Nyelvi előkészítő modulok kidolgozása. Kompetencia alapú német nyelvi modul 1. osztályosok számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyelvi előkészítő modulok kidolgozása. Kompetencia alapú német nyelvi modul 1. osztályosok számára"

Átírás

1 Nyelvi előkészítő modulok kidolgozása Kompetencia alapú német nyelvi modul 1. osztályosok számára Készítette: Vojkovicsné Gyócsi Katalin Segítő:Gáspár Gyöngyi

2 A kompetencia alapú idegen nyelv elsajátítás konkrét céljai: Úgy gondoljuk, hogy bármi apró lépés, amit a gyerekek nyelvtanulása érdekében teszünk, nem hiábavaló. Egyre több tanár és szülő érzi, hogy az idegen nyelv elsajátítását minél előbb elkezdjék a gyerekek. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek a mindennapi életben hasznosítható, életkori sajátosságainak megfelelő nyelvtudásra tegyenek szert. Mivel a 6-7 éves korosztály esetében sokkal inkább az idegen nyelvvel való ismerkedésről és nem közvetlenül tanulásról van szó, igyekeztünk olyan tananyagot létrehozni, amelynek segítségével észrevétlenül, játékosan, képességeiknek megfelelően sajátítják el az alapszókincset, fontos az ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés megvalósítása. Az ilyen korú gyerekek mindent szívesebben csinálnak, ami mozgással jár együtt, így sokkal könnyebben megjegyzik az új ismereteket, mintha csak egyszerűen hallanák- hallgatnák a dalokat, verseket. Ugyanis a kompetencia alapú fejlesztéshez elengedhetetlen a cselekvésből kiinduló gondolkozásra nevelés, a tevékenységen alapuló fejlesztés. Ha el tudjuk érni, mit jelent egy másik nyelven gondolkodni, kapcsolatot teremteni, érzelmeket kifejezni, akkor később sem lesz számukra probléma a kommunikáció. Ezt csak úgy tudjuk megvalósítani, ha olyan szituációkat teremtünk, amelyek a kicsik világát tükrözik, alkalmat, késztetést adnak arra, hogy a gyerekek megnyíljanak. A gyereket a saját képességein keresztül fogadjuk el, ott és akkor segítünk, amikor szükség van rá. Nem lehet eléggé hangsúlyozni mennyire fontos a nyelvtanulás során az ismétlés. Szavak kifejezések csak akkor rögzülnek, ha elégszer találkoznak vele. Ezért kezdjük a foglalkozásokat az előző órán tanultak átismétlésével és 5-6 óránként beiktatunk 1-1 gyakorló órát is. A modulok összeállításánál figyeltünk a fokozatosság elvének betartására, hogy a következő 2 évben a témakörök kibővítésével a gyerekek 4. osztályra biztos nyelvi tudással rendelkezzenek és az egyik vagy akár mindkét idegen nyelvet megszeretve tudatosan dönteni tudjanak továbbfejlődésük érdekében. Megvalósítás módja: Délutáni napközis foglalkozások keretein belül, heti 1-1 alkalommal. A foglalkozások időtartama: perc Modul megvalósításának időpontja: tanév Résztvevő tanulócsoport: 1. osztályos tanulók

3 A kompetencia alapú idegen nyelvi modul alapelvei: - A tanulócsoport kellően motivált legyen a tanulásra. - Aktív tevékenykedtetés. - Társas kapcsolatok megszilárdítása. - Tudja megfelelően értékelni önmagát,csoportját,osztályközösségét. - Tudjon igényes produktumot létrehozni. - Tudjon reagálni az idegen nyelvű megszólításokra. - Képes legyen arra, hogy maga is kezdeményezzen társalgást az adott nyelven. - Önértékelés, objektív énkép kialakítása - A másság elfogadása - Differenciálás - Tevékenységformák párhuzamossága - Sokszínűség - Partnerség - Módszertani szabadság A csoport fejlesztésének általános feladatai: (fejlesztésre kiválasztott képességek, kompetenciák) - Együttműködés társakkal a csoporton belül. - Társas kapcsolatok kialakítása életkornak megfelelően. - Manuális képességek fejlesztése igényes, színvonalas produktumok létrehozásával. - Szóbeli kommunikációs képesség fejlesztése életkornak és az adott helyzeteknek megfelelően. - Mozgásfejlesztés: nagymozgások, finom- és grafomotorika ügyesítése, ujj-, kéz- és szemkoordináció - Ritmusérzék fejlesztése - Szerialitás - Téri tájékozódás fejlesztése - Hallási analizáló- szintetizáló képesség fejlesztése ( mondat szavakra, szavak hangokra bontása )

4 - Beszédészlelés, beszédértés fejlesztése: szókincs gyarapítása, szóbeli szövegalkotás, kifejezőképesség, összefüggő beszéd gyakorlása képek segítségével - Gondolkodás fejlesztése: problémamegoldó gyakorlatok, analizáló- szintetizáló képesség, lényeges- lényegtelen jegyek elkülönítése, elvonatkoztatás, lényegkiemelés - Figyelemfejlesztés, figyelemkoncentráció: figyelem megtartása, figyelem terjedelmének növelése, figyelem megosztás fejlesztése - Vizuális észlelés, vizuális differenciálás és vizuális emlékezés fejlesztése: hasonlóságkülönbözőség észrevetetése, formafelismerés, rész- egész viszonyok, emlékezés formákra, tárgyakra, képekre, képkártyás memóriajáték, emlékezetből való kirakás - Konfliktushelyzetek tolerálása,önuralom. - Tanulás iránti motiváció felkeltése. - Belső igényesség kialakítása. - Felelősségérzet felkeltése, igénye környezetünk,életközösségeink felé. Csoport fejlesztésének további feladatai-idegennyelvi kompetenciák: - Hallás utáni megértés, érzékelés A gyerekek beazonosítják a hangforrás eredetét, irányát, reagálnak a hangokra, felismerik a hasonló hangzású szavakat. - A kommunikáció öröme - Egymással beszélgetni, vitatkozni, egymást meghallgatni - Meséket, verseket hallgatni - Képeskönyveket nézegetni - Énekelni, mondókákat tanulni - Verseket tanulni - Bábszínházat, szituációkat játszani - Aktív szókincs Ki tudják fejezni alapvető érzéseiket, napirendjükhöz tartozó beszédszándékokat tudnak követni, egyes szavakat téma szerint be tudnak sorolni. - Passzív szókincs Kisebb dialógusokat le tudnak folytatni, kifejezéseket, szavakat megjegyezni. - Nyelvtan Képesek rövid, egyszerű, szórendileg helyes mondatok képzésére.

5 - Kiejtés Lehetőség szerint pontos. Témák az alap- és idegennyelv kompetenciák alapján: Az előbbiekben meghatározott kompetenciák tükrében állítottuk össze a hozzájuk tartozó feladatokat. - A játék és önállóság: életkori sajátosságoknak megfelelő érzékszervi fejlettség, szokásrendszer (hallás, szaglás, látás), öltözködés, étkezés, biztonságos eszközhasználat kialakítása./köszönés, BEMUTATKOZÁS, ISMERKEDÉS; ÉTELEK NEVE,KÍNÁLÁS; TESTRÉSZEK,RUHÁZAT/ - Az ÉN : Saját érzéseiket tudják kifejezni, igényesek, toleránsak legyenek, önállóságra törekedjenek/tulajdonságok KIFEJEZÉSE, CSODÁLKOZÁS;CSALÁD/ - A mozgás és az ezzel összefüggő tevékenységek: torna, játék, tánc/minden TÉMAKÖRT LEFED-A DALOKAT MOZGÁS KÍSÉRI/ - A zene: éneklés, tánc, ritmus/minden TÉMAKÖRT LEFED-DALTANULÁS/ - A kreativitás: alkotó találkozás különböző anyagokkal (textil, karton, színes papír, természetes anyagok)témakörhöz KAPCSOLODÓ JÁTÉKKÉSZÍTÉS- BÁBOK,RAJZOK,PLAKÁTOK, SZÍNEZŐK, CSALÁDFA/ - A nyelv, a kommunikáció, a beszéd: egymással beszélgetni, kulturáltan vitatkozni, érvelni, mondókákat mondani/utasítások, KÖSZÖNÉS, BEMUTATKOZÁS, ISMERKEDÉS,KÍNÁLÁS-EHHEZ KAPCSOLÓDÓ DIALÓGUSOK/ - A környezet ismerete: élő- és élettelen környezet/számok, SZÍNEK, ÁLLATOK, CSALÁD/ Tantárgyi koncentrációk- kereszttantervi lehetőségek: - Művészetek: ének-zene, rajz - Magyar nyelv

6 - Országismeret: ismerkedés a célnyelvi országgal - Matematika - Testnevelés és sport - Természetismeret - Életvitel és gyakorlati ismeretek Modul során alkalmazott módszerek: - Beszélgetés, mozgás, játék, megbeszélés, tevékenykedtetés, rajz leolvasása, szemléltetés, tárgyi tevékenykedtetés, gyakorlás, bemutatás, megfigyelés, tapasztalatszerzés, tanári- tanulói prezentáció ( CD, DVD, internet ), közös értelmezés, munkakövetés, eljátszás, szóforgó, kerek asztal, felfedezés, ábrázolás, gyűjtés, mintaadás, kirakás, tapasztalásszerzés megfogalmazása, memorizálás, kérdés- felelet, éneklés, tánc Modul során alkalmazott munkaformák: - frontális - páros - csoport - egyéni - differenciálatlan - differenciált - frontálisan irányított egyéni - frontálisan irányított páros - kooperatív Eszközök: - CD, DVD, CD lejátszó, DVD lejátszó, laptop, interaktív tananyag, projektor, olló, ragasztó, színes papír, csomagoló papír, paraván, színezők, színes ceruza, festék, zsírkréta, képkártyák, bábok, plüssállat, dominó, puzzle, Dobókocka, labda, társasjáték, babzsák, kalap

7 A modul során használt feladatlapok, színezők, dalok kottái-szövegei, versek szövegei mellékletként csatolva.

8 10. modul- Évszakok- Ősz (Herbst) Lépések, tevékenységek Téma: Évszakok- Ősz (Herbst) Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Előzetes feladat: Őszi falevelek, termések gyűjtése. B; Az évszak nevének és hónapjainak tanulása németül. Naptár kiszínezése, kihelyezése a német faliújságra. C; Mozgással érzékeltetjük az évszakra jellemző időjárást, hogy fúj a szél, esik az eső. D; Das Feld ist leer kezdetű vers tanulása, jelentéstartalmának megbeszélése. E; Az előzetesen gyűjtött falevelek, termések felhasználásával egy közös őszi kép készítése, mely kikerül a német falra. Tárlatvezetés. Nagymozgások, téri tájékozódás, Kommunikáció, helyes ejtés,figyelem, emlékezet Finom mozgás, esztétika, pontosság Egyéni CSOM Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, tevékenykedtetés, rajzolás, tárlatvezetés, értékelés Falevelek, termések Vers szövege Csomagoló papír, ragasztó, olló, színes ceruza, festék, ecset Tantárgyi koncentráció: Testnevelés és sport, művészetek (rajz)

9 11. modul- Színek 1 (Farben) Lépések, tevékenységek Téma: Színek (Farben) Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Gyerekek kapnak egy képet, melyet szabadon kiszínezhetnek. B; Tárlatvezetés: Az elkészült rajzok bemutatása Beszélgetés a képről. Megnevezzük a kép tárgyainak, színét németül. Die Sonne ist gelb. Die Maus ist grau. Stb. Finom mozgás, észlelés, pontosságfejlesztése Kommunikáció, figyelem, helyes ejtés, gondolkodás fejlesztése, érzékszervek működtetése Egyéni Tevékenykedtetés, rajzolás tárlatvezetés beszélgetés, bemutatás Színező, színes ceruza Tábla vagy fali újság, ahova kitesszük az elkészült munkákat. Tantárgyi koncentráció: Magyar nyelv, ország ismeret, Művészetek (rajz) C; Színek neveinek gyakorlása színes ceruzákkal. Emeld fel koppintásra azt a színt, amelyiknek a német nevét hallod! Koncentráció, emlékezet egyéni Tevékenykedtetés, gyakorlás, memorizálás Színes ceruzák

10 12. modul- Színek 2 (Farben) Lépések, tevékenységek Téma: Színek- Farben Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Az előző órán megtanult színek német neveinek felelevenítése az Alle meine Farbe című mesekönyv dala alapján. A dal jelentéstartalmának megbeszélése a könyv képeinek segítségével. Emlékezet, értelmezés,szövegért és, Ritmuskommunikáci ó, érzékszervek működtetése Egyéni Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, éneklés Könyvecske melléklet B; Memória játék a színekkel. Az egyik kártyagarnitúrán a színek német nevei, a másikak színes lapok. Szóbeliség gyakoroltatása: Emlékezet, Figyelem, szövegértés, kommunikáció, CSOM egyéni Kérdés- felelet, játék, gyakorlás Memória játék Welche Farbe ist es? Es ist grün. páros

11 13. modul- Színek 3 (Farben) Lépések, tevékenységek Téma: Színek- Farben Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Színek gyakorlása a Regenbogen című dallal 1. Meghallgatju k a dalt, ott ahol egy szín nevét hallják, koppintanak. 2. Különböző színű tárgyakat teszünk az asztalra, a dalt hallgatva mutasson rá arra a tárgyra, aminek a színét hallja. B; Színező- Male die Bilder aus! A tanár által mondott utasításnak megfelelően színeznek Male die Sonne gelb aus! Hallás utáni észlelésértelmezés, emlékezet, figyelem, Téri tájékozódás, szövegértés, tudatos döntés, problémamegoldás, összefüggések felismerése, érzékszervek működtetése, finom mozgás, szövegértés fejlesztése egyéni Játék, gyakorlás, hibajavítás, Tevékenykedtetés Rajzolás, alkalmazás CD, CD lejátszó Tárgyak Színező

12 14. modul- Színek 4 (Farben) Lépések, tevékenységek Téma: Színek- Farben A; A színek és a hozzájuk kapcsolódó dalok (Alle meine Farben, Regenbogen) átismétlése, gyakorlása a Tapsolj! és a Labdajáték című játékok segítségével. Kiemelt készségek, képességek Emlékezet, figyelem, ritmus, éneklés, együttműködés, érzékelés, rendszerezés Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, éneklés Eszközök Könyvecske CD, CD lejátszó Egyéb kapcsolódások Tantárgyi koncentráció: művészetek (énekzene, rajz), Életvitel és háztartási ismeretek melléklet / Játékötletek/ B; Színtanuló füzetecske készítése: Minden gyereknek van egy üres füzete. Minden szín kap a füzetben egy külön oldalt, ahova a lap tetejére felírjuk az adott színnel a szín nevét. Újságokból kivágnak tárgyakat, állatokat, növények képeit, melyek olyan színűek. A már tanult tárgyakat megnevezzük. Finom mozgás, összehasonlítás, rendszerezés, figyelem, emlékezet, érzékelés, megfigyelés fejlesztése CSOM egyéni Tevékenykedtetés, problémamegoldás, ellenőrzés, önellenőrzés értékelés Füzet, színes ceruza, újságok, olló, ragasztó

13 15. modul- Ünnepek- Mikulás- (Nikolaus) Lépések, tevékenységek Téma: Ünnepek- Mikulás- Nikolaus Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Morgen kommt der Nikolaus című mondóka tanítása, jelentéstartalmának megbeszélése Beszédészlelésértés, kommunikáció, szókincsbővítés, gondolkodás, figyelem, emlékezet fejlesztése Egyéni Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, éneklés Kotta B; Was ist im Sack? Zeichne! Mi van a zsákban? Rajzolj! Szókincsbővítés a témával kapcsolatban. A tanító németül megnevez dolgokat, tárgyakat, a gyerekek belerajzolják a zsákba,amit hallanak. / r Keks, r Apfel, e Rute, e Nuß, e Mandarine, e Schokolade, r Kaugummi, r Nikolaus/ Beszédértés fejlesztése, finom mozgás, manuális készség fejlesztése színvonalas produktum létrehozásával, figyelem, vizuális emlékezet, szókincs egyéni Megbeszélés, tevékenykedtetés, közös értelmezés, problémamegoldás, rajzkészítés Színes ceruza, papír Tantárgyi koncentráció: művészetek /rajz/

14 16. modul- Ünnepek- Karácsony Lépések, tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások Téma: Ünnepek- Karácsony A; Előzetes feladat: A délutáni szabadidős tevékenység keretében készített karácsonyi díszekkel feldíszítik az osztály fáját a gyerekek. Egyenként elismételjük a díszek német neveit, többször ismételik, miközben felhelyezik a fára. Finom mozgás, téri tájékozódás, szókincs, kommunikáció, helyes ejtés fejlesztése egyéni Mozgás, tevékenykedtetés, beszéd Gyerekek által készített díszek Tantárgyi koncentráció: művészetek, országismeret B; O Tannenbaum, o Tannenbaum című karácsonyi dal tanulása, jelentéstartalmának megbeszélése Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, éneklés Kotta

15 17. modul- Tél- (Winter) Lépések, tevékenységek Téma: Évszakok- Tél (Winter) Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Előzetes feladat: Beszélgetés a napközis foglalkozáson a téli időjárás jellemzőiről. B; Az évszak nevének és hónapjainak tanulása németül. Naptár kiszínezése, kihelyezése a német faliújságra. C; Mozgással érzékeltetjük az évszakra jellemző időjárást, hogy fúj a szél, esik a hó. D; Die Felder weiß kezdetű vers tanulása, jelentéstartalmának megbeszélése. E; Egy közös téli kép készítése, mely kikerül a német falra. Tárlatvezetés. Nagymozgások, téri tájékozódás, Kommunikáció, helyes ejtés,figyelem, emlékezet Finom mozgás, esztétika, pontosság Egyéni CSOM Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, tevékenykedtetés, rajzolás, tárlatvezetés, értékelés Vers szövege Csomagoló papír, ragasztó, olló, színes ceruza, festék, ecset Tantárgyi koncentráció: Testnevelés és sport, művészetek (rajz)

16 18. modul- Számok 1- (Zahlen (1-5)) Lépések, tevékenységek Téma: Számok- Zahlen (1-5) Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; A Fünf kleine Fische című dal meghallgatása és megtekintése projektoron kivetítve. A dal jelentéstartalmának megbeszélése. Hallási észlelés, figyelem, szövegértés, helyes ejtés, vizuális észlelés fejlesztése Játék, éneklés Megfigyelés Tanári prezentációprojektor Projektor, DVD B; Számok német nevének tanulása 1-5-ig. Figyelem, emlékezet, helyes ejtés Megbeszélés C; Számok gyakorlása feladatlapon. Számjegyek összekötése, közben német nevük kimondása. Finom mozgás, emlékezet egyéni Gyakorlás, értelmezés, ellenőrzés, önellenőrzés, értékelés Feladatlap

17 19. modul- számok 2- (Zahlen (1-10)) Lépések, tevékenységek Téma: Számok- Zahlen (1-10) A; Az Eins, zwei Polizei című mondóka tanulása. A mondóka jelentéstartalmának megbeszélése. Kiemelt készségek, képességek Hallási észlelés, figyelem, szövegértés, helyes ejtés fejlesztése Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Játék, éneklés Megfigyelés Eszközök Egyéb kapcsolódások Tantárgyi koncentráció: matemetika B; Számok német nevének átismétlése 1-5-ig, számok tanulása 5-10-ig. Figyelem, emlékezet, helyes ejtés Megbeszélés C;Az Ernie zählt Apfel című DVD megtekintése. Számok helyes ejtésének gyakorlása. C; Számok (1-10) gyakorlása feladatlapon. Számjegyek összekötése, közben német nevük kimondása. Hallási, vizuális észlelés Finom mozgás, emlékezet egyéni Megfigyelés, játék Gyakorlás, értelmezés, ellenőrzés, önellenőrzés, értékelés DVD, projektor Feladatlap

18 20. modul- számok 3- (Zahlen (1-10) Lépések, tevékenységek Téma: Számok- Zahlen (1-10) Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Az Eins, zwei Polizei című mondóka ismétlése Székfoglaló játékkal. B; Számok neveinek, helyes ejtésének gyakorlása. Számoló játékkal. Hallási észlelés, figyelem, szövegértés, helyes ejtés fejlesztése Figyelem, emlékezet, helyes ejtés Játék, éneklés Megfigyelés Számlálás, megfigyelés székek Tantárgyi koncentráció: matemetika melléklet /Játékötletek/ C; Es sitzen zwei Tauben dal eljátszása Hallási, vizuális észlelés Megfigyelés, játék DVD, projektor melléklet D; Számok (1-10) gyakorlása Gyümölcsárus és/vagy Boltos játékkal. Was kostet das? Das kostet 5 Euro. Finom mozgás, emlékezet egyéni Gyakorlás, értelmezés, ellenőrzés, önellenőrzés, értékelés melléklet /Játékötletek/

19 21. modul- Ünnepek- Farsang Lépések, tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások Téma: Ünnepek- Farsang Előzetes feladat: A délutáni szabadidős foglalkozásokon készített álarcok kihelyezése a faliújságra. Beszélgetés a témával kapcsolatban / színek, foglalkozások/ Kommunikáció, beszédészlelés- értés fejlesztése, motivációfigyelem, emlékezet, Egyéni Beszélgetés, tárgyi tevékenykedtetés, szemléltetés,rajz leolvasása Színes álarcok B; Der Fasching ist da! kezdetű dal tanulása, jelentéstartalmának megbeszélése, álarcok segítségével való eljátszása. Figyelem, emlékezet, szókincs gyarapítása, ének, ritmus, hallás utáni megértés, helyes ejtés Egyéni Játék, mozgás, hibajavítás, éneklés C; Memória játék: Szókincs bővítése: / e Hexe, r Geist, r Zauberer, r Pirat, e Fee, r Clown/ Emlékezet, figyelem, szókincs páros melléklet

20 22. modul- Állatok 1 Lépések, tevékenységek Téma: Állatok 1 Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Az Alle meine Entchen című dal tanulása, jelentéstartalmának megbeszélése. Hallási észlelés, figyelem, emlékezet, ritmus, szövegértés egyéni Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, éneklés Tantárgyi koncentráció: természetismeret B; Labirintus: Wie kommt das Käbchen zur Kuh? Figyelem, finom mozgás tevékenykedtetés feladatlap A labirintuson keresztül el kell vezetni a kisborjút a tehén- anyukához.

21 23. modul- Állatok 2- (A brémai muzsikusok című mese) Lépések, tevékenységek Téma: Állatok 2-A brémai muzsikusok című mese A; Az Die Bremer Stadtmusikanten című mese meghallgatása, megtekintése projektoron kivetítve, jelentéstartalmának megbeszélése. B; Ujjbábok készítése: A mesében szereplő állatok neveinek ismétlése, az ujjbábok kivágása, színezése, ragasztása közben. Kiemelt készségek, képességek Hallási észlelés, figyelem, emlékezet, ritmus, szövegértés Figyelem, finom mozgás Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Egyéni CSOM Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, éneklés tevékenykedtetés Eszközök Mese, projektor Ujjbáb sablon. Olló, színes ceruza, ragasztó Egyéb kapcsolódások melléklet

22 24. modul- Tavasz- (Frühling) Lépések, tevékenységek Téma: Évszakok- Tavasz (Frühling) Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Előzetes feladat: Beszélgetés a napközis foglalkozáson a tavaszi időjárás jellemzőiről. Tavaszi virágok gyűjtése, préselése B; Az évszak nevének és hónapjainak tanulása németül. Naptár kiszínezése, kihelyezése a német faliújságra. C; Der Schnee wird weich kezdetű vers tanulása, jelentéstartalmának megbeszélése. D; Egy közös tavaszi kép készítése, a préselt virágok felhasználásával, mely kikerül a német falra. Tárlatvezetés. Nagymozgások, téri tájékozódás, Kommunikáció, helyes ejtés, figyelem, emlékezet Finom mozgás, esztétika, pontosság Egyéni CSOM Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, tevékenykedtetés, rajzolás, tárlatvezetés, értékelés Virágok Vers szövege Csomagoló papír, ragasztó, olló, színes ceruza, festék, ecset Tantárgyi koncentráció: Testnevelés és sport, művészetek (rajz), természetismeret

23 25. modul- Ünnepek- Húsvét 1- (Ostern) Lépések, tevékenységek Téma: Ünnepek- Húsvét /Ostern/ Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Beszélgetés az ünnepkörről, ismerkedés a témához kapcsolódó szóanyaggal: s Ei, r Hase, s Nest, s Osterei, r Korb Szókincs gyarapítása, kifejezőkészség f., motiváció egyéni Beszélgetés, Kérdés-felelet Tantárgyi koncentráció: Magyar nyelv, országismeret, művészetek /rajz/ B; Hänsen in der Grube kezdetű dal tanulása, eljátszása mozgással C; Színező- Osterhase Figyelem, emlékezet, ritmus, kommunikáció, szövegértés fejlesztése Finommozgás fejlesztése, szépérzék, pontosság, figyelem, érzékszervek működtetése Egyéni egyéni Bemutatás, memorizálás Tevékenykedtetés, Eljátszás, éneklés, tevékenykedtetés Kotta Színező, színesceruza

24 26. modul- Ünnepek- Húsvét 2 Lépések, tevékenységek Téma: Ünnepek- Húsvét Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; Előzetes feladat: Az előző napi délutáni szabadidős foglalkozáson festett színes húsvéti tojások kapcsán beszélgetés németül /színek, formák, kapcsolódó tárgyak, állatok/ Kommunikáció, emlékezet, gondolkodás, hallás utáni megértés, szövegalkotás, szókincsgyarapítás Beszélgetés, megbeszélés, Kérdés- felelet Festett tojások Tantárgyi koncentráció: rajz B; Az előző órán tanult Hänsen in der Grube című dal gyakorlása a Figyelj és énekelj! játékkal Emlékezet, figyelem, ritmus, kommunikáció Egyéni Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, éneklés melléklet / Játékötletek/ C; Memóriajáték A játékhoz szükséges szóanyag átismétlése, illetve kibővítése S Küken, r Hahn, e Henne, s Lamm, Figyelem, emlékezet, együttműködés, motiváció, szókincs gyarapítása, vizuális észlelés, kommunikáció páros Tevékenykedtetés, megfigyelés, játék Memória játék párban melléklet

25 27. modul- Testrészek 1 Lépések, tevékenységek Téma: Testrészek Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások Előzetes feladat: A. Lefektetünk egy gyereket egy csomagoló papírra, majd körberajzoljuk. Belerajzoljuk a testrészeit a szemét, orrát stb. miközben többször megnevezzük. B. Dal: Brüderchen, komm tanz mit mir kezdetű dal meghallgatása, eljátszása, jelentéstartalmá nak megbeszélése. - Együttműködés társakkal - Mozgásfejlesztés - Ritmusérzék fejlesztése - Téri tájékozódás fejlesztése - Gondolkodás fejlesztése - Figyelemfejlesztés, figyelemkoncentráció Kooperatív Mozgás Játék Tevékenykedtetés Szemléltetés Eljátszás Ábrázolás Csomagolópapír Testnevelés, sport Ének-zene

26 28. modul- Testrészek 2 Lépések, tevékenységek Témakör. Testrészek-2 Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A. Az előző foglalkozáso n tanult dal éneklése, eljátszása. B. A tanító által rajzolt állatok összerakása táblán, földön, miközben megnevezik a gyerekek a testrészeket. - Emlékezet - Gondolkodás fejlesztése - Vizuális észlelés Nagymozgások, testséma Frontális Csoport Mozgás Játék Tevékenykedtetés Rajz leolvasása Megfigyelés Kirakás Képek állatokról Képkártyák Testnevelés, sport Művészetek/énekzene, rajz/ C. Mondóka: Ach, wie bin ich müde dal eljátszása mozgással, jelentéstartalmának megbeszélése. D; Testrészek neveinek átismétlése. Wo ist dein Bauch? Zeige mir deine Füße!

27 29. modul- Étkezés Lépések, tevékenységek Téma: Étkezés Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A; A Wir haben Hunger című dal tanulása mozgással kísérve. A dal jelentéstartalmának megbeszélése. Hallási észlelés, szövegértés, helyes ejtés, figyelem, emlékezet Egyéni Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, éneklés Kotta, dalszöveg B; Beszélgetés az étkezéssel kapcsolatos cselekvésekről. Was isst du gern? Ich esse Pizza. Was trinkst du gern? Ich trinke Limo. Kommunikáció, figyelem, együttműködés, mondatalkotás Kérdés- felelet C; Jó étvágyat! Guten Appetit! Társas kapcsolatok Páros D; Egy étkezési szituáció eljátszása dallal, kérdéssel, kívánsággal. páros párbeszéd

28 30. modul- Német ABC Lépések, tevékenységek Téma: Német ABC Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A. Előzetes feladat: A gyerekek már tanulták a magyar ABC legtöbb betűjét. B. Das ABC- Lied című dal tanulása. C. Beszélgetés a betűk írása és hangjuk közötti különbségekről. Ritmus, hallási észlelés Kommunikáció Differenciáló képesség fejlesztése egyéni Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, éneklés Összehasonlítás megbeszélés Tantárgyi koncentráció: magyar nyelv. Művészetek/tánc, ének-zene/ D. A német és magyar ABC összehasonlítása. Különbségek, hasonlóságok megfogalmazása.

29 31. modul- Nyár- (Sommer) Lépések, tevékenységek Téma: Évszakok- Nyár (Sommer) Kiemelt készségek, képességek Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök Egyéb kapcsolódások A. Előzetes feladat: Beszélgetés a napközis foglalkozáson a nyári időjárás jellemzőiről, szünidei tervekről. Nyári virágok, termések gyűjtése. B. Az évszak nevének és hónapjainak tanulása németül. Naptár kiszínezése, kihelyezése a német faliújságra. C. Die Sonne glüht kezdetű vers tanulása, jelentéstartalmának megbeszélése. D. Egy közös nyári kép készítése,a szünidei tervek megjelenítésével, mely kikerül a német falra. Tárlatvezetés. Nagymozgások, téri tájékozódás, Kommunikáció, helyes ejtés, figyelem, emlékezet Finom mozgás, esztétika, pontosság Egyéni CSOM Játék, mozgás, gyakorlás, hibajavítás, tevékenykedtetés, rajzolás, tárlatvezetés, értékelés Virágok, termések Vers szövege Csomagoló papír, ragasztó, olló, színes ceruza, festék, ecset Tantárgyi koncentráció: Testnevelés és sport, művészetek (rajz), természetismeret

30 32. modul- Melléklet Melléklet A mellékletben szereplő dalokat, verseket, mondókákat, memória játékokat a következő forrásokból gyűjtöttem: - Baranyainé Szabó Katalin, Kosznáné Endrődi Kinga: Angol nyelvkönyv óvodapedagógusoknak, tanítóknak, szülőknek

31 33. modul- Számok-(Zahlen) melléklet Téma: Számok (Zahlen) 1. Fünf kleine Fische Fünf kleine Fische, die schwimmen im Meer, blubb, blubb, blubb, blubb. Da sagt der eine, ich kann nicht mehr, blubb, blubb, blubb, blubb. Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich, blubb, blubb, blubb, blubb. Denn hier sind Haie, die fressen mich gleich, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp. Vier kleine Fische, die schwimmen im Meer, blubb, blubb, blubb, blubb. Da sagt der eine, ich kann nicht mehr, blubb, blubb, blubb, blubb. Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich, blubb, blubb, blubb, blubb. Denn hier sind Haie, die fressen mich gleich, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp. Drei kleine Fische, die schwimmen im Meer, blubb, blubb, blubb, blubb. Da sagt der eine, ich kann nicht mehr, blubb, blubb, blubb, blubb. Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich, blubb, blubb, blubb, blubb. Denn hier sind Haie, die fressen mich gleich, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp. Zwei kleine Fische, die schwimmen im Meer, blubb, blubb, blubb, blubb. Da sagt der eine, ich kann nicht mehr, blubb, blubb, blubb, blubb. Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich, blubb, blubb, blubb, blubb. Denn hier sind Haie, die fressen mich gleich,

32 schnapp, schnapp, schnapp, schnapp. Ein kleiner Fisch, der schwimmt im Meer, blubb, blubb, blubb, blubb. Der sagt zu sich, ich kann nicht mehr, blubb, blubb, blubb, blubb. Ich will zurück in meinen wunderschönen Teich, blubb, blubb, blubb, blubb. Denn hier sind Haie, die fressen mich gleich, schnapp, schnapp, schnapp, schnapp. Ein dicker Hai, der schwimmt im Meer, blubb, blubb, blubb, blubb. Der sagt zu sich, ich kann nicht mehr, blubb, blubb, blubb, blubb. Ich hab zuviele Fische in meinem Bauch blubb, blubb, blubb, blubb. Ich könnte platzen und dass tut er dann auch platz, platz, platz, platz! 2. Es sitzen zwei Tauben Es sitzen zwei Tauben auf dem Dach, die eine flog weg, die andere flog weg, die eine kam wieder, die andere kam wieder, da saßen sie alle beide wieder. Két kézünket a fejünkre tesszük, imitálva a két galambot, melyek először elrepülnek a hátunk mögé, aztán visszaülnek a "tetőre".

33 34. modul- Szín1 melléklet

34 34. modul- Szín 2 melléklet

35 34. modul- Szín 3 melléklet

36 34. modul- Szín 4 melléklet

37 34. modul- Szín 5melléklet

38 34. modul- Szín 6 melléklet

39 34. modul- Szín 7 melléklet

40 35. modul- Játékötletek Játékötletek 1. Számoló Gombot, babot, cukorkát teszünk az asztalra egy zacskóban. Megkérdezzük: mit gondoltok hány szem van benne? Találgatnak a gyerekek angolul, németül, aztán megszámolják. 2. Hideg-meleg Valakit kiszámolunk, kiküldünk, egy másik kiszámolt gyerek eldug egy megbeszélt tárgyat majd behívjuk a kiküldött gyereket. A többi gyerek hideg, meleg, forró kiabálásával jelzi, hogy közel van-e a keresett tárgyhoz a hunyó. 3. Mozgató Egy kiszámolt játékos különböző cselekvéseket játszik el pantomimszerűen a többiek megnevezik mit csinál. 4. Emlékeztető Kirakunk egy asztalra néhány tárgyat, rövid ideig megfigyeltetjük, majd letakarjuk őket. Ki tud felsorolni több tárgyat? 5. Öltöztető Memóriafejlesztő játék. Megkérdezzük: Mi van rajtad? A gyerek válaszol, majd a következő kérdést felteszi a mellette álló társának, aki megismétli a már elhangzott ruhadarab nevét és újabbat tesz hozzá. Kiinduló kérdés lehet még: Mit eszel? Mit iszol? Mi van a polcon? Stb. 6. Súgó játék Tanítónő rövid mondatot súg egy gyerek fülébe. Az tovább adja a szomszédjának stb. Az utolsó gyerek hangosan elismétli. 7. Találgató A tanítónő gondol valamilyen szobában lévő tárgyra, majd jellemzi azt: kicsi, barna, asztalon van stb. Gondolhatunk egy-egy gyerekre is: kék szemű, barna hajú. 8. Székfoglaló Valamennyi tanult dal ismétlésére, gyakorlására szolgáló játék. A gyerekek az egymás mellé és mögé rakott székek mellett, körül járnak és énekelnek. Eggyel kevesebb széket helyezünk el, mint a játékosok létszáma, majd a tanítónő tapsára abbamarad az ének és mindenki helyet keres magának. Akinek nem jutott hely kiesik a játékból. 9. Tapsolj! A tanítónő szavakat sorol fel. Előzőleg megegyeznek hogyha pl. játéknevet, családtagok neveit, színek neveit stb. hallják, tapsoljanak. Aki eltéveszti, adhat zálogot, amit különböző mondókák, versek, énekek előadásával válthat ki.

Nyelvi előkészítő modulok kidolgozása. Kompetencia alapú angol nyelvi modul 1. osztályosok számára

Nyelvi előkészítő modulok kidolgozása. Kompetencia alapú angol nyelvi modul 1. osztályosok számára Nyelvi előkészítő modulok kidolgozása Kompetencia alapú angol nyelvi modul 1. osztályosok számára Megvalósítás módja: Délutáni napközis foglalkozások keretein belül, heti 1-1 alkalommal. A foglalkozások

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven.

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven. 1. évfolyam A 1. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK

NÉMET NYELV HELYI TANTERV. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. A1 A2 B1 mínusz B1. 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam Első idegen nyelv KER-szintben nem megadható A1 A2 B1 mínusz B1 4. évfolyam TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK Éves

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul: IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA 2 A modul célja

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János Z ÉN ÚTJIM III. szkc_101_12 a z é n d i m e n z i ó i a képzelet útjain modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM tanári az én útjaim iii.

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika

HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 3. modul HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 3. modul:

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

AZ IDŐ MÚLÁSÁNAK ÉRZÉKELTETÉSE 1 perc

AZ IDŐ MÚLÁSÁNAK ÉRZÉKELTETÉSE 1 perc MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 8. modul AZ IDŐ MÚLÁSÁNAK ÉRZÉKELTETÉSE 1 perc Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 8. modul: AZ IDŐ MÚLÁSÁNAK ÉRZÉKELTETÉSE

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Alapvető játékformák

Alapvető játékformák TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI, SZOCIÁLIS KOMPTETENCIA

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV Tartalom ANGOL NYELV 1. Leisure című kreatív kommunikációs modul (kooperatív technikák használata) Leisure-Let s have fun! Cél Feladatok

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM SZKB_101_13 Ezt együtt csináltuk...! Osztályfa Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 130 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben

Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben SZKB_105_06 Titkok a Titkok Kamrájából 3. Én és a MÁSIK Konfliktus I. Kimondott és ki nem mondott gondolatok konfliktushelyzetben modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS,

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG K I S M Á ÖSSZETRTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG N SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK É É S modul szerzôje: Lissai Katalin 3. ÉVFOLYM SZKB_103_03 30 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben