JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület évi központi költségvetési támogatás felhasználásának.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának."

Átírás

1 JELENTÉS a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület évi központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről szeptember 205.

2 A vizsgálatot vezette: dr. Elek János osztályvezető főtanácsos A vizsgálatot végezte: Écsy Lajosné dr. Szávai Tamás Tóth István számvevő számvevő számvevő tanácsos tanácsos '.,

3 ALLAMI SZAMVEVOSZÉK IV. Vagyonellenőrzési V /1994. Témaszám: 222 Igazgatóság JELENTÉS a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület évi központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről I. Az ellenőrzés körülményei, célja és módszere Az Allami Számvevőszékről szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 2. (5) bekezdése értelmében az Allami Számvevőszék (továbbiakban: ASZ) ellenőrzi a központi költségvetési támogatás felhasználását a társadalmi szervezeteknél. Az Országgyűlés az 58/1993. (VII. 29.) OGY határozatában döntött a társa dalmi szervezetek évi támogatásáról. Fentiek figyelembevételével az ASZ évi ellenőrzési terve alapján került ellenőrzésre. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) tevékenysége kiterjed a természetvédelem valamennyi szakterületére, és azon belül kiemelten a madárvilággal kapcsolatos védelemre, népszerűsítésre, kutatásra. Az Egyesület széleskörű természetvédelmi és kutatási feladatai ellátásához a

4 - 2 - költségvetési támogatás mellett jelentős összegű egyéb támogatássa.l és saját bevétellel is rendelkezett. Mindezek figyelembevételével került sor az Egyesület évi költségvetési támoga.tá.s felha.ezná.lásána.k ellenőrzésére. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Egyesület az Országgyűlés által odaítélt központi költségvetési támogatást az Országgyűlés Társadalmi Szer-vezetek Költségvetési Támogatását Koordináló Bizottsága által előírt jogcímekre és az Alapszabályban megfogalmazott tevékenységi célnak megfelelőerr használta-e fel, tov6.bbá a gazdálkodásra, nyilvántartásra és beszámolásr-a vonatkozó jogszabályoka.t hogyan tartotta be. A vizsgálat a főkönyvi könyvelés évre vonatkozó adataira terjedt ki. Az ellenőrzés a pénzfelhasználást az Egyesület Titkárságán ta.lálha.tó dokumentumok alapján vizsgálta. A helyszíni ellenőr zés ápr-ilis 25-től május 20-ig tar-tott. II. Az évi pénzfelhasználás ellenőrzésének tapasztalatai l. Az Or-szággyűlés által odaítélt központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése 1.1. Az Egyesület az évi feladatai ellátásához- működésr e, helyi csopor-tok támogatására és célpr-ogr-amok végrehajtásár-a összesen E Ft költségvetési támogatási igényt

5 - 3 - nyújtott be az Országgyűlés Társadalmi Szarvezetek Költségvet.ési Támogatását Koordináló Bizottságához. Az Országgyűlés 58/1993. (VII. 9.) határozata alapján E Ft támogatásban részesült az Egyesület. A E Ft összegű költségvetési támogatás az Egyesület évi beszámolójában kimutatott E Ft összes bevételnek 28,8 %-a Az évi Országgyűlés által odaítélt költségvetési támogatás jogcímenkénti teljeskörű felhasználásának elszámolását az Egyesület. elkészítette és az Országgyűlés Társadalmi Szarvezetek Költségvetési Támogatását Koordináló Bizottsága részére megküldte. Az elszámolás alapját képező bizonylatokkal alátámasztott teljeskörű számítási anyagot az ellenőrzés rendelkezésére bocsátották. A bizonylatok és a könyvelési adatok vizsgálata alapján az ellenőrzés megállapított.a, hogy a költségvetési támogatás felhasználásáról készített elszámolás teljeskörüen és tételesen tartalmazza az Egyesület könyvelésében rögzített kiadásokat, melyeket az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében teljesítettek. Ugyanakkor a Bizottság ált.al az egyes jogcímekre engedélyezett támogatási összegek keretszámait nem tartották be. A célprogramok teljesítésének 1994-re történt áthúzódása miatti pénzmaradványok egy részét müködésre és a tagszervezetek támogatására fordították az alábbiak szerínt:

6 - 4 - Jogcím Igényelt Megítélt Tényleges Felhasználás támogatás felhaszn. + l l e z e r F t l - Működés A/ l : B/ Tagszervezetek támogatása C/ Programok: l. Repülés ;:-;_z életér t l Halastavak természetvédelmi problémái l l összesen: Az Egyesület Alapszabálya előírja, hogy az Egyesület pénzeszközeivel éves költségvetés keretében gazdálkodik. Az ellenőrzésnek bemutatott, a tervezett és tényleges bevételeket és kiadásokat tartalmazó ""1993. évi költségelszámolás"" a.data.i részleteiben és főösszegében nincsenek összhangban a. könyveléssel, illetve azoktól eltérő adatokat tarta.lma.zna.k.!gy a tervezett és tényleges adatok könyveléssei tör ténő összehasonlítása nem volt lehetséges. 2. A pénzfelhasználás törvényességével kapcsolatos megállapítások 2.1. A számviteli rend ellenőrzése Az Egyesület a számvitelről szóló évi XVIII. törvény (a t.ovábbial>ban Sz t.) és a 157/1992. (XII. 4.) Korn1. rend. által előírt beszámolókészítési és könyvvezetési kötele-

7 - 5 - zettségének saját döntése alapján éves beszámoló készítésével és kettős könyvvitel vezetésével tesz eleget. A társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről intézkedő 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet értelmében az Egyesületnek el kell különíteni a szervezet célja szerinti, val~nint vállalkozási tevékenysége szerinti bevételeit és költségeit. Ez az elkülönítés nem történt meg. Az Egyesület számvitelének megszervezésénél az Szt aiban előírt kötelezettségének nem tett maradéktalanul eleget. A számviteli rendszer teljeskörű szabályozását nem végezték el. Számlarendet nem l;:észítettek. Nem határoztál;: meg a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát. A nem önálló jogi személyiségű helyi csoportok gazdálkodásának könyvvezetési rendszerét, az Egyesülettől kapott támogatások elszámolási kötelezettségének módját nem szabályozták. Az önálló jogi személyiséggé alakuló helyi csoportok esetében nem rendezték a vagyonmegosztást és nem követelték meg a nyitómérleg készítését. A könyvviteli nyilvántartás nem tartalmazza teljeskörúen az eszközökben és forrásokban bel;:övetkezett változásokat, mivel az Egyesület Postabanknál vezetett forint és devizaszámláinak forgalmát nem a kön;,velik és év végi állományát a beszámolóban nem mutatták ki. Nem tartalmazza továbbá a könyvelés a nem önálló jogi személ;,iségű helyi csoportok gazdálkodásának saját bankszámlán és pénztáron keresztül bonyolított pénzforgalmi adatait sem.

8 - 6 - Számviteli politikájuk kialakításának hiányában nem határozták meg a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetésnél érvényesítendő számviteli alapelveket, a gazdasági műveletek rögzítésének és a könyvviteli zárlat elvégzésének időpontját, az eszközök értékelésének és leltározásának szabályait. Az Egyesület számviteli feladatait l fő megbízásos munkaviszonyban foglalkoztatott - könyvelő és l fő pénztáros - bérelszámoló látja el. Egyikük sem rendelkezik a 10/1993. (IV. B.) PM. számú rendeletben előírt könyvelői képesítéssel. A könyvelő nyilatkozata szerint megbízása csak a könyvelési bizonylatok lakáson történő lekönyvelésére terjedt ki. A könyvvezetés és az éves beszámoló ellenőrzése tett további észrevételek: során a. Az éves beszámoló mérleg mellékletében befektetett pénzügyi eszl::özként E Ft-ot mutattak ki. A könyveléshez csatolt hiányos dokumentumok ezt nem támasztották alá. A kért írásbeli magyarázat és a pótlólag bemutatott bizonylatok alapján megállapítható, hogy részesedésként a pénzügyi eszközök között a bírósági bejegyzéssei egyezően - csak 2.fl05 E Ft szerepelhet, míg adott kölcsönként E Ft-ot kellett volna fel tüntetni. A fennmaradó 280 E Ft nem minősül befektetett pénzügyi eszköznek, mert azt végleges juttatásként adták át az érintett vállalkozásoknak.

9 - 7 - b. Előfordult, hogy jelentős értékű eszközöket nyilvántartáaba vétel nélkül, költségszámlára könyveltek el.!gy például: a 28/92. sz. és a 32/103. sz. kiadási pénztárbizonylatok szerint vásárolt Ft értékű 1 db Videorecordert és a Ft értékű számítógépet és tartozékait nem könyvelték el a tárgyi eszközök főkönyvi számlára és az eszköznyilvántartásba sem. c. A nem önálló jogi személ:{iségű helyi csoportoknak pályázatra, programszervezésre és müködési kiadásokra nyújtott 735 E Ft összegű támogatást elszámolási kötelezettség nélkül, támogatási költségként könyvelték el az 511 főkönyvi számlán A bizonylati rend ellenőrzése Az Egyesület- még 1976-ban kelt ügyviteli és Pénzkezelési Szabáh,zatában előírta az alkalmazandó számviteli bizonylatok körét és azok tartalmi követelményeit, valamint kijelölte a szigorú számadási kötelezettség alá tartozó bizonylatokat. Ez a szabályozás azonban nem felel meg az január L óta érvényes számviteli törvény előírásainak_ A vizsgálat tapasztalatai alapján az ellenőrzés megállapította, hogy az Egyesületnél gyakran a saját szabályzatukban foglaltakat sem tartották be, több esetben megsértették a számviteli rendre és a bizonylati fegyelemre vonatkozó előirásokat: a./ A kötelezően előirt analitikus nyilvántartások közül előirásszerűen vezetik a személyi jövedelemadóköteles

10 - 8 - kifízetések egyedi nyilvántartását. Ezenkívül vezetnek még eszköznyilvántartást, azonban az csak az Egyesület központjában lévő eszközöket tartalmazza, és abból sem állapítható meg a tényleges eszközállomány tekintettel arra, hogy leltárral nem ellenőrizték. Ugyancsak nem teljeskörű a szigorú számadású nyomtatványol' nyilvántartása, mert abból az eszköznyilvántartáshoz hasonlóan hiányzik a helyi ezervezetek által használt nyomtatványok nyilvántartása. A központba használt szígorú számadású bizonylatoknak is csak a számát tartják nyilván, a használatbavétel kezdetét és végét nem.!gy nem állapítható meg, hogy mely tömbök kerültek felhasználásra. Egyáltalán nem vezetnek analitikus nyílvántartást az elszámolásra kiadott előlegekről, így az elszámolási határidő betartása nem ellenőrizhető annak ellenére, hogy azt az Egyesület Pénzkezelési Szabályzat.a kötelezően előírja. Nem vezetnek továbbá analitikus nyilvántartást az értékcikkekről (valuta, csekk, élelmiszer-utalvány), valamint a nagymennyiségű, saját előállítású és kereskedelmi árukészletről. b./ A pénztári be- és kifizetések, valamint a banki átutalások bizonylati alátámasztása csak részben felel meg a követelményeknek. A banki bevételeknél gyakran előfordult, hogy a készpénzbefizetésekhez nem csatolták a megfelelő csekkszelvényt, így a befizető neve és a befízet.és jogoime nem állapítható meg.

11 - 9 - A bank és a pénztár közötti pénzmozgást nem minden esetben bizonylat.olják megfelelően, ezért az június 8-án a 101. sz. bankkivonaton szereplő Ft postai befizetés jegeime nem állapítható meg. A kiadási pénztárbizonylatok vizsgálata során az az alábbi hiányosságokat állapitotta meg: ellenőrzés -A megbízási díjak egy részénél összesen Ft bruttó megbízási díj esetében utalványozás és teljesít.ésigazolás nélkül kerül t sor a ki fizetésre. - A számlakifizetések esetében is hiányzik a pénztárbizonylathoz csatolt számlákról anna}; igazolása, hogy a számlán szereplő vásárlás valóban az Egyesület érdekében történt, illet.ve, hogy az azon szereplő árut átvették. A Fertődön rendezett nemzetközi konferencia költségelszámolásnál a 47,145. sz. kiadási pénztárbizonylaton utalványozott és kifizetett ,60 Ft felhasználásánalr egyrészét szabályszerű bizonylatokkal nem támasztották alá. A fenti összegből készpénzszámla helyett a megnevezés fel tüntetése néllüil - blokk ellenében fizettek ki 4,629,70 Ft-ot, továbbá "étkezések" eimén Ft-ot anélkül, hogy a csatolt készpénzszámlán az adagszámot és az igénybevett étkezést feltüntették volna. Ugyancsak szabálytalan a "Fertődtavi Nemzeti Parknak" - 21 db készpénzszámlán - külön-

12 féle címen kiszámiázott ,90 Ft-nak a kifizetése is, mivel a számlák nem az Egyesület nevére szólnak. c./ Az Egyesület külföldi kiküldetéssel összefüggö köl tségeinel' fedezetére Ft értékű konvertibilis valutavásárlási lehetőséggel rendelkezett a 36, (XII. 23. l PH rendelet előirásai szerint. 4z Egyesület e valutavásárlás lehetőségével az ellenőrzés nem élt annak ellenére, hogy megállapítása szerint a vizsgált időszakban több külföldi kiküldetés is volt. Az ellenőrzés által feltárt esetekben azonban nem a 30, (II. 13. l Korm. rendelet előirásai szerint jártak el. A kiutazásokhoz ug~'anis egyetlen vizsgált esetben sem a hivatalos külföldi kiküldetési rendelvényt használták, hanem a belföldi kil,t\ldetéshez rendszeresítettett. A vizsgált külföldi utazásokhoz az ellenőrzés rendelkezésére álló bizonylatok szerint devizaellátmányt sem a költ.ségek fedezetére, sem napidíj eimén nem biztosítottak. A felmerült úti- és szállásköltséget, esetleg napidíjat utólag forintban fizették ki. Ilyen szabálytalan módon az ellenő!'zés ál tal fel tárt 6 esetben összesen Ft költségtérítést fizetett az Egyesület. külföldi utazással összefüggésben. Az ellenőrzés az Egyesület könyvelésében nem szereplő, a Postabank Rt-nél vezetett angol font bankszámla kimu-

13 - ll - tatásai alapján megállapította, hogy két esetben 1.250, és 410 angol font felvételéhez kapcsolódóan a 30/1992. (II. 13.) Korn1. rendelet előil ása szerinti kiküldetési rendelvény kiállítására, illetve a felvett pénz előírásszerü elszámolására nem került sor. A 410 angol fontról készítettett elszámolást, azonban az bizonylatok hiányában nem fogadható el. megfelelő d./ A belföldi utazási költségek elszámolásánál 1-2 kivételtől eltekintve b~tartották a jogszabályi előírásokat. A hivatali gépjármü, illetve a saját gépjármü hivatali célú használatának elszámolásánál egyaránt az előírások szerint jártak el. 3. Az állami befizetési kötelezettségek teljesítésének ellenőrzé se Az ellenőrzés az állami befizetési kötelezettségek közül a társadalombiztosítási, nyugdíj- és egészségbiztosítási, valamint a munkaadói és a munkavállalói járulék, a szeméh'i jövedelemadó és általános forgalmi adó nyilvántartására, bevallására és befizetésére vonatkozó jogszabályok érvényesülését vizsgálta. Ennek során az alábbi megállapításokat tette A társadalombiztosítási-járulék köteles kifizetések nyilvántartásával és bevallásával kapcsolatos kötelezettségének az Egyesület nem tett maradéktalanul eleget. l1egbízási szerződések alapján ugyanis 5 személynek összesen Ft megbízási díjat fizetett ki anélkül, hogy az u-

14 tán a munkáltatót terhelő 44 %-os közteher befizetési kötelezettséget előírta és teljesítette volna. Emiatt Ft társadalombiztosítási befizetés elmaradt. Ugyanal::kor 9. sz. bankszámlakivonathoz csatolt "Duna-Ipoly Nemzeti Park állapotfelmérése I. ütem" számlákban szerzői jogdíjjal összefüggően Ft TB járulék költségtényező ~nt szerepe l. Ez arra utal, hogy az Egyesület járulékfizet.fsi kötelezettség alá nem eső kifizetés után indokolatlanul Ft összeget fizetett a társadalombiztosításnak A nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék levonását, bevallását, befizetését és ezek könyvelési elszámolását az előirások szerint végezték A többször módositott évi IV. törvényben előirt munkaadói és munkavállalói jánllékfizetési kötelezettségüknek csak részben tettel:: eleget. A 2 %-os munkavállalói járulékat az előirások szerint levontá}:: a fizetésre kötelezettektől, illetve a levanások összegét. maradéktalanul befizették. Az Egyesületet terhelő, a munkaviszonyból származó bruttó keresetek után fizetendő munkaadói járulékfizetési kötelezettségüknek azonban egyáltalán nem tettek eleget A személy! jövedelemadó-köteles kifizetések nyilvántartásával, bevallásával és befizetésével kapcsolatos kötelezettségének az Egyesület maradél,talanul eleget tett. Az

15 adóbevallásukhoz adott adatszolgáltatásokban szereplő adatok megegyeznek az Egyesület könyvelésében és bevallásában szereplő adatokkal Az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény előírásaitól eltérően az Egyesület az általános forgalmi adó körbe nem jelentkezett be annak ellenére, hogy-a vizsgált évben értékesítési árbevétele meghaladta az általános forgalmi adóról szóló 19fl2. évi LXXIV. tv. 49 -a sz er int a választható alanyi adómentesség Ft-os értékhatárát. Az Egyesület az általa kiállított számlákon ötletezergen hol feltüntette, hol pedig elhagyta az adót. A számlákon feltüntetett adót nem minden esetben könyvelték a fizetendő általános forgalmi adó számlára, így annak befizetése is elmaradt, AFA-t vissza nem igényeltek. A főkönyvi könyvelésben 1fl93. évben csupán Ft adófizetési kötelezettséget tartottak nyilván, melyből a tárgyévben Ft-ot utaltak át az adóhatóságnak. Adóbevallást nem készítettek. Az Egyesület nem vezetett olyan nyilvántartást, - AFA analitikát -, mely alkalmas az adó önadózással történő megállapítására és bevallására. A kiáll í tot t számlák belső tartalma hián>ros, gyakran hiányzik az értékesitett termék, illetve nyújtott szolgáltatás pontos megnevezése, cikkszáma, KSH besorolási száma, valamint az általános forgalmi adóra vonatkozó adatok. Értékesítésnek, szolgáltatásnak nem minősíthető esetekben is számlát állítottak ki. Igy például a nem önálló helyi csoportna]> elszámolásra, illetve továbbértékesi tésre át-

16 adott nyomdatermékekről, vagy különféle szervezetektől kapott jogszabályon, illetve egyéb megállapodáson alapuló támogatásokról. Esetenként a számlák hiányos tartalma és kellő kapcsolódó bizonylatok felszereltségének hiányában a pénzügyi müvelet minősitése az ellenőrzés számára nem biztosított. A helyi csoportok által végzett értékesítések (könyv, plakát, nyakkendő stb.) esetében a számlaadási, illetve nyugtaadási lcötelezettségnek nem tettek eleget. 4. A helyszíni ellenőrzés idején megtett intézkedések 4.1. Az Egyesület május 6-án megtartott elnökségi ülésén készült jegyzőkönyv 5. pontjában foglaltak szerint Kállay György főtitkár a helyszini ellenőrzés idején tájékoztatta az Elnökséget az Allami Számvevőszék által végzett ellenőrzés során megállapitott alapvető hiányosságokról. Az ElnöJ.:ség megbízta a főt i tkárt, hogy: - írjon ki pályázatot a titkárság vezetői állására, és - az ASZ vizsgálat alapján a szükséges intézkedéseket azonnal tegye meg, továbbá - készítse elő a pénzügyi, számviteli részleg átszervezését. Az Egyesület főtitkára még a helyszini ellenőrzés alatt felkérte a "SZAMOLAS" Bt-ot az évi AFA soronkivüli felülvizsgálatára.

17 III. összefoglalás Az Egyesület 1993-ban a könyvviteli adatok szerint E Ft bevétellel rendelkezett. Ennek az összegnek 28,8 %-a az Országgyűlés által 1993-ban - működésre, tagszervezetek támogatására és célprogramokra - odaítélt központi költségvetési támogatás. Az Egyesület a költségvetési támogatást az Alapszabályban meghatározott célokra fordította. Az egyes jogcímekre engedélyezett keretszámokat azonban nem tartották be. A számviteli rendszer kialakításánál a számviteli törvényben előírtakat nagy mértékben figyelmen kívül hagyták. Emiatt a könyvviteli nyilvántartás és az évi beszámoló nem tartalmazza teljeskörűen és a tényleges állapotnak megfelelően az Egyesület vagyoni helyzetét. A hiányosságok kialakulásában alapvető szerepet játszott, hogy az Egyesület nem rendelkezik megfelelő könyvelői képesítéssel t endelkező szakemberre l. A bizonylati rend sok tekintetben nem felel meg az Szt. előírásainak. Az alaki és tartalmi követelmények a bizonylatol> jelentős részénél nem érvényesülnek kellőképpen. A külföldi kiküldetesi költségek elszámolásánál és liifizetésénél rendszeresen megsértették a 30/1992. (II. 13.) Korm. rendelet elöírásait.

18 Nem tettek ma.radéktalanul eleget az állami betizetési kötelezettségeik teljesítésének, mert Ft összegű társadalombiztosítási jár ulékot és a 7 %-os munkaadói járulékot egyáltalán nem fizették meg. Ezenkívül az általános forgalmi adó bejelentkezési, bevallási, nyilvánta-rtási, adómegállapítási és befizetési kötelezettségeik teljesítését is elmulasztották. Az ellj:ni'irzés által megállapított hiányosságak megszüntetése céljáqól már a. helyszíni vizsgálat idején az Egyesület Elnöksége megbízta a főtitkár-t a szükséges intézkedések megtételére, a pénzügyi, számviteli részleg átszervezésének előkészítésére. Az AFA soronkivüli felülvizsgálatával szakirányú társaságot bíztak meg. A jelentésben megállapított jogszabálysértések miatt az Allami Számvevőszék az Egyesület főtitkárának személyes felelősségét áll ap í t. ot ta meg, me rt: - Nem tett eleget a számvitelről szóló évi XVIII. tv. 7._, aiban foglal t - a kö1wvvezetésről szóló - előírásainak. - A jelentés 2.2.c pontjában leírtak szerint megsértette a 30/1992. (II. 13.) Kornl. rendelet előírásait azzal, hogy külföldi utazással összefüggésbe valutában felmerülő költségek forintban történő kifizetését engedélyezte, valamint nem követelte meg az előírt rendelvény használatát. Két esetben pedig a rendelet 9. -ában előírt elszámolási kötelezettség betartását nem követelte meg.

19 A jelentés :3.1. pontjában foglaltak szerint 285 E Ft összegű megbízási díj után az Egyesületet terhelő 44 %-os, Ft összegű társadalombiztosítási járulékot az évi II. tv. 10.3/A -ában előírtaktól eltérően - nem fizették meg. - A jelentés 3.3. pontjában megállapított - az évi IV. törvényben előírt - munkaadói járulékat 1993-ban egyáltalán nem fizették meg. - A jelentés 3.5. pontjában részletezettek szerint nem tett eleget az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. tv ában és az adózás rendjéről szóló évi XCI. tv. előírásainak, mert az AFA bejelentkezési, bevallási, nyilvántartási, megállapítási és megfizetési kötelezettségeit elmulasztotta. Az ellenőrzés az Egyesült főtitkárárt-ól az Allami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. tv a előírása szerint irásbeli magyarázat-ot kért. Magyarázatában az Egyesület főt, i tkára előadta, hogy az ellenőrzés által megállapított szabálytalanságok megelőzéséhez szükséges személyi és anyagi feltételeket az Egyesület vezetőségének nem sikerült biztosítania. A pénzügyi-számviteli irányítást ellátók a szükséges végzettséggel nem rendelkeztek. Mindezek következménye, hogy a számviteli, adózási és egyéb jogszabályok ismeretének hiányában a megállapított hibákat és szabálytalanságokat elkövették. Az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján főtitkári jogkörében a könyvelő megbízásos jogviszonyát

20 megszüntette és önrevízió elvégzésére felkérte a "SZAMOLAS" Bt-ot. A pénzügyi-számviteli részleg folyamatban lévő átszervezésével kívánják megteremteni a számviteli tevékenység jogszabályban előír t feltételeit_ A külföldi utazások rendjét utasítással azonna.l szabályozta. Az L250 angol font elszámolási hiányát felülvizsgáltatta, illetve visszafizette a felvevővel. Intézkedett ó társadalombiztosítási és munkaadói járulék pótlólagos rendezésére. Az AFA-val kapcsolatos kérdésekben az APEH állásfoglalása és a belső önrevízió alapján a szükséges intézkedések megtételét kilátásba helyezte. Az ellenőrzés az írásbeli magyarázatot, a megtett és kilátásba helyezett intézkedéseket elfogadta. Szükségesnek tartja azonban - a személyes felelősség érvényesítésének mellőzésével - a jelentést tájékoztatás és hasznosítás céljából megküldeni a Legfőbb ügyészségnek, a II. fejezet 3. L pontjában leírtak miatt az Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási önkormányzatoknak, valamint a jelentés II. fejezet 3.3. és 3.5. pontjaiban leírt szabálytalanságok miatt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak. A jelentésben foglaltak alapján az ellenőrzés javasolja az Egyesületnek, hogy: - A számviteli és bizonylati rend helyreállitására az Egyesület főtitkára tegye meg a szükséges intézkedésekel - A külföldi kiküldet.ési költségek elszámolásánál szüntessék meg a költségek forintban történő kifizetésének jogszabályellenes gyakorlatát és a kiküldöttek elszámoltatásánál maradéktalanul érvényes í t.sél' a ha tályes rendelkezések előírásai t.

21 Az elmaradt társadalombiztosítási és munkaadói járulék befizetések iránt a szükséges intézkedéseket tegyék meg. - Az általános forgalmi adóval kapcsolatos mulasztásaik megszüntetése érdekében gondoskodjanak a törvényes állapot helyreáll í tásáról Budapest, szeptember

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160. JELENTÉS a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1993. augusztus 160. Az ellenőrzést vezette: Dr. Elek János osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést

Részletesebben

340 Jelentés az Agrárszövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

340 Jelentés az Agrárszövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 340 Jelentés az Agrárszövetség 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A Szövetség gazdálkodásáról szóló 1994-1995. évi beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1996-1997. évi

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22.

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22. Adószám: 198380843-1-19 Musical-re hangolva Egyesület 8100 Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet 2014. május 22. 1. Általános jellemzők Cégadatok Név: Musical-re hangolva Egyesület Adószáma:

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók valódisága

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Gazdálkodási szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E2/2017 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 1 3.

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

G. 11. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK

G. 11. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 11. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 07. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához

Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSI, ELSZÁMOLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA Az Országos Polgárőr Szövetség közvetlenül, vagy a megyei szövetségeken keresztül közvetve

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések

Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések Tartalomjegyzék 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1 Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 2016. évtől hatályos változásai 1.1.1. Beszámolási kötelezettség változása 1.1.2. Eredménykimutatás

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület S Z Á M V I T E L I P O L I T I K A Dunabogdány, 2009. május 20. SZÁMVITELI POLITIKA Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

341 Jelentés a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

341 Jelentés a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 341 Jelentés a Kereszténydemokrata Néppárt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1994-1995. évi beszámolók

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

JELENTÉS. az Országos Lengyel Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről. 19%. február 2%.

JELENTÉS. az Országos Lengyel Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről. 19%. február 2%. JELENTÉS az Országos Lengyel Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzéséről 19%. február 2%. A vizsgálatot irányította: Nagy.lóz.sef igazgató helyettes A vizsgálatot vezette: Bamberger

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről március

JELENTÉS. a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről március JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0902 2009. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0130 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Általános adatok: 1.1 Cégadatok

Általános adatok: 1.1 Cégadatok Általános adatok: 1.1 Cégadatok Név: Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány Forma: Közhasznú Alapítvány Adószám: 18937930-2-19 KSH szám: 18937930913356919 Bír. bej. szám: 1360. Alapítás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232.

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232. JELENTÉS az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1995. január 232. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető főtanácsos Écsy Lajosné

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk BOM egyesület Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz I. Általános információk A BOM Egyesület közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Bíróság 11.945. sorszám

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám:

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám: Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 5000 Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: 000974 adószám: 11279770-3-16 Könyvvizsgálói értékelés Szajol Község Önkormányzata

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Szent György-hegy Hegyközség

Szent György-hegy Hegyközség Szent György-hegy Hegyközség ÜGYVITELI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Ügyviteli Szabályzat a Hegyközség Alapszabályára épül, és azon rendelkezéseket tartalmazza, amelyek az Alapszabályban létrehozott

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

2012. 01. 01. -2012. 12. 31.

2012. 01. 01. -2012. 12. 31. DEBRECENI KÖR DÁMA EGYESÜLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2012. 01. 01. -2012. 12. 31. A Debreceni Kör Dáma Egyesület Székhelye: 4024 Debrecen, Kadosa u. 5. sz. 1999. 11. 17. én alakult Bírósági végzés száma:

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben