AZ ISKOLAI FEGYELEM VIZSGÁLATA. Partneri igény és elégedettségmérésre épülő vizsgálat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ISKOLAI FEGYELEM VIZSGÁLATA. Partneri igény és elégedettségmérésre épülő vizsgálat"

Átírás

1 AZ ISKOLAI FEGYELEM VIZSGÁLATA Partneri igény és elégedettségmérésre épülő vizsgálat

2 ELŐADÁS TÉMÁJA Hogyan állíthatjuk a pedagógiai fejlesztés szolgálatába a minőségfejlesztés technikáit? Az iskolai fegyelem színvonalának javítása céljából összeállított kérdőív és annak elemzése. Intézkedési terv. 2

3 MIÉRT A FEGYELEM? kultu- rális, gazdasági, társadalmi, szociokulturális környezet nemzet -közi hatások új kihívások, új lehetőségek, új veszélyek 3

4 SZOCIALIZÁCIÓS SZÍNTEREK 4

5 AZ ISKOLA a gyermeket biológiai lényből szociális lénnyé fejlesztő szocializációs faktor (Bábosik I.) irányjelző a szociális világban való tájékozódáshoz (Dr. Fodor L.) a társadalmi szocializációhoz mintát, modellt nyújt a konfliktuskezelésről, az érdekek érvényesítésének legitim, lehetséges módozatairól, a társadalmi együttélés technikáiról (Ligeti Gy.) 5

6 FEGYELEM CÉL VAGY ESZKÖZ? Eszköz, mert 1. segít a személyiségbe építeni azoknak a normáknak az erkölcsi tartalmát, amelyek megvalósítását szolgálja, 2. a nevelési eszménynek megfelelően szabályozza az iskolán belüli érintkezési viszonyokat, 3. segíti a közösségben való feladatteljesítést. Cél, mert létrejötte esetén 1. előáll a nevelési eszménynek megfelelő iskolai állapot, megvalósulnak az iskoláról mint nevelőközegről vallott nézetek, 2. megnyilvánulnak a nevelési eszménynek megfelelő tanulói és tanári személyiségjegyek. (Loránd F.) 6

7 SZABADSÁG VAGY KORLÁTOZÁS? Az ember szabálykövető lény, az emberi viselkedés mindig szabadságok és korlátozások rendszerében jelenik meg (Csányi Vilmos) A társadalom működésének az alapja a rend, amelyet törvények, normák, szabályok biztosítanak. Ezek betartása mindenkinek egyaránt kötelessége! A szabadság egy fontos érték, a gyermek egyéni jogai szintén, de ezek soha nem emelkedhetnek a közösség jogai és érdekei fölé. (Dr. Hoffmann Rózsa) 7

8 NEMZETKÖZI KÖRKÉP Egyesült Királyság, Skócia (2004): a pedagógusok személyisége és attitűdje mennyire befolyásolja a fegyelmi helyzetek egyedi értékelését. Franciaország, India Freinet: az iskolai viselkedés problémái túlnőnek az iskola falain, a társadalomnak kell megoldást keresnie. 8

9 NEMZETKÖZI KÖRKÉP TALIS (nemzetközi tanárkutatás) 2008, 23 OECD ország (köztük Magyarország), országonként 200 iskola alsó középfoka (ISCED 2 = 5-8. évf.), 90 ezer pedagógus (köztük iskolavezetők) Az első olyan, kormányok által kezdeményezett nemzetközi kutatás, amelyik a tanárokat kérdezi meg a tanítás és a tanulás körülményeiről. A tanári munka értékelésének szempontjai között pl. a 4. helyen (78%-kal) áll a tanulók fegyelmezettsége és viselkedése. 9

10 HAZAI KÖRKÉP Hazánkban: a fegyelem helyzetéről utoljára 1991-ben zajlott vizsgálat! fegyelem agresszió! minden agresszió és fegyelemsértés normaszegés, azonban nem minden fegyelemsértés agresszió. (Aáry- Tamás) Biztonságos iskoláért projekt (OFI) Agressziókutatások: Iskolai veszélyek Az oktatási jogok biztosának vizsgálata

11 HAZAI KÖRKÉP Fővárosi agresszió vizsgálat (Mayer J., 2008.) Kölöknet nevelési portál online kérdőíves kutatása (2009) (az iskolai agresszió formái, eljárások, szolgáltatások a probléma kezeléséhez) Gyermekvédelmi alapellátásban és az alap- és középfokú oktatásban dolgozó szakemberek iskolai erőszakkal kapcsolatos attitűdjeinek, ismereteinek vizsgálata, megelőzési és kezelési stratégiáik rendszerezése, a gyermekvédelmi és az oktatási szektor közötti együttműködés (2009)(Dr. Gyurkó-Dr. Virág) 11

12 FEGYELEM ÉS A MINŐSÉG Az iskolák minősége a jövő záloga. (Csath M.: Minőségstratégia) Piacképes, alkalmazni tudó tudás, kompetenciafejlesztés, élethosszig tartó tanulásra felkészítés, új tanulásszervezési technikák alkalmazása fegyelmezett tanítási-tanulási környezet nélkül? NEM!!! Ezt a pozitív, támogató környezetet kell megteremteni az iskolában. A minőséget az oktatásban elsősorban az oktatás szakembereinek viselkedése, értékrendje tudja biztosítani, természetesen akkor, ha a megfelelő eszközrendszer birtokában vannak. (Csath M.) 12

13 HOGYAN? Az iskola saját értékrendjéhez, programjához illeszkedő fejlesztő rendszerének kidolgozása, pedagógiai eszközeinek felsorakoztatása a fegyelmezési gondok enyhítése érdekében. A helyzet feltárásában nagy segítség partnereink véleményének, elégedettségének, elégedetlenségének, igényeinek megismerése. Ehhez, valamint a probléma mélyebb feltárásához bátran használhatjuk a minőségfejlesztés módszereit, eszközeit. Ezek lesznek azok, amelyek segítenek a pedagógiai fejlesztés megvalósításában is. 13

14 COMENIUS ÖRÖKSÉG - PARTNERKÖZPONTÚSÁG A minőségfejlesztés egyik leghatékonyabb eszköze a partneri igény és elégedettség mérés, mely: segít feltárni az iskola minőségének állapotát, informál, motivál, korrekcióra ösztönöz, ezáltal segít a minőség megőrzésében, fejlesztésében. Az iskola minőségét elsősorban az ott folyó pedagógiai, nevelő-oktató munka határozza meg, így az ott keletkező problémák okainak feltárására is kiválóan alkalmas eszköz. A tartalmi munka, a pedagógiai munka fejlesztését is támogatja. 14

15 COMENIUS ÖRÖKSÉG - PARTNERKÖZPONTÚSÁG Mire is tanít meg minket az igény- és elégedettségmérés? Képessé válunk általa a jól megválasztott tartalom és eszköz segítségével : a folyamatos fejlesztés iránti igény szervezeti kultúrába való beépítésére, a probléma- és az okfeltárás módszereinek alkalmazására, konkrét, objektív mérési eredményekre épülő megoldási javaslatok megfogalmazására különböző pedagógiai helyzetekben is. (Dr. Kállai Mária, 2003.) 15

16 PARTNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS 81,75 74,03 76,15 73,94 67,25 63,62 64,52 62,5 62,36 56,04 53,97 57, tanév globális elégedettség % tanév fegyelemmel való elégedettség % tanév globális elégedettség % tanév fegyelemmel való elégedettség % pedagógusok szülők tanulók 16

17 A KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT CÉLJA Az iskolai fegyelem helyzetének alapos feltárása a pedagógusok körében. (Középpontba állítva a fegyelemről való gondolkodást, véleményeket, attitűdöket.) A begyűjtött információk feldolgozása, elemzése segítségével: a beavatkozási pontok feltárása, megoldások keresése, intézkedések meghozatala a fegyelem szisztematikus javítására, fejlesztésére. 17

18 HIPOTÉZISEK 1. Feltételezhető, hogy az iskolai fegyelmet hátráltató tényezők több esetben egyezőséget mutatnak a TALIS vizsgálatban résztvevő iskolákban feltárt tényezőkkel. 2. Valószínűleg a vezetők és a vezetői feladatokat is ellátó pedagógusok elégedetlenebbek a tantestület fegyelemhez való hozzáállásával. 3. A pályán töltött évek számával nő a fegyelemmel való elégedetlenség. 4. A globális elégedettség a tanulói fegyelemmel való elégedettséghez áll közelebb, nem a tantestület fegyelemhez való hozzáállásához. 5. Vélhetően a pedagógusok nem egységesek és következetesek a fegyelem elvárásában, betartásában és betarttatásában. 6. A fegyelem-megteremtés pedagógiai eszközeinek fontossága és használata között eltérés van, a fontosság felismerésének irányában. 18

19 AZ ON-LINE KÉRDŐÍV Előnyei: Nagy számú minta adatainak gyűjtésére és feldolgozására kiválóan alkalmas eszköz. Biztosítja az anonimitást. A válaszok automatikusan egy táblázatban összegződnek, megjeleníthetőek, szerkeszthetőek. Ki lehet jelölni a kötelezően megválaszolandó kérdéseket. A pedagógusok számára már ismert, a partneri igényés elégedettségmérés során is ezt alkalmazzuk. 19

20 SZEMPONTOK Széleskörű, konkrét, egyértelmű, a témára koncentráló, értékelhető, feldolgozható, érdemben hasznosítható kérdések. A kvantitatív jelleg segíti az összehasonlításokat. A zárt kérdések előnyben részesítése a könnyebb, gyorsabb feldolgozhatóság érdekében. A félzárt kérdések kiegészítésre alkalmasak. A nyílt kérdések esetében nem kötelező a válaszadás. A zárt kérdések egyválasztós és többválasztós lehetőséget is biztosítanak. A skála típusú kérdések esetén a végpontok azonos irányultságúak. Az alacsonyabb számérték az elégedetlenséget, a magasabb az elégedettséget fejezi ki. A skála értéktartományában szereplő értékek száma páros, fele-fele arányban szerepel pozitív-negatív a válasz. Páratlan skála esetén a középső érték lehetőséget ad köztes választásra. Kötelezően megválaszolandó kérdések csak azok lehetnek, amelyek megválaszolásában a megkérdezettek kompetensek, rendelkeznek elegendő információval. 20

21 KÉRDŐÍV - TÉRKÉP háttérinformációk globális elégedettség hátráltató tényezők okok Házirend FEGYELEM ügyelet tantestület és a fegyelem egyén viszonyulása pedagógiai eszközök ideális iskola 21

22 ADATFELVÉTEL Populáció: a tantestület. 89 fő elemszámú minta (a teljes munkaidőben dolgozó általános iskolai pedagógusok, a szakszolgálati munkatársak, művésztanárok, valamint a művészetoktatás részmunkaidős pedagógusai). A kiküldésre került 89 kérdőívből 76 érkezett vissza. A válaszadási hajlandóság: 85%. (elvárt: 90-95%) 22

23 ADATELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS a leíró statisztika módszerei közül: a gyakoriság számítás (abszolút, relatív százalékos); középértékek számítás (átlag, módusz); a szóródások közül a szórás alkalmazása; korrelációszámítás elégedettségi mutatók képzése (az összpontszám számtani átlagát véve) szórás: (a válaszadás egységessége) módusz: megmutatja, hogy melyik a legnagyobb gyakorisággal előforduló érték korrelációs együttható: a globális és az elégedettségi mutatók, változók közti kapcsolat feltárása A skála típusú, nem számértékkel kifejezett válaszadási lehetőségek esetén a válaszokhoz számértékek hozzárendelése. Adatgyűjtés a Google táblázatból Excel táblázatba. Különböző szempontú szűrések, csoportosítások során összesített adatokat képzése, diagramok szerkesztése. Az eredmények elemzése során különféle összehasonlítások elvégzése. 23

24 GLOBÁLIS ELÉGEDETTSÉG tanár művészetoktatásban vezető vezetői feladatokat is ellátó tanító szakszolgálati és gyermekvédelmi feladatokat ellátó tanórán kívüli nevelőmunkát ellátó szakos tanár 3,63 3,36 3,33 3,25 3,24 4,40 4,00 24

25 HÁTRÁLTATÓ TÉNYEZŐK hátráltató tényezők jelentős mértékben % tiszteletlen magatartás pedagógusokkal szemben 46 60,5% vulgáris beszéd, káromkodás 45 59,2% tanórai rendzavarás 27 35,5% magas osztálylétszám 27 35,5% rongálás 25 32,9% más tanulók fizikai bántalmazása 22 28,9% csalás (pl. ellenőrző hamisítás) 19 25,0% megalázás 19 25,0% épület, tantermek, udvar adottsága 17 22,4% lopás 17 22,4% kiközösítés 17 22,4% kierőszakolás (pl. telefon, pénz stb.) 15 19,7% más tanulók megfélemlítése 14 18,4% alkohol és/vagy kábítószer 10 13,2% az iskola alkalmazottainak megfélemlítése 9 11,8% hiányzás 7 9,2% dohányzás 6 7,9% késés az iskolából 3 3,9% puskázás 2 2,6% 25

26 HÁTRÁLTATÓ TÉNYEZŐK TALIS Magyarország saját iskola tanórai rendzavarás 1. hely 58,70% 2. hely 70,90% 2. hely 35,50% a hiányzás 2. hely 44,60% vulgáris beszéd 3. hely 37,30% 1. hely 76,90% 1. hely 59,20% rongálás 3. hely 53,50% 3. hely 32,90% 26

27 OKOK 22,70% iskola 85,96% gyermek és család környezet 40,35% 27

28 ÁLTALÁNOS VÉLEMÉNY vezetőség hozzáállása 75,22 ügyeletesi rendszer 68,47 Házirend 74,56 tanórai fegyelem 61,84 szüneti magatartás 52,97 rendezvényeken való viselkedés 64,41 28

29 TANTESTÜLET-ELÉGEDETTSÉG a magatartás egységes értékelése fegyelemelvárásának egységessége következetesség a fegyelmezetlen tanulókkal 62,73 64,91 65,99 Házirend betartatása ügyeletesi munka ellátása együttműködéssel a fegyelmezetlenségek kivizsgálásában a tanórák pontos kezdése, befejezése igazolatlanul mulasztókkal szembeni eljárás betartása 67,39 69,82 70,05 72,81 80,41 29

30 HÁZIREND BETARTATÁSÁNAK NEHÉZSÉGE 39,47% 14,47% 46,05% betartatható lényegében betartatható gyakran nehéz nehéz 30

31 HÁZIREND BETARTÁS-BETARTATÁS HR betartás HR betartatás % 26-50% 51-75% 76-90% % 31

32 ÜGYELET HATÉKONYSÁGA 0-25% % % % % 32

33 ÜGYELET HATÉKONYSÁGÁRA JAVASLATOK Személyekre vonatkozóan: több ügyeletes tanár jelenléte, pedagógiai asszisztensek bevonása, gyerekügyeletesek munkájának erősítése Az ügyeletesi munka minőségére vonatkozóan: jó ügyeletesi rendszer következetes megvalósítása, időben a helyén legyen az ügyeletes nevelő, az ügyeletesek egységesen lássák el az ügyeleti teendőket, hatékonyabb motiváló eszközök a fegyelem betartásának akarásáról, egységesség a kommunikáció terén is, osztályfőnök nagyobb felelősségvállalása saját közösségükkel szemben, nagyobb következetesség a rendbontások szankcionálásában, a nevelők egységes elvárásai 33

34 CSALÁDI HÁTTÉR, ELŐÉLET ISMERETE fő % kollégák által 40 64,47% osztályfőnök tájékoztatása alapján 38 57,89% gyermekvédelmi felelős által 37 63,16% szülővel való kapcsolat útján 31 55,26% teljes mértékben 12 19,74% nincs ilyen tanulóm 2 2,63% nem tartom fontosnak 1 1,32% nem tájékozódtam 0 0,00% 34

35 EGYEBEK KONFLIKTUSKEZELÉS: legkönnyebben: diák - diák legnehezebben: tanár tanár FEGYELMEZÉSI PROBLÉMA MEGOLDÁSA: Fegyelmezetlenséget észlelő pedagógus feladata SZÜLŐ TÁJÉKOZTATÁSA: Osztályfőnök feladata 35

36 KIRE SZÁMÍTHATSZ? csak saját magam 17,11% osztályfőnök 68,42% kollégák 69,74% vezetés 55,26% gyermekvédelmi felelős 71,05% pszichológus 27,63% gyermekvédelmi szolgálat 17,11% 36

37 PEDAGÓGIAI ESZKÖZÖK FONTOSSÁGA pedagógiai eszközök fontosság használat motiváció 4,64 4,38 állandó odafigyelés 4,57 4,61 személyes beszélgetés 4,49 4,07 konfliktuskezelés tanítása a diákoknak 4,45 3,13 szociális készségek fejlesztése 4,43 3,89 konfliktuskezelés technikájának elsajátítása 4,43 3,22 pozitív tanulási környezet 4,36 3,91 szülőkkel történő közös megbeszélések, programok 4,28 3,62 állandó tevékenykedtetés 4,25 3,64 változatos tanulásszervezési eljárások, módszerek 4,25 4,25 tantestületen belüli esetmegbeszélések 4,18 3,47 iskolai programokba bevonás 3,86 3,45 továbbképzések pedagógusoknak 3,79 3,30 diákönkormányzat bevonása 3,07 2,66 37

38 PEDAGÓGIAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA pedagógiai eszközök fontosság használat állandó odafigyelés 4,57 4,61 motiváció 4,64 4,38 változatos tanulásszervezési eljárások, módszerek 4,25 4,25 állandó tevékenykedtetés 4,25 4,18 személyes beszélgetés 4,49 4,07 pozitív tanulási környezet 4,34 3,91 szociális készségek fejlesztése 4,43 3,89 szülőkkel történő közös megbeszélések, programok 4,28 3,62 tantestületen belüli esetmegbeszélések 4,18 3,47 iskolai programokba bevonás 3,86 3,45 továbbképzések pedagógusoknak 3,79 3,30 konfliktuskezelés technikájának elsajátítása 4,43 3,22 konfliktuskezelés tanítása a diákoknak 4,45 3,13 diákönkormányzat bevonása 3,07 2,66 38

39 JAVASLATOK PEDAGÓGIAI ESZKÖZÖKRE szervezeti formákra utaló: beszélgető-körök gyerekeknek és szülőknek, esetmegbeszélő tanulói körök pszichológus bevonásával, iskolán kívüli közös programok, kirándulások, segítők bevonása: diákönkormányzat bevonása, egyéb: önismereti játékok tanítása, az osztályközösségek erősítése, az egymás iránti felelősség felébresztése, követendő, jó példa. 39

40 JAVASLATOK A FEGYELEM JAVÍTÁSÁRA Egységes fegyelmezés-politika, egységes nevelési elvek képviselete együtt, a vezetőség irányításával, a jobbítás szándékával. Intézkedési terv: cél feladat - eredmény hármas egységében. Elvárás: 2 év múlva esedékes utómérés során a fegyelemmel való elégedettség legalább 10-15%-kal javul. 40

41 CÉLOK 1. A Házirend elfogadható és betartható legyen mindenki számára. 2. Az ügyeletesi rendszer hatékonysága növekedjen. 3. Azonos értékrend kialakítása az iskolai fegyelem javítása érdekében. 4. Együttműködés valósuljon meg a tantestület tagjai között a fegyelmi helyzetek kezelése, megoldása érdekében. 5. A pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése a fegyelem témájához kapcsolódóan. 6. A változatos tanulásszervezési eljárások és módszerek rendszeres alkalmazása járuljon hozzá a szociális tanuláshoz. 41

42 CÉLOK 7. A szociális kompetenciák fejlesztésével a sikeres társadalmi beilleszkedés elősegítése. 8. Konfliktuskezelési stratégia kialakítása pedagógusoknak és diákoknak. 9. Őszinteségre, bizalomra épülő kommunikációs kultúra fejlesztése. Játékkultúra alakítása. 10. Az osztályközösségek erősítése. 11. Szorosabb kapcsolat alakuljon ki a család és az iskola között. 12. A segítő hálózat működtetése szakemberek, szervezetek bevonásával. 42

43 Példa - 4. cél: Együttműködés valósuljon meg a tantestület tagjai között a fegyelmi helyzetek kezelése, megoldása érdekében. Feladatok: problémafókuszú esetmegbeszélések, pszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus bevonásával (iskolánk belső szakemberei). Elvárt eredmény: Lehetőséget ad a pedagógusoknak, hogy a problémás esetek megoldásában közösen gondolkodjanak, s megtalálják a megfelelő módját az esetek kezelésének. Csökkenni fog a bizonytalanság, a tehetetlenség érzése. 43

44 Példa - 7. Cél: A szociális kompetenciák fejlesztésével a sikeres társadalmi beilleszkedés elősegítése. Feladatok: A szociális-, környezeti- és életviteli programcsomagokat alkalmazó pedagógusok támogató javaslataival a program témaköreinek beépítése a tanmenetekbe. Elvárt eredmény: A tanítási folyamat szerves részévé válik azoknak a szociális kompetenciáknak a fejlesztése, amelyek elősegítik a helyes szociális viselkedést. A tanulókban kialakul a helyes ön- és társismeret, önértékelés, a reális énkép. Harmonikus kapcsolat alakul ki az egyén és szociális környezete, valamint az egyén és társai között. A tanuló elsajátítja a társas kapcsolatok kiépítéséhez és fenntartásához szükséges ismereteket, készségeket, amelyek segítségével a társadalom aktív tagjává válhatnak. (Dr. Dancsó Tünde, 2005.) 44

45 Példa Cél: Az osztályközösségek erősítése. Feladatok: Felelősi rendszer működtetése minden osztályban. Kortárssegítők, tanulói mentortársak kijelölése. Osztályrendezvények szervezése 3-4 alkalommal a tanév során, a tanulók ötletei alapján. Lehet több osztály összefogásával. Pl.: ügyességi játékdélután, közös filmvetítés, kerékpártúra stb. Hatékony tanuló-megismerési technikák alkalmazása. Elvárt eredmény: A közösség szabályozó szerepe helyes viselkedésre motiválja a tanulókat. A közös élmények segítik a társas kapcsolatok alakulását. A gyerekek jobban megismerik a társaikat, a pedagógusok a tanítványaikat. 45

46 INTÉZKEDÉSI TERV Cél Feladat Felelős Határidő Elvárt eredmény 46

47 FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Cél Feladat Felelős Határidő I. félévben megvalósult feladatok I. félévben elért eredmények II. félévben megvalósítandó feladatok 47

48 A fejlesztés azonban nem ér véget, Ha jól csinálod, örökké fog tartani Marshall Fisher (1995) 48

49 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Babinszki Szilárdné 49

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG

PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EREDMÉNYESSÉG Pedagógiai szakmai szolgáltatások Nkt. 19. (2) (a g) A nevelési-oktatási intézmények és a pedagógusok munkáját a köznevelési törvényben nevesített

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban. c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Szolnok, 2016. ápr. 26. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens a MTT alelnöke a MATEHETSZ alelnöke Személyiség és szerep közötti viszony Magszerepek - foglalkozási

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez 3.6.1. Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai (Az Oktatási Hivatal által kiadott Országos Tanfelügyelet c. kézikönyv 1. számú melléklete)

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Csizér Kata, Kontra Edit és Piniel Katalin ELTE OTKA K105095 Egyéni különbségek az idegennyelv-tanulásban

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. Telefon: 34/306-139 E-mail: remediumiskola@freemail.hu. www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN Európai együttműködések a minőségi oktatásért konferencia Budapest, 2015. május 20. Utassy Katalin Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28.

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. BEMUTATÁS A szekció megbeszélés tartalma: - Törvényi szabályzók: - szakszolgálat - tehetséggondozó

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben