ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL"

Átírás

1 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Érd, április

2 Tartalom BEVEZETŐ... 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI... 5 DEMOGRÁFIAI MUTATÓK... 6 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETBELI ELLÁTÁSOK RENDSZERE... 8 Pénzbeli ellátások... 8 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság... 8 Önkormányzati segély... 9 Óvodáztatási támogatás... 9 Kötelezően nyújtandó pénzbeli ellátások... 9 Önként vállalt feladatok Természetbeni önkormányzati támogatás Élelmiszercsomag vagy élelmiszerutalvány Tüzelőtámogatás Tanulók helyi járatú autóbusz bérletének támogatása Tanszer, illetve tankönyvtámogatás Újszülöttek támogatása Gyermekek étkeztetése GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Személyi és tárgyi feltételek A szolgáltatást igénybevevők jellemzőinek bemutatása Az ellátottak összetételének bemutatása Forrás: Gyermekjóléti Központ évi statisztikai adatai A kihasználtság alakulása A szakmai munka tényszerű bemutatása Kapcsolattartás Családi konzultáció, családterápia Készenléti Ügyelet Utcai és lakótelepi szociális munka Egész évben folyó prevenciós programok A KAB-ME-14 pályázat keretében folyó programok Kórházi Szociális munka Gyermekpszichológiai ellátás Fejlesztő pedagógiai ellátás EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS INTÉZMÉNYEKKEL

3 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁS Bölcsőde CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ IRODA Statisztikai adatok Az iroda programismertetője: ben megvalósult külön programok A GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA FÉSZEK EGYESÜLET Az Otthonba kerülés indokai évi események CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA Személyi és tárgyi feltételek Statisztikai adatok Szociokulturális háttér Éves prevenciós munka Az év során elvégzett munka LÁMPÁS 92 CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Az Intézmény bemutatása Gazdálkodása Tárgyi feltételek, karbantartás, fejlesztés Szakmai munka Az intézmény külső kapcsolatai: Az intézményből való kikerülés LEÁNY ANYA GYERMEK ALAPÍTVÁNY Az otthon bemutatása Statisztikai adatok A bekerülés okai Szakmai munka Saját szervezésű programok Együttműködések Finanszírozás és egyéb források Önkéntesség Nyilvánosság Ellenőrzések Nehézségek Jövőbeli tervek, célkitűzések

4 DON BOSCO CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA Közös programok Az otthon bemutatása Önkéntes napok es év ellátási jellemzői VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT Iskolai védőnői szolgálat Védőnők és a Gyermekjóléti Központ együttműködése DR. DIZSERI TAMÁS HABILITÁCIÓS KÖZPONT A gondozottak életkor szerinti megoszlása Csoportok létszáma a fogyatékosság szintje szerint KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM RENDŐRSÉG ÉRD CSALÁDI NAPKÖZI SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ELLÁTÁSA ÓVODAI ELLÁTÁS Szivárvány óvoda Kincses Óvoda A FELÜGYELETI SZERVEK ÁLTAL GYÁMHATÓSÁGI, GYERMEKVÉDELMI TERÜLETEN VÉGZETT SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAI A JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

5 BEVEZETŐ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése alapján A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. A Gyvt a részletesen felsorolja a települési önkormányzat feladatait: A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI 94. (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. (2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében - a (3)-(4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. (2a) A települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. (3) Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét, b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek átmeneti otthonát, c) harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett családok átmeneti otthonát, d) negyvenezernél több állandó lakos él, az a)-c) pontokban meghatározottak mellett gyermekjóléti központot [40. (3) bek.] köteles működtetni. (4) A megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni. (5) A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a település lakosságára terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében közösen tartják fenn, vagy ha az ellátást szerződésben vállalta más önkormányzat lakosságára is kiterjedően. (6) Ha az intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi területét meghaladja, - eltérő megállapodás hiányában - az ellátást valamennyi jogosult számára azonos feltételek szerint kell biztosítani. E rendelkezést kell alkalmazni az ellátás megszüntetése esetén is

6 (7) Az intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező önkormányzat kérésére az ellátást nem tagadhatja meg, ha e törvény hatálybalépésekor vagy külön megállapodásuk alapján már biztosított ellátást. (8) A települési önkormányzat a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásának biztosítására irányuló, a (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségének a bölcsőde működtetése mellett családi napközi formájában is eleget tehet. 94/A. A települési önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat, különösen a bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti központ működtetését társulás útján is biztosíthatják. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) számú kormányrendelet 10. számú melléklete részletesen meghatározza a tartalmi követelményeket, melyek alapján az átfogó értékelés összeállításra került. DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A település demográfiai mutatói különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira: Megnevezés Érd település lakosainak száma Lakosságszám/ fő/ 2011 Lakosságszám/ fő/ 2012 Lakosságszám/ fő/ Lakosságszám/ fő/ éves gyermekkorú éves fiatalkorú éves összesen Forrás: helyi lakcím-nyilvántartás A település demográfiai mutatóiból megállapítható, hogy a 0-18 éves korú lakosság száma a évi adatokhoz képest a évben némi emelkedést mutat. Ugyanakkor, ha a 0-14 éves korú lakosságszámot vizsgáljuk, a évi adatokhoz képest növekedést mutat. A éves fiatalkorú lakosság száma a évihez képest 0.9 %-os csökkenést mutat. A jelzőrendszer intézményeitől beszerzett információk szerint a városban olyan gyermekek is tartózkodnak, akik sem lakó, sem tartózkodási hellyel nem rendelkeznek, de életvitelszerűen Érden élnek. A számuk nem határozható meg, de az ellátási kötelezettség az Önkormányzatot - 6 -

7 terheli

8 A jelzőrendszer működtetése e korosztályok vonatkozásában a legfontosabb, hiszen a pályaorientációtól kezdve a családi életre nevelésen keresztül számos tényező befolyással van a fejlődésükre a felnőtté válásig. A 0-14-éves korú gyermekek tekintetében a család mellett a városban működő intézményekre (bölcsőde, óvoda, iskola) hárul nagy felelősség a gyermekek megfelelő nevelésében. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETBELI ELLÁTÁSOK RENDSZERE A gyermekek védelmének rendszerében a pénzbeli és természetbeni ellátások közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a pénzbeli ellátás és az önkormányzati segély a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítését, a veszélyeztetettségének megelőzését szolgálja azáltal, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben levő családoknak támogatást nyújt. Pénzbeli ellátások A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a) a gyermek tartására köteles, és b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A pénzbeli ellátás összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 22%-a Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság Az ellátás megállapításának célja, annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételére, amely bölcsődések, óvodások, általános iskola 1-8. osztályosok esetében 100%-ot, a középiskola 9. osztályától pedig 50%-os kedvezményt jelent. külön jogszabályban meghatározott kedvezmények tankönyvtámogatás igénybevételére, valamint augusztus és november hónapban természetbeli támogatásra jogosult, amelynek összege nem emelkedett az elmúlt évhez képest, továbbra is gyermekenként 5.800,-Ft. A támogatás finanszírozása 100%-ban az állami költségvetésből történik. Az egyszeri támogatást 2012 augusztusában és azóta is természetbeni támogatásként Erzsébet utalványban kapták meg a jogosultak. A kedvezményre az a gyermek jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 130 %-át, ez évben ,- Ft. volt. A gyermekét egyedül nevelő szülő, a tartósan beteg gyermek, illetve a nappali tanulmányokat folytató nagykorú esetén ez az összeghatár a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-a. Ez az összeghatár évben ,-Ft volt

9 Az öregségi nyugdíjminimum 2014 évben sem változott, ,- Ft volt, így ban a nyugdíjminimum %-os meghatározása is változatlan maradt. A jövedelem mellett a vagyoni helyzet vizsgálatát is előírja a jogszabály. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelem tartalmazza az ügyfél vagyonnyilatkozatát, melyben a vagyoni helyzetéről nyilatkozik. A vagyoni érték meghatározása is a nyugdíjminimumot veszi alapul, így ezek az értékhatárok sem változtak az elmúlt évhez képest. Továbbra sem tekinthető vagyonnak az az ingatlan amelyben a család él, a nem hasznosítható haszonélvezettel terhelt ingatlan, valamint a mozgáskorlátozottságra, vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű sem. Önkormányzati segély A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. Óvodáztatási támogatás A gyámhatóság annak a Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, a törvényben meghatározott rend szerint pénzbeli ellátásban részsül. A pénzbeli támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint. Kötelezően nyújtandó pénzbeli ellátások Felhasznált Központi Igénybevevő Önkormányzatot terhelő Fő Elutasítás összeg e Ft költségvetésből Támogatás fő visszaigényelt megnevezése: e Ft 2014 e Ft 2014 év 2014 év 2014 év év év Pénzbeli ellátás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Önkormányzati segély Óvodáztatási támogatás Összesen:

10 Forrás: helyi hatósági nyilvántartás

11 Önként vállalt feladatok Természetbeni önkormányzati támogatás Természetbeni önkormányzati támogatás állapítható meg különösen annak a rászorulónak, aki rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. a) élelmiszercsomag, élelmiszerutalvány, b) tüzelőtámogatás, c) tanulók helyi járatú autóbusz bérlet támogatása, d) tanszer-tankönyvtámogatás, e) újszülöttek támogatása. Élelmiszercsomag vagy élelmiszerutalvány Élelmiszercsomag vagy élelmiszerutalvány a szociálisan rászoruló személyek természetbeni támogatása, amennyiben a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy váratlan élethelyzetbe került és a) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 130 %-át, b) egyedül élő személy esetén a havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át. Tüzelőtámogatás Tüzelőtámogatás a szociálisan rászoruló személyek természetbeni támogatása, mely egy fűtési idényben csak egy alkalommal állapítható meg, amennyiben a kérelmező, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója a) lakásfenntartási támogatásra nem jogosult és b) a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg ba) 65 év feletti, vagy egyedül élő személy esetén a nyugdíjminimum 300 %-át, vagy bb) kétszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 150 %-át, vagy bc) három és ennél többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 130 %-át. A tüzelőtámogatás összege nem haladhatja meg: a) 65 év feletti, vagy egyedül élő személy esetén a nyugdíjminimum 130 %-át, vagy b) kétszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 120 %-át, vagy c) három és ennél többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 100 %-át. Tüzelőtámogatás nyújtható tüzelő utalvány formájában, vagy elszámolási kötelezettséggel, pénzbeli ellátásként. Tüzelőtámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Rendkívüli időjárás esetén a Családsegítő Központ, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint az Érdi Cigány Tanács indoklással ellátott javaslata alapján a támogatást tűzifa házhozszállítással biztosítja, melynek mennyisége legfeljebb 5 m 3 lehet. Erről a Szociális és Egészségügyi Bizottságot a soron következő ülésén tájékoztatni kell. A tűzifa kiszállításával

12 kapcsolatos koordinációs feladatokat a Családsegítő Központ a Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségével látja el

13 Tanulók helyi járatú autóbusz bérletének támogatása Természetbeni támogatásként, tanulók helyi járatú autóbusz bérletére jogosult az iskolabusz járat megszüntetését követően, aki a II. Lajos Általános Iskolával megszűnésének időpontjában tanulói jogviszonyban állt, és azóta a Bolyai János Általános Iskolával, vagy az Érdligeti Általános Iskola Túr utcai telephelyével, vagy a Batthyány Általános Iskola és Sportiskolával áll nappali tagozaton tanulói jogviszonyban. A támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától legkorábban a tanév első hónapjától, az adott tanév végéig tart. Az Érdi Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 1 fő, Érdi Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 2 fő, Érdi Érdligeti Általános Iskola 2 fő. Összesen 5 fő részére nyújtott tanulóbérlet támogatást az É. M.J V Önkormányzata, 2013./2014 tanévben, ami éves szinten 10x 6700 Ft, vagyis Forintba került. Tanszer, illetve tankönyvtámogatás Tanszer, illetve tankönyvtámogatás nyújtható annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, gyermekét egyedül nevelő, illetve a súlyos fogyatékos vagy tartós beteg gyermeket nevelő család esetében a nyugdíjminimum 175 %-át nem haladja meg. A támogatás összege gyermekenként nem haladhatja meg: a) a nyugdíjminimum 15 %-át, kivéve a b) pontban foglalt esetet, b) amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, úgy a nyugdíjminimum 40%-át. A kérelem benyújtásának határideje szeptember 30., mely határidő elmulasztása jogvesztő.a támogatást elsősorban tanszerutalvány formájában kell biztosítani. Amennyiben nem áll rendelkezésre utalvány, úgy a támogatás összegével a kérelmezőnek a pénz felvételét követő 30 napon belül ÁFA-s számlával el kell számolnia. Újszülöttek támogatása Gyermekenként ,- Ft értékű ajándékutalványban vagy ajándékcsomagban, és emléklapban részesül azon újszülött, aki december 31-e után született, és akinek az első létesített lakóhelye Érd. A Polgármester a Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó adatai alapján, hivatalból indít eljárást a jogosultság megállapítása iránt. A három hónapos korára érdi lakóhellyel rendelkező örökbefogadott gyermek is jogosult a támogatásra, mely esetben a törvényes képviselő jogosult az eljárás megindítására. Az újszülöttek támogatásának megállapításánál a szülők jövedelmi viszonyait, szociális helyzetét nem kell vizsgálni

14 Támogatás megnevezése: Igénybevevő fő 2014 év Önként vállalt feladatok Felhasznált összeg e Ft 2014 év Központi költségvetésből visszaigényelt e Ft 2014 év Önkormányzatot terhelő e Ft 2014 év Elutasítás Fő év élelmiszercsomag, élelmiszerutalvány tüzelőtámogatás tanulók helyi járatú autóbusz bérlet támogatása tanszertankönyvtámogatás, újszülöttek támogatása Forrás: helyi hatósági nyilvántartás A pénzbeli és természetbeli támogatások iránti kérelemmel kisebb változásokkal évek óta szinte ugyanazok a családok fordulnak önkormányzatunkhoz. A rendszerbe újként belépők egy részét a munkahelyüket elveszített, a több gyermeket nevelő, a szerény jövedelemmel rendelkező, és mélyszegénységben élő, a másik részét pedig a családok átmeneti otthonának lakói, valamint a városban hajléktalan státusszal rendelkező családok jelentik. Számos olyan családot segélyezünk, ahol már a 3. generáció úgy nőtt fel úgy, hogy ez volt előtte a megélhetéshez az elfogadott minta. Az elutasítások oka továbbra is a hiányosan benyújtott kérelem, a támogatható jövedelemhatárnál magasabb jövedelem, a rendeletben meghatározott rendkívüli élethelyzet hiánya összességében minden esetben a jogszabályban meghatározott jogosultsági feltétel, illetve feltételek hiánya volt. Gyermekek étkeztetése A gyermekek étkeztetésére az oktatási, nevelési intézményekben van lehetőség. Sok olyan gyermek kerül a rendszerbe, akik az elhanyagoló szülői magatartás miatt nem jutnak megfelelő mennyiségű, és minőségi élelemhez. A jelzőrendszer tagjai kezdeményezik a kedvezmények igénybe vételét. Ennek ellenére számos esetben a csökkentett térítési díjat sem fizetik be a szülők, ezért a jövőben végig kell gondolni e tárgykörben a támogatások rendszerét. Az 50 illetve a 100 %-os étkezési kedvezményben részesülők számát, és az étkeztetésre felhasznált összeget az alábbi táblázat szemlélteti:

15 GYERMEKÉTKEZTETÉS Megnevezés Fő/ 2013 év Fő/ 2014 év Összeg e Ft/ 2013 év Összeg e Ft/ 2014 év Bölcsődében, óvodában, iskolában kollégiumban szervezett étkezés 50 %-os kedvezményei összesen: Ebböl: Tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló és több gyermekes családban élő gyermek, tanuló Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (továbbiakban : rgyvk.) részesülő tanuló összesen: Ingyenes étkezés 100 %-os kevezménnyel Ebből: Az általános iskola rgyvk-ban részesülő tanulói Óvodában rgyvk-ben részesülő gyermek Forrás: intézményi adatszolgáltatás GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy járuljon hozzá a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást - lehetőség szerint - a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. Ha a gyermekek átmeneti gondozását a települési önkormányzat ellátási szerződés keretében biztosítja, és az ellátást nyújtó intézmény nem a települési önkormányzat területén működik, a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását lehetőség szerint a szülő lakóhelye szerinti települési önkormányzatnak kell biztosítania. A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást többféle módon szervezheti meg. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szociális Gondozóközpont keretében önálló tagintézményként működteti a Gyermekjóléti Központot. GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A gyermekjóléti központ munkatársait, a lakosság már jól ismeri, tekintettel arra, hogy a családgondozók személye évek óta változatlan, és kiépítettek a klienseikkel egy olyan bizalmi

16 kapcsolatot, melynek eredményeként bátran kérnek segítséget. Ez a bizalmi helyzet azt eredményezi, hogy a probléma sok esetben a kezdeti stádiumban kezelhető. a rászoruló gyerekek 2014-ben tartalmas nyári programokon vehettek részt a több éve folyó nyári prevenciós programok, valamint szabadidős programok Érd lakossága körében elterjedtek, az első évek résztvevői ma már, mint önkéntes segítők szívesen vesznek részt a programokon. Nehezítette a munkát, hogy az Emma u. 7. szám alatti épület már szinte teljesen alkalmatlan egy-egy feladat ellátására. A feladatokkal megnövekedett a létszám, ami miatt a családgondozók, a fejlesztő pedagógus elhelyezése megoldásra vár. A kapcsolatügyelet működtetése is hasonló gondokkal küzd. Személyi és tárgyi feltételek Személyi feltételek: tagintézmény-vezető 1 fő családgondozó 9 fő utcai szociális munkás 2 fő szociális asszisztens 4 fő pszichológus 1 fő fejlesztőpedagógus 1 fő kórházi szociális munkás 1 fő Az intézmény szakellátása megfelelő, minden dolgozó megfelelő szakképesítéssel rendelkezik. Tárgyi feltételek A 2014-évi munkát változatlanul a régi épületben, az Emma u. 7sz. alatt végezték. Technikai felszereltség Az elmúlt évek beruházásának köszönhetően megfelelő a technikai felszereltségük. Rendelkeznek központi telefon és fax készülékkel, 6 db telefon mellékel, 4 db intézményi mobiltelefonnal, valamint 7 db számítógéppel, 2 db notebookkal, 1 db projektorral. A szolgáltatást igénybevevők jellemzőinek bemutatása A társadalom legkülönfélébb rétegeiből kerülnek ide ügyfelek, jellemzően halmozottan hátrányos helyzetű családok, nagycsaládosok, munkanélküliek és mélyszegénységben élők alkotják az ügyfélkörük nagy részét. A társadalmi középosztályból jelentkező családok előfordulása megnőtt, jellemző rájuk, hogy a problémáikat ügyvédi háttérrel vezetik fel. Ezekben az esetekben nem jelent hatékony megoldást a mediáció, illetve nem is igénylik azt. Az egymással való megegyezéshez, a gyermekkel kapcsolatos döntések meghozatalához egyre inkább külső megerősítést, hatósági, és intézményi segítséget igényelnek a családok. A rendőrségi jelzések nagy része ebből adódik. Ez a probléma rendkívül sok lelki támogatást, rendszeres, gyakori családgondozást és figyelmet igényel a családgondozó részéről is. Az ügyfelek 29%-a önként keresi fel intézményt

17 Szolgáltatásaikat minden Érd területén állandó és ideiglenes lakcímmel rendelkező lakos igénybe veheti. Az ellátottak összetételének bemutatása A gyermekjóléti szolgáltatást évben igénybe vevő gyermekek számának alakulása Megnevezés Alapellátásban gondozottak száma Védelembe vett kiskorúak száma Megszűnt védelembe vett kiskorúak száma ellátottak száma ellátottak száma év év folyamatban, nincs határozat A évben 180 új eset került nyilvántartásba, ebből 32 esetben a gyermek önként fordult intézményhez, ezekben az esetekben ők maguk kezdeményezték a kapcsolatfelvételt. Gyermek-szülő közösen 12 esetben kért segítséget. Más gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett esetek száma 2014-ben 41, a jelzőrendszeren keresztül érkezett jelzések száma pedig 230 volt ben a hatóság által együttműködésre kötelezettek esetszáma 72-re csökkent, ez abból is adódik, hogy nem születtek jogerős határozatok évben a jelzőrendszer összességében 487 alkalommal küldött jelzést az intézményhez. Problématípusok A gondozott családoknál a meghatározó problématípus anyagi jellegű 263 gyermek esetében volt, míg a szülők vagy a család életvitele miatt 278 gyermeket érintett. Gyermeknevelési probléma, szülői elhanyagolás 145 gyermek esetében okoz veszélyeztetettséget. Intézménybe való beilleszkedési nehézség, magatartászavar, teljesítményzavar 232 gyermeknél fordult elő. A családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, valamint lelki) 59 gyermeket érint. Családi konfliktus, közvetve (szülők egymás közötti konfliktusa), vagy közvetlenül (szülőkgyermek között) 89 gyermek esetében fordult elő. Szenvedélybetegség miatt kialakult problématípus, szintén közvetve vagy közvetlenül 68 gyermeket, a gondozott gyermekek körében a legkisebb számban előforduló problématípus, a fogyatékosság, retardáció 15 gyermeket érintett

18 Problématípusok A kihasználtság alakulása Forrás: Gyermekjóléti Központ évi statisztikai adatai Szolgáltatások és szakmai tevékenységek száma a családgondozáson belül Megnevezés 2014 év Információ nyújtások 2224 Segítő beszélgetés 1680 Hivatalos ügyekben segítségnyújtás 108 Tanácsadások: 2720 Családlátogatás 1272 konfliktuskezelés 148 Közvetítés más szolgáltatásba 498 Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés 1 Elhelyezési tárgyaláson részvétel 4 Felülvizsgálati tárgyaláson részvétel 39 Esetmegbeszélés a jelzőrendszer tagjaival 38 Esetkonferencia 17 Készenléti szolgálat 52 Szakmaközi megbeszélés 21 Adományozás 3890 Gyermekpszichológiai ellátás: 161 fő/5 alkalom

19 A szakmai munka tényszerű bemutatása Kapcsolattartás A kapcsolatügyeleti szolgáltatást 2014-ben 18 gyermek esetében vették igénybe hozzátartozók. Jogerős bírósági/gyámhivatali végzés volt az alapja a szolgáltatás igénybe vételének ben többségben édesapák jelentek meg kapcsolattartásra jogosult szülőként, viszont az előző évekhez mérten magas az anyai kapcsolattartások száma is, hat gyermek esetében került rá sor. Bíróság, illetve gyámhivatal által elrendelt felügyelt kapcsolattartás 5 gyermek esetében folyt. A többi gyermek esetében segített kapcsolattartás zajlott. Az intézménybe gyermekek átadás-átvételére 3 gyermek járt. A kapcsolattartásokra páratlan keddeken, és 17 óra között, páros hét csütörtökön óra között, pénteken óra között, de az esetek túlnyomó részében szombati napon történtek 8-13 óra között. Ilyenkor két munkatárs fogadja a megjelenteket: egy mediátor és egy kapcsolatügyeleti munkatárs. Az első kapcsolattartási alkalmat minden esetben megelőzi a házirend ismertetése. A házirendet írásban is megkapja minden ügyfél, és aláírásával igazolja, hogy elfogadja az abban foglaltakat. A bíróság által beszabályozott esetekben a nyilvántartásokban szereplő feljegyzéseken kívül, külön írásos feljegyzést is készült a láthatáson történt eseményekről, kitérve a láthatásra jogosult, illetve arra kötelezett, szülő verbális és nonverbális viszonyulására, gyermekkel való kapcsolatára, viselkedésére, tapasztalható szülői kompetenciájára, a házirend esetleges megsértésére stb. A házirend megsértéséről minden esetben külön feljegyzés is készül. A házirend súlyos megsértésére 2014 évben nem került sor. Ezeket a feljegyzéséket a bíróság, a végleges kapcsolattartásra vonatkozó határozathozatalt megelőzően, bekéri a szolgálattól. Négy családgondozó rendelkezik mediátor végzettséggel, hárman aktívan végeznek mediációt a családgondozás mellett. Egyre elterjedtebben használják ezt a technikát a családgondozásba integráltan, az ügyféllel kötött megállapodások során, ami a gondozási-nevelési terv vázát képezi. A 2014 évben az intézményen kívüli kapcsolattartást érintő mediációk száma 19, ami 35 gyermek kapcsolattartását foglalja magába. 2 családban a mediációt követően helyreállt az életközösség, 6 esetben bírósági eljárás, 2 alkalommal gyámhivatali eljárás követte. A többi esetben a kapcsolattartások zavartalanul megvalósulnak a kapcsolattartásra jogosult szülő otthonában. Családi konzultáció, családterápia 2014 szeptemberéig tudták a szolgáltatást biztosítani, mivel az a családgondozó, aki rendelkezik családterápiás végzettséggel, más munkahelyre távozott. A 2014-es évben 9 esetben került sor ilyen jellegű segítségnyújtásra és 6 családnál beszélhetünk eredményes együttműködésről. Részletezve elmondható, hogy négy esetben a védelembe vételi eljárás során, a családgondozó javaslatára került sor családterápiás alkalmakra, négy esetben alapellátás keretében gondozott család és egy család esetében a családterápiára önálló szolgáltatásként került sor, az ügyfelek önkéntes jelentkezésére. Egy

20 esetben jelezték az ügyfelek, hogy nem áll szándékukban folytatni a konzultációkat, egy család pedig a harmadik alkalom után bejelentette, hogy bírósági úton szeretnék rendezni problémájukat. Készenléti Ügyelet A készenléti ügyeletet a családgondozók a heti munkaidő letelte után péntek 12 órától hétfőn reggel 8 óráig látják el a es telefonszámon. Természetes, hogy ebben az időszakban éjjel-nappal lehet jelezni a problémákat és az ügyelő legjobb tudása szerint segíti a felmerülő kérdéssel hozzá forduló klienst. Az ügyeletes szükség szerint azonnali segítséget, vagy tájékoztatást nyújt. Készenléti ügyeletet 2014-évben 52 esetben látták el 6 kolléga részvételével. Leggyakoribb problémák Elvált, illetve külön élő szülők esetében a bírósági, gyámhivatali végzés ellenére is nehézségekbe ütközik a kapcsolattartó szülőnek, hogy a végzésben foglaltak szerint élni tudjon a törvény által biztosított kapcsolattartási lehetőséggel. A gyermek gondozását biztosító szülő vagy a kapcsolattartás lehetőségével élő szülő vélt vagy jogos sérelmei alapján változtatni akar a meghatározott kapcsolattartási rendet. Adott kapcsolattartási helyzetben értelmezzük a végzést. Munkanélküliségre és alacsony jövedelemre hivatkozva élelmiszersegély után érdeklődtek, egyéb igénybe vehető támogatások feltételeit kérdezték meg. Emelkedő rezsiköltségük miatt a fűtéshez természetben történő tüzelőtámogatást igényelnének, mivel krízisidőszakban Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala fával támogatja a rászorulókat, felmerül a kérdés, ki kaphatja és mikor. A devizahitel tartozások miatt megszorult családok jelentkeztek. Lakhatási problémákkal fordultak hozzánk segítségért. Több esetben jeleztek olyat, hogy azonnali otthont biztosító ellátást vennének igénybe. Eléggé elterjedtek voltak azok az alkalmak is, amikor már az is probléma volt, hogy este hol tudja álomra hajtani a gyermekes család a fejét. Az ügyfél nincs tisztában azzal, hogy pénteken a Gyermekjóléti Központ munkaideje, nyitvatartási ügyfélfogadási rendje 8 órától 12- óráig tart és ilyenkor keresi a családgondozót. Ezek a hívások többnyire péntek délután és szombaton szoktak befutni. Folyamatban lévő válás, megszűnt élettársi kapcsolat esetében a családon belüli erőszak a külön élő szülők között, mindez a legtöbb esetben a közös gyermek vagy gyermekek előtt zajlik. A rendőrség ügyeletese kérte segítségünket, szökésben lévő gyermek, vagy megkerült fiatal elhelyezésének megoldásában. Egy-egy hajléktalanná vált ügyfél az Átmeneti Otthont biztosító címek után érdeklődött. Mivel a hétvégi ügyelet elérhetősége a helyi lapban közzétételre került, egyes esetekben idősekkel, hajléktalansággal kapcsolatos kérdések is előtérbe kerültek

21 Utcai és lakótelepi szociális munka A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet értelmében az utcai és lakótelepi szociális munka hétfőtől-péntekig 8 és 9 óra között a kallódó, csellengő, felügyelet nélkül hagyott gyermekek és fiatalok felkutatására irányul. Különös figyelemmel az iskolák környékére, a Stop-shop bevásárlóközpontra és a lakótelepre, mely alkalmas, feltűnésmentes helyet biztosít az iskolakerülésre, szabadidő esetleges káros, negatív eltöltésére. A preventív munka érdekében számos szabadidős és egyéb programot szerveztek a településen élő gyermekek és fiatalok számára. A programok tekintetében kiemelésre méltóak az ünnepek és tanszünetek idejére szóló programok. Húsvét: Április 17-én húsvéti készülődés, tojásfestés az Érdi Családok Átmeneti Otthonában élő gyermekeknek és családoknak. Gyermeknap: A Családsegítő Szolgálat, az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda és a Gyermekjólét Központ közösen vett részt a május 24-én tartott Városi Gyermeknapon, ahol kézműves foglalkozásokkal, vetélkedővel és zsákbamacskával vártuk a gyermekeket és családokat. Nyári szünet: Parkoló Program, melyet ötödik alkalommal rendeztek meg a halmozottan hátrányos gyermekek részére a Családsegítő Szolgálattal közösen. Időpontja tól ig tartott. Hétfői napokon az érdi Családok Átmeneti Otthonában élő gyermekeknek szabadtéri játékok és kézműves foglalkozásokat tartottak Ismerkedő és szabadtéri játékok, vetélkedők Kézműves foglalkozás, szalagdísz készítés Szabadtéri játékok és bográcsozás Só-liszt gyurmázás és rajzolás Rajzolás, festés, ragasztás Rajzolás, ragasztás, ajtó tábla és ujjbáb készítés Só-liszt és házi gyurmázás Dugó és papír báb készítés Záró foglalkozás: bográcsozás, gyurmázás. Keddenként kézműves foglalkozás az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda helységeiben Névtábla készítés Betűs karkötő készítés Pillangó készítés Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ intézményében agyag tárgyak készítése közösen a sérült fiatalokkal Szalvéta technikával agyagtál díszítés CD hal készítés Drótból virágkészítés és körömlakkal díszítés kosár készítés

22 Záró foglalkozás, szabadtéri játékok, közös munkák bemutatása

23 Szerdánként szabadtéri játékok, kézműves foglalkozások és kirándulások Diósdon Íjászbemutató Zumba bemutató egyéb kézműveskedés Társas, kézműves foglalkozás rossz idő Kisállat simogatás Nagy sikerre tekintettel újra Zumba táncnap Sorversenyek a sportpályán Rádió múzeum Záró foglalkozás. Csütörtökönként az Ismerd meg Érdet! című gyalogtúra Érden és környékén Érdligeten a Református templomban Literáty Zoltán lelkipásztor előadása Érd Óváros Régészeti kutatása a Sánchegyen Érd Központ Fundoklia-völgy és a Tárnoki Kőfejtő Érd Óváros Kéri Mihály és a művésztelep meglátogatása Érd Parkváros Czabai Kert, Domonkos Béla meglátogatása Tusculanum - Madarász Katalin népdalénekes és Kozel Gyula bullmasztiff kutyatenyésztő meglátogatása Érdliget Beszélgetés Bíró Andrással Péntekenként kirándulások Érd környéki települések nevezetességeihez Dráma játék és filmnézés a rossz időjárás miatt Parlamenti látogatás Csodák Palotája Vadasparki kirándulás Séta a Budai Várban Martonvásári Brunszvik Kastély és Park meglátogatása Érdi Napok: szeptember 6-án társasjátékokkal, kézműves elfoglaltsággal és tesztekkel. Egyéb programok Román állampolgárságú tanköteles, de iskolába nem járó gyermekek felkutatása, oktatásban való részvétel elősegítése, napközbeni foglalkoztatásuk áprilistól. Együttműködés a Kábítószer Egyeztető Fórummal részvétel a Szakmai Kerekasztal Megbeszélésen Cselekvési terv Tanulmányúton való részvétel az EPK Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonában részvétel az évzáró ülésen Egész évben folyó prevenciós programok A KEF tevékenységébe integráltan működnek a programok, elsősorban a családi és közösségi kapcsolatok erősítésén keresztül segítik a gyermekek és fiatalok deviancia felé fordulásának megelőzését

24 Együttműködés az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvánnyal a roma és nem roma gyerekek együttélésének, a diszkrimináció csökkentésének elősegítése érdekében. Helyi iskolákban, velük egyeztetett időpontokban foglalkozások szervezése, megvalósulásuk segítése. Érd legösszetartóbb osztálya/családja című pályázat meghirdetése a helyi iskolákban Baba- Mama klub minden héten csütörtökönként óra között A KAB-ME-14 pályázat keretében folyó programok Családi nap: én az Érdi Családok Átmeneti Otthonában élő családokkal az Elvira majorba látogattak el közös gyümölcsszedésre, piknikezésre. Óvodai prevenciós foglalkozások: (25 alkalom) a legkisebbeket is érintő családi kapcsolatok gyengülését zenés-mesés foglalkozással próbálják erősíteni a családi rítusok, szokások kihangsúlyozásával. Szülő Klub: a Baba- Mama klubba integrálva, illetve az óvodákkal való kapcsolatokon, szülői értekezleteken és szülői fórumokon való részvételen keresztül teret enged a nagyobb gyermekekkel, illetve a házastársi kapcsolatokkal felmerülő problémák megbeszélésére. Iskolai prevenciós program: (42 alkalom) mely teret ad a problémák helyben történő kezelésében iskolai fogadóórák keretében, ahol a pedagógusok, szülők és gyermekek is elérhetik a Gyermekjóléti Központ munkatársát. Jelenleg hivatalos együttműködés hiányában az iskolák heti szintű felkeresése jelenti ezt. Kórházi Szociális munka márciusban együttműködési megállapodás került megkötése a Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház és a Szociális Gondozó Központ Gyermekjóléti Központja között. A Szent Imre Kórház kórházi szociális munkásával folyamatos, telefonos kapcsolattartás működik 2014 júniusa óta, és havonta egy alkalommal kihelyezett ügyelet is tartanak. A 2014 év folyamán összesen 4 alkalommal érkeztek más kórházakból jelzések, ebből egy alkalommal már a Szociális Gondozó Központ folyamatban lévő esetről beszélhetünk. Konkrétan három olyan alkalom volt, amikor a kijelölt gyermekjóléti kórházi szociális munkáshoz/ családgondozóhoz került az ügy. Jelzést küldő Kórházak: Heim Pál Gyermekkórház Gyermek és Serdülő Pszichiátriai Osztály Szent János Kórházból Gyermeksebészet Szent János Kórház Gyermek Intenzív osztály Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Szülészeti - Nőgyógyászati osztály A jelzések mindegyike fiúgyermekekre vonatkozott. Életkorukat tekintve 1998, 2002 és 2000-ben születtek, és egy fő ben Két alkalommal a gyermekek hazaadhatósága (elhanyagolás, feltételezett rossz szociális körülmények) volt a veszélyeztetettség hátterében

25 Másik két alkalommal pedig kamaszkorú gyermekek szuicid tevékenysége (önakasztás, önfojtogatás)

26 A kamaszkorú gyermekek családi hátterük szerint a középosztályhoz tartoznak. Míg a hazaadhatóság kérdésében leginkább szociálisan hátrányos helyzetűeknek minősülnek. Megtett gyermekvédelmi intézkedések: Nevelésbe vétel: 1 fő Családba fogadás: 1 fő (folyamatban) Alapellátás: 2 főnél (jelenleg lezárt esetek) Védelembe vételre egyik gyermeknél sem került sor. Gyermekpszichológiai ellátás A 2014-es évben összesen 161 fő esetében történt gyermekpszichológiai ellátást igénylő megkeresés, 24%-kal több gyermek szorult mentális támogatásra, mint 2013-ban. A szociális jelzőrendszer tagjai (iskolák, gyámhivatal, gyámhatóság, rendőrség, társintézmény), a szülő, valamint a gyermek saját kérésére történhet a szolgáltatás igénybevétele, az érdi lakcímmel rendelkező 18 év alatti lakosok számára. A pszichológus heti öt órában a Családok Átmeneti Otthonának ellátását is végezte. Pszichológiai segítséget nyújtott az ott tartózkodó gyermekeknek lelki problémáik megoldásában, és az ott élő anyák gyermeknevelési problémái megoldásában. Az érdi iskolák, óvodák igényei szerint rendszeresen végzett konzultációt, esetmegbeszélést a tanárokkal az akut problémás helyzetek, konfliktusok kezelésére. Súlyosan veszélyeztető tényező a gyermekek mentális fejlődésére a familiáris konfliktusok válás, szülő elvesztése traumatizáló hatása. A magatartási és viselkedési zavarokat kiváltó okok között exponenciálisan megnőttek a családi problémák. Sajnálatos, hogy a családon belül bántalmazott és molesztált gyermekek esetszáma tovább nőtt ban 35, 2014-ben 39 gyermeknél merült fel családon belüli bántalmazás, molesztálás. Több esetben rendőri feljelentéssel zárult. A legtöbb iskola számára továbbra is probléma, hogy egyáltalán nem vagy csak kevés óraszámban rendelkeznek megfelelően képzett szakemberekkel, így komoly nehézséget okoz a tanulási, ill. magatartászavaros gyerekek képzése, ezért felerősödött a magántanulói státuszba vétel. Ennek következménye a képzetlen, iskolázatlan fiatalok növekvő száma. Egyre gyakoribb jelenség az internettől és számítógépes játékoktól kialakult addikció. Nem egy esetben az iskolából is kimaradtak a függőségbe került gyerekek. A szülők nehezen vagy egyáltalán nem képesek kontroll alatt tartani gyermekeik felhasználói szokásait. Gyakori tapasztalat, hogy az órák alatt is folyamatosan chatelnek a gyerekek. A pedagógusokkal folytatott beszélgetésekből kiderült, hogy az iskolákban igencsak korlátozottak a lehetőségek a mobil telefonok használatának szabályozására. A mentális problémákkal küzdő gyermekek rohamosan emelkedő száma és ezzel összefüggésben a szakmai tevékenység számának kétszeresére történő növekedése sürgető figyelmeztetés a preventív szociális munka szükségességére

27 Sajnos intézményi keretek között a heti terápiás kezelés már egyáltalán nem tud megvalósulni. Messze a szakmai protokoll által előírt esetszám felett kell fogadni a rászorulókat. Ennek következtében, értelemszerűen az ellátás hatékonysága sem tekinthető optimálisnak. A másik fontos tapasztalat, amiben az előző évhez képest 2014-ben sem történt változás: a gyermekek pszichiátriai kezelésének, illetve utógondozásának megoldatlansága. Elenyészően alacsony a gyermekpszichiátriák ágyszáma és a hosszabb terápiás ellátást biztosító intézmények befogadó kapacitása, így a rászoruló gyermek ezekben az esetekben is csak a családi költségvetést terhelő magánellátásban juthat megfelelő pszichoterápiás segítséghez. Fejlesztő pedagógiai ellátás A családgondozók által javasolt családokkal a kapcsolatot felvéve, a nyár folyamán több gyermeket felmértek, és a lehetőségeinkhez mérten megkezdték a foglakozást. Felmérés a 6-10 éves korosztályban a Porkolábné Balogh Katalin-féle fejlettségmérő lapok alapján öt gyereknél történt meg. Két gyerek a nyár folyamán megkezdte a foglalkozásokat a meglévő szakvélemények és a kapott eredmények alapján. A éves korosztálynál a Kognitív Profil Teszt alapján történt a vizsgálat, mely tíz gyereket érintett. A foglalkozásokon három vett részt, és a foglakozások tartalma inkább felzárkóztató jellegű volt. Két fő felkészítése pedig célzottan a nyár végi pótvizsgákra irányult. Szeptembertől kialakították a rendszeres heti beosztást, így délelőttönként heti két alkalommal három óvodáskorú gyermek fejlesztését végzik, délutánonként pedig az iskoláskorúakkal foglalkoznak. (3 kisiskolásnál heti kétszer, 2 középiskolásnál pedig heti egyszeri megsegítés.) EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS INTÉZMÉNYEKKEL 2014 márciusában került megtartásra az éves gyermekvédelmi tanácskozás, melyben értékelték a helyi gyermekvédelmi rendszert a jogszabályban meghatározott résztvevőkkel. Minden alkalommal részt vesznek a védelembe vételi tárgyalásokon, illetve felülvizsgálatokon a Járási Gyámhivatalnál, akikkel napi kapcsolatban állnak. Szoros kapcsolatban állnak a budapesti székhelyű Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal is, ahova az érdi átmeneti neveltek nagy része kerül. A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat is rendszeresen felkéri a szolgálatot az átmeneti nevelt gyermekekkel kapcsolatos tárgyalásokon való részvételre. A Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattól 22 esetben érkezett megkeresés

28 A 2014 évi tárgyalások alakulása Első védelembe vételi tárgyaláson való 74 esetben 92 gyermek részvétel Felülvizsgálati Nevelésbe vétel 14 esetben 30 gyermek tárgyaláson való védelembevétel 21 esetben 42 gyermek részvétel A Fészek Egyesülettel 2014-ban a város hat férőhelyre kötött ellátási szerződést, és ez a létszám 100%-ban kihasználásra került. Januártól december végéig az állandó teljes hónapot kitöltött gyereklétszám 28 gyerek (2013-n/15 fő) és 5 anya (2013-n/2 fő) volt, a teljesített napok száma összesen 2059, ez több mint az elmúlt évben. A családok érdekében tartott esetkonferenciákon az Egyesület dolgozói készséggel vettek részt. A Fészek Egyesülettől 2014-ben 32 jelzés érkezett évben a Lámpás 92 Családok Átmeneti Otthonából 5 alkalommal jeleztek Központunkhoz, a Nyírfa utcai Családok Átmeneti Otthonából 42 alkalommal érkezett jelzés, az országos felvevőkörű LEA Anyaotthonból 89 alkalommal küldtek jelzést, itt 2 gyermek lett védelembe véve, örökbefogadás nem volt. A Don Bosco érdi Családok Átmeneti Otthonával is nagyon jó a kapcsolat, az otthon vezetője rendszeresen részt vesz a városi szintű esetmegbeszéléseken. Innen 59 esetben küldtek értesítést a szolgálat felé. Diósdról, a Bona Dea Családok Átmeneti Otthonából 14 esetben jeleztek. Havonta megtartják a városi esetmegbeszélőt, melyen a jelzőrendszer tagjai rendszeresen részt vesznek. A tavalyi évekhez képest nőtt a rendőrségi jelzések száma, melyek között jelentős a fiatalkorúak által elkövetett szabálysértés, illetve előfordul általuk elkövetett bűncselekmény is. A rendőrségi jelzések között számottevő a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény is, melynek vizsgálatához iratanyag küldése szükséges. A rendőrségtől 62 alkalommal érkezett jelzés a szolgálathoz. Az Ügyészség részéről 2 alkalommal érkezett megkeresés, a pártfogói felügyelettől pedig 8 alkalommal. Ez emelkedő tendenciát mutat az előző évekhez képest. Az Áldozatsegítő Szolgálattól 3 jelzés érkezett. Az érdi iskolákkal, óvodákkal napi kapcsolatban állnak. Heti rendszerességgel látogatja az intézményeket az iskolai és utcai szociális munkás kolléga, aki fogadóórát is tart az őt ott felkereső gyermekeknek. A szolgálat pszichológusa is heti kapcsolatban van az érdi iskolákkal. Minden iskolával együttműködési megállapodásuk van, és külön kapcsolattartó kolléga áll az iskolák rendelkezésére, kérésre soron kívül is kimennek

29 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁS Bölcsőde A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A településen két bölcsőde található és összesen 204 férőhellyel. Az Apró Falva Bölcsőde és a Pöttöm Sziget Bölcsőde 2014-évi adatai Megnevezés Apró Falva Pöttöm Sziget Összesen Férőhelyek száma 76 fő 128 fő 204 fő Működő csoportok száma 6 csoport 10 csoport 16 A beíratott gyermekek száma az év során (felvételi naplóval egyeztetve) 130 fő 210 fő 340 fő Óvodába távozott, kimaradt 60 fő 95 fő 155 fő A év december 31-én beíratott gyermekek száma Az év végi gyermeklétszám korcsoportonkénti megosztása hó hó 58 fő 115 fő 173 fő 17 fő 41 fő 29 fő 86 fő A teljesített gondozási napok száma A gondozott gyermekekhez viszonyítva A beírt gyermekekhez viszonyítva ,82% 61,47% 84,63% 85,5% Forrás: Intézményi nyilvántartás A kedvezményezettek adatai intézményenként és összesítve Apró Falva Pöttöm Sziget Összesen Rendszeres gyermekvédelmi támogatást (100%) igénybe vevők száma 9 fő 27 fő 36 fő - ebből halmozottan hátrányos 2 fő 2 fő 4 fő helyzetű Alanyi jogon kedvezményezett 11 fő 35 fő 46 fő (50 %) Tartós betegség miatt (50%) 1 fő 4 fő 5 fő

30 Forrás: Intézményi nyilvántartás

31 2014 évben az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghatározott beiratkozási időben jelentkezett gyermekek száma 50 illetve 66 fő volt. A beiratkozási időben jelentkezett gyermekeket a fenntartóval történt egyeztetés után kivétel nélkül fel tudták venni. Elutasított gyermek nem volt. Év közben (a jelentkezési határidőn túl) jelentősen növekedett az ellátásra igényüket benyújtók száma. Ennek okai elsősorban az édesanyák munkáltatóinak jelzése az azonnali munkába állásra, az anyagi nehézségek és a családok életében bekövetkezett változások (betegség, válás stb.). A felsorolt okok miatt egyik napról a másikra kellett a gyermekeik elhelyezéséről dönteniük a családoknak, és jelentkeztek férőhely üresedésre várva a várakozók közé. Nem tartották igazságosnak a beiratkozási időben Gyed-en lévő, vagy várandós édesanyák gyermekeinek felvételét, hiszen a később jelentkezők sokszor munkájuk elvesztését kockáztatják, mivel nem tudják gyermekeik napközbeni ellátását megoldani. Ez a jelenlegi időszakban is érvényes probléma. A beszoktatás jelentősen elhúzódott, kevésbé tervezhető. Az elmúlt év áprilisában és májusában folyamatos volt a beszoktatás, az üresedő férőhelyek arányában. Ez nagyon megviselte mind a jól összeszokott gyermekcsoportot, mind az újonnan érkezőket. A két intézményben területi elhelyezkedésükből és a lakosság összetételéből adódóan is számos azonosságot, de különbséget is megfigyelhetünk az elmúlt év során, így: megnőtt az igény az 1 év körüli gyermekek ellátására (különbség), nagyszámú a jelenleg várandós vagy már a kistestvérrel Gyed-en lévő anyák száma (különbség), jelentős az igényüket egyedülállóként bejelentők száma, nagyon sok édesanya a munkáltatóval történt egyeztetés után sem tudott munkába állni illetve elveszítette állását, vált álláskeresővé, megnőtt a családi napköziből érkezők száma (különbség), növekedett a nevelési-gondozási év közben óvodába távozók száma, ami nehézséget jelent a bölcsőde férőhelyeinek kihasználtságában, az igénybevevőknek a benyújtott jövedelemigazolások alapján számítva sokszor az étkezési díj összegét sem fedezik a havi befizetéseik. A kisgyermeknevelők gondosan megtervezik napjaikat és az évszakoknak, ünnepeknek megfelelően készülnek gyermekversekkel, énekekkel, mondókákkal. Rajzolnak, gyurmáznak, festenek, barkácsolnak. Az intézmények számára elsődleges a nevelési-gondozási feladataink ellátása, egysége. Az intézményekben a foglalkoztatottak adatai Apró Falva Bölcsőde Pöttöm Sziget Bölcsőde Tagintézmény-vezető 1 fő Tagintézmény-vezető h. - 1 fő Szakdolgozók 13 fő (+1fő) 22 fő Technikai dolgozók 2 fő 3 fő Házi gyermekfelügyelet 1 fő - Forrás: Intézményi nyilvántartás

32 Az elmúlt évben is nagyon sok segítséget kaptak a szülőktől (játékokat, eszközöket stb.). Az Apró Falva Bölcsődében minden homokozóban megtörtént a homokcsere és a közlekedő folyosón a linóleum cseréje. A Pöttöm Sziget Bölcsődében 2014 augusztusában elkészült két csoportnál az árnyékolására szolgáló szerkezet felszerelése, egy csoportnál az árnyékolására szolgáló ablakok redőnyözése. A nyári zárás alatt a közös játszóudvarokon a vizes, penészgombával fertőzött homok eltávolításra került a homokozóból és lekezelték a fa részeit, de ez a megoldás nem bizonyult véglegesnek, mert a probléma továbbra is fennáll. Szülői kezdeményezésre a Szociális Gondozó Központ irányításával és segítségével kivitelezésre került két csoport játszóudvarán egy-egy motoros-közlekedő út. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ IRODA Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda július 1-jével kezdte meg ismételt működését a Szociális Gondozó Központ Családsegítő Szolgálatához integrálva. Az iroda a meghatározott feltételek, és kitűzött célok, alapelvek mentén működik. Céljuk a 14 és a 29 év közötti korosztály segítése. Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda alapellátásban elsősorban információst nyújt és tanácsadást végez, valamint kiegészítő segítői szolgáltatásokat nyújt elsősorban a fiatalok számára. Az iroda további feladata szabadidős programok szervezése, csoportfoglalkozások keretein belül a felvilágosító, preventív foglalkozások levezetése mellett a fiatalok szükségleteihez igazodva programok szervezése, hivatalos ügyeik intézésének segítése, ifjúsági életviteli tanácsadás, információnyújtás, korrepetálás, célzott prevenció, pályaválasztási konzultáció. A szolgáltatásokat igénybevevő fiataloknak, fiatal felnőtteknek, ezeknek a szolgáltatásoknak köszönhetően nem szükséges Budapestre utazni, ha segítséget igényelnek információkban, ügyintézésekben, tanácsadásokban

33 Statisztikai adatok A Parkoló Programon 59 fő vett részt az elmúlt évben a megjelenések száma 3071 alkalom volt, a táblázat ezeket az adatokat mutatja be évenkénti bontásban. Forrás: Intézményi statisztika Az iroda programismertetője: Programok között szerepelnek napi, heti, havi és alkalmanként megrendezésre kerülők. FilMoly (a program folyamatos kezdés óta) Mozi délután kéthetente, ahol mindig olyan értékközvetítő film kerül levetítésre, amely példamutatásként, értékközvetítésként, esetleg preventív célzattal bír. A film megtekintését követően közösen megbeszélik a látottakat, fontos, hogy feldolgozatlan élmény, ki nem beszélt gondolat ne maradjon egy jelenlévőben sem. Amennyiben lehetőségük van rá, a fiatalokkal mozi vásznon is tekintenek meg filmeket. Iránytű (a program folyamatos kezdés óta) Életviteli tanácsadás, beszélgetés formájában. A fiatalok bizalommal fordulhatnak a családgondozókhoz, ha elakadtak, ha nem tudják merre tovább, vagy szívtörés esetén, minden olyan a fiatalokat érintő, fiatalokat foglalkoztató témában próbálnak segíteni, amellyel megkeresik őket. A XXI. század fiataljai ebben a felgyorsult világban gyorsan alkalmazkodnak a technikai változásokhoz, a folyamatosan változó divathoz, az újabbnál újabb hóbortokhoz, de a lelki válságok, az elhanyagoltság, a meg nem értettség, az útkeresés számukra is ugyanolyan nehézségeket rejt, mint minden egyes ember életében. A felgyorsult világ nyertesei, vesztesei is egyben. Az iránytű lehetőséget biztosít az ifjú korosztály számára a meghallgatásra, tanácsra, néhány jóleső, kedves szóra. Pályaválasztási útmutató (a program folyamatos kezdés óta) A fiataloknak folyamatos segítséget nyújtanak álláskeresés terén. Fő céljuk a versenyképes önéletrajzírás segítése, és a megfelelő pozitív hozzáállás és attitűd kialakítása. A fiataloknál különösen fontosnak tartják, hogy a későbbi sikeres álláskereséshez a megfelelő alaplépéseket még időben megtegyék (alapvető készségek elsajátítása, kapcsolatfelvétel a munkaügyi

