A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 1.számú melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 1.számú melléklete"

Átírás

1 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 1.számú melléklete

2 Alsó tagozat Kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés feltételei Magyar nyelv és irodalom Matematika Erkölcstan Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 2

3 1.osztály Kéttannyelvű Magyar nyelv és irodalom 1.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Éves óraszám az Tematikai egységek Központilag megadott óraszámok 100%-ig kitöltve tervezett választható Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 15 6 Olvasás, az írott szöveg megértése 1. - az olvasástanulás előkészítése Olvasás, az írott szöveg megértése 2. - az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség kialakítása óra Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a szövegértő olvasás előkészítése Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Az írástanítás előkészítése - az írás megtanulásának technikai alapozása Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő gyakorlatok Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás előkészítése Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása A tanulási képesség fejlesztése 1 0 Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 3

4 Emelt szintű Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 15 6 Olvasás, az írott szöveg megértése 1. - az olvasástanulás előkészítése 25 0 Olvasás, az írott szöveg megértése 2. - az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség kialakítása Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a szövegértő olvasás előkészítése óra Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Az írástanítás előkészítése - az írás megtanulásának technikai alapozása Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő gyakorlatok Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás előkészítése Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása A tanulási képesség fejlesztése Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 4

5 Hagyományos Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása Olvasás, az írott szöveg megértése 1. - az olvasástanulás előkészítése Olvasás, az írott szöveg megértése 2. - az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képesség kialakítása Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a szövegértő olvasás előkészítése óra Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Az írástanítás előkészítése - az írás megtanulásának technikai alapozása Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát fejlesztő gyakorlatok Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás előkészítése Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása A tanulási képesség fejlesztése Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 5

6 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a magyar nyelv és irodalom tantárgyból az 1.évfolyamon Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása Gondolatait tudja egyszerűen közölni. Tudjon udvariasan kérni, illendően megszólítani, köszönni és bemutatkozni. Legyen képes rövid ideg figyelni a felnőtt beszélőre. Értse meg az egyszerű utasításokat. Olvasás, az írott szöveg megértése Ismerje fel biztonsággal a kis- és nagybetűket. Tudja a betűknek megfelelően a hangok helyes kiejtését. Rendelkezzen biztos hangösszevonási képességgel. Hangos olvasáskor biztonsággal, pontosan olvasson legalább két szótagos szavakat, rövid szószerkezeteket, mondatokat, valamint egyszerű, 2-3 mondatos szövegeket. Az olvasottakról tanítói kérdések segítségével tudjon beszámolni szóban, rajzban. Szövegértését bizonyítsa egyszerű feladatok megoldásában. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 6

7 Írás Valamennyi kis- és nagybetűt biztonsággal írja, alakítsa és kösse a vonalrendszer megtartásával. Legyen képes a magánhangzók időtartamának pontos megkülönböztetésére, jelölésére a begyakorolt szavakban. Másoláskor 10 szóban legfeljebb 6-7 hibát ejthet. Írjon 2-4 betűből álló szavakat látó-halló tollbamondással. Írjon emlékezetből vagy kép segítségével 2-3 betűből álló szavakat kevés hibával. A tanulási képesség fejlesztése Nevezze meg családja tagjait. Ismerje a családban elfoglalt helyét. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése Tudjon fejből 2-3 tanult mondókát vagy általa választott rövid verset elmondani (pl. Tamkó Sirató Károly: Csöpp kis Márta, Weöres Sándor: Olvadás című költeményét). Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 7

8 2.osztály Kéttannyelvű Magyar nyelv és irodalom 2.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Éves óraszám az Tematikai egységek Központilag megadott óraszámok 100%-ig kitöltve tervezett választható Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a szövegértő olvasás előkészítése Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás előkészítése óra Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 34 4 A tanulási képesség fejlesztése 16 0 Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 8

9 Emelt szintű Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a szövegértő olvasás előkészítése Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás előkészítése óra Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása A tanulási képesség fejlesztése 16 0 Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése 3 0 Összesítve Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 9

10 Hagyományos Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - a szövegértő olvasás előkészítése óra Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű írás előkészítése Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása A tanulási képesség fejlesztése 16 0 Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 10

11 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a magyar nyelv és irodalom tantárgyból a 2.évfolyamon Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása A tanuló érthetően beszéljen, a magyar nyelv hanglejtésének megfelelően. Törekedjen a kijelentő és kérdő mondatok helyes ejtésére. Használja a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének illendő nyelvi formáit. Tudja egyszerűen közölni gondolatait, érzelmeit az információkat. Legyen képes rövid ideig figyelni a felnőtt beszélőre. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, adjon értelmes választ a feltett kérdésre. Olvasás, az írott szöveg megértése Képes legyen szavak, szószerkezetek, rövid mondatok szövegek pontos olvasására. A tanuló ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel. Értsen meg 4-5 egyszerű mondatból álló szöveget, és kulcsszavak segítségével idézze fel az olvasottakat. Tudjon beszámolni tanítói segédlettel az olvasottakról 2-3 mondatban, szóban vagy írásban. Írás Törekedjen a szabályos betűalakításra és kapcsolásra, vegye figyelembe a vonalrendszert. Másoláskor legfeljebb 7-9 hibát követhet el. Kezdje a mondatot nagybetűvel, zárja írásjellel. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 11

12 Tudjon néhány szavas mondatokat tollbamondás után 9-12 hibánál kevesebbel leírni. A tanulási képesség fejlesztése Tudja, hogy a könyveknek is van címe és szerzője. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről Tudja a teljes magyar ábécét. A hangokat biztonsággal csoportosítsa. Alkalmazza a mondatkezdés és zárás helyes jelölését a kijelentő és kérdő mondatokban. Szótagoljon és válasszon el írásban egyszerű szavakat a magyar nyelv szabályainak megfelelően. Tudjon egyszerű szavakat betűrendbe állítani. Tudja a hangok időtartamának helyes jelölését begyakorolt esetekben. Biztonsággal alkalmazza 6-8 begyakorolt szóban a j, ly hangok helyes jelölését. Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Legyen képes egyszerű irodalmi szövegek felismerésére műfaji jellemzőinek alapján (pl. mese, költemény, mondóka, találós kérdés). Tudja, hogy a műköltészeti alkotásnak van címe és írója. Tanítói segítséggel tudjon a mese és a valóság között különbséget tenni. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 12

13 Nevezze meg a mű főszereplőjét előzetes megbeszélés után. Tudjon az általa választott szereplőről véleményt alkotni (tulajdonság, cselekedet). Egyszerű esetekben tudja beazonosítani a helyszínt és az időt. Szöveghűen idézze fel a következő szépirodalmi műveket, illetve azok részleteit: József Attila: Altató; Petőfi Sándor: Anyám tyúkja, 1 szabadon választott verset vagy részletét, 1-2 mondókát. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése Tudjon különbséget tenni alapvető erkölcsi, esztétikai fogalmak között(szép, csúnya, jó, rossz, igaz, hamis). Vonja le a megismert egyszerű mese tanulságát és segítséggel társítson hozzá tanult szólást vagy közmondást. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 13

14 3.osztály Kéttannyelvű Magyar nyelv és irodalom 3.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Éves óraszám az Tematikai egységek Központilag megadott óraszámok 100%-ig kitöltve tervezett választható Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 14 0 Olvasás, az írott szöveg megértése Fogalmazási alapismeretek 11 0 Szövegalkotási gyakorlatok 2 Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése óra Az íráshasználat fejlesztése Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták 18 6 Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 28 6 A tanulási képesség fejlesztése 14 0 Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 14

15 Hagyományos 3.osztály Emelt szintű óra óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 14 0 Olvasás, az írott szöveg megértése Fogalmazási alapismeretek 11 0 Szövegalkotási gyakorlatok 2 Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Az íráshasználat fejlesztése Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 28 6 A tanulási képesség fejlesztése Az ítélőképesség, erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása Olvasás, az írott szöveg megértése Fogalmazási alapismeretek 11 0 Szövegalkotási gyakorlatok 2 Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Az íráshasználat fejlesztése Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 28 6 A tanulási képesség fejlesztése Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 15

16 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a magyar nyelv és irodalom tantárgyból a 3.évfolyamon Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása Törekedjen tisztán, érthetően beszélni. Helyesen használja a köznyelvi kiejtés szabályait. Tudjon a feltett kérdésre mondatokban válaszolni. Adott témáról tudjon 3-4 értelmes, összefüggő mondatot szóban alkotni. Olvasás, írott szöveg megértése Ismert tartalmú szöveget folyamatosan, kifejezésre törekvően olvasson fel felkészülés után. Begyakorlás után törekedjen a különböző mondatfajták hangsúlybeli érzékeltetésére. Fél oldal terjedelmű, életkorának megfelelő témájú és szóanyagú szöveget néma olvasás útján értsen meg. Tudja összefüggően elmondani egyszerű szerkezetű olvasmányok tartalmát néhány mondatban, kifejezések segítségével. Írás, szövegalkotás Írása legyen jól olvasható, külalakja rendezett. Írásában minél kevesebb hibával alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat. Fél oldal terjedelmű másolásnál 7-9 hibánál ne vétsen többet. Tollbamondás írásakor 5-6 súlyos, összesen 9-12 helyesírási hibánál többet ne vétsen. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 16

17 Tudjon 4-5 mondatos összefüggő szöveget írni megfelelő előkészítés után, és válasszon a témához megfelelő címet. Törekedjen arra, hogy fogalmazása tartalmi egységeit bekezdéssel jelölje. A tanulási képesség fejlesztése Tudja az aktív szókincsét felhasználva gyakran használt köznyelvi kifejezések jelentéstani magyarázatát. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről Ismerje fel a tanult mondatfajtákat. Alkalmazza a mondat helyesírásáról tanultakat egyszerű mondatok esetében Tudja csoportosítani a szavakat a tanult szófajok szerint. Végezzen szóelemzést egyszerű esetekben (szótő +toldalék). Használja helyesen a tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdését. Tudja átalakítani az igéket a tanult igeidőknek megfelelően. Tudjon melléknevet fokozni. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése Tudjon különbséget tenni a népköltészet és a műköltészet között. Egyszerű feladatokat tudjon megoldani (szereplők, események, színhely és időrend). Egy irodalmi műről saját véleményét irányított kérdések segítségével legyen képes elmondani. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 17

18 Fejből tudja Vörösmarty Mihály Szózat c. versének 1-2 versszakát Petőfi Sándor Füstbement terv és Nemzeti dal c. verseinek részletét, valamint 1-2 népköltészeti alkotást (pl. közmondás, szólás, népdal) szöveghűen. Ismerje fel a versben a rímeket. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése Mondjon legalább 1-2 nemzeti ünnepet, ismerjen fel néhány nemzeti jelképet. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 18

19 4.osztály Kéttannyelvű Magyar nyelv és irodalom 4.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Éves óraszám az Tematikai egységek Központilag megadott óraszámok 100%-ig kitöltve tervezett választható Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 16 0 Olvasás, az írott szöveg megértése Fogalmazási alapismeretek 12 4 Szövegalkotási gyakorlatok 22 0 Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése óra Az íráshasználat fejlesztése Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták 17 4 Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 28 3 A tanulási képesség fejlesztése 14 0 Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 19

20 Hagyományos Emelt szintű óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 16 0 Olvasás, az írott szöveg megértése Fogalmazási alapismeretek 12 4 Szövegalkotási gyakorlatok 22 0 Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Az íráshasználat fejlesztése Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 28 3 A tanulási képesség fejlesztése Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása Olvasás, az írott szöveg megértése Fogalmazási alapismeretek Szövegalkotási gyakorlatok 22 0 Irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése Az íráshasználat fejlesztése Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása A tanulási képesség fejlesztése Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 20

21 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a magyar nyelv és irodalom tantárgyból a 4.évfolyamon Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása Legyen képes a gondolatatok érzelmek vélemények és az információk egyszerű és hatékony közlésére. A tanuló érthetően, folyamatosan beszéljen. Törekedjen beszédében a mindennapi érintkezés udvarias nyelvi fordulatainak helyes használatára. Saját véleményét kérdések segítségével el tudja mondani. Olvasás, írott szöveg megértése Ismert tartalmú szöveget folyamatosan, kifejezésre törekvően olvasson fel felkészülés után. Begyakorlás után legyen képes a különböző mondatfajták megfelelő hangsúlyú olvasására. Tudja elmondani az olvasottak rövid tartalmát. Tudjon véleményt megfogalmazni szóban (2-3 mondat) az olvasottakkal kapcsolatban. Legyen képes sor terjedelmű szöveg néma olvasására úgy, hogy megértését egyszerű feladatok megoldásával bizonyítsa. Írás, szövegalkotás Írásának külalakja legyen rendezett és olvasható. Készítsen adott vagy választott témáról értelmes fogalmazást 6-8 mondatban. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 21

22 Tartsa be a fogalmazás szerkezeti egységeit. Legyen képes hibajavításra tanítói útmutatások alapján. A tanulási képesség fejlesztése Tudjon egyszerű vázlatot készíteni egyszerű szöveghez tanítói segítséggel. Tudja az aktív szókincsét felhasználva gyakran használt köznyelvi kifejezések jelentéstani magyarázatát. Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről Ismerje fel a mondatfajtákat, és a közlési szándéknak megfelelően használja helyesen. Tudja a szavakat adott szempontok szerint szófajilag csoportosítani, ismerje fel a szótöveket és a tanult toldalékokat. Készségszinten használja a mondatkezdő nagybetűt és mondatvégi írásjeleket. Használja helyesen a tulajdonnevek tanult eseteinek nagybetűs kezdését. Tudja gyakran használt, a kiejtéstől eltérő szavak helyesírását. Legyen biztos az igeidők, a többes szám jelölésében, valamint az igekötős igék és a fokozott melléknevek helyesírásában. Tudja helyesen leírni az adott nap dátumát. Egyszerű szavak elválasztásában nem vét hibát. Fél oldal terjedelmű másolásnál 7-9 hibánál ne vétsen többet. Tollbamondás írásakor 5-6 súlyos, összesen 9-12 helyesírási hibánál többet ne vétsen. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 22

23 Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése Tudjon különbséget tenni az irodalmi alkotások között (próza, vers). Tudja önállóan azonosítani a megismert műből a főszereplőt, szereplőket, az időt és a helyszínt, segítséggel az események sorrendjét, a beszélő személyét. Fogalmazza meg önálló véleményét, álláspontját az olvasottakról, szükség esetén tanítói irányítással. Tudjon különbséget tenni a népköltészet és a műköltészet között. Soroljon néhány mesejellemzőt. Fejből tudja Kölcsey Ferenc Himnusz c. versének 1-2 versszakát, József Attila: Mama költeményét vagy részletét, 1 szabadon választott költeményt vagy részletét, valamint 2-3 népköltészeti alkotást (pl. közmondás, szólás, népdal). Ismerje fel a versben a rímeket. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése Tudjon megfogalmazni életkori sajátosságainak megfelelően a megjelenített helyzetről alapvető erkölcsi és esztétikai fogalmakat (szép-csúnya, szomorú-vidám, jó-rossz, helyes-helytelen). Egyszerű magatartásformákról alapvető erkölcsi ítéleteket tudjon megfogalmazni. Legyen képes felidézni történelmünk és kultúránk néhány kiemelkedő alakját, tudjon hozzájuk rendelni 1-1 eseményt, jellemzőt. Tudja, hogy lakóhelyén hol találja meg a város múltjával kapcsolatos történelmi emlékeket (Matrica Múzeum, Régészeti Park). Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 23

24 1.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Matematika Éves óraszám az Kéttannyelvű óra Emelt szintű óra Hagyományos óra 1.osztály Tematikai egységek Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Központilag megadott óraszámok 6 100%-ig kitöltve tervezett választható Számelmélet, algebra Függvények, az analízis elemei 16 5 Geometria 23 2 Statisztika, valószínűség Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 6 2 Számelmélet, algebra Függvények, az analízis elemei Geometria Statisztika, valószínűség Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Számelmélet, algebra Függvények, az analízis elemei Geometria Statisztika, valószínűség Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 24

25 A magasabb évfolyamba lépés feltételei matematika tantárgyból az 1.évfolyamon Gondolkodási és megismerési módszerek Tudjon tájékozódni a síkban (füzetben, könyvben). Tudjon tájékozódni a saját helyzetéhez képest. Ismerje a hét, nap fogalmakat. Legyen képes tárgyakat, személyeket, alakzatokat összehasonlítani, sorba rendezni megadott szempont szerint (magasság, szélesség, darabszám). Ismerje fel a kört, négyszöget, háromszöget. Tudja használni a matematikai szakkifejezéseket (több, kevesebb, ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő) szóban és írásban. Tudjon tevékenységről, rajzról, egyszerű szövegről tanult összefüggéseket megfigyelni, leolvasni, megfogalmazni matematikai jelekkel (esetleg tanítói kérdések alapján). Számtan, algebra Tudjon összeadni, kivonni, bontani eszközzel 20-as számkörben (rajzról leolvasva), számegyenesen való lépegetéssel. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 25

26 Ismerje a számok jelét a 20-as számkörben, tudja őket írni, olvasni. Ismerje helyüket a számegyenesen, tudja leolvasni az egyes számszomszédjaikat. Ismerje a számok tulajdonságait (páros, páratlan, egyjegyű, kétjegyű). Tudjon egyszerű szöveges feladatot tanítói segítséggel értelmezni, rajz segítségével megjeleníteni, számokkal lejegyezni). Geometria Tudja megkülönböztetni az egyenes és görbe vonalat. Függvények, az analízis elemei Tudjon egyszerű sorozatot képezni tárgyakból, jelekből, alakzatokból, számokból (tanítói segítséggel). Megismert szabály alapján tudja folytatni az egyszerű sorozatot. Tudjon egyszerű sorozatot képezni kirakással (logikai lapok), csökkenő vagy növekvő sorozatot folytatni adott szabály alapján. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 26

27 2.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Matematika Éves óraszám az Kéttannyelvű óra Emelt szintű óra Hagyományos osztály Tematikai egységek Gondolkodási módszerek, halmazok, mat. logika, kombinatorika, gráfok Központilag megadott óraszámok 0 100%-ig kitöltve tervezett választható Számelmélet, algebra Függvények, az analízis elemei Geometria 23 3 Statisztika, valószínűség Gondolkodási módszerek, halmazok, mat. logika, kombinatorika, gráfok 0 3 Számelmélet, algebra Függvények, az analízis elemei Geometria Statisztika, valószínűség Gondolkodási módszerek, halmazok, mat. logika, kombinatorika, gráfok 0 3 Számelmélet, algebra Függvények, az analízis elemei Geometria Statisztika, valószínűség Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 27

28 A magasabb évfolyamba lépés feltételei matematika tantárgyból az 2.évfolyamon Gondolkodási és megismerési módszerek Legyen képes tárgyakat, személyeket, alakzatokat összehasonlítani megadott szempont alapján, és az alakzatok közt felismert kapcsolatokat megjeleníteni különböző módon (pl. sorba rendezéssel, párosítással, nyíl jelöléssel). Tudja régebbi, illetve új ismereteit, információit alkalmazni egyszerű utasítás végrehajtásában. Ismerje az időmérés legegyszerűbb egységeit (év, hónap, hét, nap, óra). Számtan, algebra Tudjon összeadni, kivonni, bontani eszközzel 100-as számkörben (rajzról leolvasva), számegyenesen való lépegetéssel. Ismerje a számok jelét a 100-as számkörben, tudja őket írni, olvasni. Ismerje helyüket a számegyenesen, tudja leolvasni egyes és tízes számszomszédjaikat. Ismerje a szorzó és bennfoglaló táblát. Tudja segítséggel megoldani a problémát egyszerű matematikai modellen belül (nyitott mondatok, sorozatok). Tudjon egyszerű táblázatot kitölteni adott szabály alapján. Életkorának megfelelően alkalmazza a matematikai szaknyelvet. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 28

29 Geometria Tudjon hosszúságokat összehasonlítani, megmérni, egyenes vonalon adott hosszúságú szakaszt kimérni (cm-es pontossággal). Ismerje fel az egyszerű geometriai alakzatokat (téglalap, négyzet, kör, háromszög). Függvények, az analízis elemei Tudjon a megismert szabály szerint a 100-as számkörben sorozatot folytatni. Megadott szabály szerint növekvő vagy csökkenő sorozatot képezni. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 29

30 3.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Matematika Éves óraszám az Kéttannyelvű 4 4+0, óra Emelt szintű 4 4+0, óra Hagyományos 4 4+0, osztály Tematikai egységek Gondolkodási módszerek, halmazok, mat.i logika, kombinatorika, gráfok Központilag megadott összóraszámok 2 100%-ig kitöltve tervezett választható Számelmélet, algebra Függvények, az analízis elemei Geometria Statisztika, valószínűség Gondolkodási módszerek, halmazok, mat. logika, kombinatorika, gráfok 2 1 Számelmélet, algebra Függvények, az analízis elemei Geometria Statisztika, valószínűség Gondolkodási módszerek, halmazok, mat. logika, kombinatorika, gráfok 2 1 Számelmélet, algebra Függvények, az analízis elemei Geometria Statisztika, valószínűség Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 30

31 A magasabb évfolyamba lépés feltételei matematika tantárgyból az 3.évfolyamon Gondolkodási és megismerési módszerek Tudja alkalmazni az alapműveleteket szóban 1000-es számkörben, a tanult írásbeli műveletek eredményeit megbecsülni kerek százasokkal, és kiszámolni a tanult analógiára építkezve. Ismerje az és, vagy szavakat. Számtan, algebra Tudjon összeadni, kivonni 1000-es számkörben. Ismerje a számok jelét a 1000-as számkörben, tudja őket írni, olvasni. Ismerje helyüket a számegyenesen, tudja leolvasni egyes, tízes, százas számszomszédjaikat. Ismerje a helyi értékeket. Tudjon számokat helyi érték szerint bontani. Életkorának megfelelően alkalmazza a matematikai szaknyelvet. Ismerje a műveletek megoldásának helyes sorrendjét. Legyen képes egy művelettel megoldható egyszerű szöveges feladat értelmezésére, adatainak lejegyzésére, egyszerűbb összefüggések felismerésére, a terv elkészítésére, az eredmény becslésére (százasra kerekített értékkel), kiszámítására, ellenőrzésére. Ismerje fel a római számírás következő jeleit: I, V, X, L, C. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 31

32 Geometria Tudja megkülönböztetni segítséggel a testeket a síkidomoktól. A megismert síkidomokat tulajdonságaik alapján segítséggel tudja csoportosítani. Ismerje a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mértékegységeit. Tudjon egyszerű esetekben mértékegységet váltani. Függvények, az analízis elemei Tudjon a megismert szabály szerint a 1000-es számkörben sorozatot folytatni. Megadott szabály szerint növekvő vagy csökkenő sorozatot képezni. Tudjon egyszerű grafikonról, diagramról adatokat leolvasni (segítséggel). Statisztika, valószínűség számítás Legyen képes a biztos és véletlen szavak megkülönböztetésére. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 32

33 4.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Matematika Éves óraszám az Kéttannyelvű 4 4+0, óra Emelt szintű 4 4+0, óra Hagyományos 4 4+0, osztály Tematikai egységek Gondolkodási módszerek, halmazok, mat. logika, kombinatorika, gráfok Központilag megadott összóraszámok 3 100%-ig kitöltve tervezett választható Számelmélet, algebra Függvények, az analízis elemei Geometria Statisztika, valószínűség Gondolkodási módszerek, halmazok, mat.logika, kombinatorika, gráfok 3 1 Számelmélet, algebra Függvények, az analízis elemei Geometria Statisztika, valószínűség Gondolkodási módszerek, halmazok, mat. logika, kombinatorika, gráfok 3 1 Számelmélet, algebra Függvények, az analízis elemei Geometria Statisztika, valószínűség Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 33

34 A magasabb évfolyamba lépés feltételei matematika tantárgyból az 4.évfolyamon Gondolkodási és megismerési módszerek Tudja régebbi illetve új ismereteit, információit alkalmazni egyszerű utasítás végrehajtásában. Tudjon segítséggel halmazokba rendezni megadott szempont szerint, halmazokról egyszerű állításokat megfogalmazni. Számtan, algebra Tudjon összeadni, kivonni, szorozni, osztani es számkörben. Ismerje a számok jelét a es számkörben, tudja őket írni, olvasni. Ismerje helyüket a számegyenesen, tudja leolvasni egyes, tízes, százas, ezres számszomszédjaikat. Ismerje a helyi érték és a valódi érték fogalmát. Tudjon számokat helyi érték szerint bontani. Életkorának megfelelően alkalmazza a matematikai szaknyelvet. Legyen képes törtek előállítására tevékenységgel (segítséggel). Ismerje a számláló, nevező és törtvonal fogalmát. Ismerje az írásbeli műveletek tulajdonságait, azok ellenőrzésének lehetőségeit. Legyen képes egy művelettel megoldható egyszerű szöveges feladat értelmezésére, adatainak lejegyzésére, egyszerűbb összefüggések felismerésére, a terv elkészítésére, az eredmény becslésére (százasra kerekített értékkel), kiszámítására, ellenőrzésére. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 34

35 Geometria Ismerje a merőleges és párhuzamos fogalmát. Tudja kiszámolni a négyzet, téglalap kerületét (segítséggel). Ismerje a négyzet, téglalap, kocka, téglatest jellemző tulajdonságait (segítséggel). Ismerje a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mértékegységeit. Tudja az átváltásokat szomszédos mértékegységek között. Tudja célszerűen használni a vonalzót. Függvények, az analízis elemei Tudjon a megismert szabály szerint a es számkörben sorozatot folytatni. Megadott szabály szerint növekvő vagy csökkenő sorozatot képezni. Tudjon egyszerű grafikonról, diagramról adatokat leolvasni (segítséggel). Tudjon táblázatot adott szabály szerint kiegészíteni. Statisztika, valószínűség számítás Ismerje a matematikai átlag fogalmát. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 35

36 1.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Erkölcstan Éves óraszám az Kéttannyelvű óra Emelt szintű óra Hagyományos óra 1.osztály Központilag Tematikai egységek megadott óraszámok Az én világom 6 100%-ig kitöltve tervezett választható 1 Társaim Ők és én 6 1 Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ Az én világom 6 1 Társaim Ők és én 6 1 Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ Az én világom 6 1 Társaim Ők és én 6 1 Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 36

37 A magasabb évfolyamba lépés feltételei erkölcstan tantárgyból az 1.évfolyamon A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival. Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 37

38 2.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Erkölcstan Éves óraszám az Kéttannyelvű óra Emelt szintű óra Hagyományos óra 2.osztály Központilag Tematikai egységek megadott összóraszámok Az én világom 5 100%-ig kitöltve tervezett választható 0 Társaim Ők és én 6 1 Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ Az én világom 5 0 Társaim Ők és én 6 1 Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ Az én világom 5 0 Társaim Ők és én 6 1 Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 38

39 A magasabb évfolyamba lépés feltételei erkölcstan tantárgyból a 2.évfolyamon A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában van legfontosabb személyi adataival. Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni. Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében. Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért. Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli eszközökkel kifejezze. Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 39

40 3.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Éves óraszám az Kéttannyelvű óra Emelt szintű óra Hagyományos óra Erkölcstan 3.osztály Tematikai egységek Központilag megadott óraszámok 100%-ig kitöltve tervezett választható Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? 5 0 Közösségben és egyedül a társaim és én 6 1 Az osztály és az iskola Kulturális-nemzeti közösség 9 1 Környezetem és én 3 0 A mindenség és én Születés és elmúlás Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? 5 0 Közösségben és egyedül a társaim és én 6 1 Az osztály és az iskola Kulturális-nemzeti közösség 9 1 Környezetem és én 3 0 A mindenség és én Születés és elmúlás Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? 5 0 Közösségben és egyedül a társaim és én 6 1 Az osztály és az iskola Kulturális-nemzeti közösség 9 1 Környezetem és én 3 0 A mindenség és én Születés és elmúlás Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 40

41 A magasabb évfolyamba lépés feltételei erkölcstan tantárgyból a 3.évfolyamon A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát. Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe. Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában. Képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni. Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 41

42 4.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Erkölcstan Éves óraszám az Kéttannyelvű óra Emelt szintű óra Hagyományos óra 4.osztály Tematikai egységek Központilag megadott óraszámok 100%-ig kitöltve tervezett választható Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? 5 1 Közösségben és egyedül a társaim és én 6 0 Az osztály és az iskola Kulturális-nemzeti közösség 9 0 Környezetem és én 3 1 A mindenség és én Születés és elmúlás Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? 5 1 Közösségben és egyedül a társaim és én 6 0 Az osztály és az iskola Kulturális-nemzeti közösség 9 0 Környezetem és én 3 1 A mindenség és én Születés és elmúlás Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? 5 1 Közösségben és egyedül a társaim és én 6 0 Az osztály és az iskola Kulturális-nemzeti közösség 9 0 Környezetem és én 3 1 A mindenség és én Születés és elmúlás Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 42

43 A magasabb évfolyamba lépés feltételei erkölcstan tantárgyból a 4.évfolyamon A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe van saját külső és belső tulajdonságairól, és késztetést érez arra, hogy fejlessze önmagát. Érti, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megértett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kialakításában. Oda tud figyelni másokra, szavakkal is ki tudja fejezni érzéseit és gondolatait, be tud kapcsolódni csoportos beszélgetésbe. Képes társaival baráti kapcsolatot kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására. Érti és elfogadja, hogy az emberek sokfélék, és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre. Érzelmileg kötődik a magyar kultúrához. Érti, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit elődeink hoztak létre. Képes jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 43

44 1.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Környezetismeret Éves óraszám az Kéttannyelvű óra Emelt szintű óra Hagyományos óra Tematikai egységek 1.osztály Központilag megadott óraszámok 100%-ig kitöltve tervezett választható Az iskola 8 1 Az iskolás gyerek Mi van a teremben? 8 1 Hóban, szélben, napsütésben Az iskola 8 1 Az iskolás gyerek Mi van a teremben? 8 1 Hóban, szélben, napsütésben Az iskola 8 1 Az iskolás gyerek Mi van a teremben? 8 1 Hóban, szélben, napsütésben Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 44

45 A magasabb évfolyamba lépés feltételei környezetismeret tantárgyból az 1.évfolyamon Az iskola Tudja megkülönböztetni az élőt az élettelentől. Tudjon legalább 2 növényápolási munkát és eszközöket felsorolni. Tudjon az időjárásnak megfelelő öltözködést felsorolni. Az iskolás gyerek Tudja felsorolni az évszakokat, a hét napjait, a napszakokat. Tudja az emberi test főbb testrészeit, érzékszerveit. Mi van a teremben? Ismerje az iskola helyiségeit. Mit lehet tenni tűz esetén? Hóban, szélben, napsütésben Tudja felsorolni az évszakok jellemzőit. Tudjon felsorolni az egészséges táplálkozáshoz szükséges 1-1 élelmiszer nevét. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 45

46 2.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Környezetismeret Éves óraszám az Kéttannyelvű óra Emelt szintű óra Hagyományos óra 2.osztály Tematikai egységekhez Tematikai egységek központilag megadott összóraszámok Tájékozódás az iskolában és környékén 8 100%-ig kitöltve tervezett választható 1 Anyagok körülöttünk Mi kerül az asztalra? 8 1 Élőlények közösségei Tájékozódás az iskolában és környékén 8 1 Anyagok körülöttünk Mi kerül az asztalra? 8 1 Élőlények közösségei Tájékozódás az iskolában és környékén 8 1 Anyagok körülöttünk Mi kerül az asztalra? 8 1 Élőlények közösségei Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 46

47 A magasabb évfolyamba lépés feltételei környezetismeret tantárgyból az 2.évfolyamon Tájékozódás az iskolában és környékén Tanítói segítséggel használja a méréshez szükséges eszközöket. Ismerje az iskola gyalogos megközelítésének szabályait, veszélyforrásait. Tudja a víz- és elektromos áram takarékos használatát. Anyagok körülöttünk Tudja felsorolni a víz 3 halmazállapotát. Tudja mivel mérjük a levegő és a folyadékok hőmérsékletét. Mi kerül az asztalra? Tudja miért fontos a kézmosás, gyümölcsök, zöldségek megmosása. Tudja megnevezni a helyes táplálkozás körébe tartozó élelmiszereket, ismerje és alkalmazza a kulturált étkezés szabályait. Élőlények közösségei Tudjon 2-3 háziállatot és vadon élő állatot felsorolni. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 47

48 3.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Környezetismeret Éves óraszám az Kéttannyelvű 1 1+0, óra Emelt szintű 1 1+0, óra Hagyományos 1 1+0, óra 3.osztály Központilag Tematikai egységek megadott óraszámok Mennyi időnk van? 7 100%-ig kitöltve tervezett választható Megtart, ha megtartod Az a szép, akinek a szeme kék? Merre megy a hajó? Egészség és betegség Ismétlés, gyakorlás Mennyi időnk van? Megtart, ha megtartod Az a szép, akinek a szeme kék? Merre megy a hajó? Egészség és betegség Ismétlés, gyakorlás Mennyi időnk van? Megtart, ha megtartod Az a szép, akinek a szeme kék? Merre megy a hajó? Egészség és betegség Ismétlés, gyakorlás Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 48

49 A magasabb évfolyamba lépés feltételei környezetismeret tantárgyból az 3.évfolyamon Mennyi időnk van? Tudja, mivel mérjük az idő múlását. Ismerje a hónapok nevét és tudja felsorolni. Tudjon megnevezni két égitestet. Tudja milyen mozgásokat végez a Föld. Megtart, ha megtartod Tudjon felsorolni az évszakoknak megfelelő ünnepeket. Segítséggel tudja hogyan hat a környezet a növényekre, állatokra, emberekre. Az a szép, akinek a szeme kék? Tudjon felsorolni három külső és belső tulajdonságot. Tudja a helyes testápolás szabályait. Merre megy a hajó? Ismerje a víz körforgását a természetben. Tapasztalat alapján tudja megkülönböztetni az olvadást és az oldódást. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 49

50 Ismerje a halmazállapot változásait. Egészség és betegség Tudja felsorolni: mit tehet egészsége megőrzéséért. Saját testén tudja megkülönböztetni az egészséges és beteg állapotot. Tudja elfogadni a másságot. Ismerje a mentők, a tűzoltók, a rendőrség telefonszámát, értesítésük módját. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 50

51 4.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Környezetismeret Éves óraszám az Kéttannyelvű 1 1+0, óra Emelt szintű 1 1+0, óra Hagyományos 1 1+0, óra 4.osztály Központilag Tematikai egységek megadott óraszámok Tájékozódás a tágabb a térben 7 100%-ig kitöltve tervezett választható Miért érdemes takarékoskodni? Önismeret és viselkedés Vágtat, mint a paripa Kertben, mezőn Ismétlés, gyakorlás Tájékozódás a tágabb a térben Miért érdemes takarékoskodni? Önismeret és viselkedés Vágtat, mint a paripa Kertben, mezőn Ismétlés, gyakorlás Tájékozódás a tágabb a térben Miért érdemes takarékoskodni? Önismeret és viselkedés Vágtat, mint a paripa Kertben, mezőn Ismétlés, gyakorlás Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 51

52 A magasabb évfolyamba lépés feltételei környezetismeret tantárgyból az 4.évfolyamon Tájékozódás a tágabb térben Legyen képes a világtájak megnevezésére iránytű segítségével. Tudjon tájékozódni a térképen. Tudja felsorolni a felszíni formákat. Találja meg lakóhelyét Magyarország térképén. Tudja felsorolni lakóhelye néhány nevezetességét. Tudjon felsorolni három közlekedési eszközt. Miért érdemes takarékoskodni? Tudja, hogyan lehet takarékoskodni az energiával otthon és az iskolában. Tudjon felsorolni olyan anyagokat, amelyeket újra lehet hasznosítani. Tudja, hogy az energiahordozók végesek. Önismeret és viselkedés Tudjon felsorolni helyes és helytelen viselkedésformákat. Ismerje és alkalmazza az iskolai élet szabályait. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 52

53 Vágtat, mint a paripa Tudja, miért fontos a rendszeres testmozgás. Kertben, mezőn Tudja megnevezni egy fás szárú és egy lágyszárú növény részeit. Tudja megnevezni egy emlősállat, egy madár, egy gerinctelen állat testrészeit. Tudjon összehasonlítani egy élettelen dolgot és egy élőlényt. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 53

54 1.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Éves óraszám az Kéttannyelvű óra Emelt szintű óra Hagyományos óra Ének-zene 1.osztály Tematikai egységek Zenei reprodukció Éneklés 41 Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Zenei reprodukció Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek Központilag megadott óraszámok 100%-ig kitöltve 1 tervezett választható Befogadói kompetenciák fejlesztése 6 0 Zenei befogadás Zenehallgatás Zenei reprodukció Éneklés 41 Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Zenei reprodukció Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek Befogadói kompetenciák fejlesztése 6 0 Zenei befogadás Zenehallgatás Zenei reprodukció Éneklés 41 Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Zenei reprodukció Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek Befogadói kompetenciák fejlesztése 6 0 Zenei befogadás Zenehallgatás Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 54

55 A magasabb évfolyamba lépés feltételei ének-zene tantárgyból az 1.évfolyamon A tanulók néhány népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből c d hangterjedelemben. Csoportosan bátran, jó hangmagasságban énekelnek, képesek az új dalokat rövid előkészítést követően hallás után megtanulni. Képesek csendben, társaikkal együtt a zenét hallgatni, megfigyelésekkel tapasztalatokat szereznek, melyek esztétikai és egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 55

56 2.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Éves óraszám az Kéttannyelvű óra Emelt szintű óra Hagyományos óra Ének-zene 2.osztály Tematikai egységek Zenei reprodukció Éneklés 37 Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Zenei reprodukció Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek Központilag megadott óraszámok 100%-ig kitöltve 1 tervezett választható Befogadói kompetenciák fejlesztése 7 0 Zenei befogadás Zenehallgatás Zenei reprodukció Éneklés 37 Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Zenei reprodukció Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek Befogadói kompetenciák fejlesztése 7 0 Zenei befogadás Zenehallgatás Zenei reprodukció Éneklés 37 Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység Zenei reprodukció Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek Befogadói kompetenciák fejlesztése 7 0 Zenei befogadás Zenehallgatás Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 56

57 A magasabb évfolyamba lépés feltételei ének-zene tantárgyból az 2.évfolyamon A tanulók 40 népdalt és gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből c d hangterjedelemben. Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4 és 4/4es metrumot helyesen hangsúlyozzák. A tanult zenei elemeket (ritmus, dallam) felismerik kottaképről (kézjel, betűkotta). A tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és tanári segítséggel szolmizálva éneklik. Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük. Ismereteket szereznek a hangszerekről. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 57

58 3.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Éves óraszám az Kéttannyelvű óra Emelt szintű óra Hagyományos óra Ének-zene 3.osztály Tematikai egységek Központilag megadott óraszámok 100%-ig kitöltve tervezett választható Zenei reprodukció Éneklés 39 1 Generatív kreatív zenei tevékenység 7 1 Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek Befogadói kompetenciák fejlesztése 3 0 Zenei befogadás Zenehallgatás Zenei reprodukció Éneklés 39 Generatív kreatív zenei tevékenység 7 1 Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek Befogadói kompetenciák fejlesztése 3 0 Zenei befogadás Zenehallgatás Zenei reprodukció Éneklés 39 1 Generatív kreatív zenei tevékenység 7 1 Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek Befogadói kompetenciák fejlesztése 3 0 Zenei befogadás Zenehallgatás Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 58

59 A magasabb évfolyamba lépés feltételei ének-zene tantárgyból az 3.évfolyamon A tanulók néhány dalt (népzenei és műzenei szemelvény) el tudnak énekelni emlékezetből a-e hangterjedelemben több versszakkal, csoportosan. Képesek az új dalokat rövid előkészítést követően tanári segítséggel kézjelről vagy betűkottáról előbb szolmizálva, majd szöveggel megtanulni. Kreatívan részt vesznek a generatív játékokban és feladatokban. Az ismert dalokat olvassák kézjelről, betűkottáról és csoportosan. Figyelmesen hallgatják az életkori sajátosságaiknak megfelelő zenei részleteket. Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 59

60 4.osztály Évf. Tagozat kötelező minimális óraszám az Ének-zene 4.osztály Éves óraszám az Kéttannyelvű óra Emelt szintű óra Hagyományos óra Tematikai egységekhez Tematikai egységek központilag megadott összóraszámok Zenei reprodukció Éneklés %-ig kitöltve tervezett választható 1 Generatív kreatív zenei tevékenység 6 2 Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek Befogadói kompetenciák fejlesztése 4 0 Zenei befogadás Zenehallgatás Zenei reprodukció Éneklés 39 Generatív kreatív zenei tevékenység 6 2 Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek Befogadói kompetenciák fejlesztése 4 0 Zenei befogadás Zenehallgatás Zenei reprodukció Éneklés 39 Generatív kreatív zenei tevékenység 6 2 Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti alapismeretek Befogadói kompetenciák fejlesztése 4 0 Zenei befogadás Zenehallgatás Helyi tanterv 1.számú melléklete oldal 60

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI

OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSAI 2014. A Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete a 2014. március 27-én megtartott értekezletén a 7/2014.

Részletesebben

a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre;

a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre; 2. osztályos minimumkövetelmények Magyar nyelv és irodalom A tanuló képes legyen ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására; kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására; a mindennapi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM Magyar nyelv- és irodalom A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott

Részletesebben

3. évfolyam minimum követelmények

3. évfolyam minimum követelmények 3. évfolyam minimum követelmények MATEMATIKA: Gondolkodási módszerek alapozása tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba; ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát; állapítsa meg egyszerű

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló:

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló: Gondolkodási módszerek alapozása 1. osztály tudjon számokat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, használja helyesen a több, kevesebb,

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ALSÓ TAGOZATON

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ALSÓ TAGOZATON AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ALSÓ TAGOZATON A PEDAGÓGIAI PROGRAM hatályos rendelkezése: 2-8. évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Íróeszközt és színes ceruzákat valamint vonalzót a vizsgázó hozzon magával.

Íróeszközt és színes ceruzákat valamint vonalzót a vizsgázó hozzon magával. I. A VIZSGA LEÍRÁSA 1. A vizsga részei: A vizsga tantárgyanként az alábbi részekből áll: Magyar: Írásbeli és szóbeli Matematika: Írásbeli Angol: Szóbeli Környezetismeret: Szóbeli Erkölcstan: Szóbeli Testnevelés:

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

Minimum követelmények a 3-4 évfolyamon

Minimum követelmények a 3-4 évfolyamon Minimum követelmények a 3-4 évfolyamon 3. osztály 4. osztály Matematika Gondolkodási módszerek alapozása tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba állapítsa meg egyszerű sorozatok szabályát,

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelményei Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály

Osztályozó vizsga követelményei Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály Osztályozó vizsga követelményei Magyar nyelv és irodalom Olvasás 2. osztály 1. Ismert típusú írott utasítások megértésé, végrehajtása 2. Ismert és begyakorolt, rövid szövegek pontos, biztonságos és folyamatos

Részletesebben

Tantárgyi követelmények osztályozó vizsgához az alsó tagozaton évfolyamonként. 1. évfolyam:

Tantárgyi követelmények osztályozó vizsgához az alsó tagozaton évfolyamonként. 1. évfolyam: Tantárgyi követelmények osztályozó vizsgához az alsó tagozaton évfolyamonként 1. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam: Irodalom 1. évfolyam: Tisztán, érthetően beszéljen. Értse meg az egyszerű

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Matematika 1. évfolyam Gondolkodási módszerek alapozása tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott tulajdonság

Részletesebben

Minimumkövetelmények 1. évfolyam

Minimumkövetelmények 1. évfolyam MAGYARNYELV ÉS IRODALOM A tanuló képes legyen: Minimumkövetelmények 1. évfolyam egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Ének - zene 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Éves óraszám 72 54 72 54 72 54

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok a. MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. standardleírás szintjeihez

Fejlesztőfeladatok a. MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. standardleírás szintjeihez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Fejlesztőfeladatok a MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ standardleírás

Részletesebben

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév

Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból Szempontjainkat a NAT fejlesztési területeinek, valamint a helyi tantervünkben rögzített fejlesztés

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

SZŐDI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 2017.

SZŐDI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 2017. SZŐDI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 2017. 2. Az intézmény helyi tanterve 2.1 A választott kerettanterv megnevezése 3 2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám 6 2.3 Az oktatásban alkalmazható

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola Sződ HELYI TANTERV 2013.

Hunyadi János Általános Iskola Sződ HELYI TANTERV 2013. Hunyadi János Általános Iskola Sződ HELYI TANTERV 2013. 2. Az intézmény helyi tanterve 2.1 A választott kerettanterv megnevezése 3 2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám 6 2.3 Az oktatásban alkalmazható

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez az 51/2012 (XII: 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1. kerettanterv alapján Oktatási célok: Magyar nyelv és irodalom 1. osztály - az olvasástanulás előkészítése;

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) MAGYAR NYELV IRODALOM Évfolyam: 1. 2-4. 2-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Magyar nyelv és irodalom 8 Magyar nyelv 4 3 3 Irodalom 4 5 4 Éves óraszám 288 288 288

Részletesebben

3 4. évfolyam. 3. évfolyam

3 4. évfolyam. 3. évfolyam 3 4. évfolyam A két év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan tevékenykedjenek

Részletesebben

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez Feladatok a MATEMATIKA standardleírás 2. szintjéhez A feladat sorszáma: 1. Standardszint: 2. Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazok Képes különböző elemek közös tulajdonságainak felismerésére.

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 2.osztály - a szövegértő olvasás előkészítése; - az irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; - szépirodalmi és ismeretterjesztő

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

Továbbhaladási feltételek az SNI tanulók oktatásában. 1. évfolyam

Továbbhaladási feltételek az SNI tanulók oktatásában. 1. évfolyam Továbbhaladási feltételek az SNI tanulók oktatásában A továbbhaladás feltételeinek meghatározásánál figyelembe vettük a sajátos nevelési igény típusából és súlyosságából adódó speciális feltételeket és

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével.

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével. Óravázlat Tantárgy: Matematika Osztály: BONI Széchenyi István Általános Iskola 1. e Tanít: Dr. Szudi Lászlóné Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel Kiemelt kompetenciák: Matematika

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 3. szintjéhez

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 3. szintjéhez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Feladatok a MATEMATIKA standardleírás 3. szintjéhez 2016. Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez Feladatok a MATEMATIKA standardleírás 2. szintjéhez A feladat sorszáma: 1. Standardszint: 2. Számelmélet, algebra Számfogalom kialakítása Segítséggel képes a számokat tízesek és egyesek összegére bontani

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉVFOLYAMONKÉNTI, TANTÁRGYANKÉNTI KÖVETELMÉNYEI, A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉVFOLYAMONKÉNTI, TANTÁRGYANKÉNTI KÖVETELMÉNYEI, A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉVFOLYAMONKÉNTI, TANTÁRGYANKÉNTI KÖVETELMÉNYEI, A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskola vezetője tűzi ki a tanulmányok

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉVFOLYAMONKÉNTI, TANTÁRGYANKÉNTI KÖVETELMÉNYEI, A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉVFOLYAMONKÉNTI, TANTÁRGYANKÉNTI KÖVETELMÉNYEI, A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉVFOLYAMONKÉNTI, TANTÁRGYANKÉNTI KÖVETELMÉNYEI, A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK RENDJE Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskola vezetője tűzi ki a tanulmányok

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Szövegértés évfolyam

Szövegértés évfolyam Szövegértés 9-12. évfolyam Az előadás menete 1. 2. 3. 4. Néhány gondolat a kompetenciamérésről A bemeneti mérés tapasztalatai Mit jelent a szövegértés? Melyek a szövegértést és a szövegalkotást fejlesztő

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV a Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2009 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. www.ntk.hu Vevőszolgálat: info@ntk.hu Telefon:

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Angol nyelv. 5. évfolyam

Angol nyelv. 5. évfolyam Angol nyelv 5. évfolyam Témakör 1. Család 2. Otthon 3. Étkezés 4. Idő, Időjárás 5. Öltözködés 6. Sport 7. Iskola 8. Szabadidő 9. Ünnepek, Szokások 10. Város, Bevásárlás 11. Utazás, Pihenés 12. Egészséges

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Alsó tagozat helyi tantervei. a táblázatban megadott sorrend szerint

Alsó tagozat helyi tantervei. a táblázatban megadott sorrend szerint Alsó tagozat helyi tantervei a táblázatban megadott sorrend szerint Óraterv 1 4. évfolyam Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom 7+1 7 6 6 Idegen nyelvek (Angol/Német) +1 +3

Részletesebben

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) HELYESÍRÁS: 1. Írása legyen rendezett, olvasható. 2. Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 3. Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév Ének-zene 1. évfolyam 1. félév Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben