5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS"

Átírás

1 5. MODUL ISKOLAI PR ÉS ARCULAT SZPONZORÁLÁS KÉSZÍTETTE: Hutflesz Mihály

2 1.1. Iskola és kommunikáció Miért fontos a PR értelmezése az iskolai környezetben? Kik az iskola belsı kommunikációs célcsoportjai? Kik az iskola külsı kommunikációs célcsoportjai? Mitıl meghatározó a személyes PR? Mik tartoznak az iskolai PR eszközrendszerébe? Hogyan építhetı iskolai imázs? Miért fontos a jó hírnév kialakítása? Miért nem mellızhetı az iskolaarculat? Hol segíthet a személyes kommunikáció? Milyen az igazi iskolakultúra? Hogyan segíthet az Internet az iskolakommunikációban? A PR a kommunikáció szervezése, tudatos és tartós fáradozás a kölcsönös bizalom és megértés érdekében, céltudatos közvélemény-formálás a szervezet/iskola elismerése érdekében. A PR funkciói: 1. Információszolgáltatás, információközvetítés 2. Image funkció, elképzelés, eszménykép formálása 3. Vezetési funkció, a környezet befolyásolása, hogy az iskola a piacon milyen helyet foglaljon el 4. Kommunikációs funkció, kontaktus a partnerek között 5. Egzisztenciális magatartás, bizalomépítés az iskola fele A PR segít a társadalmi környezet és iskola közötti kapcsolatépítést, a társadalommal meg kel ismertetnünk az iskola tevékenységét, ehhez színvonalas tájékoztatás, tudatos kapcsolatszervezés, kölcsönös megértés szükséges. Az iskola léte függhet a környezet, a fenntartóval való kapcsolattól, bizalmától. A PR kétoldalú kapcsolatépítést feltételez: 1. Aktív tájékoztatás: a nyilvánosság tájékoztatása, információ kiáramoltatása 2. Tájékozódás: a beérkezı információk, vélemények begyőjtése, feldolgozása, értékelése A PR mindig hosszú távra szól, a közvélemény széles bázisát célozza, fontos a hitelesség, az ıszinteség. A PR üzenetét minden személy, tárgy hordozza.

3 Szükségük van az iskoláknak egyáltalán PR-re? Nem elég csak a képzés minısége, a tanárok szakmai és szociális kompetenciája? Bizony napjainkban a verseny egyre élesebb az intézmények között. Az iskolák a közösségek nézıpontjában állnak. Az iskolai közönségkapcsolat a kommunikáció menedzselésébıl áll. Ennek alkalmazása többféle kommunikációs eszköz bevetését teszi lehetıvé: 1. Személyes kommunikáció - személyes beszélgetés a fontos célcsoporttal - az iskola minden tagjáról fontos az elsı benyomás: segítıkészség, udvariasság,türelem, megbízhatóság - közügyekben részvétel, társadalmi szervezetekkel kapcsolattartás, képviselet 2. Csoportkommunikáció - belsı tájékoztatás megszervezése (belsı újság, körlevél, évkönyv, rendszeres tájékoztatás, nyilvános elismerés) 3. Tömegkommunikáció - sajtókapcsolatok, a közérdekő mondanivaló publikálása, a közvélemény tájékoztatása - honlap Cél: minél több szállal kötödés a társadalmi környezethez, nyitottság 1.2. Az iskolai PR alakításának lépései 1. lépés: a kiindulási helyzet számbavétele, problémavizsgálat. Meg kell tudni, fel kell tárni, mi jelenti az intézményben a kommunikációs nehézséget? A tanulók számának csökkenése, imázsprobléma, alacsony ismertség, versenytársak, negatív hírek a médiában, stb. Természetesen a kiindulási helyzetnek nem kell törvényszerően negatívnak lennie. 2. lépés: állapotfelmérés. A jelen helyzet szisztematikus vizsgálatát jelenti. Minden fontos információt be kell győjteni az iskoláról és környezetérıl. Kisebb megkérdezéseket is végre lehet hajtani az iskola egyes célcsoportja körében. Az alábbiakban bemutatunk néhány tényezıt, amelyek kiemelkedıen fontosak az állapotfelmérésre vizsgálata során. a. Az iskola fontos célcsoportjainak definiálása. Kik ık? Mit gondolnak rólunk? Milyen érdekeik vannak? Vannak-e elıítéleteik? b. Az iskola imázsa. Milyen az intézmény ön- és idegen imázsa? c. Pozicionálás az iskolapiacon. Hol áll az iskola a piacon? Mit kínál ügyfeleinek? Kik a versenytársai? İk mit kínálnak?

4 d. Az iskola szolgáltatásai. Mit kell kínálnia az intézménynek? Minek van súlypontja? Megfelel ez a társadalom mai elvárásainak? e. Az elvárható trend. Milyen fejlıdés mutatkozik? Az iskolai képzés megfelel a jövı elvárásainak? Megfigyelhetı-e egy értékváltozás és ez milyen kihatással bír az iskolára? f. Az iskola fizikai állapota. Mennyire modern és fejlett a felszerelése? Az oktatótermek színvonala megfelelı-e? g. Az iskola atmoszférája. Hogy érzik magukat a tanárok, diákok? Milyen klíma uralkodik az intézményben? Milyenen az egymás közötti viszonyok? h. A tanárok és a diákok elkötelezettsége. Milyen értelemben elkötelezettek? Hogyan motiválhatóak? Milyen különleges teljesítmények vannak? i. Az iskola közönségkapcsolata. Mi történt eddig ebben a vonatkozásban? Milyen kommunikációs eszközök állnak rendelkezésre? Hol, milyen területen van kommunikációs deficit?,mely médiumok tudósítanak az intézményrıl és milyen formában? j. Iskolaprogram és stratégia. Vannak már az iskolai kommunikációnak vezérvonalai? k. Az iskola környezete. Milyen közlekedési eszközökkel érhetı el az intézmény? Milyen biztonságos az iskolába vezetı útvonal? 3. Lépés: helyzetelemzés. A már korábban bemutatott SWOT elemzés elvégzése. 4. Lépés: stratégia készítés. Bármely koncepció központi eleme a stratégia. Hogyan lehetséges a terveket a gyakorlatban megvalósítani? A stratégia kialakítása négy alaplépésbıl áll: a. Célok meghatározása. b. Célcsoportok számbavétele. c. Üzenetek megtervezése. d. Stratégiai alternatívák kidolgozása. 5. Lépés: taktikai és végrehajtási intézkedések meghozatala. Ez a lépés a stratégiát konkrét PR intézkedéssé alakítja át. Az alábbi kérdéseket mindenképpen fel kell tenni: Mi, hol, hogyan milyen gyakran lesz végrehajtva? Ki ezért a felelıs? Mennyibe kerül ez? 6. lépés: Végrehajtás. Nem kell mindent az iskolának végeznie! Szakértıket is igénybe lehet venni az egyes részfeladatok elvégzéséhez. Fontos, hogy a PR munka is mérhetı legyen valamilyen módon. Az eredményesség csak így követhetı nyomon. Az iskolának nem csak kifelé, hanem befelé is kommunikálnia kell. A belsı kommunikáció lehetséges eszközei:

5 - konferenciák - ünnepségek - intranet - közös kirándulások - kiadványok - projekttáblák - protokoll 2. ARCULAT Az arculat, vagyis Corporate Identity az iskola kifele és befele irányuló megjelenése, ábrázolása. Az arculaton a tudatosan, tervezetten és folyamatosan használt tartalmi és formai jegyek összességét értjük. Mi az arculat jelentısége? azonosít és megkülönböztet minısít állandóságot sugall eszmei értéke a vezetési rendszer eszköze Az arculat összetevıi: 1. Az iskola filozófiája, kultúrája Az iskola önmagáról kialakított elképzelések (kik vagyunk?) összessége, az iskolai küldetés megfogalmazása. Az iskola kultúrája: hagyományok, szokások, értékek összessége. Ezek a tételeket az iskolai pedagógiai program, minıségbiztosítási program tartalmazza, a lényeg azonban az, hogy ezek ne az asztalfióknak készüljenek, hanem a mindennapi gyakorlatban tudatosan használt elemek legyenek. Az iskola minden tagja tudja megfogalmazni, hogy mi az iskola küldetése, milyen értékeket képvisel, és ezek mentén cselekedjen. 2. Vizuális jegyek Az azonosítás jegyei, azok a külsı formai elemek, amely alapján megkülönböztethetı lesz iskolánk. Fontos az egyediség, egyszerőség, hogy széles körben alkalmazható legyen és igazodjon az iskola filozófiájához, kultúrájához. Pl. logo, betőtípus, színvilág, nyomtatványok, formaruha, egységesség

6 3. Kommunikáció Stílus, szlogen, szignál 4. Magatartás Az iskolai magatartás elıírások, viselkedés. Az iskolát képviselı személyek viselkedése Szponzorálás és reklám. 3. PÉNZFORRÁS ISKOLA - SZPONZORÁCIÓ Az iskolaszponzorálás a különbözı intézkedéseknek a: - tervezése, szervezése, végrehajtása és ellenırzése, - ami az iskola számára pénzt, tárgyi eszközöket, szolgáltatásokat biztosít a vállalkozói szektor részérıl, - és ezáltal támogatás jön létre a két fél között, - mert ezzel egyidejőleg a vállalkozások is elérik kommunikációs részcéljaikat Iskolák lehetséges szponzorai: Autószalonok, bankok, építıipari vállalkozások, autósiskolák, PC cégek, élelmiszerüzletek, fitneszközpontok, kamarák, ipari vállalatok, másolócégek, biztosítók, felnıttképzési vállalkozások, stb. Milyen célokat akarnak a cégek a szponzorálással elérni? A vállalkozás termékeinek vagy szervezetének ismertségi fokának növelése. A termék vagy vállalati imázs javítása. A termék, szolgáltatás a piacon való bevezetése. Érdeklıdés kiváltása szolgáltatások iránt. Kapcsolatok gyerekekkel, tanárokkal, szülıkkel. Milyen ellenszolgáltatással élhetnek az iskolák? - A cég nevének megnevezése (újságban, tájékoztatón, programokon, eseményeken, TV tudósításokban, rádiómősorokban, prezentációs mappák összeállítása). - A cég logójának elhelyezése az iskolaújságban, rendezvényen, plakáton, pólókon, transzparenseken. - Hirdetések az iskolai kiadványokban. - Termékbemutatók és prezentációs standok az iskolai rendezvényeken. - Reklámfelületek biztosítása különbözı helyeken. - Szalagreklám a sportrendezvényeken. - Mint hivatalos támogató kiemelése az eseményeken, kiadványokban.

7 3.3. Szponzorálási terv lépései A szponzorálási koncepció az alábbiakat kell tartalmazza: - projektleírás, ötlet - idıpontok, határidık - a kívánt szolgáltatás leírása, értelmezése - mely célcsoportot kívánja az iskola megszólítani - a szponzoroknak nyújtandó ellenszolgáltatás pontosítása - felelısök megnevezése - címek, telefonszámok, elérhetıségek - mellékletek: PR anyagok, tájékoztatók az iskoláról, intézményrıl.

A marketingterv és a szponzorálási terv kapcsolata (Dr. Fazekas Ildikó Nagy Alfréd: Szponzorálás MIND Bt. Budapest, 1994. 185.o.

A marketingterv és a szponzorálási terv kapcsolata (Dr. Fazekas Ildikó Nagy Alfréd: Szponzorálás MIND Bt. Budapest, 1994. 185.o. Szponzorálás Az ipari termékek piacán egészen a közelmúltig elfogadott volt az a nézet, mely szerint a marketingmix 4 P-je közül a promóció fontossága a többi mixelemhez képest csekély, különösen a fogyasztói

Részletesebben

Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag

Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag 1. A menedzsment alapfogalmai - Menedzsment: egy szervezet emberi, pénzügyi, fizikai és információs erıforrásai tervezésének és döntéshozatalának, szervezésének,

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Nagy Angelika A felnõttképzési szervezetek kommunikációja és marketingje

Nagy Angelika A felnõttképzési szervezetek kommunikációja és marketingje Nagy Angelika A felnõttképzési szervezetek kommunikációja és marketingje Nagy Angelika A FELNÕTTKÉPZÉSI SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA ÉS MARKETINGJE SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR

PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR Összeállította és szerkesztette: Hutflesz Mihály TARTALOMJEGYZÉK Témakörök Piackutatás fogalomtár 3 Gazdasági fogalomtár 17 Marketing fogalomtár 36 Reklám

Részletesebben

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. PR tevékenység. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. PR tevékenység. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Homoky Viktor PR tevékenység A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-036-50 PR TEVÉKENYSÉG ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

2011.03.23. Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium. A szervezet és környezetének kapcsolata

2011.03.23. Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium. A szervezet és környezetének kapcsolata A szervezet és környezetének kapcsolata Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium Emberi erőforrások szak 2010 2011 es tanév II. félév Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai docens Szervezet

Részletesebben

A KASTÉLYHOTEL SASVÁR PR TEVÉKENYSÉGE

A KASTÉLYHOTEL SASVÁR PR TEVÉKENYSÉGE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Képzés Levelező Tagozat Public Relations Szakirány A KASTÉLYHOTEL SASVÁR PR TEVÉKENYSÉGE Készítette:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió PROJEKT: A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal a Szent István Egyetemen SZERZŐDÉS SZÁMOK:

Részletesebben

Összeállította: Zsíros Viktória. Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net

Összeállította: Zsíros Viktória. Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net 1 Összeállította: Zsíros Viktória Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net Jóváhagyta: Jakubinyi László Alapítvány elnöke Miskolc, 2011,január 20 2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés I/1.

Részletesebben

Értékesítés - ösztönzés

Értékesítés - ösztönzés Dr. Dankó László MSc,MSc,Ph.D. CSc Értékesítés - ösztönzés a nappali és levelezı tagozatos kereskedelem marketing szakos BA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2008. Írta és szerkesztette: Dr. Dankó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója

Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója Örkényi távmunka-ház marketing koncepciója dolgozat 2006. december Készítette: Forgács Tamás Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Tartalomjegyzék

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirányú továbbképzési szak

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirányú továbbképzési szak BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirányú továbbképzési szak KULTURÁLIS RENDEZVÉNY MINT PR ESZKÖZ A FOR-PROFIT ÉS NONPROFIT

Részletesebben

Gender Budgeting. Férfi-nı szempontú költségvetés készítés Megvalósítás Módszerek és stratégiák München városában. München - Városháza.

Gender Budgeting. Férfi-nı szempontú költségvetés készítés Megvalósítás Módszerek és stratégiák München városában. München - Városháza. Gender Budgeting Férfi-nı szempontú költségvetés készítés Megvalósítás Módszerek és stratégiák München városában München - Városháza München városa A Bajor Szövetségi tartomány fıvárosa, jelentıs gazdasági

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

Intézményi kommunikáció a középiskolában diákokkal? 1

Intézményi kommunikáció a középiskolában diákokkal? 1 SZABÓ LÁSZLÓ Intézményi kommunikáció a középiskolában diákokkal? 1 Napjainkban nemcsak a felsőoktatási intézmények folytatnak versenyt a leendő hallgatók megszerzéséért, hanem már a középiskolák szintjén

Részletesebben

Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési

Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak Szervezeti kommunikáció modul hallgatói kézikönyv Herendy Csilla Ph.D és Kriskó Edina 1 Tartalom I.) Integritás és szervezeti kommunikáció... 4 I.1 Mit

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány nagy ambícióval rendelkező fiatal saját vállalkozást tervez. A képzési idő alatt nagy szorgalommal, odafigyelve a napi feladatokra, igyekeztek

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015)

KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ERDÉSZETI, HALÁSZATI ÉS VADÁSZATI FİOSZTÁLY HOP IH OSZTÁLY KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015) N y i l v á n o s a n y a g Európai Halászati Alap: A

Részletesebben

Gulyásné Kerekes Rita

Gulyásné Kerekes Rita MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT Doktori Iskolája Gulyásné Kerekes Rita Hatékony marketingkommunikáció tervezés, végrehajtás és ellenırzés a szervezeti piacokon A

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kónyáné Tömpe Lívia. PR folyamatok tervezésének szempontjai. A követelménymodul megnevezése: Ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a

MUNKAANYAG. Kónyáné Tömpe Lívia. PR folyamatok tervezésének szempontjai. A követelménymodul megnevezése: Ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a Kónyáné Tömpe Lívia PR folyamatok tervezésének szempontjai A követelménymodul megnevezése: Ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a A követelménymodul száma: 0063-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Csongrádi Gyöngyi * NONPROFIT SZERVEZETEK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA

Csongrádi Gyöngyi * NONPROFIT SZERVEZETEK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA Csongrádi Gyöngyi * NONPROFIT SZERVEZETEK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA BEVEZETÉS A nonprofit szervezetek életében is egyre inkább elıtérbe kerül a marketing, melynek sikerét már több területen is bizonyították.

Részletesebben

Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja

Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja A KIADVÁNY A VÁLLAKOZÓI AKADÉMIA CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT TAPASZTALATAI ALAPJÁN KÉSZÜLT. Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja Az elvektől az eszközökig Miért szükséges a marketing? Hogyan készíthetünk

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben