FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 12 FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 3. ÉVFOLYAM Új tantárgyunk a fogalmazás Ismerkedés a munkafüzettel 1. óra fogalmazás, szóbeli kifejezés, írásbeli kifejezés Bevezetõ gondolatok és a versrészlet elolvasása, megbeszélése. A munkafüzetben való eligazodást segítõ jelek tanulmányozása. A szavak Szavak alkotása, gyûjtése kép alapján kérdéseknek megfelelõen Rokon értelmû szavak Szókincsbõvítés 2 3. óra betû, szótag, szó, rokon értelmû szavak Szóalkotás. Szavak tartalmának értelmezése. Szavak csoportosítása kérdések segítségével. Szóbeli és írásbeli feladatok megoldása szavak, mondatok szintjén. Megadott szavakhoz szinonimák gyûjtése. Mondatkiegészítések és variálások rokon értelmû szavakkal. Szógyûjtés, történetalkotás képrõl. Legyen képes szavakkal, mondatokkal kapcsolatos feladatokat önállóan megoldani. A mondat Mondatfajták Mondatok bõvítése, szûkítése Mondatok folytatása, kiegészítése 4 5. óra szó, mondat, mondatfajta, szóismétlés, szórend Szóbeli és írásbeli feladatok megoldása a mondatok szintjén. Értelmes mondat alkotása megadott szavak felhasználásával. Különbözõ mondatfajták felismerése, alkotása, hangsúlyozása. Mondatbõvítés kérdések segítségével. Történet kiegészítése kép alapján. Történet alkotása élmény alapján. Tudja érzékeltetni a beszélõ szándékát helyes hanglejtéssel. Tudjon eseményt ábrázoló képekrõl állításokat megfogalmazni, ezeket bõvíteni és szûkíteni.

2 13 A szöveg Szóbeli szövegalkotás A mondatok tartalmi kapcsolata 6 9. óra szöveg, téma, tartalmi kapcsolat a mondatok között, szöveg-téma-cím kapcsolata, új közlés Szövegalkotás szóban képek, képsorok alapján. A cím és a téma közötti összefüggés felismerése. Mondatok összekapcsolása. A mondatok tartalmi kapcsolódá-sának megfigyelése, vizsgálata. Szöveg - nem szöveg megkülönböztetése. Szóbeli és írásbeli feladatok megoldása mondatok, illetve szöveg szintjén. Szövegalkotás képsorról. Saját szöveg vizsgálata megadott szempontok szerint. Tudjon beszámolni összefüggõen közös vagy egyéni élményrõl. Tudja, hogy a szöveg egymással összefüggõ mondatokból épül fel; a szövegben minden mondat valami újat közöl a témáról. Ismerje fel a tartalmilag azonos témájú mondatokat. Tudjon mondatokat tartalmilag összekapcsolni. A cím A cím és a tartalom kapcsolata óra cím, tartalom, címtípusok A cím és a tartalom kapcsolatának megfigyelése, vizsgálata. Az olvasott mesék, elbeszélések címének, tartalmának, mondanivalójának, vizsgálata. A jó cím jellemzõ vonásainak megfigyelése. Könyv- és olvasmánycímek helyesírásának vizsgálata. Címadási gyakorlatok. Címválasztás, címvariációk összeállítása. Tudja, hogy a jó cím többnyire rövid, érdeklõdést kelt, és általában utal a tartalomra. Ismerje és alkalmazza a címek helyesírására vonatkozó szabályokat. Tudjon olvasmányoknak, fogalmazásoknak címet adni. Az anyaggyûjtés módjai óra anyaggyûjtés, az anyaggyûjtés módjai: tapasztalat, megfigyelés, emlékezés, elképzelés, olvasás Az anyaggyûjtés módjainak megfigyelése, vizsgálata, felismerése az olvasott szemelvényekben. Önálló szövegalkotás megfigyelés, tapasztalat, olvasás, elképzelés, emlékezés, élmény alapján. Ugyanazon szövegben több anyaggyûjtési mód alkalmazásának megfigyelése. Ismerje és alkalmazza az anyaggyûjtési módokat.

3 14 A lényeges és lényegtelen gondolatok megkülönböztetése óra lényeg-lényeges, lényegtelen, felesleges Lényeges és lényegtelen (elhagyható) gondolatok megkülönböztetése. A lényegtelen a témához nem tartozó mondatok törlése a fogalmazásokból. Fogalmazások kiegészítése lényeges a témához tartozó mondatokkal, gondolatokkal. Hibás szövegek javítása. A tanuló fogalmazásai az adott témáról a lényeges mondanivalót tartalmazzák. Kerülje a felesleges, lényegtelen gondolatokat. A felesleges szóismétlés elkerülésének módjai óra szórend, felesleges szóismétlés Rokon értelmû szavak gyûjtése. A felesleges szóismétlés elkerülésének gyakorlása az alábbi módokon: az ismételt szó elhagyása, rokon értelmû szavak alkalmazása, mondatok átfogalmazása. Hibás szövegek javítása. Ismerje és alkalmazza a felesleges szóismétlés elkerülésének módjait. Az elbeszélés Az elbeszélõ fogalmazás Olvasmányok és fogalmazások elbeszélõ részleteinek elemzése óra esemény, elbeszélés, leíró fogalmazás, mozzanat Regények, olvasmányok, fogalmazások elbeszélõ részleteinek vizsgálata, elemzése. Ugyanarról a témáról szóló elbeszélés és leírás összehasonlítása. Ifjúsági regényekbõl vett szövegrészletek mûfajának felismerése. Események mozzanatainak összegyûjtése, ezek mondatokká bõvítése. Elbeszélõ fogalmazások alkotása képrõl szóban és írásban. Ismerje fel a mûköltészeti alkotások közül az elbeszélést.

4 15 Az elbeszélõ fogalmazás tagolása (bevezetés, tárgyalás, befejezés) óra tagolás, bevezetés, bevezetõ gondolat, tárgyalás, befejezés, befejezõ gondolat, ténymegállapítás, vélemény, érzelem, kívánság, tanulság, bekezdés Irodalmi szemelvényekben a bevezetõ és a befejezõ mondatok vizsgálata. A hármas tagolás és az egyes részek szerepének megfigyelése. Olvasmányok, mesék, fogalmazások részekre bontása. Tagolatlan fogalmazás másolása helyesen tagolva. Részfogalmazások (bevezetések, tárgyalások, befejezések) készítése. Megoldásvariációk alkotása. Az elbeszélés bevezetésének és befejezésének nyelvi formái a népmesékben. Mesékhez bevezetõ és befejezõ gondolat írása. Történetalkotás képsor segítségével, a történet lejegyzése tagolva. Elbeszélõ fogalmazások írása a hármas tagolásnak megfelelõen. Tudja, hogy az elbeszélõ fogalmazás részei a bevezetés, a tárgyalás és a befejezés. A bevezetés bemutatja a szereplõket, az esemény helyét, idejét, okát, utal a tárgyalásban történtekre. A tárgyalás az elbeszélés fõ része, leírja az eseményt. A befejezés lezárja az eseményt, tartalmazhat megállapítást, állásfoglalást, véleményt, érzelmet, kívánságot, tanulságot. Tudja, hogy az elbeszélés részeit új bekezdésekbe írjuk! Alkalmazza az elbeszélés tagolásáról tanultakat önálló fogalmazás készítésekor. Legyen képes élményeknek, eseményeknek, közös és egyéni olvasmányoknak, kitalált történeteknek szóbeli és írásbeli elbeszélésére. Az események elõzménye, következménye óra elõzmény, esemény, következmény Képsor alapján elõzmény, esemény, következmény megfogalmazása. Mondatkiegészítések, események elõzményének és következményének megfogalmazása. Elbeszélõ fogalmazás írása képsorról. Fogalmazás írása fordított sorrend alapján (következmény, elõzmény). Legyen képes események elõzményének, következményének megfogalmazására.

5 16 Események sorrendje 31. óra elõbb-késõbb, jelen-múlt-jövõ Események mondatainak helyes sorrendbe állítása számozással. Történetalkotás események adott mozzanatainak felhasználásával. Események leírása, elbeszélések alkotása idõrendben. Tudja az események mozzanatait idõrendbe állítani. Az elbeszélése tartalmazza az események idõrendjét. A mûfajnak és a témának megfelelõ változatos, hangulatos fogalmazás készítésének lehetõségei óra rokon értelmû szó, mondatfajták, szóhasználat A mûfajnak és a témának megfelelõ nyelvi-stilisztikai eszközök kiválasztása: szóhasználat, rokon értelmû szavak, különbözõ mondatfajták. Irodalmi alkotások részleteinek vizsgálata. Köznapi kifejezéseknek írói gondolatok megfeleltetése. Rokon értelmû szavak gyûjtése, mondatokba foglalása. Különbözõ mondatfajták szerepének megfigyelése az irodalmi alkotásokban, a fogalmazásokban. Az érzelmek kifejezése szóban és írásban. A különbségek megfigyelése, érzékelése a szóhasználatban és a mondatszerkesztésben, ha a hallgató (olvasó) személye megváltozik. Események elmondása meghatározott beszédhelyzetben. A hallgató személy megválasztása. Ismerje és alkalmazza a mûfajnak, a témának megfelelõ nyelvi-stilisztikai eszközöket. Használjon fogalmazásaiban rokon értelmû szavakat. Tegye élményszerûbbé az esemény elmondását vagy leírását különbözõ mondatfajták alkalmazásával.

6 17 Dolgozatírás Elbeszélõ fogalmazás készítése 36. óra Önálló elbeszélés készítése kép, képsor vagy élmény alapján. Az elbeszélés írásáról tanultak alkalmazása. A helyesírási szótár használata. Önellenõrzés. Tudjon a tanuló elbeszélést írni kép, képsor vagy élmény alapján. Az elbeszélés az adott témáról a lényeges mondanivalót tartalmazza. A mondatok kapcsolatban legyenek egymással. Tudjon fogalmazásának címet adni, illetve fogalmazása a címnek megfelelõ legyen. A fogalmazás terjedelme kb. 1 oldal legyen. Legyen képes fogalmazásának tartalmi és helyesírási szempontú ellenõrzésére, javítására. Használja a helyesírási szótárt. Dolgozat javítása 37. óra A fogalmazás javítása. Ismerje fel hibáit és javítsa írásmunkáját alaki, helyesírási és tartalmi szempontból. Párbeszéd az elbeszélésben Események leírása párbeszédes formában óra párbeszéd, gondolatjel A köszönés, a bemutatkozás, a kérés, a tudakozódás, a segítségkérés, a segítség megköszönésének gyakorlása társas beszédszituációkban: eladó-vásárló; rendõr-kérdezõ; könyvkölcsönzés; ismerkedés hasonló korú gyerekkel. Párbeszéd rögtönzése, szerkesztése. A párbeszéd helyesírásának megfigyelése. Szöveg, meserészlet átalakítása párbeszédessé. Párbeszédet tartalmazó elbeszélõ fogalmazás készítése. Ismerje a párbeszéd írásmódját. Alkalmazza párbeszéd írásakor a megfelelõ írásjeleket.

7 18 A mese Önálló mesealkotás A szereplõ helyzetébe való beleélés óra mese, mesekezdés, mese befejezése, meseszám, érdekes fordulat, állandó szókapcsolat, csoda, természetfeletti lény, szólás A mese jellemzõinek megfigyelése. Mesék csoportosítása megadott szempontok alapján. A mese nyelvezetének vizsgálata. Mesére jellemzõ szókapcsolatok, kifejezések gyûjtése. Meserészlet, mese elmondása mesélõ stílusban. Félbehagyott mese folytatása, befejezése. Mese alkotása képrõl, képsorról megadott szavak, kifejezések felhasználásával. Elbeszélõ fogalmazások írása: az olvasott mese egy-egy részletének leírása. Önálló mesealkotás. A mesére jellemzõ állandó szókapcsolatok, szólások alkalmazása önálló meseíráskor. Ismert meséhez párbeszéd szerkesztése szerepvállalással. Tudja, hogy a népmesék általában a nép vágyát fejezik ki, amelynek teljesülését gyakran csodás elemek segítik. Ismerje a népmesék tartalmi és formai jellegzetességeit: szereplõk; csodás lények, elemek; helyszín; próbatételek; meseszámok; kezdõ és befejezõ nyelvi fordulatok. Tudjon hallott vagy olvasott mese alapján elbeszélést fogalmazni.tudjon képrõl, képsorról önállóan mesét alkotni. A monda Mondák alapján elbeszélõ fogalmazás írása A szereplõk helyzetébe való beleélés óra monda, esemény, elõzmény, következmény A mese és a monda jellemzõinek, szóhasználatának megfigyelése. A mondára jellemzõ bevezetések és befejezések vizsgálata. Az elbeszélés bevezetésének és befejezésének nyelvi formái a népmondákban. A mondák hármas tagolásának megfigyelése. A mondákban szereplõ események elõzményeinek, következményeinek pótlása. Ismert mondák elmondása, részleteik bõvítése. Elbeszélõ fogalmazások írása: az olvasott monda egy-egy részletének leírása. Monda alkotása szerepvállalással. Párbeszéd alkalmazása a mondákban. Tudja, hogy a mondák történelmi személyekhez, eseményekhez illetve adott földrajzi helyekhez fûzõdõ történetek. Ismerje a népmondák tartalmi jellegzetességeit: valóságtartam és a mese különválasztása; események, helyszín, szereplõk, idõ. Tudja megfogalmazni az olvasott mondák alapgondolatát.

8 19 Rendszerezés A tanult ismeretek ismétlése, rendszerezése Önálló tanulói fogalmazások készítése óra Dolgozatírás Elbeszélés készítése 52. óra Önálló elbeszélés készítése. Az elbeszélés írásáról tanultak alkalmazása. A helyesírási szótár használata. Önellenõrzés. Tudjon a tanuló elbeszélést írni. Az elbeszélés az adott témáról a lényeges mondanivalót tartalmazza. A mondatok kapcsolatban legyenek egymással. Tudjon fogalmazásának címet adni, illetve fogalmazása a címnek megfelelõ legyen. A fogalmazás terjedelme kb. 1 oldal legyen. Legyen képes fogalmazásának tartalmi és helyesírási szempontú ellenõrzésére, javítására. Használja a helyesírási szótárt. A dolgozat javítása 53. óra A fogalmazás javítása. Ismerje fel hibáit és javítsa írásbeli munkáját alaki, helyesírási és tartalmi szempontból. Képtörténet óra képtörténet, képregény A képregény formai vizsgálata. Adott történet lényeges eseményeihez képsor rajzolása, képsorhoz rövid szöveg alkotása. Rövid képtörténet készítése önállóan.

9 20 FOGALMAZÁS MIKROTANTERV ÉS TANMENET 4. ÉVFOLYAM Szóbeli szövegalkotás 1. óra Szövegalkotás szóban. Nyári történetek megfogalmazása társaknak. Tudjon beszámolni összefüggõen közös vagy egyéni élményrõl. Kapcsolatteremtés 2 3. óra kapcsolatteremtés, kapcsolatfelvétel Kapcsolatteremtés különbözõ helyzetekben. A köszönés, bemutatkozás; a kérés, a tudakozódás, a segítségkérés gyakorlása társas beszédszituációkban: közlekedés, vásárlás, betegség, könyvtár, utazás. Szituációs gyakorlatok. Tudja, hogy a kapcsolatteremtés az a helyzet, amelyben valakivel beszélgetést kezdünk. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal. Ismétlés Szó, mondat, szöveg A szövegalkotás gyakorlása 4 6. óra szó, mondat, szöveg A mondatok alkotásáról, összefüggésérõl tanult ismeretek gyakorlása. Szógyûjtés. A felesleges szóismétlés elkerülése. Mondatalkotási gyakorlatok. Mondatok összekapcsolása kötõszóval, névmás használata. Szövegalkotás gyûjtött szavak, kifejezések felhasználásával. Különbözõ mondatfajták használata a szövegben. Legyen képes szavakkal, mondatokkal, szöveggel kapcsolatos feladatokat önállóan megoldani.

10 21 Elbeszélõ fogalmazás Az elbeszélésrõl tanultak ismétlése Önálló elbeszélés készítése a tanult ismeretek felhasználásával és alkalmazásával óra elbeszélés, tagolás, bekezdés, bevezetés, tárgyalás, befejezés, anyaggyûjtési mód, cím, elõzmény, következmény, idõrend, párbeszéd, szerepvállalás Az elbeszélések írásáról tanult ismeretek felidézése, gyakorlása. Címek keresése megadott szempontokhoz. Anyaggyûjtési módok felidézése. Mondatok, képek alapján elõzmény, következmény megfogalmazása. Mondatok helyes sorrendjének kialakítása számozással. Mesealkotás. Mese elmondása mesélõ stílusban. Képek alapján történet alkotása, elbeszélõ fogalmazás írása. Olvasott mese, esemény elmondása meghatározott beszédhelyzetekben, a szereplõk személyébe, helyzetébe való beleéléssel. Párbeszédek beépítése az elbeszélõ fogalmazásokba. Események leírása párbeszédes formában. A párbeszéd jelölése. Elképzelt események leírása szemtanúként, szereplõként. A mûfajnak és a témának, illetve az olvasó személyének megfelelõ nyelvi-stilisztikai eszközök kiválasztása. Tudja összefüggõen elmondani az olvasott meséket, mondákat, történeteket. Legyen képes élményeknek, eseményeknek, közös és egyéni olvasmányoknak, kitalált történeteknek szóbeli és írásbeli elbeszélésére. Tudja használni az irodalmi mûvek szavait, kifejezéseit kellõ elõkészítés után. Tudjon párbeszédet beépíteni beszámolójába. Legyen képes részletezõen és tömören elmondani, leírni élményeit. Tudjon elbeszélést írni önállóan. Az elbeszélés elõzetes megszerkesztésének terve A vázlat óra vázlat, vázlatpontok Összefüggõ beszámoló a lényeg kiemelésével - szövegrõl vázlat alapján és önállóan. Olvasmányok vázlatainak vizsgálata tartalmi és formai szempontból. Az elbeszélések megszerkesztésének elõzetes terve: a vázlat. Világos szerkezetû olvasmány, mese, monda, fogalmazás vázlatának elkészítése. Olvasmányokon, élményeken alapuló elbeszélõ fogalmazások vázlatának elkészítése. Tudja, hogy a vázlatpontok találóan fejezik ki az egyes részek tartalmát. Ismerje és alkalmazza a vázlatkészítés tartalmi és formai követelményeit. Tagolja a szöveget, fogalmazza meg egy-egy gondolategység lényegét szóban és írásban. Készítse el a vázlatot.

11 22 A tárgyalás tagolása Az elbeszélés belsõ tagolásának szempontjai óra tárgyalás, tárgyalás tagolása, bekezdés Olvasmányok belsõ tagolásának megfigyelése, vizsgálata. Az elbeszélés belsõ tagolásának megfigyelése: fordulat az eseményben, színhely változása, folytatás más idõben, más szereplõ is színre lép. Elbeszélések bekezdésekre tagolása. Szövegalkotás képsorról a tárgyalás bekezdésekre tagolásával. Tudja fogalmazását tagolni a tartalomnak megfelelõen közösen vagy önállóan készített szerkezeti vázlat alapján. Jelölje a tárgyalás részeit új bekezdéssel. A hír Hír fogalmazása 20. óra hír, híranyag, kiadó, szerkesztõség, újság, napilap, hetilap, folyóirat Újságban megjelent hír tartalmi és formai megfigyelése, vizsgálata. Hiányos hír kiegészítése. Hír fogalmazása egy megtörtént eseményrõl. Olvasott szöveg elmondása a mûfaj változtatásával. Tudja, hogy a hír valakirõl vagy valamirõl szerzett értesülés rövid, tömör közlése. Tudjon hírt írni egy megtörtént eseményrõl. Dolgozatírás Elbeszélés készítése önállóan 21. óra Elbeszélés készítése önállóan. Az elbeszélés írásáról tanultak alkalmazása. A helyesírási szótár használata. Önellenõrzés. Tudjon a tanuló önállóan elbeszélést írni. Az elbeszélés az adott témáról a lényeges mondanivalót tartalmazza. A mondatok kapcsolatban legyenek egymással. Tudjon fogalmazásának címet adni, illetve fogalmazása a címnek megfelelõ legyen. Készítsen az elbeszélõ fogalmazáshoz vázlatot. Fogalmazását tagolja az önállóan készített szerkezeti vázlat alapján. A fogalmazás terjedelme kb. 1-1,5 oldal legyen. Legyen képes fogalmazásának tartalmi és helyesírási szempontú ellenõrzésére, javítására. Használja a helyesírási szótárt.

12 23 A dolgozat javítása 22. óra A fogalmazás javítása. Ismerje fel hibáit és javítsa írásmunkáját alaki, helyesírási és tartalmi szempontból. A leírás A leíró fogalmazás Az elbeszélés és a leírás összehasonlítása, szófaji jellemzõik megfigyelése óra elbeszélés, leírás, tulajdonság, ismertetõjegy Irodalmi alkotások leíró részleteinek megfigyelése, elemzése. A leírás összehasonlítása az elbeszéléssel. A szófaji jellemzõk megfigyelése. Szövegrészek mûfajának megállapítása. Tudja, hogy a leírás tárgyak, növények, állatok, személyek, tájak bemutatása jellemzõ ismertetõjegyeik, tulajdonságaik alapján. Tárgyak bemutatása Leírás készítése tárgyról A tárgy helyzetébe való beleélés óra a bemutatás sorrendje, jelzõs szószerkezet Tárgyakról készített leírás tartalmi vizsgálata. Leírás alapján tárgy lerajzolása. Választott tárgyak bemutatása, melléknevek használata. Leírás készítése kedvelt tárgyról megfigyelés alapján. Játékok, mint tárgyak bemutatása leírással. Tárgyak megszólaltatása. A mûfajnak és a témának megfelelõ nyelvistilisztikai eszközök kiválasztása: szóhasználat, jelzõs szerkezetek, a tárgyak pontos, szemléletes, hangulatos leírása. A megismert nyelvi-stilisztikai eszközök alkalmazása. A létige használatának kerülése. Tudjon tárgyról megfigyelés alapján pontos, szemléletes leírást készíteni. Ismerje és alkalmazza a megismert nyelvi-stilisztikai eszközöket.

13 24 Állatok bemutatása Leírás készítése állatról Az állat helyzetébe való beleélés óra külsõ-belsõ tulajdonság, életmód, hasonlat, jelzõs szószerkezet Állatokról készült leírás vizsgálata, megfigyelése. Leírások alapján rajz készítése. Irodalmi mûvek hangulatának kiemelése. Állatok tulajdonságaira vonatkozó hasonlatok gyûjtése. A leírás anyagának elrendezése. A mesék állatalakjainak bemutatása. Állatok bemutatása vázlat segítségével, illetve önállóan. Elképzelt állat leírása fantázia alapján. Állatok helyzetébe való beleélés. A mûfajnak és a témának megfelelõ nyelvi-stilisztikai eszközök kiválasztása: szóhasználat, jelzõs szerkezetek, hasonlat, az állatok pontos, szemléletes, hangulatos leírása; a kiválasztott eszközök használata. Tudjon állatokról leírást készíteni vázlat segítségével vagy önállóan. Ismerje és alkalmazza az állatok pontos, szemléletes, hangulatos bemutatásához szükséges nyelvistilisztikai eszközöket. Növények bemutatása Leírás készítése növényrõl óra a bemutatás sorrendje, hasonlat, szóláshasonlat, jelzõs szószerkezet Növényekrõl készült leírás megfigyelése, vizsgálata; a leírás alapján rajz készítése. Növényekkel kapcsolatos szólások, szóláshasonlatok, közmondások gyûjtése. A mûfajnak és a témának megfelelõ nyelvi-stilisztikai eszközök kiválasztása: szóhasználat, jelzõs szerkezetek, hasonlat, a növények pontos, szemléletes, hangulatos leírása; a kiválasztott eszközök használata. A leírás anyagának elrendezése. Leírás készítése növényrõl megadott szempontsor alapján, vázlat segítségével, illetve önállóan. A növények helyzetébe való beleélés. Tudjon növényekrõl leírást készíteni vázlat segítségével vagy önállóan. Ismerje és alkalmazza a növények pontos, szemléletes, hangulatos bemutatásához szükséges nyelvi-stilisztikai eszközöket.

14 25 Hely és táj bemutatása Leírás készítése szobáról, településrõl, tájról óra hely, táj, rendezõi elv, hasonlat, jelzõs szószerkezet Leírást tartalmazó irodalmi mûvek megfigyelése, elemzése. A leírás rendezõi elve: egy pontból kiindulva haladunk a térbeli sorrendet követve. A leírás anyagának elrendezése. A közvetlen környezet megfigyelése. A mûfajnak és a témának megfelelõ nyelvi-stilisztikai eszközök kiválasztása: szóhasználat, jelzõs szerkezetek, hasonlat, megszemélyesítés, a tájak pontos, szemléletes, hangulatos leírása. Hasonlatok, jelzõs szószerkezetek gyûjtése, használata a leírásban. Leírás készítése képrõl, településrõl, kirándulóhelyrõl. Ismerje és alkalmazza a tájak bemutatásának rendezõi elveit. Tudjon helyrõl, tájról leírást készíteni. Ismerje és alkalmazza a tájak pontos, szemléletes, hangulatos bemutatásához szükséges nyelvi-stilisztikai eszközöket. Személyek bemutatása Jellemzés óra külsõ-belsõ tulajdonság, vélemény, jellemzés, a bemutatás sorrendje, szólások Irodalmi mûvek részleteinek elemzése. Irodalmi mûvekben emberi tulajdonságok kifejezésének megfigyelése. A leírás anyagának elrendezése: külsõ, belsõ tulajdonságok. Személyre jellemzõ tulajdonságok kifejezése szólásokkal. A mûfajnak és a témának megfelelõ nyelvi-stilisztikai eszközök kiválasztása: szóhasználat, jelzõs szerkezetek, hasonlat, a személyek pontos, szemléletes, hangulatos leírása. Kedvelt irodalmi hõsök, olvasmányszereplõk, személyek bemutatása. Leírás készítése személyrõl megfigyelés alapján. Önjellemzés készítése. Tudja, hogy jellemzést külsõ és belsõ tulajdonságok alapján készíthetünk. Tudja bemutatni a kedvenc irodalmi hõsét (mesehõst, történelmi személyt). Tudjon megfigyelt személyt önállóan bemutatni. Jellemezze irodalmi alkotások szereplõinek magatartását.

15 26 Dolgozatírás Leírás készítése 38. óra Leírás készítése önállóan. A leírásról tanultak alkalmazása. A helyesírási szótár használata. Önellenõrzés. Tudjon leírni tárgyakat, személyeket, állatokat, növényeket, tájakat. A mondatok a témáról a lényeges mondanivalót tartalmazzák. Legyen képes gondolatok (tulajdonságok) megfelelõ illetve egyéni elrendezésére. Tudja alkalmazni a mûfajnak, témának megfelelõ nyelvi-stilisztikai eszközöket. Tudja fogalmazását a tartalomnak megfelelõen tagolni. A fogalmazás terjedelme kb. 1-1,5 oldal legyen. Váljon szokásává fogalmazásának tartalmi és helyesírási szempontú ellenõrzése, javítása. Használja a helyesírási szótárt. A dolgozat javítása 39. óra A fogalmazás javítása. Ismerje fel hibáit és javítsa írásmunkáját alaki, helyesírási és tartalmi szempontból. Az elbeszélés és a leírás összekapcsolása óra elbeszélés, leírás, zsúfolt, dagályos szöveg Irodalmi példákban az elbeszélõ és a leíró részek váltakozásának megfigyelése. Szövegrészek mûfajának megállapítása. Leíró szöveg javítása. Elbeszélõ fogalmazás írása leíró részekkel. Élményrõl elbeszélés készítése leíró és párbeszédes részekkel. Tudjon elbeszélést készíteni leíró részekkel.

16 27 A levél A levélírás szerkezeti és formai ismereteinek elsajátítása óra levél, boríték, címzés, irányítószám, címzett, feladó, hivatalos levél, magánlevél, megszólítás, elbúcsúzás, aláírás, keltezés, bekezdés, bevezetés, tárgyalás, befejezés, válaszlevél A levél jellemzõinek a kiemelése. A levélírás szerkesztési és formai ismertetõinek megfigyelése, vizsgálata, elsajátítása. A helyzethez illõ megszólítások, a levél hangneme, stílusa, köszönés, keltezés, aláírás. Hivatalos és magán jellegû levelek gyûjtése, elemzése, sajátosságaik megfigyelése. A levél feladója és címzettje közötti kapcsolat megfigyelése. A tanuló élethelyzetébe illeszkedõ igazi levél megírása és postázása. Boríték címzése. Válaszlevél megfogalmazása. Tudja, hogy a levél a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás írásos eszköze. A levélben elbeszélés és leírás is elõfordulhat. Ismerje és alkalmazza a levél írásának tartalmi, formai követelményeit. Tudjon magán jellegû levelet fogalmazni ismerõsnek, barátnak. Tudjon borítékot címezni. Ismerje a levélváltással kapcsolatos illemszabályokat. Üzenetek röviden Üdvözlõlap, meghívó óra üdvözlõlap, levelezõlap, meghívó, tömörítés Különféle alkalmakra szóló üdvözlõlapok gyûjtése. Azonosság és különbség a levél és az üdvözlõlap között. Az alkalom és az üdvözlet tartalmának megfigyelése, megfeleltetése. Az üdvözlet formai jellemzõinek összegyûjtése konkrét példák segítségével. Az üdvözletírás szabályainak megfogalmazása. Különbözõ szokásos alkalmakra szóló üdvözletek szövegezése közös, majd önálló munkával. A megoldások tartalmi és formai elemzése, javítása. Tudjon fogalmazni ünnepekre szóló jókívánságot, kirándulásról, nyaralásról üdvözlõ szöveget. Ismerje és alkalmazza az üdvözlet írásának tartalmi, formai követelményeit. Tudjon üdvözlõlapot címezni.

17 28 Dolgozatírás Önálló levélírás 50. óra Magán jellegû levél megfogalmazása ismerõsnek, barátnak. A levélírásról tanultak alkalmazása. A helyesírási szótár használata. Önellenõrzés. Legyen képes a helyzethez illõ stílusban levelet megfogalmazni. Tudja alkalmazni a mûfajnak, témának megfelelõ nyelvi-stilisztikai eszközöket. A levél terjedelme kb. 1-1,5 oldal legyen. Váljon szokásává fogalmazásának tartalmi és helyesírási szempontú ellenõrzése, javítása. Használja a helyesírási szótárt. A dolgozat javítása 51. óra A dolgozat javítása. Ismerje fel hibáit és javítsa írásmunkáját alaki, helyesírási és tartalmi szempontból. A napló óra napló, lényeg, tömörítés A napló tartalmi és formai jegyeinek megfigyelése. Jelentõsebb események megörökítése napló formájában. Tudja, hogy a naplóba az eseményeket tömören, a lényeget kiemelve írjuk le. Rendszerezés A tanult ismeretek ismétlése, rendszerezése Önálló tanulói fogalmazások készítése óra

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a fogalmazás tanításához a 3. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a fogalmazás tanításához a 3. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a fogalmazás tanításához a 3. évfolyam számára Készült az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné: Fogalmazás munkafüzete alapján. A tanmenetet összeállította: Fülöp

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Magyar nyelv és irodalom Fogalmazás TANMENET A FOGALMAZÁS MUNKAFÜZET használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám:

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. a fogalmazás tanításához a 4. évfolyam számára

TANMENETJAVASLAT. a fogalmazás tanításához a 4. évfolyam számára TANMENETJAVASLAT a fogalmazás tanításához a 4. évfolyam számára Készült az Apáczai Kiadó Kerettanterve és Fülöp Mária Szilágyi Ferencné: Fogalmazás munkafüzete alapján. A tanmenetet összeállította: Fülöp

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom ÍRÁS TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Tanév eleji ismétlés 1. Ismételjünk! 2. Ismételjünk! A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott

Részletesebben

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév

Ének-zene. 1. évfolyam 1. félév Ének-zene 1. évfolyam 1. félév Hibátlanul el tudja mondani és ritmizálni a népi mondókákat, énekelni a tanult gyermek és népi gyermekjátékdalokat. A dalok éneklését egyenletes mozgásokkal tudja kísérni.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET Bocsák Veronika Integrált magyar nyelvi és irodalmi program MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 4. osztály Írta: Bocsák Veronika Tipográfia, mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Angol nyelv. 5. évfolyam

Angol nyelv. 5. évfolyam Angol nyelv 5. évfolyam Témakör 1. Család 2. Otthon 3. Étkezés 4. Idő, Időjárás 5. Öltözködés 6. Sport 7. Iskola 8. Szabadidő 9. Ünnepek, Szokások 10. Város, Bevásárlás 11. Utazás, Pihenés 12. Egészséges

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ CLASA A VII-A 2008-2009 13 I. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 3. A szövegolvasás képességének fejlesztése 4. Az írásbeli kifejezőképesség

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 4. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban

2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban 2.1. A magyar nyelv tanításának tanterve az I IV. osztályban A tantárgyi tanterv országos hatókörű egységes tantervéből mutat be részleteket a modul első része. Jól elkülöníthető benne az anyanyelvi nevelésnek

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

A feladat sorszáma: Standardszint: 5-6. Tájékozódás a szövegben, szövegelemző műveletek, információkeresés. Információk gyűjtése, rendszerezése.

A feladat sorszáma: Standardszint: 5-6. Tájékozódás a szövegben, szövegelemző műveletek, információkeresés. Információk gyűjtése, rendszerezése. A feladat sorszáma: 8-12. Standardszint: 5-6. A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal fejlesztünk: Olvasás, az írott szöveg megértése A tanulási képességek fejlesztése A tanulási képességek fejlesztése

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről május-júniusi vizsgaidőszaktól. Orosz nyelv

Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről május-júniusi vizsgaidőszaktól. Orosz nyelv Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól Orosz nyelv A feladatlapon az alábbi figyelmeztetés és tájékoztatás jelenik meg: Ügyeljen a megadott szószámra! Amennyiben

Részletesebben

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt

a tulajdonnevek nagy kezdőbetűjét alkalmazásában ritkán téveszt MAGYAR NYELV Szöveges értékelés 3-4. osztály Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére Képes az egyszerű mondat fajtáinak felismerésére A mondatfajtákat felismeri, alkalmazni csak segítséggel A

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető

Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Differenciált óravezetés a Meixner módszer segítségével 2018. November 26. Ungár Ágnes Tanító, intézményvezető Eltérő képességű, vagy eltérő fejlettségű tanulók az osztályon belül Különböző szocio-kulturális

Részletesebben

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) HELYESÍRÁS: 1. Írása legyen rendezett, olvasható. 2. Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 3. Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről május-júniusi vizsgaidőszaktól. Német nyelv

Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről május-júniusi vizsgaidőszaktól. Német nyelv Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól Német nyelv A feladatlapon az alábbi figyelmeztetés és tájékoztatás jelenik meg: Ügyeljen a megadott szószámra! Amennyiben

Részletesebben

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv

Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam. Magyar nyelv Javítóvizsga követelmények 2. évfolyam Magyar nyelv 1. A magyar ábécé ismerete 2. Magánhangzók és mássalhangzók csoportosítása (rövid- hosszú magánhangzók és mássalhangzók) 3. Betűrendbe sorolás 4. J hang

Részletesebben

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév

1. OSZTÁLY ÉNEK-ZENE. 1.félév ETIKA 1. félév 1. Mit tudok magamról: önismeret, önértékelés (Milyen vagyok?) 2. Érzelmek kifejezése. 3. Nehéz helyzetekben hozott döntések vizsgálata. 4. Kedvenc helyeim, játékaim. 5. Egészséges életmód:

Részletesebben

Angol nyelv. A feladatlapon az alábbi figyelmeztetés és tájékoztatás jelenik meg: A szószámra vonatkozó szabályok részletezése

Angol nyelv. A feladatlapon az alábbi figyelmeztetés és tájékoztatás jelenik meg: A szószámra vonatkozó szabályok részletezése Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól Angol nyelv A feladatlapon az alábbi figyelmeztetés és tájékoztatás jelenik meg: Ügyeljen a megadott szószámra! Amennyiben

Részletesebben

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban

Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Az anyanyelvi kommunikáció hat standardszintje az alapfokú oktatásban Beszédkészség,

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: öröm, sajnálkozás, bánat, csodálkozás, remény Tantárgyi követelmények, angol nyelv 7. évfolyam képes követni a célnyelvi óravezetést, idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival együttműködni

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről május-júniusi vizsgaidőszaktól. Spanyol nyelv

Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről május-júniusi vizsgaidőszaktól. Spanyol nyelv Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól Spanyol nyelv A feladatlapon az alábbi figyelmeztetés és tájékoztatás jelenik meg: Ügyeljen a megadott szószámra!

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írás feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

BOCSÁK VERONIKA. Tanmenetjavaslat. az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz. 3. osztály KERETTANTERV SZERINT! Dinasztia Tankönyvkiadó

BOCSÁK VERONIKA. Tanmenetjavaslat. az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz. 3. osztály KERETTANTERV SZERINT! Dinasztia Tankönyvkiadó OCSÁK VONIKA Tanmenetjavaslat az integrált magyar nyelv és irodalom tankönyvcsaládhoz 3. osztály KTTANTV SZINT! Dinasztia Tankönyvkiadó ÍTA: OCSÁK VONIKA TIPOGÁFIA: KNAUSZ VALÉIA FLLÕS SZKSZTÕ: ALOGH ANIKÓ

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 5-8. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről május-júniusi vizsgaidőszaktól. Német nyelv

Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről május-júniusi vizsgaidőszaktól. Német nyelv Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól Német nyelv A feladatlapon az alábbi figyelmeztetés és tájékoztatás jelenik meg: Ügyeljen a megadott szószámra! Amennyiben

Részletesebben

Informatika évfolyam

Informatika évfolyam Informatika 1-4. évfolyam Heti óraszám: 1.,2.,3. évfolyam 0,5 óra 4. évfolyam 1 óra Az információs és kommunikációs kultúra az oktatás kiemelt fejlesztési területei közé tartozik. Mivel a számítógép felhasználása

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 11. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről május-júniusi vizsgaidőszaktól. Angol nyelv

Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről május-júniusi vizsgaidőszaktól. Angol nyelv Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól Angol nyelv A feladatlapon az alábbi figyelmeztetés és tájékoztatás jelenik meg: Ügyeljen a megadott szószámra! Amennyiben

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ CLASELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ SAU TRĂIESC ÎN DOUĂ CULTURI MINORITARE Anexa nr. 4 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5098/09.09.2009 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAME ŞCOLARE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIRĂ PENTRU ELEVII CARE FRECVENTEAZĂ

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév

Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD. 4. osztály. 252 óra/tanév Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola TANMENET INTEGRÁLT TANKÖNYVCSALÁD 4. osztály 252 óra/tanév (Heti 3 olvasás, 2 nyelvtan, 2 fogalmazás) Készítette: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina 1

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI Az idegen nyelv érettségi vizsga célja Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó

Részletesebben

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv HELYI TANTERV Tildy Zoltán Általános Iskola Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

EMELT SZINT ÍRÁSKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Értékelési szempontok

EMELT SZINT ÍRÁSKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Értékelési szempontok A feladat I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról Értékelési szempontok A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése Hangnem, az olvasóban keltett benyomás Szövegalkotás Szókincs,

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Hivatalos levelezés. Levelek, megkeresések, kérelmek és e-levelezés. Tartalmi, stiláris és formai szabályok.

Hivatalos levelezés. Levelek, megkeresések, kérelmek és e-levelezés. Tartalmi, stiláris és formai szabályok. HIVATALOS/ÜZLETI LEVÉL Hivatalos levelezés. Levelek, megkeresések, kérelmek és e-levelezés. Tartalmi, stiláris és formai szabályok. Öt alapvetõ cél: 1. Informálni akarunk. 2. Megmagyarázni valamit (magyarázkodni).

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről május-júniusi vizsgaidőszaktól. Szlovén nyelv

Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről május-júniusi vizsgaidőszaktól. Szlovén nyelv Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól Szlovén nyelv A feladatlapon az alábbi figyelmeztetés és tájékoztatás jelenik meg: Ügyeljen a megadott szószámra!

Részletesebben

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írásbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Katolikus hittan emelt

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Átlag (standard hiba)

Átlag (standard hiba) Képességpont A képességpont valószínűségi modellel számított érték, amely a tanuló teszten elért eredményét egy mesterséges, a matematikai eszköztudást, illetve szövegértési képességet jelképező skálára

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján

Német nyelvi követelmények a 3. év végéig. A Hallo Max! c. tankönyv alapján Német nyelvi követelmények a 3. év végéig A Hallo Max! c. tankönyv alapján Az ABC, család, lakás, állatok, számok 1-100-ig, évszakok, hónapok, iskola, osztály, barátok, német termékek, 3 dal, 3 versike.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben