xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /"

Átírás

1 xkir Tesztintézmény HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: /

2 !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 /

3 Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Irodai asszisztens/irodai asszisztens szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelõ elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A berendezések működésképtelensége esetén jelenti a hibaelhárítási igényt A bevitt szöveget megformázza Adatbázisokból adatokat lekérdez egyszerűbb szűréseket végez Adatbeviteli feladatot végez Adatbeviteli feladatot végez az írástechnika magasabb szintjén Az irodatechnikai eszközökhöz kellékanyagokat biztosít Bels ő szervezeti ügyiratot készít sablon alapján Betartja a gazdálkodással kapcsolatos előírásokat és az általános jogi normákat Címlistát jegyzékeket adatsorokat hoz létre szerkeszt kezel továbbít Dokumentálja az iratkezelési folyamatot Elektronikus adatot információt letölt és továbbít az adatfelhasználás szabályai szerint Elektronikus hálózaton adatot információt keres meghatározott témában Elektronikus levelezést végez utasítások szerint Elektronikus postai előkészítést végez Elkészíti a szervezet bels ő iratait (pl. jegyzőkönyv feljegyzés emlékeztet ő) Ellátja a felettese által delegált feladatokat Ellenőrzi az általa használt eszközök berendezések működőképességét Eszköznyilvántartást végez Gazdálkodik az irodai készletekkel Hallás diktálás utáni szöveget ír az írástechnika magasabb szintjén Hatáskörének megfelelően leltároz Házipénztárhoz kapcsolódó feladatokat végez (pl. pénzátvétel bizonylatkiállítás) 3 /

4 Feladatok, ismeretek, készségek Információt kér (szóban írásban telefonon) megbízás alapján Irat- és dokumentumszerkesztést végez Iratkezeléshez szükséges eszközöket kezel Iratsablont szerkeszt Irodatechnikai eszközöket kezel Kapcsolattartást szolgáló írásbeli feladatokat végez Kezeli a beérkez ő dokumentumokat a helyi szabályozás szerint Kezeli a reklámajándékozással reprezentációval kapcsolatos dokumentumokat Kezeli a számítógépet és tartozékait Kéziratról javított felülírt dokumentumot helyesbítve módosítva másol Kimen ő dokumentumokat előkészíti a továbbításra Kimutatásokat táblázatokat készít táblázatkezel ő programmal Körlevelet szerkeszt utasítások szerint Közreműködik az iratanyagok selejtezésében Küls ő iratot szerkeszt utasítások szerint Letöltött információt dokumentummá szerkeszti Levelet formáz a hivatali élet elvárásai szerint Munkafeladatot egyeztet és együttműködik felettesével munkatársaival Munkakapcsolatban áll felettesével munkatársakkal ügyfelekkel írásban szóban telefonon Nyilvántartásairól költségelszámolásairól beszámolót tart Nyomtatványt űrlapot tölt ki számítógéppel Szükség esetén tájékoztatja az ügyfeleket munkatársakat Táblázatot adatbázist adatokkal tölt fel frissít Tisztán tartja a munkaterületét munkaeszközeit Utaztatási költségelszámoltatást végez Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: A biztonságos adathasználat szabályai 4 /

5 Feladatok, ismeretek, készségek A dokumentum készítése elektronikusan letöltött információ felhasználásával A dokumentumkezelés hagyományosan és elektronikusan A dokumentumok kezelésének folyamata A dokumentumok rendszerezésének szabályai A dokumentumszerkesztés elemei készítésének szabályai A hallás utáni írás technikája A helyes és biztonságos elektronikus írás szabályai a magasabb szint ű írástechnika szintjén A hivatalos iratok levelek fajtái jellemzői (írott javított kézirat hallás utáni) A kéziratról javított felülírt dokumentum szerkesztésének előírásai A körlevélkészítés elemei technikája A lista jegyzék adatsor készítése A szervezet bels ő iratai (pl. jegyzőkönyv feljegyzés emlékeztet ő) Az adatbiztonság adatvédelem fogalma Az elektronikus levelezés technikája és szabályai Az internet-használat szabályai és gyakorlata Az iratkészítés szabályai jellegzetes formái B típusú ismeret: A biztonságos adathasználat szabályai A dokumentumok főbb típusai jellemzői A dokumentumok rendszerezésének követelményei A számítógépes nyomtatvány űrlap sablon szerkesztése Az adat információ fogalma Az adatlekérdezés adatletöltés Az adatvédelmi szabályok Az elektronikus adatrögzítés szabályai (tízujjas vakírás) Az elektronikus címzés és etikett készítésének gyakorlata Az elektronikus levelezés protokoll szabályai Az információ- és adatmentés Az információkutatás-böngészés 5 /

6 Feladatok, ismeretek, készségek Az internetes adat- és információgyűjtés Az irat- és dokumentumszerkesztés írástechnikai nyelvi és formai szabályai (nyomtatott vagy javított kéziratról másolt illetőleg hallás után írott dokumentumok esetén) Az iratsablon szerkesztésének elemei C típusú ismeret: A kapcsolattartást szolgáló dokumentumok nyelvi formai és tartalmi követelményei A kereskedelmi jog gazdasági jog alapfogalmai A kommunikáció alapfogalmai A kommunikációs zavarok formái A makrogazdasági alapfogalmak (szereplők a makrojövedelem számbavétele) A metakommunikáció A munkahelyi viselkedés alapnormái A munkajogi alapfogalmak A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei A pénz fogalma kialakulása a pénzforgalom lebonyolításával kapcsolatos alapfogalmak A piac működése piaci formák szerkezetek alapfogalmai (kereslet kínálat piaci egyensúly) A polgári jogi alapfogalmak a tulajdonjog és a kötelmi jog alapelemei A polgári peres eljárás legfontosabb alapszabályai A számok írásjelek speciális karakterek gépírási és helyesírási kérdései A szóbeli és írásbeli kommunikáció A vállalkozások készpénzforgalmának alapfogalmai. A házipénztár szerepe bizonylatai Az alkotmányos alapfogalmak az államszervezet felépítése Az állam szerepe gazdaságszervez ő tevékenységének alapfogalmai (állami piacszabályozás privatizáció az állam gazdasági feladatai költségvetési politika) Az üzleti magatartás és protokoll előírásai Magyarország és az EU kapcsolatának alapfogalmai D típusú ismeret: A gazdálkodással kapcsolatos adatok nyilvántartása A nyilvántartások költségelszámolások prezentálása 6 /

7 Feladatok, ismeretek, készségek Ajándékozással reprezentációval kapcsolatos nyilvántartás Az irodai készletek nyilvántartása A szakmai képzes során szem elõtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelõ készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejleszési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitûzni. A szakmai készségek szintenként: 5 -s szintûek: Beszédészlelés és írás összehangolása Gépírás tízujjas vakírással (200 leütés/perc) Komplex eszközhasználati képességek készségek Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 -s szintûek: Gépírás tízujjas vakírással (150 leütés/perc) Információforrások kezelése Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Látás hallás és ujjmozgás összehangolása 3 -s szintûek: Az ügyviteli szoftverek használata (pl. iktatóprogram határidőnapló névjegy) Elemi számolási készség Olvasott szakmai szöveg megértése Szakmai nyelvi készség fogalmazás írásban Szakmai nyelv ű hallott szöveg megértése 2 -s szintûek: ECDL 1. m. IT alapismeretek ECDL 2. m. Operációs rendszerek ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 7 /

8 Feladatok, ismeretek, készségek ECDL 4. m. Táblázatkezelés ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés ECDL 6. m. Prezentáció és grafika ECDL 7. m. Információ és kommunikáció ECDL 7. m. Információs kommunikáció Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Hallás Igyekezet Látás Megbízhatóság Monotónia tűrés Mozgáskoordináció Önállóság Pontosság Precizitás Szorgalom Testi ügyesség Türelem Társas kompetenciák: Adekvát metakommunikációs készség Interperszonális rugalmasság Irányíthatóság Kommunikációs rugalmasság Konfliktuskerül ő készség Közérthetőség Nyelvhelyesség 8 /

9 Feladatok, ismeretek, készségek Udvariasság Módszerkompetenciák: Emlékez ő képesség Eredményorientáltság Figyelemmegosztás Figyelemösszpontosítás Hibakeresés (diagnosztizálás) Információgyűjtés Intenzív munkavégzés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Kontroll (ellenőrz ő képesség) Módszeres munkavégzés Rendszerez ő képesség 9 /

10 Üzleti protokoll gyakorlatok Elméleti óraszám: 14, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 50, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 300/3.1/ A prezentációkészítés alapelemei A nyilvántartásokhoz kapcsolódó beszámolás, kimutatás prezentálása Egy számítógépes prezentációs program alapmű veleteinek megismerése: prezentáció létrehozása, formai jellemzőinek bemutatása 20/Műveletek gyakorlása, 20/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismerje a prezentáció készítés formáit és jellemzőit. Képes legyen prezentációk elkészítésére. 300/3.2/ A prezentáció készítésének gyakorlata Egy elektronikus bemutatás (prezentáció) készítésére szolgáló szoftver megismerése és alkalmazásának gyakorlata 20/Műveletek gyakorlása, 20/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 20/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 20/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással, Ismerjen meg, és tudjon alkalmazni egy elektronikus prezentáció készítésére alkalmas szoftvert Üzleti protokoll ismeretek Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 68, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 300/2.1/ Irodaasszisztensi feladatok A vendégfogadással, vendéglátással, ügyfél-tájékoztatással összefüggő irodaasszisztensi feladathoz kapcsolódó - első sorban írásbeli - feladatok. Ajándékozás, reprezentáció az irodában A rendezvények, hivatalos utak, szabadidő s programok megszervezéséhez kapcsolódó irodaasszisztensi teendő k. Irodai készletgazdálkodási feladatok 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Legyen tisztában az irodaasszisztensi feladatokkal. 300/2.2/ Irodaasszisztensi gyakorlatok Helyzetgyakorlatok és elemzések; írásbeli teendő k komplex gyakorlatai az irodaasszisztensi feladatok ismereteinek felhasználásával 20/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Információk önálló rendszerezése, Képes legyen információk önálló rendszerezésére. 10 /

11 300/2.3/ A nyilvántartás vezetésének ismeretei A szervezet működésével, kapcsolatrendszerével összefügg ő irodai nyilvántartásokhoz kapcsolódó feladatok: cím- és telefonjegyzék készítése, vezetése; irodai karbantartás, szolgáltatások és szolgáltatók nyilvántartása; irodai készletek, reprezentációs eszközök nyilvántartása; utazási, utaztatási nyilvántartások Határidő -nyilvántartás - számítógépes naptárvezetés Bizonylatok fajtái - tevékenységi, pénzügyi és egyéb - tartalmi, formai követelményei, kezelése. A bélyegzők kezelése és nyilvántartásának követelményei 300/2.4/ A nyilvántartás gyakorlata Az irodaasszisztensi munkakör kompetenciájába tartozó nyilvántartások vezetésének gyakorlati megvalósulása a nyilvántartást szolgáló hagyományos és elektronikus eszközök (ügyviteli szoftverek) segítségével 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 20/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 20/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 20/Műveletek gyakorlása, Ismerje meg az irodai nyilvántartásokhoz kapcsolódó feladatokat. Ismerje a bizonylatok fajtáit, tudja azokat kezelni és rendszerezni. Gyakorlatban ismerje meg, és tudja használni az információk rendszerezésének hagyományos és elektronikus eszközeit. Üzleti nyelv és beszédtechnika Elméleti óraszám: 48, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 33, Gyakorlati óraszám: 23, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 300/3.1/ A kulturált megnyilvánulás alapelemei Nyelvi, nyelvtani alapismeretek rendszerezése és megszilárdítása, a kulturált megnyilvánulás tudatosítása A szavak szerepe a nyelvhasználat során. A mondatok kifejező eszközeinek helyes alkalmazása. Szövegtani ismeretek érvényesítése a gyakorlatban Stílusfajták, a hivatali stílus helyes alkalmazása. Frázisok, szólások, közmondások, szleng a hivatalos nyelvi érintkezésben. A szóbeli megnyilvánulás gyakorlata: elő készületek, a szóbeli megnyilvánulás lélektani háttere; technikai eszközökkel támogatott szóbeli megnyilvánulás. 20/Információk önálló rendszerezése, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, Ismerje meg a hivatali stílust, helyesen alkalmazza a szavakat és mondatokat a hivatalos nyelvi érintkezésben. 300/3..2/ Nyelvhelyesség és helyesírás 300/3..3/ A helyes beszéd technikája A helyesírási és nyelvhelyességi ismeretek rendszerezése, tudatos alkalmazása a hivatalos írásbeli formákban; iratok, levelek nyelvhelyességi elemzése, valamint egyszer ű iratok, levelek önálló fogalmazása irányító szempontok szerint és készítése a nyelvi, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok betartásával A helyes és kulturált beszéd technikája, a hangképzés folyamata. A hangképzés kifejez ő ereje a nyelvi kultúrában A hangsúlyos és 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 25/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 25/Csoportos helyzetgyakorlat, Képes legyen önállóan megfogalmazni hivatalos leveleket, egyszer ű iratokat. Tartsa be a nyelvtani szabályokat az iratok, levelek elkészítésénél. Ismerje a helyes és kulturált beszéd technikáját, a nyelvi 11 /

12 hangsúlytalan nyelvi elemek szerepe és megformálása az értelmilogikai jelleg ű közlésben A beszédfolyamat váltásai. Beszédhibák, ejtéshibák kiküszöbölése, javítása. Előadás, felolvasás, kifejező 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, elemek szerepét a közlésben. Tudatosan alkalmazza a nyelvi magatartás követelményeit. olvasás. A szóbeli megnyilvánulás kísér ő elemei: kiállás, közvetlenség, lámpaláz stb. A nyelvi magatartás követelményei és tudatos alkalmazásuk 300/3. 4/ Írásbeli és szóbeli nyelvi gyakorlatok Az önkifejezést, szóbeli és írásbeli megnyilvánulást fejleszt ő, ismeretet elmélyít ő nyelvi, nyelvhelyességi és beszédgyakorlatok. Hivatalos levelek, iratok fogalmazásának gyakorlatai 25/Csoportos helyzetgyakorlat, 25/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 25/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 25/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, Gyakorlatban tudja alkalmazni a helyes beszédet és írást. Üzleti levelezés Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 300/1.2/ Iratkészítési alapismeretek Levelezési alapfogalmak, az iratkészítés formai szempontjai, az iratkészítés stílusa 20/Műveletek gyakorlása, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismerje az iratkészítés szempontjait és stílusát. 300/1.4/ Hivatalos levelezés A hivatalos levelek fajtái, jellemző i. A hivatalos szervekhez küldött iratok: munkavállalással kapcsolatos iratok (önéletrajz, pályázat), kérvény, fellebbezés A hivatalos szervek iratai: értesítés, meghívó, határozat, igazolás, engedély, munkaviszonnyal kapcsolatos levelezés. A jellemz ő hivatalos levelek bemutatása 300/1.5/ Üzleti levelezés Az üzleti levelek fajtái, jellemzői. Érdeklő dés, ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, lebonyolítással kapcsolatos levelezés, reklamáció. A jellemz ő üzleti levelek bemutatása 30/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 30/Műveletek gyakorlása, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 30/Műveletek gyakorlása, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismerje a hivatalos levelek fajtáit, jellemzőit. Ismerje az üzleti levelek fajtáit és jellemzőit. 12 /

13 Üzleti kommunikációs ismeretek és gyakorlatok Elméleti óraszám: 50, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 64, Gyakorlati óraszám: 22, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 300/1.1/ A kommunikáció alapjai 300/1.2/ A verbális kommunikáció 300/1.3/ A kommunikáció nem verbális csatornái 300/1.4/ Kommunikációs gyakorlatok 300/1.5/ Kommunikációs technológiák A kommunikáció alapfogalmai; a közlésfolyamat tényező i, folyamata, funkciói; a kommunikáció alaptételei, típusai, fajtái, csatornái; az eredményes közlésfolyamat feltételei; a kommunikáció korlátai Kommunikációs zavarok: a kommunikációs zavar fogalma, forrásai (személyi, technikai, környezeti zavarok); kommunikációs szűrők fajtái, szerepük; a kommunikációs zavarok elhárítása A verbális kommunikáció fogalma, funkciói, eszköze (a nyelv mint jelrendszer). A szóbeli kommunikáció jellemző i; a szóbeli megnyilvánulás fajtái - beszélgetés, társalgás, elő adás, vita, tárgyalás, hozzászólás, felszólalás, alkalmi beszéd. A szóbeli kommunikáció zavarai és elhárításának módja. Az írásbeli kommunikáció jellemzői; az írásbeliség szerepe, eszközei, jellemző kapcsolattartási formái: magán- és üzleti levelek; köszönő levél, üdvözlet, érdeklő dés, bemutatkozó levél, meghívó, részvétnyilvánítás, köszöntés, gratuláció stb. Az írásbeli kapcsolattartásra szolgáló iratok tartalmi-nyelvi formai követelményei; készítésük, szerkesztésük gyakorlata A nem verbális kommunikáció fogalma, funkciói, eszközeinek kifejez ő ereje. A nem verbális kommunikáció csatornái: mimika, tekintet, gesztus, érintés, testtartás, térközszabályozás Vizualitás, vizuális kommunikáció, látás, láttatás; képi hatás, színek, formák vizualitásra ható ereje. A kulturális szignálok: megjelenés, környezet, rend - rendezettség, szimbólumok, jelvények Vokális kommunikáció: hangsúly, hangmagasság, hanger ő, hangszín, hanghordozás és beszéd típusa közötti összefüggés A verbális és nem verbális kommunikáció kölcsönhatása. A metakommunikáció A verbális (szóbeli, írásbeli) és nem verbális kommunikációs gyakorlatok. Szituációk, esetleírások, kapcsolattartást szolgáló dokumentumok (levelek) elemzése A kép-, hang- és írásalapú kommunikációs technológiák (telefon, sms, mms, , chat, skype stb.) szerepe az emberi kommunikációban Kommunikációs technikai eszközök, fajtái, jellemzői 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 40/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 30/Csoportos helyzetgyakorlat, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 25/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 25/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Csoportos helyzetgyakorlat, 50/Csoportos helyzetgyakorlat, 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 25/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 25/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Csoportos helyzetgyakorlat, Ismerje meg a kommunikáció alapfogalmait, funkcióit, fajtáit. Legyen tisztában a kommunikációs zavarokkal, azok forrásaival és elhárításának teendőivel. Ismerje meg a verbális kommunikáció fogalmát, funkcióit, jellemző it és eszközrendszerét. Ismerje meg az írásbeli kommunikáció jellemző it, szerepét, eszközrendszerét. Ismerkedjen meg a nem verbális kommunikáció fogalmával, funkcióival, eszközeivel. Tapasztalja meg gyakorlatban a verbális és nem verbális kommunikáció kölcsönhatását. Végezzen verbális kommunikációs gyakorlatokat, vegyen részt szituációkban. Ismerje meg a kommunikációs technológiák szerepét és eszközeit. 13 /

14 300/2.1/ Kapcsolatteremtés és kapcsolattartás A viselkedéskultúra alapfogalmai - magatartás, viselkedés, udvariasság, illem, etikett, protokoll - és szabályai. Kapcsolatfelvétel személyesen, telefonon és írásban A köszönés, bemutatás, bemutatkozás szabályai az üzleti kultúrában A tegezés, magázás, megszólítás formái. Viselkedéstechnikák: els ő találkozás jelentő sége, megjelenés, pontosság, udvariasság a közvetlen és közvetett kommunikációban. A testbeszéd Kommunikációs különbségek: kultúrák, érzelmek különbsége, hatalmi és környezeti különbségek. Kommunikációs stílusok; férfias-nő ies viselkedésminták. A kapcsolatteremtés eszközei: névjegy, meghívó, ajándékozás A kapcsolattartás elektronikus módja és etikettje 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján, 30/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, Ismerje meg a viselkedéskultúra alapfogalmait és szabályait. Ismerje meg kapcsolatfelvétel módjait, a kommunikációs stílusokat, a kapcsolatteremtés eszközeit. 300/2.2/ A munkahelyi viselkedés alapnormái Munkahelyi kapcsolatok magatartási szabályai: kapcsolat a vezető vel, munkatársakkal, ügyfelekkel, vendégekkel Munkahelyi etikai normák: munkavégzés, idő gazdálkodás, konfliktuskezelés, együttműködés stb. 10/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján, 30/Csoportos helyzetgyakorlat, 20/Részvétel az ügyfélfogadáson esetmegfigyelés, Ismerje meg a munkahelyi kapcsolatok magatartási szabályait, a munkahelyi etikai normákat. Személyiség lélektan Elméleti óraszám: 30, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 22, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 300/4.1/ Önismeret Önismeret, énkép, én-ideál, az önmegítélés, önnevelés, önjellemzés. Bizalom és önbizalom. Sikerek és kudarcok. Az önérvényesítés lehetőségei és határai. Pályaszocializáció, pályaértékelés. Jövő kép és elvárások Önéletrajz, álláspályázat, motivációs levél írása 25/Csoportos helyzetgyakorlat, 25/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 25/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 25/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, Ismerkedjen meg az önismeret lényegével. Tudjon önéletrajzot, álláspályázatot és motivációs 14 /

15 levelet írni. 300/4.2/ Emberismeret Mások megismerésének pszichológiai sajátosságai; társismereti tapasztalatok. A másság tolerálása Konfliktuskezelési stratégiák. Csoportépítés, csoportdinamikai történések. A társas hatékonyság növelése Az emberi kapcsolatok pozitív elemei: empátia, tolerancia, intuíció, projekció, lojalitás, fegyelem, alkalmazkodóképesség, kreativitás stb. 25/Csoportos helyzetgyakorlat, 25/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 25/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 25/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, Sajátítsa el a mások megismerésének pszichológiai alapjait. Ismerje meg az emberi kapcsolatok pozitív elemeit. 300/4.3/ Személyiségfejlesztő tréning Személyiségjegyeket fejleszt ő, kapcsolatépítést szolgáló tréninggyakorlatok. Álláskeresési technikák 50/Csoportos helyzetgyakorlat, 25/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 25/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, Ismerje meg és végezzen személyiségfejleszt ő, kapcsolatépítő tréninggyakorlatokat. Ismerkedjen meg az álláskeresési technikákkal. Számítástechnikai ismeretek és gyakorlatok Elméleti óraszám: 115, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 129, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 300/2.1/ Számítástechnikai alapismeretek A PC hardver- és szoftverfelépítése, adattárolás, memória fogalma, egy információs hálózat. Egészségügyi, biztonsági, jogi, biztonságtechnikai elő írások A számítógép és tartozékainak kezelése. A biztonsági mentés, archiválás módjai A PC és az operációs rendszer használatával kapcsolatos alapvet ő ismeretek, fontosabb beállítások módosítása, a beépített súgófunkciók használata A nem válaszoló alkalmazások, az Asztal parancsikonjainak és az alkalmazásablakok kezelése Könyvtárak/mappák/fájlok létrehozása, kezelése, rendszerezése, 70/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismerje meg a számítógép felépítését, a hardvert és szoftvert. Tudjon adatokat archiválni, biztonságosan menteni. Ismerje meg a számítógépes operációs rendszert, könyvtárak létrehozását, a vírusellenő rzés módjait. másolása, mozgatása, törlése, fájlok tömörítése, kibontása. A számítógépes vírus fogalma, vírusellenőrz ő szoftver használata Az operációs rendszeren belül elérhet ő egyszer ű szövegszerkesztő k és nyomtatásvezérl ő funkciók 300/2.2/ Szövegszerkesztés Szövegszerkesztő vel dokumentumok létrehozása, formázása, módosítása, szöveg másolása, mozgatása dokumentumon belül, több dokumentum között Szövegszerkesztő -alkalmazások: pl. egyszer ű táblázat létrehozása, képek, rajzok beillesztése, körlevél 70/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Tudjon létrehozni dokumentumokat szövegszerkesztővel. 15 /

16 létrehozása 300/2.3/x Információ és kommunikáció Elektronikus levelezés, internet, intranet. Webes feladatok. Az elektronikus levelezéssel kapcsolatos alapvet ő ismeretek. A levelezőrendszer mappáinak/könyvtárainak kezelése, rendszerezése 70/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismerje az elektronikus levelezés formáit. Tudja kezelni a levelezőrendszert. 300/2.4/ Szövegszerkesztés a gyakorlatban Gyakorlás szövegszerkesztő vel dokumentumok létrehozására, formázására, módosítására, szöveg másolására, mozgatására dokumentumon belül, több dokumentum között Gyakorlás szövegszerkesztővel egyszer ű táblázat létrehozására, képek, rajzok beillesztésére, felsorolás készítésre, beszúrás szerkesztési műveletekre Körlevél létrehozására 30/Tesztfeladat megoldása, 70/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Gyakorlatban ismerje és használja szövegszerkesztő vel dokumentumok létrehozását, másolását, formázását. Ismerje meg szövegszerkesztővel egyszerű táblázatok létrehozását. 300/3.1/ Az ügyviteli eszközök kezelése Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök mű ködésének alapelvei, használatuk 40/Tesztfeladat megoldása, 60/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Ismerje meg az irodatechnikai eszközök mű ködésének alapelveit. 300/2.1/ Ügyviteli szoftverkezelés Iktatóprogram. Az irat előkeresési szempontjai. A határidő napló, névjegy használata. Az irattár-szervezés, archiválás és előkeresés 40/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 10/Információk önálló rendszerezése, Ismerjen meg egy iktatóprogramot. Legyen gyakorlata a névjegyhasználatban, az irattár szervezésében. 300/2.2/ Táblázatkezelés Táblázat megtervezése, létrehozása, módosítása, egyszerű bb mű veletek elvégzése, diagram készítése. Standard matematikai és logikai függvények alkalmazása, képletek használata 300/2.3/ Adatbázis-kezelés A legfontosabb fogalmak ismerete. Használat: táblák, lekérdezések, jelentések létrehozása, módosítása, ezekbő l formázott dokumentum készítése A táblák közötti kapcsolatok definiálása, az adatbázis adatainak lekérdezése, módosítása 300/2.4/ Táblázatkezelés a Gyakorlati feladatokban táblázat megtervezése, létrehozása, gyakorlatban módosítása, egyszerűbb műveletek elvégzése, diagram készítése Standard matematikai és logikai függvények alkalmazása, képletek használata 300/2.5/ Adatbázis-kezelés a Gyakorlati feladatokban táblák, lekérdezések, jelentések gyakorlatban létrehozása, módosítása, ezekből formázott dokumentum készítése. A táblák közötti kapcsolatok, az adatbázis adatainak lekérdezése, módosítása. 40/Tesztfeladat megoldása, 60/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Tesztfeladat megoldása, 60/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Tesztfeladatok megoldása 60/ Információk feladattal vezetett rendszerezése 40/Tesztfeladat megoldása 60/ Információk feladattal vezetett rendszerezése Ismerje meg a táblázatkezelő programot. Legyen képes alkalmazni a standard matematikai és logikai függvényeket. Legyen tisztában az adatbáziskezelés legfontosabb fogalmaival. Ismerje meg gyakorlatban is a táblázatkezelést, mű veletek elvégzését. Ismerje meg az adatbáziskezelést a gyakorlatban. 16 /

17 Irodai információkezelési ismeretek és gyakorlatok Elméleti óraszám: 137, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 19, Gyakorlati óraszám: 176, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 300/1.1/ Az irodai szervezet Az iroda szerepe és helye a szervezetben. Az iroda szervezeti felépítése. A hagyományos és a modern - automatizált - iroda jellemző i. Irodatípusok. Az iroda technológiája Az automatizált iroda alapelemei; az irodai funkciók korszer ű megoldásai. Különleges, virtuális irodák. Az irodai munka etikája. Kapcsolatok, 50/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Ismerje meg az iroda helyét, szerepét a szervezetben. Ismerje meg az iroda alapelemeit, funkcióit, az irodai munka etikáját. munkamegosztás az irodai munkában 300/1.2/ Adat és információ az irodában Alapfogalmak: adat, információ, információs folyamat. Az iroda információs alaptevékenységei: szöveges, numerikus, képi és 50/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 50/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 300/2.1/ Az adat- és információgyűjtés ismeretei 300/2.2/ Az adat- és információgyűjtés gyakorlata hangdokumentumok létrehozása, kezelése. Az információkezelés irodai folyamata: adat- és információgyűjtés-rögzítés- átalakítás- továbbítás, tárolás. A hagyományos és a modern - automatizált - iroda funkciói az információs folyamatok vezérlésében. Az iroda információs technológiája és technikai eszközei. Szöveges és numerikus információ (dokumentum) létrehozásának gyakorlata, szerkesztése; listák, jegyzékek, adatsorok készítése, táblázatos és adatbázisszer ű megjelenítése és a hozzá kapcsolódó információ- feldolgozás, megjelenítés műveletei. Információforrások hagyományos és elektronikus módja. Az Internet fogalma, szolgáltatásai. Honlapok, webcímek. Internetes adat- és információkeresés, -kutatás, -gyű jtés A keresés, böngészés technikája egy kereső szolgáltatás megismerésével Az adat- és információbevitel egyéb módjai: ügyfélterminál, lemezes adatbevitel, telefonos információátvitel, számítógéphez kötött fax, képfeldolgozás, kártyás rendszerek az adatvédelemben A telekommunikációs hálózaton keresztül történ ő adatbevitel, elektronikus adatcsere Az adat és információ keresésének, gyű jtésének gyakorlata egy megismert böngész ő (adatkeres ő) program használatával 20/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 30//Információk feladattal vezetett rendszerezése, Ismerje meg az adat és információ fogalmát, az iroda információs tevékenységét. Legyen tisztában az információkezelés irodai folyamatával. Ismerje a hagyományos és modern iroda funkcióit, az iroda információs technológiáját és technikai eszközeit. Ismerje meg az információforrások hagyományos és elektronikus módjait. Tudja kezelni az internetet. Ismerje meg az információgyűjtés módszerit. Legyen gyakorlata az adat és információ keresésében és gyűjtésében. 300/2.3/ Az adat- és információfeldolgozás ismeretei Az adatok, információk, fájlok letöltésének, tárolásának szabályai. Letöltött adatok, dokumentumok szerkesztésének elvei: listába, táblázatba rendezése, szöveges dokumentummá formálása Az 10/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 30/Műveletek gyakorlása, Ismerje meg az adatok, információk letöltésének és tárolásának szabályait. 17 /

18 adatok, információk számítógépes nyilvántartása: iktatás, irattárolás, archiválás egy irodai dokumentumkezel ő rendszer segítségével 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Tudja táblázatba rendezni, szöveges dokumentummá formálni az adatokat. Ismerje az iktatás és archiválás rendszereit. 300/2.4/ Az adat- és információfeldolgozás gyakorlata Adatbevitel dokumentumba, táblázatba, adatbázisba a tízujjas vakírás magasabb szint ű (200 leütés/perc) technikájával Az adatok, információk, fájlok letöltésének, tárolásának gyakorlata, letöltött adatok, dokumentumok listába, táblázatba rendezésének, szöveges dokumentummá formálásának komplex gyakorlata Egy irodai (ügyviteli) szoftver használatával adatok, információk számítógépes nyilvántartásának gyakorlata (pl. iktatás, tárolás, irattovábbítás, archiválás stb.). Fájlok tömörítésének, kibontásának folyamata, tömörít ő programok használata 30/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 30//Információk feladattal vezetett rendszerezése, Ismerje meg a tízujjas vakírás technikáját. Legyen jártas az adatok, információk, fájlok letöltésében, rendezésében. Ismerjen meg egy irodai szoftvert az adatok nyilvántartására. 300/3.1/ Adatvédelem adatbiztonság 300/3.2/ Informatikai biztonság 300/3.3/ Elektronikus adat- és információkezelés a gyakorlatban 300/4.1/ Az elektronikus információcsere folyamata Adatvédelem, adatbiztonság, adathasználat, adatkezelés fogalma, jogi kérdései. Az adatvédelem és adatbiztonság nemzetközi szabályozása; európai ajánlások és egyezmények A magyar vonatkozású adatvédelmi szabályok Személyes adatok védelme, közérdek ű adatok nyilvánossága; az adatvédelmi biztos feladatai, jogosítványai; adatvédelmi nyilvántartás Az állam-, szolgálati, üzleti, banktitok adatvédelmi vonatkozásai Az adatvédelem szervei. Adatsérelem kivizsgálása, eljárása Az informatikai védelmi rendszer: az irodai személyzet, a környezeti elem, az infrastruktúra, a számítástechnikai eszközök (a hardver), szoftverek, adathordozók, dokumentumok, adatok, jelszavak, kommunikációs csatornák védelme, adatok, információk bizalmas kezelése. Az elektronikus aláírás. Vírusok és vírusmentesít ő intézkedések; vírusvédelem. Egy korszerű víruskeres ő, vírusírtó program használata Szervezett irodalátogatások, ill. irodai vagy tanirodai gyakorlat az adat- és információfeldolgozás gyakorlati tapasztalatainak megszerzése céljából Az elektronikus ügyintézés (e-ügyfélkapu) Az elektronikus információcsere fogalma, tényező i, folyamata; adatforgalom küls ő és bels ő hálózaton; az elektronikus adatforgalom jogi problémái Az elektronikus információcsere megvalósításának előnyei, gátjai 10/Tesztfeladat megoldása, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Műveletek gyakorlása, 25/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 25/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 25/Utólagos szóbeli beszámoló, 25/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 25/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 30/Műveletek gyakorlása, 25/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 25/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Ismerje az adatvédelem, adatkezelés jogi szabályait, a szabályok magyar vonatkozásait. Ismerje az állam, a szolgálati, üzleti és banktitok védelmének szabályait. Ismerje meg az informatikai védelmi rendszer eszközeit, az elektronikus aláírást, a vírusok elleni intézkedéseket. Gyakorlatban ismerkedjen meg az irodai tevékenységgel. Ismerje meg az elektronikus ügyintézés módjait. Ismerje meg az elektronikus információcsere fogalmát és tényezőit, folyamatát. 18 /

19 Gépírás Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 144, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 300/1.1/ Tízujjas vakírás A billentyű kezelés, tízujjas vakírás elsajátítása, a hibátlan szövegmegjelenés érdekében önellenőrzés, javítás 25/Leírás készítése, 70/Műveletek gyakorlása, 5/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Legyen gyakorlata a tízujjas vakírásban. 300/1.3/ Irodai gépírás Sebességfokozás a percenként legalább 150 leütés terjedelmű közepes nehézség ű szöveg adatbeviteli szintjének elérésére, a hibátlan szövegmegjelenés érdekében önellenőrzés, javítás 20/Tesztfeladat megoldása, 80/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Érje el a percenkénti 150 leütés sebességet a gépírásban. 300/1.1/ Gazdasági alapismeretek Gazdasági és jogi alapismeretek Elméleti óraszám: 91, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 73, Gyakorlati óraszám: 0, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM A piac fogalma és tényezői, a piac mű ködése, piaci formák, Ismerje meg a piac fogalmát, szerkezetek alapfogalmai. Áru-, pénz- és munkapiac Az állam 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, tényezőit, mű ködését, a szerepe a makrogazdasági szabályozásban; piacszabályozás, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, privatizáció, gazdaságszervez ő feladata, költségvetési politika 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 300/1.2/ Pénzügyi ismeretek A pénz fogalma, kialakulása, a pénzforgalom alapfogalmai. A kétszint ű bankrendszer, a jegybank és a kereskedelmi bankok szerepe, kapcsolata. A vállalatok és a bankok leggyakoribb kapcsolatai: bankszámla-vezetés, hitelezés 300/1.3/ A pénzkezelés gyakorlata Pénzügyi elszámolások és kimutatások. A vállalkozások készpénzforgalma; házi pénztár kezelése, bizonylatai, egyéb egyszer ű pénzügyi, banki nyomtatványok kitöltése (belföldi postautalvány, készpénz-átutalási megbízás, tértivevény stb.) 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, piacformákat. Ismerje meg az aggregált piacokat. Legyen tisztában az állam szerepével a makrogazdasági szabályozásban. Tudja a pénz fogalmát, kialakulásának állomásait, funkcióit. Ismerje a kétszintű bankrendszert. Legyen tisztában a vállalatok és a bankok közötti kapcsolatokkal. Ismerje a pénzügyi elszámolásokat és kimutatásokat, a vállalatok készpénzforgalmát, a 19 /

20 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, bizonylatokat. 300/1.4/ Európai Uniós ismeretek Az EU története, szervezetei, mű ködése. Magyarország és az EU kapcsolatának legfontosabb állomásai. Az EU-tagságunkból adódó előnyök, hátrányok. Pályázati rendszer 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, Ismerje az EU történetét, szervezetét, mű ködését, hazánk kapcsolatának állomásait az EU-val. 300/1.5/ Jogi ismeretek Az alkotmányos jog alapfogalmai, a magyar jog kapcsolódása más jogrendszerhez. Az államigazgatási jog kérdései. Az államszervezet struktúrája. A polgári jog fogalma, alapelvei A tulajdonjog, kötelmi jog alapelemei. A polgári peres eljárás legfontosabb szabályai. A munka-, kereskedelmi és gazdasági jog legfontosabb elemei A polgári peres eljárás legfontosabb szabályai. A munka-, kereskedelmi és gazdasági jog legfontosabb elemei 300/1.6/ Jogügyi esetek helyzetek elemzése Jogi történések, esetek, helyzetek elemzése az irodaasszisztensi munkakörrel összefüggésben 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Információk rendszerezése mozaikfeladattal, 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, 20/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 20/Információk önálló rendszerezése, Ismerje az alkotmányos jog alapfogalmait, az államszervezet struktúráját. Értse a tulajdonjog, kötelmi jog fogalmát, szabályait. Legyen tisztában az irodai asszisztensi munkával összefügg ő jogi történésekkel, esetekkel. 300/1.7/ A gazdasági és jogi dokumentumok iratok készítése Gazdasági és jogügyi iratok, dokumentumok készítése - irányítással 20/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Információk önálló rendszerezése, Legyen gyakorlata, segítséggel, gazdasági és jogügyi iratok, dokumentumok készítésében 20 /

21 Elektronikus iratkészítési ismeretek és gyakorlatok Elméleti óraszám: 94, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 18, Gyakorlati óraszám: 20, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 300/1.1/ A gépírási szabályok rendszerezése Számok, írásjelek, írást segít ő kiegészít ő funkciójú billentyű k kezelésének erősítése (ctrl, alt, alt gr, pozicionáló billenty ű stb.). A billentyű kombinációk alkalmazása Számok, írásjelek, különleges karakterek, szimbólumok alkalmazásának nyelvi, nyelvhelyességi, helyesírási és gépírási, formai szabályai 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 20/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Ismerje a gépírási szabályokat, a billentyű kombinációkat és jeleket. 300/2.1/ Az iratok, dokumentumok elektronikus alapjellemzői 300/2.2/ Az általánosan használt egyszer ű ügyiratok hivatalos levelek 300/2.3/ Irat- és dokumentumszerkesztési gyakorlatok A gépelt dokumentumok alapvet ő jellemző i, a kiemelési módok a szövegtartalom függvényében A tájolás, oldal, margó, egy- és többoldalas dokumentumok, szakaszbeállítások, hasábok kialakítása; címek, alcímek kialakítása; fejléc és lábléc alkalmazása, oldalszámozás, lábjegyzet, tartalomjegyzék, tárgymutató, egyéb jegyzékek, törzsszöveg A bekezdések igazítása. Térköz, sortávolság. Bekezdésszámozás, felsorolás Szegélyezés és árnyékolás. Iniciálé, vízjel. A bekezdés formátumjegyei - a stílus Karakterformázás; tipográfiai ismeretek: betűcsalád, betű szélesség, betűméret vagy -fokozat, betűalak stb. Kézírással készült, javított, felülírott, korrektúrával, szerkesztési módosításokkal ellátott, valamint diktálás után írott általánosan használt egyszer ű ügyiratok, továbbá igazolás, nyilatkozat; hírt közl ő iratok, bels ő iratok és hivatalos levelek készítésének gyakorlatai a tartalmi, nyelvi-nyelvhelyességi és formai követelmények betartásával, valamint szerkesztésük gyakorlata egyedi formák és sablon alapján. Szövegszerkeszt ő beépített irat- és levélsablonjainak használata; varázslók, gyorsszöveg, gyorsformázás, stílustár használatának megismerése Szerkesztési gyakorlatok: a dokumentumok külalakjának megtervezése/megszerkesztése meghatározott jellemző k, szerkesztési utasítások és a gépírási szabályok betartása alapján Szerkesztési gyakorlatok: (hosszabb) dokumentumok és iratok készítésének komplex gyakorlatai a tízujjas vakírás és a beépített sablonok, varázslók, stílustár stb. használatával Az önálló stíluslapok, sablonok készítésének gyakorlata 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 20/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 20/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 20/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Legyen képes iratok, dokumentumok elektronikus elkészítésére. Ismerje az elektronikus dokumentumkészítés szabályait. Legyen képes egyszer ű iratok elkészítésére az elektronikus eszközök segítségével. Irányítással tudjon dokumentumokat tízujjas vakírással, elektronikus eszközökkel elkészíteni. 21 /

22 300/3.1/ A körlevélkészítés alapismeretei A körlevélkészítés mű veletei: levelezési lista, adatállomány készítése; adatforrás és törzsdokumentum egyesítése. Körlevél készítése meglév ő dokumentumok alapján Borítékcímzés, etikett (címke) készítése. Elektronikus nyomtatványok, ű rlapok gépi 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 20/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Ismerje körlevélkészítés műveleteit. Ismerje ű rlapok elektronikus kitöltésének módjait. kiállítása és egyszerűbb nyomtatványok, ű rlapok szerkesztési alapismeretei 300/3.2/ A körlevélkészítés gyakorlata A körlevél, az elektronikus körlevél, postai elő készítés (borítékcímzés, etikett, ill. címkekészítés) gyakorlata, valamint elektronikus nyomtatványok, űrlapok kitöltése, egyszerű bb nyomtatványok szerkesztése 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 20/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Tudjon gyakorlatban körlevelet készíteni, elektronikus nyomtatványokat kitölteni. 300/3.3/ Az elektronikus levelezés ismeretei 300/3.4/ Az elektronikus levelezés gyakorlata Az elektronikus levelezés alapelemeinek ismerete: bels ő és külső levelezés; faxküldés. Egy adott levelező rendszer megismerése, alapvet ő beállítások, levél megszerkesztése, küldése; másolás; csatolás; egy és több címzett; mozgatás, törlés, olvasás, válasz küldése; címzés, címtár használata; a levelek rendszerezése, karbantartása. Az elektronikus levelezés etikett és protokoll szabályai (l. netikett) Elektronikus levelezés gyakorlata egy levelező program segítségével: levél fogadása, mentése, archiválása, törlése; válasz egy és több címre; levelező lista (címjegyzék) készítése stb. az elektronikus levelezés etikett és protokoll szabályainak betartásával 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 20/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 20/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Ismerje az elektronikus levelezés szabályait, etikettjét és protokollját. Tudja gyakorlatban alkalmazni az elektronikus levelezés műveleteit. Elektronikus gépírási gyakorlatok Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 100, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 300/4.1/ Az elektronikus írástechnika fejlesztése: az írássebesség fokozása A különböz ő nyelvi egységek (betű kapcsolatok, szavak, szókapcsolatok, sorok, mondatok, összefügg ő szövegek stb.) minta szerinti másolása. A nyelvi és írástechnikai elemek módszeres ismétlése, ujjakat erősít ő, ügyesít ő írásgyakorlatok végzése a lendületes írás kialakítása céljából. A folyamatos (enter nélküli) írás, valamint az önálló soralakítás szerinti írás megtanítása, 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 20/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Tudjon elektronikus eszközökkel dolgozni, iratokat másolni, folyamatosan írni. 22 /

23 gyakoroltatása. A szöveg tartalmi mondanivalójának megfelelő kiemelési módok, egyéb szerkesztési műveletek (karakterjellemző k, sor- és bekezdésrendezés, tabulátorhasználat, táblázatkészítés stb.) gyakoroltatása. 300/4.2/ A hibátlan írást biztosító írástechnika elősegítése A hibátlan írástechnika kialakítását szolgáló speciális gyakorlatok végzése, valamint a rosszul vagy helytelenül rögzült írástechnikai elemek korrigálása, javítása A törlőbillentyű k írástechnikai szabályoknak megfelel ő használata Helyesírási gyakorlatok végzése a különböz ő nyelvi elemek helyes írásának tudatosításával. Az írott 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 20/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Tudjon hibátlan írástechnikával dolgozni. Ismerje a szöveg tartalmi és formai szerkesztésének szabályait. szöveg helyesírásának ellenő rzése, a nyelvi elválasztási szabály alkalmazása Korrigálási módok használata a szöveg tartalmi és formai szerkesztési szabályainak megfelelő en: keresés, csere, másolás, áthelyezés, törlés, módosítás, kiegészítés stb. gyakorlása 300/4.3/ Az elektronikus írástechnika alkalmazása a különböző típusú adatbeviteli feladatokban Az adatbeviteli alapkészséget (l. tízujjas vakírás) feltételező magasabb szint ű írástevékenység módjának megismertetése és módszeres gyakorlatai: másolás önálló soralakítással (enter nélküli írás), szerkesztéssel; írás diktálás, ill. hallás után, kézírásos anyagról, írás saját gondolatok megfogalmazásával 30/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 20/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Alkalmazza az elektronikus írástechnikát az adatbeviteli folyamatokban. Dokumentumkészítési és kezelési ismeretek Elméleti óraszám: 50, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 18, Gyakorlati óraszám: 36, Szakmai képzés: NEM, Csoportbontás: NEM 300/1.1/ Dokumentumkezelési ismeretek Az iratkezelés szabályai, folyamata, a küldemények átvétele, felbontása, iktatása, továbbítása hagyományosan, elektronikusan. A kimen ő posta elő készítése, postakönyvbe rendezés Az iratok 40/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Információk önálló rendszerezése, Ismerje az iratkezelés szabályait, az iktatás hagyományos és elektronikus módjait. tárolása, selejtezése, TÜK, szigorú számadású nyomtatványok kezelése 300/3.1/ A bels ő ügyiratok készítése A szervezet bels ő iratainak fajtái (emlékeztet ő, feljegyzés, jelentés, körlevél, stb.), jellemzői, tartalmi és formai kivitelezése 70/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 30/Információk önálló rendszerezése, Ismerje a szervezet bels ő iratait, azok fajtáit, jellemzőit. 300/3.2/ Dokumentumkészítés a gyakorlatban A bels ő iratok (emlékeztet ő, feljegyzés, jelentés, körlevél, jegyző könyv, stb), dokumentumok készítése a hivatali szokásoknak megfelel ő tartalommal és formában 40/Tesztfeladat megoldása, 60/Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek feladatok, Tudja elkészíteni a szervezet bels ő iratait. 23 /

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus

Feljegyzés. Budapest, 2015. 09.12. Varga Zsuzsa gyógypedagógus Feljegyzés Javaslat a 31 346 02 SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ részszakképesítés 1. 2015-2016 tanév órarendi felosztására a 10.sz osztályban tanuló 9. és 10. évfolyamos tanulók szakmai követelménymodulokhoz

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához az 54 346 01 Irodai asszisztens szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

..Intézmény. Érvényes:.. 1 /

..Intézmény. Érvényes:.. 1 / ..Intézmény HELYI TANTERV Szakmacsoport: 18. Vendéglátás idegenforgalom Szakma: Protokoll és utazás ügyintéző/utazás ügyintéző elágazás OKJ száma: 54 812 02 0010 54 02 Érvényes:.. 1 / A jelen érvényes

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 54 2 / ÉRVÉNYES: től 2 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés)

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eszterházy Károly F iskola KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eger, 2008. Tartalomjegyzék 1. Szakindítási

Részletesebben

Szociális segítő Szociális asszisztens

Szociális segítő Szociális asszisztens 1 Bács Kiskun megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Szociális segítő Szociális asszisztens Helyi tanterv A szakképzés azonosító száma

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS EMELT SZINTŰ ISKOLAI PROGRAMJA 11-12. évolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. Az

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV a PEDELLUS NOVITAS Kiadó informatikai tankönyvcsaládjához A tankönyvek szerzői: Csontó Béla-Kasza János-Seressné Barta Ibolya- Simon Gyula- Weinémer Sándor,Kiss Albert-Ludányiné

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagykőrös HELYI TANTERV Élelmiszeripar.. SZAKMACSOPORT Pék cukrász.. SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 541 05 1000 00 00 1 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

II. A szakképesítés alapadatai

II. A szakképesítés alapadatai SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET. ágazathoz tartozó 54 841 01 HAJÓZÁSI TECHNIKUS (SZÁLLODAHAJÓS, SZÁLLODAI SZEMÉLYZET) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) 54 841 01. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET ágazathoz az alábbi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XLI.. VÍZÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

Részletesebben

a(z) 35_345_01 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE I. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

a(z) 35_345_01 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE I. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 35_345_01 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE I. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 HELYI TANTERV Vendéglátás idegenforgalom SZAKMACSOPORT Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 ÉRVÉNYES: től 1/ Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 841 03 HAJÓS SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 55. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 55. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 55. SORSZÁMA ALATT KIADOTT ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 321

Részletesebben

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ

54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ az 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) V. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ÁGAZATHOZ Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 54 211 04 GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,

Részletesebben

INFORMATIKA 1-4. évfolyam

INFORMATIKA 1-4. évfolyam INFORMATIKA 1-4. évfolyam Célok - A számítógépes munkaszabályainak és a legfontosabb balesetvédelmi előírások megismerése. - A számítógép és perifériáinak kezelési tudnivalóinak megismerése. - Az életkoruknak

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 34501 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 34501 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 34501 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv 1. Tantárgyi címoldal Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ ÜGYVITEL SZAKMACSOPORTRA

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ ÜGYVITEL SZAKMACSOPORTRA 2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 301 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ ÜGYVITEL SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Ügyviteli szakmacsoportos alapozó ismeretek Ügyviteli szakmacsoportos alapozó gyakorlatok

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Számítógépes adatrögzítő

Számítógépes adatrögzítő Számítógépes adatrögzítő szakmai program tanulásban akadályozottak számára 31 346 02 számú részszakképesítés Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya

Részletesebben

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kereskedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV a 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ Készült: A Magyar Közlöny 52. számában megjelent 12/2013 (III.28.) NGM rendelettel módosított

Részletesebben

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz az alábbi

Részletesebben

A 109. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 109. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 109. sorszámú Irodai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01 Általános

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Vízvezeték és vízkészülék-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés OKJ azonosító szám 34 582 09

Részletesebben

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Becsüs 3. Szakképesítések

Részletesebben

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr. Szabó Attila igazgató

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás gyakorlata II. tantárgy 1. 1. A 10028-12 azonosító számú,

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Radiográfus

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai program a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőszeg 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 165

2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 165 164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Egyéb szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Egyéb szolgáltatások

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 541 09 TARTÓSÍTÓIPARI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 541 09 TARTÓSÍTÓIPARI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 541 09 TARTÓSÍTÓIPARI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Titkári ismeretek osztályozó vizsga anyag 11-12. évfolyam

Titkári ismeretek osztályozó vizsga anyag 11-12. évfolyam Titkári ismeretek osztályozó vizsga anyag 11-12. évfolyam A tantárgy oktatásának célja: A tanulók ismerjék meg a titkárságon, ügyfélszolgálaton dolgozók feladatait, leendő szakmájuk egy fő területét. Ismerjék

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00!TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 1 / MENTŐÁPOLÓ SZAKMAI

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I.

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben