ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013."

Átírás

1 ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

2 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Hagyományaink Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskola feladatai Az egészségfejlesztés színterei az iskolában Környezeti nevelési kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei Képzési specialitásaink A speciális osztályokba való belépés feltételrendszere Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv feletti óraszámok A választott kerettanterv megnevezése Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei Magasabb évfolyamba lépés feltételei Mindennapos testnevelés Projektoktatás A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai Az értékelés eszközrendszere: érdemjegyek, osztályzatok, szöveges értékelés Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei... 52

3 2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A magatartás értékelésének elvei A szorgalomjegyek megállapításának elvei VÉLEMÉNYEZÉSI, EGYETÉRTÉSI, JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉK: Helyzetelemzés, helyzetkép Iskolánk működése környezeti nevelés szempontjából Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere Célrendszerünk a környezeti nevelésben Konkrét céljaink Résztvevők és erőforrások Taneszközök Kommunikáció Minőségellenőrzés Jeles napok jegyzéke Mi az egészség? Miért az iskola az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere? Rendvédelmi szervek Rendőrség, Polgári védelem, Tűzoltók Kábítószerügyi Egyeztető Fórum-ok (KEF) szerepe Az egészségesebb életmód kialakítására irányuló módszerek Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás Érzelmi intelligenciát, társas kompetenciákat, alkalmazkodást fokozó beavatkozások 88 - Kortárshatások az egészségfejlesztésben Közösségi alapú komplex egészségfejlesztő programok Az iskola szerepe és lehetősége Melléklet: Környezeti nevelési program Egészségfejlesztési program

4 Tiszteljük az EMBERT, Szeretjük az ÉLETET, Akarjuk a TUDÁST Igényeljük a SZABADSÁGOT. 1. Az iskola nevelési programja 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai A Zrínyi olyan iskola, ahol a gyerek az első, ahol jól érzi magát, figyelembe veszik változó személyiségét. Hagyományosan olyan pedagógiai munkát folytatunk, melyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlesztése az elsődleges feladat. Az iskola általános funkcióinak prioritási rendjében tehát kiemelt szerepe van a személyiségfejlesztésnek olyan módon, hogy azt egyensúlyba helyezzük a közvetíteni kívánt ismeretekkel. Valljuk, hogy a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességek fejlesztésére kell irányulnia az iskolai élet minden mozzanatának. Célunk, hogy értékálló, a kor igényeinek megfelelő tudást közvetítsünk, egyensúlyra törekedve a műveltség értékhordozó hagyományai, valamint az új fejlesztési célok és tartalmak között. Kiemelt feladataink: a tudásforrások célszerű kiválasztása, hatékony tanulási környezet kialakítása biztosítani az alapkészségek elsajátítását, az alapvető gondolkodási műveletek, a problémamegoldó gondolkodás folyamatos fejlesztését, fokozottan figyelve a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókra a tanulók előzetes tudásának, iskolán kívül megszerzett ismereteinek és készségeinek, valamint az iskolában elsajátított tudásának integrálása az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése Valljuk, hogy a gyermeki személyiség kibontakoztatásának feltétele egy olyan közeg, amely épít a gyermek önállóságára, a tanár-gyermek partnerkapcsolatra és a csoport segítő erejére. 1

5 Célunk: képessé tenni a tanulókat a kulturált, közvetlen, szeretetteljes emberi kapcsolatok kiépítésére, hogy harmóniában élhessenek önmagukkal, társadalmi és természeti környezetükkel. Törekedjünk arra, hogy a társadalmi gyakorlat megjelenjen az iskolai hétköznapokban. Kiemelt feladataink: a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése a tanulási folyamat során a bizalom, a nyugodt, elfogadó légkör megteremtése a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználásával, az egyének közötti különbségek megértésének elősegítése, a közösségben kialakuló konfliktusok kezelése az iskolai élet tanítsa meg a tanulóknak a tolerancia, a kölcsönös tisztelet fontosságát, a demokratikus elvek tiszteletét, valamint a kommunikációs kultúrát Valljuk, hogy az egészség az ember "egész"-ségét, teljes emberségét, testi, lelki, szociális jólétét jelenti. Célunk: életkori sajátosságaiknak megfelelően biztosítani tanulóinknak az egészséges életmód alapfeltételeihez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket és alkalmakat. Kiemelt feladatunk: a tanulók testi-lelki-szellemi egészségének megőrzése, fejlesztés biztosítsuk tanulóink számára, hogy egészséges, kulturált, esztétikus és praktikus tárgyi környezetben tanulhassanak Valljuk, hogy egészséges magyarságtudattal, az európai értékrend vállalásával kapcsolódhatunk az emberiség kultúrájához. "A mi európai feladatunk: embernek lenni magyarul." (Makkai Sándor) Célunk: a nemzeti műveltség átadásával, megőrzésével, az egyetemes kultúra közvetítésével, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésével, segítsük a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megélését. Az iskola tanulói legyenek büszkék iskolánk hagyományaira, erősödjön meg bennük szűkebb és tágabb hazájuk iránt táplált azonosságtudatuk. Kiemelt feladataink: 2

6 Törekedjünk arra, hogy tanulóink reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyenek szert megtalálják helyüket a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka világában váljanak képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre ismerjék meg és értsék meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat tartsák értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését éljék át a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzését Valljuk, hogy egyéni és elfogadott pedagógiai értékek és etikai normák szerint élő nevelőtestület képes arra, hogy az iskolai élet minden területén mintát, példát mutasson tanítványainak, érvényesítse az erkölcsi nevelés szükségességét és igényét. Célunk, a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Kiemelt feladataink megértésre, szolidaritásra, empátiára nevelés a szegények, az elesettek, az öregek megsegítésére nevelés szilárd belső fegyelmezettségre nevelés a szeretet örömére, vidámságra nevelés 1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanulói személyiség fejlesztése, az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíti a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődését, a demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását. Tudatában vagyunk annak, hogy a gyermek személyiségét számtalan tényező alakítja, befolyásolja. Elsődlegesnek a család törekvéseit és hatását tekintjük. Az iskola pedagógiailag átgondolt, tudatos személyiségfejlesztő tevékenysége ezért arra is hívatott, hogy: 3

7 erősítse a család pozitív irányú törekvéseit gyengítse a környezetünkben, a társadalomban folyamatosan vagy alkalmanként megjelenő, a nemes emberi értékeket megkérdőjelező, vagy ellene ható tényezők erejét. A személyiség harmonikus fejlődéséhez, a jó teljesítményhez minden gyermeknek szüksége van arra, hogy érezze, tanárai jóindulatúak, megértőek, együttérzők, segítőkészek. Ez csakis akkor érhető el, ha az iskolai munka középpontjában a gyerek áll, s minden, ami ott történik, az a gyerekek személyiségének, képességeinek hatékony fejlesztéséért történik. Nevelő-oktató munkánk fő célja tehát, az ismeretátadáson, készségfejlesztésen túl a gyermeki személyiség fejlesztése, ezért törekszünk arra, hogy tantestületünk minden nevelője egyénisége legpozitívabb jegyeit bontakoztassa ki, pedagógiai szemléletében pedig nagy hangsúlyt kapjon a gyermekközpontúság. Célunk, hogy iskolánkban kudarctűrő, sikerre vágyó, s ennek érdekében tenni akaró, életvidám, közösségben is gondolkodó diák és tanár eszménye érvényesüljön A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk minden pedagógusának feladata a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználása, az együttműködés készségeinek fejlesztése. Célunk, hogy iskolánk közösségi élete, tanárainak példamutatása támogassa tanulóink életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a jóakarat, bizalom, segítőkészség, udvariasság, a különbözőség tisztelete, szolidaritás, a tisztelet és a tisztesség, a türelem, az elfogadás. Célunk olyan osztályközösség formálása, amely képes a közös értékrend elfogadására A megvalósítás színterei és a közösségépítés feladatai: tanórákon - a tanulás támogatása (kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, tanulmányi és munkaerkölcs erősítésével) - a nevelőtestület legyen egységes pedagógiai gyakorlatában, támasszon egységes követelményeket és elvárásokat nevelő-oktató munkájában 4

8 - különböző változatos munkaformákkal (pl.: differenciált csoportmunka, egyéni munka, csoportmunka, kooperatív csoportmunka, kísérlet, verseny) az együvétartozás, az egymásért való felelősségérzés erősítése. tanórán kívül szervezett iskolai foglalkozásokon - ismerjék meg a tanulók a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolatokhoz elengedhetetlenek - a sokoldalú és változatos foglalkozások járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez - kirándulások, túrák mélyítsék el a természet iránti tiszteletet és a környezet iránti felelősség érzését. Diák-önkormányzati munkában - olyan közös érdekeken alapuló közös, konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak - a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése 1.4. Hagyományaink 1886-ban alapított iskolánk hagyományait őrizzük és ápoljuk. Hagyományrendszerünk a nevelési folyamat egyik leghatékonyabb eleme a diákság mindennapi életének része, melynek révén intézményünk tényleges diákjaivá válnak, így alakul ki kötődésük az iskolához, szűkebb környezetükhöz, hazájukhoz. Színpadi műsorral emlékezünk nemzeti ünnepeinken: az október 23-i és március 15-i forradalomra és szabadságharcra. Emlékoszlopot koszorúzunk a Nemzeti Összetartozás Napján: június 4. Rádiós műsorral emlékezünk az aradi vértanúkra (október 6). a kommunista és egyéb diktatúrák áldozataira (február 25.), a holokauszt áldozataira (április 16.). Rendszeresen megszervezésre kerülő tanulmányi versenyek, bajnokságok, szakmai rendezvények a következők: Az országos Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójának megszervezése, lebonyolítása, melyhez biztosítjuk a szükséges személyi és tárgyi feltételeket Alapműveleti Matematikaverseny megyei fordulójának megszervezése Bendegúz Anyanyelvi Verseny megyei fordulójának megszervezése 6. osztályos Informatikai Tanulmányi Verseny lebonyolítása Városi ÖKO verseny megrendezése 5

9 Zrínyi Vasi Tandem Kupa kosárlabda-torna A tanév néhány, minden évben ismétlődő eseménye: tanévnyitó és évzáró ünnepély a Rogers osztályok a tanévet nyitó és záró tábora koszorúzás Tóth Imre emléktáblájánál családtagjai jelenlétében Arany Ősz kirakodóvásárral, vidám forgataggal, szőlőpréseléssel, muzsikával kézműves foglalkozások az évszakokhoz kapcsolódóan fakultatív alsós kirándulás évente kétszer Idegen nyelvi hét, Halloween partival Egészséghét Karácsonyi meglepetés nagyoktól kicsiknek Adventi bazár Karácsonyi köszöntők szülőknek, gyerekeknek Tanári karácsony, nyugdíjas kollégák meghívása Sítábor 5. évfolyamos sportiskolás tanulóink számára Farsangi délután Zrínyi bál az SZM szervezésében Névadónkra emlékezünk február 18-án Tanári és szülői véradás szervezünk a szülői értekezletekhez kapcsolódóan ÖKO hét Városi ÖKO verseny a 3-4. osztályosok számára Anyák napi ajándék készítése /alsó tagozat/ Erdei iskola a 2013/2014-es tanévtől 4. és 6. évfolyamos b-c osztályos tanulóinknak Zrínyis nap: osztályok és művészeti csoportjaink bemutatkozása Tanulmányi kirándulások Természetbúvár túrák Állófogadás: legeredményesebb diákjaink köszöntése 1.5. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 6

10 Az egészségfejlesztés iskola feladatai Az egészségfejlesztés magában foglalja a korszerű egészségnevelést az elsődleges prevenciót a mentálhigiénét az egészségfejlesztő szervezetfejlesztést az önsegítés feladatait, módszereit A környezet-és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet-környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket, és programjainkkal a szülők és a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk. Célunk, hogy életkori sajátosságaiknak megfelelően biztosítsuk az egészséges életmód és környezet megismeréséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, ezzel hozzásegítsük tanulóinkat az egészséges életvitel kialakításához, a helyes értékrend felépítéséhez Jövőképünk: tanítványaink környezettudatos és egészségtudatos állampolgárrá váljanak, ezért diákjainkban ki kell alakítani a következőket: egészségügyi tudatosság kiépítése: figyelemfelkeltés, az egészséggel kapcsolatos kérdések tudatosítása ismeretek pontosítása: információ átadás egyéni képességek fejlesztése: az öntudatosság, az önbecsülés és a döntési képesség javítása a beállítódás és magatartás megváltoztatása: az egyének életstílusának megváltoztatása társadalmi/környezeti változtatások: fizikális vagy szociális környezet megváltoztatása a testmozgás megszerettetése: a mindennapos testnevelés iránti igény kialakítása Az egészségfejlesztés színterei az iskolában Arra törekszünk, hogy a tanulóink kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. 7

11 Tanórákon: A kerettantervi tartalmak kiegészítése az egészségfejlesztésre vonatkozó helyi tananyaggal 6. évfolyamon Egészségtan tananyag épül be a természetismeret tantárgy, míg 8. évfolyamon a biológia tantárgy követelményei közé követelményei közé Felső tagozat osztályfőnöki óráiba beépítjük az életvezetési ismeretek és készségek egészségfejlesztő- és drogprevenciós programot Részt veszünk a rendőrség D.A.D.A. programjában 8. évfolyamon heti fél órában elsősegély-nyújtási és reanimációs ismereteket sajátíthatnak el tanulóink Alsó tagozaton a környezetismeret, valamint a technika, életvitel és gyakorlat tárgykörébe ágyazva jelenik meg az egészségtan. Ezek az ismeretek jól funkcionálnak a napközis - szabadidős tevékenység gyakorlatában is, hiszen itt lehetőség van az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására. Felső tagozaton a természetismeret, biológia-egészségtan, technika, életvitel és gyakorlat érinti az egészségismeretek- egészségmagatartás alakítását. Kiváló gyakorlóterepe az egészséges életvitel alakításának az osztályfőnöki órák tematikája, a személyes- és szociális kompetenciák fejlesztésén keresztül, az ön- és társismeret, kommunikáció, döntéshozás, konfliktuskezelés témaköreiben. Az egészségtudatos életvitel- és magatartás alakításához nagyban hozzájárulnak az erkölcstan, sporterkölcstan, sportágválasztó, tantárgyak és a mindennapos testnevelés. Nem hagyományos tanórai keretben: A tanulók szakköri keretben foglalkoznak az egészséges életmód, a csecsemőápolás és az elsősegélynyújtás témaköreivel, ahol elméleti és gyakorlati tudásukat is kibővíthetik, elmélyíthetik. Ehhez kapcsolódóan csapatversenyeken vesznek részt minden évben. Rendszeresen tanévenként kétszer véradást szervezünk, melybe a szülőkön kívül bevonjuk az iskola dolgozóit is. Plakátokkal hívjuk fel a környék lakóinak figyelmét a véradás lehetőségére. Alsó és felső tagozaton egyaránt működik a Tiszta rendes osztály programunk. November hónapban egészségnevelési hónap zajlik iskolánkban Pályázatokon való részvétel: Drog-prevenció, Egészségnevelés 8

12 Kiállításokat, iskolarádióban elhangzó műsorokat, vetélkedőket szervezünk a témához kapcsolódó jeles napokra. Tanulmányi kirándulásokat, erdei iskolai programokat szervezése Sportnap, egészségnap/hét/hónap szervezése. Szakmai tanácskozásokon, tréningeken, továbbképzéseken vesznek részt pedagógusaink. Egészségség témaköréhez kapcsolódó projektek lebonyolítása Kortárssegítők bevonása az egészségnevelésbe Ünnepségeken, rendezvényeken iskolai elsősegélynyújtó-csapat működése Alkalmanként kapcsolódunk az Önkormányzat, Vöröskereszt, ÁNTSZ, NYME-SEK, Esélyek Háza által szervezett programokhoz. Iskolánkban vöröskeresztes alapszervezet működik, tanulói és felnőtt részvétellel. Az egészségnevelési program segítségével a tanulók megtanulhatják, hogy miként: ismerjék meg az egészséges életmód legfontosabb szabályait legyenek tisztában az egészséges táplálkozás fontosságával tartsák szem előtt a testi higiénét, a rendszeres mozgás egészségét befolyásoló hatását legyenek képesek a problémákat, konfliktusokat megfelelően kezelni ismerjék meg a drog, az alkohol és a dohányzás egészségkárosító hatását tudják alkalmazni elsősegély-nyújtási és reanimációs ismereteiket. A programjainkat segítik, kiegészítik, a védőnő által készített éves iskola-egészségügyi programban foglaltak Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Kapcsolódva a Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének 477/2011. (X.24.) KGy. Sz. határozatához Szombathely a segítés városa program alapján iskolánk tanulói elsősegélynyújtási és reanimációs ismereteket sajátíthatnak el. Célunk: az elsősegélynyújtás és újraélesztés alapismereteinek és gyakorlati végrehajtásának, készségeinek elsajátíttatása, az ismeretek és a gyakorlat folyamatos frissítése, a segíteni akaró és tudó hozzáállás kialakítása. Feladatok: Felkészíteni a tanulókat a balesetek, sérülések elkerülésére 9

13 A tanulók ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát Ismerjék fel a vészhelyzeteket veszélyeztető tényezőket: ezek elkerülésére való nevelés Legyenek tisztában az egyes sérülések élettani hátterével, várható következményeivel Sajátítsák el a legalapvetőbb segélynyújtási módokat Készség szinten sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni A sérült és fogyatékos embertársaink elfogadására nevelés és a segítő mentalitás kialakítása 1.6. Környezeti nevelési kapcsolatos pedagógiai feladatok Az új Alkotmány fontos vállalása a Kárpát-medence természeti értékeinek megóvása, az erőforrások gondos felhasználása az utódaink iránti felelősség és a jövő nemzedékek életfeltételeinek biztosítása. Iskolánk óta tagja az országos ökoiskola hálózatnak. Fő profilunkként, kiemelten kezeljük a környezeti nevelést. Törekszünk arra, hogy iskolánk mindkét épülete tükrözze ökoiskolai mivoltunkat, melyek kellemesebbé, otthonosabbá tehetik iskolai életünket. Környezeti nevelési munkánk lehetőségeit és tartalmát, iskolánk helye, környezete, állapota, természetesen befolyásolja. A közvetlen zöldövezet hiánya, a belvárosi forgalom, a kis alapterületű, jelentős részben aszfaltozott udvarok, és az azokat körbeölelő falak negatívan befolyásolják a környezeti nevelő munkánk lehetőségeit. Közelünkben vannak azonban városi parkok, múzeumok, kulturális intézmények. Az itt tevékenykedő szakemberekkel történő együttműködés olyan lehetőség, amellyel a 6-14 éves korosztály személyiségformálását, környezettudatos magatartásának alakítását segítjük. Városunk távolabbi pontjain arborétum, erdészeti látogató központok, tavak, erdő, csillagvizsgáló, szintén fontos pillére környezeti nevelési tevékenységünknek. A tantestület döntő hányada foglalkozik környezeti nevelési kérdésekkel, főként tanórákon a tananyaghoz kapcsolódóan, hiszen ez a környezeti nevelés legfőbb színtere. A tanórán kívüli munkák szervezését a témában jártasabb kollégák vállalják magukra. A szervezett programok, környezetvédelmi akciók lebonyolítását a környezeti nevelési munkacsoport irányítja, de természetesen számíthatnak a tantestület egészének segítő közreműködésére. 10

14 Az iskolai környezeti nevelés színterei a tanítási órákon túl végtelen sokaságúak. Prioritásokat kell választanunk, amelyek az adottságainknak, hagyományainknak megfelelnek. Ilyenek lehetnek a teljesség igénye nélkül az alább felsorolt területek. Dekoráció, iskola arculatának formálása. Energiahasználat felmérése, energiatakarékosság az iskolában. ÖKO hét programsorozat. Felkészülés és részvétel természettudományos tanulmányi versenyeken. Környezetbarát iskolába közlekedés propagálása. Madárvédelem, madármegfigyelés. Szelektív hulladékgyűjtés, szemétszedési akciók. Tematikus Balaton körüli kerékpáros vándortábor. Terepgyakorlat, természetvédelmi területen, természetben, saját településen. Természetbúvár szakköri csoport. Természet-fotós, természetfilm vagy képzőművészeti pályázatok. Hosszú távú környezeti nevelés célunk, hogy a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. A környezeti nevelést csak komplex módon lehet megvalósítani. A hatékonyság érdekben fontos, hogy hatékonyan használjuk belső és külső erőforrásainkat. Sajnos 2013-ig nem tudtunk megvalósítani tanévenként ismétlődő erdei iskolai programot. Fontos célunk, hogy sikerüljön ennek lebonyolítása 4. és 6. évfolyamos tanulóinknak. Szeretnénk a Zrínyisek a Zrínyisekért Alapítvány anyagi erőforrásait bevonni céljaink megvalósításába. ÖKO tevékenységeink másik pillére a pályázati lehetőségek kiaknázása. A megjelenő pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 11

15 osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Részt vállal a tanulók nyári táboroztatásában a fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató vagy helyettese, illetve a munkaközösség-vezető megbízza Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 12

16 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői értekezletet tart. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnöki munkacsoport munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. Órát látogat az osztályban. Minden pedagógus kollégától elvárható, hogy tanulói személyiség - és közösségfejlesztő nevelő-oktató munkája során: lássa át a társas kapcsolatok, a csoportfolyamatok alakulását, az egyén és a csoport viszonyát. ismerje a tanulói csoportok és az egyes tanulók társas helyzetének megismerésére szolgáló módszereket. alkalmazza az együttműködést és a versengést kiváltó módszerek előnyeit és hátrányait, a tanulók közti interakció és együttműködés elősegítésének sokféle kooperációs technikáját. legyen tisztában a konfliktusok természetével, okaival, és ismerje feloldásuk lehetséges módjait, eszközeit. legyen képes olyan nevelési-oktatási folyamat és helyzetek kialakítására, amely a tanulókban már meglévő erőforrásokra építve segíti elő esélyeik növekedését. teremtsen olyan pedagógiai szituációkat, amelyek elősegítik a tanulók együttműködési, kommunikációs képességeinek fejlődését, és amelyek növelik a tanulók mások elfogadására, megértésére és segítésére való hajlandóságát, lehetőséget 13

17 biztosítanak, hogy kialakuljon a tanulók társadalmi előítéletekhez való kritikus viszonyulása. legyen elkötelezett a tanulók esélyeinek növelésére, törekedjen felfedezni tanulóiban az értékeket és elsősorban ezekre építsen. ismerje és alkalmazza az egyéni és a közösség életét szabályozó érvényes erkölcsi alapelveket, és normákat 1.8. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Kiemelten tehetséges az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. Nevelő-oktató munkánkban arra törekszünk, hogy tanítványaink képesek legyenek saját értékeiket felfedezni, képességeiket kibontakoztatni. A kiemelten tehetséges tanulókat, tantárgyi eredményesség, szorgalma alapján választjuk ki. Az iskolai életet úgy szervezzük, a helyi tantervet úgy alakítottuk ki, hogy minél szélesebb palettán legyen lehetőség a tehetség kibontakoztatására. Fejlesztési eljárásainkat minden esetben a tanuló szüleinek egyetértésével szervezzük meg Fejlesztési eljárásaink: csoportbontás alkalmazása matematikából, idegen nyelvből. differenciált tanórai foglalkozásokon előrehaladásának megfelelő önálló feladatok biztosítása, azok ellenőrzése. tehetséggondozó szakköri foglalkozások, kiscsoportos, illetve egyéni foglalkozás biztosítása ideális fejlesztési környezet megteremtésével, motiválás a jobb teljesítményre. rendszeres egyeztetés a szaktanárok között. felkészítés tanulmányi és egyéb, tanulóknak meghirdetett versenyekre segítséget kell nyújtanunk ahhoz, hogy továbbtanulási irányának és helyének megválasztásakor a tehetséggondozás a továbbiakban is megoldható legyen. 14

18 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A harmonikus személyiség kialakulásának egyik feltétele a nyugodt és biztonságos családi háttér. Felgyorsult világunkban azonban már a korai életszakaszokban sem mindig biztosítottak a testi, lelki fejlődés feltételei. A családok napjainkban egyre kevésbé tudják ellátni szocializáló, védő funkcióikat, emiatt nagyok a társadalmi elvárások az intézményes neveléssel szemben. Minden pedagógusnak tisztában kell lennie azzal, hogy a beilleszkedési és magatartási nehézségek megjelenése biztos jele lehet annak, hogy tanítványunk valamiféle szociális problémával, családi bizonytalansággal küzd, amely befolyásolhatja mindennapi viselkedését. A magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő diákok nem tudatosan akarnak nehézségeket okozni maguknak, szüleiknek és tanáraiknak. Éppen ezért az iskola minden pedagógusának érzékeny odafigyelése szükséges ahhoz, hogy problémákkal küzdő gyermeket felismerje. Munkánk során igénybe vesszük az iskolapszichológus és az iskolai védőnő szakmai segítségét, valamint az ifjúságvédelmi felelős támogatását. A tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez prevenció és folyamatos gondozás szükséges. Célok: Az iskolai alapozó funkciók hatékonyságának növelése Az alapkészségek megerősítése, pótlása Esélyegyenlőség biztosítása tanulási, szociális problémával küzdő tanulóknak Az eltérő tanulói fejlettségi szint kezelése A helyi tantervben elvárt teljesítménytől elmaradók felzárkóztatása Olyan készség- és képességfejlesztés, mely az élethosszig tartó sikeres tanulás feltétele lehet Feladataink: A tanév elején az első osztályos tanítók és a fejlesztő pedagógus felmérik, hogy az elsősök elérték-e az iskolaérettség szintjét. (DIFER vizsgálat) Szükség esetén a Nevelési Tanácsadó véleményét kérjük, majd megtesszük az általuk javasolt intézkedéseket. Minden évfolyamon biztosítjuk a korrepetálást a nehézségekkel küzdőknek, A tanórák egy részén differenciált foglalkozást tartunk évfolyamon javasoljuk a napközit minden tanulónknak. C osztályainkban az egész napos iskola keretében biztosítjuk a felzárkóztatást 5-8. évfolyamon tanulószobát biztosítunk, szülői igény és szaktanári, osztályfőnöki javaslat alapján. 15

19 Kiemelten fontos fejlesztési feladatok: Az információszerzés- és feldolgozás, az önálló tanulás képességének fejlesztése A kommunikációs képességek erősítése A térbeli, időbeli, mennyiségbeli viszonyokban való pontosabb tájékozódás kialakítása A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Kulcskompetenciák fejlesztése A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavart a Nevelési Tanácsadó állapítja meg. Szakvéleményében megjelöli a fejlesztendő területeket is. Pedagógiai tennivalóink: felzárkóztatás, korrepetálás, kompenzáló nevelés, fejlesztés, prevenció és reedukáció A fejlesztés célja: A tanulók képessé váljanak az általános iskolai követelmények elsajátítására. A fejlesztés az alapképességek mentén történik, lehetővé téve az olvasás, írás, számolás készségszintű elsajátítását. A zavarok enyhítését segítő tevékenységi formák: Fontos szerepet szánunk a megelőzésnek, melynek alapja a megfelelő iskolai légkör. Törekedni kell a nyugodt, kiegyensúlyozott, határozott, következetes, kiszámítható nevelői magatartásra. Pozitív tulajdonságok, képességek felkutatása, továbbfejlesztése, ezek elismerése. A tanulók sikerélményhez juttatása. A másság elfogadása, a problémákkal való bánás megtanulása Általános feladatok: Tanulási nehézségekre utaló jelek észlelésekor a gyermek nevelési tanácsadóhoz történő irányítása. 16

20 Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása a szakértői vélemények alapján. Folyamatos kapcsolattartás a gyermeket oktató pedagógusok között. Fő fejlesztési területek: A fejlesztés terjedjen ki a tanuló egész személyiségére. Vegye figyelembe a tanuló egyéni jellemzőit, készségeit, képességeit. Testséma, téri- és időbeli tájékozódás fejlesztése. Kognitív képességek fejlesztése. Percepció fejlesztése (vizuális, auditív, taktilis). A figyelem és a koncentráció fejlesztése. A pszichomotoros képességek fejlesztése. Tanulási technikák tanítása, gyakoroltatása. A másodlagos zavarok kialakulásának megelőzése. Énkép, önismeret fejlesztése, önbizalom növelése. Meg kell tanítanunk a gyerekeket arra, hogy célirányosan tervezzenek, szervezzenek, szabályokat alkossanak, elfogadjanak A számonkérés szabályai A sajátos nevelési igényű, illetve BTM-es tanuló kérésére és az igazgató engedélye alapján: Az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, vagy a feladatmennyiséget csökkenteni. Lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja. Szóbeli vagy írásbeli számonkérés elsőbbsége adott tanulóra vonatkozva. Szükség esetén a feladat felolvasása. Egyéni elbírálás (önmagához mért teljesítmény alapján). A tanulót az egyéni bánásmódnak megfelelő segítségadásban kell részesíteni Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása Iskolánk, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat lát el a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszűntetése érdekében. 17

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Általános iskolák Pedagógiai Programjának

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában.

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás Humán Szolgáltató

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2015/2016. tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2015. augusztus 31. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2015/2016. tanév

Részletesebben

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető Csornai Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola ÖKO iskolai munkaterve 2014-2015 és 2015-2016-os tanév Az ÖKO iskolai munkacsoport tagjai: - tanító intézmény egység vezető helyettes Szabóné Varga

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulmányi és vizsgaszabályzata

A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulmányi és vizsgaszabályzata A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulmányi és vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat jogi kerete: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 11/1994. évi (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LI. törvény a közoktatásról és az alapműveltségi vizsgáról

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata

Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Arany János Református Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata Érvényes: 2013. november 11. 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4. A

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Munkaterv Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013-2014

Munkaterv Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013-2014 Munkaterv Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013-2014 Célok, feladatok Pedagógiai munkánk célja, hogy az intézményünkben nevelkedő gyermek képességeihez mérten a lehető

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben