Magyarok, Románok, Szerbek, Szlovákok, Romák, Zsidók közös kultúránk közös értékeink! avagy Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarok, Románok, Szerbek, Szlovákok, Romák, Zsidók közös kultúránk közös értékeink! avagy Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés..."

Átírás

1 Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Magyarok, Románok, Szerbek, Szlovákok, Romák, Zsidók közös kultúránk közös értékeink! avagy Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés... a Kalandok és Álmok Pedagógiai Műhely akkreditált pedagógus továbbképzése HATÁRONTÚLI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA *Élménypedagógia * Nem szakrendszerű oktatás * Időgazdálkodás * Kommunikáció * Élmény játszóház M U L T I K U L T U R Á L I S K É P Z É S

2 A képzés bemutatása Kalandok és Álmok Szakmai Műhely óta van lehetőségünk együtt dolgozni határontúli magyar pedagógusokkal nyári képzéseken. Patca, Mártély, Túristvándi, Tata és Nyíregyháza után ebben az évben DEBRECENBE várjuk Önöket. Tanórán kívüli programszervezés és élménypedagógiai után most egy új, izgalmas és aktuális, mindannyiunkat személyesen érintő képzést ajánlunk Önöknek! óta több, mint 200 pedagógus végezte el a Multikulturális tartalmak és interkulturális nevelés... avagy az előítéletek csökkentésének stratégiái, a kultúrák közötti konfliktusok kezelésének lehetőségei című képzésünket. Kérjük, tekintsék meg részletes bemutatónkat! Kinek szól a képzésünk? Mindenkinek, aki nevelési céljai szolgálatába kíván állítani egy újfajta módszert. Elsősorban ajánljuk osztályfőnököknek, tanítóknak, óvónőknek, és mindenkinek, aki elkötelezte magát a sokszínű, előítéletek és hátrányos megkülönböztetés nélküli oktató-nevelő munka mellett. A képzés alapvető nevelési elvek tisztázást célozza meg, így abban bárki részt vehet. A képzés aktualitása Európai állampolgárként a gyerekek naponta szembesülnek különböző kultúrák találkozásával, együttélésével. Ez olyan problémákat vet fel, mint az előítéletek megjelenése, a társadalmi előnyök és hátrányok szerepe, a kirekesztés, és a beilleszkedés. A gyerekek életéből a történelmi örökség miatt hiányzik a megfelelő szocializáló. A magatartási minták hiánya viselkedési zavarokhoz, agresszivitáshoz vezet, melyet a gyerekek és fiatalok az értékrend kialakulatlansága, vagy torzulása miatt nem tudnak kezelni. Ezért a gyerekekkel foglalkozó szakembereket kell megtanítani a hatékony módszerekre, melyek segítsével játékokon, projekteken keresztül elindul egy szemléletformálás a gyerekek aktív részvételével.

3 A képzés céljai és hatása A továbbképzés céljai... - Célunk az ismeretek bővítése az előítéletek csökkentésének lehetséges stratégiáiról, a kultúrák közötti kooperációról és a konfliktusok okairól, valamint a konfliktus-kezelés módszereiről; - Célunk a résztvevők önreflexiós készségeinek gyarapítása, kulturális és társadalmi örökségük tudatosítása, a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos pozitív attitűdök megerősítése; Technikai tudnivalók - A továbbképzés érzékenyítő, probléma-felvető képzés. Segítséget nyújt, abban hogy a résztvevők nyitottabbak legyenek, érezzék és érzékeljék a multikulturalitásból adódó problémákat és a lehetséges megoldásokhoz vezető utakat, módszereket keressenek; - Kézzelfogható ötleteket, módszereket, technikákat nyújtunk, amelyen keresztül mindenki kidolgozhatja saját közösségére alkalmazható akciótervét, meghatározhatja a szükséges lépéseket annak a közegnek a megteremtésében, ahol sikeresen tud együtt élni gyermek és gyermek, szülő és pedagógus; A résztvevők képesek lesznek... - céltudatosan megtervezni, megszervezni, lebonyolítani és értékelni egy multikulturális neveléssel kapcsolatos, saját élményű foglalkozást illetve projektet; az élménypedagógiai tevékenysége multikulturális nevelési céljaik szolgálatába állítani, értik annak összefüggéseit, ismerik, és hatékonyan használják az ebben rejlő oktatási és fejlesztési lehetőségeket; a gyerek szociális kompetenciáit fejleszteni a játékpedagógia és az élménypedagógia eszközeivel, a gyerekek aktív részvételével; az informális és non-formális tanulás során szerezhető sikerélményekkel tudatosan nevelni a fiatalokat, hogy az őket körülvevő multikulturális környezetben megoldásokat találjanak a mindennapok során jelentkező konfliktusok megelőzésére, felismerésére és kezelésére;