34 központtal stb.). Ez a fajta szolgáltatás jelenleg folyamatos és egyéni, de igény szerint kibővíthető rendszeres, tematizált csoportfoglalkozásokkal is. Dumálda (a program folyamatos kezdés óta) Beszélgessünk! Mit gondolunk, magunkról és a világról? Arról, ami a szívünket nyomja! A szülőnek a dolga sok, a tanároknak idejük nincs. Pedig olyan jó lenne elmondani valakinek, ami egyre gyűlik és szorít belül, ami érdekel, vagy lelkesít! Barátságról, szerelemről kialakult gondolatokat, a felnőttek furcsaságait, a világ zavarba ejtő eseményeit. Az együtt töltött idő örömén túl, fejlesztik az önismeretet, konfliktuskezelési képességet és problémaérzékenységet. Az interperszonális kapcsolatok további nyeresége a változás ígérete és lehetősége, hiszen minden új társas kapcsolat, baráti körbe lépés, intézményes csoporthoz tartozás szabad teret enged ventillációra, katarzisra, feszültségoldásra, önkifejezésre, szocializációra, közösségi érzésfejlesztésre. Kocka-Zóna (a program folyamatos 2013 óta) A számítógép, és az informatikai ismeretek. A program keretében leginkább ezeknek a mélyítésével foglalkoznak. Leginkább olyan ismeretek átadása a cél, amelyeket később hasznosíthatnak álláskeresés, mindennapi ügyek intézése vagy a tanulmányaik során. Emellett az internet és a számítógép, mint médium és kulturált szórakoztatási forma megismertetése. Ismeretterjesztő programok, popkulturális ikonná avanzsált játékok és honlapok, szórakoztató tudományos weboldalak feltárásával és megismerésével foglalkoznak. Csak Csajszik (a program folyamatos 2013 óta) Egy program kizárólag lányok részére! Milyen ma egy lány? És milyennek kellene lennie? Ezekre a kérdésekre keresik a választ. A mai lányok legtöbbje nem vesz zongoraleckét, nem jár balettre és az első bálok ideje is lejárt. A téma azonban örök. A leendő hölgyek kíváncsiságát felkelti. Milyen is a női szépség, a női test, a női lélek, a női divat, a nők barátsága? Terítéken a legfontosabb női szerepek, álmok, ahol mi magunk lehetünk a hercegnők, idővel menyasszonyok és anyák. A téma kifogyhatatlan. Tapasztalatokkal tarkított ismeret és információ átadás őszinte beszélgetések formájában. Csak Pasik (a program folyamatos 2013 óta) Életvezetési tanácsok, kifejezetten fiúk számára. Oldott hangulatú beszélgetések, csoportosan, vagy kérésre egyénileg is, az élet különböző problémáiról. A fiatalok nagy többségének nincs a környezetében olyan ember, akivel az iskolai, magánéleti, vagy munkahelyi (álláskeresési) gondjait meg tudná beszélni, ehhez igyekeznek egy baráti, de kontrollált keretet nyújtani. Minigolf (2014. januártól júniusig heti 3-4 órában) Tóth János vezette saját építésű golfpályáján került lebonyolításra. Az Ifjúsági Iroda fiataljaiból hamar összekovácsolódott egy viszonylag állandó társaság, akik heti rendszerességgel látogatták a foglalkozást. A hosszú távú tervek között szerepelt egy saját IFI-TÉR Minigolf csapat összeállítása, versenyeken való szerepeltetése is. Ez a nyár végén meg is valósult, a gyerekek részt vettek egy kisebb budapesti mérkőzésen is, ahol jól szerepeltek. A programot a nyári Parkoló programmal járó idő és emberhiány miatt egy időre felfüggesztettük, abban a reményben, hogy szeptembertől újraindulhat. Időközben a fentebb

35 említett csapatból ketten bentlakásos iskolában tanultak tovább, a többieknek is az iskolaváltás miatt megváltozott időbeosztásuk miatt nem tudtak többé rendszeresen részt venni a programon. Tóth János továbbra is biztosított minket az együttműködéséről, és támogatásáról, akár a program visszaállítását, akár versenyekre való utaztatást, készülést illetően. A gyerekek október folyamán egy ízben önállóan is elmentek egy hétvégi mérkőzésre ben megvalósult külön programok Tropicarium látogatás ( ) Farsangi buli ( ) Mozi látogatás ( ) Húsvéti buli ( ) Jean-Michel Pannier előadás ( ) Ki? Mit? Tud?- Százhalombatta ( ) Tárnoki Majális ( ) Gyermeknapi rendezvény ( ) Paprikás krumpli party ( ) Parkoló program ( ) Mozi ( ) Nyárzáró karaoke buli ( ) Sárkányhajózás ( ) Érdi Napok rendezvény ( ) VII. Tavi Sárkányhajó verseny ( ) V. Érdi Tökjó Fesztivál ( ) Mikulás ( ) Karácsonyi ünnepség ( ) Pásztorjáték előadás ( ) A Parkoló Program ebben az évben hatodik alkalommal került megrendezésre a Szociális Gondozó Központ Családsegítő Szolgálatának és Gyermekjóléti Központjának szervezésében, mely az érdi gyermekek részére biztosítja a tanszüneti hasznos szabadidő eltöltését tól ig. A Tábor a táborban elnevezésű nyári program eredeti elképzelés szerint a szerepjátékok különböző formáira nyitott érdi fiatalok számára készült, igyekeztünk minden saját és pályázati erőforrást felkutatni a siker érdekében. A pályázatot nem nyerték meg, de a meglévő emberi és anyagi erőforrásokat használva, az előre eltervezett programok túlnyomó részét sikerült megvalósították

36 Parkoló programban résztvevők számának alakulása a 2014-es évben Forrás: Intézmény nyilvántartása Foglalkozások típusainak megoszlása a 2014-es évben Kapcsolatépítés: Forrás: Intézményi nyilvántartás Edutus Főiskolások látogatása ( ) Érdi Fiúotthon megbeszélés ( ) Új Nemzedék Lakótelepi lakók Érd fiataljai felfedezték az Ifjúsági Iroda közösségi értékeit, kiépült egy bizalmi viszony a gondozottak és a gondozók között. Tudják, hogy itt szabadidejüket tervezett keretek között, felügyelet mellett tölthetik el. A következetes fellépésüknek köszönhetően szabálytudatuk sokat fejlődött, kevesebb a konfrontáció, a fiatalok megtanultak toleránsnak lenni egymással, segítőkészek, és kezdik

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 J-22382-28/2013. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint:

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10902-42/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Kétegyháza lélekszáma

Kétegyháza lélekszáma Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2011. Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben