AZ ISKOLAI FEGYELEM VIZSGÁLATA. Partneri igény és elégedettségmérésre épülő vizsgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ISKOLAI FEGYELEM VIZSGÁLATA. Partneri igény és elégedettségmérésre épülő vizsgálat"

Átírás

1 AZ ISKOLAI FEGYELEM VIZSGÁLATA Partneri igény és elégedettségmérésre épülő vizsgálat

2 ELŐADÁS TÉMÁJA Hogyan állíthatjuk a pedagógiai fejlesztés szolgálatába a minőségfejlesztés technikáit? Az iskolai fegyelem színvonalának javítása céljából összeállított kérdőív és annak elemzése. Intézkedési terv. 2

3 MIÉRT A FEGYELEM? kultu- rális, gazdasági, társadalmi, szociokulturális környezet nemzet -közi hatások új kihívások, új lehetőségek, új veszélyek 3

4 SZOCIALIZÁCIÓS SZÍNTEREK 4

5 AZ ISKOLA a gyermeket biológiai lényből szociális lénnyé fejlesztő szocializációs faktor (Bábosik I.) irányjelző a szociális világban való tájékozódáshoz (Dr. Fodor L.) a társadalmi szocializációhoz mintát, modellt nyújt a konfliktuskezelésről, az érdekek érvényesítésének legitim, lehetséges módozatairól, a társadalmi együttélés technikáiról (Ligeti Gy.) 5

6 FEGYELEM CÉL VAGY ESZKÖZ? Eszköz, mert 1. segít a személyiségbe építeni azoknak a normáknak az erkölcsi tartalmát, amelyek megvalósítását szolgálja, 2. a nevelési eszménynek megfelelően szabályozza az iskolán belüli érintkezési viszonyokat, 3. segíti a közösségben való feladatteljesítést. Cél, mert létrejötte esetén 1. előáll a nevelési eszménynek megfelelő iskolai állapot, megvalósulnak az iskoláról mint nevelőközegről vallott nézetek, 2. megnyilvánulnak a nevelési eszménynek megfelelő tanulói és tanári személyiségjegyek. (Loránd F.) 6

7 SZABADSÁG VAGY KORLÁTOZÁS? Az ember szabálykövető lény, az emberi viselkedés mindig szabadságok és korlátozások rendszerében jelenik meg (Csányi Vilmos) A társadalom működésének az alapja a rend, amelyet törvények, normák, szabályok biztosítanak. Ezek betartása mindenkinek egyaránt kötelessége! A szabadság egy fontos érték, a gyermek egyéni jogai szintén, de ezek soha nem emelkedhetnek a közösség jogai és érdekei fölé. (Dr. Hoffmann Rózsa) 7

8 NEMZETKÖZI KÖRKÉP Egyesült Királyság, Skócia (2004): a pedagógusok személyisége és attitűdje mennyire befolyásolja a fegyelmi helyzetek egyedi értékelését. Franciaország, India Freinet: az iskolai viselkedés problémái túlnőnek az iskola falain, a társadalomnak kell megoldást keresnie. 8

9 NEMZETKÖZI KÖRKÉP TALIS (nemzetközi tanárkutatás) 2008, 23 OECD ország (köztük Magyarország), országonként 200 iskola alsó középfoka (ISCED 2 = 5-8. évf.), 90 ezer pedagógus (köztük iskolavezetők) Az első olyan, kormányok által kezdeményezett nemzetközi kutatás, amelyik a tanárokat kérdezi meg a tanítás és a tanulás körülményeiről. A tanári munka értékelésének szempontjai között pl. a 4. helyen (78%-kal) áll a tanulók fegyelmezettsége és viselkedése. 9

10 HAZAI KÖRKÉP Hazánkban: a fegyelem helyzetéről utoljára 1991-ben zajlott vizsgálat! fegyelem agresszió! minden agresszió és fegyelemsértés normaszegés, azonban nem minden fegyelemsértés agresszió. (Aáry- Tamás) Biztonságos iskoláért projekt (OFI) Agressziókutatások: Iskolai veszélyek Az oktatási jogok biztosának vizsgálata

11 HAZAI KÖRKÉP Fővárosi agresszió vizsgálat (Mayer J., 2008.) Kölöknet nevelési portál online kérdőíves kutatása (2009) (az iskolai agresszió formái, eljárások, szolgáltatások a probléma kezeléséhez) Gyermekvédelmi alapellátásban és az alap- és középfokú oktatásban dolgozó szakemberek iskolai erőszakkal kapcsolatos attitűdjeinek, ismereteinek vizsgálata, megelőzési és kezelési stratégiáik rendszerezése, a gyermekvédelmi és az oktatási szektor közötti együttműködés (2009)(Dr. Gyurkó-Dr. Virág) 11

12 FEGYELEM ÉS A MINŐSÉG Az iskolák minősége a jövő záloga. (Csath M.: Minőségstratégia) Piacképes, alkalmazni tudó tudás, kompetenciafejlesztés, élethosszig tartó tanulásra felkészítés, új tanulásszervezési technikák alkalmazása fegyelmezett tanítási-tanulási környezet nélkül? NEM!!! Ezt a pozitív, támogató környezetet kell megteremteni az iskolában. A minőséget az oktatásban elsősorban az oktatás szakembereinek viselkedése, értékrendje tudja biztosítani, természetesen akkor, ha a megfelelő eszközrendszer birtokában vannak. (Csath M.) 12

13 HOGYAN? Az iskola saját értékrendjéhez, programjához illeszkedő fejlesztő rendszerének kidolgozása, pedagógiai eszközeinek felsorakoztatása a fegyelmezési gondok enyhítése érdekében. A helyzet feltárásában nagy segítség partnereink véleményének, elégedettségének, elégedetlenségének, igényeinek megismerése. Ehhez, valamint a probléma mélyebb feltárásához bátran használhatjuk a minőségfejlesztés módszereit, eszközeit. Ezek lesznek azok, amelyek segítenek a pedagógiai fejlesztés megvalósításában is. 13

14 COMENIUS ÖRÖKSÉG - PARTNERKÖZPONTÚSÁG A minőségfejlesztés egyik leghatékonyabb eszköze a partneri igény és elégedettség mérés, mely: segít feltárni az iskola minőségének állapotát, informál, motivál, korrekcióra ösztönöz, ezáltal segít a minőség megőrzésében, fejlesztésében. Az iskola minőségét elsősorban az ott folyó pedagógiai, nevelő-oktató munka határozza meg, így az ott keletkező problémák okainak feltárására is kiválóan alkalmas eszköz. A tartalmi munka, a pedagógiai munka fejlesztését is támogatja. 14

15 COMENIUS ÖRÖKSÉG - PARTNERKÖZPONTÚSÁG Mire is tanít meg minket az igény- és elégedettségmérés? Képessé válunk általa a jól megválasztott tartalom és eszköz segítségével : a folyamatos fejlesztés iránti igény szervezeti kultúrába való beépítésére, a probléma- és az okfeltárás módszereinek alkalmazására, konkrét, objektív mérési eredményekre épülő megoldási javaslatok megfogalmazására különböző pedagógiai helyzetekben is. (Dr. Kállai Mária, 2003.) 15

16 PARTNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS 81,75 74,03 76,15 73,94 67,25 63,62 64,52 62,5 62,36 56,04 53,97 57, tanév globális elégedettség % tanév fegyelemmel való elégedettség % tanév globális elégedettség % tanév fegyelemmel való elégedettség % pedagógusok szülők tanulók 16

17 A KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT CÉLJA Az iskolai fegyelem helyzetének alapos feltárása a pedagógusok körében. (Középpontba állítva a fegyelemről való gondolkodást, véleményeket, attitűdöket.) A begyűjtött információk feldolgozása, elemzése segítségével: a beavatkozási pontok feltárása, megoldások keresése, intézkedések meghozatala a fegyelem szisztematikus javítására, fejlesztésére. 17

18 HIPOTÉZISEK 1. Feltételezhető, hogy az iskolai fegyelmet hátráltató tényezők több esetben egyezőséget mutatnak a TALIS vizsgálatban résztvevő iskolákban feltárt tényezőkkel. 2. Valószínűleg a vezetők és a vezetői feladatokat is ellátó pedagógusok elégedetlenebbek a tantestület fegyelemhez való hozzáállásával. 3. A pályán töltött évek számával nő a fegyelemmel való elégedetlenség. 4. A globális elégedettség a tanulói fegyelemmel való elégedettséghez áll közelebb, nem a tantestület fegyelemhez való hozzáállásához. 5. Vélhetően a pedagógusok nem egységesek és következetesek a fegyelem elvárásában, betartásában és betarttatásában. 6. A fegyelem-megteremtés pedagógiai eszközeinek fontossága és használata között eltérés van, a fontosság felismerésének irányában. 18

19 AZ ON-LINE KÉRDŐÍV Előnyei: Nagy számú minta adatainak gyűjtésére és feldolgozására kiválóan alkalmas eszköz. Biztosítja az anonimitást. A válaszok automatikusan egy táblázatban összegződnek, megjeleníthetőek, szerkeszthetőek. Ki lehet jelölni a kötelezően megválaszolandó kérdéseket. A pedagógusok számára már ismert, a partneri igényés elégedettségmérés során is ezt alkalmazzuk. 19

20 SZEMPONTOK Széleskörű, konkrét, egyértelmű, a témára koncentráló, értékelhető, feldolgozható, érdemben hasznosítható kérdések. A kvantitatív jelleg segíti az összehasonlításokat. A zárt kérdések előnyben részesítése a könnyebb, gyorsabb feldolgozhatóság érdekében. A félzárt kérdések kiegészítésre alkalmasak. A nyílt kérdések esetében nem kötelező a válaszadás. A zárt kérdések egyválasztós és többválasztós lehetőséget is biztosítanak. A skála típusú kérdések esetén a végpontok azonos irányultságúak. Az alacsonyabb számérték az elégedetlenséget, a magasabb az elégedettséget fejezi ki. A skála értéktartományában szereplő értékek száma páros, fele-fele arányban szerepel pozitív-negatív a válasz. Páratlan skála esetén a középső érték lehetőséget ad köztes választásra. Kötelezően megválaszolandó kérdések csak azok lehetnek, amelyek megválaszolásában a megkérdezettek kompetensek, rendelkeznek elegendő információval. 20

21 KÉRDŐÍV - TÉRKÉP háttérinformációk globális elégedettség hátráltató tényezők okok Házirend FEGYELEM ügyelet tantestület és a fegyelem egyén viszonyulása pedagógiai eszközök ideális iskola 21

22 ADATFELVÉTEL Populáció: a tantestület. 89 fő elemszámú minta (a teljes munkaidőben dolgozó általános iskolai pedagógusok, a szakszolgálati munkatársak, művésztanárok, valamint a művészetoktatás részmunkaidős pedagógusai). A kiküldésre került 89 kérdőívből 76 érkezett vissza. A válaszadási hajlandóság: 85%. (elvárt: 90-95%) 22

23 ADATELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS a leíró statisztika módszerei közül: a gyakoriság számítás (abszolút, relatív százalékos); középértékek számítás (átlag, módusz); a szóródások közül a szórás alkalmazása; korrelációszámítás elégedettségi mutatók képzése (az összpontszám számtani átlagát véve) szórás: (a válaszadás egységessége) módusz: megmutatja, hogy melyik a legnagyobb gyakorisággal előforduló érték korrelációs együttható: a globális és az elégedettségi mutatók, változók közti kapcsolat feltárása A skála típusú, nem számértékkel kifejezett válaszadási lehetőségek esetén a válaszokhoz számértékek hozzárendelése. Adatgyűjtés a Google táblázatból Excel táblázatba. Különböző szempontú szűrések, csoportosítások során összesített adatokat képzése, diagramok szerkesztése. Az eredmények elemzése során különféle összehasonlítások elvégzése. 23

24 GLOBÁLIS ELÉGEDETTSÉG tanár művészetoktatásban vezető vezetői feladatokat is ellátó tanító szakszolgálati és gyermekvédelmi feladatokat ellátó tanórán kívüli nevelőmunkát ellátó szakos tanár 3,63 3,36 3,33 3,25 3,24 4,40 4,00 24

25 HÁTRÁLTATÓ TÉNYEZŐK hátráltató tényezők jelentős mértékben % tiszteletlen magatartás pedagógusokkal szemben 46 60,5% vulgáris beszéd, káromkodás 45 59,2% tanórai rendzavarás 27 35,5% magas osztálylétszám 27 35,5% rongálás 25 32,9% más tanulók fizikai bántalmazása 22 28,9% csalás (pl. ellenőrző hamisítás) 19 25,0% megalázás 19 25,0% épület, tantermek, udvar adottsága 17 22,4% lopás 17 22,4% kiközösítés 17 22,4% kierőszakolás (pl. telefon, pénz stb.) 15 19,7% más tanulók megfélemlítése 14 18,4% alkohol és/vagy kábítószer 10 13,2% az iskola alkalmazottainak megfélemlítése 9 11,8% hiányzás 7 9,2% dohányzás 6 7,9% késés az iskolából 3 3,9% puskázás 2 2,6% 25

26 HÁTRÁLTATÓ TÉNYEZŐK TALIS Magyarország saját iskola tanórai rendzavarás 1. hely 58,70% 2. hely 70,90% 2. hely 35,50% a hiányzás 2. hely 44,60% vulgáris beszéd 3. hely 37,30% 1. hely 76,90% 1. hely 59,20% rongálás 3. hely 53,50% 3. hely 32,90% 26

27 OKOK 22,70% iskola 85,96% gyermek és család környezet 40,35% 27

28 ÁLTALÁNOS VÉLEMÉNY vezetőség hozzáállása 75,22 ügyeletesi rendszer 68,47 Házirend 74,56 tanórai fegyelem 61,84 szüneti magatartás 52,97 rendezvényeken való viselkedés 64,41 28

29 TANTESTÜLET-ELÉGEDETTSÉG a magatartás egységes értékelése fegyelemelvárásának egységessége következetesség a fegyelmezetlen tanulókkal 62,73 64,91 65,99 Házirend betartatása ügyeletesi munka ellátása együttműködéssel a fegyelmezetlenségek kivizsgálásában a tanórák pontos kezdése, befejezése igazolatlanul mulasztókkal szembeni eljárás betartása 67,39 69,82 70,05 72,81 80,41 29

30 HÁZIREND BETARTATÁSÁNAK NEHÉZSÉGE 39,47% 14,47% 46,05% betartatható lényegében betartatható gyakran nehéz nehéz 30

31 HÁZIREND BETARTÁS-BETARTATÁS HR betartás HR betartatás % 26-50% 51-75% 76-90% % 31

32 ÜGYELET HATÉKONYSÁGA 0-25% % % % % 32

33 ÜGYELET HATÉKONYSÁGÁRA JAVASLATOK Személyekre vonatkozóan: több ügyeletes tanár jelenléte, pedagógiai asszisztensek bevonása, gyerekügyeletesek munkájának erősítése Az ügyeletesi munka minőségére vonatkozóan: jó ügyeletesi rendszer következetes megvalósítása, időben a helyén legyen az ügyeletes nevelő, az ügyeletesek egységesen lássák el az ügyeleti teendőket, hatékonyabb motiváló eszközök a fegyelem betartásának akarásáról, egységesség a kommunikáció terén is, osztályfőnök nagyobb felelősségvállalása saját közösségükkel szemben, nagyobb következetesség a rendbontások szankcionálásában, a nevelők egységes elvárásai 33

34 CSALÁDI HÁTTÉR, ELŐÉLET ISMERETE fő % kollégák által 40 64,47% osztályfőnök tájékoztatása alapján 38 57,89% gyermekvédelmi felelős által 37 63,16% szülővel való kapcsolat útján 31 55,26% teljes mértékben 12 19,74% nincs ilyen tanulóm 2 2,63% nem tartom fontosnak 1 1,32% nem tájékozódtam 0 0,00% 34

35 EGYEBEK KONFLIKTUSKEZELÉS: legkönnyebben: diák - diák legnehezebben: tanár tanár FEGYELMEZÉSI PROBLÉMA MEGOLDÁSA: Fegyelmezetlenséget észlelő pedagógus feladata SZÜLŐ TÁJÉKOZTATÁSA: Osztályfőnök feladata 35

36 KIRE SZÁMÍTHATSZ? csak saját magam 17,11% osztályfőnök 68,42% kollégák 69,74% vezetés 55,26% gyermekvédelmi felelős 71,05% pszichológus 27,63% gyermekvédelmi szolgálat 17,11% 36

37 PEDAGÓGIAI ESZKÖZÖK FONTOSSÁGA pedagógiai eszközök fontosság használat motiváció 4,64 4,38 állandó odafigyelés 4,57 4,61 személyes beszélgetés 4,49 4,07 konfliktuskezelés tanítása a diákoknak 4,45 3,13 szociális készségek fejlesztése 4,43 3,89 konfliktuskezelés technikájának elsajátítása 4,43 3,22 pozitív tanulási környezet 4,36 3,91 szülőkkel történő közös megbeszélések, programok 4,28 3,62 állandó tevékenykedtetés 4,25 3,64 változatos tanulásszervezési eljárások, módszerek 4,25 4,25 tantestületen belüli esetmegbeszélések 4,18 3,47 iskolai programokba bevonás 3,86 3,45 továbbképzések pedagógusoknak 3,79 3,30 diákönkormányzat bevonása 3,07 2,66 37

38 PEDAGÓGIAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA pedagógiai eszközök fontosság használat állandó odafigyelés 4,57 4,61 motiváció 4,64 4,38 változatos tanulásszervezési eljárások, módszerek 4,25 4,25 állandó tevékenykedtetés 4,25 4,18 személyes beszélgetés 4,49 4,07 pozitív tanulási környezet 4,34 3,91 szociális készségek fejlesztése 4,43 3,89 szülőkkel történő közös megbeszélések, programok 4,28 3,62 tantestületen belüli esetmegbeszélések 4,18 3,47 iskolai programokba bevonás 3,86 3,45 továbbképzések pedagógusoknak 3,79 3,30 konfliktuskezelés technikájának elsajátítása 4,43 3,22 konfliktuskezelés tanítása a diákoknak 4,45 3,13 diákönkormányzat bevonása 3,07 2,66 38

39 JAVASLATOK PEDAGÓGIAI ESZKÖZÖKRE szervezeti formákra utaló: beszélgető-körök gyerekeknek és szülőknek, esetmegbeszélő tanulói körök pszichológus bevonásával, iskolán kívüli közös programok, kirándulások, segítők bevonása: diákönkormányzat bevonása, egyéb: önismereti játékok tanítása, az osztályközösségek erősítése, az egymás iránti felelősség felébresztése, követendő, jó példa. 39

40 JAVASLATOK A FEGYELEM JAVÍTÁSÁRA Egységes fegyelmezés-politika, egységes nevelési elvek képviselete együtt, a vezetőség irányításával, a jobbítás szándékával. Intézkedési terv: cél feladat - eredmény hármas egységében. Elvárás: 2 év múlva esedékes utómérés során a fegyelemmel való elégedettség legalább 10-15%-kal javul. 40

41 CÉLOK 1. A Házirend elfogadható és betartható legyen mindenki számára. 2. Az ügyeletesi rendszer hatékonysága növekedjen. 3. Azonos értékrend kialakítása az iskolai fegyelem javítása érdekében. 4. Együttműködés valósuljon meg a tantestület tagjai között a fegyelmi helyzetek kezelése, megoldása érdekében. 5. A pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése a fegyelem témájához kapcsolódóan. 6. A változatos tanulásszervezési eljárások és módszerek rendszeres alkalmazása járuljon hozzá a szociális tanuláshoz. 41

42 CÉLOK 7. A szociális kompetenciák fejlesztésével a sikeres társadalmi beilleszkedés elősegítése. 8. Konfliktuskezelési stratégia kialakítása pedagógusoknak és diákoknak. 9. Őszinteségre, bizalomra épülő kommunikációs kultúra fejlesztése. Játékkultúra alakítása. 10. Az osztályközösségek erősítése. 11. Szorosabb kapcsolat alakuljon ki a család és az iskola között. 12. A segítő hálózat működtetése szakemberek, szervezetek bevonásával. 42

43 Példa - 4. cél: Együttműködés valósuljon meg a tantestület tagjai között a fegyelmi helyzetek kezelése, megoldása érdekében. Feladatok: problémafókuszú esetmegbeszélések, pszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus bevonásával (iskolánk belső szakemberei). Elvárt eredmény: Lehetőséget ad a pedagógusoknak, hogy a problémás esetek megoldásában közösen gondolkodjanak, s megtalálják a megfelelő módját az esetek kezelésének. Csökkenni fog a bizonytalanság, a tehetetlenség érzése. 43

44 Példa - 7. Cél: A szociális kompetenciák fejlesztésével a sikeres társadalmi beilleszkedés elősegítése. Feladatok: A szociális-, környezeti- és életviteli programcsomagokat alkalmazó pedagógusok támogató javaslataival a program témaköreinek beépítése a tanmenetekbe. Elvárt eredmény: A tanítási folyamat szerves részévé válik azoknak a szociális kompetenciáknak a fejlesztése, amelyek elősegítik a helyes szociális viselkedést. A tanulókban kialakul a helyes ön- és társismeret, önértékelés, a reális énkép. Harmonikus kapcsolat alakul ki az egyén és szociális környezete, valamint az egyén és társai között. A tanuló elsajátítja a társas kapcsolatok kiépítéséhez és fenntartásához szükséges ismereteket, készségeket, amelyek segítségével a társadalom aktív tagjává válhatnak. (Dr. Dancsó Tünde, 2005.) 44

45 Példa Cél: Az osztályközösségek erősítése. Feladatok: Felelősi rendszer működtetése minden osztályban. Kortárssegítők, tanulói mentortársak kijelölése. Osztályrendezvények szervezése 3-4 alkalommal a tanév során, a tanulók ötletei alapján. Lehet több osztály összefogásával. Pl.: ügyességi játékdélután, közös filmvetítés, kerékpártúra stb. Hatékony tanuló-megismerési technikák alkalmazása. Elvárt eredmény: A közösség szabályozó szerepe helyes viselkedésre motiválja a tanulókat. A közös élmények segítik a társas kapcsolatok alakulását. A gyerekek jobban megismerik a társaikat, a pedagógusok a tanítványaikat. 45

46 INTÉZKEDÉSI TERV Cél Feladat Felelős Határidő Elvárt eredmény 46

47 FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Cél Feladat Felelős Határidő I. félévben megvalósult feladatok I. félévben elért eredmények II. félévben megvalósítandó feladatok 47

48 A fejlesztés azonban nem ér véget, Ha jól csinálod, örökké fog tartani Marshall Fisher (1995) 48

49 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Babinszki Szilárdné 49

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Pedagógiai program uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Közgazdasági Szakközépiskola opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Részletesebben

Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Klébelsberg Intézményfenntartó Központ Makói tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM Közintelligencia, egyedüli valóságos erő; ennél előbb utóbb nagyobb hatalom nincs; s azt a lehető legnagyobb magasságra fejteni, legszentebb hazafiúi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Tartalomjegyzék Bevezető Az intézmény neve és mottója... 4. oldal Az intézmény működésének törvényi feltételei... 5. oldal Iskolánk története... 7. oldal 1. Nevelési program 1.

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben