A KŐZETMECHANIKA-GEOMECHANIKA OKTATÁSA ÉS KUTATÁSA A BÁNYÁSZATI ÉS GEOTECHNIKAI INTÉZETI TANSZÉKEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KŐZETMECHANIKA-GEOMECHANIKA OKTATÁSA ÉS KUTATÁSA A BÁNYÁSZATI ÉS GEOTECHNIKAI INTÉZETI TANSZÉKEN"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 76. kötet (2009), p A KŐZETMECHANIKA-GEOMECHANIKA OKTATÁSA ÉS KUTATÁSA A BÁNYÁSZATI ÉS GEOTECHNIKAI INTÉZETI TANSZÉKEN Dr. Somosvári Zsolt egyetemi tanár Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Intézet bíitszsiwuni-miskolc.hii A mai tanszék jogelődjét a Bányaműveléstani Tanszéket 1770-ben alapították és a Selmecbányái Akadémia keretében önálló tanszékként működött ben a Tanszéket megszüntették, a tárgy oktatását pedig felosztották a kémiai és a matematikai tanszékek között től működik ismét mint önálló tanszék között Esztó Péter professzor volt a tanszék vezetője, aki főleg a kőzetmechanika és a bányaszellőztetés kérdéseivel foglalkozott, s a róla elnevezett kőzetnyomás elmélet kidolgozásával megkezdte a magyar kőzetmechanikai kutatásokat. A kőzetnyomás elmélet 1939-ben látott napvilágot, majd 1954-ben módosításra, továbbfejlesztésre került. Az elméletnek nemzetközi visszhangja is volt, számos idegen nyelvű alagútépítés könyv hivatkozott az Esztó-féle kőzetnyomás elméletre ben Zambó János professzor vette át a tanszék vezetését és 1984-ig vezette a tanszéket, majd az időszakban Kovács Ferenc professzor vezette a tanszéket tól a kari intézetesítéssel a tanszék neve Bányászati és Geotechnikai Tanszék, amely a Geotechnológiai és Térinformatikai Intézet keretében működött (intézetigazgató: Somosvári Zsolt egyetemi tanár) ben Buócz Zoltán egyetemi docens vette át a tanszék vezetését, 2006-tól Molnár József egyetemi docens a tanszékvezető. A tanszék neve 2008-tól Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék. Esztó Péter után a kőzetmechanika-biztosítószerkezetek tárgykör oktatását, kutatását Sopronban, majd Miskolcon 1979 júniusáig Richter Richárd professzor irányította után a geomechanika-kőzetmechanika tárgykörök oktatásának és kutatásának irányítója Somosvári Zsolt. 41

2 Somosvári Zsolt A tanszéken Esztó Péter, Zambó János, Richter Richárd, Salamon Miklós, Budavári Sándor, Németh Alajos, Somosvári Zsolt, Selmeci Jószefné, Asbóth Zoltán, Mészáros Zoltán, Pothorányi László, Köő Tóth Győző, Törő György, Sárközi László, Debreczeni Ákos foglalkoztak hosszabb-rövidebb ideig a tárgykör oktatásával ill. kutatásával. A kőzetmechanika mint új tudományág a II. világháború után kezdett látványosan fejlődni. Szerencséseknek mondhatók azok a kutatók: Esztó, Zambó, Richter, Salamon, Budavári, akik ennek a felvirágzásnak a részesei lehettek. Salamon Miklós és Budavári Sándor néhány hónapot töltöttek a tanszéken, majd 1956 után külföldön lettek nagynevű kőzetmechanikusok. 1. Zambó János professzor kőzetmechanikai munkássága A Feszültségeloszlás a föld alatt" (1954) című doktori értekezésében a föld alatt megjelenő feszültségeloszlást határozza meg az ott létesített térségek geometriai helyzetének és formájának, valamint a kőzetek fizikai-mechanikai jellemzőinek függvényében. Az analízist az elemi terhelések vizsgálatával vezeti be, majd a pont-, vonal- és sávterhelés eseteit mutatja be. A vizsgálat során homogén kőzeteket tételez fel és arra a következtetésre jut, hogy a feszültségek eloszlásában meghatározott és fontos szerepe van a kőzetek fizikai tulajdonságainak, elsősorban a Poisson számnak. Az elemi terhelések vizsgálatának eredményére támaszkodva építi fel a föld alatt végbemenő feszültségeloszlás-analízist, összefüggéseket ad meg az aláfejtett kőzet súly (terhelés) áthárításával kapcsolatos feszültségalakulásairól. Bemutatja a föld alatti üregek, folyosók közvetlen környékén fellépő feszültségállapotot. Ennek alapján magyarázza meg a vágatkörnyéki kőzetek elmozdulásának törvényszerűségeit. Megadja az elméleti összefüggésekből levonható gyakorlati következtetéseket és javaslatokat tesz a további vizsgálatok területére és módszerére. Kutatásai során részletesen vizsgálta a fejtési térségek -lefejtett területekkörüli feszültségállapot, a feszültségterhelés áthárítási kérdéseit, a biztosítások méretezésének problematikáját, a feszültségeloszlás szempontjából optimális fejtéstelepítési megoldásokat, különös tekintettel a többtelepes, illetőleg vastagtelepes előfordulások művelésére. Zambó professzor rövid ideig foglalkozott kőzetmechanikával, de mai szemmel nézve is jelentőset alkotott. A formavisszaállító terhelés elvének felfedezése és alkalmazása különösen egyedi megoldás volt. 42

3 A közetmechanika-geomechanika oktatása és kutatása a Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszéken Publikációi: 1. Feszültségeloszlás a föld alatt. Bányászati Lapok 87(1954) évf szám old. (A műszaki tudományok doktora fokozat elnyerése céljából benyújtott értekezés.) 2. Aknák, folyosók körüli feszültségállapot. Bányászati Lapok 88(1955) évf szám old. 3. A feszültségeloszlás alapösszefüggése. Bányászati Lapok 89(1956) évf. 1. szám old. 2. Richter Richárd professzor munkássága 1952-től aspiránsként kezdett kőzetmechanikával foglalkozni, első kőzetmechanikai tárgyú publikációja 1954-ben jelent meg a Bányászati Lapokban az "Idő szerepe vágathajtásoknál rugalmas feszültségi állapot mellett" címmel. Ezután folyamatosan jelentek meg publikációi hazánkban és külföldön is. Tanulmányaiban kiemelkedőt és maradandót alkotott. Az 1950-es évek végén kialakította majd fejlesztette a kőzetmechanikai laboratóriumot és bevezette a kőzetmechanikai mérések oktatását is. Az egyetemi oktatás mellett elindította és rendszeressé tette a kőzetmechanikabiztosítószerkezetek területén a mérnöktovábbképzést. Széleskörű ipari, intézményi kapcsolatokat alakított ki, minden rendelkezésére álló eszközzel népszerűsítette a kőzetmechanikát. Néhány kutatási eredménye: Az alakváltozási feszültségek elve. Az üregnyitások által előidézett feszültségváltozásokat nevezte el Richter professzor alakváltozási feszültségeknek. A kőzetmechanikai feladatoknak a megoldását ezeknek a segítségével úgy képzelte el és nemcsak elképzelte, hanem a gyakorlatban alkalmazta is hogy az üregnyitások előtti feszültségállapot (primer feszültségállapot) megállapítása után ezekkel az alakváltozási feszültségekkel kell foglalkozni, amelyeket ha valamilyen módon meghatározunk, ezekhez az eredeti feszültségeket előjelhelyesen hozzáadva megkapjuk az üregnyitás után kialakuló feszültségállapotot (szekunder feszültségállapot). Azért nevezte O ezeket a feszültségeket alakváltozási feszültségeknek, mert ezek vannak függvénykapcsolatban a kialakuló alakváltozásokkal, elmozdulásokkal, nem a primér feszültség és nem a szekundér feszültség. Igen sokat foglalkozott a gyakorló bányamérnök számára sorsdöntő kérdésekkel, a biztosítószerkezetek kőzetmechanikai kérdéseivel. O vezette be az 50-es évek végén a 60-as évek elején a kőzet- és biztosítószerkezet együttdolgozásának a fogalmát és azt a kívánalmat, hogy minden ilyen vizsgálatot mint kettős rendszert kezelve kell lefolytatni. Egy tanulmányából (1961) idézve: 43

4 Somosvári Zsolt "A kőzet és a vele érintkező biztosítószerkezet az érintkezési felület mentén kialakuló kényszerek miatt egymást alakváltozásaiban kölcsönösen befolyásolják és az egymásra hatás során olyan eredő alakváltozás alakul ki a kőzetben is és a biztosítószerkezetben is, amely sok körülménynek, de a kezünkben tarthatóak közül különösen az üreg alakjának a biztosítószerkezet reakciónagyságának, irányának és eloszlásának, valamint időbeli jelentkezésének függvénye. A kőzet- és biztosítószerkezet tehát egy kettős rendszer, amelynek elemeiben a kőzetben és a biztosítószerkezetben ébredő feszültségeket csak a kettős rendszer együttes vizsgálatával lehet meghatározni. A rendszer elemeinek deformációi különösképpen érintkezési feltételeiktől függnek, s így a bányászati biztosítószerkezetek igénybevételének meghatározása a mechanika érintkezési feladatai körébe tartozik. A rendszer alakváltozásának vizsgálata során csak akkor lehet eltekinteni valamelyik elemnek a figyelembevételétől, ha az nem teherviselő, vagy ha nem is létezik. Így egyszerűsödik a vizsgálat csak a biztosítószerkezetre úszóhomok esetében, ill. csak a kőzetre, ha a nyitott üreget nem biztosítjuk. Minden más esetben mindkét teherbíró elem együttes vizsgálata szükséges " Ezek az igen világosan megfogalmazott elvek ma is ugyanígy érvényesek. Megfogalmata az igen sokfajta biztosítószerkezet közös mechanikai tulajdonságait. így mutatott rá a biztosítószerkezetek aktivitására, passzivitására, engedékenységére, merevségére. Ezeket a fogalmakat ma is ugyanúgy alkalmazzuk, mint ahogyan Ő azt 1961-ben leírta: "Az aktivitás a biztosításnak az a tulajdonsága, hogy az képes felállítása után a kőzetfelületre azonnal, legtöbbször szabályozható erőt kifejteni. A szerkezet aktivitása lehetővé teszi, hogy a biztosítás a kőzet alakváltozását azonnal gátolni tudja. Ilyen aktív szerkezetek a hidraulikus és előfeszített súrlódásos tárnok, kőzetcsavarok." 1962-ben megírta A biztosítószerkezetek kőzetmechanikája" c. tanszéki segédletet. Rájött arra, hogy a biztosítószerkezet a legtökéletesebb, amelyik legjobban tud együttdolgozni a kőzetkörnyezettel. Talán ennek tulajdonítható, hogy a kőzetcsavaros, kőzethorgonyos biztosítással oly sokat foglalkozott, hiszen ez a biztosítószerkezet az, amelyik a kőzetbe építve valóban a legteljesebben képes együttdolgozni a kőzetkörnyezettel ben megírta a "Kőzetcsavarozás lehetőségei Magyarországon" című tanszéki kutatási jelentést, ami hazánkban sokáig szinte kézikönyve volt a kőzetcsavarozásnak. Ezen kívül számos publikációja jelent meg ebből a témakörből. Felismerte, hogy a különböző üregnyitások után kialakuló mechanikai állapotot alapvetően meghatározza az üregnyitás előtti úgynevezett primer feszültségállapot, ezért igen sokat és visszatérően is foglalkozott a primer feszültségállapottal. Bevezette a kvázi Poisson-szám fogalmát, amely fogalom a Poisson-számot helyettesíti abban az egyszerű képletben, amely úgy hangzik, hogy z p g/m-l, és 44

5 A közetmechanika-geomechanika oktatása és kutatása a Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszéken amely képlet a primer oldalirányú fófeszültséget adja. Az m helyébe k került, amelyet Richter professzor kvázi-poisson számnak nevezett el. A kvázi Poissonszám bevezetésével Richter professzor rámutatott arra, hogy geológiai erők jelenléténél - amely miatt O bevezette a kvázi Poisson-számot - a Poisson-számnak is és a geológiai erőknek is van köze a kialakuló vízszintes feszültségek kialakulásában. Ezt az értéket amit kvázi Poisson-számnak nevezett csak a természetben végrehajtott "in situ" mérésekkel lehet megállapítani. Következésképpen forszírozta az "in situ" méréseket, mérési módszert is kidolgozott ennek a nevezett számnak a meghatározására. Az 1960-as években sokat foglalkozott Richter professzor a kőzetek tönkremenetelének kérdésével, a kőzetek tönkremeneteli határgörbéinek analitikájával. Másodfokú, parabolikus és hiperbolikus határgörbéket vezetett le a (j-x síkon, amelyekkel a húzóigénybevételek tartományában is kezelhető a szilárdság ben megírta A Mohr-féle határgörbékről" c. tanszéki segédletet. A rugalmassági vizsgálatain túlmenően az 1970-es években képlékenységtani vizsgálatokkal is elkezdett foglalkozni. A "Képlékeny alapjelenségek a kőzetmechanikában" című tanszéki segédletet készített, amelyben lerögzítette az addigi kutatások eredményeit, tovább is lépett a képlékeny alapjelenségekben. Megállapította azt, hogy az addigi kőzetmechanikai képlékeny megoldások a leglényegesebb feltételnek, éppen az egyensúlyi feltételnek nem tesznek eleget. Az 1970-es évek elején a kőzetmechanika reológiai elméletével is foglalkozik. Dr. Asszonyi Csabával mint társszerzővel számos publikációja jelenik meg ebben a témakörben, 1974-ben Bevezetés a kőzetmechanika reológiai elméletébe" c. könyv. Magyarországon 1970-es években felmerült annak a lehetősége, hogy a mélység felé haladó uránércbányászat esetleg bányarengés-veszélyes lesz. Richter professzor örömmel vállalta azt a feladatot, hogy intenzíven és mélyrehatóan foglalkozzon a bányarengések kérdésével. Igen lényeges eredménye az, hogy az üregek tönkremeneteli lehetőségeit két nagy csoportba osztotta. Megkülönböztette azt a tönkremenetelt amelyik a főtében indul és ezt korlátos tönkremeneteli folyamatnak nevezte, mert a fote felszakadásával egyre kedvezőbb egyensúlyi helyzetbe kerül az üreg és ilyen módon, ha az oldalban nem történik tönkremenetel, akkor az ilyen üreg felszakadás után állékony marad. Lerögzítette, hogy az ilyenfajta tönkremenetel nem hozhat létre bányarengést. Rámutatott arra, hogy bányarengést az üregek oldalában, a kőzetpillérekben elinduló tönkremenetelt folyamat idézi elő, mert az oldalban bekövetkező első tönkremenetel kedvezőtlen üregalakot hoz létre és a tönkremeneteli folyamat tovább folytatódik, egyre kedvezőtlenebb helyzetbe kerül az üreg, ill. pillér. Ennek következményeként jelentkezik a szabályos üreg-pillér rendszerben a bányarengés. 45

6 Somosvári Zsolt Úttörő munkát végzett a kőzethorgonyzás hazai üzemi bevezetése terén, ahol az elvi feltételek tisztázása mellett széleskörű kőzethorgonyfejlesztési tevékenységet kezdeményezett. Kialakította a gumihüvelyes kőzetcsavartipust, továbbá a műgyantás pontrögzítésű kőzethorgonyok hatékonyságának növelésére kidolgozta a kombinált rögzítés módszerét, amelynél a műgyanta ragasztó patronok mellett cementhabarcs ágyazó anyagot alkalmazott. Részt vett az aknamélyítésnél használható, a robbantólyukak csoportos fúrására alkalmas berendezés kialakításában. A szerkezet a mélyítő padozatról a talpra engedhető, majd oda a lyukak kifúrása után visszahúzható. Kedvezőtlen kőzetviszonyok esetére vágathajtó pajzsot dolgozott ki, amellyel négyszögszelvényű vágatok is kihajthatók. A hidraulikus feszítőelemek a főte-talp és oldalak között fejtik ki támasztó hatásukat és a pajzs mozgatására is képesek. Kidolgozta az előfeszítéses üregbiztosító rendszert, amelynek hidraulikusan működtetett elemeivel tetszőleges előfeszítésü nyomás állítható elő az üregek felületén. Felismerte, hogy az üregek környezetében célszerűen telepített fúrt lyukakkal olyan mozgások idézhetők elő, amelyek a biztosító szerkezetre ható terheléseket kedvezően befolyásolják. Foglalkozott továbbá a fúrásos jövesztés és a szénelgázosítás technológiai és technikai problémáinak megoldásával is. Érdeklődés kísérte a külszíni bányászattal kapcsolatos talajvízszint-süllyesztés hatékonyságának ellenőrzésére tett azon javaslatát, hogy a külszín süllyedése mérésének adataiból következtetni lehet a vízszint süllyedés mértékére. Szoros kapcsolatot tartott az üzemeknél dolgozó kollégákkal, akik gyakran keresték fel, hogy segítsen a felmerülő problémák megoldásában. Jelentős volt az a tevékenysége, amelyet a Bányászati Kutató Intézettel a recski mélybánya kőzetmechanikai problémáinak megoldása terén fejtett ki. Kutatási eredményei, ipari tevékenységei olyan hátteret biztosítottak számára, hogy a kőzetmechanika-biztosításszerkezetek" c. tantárgy tematikáját úgy alakíthatta ki, hogy szinte mindegyik oktatott tématerülettel korábban foglalkozott. Itt bemutatjuk az 1970-es évek közepén Richter professzor által összeállított tematikát: Kőzetmechanika - biztosítószerkezetek c. tárgy programja 01. Bevezetés 011. Altalános áttekintés a kőzetmechanika-biztosító szerkezetek tárgy témaköréről, történetéről, irodalámáról, fejlődéséről, fontosságáról. Szóhasználatok speciális bányászati kifejezések és azok mechanikai megfelelői 02. Rugalmassági analízis 021. A statikai egyensúly feltételei síkbeli, térbeli esetekben ortogonális- és poláris-, illetve hengerkoordináta rendszerben. Egyensúlyvizsgálat az anyagi féltérben. Szabályos gravitációs feszültségmező feszültségkomponensei. 46

7 A közetmechanika-geomechanika oktatása és kutatása a Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszéken 022. Geometriai vizsgálat. Anyagi pontok mozgás- és deformációs komponensei. Összefüggések a mozgás- és deformációs elemek között. Összeférhetőségi feltételek Fizikai vizsgálat. Feszültségek és alakváltozások lineáris kapcsolata. Altalános Hooke törvény. A szabályos gravitációs mező oldalirányú feszültségei Rugalmasságtani feladatok megoldása. Feszültségmódszer, mozgásmódszer. Kerületi feltételek. Airy-féle feszültségfüggvény. Síkbeli feladatok megoldása Muszhelisvili komplex potenciálok módszerével. Közelítő megoldások, a véges elemek módszere. 03. Képlékenységtani analízis 031. Kinetikai egyensúly. Az egyensúly feltétele különböző koordinátarendszerekben Geometriai vizsgálat. Plasztikus deformációk. Alakváltozási sebességek és gyorsulások. Képlékeny térfogatváltozás A képlékeny folyás feltételei. Tresca, Huber-Mises-Hencky, Coulumb feltételei. A folyás feltétele kőzeteknél. Általánosított folyási feltétel. A folyási határ ábrázolása a-t és főfeszültségi koordinátarendszerben. A folyási küszöb jellemzése Képlékenységtani feladatok megoldása. Síkbeli folyás. Egyszerűsíthető térbeli folyás. Szélső-érték tételek. 04. Modellanalízis 041. Kőzetmechanikai gondolati modellek. Nem lineáris rugalmas modellek. Reológiai modellek. Rugalmas-képlékeny modellek. Szemcsés halmazok Gondolati modellek ideális mechanikai tulajdonságai Rugalmas deformálódás, késlelkedő deformálódás, relaxáció, feszültségfüggetlen deformáció, ideális kúszás, viszkózus folyás. Modelltörvények. 05. Anyagvizsgálat 051. Mintatestek viselkedése terhelés hatására Reprezentáló mintatestek. Mintatestek méretei, kialakításuk, kezelésük. Mintatestek terhelései (súlyterhelések, állandó feszültségsebességű-, állandó deformáció-sebességű terhelések, tartós terhelések). Rugalmas határ, arányossági határ, rideg szilárdság. Nyomóvizsgálatok, húzóvizsgálatok, nyíróvizsgálatok. Triaxiális kísérletek. Dinamikus igénybevételek Mintatestek feszültségi állapota. Homogén feszültségeloszlás. Rugalmas feszültségeloszlás. Véglaphatások. Kerületi feltételek és kényszerhatások. A feszültségi állapot ábrázolása. A deformáltsági állapot ábrázolása Határfeszültségek, határállapotok. Mohr-féle határállapot-elmélet. Lineáris-, parabolikus- és hiperbolikus határgörbék. Határállapoti paraméterek (kohézió, belső súrlódási szög, Brinke-szám, redukált Brinke-szám). Határállapotok jellemzése tenzorokkal. Gömbtenzor-független, gömbtenzor-függő határállapotok Képlékeny jelenségek Folyási jelenségek mintatestek terheléseinél. Folyási küszöb. Áttérés a nyírási küszöbről az egytengelyű nyomás folyási küszöbére. Tönkremeneteli jelenségek általánosítása. A tönkremeneteli határgörbék általános alakja. 47

8 Somosvári Zsolt 055. Terhelési kísérletek értékelése. Rugalmas-, reológiai- és plasztikus jellemzők, valamint szilárdságok meghatározása. Inhomogenitások, anizotrópia figyelembe vétele. Modellek kiválasztása a kísérletek értékeléséből Az anyagvizsgálat berendezései és műszerei Terhelős-berendezések. Terhelések és deformációk szabályozása, és tartósítása. Deformációmérő műszerek. Tönkremenetel észlelő műszerek. Kiegészítő felszerelések. Különleges észlelő berendezések. 06. Primér feszültségi állapot 061. A primér állapot jellemzői Szabályos gravitációs feszültségmező. Geológiai hatások figyelembevétele. A geológiai alakzatokból, történetből és a tönkremenetelből folyó következtetések. Domborzati hatások. A rétegzettség (szabályos anizotrópia) figyelembevétele. Mélységi zónák, primér és szekunder határmélységek. Látens plasztikus állapot. 07. Szekunder feszültségi állapot 071. Üregnvitások mechanikája. A jelenség leírása, általános mechanikai jellemzése. Alakváltozási feszültségek elmélete. Kerületi feltételek. Egyszerűsítési lehetőségek. Közelítő elvi megoldások Függőleges körszerlvényű nyitás (akna). A tengely szimmetria és a síkbeli alakváltozás figyelembevétele. Szekunder feszültségmező. A nyitás miatti feszültségmódosulás jellemzése. Vájvéghatás. (A tárgyalás elemi mechanikai analízissel.) 073. Szintes körszimmetrikus nyitás (vágat). Feszültségmező meghatározás a szuperpozíció elvének felhasználásával, monoton és gravitációs primér feszültségeloszlásnál, körszimmetria esetén. Feszültségintegrálok tételei síkban. Áthárított feszültségek. Feszültségcsökkenés az üreg fölötti kőzetoszlopban. Nyírófeszültségeloszlás Szintes körszelvényű nyitás általános primér mezőben. Feszültségmezömeghatározás komponensmezőkre való bontással, feszültségfiiggvénnyel. Feszültségáthárítás. Húzófeszültségi zónák. A feszültségmódosulás értékelése Lejtős körszelvényű nyitás általános primér mezőben (lejtaknák). Feszültségmező meghatározás kettős feszültségfiiggvénnyel. Tengelyirányú hatások részletezése Ellipszis-szelvényű nyitás. A szélesség-magasság arány hatása. Az alaki tényezőből levonható általános tendenciák. Legkedvezőbb szelvényalakok Szögletes szelvényű nyitások. Feszültségmező meghatározás Muszhelisvili módszerrel. A szélesség-magasság arány, s a szelvénypozíció függvényében jelentkező tendenciák. Feszültség izobárok, főfeszültségi trajektoriák Mozgások és deformálódás nyitások környezetében. A mozgásmező meghatározása a feszültségmezőből. Jellegzetes mozgások számítása. Szelvények deformálódása. Számítások pontossága, ellenőrzése. Mozgás és deformációmérések. A mérési eredmények értékelése; következtetése Üregnvitások feszültségmódosulásának általánosítása. Különböző szelvényű és különböző térbeli helyzetű üregek körüli feszültségállapot reológiai modell- 48

9 A közetmechanika-geomechanika oktatása és kutatása a Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszéken környezetben. Időfüggvényes feszültség- és mozgásmezők. Képlékeny zónák feszültségeloszlása üregek környezetében. 08. Tercier feszültségi állapot (Biztosító szerkezet) 081. Korai közetnvomás elméletek. Heim, Kommerei, Protodjakonov, Grigercsik, Engesser, Esztó, Terzaghi elméletek és kritikájuk Biztosító szerkezetek mechanikai hatása. Közetnyomás-szerkezeti reakció. Feszültségeloszlás egyenletesen megoszló szerkezeti reakcióknál (belső folyadéknyomás). Injektálási hatások. Deformációs kényszerek, érintkezési problémák. Kőzetkömyezet-biztosítószerkezetek együttdolgozása. Biztosítószerkezetek jellemző mechanikai tulajdonságai: aktivitás-passzivitás, merevség-engedékenység, csuklósság, lokalitás, felületi megoszlás, zárt- és nyitott szerkezetek Zárt biztosítószerkezetek, mint mozgáskorlátok Rugalmas falazati gyűrűs és kőzetkömyezet: együttdolgozás, feszültségeloszlás, deformációk, teherviselési arányok, teherviselési arányok szabályozási lehetőségei. Rugalmas változó vastagságú falazati gyürü a kőzetkömyezet együttdolgozása és az együttdolgozás szabályozása. Különböző mechanikai tulajdonságú gyürűalakú zónák együttdolgozása, az együttdolgozás befolyásolásának lehetőségei. Engedékeny, zárt biztosító keretek (TH gyűrűk) mechanikai viselkedése. Terhelés-szabályozás, kőzetreakciók. Csuklós folyamatos biztosító láncok mechanikai elemzése. Terhelés szabályozás, kőzetreakciók Nyitott biztosítószerkezetek, mint mozgáskorlátok Lineáris támaszelemek (tárnok). Mechanikai viselkedésük, hatásuk a kőzetkömyezetre (feszültségmódosítás, mozgáskorlátozás). Látszólagos és valódi konvergencia. Támbehatolás jelensége és mechanikai feltételezés. Elméleti támkarakterisztikák, próbapadi támkarakterisztikák. A karakterisztikák és a terhelési mód kapcsolata. Támcsoportok viselkedésének jellemzői próbapadon. Támcsoportok viselkedése fejtésekben. Nyitott keretek mechanikai jellemzői, deformálódás, alakmódosulás, a kőzetkömyezetre kifejtett hatásuk Biztosítószerkezetek plasztikus kőzetkömvezetben Biztosítószerkezetek terhelése statikus egyensúly esetén. Engedékeny szerkezetek terhelése és méretváltozása kinetikai egyensúlyban. B. Schwartz vizsgálati módszere. Duzzadásszámítás. Üregek élettartama. Biztosítószerkezetek élettartam tervezése Üregek tönkremeneteli jelenségei Omlási jelenségek. Korlátos- és korlátlan tönkremeneteli folyamatok. Üregek egymásrahatása. Bányarengések mechanikai okai. Üregek összenövése. 09. Egyensúlyvizsgálat 091. Közvetlen egyensúlyozás kőzetben Feszültségintegrálok. Általánosítás tetszőleges nyitott felületeken. Feszültségi integrálok üregekben áthaladó felületekben. Reális és imaginázius kőzetoszlopsúly. Az áthárítás szabályai. Gyakorlati következtetések geológiai alakzatok, sürüsödöttés ritkított zónák feszültségmódosulására Közvetlen egyensúlyozás kőzet-biztosítás rendszerben 49

10 Somosvári Zsolt Módosult közetoszlop súlyok. Feszültségi integrálok biztosított üregek esetében. A biztosítás mechanikai tulajdonságainak szerepe Közvetett egyensúlyozás A feszültség transzportáció elve, feltételei, és követelményei. Közvetett egyensúlyozás szelvénymódosítással. Közvetett egyensúlyozás sürííségmódosítással. Gyakorlati kivitelezési lehetőségek (rések, furatok, felületi anyagkivitel, túlfeszített anyagi gyűrűk.) Feszültségtranszportáció szerkezetekkel. Kőzetcsavarok (kiviteli típusok, mechanikai hatásuk, csavarkísérletek laboratóriumban, üzemi kísérletek és ellenőrzések. Csavarkísérletek értékelése, kőzetcsavarozás tervezése). Komplex egyensúlyozás. 10. Fejtések kőzetmechanikája Pont-, vonal- és sávterhelések által létrehozott feszültség- és mozgásmezők. Fejtési biztosítások és mechanikai hatásuk. Lépegető szerkezetek és a velük szemben támasztott követelmények. Fejtések környezetében kialakuló feszültségi- és mozgásmezők. A lefejtett területek reakciói, mérési lehetőségeik. A fejtési homlok jelenségei és szabályozási lehetőségei. A nyitott pászta jelenségei és ideiglenes biztosítása. A homloksebesség hatása. A nyitott pászták reakcióigényei. Fejtési kereszteződések biztosítása. Lefejtett területen visszahagyott vágatok jelenségei és biztosításuk. 11. Kőzetmechanikai mérések Az in situ mérések jellege és jelentősége. Kőzettömbök, pillérek, rétegösszletének mechanikai tulajdonságainak megállapodása (geofizikai mérési eredmények, magminták, különleges kísérletek). Fúrólyuk deformációk mérések és értékelése. Túlnyomással létrehozott deformációk mérése és értékelése. Deformáció-mérések szabaddá tett kőzettömbökön. Deformációmérések biztosítószerkezeteken és értékelésük. Vágatdeformációs mérések és feldolgozásuk. Konverengenciamérések és feldolgozásuk fejtésekben. 12. Kőzetmechanikai tény modellek Kőzetmechanikai jelenségek modellezhetősége. Modelltörvények, méretanalízis. Feszültségoptikai modellezés. Ekvivalens modellek. Reológiai modellek. Modellkísérlett eredmények transzportálhatósága. A bemutatott program ma is megállná a helyét, ha az 1970-es évek bányászati háttere még meg lenne, de sajnos nincs meg. Publikációi (Richter professzor összeállítása) 1. Statika. Bp Felsőokt. Jegyzeteli. 246 p. (Egyetemi jegyzet.) 2. A bányászati kőzetmechanika elméleti és gyakorlati kérdései. Bp Felsőokt. Jegyzeteli. 55 p. (Egyetemi jegyzet.) 3. A fótecsavarozás kőzetmechanikája. = Bányászati Kongresszus. Bp köt. 28. sz p. 50

11 A közetmechanika-geomechanika oktatása és kutatása a Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszéken 4. Vorschlag zur Messung des Gebirgsdruckes "in situ" Bericht über das 1. Ländertreffen des internationalen Büros für Gebirgsmechanik. Berlin, Akademie Verl p. 5. Die Bedeutung von elastizitätstheoretischen Untersuchungen für die Gebirgsmechanik. 2. Ländertreffen des Internationalen Büros Leipzig Bericht über das 2. Ländertreffen des I. B. G. Akad. Verl. Berlin, p. 6. Die Deformation von Kreisprofilen. Breicht über das 3. Treffen der Arbeitsgruppe "Gerätetechnik für Untertagenmessungen" des I. B. G. (Glówny Insztytut Gómicztwa, Katowice 1962.) p. 7. Fragen spannungsoptischer Untersuchungen in der Gebirgsmechanik. 3. Ländertreffen des Internationalen Büros Leipzig, Bericht über das 3. Ländertreffen des I. B. G. Akad. Verl. Berlin, p. 8. A kőzetcsavarozás elméleti és laboratóriumi vizsgálata. = NME 8. Tudományos Ülésszak Hl-20. p. 9. Kőzetmechanika. = Bányászati kézikönyv. 3. köt. Bp p. 10. Über das Gleichgewicht unterirdischer Höhungen. = Conference in Soil Mechanics. Bp p. 11. Über die elastizitäts- und plastizitäts-theoretischen Untersuchungen der Gebirgsmechanik. Bericht über das 4. Ländertreffen des 1. B. G. Berlin, Akad Verl p. 12. Hozzászólás Járay Jenő: Mikrotektonika és kőzetmozgás közötti összefüggés című előadásához. Bányászati Lapok. 87. évf sz p. 13. Az idő szerepe vágathajtásoknál, rugalmas feszültségi állapot mellett. = Bányászati Lapok. 87. évf sz p. 14. Nyújtott poligonok kiegyenlítése = Bányászati Lapok 87. évf sz P- 15. Rugalmasságiam vizsgálatok a kőzetmechanikában. I. r. = Bányászati Lapok. 88. évf sz p. 16. Rugalmasságiam vizsgálatok a kőzetmechanikában. II. r. = Bányászati Lapok. 88. évf sz p. 17. Az alakváltozási feszültségek elvének általános igazolása. = Bányászati Lapok. 89. évf l.sz p. 18. Húzófeszültségi zónák vizsgálata rugalmas állapotú körszelvények környezetében. Bányászati Lapok. 12.(90). évf sz p. 19. Vágatbiztosítások terhelésmeghatározásának elméleti alapjai. = Bányászati Lapok. 12.(90.) évf sz p. 20. Biztosítás nélküli körszelvényű vágatok határmélységei. Bányászati Lapok. 14.(92.) évf sz p. 21. Grenztiefen ausbauloser Strecken mit kreisförmigem Querschnitt. = Bányamémöki és Földmérőmémöki Karok Közleményei p. 22. Iszpütania krepezsnüh konsztrukcij na uprugoszti. Bányászati Kutató Intézet Idegennyelvű Közleményei sz p. 23. Measurements off rock-pressure "in situ" in elastic rocks. Bányamérnöki és Földmérőmémöki Karok Közleményei. 21. köt p. 51

12 Somosvári Zsolt 24. Megjegyzések Ing. Juraj Sütti: Az irányvágatok kitűzési szögének meghatározása című cikkéhez. = Bányászati Lapok. 93. évf sz p. 25. Untersuchung fester Schachtausmauerung in elastischer Gesteinsumgebung. A Nehézipari Műszaki Egyetem Idegennyelvű Közleménye. 21. t köt p. 26. Wechselwirkung zwischen Gebirge im elastischen Zustande und dem Ausbau. Bergakademie. 12. évf sz p. 27. Bányászati biztosítószerkezetek méretezésének kérdései. = A Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei. 7. köt p. 28. A biztonsági pillérekről. I. r. Társszerző: Németh Alajos. = Bányászati Lapok. 94. évf sz p. 29. A biztonsági pillérekről. II. r. Társszerző: Németh Alajos. = Bányászati Lapok. 94. évf sz p. 30. Biztosítószerkezetek kőzetmechanikája. = Műszaki Elet Tatabányán. 3. évf sz p. 31. Rugalmasságtani vizsgálatok jelentősége a kőzetmechanikában. = Bányászati Lapok. 94. évf sz p. 32. A törési határgörbe analitikájáról. Bányászati Lapok. 95. évf sz p. 33. Über die Grenzwinkel. A Nehézipari Műszaki Egyetem Idegennyelvű Közleményei. 22. köt p. 34. A bányászat okozta talajsüllyedések méréséről. = Bányászati Lapok. 96. évf sz p. 35. A fejtési sebesség növelésének kőzetmechanikai problémái. = Bányászati Lapok. 96. évf sz p. 36. A határszögek megállapításáról. = Bányászati Kutató Intézet Közleményei. 8. évf l.sz. 4. p. 37. Körszelvények deformációi. - Műszaki Élet Tatabányán sz p. 38. Über "in-situ" - Messungen der Gebirgsmechanik in kreisförmigen Hohlraumen.= = Bergakademie. 15. évf sz p. 39. Zur Plannung von Sicherheitspfeilem. = Freiberger Forschungshefte. A p. 40. About rockbolting. = A Nehézipari Műszaki Egyetem Idegennyelvű Közleményei. 23. köt p. 41. Analytik der Bruch-Hüllkurve. = Bergakademie. 16. évf sz p. 42. A contribution to the theoretical question of the ground subsidence. = A Nehézipari Műszaki Egyetem Idegennyelvü Közleményei. 23. köt p. 43. Grundlegende Betrachtungen zum Ankerausbau. = Bergbauwissenschaf-ten. II. évf sz p. 44. Theoretische und praktische Fragen des Ankerausbaus. Freiberger Forschungshefte. A p. 45. Über die Bestimmung des in-situ-charakters des Gebirges. Felsmechanik und Ingenieurgeologie. = Rock Mechanics and Engineering Geology. I. évf sz p. 52

A statikai tervezés és a biztonsági értékelés adatigényének kielégítése fejlett geotechnikai, kőzetmechanikai mérési módszerek alkalmazásával

A statikai tervezés és a biztonsági értékelés adatigényének kielégítése fejlett geotechnikai, kőzetmechanikai mérési módszerek alkalmazásával A statikai tervezés és a biztonsági értékelés adatigényének kielégítése fejlett geotechnikai, kőzetmechanikai mérési módszerek alkalmazásával Kovács László, Kőmérő Kft., Pécs kovacslaszlo@komero.hu Új

Részletesebben

Zobák bánya bezáráshoz kapcsolódó vizsgálatok és megfigyelések

Zobák bánya bezáráshoz kapcsolódó vizsgálatok és megfigyelések Zobák bánya bezáráshoz kapcsolódó vizsgálatok és megfigyelések DR. NYERS JÓZSEF okl. bányamérnök, okl. munkavédelmi szakmérnök, biztonságtechnikai fõmérnök, (PANNON- POWER Rt. Bányászati Divízió, Pécs)

Részletesebben

se és alkalmazása Alun Thomas RHK Kft. SDMTS

se és alkalmazása Alun Thomas RHK Kft. SDMTS Plate loading módszer m ismertetése se és alkalmazása Alun Thomas SDMTS RHK Kft. Témák Bevezetés San Diego Hindhead Bátaapáti Következtetések Milyen egy helyszíni mérés? Bármilyen vizsgálat, amit valós

Részletesebben

Diplomamunkám felépítése

Diplomamunkám felépítése Üregek távolhatása gránitos kőzetkörnyezetben Tóth Szilvia Konzulensek: Dr. Török Ákos, BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Poromb Péter, Mott MacDonald Magyarország Kft. Diplomamunkám felépítése

Részletesebben

MECHANIKA I. /Statika/ 1. előadás SZIE-YMM 1. Bevezetés épületek, építmények fizikai hatások, köztük erőhatások részleges vagy teljes tönkremenetel használhatatlanná válás anyagi kár, emberáldozat 1 Cél:

Részletesebben

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok A végeselem módszer alapjai Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor 2. Alapvető elemtípusok - A 3D-s szerkezeteket vagy szerkezeti elemeket gyakran egyszerűsített formában modellezzük rúd, gerenda, 2D-s elemek,

Részletesebben

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Napra Budapest, 2014. április 17. Major Zoltán egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG

Részletesebben

KALIBRÁCIÓS MÓDSZER SZEMCSÉS HALMAZOK MIKROMECHANIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

KALIBRÁCIÓS MÓDSZER SZEMCSÉS HALMAZOK MIKROMECHANIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ XX. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, 2015. Kolozsvár, 271 274. http://hdl.handle.net/10598/28634 Műszaki tudományos közlemények 3. KALIBRÁCIÓS MÓDSZER SZEMCSÉS HALMAZOK MIKROMECHANIKAI JELLEMZŐINEK

Részletesebben

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken Transzformátor rezgés mérés A BME Villamos Energetika Tanszéken A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tervszerűen végrehajtott tevékenység, ezért a bonyolult valóságos rendszert először egyszerűsítik.

Részletesebben

The 66 years of Lyukóbánya. RÓNAKI LÁSZLÓ: A magyarországi bányaiskolák...23 Mining schools in Hungary

The 66 years of Lyukóbánya. RÓNAKI LÁSZLÓ: A magyarországi bányaiskolák...23 Mining schools in Hungary Bányászati és Kohászati Lapok A szerkesztõség címe: Postacím: Tapolca Pf. 17 8301 Felelõs szerkesztõ: Podányi Tibor (tel.: 88/522-582, fax: 88/522-566) e-mail: bkl.banyaszat@axelero.hu A szerkesztõ bizottság

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS 49 Zárt építési eljárás bányászati módszer Az alagút részei főte kalott mag Régi bányászati eljárások 51 NÖT alapelvei 52 A kőzet bevonása

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 95 02009 (22) A bejelentés napja: 1995. 06. 30.

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 95 02009 (22) A bejelentés napja: 1995. 06. 30. (19) Országkód: HU SZABADALMI LEÍRÁS!HU000213897B_! (11) Lajstromszám: 213 897 B (21) A bejelentés ügyszáma: P 9 02009 (22) A bejelentés napja: 199. 06. 30. (1) Int. Cl. $ E 21 D 23/00 G 01 B 21/32 MAGYAR

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z A : S Z E M É L Y E S A D A T O K

S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z A : S Z E M É L Y E S A D A T O K S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z A : S Z E M É L Y E S A D A T O K Név: Dr. Horváth Tibor Születési idő: 1954. augusztus 4. Állampolgárság: Szakképzettség: Magyar Okleveles mérnök geológus Nyelvtudás:

Részletesebben

Erdélyi Barna geofizikus mérnök, geotermikus szakmérnök és Kiss László gépészmérnök, geotermikus szakmérnök

Erdélyi Barna geofizikus mérnök, geotermikus szakmérnök és Kiss László gépészmérnök, geotermikus szakmérnök Lanna Kft. 2525 Máriahalom, Petőfi u. 23. Fax: 33/481-910, Mobil: 30/325-4437 Web: www.zoldho.hu E-mail: lannakft@gmail.com Thermal Response Test - Földhőszondás hőszivattyús rendszerek földtanilag megalapozott

Részletesebben

Reológia Mérési technikák

Reológia Mérési technikák Reológia Mérési technikák Reológia Testek (és folyadékok) külső erőhatásra bekövetkező deformációját, mozgását írja le. A deformációt irreverzibilisnek nevezzük, ha a az erőhatás megszűnése után a test

Részletesebben

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula)

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) 10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) A földtani térképek a tematikus térképek családjába tartoznak. Feladatuk, hogy a méretarányuk által meghatározott felbontásnak megfelelő pontossággal és

Részletesebben

Bányagépek és berendezések gyártása, forgalmazása

Bányagépek és berendezések gyártása, forgalmazása Bányagépek és berendezések gyártása, forgalmazása Várpalota a magyarországi hidraulikus fejtési pajzsbiztosítás fejlesztésének egyik pillére Várpalotán a hidraulikus pajzs tervezésnek és gyártásnak több

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

SZERKEZETFÖLDTANI OKTATÓPROGRAM, VETŐMENTI ELMOZDULÁSOK MODELLEZÉSÉRE. Kaczur Sándor Fintor Krisztián kaczur@gdf.hu, efkrisz@gmail.

SZERKEZETFÖLDTANI OKTATÓPROGRAM, VETŐMENTI ELMOZDULÁSOK MODELLEZÉSÉRE. Kaczur Sándor Fintor Krisztián kaczur@gdf.hu, efkrisz@gmail. SZERKEZETFÖLDTANI OKTATÓPROGRAM, VETŐMENTI ELMOZDULÁSOK MODELLEZÉSÉRE Kaczur Sándor Fintor Krisztián kaczur@gdf.hu, efkrisz@gmail.com 2010 Tartalom Földtani modellezés lehetőségei Szimulációs szoftver,

Részletesebben

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal Új utak a földtudományban előadássorozat MBFH, Budapest, 212. április 18. Hidrogeológiai giai kutatási módszerek m Bátaapátibantiban Molnár Péter főmérnök Stratégiai és Mérnöki Iroda RHK Kft. A tárolt

Részletesebben

2013. március 14-én (csütörtökön) 14 órakor. az egyetem ünnepi szenátusi ülésén a Dr. Halasy-Nagy József Aulában (Pécs, Rákóczi út 80.).

2013. március 14-én (csütörtökön) 14 órakor. az egyetem ünnepi szenátusi ülésén a Dr. Halasy-Nagy József Aulában (Pécs, Rákóczi út 80.). Meghívó Heinz Brandl, a Bécsi Műszaki Egyetem emeritus professzora részére Doctorem Honoris Causa címet adományozó ünnepi szenátusi ülésre és előadásra Örömmel tudatjuk, hogy nemzetközi szinten kiemelkedő

Részletesebben

Mit tehetnek hozzá a geotechnikaikőzetmechanikai. radioaktívhulladék-elhelyezéshez?

Mit tehetnek hozzá a geotechnikaikőzetmechanikai. radioaktívhulladék-elhelyezéshez? Mit tehetnek hozzá a geotechnikaikőzetmechanikai vizsgálatok a radioaktívhulladék-elhelyezéshez? (Tapasztalatok és tanulságok) KOVÁCS LÁSZLÓ Kőmérő Kft., Pécs kovacslaszlo@komero.hu Az RHK Kft. által szervezett

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége

MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége MTA X. Földtudományok Osztálya Bányászati Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége 1. A tudományos bizottság 2013. évi tevékenysége A Bányászati Tudományos Bizottság alapvető feladata a bányászat,

Részletesebben

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? MISKOLCI EGYETEM KÚTFŐ PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐK: DR. TÓTH ANIKÓ NÓRA PROF. DR. SZŰCS PÉTER FAIL BOGLÁRKA BARABÁS ENIKŐ FEJES ZOLTÁN Bevezetés Kútfő projekt: 1.

Részletesebben

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János VASBETON SZERKEZETEK TERVEZÉSE 2 Szabvány A tartószerkezetek tervezése jelenleg Magyarországon és az EU államaiban az Euronorm szabványsorozat alapján

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros

Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros Aktuátorok Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros kapcsolatára utalnak. mért nagyság A fizikai

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Koch Edina Sánta László RÁCKEVE Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Jelentős Tiszai árvizek 1731,

Részletesebben

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK Verzió 8.0 2013.11.20 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új szelvénykatalógusok... 2 1.2 Diafragma elem... 2 1.3 Merev test... 2 1.4 Rúdelemek

Részletesebben

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Valaska József a Magyar

Részletesebben

1. Előzmények A korábbi fejlesztések, majd az Ikarus 435 típ. autóbuszokban alkalmazott HB 93 típus gyártása és évtizedeken keresztül történő javítás

1. Előzmények A korábbi fejlesztések, majd az Ikarus 435 típ. autóbuszokban alkalmazott HB 93 típus gyártása és évtizedeken keresztül történő javítás 1. Előzmények A korábbi fejlesztések, majd az Ikarus 35 típ. autóbuszokban alkalmazott HB 93 típus gyártása és évtizedeken keresztül történő javítás során értékes tapasztalatok halmozódtak fel, amelyek

Részletesebben

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ Egykristály és polikristály képlékeny alakváltozása A Frenkel féle modell, hibátlan anyagot feltételezve, nagyon nagy folyáshatárt eredményez. A rácshibák, különösen a diszlokációk jelenléte miatt a tényleges

Részletesebben

A forgácsolás alapjai

A forgácsolás alapjai A forgácsolás alapjai Dr. Igaz Jenő: Forgácsoló megmunkálás II/1 1-43. oldal és 73-98. oldal FONTOS! KÉREM, NE FELEDJÉK, HOGY A PowerPoint ELŐADÁS VÁZLAT NEM HELYETTESÍTI, CSAK ÖSSZEFOGLALJA, HELYENKÉNT

Részletesebben

Hidegfolyató eljárások

Hidegfolyató eljárások Indítsa el az animációkat! Figyelje meg a bélyeg és az anyag mozgását az előre- és a hátrafolyatás esetében! Döntse el, vajon miért nevezik előre és hátrafolyatásnak a műveleteket! Előrefolyatás Hátrafolyatás

Részletesebben

dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu)

dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu) TÖRTÉNETI ÉPÍTMÉNYEK TARTÓSZERKEZETEINEK ÁLLAPOTVIZSGÁLATA DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREKKEL dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu)

Részletesebben

1. Termelı, felelıs, győjtı adatai 1. Név Mecseki Szénbányák Vállalat 2. Kapcsolattartó neve. Hulladék / melléktermék felmérés

1. Termelı, felelıs, győjtı adatai 1. Név Mecseki Szénbányák Vállalat 2. Kapcsolattartó neve. Hulladék / melléktermék felmérés Hulladék / melléktermék felmérés Adatszolgáltató 1. Adatszolgáltató neve Weprot Kft. 2. Kapcsolattartó neve Elérhetıség 3. Település Dabas 4. Utca, házszám Kör utca 6/A 5. Irányítószám 2372 6. Telefon/fax

Részletesebben

Dermesztett teherhordó homokbeton szerkezetek roncsolásmentes szilárdságbecslővizsgálatai

Dermesztett teherhordó homokbeton szerkezetek roncsolásmentes szilárdságbecslővizsgálatai Dermesztett teherhordó homokbeton szerkezetek roncsolásmentes szilárdságbecslővizsgálatai Nondestructive testing (NDT) and compressive strength estimation of gypsum board and cured, thin, no-coarses concrete

Részletesebben

Név:.. Beosztás:. Levelezési cím: E-mail cím:.. Cég neve: Telefon/fax: Amennyiben a számlát fogadó cég más: Cég neve:. Címe

Név:.. Beosztás:. Levelezési cím: E-mail cím:.. Cég neve: Telefon/fax: Amennyiben a számlát fogadó cég más: Cég neve:. Címe Magyar Öntészeti Szövetség H-1751 Budapest, Pf.:200/19 Fax: 36/1-420-4812 E-mail: foundry@t-online.hu JELENTKEZÉSI LAP* a 23. Magyar Öntőnapokra 2015. 09-11., Herceghalom Név:.. Beosztás:. Levelezési cím:

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

szakértői rendszer Tóth György E.ON Németh Bálint BME VET

szakértői rendszer Tóth György E.ON Németh Bálint BME VET xát transzformátor, megszakító és mérőváltó állapot tényező szakértői rendszer Tóth György E.ON Németh Bálint BME VET Kiindulás amink van: Primer diagnosztikai és karbantartási stratégiák Egymásra épülő,

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Fa, mint anyag általános tulajdonságai Előnyök-hátrányok Faipari termékek Faszerkezetek jellemző alkalmazási

Részletesebben

Újdonságok 2013 Budapest

Újdonságok 2013 Budapest Újdonságok 2013 Budapest Tartalom 1. Általános 3 2. Szerkesztés 7 3. Elemek 9 4. Terhek 10 5. Számítás 12 6. Eredmények 13 7. Méretezés 14 8. Dokumentáció 15 2. oldal 1. Általános A 64 bites változat lehetőséget

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a 229/2006. (XI. 20.) Telefon: 345-6000 Korm. rendelet alapján kötelező. Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Nyilvántartási

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő fib Szimpózium La Plata, Argentina, 2005. Szeptember 28.-30. 1 El hormigón estructural y el

Részletesebben

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek.

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek. Mozgások dinamikai leírása A dinamika azzal foglalkozik, hogy mi a testek mozgásának oka, mitől mozognak úgy, ahogy mozognak? Ennek a kérdésnek a megválaszolása Isaac NEWTON (1642 1727) nevéhez fűződik.

Részletesebben

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Pozsár László A földmű és a geotechnika jelentősége A földmunkaépítés költsége kb. megtízszereződött A műtárgyak alapozásával együtt a geotechnikával

Részletesebben

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 2008. ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL

JELENTÉS A KUTATÓ-FEJLESZTŐ INTÉZETEK ÉS AZ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KUTATÓHELYEK 2008. ÉVI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 4-6 Internet: www.ksh.hu Adatgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmutatók Az adatszolgáltatás a 9/6. (XI..) Korm. rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 7/7

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 4. Európa széntelepeinek kialakulása, gazdasági jelentősége, egy európai széntelep bemutatása Könyvek ALLIQUANDER Ödön: A magyarországi szénbányavállalatok s az ásványbányászat

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Egyenáramú geoelektromos módszerek. Alkalmazott földfizika

Egyenáramú geoelektromos módszerek. Alkalmazott földfizika Egyenáramú geoelektromos módszerek Alkalmazott földfizika A felszíni egyenáramú elektromos mérések alapján a különböző fajlagos ellenállású kőzetek elhelyezkedését vizsgáljuk. Kőzetek fajlagos ellenállása

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1 Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak Előadó: Szongoth Gábor geofizikus (Geo-Log Kft.) Tartalom Bevezetés A mélyfúrás-geofizika kapcsolódó pontjai A mélyfúrás-geofizika módszerei

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS Kolozsvár, 2002. március 22-23. ANYAGLEVÁLASZTÁSI MECHANIZMUSAINAK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Polák Helga ABSTRACT Machining (material removal)

Részletesebben

A Maxwell - kerékről. Maxwell - ingának is nevezik azt a szerkezetet, melyről most lesz szó. Ehhez tekintsük az 1. ábrát is!

A Maxwell - kerékről. Maxwell - ingának is nevezik azt a szerkezetet, melyről most lesz szó. Ehhez tekintsük az 1. ábrát is! 1 A Maxwell - kerékről Maxwell - ingának is nevezik azt a szerkezetet, melyről most lesz szó. Ehhez tekintsük az 1. ábrát is! 1. ábra forrása: [ 1 ] Itt azt láthatjuk, hogy egy r sugarú kis hengerre felerősítettek

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2011 4.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE

Részletesebben

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM - XL, FUGAFORM - XDL Ipari padlók tervezése, kivitelezése

Részletesebben

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései.

Hőszivattyús földhőszondák méretezésének aktuális kérdései. Magyar Épületgépészek Szövetsége - Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség Középpontban a megújuló energiák és az energiahatékonyság CONSTRUMA - ENEO 2010. április 15. Hőszivattyús földhőszondák

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, 2008. április 16.

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, 2008. április 16. Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák Győr, 2008. április 16. Cég történet STA RT 2002 Prototípus építés Mk I 2004 Cég alapítás Corvus Aircraft Kft 2005 Prototípus építés Corvus Corone Mk

Részletesebben

Mérnökgeológiai és geotechnikai feltárások az alagútépítés tervezéséhez

Mérnökgeológiai és geotechnikai feltárások az alagútépítés tervezéséhez Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2007 (Szerk: Török Á. & Vásárhelyi B.) oldalszám: 1-10 Mérnökgeológiai és geotechnikai feltárások az alagútépítés tervezéséhez Andráskay Ede Andráskay Tunnelberatung GmbH,

Részletesebben

Innocity Kft. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés + 3 6 / 7 0 / 4 2 1 8-407. w w w. i n n o c i t y.

Innocity Kft. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés + 3 6 / 7 0 / 4 2 1 8-407. w w w. i n n o c i t y. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés I n n o c i t y K u t a t á s i é s I n n o v á c i ó s T a n á c s a d ó K f t 2 6 0 0 V á c, P e t ő f i S á n d o r u. 5 5 / A + 3 6 /

Részletesebben

Nagyszilárdságú feszítőcsavarokban ébredő orsóerő meghatározása mágneses Barkhausen-zaj mérésére alkalmas műszerrel

Nagyszilárdságú feszítőcsavarokban ébredő orsóerő meghatározása mágneses Barkhausen-zaj mérésére alkalmas műszerrel Nagyszilárdságú feszítőcsavarokban ébredő orsóerő meghatározása mágneses Barkhausen-zaj mérésére alkalmas műszerrel Műszaki szabályozás végleges tervezete METALELEKTRO KFT 2004. Tartalomjegyzék 1. A VIZSGÁLAT

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása MISKOLCI EGYETEM MSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR NYERSANYAGELKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET Energetikai és építipari hulladékok együttes hasznosítása Mucsi Gábor 1, Molnár Zoltán 1, Rácz Ádám

Részletesebben

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével IgyR - 3/1 p. 1/20 Integrált Gyártórendszerek - MSc Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével Hangos Katalin PE Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék IgyR - 3/1 p. 2/20

Részletesebben

BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ

BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ Csapatunk irányítói és gépkezelõi több mint tíz éves bontási tapasztalattal rendelkeznek. A bontási törmelék elhelyezése mindig a lerakóhelyi befogadó nyilatkozat és a bontási hulladékterv

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 2 II. A valószínűségi VÁLTOZÓ És JELLEMZÉsE 1. Valószínűségi VÁLTOZÓ Definíció: Az leképezést valószínűségi változónak nevezzük, ha

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZKÉSZLETEK ÖSSZEFÜGGÉSEKKEL, JELLEGZETESSÉGEKKEL ÉS VÁLTOZÁSOKKAL FOGLALKOZÓ EGYETEMI KUTATÁSOK C. SZAKMAI FÓRUMRA MECSI JÓZSEF PROFESSZOR EMLÉKÉRE A Pannon Egyetem

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Az anyag viselkedése terhelés hatására Az anyagok lehetnek: szívósak, képlékenyek és ridegek. Szívós vagy

Részletesebben

TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok

TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok 2008 PJ-MA SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok Előadó: Dr. Mahler András mahler@mail.bme.hu Tanszék: K épület, mfsz. 10. &

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Dr. SZABÓ Imre. Szakmai tapasztalat. Tanulmányok. Vezetéknév / Utónév(ek)

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Dr. SZABÓ Imre. Szakmai tapasztalat. Tanulmányok. Vezetéknév / Utónév(ek) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Dr. SZABÓ Imre, Környezetgazdálkodási Intézet, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszék H-3515 Telefonszám(ok) +36 46 565 076 Mobil: +36

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tanulmányi program jellemzői 1.1 A felsőoktatási intézmény Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 1.2 Kar Marosvásárhelyi Műszaki és Humán Tudományok Kar 1.3 Tanszék Gépészmérnöki

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT BÁNYAMŰVELÉS ÉS ÜZEMELTETÉS MOLNÁR JÓZSEF 1

KÖRNYEZETBARÁT BÁNYAMŰVELÉS ÉS ÜZEMELTETÉS MOLNÁR JÓZSEF 1 Műszaki Földtudományi Közlemények, 84. kötet, 2. szám (2013), pp. 13 19. KÖRNYEZETBARÁT BÁNYAMŰVELÉS ÉS ÜZEMELTETÉS MOLNÁR JÓZSEF 1 Összefoglaló: A TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 program nagyon komoly

Részletesebben

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére A Villamosmérnöki és Informatikai Kar meghírdetett i állásaira az alábbi

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik

Részletesebben

A szénbányászati szerkezetátalakításból származó. kötelezettségeinek teljesítése

A szénbányászati szerkezetátalakításból származó. kötelezettségeinek teljesítése A szénbányászati szerkezetátalakítás mûszaki kötelezettségeinek teljesítése BÁN CSABA okl. bányamérnök, vezetõ fõtanácsos TÓS TIBOR okl. bányamérnök fõtanácsos (SZÉSZEK) A szerzõk az állami szénbányászat

Részletesebben

A DEBRECENBEN ÉPÜLŐ EDF FÜVES VÁGÁNY MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

A DEBRECENBEN ÉPÜLŐ EDF FÜVES VÁGÁNY MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA V. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Debrecen, 2012. 04. 03. A DEBRECENBEN ÉPÜLŐ EDF FÜVES VÁGÁNY MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Dr. Horvát Ferenc főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása

Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Az arany-, gyémánt- és vasdiplomák ünnepélyes átadása Ebben az évben több alkalommal és különbözô helyen került sor, egykor az Alma Materben végzett, a bányászatban, a földtudományok területén 50, 60 és

Részletesebben

Könnyített / áttört gerincű tartók optimális kialakítása és alkalmazása

Könnyített / áttört gerincű tartók optimális kialakítása és alkalmazása repülőgép hangár terve Könnyített / áttört gerincű tartók optimális kialakítása és alkalmazása A szellemi termék felhasználásával jelentős anyag- és költségmegtakarítást lehet elérni. Az eljárás folyamán

Részletesebben

Függvények határértéke és folytonossága

Függvények határértéke és folytonossága Függvények határértéke és folytonossága 7. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék Függvények határértéke p. / Függvény határértéke az x 0 helyen Definíció. Legyen D R, f

Részletesebben

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák

watec Pneumatikus zsaluzás www.watec.at Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák watec Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák 2012 Watec Vertriebs GmbH Helyszíni betonozást alkalmazó korszerű kivitel www.watec.at

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.

Részletesebben