Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016."

Átírás

1 Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika Számolófüzet 3. Készítette: Horváth Nikolett Rozman Ágnes Kertész Erika

2 Órakeret: 4 óra/hét Hét Óraszám Tananyag Tankönyv Szeptember 1. Ismerkedés a tankönyvcsaláddal. A szokásrend, füzetvezetés, értékelési rendszer megbeszélése. A tanulók számolási készségének, számfogalmának megfigyelése. 2. Év eleji ismétlés. A tárgyak számosságának meghatározása. Relációk leolvasása képről. Helymeghatározás. Adatok leolvasása grafikonról. Tankönyv 4-5. o. Számolófüzet 4. o. 3. Számok írása, olvasása a 100-as számkörben. Tájékozódása számtáblán. A számok nagyságviszonyai. Tankönyv 6-7. o. Számolófüzet 5. o. 4. Számképzések. Számok helyi értéke. Az eddig tanult matematikai fogalmak (páros, Tankönyv 8. o. Szeptember Szeptember Szeptember Október páratlan, egyjegyű, kétjegyű) értelmezése matematikai állításokon keresztül. Számolófüzet 6.o. 5. Műveletek leolvasása, lejegyzése képről. Szöveges feladat kiegészítése adatokkal, a Tankönyv 9.o. felesleges adatok felismerése, kihagyása. Számolófüzet 7.o. 6. A számok bontása. Műveletek kerek tízesekkel a tanult analógiák alapján. A számok Tankönyv o. tízes szomszédai. 7. Összeadás és kivonás a 100-as számkörben. A számolási eljárások ismétlése szám- és Tankönyv o. szöveges feladatok alapján. Számolófüzet 8-9. o. 8. Nyitott mondatok leolvasása, megoldása, az igazsághalmaz ábrázolása a Tankönyv 14.o. számegyenesen. A zárójel szerepe a műveletvégzésben. Számolófüzet 10.o. 9. A szorzás, osztás fogalmának értelmezése. A szorzótáblák átismétlése. Tankönyv o. Számolófüzet 11. o. 10. A szorzás és osztás kapcsolata. A szorzó- és bennfoglaló táblák gyakorlása. Tankönyv o. Számolófüzet 12.o. 11. Gyakorlás. Készségfejlesztés. Maradékos osztások. Tankönyv o. Számolófüzet 13. o. 12. Gyakorlás 13. Geometria: Síkidomok, testek felismerése. Tükrözések, parkettázás. Tankönyv 22. o. Számolófüzet 15. o. 14. Gyakorlás. Felkészülés az év eleji felmérésre. Tankönyv o. 15. Az ismeretek rendszerezése. A darabszám, mérőszám, sorszám fogalmának tudatosítása. A felmérő típusfeladatainak megoldása. 16. Év eleji felmérés. Az I. tudásszintmérő megírása. 17. A felmérés értékelése, a típushibák megbeszélése. A hiányosságok pótlása. 18. Számok 1000-ig. Számkörbővítés. Háromjegyű számok megjelenítése pénzérmékkel. Számlálás százasával. Tankönyv o. Számolófüzet o. Tankönyv o. Számolófüzet 18. o.

3 Október Október Október November 19. Számok helye táblázatban, számegyenesen. Számok írása, olvasása. Számlálás 10- esével, 20-asával, 50-esével, 100-asával. Tankönyv o. Számolófüzet 18. o. 20. Helyi érték, alaki érték, valódi érték. Játékpénzről a szám leolvasása. A tízes számrendszerbeli alak pontos értelmezése, alaki, helyi és valódi érték fogalmának tisztázása. Tankönyv o. 21. A helyi, valódi és alaki érték fogalmának mélyítése háromjegyű számok Tankönyv o. létrehozásával. A számok nagyságviszonyai. Relációk számok között, növekvő, Számolófüzet 19. o. csökkenő sorba rendezések. 22. Relációjelek. Számok összehasonlítása. A <, >, = jel jelentésének felidézése, a kisebb Tankönyv 36. o. vagy egyenlő, nagyobb vagy egyenlő fogalom és jelrendszer bevezetése. 23. Háromjegyű számok képzése számjegyismétlődés nélkül, majd Tankönyv o. számjegyismétlődéssel. 24. Számok egyes, tízes, százas szomszédai. A kerekített érték fogalma. Jelének (ª) Tankönyv o. bevezetése. 25. Gyakorlás: Számképzések, kerekítések az ezres számkörben. Tankönyv 42.o. Számolófüzet 20.o. 26. Az összeadás és kivonás műveletének leolvasása számegyenesről. Műveletek Tankönyv 43. o. kiterjesztése az ezres számkörben. Kerek százasokkal és tízesekkel történő Számolófüzet 21.o. számlálások analógiák alapján. 27. Gyakorlás: Összeadások, kivonások, pótlások az ezres számkörben. Sorozatok Tankönyv o. szabályának megállapítása, folytatása. Szabályjátékok. Számolófüzet 22.o. 28. Pénzhasználat az 1000-es számkörben. Pénznemek közötti relációk. Egy összeg Tankönyv o. többféle pénznemmel történő kifizetése. 29. Szöveges feladatok szakaszokkal történő ábrázolásának bevezetése. Megadott adatokból szöveges feladatok alkotása. Szöveges feladatok megoldási lépéseinek gyakorlása a tanult új módszer alapján. 30. Római számírás 1000-ig. A D, M jelek megismerése, bevezetése. A római számok képzésekor jelentkező sajátosság megfigyelése. Arab számok átírása rómaira és viszont. 31. Gyakorlás: A számolási készség fejlesztése. Helyi értékes felbontások. A számok egyes, tízes, százas szomszédai. 32. Gyakorlás: Szóbeli összeadások és kivonások az es számkörben. Szabályjátékok. Római számok írása. 33. A 2. tudásszintmérő típusfeladatainak gyakorlása. 34. A 2. tudásszintmérő megírása. Számolófüzet 23. o. Tankönyv o. Tankönyv o. Számolófüzet 24.o. Tankönyv o. Számolófüzet 25. o. Tankönyv o. Számolófüzet 26. o.

4 November November November December December 35. A felmérés értékelése, a típushibák javítása. 36. Szóbeli összeadás: analógiák megfigyelésével háromjegyű számhoz kétjegyű hozzáadása százasátlépés nélkül. Pótlás kerek tízesekre, százasokra. 37. Szóbeli összeadás: háromjegyű számhoz kétjegyű hozzáadása százasátlépéssel, analógiák megfigyelése alapján. 38. Az összeadásban szereplő műveleti tagok elnevezései. A tagok felcserélhetőségének, csoportosíthatóságának megfigyelése. Háromjegyű számok összeadása. 39. Háromjegyű számhoz háromjegyű adása. Kétféle számolási eljárás bemutatása. Számolási készség fejlesztése. Tankönyv 56.o. Számolófüzet 27.o. Tankönyv 57.o. Számolófüzet 27.o. Tankönyv 58.o. Tankönyv 59.o. Számolófüzet 28.o. 40. Az összeg becslése tízesekre és százasokra kerekített értékkel. Tankönyv 60.o. 41. Az írásbeli összeadás. Az összeg becslése tízesekre kerekített értékekkel. A műveleti tagok elnevezésének ismétlése. Összeadás tízesátlépés nélkül. Ellenőrzés a tagok felcserélhetőségével. Tankönyv 61.o. 42. Több tag összeadása tízesátlépés nélkül. Összeg pontos és közelít kiszámítása tízesekre kerekített értékekkel. Hiányos összeadások megoldása. Tankönyv 62. o. Számolófüzet 29. o. 43. Írásbeli összeadás tízesátlépéssel az egyes helyi értéken. Tankönyv 63. o. Számolófüzet 30. o. 44. Szöveges feladatok megoldása. Hiányos összeadások. Számolási rutin fejlesztése. Tankönyv 64. o. 45. Írásbeli összeadás. Tízesátlépés a tízes helyi értéken. Tankönyv 65. o. Számolófüzet 31. o. 46. Gyakorlás. Szöveges feladatok, hiányos összeadások megoldása. Tankönyv 66. o. Számolófüzet o. 47. Írásbeli összeadás. Tízesátlépés egyszerre több helyen. Nyitott mondatok megoldása. Összetett szöveges feladatok. Tankönyv o. Számolófüzet 33. o. 48. Műveleti tulajdonságok megfigyelése az összeg változásairól. Tankönyv 69. o. 49. Gyakorlás. Két- és többtagú összeadások végzése. Szöveges feladatok megoldása. Tankönyv o. Hiányos összeadások. Nyitott mondatok. Számolófüzet 34. o. 50. Gyakorlás. Számképzések. Adatok leolvasása szakaszos ábráról, az adatokhoz Tankönyv 72. o. szöveges feladatok alkotása, megoldása. Számolófüzet 35. o. 51. Szóbeli kivonás az 1000-es számkörben analógiák megfigyelésével. Tankönyv 73.o. Háromjegyű számból kétjegyű szám elvétele. Számolófüzet 36.o. 52. Számolási rutin fejlesztése. A gyorsabb számolást segítő Tankönyv 74.o. eljárások gyakorlása. Számolófüzet 37.o. 53. Háromjegyű számból háromjegyű elvétele tízesátlépés nélkül. A műveleti tagok Tankönyv 75.o. elnevezései. A műveletek közötti kapcsolat megfigyeltetése: a kivonás ellenőrzése

5 Január Január Január Január összeadással. 54. Szóbeli kivonások gyakorlása. Számpiramisok megoldás. A kivonásban szereplő számok elnevezései. Szöveges feladatok. 55. A különbség becslése tízesekre és százasokra kerekített értékre. 56. Az írásbeli kivonás értelmezése helyiérték-táblázat alapján tízesátlépés nélkül. A műveleti tagok elnevezései. A különbség becslése tízesekre kerekített értékkel, pontos kiszámítása, ellenőrzése összeadással, kivonással. Tankönyv 76.o. Tankönyv 77.o. Tankönyv o. Számolófüzet 38. o. 57. A különbség változásainak megfigyelése. Tankönyv o.. Számolófüzet 38. o 58. Írásbeli kivonás. Tízesátlépés az egyesek helyén. Nyitott mondatok, szöveges feladatok megoldása. Hiányos kivonásokban a műveleti tagok pótlása. Tankönyv o. Számolófüzet 39. o. 59. Írásbeli kivonás. Tízesátlépés a tízes helyi értéken. A különbség becslése tízesekre kerekített értékkel. Tankönyv 84.o. Számolófüzet 40.o. 60. Az összeadás és kivonás kapcsolata. Szöveges feladatok megoldása. A kisebbítendő változásainak megfigyelése. Tankönyv 85.o. 61. Írásbeli kivonás. Tízesátlépés több helyi értéken. Tankönyv 86.o. Számolófüzet 41.o. 62. A számolási készség fejlesztése. Tankönyv 87.o. Számolófüzet 42.o. 63. A szóbeli és írásbeli műveletek gyakorlása. Ismétlés, rendszerezés. Tankönyv o. Számolófüzet o. 64. A számolási rutin fejlesztése. Szöveges feladatok megoldása. Bűvös négyzetek. 65. A 3. tudásszintmérő előkészítése. 66. A 3. tudásszintmérő megírása. 67. Összegzés és típushibák javítása. 68. Az idő mérése. Az előző osztályokban tanult ismeretek felidézése, rendszerezése. A hora (h), minutum (min) fogalmak és rövidítésük bevezetése. Tankönyv o. 45. o. Számolófüzet 45. o. Tankönyv o. 69. A másodperc fogalmának, jelének megismerése. Időtartamok becslése, érzékelése. Tankönyv 94.o. Számolófüzet 46.o. 70. Időpontok leolvasása. Az időmérés mértékegységeinek gyakorlása. Tankönyv 95.o. Számolófüzet 47.o. 71. Gyakorlás. Szabványmértékegységekkel végzett szám és szöveges feladatok. Hiányok pótlása. Számolófüzet 47.o.

6 Február 1.hét Február II. félév 72. A hosszúság mérése. A mértékegységek átismétlése, átváltások gyakorlása. Becslések és mérések deciméterrel és centiméterrel. 73. Hosszúságmérés. A kilométer fogalmának, jelének bevezetése. A mértékegységek nagyságviszonyai. 74. Gyakorlás 75. Szóbeli szorzás az 1000-es számkörben. A művelet értelmezésének felidézése, szorzótáblák gyakorlása. Elnevezések. Műveleti tulajdonságok: felcserélhetőség, csoportosíthatóság. 76. Kerek tízesek szorzása egyjegyű számokkal analógia Tankönyv 4-5. o. Számolófüzet 48. o. Tankönyv 6-7. o. Számolófüzet 49. o. Tankönyv 8-9. o. Számolófüzet 50. o. Tankönyv o. alapján. 77. Teljes kétjegyű számok szorzása egyjegyűvel. Tankönyv 12. o. Számolófüzet 51. o. 78. Háromjegyű számok szorzása egyjegyűvel. Tankönyv 13. o. Számolófüzet 52. o. 79. A szorzat változásainak megfigyelése. Tankönyv 14. o. 80. A szorzat becslése tízesekre, százasokra kerekített értékkel. Tankönyv 15. o. Február Február 81. Írásbeli szorzás egyjegyű szorzóval. A művelet értelmezése, elnevezések. A szorzat becslése. Szorzás tízesátlépés nélkül. Tankönyv o. Számolófüzet 53. o. 82. Írásbeli szorzás. Tízesátlépés az egyesek helyén. Szöveges feladatok. Nyitott mondatok. Tankönyv o. Számolófüzet 54. o. 83. Írásbeli szorzás. Tízesátlépés a tízesek helyén. Hiányos szorzások. Tankönyv o. Számolófüzet 55. o. 84. Írásbeli szorzás. Tízesátlépés egyszerre több helyen. A számolási rutin fejlesztése. Tankönyv o. Számolófüzet 56. o. 85. A műveletvégzés sorrendje. Műveletsorok, a műveletvégzés sorrendjének Tankönyv o. megállapítása. Számolófüzet 58. o. 86. Gyakorlás: szóbeli és írásbeli szorzások. Hiányos szorzások kiegészítése. Egyszerű Tankönyv o. szöveges feladatok megoldása. Számolófüzet 57. o. 87. Szóbeli osztás az 1000-es számkörben. A művelet értelmezésének felidézése. Tankönyv 28. o. Bennfoglalótáblák ismétlése. Számolófüzet 59. o. 88. Maradékos osztások lejegyzése képekről. A műveleti tagok elnevezései. Tankönyv 29. o. Számolófüzet 60. o.

7 Március Március Március Március Április 89. Háromjegyű számok osztása kerek tízesekkel analógia alapján. Az osztás ellenőrzése szorzással. A két művelet közti kapcsolat megfigyeltetése. Tankönyv o. Számolófüzet 60. o. 90. Háromjegyű számok osztása. Gyakorlás: hiányos osztások. Szöveges feladatok. Tankönyv 32. o. 91. Az oszthatóság megfigyelése. Osztható, nem osztható, osztója, többszöröse kifejezések értelmezése. Tankönyv 33. o. Számolófüzet 61. o. 92. Gyakorlás: számok válogatása, rendezése oszthatósági feltételek alapján. Az osztója, többszöröse kifejezések elmélyítése. Tankönyv o. Számolófüzet 61. o. 93. A hányados változásainak megfigyelése. Relációk hányadosok között. Szöveges Tankönyv o. feladatok. 94. A törtszám fogalmának előkészítése. Törtrészek létrehozása tevékenységgel. Tankönyv 38. o. 95. Egységtörtek értelmezése. Nagyságviszonyok megállapítása. Törtrészek létrehozása színezéssel. Tankönyv o. Számolófüzet 62. o. 96. Törtrészek kiegészítése egy egészre. Szöveges feladatok rajzos ábrázolással. Több egész törtrésze. Tankönyv 41. o. Számolófüzet 63. o. 97. A negatív számok értelmezése hőmérő segítségével. Pozitív és negatív számok Tankönyv o. leolvasása. Számolófüzet 64. o. 98. A negatív és pozitív számok helye a számegyenesen. A negatív számok értelmezése Tankönyv o. készpénz és adósságcédula segítségével. Számolófüzet 65. o. 99. Gyakorlás: a számolási készség erősítése szóbeli szorzások és osztások végzésével. Tankönyv o. Írásbeli szorzások a szorzatok becslésével. Nyitott mondatok A tanult szóbeli és írásbeli eljárások gyakorlása. A fogalmak rendszerező ismétlése. Tankönyv o. Törtek, negatív számok A 4. tudásszintmérő előkészítése A 4. tudásszintmérő íratása A felmérés értékelése, a hibák megbeszélése, javítása Geometria. A vonalak csoportosítása. Síkidomok létrehozása másolással, nyírással. A Tankönyv 50. o. sokszög fogalmának tudatosítása. Számolófüzet 68. o Síkidomok szétválogatása: háromszög, négyszög, kör, téglalap. A sokszögek Tankönyv 51. o. vizsgálata, csoportosításuk csúcsok, oldalak száma alapján. Számolófüzet 68. o Tengelyesen tükrös alakzatok megfigyelése. Háromszögek, négyszögek előállítása, Tankönyv 52. o. rajtuk tükörtengelyek keresése. Egybevágóság fogalma. Számolófüzet 68. o Síkbeli alakzatok nagyítása, kicsinyítése, torzítása. Tankönyv 53. o. A hasonló fogalom kialakítása megfigyeléseken keresztül Kerületmérés. Síkidomok kerületének mérése alkalmilag választott, majd szabvány Tankönyv 54. o.

8 Április Árpilis Április Május 1.hét Május mértékegységekkel. A sokszögtartományt határoló sokszögvonal hossza a sokszögtartomány kerülete A téglalap és négyzet kerületének mérése és számítása. Tankönyv 55. o., 56/1-2. Számolófüzet 69. o Síkidomok területének mérése lefedéssel. Alakzatok létrehozása különböző Tankönyv 56. o. elemszámú négyzetrácsokból Mértani testek létrehozása. Testhálók megfigyelése. Tankönyv 57. o. A testek lapjainak, éleinek, csúcsainak tanulmányozása. Számolófüzet 69. o A tömeg mérése. A tanult ismeretek felidézése. A gramm fogalmának, jelének Tankönyv 58. o. bevezetése. Becslések, mérések végzése Mértékegységek nagyságviszonyainak vizsgálata. Sorba rendezések, átváltások, Tankönyv 59. o. összehasonlítások. Számolófüzet 70. o Tömegmérés a mindennapi életben. A nettó és bruttó tömeg fogalma. Tankönyv 60. o. Számolófüzet 71. o A tonna fogalmának, jelének bevezetése. Tömegméréshez Tankönyv 61. o. kapcsolódó szöveges feladatok. Számolófüzet 70. o Gyakorlás: szám- és szöveges feladatok megoldása tömegméréssel. Tankönyv 62. o. Számolófüzet 71. o Űrtartalom mérése. Tankönyv 63. o A hektoliter fogalma, jele. Tankönyv 64. o Átváltások a tanult mértékegységek között, a nagyságviszonyok megfigyelése. Írásbeli Számolófüzet 72. o. műveletek mennyiségekkel Gyakorlás: űrtartalom méréséhez kapcsolódó szám- és szöveges feladatok végzése. Tankönyv 65. o Diagnosztizáló mérés a tömeg- és űrtartalomméréshez kapcsolódóan Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása. A lehetőségek táblázatba rendezése. Tankönyv o A lehetőségek számának megállapítása útvonalrajz segítségével. Tankönyv 68. o Egyszerű valószínűségi kísérletek lehetséges kimeneteleinek megállapítása. Tankönyv 69. o Események valószínűségének megfigyelése. Az ugyanakkora, legnagyobb, legkisebb Tankönyv 70. o. a valószínűsége fogalmak tapasztalati úton történő értelmezése Az esemény gyakoriságának vizsgálata. Adatok ábrázolása táblázatban és grafikonon. Tankönyv 71. o Év végi ismétlés. Tankönyv 72.o. Háromjegyû számok írása, olvasása, helyük a számegyenesen, számszomszédok. Számolófüzet 73.o Számok helyi, alaki és valódi értéke. Számképzések. Számok nagyságviszonyai. Tankönyv 73.o. Számolófüzet 73.o.

9 Május Május Június 1.hét Június 129. A számfogalom mélyítése az 1000-es számkörben. Kerekítés tízesekre, százasokra. A római számírás ismétlése. Szóbeli összeadás és kivonás. Tankönyv o. Számolófüzet 74. o Sorozatok folytatása adott szabály szerint. Szöveges feladatok megoldása, alkotása szakaszos ábrázolásról leolvasható adatokkal. Tankönyv 75.o. Számolófüzet 74.o Írásbeli összeadás és kivonás becsléssel és ellenőrzéssel. Nyitott mondatok megoldása. Tankönyv 76.o. Számolófüzet 75.o Szöveges feladatok a műveletek gyakorlására. Tankönyv 77.o A szóbeli szorzás és osztás ismétlése. Tankönyv 78.o. Számolófüzet 76.o Az írásbeli szorzás gyakorlása. Nyitott mondatok, szöveges feladatok megoldása. Tankönyv 79.o. Számolófüzet 76.o Törtek ismétlése. Törtrész fogalma, előállítása. Mennyiségek törtrészeinek Tankönyv 80.o. kiszámítása. Számolófüzet 77.o A negatív számok közötti relációk megállapítása. Sorba rendezések. Egyszerű Tankönyv 81.o. szöveges feladatok. Számolófüzet 77.o A mértékrendszerek ismétlése. Az időmérés. Tankönyv 82.o Hosszúságmérés. Egyszerűbb átváltások, mennyiségek becslése. Szöveges feladatok Tankönyv 83.o. alkotása A tömegmérés gyakorlása. A mennyiségek kerekítése, kiszámítása írásbeli Tankönyv 84.o. műveletekkel Űrtartalommérés. Egyszerűbb átváltások. Relációk. Szöveges feladatok. Tankönyv 85.o Geometria. Kerületmérés Az év végi, 5. tudásszintmérõ megírása A számolási rutin fejlesztése. Érdekes matematikai játékok, versenyfeladatok megoldása A számolási rutin fejlesztése. Érdekes matematikai játékok, versenyfeladatok megoldása.

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök

Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök TANMENETJAVASLAT Hónap, Szeptember 1. 1. Szervezési feladatok: ismerkedés a taneszközökkel, a füzetvezetéssel és az értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók képességeiről, ismereteiről. Számolási

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Számolás 0-tól 20-ig 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Szokásrend, füzetvezetés

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat, 4. modul MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A tájékozódó felmérő feladatsorok értékelése A tájékozódó felmérések segítségével a tanulók

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

Matematika tanmenet/4. osztály

Matematika tanmenet/4. osztály 2015/2016. tanév Matematika tanmenet/4. osztály Tanító: Varga Mariann Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 4. (Nemzeti Tankönyvkiadó) Tananyagbeosztás: Éves óraszám: 148 óra Heti óraszám:

Részletesebben

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló:

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló: Gondolkodási módszerek alapozása 1. osztály tudjon számokat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, használja helyesen a több, kevesebb,

Részletesebben

5. osztály. Matematika

5. osztály. Matematika 5. osztály A természetes számok értelmezése 100 000-ig. A tízes számrendszer helyértékes írásmódja. A A természetes számok írásbeli összeadása, kivonása. A műveleti eredmények becslése. Ellenőrzés 3. A

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY

HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY HELYI TANTERV MATEMATIKA 1-2. OSZTÁLY Alkalmazott tankönyvek, segédletek: 1. osztály: Az én matematikám 1.o. Apáczai Kiadó Az én matematikám feladatgyűjtemény 1. osztály Apáczai Kiadó Kisszámoló Nemzeti

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 4.

Részletesebben

3 4. évfolyam. 3. évfolyam

3 4. évfolyam. 3. évfolyam 3 4. évfolyam A két év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan tevékenykedjenek

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 3

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 3 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 3 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA

A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA TERMÉSZETES SZÁMOK ÉRTELMEZÉSE 1-5. OSZTÁLY Számok értelmezése 0-tól 10-ig: Véges halmazok számosságaként Mérőszámként Sorszámként Jelzőszámként A számok fogalmának kiterjesztése

Részletesebben

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok MATEMATIKA 3-4. évfolyam Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám

Részletesebben

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 ebből ebből ebből ebből 3. évfolyam Matematika tantervi ajánlás 2012. Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 Minimálisan meghatározott matematikaórák

Részletesebben

Matematika 5. évfolyam

Matematika 5. évfolyam Matematika 5. évfolyam Heti 4 óra, Évi 144 óra Célok és feladatok - a biztos számfogalom kialakítása, számolási készség fejlesztése - a számkör bővítése a nagy számokkal, törtekkel és az egész számokkal

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Matematika tanmenet/3. osztály

Matematika tanmenet/3. osztály 2013/2014. tanév Matematika tanmenet/3. osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 3. (Nemzeti Tankönyvkiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 4

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 4.C

MATEMATIKA TANMENET 4.C SZÁMOLÁS 0-TÓL 1000-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Számok 0-tól 1000-ig. Számok írása, olvasása, alkotása 2. Számok 0-tól 1000-ig. Számok helye a számegyenesen Beszélgetés a képről. Számok

Részletesebben

Előadó: Horváth Judit

Előadó: Horváth Judit Előadó: Horváth Judit Az új NAT fejlesztésterületeihez kapcsolódó eredménycélok Alapműveletek - Helyesen értelmezi a 10 000-es számkörben az összeadást, a kivonást, a szorzást, a bennfoglaló és az egyenlő

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 3

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 3 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 3 Harmadik, javított kiadás Mozaik Kiadó - Szeged, 2009 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia alapozása.

Vállalkozói kompetencia alapozása. Szeptember 1. hét 1. 2. Ismétlés Számfogalom Szervezési feladatok az első osztályban kialakult szokások felidézése: ismerkedés az új kel, füzetvezetéssel és értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Helyi tantervi óraszám a

Részletesebben

Csehné Hossó Aranka. Matematika. pontozófüzet 1 8. osztályig. az eltérő tantervű tanulók számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft.

Csehné Hossó Aranka. Matematika. pontozófüzet 1 8. osztályig. az eltérő tantervű tanulók számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft. Csehné Hossó Aranka Matematika pontozófüzet 1 8. osztályig az eltérő tantervű tanulók számára összeállított Felmérő feladatokhoz Novitas Kft. Debrecen, 2005 Összeállította: Csehné Hossó Aranka EAN 599

Részletesebben

TANMENET SOKSZÍNŰ MATEMATIKA

TANMENET SOKSZÍNŰ MATEMATIKA SOKSZÍNŰ MATEMATIKA 3. osztály 1 I. félév Év eleji ismétlés Az év eleji ismétlés során elsődleges feladatunk a tájékozódás. Tematikus sorrendben felidézzük az előző év tananyagát, és felmérjük, hogy rendelkeznek-e

Részletesebben

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM ÉVFOLYAM 1. 2. 3. 4. HETI ÓRASZÁM 5 4 4 4 ÉVFOLYAM ÓRASZÁMA 185 148 148 148 Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek

Részletesebben

Matematika felső tagozat

Matematika felső tagozat Matematika felső tagozat 5. évfolyam Témakör 1. Gondolkodási módszerek 2. Számtan, algebra 3. Összefüggések, függvények, sorozatok 4. Geometria, mérés I. félév Követelmény A gondolkodási módszerek követelményei

Részletesebben

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Előzetes tudás: Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Alkalmazott tankönyvek, segédletek: a Műszaki Kiadó tankönyvét használja mindkét évfolyam. Matematika 3. Tankönyv CA 0331 Szerzők: Czakó Anita Dr. Hajdu Sándor Novák

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna TANÍTÓI KÉZIKÖNYV A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

Matematika tanmenet 3-4. osztályos részben összevont tanulócsoport részére

Matematika tanmenet 3-4. osztályos részben összevont tanulócsoport részére B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Kanizsai Dorottya Általános Iskola Általános Iskola Pörböly HU-7142 Pörböly, Bajai út 69. TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0147 Tel.: + 0036 74 591-174 E-mail: pbsuli@freemail.hu

Részletesebben

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45 Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:...... Mate 2000+ gyűjtemény Jelen kiadvány az érvényben lévő Tanterv alapján készült, melyet a Nemzeti Oktatási Minisztérium 5003/2.12.2014-es határozatszámmal

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra

1.óra. Évf ol yam/o sz tály: 1.a. T émakör : Számelmélet, algebra 1.óra Tananyag: Ismerkedés a kétjegyű számokkal: 11 15, Meg- és leszámlálások, Számok helyi érték szerinti értelmezése Fej l esz tési f óku sz : számfogalom fejlesztése, számkörbővítés Domi n án s di d

Részletesebben

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével.

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével. Óravázlat Tantárgy: Matematika Osztály: BONI Széchenyi István Általános Iskola 1. e Tanít: Dr. Szudi Lászlóné Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel Kiemelt kompetenciák: Matematika

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

Matematika kompetencia

Matematika kompetencia Tanmenet Matematika kompetencia 1. osztály 2009/2010 Készítette: Csonka Zoltánné 1. Ismerkedés a matematikadobozzal 1. modul 2. 3. Ritmikus sor kirakása, megkezdett sor folytatása 1. modul Irány figyelem

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

MATEMATIKA évfolyam

MATEMATIKA évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS

ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS mat1-4.qxd 2004.12.15. 12:57 Page 1 ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS MATEMATIKA 1 4. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK 1 mat1-4.qxd 2004.12.15. 12:57 Page 2 Felelõs vezetõ: Ballér Judit ügyvezetõ igazgató 1155 Budapest,

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MATEMATIKA tanmenet a HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám: 144 óra Heti óraszám:

Részletesebben

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Természetes számok: 0123 (TK 4-49.oldal) - tízes számrendszer helyi értékei alaki érték valódi érték - becslés kerekítés - alapműveletek:

Részletesebben

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MATEMATIKA 1-4. évfolyam Készítette: Árvainé Libor Ildikó Juhász Nándor Szabados Anikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette:

Részletesebben

Matematika 3 4. évfolyam

Matematika 3 4. évfolyam Matematika 3 4. évfolyam Célok és feladatok Az induktív gondolkodás fejlesztése (tudatos tapasztalatszerzés, kísérletezés, a tapasztalatok rendezése, megállapítások, egyszerű következtetések, kiterjesztés,

Részletesebben

MATEMATIKA. 1-4. évfolyam

MATEMATIKA. 1-4. évfolyam MATEMATIKA 1-4. évfolyam TARTALOM BEVEZETÉS... 3... 3 Az értékelés elvei és eszközei... 3 1. OSZTÁLY... 4 I. Gondolkodási módszerek alapozása... 4... 4 Követelmények... 5 II. Számtan, algebra... 5... 5

Részletesebben

91 100% kiválóan megfelelt 76 90% jól megfelelt 55 75% közepesen megfelelt 35 54% gyengén megfelelt 0 34% nem felelt meg

91 100% kiválóan megfelelt 76 90% jól megfelelt 55 75% közepesen megfelelt 35 54% gyengén megfelelt 0 34% nem felelt meg Kedves Kollégák! A Negyedik matematikakönyvem tankönyvekhez készítettük el a matematika felmé rőfüzetünket. Az első a tanév eleji tájékozódó felmérés, amelynek célja az előző tanév során megszerzett ismeretek

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez

Feladatok a MATEMATIKA. standardleírás 2. szintjéhez Feladatok a MATEMATIKA standardleírás 2. szintjéhez A feladat sorszáma: 1. Standardszint: 2. Számelmélet, algebra Számfogalom kialakítása Segítséggel képes a számokat tízesek és egyesek összegére bontani

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika 1. félév 1. Gondolkozz és számolj! A természetes szám fogalma, műveleti tulajdonságok Helyiértékek rendszere a tízes számrendszerben: alakiérték, tényleges

Részletesebben

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul: MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA JELÖLÉSEK: Nem szakrendszerű órák jelölése zöld színnel, számok a programterv A 6. évfolyam tanmenetből valók Infokommunikációs technológia

Részletesebben

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak.

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. Időtartam: 60 perc 1. Halmazműveletek konkrét halmazokkal.

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Második, javított kiadás Mozaik Kiadó - Szeged, 2009 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 5. osztály emelt szint. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 5. osztály emelt szint. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45 Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:...... Mate 2000+ gyűjtemény Jelen kiadvány az érvényben lévő Tanterv alapján készült, melyet a Nemzeti Oktatási Minisztérium 5003/2.12.2014-es határozatszámmal

Részletesebben

matematikai eszközök

matematikai eszközök MATEMATIKA A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek megértését, a valóság megismerését. Feladata felkelteni

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

Matematika. 1.évfolyam. Az új tananyag feldolgozásának óraszáma

Matematika. 1.évfolyam. Az új tananyag feldolgozásának óraszáma Matematika Kerettanterv típusa: A 1.évfolyam Éves óraszám: 183 Heti óraszám: 5 Fejezetek Az új tananyag feldolgozásának óraszáma Ismétlés, A gyakorlás óraszáma Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben