Befektetési politika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Befektetési politika"

Átírás

1 Befektetési politika Kibocsátás dátuma: Hatálybalépés dátuma: Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Jakab Ilona befektetési kontroller Peszlen Zoltán jogi képviselő Hatályon kívüli helyezi: én elfogadott befektetési politikát Hardy Ilona Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár az Igazgatótanács elnöke 1

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I.A PÉNZTÁRI VAGYON BEFEKTETÉSÉNEK CÉLJA, ALAPELVEI, AZ ÉRVÉNYRE JUTTATANDÓ PÉNZTÁRTAGI ÉS PÉNZTÁRI ÉRDEKEK... 3 II.A BEFEKTETÉSI POLITIKA MEGHATÁROZÁSÁNAK, TELJESÜLÉSE ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI... 5 III.A BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ PÉNZTÁRI TISZTSÉGVISELŐK, VAGYONKEZELŐK, LETÉTKEZELŐ FELADATAI, A PÉNZTÁR BEAVATKOZÁSI JOGA... 5 IV.PÉNZTÁR BEFEKTETÉSSEL FOGLALKOZÓ ALKALMAZOTTAI, A LETÉTKEZELŐ, A VAGYONKEZELŐK KIVÁLASZTÁSÁNAK, TEVÉKENYSÉGE ÉRTÉKELÉSÉNEK, DÍJAZÁSÁNAK IRÁNYELVEI... 9 V.A PÉNZTÁRI TARTALÉKOK BEFEKTETÉSE, AZOK PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE, LEJÁRATI SZERKEZETE, A PÉNZTÁRI REFERENCIA INDEXEK VI.A BEFEKTETÉSI POLITIKÁRA, A VAGYONKEZELÉSRE, LETÉTKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI REND VII. A REFERENCIA INDEXEKTŐL VALÓ ELTÉRÉS MÉRTÉKE, A BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN BEKÖVETKEZŐ RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS IX. TŐKEALLOKÁCIÓS STRATÉGIA, A PORTFÓLIÓKBAN ALKALMAZOTT ESZKÖZOSZTÁLYOK X. KOCKÁZATVÁLLALÁS, KOCKÁZATKEZELÉS XI.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 Az Aranykor Országos Önkéntes (továbbiakban: Pénztár) a többes vagyonkezelési rendszer és a választható portfóliós rendszer figyelembevételével a Befektetési Politikát az alábbi tartalommal fogadja el: I. A pénztári vagyon befektetésének célja, alapelvei, az érvényre juttatandó pénztártagi és pénztári érdekek A Pénztár a tagdíjakból képzett fedezeti, valamint működési és likviditási tartalékok teljes összegének hatékony befektetése érdekében a Pénztár vagyonának kezelésével több vagyonkezelő szervezetet bíz meg. A Pénztár vagyonának nagysága szükségessé és lehetővé teszi a vagyonkezelői kockázatok megosztását, valamint egy hatékony többes vagyonkezelési rendszer adta addicionális előnyök kihasználását (magasabb hozamok elérése, alacsonyabb vagyonkezelési díj stb.). 1. Választható portfóliós rendszer működtetése A Pénztár a választható portfóliós rendszer bevezetése révén a hosszú távú, nyugdíj célú megtakarítások reálértékének megőrzését illetve növelését kívánja elősegíteni. Az egyéni számlákon elhelyezett megtakarítások a tag döntése alapján történő besorolással - eltérő kockázatú és várható hozamú befektetési portfóliókba kerülhetnek elhelyezésre. A Fedezeti tartalékban a Pénztár hét portfóliót működtet (növekvő kockázati szint alapján): Óvatos portfólió Csendélet Klasszikus portfólió, Egyensúly Kiegyensúlyozott portfólió (a választható portfóliós rendszer elindítása előtti portfólió) Lendület Növekedési portfólió, 3

4 2. Biztonság és hozamtörekvés A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. Szélsőséges piaci helyzetekben is biztonságosan meg kell őrizni a befektetett vagyon reálértékét, amely olyan kockázatkezelési stratégia kidolgozását jelenti, amelyek a piaci mozgások negatív kockázatát, a lehetséges veszteségek folyamatos mérését és az azokra teendő válaszlépéseket összegzi. Hosszú távú kiegyensúlyozott vagyonkezelési gyakorlatot kell kialakítani, ami a portfólió diverzifikációján keresztül mérsékli a kockázatot. A jelen fejezetben rögzített elvek figyelembevétele mellett fontos célkitűzés az elérhető legmagasabb hozamra való törekvés a portfólió befektetési időhorizontjának és a biztonságnak szem előtt tartásával. A Pénztár az egyéni számlán jóváírt hozamot a nyugdíjpénztári piaci verseny egyik legfontosabb elemének tekinti. 3. Hozamelvárás A Pénztár stratégiai célja, hogy az egyéni számlákon jóváírt hozam hosszú távon átlagosan legalább az éves infláció feletti 3 % reálhozamot érjen el. 4. Likviditás A Pénztár pénzforgalmának biztosítása érdekében közelíteni kell egymáshoz a befektetett eszközök lejárati, valamint a mögöttük álló források várható kifizetéseinek értéknapjait. 5. A Pénztár stabilitását és növekedését elősegítő hozamok A Pénztár célja az észszerű kockázatvállalás, valamint a hozam tekintetében a pénztári piacon stabil, az átlagosnál jobb hozamszint teljesítése, a hasonló vagy megegyező portfóliójú pénztárak vonatkozásában magasabb hozamszint elérése. A befektetési politika célja a fentiek mellett az egyes értékpapír-piacokat jól reprezentáló befektetési csomagok kialakítása, amelyek teljesítménye a tagjaink által hozzáférhető értékpapír-piaci teljesítményekkel jól összevethető. A Vagyonkezelők feladata a tagság számára áttekinthető, különböző összetételű portfóliókhoz tartozó piaci hozamokkal összevethető modelleken keresztül bemutatni a pénztári hozamot. A vagyonkezelés során tekintettel kell lenni arra a körülményre, hogy a pénztári versenytársak által elértnél alacsonyabb hozamszint bizalom- és tagvesztéssel járhat, ezért a nem versenyképes hozammutatók a Pénztár érdekeit súlyosan sértik, növekedését erősen veszélyeztetik. 4

5 6. Jogszabályi és szabályzati megfelelés A Pénztár befektetéseinél, valamint a befektetési elvek meghatározásánál köteles betartani a mindenkor hatályos jogszabályok és belső szabályzatok rendelkezéseit (így különösen az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (Öpt.), az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet, a pénztár Alapszabálya és a felügyeleti hatóság tárgyi témában kiadott ajánlásait.). Fentiek kiegészülnek a belső pénztári szabályzatokkal, különös tekintettel az alábbiakra: - Alapszabály, - Számviteli politika, - Pénzkezelési Szabályzat, - Hozamfelosztási szabályzat, - Elszámoló egység kezelési szabályzat. II. A Befektetési Politika meghatározásának, teljesülése értékelésének és módosításának feltételei A Pénztár Befektetési Politikájának meghatározása, értékelése és módosítása az Igazgatótanács feladata. A Befektetési Politikára a vagyonkezelővel történő egyeztetés után a Befektetési kontroller tesz javaslatot. A befektetési politika megvalósulását a Befektetési kontroller folyamatosan nyomon követi, amelyről minden igazgatótanácsi ülésen tájékoztatást nyújt. A Befektetési kontroller folyamatosan figyelemmel kíséri a piaci tendenciákat, és szükség esetén a vagyonkezelőkkel történt egyeztetés után javaslatot tesz az Igazgatótanácsnak a Befektetési Politika módosítására. III. A befektetési tevékenység végrehajtásában résztvevő pénztári tisztségviselők, Vagyonkezelők, Letétkezelő feladatai, a Pénztár beavatkozási joga A Pénztár befektetési tevékenységének végrehajtásában a Befektetési kontroller, a Vagyonkezelő és a Letétkezelő vesznek részt. A Befektetési Politika elfogadása és alkalmazása minden szereplő számára kötelező. 5

6 A pénztár befektetési tevékenységében résztvevők feladataira, a jogszabályok, a Felekkel kötött szerződések, valamint jelen Befektetési Politikában leírtak az irányadók. Vagyonkezelők feladatai: gondoskodik az átvett pénztárvagyon rendeletben meghatározott elvek és befektetési politika szerinti hasznosításáról és újra-befektetéséről, a pénztár által megfogalmazott Befektetési Politika, illetve a vagyonkezelőre bízott portfólióra vonatkozó vagyonkezelési irányelvek kereteit figyelembe véve meghatározza kezelésébe átadott pénztárvagyon befektetéseinek összetételét és lejáratát, szervezi és irányítja a kezelésébe adott pénztárvagyon befektetési ügyleteit, vezeti a vagyonkezelésbe átadott befektetett pénztári eszközök nyilvántartását. a pénztári vagyonkezelők a rájuk bízott vagyon eszközeit és azok forrását nyilvántartásaikban elkülönítetten mutatják ki, az elkülönített számlákon kimutatott pénztári eszközöket és azok forrását mérlegükben nem szerepeltethetik. a Vagyonkezelők a vagyonkezelés során megkötik a szükséges befektetési szerződéseket, a szerződésben meghatározott formában, tartalommal és időpontban tájékoztatást nyújt (befektetési szerződésekről, befektetett eszközök állományának változásáról stb.), kötelesek együttműködni a Letétkezelővel. A Letétkezelő feladatai: vagyonkezelőnként és portfóliónként befektetési számlákat vezet a pénztár javára, vagyonkezelőnként és portfóliónként értékpapírszámlákat és értékpapír letéti számlákat vezet a pénztár javára, őrzi a pénztár eszközeit, 6

7 ellátja a pénztár tulajdonában levő, nyomdai úton előállított értékpapírok letétkezelését, beszedi a pénztár értékpapírszámláján, értékpapír letéti számláján nyilvántartott értékpapírok után járó hozadékot és egyéb járandóságokat, elvégzi a befektetett pénztári eszközök vonatkozó jogszabályoknak megfelelő piaci értékének meghatározását, ellenőrzi a pénztári befektetésekre vonatkozó jogszabályi és pénztári Befektetési Politikában foglalt előírások betartását, elszámolja és nyilvántartja az értékpapír ügyleteket, amelynek révén összeveti a befektetési számlán történt pénzforgalmai mozgásokat az értékpapír állomány változásával, a Pénztár által adott felhatalmazás alapján eljár a Pénztár tulajdonosi jogainak gyakorlásához szükséges teendőkben, a Letétkezelő a befektetett pénztári eszközök értékének, valamint az elszámoló egység árfolyamának vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatározását naponta végzi el (a Vagyonkezelővel naponta egyeztetve) és az értékelést, valamint az árfolyamot minden munkanapra, és minden hónap utolsó napjára megküldi a Pénztárnak. A Letétkezelő a hatályos kormányrendeletek előírásainak, megfelelően ellátja a befektetések ellenőrzését, a kormányrendeletekben illetve a Pénztár Befektetési Politikájában előírt befektetési limitek betartására vonatkozóan. amennyiben a Letétkezelő valamely megbízást jogszabályba ütközőnek ítél, köteles azt visszautasítani, ha a megbízás a Letétkezelő álláspontja szerint a Befektetési Politikába ütközik, de egyébként jogszerű, úgy köteles szerződésszerűen végrehajtani, de erről köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a Pénztárat és a Vagyonkezelőt, együttműködik a Vagyonkezelőkkel. A Befektetési kontroller feladatai: az Igazgatótanács utasítása szerint javaslatot dolgoz ki a Vagyonkezelők kiválasztására, 7

8 közreműködik a Letétkezelővel és Vagyonkezelőkkel kötendő szerződés előkészítésében, gondoskodik a vagyonkezelési szerződés alapján a Pénztárat megillető jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről, folyamatosan figyelemmel követi a vagyonkezelési és letétkezelési szerződés teljesítését és szükség esetén javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére, folyamatosan kapcsolatot tart a Vagyonkezelőkkel, Letétkezelővel és gondoskodik a Vagyonkezelők által a Pénztár részére szolgáltatott információk átvételéről, feldolgozásáról illetve gondoskodik a Vagyonkezelők részére szükséges információk átadásáról, folyamatosan ellenőrzi, hogy a Pénztár befektetési portfóliója megfelel-e a jogszabályok, Befektetési politika előírásainak és amennyiben eltérést észlel, azonnal felhívja erre a Vagyonkezelő(k), a Letétkezelő, és az Igazgatótanács figyelmét, javaslatot tesz a Vagyonkezelőkkel egyeztetett módon a Pénztár Befektetési politikájára, a Befektetési politika indokolt módosítására, a Befektetési politika betartását ellenőrzi gyakorolja a Pénztár beavatkozási jogát a vagyonkezelési szerződések 4.1 pontban foglalt esetek bekövetkeztekor a Vagyonkezelő(k) által kötött egyedi befektetési szerződések visszautasítása tekintetében indokolt esetben javaslatot tesz a Pénztár beavatkozási jogának gyakorlására. A Pénztár indokolt esetben jogosult a befektetési folyamatba beavatkozni. A Pénztár beavatkozásának módja függ a beavatkozást kiváltó ok súlyától. A beavatkozás lehetőségét, módját és feltételeit a szolgáltatókkal kötött szerződésekben rögzíteni kell. 1. Beavatkozásra sor kerül, ha a Vagyonkezelő(k) tevékenysége során: jogszabályba, a Pénztár Befektetési politikájába, Vagyonkezelési szerződésbe ütköző magatartást folytat. 8

9 a) A Vagyonkezelőnek a Pénztár Befektetési politikájába, vagy a vagyonkezelési szerződésbe ütköző magatartása esetén a Pénztár haladéktalanul írásbeli jelentést kérhet a Vagyonkezelő(k)től a szerződésellenes magatartás indokainak megjelölésével. b) A fentieken kívül a jogszabálysértő, illetve szerződésellenes magatartás jellegétől függően a Pénztár a Vagyonkezelési szerződés rendelkezéseinek megfelelően jogosult: az adott befektetési szerződést visszautasítani, az ebből eredő kárának megtérítését igényelni. 2. Beavatkozásra kerül sor, ha a Letétkezelő tevékenysége során: jogszabályba, Letétkezelési szerződésbe ütköző magatartást folytat. A Pénztár jogosult a Letétkezelő gondatlan tevékenysége során számára okozott kárának megtérítését igényelni. IV. Pénztár befektetéssel foglalkozó alkalmazottai, a Letétkezelő, a Vagyonkezelők kiválasztásának, tevékenysége értékelésének, díjazásának irányelvei A Vagyonkezelő(k) és a Letétkezelő kiválasztása a jogszabályi előírások és a felügyeleti hatóság előírásai és ajánlásai szerint történik. A Pénztár Igazgatótanácsa meghívásos pályázat útján választja ki a Vagyonkezelőt, ugyanakkor az Igazgatótanács pályázat mellőzésével akkor választhat ki Vagyonkezelőt, ha azt a felügyeleti hatóság ajánlásai lehetővé teszik. A Pénztár befektetési tevékenységében valamennyi résztvevő kiválasztásakor az elsőrendű cél, hogy a résztvevők munkájukkal hatékony módon valósítsák meg a Befektetési Politikában leírt célokat, a pénztári tagság, a Pénztár igényeinek figyelembe vételével. Ezen célok megvalósítása, csak magas szakmai felkészültségű, megalapozott szakmai tapasztalattal rendelkező, teljes együttműködésre kész szereplőkkel valósítható meg. 9

10 A Vagyonkezelő(k) és a Letétkezelő kiválasztásánál az alábbi szempontokat kell körültekintően megvizsgálni: a szervezet felépítését, tulajdonosi hátterét, a befektetési folyamatokat, a kockázat menedzselésével kapcsolatos kérdéseket, a szervezet működését, szabályozottságát, a szolgáltatások költségeit, a szervezet referenciáit, egyéb szempontokat. A Pénztárnak a befektetési tevékenységében résztvevők díjazását úgy kell kialakítania, hogy a vagyonkezelő munkáját ösztönözze a Befektetési Politikában lefektetett célok, jogszabályok, szerződések előírásainak teljesítésében. A Pénztár a Vagyonkezelő számára az általa, vagy saját pénzügyi csoportjához tartozó alapkezelő által kezelt befektetési jegyei után nem fizet vagyonkezelői díjat. A Pénztár az egyes portfóliókra kialakított irányelveken túl hangsúlyt fektet az ún. összhangszabály alkalmazására. Az összhangszabály jelentése, hogy a portfólió kezelési tevékenység során a közvetett befektetési instrumentumok alkalmazása során biztosítani kell, hogy a pénztártagot közvetetten terhelő befektetési költségek mértéke - a közvetlen befektetésekhez kapcsolódó költségekhez mérten - a portfólió kezelési költségekkel összhangban legyen. Közvetett befektetési instrumentumnak tekinthetőek a befektetési alapok befektetési jegyei, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapírok. A közvetett befektetési költségek esetében az összhangszabály indokolt esetben megengedi a közvetlen költségekhez viszonyított magasabb költségszintet. Az eltérés a befektetési eszköz(ök) jellegére, a mögöttes diverzifikáció mértékére, költséghatékonysági és méretgazdaságossági szempontokra való tekintettel alkalmazható. Ezen szempontok mentén a portfólió kezelő mandátumának keretein belül dönthet a közvetett instrumentumok bevonásáról, pl. az alábbi esetekben (nem teljes körűen): magas belső diverzifikációjú értékpapírok megszerzése, méretgazdaságosság (kis méret az adott piacon való hatékony vásárlást gátolná), költséghatékonyság (ha egy adott piaci szegmensben a direkt eszköz(ök) vásárlása összességében tehát a kereskedéshez kapcsolódó explicit és implicit költségeket 10

11 is figyelembe véve - magasabb költségterheléssel járna, mint a közvetett befektetési formán keresztül történő elérés), hagyományos, illetve egyedi befektetésekkel nehezen elérhető speciális piacok lefedése. A Pénztár a portfólió kezelőkkel kötött szerződésekben kitér a saját befektetési alapok költségeinek szabályozására is. Ennek megfelelően a portfólió kezelő a saját alapokra vonatkozóan nem számíthat fel portfólió kezelési díjat. Ezáltal megvalósul a portfólió kezelő kettős díjazásának az elkerülése. V. A pénztári tartalékok befektetése, azok portfólió összetétele, lejárati szerkezete, a pénztári referencia indexek A Pénztár portfóliójának lejárati szerkezetét úgy kell kialakítani, hogy az ne veszélyeztethesse a Pénztár folyamatos fizetőképességét és a pénztári szolgáltatások teljesítését. Ennek megfelelően, a Vagyonkezelők mindenkor kellő arányú és futamidejű, könnyen likvidálható értékpapírt tartson a portfólióban, amelyek szükség szerinti értékesítésével a Pénztár eleget tud tenni fizetési kötelezettségeinek. A Pénztár tartalékainak egyedi befektetési stratégiája tartalékonként kerül a Befektetési Politika elveinek megfelelően kialakításra. Az önkéntes nyugdíjpénztári tartalékok és választható portfóliók teljesítményét a Pénztár tőkepiaci indexek kombinációjának ún. referencia index hozamához méri. A referencia index összeállítása összhangban van a Pénztár által kitűzött (hosszú távú) hozamelvárásával az egyes tartalékok sajátosságaival és kockázati profiljával. A pénztári tartalékok referencia indexei olyan tőkepiaci indexeket tartalmaznak, amelyek a Pénztár stratégiájának fő befektetési szegmenseinek teljesítményét reprezentálják és vagyonkezelési szempontból a legmagasabb standardoknak megfelelő, leggyakrabban alkalmazott teljesítménymérési mutatók. A referencia indexen belüli egyes indexek aránya a jogszabályi előírások (eszközlimitek stb.), valamint az egyes tartalékok, portfóliók várható hozam és kockázat szintjeinek hatékony kombinációja szerint került meghatározásra. Az Pénztár tartalékainak, portfólióinak referencia indexei Fedezeti tartalék 11

12 1. ÓvatosPortfólió 100% ZMAX 2. Klasszikus Portfólió 60 % CMAX + 40 % RMAX 3. Csendélet 100% MAX 4. Kiegyensúlyozott Portfólió 35% RMAX + 52% MAX + 3 % BUX + 4 % CETOP 20 (korr.) + 2 % MSCI W. (korr.) +4 % MSCI EM. (korr.) 5. Egyensúly 80%MAX+2%BUX+4%NTX+10%MSCI World(Ft)+4%MSCI EMERGING MARKETS FREE(Ft) 6. Növekedési Portfólió 57% MAX + 5 % BUX + 10% CETOP 20 (korr.) + 12 % MSCI W % MSCI EM. (korr.) + 3% DBLCI (korr.) 7. Lendület 60%MAX+4%BUX+8%NTX+20MSCI World(Ft)+8%MSCI EMERGING MARKETS FREE(Ft) 8. Járadékos portfólió RMAX Működési, Likviditási, Függő tartalékok: Működési tartalék: 100 % RMAX Likviditási tartalék: 100 % RMAX Függő tartalék: 100 % RMAX A referencia index hozamának megállapítása minden hónap végén történik meg, a tárgyhó végén publikus (Bloomberg, Reuters, MTI, MNB) információk alapján. 12

13 A forinttól eltérő devizában denominált benchmark indexek (NTX, MXWO, MXEF) a mindenkori hivatalos MNB középárfolyamokon kerülnek forintra átszámításra VI. A Befektetési Politikára, a vagyonkezelésre, letétkezelésre vonatkozó eljárási rend Az Igazgatótanács évente felülvizsgálja a Pénztár Befektetési Politikáját és dönt a fenntartása vagy módosítása kérdésében. A Befektetési Politikára vonatkozó előterjesztések megtétele a Befektetési kontroller feladata. A Befektetési kontroller a Befektetési Politikára vonatkozó javaslatát a pénztár vagyonkezelőkkel történő egyeztetés után terjeszti elő. A tárgyévre vonatkozó Befektetési Politikát a tárgyévet megelőző év november 30-áig kell az Igazgatótanács elé terjeszteni. A Befektetési Politika tárgyéven belüli módosítására irányuló előterjesztést a soron következő igazgatótanácsi ülésre kell előterjeszteni. A vagyonkezelési, letétkezelési tevékenység a III. fejezetben leírt vagyonkezelői és letétkezelői feladatoknak és határidőknek a betartása mellett kell, hogy történjen. A feladatok és határidők betartását a Pénztár Befektetési kontrollere felügyeli. Jogszabályba, szerződésbe, Befektetési Politikába ütköző vagyonkezelői, letétkezelői magatartás esetén, azonnal tájékoztatást ad az ügyvezetésnek, illetve Igazgatótanácsnak. A Pénztár a Vagyonkezelőkkel, Letétkezelővel kötött egyedi szerződéseibe a jogszabálynak, befektetési politikának megfelelően eljárási rendeket foglalhat. VII. A referencia indexektől való eltérés mértéke, a befektetési tevékenységgel kapcsolatban bekövetkező rendkívüli események esetén követendő eljárás Bármilyen befektetésekkel kapcsolatos rendkívüli esemény esetén a Vagyonkezelő(k)nek, illetve a Letétkezelőnek azonnali beszámolási kötelezettsége van a Pénztárral szemben. A Vagyonkezelő(k) kötelezően feltárja a rendkívüli körülmények bekövetkezésének okait, illetve javaslatot tesz azok kezelésére. 13

14 A Pénztár Befektetési kontrollere a Vagyonkezelők havi jelentései alapján folyamatosan nyomon követi a vagyonkezelői bruttó hozamok, illetve havi referencia index hozamok közötti eltérések mértékét. Amennyiben a vagyonkezelő bruttó hozamrátája egy naptári évben 3 százalékponttal, vagy annál nagyobb mértékben elmarad a pénztári referencia index hozamrátájától, Amennyiben a vagyonkezelő két egymást követő évben elért bruttó hozamrátáinak mértani átlaga 1,5 százalékponttal, vagy annál nagyobb mértékben elmarad ugyanazon két év pénztári referencia index hozamrátáinak mértani átlagától, Amennyiben a vagyonkezelő három egymást követő évben elért bruttó hozamrátáinak mértani átlaga alacsonyabb, mint ugyanazon három év pénztári referencia index hozamrátáinak mértani átlaga, akkor a Pénztár rendkívüli beszámoltatás keretében kér indoklást az elmaradás részletes indokairól. Az üzleti év viszonylatában az említett módon elvégzett teljesítménymérés keretében az esetlegesen fennálló kritikus szintnél nagyobb mértékű vagyonkezelői hozam elmaradás esetén a Pénztár élhet felmondási jogával (vagyonkezelői szerződés). VIII. A Befektetési Politikát megvalósító személyekre vonatkozó vagyonkezelési irányelvek. A Nyugdíjpénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár október 1-től lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk, kockázatvállalási hajlandóságuk és hozamelvárásuk arányában hét különböző kockázati profillal és várható hozammal rendelkező portfólió közül egyikbe elhelyezzék. 14

15 A Pénztár több vagyonkezelő szervezet megbízásával kívánja vagyonkezelői kockázatát megosztani amellett, hogy az így kialakítandó rendszer nyújtotta előnyöket ki tudja használni tagsága számára. A Pénztár stratégiai célja, hogy az egyéni számlákon jóváírt hozam hosszú távon átlagosan legalább az éves infláció feletti 3 % reálhozamot érjen el. A Pénztár pénzforgalmának biztosítása érdekében közelíteni kell egymáshoz a befektetett eszközök lejárati, valamint a mögöttük álló források várható kifizetéseinek értéknapjait. A Pénztár célja az észszerű kockázatvállalás, valamint a hozam tekintetében a pénztári piacon stabil, az átlagosnál jobb hozamszint teljesítése. A Pénztár befektetéseinél, valamint a befektetési elvek meghatározásánál köteles betartani a mindenkor hatályos jogszabályok és belső szabályzatok rendelkezéseit. Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások Óvatos Portfólióra vonatkozó elvárás, előírás: Az Óvatos Portfólió esetében olyan kifejezetten rövid távú pénzpiaci portfóliót kell kialakítani, amely gyakorlatilag nem tartalmaz veszteségkockázatot és biztos likviditást nyújt. Az Óvatos Portfólió vagyona kizárólag bankbetétekbe, bankszámlapénzbe, illletve olyan hazai hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírokba fektethető, amelyek hátralévő futamideje nem haladhatja meg a 3 hónapot. Klasszikus és a Csendélet portfóliókra vonatkozó elvárás, előírás: A Klasszikus és a Csendélet portfóliók esetében olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci portfóliót kell kialakítani, amely alacsony veszteségkockázatot és megfelelő likviditást biztosít. A Klasszikus és a Csendélet portfólióknál kerülni kell az olyan befektetési instrumentumokat, amelyek esetében a termék jellege, futamideje, kockázati szintje, előzménye, piacának sajátosságai folytán a rövid távon belüli, veszteség nélküli likvidálás bizonytalan. Ezen portfóliók esetében fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a kötelezettségállomány és a befektetések devizakitettsége összhangban legyen. 15

16 A Klasszikus portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 5 százalékát nem haladhatja meg. A csendélet portfólió nem tartalmazhat részvényt. Kiegyensúlyozott és az Portfóliókra vonatkozó elvárás, előírás: A Kiegyensúlyozott és az Egyensúly portfóliók esetében olyan középtávú, vegyes befektetési portfóliót kell kialakítani, amely mérsékelt kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot biztosít. A Kiegyensúlyozott és az Egyensúly portfólióknál elsősorban az olyan befektetési instrumentumokat kell alkalmazni, amelyek hozamelőnye várhatóan a befektetést követő 10 éven belül jelentkezik. A Kiegyensúlyozott és az Egyensúly portfóliókban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 25 százalékát nem haladhatja meg, Növekedési és a Lendület portfóliókra vonatkozó elvárás: A Növekedési és a Lendület portfóliók esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfóliót kell kialakítani, amely magasabb hozam-kockázati profilú eszközök bevonásával, a Pénztár által vállalható kockázat mellett, a lehető legmagasabb hozamot biztosítja. A befektetési portfólió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozammaximalizálásra kell törekedni. A Növekedési portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 55 százalékát, a Lendület portfólióban 50%-át nem haladhatja meg. A Pénztár az alábbi táblázatokban szereplő eszközcsoportokra - portfóliónként határoz meg külön befektetési korlátokat, az önkéntes nyugdíjpénztári befektetésekre vonatkozó jogszabályi előírásokon felül. Az egyes limitek meghatározásánál a felvállalható kockázatok mértéke és a portfóliókkal szemben támasztott hozamelvárások kerültek figyelembevételre. A stratégiai eszközösszetétel 16

17 Csendélet - alacsony kockázatú portfólió a) Eszközosztályok Készpénz Benchmark RMAX Bloomberg Code MAX b) Kötvények Index MAX Index RMAX MAX IDX <Index> Megcélzott Maximum Mozgási arány 0% eltérés +5% sáv 100% 100% -5% a) Készpénz alatt a portfólió különböző folyószámláin vezetett állomány értendő. b) A Kötvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. A Csendélet portfólióra vonatkozó különös szabályok értelmében - az állampapírok+lekötött betétek portfólió értékéhez viszonyított aránya 100%, amiből legalább 45% hazai állampapír - a magyar forintban denominált eszközök aránya legalább 80%, - az államkötvények minimális aránya 65%. - a lekötött bankbetétek maximális aránya 20%, maximális lejárata 3 hónap.a vállalati kötvények portfólió értékéhez viszonyított aránya legfeljebb 15% lehet - a minősítéssel rendelkező állam által kibocsátott vagy vállalati kötvények legalább BB- besorolásúak kell, hogy legyenek - a portfólió durációja a MAX indexhez képest plusz/mínusz másfél év lehet A portfólióban származtatott ügyleteket csak fedezeti vagy arbitrázs célból köthető, a spekulációs célú kötés nem megengedett. A portfólió nem tartalmazhat részvényt. 17

18 Egyensúly - közepes kockázatú portfólió: Eszközosztályok Benchmark Bloomberg Code Megcélzot Maximu Mozgási a) Készpénz RMAX Index MAX RMAX t 0% arány m +5% eltérés sáv 75-85% b) Kötvények MAX Index <Index> MAX IDX 80% ±5% c) Regionális NTX Index <Index> NTX <Index> 4% ± 3% d) részvények Magyar részvények BUX Index BUX <Index> 2% -2%/ e) Globális fejlődő MSCI Emerging MXEF <Index> 4% +3% ± 3% 15-25% f) piaci Globális részvények fejlett Markets MSCI World Free Index Index MXWO <Index> 10% ± 5% g) piaci Szelektív részvények értékpapírok NTX index NTX <Index> 0% +3% a) Készpénz alatt a portfólió különböző folyószámláin vezetett állomány értendő. b) A Kötvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. Az Egyensúly portfólióra vonatkozó különös szabályok értelmében - az állampapírok+ lekötött betétek portfólió értékéhez viszonyított aránya 75-85% között mozoghat, amiből legalább 33,8% hazai állampapír - a magyar forintban denominált eszközök aránya legalább 68%, - az államkötvények minimális aránya 55,30%. - a lekötött bankbetétek maximális aránya 17%, maximális lejárata 3 hónap. - a vállalati kötvények portfólió értékéhez viszonyított aránya legfeljebb 12,8% lehet - a minősítéssel rendelkező állam által kibocsátott vagy vállalati kötvények legalább BB- besorolásúak kell, hogy legyenek - a portfólió durációja a MAX indexhez képest plusz/mínusz másfél év lehet c) A Regionális részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. 18

19 d) A Magyar részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. e) A Globális fejlődő piaci részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. f) A Globális fejlett piaci részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. g) A Szelektív értékpapír eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. Az egyéb közvetett befektetések vagy közvetlen szelektív értékpapírbefektetés súlya nem haladhatja meg a portfólió 3%-át, és a részvény portfóliók részeként kell tekinteni. A portfólióban származtatott ügyleteket csak fedezeti vagy arbitrázs célból köthető, a spekulációs célú kötés nem megengedett. A portfólióban a részvények részaránya 15-25% között változhat. A forinttól eltérő devizában denominált benchmark indexek (NTX, MXWO, MXEF) a mindenkori hivatalos MNB középárfolyamokon kerülnek forintra átszámításra. 19

20 Lendület magas kockázatú portfólió: a ) b ) c ) d ) e ) f ) g ) Eszközosztályo k Készpénz Benchmark RMAX Index Bloomberg Code MAX RMAX Kötvények MAX Index <Index> MAX IDX Regionális NTX Index <Index> NTX részvények Magyar BUX Index <Index> BUX részvények Globális fejlődő MSCI Emerging <Index> MXEF piaci Globális részvények fejlett Markets MSCI World Free Index Index <Index> MXWO piaci Szelektív részvények NTX index <Index> NTX értékpapírok <Index> Megcélzott arány 0% Maximu m +5% eltérés Mozgási sáv 50-70% 60% ±10% 8% ±5% 4% -4%/ 8% +5% ±5% 30-50% 20% ±10% 0% +5% a) Készpénz alatt a portfólió különböző folyószámláin vezetett állomány értendő. b) A Kötvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. A Lendület portfólióra vonatkozó különös szabályok értelmében - az állampapírok+lekötött betétek portfólió értékéhez viszonyított aránya 50-70% között mozoghat, amiből legalább 22,5% hazai állampapír - a magyar forintban denominált eszközök aránya legalább 56%, -. az államkötvények minimális aránya 45,5%. - a lekötött bankbetétek maximális aránya 14%, maximális lejárata 3 hónap. - a vállalati kötvények portfólió értékéhez viszonyított aránya legfeljebb 10,5% lehet - a minősítéssel rendelkező állam által kibocsátott vagy vállalati kötvények legalább BB- besorolásúak kell, hogy legyenek - a portfólió durációja a MAX indexhez képest plusz/mínusz másfél év lehet c) A Regionális részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. d) A Magyar részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. 20

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)...

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)... Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014) Hatályos: 2014. március 15. Módosítva: 2014. augusztus 1. Nysz.: 17007

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Concorde 2000 Befektetési Alap

Concorde 2000 Befektetési Alap HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2012. október Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA

A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA Kiegészítés a SIGNAL Gold (A0100) unit -linked életbiztosítások Általános Szerződési Feltételének 1. és 3. számú mellékletéhez. SIGNAL

Részletesebben

A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei

A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei 1) Általános rendelkezések A Pannónia Befektetési Életbiztosítás (továbbiakban: biztosítás) jelen Különös Feltételek, a CIG Pannónia Életbiztosító

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. január Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű,

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, TÁJÉKOZTATÓ a Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról,

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ÉS TŐZSDEI

Részletesebben

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE L 302/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.17. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó a Citibank Europe plc (amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe) által LAKOSSÁGI ÜGYFELEK részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben