Befektetési politika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Befektetési politika"

Átírás

1 Befektetési politika Kibocsátás dátuma: Hatálybalépés dátuma: Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Jakab Ilona befektetési kontroller Peszlen Zoltán jogi képviselő Hatályon kívüli helyezi: én elfogadott befektetési politikát Hardy Ilona Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár az Igazgatótanács elnöke 1

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I.A PÉNZTÁRI VAGYON BEFEKTETÉSÉNEK CÉLJA, ALAPELVEI, AZ ÉRVÉNYRE JUTTATANDÓ PÉNZTÁRTAGI ÉS PÉNZTÁRI ÉRDEKEK... 3 II.A BEFEKTETÉSI POLITIKA MEGHATÁROZÁSÁNAK, TELJESÜLÉSE ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI... 5 III.A BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ PÉNZTÁRI TISZTSÉGVISELŐK, VAGYONKEZELŐK, LETÉTKEZELŐ FELADATAI, A PÉNZTÁR BEAVATKOZÁSI JOGA... 5 IV.PÉNZTÁR BEFEKTETÉSSEL FOGLALKOZÓ ALKALMAZOTTAI, A LETÉTKEZELŐ, A VAGYONKEZELŐK KIVÁLASZTÁSÁNAK, TEVÉKENYSÉGE ÉRTÉKELÉSÉNEK, DÍJAZÁSÁNAK IRÁNYELVEI... 9 V.A PÉNZTÁRI TARTALÉKOK BEFEKTETÉSE, AZOK PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELE, LEJÁRATI SZERKEZETE, A PÉNZTÁRI REFERENCIA INDEXEK VI.A BEFEKTETÉSI POLITIKÁRA, A VAGYONKEZELÉSRE, LETÉTKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI REND VII. A REFERENCIA INDEXEKTŐL VALÓ ELTÉRÉS MÉRTÉKE, A BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN BEKÖVETKEZŐ RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS IX. TŐKEALLOKÁCIÓS STRATÉGIA, A PORTFÓLIÓKBAN ALKALMAZOTT ESZKÖZOSZTÁLYOK X. KOCKÁZATVÁLLALÁS, KOCKÁZATKEZELÉS XI.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 Az Aranykor Országos Önkéntes (továbbiakban: Pénztár) a többes vagyonkezelési rendszer és a választható portfóliós rendszer figyelembevételével a Befektetési Politikát az alábbi tartalommal fogadja el: I. A pénztári vagyon befektetésének célja, alapelvei, az érvényre juttatandó pénztártagi és pénztári érdekek A Pénztár a tagdíjakból képzett fedezeti, valamint működési és likviditási tartalékok teljes összegének hatékony befektetése érdekében a Pénztár vagyonának kezelésével több vagyonkezelő szervezetet bíz meg. A Pénztár vagyonának nagysága szükségessé és lehetővé teszi a vagyonkezelői kockázatok megosztását, valamint egy hatékony többes vagyonkezelési rendszer adta addicionális előnyök kihasználását (magasabb hozamok elérése, alacsonyabb vagyonkezelési díj stb.). 1. Választható portfóliós rendszer működtetése A Pénztár a választható portfóliós rendszer bevezetése révén a hosszú távú, nyugdíj célú megtakarítások reálértékének megőrzését illetve növelését kívánja elősegíteni. Az egyéni számlákon elhelyezett megtakarítások a tag döntése alapján történő besorolással - eltérő kockázatú és várható hozamú befektetési portfóliókba kerülhetnek elhelyezésre. A Fedezeti tartalékban a Pénztár hét portfóliót működtet (növekvő kockázati szint alapján): Óvatos portfólió Csendélet Klasszikus portfólió, Egyensúly Kiegyensúlyozott portfólió (a választható portfóliós rendszer elindítása előtti portfólió) Lendület Növekedési portfólió, 3

4 2. Biztonság és hozamtörekvés A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. Szélsőséges piaci helyzetekben is biztonságosan meg kell őrizni a befektetett vagyon reálértékét, amely olyan kockázatkezelési stratégia kidolgozását jelenti, amelyek a piaci mozgások negatív kockázatát, a lehetséges veszteségek folyamatos mérését és az azokra teendő válaszlépéseket összegzi. Hosszú távú kiegyensúlyozott vagyonkezelési gyakorlatot kell kialakítani, ami a portfólió diverzifikációján keresztül mérsékli a kockázatot. A jelen fejezetben rögzített elvek figyelembevétele mellett fontos célkitűzés az elérhető legmagasabb hozamra való törekvés a portfólió befektetési időhorizontjának és a biztonságnak szem előtt tartásával. A Pénztár az egyéni számlán jóváírt hozamot a nyugdíjpénztári piaci verseny egyik legfontosabb elemének tekinti. 3. Hozamelvárás A Pénztár stratégiai célja, hogy az egyéni számlákon jóváírt hozam hosszú távon átlagosan legalább az éves infláció feletti 3 % reálhozamot érjen el. 4. Likviditás A Pénztár pénzforgalmának biztosítása érdekében közelíteni kell egymáshoz a befektetett eszközök lejárati, valamint a mögöttük álló források várható kifizetéseinek értéknapjait. 5. A Pénztár stabilitását és növekedését elősegítő hozamok A Pénztár célja az észszerű kockázatvállalás, valamint a hozam tekintetében a pénztári piacon stabil, az átlagosnál jobb hozamszint teljesítése, a hasonló vagy megegyező portfóliójú pénztárak vonatkozásában magasabb hozamszint elérése. A befektetési politika célja a fentiek mellett az egyes értékpapír-piacokat jól reprezentáló befektetési csomagok kialakítása, amelyek teljesítménye a tagjaink által hozzáférhető értékpapír-piaci teljesítményekkel jól összevethető. A Vagyonkezelők feladata a tagság számára áttekinthető, különböző összetételű portfóliókhoz tartozó piaci hozamokkal összevethető modelleken keresztül bemutatni a pénztári hozamot. A vagyonkezelés során tekintettel kell lenni arra a körülményre, hogy a pénztári versenytársak által elértnél alacsonyabb hozamszint bizalom- és tagvesztéssel járhat, ezért a nem versenyképes hozammutatók a Pénztár érdekeit súlyosan sértik, növekedését erősen veszélyeztetik. 4

5 6. Jogszabályi és szabályzati megfelelés A Pénztár befektetéseinél, valamint a befektetési elvek meghatározásánál köteles betartani a mindenkor hatályos jogszabályok és belső szabályzatok rendelkezéseit (így különösen az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (Öpt.), az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet, a pénztár Alapszabálya és a felügyeleti hatóság tárgyi témában kiadott ajánlásait.). Fentiek kiegészülnek a belső pénztári szabályzatokkal, különös tekintettel az alábbiakra: - Alapszabály, - Számviteli politika, - Pénzkezelési Szabályzat, - Hozamfelosztási szabályzat, - Elszámoló egység kezelési szabályzat. II. A Befektetési Politika meghatározásának, teljesülése értékelésének és módosításának feltételei A Pénztár Befektetési Politikájának meghatározása, értékelése és módosítása az Igazgatótanács feladata. A Befektetési Politikára a vagyonkezelővel történő egyeztetés után a Befektetési kontroller tesz javaslatot. A befektetési politika megvalósulását a Befektetési kontroller folyamatosan nyomon követi, amelyről minden igazgatótanácsi ülésen tájékoztatást nyújt. A Befektetési kontroller folyamatosan figyelemmel kíséri a piaci tendenciákat, és szükség esetén a vagyonkezelőkkel történt egyeztetés után javaslatot tesz az Igazgatótanácsnak a Befektetési Politika módosítására. III. A befektetési tevékenység végrehajtásában résztvevő pénztári tisztségviselők, Vagyonkezelők, Letétkezelő feladatai, a Pénztár beavatkozási joga A Pénztár befektetési tevékenységének végrehajtásában a Befektetési kontroller, a Vagyonkezelő és a Letétkezelő vesznek részt. A Befektetési Politika elfogadása és alkalmazása minden szereplő számára kötelező. 5

6 A pénztár befektetési tevékenységében résztvevők feladataira, a jogszabályok, a Felekkel kötött szerződések, valamint jelen Befektetési Politikában leírtak az irányadók. Vagyonkezelők feladatai: gondoskodik az átvett pénztárvagyon rendeletben meghatározott elvek és befektetési politika szerinti hasznosításáról és újra-befektetéséről, a pénztár által megfogalmazott Befektetési Politika, illetve a vagyonkezelőre bízott portfólióra vonatkozó vagyonkezelési irányelvek kereteit figyelembe véve meghatározza kezelésébe átadott pénztárvagyon befektetéseinek összetételét és lejáratát, szervezi és irányítja a kezelésébe adott pénztárvagyon befektetési ügyleteit, vezeti a vagyonkezelésbe átadott befektetett pénztári eszközök nyilvántartását. a pénztári vagyonkezelők a rájuk bízott vagyon eszközeit és azok forrását nyilvántartásaikban elkülönítetten mutatják ki, az elkülönített számlákon kimutatott pénztári eszközöket és azok forrását mérlegükben nem szerepeltethetik. a Vagyonkezelők a vagyonkezelés során megkötik a szükséges befektetési szerződéseket, a szerződésben meghatározott formában, tartalommal és időpontban tájékoztatást nyújt (befektetési szerződésekről, befektetett eszközök állományának változásáról stb.), kötelesek együttműködni a Letétkezelővel. A Letétkezelő feladatai: vagyonkezelőnként és portfóliónként befektetési számlákat vezet a pénztár javára, vagyonkezelőnként és portfóliónként értékpapírszámlákat és értékpapír letéti számlákat vezet a pénztár javára, őrzi a pénztár eszközeit, 6

7 ellátja a pénztár tulajdonában levő, nyomdai úton előállított értékpapírok letétkezelését, beszedi a pénztár értékpapírszámláján, értékpapír letéti számláján nyilvántartott értékpapírok után járó hozadékot és egyéb járandóságokat, elvégzi a befektetett pénztári eszközök vonatkozó jogszabályoknak megfelelő piaci értékének meghatározását, ellenőrzi a pénztári befektetésekre vonatkozó jogszabályi és pénztári Befektetési Politikában foglalt előírások betartását, elszámolja és nyilvántartja az értékpapír ügyleteket, amelynek révén összeveti a befektetési számlán történt pénzforgalmai mozgásokat az értékpapír állomány változásával, a Pénztár által adott felhatalmazás alapján eljár a Pénztár tulajdonosi jogainak gyakorlásához szükséges teendőkben, a Letétkezelő a befektetett pénztári eszközök értékének, valamint az elszámoló egység árfolyamának vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatározását naponta végzi el (a Vagyonkezelővel naponta egyeztetve) és az értékelést, valamint az árfolyamot minden munkanapra, és minden hónap utolsó napjára megküldi a Pénztárnak. A Letétkezelő a hatályos kormányrendeletek előírásainak, megfelelően ellátja a befektetések ellenőrzését, a kormányrendeletekben illetve a Pénztár Befektetési Politikájában előírt befektetési limitek betartására vonatkozóan. amennyiben a Letétkezelő valamely megbízást jogszabályba ütközőnek ítél, köteles azt visszautasítani, ha a megbízás a Letétkezelő álláspontja szerint a Befektetési Politikába ütközik, de egyébként jogszerű, úgy köteles szerződésszerűen végrehajtani, de erről köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a Pénztárat és a Vagyonkezelőt, együttműködik a Vagyonkezelőkkel. A Befektetési kontroller feladatai: az Igazgatótanács utasítása szerint javaslatot dolgoz ki a Vagyonkezelők kiválasztására, 7

8 közreműködik a Letétkezelővel és Vagyonkezelőkkel kötendő szerződés előkészítésében, gondoskodik a vagyonkezelési szerződés alapján a Pénztárat megillető jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről, folyamatosan figyelemmel követi a vagyonkezelési és letétkezelési szerződés teljesítését és szükség esetén javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére, folyamatosan kapcsolatot tart a Vagyonkezelőkkel, Letétkezelővel és gondoskodik a Vagyonkezelők által a Pénztár részére szolgáltatott információk átvételéről, feldolgozásáról illetve gondoskodik a Vagyonkezelők részére szükséges információk átadásáról, folyamatosan ellenőrzi, hogy a Pénztár befektetési portfóliója megfelel-e a jogszabályok, Befektetési politika előírásainak és amennyiben eltérést észlel, azonnal felhívja erre a Vagyonkezelő(k), a Letétkezelő, és az Igazgatótanács figyelmét, javaslatot tesz a Vagyonkezelőkkel egyeztetett módon a Pénztár Befektetési politikájára, a Befektetési politika indokolt módosítására, a Befektetési politika betartását ellenőrzi gyakorolja a Pénztár beavatkozási jogát a vagyonkezelési szerződések 4.1 pontban foglalt esetek bekövetkeztekor a Vagyonkezelő(k) által kötött egyedi befektetési szerződések visszautasítása tekintetében indokolt esetben javaslatot tesz a Pénztár beavatkozási jogának gyakorlására. A Pénztár indokolt esetben jogosult a befektetési folyamatba beavatkozni. A Pénztár beavatkozásának módja függ a beavatkozást kiváltó ok súlyától. A beavatkozás lehetőségét, módját és feltételeit a szolgáltatókkal kötött szerződésekben rögzíteni kell. 1. Beavatkozásra sor kerül, ha a Vagyonkezelő(k) tevékenysége során: jogszabályba, a Pénztár Befektetési politikájába, Vagyonkezelési szerződésbe ütköző magatartást folytat. 8

9 a) A Vagyonkezelőnek a Pénztár Befektetési politikájába, vagy a vagyonkezelési szerződésbe ütköző magatartása esetén a Pénztár haladéktalanul írásbeli jelentést kérhet a Vagyonkezelő(k)től a szerződésellenes magatartás indokainak megjelölésével. b) A fentieken kívül a jogszabálysértő, illetve szerződésellenes magatartás jellegétől függően a Pénztár a Vagyonkezelési szerződés rendelkezéseinek megfelelően jogosult: az adott befektetési szerződést visszautasítani, az ebből eredő kárának megtérítését igényelni. 2. Beavatkozásra kerül sor, ha a Letétkezelő tevékenysége során: jogszabályba, Letétkezelési szerződésbe ütköző magatartást folytat. A Pénztár jogosult a Letétkezelő gondatlan tevékenysége során számára okozott kárának megtérítését igényelni. IV. Pénztár befektetéssel foglalkozó alkalmazottai, a Letétkezelő, a Vagyonkezelők kiválasztásának, tevékenysége értékelésének, díjazásának irányelvei A Vagyonkezelő(k) és a Letétkezelő kiválasztása a jogszabályi előírások és a felügyeleti hatóság előírásai és ajánlásai szerint történik. A Pénztár Igazgatótanácsa meghívásos pályázat útján választja ki a Vagyonkezelőt, ugyanakkor az Igazgatótanács pályázat mellőzésével akkor választhat ki Vagyonkezelőt, ha azt a felügyeleti hatóság ajánlásai lehetővé teszik. A Pénztár befektetési tevékenységében valamennyi résztvevő kiválasztásakor az elsőrendű cél, hogy a résztvevők munkájukkal hatékony módon valósítsák meg a Befektetési Politikában leírt célokat, a pénztári tagság, a Pénztár igényeinek figyelembe vételével. Ezen célok megvalósítása, csak magas szakmai felkészültségű, megalapozott szakmai tapasztalattal rendelkező, teljes együttműködésre kész szereplőkkel valósítható meg. 9

10 A Vagyonkezelő(k) és a Letétkezelő kiválasztásánál az alábbi szempontokat kell körültekintően megvizsgálni: a szervezet felépítését, tulajdonosi hátterét, a befektetési folyamatokat, a kockázat menedzselésével kapcsolatos kérdéseket, a szervezet működését, szabályozottságát, a szolgáltatások költségeit, a szervezet referenciáit, egyéb szempontokat. A Pénztárnak a befektetési tevékenységében résztvevők díjazását úgy kell kialakítania, hogy a vagyonkezelő munkáját ösztönözze a Befektetési Politikában lefektetett célok, jogszabályok, szerződések előírásainak teljesítésében. A Pénztár a Vagyonkezelő számára az általa, vagy saját pénzügyi csoportjához tartozó alapkezelő által kezelt befektetési jegyei után nem fizet vagyonkezelői díjat. A Pénztár az egyes portfóliókra kialakított irányelveken túl hangsúlyt fektet az ún. összhangszabály alkalmazására. Az összhangszabály jelentése, hogy a portfólió kezelési tevékenység során a közvetett befektetési instrumentumok alkalmazása során biztosítani kell, hogy a pénztártagot közvetetten terhelő befektetési költségek mértéke - a közvetlen befektetésekhez kapcsolódó költségekhez mérten - a portfólió kezelési költségekkel összhangban legyen. Közvetett befektetési instrumentumnak tekinthetőek a befektetési alapok befektetési jegyei, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapírok. A közvetett befektetési költségek esetében az összhangszabály indokolt esetben megengedi a közvetlen költségekhez viszonyított magasabb költségszintet. Az eltérés a befektetési eszköz(ök) jellegére, a mögöttes diverzifikáció mértékére, költséghatékonysági és méretgazdaságossági szempontokra való tekintettel alkalmazható. Ezen szempontok mentén a portfólió kezelő mandátumának keretein belül dönthet a közvetett instrumentumok bevonásáról, pl. az alábbi esetekben (nem teljes körűen): magas belső diverzifikációjú értékpapírok megszerzése, méretgazdaságosság (kis méret az adott piacon való hatékony vásárlást gátolná), költséghatékonyság (ha egy adott piaci szegmensben a direkt eszköz(ök) vásárlása összességében tehát a kereskedéshez kapcsolódó explicit és implicit költségeket 10

11 is figyelembe véve - magasabb költségterheléssel járna, mint a közvetett befektetési formán keresztül történő elérés), hagyományos, illetve egyedi befektetésekkel nehezen elérhető speciális piacok lefedése. A Pénztár a portfólió kezelőkkel kötött szerződésekben kitér a saját befektetési alapok költségeinek szabályozására is. Ennek megfelelően a portfólió kezelő a saját alapokra vonatkozóan nem számíthat fel portfólió kezelési díjat. Ezáltal megvalósul a portfólió kezelő kettős díjazásának az elkerülése. V. A pénztári tartalékok befektetése, azok portfólió összetétele, lejárati szerkezete, a pénztári referencia indexek A Pénztár portfóliójának lejárati szerkezetét úgy kell kialakítani, hogy az ne veszélyeztethesse a Pénztár folyamatos fizetőképességét és a pénztári szolgáltatások teljesítését. Ennek megfelelően, a Vagyonkezelők mindenkor kellő arányú és futamidejű, könnyen likvidálható értékpapírt tartson a portfólióban, amelyek szükség szerinti értékesítésével a Pénztár eleget tud tenni fizetési kötelezettségeinek. A Pénztár tartalékainak egyedi befektetési stratégiája tartalékonként kerül a Befektetési Politika elveinek megfelelően kialakításra. Az önkéntes nyugdíjpénztári tartalékok és választható portfóliók teljesítményét a Pénztár tőkepiaci indexek kombinációjának ún. referencia index hozamához méri. A referencia index összeállítása összhangban van a Pénztár által kitűzött (hosszú távú) hozamelvárásával az egyes tartalékok sajátosságaival és kockázati profiljával. A pénztári tartalékok referencia indexei olyan tőkepiaci indexeket tartalmaznak, amelyek a Pénztár stratégiájának fő befektetési szegmenseinek teljesítményét reprezentálják és vagyonkezelési szempontból a legmagasabb standardoknak megfelelő, leggyakrabban alkalmazott teljesítménymérési mutatók. A referencia indexen belüli egyes indexek aránya a jogszabályi előírások (eszközlimitek stb.), valamint az egyes tartalékok, portfóliók várható hozam és kockázat szintjeinek hatékony kombinációja szerint került meghatározásra. Az Pénztár tartalékainak, portfólióinak referencia indexei Fedezeti tartalék 11

12 1. ÓvatosPortfólió 100% ZMAX 2. Klasszikus Portfólió 60 % CMAX + 40 % RMAX 3. Csendélet 100% MAX 4. Kiegyensúlyozott Portfólió 35% RMAX + 52% MAX + 3 % BUX + 4 % CETOP 20 (korr.) + 2 % MSCI W. (korr.) +4 % MSCI EM. (korr.) 5. Egyensúly 80%MAX+2%BUX+4%NTX+10%MSCI World(Ft)+4%MSCI EMERGING MARKETS FREE(Ft) 6. Növekedési Portfólió 57% MAX + 5 % BUX + 10% CETOP 20 (korr.) + 12 % MSCI W % MSCI EM. (korr.) + 3% DBLCI (korr.) 7. Lendület 60%MAX+4%BUX+8%NTX+20MSCI World(Ft)+8%MSCI EMERGING MARKETS FREE(Ft) 8. Járadékos portfólió RMAX Működési, Likviditási, Függő tartalékok: Működési tartalék: 100 % RMAX Likviditási tartalék: 100 % RMAX Függő tartalék: 100 % RMAX A referencia index hozamának megállapítása minden hónap végén történik meg, a tárgyhó végén publikus (Bloomberg, Reuters, MTI, MNB) információk alapján. 12

13 A forinttól eltérő devizában denominált benchmark indexek (NTX, MXWO, MXEF) a mindenkori hivatalos MNB középárfolyamokon kerülnek forintra átszámításra VI. A Befektetési Politikára, a vagyonkezelésre, letétkezelésre vonatkozó eljárási rend Az Igazgatótanács évente felülvizsgálja a Pénztár Befektetési Politikáját és dönt a fenntartása vagy módosítása kérdésében. A Befektetési Politikára vonatkozó előterjesztések megtétele a Befektetési kontroller feladata. A Befektetési kontroller a Befektetési Politikára vonatkozó javaslatát a pénztár vagyonkezelőkkel történő egyeztetés után terjeszti elő. A tárgyévre vonatkozó Befektetési Politikát a tárgyévet megelőző év november 30-áig kell az Igazgatótanács elé terjeszteni. A Befektetési Politika tárgyéven belüli módosítására irányuló előterjesztést a soron következő igazgatótanácsi ülésre kell előterjeszteni. A vagyonkezelési, letétkezelési tevékenység a III. fejezetben leírt vagyonkezelői és letétkezelői feladatoknak és határidőknek a betartása mellett kell, hogy történjen. A feladatok és határidők betartását a Pénztár Befektetési kontrollere felügyeli. Jogszabályba, szerződésbe, Befektetési Politikába ütköző vagyonkezelői, letétkezelői magatartás esetén, azonnal tájékoztatást ad az ügyvezetésnek, illetve Igazgatótanácsnak. A Pénztár a Vagyonkezelőkkel, Letétkezelővel kötött egyedi szerződéseibe a jogszabálynak, befektetési politikának megfelelően eljárási rendeket foglalhat. VII. A referencia indexektől való eltérés mértéke, a befektetési tevékenységgel kapcsolatban bekövetkező rendkívüli események esetén követendő eljárás Bármilyen befektetésekkel kapcsolatos rendkívüli esemény esetén a Vagyonkezelő(k)nek, illetve a Letétkezelőnek azonnali beszámolási kötelezettsége van a Pénztárral szemben. A Vagyonkezelő(k) kötelezően feltárja a rendkívüli körülmények bekövetkezésének okait, illetve javaslatot tesz azok kezelésére. 13

14 A Pénztár Befektetési kontrollere a Vagyonkezelők havi jelentései alapján folyamatosan nyomon követi a vagyonkezelői bruttó hozamok, illetve havi referencia index hozamok közötti eltérések mértékét. Amennyiben a vagyonkezelő bruttó hozamrátája egy naptári évben 3 százalékponttal, vagy annál nagyobb mértékben elmarad a pénztári referencia index hozamrátájától, Amennyiben a vagyonkezelő két egymást követő évben elért bruttó hozamrátáinak mértani átlaga 1,5 százalékponttal, vagy annál nagyobb mértékben elmarad ugyanazon két év pénztári referencia index hozamrátáinak mértani átlagától, Amennyiben a vagyonkezelő három egymást követő évben elért bruttó hozamrátáinak mértani átlaga alacsonyabb, mint ugyanazon három év pénztári referencia index hozamrátáinak mértani átlaga, akkor a Pénztár rendkívüli beszámoltatás keretében kér indoklást az elmaradás részletes indokairól. Az üzleti év viszonylatában az említett módon elvégzett teljesítménymérés keretében az esetlegesen fennálló kritikus szintnél nagyobb mértékű vagyonkezelői hozam elmaradás esetén a Pénztár élhet felmondási jogával (vagyonkezelői szerződés). VIII. A Befektetési Politikát megvalósító személyekre vonatkozó vagyonkezelési irányelvek. A Nyugdíjpénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár október 1-től lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk, kockázatvállalási hajlandóságuk és hozamelvárásuk arányában hét különböző kockázati profillal és várható hozammal rendelkező portfólió közül egyikbe elhelyezzék. 14

15 A Pénztár több vagyonkezelő szervezet megbízásával kívánja vagyonkezelői kockázatát megosztani amellett, hogy az így kialakítandó rendszer nyújtotta előnyöket ki tudja használni tagsága számára. A Pénztár stratégiai célja, hogy az egyéni számlákon jóváírt hozam hosszú távon átlagosan legalább az éves infláció feletti 3 % reálhozamot érjen el. A Pénztár pénzforgalmának biztosítása érdekében közelíteni kell egymáshoz a befektetett eszközök lejárati, valamint a mögöttük álló források várható kifizetéseinek értéknapjait. A Pénztár célja az észszerű kockázatvállalás, valamint a hozam tekintetében a pénztári piacon stabil, az átlagosnál jobb hozamszint teljesítése. A Pénztár befektetéseinél, valamint a befektetési elvek meghatározásánál köteles betartani a mindenkor hatályos jogszabályok és belső szabályzatok rendelkezéseit. Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások Óvatos Portfólióra vonatkozó elvárás, előírás: Az Óvatos Portfólió esetében olyan kifejezetten rövid távú pénzpiaci portfóliót kell kialakítani, amely gyakorlatilag nem tartalmaz veszteségkockázatot és biztos likviditást nyújt. Az Óvatos Portfólió vagyona kizárólag bankbetétekbe, bankszámlapénzbe, illletve olyan hazai hitelviszonyt megtestesítő magyar állampapírokba fektethető, amelyek hátralévő futamideje nem haladhatja meg a 3 hónapot. Klasszikus és a Csendélet portfóliókra vonatkozó elvárás, előírás: A Klasszikus és a Csendélet portfóliók esetében olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci portfóliót kell kialakítani, amely alacsony veszteségkockázatot és megfelelő likviditást biztosít. A Klasszikus és a Csendélet portfólióknál kerülni kell az olyan befektetési instrumentumokat, amelyek esetében a termék jellege, futamideje, kockázati szintje, előzménye, piacának sajátosságai folytán a rövid távon belüli, veszteség nélküli likvidálás bizonytalan. Ezen portfóliók esetében fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a kötelezettségállomány és a befektetések devizakitettsége összhangban legyen. 15

16 A Klasszikus portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 5 százalékát nem haladhatja meg. A csendélet portfólió nem tartalmazhat részvényt. Kiegyensúlyozott és az Portfóliókra vonatkozó elvárás, előírás: A Kiegyensúlyozott és az Egyensúly portfóliók esetében olyan középtávú, vegyes befektetési portfóliót kell kialakítani, amely mérsékelt kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot biztosít. A Kiegyensúlyozott és az Egyensúly portfólióknál elsősorban az olyan befektetési instrumentumokat kell alkalmazni, amelyek hozamelőnye várhatóan a befektetést követő 10 éven belül jelentkezik. A Kiegyensúlyozott és az Egyensúly portfóliókban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 25 százalékát nem haladhatja meg, Növekedési és a Lendület portfóliókra vonatkozó elvárás: A Növekedési és a Lendület portfóliók esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfóliót kell kialakítani, amely magasabb hozam-kockázati profilú eszközök bevonásával, a Pénztár által vállalható kockázat mellett, a lehető legmagasabb hozamot biztosítja. A befektetési portfólió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozammaximalizálásra kell törekedni. A Növekedési portfólióban a részvények, részvénybefektetésen alapuló befektetési instrumentumok aránya a befektetett eszközök 55 százalékát, a Lendület portfólióban 50%-át nem haladhatja meg. A Pénztár az alábbi táblázatokban szereplő eszközcsoportokra - portfóliónként határoz meg külön befektetési korlátokat, az önkéntes nyugdíjpénztári befektetésekre vonatkozó jogszabályi előírásokon felül. Az egyes limitek meghatározásánál a felvállalható kockázatok mértéke és a portfóliókkal szemben támasztott hozamelvárások kerültek figyelembevételre. A stratégiai eszközösszetétel 16

17 Csendélet - alacsony kockázatú portfólió a) Eszközosztályok Készpénz Benchmark RMAX Bloomberg Code MAX b) Kötvények Index MAX Index RMAX MAX IDX <Index> Megcélzott Maximum Mozgási arány 0% eltérés +5% sáv 100% 100% -5% a) Készpénz alatt a portfólió különböző folyószámláin vezetett állomány értendő. b) A Kötvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. A Csendélet portfólióra vonatkozó különös szabályok értelmében - az állampapírok+lekötött betétek portfólió értékéhez viszonyított aránya 100%, amiből legalább 45% hazai állampapír - a magyar forintban denominált eszközök aránya legalább 80%, - az államkötvények minimális aránya 65%. - a lekötött bankbetétek maximális aránya 20%, maximális lejárata 3 hónap.a vállalati kötvények portfólió értékéhez viszonyított aránya legfeljebb 15% lehet - a minősítéssel rendelkező állam által kibocsátott vagy vállalati kötvények legalább BB- besorolásúak kell, hogy legyenek - a portfólió durációja a MAX indexhez képest plusz/mínusz másfél év lehet A portfólióban származtatott ügyleteket csak fedezeti vagy arbitrázs célból köthető, a spekulációs célú kötés nem megengedett. A portfólió nem tartalmazhat részvényt. 17

18 Egyensúly - közepes kockázatú portfólió: Eszközosztályok Benchmark Bloomberg Code Megcélzot Maximu Mozgási a) Készpénz RMAX Index MAX RMAX t 0% arány m +5% eltérés sáv 75-85% b) Kötvények MAX Index <Index> MAX IDX 80% ±5% c) Regionális NTX Index <Index> NTX <Index> 4% ± 3% d) részvények Magyar részvények BUX Index BUX <Index> 2% -2%/ e) Globális fejlődő MSCI Emerging MXEF <Index> 4% +3% ± 3% 15-25% f) piaci Globális részvények fejlett Markets MSCI World Free Index Index MXWO <Index> 10% ± 5% g) piaci Szelektív részvények értékpapírok NTX index NTX <Index> 0% +3% a) Készpénz alatt a portfólió különböző folyószámláin vezetett állomány értendő. b) A Kötvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. Az Egyensúly portfólióra vonatkozó különös szabályok értelmében - az állampapírok+ lekötött betétek portfólió értékéhez viszonyított aránya 75-85% között mozoghat, amiből legalább 33,8% hazai állampapír - a magyar forintban denominált eszközök aránya legalább 68%, - az államkötvények minimális aránya 55,30%. - a lekötött bankbetétek maximális aránya 17%, maximális lejárata 3 hónap. - a vállalati kötvények portfólió értékéhez viszonyított aránya legfeljebb 12,8% lehet - a minősítéssel rendelkező állam által kibocsátott vagy vállalati kötvények legalább BB- besorolásúak kell, hogy legyenek - a portfólió durációja a MAX indexhez képest plusz/mínusz másfél év lehet c) A Regionális részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. 18

19 d) A Magyar részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. e) A Globális fejlődő piaci részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. f) A Globális fejlett piaci részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. g) A Szelektív értékpapír eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. Az egyéb közvetett befektetések vagy közvetlen szelektív értékpapírbefektetés súlya nem haladhatja meg a portfólió 3%-át, és a részvény portfóliók részeként kell tekinteni. A portfólióban származtatott ügyleteket csak fedezeti vagy arbitrázs célból köthető, a spekulációs célú kötés nem megengedett. A portfólióban a részvények részaránya 15-25% között változhat. A forinttól eltérő devizában denominált benchmark indexek (NTX, MXWO, MXEF) a mindenkori hivatalos MNB középárfolyamokon kerülnek forintra átszámításra. 19

20 Lendület magas kockázatú portfólió: a ) b ) c ) d ) e ) f ) g ) Eszközosztályo k Készpénz Benchmark RMAX Index Bloomberg Code MAX RMAX Kötvények MAX Index <Index> MAX IDX Regionális NTX Index <Index> NTX részvények Magyar BUX Index <Index> BUX részvények Globális fejlődő MSCI Emerging <Index> MXEF piaci Globális részvények fejlett Markets MSCI World Free Index Index <Index> MXWO piaci Szelektív részvények NTX index <Index> NTX értékpapírok <Index> Megcélzott arány 0% Maximu m +5% eltérés Mozgási sáv 50-70% 60% ±10% 8% ±5% 4% -4%/ 8% +5% ±5% 30-50% 20% ±10% 0% +5% a) Készpénz alatt a portfólió különböző folyószámláin vezetett állomány értendő. b) A Kötvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. A Lendület portfólióra vonatkozó különös szabályok értelmében - az állampapírok+lekötött betétek portfólió értékéhez viszonyított aránya 50-70% között mozoghat, amiből legalább 22,5% hazai állampapír - a magyar forintban denominált eszközök aránya legalább 56%, -. az államkötvények minimális aránya 45,5%. - a lekötött bankbetétek maximális aránya 14%, maximális lejárata 3 hónap. - a vállalati kötvények portfólió értékéhez viszonyított aránya legfeljebb 10,5% lehet - a minősítéssel rendelkező állam által kibocsátott vagy vállalati kötvények legalább BB- besorolásúak kell, hogy legyenek - a portfólió durációja a MAX indexhez képest plusz/mínusz másfél év lehet c) A Regionális részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. d) A Magyar részvény eszközosztály részletszabályait jelen szabályzat pontja tartalmazza. 20

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk, kockázatvállalási hajlandóságuk

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a július 1-jétől hatályos Befektetési irányelvekről

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a július 1-jétől hatályos Befektetési irányelvekről KÖZLEMÉNY a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a 2015. július 1-jétől hatályos Befektetési irányelvekről A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a jogszabályi

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA. Hatályos: május 21-től

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA. Hatályos: május 21-től BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA Hatályos: 2016. május 21-től A pénztári vagyon befektetésének célja A pénztári vagyon befektetésének célja a Pénztár tagjai által illetve javára teljesített befizetések,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről

KÖZLEMÉNY. a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről KÖZLEMÉNY a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár választható portfoliós rendszeréről, a 2016. május 21-től hatályos Vagyonkezelési irányelvekről A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a jogszabályi

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működés megkezdésének időpontja: 1995. november 22. A pénztár tisztségviselőinek

Részletesebben

Befektetési politika

Befektetési politika Befektetési politika A szabályzatot kibocsátotta: a Pénztár Igazgatótanácsa Hatálybalépés időpontja: 2016. 06. 01. Előző hatályos szabályzat: 2015.08.05.-2016.05.31. 1 BEVEZETÉS 3 1. A PÉNZTÁRI VAGYON

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT

ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT Módosítás időpontja: 2014.06.02. Hatályba lép a Magyar Nemzeti Bank engedélyező határozatának kézhezvételét követő munkanapon,

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES ÁGAZAT BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA (érvényes 2014. december 1-jétől)

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES ÁGAZAT BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA (érvényes 2014. december 1-jétől) PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÖNKÉNTES ÁGAZAT BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA (érvényes 2014. december 1-jétől) Tájékoztató a 2014. december 1-jétől érvényes befektetési politikáról (eszközösszetétel) A befektetési

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

Választható portfoliós szabályzat

Választható portfoliós szabályzat Választható portfoliós szabályzat A szabályzatot kibocsátotta: Hatálybalépés időpontja: a Pénztár Közgyűlése a 2014. 09. 26-án hozott 6./2014. számú határozatával a Magyar Nemzeti Bank engedélyező határozatának

Részletesebben

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége

Részletesebben

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől)

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől) Tájékoztató a Befektetési Politikáról ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. március 27-étől) A Befektetési Politikát a Pénztár Igazgatótanácsa

Részletesebben

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.

Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0. A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ezúton hozza nyilvánosságra a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat a 2013. évre vonatkozóan: A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár (korábban

Részletesebben

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP 20 100% 100% 20% CMAX A 2015. évi Befektetési PolitIka összefoglalása A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Pioneer Fedezeti i Concorde I. sz. melléklet EszközcsopOrtak

Részletesebben

Tovabbi befektetesi befektetés I max. 30% (ingatlanalappal szabályok max 40Y Ertékpapír- együtt). kölcsönzés: max. max. 30%

Tovabbi befektetesi befektetés I max. 30% (ingatlanalappal szabályok max 40Y Ertékpapír- együtt). kölcsönzés: max. max. 30% befektetés: Saját bef. alapok Postás Kiegészítő Nyugdijoénztár A 2014. évi Befektetési Politika A vagyonkezelők által 2014. évben a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai ERSTE

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2015.január 1. 2015 december 31. Taglétszám

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár B E F E K T E T É S I P O L I T I K A Jóváhagyta a Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14.-ei ülésén Hatályba lépés időpontja: 2016. április 28. Tartalomjegyzék 1. A Pénztár befektetési politikájának

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Hatályos: 2009.december 1-jétől 1/41 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2.1. Jogszabályi háttér... 4 2.2. A szabályzat tárgya...

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2015. május 19-én megtartott küldöttközgyűlése a 9/2015. (V.19.) küldöttközgyűlési határozattal valamint a 2015. augusztus 11-én

Részletesebben

1. sz. melléklet. Postás Kiegészitő Nyugdiioénzlár

1. sz. melléklet. Postás Kiegészitő Nyugdiioénzlár Postás Kiegészitő Nyugdiioénzlár 1. sz. melléklet A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Pioneer Fedezeti Concorde Saját Eszközcsoportok Fedezeti

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása, ezáltal új

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 1.2 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját

Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél. A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját SAJTÓKÖZLEMÉNY Választható portfóliók Januártól indul az Évgyűrűknél A nyugdíj-megtakarítás befektetési pályája követi a tag életpályáját Budapest 2007. október 31. Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár a kötelező

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Elfogadta a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja végelszámolója. Hatályos: 2014.04 01.-től. 1. Bevezetés... 1

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes december 22-étől)

BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes december 22-étől) Tájékoztató a Befektetési Politikáról BEFEKTETÉSI POLITIKA KIVONATA ÉS BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ (érvényes 2015. december 22-étől) A Befektetési Politikát a Pénztár Igazgatótanácsa alakítja ki. Az Igazgatótanács

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓJA

A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓJA A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. ESZKÖZALAP TÁJÉKOZTATÓJA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések, szerződés létrejötte.............................................................................. 1 2. Választható

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133.

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Befektetési Politika tartalmi kivonat 2015. január 1. napjától A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Befektetési Politikáját

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Dátum: Budapest, 2011. május 20. 1 Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Befektetési Politika Szabályzat 2016. Table of Contents CIB ÖNKÉNTES ÉS KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 2 BEFEKTETÉSI POLITIKA... 2 Bevezető... 2 I. Általános célok és

Részletesebben

Optimax Céldátum Vegyes eszközalap Befektetési politika Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz

Optimax Céldátum Vegyes eszközalap Befektetési politika Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz 2/a sz. melléklet Eszközalapok összetétele és befektetési politika Optimax Céldátum Vegyes eszközalap politika eszközalapokhoz kapcsolódó élet- és nyugdíjbiztosításhoz Az Optimax Céldátum Vegyes eszközalap

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1.

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartali kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. február 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes portfoliók

Részletesebben

Befektetési Politika év Allianz Hungária Nyugdíjpénztár érvényes július 1-től

Befektetési Politika év Allianz Hungária Nyugdíjpénztár érvényes július 1-től Befektetési Politika 2009. év Allianz Hungária Nyugdíjpénztár érvényes 2009. július 1-től 1. Befektetési politika célja, alapelvei, a befektetési politikában érvényre juttatandó pénztártagi és pénztári

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat A Hozamfelosztási és Hozamelszámolási

Részletesebben

Befektetési Politika év

Befektetési Politika év Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Befektetési Politika 2009. év érvényes 2009. február 1-től 1. Befektetési politika célja, alapelvei, a befektetési politikában érvényre juttatandó pénztártagi és pénztári

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA. 1. Az ELMŰ Nyugdíjpénztár ( továbbiakban : Pénztár ) befektetéseinek célja, alapelvei

BEFEKTETÉSI POLITIKA. 1. Az ELMŰ Nyugdíjpénztár ( továbbiakban : Pénztár ) befektetéseinek célja, alapelvei BEFEKTETÉSI POLITIKA 1. Az ELMŰ Nyugdíjpénztár ( továbbiakban : Pénztár ) befektetéseinek célja, alapelvei 1.1 Általános rendelkezések A Pénztár befektetési politikája a vonatkozó jogszabályi rendelkezések,

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár Hatályos: 2014. december 19.. Elfogadva: 2014. december 19.. Tartalom 1. Irányadó jogszabályok... 4 2. Befektetési politika... 4 2.1 A befektetések célja,

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások Ny.sz.:09V05 A választható eszközalapok listája, összetétele és befektetési elvei (Eszközalap leírás) a Smart Child, a Smart Senior, a Smart Life, a

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár - Önkéntes pénztári ág Befektetési Politika

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár - Önkéntes pénztári ág Befektetési Politika Allianz Hungária Nyugdíjpénztár - Önkéntes pénztári ág Befektetési Politika Hatályos: a PSZÁF elfogadástól, de nem korábban, mint 2012. év január 1. napjától I. Befektetési politika célja, alapelvei, a

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben a Pénztár 2014. október 21-én tartott Küldöttközgyűlése által hozott 15/2014.(10.21.) sz. határozatával jóváhagyott módosításokkal 1/45

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA Szövetség Nyugdíjpénztár BEFEKTETÉSI POLITIKA 2012. május 01. napjától I. Befektetési politika célja, alapelvei, a befektetési politikában érvényre juttatandó pénztártagi és pénztári érdekek, kapcsolódása

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Befektetési Politika Szabályzat 2016. Table of Contents CIB ÖNKÉNTES ÉS KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 2 BEFEKTETÉSI POLITIKA... 2 Bevezető... 2 I. Általános célok és

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év 1.) A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat év Megnevezés január 1. december 31. Taglétszám (fő) 36 271 114 993 2.) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

2015. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA

2015. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2015. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA ]. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA Érvényes: Jóváha~yva: 2015. április 1-jétől az Igazgatótanács PNY-3!201 5/1/1. számú határozatával 2 I. A pénztári vagyon

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár

A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Befektetési Politikája 2016. A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Befektetési Politikája, az Önkéntes

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Jóváhagyta a 2007. október 31-i Közgyűlés Hatályos: 2008. január 1-jétől Módosította: 43./2007.12.13. számú IT határozat, hatályos

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ

ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ ÉLETÍV PROGRAM KONDÍCIÓS LISTÁJA A FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSŰ PARTNER ÉLETÍV PROGRAMHOZ Tartalomjegyzék Általános rendelkezések, szerződés létrejötte.................................................................................

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA BEFEKTETÉSI POLITIKA A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár részére Hatályos: 2016. 06.02-től Tartalom... 1 I. II. III. IV. V. VI. Bevezető... 2 A Befektetési Politikával kapcsolatos hatáskörök és eljárás...

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár BEFEKTETÉSI POLITIKA 2014. év 04. hó 1. napjától I. Befektetési politika célja, alapelvei, a befektetési politikában érvényre juttatandó pénztártagi és pénztári

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde 2016 zás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

1. számú melléklet: A választható eszközalapok befektetési politikái. Érvényes: november 8-tól

1. számú melléklet: A választható eszközalapok befektetési politikái. Érvényes: november 8-tól 1. számú melléklet: A választható eszközalapok befektetési politikái Érvényes: 2016. november 8-tól TARTALOMJEGYZÉK Forintos eszközalapok befektetési politikája A Balaton Likviditási forint eszközalap

Részletesebben

2014. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

2014. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2014. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA Érvényes: Jóváhagyva: 2014. szeptember 15 -től az Igazgatótanács PNY-?!2014!311. számú határozatával 2 I. A pénztári vagyon

Részletesebben

5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 5. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 5.1 számú melléklet K&H PÉNZPIACI ESZKÖZALAP B SOROZAT Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező Megcélzott

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

2013. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

2013. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. ÉVI BEFEKTETÉSI POLITIKA 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA Érvényes: Jóváhagyva: 2013. április 2-től az Igazgatótanács PNY-4/2013/3/1. számú határozatával 2 I. A pénztári vagyon

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Választható eszközalapok bemutatása

Választható eszközalapok bemutatása 6. számú melléklet Az Általános Szerződési Feltételekhez Választható eszközalapok bemutatása az Életprogramok - Euró szerződésekhez Érvényes: 2015. december 15-től visszavonásig A rész Eszközalapok 1 Általános

Részletesebben

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10 CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben