KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés)"

Átírás

1 Eszterházy Károly F iskola KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eger, 2008.

2

3 Tartalomjegyzék 1. Szakindítási dokumentáció A képzésért felel s szervezeti egység bemutatása Szakmai követelmény Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek Marketing és PR alapismeretek A beszerzés és az értékesítés el készítése, megszervezése Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei Áruterítés Az anyagbeszerz munkakör követelményei A Logisztikai ügyintéz speciális feladatai Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok E-logisztikai feladatok Vizsgáztatási követelmények A szakmai vizsgára bocsátás feltételei A szakmai vizsga részei vizsgarész vizsgarész vizsgarész vizsgarész vizsgarész vizsgarész vizsgarész vizsgarész vizsgarész A képzésre vonatkozó pénzügyi terv A fels fokú szakképzésben részt vev oktatók szakmai és pedagógiai képesítése, továbbképzésre vonatkozó terv A képzési programra vonatkozó feltételek (helyiségek, gyakorlóhelyek, eszközök, szolgáltatások, stb.) F iskolai szint alapképzésbe való átvétel A kreditbeszámítás A szakképzési program A szakképzés alapvet adatai Félévekre, ezen belül hetekre bontott óra- és vizsgaterv Tanegység háló A képzésbe való felvétel, más formákból való átvétel rendje A képzésbe való felvétel követelményei A képzési id szakra vonatkozó átlagszámítás F iskolai szint alapképzésbe beszámítható tanegységek Az elméleti órákat tartó oktatók, valamint az iskolai és küls gyakorlatvezet k szakmai önéletrajza Követelménymodulok, szakmai kompetenciák és tantárgyak Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek Marketing és PR alapismeretek A beszerzés és az értékesítés el készítése, megszervezése Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei Áruterítés Az anyagbeszerz munkakör követelményei A Logisztikai ügyintéz speciális feladatai

4 Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok E-logisztikai feladatok Tantárgyi tematikák Adatbázisrendszerek Általános géptan Anyagforgalmi menedzsment a rendelést l az értékesítésig Anyagismeret Bevezetés az informatikába Diszkrét matematika Elektrotechnika Fizika Gazdasági és vállalkozási alapismeretek Gépelemek Jogi alapismeretek Kalkulus Kereskedelmi menedzsment Logisztikai informatika I Logisztikai informatika II Logisztikai menedzsment Marketing és piackutatás Min ségbiztosítás Munkavédelem és biztonságtechnika Munkavégzési technikák M szaki mechanika Pénzügyi alapismeretek Pénzügyi döntések Raktározástechnika SAP ismeretek Szállítási logisztika I Szállítási logisztika II Számvitel és adózási ismeretek Táblázatkezelés Üzleti kommunikáció Valószín ségszámítás és statisztika Vállalati logisztika I Vállalati logisztika II A szakmai vizsga értékelése A szakmai vizsga értékelése %-osan: A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei A képzés helyi sajátosságai Oktatásszervezési formák és szakmai gyakorlat Oktatásszervezési formák Szakmai gyakorlat A képzés folyamatos min ségbiztosítási terve

5 1. Szakindítási dokumentáció 1.1. A képzésért felel s szervezeti egység bemutatása A képzésért felel s intézmény neve: Eszterházy Károly F iskola Székhelye: 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Az intézmény vezet je: Dr. Hauser Zoltán f iskolai rektor Képzési felel s neve: Dr. Liptai Kálmán Természettudományi F iskolai Kar dékán A szak megnevezése: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens A szakképesítés OKJ azonosító száma: A képzésért felel s kar: Természettudományi F iskolai Kar Az intézmény képzésért felel s szervezeti egysége: Matematikai és Informatikai Intézet A szakért felel s oktató: Dr. Olajos Péter Ph.D. f iskolai adjunktus F bb támogatók: Bosch Rexroth Pneumatika Kft., 3301 Eger, Pf. 262 EGERVIN Borgazdaság, 3300 Eger, Ver szala u

6 1.2. Szakmai követelmény A szakmai követelménymodulok felsorolása: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprol: Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez Regisztrálja és karbantartja a vev -, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és elektronikus formában Hivatalos okmányokat tölt ki A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (hatóságoknál, közigazgatási szerveknél) Napi/heti jelentést készít Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez Készpénzzel és készpénzkímél módon zettet Nyomon követi a számla kiegyenlítését Szükség szerint a szerz dést aláírásra el készíti Szerz dést köt Közrem ködik a hitelügyintézésben Hibás teljesítés esetén jegyz könyvet vesz fel Árajánlatokat kér, ad, értékel A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísér okmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató) Szöveget, táblázatot szerkeszt Elektronikus levelezést folytat, internetet és intranetet használ Telefont, faxot, fénymásológépet kezel Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat archiválja Dokumentumokat fénymásol Audiovizuális, multimédiás eszközöket használ, pl. tv, videó, projektor, írásvetít Használja az egyéb irodai eszközöket (h köt, spirálozó, iratmegsemmisít ) Felméri az ügyfelek igényeit Szakmai tanácsot ad ügyfeleknek, partnereknek Termékeir l, szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleit, partnereit Ügyfélszolgálati teend ket lát el Az aktuális kedvezményekr l folyamatos tájékoztatást ad Szakmai rendezvényeken vesz részt Reklamációt fogad Mérlegeli a kifogások jogosságát és mértékét 6

7 A reklamáció fajtájától és mértékét l függ en dönt az ügyintézés menetér l Javaslatot tesz az ellentételezésre, a reklamáció megoldására Szükség szerint hatósági, szakért i eljárást kezdeményez Az eljárás eredménye szerint rendezi a reklamációt Együttm ködik a szervezet társadalmi kapcsolatainak alakításában Tulajdonságprol: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai B A vev -, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának és karbantartásának eljárásai B A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és elektronikus) szabályai, jellegzetes formái C A hivatalos okmányok használatának szabályai C A hatósági és igazgatási szervekkel folytatott levelezés jellemz levéltípusai B Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az id szakos jelentések elkészítésének szabályai B A készpénzes, a készpénzkímél, a készpénz nélküli pénzforgalom és a számlázás lebonyolításának szabályai C A szerz dések alapvet tartalmi és formai követelményei, jellemz szerz désfajták C A hitelkérelem tartalma, a hitelezés menete, a hitelek fajtái C A jegyz könyvek tartalmi és formai követelményei C Árajánlatok tartalma, ajánlatkérés és -adás szabályai C Az ajánlat értékelésének szempontjai C A termékek és szolgáltatások kísér okmányainak szerepe, kezelése, jellemz típusai B A számítógép és tartozékainak (CD, DVD, scanner, nyomtató) kezelése C Az adatközl táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei C Az elektronikus levelezés, az internet és az intranet használata C Telefon, fax, fénymásológép kezelésének szabályai B Elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjai C Audiovizuális, multimédiás eszközök alkalmazásának szerepe, kezelése (pl. tv, videó, projektor, írásvetít ) C Dokumentáláshoz kapcsolódó irodai eszközök kezelésének szabályai (h köt, spirálozó, iratmegsemmisít ) B A reklamáció intézésének folyamata, szempontjai, a panaszkezelési rendszer m ködése B A jegyz könyv készítésének szabályai C A hatósági, szakért i eljárás el készítésének szabályai B Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció protokollszabályai B A viselkedés, megjelenés szabályai az ügyfélszolgálati munka során B A viselkedés, a megjelenés szabályai a szakmai rendezvényeken C A szervezet társadalmi kapcsolatainak, szokásrendszerének, küls és bels kommunikációs rendszerének szerepe, elemei 7

8 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelv íráskészség, fogalmazás írásban 4 Hallott szakmai szöveg megértése 3 Idegen nyelv olvasott szöveg megértése 3 Idegen nyelv hallott szöveg megértése 3 Telefonálás idegen nyelven Személyes kompetenciák: Felel sségtudat Megbízhatóság Pontosság Precizitás Türelem Társas kompetenciák: Motiválhatóság Fogalmazó készség Nyelvhelyesség Udvariasság Konszenzus készség Koniktusmegoldó készség Módszerkompetenciák: Áttekint képesség Rendszerez képesség Emlékez képesség (ismeretmeg rzés) 8

9 Marketing és PR alapismeretek A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Marketing és PR alapismeretek A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprol: Piackutatást végez Folyamatosan gyelemmel kíséri a piac alakulását Részt vesz a vev kt l, partnerekt l, ügyfelekt l, közéletb l érkez visszacsatolások összegy jtésében, rendszerezésében Közrem ködik a reklámok, bemutatók, akciók szervezésében, az ahhoz kapcsolódó nyomdai munkálatok koordinálásában Protokoll-listát, illetve címlistát állít össze Közrem ködik a szervezet bels és küls kommunikációs rendszerének és kultúrájának kialakításában, m ködtetésében Tulajdonságprol: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C A piac szerepl i, a vállalati m ködés küls érintettjei C A piac elemei, a piac m ködési mechanizmusa C A piackutatás céljai, módszerei C A piacbefolyásolás céljai, alapvet módszerei C Reklámok, bemutatók, akciók szerepe, szervezésének folyamata C A PR alapvet eszközei, szabályai, funkciói A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Hallott szakmai szöveg megértése 2 Diagram olvasása, értelmezése Személyes kompetenciák: Döntésképesség Rugalmasság Társas kompetenciák: Meggy z készség Fogalmazó készség Közérthet ség Hatékony kérdezés készsége Módszerkompetenciák: Információgy jtés Nyitott hozzáállás Eredményorientáltság 9

10 A beszerzés és az értékesítés el készítése, megszervezése A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: A beszerzés és az értékesítés el készítése, megszervezése A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprol: Meghatározza a beszállítói célcsoportot Meghatározza a vev i célcsoportot Felkutatja a lehetséges beszállítókat Felkutatja a lehetséges vev ket Összehangolja a kereslettel a kínálatot Értékeli az üzleti partnereket Elkészíti a megrendelést Fogadja a megrendelés visszaigazolását Pontosítja a szállítás id pontját, helyét Megszervezi a termék fogadását Ellen rzi a beérkezett áruhoz csatolt kísér okmányokat Azonosítja a terméket Ellen rzi a mennyiséget Ellen rzi a min séget A hibás teljesítésr l felvett jegyz könyv alapján szükség szerint intézkedik Fogadja a megrendelést Visszaigazolja a megrendelést El készíti, megszervezi a termék vev nek történ átadását Szükség szerint megszervezi a szállítást Kiállítja és mellékeli a kísér okmányokat Megállapodás szerint a terméket átadja a vev telephelyén Megállapodás szerint a terméket átadja a saját telephelyén Tulajdonságprol: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Az áruforgalmi folyamat szakaszai, az elosztási csatornái C A beszállítók kiválasztásának szempontjai, módjai C A vev kör meghatározásának szempontjai, módjai D Az üzleti partnerek értékelésének szempontjai C Az árurendelés módjai és befolyásoló tényez i B Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása C Az áruátvételnél használt eszközök m ködése, kezelése B Az áruhoz csatolt jellemz kísér okmányok formai és tartalmi követelményei C Árurendszerek, a f bb árucsoportok jellemz i D A szabványosítás, a szabvány fogalma, szerepe D A min ség, min ségbiztosítás jelent sége, szerepe, a min ségre ható tényez k 10

11 B Az eljárás menete hibás teljesítés esetén B A megrendelés visszaigazolásának szabályai, módjai B A szállítólevél kiállításának szabályai, tartalmi és formai követelményei C A szállítási terv készítésének szempontjai, módjai A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 5 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 5 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Hallott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelv beszédkészség 5 Információforrások kezelése 4 Jelképek értelmezése Személyes kompetenciák: Pontosság Szervez készség Szorgalom, igyekezet Precizitás Társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tömör fogalmazás készsége Közérthet ség Udvariasság Kapcsolatteremt készség Kommunikációs rugalmasság Módszerkompetenciák: Áttekint képesség Következtetési képesség Problémamegoldás, hibaelhárítás Értékelés Kontroll (ellen rz képesség) Ismeretek helyén való alkalmazása Emlékez képesség (ismeretmeg rzés) 11

12 Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprol: Részt vesz a veszélyes árukra vonatkozó árutovábbítási technológiák kiválasztásában, alkalmazásában Elvégzi a veszélyes anyagok beszerzésével kapcsolatos speciális feladatokat A veszélyes áru kísér okmányait, az átvételéhez és kiszállításához kapcsolódó dokumentumokat kezeli és eljuttatja az illetékeshez A környezetvédelmi és biztonsági el írásoknak megfelel en kezeli és felhasználja a veszélyes anyagokat A biztonsági el írásoknak megfelel en betárolja és kitárolja a veszélyes árut a raktárba, illetve a raktárból, meghatározza azok tárolóhelyét Kiválasztja a veszélyes áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat, szállítást Gondoskodik a veszélyes áru szállítására alkalmas járm r l Közrem ködik a készletek és a tárolóhelyek nyilvántartásában Tulajdonságprol: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B A veszélyes anyagok tulajdonságai B A veszélyes anyagokhoz kapcsolódó jelölések jelent sége, értelmezése A A veszélyes anyagok tárolási szabályai A A veszélyes anyagok szállításának követelményei B ADR-el írások B A veszélyes árukra vonatkozó árutovábbítási technológiák jellemz i B A veszélyes áruk biztonságos szállítási módjai B A veszélyes árukra vonatkozó szállítási tervek készítésénél gyelembe veend szempontok B A veszélyes áruk szállításához kapcsolódó okmányok tartalmi, formai követelményei, kezelése A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szint számítógéphasználat 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Olvasott köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelv íráskészség, fogalmazás írásban 4 Hallott szakmai szöveg megértése 4 Jelképek értelmezése 2 Folyamatábrák értelmezése 1 Diagram olvasása, értelmezése 12

13 3 Tájékozódás 4 Információforrások kezelése Személyes kompetenciák: Szervez készség Térbeli tájékozódás Pontosság Rugalmasság Precizitás Önállóság Szorgalom, igyekezet Társas kompetenciák: Kapcsolatteremt készség Kapcsolatfenntartó készség Határozottság Fogalmazó készség Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Értékelés Áttekint képesség Kontroll (ellen rz képesség) Rendszerekben való gondolkodás Tervezés Információgy jtés Következtetési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Rendszerez képesség Hibakeresés (diagnosztizálás) 13

14 Áruterítés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Áruterítés A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprol: Részt vesz az árutovábbítási technológiák kiválasztásában, alkalmazásában Gondoskodik a kiszállítási terv alapján a megfelel számú és felszereltség járm r l Fuvarokmányt állít ki a szállítójárm vek részére Átrakással, árutovábbítással (cross-docking) kapcsolatos tevékenységeket végez Gondoskodik az áru szabályszer átadásáról Tulajdonságprol: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Az árutovábbítási technológiák jellemz i D Közlekedésföldrajzi ismeretek D Térképhasználat és térképolvasás C Útvonaltervez programok használata D F bb szállítási csomópontok Európában D A közúti, a vasúti, a vízi, a légi és vezetékes szállítás f vonalai C Az egyes áruszállítási módok jellemz i, el nyei, hátrányai C A szállítási tervek készítésénél gyelembe veend szempontok B Az egyes áruk szakszer szállításának követelményei az áru jellemz inek gyelembevételével B Az áruszállításhoz kapcsolódó okmányok tartalmi, formai követelményei, kezelése B A csomagolás fajtái, szerepe, a csomagoláson lév feliratok és jelképek értelmezése A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szint számítógéphasználat 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Olvasott köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelv íráskészség, fogalmazás írásban 4 Hallott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelv beszédkészség 4 Jelképek értelmezése 3 Tájékozódás 4 Információforrások kezelése 14

15 Személyes kompetenciák: Szervez készség Térbeli tájékozódás Pontosság Rugalmasság Precizitás Önállóság Szorgalom, igyekezet Társas kompetenciák: Kapcsolatteremt készség Kapcsolatfenntartó készség Fogalmazó készség Módszerkompetenciák: Áttekint képesség Kontroll (ellen rz képesség) Tervezés Információgy jtés Eredményorientáltság Gyakorlatias feladatértelmezés 15

16 Az anyagbeszerz munkakör követelményei A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Az anyagbeszerz munkakör követelményei A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprol: Összegzi a beszerzési igényeket Megtervezi az aktuális beszerzések id rendjét Megrendelést továbbít a beszerzési részleghez vagy a beszállítóhoz Gondoskodik az áru szabályszer átvételér l Az áruátvételhez kapcsolódó dokumentumokat kezeli és eljuttatja az illetékeshez Kapcsolatot tart a beszállítókkal, értékeli teljesítményüket Tulajdonságprol: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Az anyagmozgatás eszközei, szabályai C Raktározási és anyagmozgatási technológiák C Raktártípusok C A centralizált és decentralizált beszerzés jellemz i B A megrendelés módjai C A gazdaságos rendelési tételnagyság meghatározása B A rendelésfeldolgozás folyamata C Szállítóértékelési eljárások B Az áruátvétel menete, bizonylatolása C Az áruátvételnél használt eszközök m ködése, kezelése C A min ség fogalma, a min ségtanúsítás módjai B Szavatosság, jótállás, termékfelel sség B Min ségbiztosítási rendszerek szerepe, elemei A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szint számítógéphasználat 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Olvasott köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelv íráskészség, fogalmazás írásban 4 Hallott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelv beszédkészség 4 Jelképek értelmezése 4 Információforrások kezelése 16

17 Személyes kompetenciák: Szervez készség Térbeli tájékozódás Pontosság Rugalmasság Precizitás Önállóság Szorgalom, igyekezet Társas kompetenciák: Kapcsolatteremt készség Kapcsolatfenntartó készség Határozottság Fogalmazó készség Módszerkompetenciák: Értékelés Áttekint képesség Kontroll (ellen rz képesség) Tervezés Információgy jtés Következtetési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Rendszerez képesség 17

18 A Logisztikai ügyintéz speciális feladatai A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: A Logisztikai ügyintéz speciális feladatai A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprol: Véleményezi az új technológiák, termékek bevezetését Adatokat szolgáltat a termelési tervek elkészítéséhez Közrem ködik a vállalati logisztikai rendszer tervezésében, kialakításában El készíti a belföldi, nemzetközi szállításokat Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat, szállítást Részt vesz az árutovábbítás, szállítmányozás feladatainak szervezésében, irányításában Kapcsolatot tart a pénzügyi- és a termelésprogramozási részleggel Közbeszerzés esetén alkalmazza a közbeszerzési szabályozást Betárolja és kitárolja az árut a raktárba illetve a raktárból, meghatározza a tárolóhelyet Ellen rzi a bejöv megrendelés teljesítési feltételeit Kezeli a raktárgazdálkodás bizonylatait Ellátja a min ségbiztosítási rendszerben rögzített feladatokat Intézi a garanciális és szavatossági ügyeket Tulajdonságprol: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Logisztikai alapfogalmak C Optimális logisztikai rendszer kialakításának szempontjai C A logisztikai információáramlás módjai D A közbeszerzés folyamata C A nemzetközi egyezmények szerepe a fuvarozás megszervezésében, a vámeljárásban C Az árkalkuláció, a díjszámítás elvei C A szállítmányozás lényege, elemei C A kiszolgálási színvonal mérésének módjai C A készletezés szerepe, a készletek csoportosításának szempontjai C A készletgazdálkodás f bb mutatói C A készletnyilvántartás módjai C A termeléstervezés és termelésirányítás elvei C Az anyagszükséglet-számítás lényege B A raktárgazdálkodás, készletnyilvántartás bizonylatai B Áruazonosító és nyilvántartó rendszerek jellemz i B Az egyes áruféleségek szakszer tárolásának követelményei 18

19 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szint számítógéphasználat 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Olvasott köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelv íráskészség, fogalmazás írásban 4 Hallott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelv beszédkészség 4 Jelképek értelmezése 2 Folyamatábrák értelmezése 1 Diagram olvasása, értelmezése 3 Tájékozódás 4 Információforrások kezelése Személyes kompetenciák: Szervez készség Pontosság Precizitás Önállóság Szorgalom, igyekezet Társas kompetenciák: Kapcsolatteremt készség Kapcsolatfenntartó készség Határozottság Fogalmazó készség Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Értékelés Áttekint képesség Rendszerekben való gondolkodás Tervezés Információgy jtés Következtetési képesség Eredményorientáltság Gyakorlatias feladatértelmezés Rendszerez képesség 19

20 Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprol: Logisztikai költségszámításokat végez teljes költségkoncepció alapján Logisztikai vev kiszolgálást végez Vev kiszolgálási teljesítménymutatókat készít Beszerzési koordinációt végez Beszerzési piackutatást végez és min sít Megszervezi és irányítja az áruszállítást Raktározási menedzsment feladatokat lát el Ellátáslogisztikai feladatokat lát el Együttm ködik, kapcsolatot tart az ellátásilánc tagjaival Stratégiai partnerkapcsolatot alakít ki Tulajdonságprol: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Általános menedzsment A Ellátásilánc-menedzsment A Logisztikai menedzsment C Kommunikáció B Szervezési technikák B Gazdasági rendszerek B Gazdasági ismeretek C Statisztika A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Személyes kompetenciák: Küls megjelenés Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Megbízhatóság Szervez készség Társas kompetenciák: Kapcsolatteremt készség Kapcsolatfenntartó képesség Konszenzus készség Kezdeményez készség 20

21 Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Rendszerez képesség Információgy jtés Rendszerekben való gondolkodás Nyitott hozzáállás 21

22 E-logisztikai feladatok A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: E-logisztikai feladatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprol: Hatékony információáramoltatást és információmegosztást végez E-business lehet séget használ E-beszerzést végez E-disztribúciót végez Tulajdonságprol: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Számítástechnikai alapismeretek A Internet-ismeretek A Általános logisztika B Tudásmenedzsment B Jogi ismeretek A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 1. m IT alapismeretek 2 ECDL 2. m Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m Adatbáziskezelés 2 ECDL 6. m Prezentáció 2 ECDL 7. m Információ és kommunikáció 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Szakmai szöveg hallás utáni megértése 4 Szakmai nyelv beszédkészség Személyes kompetenciák: Fejl d képesség, önfejlesztés Önállóság Szervez készség Társas kompetenciák: Kapcsolatteremt készség Kapcsolattfenntartó készség Kezdeményez készség 22

23 Módszerkompetenciák: Áttekint képesség Rendszerez képesség Ismeretek helyén való alkalmazása Általános tanulóképesség Információgy jtés Helyzetfelismerés Nyitott hozzáállás 23

24 1.3. Vizsgáztatási követelmények A szakmai vizsgára bocsátás feltételei Modulzáró vizsga eredményes letétele A képzési programban el írt terjedelemben és határid re elkészített szakdolgozat leadása Iskolai rendszer szakképzés esetén: Az utolsó szakképz évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenérték a modulzáró vizsga eredményes letételével A szakmai vizsga részei 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hivatalos dokumentumok számítógépen történ elkészítése. Adatbáziskezel program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: gyakorlati Id tartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés el írásai. Magyar és idegen nyelv okmányok tartalmának értelmezése A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli Id tartama: 30 perc (felkészülési id 15 perc, válaszadási id 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvet szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemz helyzeteiben A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli Id tartama: 30 perc (felkészülési id 15 perc, válaszadási id 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 25% 3. feladat 25% 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Marketing és PR alapismeretek A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A marketing és PR alapismeretek alkalmazása A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli 24

25 Id tartama: 30 perc (felkészülési id 15 perc, válaszadási id 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: A beszerzés és az értékesítés el készítése, megszervezése A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A beszerzés és az értékesítés mozzanatai, módjai, bizonylatai. A f bb árucsoportok jellemz i, a min ség tanúsításának módjai. Az üzleti partnerek kiválasztása, értékelése A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli Id tartama: 30 perc (felkészülési id 15 perc, válaszadási id 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A veszélyesáruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. A veszélyesáruügyintéz munkakörében használt magyar és idegen nyelv dokumentumok értelmezése A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli Id tartama: 30 perc (felkészülési id 15 perc, válaszadási id 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Esettanulmány készítése: Veszélyesáru megrendelés fogadása, visszaigazolása, díjszámítás, fuvarozási mód kiválasztása, útvonaltervezés, fuvarokmány kiállítása A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: gyakorlati Id tartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Áruterítés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A kiszállítással, árutovábbítással, átrakással, átadással kapcsolatos feladatok. A feladatok ellátásához kapcsolódó magyar és idegen nyelv dokumentumok értelmezése 25

26 A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli Id tartama: 30 perc (felkészülési id 15 perc, válaszadási id 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Esettanulmány készítése: Fuvarozási mód kiválasztása, útvonaltervezés, fuvarokmány kiállítása, az áruátadás bizonylatainak kezelése A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: gyakorlati Id tartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% 6. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Az anyagbeszerz munkakör követelményei A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az anyagbeszerzés egyes mozzanatainak bemutatása, az anyagbeszerz munkakörében használt magyar és idegen nyelv dokumentumok értelmezése A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli Id tartama: 30 perc (felkészülési id 15 perc, válaszadási id 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Esettanulmány készítése: A beszerzési igények összesítése, a megrendelés és az áruátvétel lebonyolítása A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: gyakorlati Id tartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% 7. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: A Logisztikai ügyintéz speciális feladatai A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vállalati logisztikai rendszer m ködésének alapelvei, alapelemei A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli Id tartama: 30 perc (felkészülési id 15 perc, válaszadási id 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Esettanulmány: teend k a megrendelés fogadásától a pénzügyi rendezés el készítéséig 26

27 A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: gyakorlati Id tartama: 90 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% 8. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az ellátásilánc értelmezése, valamint folyamatainak ismertetése. Partnerkapcsolatok, stratégiai szövetségek, az ellátásilánc-kapcsolatok formái. Esettanulmány alapján egy ellátásilánc bemutatása A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli Id tartama: 45 perc (felkészülési id 30 perc, válaszadási id 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Költségszámítások elvégzése megadott információk alapján A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: írásbeli Id tartama: 60 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Ellátási, elosztási rendszerek jellemzése. Hagyományos és integrált elosztási rendszerek, city-logisztika. A stratégiai partnerkapcsolatok gyakorlata. Er viszonyok, döntési dilemmák. Az ellátásilánc gyakorlati sikertényez i. Az ostorcsapás-eektus A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli Id tartama: 45 perc (felkészülési id 30 perc, válaszadási id 15 perc) A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Készletezési modellek, mechanizmusok, tárolás, raktározás. Raktározási rendszerek A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli Id tartama: 30 perc (felkészülési id 15 perc, válaszadási id 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 30% 2. feladat 20% 3. feladat 35% 4. feladat 15% 27

28 9. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: E-logisztikai feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E- logisztikai feladatok informatikai igénye, információ- átadás, megosztás A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli Id tartama: 30 perc (felkészülési id 15 perc, válaszadási id 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szervezési feladatok az e-logisztikában A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: szóbeli Id tartama: 30 perc (felkészülési id 15 perc, válaszadási id 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Egy szimulált e-logisztikai feladat elvégzése számítógépen A hozzárendelt jellemz vizsgatevékenység: gyakorlati Id tartama: 120 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 30% 2. feladat 30% 3. feladat 40% 28

29 1.4. A képzésre vonatkozó pénzügyi terv A szakképzés m ködésének és fejlesztésének nanszírozásánál az alábbi forrásokkal számolunk: képzési normatíva kutatás-fejlesztési normatíva kutatás-fejlesztés pályázati szakképzési támogatások pályázati és közvetlen a régió piaci tényez i területfejlesztési pályázati Nappali tagozat Tervezett létszám: 20 f államilag nanszírozott + 10 f költségtérítéses Normatíva: 195 eft/f /félév Költségtérítés: 150 eft/f /félév Bevételek (eft) I. félév II. félév III. félév IV. félév 1. év 30 hallgató év 26 hallgató Összes bevétel: Kiadások (eft) I. félév II. félév III. félév IV. félév Személyi kiadások TB + munkaadói járulék Dologi kiadások Fejlesztések Összes kiadás:

30 Levelez tagozat Tervezett létszám: 20 f államilag nanszírozott + 10 f költségtérítéses Normatíva: 97,5 eft/f /félév Költségtérítés: 155 eft/f /félév Bevételek (eft) I. félév II. félév III. félév IV. félév 1. év 30 hallgató év 26 hallgató Összes bevétel: Kiadások (eft) I. félév II. félév III. félév IV. félév Személyi kiadások TB + munkaadói járulék Dologi kiadások Fejlesztések Összes kiadás:

31 1.5. A fels fokú szakképzésben részt vev oktatók szakmai és pedagógiai képesítése, továbbképzésre vonatkozó terv Ssz. Név Beosztás Szakmai képesítés, Továbbképzés pedagógiai képesítés Tény: 2007/08 Terv 1. Dr. Liptai Kálmán f iskolai tanár egyetemi (1986, KLTE), fels oktatásban tanít 20 éve 2. Dr. Ujfaludi László egyetemi tanár egyetemi (1966), fels oktatásban tanít 30 éve 3. Szívós László egyetemi tanársegéd egyetemi (BME), fels oktatásban tanít 5 éve 4. Cseh Attila szakoktató f iskolai (1998, ME), fels oktatásban tanít 2 éve 5. Dr. Kovács Em d f iskolai docens egyetemi (1991, KLTE), fels oktatásban tanít 16 éve 6. Bolyki Ferenc szakoktató f iskolai, fels oktatásban tanít 2 éve 7. Demeter László f iskolai tanársegéd egyetemi (PTE, 2003), fels oktatásban tanít 5 éve 8. Dr. Király Bertalan f iskolai tanár egyetemi (1972, Ungvári Állami Egyetem), fels oktatásban tanít 33 éve 9. Dr. Vida József f iskolai docens egyetemi, fels oktatásban tanít 41 éve 10. Námor Anna f iskolai docens egyetemi (MKKE, 1981.), okleveles könyvvizsgáló (1995.), fels oktatásban tanít 4 éve 11. Busi Lajos középiskolai tanár egyetemi, középiskolában tanít 20 éve, fels oktatásban tanít 2 éve 31 Pedagógiaimódszertani továbbképzés 3 évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés 3 évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés 3 évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés 3 évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés 3 évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés 3 évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés 3 évente

32 Ssz. Név Beosztás Szakmai képesítés, Továbbképzés pedagógiai képesítés Tény: 2007/08 Terv 12. Dr. Román Róbert f iskolai adjunktus egyetemi (ME, 1995), fels oktatásban tanít 8 éve 13. Dr. Tómács Tibor f iskolai docens egyetemi (1989, KLTE), fels oktatásban tanít 19 éve 14. Póta József középiskolai tanár egyetemi (1985, KLTE), középiskolában tanít 7 éve, fels oktatásban tanít 1 éve 15. Radványi Tibor f iskolai adjunktus egyetemi (KLTE), fels oktatásban tanít 15 éve 16. Dr. Olajos Péter f iskolai adjunktus egyetemi (2000, KLTE), egyetemi (2004, ME), fels oktatásban tanít 8 éve 17. Dr. Mang Béla egyetemi docens egyetemi (1976, NME), fels oktatásban tanít 31 éve 18. Novotny Ádám f iskolai tanársegéd 19. Csáfor Hajnalka f iskolai tanársegéd egyetemi (SZTE, 2003.), f iskolai (EKF, 1999.), fels oktatásban tanít 9 éve egyetemi (SZTE, 2001), f iskolai (EKTF Eger, 1998), fels oktatásban tanít 9 éve 20. Dr. Csutorás Csaba f iskolai tanár egyetemi, fels oktatásban tanít 12 éve 21. Dr. Bányainé dr. Tóth Ágota egyetemi docens egyetemi (1993, ME), fels oktatásban tanít 14 éve 22. Vízi Izabella középiskolai tanár egyetemi, középiskolában tanít 22 éve, fels oktatásban tanít 2 éve PhD. hallg. ped. 1 nap PhD. hallg. Pedagógiaimódszertani továbbképzés 3 évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés 3 évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés 3 évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés 3 évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés 3 évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés 3 évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés 3 évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés 3 évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés 3 évente Pedagógiaimódszertani továbbképzés 3 évente 32

33 1.6. A képzési programra vonatkozó feltételek (helyiségek, gyakorlóhelyek, eszközök, szolgáltatások, stb.) A f iskola használatában lév épületek megoszlása funkciók szerint: Funkciók F iskolai oktatási funkció A f iskolai oktatáshoz közvetlenül kapcsolódó funkció A helyiségek Fér hely f Alapterület funkcionális Darabszám (átlagosan) m 2 (átlagosan) megoszlása El adótermek (100 f felett) El adók ( f ig) El adók (31-50 f ig) Szemináriumi terem (30 f ig) Számítógépterem Nyelvi labor Természettudományi labor Együtt: Központi irányítás 1300 Tanszéki adminisztráció, tanári szobák és egyéb tanszéki helyiségek 4208 Könyvtárak Együtt: 7008 A szakképzésben résztvev szervezeti egységek infrastrukturális ellátottsága Tanszék/Egység Oktatói Oktatást segít k Adminisztratív Összesen Gazdaságtudományi Intézet Fizika Tanszék Idegen Nyelvi Képzési Központ Matematikai és Informatikai Intézet

34 Oktatást segít eszközök Megnevezés Darab Számítógép 1136 Nyomtató 257 Videokamera 57 Videomagnó 96 Televízió 146 Filmvetít /lmfelvev 4 Hangtechnikai eszközök 147 Videoprojektor 24 Fénymásoló 56 Írásvetít 110 Diavetít 43 Egyéb 370 Laboratóriumi hálózat, gyakorlóhelyek Tanszékek/Egységek A laboratórium neve F Fizika Tanszék Mechanika 12 Matematikai és Informatikai Intézet Informatikai laborok F iskolai szint alapképzésbe való átvétel A szakképzés befejezése után a végzett hallgatók az Eszterházy Károly F iskolán programtervez informatikus BSc szakon folytathatják tanulmányaikat, és ott a fels fokú szakképzés tanulmányainak egy részét (min. 30, max. 60 kreditet) számukra a f iskola elszámolja, amennyiben a mindenkori felvételi követelményeknek megfelelnek (lásd még a 2.4. és a 2.5. alfejezetet) A kreditbeszámítás Az Eszterházy Károly F iskolán a kreditbeszámítás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelmében a következ képpen zajlik: Nem kell teljesíteni a tantervben el írt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már elsajátította, és ezt hitelt érdeml módon igazolja. A kredittel elismert tanulmányi teljesítményt ha annak el feltétele teljesül bármelyik fels oktatási intézményben folytatott tanulmányok során el kell ismerni, függetlenül attól, hogy milyen fels oktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezték azt. Az elismerés tantárgyi program alapján kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló tantárgyi tartalom összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tantárgyi tartalmak legalább hetvenöt százalékban megegyeznek. A tantárgyi tartalom összevetését az e célra létrehozott kreditátviteli bizottság (a továbbiakban: KB) végzi. A 34

35 KB-nak ki kell kérnie a szakfelel s javaslatát. A korábbi tanulmányok elismerése iránti kérelmet a KB-nak címezve a TIK-en kell benyújtani a TIK által közzétett határid ig. A határid után benyújtott kérelmek elbírálására nincs mód. A határid után benyújtott kérelmeket a TIK nem rzi meg, és nem küldi vissza. A kérelemhez mellékelni kell a korábbi tanulmányokat igazoló leckekönyv teljes és hiteles másolatát, valamint a tanulmányi egységek (tantárgyak, tanegységek) megfelel leírását. A hiányosan benyújtott kérelmeket a TIK hiánypótlásra visszaküldi a kérelmez nek. A kiegészített kérelmek az érvényes határid ig újra benyújthatók. Korábbi tanulmányok elismerése iránti kérelemben a hallgató kérheti a leckekönyvmásolatában dokumentált összes korábbi tanulmányainak elismerését. A korábbi tanulmányok alapján elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantervi követelménynek a kreditértékével, amelyet teljesítettnek min sítenek, a korábban megszerzett osztályzat azonban a tanulmányi teljesítmény elismerésekor nem módosítható. Az alacsonyabb képzési szinten megszerzett azon krediteket, amelyek a magasabb képzési szint követelményeit is kielégítik, el kell ismerni. A fels fokú szakképzésben végzett tanulmányokból alapképzésbe legfeljebb 60 kredit számítható be, függetlenül attól, hogy azok megszerzésére hallgatói vagy tanulói jogviszonyban került sor. 35

36

37 2. A szakképzési program 2.1. A szakképzés alapvet adatai A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi menedzserasszisztens A szakképesítés azonosító száma: Elágazás: Megnevezés: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens Azonosítószám: Hozzárendelt FEOR szám: 1414 Kiadásának éve: 1/2006. (II. 17.) OM A szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó miniszteri rendelet száma: 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet A szakképesítéssel legjellemz bben betölthet munkakör, foglalkozás: A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 1414 Kereskedelmi kisszervezet vezet je (igazgató, elnök, ügyvezet igazgató, menedzser) A szakképesítéssel rokon szakképesítések: A szakképesítéssel rokon szakképesítések Azonosító száma Megnevezése Kereskedelmi ügyintéz Logisztikai ügyintéz 37

38 2.2. Félévekre, ezen belül hetekre bontott óra- és vizsgaterv s.sz. Tantárgy Félév óraszámok, kreditszámok I. II. III. IV. Kontakt Egyéni Összes Kredit Alapozó képzés 1. Kalkulus Fizika Gazdasági és vállalkozási alapismeretek Kereskedelmi ment menedzs Munkavédelem és biztonságtechnika Bevezetés az informatikába Anyagismeret Általános szakmai törzsképzés 8. Pénzügyi alapismeretek Diszkrét matematika Anyagforgalmi menedzsment a rendelést l az értékesítésig Általános géptan M szaki mechanika Számvitel és adózási ismeretek Jogi alapismeretek Táblázatkezelés Pénzügyi döntések Valószín ségszámítás és statisztika SAP ismeretek Adatbázisrendszerek Elektrotechnika Logisztikai informatika I Szállítási logisztika I Vállalati logisztika I Gépelemek

39 25. Marketing és piackutatás Üzleti kommunikáció Min ségbiztosítás Logisztikai informatika II Szállítási logisztika II Vállalati logisztika II Raktározástechnika Munkavégzési technikák Logisztikai menedzsment Szakdolgozat 15 Összes óraszám Heti óraszám Heti elméleti óraszám Heti gyakorlati óraszám Kollokvium Gyakorlati jegy Aláírás Szakmai vizsga Szakmai gyakorlat Összes kontakt óraszám: 1200 Összes kredit:

40 2.3. Tanegység háló Sorszám A tanegység neve tef El feltétel Heti tanóra Kredit 1. Kalkulus K Kalkulus Gy Fizika K Fizika Gy Gazdasági és vállalkozási alapismeretek K Kereskedelmi menedzsment K Munkavédelem és biztonságtechnika Gy Bevezetés az informatikába K Bevezetés az informatikába Gy Anyagismeret Gy Pénzügyi alapismeretek K Diszkrét matematika K Diszkrét matematika Gy Anyagforgalmi menedzsment a rendelést l az értékesítésig Gy 6, Általános géptan Gy M szaki mechanika Gy Számvitel és adózási ismeretek K Számvitel és adózási ismeretek Gy Jogi alapismeretek K Táblázatkezelés Gy Pénzügyi döntések K Valószín ségszámítás és statisztika Gy SAP ismeretek K Adatbázisrendszerek Gy Elektrotechnika K Elektrotechnika Gy Logisztikai informatika I. Gy Szállítási logisztika I. Gy Vállalati logisztika I. Gy Gépelemek K 15,

41 Sorszám A tanegység neve tef El feltétel Heti tanóra Kredit 31. Marketing és piackutatás K Marketing és piackutatás Gy Üzleti kommunikáció Gy Min ségbiztosítás K Logisztikai informatika II. Gy Szállítási logisztika II. Gy Vállalati logisztika II. Gy Raktározástechnika Gy Munkavégzési technikák Gy Logisztikai menedzsment K Szakdolgozat Szakmai gyakorlat I Szakmai gyakorlat II Félévek A tanegységek felvételének optimális rendje I ig II ig III ig + 42 IV ig

42 2.4. A képzésbe való felvétel, más formákból való átvétel rendje A felvétel feltétele: általános érettségi (lásd még az 1.8. alfejezetet) A képzésbe való felvétel követelményei A képzésbe való felvétel követelményei az Eszterházy Károly F iskola felvételi szabályzatának értelmében: A felvételi eljárás a jelentkez kérelmére indul. A kérelmet a) az erre a célra rendszeresített, az OFIK által el állítatott és kereskedelmi forgalomba hozott, kitöltött, postai úton beküldött nyomtatványon, vagy b) az OFIK által m ködtetett informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványt ba) kinyomtatva, aláírva, postai úton beküldve, vagy bb) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) X. fejezetében meghatározott azonosítási eljárás (ügyfélkapu) segítségével hitelesítve elektronikus úton beküldve lehet benyújtani. A szükséges mellékleteket a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a jelentkez választása szerint postai vagy elektronikus úton nyújtja be. A kérelem benyújtásakor a készpénzátutalási megbízás eredeti feladóvevényének vagy a banki átutalás eredeti igazolásának mellékelésével igazolni kell az alapdíj és a kiegészít díj bezetését. A fels oktatási intézménybe szóló felvételi kérelmet az els helyen rangsorolt fels oktatási intézménybe kell benyújtani. A jelentkez egy felvételi eljárásban függetlenül a korábban megszerzett végzettségeit l és szakképzettségeit l több különböz képzési szintre, illetve ugyanazon képzési szinten belül több fels oktatási intézménybe, karra, szakra, képzési helyre, és ezeken belül különböz munkarendre, nanszírozási formára jelentkezhet. Amennyiben a jelentkez az (1) bekezdésben meghatározott lehet séggel élni kíván, a felvételi kérelem benyújtásakor fel kell tüntetnie, hogy a) mely fels oktatási intézményekbe, karokra, illet leg szakokra ha van, mely önálló szakképzettség megszerzését lehet vé tev szakirányra, mely képzési helyre, illetve képzési nyelvre, mely képzési formára, teljes idej (nappali), részid s képzésre (esti, levelez tagozatra) vagy távoktatásra, továbbá milyen nanszírozási formára jelentkezik, és b) milyen sorrendben kéri felvételi jelentkezéseinek elbírálását. (3) A jelentkez az általa meghatározott jelentkezési sorrendet a felvételi eljárás során a felvételi döntés id pontját megel z 14. napig tejred határid n belül írásban vagy elektronikus úton egy alkalommal módosíthatja A képzési id szakra vonatkozó átlagszámítás A TIK félévenként a hallgatók tanulmányi el rehaladásának min ségi mutatójaként tanulmányi átlagot és kreditindexet, a hallgatók tanulmányi ösztöndíjának megállapításához korrigált kreditindexet, a tagozatot vagy intézményt változtató hallgató esetén súlyozott tanulmányi átlagot számít a következ k szerint. a) A tanulmányi átlag az adott félévben megszerzett osztályzatok számtani átlaga. Az átlageredmény kiszámításakor az adott félév összes osztályzatát gyelembe kell venni, kivéve a kijavított elégtelen osztályzatokat. b) A súlyozott tanulmányi átlag számításakor a képzési id alatt teljesített tanegységek kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képzett összeget elosztja a teljesített tanegységek kreditjeinek 42

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 342 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: PR ügyintéző

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 52 342 01 0000

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kereskedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 61 850 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Klímareferens

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre:

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre: ÉPÜLETASZTALOS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Becsüs 3. Szakképesítések

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Vízvezeték és vízkészülék-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSG KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Járműfényező mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Járműfényező mestervizsgára

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 18 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 0013-06 Autó és motorkerékpár forgalmazásának, kölcsönzésének speciális ismeretei A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gazda 3. Szakképesítések

Részletesebben

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pincér 3. Szakképesítések

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNYVKÖTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Könyvkötő 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGIATERMELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kályhás mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kályhás mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kályhás mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kézápoló és műkörömépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kézápoló és műkörömépítő

Részletesebben

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

KŐMŰVES. alapján készült.

KŐMŰVES. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 HELYI TANTERV Vendéglátás idegenforgalom SZAKMACSOPORT Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 ÉRVÉNYES: től 1/ Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben

Részletesebben

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Radiográfus

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 2. számú melléklet a 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelethez Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Részletesebben

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Szerszámkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A szerszámkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Szerszámkészítő mestervizsgára

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Cipőkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A cipőkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A cipőkészítő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0061-06/2 Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés elıírásai.

Részletesebben

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Adóigazgatási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:... 5 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgához szükséges

Részletesebben

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző KSH közlemény a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítés

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

Részletesebben

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30)

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30) PM közlemény a pénzügyminiszter ágazatába tartozó felsőfokú szakképzés keretében oktatott szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv: a.) azonosító adatok. - törzskönyvi nyilvántartási szám: 308823000 - megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. A Motorkerékpár-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A motorkerékpár-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

ÓRÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÓRÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÓRÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Órás mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az Órás mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Órás mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

ORTOPÉDIAI CIPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI CIPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDIAI CIPÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az ortopédiai cipész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az ortopédiai cipész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az ortopédiai cipész

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 15 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kőműves 3. 3.1

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI. I. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára jelentkezés feltételei

FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI. I. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára jelentkezés feltételei FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgához szükséges

Részletesebben

Szociális segítő Szociális asszisztens

Szociális segítő Szociális asszisztens 1 Bács Kiskun megyei Önkormányzat Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Szociális segítő Szociális asszisztens Helyi tanterv A szakképzés azonosító száma

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Informatika alapok OKJ azonosító 01/1.0/1180-06 MC1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Ferenczi Ildikó mérnöktanár Számítógépet

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDII ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. 2. szakképesítés azonosító száma: 51 542 01 0000 00 00 szakképesítés megnevezése: Ortopédiai

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 582 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Épületgépész

Részletesebben

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 726 01 2. A szakképesítés megnevezése: Masszőr 3. Szakképesítések

Részletesebben

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés

Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés Tanterv. augusztus 3. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Idegenforgalmi szakmenedzser megnevezésű elágazás szakmai és vizsgakövetelményei...

Részletesebben

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INSZEMINÁTOR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. Z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 641 01 2. szakképesítés megnevezése: Inszeminátor 3. Szakképesítések

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 54 2 / ÉRVÉNYES: től 2 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési Program Dunaújváros 2008 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneteli Követelmény... 3 Képzési program... 3 Óra és vizsgaterv... 8 Tantárgyprogramok...

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben