ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013."

Átírás

1 ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

2 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Hagyományaink Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskola feladatai Az egészségfejlesztés színterei az iskolában Környezeti nevelési kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei Képzési specialitásaink A speciális osztályokba való belépés feltételrendszere Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv feletti óraszámok A választott kerettanterv megnevezése Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei Magasabb évfolyamba lépés feltételei Mindennapos testnevelés Projektoktatás A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai Az értékelés eszközrendszere: érdemjegyek, osztályzatok, szöveges értékelés Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei... 52

3 2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A magatartás értékelésének elvei A szorgalomjegyek megállapításának elvei VÉLEMÉNYEZÉSI, EGYETÉRTÉSI, JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉK: Helyzetelemzés, helyzetkép Iskolánk működése környezeti nevelés szempontjából Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere Célrendszerünk a környezeti nevelésben Konkrét céljaink Résztvevők és erőforrások Taneszközök Kommunikáció Minőségellenőrzés Jeles napok jegyzéke Mi az egészség? Miért az iskola az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere? Rendvédelmi szervek Rendőrség, Polgári védelem, Tűzoltók Kábítószerügyi Egyeztető Fórum-ok (KEF) szerepe Az egészségesebb életmód kialakítására irányuló módszerek Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás Érzelmi intelligenciát, társas kompetenciákat, alkalmazkodást fokozó beavatkozások 88 - Kortárshatások az egészségfejlesztésben Közösségi alapú komplex egészségfejlesztő programok Az iskola szerepe és lehetősége Melléklet: Környezeti nevelési program Egészségfejlesztési program

4 Tiszteljük az EMBERT, Szeretjük az ÉLETET, Akarjuk a TUDÁST Igényeljük a SZABADSÁGOT. 1. Az iskola nevelési programja 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai A Zrínyi olyan iskola, ahol a gyerek az első, ahol jól érzi magát, figyelembe veszik változó személyiségét. Hagyományosan olyan pedagógiai munkát folytatunk, melyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlesztése az elsődleges feladat. Az iskola általános funkcióinak prioritási rendjében tehát kiemelt szerepe van a személyiségfejlesztésnek olyan módon, hogy azt egyensúlyba helyezzük a közvetíteni kívánt ismeretekkel. Valljuk, hogy a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességek fejlesztésére kell irányulnia az iskolai élet minden mozzanatának. Célunk, hogy értékálló, a kor igényeinek megfelelő tudást közvetítsünk, egyensúlyra törekedve a műveltség értékhordozó hagyományai, valamint az új fejlesztési célok és tartalmak között. Kiemelt feladataink: a tudásforrások célszerű kiválasztása, hatékony tanulási környezet kialakítása biztosítani az alapkészségek elsajátítását, az alapvető gondolkodási műveletek, a problémamegoldó gondolkodás folyamatos fejlesztését, fokozottan figyelve a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókra a tanulók előzetes tudásának, iskolán kívül megszerzett ismereteinek és készségeinek, valamint az iskolában elsajátított tudásának integrálása az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése Valljuk, hogy a gyermeki személyiség kibontakoztatásának feltétele egy olyan közeg, amely épít a gyermek önállóságára, a tanár-gyermek partnerkapcsolatra és a csoport segítő erejére. 1

5 Célunk: képessé tenni a tanulókat a kulturált, közvetlen, szeretetteljes emberi kapcsolatok kiépítésére, hogy harmóniában élhessenek önmagukkal, társadalmi és természeti környezetükkel. Törekedjünk arra, hogy a társadalmi gyakorlat megjelenjen az iskolai hétköznapokban. Kiemelt feladataink: a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése a tanulási folyamat során a bizalom, a nyugodt, elfogadó légkör megteremtése a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználásával, az egyének közötti különbségek megértésének elősegítése, a közösségben kialakuló konfliktusok kezelése az iskolai élet tanítsa meg a tanulóknak a tolerancia, a kölcsönös tisztelet fontosságát, a demokratikus elvek tiszteletét, valamint a kommunikációs kultúrát Valljuk, hogy az egészség az ember "egész"-ségét, teljes emberségét, testi, lelki, szociális jólétét jelenti. Célunk: életkori sajátosságaiknak megfelelően biztosítani tanulóinknak az egészséges életmód alapfeltételeihez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket és alkalmakat. Kiemelt feladatunk: a tanulók testi-lelki-szellemi egészségének megőrzése, fejlesztés biztosítsuk tanulóink számára, hogy egészséges, kulturált, esztétikus és praktikus tárgyi környezetben tanulhassanak Valljuk, hogy egészséges magyarságtudattal, az európai értékrend vállalásával kapcsolódhatunk az emberiség kultúrájához. "A mi európai feladatunk: embernek lenni magyarul." (Makkai Sándor) Célunk: a nemzeti műveltség átadásával, megőrzésével, az egyetemes kultúra közvetítésével, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésével, segítsük a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megélését. Az iskola tanulói legyenek büszkék iskolánk hagyományaira, erősödjön meg bennük szűkebb és tágabb hazájuk iránt táplált azonosságtudatuk. Kiemelt feladataink: 2

6 Törekedjünk arra, hogy tanulóink reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyenek szert megtalálják helyüket a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka világában váljanak képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre ismerjék meg és értsék meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat tartsák értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését éljék át a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzését Valljuk, hogy egyéni és elfogadott pedagógiai értékek és etikai normák szerint élő nevelőtestület képes arra, hogy az iskolai élet minden területén mintát, példát mutasson tanítványainak, érvényesítse az erkölcsi nevelés szükségességét és igényét. Célunk, a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Kiemelt feladataink megértésre, szolidaritásra, empátiára nevelés a szegények, az elesettek, az öregek megsegítésére nevelés szilárd belső fegyelmezettségre nevelés a szeretet örömére, vidámságra nevelés 1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanulói személyiség fejlesztése, az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíti a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődését, a demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását. Tudatában vagyunk annak, hogy a gyermek személyiségét számtalan tényező alakítja, befolyásolja. Elsődlegesnek a család törekvéseit és hatását tekintjük. Az iskola pedagógiailag átgondolt, tudatos személyiségfejlesztő tevékenysége ezért arra is hívatott, hogy: 3

7 erősítse a család pozitív irányú törekvéseit gyengítse a környezetünkben, a társadalomban folyamatosan vagy alkalmanként megjelenő, a nemes emberi értékeket megkérdőjelező, vagy ellene ható tényezők erejét. A személyiség harmonikus fejlődéséhez, a jó teljesítményhez minden gyermeknek szüksége van arra, hogy érezze, tanárai jóindulatúak, megértőek, együttérzők, segítőkészek. Ez csakis akkor érhető el, ha az iskolai munka középpontjában a gyerek áll, s minden, ami ott történik, az a gyerekek személyiségének, képességeinek hatékony fejlesztéséért történik. Nevelő-oktató munkánk fő célja tehát, az ismeretátadáson, készségfejlesztésen túl a gyermeki személyiség fejlesztése, ezért törekszünk arra, hogy tantestületünk minden nevelője egyénisége legpozitívabb jegyeit bontakoztassa ki, pedagógiai szemléletében pedig nagy hangsúlyt kapjon a gyermekközpontúság. Célunk, hogy iskolánkban kudarctűrő, sikerre vágyó, s ennek érdekében tenni akaró, életvidám, közösségben is gondolkodó diák és tanár eszménye érvényesüljön A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk minden pedagógusának feladata a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználása, az együttműködés készségeinek fejlesztése. Célunk, hogy iskolánk közösségi élete, tanárainak példamutatása támogassa tanulóink életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a jóakarat, bizalom, segítőkészség, udvariasság, a különbözőség tisztelete, szolidaritás, a tisztelet és a tisztesség, a türelem, az elfogadás. Célunk olyan osztályközösség formálása, amely képes a közös értékrend elfogadására A megvalósítás színterei és a közösségépítés feladatai: tanórákon - a tanulás támogatása (kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, tanulmányi és munkaerkölcs erősítésével) - a nevelőtestület legyen egységes pedagógiai gyakorlatában, támasszon egységes követelményeket és elvárásokat nevelő-oktató munkájában 4

8 - különböző változatos munkaformákkal (pl.: differenciált csoportmunka, egyéni munka, csoportmunka, kooperatív csoportmunka, kísérlet, verseny) az együvétartozás, az egymásért való felelősségérzés erősítése. tanórán kívül szervezett iskolai foglalkozásokon - ismerjék meg a tanulók a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolatokhoz elengedhetetlenek - a sokoldalú és változatos foglalkozások járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez - kirándulások, túrák mélyítsék el a természet iránti tiszteletet és a környezet iránti felelősség érzését. Diák-önkormányzati munkában - olyan közös érdekeken alapuló közös, konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak - a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése 1.4. Hagyományaink 1886-ban alapított iskolánk hagyományait őrizzük és ápoljuk. Hagyományrendszerünk a nevelési folyamat egyik leghatékonyabb eleme a diákság mindennapi életének része, melynek révén intézményünk tényleges diákjaivá válnak, így alakul ki kötődésük az iskolához, szűkebb környezetükhöz, hazájukhoz. Színpadi műsorral emlékezünk nemzeti ünnepeinken: az október 23-i és március 15-i forradalomra és szabadságharcra. Emlékoszlopot koszorúzunk a Nemzeti Összetartozás Napján: június 4. Rádiós műsorral emlékezünk az aradi vértanúkra (október 6). a kommunista és egyéb diktatúrák áldozataira (február 25.), a holokauszt áldozataira (április 16.). Rendszeresen megszervezésre kerülő tanulmányi versenyek, bajnokságok, szakmai rendezvények a következők: Az országos Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójának megszervezése, lebonyolítása, melyhez biztosítjuk a szükséges személyi és tárgyi feltételeket Alapműveleti Matematikaverseny megyei fordulójának megszervezése Bendegúz Anyanyelvi Verseny megyei fordulójának megszervezése 6. osztályos Informatikai Tanulmányi Verseny lebonyolítása Városi ÖKO verseny megrendezése 5

9 Zrínyi Vasi Tandem Kupa kosárlabda-torna A tanév néhány, minden évben ismétlődő eseménye: tanévnyitó és évzáró ünnepély a Rogers osztályok a tanévet nyitó és záró tábora koszorúzás Tóth Imre emléktáblájánál családtagjai jelenlétében Arany Ősz kirakodóvásárral, vidám forgataggal, szőlőpréseléssel, muzsikával kézműves foglalkozások az évszakokhoz kapcsolódóan fakultatív alsós kirándulás évente kétszer Idegen nyelvi hét, Halloween partival Egészséghét Karácsonyi meglepetés nagyoktól kicsiknek Adventi bazár Karácsonyi köszöntők szülőknek, gyerekeknek Tanári karácsony, nyugdíjas kollégák meghívása Sítábor 5. évfolyamos sportiskolás tanulóink számára Farsangi délután Zrínyi bál az SZM szervezésében Névadónkra emlékezünk február 18-án Tanári és szülői véradás szervezünk a szülői értekezletekhez kapcsolódóan ÖKO hét Városi ÖKO verseny a 3-4. osztályosok számára Anyák napi ajándék készítése /alsó tagozat/ Erdei iskola a 2013/2014-es tanévtől 4. és 6. évfolyamos b-c osztályos tanulóinknak Zrínyis nap: osztályok és művészeti csoportjaink bemutatkozása Tanulmányi kirándulások Természetbúvár túrák Állófogadás: legeredményesebb diákjaink köszöntése 1.5. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 6

10 Az egészségfejlesztés iskola feladatai Az egészségfejlesztés magában foglalja a korszerű egészségnevelést az elsődleges prevenciót a mentálhigiénét az egészségfejlesztő szervezetfejlesztést az önsegítés feladatait, módszereit A környezet-és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet-környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket, és programjainkkal a szülők és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk. Célunk, hogy életkori sajátosságaiknak megfelelően biztosítsuk az egészséges életmód és környezet megismeréséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, ezzel hozzásegítsük tanulóinkat az egészséges életvitel kialakításához, a helyes értékrend felépítéséhez Jövőképünk: tanítványaink környezettudatos és egészségtudatos állampolgárrá váljanak, ezért diákjainkban ki kell alakítani a következőket: egészségügyi tudatosság kiépítése: figyelemfelkeltés, az egészséggel kapcsolatos kérdések tudatosítása ismeretek pontosítása: információ átadás egyéni képességek fejlesztése: az öntudatosság, az önbecsülés és a döntési képesség javítása a beállítódás és magatartás megváltoztatása: az egyének életstílusának megváltoztatása társadalmi/környezeti változtatások: fizikális vagy szociális környezet megváltoztatása a testmozgás megszerettetése: a mindennapos testnevelés iránti igény kialakítása Az egészségfejlesztés színterei az iskolában Arra törekszünk, hogy a tanulóink kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. 7

11 Tanórákon: A kerettantervi tartalmak kiegészítése az egészségfejlesztésre vonatkozó helyi tananyaggal 6. évfolyamon Egészségtan tananyag épül be a természetismeret tantárgy, míg 8. évfolyamon a biológia tantárgy követelményei közé követelményei közé Felső tagozat osztályfőnöki óráiba beépítjük az életvezetési ismeretek és készségek egészségfejlesztő- és drogprevenciós programot Részt veszünk a rendőrség D.A.D.A. programjában 8. évfolyamon heti fél órában elsősegély-nyújtási és reanimációs ismereteket sajátíthatnak el tanulóink Alsó tagozaton a környezetismeret, valamint a technika, életvitel és gyakorlat tárgykörébe ágyazva jelenik meg az egészségtan. Ezek az ismeretek jól funkcionálnak a napközis - szabadidős tevékenység gyakorlatában is, hiszen itt lehetőség van az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására. Felső tagozaton a természetismeret, biológia-egészségtan, technika, életvitel és gyakorlat érinti az egészségismeretek- egészségmagatartás alakítását. Kiváló gyakorlóterepe az egészséges életvitel alakításának az osztályfőnöki órák tematikája, a személyes- és szociális kompetenciák fejlesztésén keresztül, az ön- és társismeret, kommunikáció, döntéshozás, konfliktuskezelés témaköreiben. Az egészségtudatos életvitel- és magatartás alakításához nagyban hozzájárulnak az erkölcstan, sporterkölcstan, sportágválasztó, tantárgyak és a mindennapos testnevelés. Nem hagyományos tanórai keretben: A tanulók szakköri keretben foglalkoznak az egészséges életmód, a csecsemőápolás és az elsősegélynyújtás témaköreivel, ahol elméleti és gyakorlati tudásukat is kibővíthetik, elmélyíthetik. Ehhez kapcsolódóan csapatversenyeken vesznek részt minden évben. Rendszeresen tanévenként kétszer véradást szervezünk, melybe a szülőkön kívül bevonjuk az iskola dolgozóit is. Plakátokkal hívjuk fel a környék lakóinak figyelmét a véradás lehetőségére. Alsó és felső tagozaton egyaránt működik a Tiszta rendes osztály programunk. November hónapban egészségnevelési hónap zajlik iskolánkban Pályázatokon való részvétel: Drog-prevenció, Egészségnevelés 8

12 Kiállításokat, iskolarádióban elhangzó műsorokat, vetélkedőket szervezünk a témához kapcsolódó jeles napokra. Tanulmányi kirándulásokat, erdei iskolai programokat szervezése Sportnap, egészségnap/hét/hónap szervezése. Szakmai tanácskozásokon, tréningeken, továbbképzéseken vesznek részt pedagógusaink. Egészségség témaköréhez kapcsolódó projektek lebonyolítása Kortárssegítők bevonása az egészségnevelésbe Ünnepségeken, rendezvényeken iskolai elsősegélynyújtó-csapat működése Alkalmanként kapcsolódunk az Önkormányzat, Vöröskereszt, ÁNTSZ, NYME-SEK, Esélyek Háza által szervezett programokhoz. Iskolánkban vöröskeresztes alapszervezet működik, tanulói és felnőtt részvétellel. Az egészségnevelési program segítségével a tanulók megtanulhatják, hogy miként: ismerjék meg az egészséges életmód legfontosabb szabályait legyenek tisztában az egészséges táplálkozás fontosságával tartsák szem előtt a testi higiénét, a rendszeres mozgás egészségét befolyásoló hatását legyenek képesek a problémákat, konfliktusokat megfelelően kezelni ismerjék meg a drog, az alkohol és a dohányzás egészségkárosító hatását tudják alkalmazni elsősegély-nyújtási és reanimációs ismereteiket. A programjainkat segítik, kiegészítik, a védőnő által készített éves iskola-egészségügyi programban foglaltak Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Kapcsolódva a Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének 477/2011. (X.24.) KGy. Sz. határozatához Szombathely a segítés városa program alapján iskolánk tanulói elsősegélynyújtási és reanimációs ismereteket sajátíthatnak el. Célunk: az elsősegélynyújtás és újraélesztés alapismereteinek és gyakorlati végrehajtásának, készségeinek elsajátíttatása, az ismeretek és a gyakorlat folyamatos frissítése, a segíteni akaró és tudó hozzáállás kialakítása. Feladatok: Felkészíteni a tanulókat a balesetek, sérülések elkerülésére 9

13 A tanulók ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát Ismerjék fel a vészhelyzeteket veszélyeztető tényezőket: ezek elkerülésére való nevelés Legyenek tisztában az egyes sérülések élettani hátterével, várható következményeivel Sajátítsák el a legalapvetőbb segélynyújtási módokat Készség szinten sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni A sérült és fogyatékos embertársaink elfogadására nevelés és a segítő mentalitás kialakítása 1.6. Környezeti nevelési kapcsolatos pedagógiai feladatok Az új Alkotmány fontos vállalása a Kárpát-medence természeti értékeinek megóvása, az erőforrások gondos felhasználása az utódaink iránti felelősség és a jövő nemzedékek életfeltételeinek biztosítása. Iskolánk óta tagja az országos ökoiskola hálózatnak. Fő profilunkként, kiemelten kezeljük a környezeti nevelést. Törekszünk arra, hogy iskolánk mindkét épülete tükrözze ökoiskolai mivoltunkat, melyek kellemesebbé, otthonosabbá tehetik iskolai életünket. Környezeti nevelési munkánk lehetőségeit és tartalmát, iskolánk helye, környezete, állapota, természetesen befolyásolja. A közvetlen zöldövezet hiánya, a belvárosi forgalom, a kis alapterületű, jelentős részben aszfaltozott udvarok, és az azokat körbeölelő falak negatívan befolyásolják a környezeti nevelő munkánk lehetőségeit. Közelünkben vannak azonban városi parkok, múzeumok, kulturális intézmények. Az itt tevékenykedő szakemberekkel történő együttműködés olyan lehetőség, amellyel a 6-14 éves korosztály személyiségformálását, környezettudatos magatartásának alakítását segítjük. Városunk távolabbi pontjain arborétum, erdészeti látogató központok, tavak, erdő, csillagvizsgáló, szintén fontos pillére környezeti nevelési tevékenységünknek. A tantestület döntő hányada foglalkozik környezeti nevelési kérdésekkel, főként tanórákon a tananyaghoz kapcsolódóan, hiszen ez a környezeti nevelés legfőbb színtere. A tanórán kívüli munkák szervezését a témában jártasabb kollégák vállalják magukra. A szervezett programok, környezetvédelmi akciók lebonyolítását a környezeti nevelési munkacsoport irányítja, de természetesen számíthatnak a tantestület egészének segítő közreműködésére. 10

14 Az iskolai környezeti nevelés színterei a tanítási órákon túl végtelen sokaságúak. Prioritásokat kell választanunk, amelyek az adottságainknak, hagyományainknak megfelelnek. Ilyenek lehetnek a teljesség igénye nélkül az alább felsorolt területek. Dekoráció, iskola arculatának formálása. Energiahasználat felmérése, energiatakarékosság az iskolában. ÖKO hét programsorozat. Felkészülés és részvétel természettudományos tanulmányi versenyeken. Környezetbarát iskolába közlekedés propagálása. Madárvédelem, madármegfigyelés. Szelektív hulladékgyűjtés, szemétszedési akciók. Tematikus Balaton körüli kerékpáros vándortábor. Terepgyakorlat, természetvédelmi területen, természetben, saját településen. Természetbúvár szakköri csoport. Természet-fotós, természetfilm vagy képzőművészeti pályázatok. Hosszú távú környezeti nevelés célunk, hogy a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. A környezeti nevelést csak komplex módon lehet megvalósítani. A hatékonyság érdekben fontos, hogy hatékonyan használjuk belső és külső erőforrásainkat. Sajnos 2013-ig nem tudtunk megvalósítani tanévenként ismétlődő erdei iskolai programot. Fontos célunk, hogy sikerüljön ennek lebonyolítása 4. és 6. évfolyamos tanulóinknak. Szeretnénk a Zrínyisek a Zrínyisekért Alapítvány anyagi erőforrásait bevonni céljaink megvalósításába. ÖKO tevékenységeink másik pillére a pályázati lehetőségek kiaknázása. A megjelenő pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 11

15 osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Részt vállal a tanulók nyári táboroztatásában a fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy helyettese, illetve a munkaközösség-vezető megbízza Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 12

16 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői értekezletet tart. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnöki munkacsoport munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. Órát látogat az osztályban. Minden pedagógus kollégától elvárható, hogy tanulói személyiség - és közösségfejlesztő nevelő-oktató munkája során: lássa át a társas kapcsolatok, a csoportfolyamatok alakulását, az egyén és a csoport viszonyát. ismerje a tanulói csoportok és az egyes tanulók társas helyzetének megismerésére szolgáló módszereket. alkalmazza az együttműködést és a versengést kiváltó módszerek előnyeit és hátrányait, a tanulók közti interakció és együttműködés elősegítésének sokféle kooperációs technikáját. legyen tisztában a konfliktusok természetével, okaival, és ismerje feloldásuk lehetséges módjait, eszközeit. legyen képes olyan nevelési-oktatási folyamat és helyzetek kialakítására, amely a tanulókban már meglévő erőforrásokra építve segíti elő esélyeik növekedését. teremtsen olyan pedagógiai szituációkat, amelyek elősegítik a tanulók együttműködési, kommunikációs képességeinek fejlődését, és amelyek növelik a tanulók mások elfogadására, megértésére és segítésére való hajlandóságát, lehetőséget 13

17 biztosítanak, hogy kialakuljon a tanulók társadalmi előítéletekhez való kritikus viszonyulása. legyen elkötelezett a tanulók esélyeinek növelésére, törekedjen felfedezni tanulóiban az értékeket és elsősorban ezekre építsen. ismerje és alkalmazza az egyéni és a közösség életét szabályozó érvényes erkölcsi alapelveket, és normákat 1.8. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Kiemelten tehetséges az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. Nevelő-oktató munkánkban arra törekszünk, hogy tanítványaink képesek legyenek saját értékeiket felfedezni, képességeiket kibontakoztatni. A kiemelten tehetséges tanulókat, tantárgyi eredményesség, szorgalma alapján választjuk ki. Az iskolai életet úgy szervezzük, a helyi tantervet úgy alakítottuk ki, hogy minél szélesebb palettán legyen lehetőség a tehetség kibontakoztatására. Fejlesztési eljárásainkat minden esetben a tanuló szüleinek egyetértésével szervezzük meg Fejlesztési eljárásaink: csoportbontás alkalmazása matematikából, idegen nyelvből. differenciált tanórai foglalkozásokon előrehaladásának megfelelő önálló feladatok biztosítása, azok ellenőrzése. tehetséggondozó szakköri foglalkozások, kiscsoportos, illetve egyéni foglalkozás biztosítása ideális fejlesztési környezet megteremtésével, motiválás a jobb teljesítményre. rendszeres egyeztetés a szaktanárok között. felkészítés tanulmányi és egyéb, tanulóknak meghirdetett versenyekre segítséget kell nyújtanunk ahhoz, hogy továbbtanulási irányának és helyének megválasztásakor a tehetséggondozás a továbbiakban is megoldható legyen. 14

18 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A harmonikus személyiség kialakulásának egyik feltétele a nyugodt és biztonságos családi háttér. Felgyorsult világunkban azonban már a korai életszakaszokban sem mindig biztosítottak a testi, lelki fejlődés feltételei. A családok napjainkban egyre kevésbé tudják ellátni szocializáló, védő funkcióikat, emiatt nagyok a társadalmi elvárások az intézményes neveléssel szemben. Minden pedagógusnak tisztában kell lennie azzal, hogy a beilleszkedési és magatartási nehézségek megjelenése biztos jele lehet annak, hogy tanítványunk valamiféle szociális problémával, családi bizonytalansággal küzd, amely befolyásolhatja mindennapi viselkedését. A magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő diákok nem tudatosan akarnak nehézségeket okozni maguknak, szüleiknek és tanáraiknak. Éppen ezért az iskola minden pedagógusának érzékeny odafigyelése szükséges ahhoz, hogy problémákkal küzdő gyermeket felismerje. Munkánk során igénybe vesszük az iskolapszichológus és az iskolai védőnő szakmai segítségét, valamint az ifjúságvédelmi felelős támogatását. A tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez prevenció és folyamatos gondozás szükséges. Célok: Az iskolai alapozó funkciók hatékonyságának növelése Az alapkészségek megerősítése, pótlása Esélyegyenlőség biztosítása tanulási, szociális problémával küzdő tanulóknak Az eltérő tanulói fejlettségi szint kezelése A helyi tantervben elvárt teljesítménytől elmaradók felzárkóztatása Olyan készség- és képességfejlesztés, mely az élethosszig tartó sikeres tanulás feltétele lehet Feladataink: A tanév elején az első osztályos tanítók és a fejlesztő pedagógus felmérik, hogy az elsősök elérték-e az iskolaérettség szintjét. (DIFER vizsgálat) Szükség esetén a Nevelési Tanácsadó véleményét kérjük, majd megtesszük az általuk javasolt intézkedéseket. Minden évfolyamon biztosítjuk a korrepetálást a nehézségekkel küzdőknek, A tanórák egy részén differenciált foglalkozást tartunk évfolyamon javasoljuk a napközit minden tanulónknak. C osztályainkban az egész napos iskola keretében biztosítjuk a felzárkóztatást 5-8. évfolyamon tanulószobát biztosítunk, szülői igény és szaktanári, osztályfőnöki javaslat alapján. 15

19 Kiemelten fontos fejlesztési feladatok: Az információszerzés- és feldolgozás, az önálló tanulás képességének fejlesztése A kommunikációs képességek erősítése A térbeli, időbeli, mennyiségbeli viszonyokban való pontosabb tájékozódás kialakítása A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Kulcskompetenciák fejlesztése A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavart a Nevelési Tanácsadó állapítja meg. Szakvéleményében megjelöli a fejlesztendő területeket is. Pedagógiai tennivalóink: felzárkóztatás, korrepetálás, kompenzáló nevelés, fejlesztés, prevenció és reedukáció A fejlesztés célja: A tanulók képessé váljanak az általános iskolai követelmények elsajátítására. A fejlesztés az alapképességek mentén történik, lehetővé téve az olvasás, írás, számolás készségszintű elsajátítását. A zavarok enyhítését segítő tevékenységi formák: Fontos szerepet szánunk a megelőzésnek, melynek alapja a megfelelő iskolai légkör. Törekedni kell a nyugodt, kiegyensúlyozott, határozott, következetes, kiszámítható nevelői magatartásra. Pozitív tulajdonságok, képességek felkutatása, továbbfejlesztése, ezek elismerése. A tanulók sikerélményhez juttatása. A másság elfogadása, a problémákkal való bánás megtanulása Általános feladatok: Tanulási nehézségekre utaló jelek észlelésekor a gyermek nevelési tanácsadóhoz történő irányítása. 16

20 Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása a szakértői vélemények alapján. Folyamatos kapcsolattartás a gyermeket oktató pedagógusok között. Fő fejlesztési területek: A fejlesztés terjedjen ki a tanuló egész személyiségére. Vegye figyelembe a tanuló egyéni jellemzőit, készségeit, képességeit. Testséma, téri- és időbeli tájékozódás fejlesztése. Kognitív képességek fejlesztése. Percepció fejlesztése (vizuális, auditív, taktilis). A figyelem és a koncentráció fejlesztése. A pszichomotoros képességek fejlesztése. Tanulási technikák tanítása, gyakoroltatása. A másodlagos zavarok kialakulásának megelőzése. Énkép, önismeret fejlesztése, önbizalom növelése. Meg kell tanítanunk a gyerekeket arra, hogy célirányosan tervezzenek, szervezzenek, szabályokat alkossanak, elfogadjanak A számonkérés szabályai A sajátos nevelési igényű, illetve BTM-es tanuló kérésére és az igazgató engedélye alapján: Az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, vagy a feladatmennyiséget csökkenteni. Lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja. Szóbeli vagy írásbeli számonkérés elsőbbsége adott tanulóra vonatkozva. Szükség esetén a feladat felolvasása. Egyéni elbírálás (önmagához mért teljesítmény alapján). A tanulót az egyéni bánásmódnak megfelelő segítségadásban kell részesíteni Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása Iskolánk, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat lát el a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszűntetése érdekében. 17

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Pedagógiai program. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely

Pedagógiai program. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 2013 Pedagógiai program Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Baptista ESÉLY Szakképző Iskola. PEDAGÓGIAI programja

Baptista ESÉLY Szakképző Iskola. PEDAGÓGIAI programja Baptista ESÉLY Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI programja 2014 1 Baptista ESÉLY Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült: 2014. június 30-án a 2013-mas pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: igazgató

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2014. augusztus 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben