A mitokondrium szerepe a neurodegenerációban és a neuroprotekcióban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mitokondrium szerepe a neurodegenerációban és a neuroprotekcióban"

Átírás

1 A mitokondrium szerepe a neurodegenerációban és a neuroprotekcióban Doktori tézisek Gál Anikó Semmelweis Egyetem Szentágothai János Doktori Iskola Témavezetők: Prof. Dr. Nagy Zoltán, egyetemi tanár Dr. med. habil. Molnár Mária Judit, tud. főmunkatárs Hivatalos bírálók: Dr. Jávorszky Eszter PhD., tud. munkatárs Dr. Boczán Judit PhD., egyetemi adjunktus Szigorlati bizottság elnöke: Prof. Dr. Sasvári Mária, egyetemi tanár Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Báthori György PhD., tud. főmunkatárs Dr. Farkas Viktor PhD., tud. főmunkatárs Budapest 2009

2 1. BEVEZETÉS A mitokondrium a sejt energiaközpontja, minden eukarióta sejtben megtalálható, intracelluláris organellum, mely az ősi bíborbaktérium endocitózisával keletkezett. Önálló DNS-sel rendelkezik, amely a prokariótákra jellemző cirkuláris molekula. Az emberi sejtben a mtdns az egyetlen extrakromoszómális DNS, amely mind a nukleáris, mind a mitokondriális genom szabályozása alatt áll. A mitokondriumban a duplaszálú DNS több kópiában (2-10) van jelen. A humán bp nagyságú mtdns 22 trns-t, 2 rrns-t és 13 polipeptidet kódol. A mitokondrium működészavara következtében alakulnak ki a mitokondriális betegségek. A mitokondrium hibás működéséért mind az mtdns mind a nukleáris DNS hibái felelősek lehetnek. A klinikai tünetek elsősorban a nagy energia igényű szövetek funkciózavara képében jelentkeznek, melyek leginkább neurológiai, pszichiátriai, endokrinológiai, szemészeti és belgyógyászati örökletes betegségeket eredményeznek. A monogénes betegségek mellett számos neurodegeneratív betegség, az ischaemiás stroke, a szívinfarktus és a rák kialakulásában is fontos szerepet játszanak a mitokondriumok. A mitokondriális betegségek a neurológiában 3 csoportba sorolhatók : 1) a mitokondriális genom mutációihoz kapcsolt betegségek (pl. MELAS, MERRF, Leigh szindróma), 2) olyan kórképek, amelyek hátterében a nukleáris DNS mitokondrium működéséért felelős génjeinek mutációi állnak (pl. Friedreich-ataxia - frataxin, Parkinson-kór - parkin), 3) azon folyamatok, amikor a mitokondrium működése, szignalizációja másodlagosan károsodik (pl. egyes neurodegeneratív kórképek - ALS, Huntington-kór, stroke). Ez utóbbi csoportban a mitokondrium működésének javítása (pl. apoptózis gátló molekulák aktiválása, a 1

3 megnövekedett ROS szint eliminálása, a légzési transzportlánc működésének fokozása) hatékony terápiás lehetőséget jelenthet. 2. CÉLKITŰZÉSEK Kutatásunk céljaként tűztük ki, 1. Az egyes mtdns eltérések patogenetikai szerepének valamint a klinikai fenotípusra gyakorolt hatásának elemzése 2. Az együttesen előforduló mtdns eltérések szinergizmusának elemzése 3. A leggyakoribb A3243G mtdns mutáció genetikai epidemiológiai elemzése 4. Az anti-apoptotikus Bcl-2 és Bcl-XL génekkel történő transzdukció hatás elemzése hypoxiás PC12 sejteken 5. Az anti-apoptotikus gének fokozott expressziójának hatáselemzése az agyi plaszticitásban szerepet játszó GAP-43, nestin, synapsin-1 és c-fos expresszióra 3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 3.1. Mitokondriális DNS mutációk vizsgálata során alkalmazott módszerek Vizsgált betegek Az mtdns trns Lys mutációkat elemző vizsgálatainkban 470 (279 nő és 191 férfi) beteg és 150 kontroll személy DNS mintáját elemeztük. A trns Leu (UUR) A3243G szubsztitúcióját 631 (361 nő és 270 férfi) betegen 2

4 vizsgáltuk. A vizsgálatba Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamint Budapest ismeretlen etiológiájú ischaemiás stroke, ataxia, maternálisan öröklődő sensorineuralis hallásvesztés, myopathia, vagy hypotonia miatt vizsgálatra küldött betegeket vontuk be, akiknél a multiszisztémás tünetegyüttes, a családi anamnézis és egyes laboratóriumi értékek felvetették a mitokondriális betegség lehetőségét DNS izolálás A DNS-t vérből, illetve 50 beteg esetében posztmitotikus szövetekből (vázizomszövet, vizelet laphámsejt) izoláltuk Qiagen Blood (Qiagen) valamint Qiagen Tissue Kit segítségével, a gyártó által megadott instrukciók szerint PCR-RFLP vizsgálat Az mtdns leggyakoribb mutációit (A3243G, A8344G, A8356G, A8993G, A8993C) PCR-RFLP módszerrel határoztuk meg mtdns trns Lys gén bidirekcionális szekvenálása A szekvenáló reakciót a PCR termék tisztítását követően 3.1. Big Dye Terminator enzimmel (Big Dye Terminator v 3.1 cycle sequencing RR-24, Applied Biosystems) végeztük a gyártó által ajánlott módszerrel. A kérdéses régió szekvenálása ABI PRISM 3100 Genetic Analyzer szekvenátorral történt. 3

5 3.2. In vitro kísérletekben használt metodikák PC12 sejttenyészet Vizsgálatainkat neuralis növekedési faktorral (NGF) (SIGMA, St. Louis, MO, USA) differenciáltatott patkány pheochromocytoma (PC12) (ATCC, Manassas, VA, USA) sejteken végeztük Vírus konstruktok és transzdukció A kísérleteinkben használt adenovírus vektor csirke β-aktin promotert, Cytomegalovírus korai enhancert, a célgének cdns szekvenciáit (riporter génként használt β-galactosidase-lacz, vagy Bcl-2, vagy Bcl-XL), valamint egy poliadenilált nyúl β-globulin szekvenciát tartalmazott. A transzdukciónál PFU/sejt víruskoncentrációt alkalmaztunk In vitro hypoxia és re-oxigenizáció A hypoxiát argon gáz kezeléssel idéztük elő 37 o C-on hypoxiás kamrában, (1-2 óra) ezt követően a sejteket további 2-48 órára re-oxigenizáltatás céljából normál körülmények közé (5%-os CO 2 -t tartalmazó, 37 o C-os termosztátba) helyeztük vissza. A kontroll sejtek folyamatosan normál oxigén szint mellett voltak a termosztátban (normoxiás sejtek) X-gal festés A LacZ transzfekció (-galaktozidáz aktivitás) kimutatására a sejteket X- gal reagenssel festettük (MBI Fermentas, Germany). 4

6 Annexin V- propidium jodid kettős festés Az apoptotikus és nekrotikus sejtek számát annexin (V R&D Systems Europe Ltd., Abingdon, UK) propidium - jodid (SIGMA) kettős festéssel határoztuk meg. A kiértékelést konfokális laser scanning mikroszkóppal (MRC 1024 Confocal System installed on NIKON Epithet inverted microscope, Bio-Rad Corp. Hertfordshire, England) végeztük Mitokondriális membránpotenciál vizsgálata A mitokondrium membránműködés vizsgálatakor feszültség függő tetramethyl-rhodamine-ethylester (TMRE) (SIGMA) fluoreszcens festéket alkalmaztunk. A mérést konfokális laser scanning mikroszkóppal végeztük. A fluoreszcens szignál intenzitást LaserSharp 2000 software (Bio-Rad) használatával értékeltük RNS izolálás és reverz transzkripció Az RNS izolálást ABIPrims 6100 nukleinsav izoláló automata segítségével végeztük a cég által ajánlott protokoll szerint (Applied Biosystems; Foster City, CA, USA). A reverz transzkripcióhoz Hight Sensitive cdna reverz transkriptáz kittet (Applied Biosystems) alkalmaztunk a gyártó által megadott instrukciók alapján A génexpresszió mérése real-time PCR-rel Az egyes gének expressziójának (Bcl-2, Bcl-XL, bax, nestin, synapsin-1 és beta-actin) változását TaqMan génexpressziós assay-k (Applied Biosystems) segítségével real-time PCR-rel végeztük. A génexpresszió mértékét ddct módszer alapján kvantifikáltuk. 5

7 Western blot analízis A vizsgált fehérjéket 8-12%-os SDS poliakrilamid gélen szeparáltuk, majd PVDF (polyvinil-difluorid) membránra (Bio-Rad) transzferáltuk. Blokkolást, valamint az elsődleges és másodlagos ellenanyagokkal való kezelést követően a kérdéses fehérjéket ECL Plus protein detection kit (Amersham Bioscience, Buckinghamshire, UK) segítségével vizualizáltuk. A kapott jelek denzitását Quantity One Analysis Software (Bio-Rad) segítségével határoztuk meg Statisztikai analízis A kísérleteinket 4-8 alkalommal, független sejttenyészetekből végeztük el. Az egyes kísérletek eredményét átlagoltuk, valamint szórást és SEM-et számoltunk. A szignifikanciát Student s t-test segítségével számítottuk. 4. EREDMÉNYEK 4.1. A mitokondriális trns Lys gén polimorfizmusok jelentősége a hazai mitokondriális betegek differenciáldiagnosztikájában A mtdns leggyakoribb mutációinak analízise során az A8344G szubsztitúcióra jellegzetes RFLP hasítási mintán kívül 5 egyéb különböző hasítási mintázatot is észleltünk. Ezeket a fenti nukleotidot is magában foglaló trns Lys gén és határoló régiók szekvenálásával vizsgáltuk tovább. A szekvencia analízis során összesen 54 esetben 10 különböző mtdns variációt találtunk, a talált mtdns SNP-ket és azok klinikai jelentőségét az alábbiakban ismertetjük (Molnár és mtsai, 2009). 6

8 Az irodalomból ismert, bizonyítottan patogén mitokondriális trns Lys gén mutációk jelenléte A klasszikus MERRF szindrómára tipikus A8344G mutációt a vizsgálataink során 9 esetben találtuk meg. A mutáció izolált előfordulását 5 esetben igazoltuk, valamint egy család (3 fő) esetében az A8344G nukleotid szubsztitúció mellett a vizsgált régióban további két mtdns SNP (G8251A, A8347C) is kimutatható volt. Az A8344G mutációt hordozó betegek klinikai tünetei változatos képet mutattak, a myoclonus epilepsia mellett jelen volt a myopathia, nagyothallás, progresszív ophthalmoplegia externa, fiatalkori ischaemiás stroke és mentális hanyatlás (Molnár és mtsai, 2009). Egy egypetéjű ikerpár esetében eltérő kórlefolyást észleltünk, ami epigenetikai változásokat jelez Az általunk patogénnek feltételezett, az irodalomban eddig még le nem írt nukleotid szubsztitúciók Egy 16 éves, súlyos dystoniában szenvedő fiú szekvencia analízise során a trns Lys génben heteroplazmikus formában A8332G nukleotid csere igazolódott. A mutáció a trns antikodon karjában helyezkedik el. Emellett a vizsgált régióban 16 szubsztitúció igazolódott, melyek közül 4 nemszinonimnak minősült. A családi szegregációs vizsgálat során a beteg édesanyjánál és idősebbik testvérénél is megtaláltuk a fenti eltéréseket. Az érintett család mitokondriális haplotípusa alapján a kelet-ázsiai populációra jellemző B haplocsoportba sorolható. Az A8332G mutáció az irodalomból nem ismert, a 150 kontroll személy vizsgálatakor ezt a szubsztitúciót nem tudtuk kimutatni, így ennek alapján ezt patogénnek feltételezzük (Gál és mtsai, 2008; Molnár és mtsai, 2009). Súlyos pszichiátriai tünetegyüttessel rendelkező (bipoláris hangulatzavar, fóbiás szorongás, pánik szindróma) nőbeteg A8344G mutáció PCR-RFLP- 7

9 vizsgálata során nehezen elkülöníthető mintázatot találtunk, amelynek hátterében a szekvencia analízis során az mtdns trns Lys génben három nukleotid cserét találtunk. A dihidrouridin karban heteroplazmikus formában a 8310 nt. pozícióban T G és közvetlen mellette a 8311 nt. pozícióban T A szubsztitúciók igazolódtak. Mivel mindkét szubsztitúció a betegekben heteroplazmikus formában van jelen, feltételezzük, hogy a gélképen látott eltérések a normál trns-ek melletti degradált fragmensek. A szegregációs vizsgálat során a családban további 4 esetben tudtuk kimutatni a fenti mutációkat. Az érintett családtagok mindegyike rendelkezett klinikai tünetekkel, melyek változó súlyosságúak voltak. A fenti mutációk mellett a család minden érintett tagjában homoplazmikus formában az A8347C SNP is jelen volt. A T8310G és a T8311A mutációk az irodalomból nem ismertek, a kontroll személyek vizsgálatakor ezek jelenlétét egy esetben sem tudtuk kimutatni, így ennek alapján patogénnek feltételezzük (Molnár és mtsai, 2009; Inczédy-Farkas és mtsai, 2009) Az irodalomból ismert neurodegeneratív betegségekre hajlamosító SNP A szekvencia analízis során a trns Lys T-loopjában lokalizálódó A8347C szubsztitúciót 19 esetben találtuk meg. Ebből izoláltan négy esetben, a G8251A polimorfizmussal kombinálva három esetben, míg további 11 esetben egyéb patogén mutációkkal együtt fordult elő. Az mtdns 8347 nt. pozíciójában Coon és mtsai Alzheimer-kóros betegekben szignifikánsabban nagyobb arányban találtak szubsztitúciót, mint az egészséges kontroll egyénekben. Az általunk vizsgált betegek körében ezen mutáció meglétét nem gondoljuk patogénnek, de nem zárjuk ki annak lehetőségét, hogy egyéb gének mutációival együttesen előfordulva degeneratív központi 8

10 idegrendszeri valamint izombetegségekre hajlamosíthat (Molnár és mtsai, 2009) Az irodalomból ismert polimorfizmusok jelenléte Az mtdns nt közötti szakaszában a COII és trns Lys gének között - 9 bp-os deléciót találtunk öt betegben (3 család), amely minden esetben a C8270T szubsztitúcióval társult. A COII terminális szakaszában lokalizálódó G8251A szubsztitúciót 19 esetben találtuk meg. Ez az SNP az irodalomból polimorfizmusként ismert, az ősi L és N haplocsoportokra jellemző eltérés. A szubsztitúció 13 esetben izoláltan, 3 esetben az A8344G és A8347C mutációkkal együtt, míg újabb 3 esetben csak az A8347C mutációval kombináltan fordult elő. A kontroll szekvenciák vizsgálata során ezt a polimorfizmust három esetben találtuk meg. A COII/tRNS Lys régió szekvenálása során a G8269A szubsztitúció egy beteg és egy kontroll személy esetében volt kimutatható. Ez az SNP az irodalomból polimorfizmusként ismert, előfordulása a nyugat-európai H4a és J1b haplocsoportokban gyakori. A trns Lys gén szekvencia analízise során a mtdns C8270T mutációját három család 5 tagjában találtuk meg. Ez az SNP az irodalomból polimorfizmusként ismert. Az SNP a citokróm oxidáz-c 2. alegysége (COII) és a trns Lys közti hipervariábilis intergénikus régióban lokalizálódik. A mutáció minden esetben a 9-bp-os delécióval és a A8347C szubsztitúcióval társulva homoplazmikus formában volt jelen. Három beteg vizsgálatakor a szekvencia analízis során G8292A szubsztitúció igazolódott, amely a trns Lys és a COII közti intergénikus régióban helyezkedik el. Ezt a szubsztitúciót 3 betegnél találtuk meg mind homo-, mind heteroplazmikus formában. Két esetben volt lehetőség családi 9

11 szegregációs vizsgálatra, amelynek során további 5 esetben tudtuk kimutatni a kérdéses mtdns alterációt. Mindkét családban maternális halmozódású migrént találtunk. Az irodalomból ez a szubsztitúció polimorfizmusként ismert, amely az R0 haplocsoportot határozza meg Egészséges kontroll egyének trns Lys génjének vizsgálata Az irodalomból nem ismert újonnan talált mtdns alterációk patogenitásának vizsgálatára az adott régió szekvenálását 150 kontroll személyen végeztük el (65 férfi és 85 nő). Ezen csoport átlagéletkora 43,7 év volt (férfiak: 41,1 év, nők: 45,7 év). Az egészséges kontroll csoport szekvenciáit összehasonlítottuk a cambridge-i referencia szekvenciával, majd a betegek szekvenciáival. A G8251A polimorfizmust 4 esetben, míg a G8269A SNP-t 2 személynél tudtuk kimutatni. A kontroll csoportban a szekvencia analízissel egyéb mtdns eltérés nem volt detektálható (Molnár és mtsai, 2009) Az mtdns trns Leu (UUR) gén A3243G mutáció genetikai epidemiológiai vizsgálata A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Intézetével közösen összesen 631 beteg (361 nő és 270 férfi) DNS mintáját analizáltuk. A vizsgált betegekből mindössze 5 nő és 1 férfi betegnél igazolódott az A3243G mutáció. A betegek családtagjainak szűrése során további 8 esetben derült fény az A3243G mutációra. Minden érintett családtagnál a klinikai vizsgálat a mitokondriális betegségekre jellemző tüneteket talált. Az A3243G mutáció frekvenciája a vizsgált időszakban 2,22 % volt (Gál és mtsai, 2009). 10

12 4.1. Adenovírus alapú Bcl-2 és Bcl-XL antiapoptózis génterápia in vitro PC12 hypoxiás modellben A kísérleti körülményeink optimalizálása Az β-galaktozidáz riporter gént tartalmazó adenovírus konstruktum bevitelét követően 50 PFU/sejt koncentrációtól szinte valamennyi sejt felvette a LacZ-t tartalmazó adenovírus vektort és ennek jelenléte a sejtekben tartósan kimutatható volt. Normoxiás kondíciók mellett a Bcl-2 vagy Bcl-XL gént tartalmazó vektor hatására a bejuttatott vektorok által kódolt gének és fehérjék expressziója emelkedett. A különböző idejű argon gáz okozta hypoxia (1 és 2 óra) valamint reoxigenizáció (0-48 óra) hatásának vizsgálatakor az optimális kezelést az apoptotikus és a nekrotikus sejtek százalékos arányának alapján 1 óra hypoxia és 24 óra re-oxigenizációs időkben határoztuk meg. A kezelésekhez használt víruskoncentráció a dózisfüggés alapján 100 PFU/sejt, míg transzdukció időpontja a hypoxia után 1 órával bizonyult a legmegfelelőbbnek Anti-apoptotikus géntranszfer eredményezte cytoprotekció A sejteket 1 órás argon gáz hypoxia és a transzdukció után 4, 24 és 48 óráig re-oxigenizáltattuk. Az apoptotikus és a nekrotikus sejtek ill. a teljes sejtpusztulás százalékos arányát annexinv PI kettősfestéssel vizsgáltuk. A teljes sejtpusztulás (apoptózis és nekrózis) a Bcl-2 és a Bcl-XL génbevitelt követően minden vizsgált időpontban szignifikánsan csökkent. LacZ bevitel hatására a nekrotikus sejtek száma minden vizsgált időpontban szignifikáns emelkedést mutatott. Az anti-apoptózis gének bevitele az apoptotikus sejtek számát szignifikánsan csökkentette, míg a LacZ 11

13 transzdukciót követően az apoptózis mértéke nem változott (Gál és mtsai, 2009). A TMRE fluoreszcens szignál intenzitását, amely a mitokondriális membránpotenciál változását jelzi, a kezelést követően 24 és 48 órával mértük. A hypoxia hatására a TMRE fluoreszcenciája szignifikánsan csökkent. A Bcl-2 és a Bcl-XL gén bevitel kivédte a hypoxia által okozott mitokondrium depolarizációt (Gál és mtsai, 2008) Bcl-2 fehérje család pro- és anti-apoptotikus tagjainak expresszió változása a transzdukciót követően Bcl-2 transzdukciót követően a sejtekben jelentős mértékű Bcl-2 expresszió emelkedés tapasztalható, míg a Bcl-XL vektor bevitele nem változtatta meg a Bcl-2 mrns szintet. Bcl-XL génbevitel hatására a Bcl-XL génexpresszió szignifikáns növekedést mutatott. Emellett a Bcl-XL szignifikáns emelkedését Bcl-2 kezelés után is detektáltuk. Argon gáz hypoxiát követően a pro-apoptotikus Bax gén expressziója a nem kezelt és LacZ transzdukált sejteken szignifikánsan nőtt (p<0.05), míg a Bcl-2 és Bcl-XL gének bevitele ezt a hatást kivédte (Gál és mtsai, 2008, 2009) Agyi plaszticitásban szerepet játszó gének és proteinek expresszió változása Normoxiában és argon gáz hypoxia hatására a GAP-43 fehérje expressziója a Bcl-2 és Bcl-XL transzdukciót követően a kezeletlen kontrollhoz képest szignifikáns emelkedést mutatott (p<0.05) (Gál és mtsai, 2008). A nestin protein és génexpresszió Bcl-2 transzdukció után mind normoxiás, mind hypoxiás körülmények között szignifikáns emelkedést mutatott, míg a Bcl- XL génbevitel hatására expresszió fokozódást csak hypoxiában tapasztaltunk. 12

14 Normoxiában a synapsin-1 gén és protein expresszió a Bcl-2 és Bcl-XL konstruktok bevitelét követően emelkedést mutatott, de szignifikáns változás csak a Bcl-XL kezelés után mért génexpressziós értékben mutatható ki. Hypoxiát követően a c-fos mrns és protein szint szignifikánsan csökkent a nem kezelt hypoxiás kontrollban és a LacZ kezelt sejtekben. Ezt az expresszió csökkenést az anti-apoptózis gének kivédték (Gál és mtsai, 2009). 5. KÖVETKEZTETÉSEK A kapott eredményekből az alábbi következtetések vonhatók le: Az általunk vizsgált populációban a mtdns trns Lys és a megelőző hipervariábilis intergénikus szakasz genetikai variabilitása igen nagy. A vizsgált kohortban 9 különböző nukleotid szubsztitúciót és egy 9-bp-os deléciót találtunk a fenti régióban. A talált nukleotid szubsztitúciók közül 4 patogén mutáció. A patogén mutációk közül hármat az irodalomban elsőként írtunk le. A kelet-ázsiai antropológiai markert (9-bp-os deléció) elsőként találtuk meg a magyar populációban. A vizsgált magyar család az ősi B haplocsoporttal rendelkezik, amely szintén a kelet-ázsiai populációra jellemző. Ezen haplocsoport jelenléte a magyar populációban magyarázható a magyarság történelmével, de nem zárható ki ritka rekurrens mutáció kialakulásának lehetősége sem. Az mtdns A3243G mutáció epidemiológiai vizsgálata során a vizsgált kohortban a mutáció 2,22 %-os előfordulási gyakorisága jól korrelál más európai országok eredményeivel. A genetikai 13

15 epidemiológiai vizsgálat eredménye nagyban függ a vizsgált betegek beválasztási kritériumától. PC12 sejteken in vitro hypoxiás modellben az adenovírus alapú Bcl-2 és Bcl-XL vektorok bevitele 1. kivédte az argon gáz hypoxia által okozott sejtpusztulást, 2. normalizálta a mitokondriális membrán potenciál értékét, 3. az agyi plaszticitásban szerepet játszó GAP-43, nestin és c-fos expresszióját fokozta, amely arra enged következtetni, hogy a Bcl-2 és Bcl-XL bevitelt követően a neuro- és axonogenesis fokozódik. Az általunk használt hypoxiás modell alapján feltételezzük, hogy az anti-apoptózis és a neuro és az axonogenesis útvonal összeköttetésben állhat, de a két szignalizáció közötti kapcsolat jelenleg pontosan még nem ismert. 14

16 6. SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE 6.1. Az értekezés témájában megjelent közlemények 1. Gal A, Szilagyi G, Wappler E, Safrany G, Nagy Z. (2008) Bcl-2 or Bcl-XL gene therapy reduces apoptosis and increases plasticity protein GAP-43 in PC12 cells. Brain Res Bull. 76: Gal A, Pentelenyi K, Remenyi V, Wappler EA, Safrany G, Skopal J, Nagy Z. (2009) Bcl-2 or bcl-xl gene therapy increases neural plasticity proteins nestin and c-fos expression in PC12 cells. Neurochem Int. 55: Gál A, Szabó A, Pentelényi K, Pál Z. (2008) Maternálisan öröklődő diabetes mellitus, nagyothallás, krónikus ophthalmoplegia externa és myopathia mint az mtdns A3243G mutáció következménye. Orvosi Hetilap. 149: Gal A, Komlosi K, Maasz A, Pentelenyi K, Remenyi V, Ovary C, Valikovics A, Dioszeghy P, Bereczki D, Melegh B, Molnár MJ. Analysis of the mtdna A3243G mutation frequency in Hungary, Cntral European Journal of Medicine, in Press 6.2. Az értekezés témájában megjelent idézhető absztraktok 1. Gal A, Szilagyi G, Wappler E, L. Denes L, Nagy Z: Adenovirus contaning Bcl-2 or Bcl-XL antiapoptosis genes reduce cell loss after hypoxia in PC12 cell culture (2006) Europen Stroke Congress, Brussels, Cerebrovascular Diseases, Vol. 21, Suppl. 4:

17 2. Gál A, Szilágyi G,. Wappler EA, Bori Z, Skopál J, Nagy Z. (2007) Bcl-2 and Bcl-XL genes therapy increases plasticity and cell cycle genes expression after hypoxia in PC12 cells. 16th Europen Stroke Congress, Cerebrovascular Diseases. 23, Suppl. 2: Gal A., Pentelenyi K, Remenyi V, Csanyi B, Tomory G, Rasko I, Molnar MJ. (2008) The coexistence of an East-Asian mitochondrial antropological marker and the C8270T, A8332C, and A8347G mtdna mutations in a Hungarian family with dystonia and juvenile stroke syndrome. (2008) Europen Human Genetics Conference, European Journal of Human Genetics, 16 Suppl. 2, Inczedy - Farkas G, Gal A, Pentelenyi K, Remenyi V, Balla P, Andrejkovics M, Molnar MJ. (2009) Familial depression associated with two novel T8310G and T8311A mtdna mutations, 9th World Congress of Biological Psychiatry, 28 June - 02 July, Paris, France. World Federation of Societies of Biological Psychitary, DOI /wfsbp , Molnar MJ, Pentelenyi K, Remenyi V, Pal Z, Bereznai B, Gal A. (2009) The clincal importance of variability of trna Lys and its neighbouring mtdna sequence. Europen Human Genetics Conference, European Journal of Human Genetics, 17 Suppl. 2:

18 6.3. Nem az értekezés témájában megjelent közlemények 1. Gal A, Siska E, Nagy Z, Karpati G, Molnar MJ: Challenges for the genetic screening in dysferlin deficiency - report of an instructive case. (2008) Clinical Neuropathology. 27: Gál A, Nagy Z. (2005) A génterápia, mint a neuroprotekció új lehetősége. Agyérbetegségek. 11: Denes L, Szilágyi G, Gál A, Nagy Z. (2006) Talampanel a noncompetetive AMPA antagonist attenuates Caspase-3 dependent apoptosis in mouse brain after transient focal cerebralbischemia, Brain Res Bull, 70: Denes L, Szilagyi G, Gal A, Bori Z, Nagy Z. (2006) Cytoprotective effect of two synthetic enhancer substances, (-)- BPAP and (-)-Deprenyl, on human brain capillary endothelial cells and rat PC12 cells, Life Sci., 2006; 79: Nagy Z, Bori Z, Gál A, Wappler E. (2007) Új célok az agyi ischaemia gyógyszeres kezelésében, Orvosképzés, LXXXII évf. 1. szám Wappler EA, Szilagyi G, Gal A, Skopal J, Nyakas C, Nagy Z, Felszeghy K. (2009) Adopted cognitive tests for gerbils: Validation by studying ageing and ischemiaadopted cognitive tests for gerbils: Validation by studying ageing and ischemia, Physiology & Behavior, 97: Pál Z, Kiss E, Gál A, Csépány T, Lengyel A, Molnar MJ. Genetically determined neuropathy (CMT 1A) accompanied by immune dysfunction: a case report. Inflamm Res Mar 10 - DOI /s Vannay A, Fekete A, Langer R, Tóth T, Sziksz E, Vásárhelyi B, Szabó AJ, Losonczy G, Adori C, Gál A, Tulassay T, Szabó A. 17

19 (2009) Dehydroepiandrosterone pre-treatment alters the ischemia / reperfusion induced VEGF, IL-1 and IL-6 gene expression in acute renal failure, Kidney & Blood Pressure Research, 32: Pal Z, Gal A, Remenyi V, Tordai A, Molnar MJ. Oestrogen receptor alpha gene intronic polymorphisms and autoimmune myasthenia gravis in Caucasian women, Neuromuscular Disorders, in Press 6.4. Nem az értekezés témájában megjelent idézhető absztraktok 1. Denes L, Szilágyi G, Gal A, Nagy Z. (2006) Talampanel, a noncompetitive AMPA antagonist attenuates Caspase-3 dependent apoptosis in mouse brain after transient focal cerebral ischemia. 15th Europen Stroke Congress, Cerebrovascular Diseases, Vol. 21, Suppl. 4: Dénes L, Gál A, Szilágyi G, Bori Z, Miklya I, Nagy Z. (2006) Pharmacological attenuation of apoptosis of human brain capillary endothelial cell by (-)BAP in a model of hypoxia / reoxygenation. 15th Europen Stroke Congress, Cerebrovascular Diseases. 21, Suppl. 4: Dénes L, Bori Z, Szilágyi G, Gál A, Nagy Z. (2005) A new neuroprotective drug candidate prevents cell injury induced by hypoxia/reoxygenation (by Benzofuran- propilaminopentan / BPAP), 14th Europen Stroke Congress, Cerebrovascular Diseases, 19, Suppl Wappler EA, Gal A, Szilagyi G, Vajda J, Skopal J, Felszeghy K, Nyakas C, Nagy Z. (2007) Effect of high-dose oestrogen therapy on cerebral plasticity after transient forebrain ischaemia in gerbil. 18

20 16th Europen Stroke Congress, Cerebrovascular Diseases. 23, Suppl. 2: Molnar MJ, Gilbert R, Gal A, Karpati G. (2009) Sonoporation of human biceps muscle as preparation for plasmid-based dystrophin gene transfer. American Academy of Neurology, AAN 61st Annual Meeting Neurology. 72 (Suppl. 3): Pal Z, Gal A, Remenyi V, Pentelenyi K, Molnar MJ. (2009) No association of oestrogen receptor dene polymorphisms with myasthenia gravis. Europen Human Genetics Conference, European Journal of Human Genetics, 17 Suppl. 2: Gal A, Mede K, Remenyi V, Wiess S, Goelnitz U, Molnar MJ. (2009) Synergistic effect of spastin gene mutations in a Hungarian patient with hereditary spastic paraplegia (HSP). Europen Human Genetics Conference, European Journal of Human Genetics, 17 Suppl. 2: Pentelenyi K, Gal A, Wiess S, Friday D, Molnar MJ. (2009) Novel point mutations in the senotaxin gene of three patient with ataxia and oculomotor apraxia type 2 (AOA2). Europen Human Genetics Conference, European Journal of Human Genetics, 17 Suppl. 2:

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben OTKA T-037887 zárójelentés Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben Az ischaemias stroke-ot követően az elzáródott ér ellátási területének centrumában percek, órák alatt

Részletesebben

A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások. Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék

A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások. Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék A humán mitokondriális genom: Evolúció, mutációk, polimorfizmusok, populációs vonatkozások Egyed Balázs ELTE Genetikai Tanszék Endoszimbiotikus gén-transzfer (Timmis et al., 2004, Nat Rev Gen) Endoszimbiotikus

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: -2006: gimnáziumi érettségi a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, kitűnő eredménnyel.

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: -2006: gimnáziumi érettségi a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, kitűnő eredménnyel. Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Balicza Péter Cím: 1014 Budapest, Fortuna u. 25. Telefon: +36208242068 e-mail: baliczap@gmail.com Születési hely, idő: Salgótarján, 1987.04.19. Állampolgárság:

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014 Április 8 Május 22 8th April 22nd May Hét / 1st week (9. kalendariumi het) Takács László / Fehér Zsigmond Magyar kurzus Datum/ido Ápr. 8 Apr. 9 10:00 10:45

Részletesebben

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31)

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) OTKA K-100845 Zsűri: PSP, futamidő: 48 hónap (2012.02.01 2016.01.31) Kutatásban résztvevők azonosak-e a szerződésben szereplő kutatókkal? NEM

Részletesebben

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Dr. Patócs Attila, PhD MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Laboratóriumi Medicina Intézet Genetikai

Részletesebben

Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről

Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről Opponensi Vélemény Dr. Nagy Bálint A valósidejű PCR alkalmazása a klinikai genetikai gyakorlatban ' című értekezéséről Dr. Nagy Bálint az MTA doktora fokozat megszerzéséhez a fenti címen nyújtott be a

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt A Nemzetközi HapMap Project célja az emberi genom haplotípus* térképének(hapmap; haplotype map) megszerkesztése, melynek segítségével katalogizálni tudjuk az ember

Részletesebben

A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM 40078 törzse egy olyan

A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM 40078 törzse egy olyan A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM 40078 törzse egy olyan fehérjét (FC-1 killer toxint) választ ki a tápközegbe, amely elpusztítja az opportunista patogén Cryptococcus neoformans-t.

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Doktori tézisek Dr. Cserepes Judit Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához?

Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához? Mely humán génvariációk és környezeti faktorok járulnak hozzá az allergiás megbetegedések kialakulásához? Falus András Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Semmelweis Egyetem Antal Péter Hadadi Éva

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS- ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA

Részletesebben

Dr. Ottó Szabolcs Országos Onkológiai Intézet

Dr. Ottó Szabolcs Országos Onkológiai Intézet Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001. Részjelentés: 200. November 0.-2004.

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés:

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés: Dr. Benyó Zoltán, Egyetemi Tanári Pályázat 2009, Szakmai Önéletrajz, 1. oldal Szakmai önéletrajz Név: Dr. Benyó Zoltán Születési hely, idı: Budapest, 1967. június 15. Családi állapot: nıs, 2 gyermek (Barnabás,

Részletesebben

Gén kópiaszám és mikrorns kötőhely polimorfizmusok vizsgálata

Gén kópiaszám és mikrorns kötőhely polimorfizmusok vizsgálata Gén kópiaszám és mikrorns kötőhely polimorfizmusok vizsgálata Doktori tézisek Dr. Kovács-Nagy Réka Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rónai Zsolt egyetemi adjunktus,

Részletesebben

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.) Az I./2. rész (Gének és funkciójuk) rövid összefoglalója A gének a DNS információt hordozó szakaszai, melyekben a 4 betű (ATCG) néhány ezerszer, vagy százezerszer ismétlődik. A gének önálló programcsomagként

Részletesebben

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Dr. Czeglédi Levente Dr. Béri Béla Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár

Részletesebben

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban BEVEZETÉS ÉS A KUTATÁS CÉLJA A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban (LCPUFA), mint az arachidonsav

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ

ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ Pályázat címe: A szívritmuszavarok és a myocardiális repolarizáció mechanizmusainak vizsgálata; antiaritmiás és proaritmiás gyógyszerhatások elemzése (NI 61902) Vezetı kutató:

Részletesebben

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban OTKA Zárójelentés A téma megnevezése: Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata. Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis

Részletesebben

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Az agy betegségeinek molekuláris biológiája 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Alzheimer kór 28 Prion betegség A prion betegség fertőző formáját nem egy genetikai

Részletesebben

Fehérjeglikoziláció az endoplazmás retikulumban mint lehetséges daganatellenes támadáspont

Fehérjeglikoziláció az endoplazmás retikulumban mint lehetséges daganatellenes támadáspont Fehérjeglikoziláció az endoplazmás retikulumban mint lehetséges daganatellenes támadáspont Doktori tézisek Dr. Konta Laura Éva Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola

Részletesebben

A lézer-szkenning citometria lehetőségei. Laser-scanning cytometer (LSC) Pásztázó citométer. Az áramlási citometria fő korlátai

A lézer-szkenning citometria lehetőségei. Laser-scanning cytometer (LSC) Pásztázó citométer. Az áramlási citometria fő korlátai Az áramlási citométer bevezetésének fontosabb állomásai A lézer-szkenning citometria lehetőségei Bacsó Zsolt Coulter, 1949 Coulter számláló szabadalmaztatása Crosland-Taylor, 1953 sejtek hidrodinamikai

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

10. CSI. A molekuláris biológiai technikák alkalmazásai

10. CSI. A molekuláris biológiai technikák alkalmazásai 10. CSI. A molekuláris biológiai technikák alkalmazásai A DNS mint azonosító 3 milliárd bázispár az emberi DNS-ben (99.9%-ban azonos) 0.1%-nyi különbség elegendő az egyedek megkülönböztetéséhez Genetikai

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. A doktori értekezés tézisei A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. Bíró Judit Témavezető: Dr. Fehér Attila Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA TÓTH ADÉL TÉMAVEZETŐ: DR. GÁCSER ATTILA TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS

Részletesebben

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A genetikai betegségek mellett, génterápia alkalmazható szerzett betegségek, mint

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás)

Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás) Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás) Az aminoxidázok két nagy csoportjának, a monoamin-oxidáznak (MAO), valamint

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN. Kántor Sándor

A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN. Kántor Sándor A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN Ph.D. értekezés tézisei Kántor Sándor Témavezetők: Prof. Dr. Bagdy György és Prof. Dr. Halász Péter Semmelweis Egyetem Idegtudományok

Részletesebben

Posztvakcinációs rotavírus surveillance Magyarországon, 2007-2011

Posztvakcinációs rotavírus surveillance Magyarországon, 2007-2011 Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Posztvakcinációs rotavírus surveillance Magyarországon, 2007-2011 Antalné László Brigitta Témavezetők: Dr. Bányai Krisztián és Dr. Kónya József DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

ANTICANCER RESEARCH [Rákkutatás]

ANTICANCER RESEARCH [Rákkutatás] ANTICANCER RESEARCH [Rákkutatás] Nemzetközi rákkutatási és rákgyógyászati folyóirat Az MGN-3/Biobran rizskorpából kivont módosított arabinoxilán in vitro növeli a metasztatikus emlőráksejtek érzékenységét

Részletesebben

Támogatóink: Neurogenetikai Társaság. X. Konferenciája. Budapest. 2011. December 2-3. Genzyme Europe B.V. Képviselet. Társrendező:

Támogatóink: Neurogenetikai Társaság. X. Konferenciája. Budapest. 2011. December 2-3. Genzyme Europe B.V. Képviselet. Társrendező: MEGHÍVÓ Regisztrációs díj: MNKT tagoknak: 23.000 Ft Nem tagoknak 27.000 Ft Rezidenseknek, PhD hallgatóknak, nyugdíjasoknak: 16.000 Ft Helyszíni regisztráció: 35.000 Ft A regisztrációs díj tartalmazza az

Részletesebben

A gidrán fajta genetikai változatosságának jellemzése mitokondriális DNS polimorfizmusokkal Kusza Szilvia Sziszkosz Nikolett Mihók Sándor,

A gidrán fajta genetikai változatosságának jellemzése mitokondriális DNS polimorfizmusokkal Kusza Szilvia Sziszkosz Nikolett Mihók Sándor, 1 A gidrán fajta genetikai változatosságának jellemzése mitokondriális DNS polimorfizmusokkal Kusza Szilvia Sziszkosz Nikolett Mihók Sándor, (Debreceni Egyetem Állattenyésztéstani Tanszék) A bármilyen

Részletesebben

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26 Hamar Péter RNS világ Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. 1 26 Főszereplők: DNS -> RNS -> fehérje A kód lefordítása Dezoxy-ribo-Nuklein-Sav: DNS az élet kódja megkettőződés (replikáció)

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 532 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 532 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000832T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 32 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 783231 (22) A bejelentés

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása - (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése

A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése Doktori értekezés tézisei Hancz Anikó Témavezetők: Prof. Dr. Sármay Gabriella Dr. Koncz Gábor Biológia

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Hepatitiszt okozó vírusok molekuláris vizsgálata. N. Szomor Katalin. Budapest 2009.

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Hepatitiszt okozó vírusok molekuláris vizsgálata. N. Szomor Katalin. Budapest 2009. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Hepatitiszt okozó vírusok molekuláris vizsgálata N. Szomor Katalin Budapest 2009. 2 1. BEVEZETÉS A világ legjelentősebb népegészségügyi problémái közé tartozik a vírusok által

Részletesebben

A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere photorefraktív lézerkezelést követően

A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere photorefraktív lézerkezelést követően A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere photorefraktív lézerkezelést követően Vállalt feladatok a) A könny plazminogén aktivátor aktivitás (PAA) - nak, valamint plazminogén aktivátor

Részletesebben

Bíráló: Dr. Bagdy György. Tudománymetriai értékelés

Bíráló: Dr. Bagdy György. Tudománymetriai értékelés Dr. Molnár Mária Judit Új eredmények a neuromuscularis betegségek molekuláris diagnosztikája és terápiája területén címő MTA doktori értekezésének bírálata Bíráló: Dr. Bagdy György Tudománymetriai értékelés

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A témavezető neve: dr. Antus Balázs A téma címe: A bronchiolitis obliterans szindróma pathomechanizmusa OTKA nyilvántartási szám: F 046526 Kutatási időtartam: 2004-2008. A kutatási

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Bártfai Zoltán. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pulmonológiai Klinika

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Bártfai Zoltán. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pulmonológiai Klinika Újabb tenyésztésen, valamint nukleinsav amplifikációs módszereken alapuló technikák alkalmazása a Mycobacterium tuberculosis primér izolálására és rifampicin rezisztenciájának meghatározására Doktori (Ph.D.)

Részletesebben

Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben

Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben Lénárt Nikolett Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Sántha Miklós tudományos főmunkatárs

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

A Lynch szindróma molekuláris genetikai háttere Magyarországon

A Lynch szindróma molekuláris genetikai háttere Magyarországon A Lynch szindróma molekuláris genetikai háttere Magyarországon A doktori értekezés tézisei Kovács Marietta Éva Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Doktori Iskola Klasszikus és

Részletesebben

AZ IS30 BAKTERIÁLIS INSZERCIÓS ELEM CÉLSZEKVENCIA VÁLASZTÁSÁNAK MOLEKULÁRIS TÉNYEZŐI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ MÓNIKA

AZ IS30 BAKTERIÁLIS INSZERCIÓS ELEM CÉLSZEKVENCIA VÁLASZTÁSÁNAK MOLEKULÁRIS TÉNYEZŐI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ MÓNIKA AZ IS30 BAKTERIÁLIS INSZERCIÓS ELEM CÉLSZEKVENCIA VÁLASZTÁSÁNAK MOLEKULÁRIS TÉNYEZŐI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ MÓNIKA Gödöllő 2007. 1 A Doktori Iskola megnevezése: Szent István Egyetem Biológia Tudományi

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Sertés circovírusok járványtani vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Sertés circovírusok járványtani vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Sertés circovírusok járványtani vizsgálata PhD dolgozat tézisei Készítette: Dr. Cságola Attila Témavezet : Dr. Tuboly Tamás 2009 Szent István Egyetem

Részletesebben

Új temékek az UD-GenoMed Kft. kínálatában!

Új temékek az UD-GenoMed Kft. kínálatában! Új temékek az UD-GenMed Kft. kínálatában! Műanyag termékek: SARSTEDT műanyag termékek teljes választéka Egyszer használats labratóriumi műanyag eszközök szövet és sejttenyésztéshez Vérvételi és diagnsztikai

Részletesebben

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában Budapest, 2015. szeptember 3 5. Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika, valamint I. sz. Patológiai és Kísérleti

Részletesebben

MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK. Péteri Adrienn Zsanett DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK. Péteri Adrienn Zsanett DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁK MIKOTOXIN-BONTÓ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Péteri Adrienn Zsanett Témavezetők: Dr. Varga János, Egyetemi docens Dr. Vágvölgyi Csaba, Tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Doktori értekezés tézisei Türk Dóra Témavezető: Dr. Szakács Gergely MTA TTK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET

Részletesebben

Tipizálási módszerek alkalmazása methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek molekuláris epidemiológiai vizsgálatai során

Tipizálási módszerek alkalmazása methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek molekuláris epidemiológiai vizsgálatai során Tipizálási módszerek alkalmazása methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek molekuláris epidemiológiai vizsgálatai során Ungvári Erika, Tóth Ákos Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei HUMÁN PAPILLOMAVÍRUS 16 E6 ÉS E7 ONKOPROTEINEK HATÁSA A KERATINOCITÁK DIFFERENCIÁLÓDÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ GÉNEK TRANSZKRIPCIÓS SZABÁLYOZÁSÁRA Oraveczné Gyöngyösi Eszter

Részletesebben

Bogácsi-Szabó Erika. Ph.D. értekezés tézisei. Témavezető: Prof. Dr. Raskó István. Szegedi Tudományegyetem, Molekuláris és sejtbiológiai Ph.D.

Bogácsi-Szabó Erika. Ph.D. értekezés tézisei. Témavezető: Prof. Dr. Raskó István. Szegedi Tudományegyetem, Molekuláris és sejtbiológiai Ph.D. Populációgenetikai és diagnosztikai célú mitokondriális DNS és autoszómális marker vizsgálatok Magyarországon feltárt régészeti csontleletekből és modern mintákból Bogácsi-Szabó Erika Ph.D. értekezés tézisei

Részletesebben

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban 17. Központi idegrendszeri neuronok ingerületi folyamatai és szinaptikus összeköttetései 18. A kalciumháztartás zavaraira

Részletesebben

BUDAPEST 2006. május 4-6. V. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Molekuláris medicina: Sejtanalitika Innováció Alkalmazás ÉRTESÍTÔ

BUDAPEST 2006. május 4-6. V. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Molekuláris medicina: Sejtanalitika Innováció Alkalmazás ÉRTESÍTÔ BUDAPEST 2006. május 4-6. V. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Molekuláris medicina: Sejtanalitika Innováció Alkalmazás ÉRTESÍTÔ V. M A G Y A R S E J T A N A L I T I K A I K O N F E R E N C I A M O L E

Részletesebben

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Magyarósi Szilvia Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem DEMIN 2014. május 22.

Részletesebben

Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben

Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben Bebes Attila Témavezető: Dr. Széll Márta tudományos tanácsadó Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

A C1 orf 124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban

A C1 orf 124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban Ph.D. tézisek A C1 orf 124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban Írta: Juhász Szilvia Témavezető: Dr. Haracska Lajos Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézet

Részletesebben

A humán papillomavírusok prognosztikai szerepe a méhnyak rákmegel z elváltozásaiban

A humán papillomavírusok prognosztikai szerepe a méhnyak rákmegel z elváltozásaiban Egyetemi doktori (Ph. D.) értekezés tézisei A humán papillomavírusok prognosztikai szerepe a méhnyak rákmegel z elváltozásaiban Sz ke Krisztina Témavezet : Dr. Kónya József Debreceni Egyetem Orvos- és

Részletesebben

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára

Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Válasz Prof. Dr. Szabó János opponensi bírálatára Szeretném megköszönni Szabó Professzor Úr véleményét, építő jellegű kritikáját és a doktori értekezés elfogadására tett javaslatát. A különböző témakörökkel

Részletesebben

mintasepcifikus mikrokapilláris elektroforézis Lab-on-Chip elektroforézis / elektrokinetikus elven DNS, RNS, mirns 12, fehérje 10, sejtes minta 6

mintasepcifikus mikrokapilláris elektroforézis Lab-on-Chip elektroforézis / elektrokinetikus elven DNS, RNS, mirns 12, fehérje 10, sejtes minta 6 Agilent 2100 Bioanalyzer mikrokapilláris gélelektroforézis rendszer G2943CA 2100 Bioanalyzer system forgalmazó: Kromat Kft. 1112 Budapest Péterhegyi u. 98. t:36 (1) 248-2110 www.kromat.hu bio@kromat.hu

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban

A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban Doktori (PhD) értekezés Siklódi Erika Rozália Biológia Doktori Iskola Iskolavezető: Prof. Erdei Anna, tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Molekuláris biológiai technikák

Molekuláris biológiai technikák Molekuláris biológiai technikák Wunderlich Lívius A Molekuláris biológiai technikák jegyzet igyekszik átfogó képet adni a jövő tudományának, a molekuláris biológiának a módszertanáról. A technikák elméleti

Részletesebben

Az AT 1A -angiotenzinreceptor G-fehérjétől független jelátvitelének vizsgálata C9 sejtekben. Doktori tézisek. Dr. Szidonya László

Az AT 1A -angiotenzinreceptor G-fehérjétől független jelátvitelének vizsgálata C9 sejtekben. Doktori tézisek. Dr. Szidonya László Az AT 1A -angiotenzinreceptor G-fehérjétől független jelátvitelének vizsgálata C9 sejtekben Doktori tézisek Dr. Szidonya László Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

ELHÍZÁS MITOKONDRIÁLIS BETEGSÉGEK OSZTEOPORÓZIS

ELHÍZÁS MITOKONDRIÁLIS BETEGSÉGEK OSZTEOPORÓZIS ELHÍZÁS MITOKONDRIÁLIS BETEGSÉGEK OSZTEOPORÓZIS AZ ELHÍZÁS GENETIKÁJA ELHÍZÁS : a zsírszövet kóros felszaporodása energiabevitel nagyobb mint a leadás egy milliárd felnőtt túlsúlyos több mint 300 millió

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

és biztonságoss Prof. Dr. János J CHMP member Hungary

és biztonságoss Prof. Dr. János J CHMP member Hungary Gyógyszerek hatásoss sossága és biztonságoss gosságaga Prof. Dr. János J Borvendég CHMP member Hungary A ma gyógyszerkutat gyszerkutatásának legfontosabb célbetegségei: gei: malignus betegségek gek cardiovascularis

Részletesebben

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika T S O S I Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika A Miért kell beszélni a TIA-ról? Mert TIA után 90 napon belül a betegek 10-20%-a ischaemiás stroke-ot szenved. Mert a stroke betegek 25%-ban

Részletesebben

A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D.

A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D. A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN Sinkó Ildikó PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Témavezető: Dr. Raskó István Az értekezés a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005.

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005. SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr Tulassay Zsolt egyetemi tanár Bőrgyógyászat és Venerológia című program Prognosztikai faktorok és pathogenetikai

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS Neuro- és citoprotektív mechanizmusok kutatása 2003-2006. Vezető kutató: Dr. Magyar Kálmán akadémikus

ZÁRÓJELENTÉS Neuro- és citoprotektív mechanizmusok kutatása 2003-2006. Vezető kutató: Dr. Magyar Kálmán akadémikus ZÁRÓJELENTÉS Neuro- és citoprotektív mechanizmusok kutatása 2003-2006 Vezető kutató: Dr. Magyar Kálmán akadémikus 1. Bevezetés Az OTKA támogatással folytatott kutatás fő vonalában a (-)-deprenyl hatásmódjának

Részletesebben

A PROTEIN KINÁZ C IZOENZIMEK SZEREPE HUMÁN HaCaT KERATINOCYTÁK SEJTM KÖDÉSEINEK SZABÁLYOZÁSÁBAN

A PROTEIN KINÁZ C IZOENZIMEK SZEREPE HUMÁN HaCaT KERATINOCYTÁK SEJTM KÖDÉSEINEK SZABÁLYOZÁSÁBAN EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A PROTEIN KINÁZ C IZOENZIMEK SZEREPE HUMÁN HaCaT KERATINOCYTÁK SEJTM KÖDÉSEINEK SZABÁLYOZÁSÁBAN Papp Helga DEBRECENI EGYETEM ORVOS-ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1668/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1668/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1668/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Országos Epidemiológiai Központ Virológiai főosztály (1097 Budapest, Albert

Részletesebben

DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel

DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel Gyakorlat helye: BIOMI Kft. Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ épülete volt

Részletesebben

10. Genomika 2. Microarrayek és típusaik

10. Genomika 2. Microarrayek és típusaik 10. Genomika 2. 1. Microarray technikák és bioinformatikai vonatkozásaik Microarrayek és típusaik Korrelált génexpresszió mint a funkcionális genomika eszköze 2. Kombinált megközelítés a funkcionális genomikában

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Kovács Zoltán ügyvezető DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Problémadefiníció Első generációs

Részletesebben

Oszvald Mária. A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro és in vivo vizsgálata rizs modell rendszerben

Oszvald Mária. A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro és in vivo vizsgálata rizs modell rendszerben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Oszvald Mária A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro

Részletesebben

VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE

VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE VÁLASZ OPPONENSI VÉLEMÉNYRE Dr. Taller János Tudományos főmunkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék Biotechnológiai Kutatócsoport Farkas Valéria Tejtermelést és

Részletesebben

A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló-

A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló- A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló- módszerek (első rész) Dr. Komoly Sámuel MTA doktora tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

5. Molekuláris biológiai technikák

5. Molekuláris biológiai technikák 5. Molekuláris biológiai technikák DNS szaporítás kémcsőben és élőben. Klónozás, PCR, cdna, RT-PCR, realtime-rt-pcr, Northern-, Southernblotting, génexpresszió, FISH 5. Molekuláris szintű biológiai technikák

Részletesebben

Részletes szakmai beszámoló a 46145 sz. OTKA pályázat támogatásával elvégzett munkáról és a kapott eredményekről

Részletes szakmai beszámoló a 46145 sz. OTKA pályázat támogatásával elvégzett munkáról és a kapott eredményekről Részletes szakmai beszámoló a 46145 sz. OTKA pályázat támogatásával elvégzett munkáról és a kapott eredményekről A szív és érrendszeri megbetegedések világszerte a halálozási statisztika élére kerültek.

Részletesebben

ELTE Doktori Iskola Evolúciógenetika, evolúciós ökológia, konzervációbiológia program Programvezető: Dr. Szathmáry Eörs, akadémikus, egyetemi tanár

ELTE Doktori Iskola Evolúciógenetika, evolúciós ökológia, konzervációbiológia program Programvezető: Dr. Szathmáry Eörs, akadémikus, egyetemi tanár ELTE Doktori Iskola Evolúciógenetika, evolúciós ökológia, konzervációbiológia program Programvezető: Dr. Szathmáry Eörs, akadémikus, egyetemi tanár A CSIRKÉK FERTŐZŐ BURSITISÉT OKOZÓ VÍRUSTÖRZSEK GENETIKAI

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Sejtfal szintézis és megnyúlás Környezeti tényezők hatása a növények növekedésére és fejlődésére Előadás áttekintése

Részletesebben