Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból. Első osztály első félév"

Átírás

1 Szaktárgyi értékelési szempontok magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyakból Szempontjainkat a NAT fejlesztési területeinek, valamint a helyi tantervünkben rögzített fejlesztés feltételeinek figyelembevételével állítottuk össze, melynek segítségével könnyebben, gyorsabban, szakmailag pontosabban készíthetők el a szöveges minősítések. Segítségével kiegészíthető, módosítható a tanítók körében használt, OM által kiadott, CD-n tárolt mondatbank. Első osztály első félév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A tanuló a hangokat tisztán ejti, helyes artikulációval több hangot helytelenül ejt -beszéde nehezen érthető, torzítja a hangokat. A kijelentő mondat hanglejtése beszéd közben helyes helytelen; a mondat végét jelzi a hangjával a mondat végét nem jelzi a hangjával. A kérdő mondat hanglejtése : helyes -- helytelen; a mondat végét helyesen jelzi a mondat végét helytelenül jelzi. Szókincse gazdag, az átlagnál több szót ismer életkorának megfelelő, átlagos szegényes. Mondókák, versek ismerete sokat ismer ismerete átlagos keveset ismer. A tanuló beszéde érthető nehezen érthető beszédhibás; gondolatait több mondattal, összefüggően fogalmazza meg mondatokban beszél -- kérdésekre válaszol csak szavakban beszél. Beszédének üteme gyors, hadaró átlagos, megfelelő lassú, akadozva beszél. Szituációs játékokban szívesen részt vesz, alkalmazza köszönés, bemutatkozás, kérdezés, kérés, ajándékozás, köszöntés, köszönetnyilvánítás szabályait bíztatásra vesz részt, segítséget igényel az előző szabályok betartásában nehezen kapcsolódik be a játékokba. Mondatok bontása szavakra Szavak bontása szótagokra biztos bizonytalan nem tudja. biztos bizonytalan nem tudja. 1

2 Szavak bontása hangokra Szavak alkotása hangokból Szavak alkotása szótagokból biztos bizonytalan nem tudja. biztos bizonytalan -nem tudja. biztos bizonytalan nem tudja. A tanult betűket felismeri gyakran összekeveri nem ismeri Olvasása néhány mondatos szöveget folyamatosan olvas szólamokban olvas -- - szóképekben olvas szótagolva olvas betűzget. Olvasásának pontossága : ismételt olvasás után pontos ismételt olvasás után pontatlan, kevés hibával olvas - ismételt olvasás után sok hibával olvas gyakorolt szöveget is akadozva olvas - nem tud olvasni. A szöveghez kapcsolódó feladatokat megérti segítséget kér nem érti meg; megoldja.- segítséggel oldja meg- nem tudja megoldani Az írott kisbetűket felismeri nem ismeri fel. Az írott kisbetűket szabályosan alakítja néhány betűje szabálytalan a betűi általában szabálytalanok. Az írott kisbetűket szabályosan kapcsolja kapcsolási hibákat ejt betűkapcsolása szabálytalan. Másolása nyomtatott szövegről szavakat hibátlanul másol szavakat betűcserével másol szavakban betűt hagy ki - szavakban betűt told be sok hibával másol. Másolása írottról szavakat, szókapcsolatokat hibátlanul másol szavakat, szókapcsolatokat kevés hibával másol szavakat, szókapcsolatokat sok hibával másol. Szavak írása tollbamondás után hibátlanul ír kevés hibával ír sok hibával ír. Szavak írása emlékezetből hibátlanul ír kevés hibával ír sok hibával ír. Írásbeli munkáinak jellemzői tiszta, rendezett, jól olvasható rendetlen, maszatos, firkált, olvashatatlan. 2

3 MATEMATIKA Tárgyak, személyek, dolgok összehasonlítása Tárgyak, személyek, dolgok szétválogatása tudja- téveszti nem tudja. Halmazok képzése közös tulajdonság alapján Tárgyak számlálását egyesével Tárgyak számlálását kettesével Eszközökkel Eszköz nélkül Számfogalma jól dolgozik segítséget igényel nem képes dolgozni velük. tud dolgozni nem tud dolgozni. kialakult bizonytalan kialakulatlan. Számjegyek olvasása Számjegyek írása tudja téveszti -- nem tudja. Számok nagyság szerinti összehasonlítása Számok szomszédait Páros páratlan számokat Növekvő számsorozat alkotása tudja téveszti nem tudja. felismeri téveszti nem tudja. Csökkenő számsorozat alkotása Matematikai jelek felismerése biztos bizonytalan nem tudja. 3

4 Műveletek felismerése, értelmezése, fogalma önállóan tudja néha téved gyakran téved. Összeadás a tízes számkörben önállóan, eszköz nélkül megoldja önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel sok segítséget igényel. Kivonás a tízes számkörben önállóan, eszköz nélkül megoldja önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel sok segítséget igényel. Bontás a tízes számkörben önállóan, eszköz nélkül megoldja önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel sok segítséget igényel. Pótlás a tízes számkörben önállóan, eszköz nélkül megoldja önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel sok segítséget igényel. Számok, mennyiségek közötti relációkat Műveletek közötti relációkat Műveletek közötti összefüggéseket felismeri nem ismeri fel. Szöveges feladatot rajzzal, tárgyi tevékenységgel megjeleníti segítséget igényel nem tudja. Szövegről számfeladatot tud alkotni segítséggel alkot nem tud alkotni. Számfeladatról szöveget tud alkotni segítséggel alkot nem tud alkotni. Szöveges feladatot művelettel meg tudja oldani segítséget igényel nem tudja megoldani. A szabályjátékok szabályát a tízes számkörben felismeri segítséggel felismeri nem ismeri fel. Szabályjátékokat önállóan megoldja segítséggel oldja meg nem tudja megoldani. Munkavégzésére jellemző önálló kevés segítséggel tud dolgozni sok segítséggel tud dolgozni. 4

5 Logikus gondolkodása fejlett átlagos, életkorának megfelelő fejletlen KÖRNYEZETISMERET Megfigyeléseit, tapasztalatait szóban önállóan ki tudja fejezni kérdések segítségével Megfigyeléseit, tapasztalatait rajzban ki tudja fejezni nem tudja kifejezni. Az időjárás elemeit (napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék, felhőzet) A víz különböző formáit felismeri ismeretei hiányosak nem ismeri fel. Az évszakok sorrendjét A hónapok neveit A napszakok neveit A napszakok sorrendjét tudja keveri nem tudja. Az évszakok jellemző időjárásáról ismeretei gazdagok ismeretei hiányosak. Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepeket. Az időjárás okozta veszélyhelyzetekről vannak ismeretei ismeretei hiányosak. Az élő és élettelen természet közötti különbséget Környezetében előforduló növények jellemzőit Növények gondozásában az iskolában részt vesz nem vesz részt. 5

6 Az állatmesék és a valóság közötti különbségeket ismeri nem ismeri. Testünk főbb részeit ismeri ismereti hiányosak nem ismeri. Érzékszerveink szerepét A helyes öltözködés szabályait A helyes tisztálkodás szabályait Balesetek, betegségek megelőzései módjait Irányokat (előtte, mögötte, alatta, fölötte, jobbra, balra) helyesen használja gyakran összekeveri nem használja helyesen. Az iskola nevét, épületét ismeri nem ismeri. Az iskola épületének helyiségeit rendeltetésének megfelelően használja nem megfelelően használja. A gyalogos közlekedés szabályait Lakóhelyének nevét Saját lakóhelyének pontos címét Az iskola pontos címét Lakóhelyének nevezetes épületei közül sokat ismer néhányat ismer keveset ismer. Megfigyeléseket végez folyamatosan, rendszeresen rendszertelenül -- nem végez. Gyűjtőmunkát végez rendszeresen rendszertelenül nem végez. 6

7 A tanult ismeretekről beszámol önállóan segítséggel nem tud. Első osztály tanév vége MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A tanuló beszéde érthető, értelmes nehezen érthető; - mondatokban beszél szavakban beszél. Szókincse gazdag, az átlagnál több szót ismer a tanév folyamán bővült a szókincse - az életkorának megfelelő a szókincse az átlagnál szegényebb a szókincse. A kommunikáció alapformáit (köszönés, kérés, megköszönés) alkalmazza segítséggel használja, alkalmazza nem tudja alkalmazni. Az utasításokat és szóbeli közléseket megérti nem érti meg. Versek ismerete legalább öt-hat verset tud mondani fejből segítséggel tudja elmondani a verseket - nem tud verseket. Mondókák, nyelvtörők, találós kérdések ismerete legalább kettőt hármat fejből tud mondani csak segítséggel A kívülről megtanult szövegeket érthetően, megfelelő hangerővel mondja el nem hangsúlyoz - nem megfelelő hangerővel mondja el. A tanult olvasmányok tartalmát megérti - nem érti meg. Olvasása (felkészülés után) folyamatos, szövegszerű lassú folyamatos, szövegszerű szólamokban olvas - szóképekben olvas szótagol -- betűzi a szavakat. A mondat végét szünettel jelzi figyelmeztetésre jelzi nem jelzi. Olvasási hibáit önállóan kijavítja segítséggel kijavítja nem veszi észre nem tudja kijavítani. Könyveire, füzeteire vigyáz nem vigyáz. A könyvtár könyveit használja tudja mire való a könyvtár nem tudja használni. 7

8 Az írott kis- és nagybetűket felismeri nem ismeri fel. Az írott betűket szabályosan alakítja egyéni írásmódja kialakulóban van néhány betűje szabálytalan sok betűt szabálytalanul ír. Az írott betűket szabályosan kapcsolja kapcsolási hibákat ejt szabálytalanul kapcsol. Másolás nyomtatott szövegről (szavak, szókapcsolatok, rövid mondatok) hibátlanul másol kevés hibával másol sok hibával másol betűcserével másol - betűkihagyással másol betűbetoldással másol. Másolás írott szövegről (szavak, mondatok, szókapcsolatok)/ hibátlan kevés hibával sok hibával. Tollbamondás (előkészítés után) hibátlan kevés hibával sok hibával,. Emlékezetből való írás (előkészítés után) hibátlan kevés hibával sok hibával. A mondatkezdést A mondatzárást Szókezdő nagybetűit Munkáját jelöli nem jelöli. jelöli nem jelöli alkalmazza nem alkalmazza ellenőrzi, javítja segítséget igényel a javításhoz -- önállóan nem elfogadhatóan ellenőrzi. Írásbeli munkáinak jellemzői : tiszta, rendezett, olvasható rendetlen, maszatos, firkált, olvashatatlan. MATEMATIKA Művelet felismerése, értelmezése, fogalma önállóan tudja néha téved gyakran téved. Számfogalma a húszas számkörben kialakult bizonytalan kialakulatlan. Számok írása, olvasása a húszas számkörben kialakult bizonytalan kialakulatlan. 8

9 Eszközök nélkül tud dolgozni nem tud dolgozni. Számok, mennyiségek sorba rendezése Páros-páratlan számok felismerése Számszomszédok Matematikai jeleket Összeadás a húszas számkörben önállóan, eszköz nélkül megoldja önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel sok segítséget igényel. Kivonás a húszas számkörben önállóan, eszköz nélkül megoldja önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel sok segítséget igényel Bontás a húszas számkörben önállóan, eszköz nélkül megoldja önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel sok segítséget igényel Pótlás a húszas számkörben önállóan, eszköz nélkül megoldja önállóan, eszköz segítségével megoldja - kevés segítséget igényel sok segítséget igényel. Számok, mennyiségek között relációkat Műveletek közötti relációkat Növekvő számsorozat folytatása Csökkenő számsorozat folytatása Egyenlőtlenségek (nyitott mondatok) megoldása Műveletek közötti összefüggéseket felismeri nem ismeri fel. 9

10 Szöveges feladatot rajzzal megjeleníti nem jeleníti meg. Szövegről számfeladatot tud alkotni - segítséggel alkot nem tud alkotni. Számfeladatról szöveget tud alkotni segítséggel alkot nem tud alkotni. Szöveges feladatot művelettel meg tudja oldani segítséget igényel nem tudja megoldani. Szabályjátékok szabályát felismeri segítséggel ismeri fel nem ismeri fel. Szabályjátékokat önállóan megoldja segítséggel oldja meg nem tudja megoldani. Római számok ismerete XX-ig Térbeli alakzatokat azonosít, megkülönböztet segítséget igényel a felismerésben - nem tudja azonosítani, megkülönböztetni. Síkbeli alakzatokat azonosít, megkülönböztet segítséget igényel a felismerésben - nem tudja azonosítani, megkülönböztetni. Tanult mértékegységeket helyesen alkalmazza segítséggel alkalmazza nem tudja alkalmazni. Logikus gondolkodása fejlett átlagos, életkorának megfelelő fejletlen. Írásbeli munkája szép elfogadható hanyag, rendetlen. KÖRNYEZETISMERET Megfigyeléseit, tapasztalatait szóban önállóan ki tudja fejezni kérdések segítségével Megfigyeléseit, tapasztalatait rajzban ki tudja fejezni nem tudja kifejezni. Az időjárás elemeit (napsugárzás, hőmérséklet, szél, csapadék, felhőzet) 10

11 A víz különböző formáit felismeri ismeretei hiányosak nem ismeri fel. Az évszakok sorrendjét A hónapok neveit A napszakok neveit A napszakok sorrendjét tudja keveri nem tudja. Az évszakok jellemző időjárásáról ismeretei gazdagok ismeretei hiányosak. Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepeket Az időjárás okozta veszélyhelyzetekről vannak ismeretei ismeretei hiányosak. Az élő és élettelen természet közötti különbséget Ismeri ismeretei hiányosak nem ismeri. Környezetében előforduló növények jellemzőit Növények gondozásában az iskolában részt vesz - nem vesz részt. Az állatmesék és a valóság közötti különbségeket ismeri nem ismeri. Testünk főbb részeit Érzékszerveink szerepét A helyes öltözködés szabályait A helyes tisztálkodás szabályait Balesetek, betegségek megelőzési módjait 11

12 Irányokat (előtte, mögötte, alatta, fölötte, jobbra, balra) helyesen használja gyakran összekeveri nem használja helyesen. Az iskola nevét, épületét ismeri nem ismeri. Az iskola épületének helyiségeit rendeltetésének megfelelően használja nem megfelelően használja. A gyalogos közlekedés szabályait ismeri ismereti hiányosak nem ismeri. Lakóhelyének nevét Saját lakóhelyének pontos címét Az iskola pontos címét Lakóhelyének nevezetes épületei közül Sokat ismer néhányat ismer keveset ismer. Megfigyeléseket végez folyamatosan, rendszeresen rendszertelenül nem végez. Gyűjtőmunkát végez rendszeresen rendszertelenül nem végez. A tanult ismeretekről beszámol önállóan segítséggel nem tud. Második osztály félév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A tanuló beszéde érthető, értelmes beszéde nehezen érthető mondatokban beszél. - csak szavakat mond Az egyszerű szóbeli közléseket megérti nem érti meg. A kérdésekre értelmes válaszokat ad nem tud értelmesen válaszolni csak nagyon rövid választ ad Szókincse az átlagosnál gazdagabb nem tud értelmesen válaszolni - csak nagyon rövid választ ad. 12

13 Beszédében a hangok időtartamát megfelelően érzékelteti nem érzékelteti megfelelően. A mindennapi kommunikáció alapformáit (köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés. köszönetnyilvánítás, köszöntés) helyesen alkalmazza segítséggel alkalmazza nem tudja alkalmazni. A rokon értelmű és az ellentétes jelentésű szavakat a beszédében alkalmazza nem alkalmazza. Olvasása folyamatos, szöveghű, hibátlan, pontos folyamatos kevés hibával - folyamatos sok hibával szólamokban olvas szótagolva olvas betűzve olvas. Szövegértése : A tanult olvasmányok tartalmát el tudja mondani tanítói irányítással el tudja mondani nem tudja elmondani. A szöveghez tartozó feladatokat önállóan, segítség nélkül megoldja önállóan kis segítséggel oldja meg -sok segítséget igényel. A feladott verseket megtanulja nem tanulja meg. Találós kérdéseket, népi játékokat Az ábécérendet ismer nem ismer ismeri, tudja nem tudja. A rövid és a hosszú hangokat szóban meg tudja különböztetni téveszti gyakran téveszti. A rövid és a hosszú hangokat írásban meg tudja különböztetni néha téveszti gyakran téveszti. Másolás nyomtatott szövegről (szavak, szószerkezetek, két-három mondat) hibátlanul másol kevés hibával másol- sok hibával másol. Másolás írott szövegről hibátlan kevés hibával sok hibával. Tollbamondás (szavak, szószerkezetek, két-három mondat)/ hibátlan kevés hibával sok hibával. A kiejtéssel megegyező szavak írása hibátlan kevés hibával sok hibával. 13

14 A kiejtéstől eltérő szavak írása biztos bizonytalan sokat téveszt. A szótőről és a toldalékról tanultak tudása biztos bizonytalan sokat téveszt. A j hang kétféle jelölése biztos bizonytalan sokat téveszt. A szavak elválasztása hibátlan kevés hibája van sok hibája van. A mondatkezdést helyesen jelöli néha téveszt nem jelöli gyakran téveszt. A mondatzárást helyesen jelöli néha téveszt nem jelöli gyakran téveszt. Kijelentő mondatot Kérdő mondatot Mondatfajták felismerése felismeri nem ismeri fel. felismeri nem ismeri fel. biztos bizonytalan gyenge. Munkáját önállóan ellenőrzi, javítja segítséget igényel a javításban önállóan nem tud javítani. A könyvtár könyveit használja nem használja. MATEMATIKA Számfogalma százig kialakult bizonytalan kialakulatlan. Számok helyi érték szerinti ismerete biztos- bizonytalan gyenge. Számok helye a számegyenesen, nagyság szerinti sorrendje biztos bizonytalan gyenge. Római számok ismerete Számszomszédok ismerete Számok közötti relációk tudja téveszti- nem tudja. tudja téveszti nem tudja. 14

15 Műveletek közötti relációk Egyenlőtlenségek megoldása tudja - - téveszti nem tudja. Összeadás a százas számkörben önállóan, eszköz nélkül tudja önállóan, eszköz segítségével tudja -segítséggel oldja meg nem tudja megoldani. Kivonás a százas számkörben önállóan, eszköz nélkül tudja önállóan, eszköz segítségével tudja - segítséggel oldja meg nem tudja megoldani. Szorzás a százas számkörben önállóan, eszköz nélkül tudja önállóan, eszköz segítségével tudja -segítséggel oldja meg nem tudja megoldani. Osztás a százas számkörben önállóan, eszköz nélkül tudja önállóan, eszköz segítségével tudja -segítséggel oldja meg nem tudja megoldani. Maradékos osztás műveletet megoldja, maradékot megfelelően jelöli műveletet segítséggel oldja meg maradékot nem tudja megállapítani. A kisegyszeregyet biztonságosan tudja néha téveszt sokat téveszt nem tudja A tagok felcserélhetőségének ismerete biztonságos, alkalmazza nehezen ismeri fel nem tudja. A műveletek közötti kapcsolatokat felismeri nem ismeri fel. Növekvő számsorozatot tudja folytatni segítséget igényel - nem tudja folytatni. Csökkenő számsorozatot tudja folytatni segítséget igényel nem tudja folytatni. Szöveges feladatok értelmezése, megoldása érti, önállóan elvégzi érti, segítséggel oldja meg -nem érti, sok segítséget igényel. A testek tulajdonságai Síkidomok tulajdonságai tudja segítséget igényel nem tudja. tudja segítséget igényel nem tudja. 15

16 Hosszúság mérése alkalmazza, tudja gyakran keveri, téveszti nem tudja. Hosszúság mértékegységeket alkalmazza, tudja gyakran keveri, téveszti nem tudja. Tömeg mérése ismeri, alkalmazza gyakran téveszt nem tudja. Tömeg mértékegységei ismeri, alkalmazza gyakran téveszt nem tudja. Űrtartalom mértékegységei ismeri, alkalmazza gyakran téveszt nem tudja. Idő mértékegységei Írásbeli munkái ismeri, alkalmazza gyakran téveszt nem tudja. szép elfogadható hanyag, rendetlen KÖRNYEZETISMERET Megfigyelésekről, tapasztalatokról beszámol önállóan, kevés tanítói segítséggel tanítói kérdésekre számol be -sok segítséget igényel. A tanult jelenségeket rajzról, képről felismeri nem ismeri fel. Csoportosítani ismert témakörben önállóan tanítói segítséggel nem tud. Méréseket képes végezni nem képes végezni. Tanult mértékegységeket helyesen használja nem használja helyesen. Napszakok nevét helyesen használja nem használja helyesen. Évszakokat helyes sorrendben tudja segítséggel Hónapokat helyes sorrendben tudja segítséggel Évszakokra jellemző időjárási jelenségeket megnevezi segítséget igényel nem tudja. 16

17 Tanult élőlények jellemző jegyeit felsorolja nem tudja felsorolni. A helyes napirendet tudja segítséget igényel nem tudja. Az ember életműködésének főbb jellemzőit A helyes fog és testápolás szabályait ismeri nem ismeri. A helyet és helyzetet jelentő kifejezéseket ismeri és használja ismeri, de segítséggel nem ismeri. A gyalogos közlekedés szabályait Lakóhely legfőbb jellegzetességeit ismeri néhányat ismer nem ismer. Gyűjtőmunkája Folyamatos megfigyelés Írásbeli munkája rendszeres rendszertelen nem végez. rendszeres rendszertelen nem végez. szép elfogadható hanyag. A MAGATARTÁS ÉS A SZORGALOM E AZ ELSŐ MÁSODIK ÉVFOLYAMON /kiegészítés az előző pontokhoz/ MAGATARTÁS Az iskola házirendjében előírtakat ismeri, maradéktalanul betartja figyelmeztetni kell a betartására - gyakran vét az iskola házirendjének betartásában. A közösségi munkában aktívan részt vesz- biztatásra vesz részt nem vesz részt. Az alapvető illemszabályokat (Pl. köszönés, kérés, megköszönés, stb.) ismeri és alkalmazza figyelmeztetni kell alkalmazásukra nem alkalmazza. Tanórai magatartása kifogástalan, aktív a tanórák rendjét nem zavarja - figyelmeztetni kell a helyes magatartásra zavarja az óra menetét. 17

18 A szünetekben magatartása kifogástalan nem kell rászólni esetenként figyelmeztetni kell - gyakran figyelmeztetni kell nem fogad szót. SZORGALOM Iskolai feladatait hiánytalanul ellátja figyelmeztetni kell nem látja el. Tanórán aktív, sokat jelentkezik, figyel esetenként figyelmeztetni kell feladataira - gyakran kell figyelmeztetni a feladataira. Házi feladatait kifogástalanul elvégzi hiányosan végzi el gyakran nem végzi el. Házi feladatainak jellemzői tetszetős, gondos, szép esetenként maszatos, firkált csúnyán ír. Gyűjtőmunkát sokszor végez alkalomszerűen végez nem végez. Tananyaghoz kapcsolódó könyveket, lexikonokat stb. önállóan használ alkalomszerűen használ nem használ. 18

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

Testnevelés és sport 1. osztály

Testnevelés és sport 1. osztály R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 21 Testnevelés és sport 1. osztály Rendgyakorlatok végzése: helyesen, biztosan hajtja végre kissé bizonytalan ismeretei hiányosak nem tudja végrehajtani A gimmnasztikai feladatokat:

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola helyi tanterve

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola helyi tanterve A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. B. Az iskola helyi tanterve 0 A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelező

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 13. SZ. MELLÉKLETE ÉRTÉKELŐLAPOK A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSÉHEZ

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 13. SZ. MELLÉKLETE ÉRTÉKELŐLAPOK A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSÉHEZ KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 13. SZ. MELLÉKLETE ÉRTÉKELŐLAPOK A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSÉHEZ GYOMAENDRŐD 2008 Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd,

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 1. ÉVFOLYAM Magyar nyelv- és irodalom A tanuló képes legyen egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

A szöveges értékelés rendszere

A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelés rendszere A szöveges értékelést a pedagógusok végzik az iskola pedagógiai programjában elfogadott és rögzített elvek alapján. A tanév során az értékelés kitöltéséhez az alsós munkaközösség

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre;

a mindennapi érintkezés nyelvi formáinak alkalmazására, udvarias viselkedésre; 2. osztályos minimumkövetelmények Magyar nyelv és irodalom A tanuló képes legyen ismert típusú írott utasítások megértésére, végrehajtására; kérdésekre adott válaszok értelmes megfogalmazására; a mindennapi

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 3 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI.. 4 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet

ÁTADÓ LAP. alsó-felső átmenet ÁTADÓ LAP alsó-felső átmenet 1. ADATOK Név: Szül. hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: 2. GYERMEK, TANULÓ FEJLETTSÉGI MUTATÓI TERÜLET SZEMPONT 1. szint 2. szint 3. szint ÍGÉRET/TEHETSÉG Szövegértés

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Minimumkövetelmények 1. évfolyam

Minimumkövetelmények 1. évfolyam MAGYARNYELV ÉS IRODALOM A tanuló képes legyen: Minimumkövetelmények 1. évfolyam egyszerű szóbeli közlések megértésére, utasítások végrehajtására, kérdésekre való válaszadásra; meghallgatott vagy olvasott

Részletesebben

Természet- és társadalomismeret

Természet- és társadalomismeret R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 31 Természet- és társadalomismeret A tanult fogalmak ismerete: biztos kevés segítség szükséges sok segítség szükséges nem tudja Tájékozódási alapismeretek elsajátítása (személyes

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ALSÓ TAGOZATON

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ALSÓ TAGOZATON AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI ALSÓ TAGOZATON A PEDAGÓGIAI PROGRAM hatályos rendelkezése: 2-8. évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat, 4. modul MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Íróeszközt és színes ceruzákat valamint vonalzót a vizsgázó hozzon magával.

Íróeszközt és színes ceruzákat valamint vonalzót a vizsgázó hozzon magával. I. A VIZSGA LEÍRÁSA 1. A vizsga részei: A vizsga tantárgyanként az alábbi részekből áll: Magyar: Írásbeli és szóbeli Matematika: Írásbeli Angol: Szóbeli Környezetismeret: Szóbeli Erkölcstan: Szóbeli Testnevelés:

Részletesebben

HELYI TANTERV. Közös követelmények

HELYI TANTERV. Közös követelmények Pedagógiai programunk része a HELYI TANTERV,( a tanulásban akadályozott, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő és más fogyatékos gyermekekre vonatkozik, a kisiskolás kortól a szakma megszerzéséig.)

Részletesebben

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél.

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél. Magyar 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Kiválóan Jól Megfelelen Felzárkóztatásra szorul Terület Szavak hangokra bontása Hibátlan 1-2 hibát ejt. Többet hibázik. Neveli segítséget igényel. Hangok ejtése Minden

Részletesebben

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol

FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS. ceruzái: általában rendben gyakran hiányosak hegyezetlenek egyedül pakol még segítséggel pakol FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS Magatartás... Társas kapcsolatai 2. Magatartása, viselkedése Beilleszkedése, környezetéhez 4. Figyelme barátkozó udvarias alkalmazkodó nehezen barátkozó zárkózott, magányos elutasító vezéregyéniség

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

91 100% kiválóan megfelelt 76 90% jól megfelelt 55 75% közepesen megfelelt 35 54% gyengén megfelelt 0 34% nem felelt meg

91 100% kiválóan megfelelt 76 90% jól megfelelt 55 75% közepesen megfelelt 35 54% gyengén megfelelt 0 34% nem felelt meg Kedves Kollégák! A Negyedik matematikakönyvem tankönyvekhez készítettük el a matematika felmé rőfüzetünket. Az első a tanév eleji tájékozódó felmérés, amelynek célja az előző tanév során megszerzett ismeretek

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szöveges értékelés

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM szöveges értékelés 1. osztály Magatartás Tanórákon: fegyelmezett- könnyen kezelhető zavaró módon viselkedik engedetlen dacos-.. Figyelmeztetésre szorul: soha ritkán gyakran Az iskolai szabályokat: betartja nem mindig tartja

Részletesebben

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével.

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével. Óravázlat Tantárgy: Matematika Osztály: BONI Széchenyi István Általános Iskola 1. e Tanít: Dr. Szudi Lászlóné Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel Kiemelt kompetenciák: Matematika

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA AZ OSZTÁLYZÁSSAL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉSRŐL 2011 1 1. évfolyam Félévi értékelés Magatartás fegyelmezett csendes tisztelettudó csak pedagógus

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelményei Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály

Osztályozó vizsga követelményei Magyar nyelv és irodalom. 2. osztály Osztályozó vizsga követelményei Magyar nyelv és irodalom Olvasás 2. osztály 1. Ismert típusú írott utasítások megértésé, végrehajtása 2. Ismert és begyakorolt, rövid szövegek pontos, biztonságos és folyamatos

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

3. évfolyam minimum követelmények

3. évfolyam minimum követelmények 3. évfolyam minimum követelmények MATEMATIKA: Gondolkodási módszerek alapozása tudjon elhelyezni elemeket adott tulajdonságú halmazokba; ismerje az alaphalmaz, részhalmaz fogalmát; állapítsa meg egyszerű

Részletesebben

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton

Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Tantárgyi minimumok az alsó tagozaton Matematika 1. évfolyam Gondolkodási módszerek alapozása tudjon tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni megnevezett vagy választott tulajdonság

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv. Általános jellemzők. Nincs értékelés

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv. Általános jellemzők. Nincs értékelés Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgás - interakció kezdeményezés

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS KIVEZETÉSÉRŐL 2011 A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS KIVEZETÉSE Jogszabályi háttér Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

Tantárgyi követelmények osztályozó vizsgához az alsó tagozaton évfolyamonként. 1. évfolyam:

Tantárgyi követelmények osztályozó vizsgához az alsó tagozaton évfolyamonként. 1. évfolyam: Tantárgyi követelmények osztályozó vizsgához az alsó tagozaton évfolyamonként 1. évfolyam: Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam: Irodalom 1. évfolyam: Tisztán, érthetően beszéljen. Értse meg az egyszerű

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Előzetes tudás: Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra,

Részletesebben

Mellékletek: Szöveges értékelés

Mellékletek: Szöveges értékelés Mellékletek: Szöveges értékelés Liptákné Czakó Ildikó (szerk. MPI, B.A.Z. megye) FOLYAMATSZABÁLYOZÁS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 1. A folyamat megnevezése: A szöveges értékelés szabályozása 2. A folyamat tartalmának

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló:

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló: Gondolkodási módszerek alapozása 1. osztály tudjon számokat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, használja helyesen a több, kevesebb,

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Orosz nyelv Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél.

Életkorának megfelelen egész mondatokban beszél. Magyar 1. osztály FÉLÉV Teljesítmény Szavak hangokra bontása Hibátlan 1-2 hibát ejt. Többet hibázik. Neveli segítséget igényel. Hangok ejtése Minden hangot tisztán ejt. Beszédében 1-2 hangot hibásan ejt

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 3. szintjéhez

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 3. szintjéhez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Feladatok a MATEMATIKA standardleírás 3. szintjéhez 2016. Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek.

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek. Kedves második osztályos tanuló! Bizonyára te is szívesen tanulod a matematikát. A 2. osztályban is sok érdekes feladattal találkozhatsz. A Számoljunk! című munkafüzetünk segítségedre lesz a gyakorlásban.

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A nevelők tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik,

Részletesebben

A HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM tankönyvekhez készítettük el a matematika felmérőfüzetünket.

A HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM tankönyvekhez készítettük el a matematika felmérőfüzetünket. Kedves Kollégák! A HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM tankönyvekhez készítettük el a matematika felmérőfüzetünket. Az új tanítói kézikönyvek már tartalmazzák a 11 felmérés javítókulcsait és az értékelési javaslatokat

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv MELLÉKLET SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ ALSÓ TAGOZATON 2010. október Az első évfolyamos tanuló szöveges értékelése, minősítése félévkor

Részletesebben

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8 Összefoglaló táblázatok a portugál nyelv középszintű szóbeli vizsga értékeléséhez A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja középszinten.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

Hasonlítsd össze! Melyik nagyobb, mennyivel? Tedd ki a jelet!

Hasonlítsd össze! Melyik nagyobb, mennyivel? Tedd ki a jelet! 49. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és tanuló Hasonlítsd össze! Melyik nagyobb, mennyivel? Tedd ki a jelet! 26 + 33 25 + 33 12 + 35 12 + 31 62 + 15 63 + 14 43 26 53 26 35 13 35 15 62 18 72

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok a. MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. standardleírás szintjeihez

Fejlesztőfeladatok a. MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. standardleírás szintjeihez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Fejlesztőfeladatok a MATEMATIKA és az ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ standardleírás

Részletesebben

FÜGGELÉK XV. MAGATARTÁS, SZORGALOM ÉS TELJESÍTMÉNY

FÜGGELÉK XV. MAGATARTÁS, SZORGALOM ÉS TELJESÍTMÉNY FÜGGELÉK SÁIK Dornyay Béla Tagiskolája XV. MAGATARTÁS, SZORGALOM ÉS TELJESÍTMÉNY Az értékelés, minősítés helyi szempontrendszere 2015. Salgótarjáni Általános Iskola Dornyay Béla Tagiskolája Értékelés,

Részletesebben