A KŐZETMECHANIKA-GEOMECHANIKA OKTATÁSA ÉS KUTATÁSA A BÁNYÁSZATI ÉS GEOTECHNIKAI INTÉZETI TANSZÉKEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KŐZETMECHANIKA-GEOMECHANIKA OKTATÁSA ÉS KUTATÁSA A BÁNYÁSZATI ÉS GEOTECHNIKAI INTÉZETI TANSZÉKEN"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 76. kötet (2009), p A KŐZETMECHANIKA-GEOMECHANIKA OKTATÁSA ÉS KUTATÁSA A BÁNYÁSZATI ÉS GEOTECHNIKAI INTÉZETI TANSZÉKEN Dr. Somosvári Zsolt egyetemi tanár Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Intézet bíitszsiwuni-miskolc.hii A mai tanszék jogelődjét a Bányaműveléstani Tanszéket 1770-ben alapították és a Selmecbányái Akadémia keretében önálló tanszékként működött ben a Tanszéket megszüntették, a tárgy oktatását pedig felosztották a kémiai és a matematikai tanszékek között től működik ismét mint önálló tanszék között Esztó Péter professzor volt a tanszék vezetője, aki főleg a kőzetmechanika és a bányaszellőztetés kérdéseivel foglalkozott, s a róla elnevezett kőzetnyomás elmélet kidolgozásával megkezdte a magyar kőzetmechanikai kutatásokat. A kőzetnyomás elmélet 1939-ben látott napvilágot, majd 1954-ben módosításra, továbbfejlesztésre került. Az elméletnek nemzetközi visszhangja is volt, számos idegen nyelvű alagútépítés könyv hivatkozott az Esztó-féle kőzetnyomás elméletre ben Zambó János professzor vette át a tanszék vezetését és 1984-ig vezette a tanszéket, majd az időszakban Kovács Ferenc professzor vezette a tanszéket tól a kari intézetesítéssel a tanszék neve Bányászati és Geotechnikai Tanszék, amely a Geotechnológiai és Térinformatikai Intézet keretében működött (intézetigazgató: Somosvári Zsolt egyetemi tanár) ben Buócz Zoltán egyetemi docens vette át a tanszék vezetését, 2006-tól Molnár József egyetemi docens a tanszékvezető. A tanszék neve 2008-tól Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék. Esztó Péter után a kőzetmechanika-biztosítószerkezetek tárgykör oktatását, kutatását Sopronban, majd Miskolcon 1979 júniusáig Richter Richárd professzor irányította után a geomechanika-kőzetmechanika tárgykörök oktatásának és kutatásának irányítója Somosvári Zsolt. 41

2 Somosvári Zsolt A tanszéken Esztó Péter, Zambó János, Richter Richárd, Salamon Miklós, Budavári Sándor, Németh Alajos, Somosvári Zsolt, Selmeci Jószefné, Asbóth Zoltán, Mészáros Zoltán, Pothorányi László, Köő Tóth Győző, Törő György, Sárközi László, Debreczeni Ákos foglalkoztak hosszabb-rövidebb ideig a tárgykör oktatásával ill. kutatásával. A kőzetmechanika mint új tudományág a II. világháború után kezdett látványosan fejlődni. Szerencséseknek mondhatók azok a kutatók: Esztó, Zambó, Richter, Salamon, Budavári, akik ennek a felvirágzásnak a részesei lehettek. Salamon Miklós és Budavári Sándor néhány hónapot töltöttek a tanszéken, majd 1956 után külföldön lettek nagynevű kőzetmechanikusok. 1. Zambó János professzor kőzetmechanikai munkássága A Feszültségeloszlás a föld alatt" (1954) című doktori értekezésében a föld alatt megjelenő feszültségeloszlást határozza meg az ott létesített térségek geometriai helyzetének és formájának, valamint a kőzetek fizikai-mechanikai jellemzőinek függvényében. Az analízist az elemi terhelések vizsgálatával vezeti be, majd a pont-, vonal- és sávterhelés eseteit mutatja be. A vizsgálat során homogén kőzeteket tételez fel és arra a következtetésre jut, hogy a feszültségek eloszlásában meghatározott és fontos szerepe van a kőzetek fizikai tulajdonságainak, elsősorban a Poisson számnak. Az elemi terhelések vizsgálatának eredményére támaszkodva építi fel a föld alatt végbemenő feszültségeloszlás-analízist, összefüggéseket ad meg az aláfejtett kőzet súly (terhelés) áthárításával kapcsolatos feszültségalakulásairól. Bemutatja a föld alatti üregek, folyosók közvetlen környékén fellépő feszültségállapotot. Ennek alapján magyarázza meg a vágatkörnyéki kőzetek elmozdulásának törvényszerűségeit. Megadja az elméleti összefüggésekből levonható gyakorlati következtetéseket és javaslatokat tesz a további vizsgálatok területére és módszerére. Kutatásai során részletesen vizsgálta a fejtési térségek -lefejtett területekkörüli feszültségállapot, a feszültségterhelés áthárítási kérdéseit, a biztosítások méretezésének problematikáját, a feszültségeloszlás szempontjából optimális fejtéstelepítési megoldásokat, különös tekintettel a többtelepes, illetőleg vastagtelepes előfordulások művelésére. Zambó professzor rövid ideig foglalkozott kőzetmechanikával, de mai szemmel nézve is jelentőset alkotott. A formavisszaállító terhelés elvének felfedezése és alkalmazása különösen egyedi megoldás volt. 42

3 A közetmechanika-geomechanika oktatása és kutatása a Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszéken Publikációi: 1. Feszültségeloszlás a föld alatt. Bányászati Lapok 87(1954) évf szám old. (A műszaki tudományok doktora fokozat elnyerése céljából benyújtott értekezés.) 2. Aknák, folyosók körüli feszültségállapot. Bányászati Lapok 88(1955) évf szám old. 3. A feszültségeloszlás alapösszefüggése. Bányászati Lapok 89(1956) évf. 1. szám old. 2. Richter Richárd professzor munkássága 1952-től aspiránsként kezdett kőzetmechanikával foglalkozni, első kőzetmechanikai tárgyú publikációja 1954-ben jelent meg a Bányászati Lapokban az "Idő szerepe vágathajtásoknál rugalmas feszültségi állapot mellett" címmel. Ezután folyamatosan jelentek meg publikációi hazánkban és külföldön is. Tanulmányaiban kiemelkedőt és maradandót alkotott. Az 1950-es évek végén kialakította majd fejlesztette a kőzetmechanikai laboratóriumot és bevezette a kőzetmechanikai mérések oktatását is. Az egyetemi oktatás mellett elindította és rendszeressé tette a kőzetmechanikabiztosítószerkezetek területén a mérnöktovábbképzést. Széleskörű ipari, intézményi kapcsolatokat alakított ki, minden rendelkezésére álló eszközzel népszerűsítette a kőzetmechanikát. Néhány kutatási eredménye: Az alakváltozási feszültségek elve. Az üregnyitások által előidézett feszültségváltozásokat nevezte el Richter professzor alakváltozási feszültségeknek. A kőzetmechanikai feladatoknak a megoldását ezeknek a segítségével úgy képzelte el és nemcsak elképzelte, hanem a gyakorlatban alkalmazta is hogy az üregnyitások előtti feszültségállapot (primer feszültségállapot) megállapítása után ezekkel az alakváltozási feszültségekkel kell foglalkozni, amelyeket ha valamilyen módon meghatározunk, ezekhez az eredeti feszültségeket előjelhelyesen hozzáadva megkapjuk az üregnyitás után kialakuló feszültségállapotot (szekunder feszültségállapot). Azért nevezte O ezeket a feszültségeket alakváltozási feszültségeknek, mert ezek vannak függvénykapcsolatban a kialakuló alakváltozásokkal, elmozdulásokkal, nem a primér feszültség és nem a szekundér feszültség. Igen sokat foglalkozott a gyakorló bányamérnök számára sorsdöntő kérdésekkel, a biztosítószerkezetek kőzetmechanikai kérdéseivel. O vezette be az 50-es évek végén a 60-as évek elején a kőzet- és biztosítószerkezet együttdolgozásának a fogalmát és azt a kívánalmat, hogy minden ilyen vizsgálatot mint kettős rendszert kezelve kell lefolytatni. Egy tanulmányából (1961) idézve: 43

4 Somosvári Zsolt "A kőzet és a vele érintkező biztosítószerkezet az érintkezési felület mentén kialakuló kényszerek miatt egymást alakváltozásaiban kölcsönösen befolyásolják és az egymásra hatás során olyan eredő alakváltozás alakul ki a kőzetben is és a biztosítószerkezetben is, amely sok körülménynek, de a kezünkben tarthatóak közül különösen az üreg alakjának a biztosítószerkezet reakciónagyságának, irányának és eloszlásának, valamint időbeli jelentkezésének függvénye. A kőzet- és biztosítószerkezet tehát egy kettős rendszer, amelynek elemeiben a kőzetben és a biztosítószerkezetben ébredő feszültségeket csak a kettős rendszer együttes vizsgálatával lehet meghatározni. A rendszer elemeinek deformációi különösképpen érintkezési feltételeiktől függnek, s így a bányászati biztosítószerkezetek igénybevételének meghatározása a mechanika érintkezési feladatai körébe tartozik. A rendszer alakváltozásának vizsgálata során csak akkor lehet eltekinteni valamelyik elemnek a figyelembevételétől, ha az nem teherviselő, vagy ha nem is létezik. Így egyszerűsödik a vizsgálat csak a biztosítószerkezetre úszóhomok esetében, ill. csak a kőzetre, ha a nyitott üreget nem biztosítjuk. Minden más esetben mindkét teherbíró elem együttes vizsgálata szükséges " Ezek az igen világosan megfogalmazott elvek ma is ugyanígy érvényesek. Megfogalmata az igen sokfajta biztosítószerkezet közös mechanikai tulajdonságait. így mutatott rá a biztosítószerkezetek aktivitására, passzivitására, engedékenységére, merevségére. Ezeket a fogalmakat ma is ugyanúgy alkalmazzuk, mint ahogyan Ő azt 1961-ben leírta: "Az aktivitás a biztosításnak az a tulajdonsága, hogy az képes felállítása után a kőzetfelületre azonnal, legtöbbször szabályozható erőt kifejteni. A szerkezet aktivitása lehetővé teszi, hogy a biztosítás a kőzet alakváltozását azonnal gátolni tudja. Ilyen aktív szerkezetek a hidraulikus és előfeszített súrlódásos tárnok, kőzetcsavarok." 1962-ben megírta A biztosítószerkezetek kőzetmechanikája" c. tanszéki segédletet. Rájött arra, hogy a biztosítószerkezet a legtökéletesebb, amelyik legjobban tud együttdolgozni a kőzetkörnyezettel. Talán ennek tulajdonítható, hogy a kőzetcsavaros, kőzethorgonyos biztosítással oly sokat foglalkozott, hiszen ez a biztosítószerkezet az, amelyik a kőzetbe építve valóban a legteljesebben képes együttdolgozni a kőzetkörnyezettel ben megírta a "Kőzetcsavarozás lehetőségei Magyarországon" című tanszéki kutatási jelentést, ami hazánkban sokáig szinte kézikönyve volt a kőzetcsavarozásnak. Ezen kívül számos publikációja jelent meg ebből a témakörből. Felismerte, hogy a különböző üregnyitások után kialakuló mechanikai állapotot alapvetően meghatározza az üregnyitás előtti úgynevezett primer feszültségállapot, ezért igen sokat és visszatérően is foglalkozott a primer feszültségállapottal. Bevezette a kvázi Poisson-szám fogalmát, amely fogalom a Poisson-számot helyettesíti abban az egyszerű képletben, amely úgy hangzik, hogy z p g/m-l, és 44

5 A közetmechanika-geomechanika oktatása és kutatása a Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszéken amely képlet a primer oldalirányú fófeszültséget adja. Az m helyébe k került, amelyet Richter professzor kvázi-poisson számnak nevezett el. A kvázi Poissonszám bevezetésével Richter professzor rámutatott arra, hogy geológiai erők jelenléténél - amely miatt O bevezette a kvázi Poisson-számot - a Poisson-számnak is és a geológiai erőknek is van köze a kialakuló vízszintes feszültségek kialakulásában. Ezt az értéket amit kvázi Poisson-számnak nevezett csak a természetben végrehajtott "in situ" mérésekkel lehet megállapítani. Következésképpen forszírozta az "in situ" méréseket, mérési módszert is kidolgozott ennek a nevezett számnak a meghatározására. Az 1960-as években sokat foglalkozott Richter professzor a kőzetek tönkremenetelének kérdésével, a kőzetek tönkremeneteli határgörbéinek analitikájával. Másodfokú, parabolikus és hiperbolikus határgörbéket vezetett le a (j-x síkon, amelyekkel a húzóigénybevételek tartományában is kezelhető a szilárdság ben megírta A Mohr-féle határgörbékről" c. tanszéki segédletet. A rugalmassági vizsgálatain túlmenően az 1970-es években képlékenységtani vizsgálatokkal is elkezdett foglalkozni. A "Képlékeny alapjelenségek a kőzetmechanikában" című tanszéki segédletet készített, amelyben lerögzítette az addigi kutatások eredményeit, tovább is lépett a képlékeny alapjelenségekben. Megállapította azt, hogy az addigi kőzetmechanikai képlékeny megoldások a leglényegesebb feltételnek, éppen az egyensúlyi feltételnek nem tesznek eleget. Az 1970-es évek elején a kőzetmechanika reológiai elméletével is foglalkozik. Dr. Asszonyi Csabával mint társszerzővel számos publikációja jelenik meg ebben a témakörben, 1974-ben Bevezetés a kőzetmechanika reológiai elméletébe" c. könyv. Magyarországon 1970-es években felmerült annak a lehetősége, hogy a mélység felé haladó uránércbányászat esetleg bányarengés-veszélyes lesz. Richter professzor örömmel vállalta azt a feladatot, hogy intenzíven és mélyrehatóan foglalkozzon a bányarengések kérdésével. Igen lényeges eredménye az, hogy az üregek tönkremeneteli lehetőségeit két nagy csoportba osztotta. Megkülönböztette azt a tönkremenetelt amelyik a főtében indul és ezt korlátos tönkremeneteli folyamatnak nevezte, mert a fote felszakadásával egyre kedvezőbb egyensúlyi helyzetbe kerül az üreg és ilyen módon, ha az oldalban nem történik tönkremenetel, akkor az ilyen üreg felszakadás után állékony marad. Lerögzítette, hogy az ilyenfajta tönkremenetel nem hozhat létre bányarengést. Rámutatott arra, hogy bányarengést az üregek oldalában, a kőzetpillérekben elinduló tönkremenetelt folyamat idézi elő, mert az oldalban bekövetkező első tönkremenetel kedvezőtlen üregalakot hoz létre és a tönkremeneteli folyamat tovább folytatódik, egyre kedvezőtlenebb helyzetbe kerül az üreg, ill. pillér. Ennek következményeként jelentkezik a szabályos üreg-pillér rendszerben a bányarengés. 45

6 Somosvári Zsolt Úttörő munkát végzett a kőzethorgonyzás hazai üzemi bevezetése terén, ahol az elvi feltételek tisztázása mellett széleskörű kőzethorgonyfejlesztési tevékenységet kezdeményezett. Kialakította a gumihüvelyes kőzetcsavartipust, továbbá a műgyantás pontrögzítésű kőzethorgonyok hatékonyságának növelésére kidolgozta a kombinált rögzítés módszerét, amelynél a műgyanta ragasztó patronok mellett cementhabarcs ágyazó anyagot alkalmazott. Részt vett az aknamélyítésnél használható, a robbantólyukak csoportos fúrására alkalmas berendezés kialakításában. A szerkezet a mélyítő padozatról a talpra engedhető, majd oda a lyukak kifúrása után visszahúzható. Kedvezőtlen kőzetviszonyok esetére vágathajtó pajzsot dolgozott ki, amellyel négyszögszelvényű vágatok is kihajthatók. A hidraulikus feszítőelemek a főte-talp és oldalak között fejtik ki támasztó hatásukat és a pajzs mozgatására is képesek. Kidolgozta az előfeszítéses üregbiztosító rendszert, amelynek hidraulikusan működtetett elemeivel tetszőleges előfeszítésü nyomás állítható elő az üregek felületén. Felismerte, hogy az üregek környezetében célszerűen telepített fúrt lyukakkal olyan mozgások idézhetők elő, amelyek a biztosító szerkezetre ható terheléseket kedvezően befolyásolják. Foglalkozott továbbá a fúrásos jövesztés és a szénelgázosítás technológiai és technikai problémáinak megoldásával is. Érdeklődés kísérte a külszíni bányászattal kapcsolatos talajvízszint-süllyesztés hatékonyságának ellenőrzésére tett azon javaslatát, hogy a külszín süllyedése mérésének adataiból következtetni lehet a vízszint süllyedés mértékére. Szoros kapcsolatot tartott az üzemeknél dolgozó kollégákkal, akik gyakran keresték fel, hogy segítsen a felmerülő problémák megoldásában. Jelentős volt az a tevékenysége, amelyet a Bányászati Kutató Intézettel a recski mélybánya kőzetmechanikai problémáinak megoldása terén fejtett ki. Kutatási eredményei, ipari tevékenységei olyan hátteret biztosítottak számára, hogy a kőzetmechanika-biztosításszerkezetek" c. tantárgy tematikáját úgy alakíthatta ki, hogy szinte mindegyik oktatott tématerülettel korábban foglalkozott. Itt bemutatjuk az 1970-es évek közepén Richter professzor által összeállított tematikát: Kőzetmechanika - biztosítószerkezetek c. tárgy programja 01. Bevezetés 011. Altalános áttekintés a kőzetmechanika-biztosító szerkezetek tárgy témaköréről, történetéről, irodalámáról, fejlődéséről, fontosságáról. Szóhasználatok speciális bányászati kifejezések és azok mechanikai megfelelői 02. Rugalmassági analízis 021. A statikai egyensúly feltételei síkbeli, térbeli esetekben ortogonális- és poláris-, illetve hengerkoordináta rendszerben. Egyensúlyvizsgálat az anyagi féltérben. Szabályos gravitációs feszültségmező feszültségkomponensei. 46

7 A közetmechanika-geomechanika oktatása és kutatása a Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszéken 022. Geometriai vizsgálat. Anyagi pontok mozgás- és deformációs komponensei. Összefüggések a mozgás- és deformációs elemek között. Összeférhetőségi feltételek Fizikai vizsgálat. Feszültségek és alakváltozások lineáris kapcsolata. Altalános Hooke törvény. A szabályos gravitációs mező oldalirányú feszültségei Rugalmasságtani feladatok megoldása. Feszültségmódszer, mozgásmódszer. Kerületi feltételek. Airy-féle feszültségfüggvény. Síkbeli feladatok megoldása Muszhelisvili komplex potenciálok módszerével. Közelítő megoldások, a véges elemek módszere. 03. Képlékenységtani analízis 031. Kinetikai egyensúly. Az egyensúly feltétele különböző koordinátarendszerekben Geometriai vizsgálat. Plasztikus deformációk. Alakváltozási sebességek és gyorsulások. Képlékeny térfogatváltozás A képlékeny folyás feltételei. Tresca, Huber-Mises-Hencky, Coulumb feltételei. A folyás feltétele kőzeteknél. Általánosított folyási feltétel. A folyási határ ábrázolása a-t és főfeszültségi koordinátarendszerben. A folyási küszöb jellemzése Képlékenységtani feladatok megoldása. Síkbeli folyás. Egyszerűsíthető térbeli folyás. Szélső-érték tételek. 04. Modellanalízis 041. Kőzetmechanikai gondolati modellek. Nem lineáris rugalmas modellek. Reológiai modellek. Rugalmas-képlékeny modellek. Szemcsés halmazok Gondolati modellek ideális mechanikai tulajdonságai Rugalmas deformálódás, késlelkedő deformálódás, relaxáció, feszültségfüggetlen deformáció, ideális kúszás, viszkózus folyás. Modelltörvények. 05. Anyagvizsgálat 051. Mintatestek viselkedése terhelés hatására Reprezentáló mintatestek. Mintatestek méretei, kialakításuk, kezelésük. Mintatestek terhelései (súlyterhelések, állandó feszültségsebességű-, állandó deformáció-sebességű terhelések, tartós terhelések). Rugalmas határ, arányossági határ, rideg szilárdság. Nyomóvizsgálatok, húzóvizsgálatok, nyíróvizsgálatok. Triaxiális kísérletek. Dinamikus igénybevételek Mintatestek feszültségi állapota. Homogén feszültségeloszlás. Rugalmas feszültségeloszlás. Véglaphatások. Kerületi feltételek és kényszerhatások. A feszültségi állapot ábrázolása. A deformáltsági állapot ábrázolása Határfeszültségek, határállapotok. Mohr-féle határállapot-elmélet. Lineáris-, parabolikus- és hiperbolikus határgörbék. Határállapoti paraméterek (kohézió, belső súrlódási szög, Brinke-szám, redukált Brinke-szám). Határállapotok jellemzése tenzorokkal. Gömbtenzor-független, gömbtenzor-függő határállapotok Képlékeny jelenségek Folyási jelenségek mintatestek terheléseinél. Folyási küszöb. Áttérés a nyírási küszöbről az egytengelyű nyomás folyási küszöbére. Tönkremeneteli jelenségek általánosítása. A tönkremeneteli határgörbék általános alakja. 47

8 Somosvári Zsolt 055. Terhelési kísérletek értékelése. Rugalmas-, reológiai- és plasztikus jellemzők, valamint szilárdságok meghatározása. Inhomogenitások, anizotrópia figyelembe vétele. Modellek kiválasztása a kísérletek értékeléséből Az anyagvizsgálat berendezései és műszerei Terhelős-berendezések. Terhelések és deformációk szabályozása, és tartósítása. Deformációmérő műszerek. Tönkremenetel észlelő műszerek. Kiegészítő felszerelések. Különleges észlelő berendezések. 06. Primér feszültségi állapot 061. A primér állapot jellemzői Szabályos gravitációs feszültségmező. Geológiai hatások figyelembevétele. A geológiai alakzatokból, történetből és a tönkremenetelből folyó következtetések. Domborzati hatások. A rétegzettség (szabályos anizotrópia) figyelembevétele. Mélységi zónák, primér és szekunder határmélységek. Látens plasztikus állapot. 07. Szekunder feszültségi állapot 071. Üregnvitások mechanikája. A jelenség leírása, általános mechanikai jellemzése. Alakváltozási feszültségek elmélete. Kerületi feltételek. Egyszerűsítési lehetőségek. Közelítő elvi megoldások Függőleges körszerlvényű nyitás (akna). A tengely szimmetria és a síkbeli alakváltozás figyelembevétele. Szekunder feszültségmező. A nyitás miatti feszültségmódosulás jellemzése. Vájvéghatás. (A tárgyalás elemi mechanikai analízissel.) 073. Szintes körszimmetrikus nyitás (vágat). Feszültségmező meghatározás a szuperpozíció elvének felhasználásával, monoton és gravitációs primér feszültségeloszlásnál, körszimmetria esetén. Feszültségintegrálok tételei síkban. Áthárított feszültségek. Feszültségcsökkenés az üreg fölötti kőzetoszlopban. Nyírófeszültségeloszlás Szintes körszelvényű nyitás általános primér mezőben. Feszültségmezömeghatározás komponensmezőkre való bontással, feszültségfiiggvénnyel. Feszültségáthárítás. Húzófeszültségi zónák. A feszültségmódosulás értékelése Lejtős körszelvényű nyitás általános primér mezőben (lejtaknák). Feszültségmező meghatározás kettős feszültségfiiggvénnyel. Tengelyirányú hatások részletezése Ellipszis-szelvényű nyitás. A szélesség-magasság arány hatása. Az alaki tényezőből levonható általános tendenciák. Legkedvezőbb szelvényalakok Szögletes szelvényű nyitások. Feszültségmező meghatározás Muszhelisvili módszerrel. A szélesség-magasság arány, s a szelvénypozíció függvényében jelentkező tendenciák. Feszültség izobárok, főfeszültségi trajektoriák Mozgások és deformálódás nyitások környezetében. A mozgásmező meghatározása a feszültségmezőből. Jellegzetes mozgások számítása. Szelvények deformálódása. Számítások pontossága, ellenőrzése. Mozgás és deformációmérések. A mérési eredmények értékelése; következtetése Üregnvitások feszültségmódosulásának általánosítása. Különböző szelvényű és különböző térbeli helyzetű üregek körüli feszültségállapot reológiai modell- 48

9 A közetmechanika-geomechanika oktatása és kutatása a Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszéken környezetben. Időfüggvényes feszültség- és mozgásmezők. Képlékeny zónák feszültségeloszlása üregek környezetében. 08. Tercier feszültségi állapot (Biztosító szerkezet) 081. Korai közetnvomás elméletek. Heim, Kommerei, Protodjakonov, Grigercsik, Engesser, Esztó, Terzaghi elméletek és kritikájuk Biztosító szerkezetek mechanikai hatása. Közetnyomás-szerkezeti reakció. Feszültségeloszlás egyenletesen megoszló szerkezeti reakcióknál (belső folyadéknyomás). Injektálási hatások. Deformációs kényszerek, érintkezési problémák. Kőzetkömyezet-biztosítószerkezetek együttdolgozása. Biztosítószerkezetek jellemző mechanikai tulajdonságai: aktivitás-passzivitás, merevség-engedékenység, csuklósság, lokalitás, felületi megoszlás, zárt- és nyitott szerkezetek Zárt biztosítószerkezetek, mint mozgáskorlátok Rugalmas falazati gyűrűs és kőzetkömyezet: együttdolgozás, feszültségeloszlás, deformációk, teherviselési arányok, teherviselési arányok szabályozási lehetőségei. Rugalmas változó vastagságú falazati gyürü a kőzetkömyezet együttdolgozása és az együttdolgozás szabályozása. Különböző mechanikai tulajdonságú gyürűalakú zónák együttdolgozása, az együttdolgozás befolyásolásának lehetőségei. Engedékeny, zárt biztosító keretek (TH gyűrűk) mechanikai viselkedése. Terhelés-szabályozás, kőzetreakciók. Csuklós folyamatos biztosító láncok mechanikai elemzése. Terhelés szabályozás, kőzetreakciók Nyitott biztosítószerkezetek, mint mozgáskorlátok Lineáris támaszelemek (tárnok). Mechanikai viselkedésük, hatásuk a kőzetkömyezetre (feszültségmódosítás, mozgáskorlátozás). Látszólagos és valódi konvergencia. Támbehatolás jelensége és mechanikai feltételezés. Elméleti támkarakterisztikák, próbapadi támkarakterisztikák. A karakterisztikák és a terhelési mód kapcsolata. Támcsoportok viselkedésének jellemzői próbapadon. Támcsoportok viselkedése fejtésekben. Nyitott keretek mechanikai jellemzői, deformálódás, alakmódosulás, a kőzetkömyezetre kifejtett hatásuk Biztosítószerkezetek plasztikus kőzetkömvezetben Biztosítószerkezetek terhelése statikus egyensúly esetén. Engedékeny szerkezetek terhelése és méretváltozása kinetikai egyensúlyban. B. Schwartz vizsgálati módszere. Duzzadásszámítás. Üregek élettartama. Biztosítószerkezetek élettartam tervezése Üregek tönkremeneteli jelenségei Omlási jelenségek. Korlátos- és korlátlan tönkremeneteli folyamatok. Üregek egymásrahatása. Bányarengések mechanikai okai. Üregek összenövése. 09. Egyensúlyvizsgálat 091. Közvetlen egyensúlyozás kőzetben Feszültségintegrálok. Általánosítás tetszőleges nyitott felületeken. Feszültségi integrálok üregekben áthaladó felületekben. Reális és imaginázius kőzetoszlopsúly. Az áthárítás szabályai. Gyakorlati következtetések geológiai alakzatok, sürüsödöttés ritkított zónák feszültségmódosulására Közvetlen egyensúlyozás kőzet-biztosítás rendszerben 49

10 Somosvári Zsolt Módosult közetoszlop súlyok. Feszültségi integrálok biztosított üregek esetében. A biztosítás mechanikai tulajdonságainak szerepe Közvetett egyensúlyozás A feszültség transzportáció elve, feltételei, és követelményei. Közvetett egyensúlyozás szelvénymódosítással. Közvetett egyensúlyozás sürííségmódosítással. Gyakorlati kivitelezési lehetőségek (rések, furatok, felületi anyagkivitel, túlfeszített anyagi gyűrűk.) Feszültségtranszportáció szerkezetekkel. Kőzetcsavarok (kiviteli típusok, mechanikai hatásuk, csavarkísérletek laboratóriumban, üzemi kísérletek és ellenőrzések. Csavarkísérletek értékelése, kőzetcsavarozás tervezése). Komplex egyensúlyozás. 10. Fejtések kőzetmechanikája Pont-, vonal- és sávterhelések által létrehozott feszültség- és mozgásmezők. Fejtési biztosítások és mechanikai hatásuk. Lépegető szerkezetek és a velük szemben támasztott követelmények. Fejtések környezetében kialakuló feszültségi- és mozgásmezők. A lefejtett területek reakciói, mérési lehetőségeik. A fejtési homlok jelenségei és szabályozási lehetőségei. A nyitott pászta jelenségei és ideiglenes biztosítása. A homloksebesség hatása. A nyitott pászták reakcióigényei. Fejtési kereszteződések biztosítása. Lefejtett területen visszahagyott vágatok jelenségei és biztosításuk. 11. Kőzetmechanikai mérések Az in situ mérések jellege és jelentősége. Kőzettömbök, pillérek, rétegösszletének mechanikai tulajdonságainak megállapodása (geofizikai mérési eredmények, magminták, különleges kísérletek). Fúrólyuk deformációk mérések és értékelése. Túlnyomással létrehozott deformációk mérése és értékelése. Deformáció-mérések szabaddá tett kőzettömbökön. Deformációmérések biztosítószerkezeteken és értékelésük. Vágatdeformációs mérések és feldolgozásuk. Konverengenciamérések és feldolgozásuk fejtésekben. 12. Kőzetmechanikai tény modellek Kőzetmechanikai jelenségek modellezhetősége. Modelltörvények, méretanalízis. Feszültségoptikai modellezés. Ekvivalens modellek. Reológiai modellek. Modellkísérlett eredmények transzportálhatósága. A bemutatott program ma is megállná a helyét, ha az 1970-es évek bányászati háttere még meg lenne, de sajnos nincs meg. Publikációi (Richter professzor összeállítása) 1. Statika. Bp Felsőokt. Jegyzeteli. 246 p. (Egyetemi jegyzet.) 2. A bányászati kőzetmechanika elméleti és gyakorlati kérdései. Bp Felsőokt. Jegyzeteli. 55 p. (Egyetemi jegyzet.) 3. A fótecsavarozás kőzetmechanikája. = Bányászati Kongresszus. Bp köt. 28. sz p. 50

11 A közetmechanika-geomechanika oktatása és kutatása a Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszéken 4. Vorschlag zur Messung des Gebirgsdruckes "in situ" Bericht über das 1. Ländertreffen des internationalen Büros für Gebirgsmechanik. Berlin, Akademie Verl p. 5. Die Bedeutung von elastizitätstheoretischen Untersuchungen für die Gebirgsmechanik. 2. Ländertreffen des Internationalen Büros Leipzig Bericht über das 2. Ländertreffen des I. B. G. Akad. Verl. Berlin, p. 6. Die Deformation von Kreisprofilen. Breicht über das 3. Treffen der Arbeitsgruppe "Gerätetechnik für Untertagenmessungen" des I. B. G. (Glówny Insztytut Gómicztwa, Katowice 1962.) p. 7. Fragen spannungsoptischer Untersuchungen in der Gebirgsmechanik. 3. Ländertreffen des Internationalen Büros Leipzig, Bericht über das 3. Ländertreffen des I. B. G. Akad. Verl. Berlin, p. 8. A kőzetcsavarozás elméleti és laboratóriumi vizsgálata. = NME 8. Tudományos Ülésszak Hl-20. p. 9. Kőzetmechanika. = Bányászati kézikönyv. 3. köt. Bp p. 10. Über das Gleichgewicht unterirdischer Höhungen. = Conference in Soil Mechanics. Bp p. 11. Über die elastizitäts- und plastizitäts-theoretischen Untersuchungen der Gebirgsmechanik. Bericht über das 4. Ländertreffen des 1. B. G. Berlin, Akad Verl p. 12. Hozzászólás Járay Jenő: Mikrotektonika és kőzetmozgás közötti összefüggés című előadásához. Bányászati Lapok. 87. évf sz p. 13. Az idő szerepe vágathajtásoknál, rugalmas feszültségi állapot mellett. = Bányászati Lapok. 87. évf sz p. 14. Nyújtott poligonok kiegyenlítése = Bányászati Lapok 87. évf sz P- 15. Rugalmasságiam vizsgálatok a kőzetmechanikában. I. r. = Bányászati Lapok. 88. évf sz p. 16. Rugalmasságiam vizsgálatok a kőzetmechanikában. II. r. = Bányászati Lapok. 88. évf sz p. 17. Az alakváltozási feszültségek elvének általános igazolása. = Bányászati Lapok. 89. évf l.sz p. 18. Húzófeszültségi zónák vizsgálata rugalmas állapotú körszelvények környezetében. Bányászati Lapok. 12.(90). évf sz p. 19. Vágatbiztosítások terhelésmeghatározásának elméleti alapjai. = Bányászati Lapok. 12.(90.) évf sz p. 20. Biztosítás nélküli körszelvényű vágatok határmélységei. Bányászati Lapok. 14.(92.) évf sz p. 21. Grenztiefen ausbauloser Strecken mit kreisförmigem Querschnitt. = Bányamémöki és Földmérőmémöki Karok Közleményei p. 22. Iszpütania krepezsnüh konsztrukcij na uprugoszti. Bányászati Kutató Intézet Idegennyelvű Közleményei sz p. 23. Measurements off rock-pressure "in situ" in elastic rocks. Bányamérnöki és Földmérőmémöki Karok Közleményei. 21. köt p. 51

12 Somosvári Zsolt 24. Megjegyzések Ing. Juraj Sütti: Az irányvágatok kitűzési szögének meghatározása című cikkéhez. = Bányászati Lapok. 93. évf sz p. 25. Untersuchung fester Schachtausmauerung in elastischer Gesteinsumgebung. A Nehézipari Műszaki Egyetem Idegennyelvű Közleménye. 21. t köt p. 26. Wechselwirkung zwischen Gebirge im elastischen Zustande und dem Ausbau. Bergakademie. 12. évf sz p. 27. Bányászati biztosítószerkezetek méretezésének kérdései. = A Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei. 7. köt p. 28. A biztonsági pillérekről. I. r. Társszerző: Németh Alajos. = Bányászati Lapok. 94. évf sz p. 29. A biztonsági pillérekről. II. r. Társszerző: Németh Alajos. = Bányászati Lapok. 94. évf sz p. 30. Biztosítószerkezetek kőzetmechanikája. = Műszaki Elet Tatabányán. 3. évf sz p. 31. Rugalmasságtani vizsgálatok jelentősége a kőzetmechanikában. = Bányászati Lapok. 94. évf sz p. 32. A törési határgörbe analitikájáról. Bányászati Lapok. 95. évf sz p. 33. Über die Grenzwinkel. A Nehézipari Műszaki Egyetem Idegennyelvű Közleményei. 22. köt p. 34. A bányászat okozta talajsüllyedések méréséről. = Bányászati Lapok. 96. évf sz p. 35. A fejtési sebesség növelésének kőzetmechanikai problémái. = Bányászati Lapok. 96. évf sz p. 36. A határszögek megállapításáról. = Bányászati Kutató Intézet Közleményei. 8. évf l.sz. 4. p. 37. Körszelvények deformációi. - Műszaki Élet Tatabányán sz p. 38. Über "in-situ" - Messungen der Gebirgsmechanik in kreisförmigen Hohlraumen.= = Bergakademie. 15. évf sz p. 39. Zur Plannung von Sicherheitspfeilem. = Freiberger Forschungshefte. A p. 40. About rockbolting. = A Nehézipari Műszaki Egyetem Idegennyelvű Közleményei. 23. köt p. 41. Analytik der Bruch-Hüllkurve. = Bergakademie. 16. évf sz p. 42. A contribution to the theoretical question of the ground subsidence. = A Nehézipari Műszaki Egyetem Idegennyelvü Közleményei. 23. köt p. 43. Grundlegende Betrachtungen zum Ankerausbau. = Bergbauwissenschaf-ten. II. évf sz p. 44. Theoretische und praktische Fragen des Ankerausbaus. Freiberger Forschungshefte. A p. 45. Über die Bestimmung des in-situ-charakters des Gebirges. Felsmechanik und Ingenieurgeologie. = Rock Mechanics and Engineering Geology. I. évf sz p. 52

A külszíni süllyedés idõbeni lefolyásának vizsgálata

A külszíni süllyedés idõbeni lefolyásának vizsgálata A külszíni süllyedés idõbeni lefolyásának vizsgálata DR. LÁDAI JENÕ TAMÁS okl. bányamérnök, okl. bányagazdasági mérnök, fõbányamérõ (Vértesi Erõmû Rt., Mány I/a Bányaüzem) Azt a manapság igen idõszerûvé

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

DR. SOMOSVÁRI ZSOLT ÉLETÚTJA, MUNKÁSSÁGA

DR. SOMOSVÁRI ZSOLT ÉLETÚTJA, MUNKÁSSÁGA A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 80. kötet (2011),19-38. p. DR. SOMOSVÁRI ZSOLT ÉLETÚTJA, MUNKÁSSÁGA Dr. Somosvári Zsolt 1941. augusztus 30-án Miskolcon született, iskoláit is itt

Részletesebben

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Magyar Alagútépítő Egyesület BME Geotechnikai Tanszéke Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Czap Zoltán mestertanár BME Geotechnikai Tanszék Programok alagutak méretezéséhez 1 UDEC 2D program, diszkrét

Részletesebben

A statikai tervezés és a biztonsági értékelés adatigényének kielégítése fejlett geotechnikai, kőzetmechanikai mérési módszerek alkalmazásával

A statikai tervezés és a biztonsági értékelés adatigényének kielégítése fejlett geotechnikai, kőzetmechanikai mérési módszerek alkalmazásával A statikai tervezés és a biztonsági értékelés adatigényének kielégítése fejlett geotechnikai, kőzetmechanikai mérési módszerek alkalmazásával Kovács László, Kőmérő Kft., Pécs kovacslaszlo@komero.hu Új

Részletesebben

Bányatérségek tönkremenetelének jellemzõi a Márkushegyi Bányaüzemben

Bányatérségek tönkremenetelének jellemzõi a Márkushegyi Bányaüzemben A vágatok környezetének injektálással történõ megerõsítése VICSAI JÁNOS okl. gépészmérnök, okl. bányamérnök NÉMETH LÁSZLÓ okl. bányamérnök (Vértesi Erõmû Rt., Oroszlány) KOVÁCS TAMÁS okl. bányagépészmérnök

Részletesebben

se és alkalmazása Alun Thomas RHK Kft. SDMTS

se és alkalmazása Alun Thomas RHK Kft. SDMTS Plate loading módszer m ismertetése se és alkalmazása Alun Thomas SDMTS RHK Kft. Témák Bevezetés San Diego Hindhead Bátaapáti Következtetések Milyen egy helyszíni mérés? Bármilyen vizsgálat, amit valós

Részletesebben

ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MFK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN

ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MFK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN Dr. Kovács Imre PhD. tanszékvezető főiskolai docens 1 Vizsgálataink szintjei Numerikus szimuláció lineáris,

Részletesebben

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I Előadásvázlat a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola hallgatói számára

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

A KŐZETMECHANIKAI LABORATÓRIUM AKKOR ÉS MA"

A KŐZETMECHANIKAI LABORATÓRIUM AKKOR ÉS MA A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 76. kötet (2009), p. 129-156. A KŐZETMECHANIKAI LABORATÓRIUM AKKOR ÉS MA" Dr. Debreczeni Ákos egyetemi docens Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai

Részletesebben

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok A végeselem módszer alapjai Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor 2. Alapvető elemtípusok - A 3D-s szerkezeteket vagy szerkezeti elemeket gyakran egyszerűsített formában modellezzük rúd, gerenda, 2D-s elemek,

Részletesebben

Diplomamunkám felépítése

Diplomamunkám felépítése Üregek távolhatása gránitos kőzetkörnyezetben Tóth Szilvia Konzulensek: Dr. Török Ákos, BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Poromb Péter, Mott MacDonald Magyarország Kft. Diplomamunkám felépítése

Részletesebben

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG

Részletesebben

MECHANIKA I. /Statika/ 1. előadás SZIE-YMM 1. Bevezetés épületek, építmények fizikai hatások, köztük erőhatások részleges vagy teljes tönkremenetel használhatatlanná válás anyagi kár, emberáldozat 1 Cél:

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

A beton kúszása és ernyedése

A beton kúszása és ernyedése A beton kúszása és ernyedése A kúszás és ernyedés reológiai fogalmak. A reológia görög eredetű szó, és ebben az értelmezésben az anyagoknak az idő folyamán lejátszódó változásait vizsgáló műszaki tudományág

Részletesebben

A.2. Acélszerkezetek határállapotai

A.2. Acélszerkezetek határállapotai A.. Acélszerkezetek határállapotai A... A teherbírási határállapotok első osztálya: a szilárdsági határállapotok A szilárdsági határállapotok (melyek között a fáradt és rideg törést e helyütt nem tárgyaljuk)

Részletesebben

A VÁRALJA KUTATÁSI TERÜLETEN VÉGZETT NAGYFELBONTÁSÚ 2D-S SZEIZMIKUS MÉRÉS ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

A VÁRALJA KUTATÁSI TERÜLETEN VÉGZETT NAGYFELBONTÁSÚ 2D-S SZEIZMIKUS MÉRÉS ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA A VÁRALJA KUTATÁSI TERÜLETEN VÉGZETT NAGYFELBONTÁSÚ 2D-S SZEIZMIKUS MÉRÉS ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA Bujdosó Éva, Tóth Izabella Tartalom I.UCG II.MFGI az UCG kutatásban III.Előzmény: 3D-s mérés IV.2D

Részletesebben

Zobák bánya bezáráshoz kapcsolódó vizsgálatok és megfigyelések

Zobák bánya bezáráshoz kapcsolódó vizsgálatok és megfigyelések Zobák bánya bezáráshoz kapcsolódó vizsgálatok és megfigyelések DR. NYERS JÓZSEF okl. bányamérnök, okl. munkavédelmi szakmérnök, biztonságtechnikai fõmérnök, (PANNON- POWER Rt. Bányászati Divízió, Pécs)

Részletesebben

Magyar B., Stickel János. GÁTTECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK EGY ISZAPLERAKÓ PÉLDÁJÁN (módszertan)

Magyar B., Stickel János. GÁTTECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK EGY ISZAPLERAKÓ PÉLDÁJÁN (módszertan) Felszín Alatti Vizek Alapítvány Magyar B., Stickel János GÁTTECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK EGY ISZAPLERAKÓ PÉLDÁJÁN (módszertan) Indíttatás: az un. Kolontár-típusú katasztrófák megelőzése CÉLOBJEKTUM: tározó

Részletesebben

Mûszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola

Mûszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetõje: Prof. Dr. Lakatos István egyetemi tanár, az MTA rendes tagja A doktori iskola alapítója:

Részletesebben

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 1. Elérhetőségek Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 2. Hallgatói feladatok Zárthelyi dolgozat: 30% 1. HF: 40 % (határidő: 8. hét,

Részletesebben

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III. 1. Feladat Hajlítás és nyírás Végezzük el az alábbi gerenda keresztmetszeti vizsgálatait (tiszta esetek és lehetséges kölcsönhatások) kétféle anyaggal: S235; S355! (1)

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 80. kötet. Dr. Somosvári Zsolt

A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 80. kötet. Dr. Somosvári Zsolt HU ISSN 1417-5398 B Á N Y Á S Z A T É S G E O T E C H N I K A A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 80. kötet Dr. Somosvári Zsolt 70. születésnapjára MISKOLC, EGYETEMI KIADÓ 2011 A Miskolci

Részletesebben

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Pálossy, Scharle, Szalatkay:Tervezési

Részletesebben

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken Transzformátor rezgés mérés A BME Villamos Energetika Tanszéken A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tervszerűen végrehajtott tevékenység, ezért a bonyolult valóságos rendszert először egyszerűsítik.

Részletesebben

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás tűz alatti eljárás A módszer célja 2 3 Az előadás tartalma Öszvérfödém szerkezetek tűz esetén egyszerű módszere 20 C Födém modell Tönkremeneteli módok Öszvérfödémek egyszerű eljárása magas Kiterjesztés

Részletesebben

Helyszíni kőzetmechanikai mérések és monitoring-tevékenység Bátaapátiban

Helyszíni kőzetmechanikai mérések és monitoring-tevékenység Bátaapátiban Helyszíni kőzetmechanikai mérések és monitoring-tevékenység Bátaapátiban KOVÁCS LÁSZLÓ Kőmérő Kft., Pécs kovacslaszlo@komero.hu Magyar Alagútépítő Egyesület 2011. évi 2. előadássorozata Budapest, 2011.

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia Rugók 1 / 27 Fólia 1. Rugók funkciója A rugók a gépeknek és szerkezeteknek olyan különleges elemei, amelyek nagy (ill. korlátozott) alakváltozás létrehozására alkalmasak. Az alakváltozás, szemben más szerkezeti

Részletesebben

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Napra Budapest, 2014. április 17. Major Zoltán egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE KŐVÁGÓTÖTTÖS. KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád. TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE KŐVÁGÓTÖTTÖS. KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád. TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ KŐVÁGÓTÖTTÖS KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly 173 10/A térkép, KŐvágótöttös, V. sz. Bányaüzem 10.2. 10.1. Kővágótöttös

Részletesebben

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai Hidrosztatika A Hidrosztatika a nyugalomban lévő folyadékoknak a szilárd testekre, felületekre gyakorolt hatásával foglalkozik. Tárgyalja a nyugalomban lévő folyadékok nyomásviszonyait, vizsgálja a folyadékba

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

Erdélyi Barna geofizikus mérnök, geotermikus szakmérnök és Kiss László gépészmérnök, geotermikus szakmérnök

Erdélyi Barna geofizikus mérnök, geotermikus szakmérnök és Kiss László gépészmérnök, geotermikus szakmérnök Lanna Kft. 2525 Máriahalom, Petőfi u. 23. Fax: 33/481-910, Mobil: 30/325-4437 Web: www.zoldho.hu E-mail: lannakft@gmail.com Thermal Response Test - Földhőszondás hőszivattyús rendszerek földtanilag megalapozott

Részletesebben

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai '80 Geodéziai elvű módszerek gépészeti alkalmazások

Részletesebben

Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar

Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar Kollár László Péter Személyes honlap: http://www.hsz.bme.hu/hsz/htdocs/dolgozok/dolgozo_reszlet.php?felhasznalonev=lkollar Oklevelei: Építőmérnöki Diploma: 160/1982 Mérnöki Matematikai Szakmérnöki Diploma:

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A TERÜLETI TŐKE SZEREPE A REGIONÁLIS- ÉS VÁROSFEJLŐ- DÉSBEN ESETTANULMÁNY A HAZAI KÖZÉPVÁROSOK PÉLDÁ- JÁN Doktori (PhD) értekezés tézisei Tóth Balázs

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK Acélszerkezetek II IV. Előadás Rácsos tartók szerkezeti formái, kialakítása, tönkremeneteli módjai. - Rácsos tartók jellemzói - Méretezési kérdések

Részletesebben

A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS-

A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS- A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS- Forgatónyomaték meghatározása G Á L A T A Egy erő forgatónyomatékkal hat egy pontra, ha az az erővel össze van kötve. Például

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

A módosított Hoek-Brown törési kritérium

A módosított Hoek-Brown törési kritérium A módosított Hoek-Brown törési kritérium DR. VÁSÁRHELYI BALÁZS okl. építõmérnök (FÕMTERV Rt., Talajmechnikai Iroda, Budapest) A cikk célja a már Magyarországon is bemutatott Hoek-Brown törési elmélet általánosított

Részletesebben

Ábragyűjtemény levelező hallgatók számára

Ábragyűjtemény levelező hallgatók számára Ábragyűjtemény levelező hallgatók számára Ez a bemutató a tanszéki Fizika jegyzet kiegészítése Mechanika I. félév 1 Stabilitás Az úszás stabilitása indifferens a stabil, b labilis S súlypont Sf a kiszorított

Részletesebben

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Célja: Várható elmozdulások előrejelzése (erőhatások alatt, Siógemenci árvízkapu) Már bekövetkezett mozgások okainak vizsgálata (Pl. kulcsi löszpart) Laboratóriumi

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24.

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24. Acélszerkezetek 3. előadás 2012.02.24. Kapcsolatok méretezése Kapcsolatok típusai Mechanikus kapcsolatok: Szegecsek Csavarok Csapok Hegesztett kapcsolatok Tompavarrat Sarokvarrat Coalbrookdale, 1781 Eiffel

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS 49 Zárt építési eljárás bányászati módszer Az alagút részei főte kalott mag Régi bányászati eljárások 51 NÖT alapelvei 52 A kőzet bevonása

Részletesebben

EZ ÉVBEN LENNE 70 ÉVES DR. h.c. DR. DEBRECZENI ELEMÉR OKLEVELES BÁNYAGÉPÉSZMÉRNÖK

EZ ÉVBEN LENNE 70 ÉVES DR. h.c. DR. DEBRECZENI ELEMÉR OKLEVELES BÁNYAGÉPÉSZMÉRNÖK A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 70. kötet, (2006) p. 5-10 EZ ÉVBEN LENNE 70 ÉVES DR. h.c. DR. DEBRECZENI ELEMÉR OKLEVELES BÁNYAGÉPÉSZMÉRNÖK Dr. Ladányi Gábor tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

KALIBRÁCIÓS MÓDSZER SZEMCSÉS HALMAZOK MIKROMECHANIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

KALIBRÁCIÓS MÓDSZER SZEMCSÉS HALMAZOK MIKROMECHANIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ XX. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, 2015. Kolozsvár, 271 274. http://hdl.handle.net/10598/28634 Műszaki tudományos közlemények 3. KALIBRÁCIÓS MÓDSZER SZEMCSÉS HALMAZOK MIKROMECHANIKAI JELLEMZŐINEK

Részletesebben

SZÉLESHOMLOKÚ FEJTÉSEK ÁLTAL KELTETT NYOMÁSHULLÁM HATÁSA A KÍSÉRŐ VÁGATOK ÁLLAPOTÁRA, VALAMINT A VÁGATBIZTOSÍTÁSRA A MÁRKUSHEGYI BÁNYÁBAN

SZÉLESHOMLOKÚ FEJTÉSEK ÁLTAL KELTETT NYOMÁSHULLÁM HATÁSA A KÍSÉRŐ VÁGATOK ÁLLAPOTÁRA, VALAMINT A VÁGATBIZTOSÍTÁSRA A MÁRKUSHEGYI BÁNYÁBAN A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 66. kötet, (2004) p. 103-108 SZÉLESHOMLOKÚ FEJTÉSEK ÁLTAL KELTETT NYOMÁSHULLÁM HATÁSA A KÍSÉRŐ VÁGATOK ÁLLAPOTÁRA, VALAMINT A VÁGATBIZTOSÍTÁSRA A MÁRKUSHEGYI

Részletesebben

Érsek Dénes: Az Elektrotechnikai Tanszék története

Érsek Dénes: Az Elektrotechnikai Tanszék története Érsek Dénes: Az Elektrotechnikai Tanszék története Az önálló elektrotechnikai oktatás az egyetemünk ősének tekinthető Bányászati és Erdészeti Akadémián 1904. szeptember 1-én indult meg Selmecbányán a Fizikai-Elektrotechnikai

Részletesebben

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal Új utak a földtudományban előadássorozat MBFH, Budapest, 212. április 18. Hidrogeológiai giai kutatási módszerek m Bátaapátibantiban Molnár Péter főmérnök Stratégiai és Mérnöki Iroda RHK Kft. A tárolt

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Preisz Csaba mérnök-tanár Műszaki mechanika Statikai alapfogalmak - Erőrendszer fogalma - Vektorokkal végezhető alapműveleteket (erők felbontása,

Részletesebben

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése

Rakományrögzítés. Ezek lehetnek: A súrlódási tényező növelése, Kitámasztás, Kikötés, lekötés. 1. A súrlódási tényező növelése Rakományrögzítés A szállító járműre felrakott áruk, termékek a szállítás során fellépő hatások (rázkódás, gyorsulás, fékezés, kanyarodás, stb.) miatt elmozdulhatnak, elcsúszhatnak, felborulhatnak. Ennek

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Kőzettestek Poisson tényezőjének becslése

Kőzettestek Poisson tényezőjének becslése Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2007 (Szerk: Török Á. & Vásárhelyi B.) oldalszám: 273-280 Kőzettestek Poisson tényezőjének becslése Kara Zsuzsanna BME, Építőmérnöki Kar, zuzma@vipmail.hu Vásárhelyi Balázs

Részletesebben

Reológia Mérési technikák

Reológia Mérési technikák Reológia Mérési technikák Reológia Testek (és folyadékok) külső erőhatásra bekövetkező deformációját, mozgását írja le. A deformációt irreverzibilisnek nevezzük, ha a az erőhatás megszűnése után a test

Részletesebben

KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁS

KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁS KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET Miskolc, 2014. 1. TANTÁRGYLEÍRÁS

Részletesebben

Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések

Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések Vízszintes kitűzések A vízszintes kitűzések végrehajtása során általában nem találkozunk bonyolult számítási feladatokkal. A kitűzési munka nehézségeit elsősorban a kedvezőtlen munkakörülmények okozzák,

Részletesebben

Pro/ENGINEER Advanced Mechanica

Pro/ENGINEER Advanced Mechanica Pro/ENGINEER Advanced Mechanica 2009. június 25. Ott István www.snt.hu/cad Nagy alakváltozások Lineáris megoldás Analízis a nagy deformációk tartományában Jellemzı alkalmazási területek: Bepattanó rögzítı

Részletesebben

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? MISKOLCI EGYETEM KÚTFŐ PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐK: DR. TÓTH ANIKÓ NÓRA PROF. DR. SZŰCS PÉTER FAIL BOGLÁRKA BARABÁS ENIKŐ FEJES ZOLTÁN Bevezetés Kútfő projekt: 1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com Különleges alapozások Építészet, MSC Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje Mélyépítés esetén irodalmazás Térképek leírások Szóbeli közlések

Részletesebben

MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET

MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA tárgy felépítése Témakör Óraszám Előadások: A mérnökgeodézia fogalma, a tárgy tartalma és témakörei A mérnöki létesítmények tervezésének

Részletesebben

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 6. előadás ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 2. 1. ALAPTEST ANYAGÁNAK MEGERŐSÍTÉSE, JAVÍTÁSA 2. FELSZERKEZET MEREVÍTÉSE, MEGERŐSÍTÉSE 3. ALAPTEST ANYAGÁNAK RÉSZLEGES CSERÉJE 4. ALÁTÁMASZTÁSI FELÜLET NÖVELÉSE, ALAPSZÉLESÍTÉS

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók.

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. 1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 18-29 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 8.2. és 8.3. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait,

Részletesebben

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Koch Edina Sánta László RÁCKEVE Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Jelentős Tiszai árvizek 1731,

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 10 X. SZIMULÁCIÓ 1. VÉLETLEN számok A véletlen számok fontos szerepet játszanak a véletlen helyzetek generálásában (pénzérme, dobókocka,

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, Jászladányi út 503/3 hrsz. SZÚRÓPONT tervezéséhez Nagykörű 2013 december 07. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Hidegfolyató eljárások

Hidegfolyató eljárások Indítsa el az animációkat! Figyelje meg a bélyeg és az anyag mozgását az előre- és a hátrafolyatás esetében! Döntse el, vajon miért nevezik előre és hátrafolyatásnak a műveleteket! Előrefolyatás Hátrafolyatás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ Egykristály és polikristály képlékeny alakváltozása A Frenkel féle modell, hibátlan anyagot feltételezve, nagyon nagy folyáshatárt eredményez. A rácshibák, különösen a diszlokációk jelenléte miatt a tényleges

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon. 4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc Telefonszám(ok) +36 46 363169 Mobil: +36 30 9361904 Fax(ok) -

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon. 4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc Telefonszám(ok) +36 46 363169 Mobil: +36 30 9361904 Fax(ok) - Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utnév(ek) Dr. Dr.Hc. DSc. Farkas Ott Cím(ek) 4. Jászi Oszkár, 3529 Miskolc Telefonszám(ok) +36 46 363169 Mobil: +36 30 9361904 Fax(ok) - E-mail(ek) drfarkas.otto@chello.hu

Részletesebben

A mecseki bányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata

A mecseki bányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata A mecseki bányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata (II. rész) DR. BIRÓ JÓZSEF okl. bányamérnök, tervezõ-elemzõ szakközgazdász, terv- és controlling osztályvezetõ (Kõ-Szén Kft.

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Fa, mint anyag általános tulajdonságai Előnyök-hátrányok Faipari termékek Faszerkezetek jellemző alkalmazási

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet 2. előadás A rugalmas lemezelmélet alapfeltevései A lemez anyaga homogén, izotróp, lineárisan rugalmas (Hooke törvény); A terheletlen állapotban

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Megjegyzések egy függvényszemléletû vizsgálathoz

Megjegyzések egy függvényszemléletû vizsgálathoz Megjegyzések egy függvényszemléletû vizsgálathoz DR. KISS JÓZSEF okl. geológusmérnök A Szerzõ a Bányászati és Kohászati Lapokban közölt egy cikknek a bírálatával foglalkozik. Vitatja a bírált közlemény

Részletesebben

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK Verzió 8.0 2013.11.20 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új szelvénykatalógusok... 2 1.2 Diafragma elem... 2 1.3 Merev test... 2 1.4 Rúdelemek

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János VASBETON SZERKEZETEK TERVEZÉSE 2 Szabvány A tartószerkezetek tervezése jelenleg Magyarországon és az EU államaiban az Euronorm szabványsorozat alapján

Részletesebben

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés Beépítési tér és konstrukciós javaslatok Az O-gyűrűk beépítési terét (hornyot) lehetőség szerint merőlegesen beszúrva kell kialakítani. A szükséges horonymélység és horonyszélesség méretei a mindenkori

Részletesebben

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató BETON / TÖMÖR KŐ HASZNÁLAT FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ALAP ANYAGA: beton, tömör kő Nehéz terhet hordozó elemek rögzítése tömör kőben, betonban, porózus betonban és könnyű betonban.

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit

A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit MÁV THERMIT Kft Városi vasutak szakmai nap Balatonfenyves, 2010. 03. 18-19. A MÁV-Thermit Kft, valamint a BME Út és Vasútépítési Tanszék köszönti az előadás hallgatóit Hézagnélküli vágányok stabilitása

Részletesebben

The 66 years of Lyukóbánya. RÓNAKI LÁSZLÓ: A magyarországi bányaiskolák...23 Mining schools in Hungary

The 66 years of Lyukóbánya. RÓNAKI LÁSZLÓ: A magyarországi bányaiskolák...23 Mining schools in Hungary Bányászati és Kohászati Lapok A szerkesztõség címe: Postacím: Tapolca Pf. 17 8301 Felelõs szerkesztõ: Podányi Tibor (tel.: 88/522-582, fax: 88/522-566) e-mail: bkl.banyaszat@axelero.hu A szerkesztõ bizottság

Részletesebben