KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS"

Átírás

1 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény, valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet, a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet, az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet, az Kórszövettani, szövettani szakasszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet alapján készült. KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit. A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre: Elágazások: Kórszövettani, szövettani szakasszisztens Azonosítószám: Megnevezés: Citológiai szakasszisztens Azonosítószám: Megnevezés: Elektronmikroszkópos szakasszisztens Azonosítószám: Hisztokémiai, immunhisztokémiai Megnevezés: szakasszisztens Hozzárendelt FEOR szám: 3232 Szakképzési évfolyamok száma: 3 1

2 Elmélet aránya: 40 % Gyakorlat aránya: 60 % Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): Időtartama (évben vagy félévben): van 2 év Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető Ha szervezhető, mikor: - 3. A képzés szervezésének feltételei Személyi feltételek Az elméleti és képzést a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 17. -ában szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el. Tárgyi feltételek A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez az alábbiak szükségesek: kommunikációs szaktanterem szaktanterem tanterem gyakorlóterem A szakmai tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez a következők szükségesek: gyakorlóterem szaktanterem számítógép-terem kommunikációs szaktanterem informatika szaktanterem tanterem szövettani laboratórium tanlaboratórium elektronmikroszkópiai laboratórium fotólaboratórium citológiai laboratórium citilógiai laboratórium fotó-laboratórium hisztokémiai laboratórium Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködve megállapodásban rögzített módon gondoskodik a oktatás feltételeiről. A tanulószerződés alapján végzett képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara adott esetben a szakképző iskola bevonásával ellenőrzi. 2

3 Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett képzés feltételeinek ellenőrzésére is. 3

4 4. A tanulók felvételének feltételei A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 5. A szakképesítés, elágazások munkaterülete A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 3232 Szociális ápoló, gondozó A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Elektrokémiai vizsgálatokat végez Metszeteket, keneteket készít, vizsgál Önálló diagnosztikai tevékenységet végez Festő, beágyazó- és egyéb szövettani automatákat kezel Elektronmikroszkópos vizsgálatokat végez Archiválja a vizsgálati eredményeket Szövettani mintákat tárol A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens 6. A képzés célja A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). 4

5 7. A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Informálja a beteget, az orvost, a hozzátartozót Szaknyelven kommunikál Hiteles kommunikációt folytat beteggel, munkatársakkal Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő technikákat alkalmaz Figyelembe veszi a különböző kultúrákat Etikai normák szerint végzi munkáját, tiszteletben tartja a beteg jogait Alkalmazza a dokumentálás különböző fomáit Elektronikus adatbázist kezel, adatokat rögzít, tárol Kommunikáció látás-, hallás-, beszédsérült beteggel, hozzátartozóval Kapcsolattartás, riasztás technikai eszközeit használja Kapcsolatot tart fenn társintézményekkel, civil szervezetekkel Kapcsoltot tart oktatásszervezővel, tanulókkal Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz Fejleszti tudását, továbbképzéseken, kommunikációs tréningen vesz részt Publikál, prezentációt készít Pszichés támogatást nyújt Haldokló beteg és hozzátartozójának pszichés támogatása, rossz hírt közöl, gyászreakciót kezel Hospitalizáció megelőzése a különböző életkorokban Adatvédelmi szabályokat betartja Beteggel kapcsolatos dokumentációt kitölt, kezel Gyógyszerelő és kezelő dokumentációt vezet Leltárt készít Kutatómunkában részt vesz Adatokat gyűjt, kezel Munkájával összefüggő statisztikai adatokat gyűjt Kompetenciáján belül tájékoztatást ad szóban és írásban Minőségügyi dokumentáció kitöltésében jártas, vezeti a betegellátásra vonatkozó dokumentumokat Rehabilitációs tervet készít Idegen nyelvet használ, alapfokon Figyelembe veszi az esélyegyenlőség jogát Önfejlesztő, továbbképzéseken részt vesz Oktatásban részt vesz Beteget oktat Tanulót oktat Vezeti a tanuló oktatását betartva a tanulóra vonatkozó előírásokat Segíti, támogatja a tanuló tevékenységét Szervezési készségével szervezi a tanulók tanulási, tevékenységét Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: 5

6 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Idegen nyelv (angol) B Kommunikáció B Szakmai kommunikáció B Etika B Jog C Informatika B Szociológia B Szociálpszichológia B Személyiségfejlesztés B Általános pszichológia B Gyógypedagógia B Ügyvitel, dokumentáció B Szaknyelv (latin) B Egészségügyi irányítás, szervezés, gazdálkodás B Személyiség-lélektan B Gyermeklélektan B Ápoláspszichológia B Szakmai etika B Pedagógia A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 1. m IT alapismeretek 2 ECDL 2. m Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m Adatbázis-kezelés 2 ECDL 6. m Prezentáció 2 ECDL 7. m Információ és kommunikáció 3 ECDL Képszerkesztés 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Idegennyelvű hallott szöveg megértése 3 Idegennyelvű beszédkészség 4 Idegennyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 4 Jelképek értelmezése 4 Komplex jelzésrendszerek 4 Informatiaki eszközök használata 4 Kommunikációs eszközök használata 4 Riasztás eszközeinek használata Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Önfegyelem Önállóság 6

7 Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Szervező képesség Stressztűrő képesség Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Közérthetőség Hatékony kérdezés készsége Meggyőző készség Adekvát metakommunikáció Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Intenzív munkavégzés Információgyűjtés Kreativitás, ötletgazdagság A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Asepsis - antisepsis, munkavédelem, környezetvédelem A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Műszereket fertőtlenít Eszközöket fertőtlenít Kezet fertőtlenít Bőrt fertőtlenít Felületet fertőtlenít Váladékfelfogó eszközöket fertőtlenít Sterilezéshez előkészít Steril eszközöket használ Betartja a sterilitás szabályait Higiénés szabályokat betart Veszélyes hulladékot kezel Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat betart Megelőzi a fertőzéseket Fertőző betegségek esetén izolál Steril kórteremben aseptikus módon jár el Zsiliprendszerben tevékenykedik Közreműködik a munkahelyi baleset kivizsgálásában és a jegyzőkönyv készítésében Alkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi feltételeit Betartja a munkahelyre vonatkozó általános és speciális előírásokat Anyagtárolást az előírásoknak megfelelően biztosít Alkalmazza a jelző és riasztó berendezéseket Kapcsolatot tart a munkavédelmi érdekképviselet, Munkahelyi Munkavédelmi Bizottság munkatársaival Használja a vészkijáratokat, a mentési és menekülési útvonalakat, a mentési tervet Betartja a munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat Betartja a tűz- és robbanásveszély megelőzésére vonatkozó előírásokat Alkalmazza a tűzoltó készülékek használatára vonatkozó előírásokat 7

8 Alkalmazza az egyéni védőeszközöket Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait Fizikai, kémiai eljárások alkalmazása Higiénés eljárások elvégzése Előírásoknak megfelelő munkavégzés Szakszerű eszközhasználat Biztonságos munkavégzés Biztonságos környezetvédelmi eljárások Balesetek megelőzése Biztoságos munkakörülmények kialakítása Vészkijáratok használatának ismertetése Közlekedési utak biztosítása Mentési és menekülési útvonalak biztonságos használata Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Mikrobiológia B Higiéne B Vegyszerismeret B Biofizika B Biokémia B Immunitástan B Járványtan B Közegészségtan B Munkavédelem B Tűzvédelem B Környezetvédelem B Sterilezés B Fertőtlenítés B Munkavédelmi eszközismeret B Steril munkavégzés szabályai A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 7. m Információ és kommunikáció 2 ECDL 6. m Prezentáció 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Idegennyelvű hallott szöveg megértése 3 Idegennyelvű beszédkészség 4 Idegennyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 4 Jelképek értelmezése 4 Komplex jelzésrendszerek 4 Mennyiségérzet 4 Ápolási eszközök használata 8

9 4 Műszerek használata 4 Beavatkozások eszközeinek használata 4 Munkavédelmi eszközök használata 4 Riasztás eszközeinek használata 4 Tűzvédelmi eszközök használata 4 Hulladék kezelés eszközeinek használata 4 Sterilezés eszközeinek használata 4 Fertőtlenítés eszközeinek használata Személyes kompetenciák: Állóképesség Megbízható Szakszerűség Terhelhetőség Társas kompetenciák: Határozottság Irányíthatóság Konfliktusmegoldó készség Empátiakészség Ösztönző képesség Szervezőkészség Módszerkompetenciák: Módszeres munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság Kontroll (ellenőrzőképesség) Okok feltárása A környezet tisztán tartása Eredményorientáltság A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Első ellátás- elsősegélynyújtás A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Elsődleges sebellátást végez Vérzést csillapít Törött testrészt rögzít Ficamot, rándulást elsődlegesen ellát Hőhatás okozta sérüléseket ellát Megfelelő pozicionálást végez Görcsölő beteget elsődlegesen ellát Mérgezettet elsődlegesen ellát Elektromos balesetek sérültjét elsődlegesen ellát Légutat szabaddá tesz BLS-t végez (gyereknél is) Fulladásos balesetek elsődleges ellátása Felismeri a sokk tüneteit Tudatállapotot megfigyel 9

10 Életjeleket megállapít Biztosítja a baleseti helyszínt Mentőt hív Kötözéseket alkalmaz A sérült állapotát felméri A sérült ellátása során a műfogásokat alkalmazza Az ALS-ben részt vesz Megóvja a sérültet a további sérüléstől Sokktalanításban részt vesz Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Sebészet B Oxyológia B Reanimatológia B Tünettan B Traumatológia B Belgyógyászat B Szülészet-nőgyógyászat A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértés 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi beszédkészség 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Idegennyelvű hallott szöveg megértése 3 Idegennyelvű beszédkészség 4 Idegennyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 4 Jelképek értelmezése 4 Komplex jelzésrendszerek 4 Elemi számolási készség 4 Mennyiségérzet 4 Térérzékelés 4 Légútbiztosítás eszközeinek használata 4 Műszerek használata 4 Beavatkozások eszközeinek használata 4 Monitorozás eszközeinek használata 4 Riasztás eszközeinek használata 4 Újraélesztés eszközeinek használata 4 Mentőláda eszközeinek használata 4 Készenléti táska eszközei Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Döntésképesség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 10

11 Kézügyesség Stressztűrő képesség Erős fizikum Társas kompetenciák: Határozottság Irányítási készség Közérthetőség Segítőkészség Hatékony kérdezés készsége Adekvát metakommunikáció Módszerkompetenciák: Nyitott hozzáállás Körültekintés, elővigyázatosság Figyelem-összpontosítás Intenzív munkavégzés Helyzetfelismerés Értékelési képesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Egészségmegőrzés-egészségfejlesztés-egészségnevelés asszisztenseknek A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Az egészséges életmódnak megfelelő napirend összeállítása Korszerű táplálkozáshoz szükséges étrend összeállítása A ruházat, munkaruházat tisztántartása A normál testtömeg kiszámítása Választható és ajánlott testedzés programok A testi higiéné biztosítása, szexuálhigiéné A higiénés kézmosás Kozmetikumok alkalmazása A zsíros és száraz bőr ápolása, gondozása Stresszhelyzetek kezelése Konfliktushelyzetek megoldása A fizikai erőnlét, különösen az állóképesség megszerzése, megtartása Pszichés egyensúly fenntartása Társas kapcsolatok kialakítása Családtervezés Mentális egészség fenntartása Életminőség fenntartása Diabetes és szövődményeinek megelőzése A túlsúly és elhízás megelőzése A szív és keringési rendszer betegségeinek megelőzése Daganatos betegségek megelőzése Légzőszervi betegségek megelőzése Hallás- és látáskárosodás megelőzése Nemi úton terjedő betegségek és azok megelőzése Drog- és alkoholfüggőség megelőzése 11

12 Allergiás reakciók felismerése Szűrővizsgálatokon való részvétel Prevencióvédőoltások tudatos igénybevétele Egészségkárosító környezeti hatások csökkentése Egészségtudatos életvitel, életminőség Betegségek megelőzése Betegségek korai felismerése A betegségek rizikófaktorainak elkerülése Betegség esetén gyors felépülés, rehabilitáció Káros szenvedélyek elkerülése Munkahelyi ártalmak megelőzése Biztonságos munkakörülmények kialakítása Egészséges környezet fenntartása Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Az egészség, betegség, fogyatékosság C A személyi és környezeti higiénia fogalma, kapcsolata C A környezeti tényezők hatása az ember egészségére C A környezetvédelem prioritásai C A környezetszennyezés formái és hatásai az egészségre C Az egészségkultúra C Magyarország lakosságának egészségmutatói C Az egészségfejlesztés alapelvei C Egészségvédő-betegségmegelőző célprogramok C Az egészségnevelés korszerű módszerei C Egészségfejlesztés és egészségnevelés a családban C Egészségfejlesztés és egészségnevelés az iskolában C Egészségfejlesztés és egészségnevelés a munkahelyen C Asszertív kommunikáció C Önbecsülés-önértékelés C Telefonos lelkisegélyszolgálatok szerepe, elérhetősége C A családon belüli erőszakról - Hová fordulhatsz? C Energiaegyensúly ismerete és napi használata C A jó közérzet, azaz az egészség tudnivalói C Az egyénnek megfelelő testtömegindex C A sportközösségben való sportolás többszörös előnye C A fizikai erőnlét, különösen az állóképesség megszerzése, megtartása C Egészségbarát munkahely ismérvei C Energiaegyensúly kalóriái az iskolai és a munkahelyi étlapokon C A túlélés tudománya (általában) C Probléma-, stressz kezelés C Az egészséges táplálkozás elméleti alapjai C Energiaegyensúly a mindennapokban C Energiaszükséglet kiszámítása C Balesetmegelőzés (pl. közlekedési, otthoni) C Mentálhigiéné C Munkavédelem 12

13 C C C Balesetelhárítás Dietetika Pedagógia, oktatás, módszertani ismeretek A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 7. m Információ és kommunikáció 3 Köznyelvi beszédkészség 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Jelképek értelmezése 3 Oktatás eszközeinek használata Személyes kompetenciák: Stressztűrőképesség Külső megjelenés Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Meggyőző képesség Határozottság Társas kompetenciák: Együttműködő képesség Konfliktusmegoldó készség Közérthetőség Rendszerező képesség Kreativítás, ötletgazdagság Empatikus készség Módszerkompetenciák: Problémaelemzés Problémamegoldás Nyitott hozzáállás Módszeres munkavégzés Áttekintő képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Analitika A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Szövettani mintát előkészít Fixáló és egyéb oldatokat készít Elektrokémiai méréseket végez Elektrokémiai elválasztási technikákat alkalmaz A vizsgálati anyagot rögzíti és azt ellenőrzi Anyagot kivág, indít Víztelenít Beágyaz Metszetet készít Kenetet készít Metszeteket készít, fest 13

14 Metszeteket lefed Keneteket fest Speciális festéseket és immunhisztokémiai reakciókat végez Méréstechnikai műveleteket végez Festőautomatát, beágyazó és egyéb szövettani automatát előkészít, használ Demonstrációs anyagot készít Különféle mikroszkópokat alkalmaz Molekuláris patológiai eljárásokat végez Mikrohullámú technikát használ Hagyományos archiváláshoz felvételeket előhív, fixál, nagyít Archiváláshoz digitális felvételeket készít Számítógépen archivál Ajánlott értékelő nomenklatúrát alkalmaz Automatákat, eszközöket felhasználói szinten karbantartja Képi demonstrációs anyagot készít Szövettani mintákat tárol Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Anatómia B Kórélettan B Sejtbiológia B Normál szövettan A Kórszövettan A Hisztopatológia A Szövettani laboratóriumi műszer és méréstechnika A Hisztotechnikai alapismeretek C Elektronmikroszkópiai alapismeretek B Fixáló és egyéb oldatok készítése A Víztelenítés, beágyazások menete A Szövettani laboratóriumi alapműveletek A Hisztotechnika C Elektronmikroszkópia B Alkalmazott általános és szervetlen kémia B Speciális szerveskémia B Biokémia A Patobiokémia A Immunológia B Mikrobiológia A Immunhisztokémia A Kvantitatív és molekuláris eljárások A Anyagok jelzése, indítása A Speciális beágyazások A Kriosztát kezelése A Metszetek készítése A Mikrotomok kezelése A Metszetek kezelése A Mikroszkópok kezelése, használata 14

15 B B B A A A A A B C A Beágyazó automaták kezelése Festőautomaták használata Egyéb eszközhasználat Festési eljárások Élettanilag fontos szerves anyagok kimutatása Élettanilag fontos szervetlen anyagok kimutatása Enzimreakciók kivitelezése Hisztokémiai blokkolási eljárások Szakmai latin nyelv Szakmai angol nyelv Szakmai etika A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Információforrások kezelése 4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 3 Jelképek értelmezése 5 Elemi számolási készség 5 Mennyiségérzék 4 Tájékozódás 5 Térérzékelés 5 Mikrotom 5 Kriosztát 5 Beágyazó automata 5 Festőautomata 5 Speciális mikroszkópok Egyéb laboratóriumi berendezések és eszközök: pl. ph - mérő készülék, fotométerek 5 stb. Személyes kompetenciák: Elhivatottság, elkötelezettség Felelősségtudat Megbízhatóság Pontosság Precizitás 15

16 Látás Kézügyesség Szaglás Szervezőkészség Társas kompetenciák: Határozottság Irányíthatóság Prezentációs készség Fogalmazó készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Kontroll (ellenőrző képesség) Körültekintés, elővigyázatosság A környezet tisztán tartása Módszeres munkavégzés Figyelem-összpontosítás Rendszerező képesség Nyitott hozzáállás Értékelési képesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Szövettani minőségbiztosítás A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Ismeri és alkalmazza a munkahely szervezeti és működési szabályzatát, valamint a minőségbiztosítási kézikönyvet Figyelembe veszi a pre- és posztanalitikai hibalehetőségeket A munkafolyamat során belső minőségellenőrzést végez Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Minőségbiztosítás, dokumentálás A Biostatisztika A Minőségügy és minőségbiztosítás A Archiválás és dokumentáció A Szakmai gyakorlatok B Szakmai latin nyelv C Szakmai angol nyelv A szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 16

17 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Információforrások kezelése 5 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 5 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 5 Jelképek értelmezése 5 Mikrotom használata 5 Kriosztát kezelése 5 Beágyazó automata kezelése 5 Festőautomata használata 5 Speciális mikroszkópok használata Egyéb laboratóriumi berendezések és eszközök: pl. ph - mérő készülék, fotométerek 5 stb. Személyes kompetenciák: Elhivatottság, elkötelezettség Felelősségtudat Megbízhatóság Precizitás Szervezőkészség Társas kompetenciák: Irányíthatóság Prezentációs készség Fogalmazó készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Kontroll (ellenőrző képesség) Módszeres munkavégzés Rendszerező képesség Tervezés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Citotechnológia A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Fénymikroszkópot citológiai diagnosztikára használ Különféle mikroszkópokat használ Centrifugát, mérleget használ Citofotométert és képanalizálókat használ Citológiai festőautomatát, fedőautomatát használ Liquid-base-technikát használ Citológiai festékoldatokat, fixáló oldatokat készít Citológiai festéseket végez 17

18 Sejtblokktechnikát alkalmaz Citológiai adminisztratív feladatokat végez Számítógépes adatrögzítést végez Citológiai statisztikai adatgyűjtést végez, adatokat rendszerez Betegkövetési vizsgálatokat végez Elvégzi a citológiai archiválás feladatait Előkészíti az aspirációs citológiai rendelés eszközeit Elvégzi az aspirációs citológiai rendelés asszisztensi feladatait A munka-és környezetvédelmi, biztonságtechnikai orvos-etikai szabályokat betartja Felismeri a műszerek, eszközök hibáit Felismeri a kenetkészítés, fixálás, festés során fellépő hibákat, majd javítja azokat (vagy javaslatot tesz) Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: D Optikai alapismeretek B Mikroszkóp lencsehibái, mikroszkóphibák felismerése Digitális képanalizáló módszerek, citofotométer használata a citológiai C diagnosztikában C Egyéb mikroszkópfajták citodiagnosztikai használata C Citológiai laboratóriumi munka eszközei, készülékei, feltételei C Citológiai oldatok készítése, mérések, laboratóriumi alapműveletek A Citológiai fixálás kémiai alapjai, fixálószerek, fixálószer készítése A Citológia festések kémiai alapjai, festékkészítés, festés C Immuncitokémiai vizsgálatok B Anyagvételi technika, kenetkészítés, liquid-base technika A citológiai laboratórium dokumentációs műveletei (nyilvántarás, betegkövetés, A archiválás) A Citológiai laboratóriumi technika A Anyagátvétel, kenetkészítés, adminisztráció A Fixálás, festés, fedés A Mérés, mérlegek használata A Oldatkészítés B Betegkövetési vizsgálatok végzése B Különféle mikroszkópok használata A Automata berendezések használata A Aspirációs citológiai rendelés asszisztensi feladatainak ellátása A Citocentrifuga használata B Citofotométer, képanalizálók használata B Sejtblokktechnika alkalmazása A Archiválási feladatok végzése A Számítógépes adatnyilvántartó programok használata A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 4 Köznyelvi beszédkészség 18

19 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Fénymikroszkóp használata 3 Speciális mikroszkópok használata 5 Festőautomata használata 5 Fedőautomata használata Egyéb laboratóriumi berendezések és eszközök: pl. ph - mérő készülék fotométerek, 4 stb. 4 Citofotométer használata 4 Digitális képanalizálók használata Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Önállóság Türelem Szorgalom, igyekezet Társas kompetenciák: Kapcsolatfenntartó készség Kapcsolatteremtő készség Irányíthatóság Irányítási készség Tömör fogalmazás készsége Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Rendszerező képesség Következtetési képesség Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem-összpontosítás A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Nőgyógyászati citodiagnosztika A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Önálló diagnosztikai tevékenységet végez Elvégzi a nőgyógyászati kenetek mikroszkópos szűrővizsgálatát A méhnyakról, hüvelyből vett sejtmintában az összes ott előforduló sejttípust felismeri (hámsejtek, leukocyták stb.) A sejtmintában (kenetben) biztonsággal elkülöníti a malignitásranegatív és nemnegatív sejteket A méhnyakról, hüvelyből vett sejtmintákat (citológiai kenetet) értékeli, diagnosztizálja A citológiai vizsgálat során figyelembe veszi a koploszkópos diagnózisokat Megállapítja a kenet értékelhetőségét Minősíti a kenetet: negatív, kóros, egyéb elváltozás 19

20 Diagnosztizálja a kenetekben előforduló reaktív és reparatív elváltozásokat Megállapítja a kenetben előforduló hormonállapotokat, a normális citológiai kép fiziológiás variánsait Kérésre hormoncitológiai vizsgálatot végez Megállapítja a kenet fiziológiás mikrobiológiáját Diagnosztizálja a kenetekben előforduló kórokozókat (Trichomonas v., Candida a., Gardnerella v. stb.) Indokolt esetben javaslatot tesz kezelésre, ismétlésre Felismeri a méhnyak egyéb benignus elváltozásait (hyperplasia, follicularis cervicitis stb.), szakorvossal konzultál Elkészíti a mindenkor használatos citológiai leletet A malignitásra negatív citológiai leletet önállóan kiadja, tartalmának valódiságát aláírásával igazolja Citológiai leletező rendszereket (Papanicolaou, Müncheni nómenklatúra, Bethesda) használ A kóros laphámsejteket értékeli, diagnosztizálja Felismeri a méhnyakban és a hüvelyben előforduló rákmegelőző állapotokat, megkülönbözteti a súlyossági fokokat (enyhe, középsúlyos, súlyos) Felismeri az in situ méhnyakrák citológiai jeleit Felismeri és diagnosztizálja a HPV okozta sejtelváltozásokat Felismeri a méhnyak és a hüvely laphámrákját, megkülönbözteti annak típusait (elszarusodó, el nem szarusodó, adenosquqmosus carcinoma) A méhnyakban és a hüvelyben előforduló kóros hámelváltozások differenciáldiagnosztikáját alkalmazza Ismeri és a citológiai diagnózis megállapításakor használja a szövettani terminológiákat (Dysplasia, CIN, SIL) Felismeri a sugár- és kemoterápiás hatások okozta benignus elváltozásokat és a kiújuló kóros hámelváltozások citológiai jeleit laphám, mirigyhám esetén is A nemnegatív és kóros keneteket a vezető asszisztensnek bemutatja Az ép sejtektől eltérő összes sejtelváltozást minden esetben szakorvossal konzultálja A kóros mirigyhámsejteket értékeli, diagnosztizálja Felismeri a méhnyak mirigyhámjából származó jóindulatú sejtelváltozásokat Felismeri és diagnosztizálja a cervixből származó rosszindulatúságra gyanús, illetve rosszindulatú mirigyhámsejt elváltozásokat Felismeri az endometriumból származó benignus sejteket (pl. exodus) Felismeri az endometriumból származó rosszindulatúságra gyanús, rosszindulatúságot mutató sejteket, vagy az erre utaló sejtkép jellegzetességeit (indirekt malignitás jeleit) Felismeri és diagnosztizálja az egyéb szervek uterusba, cervixbe, hüvelybe áttétet képző daganatait A látott sejtelváltozásokat szakorvossal konzultálja, a megbeszélés után elkészíti a citológiai leletet (TBS 2001 szerint) Minőségellenőrzési és minőségbiztosítási technikákat alkalmaz (pl. kenetújravizsgálat, szakmai vizsga stb.) Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Emelt szintű sejtbiológia 20

21 B A A A A A A A A A A A A A A A Daganatbiológia, daganatpatológia Onkológiai alapismertek Cervix citodiagnosztika Nőgyógyászati anatómia, funkcionális anatómia, szövettan A női genitáliák normális citológiája Jóindulatú kórfolyamatok citológiája Rákmegelőző állapotok citológiája A méhnyakrák citodiagnosztikája Gyakorlati kenetvizsgálat Felismeri a rákmegelőző állapotokat Megállapítja a rákmegelőző állapotok súlyossági fokozatait Felismeri a kenetben jelen lévő rosszindulatúságot mutató sejteket Megkülönbözteti a laphám és mirigyhám elváltozásokat Felismeri más szervek hüvelybe, méhnyakba áttétet képző daganatos sejtjeit Citológiai lelet készítése Minőségellenőrző kenetvizsgálat A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Fénymikroszkóp használata 3 Speciális mikroszkópok használata 5 Festőautomata használata 5 Fedőautomata használata Egyéb laboratóriumi berendezések és eszközök: pl. ph - mérő készülék, analitikai 4 mérleg 4 Citofotométer alkalmazása 4 Digitális képanalizálók alkalmazása Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Pontosság Megbízhatóság Elhivatottság, elkötelezettség Döntésképesség Társas kompetenciák: Empatikus készség Irányítási készség Kommunikációs rugalmasság Közérthetőség Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Ismeretek helyén való alkalmazása Értékelés 21

22 Gyakorlatias feladatértelmezés Körültekintés, elővigyázatosság Figyelem-összpontosítás A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Egyéb citológiai vizsgálatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Feldolgozza a tüdőcitológiai vizsgálati anyagot Elvégzi a tüdőcitológiai kenet előszűrő vizsgálatát Felismeri a tüdőcitológiai kenetben előforduló benignus elváltozásokat Felismeri a tüdőcitológiai kenetben előforduló rosszindulatúságra gyanús vagy rosszindulatúságot mutató elváltozásokat Az orvos külön megbízása alapján negatív leletet kiad (tüdőcitológiai) A citológiai laboratórium szabályainak megfelelően szakorvossal konzultál Az egyéb szervekből származó citológiai anyagot különféle technikákkal feldolgozza, speciális fixálási és festési technikákat alkalmaz (egyéb exfoliatív és aspiratios citológia) A munka- és környezetvédelmi, biztonságtechnikai és orvos-etikai szabályokat betartja Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: B Légutak anatómiája, szövettana, jó és rosszindulatú daganatok A Kenetkészítés, fixálás, festési eljárások B Légutak citodiagnosztikája A Anyagvétel, indikációk, citológiai feldolgozás B Citológiai diagnosztika B Vizeleti rendszer anatómiája, szövettana B A vizelet citológiai vizsgálatok indikációi, anyagfeldolgozás, citodiagnosztika C Gyomorcitológiai vizsgálatok indikációi, citodiagnosztika B Szájüreg anatómiája, szövettana, citológiai vizsgálatok jelentősége, citodiagnosztika B Emlő anatómiája, szövettana, jó és rosszindulatú elváltozásai B Anyagvétel, kenetkészítés, citodiagnosztika B Pajzsmirigy anatómiája, szövettana, citodiagnosztikája B Nyálmirigy anatómiája, szövettana, citodiagnosztikája B Testüregek anatómiája, szövettana, jó és rosszindulatú daganatai B Anyagvételi módszerek, kenetkészítés, citológiai dignosztika B Nyirokcsomók citodiagnosztikája B Prosztata citodiagnosztikája B Liquor-citológia indikációk, jelentőségük B Egyéb lehetőségek az aspirációs citológiai diagnosztikában A Orvosi etika a citológiai gyakorlatban A Aspirációs citológiai rendelésen asszisztensi feladatok ellátása A Anyagfeldolgozás B Tüdőcitológiai kenetek vizsgálata A szint megjelölésével a szakmai készségek: 22

23 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek 5 Fénymikroszkóp használata 3 Speciális mikroszkópok használata 5 Festőautomata használata 5 Fedőautomata használata Egyéb laboratóriumi berendezések és eszközök: pl. ph - mérő készülék, fotométerek, 4 stb. 4 Citofotométer alkalmazása 4 Digitális képanalizálók alkalmazása 4 Citocentrifuga alkalmazása Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Megbízhatóság Elhivatottság, elkötelezettség Precizitás Türelem Fejlődőképesség, önfejlesztés Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Empatikus készség Segítőkészség Irányíthatóság Tömör fogalmazás készsége Módszerkompetenciák: Tervezés Értékelés Módszeres munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság Figyelem-összpontosítás A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Elektronmikroszkópos anyagelőkészítés, fixálás, beágyazás, metszés és festés A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Elkészíti a pufferoldatokat Ellenőrzi az oldatok ph-ját Elkészíti a fixálót Sztereomikroszkóp segítségével kivágja a megfelelő nagyságú blokkokat Megjelöli az anyagokat Az adatokat rögzíti a munkanaplóban Az anyagot a beágyazásig megfelelően tárolja 23

24 Elkészíti az utófixáló oldatot Megfelelő körülmények között és ideig elvégzi az utófixálást Vízteleníti az anyagot Ha szükséges intermedier oldatot használ Elkészíti a beágyazószert Előkészíti a beágyazáshoz szükséges eszközöket, és jelöli azokat A blokkokat a beágyazószerbe helyezi Ha szükséges sztereomikroszkópos kontroll mellett orientálja a blokkokat Polymerizálásra a megfelelő környezetbe (hűtőszekrény) helyezi az anyagokat A blokkokat előkészíti a metszetkészítéshez Sztereomikroszkóp segítségével kialakítja a metszendő felületet Előkészíti és beállítja az ultramikrotomot Elkészíti a félvékony metszetek festéséhez szükséges festékoldatokat Az ultramikrotommal félvékony metszeteket készít Megfesti a félvékony metszeteket Előkészíti a blokkokat az ultravékony metszetek készítéséhez Sztereomikroszkóp segítségével, félvékony metszetek ellenőrzése mellett kiválasztja a blokkból az ultravékony metszet céljára kijelölt területet Kialakítja a blokkokat az ultravékony metszetkészítéshez Elkészíti a megfelelő vastagságú ultravékony metszeteket A metszeteket mikrostályra (grid) helyezi Megfesti az ultravékony metszeteket A megfestett metszeteket a megfelelő körülmények között tárolja Festetlen félvékony metszetek készít Kioldja a beágyazószert a félvékony metszetből Elvégzi a kívánt speciális festést (PAS, Jones stb.) Előkészíti az oldatokat és eszközöket a hordozóhártya készítéséhez Elkészíti a hordozóhártyát A mikrostályokat bevonja a hordozóhártyával A kész hártyákat a megfelelő körülmények között tárolja Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Alkalmazott általános és szervetlen kémia A Anatómia A Anyagok jelzése, indítása A Archiválás és dokumentálás A Beágyazó automaták kezelése B Biokémia A Biostatisztika B Egyéb eszközhasználat C Elektronmikroszkópiai alapismeretek A Élettani szerves anyagok kimutatása A Élettanilag fontos szervetlen anyagok kimutatása A Enzimreakciók kivitelezése A Festési eljárások A Festőautomaták használata A Fixáló és egyéb oldatok készítése 24

25 A A A A A B A A A A A A A B A A A A A A A A C A B A A A A Hisztokémiai blokkolási eljárások Hisztopatológia Hisztotechnikai alapismeretek Immunhisztokémia Immunológia Jogi és vállalkozási alapismeretek Kórélettan Kórszövettan Környezetvédelem és biztonságtechnika Kriosztát kezelése Kvantitatív és molekuláris eljárások Metszetek készítése Metszetek kezelése Mikrobiológia Mikroszkópok kezelése, használata Mikrotomok kezelése Minőségügy és minőségbiztosítás Normál szövettan Patobiokémia Sejtbiológia Speciális beágyazások Speciális szerves kémia Szakmai angol nyelv Szakmai etika Szakmai orvosi latin nyelv Szövettani laboratóriumi alapműveletek Szövettani laboratóriumi műszer és méréstechnika Tűz- és munkavédelm Víztelenítés, beágyazások menete A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Elemi számolási készség 3 Idegen nyelvű beszédkészség 3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 2 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 2 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 3 Telefonálás idegen nyelven Személyes kompetenciák: Elhivatottság, elkötelezettség Felelősségtudat Kézügyesség Látás Megbízhatóság 25

26 Precízitás Stabil kéztartás Térlátás Türelem Tájékozódás Térérzékelés Társas kompetenciák: Határozottság Segítőkészség Kompromisszumkészség Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Áttekintő képesség Figyelem-összpontosítás Hibakeresés Körültekintés, elővigyázatosság Módszeres munkavégzés Új ötletek, megoldások kipróbálása A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Speciális elektronmikroszkópos feladatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Előkészíti az anyagokat az üvegkés készítéséhez Elkészíti a megfelelő üvegkéseket Az elkészített üvegkéseket a megfelelő körülmények között tárolja Fénymikroszkópos metszet alaján kiválasztja a kivágandó területet a paraffinos blokkból Sztereomikroszkóp segítségével a paraffinos blokkból kivágja a vizsgálandó területet A kivágott blokkot deparaffinálja Kialakítja a megfelelő méretű blokkokat Az agyagot rehidrálja Elvégzi az utófixálást és a szokásos módon a beágyazást Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: C Elektronmikroszkópiai alapismeretek A Alkalmazott általános és szervetlen kémia A Speciális szerveskémia A Kvantitatív és molekuláris eljárások alapismerete A Biostatisztika A Minőségügy és minőségbiztosítás A Archiválás és dokumentáció A Fixáló és egyéb oldatok készítése A Anyagok jelzése, indítása 26

27 A A A A A A A A A B A A A A A Víztelenítés, beágyazások menete Speciális beágyazások Kriosztát kezelése Mikrotomok kezelése Metszetek készítése Metszetek kezelése Mikroszkópok kezelése, használata Beágyazó automaták kezelése Festőautomaták használata Egyéb eszközhasználat Festési eljárások Élettani szerves anyagok kimutatása Élettanilag fontos szervetlen anyagok kimutatása Enzimreakciók kivitelezése Hisztokémiai blokkolási eljárások A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 2 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 3 Idegen nyelvű beszédkészség 3 Telefonálás idegen nyelven 3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 4 Elemi számolási készség 4 Tájékozódás 4 Térérzékelés 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek Személyes kompetenciák: Látás Térlátás Kézügyesség Stabil kéztartás Precízitás Felelősségtudat Megbízhatóság Társas kompetenciák: Határozottság Segítőkészség Kompromisszumkészség Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Új ötletek, megoldások kipróbálása Problémaelemzés, feltárás 27

28 Módszeres munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság Figyelem-összpontosítás A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Elektronmikroszkópos műszerismeret és fényképezés A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: A mikrostélyt (grid) behelyezi az elektronmikroszkópba Elvégzi a mikroszkóp belállítását, élesítését (fókuszálás) Felvételeket készít Elkészíti az előhívó és fixáló oldatokat A filmeket előhívja, fixálja és szárítja Papírképeket készít A felvételeket archiválja és az adatokat számítógépen rögzíti Előkészíti a vizsgálandó anyagot a pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálathoz Az anyagot vízteleníti, majd felszínét bevonja A preparátumot a megfelelő tartóra rögzíti Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Szövettani laboratóriumi műszer és méréstechnika A Hisztotechnika C Elektronmikroszkópiai alapismeretek A Kvantitatív és molekuláris eljárások alapismerete A Kriosztát kezelése A Mikrotomok kezelése A Metszetek készítése A Metszetek kezelése B Műszerhasználat A Mikroszkópok kezelése, használata A Beágyazó automaták kezelése A Festőautomaták használata B Egyéb eszközhasználat B Anyagkimutatás A Festési eljárások A Élettani szerves anyagok kimutatása A Élettanilag fontos szervetlen anyagok kimutatása A Enzimreakciók kivitelezése A Hisztokémiai blokkolási eljárások A szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 Szakmai nyelvű beszédkészség 2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 2 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 28

29 3 Idegen nyelvű beszédkészség 3 Telefonálás idegen nyelven 3 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 4 Elemi számolási készség 4 Tájékozódás 4 Térérzékelés 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek Személyes kompetenciák: Stabil kéztartás Pontosság Elhivatottság, elkötelezettség Felelősségtudat Megbízhatóság Társas kompetenciák: Határozottság Segítőkészség Kompromisszumkészség Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Módszeres munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság Figyelem-összpontosítás A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Hisztokémiai előkészítés A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Elvégzi a szövettani technika főbb lépéseit Speciális fixáló oldatokat készít és használ Paraffinos és más különleges beágyazásokat készít Paraffinos, kriosztátos metszetet készít Fagyasztott metszetet készít Dekalcinál Vértelenít Anorganikus anyagokat, ionokat mutat ki (pl. Fe-ion, Berlini-kék reakció) Kötő- és idegszöveti rostokat mutat ki (pl. Picrosirius festés) Szénhidrátokat mutat ki (pl. PAS) Pigmenteket mutat ki Amyloidot mutat ki Kongó vörössel Zichl Nielsen, Gram festéseket végez baktériumok, gombák kimutatására Fehérjék kimutatását végzi Enzimhisztokémiai vizsgálatokat végez Speciális hisztokémiai reakciókat végez Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: 29

30 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Preparátumok mikroszkópos vizsgálata A Sejtmag és nukleinsav tartalmú szövetelemek kimutatása A Pigmentek kimutatása A Kálciumvegyületek kimutatása A Baktériumok és gombák kimutatása A Zsírok és lipoidok kimutatása A Szénhidrátok és mukopoliszacharidok kimutatása A Rost és membrán kimutatások A Szövet kimutatások A Enzimaktivitások hisztokémiai vizsgálata A Idegsejt és fibrillum vizsgálatok A Amiloid kimutatása A Emeltszintű hisztokémia és hisztotechnika A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Elemi számolási készség 5 Komplex eszközhasználati képességek, készségek 5 Mikrotom használata 5 Kriosztát kezelése 5 Beágyazó automata használata 5 Festőautomata használata 5 Speciális mikroszkópok használata 5 Egyéb laboratóriumi berendezések és eszközök: ph - mérő készülék, fotométerek stb. Személyes kompetenciák: Elhivatottság, elkötelezettség Felelősségtudat Precizitás Látás Kézügyesség Társas kompetenciák: Határozottság Kapcsolatteremtő készség Konfliktusmegoldó készség Irányíthatóság Prezentációs készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása A környezet tisztán tartása Módszeres munkavégzés Rendszerező képesség 30

31 Logikus gondolkodás A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Festési eljárások A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Magfestést végez Metakromáziás festést végez Háttérfestést alkalmaz immunhisztokémiai reakcióknál Különleges festési eljárásokat alkalmaz Speciális festést végez polarizációs és fluoreszcens mikroszkópos eljárásokhoz Háttér festődést kiküszöböl Blokkolási technikákat alkalmaz Ezüstözési technikákat kivitelez Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Emelt szintű immunhisztokémia A Emelt szintű hisztokémia és hisztotechnika A Kontúrfestések A Preparátumok mikroszkópos vizsgálata A Sejtmag és nukleinsav tartalmú szövetelemek kimutatása A Pigmentek kimutatása A Kálciumvegyületek kimutatása A Baktériumok és gombák kimutatása A Zsírok és lipoidok kimutatása A Szénhidrátok és mukopoliszacharidok kimutatása A Rost és membrán kimutatások A Szövet kimutatások A Idegsejt és fibrillum vizsgálatok A Amiloid kimutatása A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Elemi számolási készség 5 Mennyiségérzék 4 Tájékozódás 5 Térérzékelés 5 Mikrotom használata 5 Kriosztát kezelése 5 Beágyazó automata használata 5 Festőautomata használata 5 Speciális mikroszkópok használata 5 Egyéb laboratóriumi berendezések és eszközök: ph - mérő készülék, fotométerek stb. 31

32 Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Pontosság Döntésképesség Kézügyesség Társas kompetenciák: Határozottság Kapcsolatteremtő készség Irányíthatóság Prezentációs készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem-összpontosítás Rendszerező képesség Értékelés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Immunhisztokémia és egyéb eljárások A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Direkt immunhisztokémiai vizsgálatokat végez Indirekt immunhisztokémiai reakciókat végez Géntechnikai eljárásokat alkalmaz (hibridizáció, blotting, PCR) Kvantitatív és molekuláris pathológiai eljárásokat alkalmaz (pl. nukleinsavak kimutatása, in situ PCR) Speciális mikroszkópokat (pl. fluoreszcens, polarizációs, fáziskontraszt) kezel Antigénfeltárásra speciális technikákat (pl. mikrohullámú) alkalmaz Autoradiográfiás vizsgálatokat végez Topo-optikai reakciókat végez Ploriferációs markert mutat ki Pozitív vagy negatív kontrollt készít Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: A Emelt szintű sejtbiológia A Kvantitativ és molekuláris diagnosztika A Emelt szintű immunhisztokémia A Emelt szintű hisztokémia és hisztotechnika A Mintaelőkészítés immunhisztokémiához A Immunhisztokémiában alkalmazott fixálások A Antigénfeltárás A Blokkolási eljárások az antitestek nemspecifikus kötődésének megakadályozására A Mono- és poliklonális antitestek alkalmazása 32

33 A A A A A A A A Immun-enzim technikák Avidin- biotin kötődésen alapuló immuntechnikák Fluoreszcens immuntechnikák Protein A immuntechnikák Preembedding technikák Kontrollreakciók Kontúrfestések Preparátumok mikroszkópos vizsgálata A szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Köznyelvi beszédkészség 5 Olvasott szakmai szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 5 Információforrások kezelése 5 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése 5 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 4 Tájékozódás 5 Térérzékelés Mikrotom használata 5 Kriosztát kezelése 5 Beágyazó automata használata 5 Festőautomata használata 5 Speciális mikroszkópok használata 5 Egyéb laboratóriumi berendezések és eszközök: ph - mérő készülék, fotométerek stb. Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Önállóság Kézügyesség Szervezőkészség Társas kompetenciák: Határozottság Kapcsolatteremtő készség Udvariasság Irányíthatóság Prezentációs készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Kontroll (ellenőrző képesség) Körültekintés, elővigyázatosság A környezet tisztán tartása Rendszerező képesség Logikus gondolkodás 33

34 Az azonosító számú, Citológiai szakasszisztens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Kommunikáció az egészségügyi ellátásban Asepsis- antisepsis, munkavédelem, környezetvédelem Első ellátás-elsősegélynyújtás Egészségmegőrzés-egészségfejlesztés-egészségnevelés asszisztenseknek Analitika Szövettani minőségbiztosítás Citotechnológia Nőgyógyászati citodiagnosztika Egyéb citológiai vizsgálatok Az azonosító számú, Elektronmikroszkópos szakasszisztens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Kommunikáció az egészségügyi ellátásban Asepsis- antisepsis, munkavédelem, környezetvédelem Első ellátás-elsősegélynyújtás Egészségmegőrzés-egészségfejlesztés-egészségnevelés asszisztenseknek Analitika Szövettani minőségbiztosítás Elektronmikroszkópos anyagelőkészítés, fixálás, beágyazás, metszés és festés Speciális elektronmikroszkópos feladatok Elektronmikroszkópos műszerismeret és fényképezés Az azonosító számú, Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Kommunikáció az egészségügyi ellátásban Asepsis- antisepsis, munkavédelem, környezetvédelem Első ellátás-elsősegélynyújtás Egészségmegőrzés-egészségfejlesztés-egészségnevelés asszisztenseknek Analitika Szövettani minőségbiztosítás Hisztokémiai előkészítés Festési eljárások Immunhisztokémia és egyéb eljárások 34

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÓRSZÖVETTANI, SZÖVETTANI SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 725 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

ÁPOLÓ. alapján készült.

ÁPOLÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰTÉTI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02 2. A szakképesítés megnevezése: Műtéti asszisztens

Részletesebben

RADIOGRÁFUS. alapján készült.

RADIOGRÁFUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDII ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. 2. szakképesítés azonosító száma: 51 542 01 0000 00 00 szakképesítés megnevezése: Ortopédiai

Részletesebben

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RADIOGRÁFUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Radiográfus

Részletesebben

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 726 01 2. A szakképesítés megnevezése: Masszőr 3. Szakképesítések

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ 4 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MUNKPÉLDÁNY Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DIAGNOSZTIKAI TECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 725 01 2. A szakképesítés megnevezése: Diagnosztikai

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 815 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kozmetikus

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre:

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre: ÉPÜLETASZTALOS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGIATERMELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖNYVKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖNYVKÖTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Könyvkötő 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI BECSÜS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Becsüs 3. Szakképesítések

Részletesebben

REPÜLŐGÉPTECHNIKUS. alapján készült.

REPÜLŐGÉPTECHNIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁPOLÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 723 01 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ápoló 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KŐMŰVES. alapján készült.

KŐMŰVES. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gazda 3. Szakképesítések

Részletesebben

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖTŐ- ÉS VARRÓGÉP MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 18 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS FESTŐ SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 11. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MASSZİR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ ADATOK 1. A szakképesítés

Részletesebben

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INSZEMINÁTOR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 641 01 2. szakképesítés megnevezése: Inszeminátor 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ HELYI TANTERV EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT ÁPOLÓ OKJ SZÁMA: 54 723 01 1000 00 00 Készítette: Lipienné Krémer Ibolya 2007. CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag

Részletesebben

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INSZEMINÁTOR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. Z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 641 01 2. szakképesítés megnevezése: Inszeminátor 3. Szakképesítések

Részletesebben

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése:

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 2. számú melléklet a 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelethez Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Részletesebben

KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KLÍMAREFERENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 61 850 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Klímareferens

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS

NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 811 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Pincér 3. Szakképesítések

Részletesebben

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GÉPI FORGÁCSOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 09 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gépi

Részletesebben

GIPSZMINTAKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program

GIPSZMINTAKÉSZÍTŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere. A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 3. Vizsgarendszer fejlesztése

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere AZ 52 344 05 0010 52 03 TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ

AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ AGRÁRGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ, GÉPJAVÍTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 762 01 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó

Részletesebben

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM ALATT KIADOTT SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 16. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI RDIOGRÁFUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLİ DTOK 1. szakképesítés azonosító

Részletesebben

KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kézápoló és műkörömépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kézápoló és műkörömépítő

Részletesebben

KOZMETIKUS. alapján készült.

KOZMETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 582 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Épületgépész

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KISHAJÓÉPÍTŐ, KARANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30)

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30) PM közlemény a pénzügyminiszter ágazatába tartozó felsőfokú szakképzés keretében oktatott szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló

Részletesebben

ENERGETIKUS. alapján készült.

ENERGETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VILLANYSZERELŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere

JOGI ASSZISZTENS Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

Hatályosság: 2009.12.19-2014.09.01

Hatályosság: 2009.12.19-2014.09.01 42/2009. (XII. 4.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet módosításáról Hatályosság:

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Vízvezeték és vízkészülék-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 542 01 2. A szakképesítés megnevezése: Ortopédiai

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00!TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 1 / MENTŐÁPOLÓ SZAKMAI

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

ÜVEGMŰVES. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 17 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: ÜVEGMŰVES I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

VASÚTI JÁRMŰSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VASÚTI JÁRMŰSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VASÚTI JÁRMŰSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 525 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 15 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kőműves 3. 3.1

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSG KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Járműfényező mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Járműfényező mestervizsgára

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ

TÁVKÖZLÉSI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kertész 3. Szakképesítések

Részletesebben

MELEGÜZEMI TECHNIKUS

MELEGÜZEMI TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM PORCELÁNKÉSZÍTŐ ÉS FESTŐ ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az adaptált programot

Részletesebben

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kereskedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 54 2 / ÉRVÉNYES: től 2 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A 164. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 164. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 164. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben