmas kézi tőzoltó készüléket kell elhelyezni Elektromos energia csak a tulajdonos részérıl rendelkezésre bocsátott elektromos hálózatról vehetı igénybe, a meghatározott teljesítményhatáron belül Tilos a hálózat és a hálózat védelmi egységeinek (pl.: kismegszakító, biztosítékok) tulajdonos engedélye nélküli átalakítása vagy ideiglenes hálózat kiépítése és használata Az üzletek áramtalanítására szolgáló kapcsolók szabványos jelölésérıl a bérlınek gondoskodni kell Az üzletekben a kereskedelmi szolgáltató tevékenység céljára éghetı gázt tartalmazó palack alkalmazása tilos! Földgáz csak a tulajdonos részérıl biztosított, engedélyével kiépített és részérıl felhasználásra engedélyezett vezetékrıl, illetve hálózatról vehetı igénybe. A gázelzáró szerelvényt a bérlıknek szabványos módon jelölni kell Az üzlethelyiségen belül, a jogszabályokban elıírt, valamennyi tőzvédelmi jelzı, figyelemfelhívó és magatartásra utaló szabványos jelzést a bérlınek biztosítania kell. Az üzlethelyiségben lévı vezetékes telefonnál a diszpécserszolgálat telefonszámát, valamint a tőzoltóság 105-ös hívószámát TŐZJELZÉS! felirattal jól láthatóan jelölni kell.

21 Az üzletek berendezésénél, a kereskedelmi tevékenység végzésénél, valamint a reklámok elhelyezésénél tilos a beépített tőzjelzı berendezés érzékelıit eltakarni, leárnyékolni, azoknál mechanikai sérülést elıidézni A tőzjelzı berendezéssel védett területeken a téves jelzések elkerülése érdekében kerülni kell az intenzív hı- és légáramlást, a porképzıdést, az aeroszol, a gız és a füstkibocsátást Az üzletek használatával és a tevékenység végzésével összefüggésben, a beépített tőzvédelmi berendezéseknél szükségessé váló átalakítások és módosítások kizárólag a tulajdonossal egyeztetett, általa jóváhagyott és a tőzvédelmi hatóság részérıl engedélyezett terveknek és elıírásoknak megfelelıen végezhetık Az üzletek építészeti átalakítása, összenyitása, leválasztása, álmennyezet építése, bontása, stb. kizárólag a tulajdonossal egyeztetett, általa jóváhagyott terveknek megfelelıen és a tőzoltóság egyetértı szakvéleménye szerint végezhetı A tervek elkészíttetése és a szükséges engedélyek, jóváhagyások beszerzése a bérlı feladata Az üzletekben csak kifogástalan mőszaki állapotú berendezések és eszközök használhatók A kereskedelmi szolgáltató tevékenység végzéséhez szükséges, a bérlık tulajdonában lévı és általuk beépített berendezések tőzvédelmi jogszabályokban elıírt idıszakos felülvizsgálatáról és karbantartásáról, valamint az elvégzésüket igazoló nyilvántartások vezetésérıl a bérlık gondoskodnak Tilos az üzletekben a dohányzás, a nyílt láng használata, vagy egyéb a mőködéshez nem tartozó gyújtóforrás alkalmazása Tőzveszélyes cselekmény csak a Szabályzat II. fejezetében meghatározott feltételeket kielégítı engedély megléte esetén és annak elıírásai szerint végezhetı Az üzletekben A és B tőzveszélyességi osztályba tartozó anyag, éghetı folyadék, vagy a mőködési engedélyben meghatározott áruk körébe nem tartozó ilyen anyagot tartalmazó termékek, továbbá robbanóanyag vagy pirotechnikai termék még átmenetileg sem tárolható Vendéglátó üzletekben a mőködés körétıl eltérı eseti nagy létszámú rendezvény (például: vásár) csak a tulajdonos jóváhagyásával, a tőzvédelmi hatóság elızetes tájékoztatása mellett, annak jóváhagyásával vagy engedélyében meghatározott feltételekkel tartható. II. TŐZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE ÉS ENGEDÉLYEZÉSE 2.1 Állandó jellegő tőzveszélyes tevékenység végzése a létesítmény területén nem történik.

22 Alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés) elızetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelı feladata. 2.3 A külsı szolgáltató szervezet, vállalkozó, illetve az alkalmazásukban lévı személy által végzett tőzveszélyes tevékenységre az engedély kiadása a külsı vállalat igazgatójának (vezetıjének) a feladata. Írásos engedélyre akkor is szőkség van, amennyiben a vállalkozó saját maga végzi a tőzveszélyes tevékenységet. Az engedélyt az ügyvezetı igazgatóval láttamoztatni kell, aki ezt szükség szerint a helyi sajátosságoknak megfelelı tőzvédelmi elıírásokkal a tőzvédelmi szolgáltató szervezet véleményének figyelembevételével kiegészíti. A tőzveszélyes cselekmény végzésérıl a területileg illetékes vezetıt, bérlıt vagy a területet használót is elızetesen tájékoztatni kell. A területi vezetı az engedélyben szükség szerinti észrevételeit írásban megteszi, tudomásvételét és észrevételeit aláírásával igazolja. 2.4 Az alkalomszerő tőzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység idıpontját, helyét, leírását, a munkavégzı nevét és tőzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén ( pl. hegesztés) a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tőzvédelmi szabályokat és elıírásokat ( pld. a környezetben lévı éghetı anyagok védelmének módját, a készenlétbe helyezett oltóeszközöket, a munkavégzést követıen a helyszín átvizsgálásának módját, idıpontjait, stb. ), az érintett vezetık aláírását. 2.5 Jogszabályban meghatározott tőzveszélyes tevékenységet ( pld. hegesztés ) csak érvényes tőzvédelmi szakvizsgával rendelkezı, egyéb tőzveszélyes tevékenységet a tőzvédelmi szabályokra, elıírásokra kioktatott személy végezhet. 2.6 A tőzveszélyes tevékenység végzése során a munka megkezdésétıl annak befejezéséig a munkát elrendelı a felügyeletet köteles biztosítani. 2.7 A tőzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelı (munkát végzı vállalkozó, cég ) az ott keletkezhetı tőz oltására alkalmas tőzoltó felszerelést, készülékeket köteles biztosítani. 2.8 A tőzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégzı a helyszínt és annak környezetét tőzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését a munkaterület vezetıjének (bérlınek, használónak) az engedélyezıknek, továbbá az engedély kiegészítését végzı Mőszaki Igazgatónak és a biztonsági szolgálat ügyeletes vezetıjének be kell jelenteni. 2.9 A létesítmény területén végzett tőzveszélyes tevékenység ( pl. hegesztés, benzinlámpával forrasztás, stb.) során a munkavégzés szabályainak betartását a tőzvédelmi szolgáltatást végzı szervezet helyszíntıl és idıponttól függetlenül jogosult ellenırizni. III. TŐZVÉDELMI SZAKVIZSGA

23 A Sportfan Kft. szervezetéhez tartozó az Icecentrum területén feladatot ellátó dolgozók (alkalmazottak) tőzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágakban és munkakörben tevékenységet nem végeznek. 3.2 A létesítmény területén szolgáltatás keretében munkát végzı valamennyi gazdálkodó szervezet 53/2005.(XI. 10.) BM rendeletben elıírt a tőzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágakban és munkakörökben csak érvényes szakvizsgával rendelkezı munkavállalót alkalmazhat. IV. A TŐZVÉDELMI FELVILÁGOSÍTÁS, OKTATÁS 4.1 Az Icecentrum üzemeltetését végzı szervezet minden alkalmazottját, illetve a létesítmény területén jogviszony alapján tevékenységet végzı személyt a munkába állást vagy a tevékenység végzésének megkezdését megelızıen, továbbá évente legalább egy alkalommal a munkakörének megfelelı tőzvédelmi oktatásban ( továbbképzésben ) kell részesíteni. 4.2 Az üzemeltetést munkaviszony vagy szolgáltatás keretében végzı valamennyi alkalmazott tőzvédelmi oktatásról a munkahelyi vezetı és a szolgáltatásért felelıs vezetı gondoskodik. 4.3 Az oktatáson való részvétel minden alkalmazott számára kötelezı, a valamilyen okból távolmaradókat pótoktatásban kell részesíteni. A pótoktatás összevontan is szervezhetı. Az oktatást a munkahelyi vezetı és az Icecentrum területén tevékenységet végzı szolgáltató kezdeményezésére a tőzvédelmi szolgáltatást végzı szervezet végzi. A bérleti jogviszony alapján tevékenységet végzık Szabályzat szempontjait kielégítı tőzvédelmi szakmai oktatásról és továbbképzésrıl a bérlı köteles gondoskodni. 4.4 A munkakörével kapcsolatos tőzvédelmi tudnivalókat, a tőzjelzés lehetıségeit, a tőzoltókészülékek használatát nem ismerı alkalmazott részére soron kívüli oktatást (továbbképzést ) kell tartani. 4.5 Az elızıeken túlmenıen soron kívüli ( rendkívüli ) tőzvédelmi oktatást kell elrendelni, illetve megtartani : Új típusú tőzvédelmi vagy tőzoltó készülék, berendezés, eszköz készenlétbe állítása esetén A tőzvédelmi elıírásokat megszegıkkel szemben Ha olyan tőzeset keletkezik, amelyben szerepet játszott a tőzvédelmi elıírások megsértése. 4.6 A tőzvédelmi továbbképzéseket, oktatásokat az erre rendszeresített győjtıben ( füzetben, naplóban ) nyílván kell tartani. A nyilvántartásban rögzíteni kell az oktatás: Idıpontját.

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav favédelmi Kirendeltség Rónai Róbert tő. ırgy. 2016. február 23. Tőzvédelmi használati szabályok rendszere Tőzvédelmi feladatot ellátók képesítési követelménye

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

ellenırzése. Részt vesz a munkahelyi munkavédelmi ellenırzéseken, szemléken, ellenırzi a szemlék jegyzıkönyveiben foglaltak végrehajtását.

ellenırzése. Részt vesz a munkahelyi munkavédelmi ellenırzéseken, szemléken, ellenırzi a szemlék jegyzıkönyveiben foglaltak végrehajtását. Bene Gábor fıelıadó (telefon 56510) Gazdasági Fıigazgatóság Munkabiztonsági Önálló Osztály A honlapunk címe: http://munkavedelem.unideb.hu Telefonszámok: városi fıvonal: (52) 255-880 telefax: (52) 255-595595

Részletesebben

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai 2 Általános elıírások a) tőzoltó készülék karbantartást kizárólag a hatóság által regisztrált karbantartó szervezet végezhet, b) A karbantartó szervezet irányítja és felel a karbantartó személy(ek) munkájáért,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása

Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM Egészségügyi Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4, telefon: (42)-404-411, fax: (42)-408-656, honlap: http://odin.de-efk.hu/ Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László biztosításának jogi háttere Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László Rendezvények biztosításának szabályozása A jogi hátteret az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet adja Ez a rendelet

Részletesebben

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG Jóváhagyom: Ügyvezetı igazgató MUNKAVÉDELEM A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNÉL 1. Munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei: A Munkavédelmi Törvény a munkáltató kötelességévé

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje

A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje H Á Z I R E N D T-98/2012 1. A házirendben foglalt szabályok betartása a Bordány Községi Önkormányzat tulajdonában álló Bordány belterület 522/1

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

(Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.)

(Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.) A Kodolányi János Fıiskola TŐZVÉDELMI SZABÁLYZATA (Az SZMSZ 13. sz. mellékletét képezi.) Határozat száma: SZE 519/3.50/2008.(II.27.) Székesfehérvár, 2008. március 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET 1. Tőzvédelmi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal)

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal) A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a 2001. november 8-i módosításokkal) Debrecen, 2001. HALLGATÓK BALESET-ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2 A Debreceni

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában Kocsis Krisztián kéményseprımester - Kéményseprı-ipari közszolgáltatás egységesítése - Mőszaki feladatok egyértelmősítése, fogalmak tisztázása

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes mőszaki termékek tőzvédelmi megfelelıségét vizsgáló, ellenırzı és tanúsító szervezetek kijelölésérıl A mőszaki

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

Budapest, szeptember

Budapest, szeptember KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/785/2009. TERVEZET a Természetvédelmi İrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló miniszteri rendeletrıl

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 01.-tıl A szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg, a 2009. 04. 01.-i Közbeszerzési szabályzat a 2010. 01. 01.-i Közbeszerzési szabályzat 1. sz. kiegészítése

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

PP INVENT KFT. -2010-

PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. -2010- PP INVENT KFT. - 1 - TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezetı rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

Biztonsági és tőzriadó terv

Biztonsági és tőzriadó terv Deák Ferenc Gimnázium Szeged, József A. sgt. 118-120. sz. Biztonsági és tőzriadó terv I.) Létesítmény alapadatai: 1./ Az intézmény neve, képviseletére jogosult neve, telefonszáma: Deák Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes A hatósági felügyelet célja: A szabályszerő közszolgáltatás megvalósításának

Részletesebben

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének 21/1996 (XII.30.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA SZENT-GYÖRGYI ALBERT GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA BALASSAGYARMAT, RÁKÓCZI ÚT 50. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a a következı (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a a következı (7)-(8) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 67/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról * Szekszárd

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

Békéscsabai Lakásszövetkezet

Békéscsabai Lakásszövetkezet Békéscsabai Lakásszövetkezet Iroda: 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. Telephely: 5600 Békéscsaba, Fövenyes utca 17. TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2011 Összeállította:. Nagy Zoltán energetikus. Uhrin Zoltán tőzvédelmi

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıségrıl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl és a szakvizsga részletes szabályairól 1 32/1997. (V. 9.) BM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökrıl A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

A tanulószerzıdésrıl világosan

A tanulószerzıdésrıl világosan A tanulószerzıdésrıl világosan Jogszabályi háttér 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésrıl 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. -ában foglaltak, továbbá az 1991. évi XX.

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 29/2003.(XII. 10.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 29/2003.(XII. 10.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2003.(XII. 10.) számú rendelete a kötelezı kéményseprı- ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló

Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló 9/2008 (II.22.) ÖTM. Rendelet OTSZ. Szerint Létesítmény neve:............ Megnyitás ideje:... Zárás ideje:... BEFOGADÓ LÉTESÍTMÉNY (NEVE,

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben