ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT Módosítás időpontja: Hatályba lép a Magyar Nemzeti Bank engedélyező határozatának kézhezvételét követő munkanapon, legkorábban július 1-jén

2 1. Bevezetés A Pénztár a Választható portfóliós rendszer bevezetése révén a hosszú távú, nyugdíj célú megtakarítások reálértékének megőrzését illetve növelését kívánja elősegíteni, összhangban az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló évi XCVI. törvény (Öpt.) vonatkozó előírásaival. Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár április 28-án tartott Közgyűlése megerősítette az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttgyűlésének Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárba július 1-jével való beolvadásáról szóló döntését. A fúzióra való tekintettel az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár a Választható portfóliós szabályait az egyesülő pénztárak valamennyi tagjának érdekét figyelembe véve úgy módosítja, hogy a beolvadás fordulónapjától az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár 3 portfóliójával bővíti a 4 portfóliós kínálatát. Ezáltal egyrészt fenntartja valamennyi tag jelenlegi választásának megfelelő portfóliót, másrészt nagyobb választékot biztosít a továbbiakban. Jelen szabályzat a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) által történő jóváhagyását követően a korábbi Választható portfóliós rendszer szabályzata helyébe lép. 1

3 2. Általános rendelkezések 2.1. A szabályzat tárgya Jelen szabályzat tartalmazza: - a választható portfóliók számát, megnevezését, összetételét, az egyes portfóliókhoz kapcsolódó befektetési politika és a várható kockázatok leírását, - új portfólió bevezetésének, illetve meglévő portfólió megszüntetésének szabályait, - a rendszer működtetési költségeinek, illetve a portfólióváltáshoz kapcsolódó költségek meghatározásának részletes leírását, - a rendszer működtetésének, illetve a portfólióváltásnak a tagokra és a pénztárra vonatkozó részletes eljárási szabályait, - a tagok tájékoztatásának tartalmát és szabályait, - a rendszer működtetéséhez kapcsolódó számviteli, nyilvántartási és informatikai háttér leírását, - a rendszer bevezetésének, működtetése szüneteltetésének, illetve megszüntetésének szabályait. A szabályzat célja a törvényben és a kapcsolódó szabályzatokban nem részletezett szabályok tisztázása Jogszabályi háttér A választható portfóliós rendszer bevezetésének és működtetésének szabályait az alábbi törvények és rendeletek tartalmazzák: - Az évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról, - A 281/2001 (XII.26.) kormányrendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól, - A 223/2000 (XII. 19.) kormányrendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. Fentiek kiegészülnek a belső pénztári szabályzatokkal, különös tekintettel az alábbiakra: - Alapszabály, - Befektetési Politika - Számviteli politika, - Pénzkezelési Szabályzat, - Hozamfelosztási szabályzat, - Elszámoló egység kezelési szabályzat A szabályzat személyi és szervezeti hatálya A választható portfóliós rendszer bevezetésére, módosítására, megszüntetésére vonatkozó döntés, illetve a rendszer szabályait tartalmazó szabályzat elfogadása és módosítása a Pénztár Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A pénztár befektetési politikáját az igazgatótanács alakítja ki. A befektetési politikát megvalósító személyek/megbízottak részére a befektetési politika rájuk vonatkozó részét vagyonkezelési irányelvekbe kell foglalni. 2

4 A vagyonkezelési irányelvek keretében referencia index alatt értendő a kezelt portfólió jellemző összetételét tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci index kombinációja, melynek adott időszak alatti változása összehasonlítható a kezelt portfólió adott időszak alatti, az adott portfólió pénzáramlását figyelembe vevő vagyonkezelői hozamrátával. A vagyonkezelési irányelvekben foglalt referencia indexeknek összességében összhangban kell állniuk a pénztárszintű befektetési politika referencia indexével. Abszolút hozamra törekvő portfóliók esetében referenciaindexként a megcélzott hozamszintet tükröző mutató is alkalmazható, ekkor azonban az abszolút hozamra törekvő stratégiát, illetve a mutatót előzetesen a befektetési politikában rögzíteni kell. Az abszolút hozamra törekvő stratégia célja, hogy a piaci tendenciáktól függetlenül folyamatosan pozitív hozamot biztosítson a pénztárnak. Az igazgatótanács legalább évente köteles döntést hozni a befektetési politika fenntartása vagy módosítása kérdésében. A meghozott döntésről az igazgatótanács legkésőbb a pénztár közgyűlésének soron következő ülésén ad tájékoztatást. A szabályzat elkészítéséért és aktualizálásáért a befektetési kontroller, betartatásáért a Pénztár ügyvezetője felelős. A szolgáltatókkal (vagyonkezelők, letétkezelő) kötött szerződésekben a Pénztár ügyvezetője gondoskodik arról, hogy a választható portfóliós rendszer működtetésére, nyilvántartására vonatkozó szabályok maradéktalanul érvényesüljenek. 3. A pénztártagok portfólióváltásának szabályai 3.1. A pénztártagok egyéni portfólióválasztásának, besorolásának szabályai A Pénztárba újonnan belépők a belépési nyilatkozaton jelölhetik meg portfólióra vonatkozó választásukat. Amennyiben belépéskor nem nyilatkoznak az egyéni portfólióválasztás tekintetében, vagy választásuk nem egyértelmű, a közepes kockázatú Egyensúly portfólióba kerülnek besorolásra. A Pénztár a tag portfólióválasztását, besorolását a tag részére visszaküldött tagsági okiraton feltünteti. A pénztártag egyéni számláján lévő egyenleg az egyes választható portfóliók között nem osztható meg, a tag egy adott időpontban csak egy portfóliót választhat egyéni számlán lévő egyenlegének befektetése céljából. Az egyedi portfólióválasztásnál az alábbi előírásokat és szabályokat kell betartani. a) A pénztártag egy időpontban csak egy portfóliót választhat számlaegyenlege befektetése céljából. Az egyenleg nem osztható meg a választható fedezeti portfóliók között. b) Portfólióváltási igény esetén a tag meghatározhatja a fordulónapot, amellyel át kíván térni a más összetételű befektetéshez. Az igényt legkésőbb a fordulónapot megelőző 10. munkanapig kell benyújtani, és a pénztárnak a fordulónapot követő nyolc munkanapon belül kell azt teljesítenie. c) Ha a tag nem határozza meg a fordulónapot, akkor a Pénztár fordulónapként a kézhezvételt követő 10. munkanapot tekinti. d) Ha a pénztártag portfólióváltó nyilatkozatában nem banki napot (munkanapot) jelöl meg fordulónapként, a pénztár a megjelölt napot követő első banki napot tekinti a váltás fordulónapjának. 3

5 e) A portfólióváltási igény csak az előző egyedi portfólióváltástól számított 6 hónap elteltével teljesíthető. 6 hónapon belül több portfólióváltó igény beérkezése esetén a Pénztár az első portfólióváltási igényt rögzíti érvényesen. f) Ha pénztártag az előző váltástól számított 6 hónapon belül portfólióváltó igényt küld a Pénztárhoz, amelyen fordulónapot nem jelöl meg, a Pénztár nyilatkozatot feldolgozza, és a fordulónap az előző váltástól számított 6. hónap utáni első nap lesz. Ha a pénztártag az előző váltástól számított 6. hónapon belül olyan portfólióváltó nyilatkozatot küld, amelyiken fordulónapot jelöl meg, a Pénztár az igényt elutasítja. g) A portfólióváltásról a tagnak írásban kell nyilatkoznia a pénztár felé. Az egyéni portfólióváltási igény nem vonható vissza. Portfólióváltásra vonatkozó igény kizárólag írásban nyújtható be. A Pénztár erre a célra rendszeresített formanyomtatványt alakított ki, mely a Pénztár honlapjáról (www.aranykornyp.hu) való letöltés útján hozzáférhető. A kitöltött formanyomtatvány postai úton, vagy személyesen, a Pénztár Ügyfélszolgálatán (1051 Budapest, József nádor tér 5-6. fax: , cím keresztül juttatható el a Pénztárhoz. A portfólióválasztó kérelmek beérkezési időpontjának a pénztári érkeztető bélyegző dátumát tekintjük. Csak azon űrlapok tekinthetők átvettnek, amelyek a Pénztár Irattárában fellelhetők, illetve amelynek Pénztár által történt átvételét a pénztártag dokumentummal (tértivevény, vagy a Pénztár írásos átvételi elismerése) igazolni tudja. Ha a tag a portfólióváltó nyilatkozaton ugyanazt a portfóliót jelöli meg, amiben az összeg el van helyezve, nem egyértelmű megjelölést alkalmaz, vagy választását aláírásával nem hitelesíti, a számlaegyenlegének megfelelő összeg az utolsó érvényes választása szerinti portfólióban marad. A pénztár a tagnak a rögzített egyedi portfólió váltásáról postai úton visszaigazolást küld, amely tartalmazza a portfólióváltás fordulónapját és a következő lehetséges váltás időpontját. A portfólióváltásra vonatkozó fentiektől eltérő, átmeneti időszakra vonatkozó rendelkezés: december 31-ig a pénztártagok számára portfólióváltás kezdeményezése bármikor lehetséges. Lebonyolítási határidők egyebekben változatlanok. 3.2 Felelősségi szabályok A pénztártag kötelessége - egyéni portfólióválasztás esetén a portfólióválasztásra vonatkozó nyomtatványok hiánytalan, olvasható, tartalmilag és formailag helyes kitöltése és a Pénztár címére határidőben történő eljuttatása. - a Pénztár által küldött visszaigazolások áttekintése, ellenőrzése, esetleges észrevételeinek közlése a Pénztárral a kézhezvételt követő 15 napon belül, - gondoskodni arról, hogy érvényes lakcíme és levelezési címe a változást követő 5 napon belül a Pénztárnál írásban bejelentésre kerüljön. 4

6 Amennyiben a pénztártag ezeket elmulasztja, a Pénztár nem köteles a pénztártag eredeti szándékának megfelelő portfólióválasztást utólagosan lekönyvelni, és mentesül az ezzel összefüggő kártérítési kötelezettség alól A Pénztár kötelessége - a Pénztár ügyfélszolgálatát, tagszervezőit folyamatosan tájékoztatni a választható portfóliós rendszerrel kapcsolatos eredményekről, változásokról, továbbá a tájékoztató dokumentumok, értékelések hozzáférhetőségéről, - a tag portfólióválasztással / váltással kapcsolatos panaszigényét kivizsgálni és jogos reklamáció esetén a tag egyéni számláját ért esetleges veszteség alapján kártalanítani. - 4 A Pénztár befektetési politikája és vagyonkezelési irányelvei 4.1 Általános vagyonkezelési irányelvek és célok a) A pénztár befektetési tevékenységének a lehető legmagasabb nyugdíjszolgáltatás elérésére kell irányulnia, figyelembe véve a pénztár által felvállalható kockázati szintet, illetve a pénztár kötelezettségállományának szerkezetét. b) A pénztár befektetési tevékenységét a pénztártagok érdekében, kiemelt gondossággal, felelősséggel, képzettséggel kell végezni. Amennyiben a felelősségvállaláshoz és a gondos döntésekhez szükséges szakmai képzettség nem áll rendelkezésére, akkor megfelelő gyakorlattal és képzettséggel rendelkező szakértő(k) igénybevételére van szükség. c) A pénztári befektetési tevékenység folytatása során biztosítani kell a portfólió megfelelő diverzifikáltságát, a helyesen alkalmazott kockázatmenedzsmentet, figyelemmel a kötelezettségek lejárati szerkezetéből adódó tényezőkre, a likviditási szükségletek biztosítására. A közvetett befektetési instrumentumok alkalmazása során biztosítani kell, hogy a pénztártagot közvetetten terhelő befektetési költségek mértéke - a közvetlen befektetésekhez kapcsolódó költségekhez mérten - a vagyonkezelési költségekkel összhangban legyen. Közvetett befektetési instrumentumnak tekinthetőek a 281/2001. (XII.26.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapírok. d) A pénztár igazgatótanácsának a befektetési politika kialakítása során biztosítani kell, hogy az egyes választható portfóliók különbözzenek egymástól a kockázati szintjük vonatkozásában, és az egyes portfóliók megfelelő hozam-kockázat sorrendet alkossanak (Óvatos, Csendélet, Klasszikus, Kiegyensúlyozott, Egyensúly, Növekedési, Lendület portfólió sorrendben) Befektetési korlátok Az általános befektetési előírásokról a 281/2001. (XII.26.) Kormányrendelet (Öbr.) 1. számú melléklete és választható portfóliós rendszert üzemeltető pénztár esetén a 2. számú melléklete rendelkezik. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (Öpt.) további, befektetések-kel kapcsolatos szabályokat fogalmaz meg (Öpt ). 5

7 4.3. Az alkalmazott eszközosztályok szabályai Direkten kezelt eszközökre vonatkozó szabályok a Csendélet, az Egyensúly és a Lendület portfóliók tekintetében Pénzpiac (Benchmark - RMAX Index) A pénzpiaci részportfólió a következő befektetési eszközökbe fektethet: magyar állampapírok (beleértve az MNB-kötvényeket), minden egyéb olyan kötvény, amely nem állampapír, de rajta van a Pénztár mindenkor hatályos listáján (csak nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírok: jelzáloglevelek, banki, vállalati kötvények, állami garanciával kibocsátott kötvények és szupranacionális kibocsátók kötvényei, melyek biztonságos fundamentumokkal rendelkeznek), bankbetétek, pénzpiaci befektetési alapok, repó ügyletek. Csak forintban denominált befektetési eszközök vásárolhatók. A részportfólió durációja maximum másfél év lehet. Az egyes értékpapírok lejáratig hátralévő maximális futamideje a változó kamatozásúakat kivéve - maximum két év. Az államkötvények minimális aránya a pénzpiaci részportfólióban 65%. A nem államkötvény értékpapírok maximális aránya 15%. A lekötött bankbetétek maximális aránya 20%, maximális lejárata 3 hónap. A nem államkötvény értékpapírok részportfólión belüli aránya az elmúlt években jellemzően 2-4% körül mozgott, és főleg magyar állami garanciával kibocsátott értékpapírokból állt Kötvények (Benchmark - MAX Index) A kötvény részportfólió a következő befektetési eszközökbe fektethet: magyar állampapírok (beleértve az MNB kötvényeket), legalább BB minősítésű EMU államkötvények, legalább BB-minősítésű regionális állampapírok, ideértve a lengyel, cseh, román államkötvényeket, minden egyéb olyan kötvény, amely nem állampapír, de rajta van a Pénztár mindenkor hatályos listáján (csak nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírok: jelzáloglevelek, banki, vállalati kötvények, állami garanciával kibocsátott kötvények és szupranacionális kibocsátók kötvényei, melyek biztonságos fundamentumokkal rendelkeznek), bankbetétek, pénzpiaci befektetési alapok, repó ügyletek, illetve kizárólag fedezeti céllal tartott, maximum három hónapos lejáratú deviza forward ügyletek Magyar részvények (Benchmark - BUX Index) A magyar részvény részportfólió a következő befektetési eszközökbe fektethet: A BÉT-en vagy az OTC piacok forgalmazott magyar forintban denominált részvények, elsődlegesen kibocsátott részvények, illetve magyar részvényekbe fektető befektetési alapok Szelektív értékpapírok (Benchmark NTX index) Ez a részportfólió a közvetlenül a régió piacain (osztrák, cseh, lengyel, román, szlovén illetve az ezen piacokon tevékenykedő vállalatok angol vagy amerikai piacon jegyzett GDR-jai) megvásárolt részvényekből, illetve átváltható kötvényekből (értve ez alatt hitelintézeti, és nem hitelintézeti átváltható kötvényt is) áll, illetve a régióban kibocsátott vállalatok elsődlegesen kibocsátott részvényeiből. Ennek a részvény részportfóliónak hasonlóan a nála jóval nagyobb elemszámú részvényből álló, kiegyensúlyozott összetételű, közvetetten kezelt regionális részvények részportfólióhoz a benchmarkja az NTX index. A részportfólió egésze limit szempontból hozzátartozik az Egyensúly és a Lendület részvénykitettségéhez. Az egyes értékpapírok maximum súlya az adott pénztári portfóliók összes eszközértékének maximum 1%-a lehet. 6

8 A szelektív értékpapírokba való fektetés lehetőségének célja, hogy a jó hozamkilátásokkal rendelkező egyedi befektetésekre lehetősége nyíljon a pénztári portfólióknak. Szelektív értékpapírok az Egyensúly és Lendület portfóliókban lehetnek rendre maximum 3 illetve 5 százalékpont összsúllyal Indirekten kezelt eszközökre vonatkozó szabályok a Csendélet, az Egyensúly és a Lendület portfóliók tekintetében A Pénztár befektethet közvetetten befektetési alapokon, tőzsdén kereskedett alapokon (ETF), és egyéb közvetett befektetésen keresztül regionális (felzárkózó európai) fejlődő piacokon, globális fejlődő piacokon, globális növekedési és értékalapú részvényekbe. Mivel ezek az eszközök jól diverzifikáltak és kockázati kontroll alatt állnak, további diverzifikációs szabályok nincsenek megfogalmazva. Minden alkalmazott eszköz az egyes eszközosztályokat és azok referenciahozamait hivatott leképezni. Még ha ezek az eszközök nem is feltétlenül rendelkeznek a megadott eszközosztály benchmarkjával azonos benchmarkkal, de a hozzájuk rendelt eszközosztály tulajdonságaival összhangban kell lenniük (pl. földrajzi kitettség, fejlődő/fejlett piac). A Vagyonkezelők ezen keretek között szabadon választhatják ki a megfelelő instrumentumokat az egyes referencia részalapok tekintetében. A portfóliók közvetett eszközosztályainak referenciasúlyai és diszkrecionális mozgási sávjai (a benchmarktól való eltérés mértéke) a releváns alfejezetben definiálva vannak Regionális részvények Az eszközosztályt a Közép-Kelet Európai régió országainak (pl. Ausztria, Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovénia) részvényeibe befektető befektetési alapokon, tőzsdén kereskedett alapokon (ETF), és egyéb közvetett befektetésen keresztül éri el a Pénztár Globális fejlődő piaci részvények Az eszközosztályt a világ bármely fejlődő országának (pl. Kína,, Argentína) részvényeibe befektető befektetési alapokon, tőzsdén kereskedett alapokon (ETF), és egyéb közvetett befektetésen keresztül éri el a Pénztár Globális fejlett piaci részvények Az eszközosztályt a világ bármely fejlett országának (pl. Amerika, Németország, Japán) részvényeibe befektető befektetési alapokon, tőzsdén kereskedett alapokon (ETF), és egyéb közvetett befektetésen keresztül éri el a Pénztár Az alkalmazott eszközosztályok szabályai az Óvatos, a Klasszikus, a Kiegyensúlyozott és a Növekedési portfóliók tekintetében Hazai állampapírok A hazai állampapírok illetve az állam által garantált papírok súlyát a nemzetközi összehasonlításban továbbra is magas hazai hozamkörnyezet miatt változatlanul magasan kívánjuk tartani. A Befektetési Politika a Vagyonkezelők számára aktív eltérési lehetőséget biztosít, hogy a kötvényportfóliók belső összetételét a saját várakozásaik függvényében tudják kialakítani. A hazai és regionális részvénybefektetések elsősorban a térség legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező vállalatainak részvényeit célozzák meg: olyan nagy tőkeerejű, 7

9 fundamentális elemzések alapján stabil és világos jövőképpel, növekedési potenciállal rendelkező társaságok részvényeit javasolt vásárolni a Pénztár számára, melyek piaci forgalma biztosítékot jelent arra, hogy szükség esetén a portfóliórész nehézség nélkül likvidálható. A Vagyonkezelő(k) számára itt is lehetőséget kell biztosítani a referenciaindextől való eltérésre Hazai részvények A hazai részvények elsősorban a magyar blue chipeket jelenthetik: olyan nagy tőkeerejű, fundamentális elemzések alapján stabil és világos jövőképpel, növekedési potenciállal rendelkező társaságok részvényeit javasolt vásárolni a Pénztár számára, melyek piaci forgalma biztosítékot jelent arra, hogy szükség esetén a portfólió-rész nehézség nélkül likvidálható. Annak ellenére, hogy ennek a portfóliószegmensnek az eredményességét a BUX-szal célszerű mérni, semmiképpen nem javasolt annak mechanikus másolása, hiszen az nem vállalati fundamentális, hanem piaci (kereskedelmi) adatokból építkezik Nemzetközi befektetések A nemzetközi befektetések továbbra is fontos elemei a pénztári portfólióknak. Azonban az eddigi gyakorlathoz képest a Pénztár az ún. ETF-eket (Exchange Traded Fund, tőzsdén forgalmazott befektetési jegyek) kívánja a nemzetközi befektetéseiben preferálni, amelyekkel a tranzakciós költségek jelentősen csökkenthetőek, valamint a Pénztár méretéből fakadó korlátok ellenére is hatékonyan képesek a nemzetközi vezető részvénypiacok indexeivel való versenyre A stratégiai eszközösszetétel Csendélet - alacsony kockázatú portfólió A következő tábla a Csendélet portfólió benchmarkját és mozgási sávjait tartalmazza. Eszközosztályok Benchmark Bloomberg Code a) Készpénz RMAX MAX b) Kötvények Index RMAX MAX Index MAX IDX <Index> Megcélzott Maximum Mozgási arány 0% eltérés +5% sáv 100% 100% -5% a) Készpénz alatt a portfólió különböző folyószámláin vezetett állomány értendő. b) A Kötvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. A Csendélet portfólióra vonatkozó különös szabályok értelmében - az állampapírok+lekötött betétek portfólió értékéhez viszonyított aránya 100%, amiből legalább 45% hazai állampapír - a magyar forintban denominált eszközök aránya legalább 80%, -.az államkötvények minimális aránya 65%. - a lekötött bankbetétek maximális aránya 20%, maximális lejárata 3 hónap a vállalati kötvények portfólió értékéhez viszonyított aránya legfeljebb 15% lehet 8

10 - a minősítéssel rendelkező állam által kibocsátott vagy vállalati kötvények legalább BB- besorolásúak kell, hogy legyenek - a portfólió durációja a MAX indexhez képest plusz/mínusz másfél év lehet A portfólióban származtatott ügyleteket csak fedezeti vagy arbitrázs célból köthető, a spekulációs célú kötés nem megengedett. A portfólió nem tartalmazhat részvényt. Ezt a portfóliót ajánljuk azoknak a tagoknak, akik hosszú vagy középtávon kívánják pénzüket befektetni, és a részvényekkel járó erősebb hozamingadozást szeretnék elkerülni, ugyanakkor a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kisebb hozamingadozásait elfogadják. A megadott százalékok piaci értéken értendők. 9

11 4.4.2 Egyensúly - közepes kockázatú portfólió A következő tábla az Egyensúly portfólió benchmarkját és mozgási sávjait tartalmazza. Eszközosztályok Benchmark Bloomberg Code Megcélzo Maximu Mozgási a) Készpénz RMAX Index tt arány MAX RMAX 0% m +5% sáv 75-85% <Index> b) Kötvények MAX Index MAX IDX 80% ±5% <Index> c) Regionális NTX Index NTX <Index> 4% ± 3% részvények d) Magyar BUX Index BUX <Index> 2% - részvények e) Globális fejlődő MSCI Emerging MXEF <Index> 4% 2%/+3% ± 3% f) piaci részvények Globális fejlett Markets Free Index MSCI World Index MXWO <Index> 10% ± 5% 15-25% piaci részvények g) Szelektív értékpapírok NTX index NTX <Index> 0% +3% a) Készpénz alatt a portfólió különböző folyószámláin vezetett állomány értendő. b) A Kötvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. Az Egyensúly portfólióra vonatkozó különös szabályok értelmében - az állampapírok+ lekötött betétek portfólió értékéhez viszonyított aránya 75-85% között mozoghat, amiből legalább 33,8% hazai állampapír - a magyar forintban denominált eszközök aránya legalább 68%, -.az államkötvények minimális aránya 55,30%. - a lekötött bankbetétek maximális aránya 17%, maximális lejárata 3 hónap. - a vállalati kötvények portfólió értékéhez viszonyított aránya legfeljebb 12,8% lehet - a minősítéssel rendelkező állam által kibocsátott vagy vállalati kötvények legalább BB- besorolásúak kell, hogy legyenek - a portfólió durációja a MAX indexhez képest plusz/mínusz másfél év lehet c) A Regionális részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. d) A Magyar részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. e) A Globális fejlődő piaci részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. f) A Globális fejlett piaci részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. g) A Szelektív értékpapír eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. Az egyéb közvetett befektetések vagy közvetlen szelektív értékpapírbefektetés súlya nem haladhatja meg a portfólió 3%-át, és a részvény portfóliók részeként kell tekinteni. A portfólióban származtatott ügyleteket csak fedezeti vagy arbitrázs célból köthető, a spekulációs célú kötés nem megengedett. A portfólióban a részvények részaránya 15-25% között változhat. A forinttól eltérő devizában denominált benchmark indexek (NTX, MXWO, MXEF) a mindenkori hivatalos MNB középárfolyamokon kerülnek forintra átszámításra. 10

12 Ezt a portfóliót hosszabb távlatban gondolkodó, közepes kockázatot, részvénykitettséget elfogadó tagjainknak ajánljuk. A megadott százalékok piaci értéken értendők Lendület magas kockázatú portfólió A következő táblázat a Lendület portfólió benchmarkját és mozgási sávjait tartalmazza. Eszközosztály Benchmark Bloomberg Megcélzot Maximu Mozgási a) ok Code t arány m eltérés sáv Készpénz RMAX Index MAX RMAX 0% +5% 50-70% <Index> b) Kötvények MAX Index MAX IDX 60% ±10% <Index> c) Regionális NTX Index NTX <Index> 8% ±5% részvények d) Magyar BUX Index BUX <Index> 4% -4%/+5% részvények e) Globális MSCI Emerging MXEF 8% ±5% 30-50% f) 20% ±10% fejlődő piaci Globális fejlett Markets Free Index MSCI World Index <Index> MXWO g) piaci <Index> Szelektív értékpapírok NTX index NTX <Index> 0% +5% a) Készpénz alatt a portfólió különböző folyószámláin vezetett állomány értendő. b) A Kötvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. A Lendület portfólióra vonatkozó különös szabályok értelmében - az állampapírok+lekötött betétek portfólió értékéhez viszonyított aránya 50-70% között mozoghat, amiből legalább 22,5% hazai állampapír - a magyar forintban denominált eszközök aránya legalább 56%, -. az államkötvények minimális aránya 45,5%. - a lekötött bankbetétek maximális aránya 14%, maximális lejárata 3 hónap. - a vállalati kötvények portfólió értékéhez viszonyított aránya legfeljebb 10,5% lehet - a minősítéssel rendelkező állam által kibocsátott vagy vállalati kötvények legalább BB- besorolásúak kell, hogy legyenek - a portfólió durációja a MAX indexhez képest plusz/mínusz másfél év lehet c) A Regionális részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. d) A Magyar részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. e) A Globális fejlődő piaci részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. f) A Globális fejlett piaci részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. g) A Szelektív értékpapír eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. Az egyéb közvetett befektetések vagy közvetlen szelektív értékpapírbefektetés súlya nem haladhatja meg a portfólió 5%-át, és a részvény portfóliók részeként kell tekinteni.a portfólióban származtatott ügylet csak fedezeti vagy arbitrázs célból köthető, a spekulációs célú kötés nem megengedett. A portfólióban a részvények részaránya 30-50% között változhat. A forinttól eltérő devizában denominált benchmark indexek (NTX, MXWO, MXEF) a mindenkori hivatalos MNB középárfolyamokon kerülnek forintra átszámításra. 11

13 Ezt a portfóliót a jelentős részvény hányad miatt hosszú távon befektetni szándékozó, kockázatkedvelő tagjainknak ajánljuk Óvatos portfólió A következő táblázat az Óvatos portfólió mozgási sávjait tartalmazza. Eszközcsoport Minimum Cél Maximum Referencia index Folyószámla, lekötött betét Magyarországon kibocsátott állampapír 0% 15% 20% ZMAX 80% 85% 100% ZMAX Az Óvatos portfólió elsődleges célja a befektetett tőke megőrzése. Az Óvatos portfólió esetében olyan kifejezetten rövid távú pénzpiaci portfóliót kell kialakítani, amely gyakorlatilag nem tartalmaz veszteségkockázatot és biztos likviditást nyújt. Az Óvatost portfólió vagyona kizárólag bankbetétekbe, bankszámlapénzbe, illetve olyan hazai hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírokba fektethető, amelyek hátralévő futamideje nem haladhatja meg a 3 hónapot. Benchmark: 100% ZMAX Az Óvatos portfólió elsősorban azoknak a tagoknak lehet megfelelő választás, akik számára fontos az egyenletes értéknövekedés, ennek érdekében a lehető legkisebbre szeretnék csökkenteni a piaci kilengésekből fakadó kockázatokat. 12

14 4.4.5 Klasszikus portfólió A következő táblázat a Klasszikus portfólió mozgási sávjait tartalmazza. Eszközcsoport Minimum Cél Maximum Referencia index Folyószámla, lekötött betét, szállításos llampapír alapú ún. REPO ügylet Magyarországon kibocsátott állampapír, jegybankképes értékpapír Magyarországon kibocsátott vállalati, önkormányzati, illetve hitelintézeti kötvény Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél Magyarország kivételével OECD tagországban kibocsátott állampapír, jegybankképes értékpapír, vállalati, illetve hitelintézeti kötvény, jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél OECD tagországokban kibocsátott, elismert értékpapírpiacra bevezetett részvény, illetve nyíltvégű befektetési jegyek Benchmark: 60 % CMAX + 40 % RMAX 0% 0% 5% nincs 75% 100% 100% CMAX+ RMAX kosár 0% 0% 5% CMAX+ RMAX kosár 0% 0% 10% CMAX+ RMAX kosár 0% 0% 5% nincs 0% 0% 5% nincs A Klasszikus portfólió esetében olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci portfóliót kell kialakítani, amely alacsony veszteségkockázatot és megfelelő likviditást biztosít. A Klasszikus portfóliónál kerülni kell az olyan befektetési instrumentumokat, amelyek esetében a termék jellege, futamideje, kockázati szintje, előzménye, piacának sajátosságai folytán a rövid távon belüli, veszteség nélküli likvidálás bizonytalan. Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a kötelezettségállomány és a befektetések devizakitettsége összhangban legyen. A portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 5 százalékát nem haladhatja meg. A Klasszikus portfólió elsősorban azoknak a tagoknak lehet megfelelő választás, akik a kötvénybefektetésekkel járó mérsékelt piaci kilengéseket hajlandóak elviselni a középés hosszabb távú hozamcéljaik elérése érdekében, a részvénypiaci kockázatokat azonban még korlátozottan sem szeretnék felvállalni. 13

15 4.4.6 Kiegyensúlyozott portfólió A következő táblázat a Kiegyensúlyozott portfólió mozgási sávjait tartalmazza. Eszközcsoport Minimum Cél Maximum Referencia index Folyószámla, lekötött 0% 0% 5% nincs betét,szállításos állampapír alapú ún. REPO ügylet Magyarországon kibocsátott 50% 87% 90% MAX+ állampapír, jegybankképes RMAX kosár értékpapír Magyarországon kibocsátott 0% 0% 5% MAX+ vállalati, önkormányzati, RMAX kosár illetve hitelintézeti kötvény Magyarországon bejegyzett 0% 0% 15% MAX+ jelzálog-hitelintézet által RMAX kosár kibocsátott jelzáloglevél Magyarország kivételével 0% 0% 10% nincs OECD tagországban kibocsátott állampapír, jegybankképes értékpapír, vállalati, illetve hitelintézeti kötvény, jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél OECD tagországokban 5% 13% 25% BUX + CETOP 20 kibocsátott, elismert (korr) + MSCI értékpapírpiacra bevezetett W(korr)+ MSCI részvény, illetve nyíltvégű EM(korr) kosár befektetési jegyek Határidős ügyletek (arbitrázs) 0% 0% 5% nincs Határidős ügyletek (fedezeti) 0% 0% Maximum a nyitott pozíciók összértékéig nincs Benchmark: 35% RMAX + 52% MAX + 3 % BUX + 4 % CETOP 20 (korr.) + 2 % MSCI W. (korr.) +4% MSCI EM. (korr.) A Kiegyensúlyozott portfólió esetében olyan középtávú, vegyes befektetési portfóliót kell kialakítani, amely mérsékelt kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot biztosít. A Kiegyensúlyozott Portfóliónál elsősorban az olyan befektetési instrumentumokat kell alkalmazni, amelyek hozamelőnye várhatóan a befektetést követő 10 éven belül jelentkezik. A Portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 25 százalékát nem haladhatja meg, A Kiegyensúlyozott Portfólió elsősorban azoknak a tagoknak lehet megfelelő választás, akik a közép- és hosszabb távú hozampotenciál növelése érdekében korlátozott mértékben akár részvénypiaci kockázatokat is hajlandóak felvállalni. 14

16 4.4.7 Növekedési portfólió A következő táblázat a Növekedési portfólió mozgási sávjait tartalmazza. Eszközcsoport Minimum Cél Maximum Referencia index Folyószámla, lekötött betét, szállításos 0% 0% 5% nincs állampapír alapú ún. REPO ügylet Magyarországon kibocsátott 25% 57% 70% MAX állampapír, jegybankképes értékpapír Magyarországon kibocsátott vállalati, 0% 0% 5% MAX önkormányzati, illetve hitelintézeti kötvény Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet 0% 0% 15% MAX által kibocsátott jelzáloglevél Magyarország kivételével OECD 0% 0% 10% nincs tagországban kibocsátott állampapír, jegybankképes értékpapír, vállalati, illetve hitelintézeti kötvény, jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél OECD tagországokban kibocsátott, elismert értékpapírpiacra bevezetett részvény, illetve nyíltvégű befektetési jegyek 25% 40% 55% BUX + CETOP 20 (korr) + MSCI EM (korr) +MSCI W kosár Árutőzsdei befektetések 0% 3% 5% DBLCI(korr) Határidős ügyletek (arbitrázs) 0% 0% 5% nincs Határidős ügyletek (fedezeti) 0% 0% Maximum a nyitott pozíciók összértékéig nincs Benchmark: 57% MAX + 5 % BUX + 10% CETOP 20 (korr.) + 12 % MSCI W % MSCI EM. (korr.) + 3% DBLCI (korr.) A Növekedési portfólió esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfóliót kell kialakítani, amely magasabb hozam-kockázati profilú eszközök bevonásával, a Pénztár által vállalható kockázat mellett, a lehető legmagasabb hozamot biztosítja. A befektetési portfólió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozammaximalizálásra kell törekedni. A portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 55 százalékát nem haladhatja meg. A Növekedési Portfólió elsősorban azoknak a tagoknak lehet megfelelő választás, akik kifejezetten hosszú távon gondolkodnak, valamint a hosszabb távú hozampotenciál 15

17 növelése érdekében nyitottabbak a kockázatosabb befektetések irányába, azaz képesek felvállalni a magasabb részvényhányaddal járó nagyobb kilengéseket Kockázatok A portfólió kötvény- és részvénybefektetései által az alábbi kockázatoknak van kitéve. A piaci kockázat a monetáris-, politikai- és makroökonómiai kockázatokat foglalja magában. Magyarország piaci kockázatát nemzetközi diverzifikációval lehet csökkenteni, de teljesen megszüntetni nem lehet. A kamatláb kockázat annak a lehetősége, hogy a befektetési eszközök értéke csökken a kamatláb emelkedése következtében. Ez az árfolyamcsökkenés számos tényezőtől, többek között az eszköz futamidejétől függ. Általánosságban a hosszabb lejáratú eszközök árfolyama érzékenyebb a kamatláb változásokra, mint a rövidebb futamidejűeké. A hitel-visszafizetési kockázat annak a lehetősége, hogy az adott befektetési eszköz után nem fizetik meg időben a portfóliónak járó törlesztést és/vagy a kamatokat. Egy portfólió hitelvisszafizetési kockázata befektetéseinek minőségétől függ. A fennálló magasabb kockázatnak megfelelően a rosszabb minőségű eszközök általában magasabb hozamot kínálnak, mint a jobb minőségűek. A portfólió hitel-visszafizetési kockázata alacsony. Az előtörlesztési kockázat annak a következménye, hogy az értékpapír kibocsátójának lehetősége van arra, hogy visszaváltsa az értékpapírt a lejáratot megelőzően. Ennek következtében csak a visszahívható kötvényeknek van előtörlesztési kockázata. A Magyarországon kibocsátott kötvények legnagyobb része nem visszahívható, ezért a portfólió előtörlesztési kockázata alacsony. Az újrabefektetési kockázat annak a lehetősége, hogy az eszköz lejáratából származó pénzt vagy az eszközből származó aktuális pénzbeáramlást alacsonyabb hozamon lehet újra befektetni, mint amit az értékpapír megvásárlása idején eredményezett. Ennek eredményeként a portfólió a garantált hozamánál alacsonyabb hozamot ér el, ami a portfólió számára veszteséget jelent. A portfólió magas kötvényhányadánál fogva jelentős újra-befektetési kockázatnak van kitéve. Deviza kockázat akkor lép fel, amikor nem forintban denominált befektetések kerülnek a portfólióba, illetve amikor a portfólió befektetéseinek és kötelezettségeinek devizaneme eltérő. A devizaárfolyamban bekövetkező elmozdulások változásokat okoznak az értékpapírok értékében is. A különböző devizáknak különböző kockázata van. Amíg a nemzetközi befektetések külföldön befektető hazai befektetési alapok jegyein kerülnek megvalósításra, a portfólió a befektetési jegyek árfolyamán keresztül közvetetten fut devizakockázatot. Közvetlen külföldi értékpapír vásárlások esetében, a portfólió portfóliójában már közvetlenül is megjelenik a devizakockázat. A társaságok kockázata (egyedi kockázat) az egyes cégek által kibocsátott értékpapírokhoz (elsősorban részvényekhez) kapcsolódik. A cégek közötti diverzifikációval csökkenthető a portfólió egyedi kockázata. Azonban azon cél megvalósítása során, hogy a portfólió hozama a referencia-hozamot meghaladja, a referencia index súlyaihoz képest egyes részvények aránya alacsonyabb vagy magasabb is lehet, mint az indexben szereplő részvények súlya. Ez egyedi kockázat felvállalását jelenti a referencia index összetételéhez képest. Vagyonkezelői kockázat: a többes vagyonkezelési rendszer működtetése, amelynek révén a Pénztár befektetéseinek biztonsága (a vagyonkezelői kockázatok megosztása miatt), illetve eredményességének stabilitása fokozottabbá válik.egyéb pénz- és tőkepiaci műveletek, így pl. 16

18 repo, illetve származtatott ügyletek (swap, forward ügyletek) esetén a piaci kockázaton felül a portfólió további speciális kockázatoknak lehet kitéve, mint pl. partnerkockázat, báziskockázat és likviditási kockázat. A partnerkockázat a származtatott ügyletek megkötésében részt vevő üzleti partnerek fizetőképességének romlásából adódó nemfizetési kockázat. A báziskockázat határidős ügyletek esetén az azonnali és a határidős árak eltérő mértékű változásából adódó kockázat. A likviditási kockázat az adott termék piaci elérhetőségéből fakadó kockázat. Másképpen, annak kockázata, hogy a befektetési instrumentum adott pillanatban milyen mértékben elérhető a piacon, és ebből következően mennyire bonyolult illetve milyen mértékű implicit költséggel jár adott méretű tranzakció végrehajtása az instrumentumban. A tagok befektetéseikhez csak a jogszabály adta időpontokban és feltételek mellett férhetnek hozzá, így likviditási szempontból az önkéntes pénztári megtakarítás korlátozott Az egyes választható portfóliók kockázati jellemzői Az említett kockázatok eltérő mértékben érintik az egyes választható portfóliókat. A választott portfólió befektetési kockázatainak viselése kizárólag a tagot terheli, pénztári (partner) kockázatokat csökkentő védelmi rendszerek (pl. OBA, BEVA) nem állnak rendelkezésre. A Csendélet Portfólió esetében meghatározóak a gazdasági és politikai környezetben, a jegybankok monetáris politikájában bekövetkező változások, melyek a piaci kamatlábakra gyakorolt hatásukon keresztül befolyásolhatják a fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamának alakulását. A portfólió minimális devizakockázattal rendelkezhet. A portfólió a domináns kötvénypiaci kitettség miatt ki van téve a piaci kamatszint változásából eredő kockázatoknak, valamint korlátozott mértékben a kibocsátói másképpen (csőd-)kockázatnak.. Ezt a portfóliót ajánljuk azoknak a tagoknak, akik hosszú vagy középtávon kívánják pénzüket befektetni, és a részvényekkel járó erősebb hozamingadozást szeretnék elkerülni, ugyanakkor a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kisebb hozamingadozásait elfogadják. Az Egyensúly Portfólió esetében a magasabb részvényhányaddal párhuzamosan nő a tőzsdei kibocsátókhoz köthető kockázatok szerepe, emellett jelen vannak a fix kamatozású állampapírokhoz köthető kockázati tényezők, valamint a devizás befektetésekhez köthető árfolyamkockázatok is. A portfólió a jelentős kötvénypiaci kitettség miatt ki van téve a piaci kamatszint változásából eredő kockázatoknak, valamint korlátozott mértékben a kibocsátói másképpen (csőd-)kockázatnak.. Ezt a portfóliót hosszabb távlatban gondolkodó, közepes kockázatot, részvénykitettséget elfogadó tagjainknak ajánljuk. A Lendület Portfólió esetében meghatározóak a tőzsdei kibocsátók üzleti tevékenységéhez köthető kockázati faktorok, valamint a részvényárfolyamok alakulását befolyásoló makrogazdasági folyamatokban rejlő kockázatok. Emellett jelen vannak a devizás befektetésekhez árfolyamkockázatok is. A portfólió az előző két portfóliónál kisebb, de még mindig jelentős kötvénypiaci kitettség miatt ki van téve a piaci kamatszint változásából eredő kockázatoknak, valamint korlátozott mértékben a kibocsátói másképpen (csőd-)kockázatnak. 17

19 Ezt a portfóliót a jelentős részvény hányad miatt hosszú távon befektetni szándékozó, kockázatkedvelő tagjainknak ajánljuk. Az Óvatos Portfólió elsődleges célja a befektetett tőke minden körülmények közötti megőrzése. E portfólió kizárólag bankbetéteket, bankszámlapénzt és három hónapnál rövidebb hátralévő futamidejű magyar állampapírokat tartalmazhat, így kifejezetten alacsony kockázatúnak tekinthető. A portfólió egyetlen kockázatát a bankbetétet nyújtó pénzintézet esetleges nem fizetési kockázata jelenti. A portfólió hozama az állampapírok hozamánál is kevésbé érzékeny a piaci kamatok változására. A Klasszikus Portfólió nem, vagy nagyon csekély mértékű részvénybefektetést tartalmaz, ezért e porfolió esetében gyakorlatilag csak kamatlábkockázattal kell számolni. A Klasszikus portfólió befektetéseinek döntő részét adó fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamának alakulását a gazdasági és politikai környezetben, a jegybankok monetáris politikájában bekövetkező változások befolyásolhatják (a piaci kamatlábakra gyakorolt hatásuk révén). A portfólió összetételéből adódóan tehát mérsékelt kockázat jellemzi. A Kiegyensúlyozott Portfólió esetében a már magasabb részvényhányad miatt nő ezen instrumentumok tőzsdei kibocsátókhoz köthető kockázatainak szerepe. Ugyancsak a kockázatok emelkedésével jár a portfólióban lévő hosszú futamidejű kamatozású állampapírok magasabb kamatláb-érzékenysége. A nemzetközi piacokra történő befektetések.a forint és az adott deviza keresztárfolyamának változásával is gyakorolnak hatást a pénztári hozamokra és kockázatokra A portfólióban alacsony súllyal közvetett ingatlan befektetések is megtalálhatóak, amelyek a hagyományos értékpapírokkal szemben alacsony korrelációt mutatnak, így a portfólió összkockázatára kedvező hatással vannak amellett, hogy az ingatlanpiac szisztematikus kockázatot beemlik a portfólióba. Ezen portfólió a benne található részvények és hosszú futamidejű kötvények miatt közepesen kockázatosnak minősíthető. A Növekedési Portfólió esetében a hozamok alakulását elsősorban a magas részvényhányad miatt a részvénypiacok teljesítménye határozza meg. A portfólió hozamainak megnövekedett ingadozását, állampapírokkal, egyéb kötvénytípusú befektetésekkel, valamint hazai közvetett ingatlanbefektetésekkel, igyekszünk mérsékelni,. A Növekedési portfólió kockázata magasnak tekinthető a befektetési stratégiája alapján A választható portfóliók és a függő tételek közötti értékpapír átvezetések szabályai A Pénztár nem él a választható portfóliók, illetve a függő tételek közötti értékpapír átvezetés (Öpt. 49/B. (5); Öbr. 7. (2)) lehetőségével. A függő tételekből beazonosuló tagdíjakhoz kapcsolódó, illetve portfólióváltás esetén a választható portfóliók közötti pénzmozgások esetében a Vagyonkezelők a piac nagy mértékű megmozdítását elkerülendő a szükséges pénzmozgásnak megfelelő mennyiségű értékpapírt kötnek át a portfóliók között az értékpapír piacon közvetítők (bróker) bevonásával. Ez az ügylet nem minősül értékpapír átvezetésnek, hiszen valódi pénzmozgás történik a portfóliók között. 18

20 Az átkötésekhez használt ár forrásául a Vagyonkezelők a brókeri listákon szereplő valamelyik partner aktuális kétoldalú árjegyzésének középárfolyamát használja, amelyet az ügylet dokumentumaként kinyomtat. Ugyanakkor ezen algoritmus nem biztosítja, hogy az ÁKK hivatalos árjegyzésének vételi és eladási ára közé essen az átkötéshez használt árfolyam. Az értékpapírok kiválasztása FIFO elven, a befektetési politikák limitjeinek betartásával a Vagyonkezelő szakmai döntése alapján történik úgy, hogy azzal egyik portfóliót sem juttathatja előnyhöz tudatosan. 5. Portfóliók megszűnése, új portfólió létrehozása, a választhatóság megszűnése esetén követendő eljárás 5.1. A rendszer működésének jogszabályban előírt feltételei 1. A választható portfóliós rendszer működtetése a Felügyelet erre vonatkozó engedélye birtokában kezdhető meg, folytatható, illetve módosítható. A rendszer működtetésének szüneteltetését, illetve folytatását a Felügyeletnek be kell jelenteni. 2. A választható portfóliós rendszer működtetésének megkezdésére, folytatására, illetve módosítására vonatkozó kérelemhez mellékelni kell: a) a szabályzatot vagy a módosított szabályzatot a módosítások megjelölésével, valamint b) az azt elfogadó közgyűlés jegyzőkönyvét. 3. A Felügyelet a benyújtott szabályzat módosítását írhatja elő, ha a) hiányos; b) nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak; c) a rendszer működtetésének költsége, illetve a portfólió váltás költségének mértéke, képzésének alapja, elszámolásának módja ellentmond a pénztári működési alapelveknek, illetve sérti a tagok érdekeit; d) a szabályzat alapján a rendszer megbízható és biztonságos működtetése nem biztosítható; e) a rendszer működtetése veszélyezteti a tagok megtakarításainak biztonságát. 4. A Felügyelet a választható portfóliós rendszer működtetésének megkezdésére, folytatására, illetve módosítására vonatkozó engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a (módosított) szabályzat a 3. bekezdés alapján előírt módosításra vonatkozó ismételt felszólítás után sem felel meg a 3. bekezdésben meghatározott követelményeknek, vagy a pénztár a kérelmet ismételten hiányosan nyújtja be. 5. A Felügyelet a választható portfóliós rendszer működtetésére kiadott engedélyt visszavonja, ha a) a pénztár a rendszert nem a jogszabályokban vagy a szabályzatában foglaltaknak megfelelően működteti, b) a pénztár a rendszer folyamatos, szabályszerű működését nem képes biztosítani, c) a rendszer működtetése veszélyezteti a tagok megtakarításainak biztonságát, d) a pénztár a rendszer működtetésének megszüntetését a 6. bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Felügyeletnek bejelenti. 6. Az 5. bekezdés d) pontja szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell a rendszer megszüntetésének időpontját. A rendszer működtetésére kiadott engedélyt a Felügyelet a rendszer megszüntetésének időpontjára vonatkozóan vonja vissza. A bejelentéshez csatolni kell a rendszer megszüntetéséről határozó közgyűlés jegyzőkönyvét. 19

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

Befektetési politika

Befektetési politika Befektetési politika Kibocsátás dátuma: 2014.06.02. Hatálybalépés dátuma: 2014.07.01. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Jakab Ilona befektetési kontroller Peszlen Zoltán

Részletesebben

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől)

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől) Tájékoztató a Befektetési Politikáról ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől) A Befektetési Politikát a Pénztár Igazgatótanácsa

Részletesebben

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját SAJTÓKÖZLEMÉNY Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját Budapest 2007. október 31. Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX A 2015. évi Befektetési PolitIka összefoglalása A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Pioneer Fedezeti i Concorde I. sz. melléklet EszközcsopOrtak

Részletesebben

Választható Portfóliós Szabályzat Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári ágazata számára

Választható Portfóliós Szabályzat Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári ágazata számára Választható Portfóliós Szabályzat Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári ágazata számára 1 1. Bevezetés A hazai nyugdíjpénztári piacon kialakult és fokozódó versenyhelyzet

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133.

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Befektetési Politika tartalmi kivonat 2015. január 1. napjától A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Befektetési Politikáját

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben a Pénztár 2014. október 21-én tartott Küldöttközgyűlése által hozott 15/2014.(10.21.) sz. határozatával jóváhagyott módosításokkal 1/45

Részletesebben

Választható Portfóliós Szabályzat

Választható Portfóliós Szabályzat Választható Portfóliós Szabályzat Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári ágazata számára Hatályos: 2010.01.01 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. december 19. Elfogadva: 2014. december 19. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Fogalmak... 4 3. Általános rendelkezések...

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1.

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartali kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes portfoliók

Részletesebben

ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Jóváhagyta a 2007. október 31-i Közgyűlés Hatályos: 2008. január 1-jétől Módosította: 43./2007.12.13. számú IT határozat, hatályos

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 2014. december 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata A Szabályzatot kibocsátotta: A Szabályzat jóváhagyója: a Pénztár Küldöttközgyűlése a 2015. május 28-án hozott 13/2015.05.28. számú határozatával

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: a 2014. október 3. napján elfogadott Választható Portfóliós Szabályzattal összhangban lép hatályba az ott leírtak szerint Elfogadva: 2014.

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár - Önkéntes pénztári ág Befektetési Politika

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár - Önkéntes pénztári ág Befektetési Politika Allianz Hungária Nyugdíjpénztár - Önkéntes pénztári ág Befektetési Politika Hatályos: a PSZÁF elfogadástól, de nem korábban, mint 2012. év január 1. napjától I. Befektetési politika célja, alapelvei, a

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 01. szeptember 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

Választható portfolió szabályzata

Választható portfolió szabályzata Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2013. június 27-én megtartott küldöttközgyűlése a 8 /2013. (VI. 27.) küldöttközgyűlési határozattal. Hatályos 2013. augusztus

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

Választható Portfóliós Szabályzat

Választható Portfóliós Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Választható Portfóliós Szabályzat A Választható Portfóliós Szabályzatot a Honvéd

Részletesebben

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója 1 Pénztári iktatás helye: A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár BEFEKTETÉSI POLITIKA 2014. év 04. hó 1. napjától I. Befektetési politika célja, alapelvei, a befektetési politikában érvényre juttatandó pénztártagi és pénztári

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

2013. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

2013. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA Érvényes: Jóváhagyva: 2013. április 2-től az Igazgatótanács PNY-4/2013/3/1. számú határozatával 2 I. A pénztári vagyon

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Önkéntes Ágazat A Szabályzatot kibocsátotta: A Szabályzat jóváhagyója: a Pénztár Küldöttközgyűlése a 2015. január 23-án hozott /2015.01.23.

Részletesebben

2013. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA

2013. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA Érvényes: Jóváhagyva: 2013. január 1-jétől az Igazgatótanács PNY-10/2012/2 /2. számú határozatával 2 I. A pénztári vagyon befektetésének

Részletesebben

2015. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA

2015. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2015. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA ]. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA Érvényes: Jóváha~yva: 2015. április 1-jétől az Igazgatótanács PNY-3!201 5/1/1. számú határozatával 2 I. A pénztári vagyon

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17.

egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. 2014. november 17. Az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste Alapkezelő

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

Milyen szabályok alapján értékeli az önkéntes pénztár letétkezelője azt a kötvényt, amelyet a kibocsátója a lejáratkor nem váltott vissza?

Milyen szabályok alapján értékeli az önkéntes pénztár letétkezelője azt a kötvényt, amelyet a kibocsátója a lejáratkor nem váltott vissza? Milyen szabályok alapján értékeli az önkéntes pénztár letétkezelője azt a kötvényt, amelyet a kibocsátója a lejáratkor nem váltott vissza? Egyes önkéntes nyugdíjpénztárak ( ) kötvényt (Kötvény) tartanak

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

2014. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

2014. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2014. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA Érvényes: Jóváhagyva: 2014. szeptember 15 -től az Igazgatótanács PNY-?!2014!311. számú határozatával 2 I. A pénztári vagyon

Részletesebben

Választható eszközalapok. Eszközalapok és Trendfigyelő fóliasor Készítette: Befektetési és Értékesítés oktatási csoport Verziószám: 2011.

Választható eszközalapok. Eszközalapok és Trendfigyelő fóliasor Készítette: Befektetési és Értékesítés oktatási csoport Verziószám: 2011. Választható eszközalapok 1 Eszközalapok fogalma és kockázata Az eszközalap egy előzetesen meghatározott befektetési politika szerint kezelt, elkülönített portfolió, amelynek értéke a benne lévő értékpapírok

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely többet hozhat az éven belüli lekötött betéteknél vagy a diszkontkincstárjegyeknél?

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Március

Dialóg. 2012. - Március www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Választható Portfóliós Szabályzat

Választható Portfóliós Szabályzat Választható Portfóliós Szabályzat az AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár Önkéntes Pénztári Ágazata számára I. Bevezetés... 3 II. Általános rendelkezések... 3 III. Fogalmak... 3 IV. Választható portfóliók

Részletesebben

A választható eszközalapok befektetési politikája

A választható eszközalapok befektetési politikája A választható eszközalapok befektetési politikája A 1503 kódjelű NOVUM Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3. számú melléklete Hatályos: 2015. március 25-től 1 2 Tartalomjegyzék 1) A befektetési

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA Allianz Hungária Egészségpénztár BEFEKTETÉSI POLITIKA 2015. év április 1. napjától I. Befektetési politika célja, alapelvei, a befektetési politikában érvényre juttatandó pénztártagi és pénztári érdekek

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

2012. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA

2012. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2012. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA Érvényes: Jóváhagyva: 2012. január 1-jétől az Igazgatótanács PNY-7/2011/2 /2. számú határozatával 2 I. A pénztári vagyon befektetésének célja,

Részletesebben

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BELÉPÉSI NYILATKOZAT

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BELÉPÉSI NYILATKOZAT Postai cím: 1441 Budapest, pf. 50. ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI Kérjük az Portfólió választás és az Ügyfél-átvilágítási adatlappal együtt egy-egy kitöltött, eredeti példányban benyújtani! Kizárólag abban az

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Név: Anyja neve: Állandó lakcím: Születési hely és idő: Adóazonosító jel: Telefonszám: Email: Azonosító okmány típusa és száma: Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. ERSTE PRIVATE BANKING ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. ERSTE PRIVATE BANKING ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA AZ ERSTE VIENNA INSURANCE GROUP BIZTOSÍTÓ ZRT. ERSTE PRIVATE BANKING ESZKÖZALAPJAINAK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 1. Általános rész A biztosító a hozamszint stabilizálása, növelése és a befektetésre kerülő

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek 1 SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás (GE101) Tartalomjegyzék

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100%

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100% AEGON TEMPÓ ALLEGRO 10 Az eszközalap kizárólag az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, forintban denominált Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Aegon Tempó Allegro 10 Alapok Alapja

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS MELLÉKLETE

GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS MELLÉKLETE Az OTP Csoport partnere GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS MELLÉKLETE Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2023/10 A GB174 jelû Generáció

Részletesebben

AEGON Eszközalapok Cserháti András

AEGON Eszközalapok Cserháti András AEGON Eszközalapok Cserháti András Befektetési alap vs. Eszközalap Eszközalap: a biztosítási díjak befektetésére szolgáló, elkülönítetten kezelt befektetési eszközállomány. Az eszközalapok működésük tekintetében

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I.

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2001. számú ajánlása az önkéntes pénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén

Részletesebben

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek. Új Ptk. 2014.03.15.

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek. Új Ptk. 2014.03.15. SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek Új Ptk. 2014.03.15. SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BEFEKTETÉSI POLITIKA

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BEFEKTETÉSI POLITIKA AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2013. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt, legutóbb 2012. március 30-i hatállyal

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST NÖVEKEDÉSI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

ALKALMASSÁGI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

ALKALMASSÁGI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére családi és utónév: születési név: születési hely / idő: anyja születési neve: adóazonosító jele: ALKALMASSÁGI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Jelen teszt (a továbbiakban: Teszt) célja, hogy

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Mi az a befektetési alap?

Mi az a befektetési alap? Befektetési alapok és a magyar vagyonkezelési piac 2015. augusztus 31. Vízkeleti Sándor Belső használatra! Mi az a befektetési alap? A befektetési alap egy olyan megtakarítási forma, amelyben egyszerre

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét

Kiemelt Befektetői Információk. Trend Lekötött Betét Kiemelt Befektetői Információk Ez a dokumentum ellátja Önt a Trend Kombinált befektetési termékre vonatkozó kiemelt befektetői információkkal, melyek segítségével Ön jobban megértheti az ebbe a termékbe

Részletesebben