4 A képzés módszerei A tartalom és módszer egysége A képzés során a tapasztalati tanulás eszközeit használjuk. A problémák saját-élmény útján történő átélése hitelessé, kézzelfoghatóvá teszi a résztvevők számára azokat, hiszen más megélni egy erkölcsi dilemmát, mint csupán hallgatni, olvasni, beszélni róla; A képzésben legnagyobb szerepet a játékos gyakorlatok, feladatok, szituációs játékok és a lebonyolítást követő értékelések kapnak,valamint a megszerzett tapasztalatok transzformálása a mindennapi pedagógiai gyakorlatba; A hatékony képzés alapja az aktív részvétel, a módszerek, játékok és gyakorlatok személyes kipróbálása, a saját élmény megszerzése, az élmény megosztása és feldolgozása, majd pedig a tanulságok adaptálása más, hasonló helyzetekre; Folyamatosan törekszünk a gyakorlat arányának magas szinten tartására; Eszközeink - Sok-sok játék; -Asajátélmény középpontba helyezése; -Arészvétel szintjének önkéntes meghatározása, a választás szabadságának biztosítása; - Páros és kiscsoportos feladatmegoldások, - Visszajelzés, egymás munkájának értékelése; - Konszenzuskeresés; -Akipróbált játékok és tevékenységek összegyűjtése, csoportosítása, rögzítése; Mit hasznosíthatnak munkájuk során? - A tanórán kívüli és szabadidős tevékenységekben rejlő nevelési és fejlesztési lehetőségek hatékonysága megnő; - Az újonnan tanult kommunikációs és problémamegoldó tevékenységek alkalmasak a gyerekek és az osztályközösségek fejlesztésére; - A pedagógusok eszköztára frissül, motivációjuk nő, megerősítést kapnak nevelési munkájuk eredményességét illetően; - A korábban ismert és használt játékok, tevékenységek új tartalmakkal egészülnek ki, a feldolgozás újfajta módszereinek köszönhetően;

5 A képzés fő moduljai I. A sikeres együttélés alapjai... Önazonosság A résztvevők sajátélményű gyakorlatokon keresztül megélik önazonosságukat, identitásukat, a család szerepét az életükben. Megosztva korábbi tapasztalatainkat lehetőség nyílik véleménycserére, egymás jobb megismerésére, saját álláspontunk tisztázására és kifejtésére; Kommunikáció Aktív részvételt igénylő gyakorlatok, melyekkel felhívjuk a figyelmet mindennapi világunk sokszínűségére. Téma a kultúrák találkozása, különböző kultúrájú csoportok együttélése, interkulturális k o n f l i k t u s o k a z i s k o l á b a n é s m i n d e n n a p j a i n k b a n ; Empátia és bizalom Sajátélményű játékok és gyakorlatok kapcsán beszélünk a társadalomban előforduló előnyökről, hátrányokról, az iskolai közegben élő és létező kisebbségi csoportok helyzetéről, lehetőségeiről; Viccek és anekdoták elemzése során a résztvevők tapasztalatot szerezhetnek saját, illetve a társadalom előítéleteiket illetően. Beszélgetést folytatunk a kirekesztésről, beilleszkedési nehézségekről, a gyerekek által alkalmazott stratégiákról és a beilleszkedés segítéséről; II. Multikulturális projektek és fejlesztési tervek A résztvevők egyénileg vagy kisebb csoportokban dolgoznak a sikeres együttélés elemeinek az iskolához való kapcsolódásán, felmérve, hogy mit is tehet egy intézmény a befogadás, elfogadás érdekében. Bemutatunk egy multikulturális projektet, ennek kapcsán ötleteket gyűjtünk, hogy mindezt hogyan, milyen formában lehet saját iskolai közegünkben megjeleníteni; Összegyűjtjük, hogy hogyan is jelenítheti meg az iskola a multikulturalitást a saját falai között, majd lépésenként elkészítjük egy fejlesztési terv szinopszisát, amely a multikulturális iskola megteremtéséhez és fenntartásához vezet;

6 Technikai tudnivalók Jelentkezés FIGYELEM! SZAKMAI MŰHELYÜNK CÍMÉN NEM LEHETSÉGES JELENTKEZNI!!! A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA A PEDAGÓGUS- SZÖVETSÉGEK KIZÁRÓLAGOS JOGA!!! Jelentkezési határidő: április 30. A határidőn túl benyújtott, valamint a tartalmilag hiányos jelentkezések érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek! A képzés időpontja: augusztus A pályázatokat kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján lehet benyújtani. A jelentkezéseket a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumához, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséghez, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséghez, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületéhez, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok A képzés közreműködői: Helyszín: További információ Egyesületéhez kell eljuttatni. Bányai Sándor és Kovács Nikoletta Részvételi díj: Ft.- amennyiben a Határon Túli Magyarok Titkársága a Balassi Intézet közreműködésével támogatja a jelentkező pályázatát. A kötelezettség vállalásáról a pályázó a jelentkezési lapon aláírásával nyilatkozik. Az egyéb költségek (szállás, étkezés) nem terhelik a nyertes pályázót. Útiköltség térítést biztosítunk. Helyszín: Debrecen Erdőspuszta (Természetközeli, de komfortos elhelyezés, saját medence, lovaglási lehetőség ) Megtekinthető: Bányai Sándor: 30/ , illetve Honlap: Referenciák, kedvcsináló képek, Korábbi képzések leglátványosabb pillanatai Ha úgy gondolja, hogy programunk mások érdeklődésére is számot tarthat, úgy kérjük, felhívásunkat jutassa el kollegáihoz, barátaihoz és munkatársaihoz is! Köszönjük! A továbbképzési program alapítási engedélyének száma: OM-173/57/2005 indítási engedélyének száma: OKM-2/132/2007

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Pedagógiai program uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Közgazdasági Szakközépiskola opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS

www.tka.hu Socrates Az Európai Bizottság oktatást támogató programja IMPRESSZUM HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS HÍREK KÖZOKTATÁS FELSÔOKTATÁS FELNÔTTOKTATÁS IDEGEN NYELV OKTATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A TARTALOMBÓL: 4. Magasabb támogatási keret a csatlakozás után A Tempus Közalapítvány hírlevelei SOCRATES/COMENIUS

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Kompetencia: Meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasság. Az alkalmasság a döntések és a kivitelezés által érvényesül.

Részletesebben

Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola Hatvan (alapítva 1992-ben) Pedagógiai program 2010.

Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola Hatvan (alapítva 1992-ben) Pedagógiai program 2010. Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola Hatvan (alapítva 1992-ben) Pedagógiai program 2010. KÖSZÖNTŐ Uram, ki műhelyedben egykor formáltad a fazekas remeket, első a mívességben,

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A 7. CIVIL LICIT SZOLGÁLTATÁSAI

A 7. CIVIL LICIT SZOLGÁLTATÁSAI Autonómia Alapítvány TAPASSZ VELÜNK! CSAPATÉPÍTŐ VÁLYOGHÁZ-FELÚJÍTÁS MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐKKEL Kikiáltási ár: 50.000 Ft A 7. CIVIL LICIT SZOLGÁLTATÁSAI Árverés: 2014. november 12., Kiosk Budapest (Március

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

Deák Éva: Az interkulturális mediátor új szakma születik? Bevezetés

Deák Éva: Az interkulturális mediátor új szakma születik? Bevezetés Deák Éva: Az interkulturális mediátor új szakma születik? Az interkulturális közvetítői funkció megjelenési formái és szerepe a romák társadalmi integrációjában az elmúlt néhány évben Bevezetés Az elmúlt

Részletesebben

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató Pedagógiai program Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató 1 TARTALOM BEVEZETÉS...3 HELYZETELEMZÉS...4 Eszköz és infrastrukturális feltételek...4 Humán feltételek...4 Innovációs

Részletesebben

Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat

Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat Levélcím: 6701 Szeged Pf. 913.; E-mail: eletharmonia@gmail.com; Tel.: 70/558-6704; 70/315-9793 Honlap: www.eletharmonia.hu Tartalom: Miért lehet fontos programunk az Ön számára? Mi a projekt célja? Kikre

Részletesebben