Magyar nyelvi óra. Idő Az óra menete Didaktikai feladat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar nyelvi óra. Idő Az óra menete Didaktikai feladat"

Átírás

1 Magyar nyelvi óra A témakör címe: A grammatikai kapcsolóelemek I. A tematikus egység: A szöveg Az osztály: 9. osztály A tanítás időpontja: április 10. A tanárjelölt neve: Káli Diána Az intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Az óra célja, feladata: A névmások, a kötőszók, az egyeztető toldalékok, a hiányos mondat és a határozott névelő mint grammatikai kapcsolóelemek fogalmának megismerése, szövegbeli szerepük feltárása, felismerésük és alkalmazásuk gyakorlása. Az óra típusa: ismeretbővítő óra Az eszközök: füzet, tábla, fénymásolatok Tantárgyi koncentráció: irodalom, biológia Idő Az óra menete Didaktikai feladat 1 2 Üdvözlés, bemutatkozás. Munkaformák Módszerek Eszközök 2 6 Hajtogatós feladat Ismeritek a hajtogatós játékot? Most kipróbálhatjátok. Egyénileg fogtok dolgozni, de minden padsor más-más feladatot kap. Az A padsor egy papírlapon egy szövegkezdő mondatot kap. Folytassátok a szöveget, mindenki írjon egy-egy mondatot a papírlapra úgy, hogy egy összefüggő történetet kapjatok! A B és C padsorban egy-egy mondatot írjatok a papírlapra úgy, hogy nem ismeritek az előző mondatokat! Mindenki hajtsa be a papírt, ha leírta a mondatot! (A lapok kiosztása.) motiváció osztott munka, egyéni írásbeli PAPÍRLAP Az A padsor szövegkezdő mondata: Volt egyszer egy kutya. Asszociációs játék Addig, amíg a papírokra írtok, asszociációs játékot játszunk. Mondjátok el, milyen nyelvtani fogalmak jutnak eszetekbe a következő szavakról! ismétlés beszélge- közös tés Hívószók: névmás, toldalék, kötőszó, hiányos mondat, névelő 6 9 Mi a különbség? Olvassátok fel a papírlapra írt mondatokat! Hasonlítsátok össze az A padsor és a másik két padsor mondatait! Fogalmazzátok meg, hogy mi a különbség közöttük! (az A padsoré szöveg, a másik két padsoré mondathalmaz) Mondjátok el, mi teszi összefüggő szöveggé az A padsor mondatait! Mi köti össze a mondatokat? (a téma, a nyelvi/nyelvtani/grammatikai kapcsolóelemek) az előkészítése kérdés-felelet PAPÍRLAP Az óra célja A mai órán a szöveg mondatait összekapcsoló elemek közül a nyelvtani, más szóval a grammatikai kapcsolóelemek fajtáival foglalkozunk. Írjátok fel a füzetbe az óra címét! Ne feledkezzetek el a dátumról sem! célkitűzés tanári közlés

2 9 15 Szövegkiegészítés Egy hiányos szöveget kaptok. Minden padsornál mást-mást hagytam ki. Lesz egy kék, egy piros és egy zöld padsor. Egészítsétek ki a szöveget a lapon olvasható utasítás alapján! Párokban dolgozhattok, de mindenki a saját papírjára is írja le a megoldást! A munkára 2 percet kaptok. (A lapok kiosztása. A szöveg felragasztása a táblára.) L.: 1/a, 1/b, 1/c feladat heurisztikus módszer osztott munka, páros írásbeli PAPÍRLAP Elemezzük a megoldásokat! Minden padsorból jöjjön ki valaki, és írja fel a megoldást színes filccel a táblára! Közben a többiek figyeljenek, vajon milyen utasítást kapott a másik két csoport! Mivel egészítették ki a szöveget? (Minden padsorból egy-egy tanuló felírja a megoldást.) A névmások Nézzük először a kék padsor munkáját! Piros és zöld padsor, mondjátok meg, mivel egészítette ki a kék padsor a szöveget! (névmásokkal) Nevezzétek meg, milyen fajtájú névmások ezek! (mutató és személyes névmások) Állapítsátok meg, mire vonatkoznak a szövegben! ennek: mutató névmás (régen együtt élnek) őt/őket: személyes névmás (gazdájuk) ilyen/efféle/ennyire: mutató névmás (megbízhatóan vezetik őket) ekkor/így: mutató névmás (a háziasítás során / megtanultak együtt ezek: mutató névmás (az előzőekben felsorolt megfigyelések) egyéni írásbeli közös elemzés szóbeli Tehát a névmások összekapcsolják a szöveg mondatait, ezért elsőként a névmásokat írjuk be a vázlatunkba!

3 20 24 A kötőszók Most pedig vizsgáljuk meg a zöld padsor munkáját! Kék és piros padsor, mondjátok meg, mivel egészítették ki a szöveget! (kötőszókkal) Figyeljétek meg, mit kötnek össze ezek a kötőszók! (mondatokat) Nézzük meg sorban, hogy milyen tartalmi-logikai kapcsolatokat jeleznek a kötőszók! közös szóbeli elemzés ezért/ennélfogva: következtető viszony ugyanis/hiszen (mert/mivel): magyarázó viszony is: kapcsolatos viszony de/ám/viszont: ellentétes viszony tehát/így: következtető viszony Folytassuk a vázlatot! Írjuk be a kötőszókat is a grammatikai kapcsolóelemek közé! Az egyeztető toldalékok Most elemezzük a piros padsor munkáját! Kék és zöld padsor, nevezzétek meg, hogy mivel egészítette ki a piros padsor a szöveget! (toldalékokkal) Állapítsátok meg a toldalékok fajtáját, valamint azt, hogy mi a szerepük a szövegben! közös elemzés szóbeli -uk: birtokos személyjel (kapcsolatukban) -nek: igei személyrag (kötődnek) -juk: birtokos személyjel (gazdájukhoz) -ek: a többes szám jele (képesek) -nak: igei személyrag (tudnak) -ak: igei személyrag (megtanultak) -ák: igei személyrag (tanulták) -anak: igei személyrag (okozzanak) -juk: birtokos személyjel (gazdájuknak) -ak: a többes szám jele (nyugodtak) -nak: igei személyrag (maradnak) -nak: igei személyrag (váltak) Foglaljátok össze, hogy mi a szerepük ezeknek a toldalékoknak a szövegben! Találjátok ki, miért nevezzük őket egyeztető toldalékoknak! Egészítsük ki a vázlatot az újabb grammatikai kapcsolóelemekkel, a toldalékokkal! 3. az egyeztető toldalékok

4 27 30 A hiányos mondat Vizsgáljuk tovább a szöveget! X. Y., olvasd fel egészben a szöveget! Figyeljétek meg, hogy mely mondatokból hiányzik az alany! Olvassátok fel ezeket a mondatokat még egyszer! (Ezért képesek..., Ugyanis a háziasítás..., Ekkor tanulták meg...,...hogy a gazdi jelenlétében...,...nyugtalanná válnak) Mondjátok meg, hogy honnan egészül ki a hiány? Honnan tudjuk, hogy mi az alanyuk ezeknek a mondatoknak! (az igeragozásból, az egyeztetésből, a szövegelőzményből) Állapítsátok meg, hogy milyen szerkezetűek ezek a mondatok! (hiányos mondatok) Egészítsük ki a vázlatot a táblán és a füzetben is! közös szóbeli elemzés, megbeszélés 3. az egyeztető toldalékok 4. a hiányos mondat A névelő Most pedig foglalkozzunk a névelőkkel! Figyeljétek meg, hogy a hajtogatós szövegben milyen névelőt kapott az első mondatban a kutya szó, és milyet a többi mondatban! Találjátok ki, mi lehet ennek az oka! Fogalmazzátok meg e két mondat alapján, hogy mitől függ, milyen névelőt használunk a szövegben, és mi a névelők sorrendje! (az ismert dologra határozott névelővel utalunk, a sorrendjük: határozatlan, határozott) közös elemzés szóbeli Láncmese A következő feladatunk címe Láncmese. Elkezdek egy mesét, és ti úgy folytassátok, hogy az előző mondatban levő határozatlan névelős főnév a következő mondatban határozatlan legyen, és építsetek be a mondatba egy új határozatlan névelős főnevet! Pl.: Volt egyszer egy fiú. A fiú fogott egy nyulat. A nyulat beletette egy kosárba. A kosarat eldugta otthon egy bokorba... A láncmese kezdő mondata: Volt egyszer egy vadász. Folytassátok (A vadász...) Hat láncszemből álljon a mese, tehát hat mondatot fogalmazzatok! Folytassuk a vázlatot! 3. az egyeztető toldalékok 4. a hiányos mondat 4. a névelő gyakorlás egyéni szóbeli

5 34 37 A tanulság Most pedig foglaljuk össze, mi volt ennek a két feladatnak a tanulsága! Fogalmazzátok meg, hogy mi a szerepük ezeknek a grammatikai kapcsolóelemeknek a szövegben! (a szövegösszefüggés biztosítása) Egészítsük ki a vázlatot!, részösszefoglalás 3. az egyeztető toldalékok 4. a hiányos mondat 4. a névelő Szerepük: a szövegkohézió (= a szövegösszefüggés) biztosítása Szövegösszerakás Hajtsátok szét a papírt. Egy rendezetlen szöveget láttok rajta. Összekeveredett a szöveg 2., 3. és 4. mondata. A többi mondat a helyén maradt. Rendezzétek sorba az összekeveredett mondatokat! gyakorlás egyéni írásbeli PAPÍRLAP L.: 2. feladat Fogalmazzátok meg, hogy mi segített a mondatok sorrendjének a megtalálásában! gyakorlás, ellenőrzés közös szóbeli megbeszélés Házi feladat A szóbeli házi feladat: megtanulni a füzetvázlat segítségével a grammatikai kapcsolóelemeket. Húzzátok alá a szövegben a grammatikai kapcsolóelemeket! Írjátok föléjük a nevüket! Gondolkozzatok el azon, hogy mi lehet a kapcsolat a paprikafüzér és a szöveg címe között! Mit jelképez számotokra a paprikafüzér? Mi számotokra az élet értelme? (Örkény István egyperces novellája segít a megfejtésben) egyéni írásbeli és szóbeli FÜZET, PAPÍR- LAP Szorgalmi feladat Az írásbeli házi feladat: írjatok humoros hírszöveget az iskolaújságba úgy, hogy építsétek be a szövegbe a következő szavakat: kutya, lila, fut! Használjatok minél több grammatikai kapcsolóelemet! Jelöljétek őket a szövegben! Igaz állítások Most pedig lássuk, mit tanultatok a mai órán! Csukjátok be a füzetet, én pedig letörölöm a táblát. Fogalmazzatok igaz állításokat a ma megismert nyelvtani kapcsolóelemekről! Az óra értékelése összefoglalás egyéni szóbeli tanári közlés Tartalék feladat Számozzátok meg az összerakott szöveg első két bekezdésének a mondatait! Jelöljétek a mondatok közötti tartalmi-logikai viszonyt a mellérendelő összetett mondatoknál tanult jelek segítségével! gyakorlás közös szóbeli és írásbeli

6 1/a Olvasd el a szöveget, és egészítsd ki névmásokkal! A kutya és az ember A kutya és az ember már régen együtt élnek. Vajon mi a következménye a kapcsolatukban? A legjobb vakvezető kutyák erősen kötődnek vak gazdájukhoz. Ezért képesek megbízhatóan vezetni. Csak a kutyák tudnak összetett feladatokat megoldani. Ugyanis a háziasítás során megtanultak együttműködni az emberrel. tanulták meg azt is, hogy játék közben ne okozzanak sérülést gazdájuknak. Megfigyelték még, hogy a gazdi jelenlétében új környezetben is nyugodtak maradnak. De ha a gazdi elmegy, nyugtalanná válnak. Tehát a kísérletek azt bizonyítják, hogy a kutya és az ember között szoros érzelmi kapcsolat alakult ki az együttélés során. 2. Rendezd sorba a szöveg három mondatát! Számozással jelöld a helyes sorrendjüket! A többi mondatot a helyén hagytuk. Az élet értelme Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprikakoszorú. De mégse koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, éppoly piros, éppoly erős. Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkozik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak összevissza, hanem helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára.

7 1/b Olvasd el a szöveget, és egészítsd ki kötőszókkal! A kutya és az ember A kutya és az ember már régen együtt élnek. Vajon mi a következménye ennek a kapcsolatukban? A legjobb vakvezető kutyák erősen kötődnek vak gazdájukhoz. képesek megbízhatóan vezetni őt. Csak a kutyák tudnak ilyen összetett feladatokat megoldani. a háziasítás során megtanultak együttműködni az emberrel. Ekkor tanulták meg azt, hogy játék közben ne okozzanak sérülést gazdájuknak. Megfigyelték még, hogy a gazdi jelenlétében új környezetben is nyugodtak maradnak. ha a gazdi elmegy, nyugtalanná válnak. ezek a kísérletek azt bizonyítják, hogy a kutya és az ember között szoros érzelmi kapcsolat alakult ki az együttélés során. 2. Rendezd sorba a szöveg három mondatát! Számozással jelöld a helyes sorrendjüket! A többi mondatot a helyén hagytuk. Az élet értelme Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprikakoszorú. De mégse koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, éppoly piros, éppoly erős. Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkozik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak összevissza, hanem helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára.

8 8 1/c Olvasd el a szöveget, és egészítsd ki toldalékokkal! A kutya és az ember A kutya és az ember már régen együtt élnek. Vajon mi a következménye ennek a kapcsolat ban? A legjobb vakvezető kutyák erősen kötőd vak gazdá hoz. Ezért képes megbízhatóan vezetni őt. Csak a kutyák tud ilyen összetett feladatokat megoldani. Ugyanis a háziasítás során megtanult együttműködni az emberrel. Ekkor tanult meg azt is, hogy játék közben ne okozz sérülést gazdá nak. Megfigyelték még, hogy a gazdi jelenlétében új környezetben is nyugodt marad. De ha a gazdi elmegy, nyugtalanná vál. Tehát ezek a kísérletek azt bizonyítják, hogy a kutya és az ember között szoros érzelmi kapcsolat alakult ki az együttélés során. 2. Rendezd sorba a szöveg három mondatát! Számozással jelöld a helyes sorrendjüket! A többi mondatot a helyén hagytuk. Az élet értelme Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprikakoszorú. De mégse koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, éppoly piros, éppoly erős. Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkozik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak összevissza, hanem helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára.

9 1. 9 A kutya és az ember A kutya és az ember már régen együtt élnek. Vajon mi a következménye ennek a kapcsolatukban? A legjobb vakvezető kutyák erősen kötődnek vak gazdájukhoz. Ezért képesek megbízhatóan vezetni őt. Csak a kutyák tudnak ilyen összetett feladatokat megoldani. Ugyanis a háziasítás során megtanultak együttműködni az emberrel. Ekkor tanulták meg azt is, hogy játék közben ne okozzanak sérülést gazdájuknak. Megfigyelték még, hogy a gazdi jelenlétében új környezetben is nyugodtak maradnak. De ha a gazdi elmegy, nyugtalanná válnak. Tehát ezek a kísérletek azt bizonyítják, hogy a kutya és az ember között szoros érzelmi kapcsolat alakult ki az együttélés során. 2. Örkény István Az élet értelme Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprikakoszorú. Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, éppoly piros, éppoly erős. De mégse koszorú. Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkozik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak öszszevissza, hanem helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára.

Magyar nyelvi óra. Az igenevek. főnévi melléknévi. határozói. folyamatos befejezett. beálló

Magyar nyelvi óra. Az igenevek. főnévi melléknévi. határozói. folyamatos befejezett. beálló Magyar nyelvi óra A témakör címe: Az igenevek A tematikus egység: Az alapszófajok Az osztály: 9. osztály A tanítás időpontja: 2004. április 27. A tanárjelölt neve: Danka Adrienn Az intézmény neve: Eötvös

Részletesebben

Istenes versek órai elemzése

Istenes versek órai elemzése Braunné Fodor ZsuZsanna Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban savio szent domonkos katolikus Általános Iskola Békéscsaba 2002. Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban BeveZetés Jeligémet

Részletesebben

számok különböző alakjai

számok különböző alakjai Matematika A 1. évfolyam számok különböző alakjai 13. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 13. modul számok különböző alakjai MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

INNOVÁCIÓ TÖRTÉNELEM TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS 7. OSZTÁLY ÚJ TANULÁSI-TANÍTÁSI, OKTATÁSSZERVEZÉSI MÓDSZEREK (KOOPERATÍV MÓDSZER)

INNOVÁCIÓ TÖRTÉNELEM TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS 7. OSZTÁLY ÚJ TANULÁSI-TANÍTÁSI, OKTATÁSSZERVEZÉSI MÓDSZEREK (KOOPERATÍV MÓDSZER) INNOVÁCIÓ TÖRTÉNELEM TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS 7. OSZTÁLY ÚJ TANULÁSI-TANÍTÁSI, OKTATÁSSZERVEZÉSI MÓDSZEREK IDŐ: 4x45 perc kéthetente ÉVES ÓRAKERET: 74 óra TÖMBÖK SZÁMA: 18 (KOOPERATÍV MÓDSZER) Készítette: Kulcsárné

Részletesebben

A kooperatív csoportokról

A kooperatív csoportokról A kooperatív csoportokról A befogadó-elfogadó attitűd, és szociális kompetenciák alakításához egyúttal magához a tanuláshoz a kooperatív módszer nyújtja a legjobb feltételeket. Az egymástól szerzett tudás

Részletesebben

Szorzás 3-mal, 6-tal, 9-cel; 3, 6, 9 egyenlő részre osztás; A harmad és hatod előállítása, leolvasása

Szorzás 3-mal, 6-tal, 9-cel; 3, 6, 9 egyenlő részre osztás; A harmad és hatod előállítása, leolvasása Matematika A 2. évfolyam Szorzás 3-mal, 6-tal, 9-cel; 3, 6, 9 egyenlő részre osztás; A harmad és hatod előállítása, leolvasása 43. modul Készítette: Szitányi Judit MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Kerek tízesek összeadása, kivonása tárgyi tevékenységgel (a tízesek különféle megjelenítéseivel); analógiák értelmezése és építése. Szöveges feladatok

Kerek tízesek összeadása, kivonása tárgyi tevékenységgel (a tízesek különféle megjelenítéseivel); analógiák értelmezése és építése. Szöveges feladatok Matematika A 2. évfolyam Kerek tízesek összeadása, kivonása tárgyi tevékenységgel (a tízesek különféle megjelenítéseivel); analógiák értelmezése és építése. Szöveges feladatok 13. modul Készítette: Bóta

Részletesebben

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben

2. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez. A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. 1.

2. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez. A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. 1. A sajátos nevelési igény meghatározása 121. (1) 29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi,

Részletesebben

Számok valóságtartalma a 100-as számkörben

Számok valóságtartalma a 100-as számkörben Matematika A 3. évfolyam Számok valóságtartalma a 100-as számkörben 1. modul Készítette: zsinkó erzsébet (Wéber Anikó ötleteinek felhasználásával) matematika A 3. ÉVFOLYAM 1. modul SZÁMOK VALÓSÁGTARTALMA

Részletesebben

ARÁNY, ARÁNYOSSÁG, ARÁNYOS OSZTÁS

ARÁNY, ARÁNYOSSÁG, ARÁNYOS OSZTÁS 073. MODUL ARÁNY, ARÁNYOSSÁG, ARÁNYOS OSZTÁS Az arány fogalmának ismétlése és mélyítése KÉSZÍTETTE: HARSÁNYI ZSUZSA 073. Arány, arányosság, arányos osztás Az arány fogalmának ismétlése és mélyítése Tanári

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 9. rész Mitől lesz határozott valami,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól A hangok találkozásának szabályszerűségei Hangtörvények Magánhangzók: - 14 magánhangzó van - Képzésükkor a levegő akadály nélkül távozik a szájüregből - Önmagukban is alkothatnak

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Tanterv Óraszám: 7. osztály: 70 óra 8. osztály: 70 óra 9. osztály: 64 óra ÖSSZESEN: 204 óra Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

Részletesebben

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség)

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Nekem először nem tetszett a kompetencia matek, de márciusban már belejöttem. Nagyon tetszett

Részletesebben

biológia ember a természetben műveltségterület Tanári Bútmutató Készítette Budaváriné Béres Erzsébet Matula Ilona

biológia ember a természetben műveltségterület Tanári Bútmutató Készítette Budaváriné Béres Erzsébet Matula Ilona Tanári Bútmutató S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s Készítette Budaváriné Béres Erzsébet Matula Ilona biológia ember a természetben műveltségterület 4 Az emberi test szerveződése és működése

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) Mire jó az első és második személy?

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

Számok tulajdonságai; válogatás kétfelé 30-ig

Számok tulajdonságai; válogatás kétfelé 30-ig Matematika A 2. évfolyam Számok tulajdonságai; válogatás kétfelé 30-ig 4. modul Készítette: C. neményi eszter szitányi judit matematika A 2. ÉVFOLYAM 4. modul Számok tulajdonságai; válogatás kétfelé 30-ig

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Tóth András, Turcsányiné Bacsák Katalin

Részletesebben

több, kevesebb, ugyanannyi

több, kevesebb, ugyanannyi Matematika A 1. évfolyam több, kevesebb, ugyanannyi 5. modul Készítette: c. neményi eszter matematika A 1. ÉVFOLYAM 2. modul több, kevesebb, ugyanannyi MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás

Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás Matematika A 1. évfolyam Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás 50. modul Készítették: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 50. modul számolási eljárások: számok bontása és

Részletesebben

MATEMATIKA C 9. évfolyam 10. modul MI FÜGG MITŐL?

MATEMATIKA C 9. évfolyam 10. modul MI FÜGG MITŐL? MATEMATIKA C 9. évfolyam 10. modul MI FÜGG MITŐL? Készítette: Kovács Károlyné MATEMATIKA C 9. ÉVFOLYAM 10. MODUL: MI FÜGG MITŐL? TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam 2014 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakiskola 34 811 05 Vendéglátó eladó... 3 Kommunikáció magyar

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

A hatékony tanulás segítése

A hatékony tanulás segítése A hatékony tanulás segítése A hatékony tanulás általános szabályai: Tanulási praktikák. - A tanulás folyamán sokszor ütközhetsz olyan szavakba, kifejezésekbe, melyek jelentésével nem vagy tisztában, vagy

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben