ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013."

Átírás

1 ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

2 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Hagyományaink Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskola feladatai Az egészségfejlesztés színterei az iskolában Környezeti nevelési kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei Képzési specialitásaink A speciális osztályokba való belépés feltételrendszere Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv feletti óraszámok A választott kerettanterv megnevezése Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei Magasabb évfolyamba lépés feltételei Mindennapos testnevelés Projektoktatás A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai Az értékelés eszközrendszere: érdemjegyek, osztályzatok, szöveges értékelés Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei... 52

3 2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A magatartás értékelésének elvei A szorgalomjegyek megállapításának elvei VÉLEMÉNYEZÉSI, EGYETÉRTÉSI, JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉK: Helyzetelemzés, helyzetkép Iskolánk működése környezeti nevelés szempontjából Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere Célrendszerünk a környezeti nevelésben Konkrét céljaink Résztvevők és erőforrások Taneszközök Kommunikáció Minőségellenőrzés Jeles napok jegyzéke Mi az egészség? Miért az iskola az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere? Rendvédelmi szervek Rendőrség, Polgári védelem, Tűzoltók Kábítószerügyi Egyeztető Fórum-ok (KEF) szerepe Az egészségesebb életmód kialakítására irányuló módszerek Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás Érzelmi intelligenciát, társas kompetenciákat, alkalmazkodást fokozó beavatkozások 88 - Kortárshatások az egészségfejlesztésben Közösségi alapú komplex egészségfejlesztő programok Az iskola szerepe és lehetősége Melléklet: Környezeti nevelési program Egészségfejlesztési program

4 Tiszteljük az EMBERT, Szeretjük az ÉLETET, Akarjuk a TUDÁST Igényeljük a SZABADSÁGOT. 1. Az iskola nevelési programja 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai A Zrínyi olyan iskola, ahol a gyerek az első, ahol jól érzi magát, figyelembe veszik változó személyiségét. Hagyományosan olyan pedagógiai munkát folytatunk, melyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlesztése az elsődleges feladat. Az iskola általános funkcióinak prioritási rendjében tehát kiemelt szerepe van a személyiségfejlesztésnek olyan módon, hogy azt egyensúlyba helyezzük a közvetíteni kívánt ismeretekkel. Valljuk, hogy a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességek fejlesztésére kell irányulnia az iskolai élet minden mozzanatának. Célunk, hogy értékálló, a kor igényeinek megfelelő tudást közvetítsünk, egyensúlyra törekedve a műveltség értékhordozó hagyományai, valamint az új fejlesztési célok és tartalmak között. Kiemelt feladataink: a tudásforrások célszerű kiválasztása, hatékony tanulási környezet kialakítása biztosítani az alapkészségek elsajátítását, az alapvető gondolkodási műveletek, a problémamegoldó gondolkodás folyamatos fejlesztését, fokozottan figyelve a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókra a tanulók előzetes tudásának, iskolán kívül megszerzett ismereteinek és készségeinek, valamint az iskolában elsajátított tudásának integrálása az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése Valljuk, hogy a gyermeki személyiség kibontakoztatásának feltétele egy olyan közeg, amely épít a gyermek önállóságára, a tanár-gyermek partnerkapcsolatra és a csoport segítő erejére. 1

5 Célunk: képessé tenni a tanulókat a kulturált, közvetlen, szeretetteljes emberi kapcsolatok kiépítésére, hogy harmóniában élhessenek önmagukkal, társadalmi és természeti környezetükkel. Törekedjünk arra, hogy a társadalmi gyakorlat megjelenjen az iskolai hétköznapokban. Kiemelt feladataink: a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése a tanulási folyamat során a bizalom, a nyugodt, elfogadó légkör megteremtése a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználásával, az egyének közötti különbségek megértésének elősegítése, a közösségben kialakuló konfliktusok kezelése az iskolai élet tanítsa meg a tanulóknak a tolerancia, a kölcsönös tisztelet fontosságát, a demokratikus elvek tiszteletét, valamint a kommunikációs kultúrát Valljuk, hogy az egészség az ember "egész"-ségét, teljes emberségét, testi, lelki, szociális jólétét jelenti. Célunk: életkori sajátosságaiknak megfelelően biztosítani tanulóinknak az egészséges életmód alapfeltételeihez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket és alkalmakat. Kiemelt feladatunk: a tanulók testi-lelki-szellemi egészségének megőrzése, fejlesztés biztosítsuk tanulóink számára, hogy egészséges, kulturált, esztétikus és praktikus tárgyi környezetben tanulhassanak Valljuk, hogy egészséges magyarságtudattal, az európai értékrend vállalásával kapcsolódhatunk az emberiség kultúrájához. "A mi európai feladatunk: embernek lenni magyarul." (Makkai Sándor) Célunk: a nemzeti műveltség átadásával, megőrzésével, az egyetemes kultúra közvetítésével, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésével, segítsük a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megélését. Az iskola tanulói legyenek büszkék iskolánk hagyományaira, erősödjön meg bennük szűkebb és tágabb hazájuk iránt táplált azonosságtudatuk. Kiemelt feladataink: 2

6 Törekedjünk arra, hogy tanulóink reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyenek szert megtalálják helyüket a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka világában váljanak képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre ismerjék meg és értsék meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat tartsák értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését éljék át a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzését Valljuk, hogy egyéni és elfogadott pedagógiai értékek és etikai normák szerint élő nevelőtestület képes arra, hogy az iskolai élet minden területén mintát, példát mutasson tanítványainak, érvényesítse az erkölcsi nevelés szükségességét és igényét. Célunk, a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Kiemelt feladataink megértésre, szolidaritásra, empátiára nevelés a szegények, az elesettek, az öregek megsegítésére nevelés szilárd belső fegyelmezettségre nevelés a szeretet örömére, vidámságra nevelés 1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanulói személyiség fejlesztése, az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíti a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődését, a demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását. Tudatában vagyunk annak, hogy a gyermek személyiségét számtalan tényező alakítja, befolyásolja. Elsődlegesnek a család törekvéseit és hatását tekintjük. Az iskola pedagógiailag átgondolt, tudatos személyiségfejlesztő tevékenysége ezért arra is hívatott, hogy: 3

7 erősítse a család pozitív irányú törekvéseit gyengítse a környezetünkben, a társadalomban folyamatosan vagy alkalmanként megjelenő, a nemes emberi értékeket megkérdőjelező, vagy ellene ható tényezők erejét. A személyiség harmonikus fejlődéséhez, a jó teljesítményhez minden gyermeknek szüksége van arra, hogy érezze, tanárai jóindulatúak, megértőek, együttérzők, segítőkészek. Ez csakis akkor érhető el, ha az iskolai munka középpontjában a gyerek áll, s minden, ami ott történik, az a gyerekek személyiségének, képességeinek hatékony fejlesztéséért történik. Nevelő-oktató munkánk fő célja tehát, az ismeretátadáson, készségfejlesztésen túl a gyermeki személyiség fejlesztése, ezért törekszünk arra, hogy tantestületünk minden nevelője egyénisége legpozitívabb jegyeit bontakoztassa ki, pedagógiai szemléletében pedig nagy hangsúlyt kapjon a gyermekközpontúság. Célunk, hogy iskolánkban kudarctűrő, sikerre vágyó, s ennek érdekében tenni akaró, életvidám, közösségben is gondolkodó diák és tanár eszménye érvényesüljön A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk minden pedagógusának feladata a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználása, az együttműködés készségeinek fejlesztése. Célunk, hogy iskolánk közösségi élete, tanárainak példamutatása támogassa tanulóink életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a jóakarat, bizalom, segítőkészség, udvariasság, a különbözőség tisztelete, szolidaritás, a tisztelet és a tisztesség, a türelem, az elfogadás. Célunk olyan osztályközösség formálása, amely képes a közös értékrend elfogadására A megvalósítás színterei és a közösségépítés feladatai: tanórákon - a tanulás támogatása (kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, tanulmányi és munkaerkölcs erősítésével) - a nevelőtestület legyen egységes pedagógiai gyakorlatában, támasszon egységes követelményeket és elvárásokat nevelő-oktató munkájában 4

8 - különböző változatos munkaformákkal (pl.: differenciált csoportmunka, egyéni munka, csoportmunka, kooperatív csoportmunka, kísérlet, verseny) az együvétartozás, az egymásért való felelősségérzés erősítése. tanórán kívül szervezett iskolai foglalkozásokon - ismerjék meg a tanulók a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolatokhoz elengedhetetlenek - a sokoldalú és változatos foglalkozások járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez - kirándulások, túrák mélyítsék el a természet iránti tiszteletet és a környezet iránti felelősség érzését. Diák-önkormányzati munkában - olyan közös érdekeken alapuló közös, konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak - a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése 1.4. Hagyományaink 1886-ban alapított iskolánk hagyományait őrizzük és ápoljuk. Hagyományrendszerünk a nevelési folyamat egyik leghatékonyabb eleme a diákság mindennapi életének része, melynek révén intézményünk tényleges diákjaivá válnak, így alakul ki kötődésük az iskolához, szűkebb környezetükhöz, hazájukhoz. Színpadi műsorral emlékezünk nemzeti ünnepeinken: az október 23-i és március 15-i forradalomra és szabadságharcra. Emlékoszlopot koszorúzunk a Nemzeti Összetartozás Napján: június 4. Rádiós műsorral emlékezünk az aradi vértanúkra (október 6). a kommunista és egyéb diktatúrák áldozataira (február 25.), a holokauszt áldozataira (április 16.). Rendszeresen megszervezésre kerülő tanulmányi versenyek, bajnokságok, szakmai rendezvények a következők: Az országos Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójának megszervezése, lebonyolítása, melyhez biztosítjuk a szükséges személyi és tárgyi feltételeket Alapműveleti Matematikaverseny megyei fordulójának megszervezése Bendegúz Anyanyelvi Verseny megyei fordulójának megszervezése 6. osztályos Informatikai Tanulmányi Verseny lebonyolítása Városi ÖKO verseny megrendezése 5

9 Zrínyi Vasi Tandem Kupa kosárlabda-torna A tanév néhány, minden évben ismétlődő eseménye: tanévnyitó és évzáró ünnepély a Rogers osztályok a tanévet nyitó és záró tábora koszorúzás Tóth Imre emléktáblájánál családtagjai jelenlétében Arany Ősz kirakodóvásárral, vidám forgataggal, szőlőpréseléssel, muzsikával kézműves foglalkozások az évszakokhoz kapcsolódóan fakultatív alsós kirándulás évente kétszer Idegen nyelvi hét, Halloween partival Egészséghét Karácsonyi meglepetés nagyoktól kicsiknek Adventi bazár Karácsonyi köszöntők szülőknek, gyerekeknek Tanári karácsony, nyugdíjas kollégák meghívása Sítábor 5. évfolyamos sportiskolás tanulóink számára Farsangi délután Zrínyi bál az SZM szervezésében Névadónkra emlékezünk február 18-án Tanári és szülői véradás szervezünk a szülői értekezletekhez kapcsolódóan ÖKO hét Városi ÖKO verseny a 3-4. osztályosok számára Anyák napi ajándék készítése /alsó tagozat/ Erdei iskola a 2013/2014-es tanévtől 4. és 6. évfolyamos b-c osztályos tanulóinknak Zrínyis nap: osztályok és művészeti csoportjaink bemutatkozása Tanulmányi kirándulások Természetbúvár túrák Állófogadás: legeredményesebb diákjaink köszöntése 1.5. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 6

10 Az egészségfejlesztés iskola feladatai Az egészségfejlesztés magában foglalja a korszerű egészségnevelést az elsődleges prevenciót a mentálhigiénét az egészségfejlesztő szervezetfejlesztést az önsegítés feladatait, módszereit A környezet-és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet-környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket, és programjainkkal a szülők és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk. Célunk, hogy életkori sajátosságaiknak megfelelően biztosítsuk az egészséges életmód és környezet megismeréséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, ezzel hozzásegítsük tanulóinkat az egészséges életvitel kialakításához, a helyes értékrend felépítéséhez Jövőképünk: tanítványaink környezettudatos és egészségtudatos állampolgárrá váljanak, ezért diákjainkban ki kell alakítani a következőket: egészségügyi tudatosság kiépítése: figyelemfelkeltés, az egészséggel kapcsolatos kérdések tudatosítása ismeretek pontosítása: információ átadás egyéni képességek fejlesztése: az öntudatosság, az önbecsülés és a döntési képesség javítása a beállítódás és magatartás megváltoztatása: az egyének életstílusának megváltoztatása társadalmi/környezeti változtatások: fizikális vagy szociális környezet megváltoztatása a testmozgás megszerettetése: a mindennapos testnevelés iránti igény kialakítása Az egészségfejlesztés színterei az iskolában Arra törekszünk, hogy a tanulóink kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. 7

11 Tanórákon: A kerettantervi tartalmak kiegészítése az egészségfejlesztésre vonatkozó helyi tananyaggal 6. évfolyamon Egészségtan tananyag épül be a természetismeret tantárgy, míg 8. évfolyamon a biológia tantárgy követelményei közé követelményei közé Felső tagozat osztályfőnöki óráiba beépítjük az életvezetési ismeretek és készségek egészségfejlesztő- és drogprevenciós programot Részt veszünk a rendőrség D.A.D.A. programjában 8. évfolyamon heti fél órában elsősegély-nyújtási és reanimációs ismereteket sajátíthatnak el tanulóink Alsó tagozaton a környezetismeret, valamint a technika, életvitel és gyakorlat tárgykörébe ágyazva jelenik meg az egészségtan. Ezek az ismeretek jól funkcionálnak a napközis - szabadidős tevékenység gyakorlatában is, hiszen itt lehetőség van az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására. Felső tagozaton a természetismeret, biológia-egészségtan, technika, életvitel és gyakorlat érinti az egészségismeretek- egészségmagatartás alakítását. Kiváló gyakorlóterepe az egészséges életvitel alakításának az osztályfőnöki órák tematikája, a személyes- és szociális kompetenciák fejlesztésén keresztül, az ön- és társismeret, kommunikáció, döntéshozás, konfliktuskezelés témaköreiben. Az egészségtudatos életvitel- és magatartás alakításához nagyban hozzájárulnak az erkölcstan, sporterkölcstan, sportágválasztó, tantárgyak és a mindennapos testnevelés. Nem hagyományos tanórai keretben: A tanulók szakköri keretben foglalkoznak az egészséges életmód, a csecsemőápolás és az elsősegélynyújtás témaköreivel, ahol elméleti és gyakorlati tudásukat is kibővíthetik, elmélyíthetik. Ehhez kapcsolódóan csapatversenyeken vesznek részt minden évben. Rendszeresen tanévenként kétszer véradást szervezünk, melybe a szülőkön kívül bevonjuk az iskola dolgozóit is. Plakátokkal hívjuk fel a környék lakóinak figyelmét a véradás lehetőségére. Alsó és felső tagozaton egyaránt működik a Tiszta rendes osztály programunk. November hónapban egészségnevelési hónap zajlik iskolánkban Pályázatokon való részvétel: Drog-prevenció, Egészségnevelés 8

12 Kiállításokat, iskolarádióban elhangzó műsorokat, vetélkedőket szervezünk a témához kapcsolódó jeles napokra. Tanulmányi kirándulásokat, erdei iskolai programokat szervezése Sportnap, egészségnap/hét/hónap szervezése. Szakmai tanácskozásokon, tréningeken, továbbképzéseken vesznek részt pedagógusaink. Egészségség témaköréhez kapcsolódó projektek lebonyolítása Kortárssegítők bevonása az egészségnevelésbe Ünnepségeken, rendezvényeken iskolai elsősegélynyújtó-csapat működése Alkalmanként kapcsolódunk az Önkormányzat, Vöröskereszt, ÁNTSZ, NYME-SEK, Esélyek Háza által szervezett programokhoz. Iskolánkban vöröskeresztes alapszervezet működik, tanulói és felnőtt részvétellel. Az egészségnevelési program segítségével a tanulók megtanulhatják, hogy miként: ismerjék meg az egészséges életmód legfontosabb szabályait legyenek tisztában az egészséges táplálkozás fontosságával tartsák szem előtt a testi higiénét, a rendszeres mozgás egészségét befolyásoló hatását legyenek képesek a problémákat, konfliktusokat megfelelően kezelni ismerjék meg a drog, az alkohol és a dohányzás egészségkárosító hatását tudják alkalmazni elsősegély-nyújtási és reanimációs ismereteiket. A programjainkat segítik, kiegészítik, a védőnő által készített éves iskola-egészségügyi programban foglaltak Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Kapcsolódva a Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének 477/2011. (X.24.) KGy. Sz. határozatához Szombathely a segítés városa program alapján iskolánk tanulói elsősegélynyújtási és reanimációs ismereteket sajátíthatnak el. Célunk: az elsősegélynyújtás és újraélesztés alapismereteinek és gyakorlati végrehajtásának, készségeinek elsajátíttatása, az ismeretek és a gyakorlat folyamatos frissítése, a segíteni akaró és tudó hozzáállás kialakítása. Feladatok: Felkészíteni a tanulókat a balesetek, sérülések elkerülésére 9

13 A tanulók ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát Ismerjék fel a vészhelyzeteket veszélyeztető tényezőket: ezek elkerülésére való nevelés Legyenek tisztában az egyes sérülések élettani hátterével, várható következményeivel Sajátítsák el a legalapvetőbb segélynyújtási módokat Készség szinten sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni A sérült és fogyatékos embertársaink elfogadására nevelés és a segítő mentalitás kialakítása 1.6. Környezeti nevelési kapcsolatos pedagógiai feladatok Az új Alkotmány fontos vállalása a Kárpát-medence természeti értékeinek megóvása, az erőforrások gondos felhasználása az utódaink iránti felelősség és a jövő nemzedékek életfeltételeinek biztosítása. Iskolánk óta tagja az országos ökoiskola hálózatnak. Fő profilunkként, kiemelten kezeljük a környezeti nevelést. Törekszünk arra, hogy iskolánk mindkét épülete tükrözze ökoiskolai mivoltunkat, melyek kellemesebbé, otthonosabbá tehetik iskolai életünket. Környezeti nevelési munkánk lehetőségeit és tartalmát, iskolánk helye, környezete, állapota, természetesen befolyásolja. A közvetlen zöldövezet hiánya, a belvárosi forgalom, a kis alapterületű, jelentős részben aszfaltozott udvarok, és az azokat körbeölelő falak negatívan befolyásolják a környezeti nevelő munkánk lehetőségeit. Közelünkben vannak azonban városi parkok, múzeumok, kulturális intézmények. Az itt tevékenykedő szakemberekkel történő együttműködés olyan lehetőség, amellyel a 6-14 éves korosztály személyiségformálását, környezettudatos magatartásának alakítását segítjük. Városunk távolabbi pontjain arborétum, erdészeti látogató központok, tavak, erdő, csillagvizsgáló, szintén fontos pillére környezeti nevelési tevékenységünknek. A tantestület döntő hányada foglalkozik környezeti nevelési kérdésekkel, főként tanórákon a tananyaghoz kapcsolódóan, hiszen ez a környezeti nevelés legfőbb színtere. A tanórán kívüli munkák szervezését a témában jártasabb kollégák vállalják magukra. A szervezett programok, környezetvédelmi akciók lebonyolítását a környezeti nevelési munkacsoport irányítja, de természetesen számíthatnak a tantestület egészének segítő közreműködésére. 10

14 Az iskolai környezeti nevelés színterei a tanítási órákon túl végtelen sokaságúak. Prioritásokat kell választanunk, amelyek az adottságainknak, hagyományainknak megfelelnek. Ilyenek lehetnek a teljesség igénye nélkül az alább felsorolt területek. Dekoráció, iskola arculatának formálása. Energiahasználat felmérése, energiatakarékosság az iskolában. ÖKO hét programsorozat. Felkészülés és részvétel természettudományos tanulmányi versenyeken. Környezetbarát iskolába közlekedés propagálása. Madárvédelem, madármegfigyelés. Szelektív hulladékgyűjtés, szemétszedési akciók. Tematikus Balaton körüli kerékpáros vándortábor. Terepgyakorlat, természetvédelmi területen, természetben, saját településen. Természetbúvár szakköri csoport. Természet-fotós, természetfilm vagy képzőművészeti pályázatok. Hosszú távú környezeti nevelés célunk, hogy a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. A környezeti nevelést csak komplex módon lehet megvalósítani. A hatékonyság érdekben fontos, hogy hatékonyan használjuk belső és külső erőforrásainkat. Sajnos 2013-ig nem tudtunk megvalósítani tanévenként ismétlődő erdei iskolai programot. Fontos célunk, hogy sikerüljön ennek lebonyolítása 4. és 6. évfolyamos tanulóinknak. Szeretnénk a Zrínyisek a Zrínyisekért Alapítvány anyagi erőforrásait bevonni céljaink megvalósításába. ÖKO tevékenységeink másik pillére a pályázati lehetőségek kiaknázása. A megjelenő pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 11

15 osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Részt vállal a tanulók nyári táboroztatásában a fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy helyettese, illetve a munkaközösség-vezető megbízza Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 12

16 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői értekezletet tart. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnöki munkacsoport munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. Órát látogat az osztályban. Minden pedagógus kollégától elvárható, hogy tanulói személyiség - és közösségfejlesztő nevelő-oktató munkája során: lássa át a társas kapcsolatok, a csoportfolyamatok alakulását, az egyén és a csoport viszonyát. ismerje a tanulói csoportok és az egyes tanulók társas helyzetének megismerésére szolgáló módszereket. alkalmazza az együttműködést és a versengést kiváltó módszerek előnyeit és hátrányait, a tanulók közti interakció és együttműködés elősegítésének sokféle kooperációs technikáját. legyen tisztában a konfliktusok természetével, okaival, és ismerje feloldásuk lehetséges módjait, eszközeit. legyen képes olyan nevelési-oktatási folyamat és helyzetek kialakítására, amely a tanulókban már meglévő erőforrásokra építve segíti elő esélyeik növekedését. teremtsen olyan pedagógiai szituációkat, amelyek elősegítik a tanulók együttműködési, kommunikációs képességeinek fejlődését, és amelyek növelik a tanulók mások elfogadására, megértésére és segítésére való hajlandóságát, lehetőséget 13

17 biztosítanak, hogy kialakuljon a tanulók társadalmi előítéletekhez való kritikus viszonyulása. legyen elkötelezett a tanulók esélyeinek növelésére, törekedjen felfedezni tanulóiban az értékeket és elsősorban ezekre építsen. ismerje és alkalmazza az egyéni és a közösség életét szabályozó érvényes erkölcsi alapelveket, és normákat 1.8. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Kiemelten tehetséges az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. Nevelő-oktató munkánkban arra törekszünk, hogy tanítványaink képesek legyenek saját értékeiket felfedezni, képességeiket kibontakoztatni. A kiemelten tehetséges tanulókat, tantárgyi eredményesség, szorgalma alapján választjuk ki. Az iskolai életet úgy szervezzük, a helyi tantervet úgy alakítottuk ki, hogy minél szélesebb palettán legyen lehetőség a tehetség kibontakoztatására. Fejlesztési eljárásainkat minden esetben a tanuló szüleinek egyetértésével szervezzük meg Fejlesztési eljárásaink: csoportbontás alkalmazása matematikából, idegen nyelvből. differenciált tanórai foglalkozásokon előrehaladásának megfelelő önálló feladatok biztosítása, azok ellenőrzése. tehetséggondozó szakköri foglalkozások, kiscsoportos, illetve egyéni foglalkozás biztosítása ideális fejlesztési környezet megteremtésével, motiválás a jobb teljesítményre. rendszeres egyeztetés a szaktanárok között. felkészítés tanulmányi és egyéb, tanulóknak meghirdetett versenyekre segítséget kell nyújtanunk ahhoz, hogy továbbtanulási irányának és helyének megválasztásakor a tehetséggondozás a továbbiakban is megoldható legyen. 14

18 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A harmonikus személyiség kialakulásának egyik feltétele a nyugodt és biztonságos családi háttér. Felgyorsult világunkban azonban már a korai életszakaszokban sem mindig biztosítottak a testi, lelki fejlődés feltételei. A családok napjainkban egyre kevésbé tudják ellátni szocializáló, védő funkcióikat, emiatt nagyok a társadalmi elvárások az intézményes neveléssel szemben. Minden pedagógusnak tisztában kell lennie azzal, hogy a beilleszkedési és magatartási nehézségek megjelenése biztos jele lehet annak, hogy tanítványunk valamiféle szociális problémával, családi bizonytalansággal küzd, amely befolyásolhatja mindennapi viselkedését. A magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő diákok nem tudatosan akarnak nehézségeket okozni maguknak, szüleiknek és tanáraiknak. Éppen ezért az iskola minden pedagógusának érzékeny odafigyelése szükséges ahhoz, hogy problémákkal küzdő gyermeket felismerje. Munkánk során igénybe vesszük az iskolapszichológus és az iskolai védőnő szakmai segítségét, valamint az ifjúságvédelmi felelős támogatását. A tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez prevenció és folyamatos gondozás szükséges. Célok: Az iskolai alapozó funkciók hatékonyságának növelése Az alapkészségek megerősítése, pótlása Esélyegyenlőség biztosítása tanulási, szociális problémával küzdő tanulóknak Az eltérő tanulói fejlettségi szint kezelése A helyi tantervben elvárt teljesítménytől elmaradók felzárkóztatása Olyan készség- és képességfejlesztés, mely az élethosszig tartó sikeres tanulás feltétele lehet Feladataink: A tanév elején az első osztályos tanítók és a fejlesztő pedagógus felmérik, hogy az elsősök elérték-e az iskolaérettség szintjét. (DIFER vizsgálat) Szükség esetén a Nevelési Tanácsadó véleményét kérjük, majd megtesszük az általuk javasolt intézkedéseket. Minden évfolyamon biztosítjuk a korrepetálást a nehézségekkel küzdőknek, A tanórák egy részén differenciált foglalkozást tartunk évfolyamon javasoljuk a napközit minden tanulónknak. C osztályainkban az egész napos iskola keretében biztosítjuk a felzárkóztatást 5-8. évfolyamon tanulószobát biztosítunk, szülői igény és szaktanári, osztályfőnöki javaslat alapján. 15

19 Kiemelten fontos fejlesztési feladatok: Az információszerzés- és feldolgozás, az önálló tanulás képességének fejlesztése A kommunikációs képességek erősítése A térbeli, időbeli, mennyiségbeli viszonyokban való pontosabb tájékozódás kialakítása A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Kulcskompetenciák fejlesztése A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavart a Nevelési Tanácsadó állapítja meg. Szakvéleményében megjelöli a fejlesztendő területeket is. Pedagógiai tennivalóink: felzárkóztatás, korrepetálás, kompenzáló nevelés, fejlesztés, prevenció és reedukáció A fejlesztés célja: A tanulók képessé váljanak az általános iskolai követelmények elsajátítására. A fejlesztés az alapképességek mentén történik, lehetővé téve az olvasás, írás, számolás készségszintű elsajátítását. A zavarok enyhítését segítő tevékenységi formák: Fontos szerepet szánunk a megelőzésnek, melynek alapja a megfelelő iskolai légkör. Törekedni kell a nyugodt, kiegyensúlyozott, határozott, következetes, kiszámítható nevelői magatartásra. Pozitív tulajdonságok, képességek felkutatása, továbbfejlesztése, ezek elismerése. A tanulók sikerélményhez juttatása. A másság elfogadása, a problémákkal való bánás megtanulása Általános feladatok: Tanulási nehézségekre utaló jelek észlelésekor a gyermek nevelési tanácsadóhoz történő irányítása. 16

20 Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása a szakértői vélemények alapján. Folyamatos kapcsolattartás a gyermeket oktató pedagógusok között. Fő fejlesztési területek: A fejlesztés terjedjen ki a tanuló egész személyiségére. Vegye figyelembe a tanuló egyéni jellemzőit, készségeit, képességeit. Testséma, téri- és időbeli tájékozódás fejlesztése. Kognitív képességek fejlesztése. Percepció fejlesztése (vizuális, auditív, taktilis). A figyelem és a koncentráció fejlesztése. A pszichomotoros képességek fejlesztése. Tanulási technikák tanítása, gyakoroltatása. A másodlagos zavarok kialakulásának megelőzése. Énkép, önismeret fejlesztése, önbizalom növelése. Meg kell tanítanunk a gyerekeket arra, hogy célirányosan tervezzenek, szervezzenek, szabályokat alkossanak, elfogadjanak A számonkérés szabályai A sajátos nevelési igényű, illetve BTM-es tanuló kérésére és az igazgató engedélye alapján: Az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, vagy a feladatmennyiséget csökkenteni. Lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja. Szóbeli vagy írásbeli számonkérés elsőbbsége adott tanulóra vonatkozva. Szükség esetén a feladat felolvasása. Egyéni elbírálás (önmagához mért teljesítmény alapján). A tanulót az egyéni bánásmódnak megfelelő segítségadásban kell részesíteni Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása Iskolánk, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat lát el a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszűntetése érdekében. 17

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

SZOMBATHELYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2014.

SZOMBATHELYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2014. SZOMBATHELYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2014. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 2 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai...

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Nem magyar anyanyelvű tanulók iskoláztatása 1. Az eljárásrend hatálya Az

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2013. augusztus 30. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2013/2014-es tanév

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben PROGRAMNAPTÁR A tanév 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig tart. 181 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 1. Első tanítási nap, a tankönyvek kiosztása 4-5.

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

A Verebély László Szakközépiskola és. Szakiskola. Diákönkormányzatának évi ütemterve

A Verebély László Szakközépiskola és. Szakiskola. Diákönkormányzatának évi ütemterve A Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola Diákönkormányzatának 2015-2016. évi ütemterve Készítette: dr. Korányi Zsanett DÖK patronáló tanár A Diákönkormányzatának céljai, részvétele az iskolai élet

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben