Karácsony. Önkormányzati hírek. Anyakönyvi hírek Településrendezési terv. - seg ély. szokásaink. események

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karácsony. Önkormányzati hírek. Anyakönyvi hírek Településrendezési terv. - seg ély. szokásaink. események"

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 12. szám december 60 Ft Karácsony Az év végéhez közeledve megérint reknek a Gondozási központra, a tudás, mindannyiunkat a karácsony varázsa, ez szórakozás iránt érdeklõdõknek a Mûvea titkokkal övezett megható nap, amely lõdési Házra, a Könyvtárra. Szükség van nem csak a kereszténység, hanem a ügyes-bajos dolgaink intézésében a hivacsalád, a békesség, az életbe vetett hit ün- tali apparátusra, a Tûzoltóságra, a nepe is. Karácsony rendelkezik a leggaz- Rendõrségre, a hívõknek az egyházakra, da ga bb sz im bó lu mr en ds ze rr el : a az életfeltételek biztosításán fáradozó remény, az újjászületés, az örömet hozó gazdasági szervekre, szolgáltatókra, válfény ünnepe. De az ünnep nyugalmát, lal koz ók mun káj ára. Min den kin ek meghittségét elsõsorban magunknak mindenkor, aki a felsorolásban szerepel, kell kialakítani körülöttünk harmóniát, vagy a teljesség igénye nélkül a felsorobékességet teremtve; a családban és a na- lásból kimaradt. gyobb közösségben egyaránt. Ezzel az összefogással, ezzel az A karácsonyi ünnepkör tele van a re- együvétartozással tudtuk biztosítani ez ménység jeleivel. A mindig zöld fenyõ a évben is a település immáron júlihalhatatlanság szimbóluma: fenséget, us 1-jétõl a város mûködõképességét, nyugalmat, frissességet áraszt. Már ön- elvégezni fejlesztéseinket, s készülünk a magában is az életerõt, az újraéledést jel- nem kevésbé könnyebb 2006-os évre. képezi. Örökzöldjével reménységet sugall. Az adventi koszorú négy hetének E cikk megírásában az a szándék vezéegyre növekvõ gyertyafénye a sötétség- relt, hogy a sok gonddal-bajjal járó, de bõl kivezetõ világosságra utal. eredményeket is hozó, nehéz év után a ka- A karácsony színei: az öröm és a szere- rácsony biztató fénye mellett megszoríttet pirosa, az egész év fáradságát, gond- hassuk egymás kezét, átadhassuk mosoját-búját feledtetõ, az ünnep csendjét hir- lyunk egymást segítõ sugárzását, hogy detõ hópaplan fehérsége, a gyertyák fé- megtalálhassuk a nagyobb közösségben nyének aranya mind-mind beragyogja is a karácsony reményét és hitét. ilyenkor a szíveket. Így maga az ünnep is Ünnepeljük együtt is a család ünnepeajándékká válik. ként számontartott karácsonyt elsõ váro- A karácsony alkalmat kínál számunk- si fenyõünnepségünkön, decemra, hogy megnyissuk szívünket az öröm- ber 19-én órakor a városháza elõtti re, a mások iránti szeretetre. Mert a kará- parkban. csony titka a szeretet. A szeretet, mely ér- Önkormányzatunk és az újság szertelmet ad életünknek, amely abból a fel- kesztõ kollektívája nevében kívánok ismerésbõl táplálkozik, hogy valakinek Abádszalók minden Polgárának szüksége van ránk. Ez így van otthon a szeretetteljes, békés karácsonyt és eredcsaládban: szükségünk van a párunkra, a ményekben gazdag, boldog új esztendõt szüleinkre, gyermekeinkre, unokáinkra, egészségben, sok örömben. barátainkra, szomszédainkra. De szükség van a nagyobb közös- Bordás Imre ségekben: a gyermekintézményekben polgármester dolgozókra, az egészségügyben tevékenykedõkre, az idõs, rászoruló embe- Tallózó: Önkormányzati hírek Tájékoztató Anyakönyvi hírek Településrendezési terv Á lláskeresési járadék - seg ély Tûzoltók té le n Ü nnepi étkezési szokásaink O vimiku lás K ölyökku c kó Tájékoztató mezõ g azdaság i õ stermelõ knek Idényzárás a lab darú g óinknál Ü g yeletek, eg yházi események

2 Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Tájékoztató Abádszalók Város Képviselõtestületének munkájáról visszafizetésének fedezete az önkormányzati tulajdon- ban lévõ felesleges vagyontárgyak értékesítésébõl befo- lyó összeg. Az értékesítésre kijelölt ingatlanokról az új- ságban külön lapon adunk információkat. Jóváhagyta képviselõ-testületünk a évi belsõ el- lenõrzési tervét, majd megállapodást fogadott el az Ösz- szevont Orvosi Ügyelet kibõvítése tárgyában. Ennek lényege, hogy Kunhegyes Város az abádszalóki Ös- szevont Orvosi Ügyelethez csatlakozik oly módon, hogy kunhegyesi telephellyel Kunhegyes Város sürgõsségi ügyelete megoldást nyer. Ezen csatlakozás plusz fel- adatként történõ ellátása nem veszélyezteti a már kiala- kult orvosi ügyelet rendszerét. Elõnye, hogy Kunhegyes csatlakozásával közvetlenül elérhetõvé válik a mentõál- lomás. U tolsó elõtti napirendben a M ájus 1. úti bérlakások épí- tésének helyzetérõl tájékozódott testületünk, melynek értelmében december közepére megtörténik a lakások mûszaki átadása, így ezen lakások január hónaptól bér- beadhatók. U tolsó napirendben a Tisza-tavi H ulladékgazdálkodá- si Rendszer (tiszafüredi hulladéklerakó) beruházás hely- zetérõl tájékozódott testületünk, melynek értelmében legkésõbb július 1-jétõl a hulladéklerakó teljes kapacitással mûködni fog. A próbaüzem márciusá- ban indul. A testületi ülés végén a polgármester úr két testületi ülés közötti fontosabb eseményekrõl történõ beszámo- lóját hallgatta meg testületünk. Testületünk november 24-én tartotta ez évben az utolsó elõtti ülését, melyen 9 napirend megtárgyalására került sor. Elsõ és talán legjelentõsebb napirendben képviselõ-testületünk elfogadta a település Rendezési Tervét. A Rendezési Tervrõl már több újságban is tájékoztatást adtunk, ennek lényege, hogy hosszú távra meghatározza a település építésügyi, városfejlesztési irányvonalát, mely reméljük, hogy legalább 10 éven keresztül biztosítani fogja a törvényekben szabályozott elõírások betartását, betartatását. A következõ 4 napirendben a költségvetéssel, pénzügyekkel foglalkozott testületünk, melynek keretében beszámolót fogadott el a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítésérõl, megtárgyalta a évi pénzügyi tervkoncepciót, folyószámlahitel-igénybevételérõl döntött, valamint áttekintette az önkormányzat tulajdonában lévõ vagyont és 57 tételt ezen vagyontárgyak közül értékesítésre kijelölt. A pénzügyi tervkoncepcióval kapcsolatban a készített számítási anyag tükrében megállapítható, hogy a év nem igazán kedvez az önkormányzat mûködésének. M int ahogy az országos médiákból is tudható, az önkormányzatok részére biztosított állami támogatások mértéke csökken, nincs fedezet a évi infláció ellentételezésére. A képviselõ-testület meghatározta a költségvetés készítésének fõ irányvonalait, melyben hangsúlyozást nyert a költségtakarékos, minimális szinten történõ településmûködtetés. A tervszámok alapján úgy tûnik, hogy nehéz körülmények között, de biztonsággal tudnak mûködni intézményeink. 30 millió forint folyószámlahitel igénybevételérõl döntött testületünk, mely a évi mostoha idegenforgalmi szezon következménye, a hitel B allagó László jegyzõ TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a lap olvasóit, hogy az elmúlt évhez hasonlóan készülünk a karácsonyi vásárra. Az alapítvány további sikeres munkájának segítésére kérjük, és várjuk kedves támogatóink felajánlásait (olyan tárgyakat, melyek alkalmasak mások megajándékozására, vagy bármilyen kellékek, dísztárgyak, ajándékok készítéséhez) Leadhatók: a Városházán Papné Kontra Mária alapítványi tagnál, valamint a Kovács Mihály Általános és Mûvészeti Iskolában Oláh Imréné alapítványi tagnál. Pénzbeli támogatásokat is tisztelettel fogadunk az alábbi számlaszámra: Segítségüket elõre is köszönjük: Abádszalóki Gyermekekért közalapítvány 2 Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K

3 Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Házassági évfordulók október 17-én 60. házassági évfordulóját ünnepelte D. Kovács István és felesége D. Kovács Istvánné született Varga Szidónia november 24-én ünnepelte 60. házassági évfordulóját Szivák Zsigmond és felesége Szivák Zsigmondné született Kovács Rozália november 4-én 50. házassági évfordulóját ünnepelte Gulyás Lajos és felesége Gulyás Lajosné Varga Mária november 26-án ünnepelte 50. házassági évfordulóját Kakó Pál és felesége Kakó Pálné született Szabó Mária. Településünk valamennyi lakója nevében szívbõl gratulálunk minden ünnepeltnek, kívánunk nekik nagyon boldog, egészségben, szeretetben, békességben eltöltendõ éveket. Születtek JULIANNA Szabó Zoltán és Ailer Györgyi MÁRTA Puha Gyula és Máté Márta KLAUDIA BIANKA Kozár Zoltán és Rózsa Szilvia ÁRON TAMÁS Szabó Tamás és Görcsös Éva ADRIENN Szekeres László és Szabó Andrea KATALIN Nagy-Tóth László és Heinrich Katalin Házasságot kötött VADÁSZ ERIKA és BRUMBAUER TIBOR Bajzáth János ELHUNYT 66 éves Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K Ö N K O R M Á N Y Z AT I H ÍR E K 3

4 R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K Megkérdeztük a polgármestert... a településrendezési tervrõl Polgármester Úr! A Képviselõ-testület no- tervezési díj bruttó 8 millió forint, melyet az egyes vember 24-i ülésén nagyon fontos napirendként, a munkarészek elkészítése szerinti ütemezésben fitelepülés jövõje számára meghatározó jelentõségû zettünk ki. A Jász-Nagykun-Szolnok Megye Terürendezési tervet hagyott jóvá. Milyen elõkészületi letfejlesztési Tanácstól pályázaton a költségek 90 munka után, milyen demokratikus és szakmai kö- %-át vissza nem térítendõ támogatásként nyertük. vetelményeknek eleget téve jutottak el idáig? Mutasson be e rövid cikkben néhány olyan fon ban döntött úgy a Képviselõ-testület, hogy tos területet, amely a korábbi építési elõírásokhoz az 1991-ben elfogadott, ezidáig érvényben lévõ ren- képest új szabályozást jelent! dezési terv helyett újat készíttet, melyre jogszabály is kötelezte. Az építési törvény elõírásai szerint ha- - Üdülõövezetbe került átsorolásra a Széchenyiladva 89 államigazgatási szervet, szomszédos Arany János utcáktól a Tisza-tó felé esõ, eddig lakóönkormányzatot, intézményt, szervezetet kerestünk övezet. meg írásban, valamint a lakosságot az Abádszalóki - A zsidótemetõ melletti régen temetõ terület la- Hírnökön keresztül elõzetes véleményt kérve a terv- kóövezeti besorolásba került át. készítéshez. - A Füredi út melletti, részben feltöltött gyepes te- A településfejlesztési koncepció elkészítése és el- rületek (az erdõrészek meghagyása mellett) beépítfogadása volta az elsõ konkrét lépése a tervkészítés- hetõ besorolást kaptak kereskedelmi- szolgáltató-, nek. A területfelhasználási vázlat és tulajdonosi vizs- lakó- és sport területként. gálat után készült el az örökségvédelmi vizsgálat és - Ipartelepítésre kerültek kijelölésre a Kõkereszt a többi alátámasztó munkarész. Véleményeztetésre mögött, a Vasútállomás mellett, valamint a Melegkerült az elõzõekre épülõ Településszerkezeti Terv, tanyával szemben elhelyezkedõ területek. Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat - Kisvárosias lakóövezetként az eddigi 30 %-ról (HÉSZ). A vélemények beérkezése után a véle- 40 %-ra emelkedett a maximális beépíthetõség a Füményeltérések egyeztetésére értekezletet kellett tar- redi úttól a központ felé esõ lakóövezetekben. tanunk. A szükségessé váló módosítások átvezetése - A továbbiakban az új szabályozás szerint megután következett a lakossági meghirdetés, a nyílhat a lehetõség a Május 1 utcán most folyó laoktóber 10-én megtartott lakossági fórum, valamint kásépítések folytatására. a területi fõépítésszel (Debrecen) történõ véleményeztetés. Mindezek után dönthetett rendelettel a Tudjuk, hogy korábban közszemlén volt a rende- Képviselõtestület a november 24-i ülésén zési terv. Az elfogadást követõen hogyan szerezhet Abádszalók Településrendezési Tervének elfogadá- a lakosságot érintõ változásokról információt az sáról. építeni szándékozó? Tudjuk, hogy nem olcsó dolog ma már egy lakó- Az elfogadott rendezési terv december 1-tõl házat sem megterveztetni, hát még akkor egy ilyen lép hatályba, amely megtalálható és ügyfélfogadási átfogó munkát elkészíteni. Mennyibe került a idõben megtekinthetõ Polgármesteri Hivatalunk tervkészítés? Milyen ütemezésben kellett azt kifi- Mûszaki Csoportjánál, valamint, mivel az építés enzetni a tervezõnek, s ehhez sikerült-e támogatásból gedélyezést az eljáró Tiszafüredi Mûszaki Irodának az önkormányzati forrást kiegészíteni? e szerint kell végeznie, náluk is megtalálható, s onnan is információt szerezhet az építeni szándékozó. Több tervezõ cég ajánlata közül került kiválasztásra a tervezõ: EX! Építész Iroda Kft. Szolnok, Kocsis Jánosné melynek vezetõ tervezõje Gutman József építész. A 4 R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K

5 RIPORTOK A KT U A L I TÁ S O K RI PO RT OK A KTU A L ITÁ S OK A híradásokból úgy tudjuk, hogy a közeljövõben néhány területen fontos jogszabályváltozások következnek be. Szerkesztõbizottságunk a mostani lapszámunkban ezért a lakosság tájékoztatása érdekében a következõ témakört ajánlja figyelmükbe: Álláskeresési járadék - Álláskeresési segély november 1-jétõl a munkanélküli járadékot százaléka, a járadék összege mindkét folyósítási szaaz úgynevezett álláskeresési járadék váltja fel. Ezzel kaszban az átlagkeresettel megegyezõ összeg. A járaegyidejûleg a munkanélküliség fogalma helyett a vo- dékfolyósítás mellett keresõtevékenység nem folynatkozó jogszabály az álláskeresõ fogalmát használ- tatható. Ha a járadékban részesülõ álláskeresõ alkalja. Az elnevezésbeli különbség tartalmi változást is je- mi munkavállalói könyvvel alkalmi munkát végez, allent. Álláskeresõnek - az egyéb feltételek fennállása kalmi munkavállalói könyvét a havi jelentkezésekor, esetén is - csak az a személy tekinthetõ, aki maga is a járadék számfejtése elõtt be kell mutatnia. aktívan keres munkát és ennek érdekében a munkaügyi kirendeltséggel úgynevezett álláskeresési megál- Álláskeresést ösztönzõ az a rendelkezés, amelynek lapodást köt, amelyben közösen meghatározzák az el- értelmében, a járadékban részesülõ álláskeresõ, ha a helyezkedés elõsegítése érdekében történõ teendõ- járadék folyósításának ideje alatt határozatlan ket. Az álláskeresõnek gyakrabban számot kell adnia idõtartamú, teljes vagy legalább napi négy órás munarról, hogy saját maga mit tett a sikeres elhelyezkedé- kaidejû munkaviszonyt létesít, a folyósítási idõbõl se érdekében. Az álláskeresési megállapodásban fog- fennmaradó idõre járó járadék felének az egyösszegû laltakat a munkaügyi kirendeltség és az álláskeresõ - megfizetését kérheti, ha munkaviszonya a járadék legalább a jelentkezéseknek megfelelõ gyakoriság- megállapító határozatban megszabott folyósítási idõ gal - közösen értékelik. lejártáig folyamatosan fennáll, és ezt a munkáltató igazolja. Álláskeresési járadék illeti meg azt a személyt, aki álláskeresõ, és az álláskeresõvé válást megelõzõ november 1.-tõl a nyugdíj elõtti munkanélnégy éven belül legalább 365 nap munkaviszonnyal küli segélyt az álláskeresési segély váltja fel, amelyre rendelkezik, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug- azok jogosultak, akik esetében az öregségi nyugdíjdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem korhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, legarészesül, és munkát akar vállalni, de önálló álláskere- lább 140 napon át álláskeresési járadékban sése nem vezetett eredményre, és számára az illeté- részesültek, és az álláskeresési járadék folyósításákes munkaügyi kirendeltség sem tud megfelelõ mun- nak az idõtartamát kimerítették. Segélyt kaphatnak kahelyet felajánlani. Egy nap járadékfolyósításhoz 5 azok is, akik legalább 180 napig álláskeresési járanap munkaviszonyban töltött idõ szükséges, így az ál- dékban részesültek és a járadék folyósítási idejének a láskeresési járadék folyósításának legrövidebb ideje kimerülése után sem találtak munkát, feltéve, hogy ál- 73 nap, a leghosszabb ideje 270 nap. láskeresési segély iránti kérelmüket, a járadék kimerítését követõ 30 napon belül benyújtják. Segélyre jo- Gyakorlati tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a gosultak továbbá azok, akik az álláskeresõvé válást munkanélküliség elsõ hónapjaiban nagyobb az esély megelõzõ négy éven belül legalább 200 nap munkaaz elhelyezkedésre, ezért az álláskeresési járadék fo- viszonnyal rendelkeznek, de álláskeresési járadékra lyósítását a jogszabály két szakaszra bontja. Az elsõ nem jogosultak.az álláskeresési segély összege a készakaszban (ez a folyósítási idõ fele, de legfeljebb 91 relem benyújtásakor érvényes minimális bér 40 %-a. nap) a járadék összege megegyezik a korábbi átlag- Amennyiben az álláskeresõ átlagkeresete ennél kereset 60 százalékával (de nem lehet kevesebb a mi- kisebb, az álláskeresési segélyt is az átlagkeresettel nimálbér 60 százalékánál, ugyanakkor nem halad- azonos összegben kell megállapítani. hatja meg a minimálbér 120 százalékát sem). A második szakaszban, azaz a hátralévõ folyósítási idõben Lakosságunk részletesebb tájékoztatást az illetékes (amely legfeljebb 179 nap) minden álláskeresõt egy- Kunhegyesi Munkaügyi Kirendeltségtõl szerezhet. ségesen a minimálbér 60 százalékának megfelelõ összegû járadék illeti meg. Amennyiben az álláskere- Szerkesztõbizottság sõ átlagkeresete kevesebb, mint a minimális bér 60 RIPORTOK A KT U A L I TÁ S O K RI PO RT OK A KTU A L ITÁ S OK 5

6 R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K Tûzoltók télen Talán természetesnek is tûnhet, ha valaki úgy zonytalan minõségû elektromos világító díszeket helyegondolja, hogy az õsz beálltával a tûzoltó lábhoz zünk fel. teszi a sugárcsövet, esetleg téli pihenõre tér. Ez saj- Nem tûzeseti minõsítésûek a gázüzemû tüzelõ, fûtõbenos nem így van. Ugyanis tûzoltói szempontból min- rendezések használatakor bekövetkezett, gyakran tragiden évszaknak megvannak a tipikus káreseményei. E kus kimenetelû balesetek. Ezek az esetek általában a szacikk írásakor igaz, még naptár szerint õsz van, de bálytalan üzemeltetésére, karbantartottság hiányára vemár a következõ évszakra készülünk. A téli idõszak ál- zethetõk vissza. Ezért fontos, hogy a berendezéseket talános tapasztalatai, hogy a tüzeléssel, fûtéssel ösz- szakemberrel évente átvizsgáltassuk. szefüggõ káresemények, illetve mûszaki mentési Külön kategóriát képeznek a petárdák és más pirotechszempontból a közúti balesetek fordulnak elõ szá- nikai eszközök által okozott sérülések, tûzesetek. mottevõen. Mi tûzoltók nagyon nem szeretjük ezeket a hangos, Az események közül a leginkább jellemzõ kéménytü- látványos, szórakozáshoz használt kellékeket. Különözek általában oda vezethetõk vissza, hogy a hûvös idõk sen nem, ha gyerekek kezébe látunk ilyesmit. Ünnephez beköszöntével elõször a nyáron keletkezett hulladékok- közeledve jó, ha minden szülõ felhívja a gyermeke fitól igyekszünk eltüzeléssel megszabadulni. Ilyenkor az gyelmét arra, hogy e szórakozás tûzet, vagy nagyon koegyébként is elhanyagolt kéménybe a mûanyag, gumi, moly sérülést okozhat. textília, nedves fa tökéletlen égését követõen vastag kát- Leesett az elsõ hó, melyek a legfontosabb tanácsok rányréteg képzõdik. Ez a kátrányréteg aztán egy na- az autósoknak? gyobb hõhatás következtében elõbb-utóbb beizzik. A közúti közlekedési baleseteknél végrehajtott mûsza- Alattomos, korai stádiumában nem mindig észrevehetõ ki mentéseinknél általános tapasztalatunk az, hogy nem tûz típusról van szó. az idõjárásnak, útviszonyoknak megfelelõ volt a közle- Kísérõ jelenségei a kéménnyel egy felületet alkotó, kedés. Bármilyen meglepõ, önmagunkat is át kell állítaközvetlen falrészek erõs melegedése, repedések ni más közlekedési stílusra. Sokszor elõfordul az is, keletkezése, melynek következtében általában a tartó- hogy a tulajdonos nem készítette fel az autóját kellõen a szilárdság csökken. Könnyen elõfordulhat az is, hogy a téli idõszakra. Gyakran nincs az autón téli gumi, fagyálfalrészbe beépített gerendázatra, födémszerkezetre át- ló az ablaktörlõ tartályába stb. Ez bizony elõbb-utóbb terjed az izzás. Ezért rendkívül fontos, hogy minden eset- balesethez vezethet. Egyáltalán nem éri meg takarékosben haladéktalanul értesítsük a tûzoltóságot! kodni ebben a formában. Ha a tûzhely és kémény karbantartására évente, rend- Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy figyeljük az szeresen figyelmet fordítunk, akkor megelõzhetõk az idõjárás elõrejelzést. Az információk ma már eléggé ponilyen tûzesetek. tosak. Ha lehet, rossz elõre jelzés esetén ne induljunk út- Gyakran elõfordulnak olyan tûzesetek, amikor a tüze- nak. Ha még is, akkor jól készüljünk fel az útra. Legyen lõanyag tárolása a berendezéshez közel történik és a ki- nálunk feltöltött mobiltelefon, a csomagtartóba pattanó szikra, vagy a közvetlen érintkezés tüzet okoz. hócsizma, rövidebb nyelû hólapát, hólánc. Fontos, hogy a tûzhely ajtaja elõtti területen ne tároljunk Kisgyermekkel, idõs, vagy beteg utassal egyáltalán ne éghetõ anyagot. Oldal irányban pedig, legalább ötven kockáztassuk meg az utat. Fontos, hogy ne akkor láscenti legyen az éghetetlen anyagú tüzelõtároló és a tûz- sunk elõször a kibontott hóláncot, amikor már alkalmazhely közötti távolság. Soha ne tartsunk a helységbe a na- ni kell. Nem árt még most, nyugodt körülmények között pi szükségletnél több tüzelõt. az udvaron begyakorolni a felszerelés mozdulatait. A téli idõszakban elõforduló tüzek oltása sokkal kelle- A felsorolt tûz és közúti balesetveszélyek minden esetmetlenebb feladat a tûzoltók számára is. Amíg oltjuk a ben elkerülhetõk megelõzéssel, körültekintéssel. tüzet, addig perzsel bennünket a sugárzó hõ. Amikor elol- De ha egy nem kívánt esemény mégis bekövetkezik, tottuk és az utómunkálatok folynak, ránk fagy a szétfröc- úgy a településünk állampolgárai bármikor számíthatcsenõ víztõl átázott védõruházat. nak Abádszalók Város Tûzoltóságának segítségére. Többször hallani a híradásokban az ünnepi hangu- A közelgõ ünnepek alkalmából Kellemes Karácsonyi latot beárnyékoló karácsonyfa tüzekrõl? Ünnepeket, Békés Boldog Újévet kíván minden kedves Szerencsére a mi mûködési körzetünkben az ilyen ese- olvasónak a Tûzoltóság teljes személyi állománya. mény ritkaság számba megy. Ennek ellenére mindenkit Abajban segítünk, hívószámunk 105! óvatosságra intenénk. Ne hagyjuk magára úgy a karácsonyfát, hogy azon izzó csillagszóró, vagy alatta Oláh Imre - Szabó István égõ gyertya van. Az is veszélyforrás lehet, ha olcsó, bi- 6 R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K R IP O R T O K A K T U A L IT Á S O K

7 HÁZUNK T ÁJ A NA GY V IL ÁG HÁZUNK T ÁJ A NA GY V IL ÁG Gasztronómia Vallási ünnepeink étkezési szokásai A Vallási ünnepnek megvan a sajátos hangulata, kiala- lyen már ilyenkor asztalra kerül a pulykasült, vagy a tölkult az ünnepi szokások és az egyes ünnepeknek a ha- tött káposzta. gyományos étrendje is. Karácsony elsõ ünnepén, Nagykarácsony napján az A magyar nyelvnek van egy sajátos kifejezése a bõsé- ebédet általában pompás, erõteljes, aranyszínû húsleves ges ünnepi étkezések jelölésére, nagykanállal enni. nyitja meg. Ez a figyelemre méltó leves készülhet Az ünnepi érzéshez hozzájárulhatnak azok a jellegze- tyúkból, pulykából, pulykaaprólékból, benne zöldség, tes fogások, ételek, amelyeket a hagyomány ír elõ je- gomba, máj szeletkék és finommetélt vagy lúdgége tészles ünnepi napokra. ta. Az egyházi év az adventtel (a kifejezés az adventus - el- Az ételsor fõjövetel - latin szóból származik) kezdõdik, majd jön a ka- pontja általában a rácsony és a többi ünnep. Mai formájában VII. Gergely pulykapecsenye, pápa rögzítette a 11. században. Szent András apostol tûzdelve vagy ünnepéhez - november legközelebb esõ vasárnap gesztenyével töltkezdõdik és december 24-ig tart. Az adventi idõszak a ve, man dul áva l karácsonyvárás, a karácsonyi készülõdés ideje. töltött, vörösbor- A k arácsony Jézus ban párolt szilvászületésének, a szeretet- val körítve. Meg nek az ünnepe. Az ezt meg- kell említeni, elõzõ idõszakhoz külön- hogy a pulyka foféle népszokások is kap- gyasztása új kelecsolódnak. Így Magyaror- tû szokás, régebben a liba töltötte be az ünnepi szárnyas szág számos vidékén is- szerepét, készítették gesztenyével töltve is. me rt a S ze nt cs al ád Szinte valamennyi karácsonyi ételnek volt szimboszálláshelykeresése. Ház- likus, mágikus jelentõsége. A mák, a bab, a borsó a bõséról-házra viszik a Szent- get biztosította. Az életet tette édessé a méz, a fokhagycsalád képét, és elõtte ájta- ma védte az egészséget. Az alma általában az egység, az tosságot tartanak. Ugyan- egészség, a szépség és a szerelem szimbóluma volt. Az csak kedves szokás a bet- asztal alatti szalmát a lábasjószággal etették meg, hogy lehemezés. az állatvészt elkerüljék. A karácsonyestét és az Régen szokás volt a karácsonyi pulykát dióval utána következõ napokat hizlalni, így ízletesebb a húsa. Elsõsorban a mellrész az a feldíszített karácsonyfa igazi csemege. teszi még színesebbé. A magyar családoknál igencsak Vidéken ilyenkor van a disznóvágás ideje, amikor is tisztelt bútordarab volt az asztal. orjaleves és disznótoros ételek kerülnek az ünnepi asz- A falusi házakban abroszt csak ünnepnapokon terítet- talra. tek rá, karácsonykor általában piros mintásat. Apiros az A karácsonyi ételek rendjében fontos szerep jut a dús öröm színe. Az asztal alá szalmát helyeztek, a betlehemi töltelékû, fényes- márványos diós és mákos kalácsnak, jászolra emlékezve. Gabonával teli kosarat is tettek ide, melyet bejglinek is neveznek. Készülhet omlós vagy hogy jó legyen a termés. egyszerû kelt tésztából, a töltelékbe mazsolát, almát, A karácsonyt megelõzõ idõszakot a szegényesebb böj- datolyát, csokoládét, mézet, birsalmasajtot vagy batös ételek, az ünnepeket gazdag, többfogásos étrendek racklekvárt keverni igazi karácsonyi desszert. jellemzik. A karácsony böjtje szenteste ér véget. Innen Az ünnepi asztalról nem hiányozhat az aranyló vagy a az a szokás, hogy december 24-én ebédre böjti bable- rubin pirosan csillogó jóféle bor sem. vest (hús nélkül), tojáslevest, mákosgubát, mákos Minden kedves Hírnök - olvasónak boldog ünnepeket metéltet, de általában hústalan ételeket fogyasztottak. kívánok. Számos családnál ma is halászlé, halleves, vagy borleves, rántott hal, esetleg más halétel szerepel a Szerkesztette Bordás Mária Magdolna szenteste ünnepi étrendjén. A szokások eltérõek, sok he- H Á Z U N K T Á J A N A G Y V IL Á G H Á Z U N K T Á J A N A G Y V IL ÁG 7

8 O VI H ÍR E K O V I H ÍR E K O V I H ÍR E K Az Abádszalóki Ó vodásokért Alapítvány köszönetet mond minden támogatójának, aki a személyi jövedelemadója 1 % -át F t.-ot az Alapítványnak ajánlotta fel. Ezt az összeget is kitûnõ, jó minõségû német mûanyag és fa játékok vásárlására költöttü k ban is számítunk támogatásukra. Adószámunk: K öszönettel: a K uratórium tagjai Végül nagy elhatározásra jutott: minden faluban és város- ban megkéri a legjószívûbb embert, hogy december 6-án helyettesítse. Hívta gyorsan a manókat, és segítségükkel egy nap alatt megírták a sok levelet, A madarak pedig vállalták, hogy eljuttatják azokat a címzettekhez. A közeli helyekre a cinegék és a verebek, a távolabbiakba a galambok vitték az üze- netet. Két nappal az ünnep elõtt meg is érkezett mindenki. Télapó elmondta milyen nagy bajban van, és kérte õket, segítsenek, hogy ne maradjon el a várva-várt ünnep. Kérésére senki nem mondott nemet, sõt boldogok voltak, hogy egyszer, ha csak egy napig is, de Télapók lehetnek. A bûvös puttonyból mindenkinek jutott palást és süveg. Ka- pott mindenki fehér szakállat is. Télapó büszkén nézett végig a sok egyforma P óttélapón. Kiosztotta mindenkinek a meg- felelõ mennyiségû cukorkát, csokoládét, és ú tjukra bocsátotta õket. Á m, mégis nyugtalan volt. E zért aztán megkér- te a manókat, lessék ki, hogyan helyettesíti õt a sok P óttélapó. Azok min- denünnen jó hírrel tértek vissza. M inden gyerek elégedett volt, csak né- hány jegyezte meg, hogy neki valahonnan ismerõs a Télapó. E zt hallva az igazi Télapó gyorsan visszabú jt az ágyba, hogy karácsonykor már ott lehessen az ajándékosztásnál. A nagy örömben elfelejtette visszakérni a sok palástot, süveget és szakállt. E zért látni oly sok Télapót december 6-án. A gyorsan lehulló hófehér hótakaró csupa vidám, hangosan sikongató, hócsatát vívó gyereket csalt ki az udvarokra, Tisza gátra. Az õszi dekorációk el-eltûnögetnek a csoportszobák ablakaiból, falairól. Elõzõ cikkeimben ajánlottam már ablakdekorációt, készíthettetek fenyõdíszeket, kis Télapót, piros csizmát. Most elárulom a titkot - vagy az igazságot (?) - a Télapóról. Hát ez a mese az én ajándékom ez évi utolsó lapszámunkban. Póttélapók S ok-sok éve már, hogy Télapó járja a világot, figyeli a gyerekeket. N agy könyvében évrõl évre szaporodnak a bejegyzések. Tavasztól õszig nem hordja piros palástját, süvegét. E gyszerû, hétköznapi ruhában jár-kel az emberek között. Á m, ha elérkezik a december, elõveszi bûvös puttonyát, és érdemei szerint megjutalmaz minden gyereket. Így történt ez eddig minden évben. E bben az esztendõben azonban csú nya õsz volt. Az esõ csak esett, és esett. Télapó, miközben rótta az utcákat, teljesen átázott, cipõjébe belefolyt a víz. Így aztán nem is csoda, hogy megfázott, és magas lázzal ágynak esett. M ár december volt, de még mindig az ágyat nyomta. Teljesen el volt keseredve, hogy most ki teszi bele a gyerekek csizmáiba a sok megérdemelt édességet; ki nyomja az óvodai és iskolai ünnepségeken a kis csomagokat a fiú k és a lányok kezébe. N iczky G éza Mikulás Ki lehet a Mikulás? H o n n an jö n, é s ho l é lhet? U g y an az, v ag y m in d ig m ás? Mi lesz, ho g y ha elté v ed? G y erek, n é n i, v ag y b ác si? Ki seg íthet sz eg é n y n ek? E setleg lehet b árki? E z ek furc sa rejté ly ek. Az oldalt szerkesztette: Botosné Nagy Julianna 8 O VI H ÍR E K O V I H ÍR E K O V I H ÍR E K

9 K Ö LY Ö K K U C K Ó K Ö LY Ö K K U C K Ó K ÖLY ÖK KU C K Ó Miért ilyen az emberi agy? Próbáld ki a következõ kísérletet! Tennivalód nagyon egyszerû. Az asztalodnál ülve emeld meg a jobb lábadat és körözz vele az óramutató járásával megegyezõ irányba. Amíg körözöl, a jobb kezeddel írj egy 6-ost a levegõbe. A lábad automatikusan fordítva kezd körözni és nem tudsz mit tenni ellene. A legszebb ünnepünk Ha gondolatban végigfutunk az esztendõ ünnepein, sorra eszünkbe jutnak a nagy ünnepek: újév napja, húsvét, pünkösd, no és persze a saját születésnapunk is. De tegyük a kezünket a szívünkre: van-e még egy ünnep a naptárban - az életünkben -, amelyhez oly sok várakozás és remény fûzõdne, mint a karácsonyhoz, a szeretet és a béke ünnepéhez? Melegséget, védettséget és örömöt társítunk hozzá, és még azok sem tudják kivonni magukat ezen ünnep varázsa alól, akik számára a karácsony keresztény tartalma rég kétessé vagy legalábbis közömbössé vált. Mire gondolunk, ha e szót halljuk: karácsony? Bizonyára a Jézuskára, akit gyermekkorunkban olyan sóvárogva vártunk, a piros ruhás, fehér szakállú Télapóra, az ünnepélyesen megszólaló harangokra, a feldíszített, gyertyafényes karácsonyfára, az ünnepi vacsorára, a pompás süteményekre, és természetesen a karácsonyfa alatt várakozó, szeretettel becsomagolt ajándékokra. E gondolatok és emlékek egész életünkben elkísérnek bennünket, a gyermekkorunktól késõ öregkorunkig. Nekünk keresztény embereknek a karácsony minden esztendõben visszatérõ, szilárd tájékozódási pont, s mint ilyen, életünk nélkülözhetetlen része. Hogyan is lehetne másképpen a karácsonyt elképzelni, mint egy szépen feldíszített fenyõfával, a gyertyák ünnepi hangulatot árasztó fényével? A karácsonyhoz hozzátartozik az ajándékozás, de voltaképpen miért is? Tudjuk, hogy az ókori Rómában az új esztendõ alkalmából bõségesen megajándékozták egymást az emberek, és a keresztény misszionáriusok, akik néhány száz évvel késõbb az Alpokon át északra tartottak, csodálkozva tapasztalták, hogy a germánoknál is szokás volt az ajándékozás a téli napfordulókor tar- tott ünnepeken. A téli napforduló ünnepeibõl aztán karácsony lett, s az ajándékozás is megmaradt: amivel régen talán az istenek kegyét és jóindulatát kívánták elnyerni, az immár a baráti érzés és a keresztényi felebaráti szeretet kifejezése, jelképe lett. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a karácsony nemcsak az ajándékozásról szól. Ezen az ünnepen együtt van az egész család, szülõk, nagyszülõk, rég nem látott rokonaink is eszünkbe jutnak. Kívánunk Nektek és az egész családotoknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket! Gazdag Erzsi Karácsonyi kívánság Karácsonynak ünnepére Ha megunta nézni magát azt kívánom: jégtükrében, jégtükrében nézze magát engedjen rajt korcsolyázni a Karácsony. egész télen. Hóruhában hófehéren Ócsipkével díszítse fel álljon ottan, mind a fákat! szépségében gyönyörködve, Hóembernek adjon havat meghatottan. hóruhának! Készüljetek közösen szüleitekkel az ünnepekre, segítsetek az ünnepi menü elkészítésében! Lepjétek meg a családot egy saját készítésû karácsonyi punccsal! Mi kell hozzá? 3 tasak gyümölcstea 1/2 l víz 1/4 l narancslé 1/4 l citromlé (kb. 3 citrom) 1/4 l málna vagy piros szõlõlé 1 db tisztára mosott narancs 4 ek folyékony méz 2 tasak szegfûszeg Forrald fel a vizet és for- rázd le vele a teás filtereket. Öt percre tedd félre a teát. Préselj ki három citromot, és a levét öntsd össze egy fazékba a narancslével, a szõlõlével vagy a málnaszörppel. Vágd vékony szeletekre a narancsot és a citromot. A teát öntsd bele a gyümölcslébe. Tedd bele a gyü- mölcsszeleteket is. Keverd a mézet a puncsba és add hozzá a szegfûszeget. Melegítsd meg az italt, de ne forrald fel. Vedd ki a szegfûszeges tasakot, és töltsd szép poharakba az italt. Vigyázz! A poharak könnyen megrepednek. Ezt elkerülheted, ha mindegyikbe teszel egy teáskanalat. A fém majd elvezeti a hõt. Az oldalt szerkesztette Parázsó Katalin K Ö LY Ö K K U C K Ó K Ö LY Ö K K U C K Ó K ÖLY ÖK KU C K Ó 9

10 T ÁJ É KO Z TAT ÁS T Á J É K O Z TAT Á S T Á J É KO Z TAT ÁS Tájékoztató mezõgazdasági õstermelõknek... November hónapban a terület alapú támogatások ellenõr- A gazdálkodási napló vezetése azoknak kötelezõ akik Agrárzése és a túligénylések egyeztetése miatt a szokásosnál többen környezetgazdálkodási (AKG), vagy Agrár Vidékfejlesztési fordultak meg a falugazdászi irodában. A leggyakrabban fel- Operatív Program (AVOP) valamelyikében pályázaton nyertek merült kérdésekkel foglalkozom ebben a cikkben. támogatást. A naplót 2004-es 2005-ös gazdasági évre vonatko- A területalapú támogatások kifizetésérõl még egyszer. Az zóan kell kitölteni 2005 december 31-ig. A napló másolatát MVH országos adatfeldolgozást követõen (a 2004-es évhez 2006 január 31-ig kell elküldeni a minisztérium illetékes fõoszhasonlóan) több mint 8 ezer fizikai blokkban túligénylést talált. tályára. A gazdálkodási napló vezetése nem egyenlõ a permete- Országosan 207 ezer támogatási kérelembõl 33 ezer termelõt zési napló és a táblatörzskönyv vezetésével. Az utóbbi két érint. Megyénkben kérelembõl 1768 termelõt érint és naplót, vagy nyomtatványt a terület alapú támogatást igénybe- 430 blokkban van túligénylés.az adategyeztetésre felszólító le- vevõknek is kell vezetni, ha árutermelõ tevékenységet folytatvelek kiküldését az MVH központilag október 21-én kezdte nak. Az unió elõírásai szerint parcella szinten kell igazolni a nömeg. A termelõ részére válaszadási határidõ egységesen no- vényvédõszer kijuttatást és az elvézett mûveleteket. Ezeket a felvember 21-e volt. Az egyeztetést, pontosítást követõen az ere- tételeket piaci értékesítés esetében is be kell tudni mutatni, deti nyomtatvány általam vagy postai úton visszakerült az amennyiben a piacfelügyelõ kéri. Az õstermelõi igazolvánnyal MVH-hoz, a nyomtatványok végsõ feldolgozási határideje no- értékesíteni csak az igazolványban szereplõ és saját gazdaságvember 25. Ezt követõen december elsejétõl kezdõdött a kifize- ban megtermelhetõ termékeket lehet, minden további termék értés. A teljes támogatási összeg 80 %-a kerül kiutalásra december tékesítése vállalkozói engedéllyel történhet. hónapban. Az MVH közleményben rögzítette az árfolyamot, Az elõzõ nyilvántartási kötelezettségekhez szorosan kapcsomely október elsején érvényes tarifa alapján 1 Euró = 248,75 Ft. lódik a talajminta vételezés és vizsgálat kötelezettsége. A talaj- A kormány 18 milliárd forint kedvezményes hitelt biztosít vizsgálatnak három fokozata van. Az elsõ a legegyszerûbb a szûföldvásárlásra. A felvehetõ hitel felsõ határa 50 millió forint, a kített talajvizsgálat, ez esetben 8 összetevõt vizsgálnak a mintáhosszúlejáratú hitelkonstrukció 50 százalékos állami kamattá- ban. Ez a vizsgálat minden terület alapú támogatást igénybevemogatás mellett 3,5 százalékos kamattal vehetõ igénybe.ahitel võnek öt évente egyszer kell elvégeztetni. A második fokozat a futamideje 5-tõl 20 évig terjedhet, a felvehetõ hitel visz- bõvített talajvizsgálat, itt 14 összetevõt vizsgál a labor. Ezt a szafizetésére 2 év moratórium van, ez azt jelenti, hogy 2 évig vizsgálatot azonak a termelõknek kell elvégeztetni, akik Agrárcsak a kamatot kell törleszteni. A hitel a Nemzeti Földalap környzetgazdálkodási pályázaton nyertek. A pályázat öt éves (NFA) kezelõ által gazdáktól életjáradék program keretében idõtartamra szól, a vizsgálatokat az elsõ és az utólsó évben kell megvásárolt és a program során megvásárlásra felkínált terüle- elvégezetetni, valamint a vizsgálat eredményét használni kell a tekre vehetõ igénybe, valamint egyéb földterületekre is. Az tápanyag gazdálkodás során. A harmadik fokozat a teljeskörû NFA országosan 100 ezer hektár állami földet kíván értékesíteni talajvizsgálat, ennél a vizsgálatnál a 14 összetevõn túlmenõen a program során. A hitelfelvétel feltételei a földtörvénynek toxikus vizsgálatokat is végeznek. Ez a vizsgálat Ökológiai megfelelõek, egy gazdálkodó maximum 300 hektár földet bir- szántóföldi célprogram, Integrált szántóföldi célprogram, Ökotokolhat és legalább 5 éves gazdálkodói tapasztalattal kell ren- lógiai ültetvény célprogram, valamint Integrált ültetvény céldelkezni. Az utóbbi feltételtõl mentesülnek a fiatal, legfeljebb program esetében kell elvégeztetni. 45 éves gazdálkodók. A program másik része a földért életjáradék program, eddig 19 ezer szerzõdés született, az újabb állami Krupa István földvásárlási akció 2006 januárjában várható. falugazdász HIRDETMÉNY Abádszalók Nagyközség Polgármesteri Hivatala közhírré teszi, hogy a KARÁCSONYI VÁSÁR december 18-án (vasárnap) kerül megrendezésre a település belsõ piacterén A kirakodó kereskedõk és kisiparosok igazolványukat hozzák magukkal! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 10 T ÁJ É K O Z TAT Á S T Á J É K O Z TAT Á S T Á J É KO Z TAT ÁS

11 S PO RT S P O R T S P O R T Idényzárás a labdarúgóinknál Elõzõ tudósításom alkalmával a tizenegyedik forduló én feladatom, azt a Tisztelt Olvasó és mérkõzésre járó mérkõzéseinek tudósításával fejezõdött be. Mostani írá- szurkoló a maga szemszögébõl majd megteszi, szakmaisom alkalmából pedig már arról számolhatok be, hogy lag pedig az edzõk erre a feladatra hivatottak, de egy pár kedvezõ idõjárási viszonyok közepette befejezõdött a gondolatot szeretnék megosztani a TiszteltOlvasóval. bajnoki pontvadászat csapatainknál. Hosszú pihenõ vár Felnõtt csapatunk az õszi bajnokság során sokszor küzszurkolóinkra, míg újra bajnoki pontokért lejátszandó dött ember és létszám hiánnyal, sok játékosunk mérkõzéseket láthatnak. Jövõ év márciusáig van lehetõ- sérüléssel, így több mérkõzést kellett kihagynia Sípos ség csapatainknak a felkészülésre az erõgyûjtésre, Ferinek, Szoboszlai Zsoltinak. Vasas Karcsinak, és több ugyanis felemásra sikeredett õszi szezont tudhatnak csa- játékosunknak kellett sokszor sérülten és félig egészsépataink maguk mögött ezen bajnokság befejeztével. gesen játékot vállalni. Fõleg ezekben a fent leírtakban Így tehát nézzük sorrendben a történéseket a befejezõ láttam csapatunk kissé gyengébb szereplésének okát, négy forduló rövid leírásával. igaz, hogy a tabella kilencedik helyén foglalunk helyet, ám a harmadik helytõl csupán három pont választ el ben- 12. forduló: nünket a nagyon szoros mezõnyben. Hazai pályán fogadjuk a Kun FC csapatát. A vendégek Az ifjúsági csapatunkról nagy-nagy elismeréssel tufiatal játékosai nem tudnak lépést tartani rutinos, sok dok beszélni, õk is rengeteg gonddal küszködtek az õsz nagy csatát megélt hazaiakkal. Sima Abádszalóki gyõ- folyamán, a játékos keretet csupán tizenkét-tizenhárom zelemnek tapsolhatnak a hazai szurkolók, 5:1. fõ alkotja. Ennek ellenére sorozatosan kiválóan Ifjúsági csapatunk a bajnokságban élen álló Kun FC- szerepeltek, olyan meglepetés gyõzelmeket arattak pl.: és fiatalokat gyõzik le 2:1-re. Martfûn és a Kun FC csapataival szemben, ahol az 13. forduló: edzõk játékosból válogatnak. Öröm ezt leírni, de Martfûn vendégeskedünk, nyerhetõ mérkõzésen a utánpótlásunk legidõsebb csapata, az ifjúsági csapatunk nem kellõ összpontosításunk a helyzeteinknél arra a tavasz folyamán is harcban maradhat a dobogós vezet, hogy sajnos kikapunk 3:2-re. helyezésért, ami hosszú évekre visszamenõen nem volt Fiataljaink az élmezõnyhöz tartozó hazai csapat ellen tapasztalható. lépnek pályára és a csupaszív játékuknak köszönhetõen És, hogy már az utánpótlás csapatainkról teljes képet gyõznek 1:0-ra. kapjunk, az ifjúsági csapatunkon kívül még két korosz- tályos csapatunk is, az U16 és az U13 évesek is befejez- 14. forduló: ték a számukra kiírt bajnokságukat. Egy szebb napokat megélt Jászfényszaru csapatát Az idõsebbek, a 16 évesek sajnos még nem találták fogadjuk, és igazán csak az elsõ gólig vannak partiban a meg a gyõzelemhez vezetõ helyes utat, ám a tavaszi folyvédekezésre berendezkedõ vendégeink. Az elsõ találat tatásban biztos sikereik lesznek ezen a téren is. után tetszés szerint vezetik a szebbnél-szebb támadásai- A legkiesebbek a 13 évesek, akik szintén bajnokság kekat a hazai játékosok, amelybõl ötször eredményesek retén belül szerepelnek, a tíz lejátszott mérkõzés után tudnak lenni, így végeredmény 5:0. Ifjúsági csapatunk négyszer hagyták el gyõztesen a játékteret, és a tabella sima mérkõzésen 4.2-es gyõzelmet aratott. elsõ felében helyezkednek el. A fent felsorolt korosztályos csapatainkon túl még a éves futballista re- 15. forduló: ménységeink is folyamatosan szerepelnek a Bozsik- Újszászon a hazai csapatban élénken él a tavaszi ven- program keretén belül mûködõ tornákon. dégszereplésünk emléke, amikor is simán nyertünk 5:1- Összegezve: a labdarúgó utánpótlás csapataink õszi re. Tapogatózó, visszafogottabb játék jellemzi mindkét szereplését, megállapíthatjuk, hogy az elmúlt idõszakcsapatot, helyzet igazán részünkre adatik meg, ám az saj- ban közel abádszalóki gyermek rendszeresen vett nos kimarad. Ellenfeleink viszont kicsit késõbb találnak részt, és szerepelt a különbözõ tornákon és bajnoksáegy gólt, ami végül döntõnek bizonyul, mert gokban. kitámadunk, lekontráznak bennünket és szereznek még A fentiekbõl kiderül, hogy csapataink mûködtetésékét gólt, végeredmény 3:0. hez (utaztatás, szerelés, játékvezetõi költségek stb.) az Fiataljaink nagyszerûen küzdenek tudatában annak, Abádszalók Sportegyesületnek nem kevés anyagi hozhogy gyõzelmük esetén akár a tabella élen is telelhetnek, zájárulása szükségeltetik, ám ez azt hiszem, meg fog téám sorozatos játékvezetõi tévedések (kárunkra) arra rülni majdan. vezetnek, hogy kikapunk 1:0-ra. Összegezni és értékelni az õszi szereplésünket nem az Kovrig Zoltán SPORT SPORT SPORT 11

12 KÉSZÜLJÖN VELÜNK AZ ÜNNEPEKRE! Könyvek nagy választékban: ezoterikus irodalom, gyermekés ifjúsági könyvek, szórakoztató irodalom, könyvújdonságok! KÖNYVVÁSÁRLÁSI UTALVÁNY Dísztasakok, díszcsomagolók, ajándékkísérõk Képeslapok, üvegmatrica, festékek, ajándéktárgyak Hagyományos- és egyedi, fényképes naptárak A GLOBÁL KKT. PIACTÉRI KÖNYVESBOLTJÁBAN O R V O SI Ü GYELET ÁLLA TO R V O SI Ü GYELET Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kö zponti O rvosi Ü gyelet Abádszalók, Deák F. ú t 22. sz. alatt található az E gészségház ép ü le téb e n az A utó b usz p ályaud v ar m e lle tt. Te le fon szám a: Ü gye le t hétkö zn ap : 1 6,0 0 ó rátó l m ásn ap re gge l 8,0 0 ó ráig H étv égén (szom b at-v asárn ap ) és ü n n e p n ap okon re gge l 8,0 0 ó rátó l hétfõ re gge l 8,0 0 ó ráig, ille tv e az ü n n e p n ap ot kö v e tõ m ásn ap re gge l 8,0 0 ó ráig. ISTENTISZTELET Minden a dv enti v a s á rna p o n 9 ó ra 3 0 p erc k o r a fû tö tt A b á di R efo rm á tu s T em p lo m b a n D ec em b er 11-é n, A dv ent 3. v a s á rna p já n a z Is tentis z telet k ereté b en a dv enti o rg o na z ené s á h íta t les z K edd 15 ó ra S z ent L u k á c s o tth o n - b ib lia ó ra C s ü tö rtö k 17 ó ra g y ü lek ez eti terem - b ib lia ó ra D ec em b er 2 0, 2 1 é s 2 2 -é n ú rv a c s o ra i elõ k é s z ítõ Is tentis z telet 17 ó rá tó l a g y ü lek ez eti terem b en D ec em b er 2 4 -é n 17 ó ra k o r s z entes ti Is tentis z telet é s g y erm ek k a rá c s o ny D ec em b er á n ó ra k o r K a rá c s o ny i ú rv a c s o rá s Is tentis z telet D ec em b er 3 1-é n 17 ó ra k o r ó é v i Is tentis z telet ja nu á r 1-jé n ó ra k o r ú jé v i Is tentis z telet A lelk é s z i h iv a ta l telefo ns z á m a m eg v á lto z o tt, a z ú j s z á m : Áldott Ü n n e p e t é s b oldog Ú j É v e t k ív á n a z A b á ds z a ló k i R e for m á tu s E g y h á z k ö z s é g m in de n k in e k. EGYHÁZI ESEMÉNYEK December 3-4. Dr. Koska G ábor T is z a fü red, ( 0 6 /30 / Ú ttö rõ ú t 2. ( 5 9 / December Dr. Lõrincz J ózsef T is z a s z en timre, ( 0 6 /30 / F õ ú t 1 5 /b. ( 5 9 / ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK Kiadja: Abádszalók Város Önkormányzata Képviselõtestülete Felelõs kiadó: Ballagó László jegyzõ A szerkesztõség tagjai: Bordás Mária Magdolna, Botosné Nagy Julianna, Kocsis Jánosné, Krupa István, Parázsó Katalin, Szabó István A szerkesztõség címe: 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12. nyt.sz.: /1997 Nyomdai munkák: Rózsa és Társa BT Kunhegyes ( December Dr. S inka N ándor K u n ma d a ra s, ( 0 6 /30 / K a rca g i ú t 2 1 /a. ( 5 9 / December 2 4. Dr. V ö rö s János A bá d s z a ló k, ( 0 6 /30 / Da rw in ú t 3. ( 5 9 / D e c e m b e r Dr. Domán G yö rgy K a rca g, ( 0 6 /2 0 / A d y E. u ( 5 9 / SZENTMISE C s ü tö rtö k ö n, s z o m b a to n 8,0 0 ó rá tó l V a s á rna p 11,0 0 ó rá tó l Minden h ó na p els õ p é ntek é n 11 ó rá tó l D ec em b er 2 4 -é n 2 2 ó rá tó l S z entes ti m is e D ec em b er 2 5 -é n é s 2 6 -á n 11 ó rá tó l ü nnep i m is e E g y h á z i ü g y ek inté z é s e a z a lá b b i telefo ns z á m o k o n: , ,

13 MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját december 19-én (hétfõn) 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal elõtti téren tartandó Elsõ Városi Karácsonyi ünnepségünkre. Ünnepi köszöntõt mond: - Bordás Imre, polgármester - Baranyák Béla, római katolikus esperes - Szabó Tamás, református lelkész Közremûködnek: - a szalóki óvodások, - a Kovács Mihály Általános és Mûvészeti Iskola Énekkara POP ILDIKÓ vezetésével, orgonán kísér: Pacsai Norbert - és a Csillaghúr Népdalkör SÁFÁR LÁSZLÓNÉ vezetésével Családjával együtt szeretettel hívja és várja: A Képviselõtestület és a Polgármesteri Hivatal Köszönetnyilvánítás Városavató ünnepségünkhöz kapcsolódó Abádszalók múltja és jelene c. kiállításunkat október 1-21-ig tekinthették meg az érdeklõdõk. Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy a helyi újságban megjelent felhívásunkat sokan szívügyüknek tekintették. Íme azok névsora, akik képanyaggal, újságcikkel, kiadványokkal dekorációval segítették a kiállítás létrejöttét: Andrási Lõrinc, Dr. Bagi Imre, Bordás Imre, Borsós Gyula, Czicze Jánosné, Czifra csárda, Ember Mária Könyvtár, Fábián Krisztina, Földmérési és Távérzékelési Intézet (Bp.), Füleki Istvánné, Gulyás Sándor, Illés Ferencné, Képes Zsigmondné, Kinka Hajnalka, Kormos Jánosné, Kovács Jánosné, Kovács Mihály, Kovács Mihály Általános és Mûvészeti Iskola, Létai János, Marsiné Szabó Rozália, Nagy Bertalanné, Dr. Nagy Illés, Ördög Istvánné, Pappné Kontra Mária, Parázsó Katalin, Pataki László, Pócs Róbert, Polyák Csabáné, Rozgonyi Lajosné, Simon Sándor, Somodi Andrásné, Szabó Istvánné, Szekrényes István, Szivák Ilona, Winkler Péter Abádszalók Város lakosságának kívánunk boldog, békés Karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag Új Évet. az Ember Mária Könyvtár dolgozói

Önkormányzati hírek. Anyakönyvi hírek. d íjasaink. A mag yar konyha Az állatok. T ávirati stílu sb an a. esemé nyek

Önkormányzati hírek. Anyakönyvi hírek. d íjasaink. A mag yar konyha Az állatok. T ávirati stílu sb an a. esemé nyek ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 11. szám 2005. november 60 Ft Városavató után A mostani lapszámunk belsõ ol- Fúvós Zenekara, Füzes Camping, dalainál fotók és egyéb utalások is GAMESZ Kollektívája, Generáli

Részletesebben

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 3. szám 2005. március 60 Ft Március 15. Március aktualitásait tekintve, vezér- hadt világot. Õ nem a béke embere, õ cikkemben három téma közül pusztítani akar. választhattam:

Részletesebben

Tanévnyitóhoz. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek. ünnepi programja K itüntetettjeink T ávlati lehetõ sé gek a tu rizmu sb an - W ellness

Tanévnyitóhoz. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek. ünnepi programja K itüntetettjeink T ávlati lehetõ sé gek a tu rizmu sb an - W ellness ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 9. szám 2005. szeptember 60 Ft Tanévnyitóhoz Jelentem a kedves Szülõknek, hogy Óvo- hogy a családok is kivétel nélkül ezt érezdánk és Általános Iskolánk felkészülten zék. Ifjúkoromban

Részletesebben

Vízkereszt után, hamvazószerda elõtt

Vízkereszt után, hamvazószerda elõtt ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 2. szám 2005. február 60 Ft Vízkereszt után, hamvazószerda elõtt Még füleinkben csengenek az újévi Báljaink, hagyományõrzõ vígasfogadalmaink, s jókívánságaink, de ságaink, mint

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám A szeretet és békesség ünnepe A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az embe- rek hirdetik az örömhírt. nagybevásárlás,

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

Hír mon dó. Vi lá go si. T artalomból. Karácsonyi köszöntô. Karácsonykor. 2010. november - december XX. év fo lyam, 10. szám. Karácsonyi kívánság

Hír mon dó. Vi lá go si. T artalomból. Karácsonyi köszöntô. Karácsonykor. 2010. november - december XX. év fo lyam, 10. szám. Karácsonyi kívánság Vi lá go si Hír mon dó 2010. november - december XX. év fo lyam, 10. szám Karácsonyi köszöntô Balatonvilágos, különösen télen - kis település. A nyár elmúltával, az esôs hideg ôsz beköszöntével a nyaralókat

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

XVIII. évfolyam 3. szám

XVIII. évfolyam 3. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 3. szám 2009. március Petôfi a Nemzeti dalt szavalja Várjuk Önöket március 14-én, szombaton 16 órára az Emlékezés terére a nemzeti

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

BiztonságosaBBá válik a 3-as út Bagi főúti csomópontja

BiztonságosaBBá válik a 3-as út Bagi főúti csomópontja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 1. szám l 2014. január l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek 2013. december végén Bag Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 3. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers Rákóczi 1 Keresztúry Dezső: RÁKÓCZI Sírvers Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem

Részletesebben

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám 2010. július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 12. szám 2009. december Gyenes István Karácsonyfa Szobám sarkában a békesség fája zöld ruháján sok ezernyi szín, alatta fénylô melegségben a gyermeki világ

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám,

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám, VI. évfolyam, 1. szám 2010. április Önkormányzat hírei A 2010-es esztendő a költségvetés elkészítésével kezdődött, melyet a testület 2010. február 25-én fogadott el. Az önkormányzat ez évi költségvetési

Részletesebben

Abádszalókért-Díj 1 1-1 2.

Abádszalókért-Díj 1 1-1 2. a z Ab á d s za l ó ki Ö n ko rm á n yza t l a p j a H ÍRN ÖK X VI I. é vf. 9. s zá m 2 0 1 3. n o ve m b e r- d e ce m b e r 1 1-1 2. Abádszalóki Ingyenes! november-december Kedves Olvasó! Az Abádszalóki

Részletesebben

Koncert és jótékonyság a gimnáziumért

Koncert és jótékonyság a gimnáziumért Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIV. ÉV FO LYAM 20. SZÁM (572) 2012. DECEMBER 07. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA Koncert és jótékonyság

Részletesebben

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok!

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok! XXIV. évfolyam 2. szám Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava 2012. február 21. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Ismét gyászolunk, Kiss

Részletesebben

a Mi Lapunk MEGHÍVÓ A tartalomból: 10 éves a Mi Lapunk

a Mi Lapunk MEGHÍVÓ A tartalomból: 10 éves a Mi Lapunk a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. január XII. évf. 1. szám MEGHÍVÓ 10 éves a Mi Lapunk Ebbõl az alkalomból kiállítás nyílik a mûvelõdési házban, ahová minden kedves olvasónkat szeretettel

Részletesebben

A szeretet meleg szalmája

A szeretet meleg szalmája XX. évf. 12. szám 1394 2013 l 2013. december l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek 2013. november 28-án Bag Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületi

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Kormányablak Önkormányzati. rendelet. A közfoglalkoztatás új rendszerének. Abádszalókon. beiktatása. ünnepségek. Karácsonyi

Kormányablak Önkormányzati. rendelet. A közfoglalkoztatás új rendszerének. Abádszalókon. beiktatása. ünnepségek. Karácsonyi ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. évf. 1. szám 2011. Január 100 Ft Új esztendõ a megújulás reményével Mi nd en ek el õt t si ke re s és befolyásoljuk. Az elmúlt 60 évszerencsés, egészségben eltöl- ben kétszer kerültünk

Részletesebben