JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület évi központi költségvetési támogatás felhasználásának.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának."

Átírás

1 JELENTÉS a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület évi központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről szeptember 205.

2 A vizsgálatot vezette: dr. Elek János osztályvezető főtanácsos A vizsgálatot végezte: Écsy Lajosné dr. Szávai Tamás Tóth István számvevő számvevő számvevő tanácsos tanácsos '.,

3 ALLAMI SZAMVEVOSZÉK IV. Vagyonellenőrzési V /1994. Témaszám: 222 Igazgatóság JELENTÉS a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület évi központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről I. Az ellenőrzés körülményei, célja és módszere Az Allami Számvevőszékről szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 2. (5) bekezdése értelmében az Allami Számvevőszék (továbbiakban: ASZ) ellenőrzi a központi költségvetési támogatás felhasználását a társadalmi szervezeteknél. Az Országgyűlés az 58/1993. (VII. 29.) OGY határozatában döntött a társa dalmi szervezetek évi támogatásáról. Fentiek figyelembevételével az ASZ évi ellenőrzési terve alapján került ellenőrzésre. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) tevékenysége kiterjed a természetvédelem valamennyi szakterületére, és azon belül kiemelten a madárvilággal kapcsolatos védelemre, népszerűsítésre, kutatásra. Az Egyesület széleskörű természetvédelmi és kutatási feladatai ellátásához a

4 - 2 - költségvetési támogatás mellett jelentős összegű egyéb támogatássa.l és saját bevétellel is rendelkezett. Mindezek figyelembevételével került sor az Egyesület évi költségvetési támoga.tá.s felha.ezná.lásána.k ellenőrzésére. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Egyesület az Országgyűlés által odaítélt központi költségvetési támogatást az Országgyűlés Társadalmi Szer-vezetek Költségvetési Támogatását Koordináló Bizottsága által előírt jogcímekre és az Alapszabályban megfogalmazott tevékenységi célnak megfelelőerr használta-e fel, tov6.bbá a gazdálkodásra, nyilvántartásra és beszámolásr-a vonatkozó jogszabályoka.t hogyan tartotta be. A vizsgálat a főkönyvi könyvelés évre vonatkozó adataira terjedt ki. Az ellenőrzés a pénzfelhasználást az Egyesület Titkárságán ta.lálha.tó dokumentumok alapján vizsgálta. A helyszíni ellenőr zés ápr-ilis 25-től május 20-ig tar-tott. II. Az évi pénzfelhasználás ellenőrzésének tapasztalatai l. Az Or-szággyűlés által odaítélt központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése 1.1. Az Egyesület az évi feladatai ellátásához- működésr e, helyi csopor-tok támogatására és célpr-ogr-amok végrehajtásár-a összesen E Ft költségvetési támogatási igényt

5 - 3 - nyújtott be az Országgyűlés Társadalmi Szarvezetek Költségvet.ési Támogatását Koordináló Bizottságához. Az Országgyűlés 58/1993. (VII. 9.) határozata alapján E Ft támogatásban részesült az Egyesület. A E Ft összegű költségvetési támogatás az Egyesület évi beszámolójában kimutatott E Ft összes bevételnek 28,8 %-a Az évi Országgyűlés által odaítélt költségvetési támogatás jogcímenkénti teljeskörű felhasználásának elszámolását az Egyesület. elkészítette és az Országgyűlés Társadalmi Szarvezetek Költségvetési Támogatását Koordináló Bizottsága részére megküldte. Az elszámolás alapját képező bizonylatokkal alátámasztott teljeskörű számítási anyagot az ellenőrzés rendelkezésére bocsátották. A bizonylatok és a könyvelési adatok vizsgálata alapján az ellenőrzés megállapított.a, hogy a költségvetési támogatás felhasználásáról készített elszámolás teljeskörüen és tételesen tartalmazza az Egyesület könyvelésében rögzített kiadásokat, melyeket az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében teljesítettek. Ugyanakkor a Bizottság ált.al az egyes jogcímekre engedélyezett támogatási összegek keretszámait nem tartották be. A célprogramok teljesítésének 1994-re történt áthúzódása miatti pénzmaradványok egy részét müködésre és a tagszervezetek támogatására fordították az alábbiak szerínt:

6 - 4 - Jogcím Igényelt Megítélt Tényleges Felhasználás támogatás felhaszn. + l l e z e r F t l - Működés A/ l : B/ Tagszervezetek támogatása C/ Programok: l. Repülés ;:-;_z életér t l Halastavak természetvédelmi problémái l l összesen: Az Egyesület Alapszabálya előírja, hogy az Egyesület pénzeszközeivel éves költségvetés keretében gazdálkodik. Az ellenőrzésnek bemutatott, a tervezett és tényleges bevételeket és kiadásokat tartalmazó ""1993. évi költségelszámolás"" a.data.i részleteiben és főösszegében nincsenek összhangban a. könyveléssel, illetve azoktól eltérő adatokat tarta.lma.zna.k.!gy a tervezett és tényleges adatok könyveléssei tör ténő összehasonlítása nem volt lehetséges. 2. A pénzfelhasználás törvényességével kapcsolatos megállapítások 2.1. A számviteli rend ellenőrzése Az Egyesület a számvitelről szóló évi XVIII. törvény (a t.ovábbial>ban Sz t.) és a 157/1992. (XII. 4.) Korn1. rend. által előírt beszámolókészítési és könyvvezetési kötele-

7 - 5 - zettségének saját döntése alapján éves beszámoló készítésével és kettős könyvvitel vezetésével tesz eleget. A társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről intézkedő 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet értelmében az Egyesületnek el kell különíteni a szervezet célja szerinti, val~nint vállalkozási tevékenysége szerinti bevételeit és költségeit. Ez az elkülönítés nem történt meg. Az Egyesület számvitelének megszervezésénél az Szt aiban előírt kötelezettségének nem tett maradéktalanul eleget. A számviteli rendszer teljeskörű szabályozását nem végezték el. Számlarendet nem l;:észítettek. Nem határoztál;: meg a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát. A nem önálló jogi személyiségű helyi csoportok gazdálkodásának könyvvezetési rendszerét, az Egyesülettől kapott támogatások elszámolási kötelezettségének módját nem szabályozták. Az önálló jogi személyiséggé alakuló helyi csoportok esetében nem rendezték a vagyonmegosztást és nem követelték meg a nyitómérleg készítését. A könyvviteli nyilvántartás nem tartalmazza teljeskörúen az eszközökben és forrásokban bel;:övetkezett változásokat, mivel az Egyesület Postabanknál vezetett forint és devizaszámláinak forgalmát nem a kön;,velik és év végi állományát a beszámolóban nem mutatták ki. Nem tartalmazza továbbá a könyvelés a nem önálló jogi személ;,iségű helyi csoportok gazdálkodásának saját bankszámlán és pénztáron keresztül bonyolított pénzforgalmi adatait sem.

8 - 6 - Számviteli politikájuk kialakításának hiányában nem határozták meg a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetésnél érvényesítendő számviteli alapelveket, a gazdasági műveletek rögzítésének és a könyvviteli zárlat elvégzésének időpontját, az eszközök értékelésének és leltározásának szabályait. Az Egyesület számviteli feladatait l fő megbízásos munkaviszonyban foglalkoztatott - könyvelő és l fő pénztáros - bérelszámoló látja el. Egyikük sem rendelkezik a 10/1993. (IV. B.) PM. számú rendeletben előírt könyvelői képesítéssel. A könyvelő nyilatkozata szerint megbízása csak a könyvelési bizonylatok lakáson történő lekönyvelésére terjedt ki. A könyvvezetés és az éves beszámoló ellenőrzése tett további észrevételek: során a. Az éves beszámoló mérleg mellékletében befektetett pénzügyi eszl::özként E Ft-ot mutattak ki. A könyveléshez csatolt hiányos dokumentumok ezt nem támasztották alá. A kért írásbeli magyarázat és a pótlólag bemutatott bizonylatok alapján megállapítható, hogy részesedésként a pénzügyi eszközök között a bírósági bejegyzéssei egyezően - csak 2.fl05 E Ft szerepelhet, míg adott kölcsönként E Ft-ot kellett volna fel tüntetni. A fennmaradó 280 E Ft nem minősül befektetett pénzügyi eszköznek, mert azt végleges juttatásként adták át az érintett vállalkozásoknak.

9 - 7 - b. Előfordult, hogy jelentős értékű eszközöket nyilvántartáaba vétel nélkül, költségszámlára könyveltek el.!gy például: a 28/92. sz. és a 32/103. sz. kiadási pénztárbizonylatok szerint vásárolt Ft értékű 1 db Videorecordert és a Ft értékű számítógépet és tartozékait nem könyvelték el a tárgyi eszközök főkönyvi számlára és az eszköznyilvántartásba sem. c. A nem önálló jogi személ:{iségű helyi csoportoknak pályázatra, programszervezésre és müködési kiadásokra nyújtott 735 E Ft összegű támogatást elszámolási kötelezettség nélkül, támogatási költségként könyvelték el az 511 főkönyvi számlán A bizonylati rend ellenőrzése Az Egyesület- még 1976-ban kelt ügyviteli és Pénzkezelési Szabáh,zatában előírta az alkalmazandó számviteli bizonylatok körét és azok tartalmi követelményeit, valamint kijelölte a szigorú számadási kötelezettség alá tartozó bizonylatokat. Ez a szabályozás azonban nem felel meg az január L óta érvényes számviteli törvény előírásainak_ A vizsgálat tapasztalatai alapján az ellenőrzés megállapította, hogy az Egyesületnél gyakran a saját szabályzatukban foglaltakat sem tartották be, több esetben megsértették a számviteli rendre és a bizonylati fegyelemre vonatkozó előirásokat: a./ A kötelezően előirt analitikus nyilvántartások közül előirásszerűen vezetik a személyi jövedelemadóköteles

10 - 8 - kifízetések egyedi nyilvántartását. Ezenkívül vezetnek még eszköznyilvántartást, azonban az csak az Egyesület központjában lévő eszközöket tartalmazza, és abból sem állapítható meg a tényleges eszközállomány tekintettel arra, hogy leltárral nem ellenőrizték. Ugyancsak nem teljeskörű a szigorú számadású nyomtatványol' nyilvántartása, mert abból az eszköznyilvántartáshoz hasonlóan hiányzik a helyi ezervezetek által használt nyomtatványok nyilvántartása. A központba használt szígorú számadású bizonylatoknak is csak a számát tartják nyilván, a használatbavétel kezdetét és végét nem.!gy nem állapítható meg, hogy mely tömbök kerültek felhasználásra. Egyáltalán nem vezetnek analitikus nyílvántartást az elszámolásra kiadott előlegekről, így az elszámolási határidő betartása nem ellenőrizhető annak ellenére, hogy azt az Egyesület Pénzkezelési Szabályzat.a kötelezően előírja. Nem vezetnek továbbá analitikus nyilvántartást az értékcikkekről (valuta, csekk, élelmiszer-utalvány), valamint a nagymennyiségű, saját előállítású és kereskedelmi árukészletről. b./ A pénztári be- és kifizetések, valamint a banki átutalások bizonylati alátámasztása csak részben felel meg a követelményeknek. A banki bevételeknél gyakran előfordult, hogy a készpénzbefizetésekhez nem csatolták a megfelelő csekkszelvényt, így a befizető neve és a befízet.és jogoime nem állapítható meg.

11 - 9 - A bank és a pénztár közötti pénzmozgást nem minden esetben bizonylat.olják megfelelően, ezért az június 8-án a 101. sz. bankkivonaton szereplő Ft postai befizetés jegeime nem állapítható meg. A kiadási pénztárbizonylatok vizsgálata során az az alábbi hiányosságokat állapitotta meg: ellenőrzés -A megbízási díjak egy részénél összesen Ft bruttó megbízási díj esetében utalványozás és teljesít.ésigazolás nélkül kerül t sor a ki fizetésre. - A számlakifizetések esetében is hiányzik a pénztárbizonylathoz csatolt számlákról anna}; igazolása, hogy a számlán szereplő vásárlás valóban az Egyesület érdekében történt, illet.ve, hogy az azon szereplő árut átvették. A Fertődön rendezett nemzetközi konferencia költségelszámolásnál a 47,145. sz. kiadási pénztárbizonylaton utalványozott és kifizetett ,60 Ft felhasználásánalr egyrészét szabályszerű bizonylatokkal nem támasztották alá. A fenti összegből készpénzszámla helyett a megnevezés fel tüntetése néllüil - blokk ellenében fizettek ki 4,629,70 Ft-ot, továbbá "étkezések" eimén Ft-ot anélkül, hogy a csatolt készpénzszámlán az adagszámot és az igénybevett étkezést feltüntették volna. Ugyancsak szabálytalan a "Fertődtavi Nemzeti Parknak" - 21 db készpénzszámlán - külön-

12 féle címen kiszámiázott ,90 Ft-nak a kifizetése is, mivel a számlák nem az Egyesület nevére szólnak. c./ Az Egyesület külföldi kiküldetéssel összefüggö köl tségeinel' fedezetére Ft értékű konvertibilis valutavásárlási lehetőséggel rendelkezett a 36, (XII. 23. l PH rendelet előirásai szerint. 4z Egyesület e valutavásárlás lehetőségével az ellenőrzés nem élt annak ellenére, hogy megállapítása szerint a vizsgált időszakban több külföldi kiküldetés is volt. Az ellenőrzés által feltárt esetekben azonban nem a 30, (II. 13. l Korm. rendelet előirásai szerint jártak el. A kiutazásokhoz ug~'anis egyetlen vizsgált esetben sem a hivatalos külföldi kiküldetési rendelvényt használták, hanem a belföldi kil,t\ldetéshez rendszeresítettett. A vizsgált külföldi utazásokhoz az ellenőrzés rendelkezésére álló bizonylatok szerint devizaellátmányt sem a költ.ségek fedezetére, sem napidíj eimén nem biztosítottak. A felmerült úti- és szállásköltséget, esetleg napidíjat utólag forintban fizették ki. Ilyen szabálytalan módon az ellenő!'zés ál tal fel tárt 6 esetben összesen Ft költségtérítést fizetett az Egyesület. külföldi utazással összefüggésben. Az ellenőrzés az Egyesület könyvelésében nem szereplő, a Postabank Rt-nél vezetett angol font bankszámla kimu-

13 - ll - tatásai alapján megállapította, hogy két esetben 1.250, és 410 angol font felvételéhez kapcsolódóan a 30/1992. (II. 13.) Korn1. rendelet előil ása szerinti kiküldetési rendelvény kiállítására, illetve a felvett pénz előírásszerü elszámolására nem került sor. A 410 angol fontról készítettett elszámolást, azonban az bizonylatok hiányában nem fogadható el. megfelelő d./ A belföldi utazási költségek elszámolásánál 1-2 kivételtől eltekintve b~tartották a jogszabályi előírásokat. A hivatali gépjármü, illetve a saját gépjármü hivatali célú használatának elszámolásánál egyaránt az előírások szerint jártak el. 3. Az állami befizetési kötelezettségek teljesítésének ellenőrzé se Az ellenőrzés az állami befizetési kötelezettségek közül a társadalombiztosítási, nyugdíj- és egészségbiztosítási, valamint a munkaadói és a munkavállalói járulék, a szeméh'i jövedelemadó és általános forgalmi adó nyilvántartására, bevallására és befizetésére vonatkozó jogszabályok érvényesülését vizsgálta. Ennek során az alábbi megállapításokat tette A társadalombiztosítási-járulék köteles kifizetések nyilvántartásával és bevallásával kapcsolatos kötelezettségének az Egyesület nem tett maradéktalanul eleget. l1egbízási szerződések alapján ugyanis 5 személynek összesen Ft megbízási díjat fizetett ki anélkül, hogy az u-

14 tán a munkáltatót terhelő 44 %-os közteher befizetési kötelezettséget előírta és teljesítette volna. Emiatt Ft társadalombiztosítási befizetés elmaradt. Ugyanal::kor 9. sz. bankszámlakivonathoz csatolt "Duna-Ipoly Nemzeti Park állapotfelmérése I. ütem" számlákban szerzői jogdíjjal összefüggően Ft TB járulék költségtényező ~nt szerepe l. Ez arra utal, hogy az Egyesület járulékfizet.fsi kötelezettség alá nem eső kifizetés után indokolatlanul Ft összeget fizetett a társadalombiztosításnak A nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék levonását, bevallását, befizetését és ezek könyvelési elszámolását az előirások szerint végezték A többször módositott évi IV. törvényben előirt munkaadói és munkavállalói jánllékfizetési kötelezettségüknek csak részben tettel:: eleget. A 2 %-os munkavállalói járulékat az előirások szerint levontá}:: a fizetésre kötelezettektől, illetve a levanások összegét. maradéktalanul befizették. Az Egyesületet terhelő, a munkaviszonyból származó bruttó keresetek után fizetendő munkaadói járulékfizetési kötelezettségüknek azonban egyáltalán nem tettek eleget A személy! jövedelemadó-köteles kifizetések nyilvántartásával, bevallásával és befizetésével kapcsolatos kötelezettségének az Egyesület maradél,talanul eleget tett. Az

15 adóbevallásukhoz adott adatszolgáltatásokban szereplő adatok megegyeznek az Egyesület könyvelésében és bevallásában szereplő adatokkal Az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény előírásaitól eltérően az Egyesület az általános forgalmi adó körbe nem jelentkezett be annak ellenére, hogy-a vizsgált évben értékesítési árbevétele meghaladta az általános forgalmi adóról szóló 19fl2. évi LXXIV. tv. 49 -a sz er int a választható alanyi adómentesség Ft-os értékhatárát. Az Egyesület az általa kiállított számlákon ötletezergen hol feltüntette, hol pedig elhagyta az adót. A számlákon feltüntetett adót nem minden esetben könyvelték a fizetendő általános forgalmi adó számlára, így annak befizetése is elmaradt, AFA-t vissza nem igényeltek. A főkönyvi könyvelésben 1fl93. évben csupán Ft adófizetési kötelezettséget tartottak nyilván, melyből a tárgyévben Ft-ot utaltak át az adóhatóságnak. Adóbevallást nem készítettek. Az Egyesület nem vezetett olyan nyilvántartást, - AFA analitikát -, mely alkalmas az adó önadózással történő megállapítására és bevallására. A kiáll í tot t számlák belső tartalma hián>ros, gyakran hiányzik az értékesitett termék, illetve nyújtott szolgáltatás pontos megnevezése, cikkszáma, KSH besorolási száma, valamint az általános forgalmi adóra vonatkozó adatok. Értékesítésnek, szolgáltatásnak nem minősíthető esetekben is számlát állítottak ki. Igy például a nem önálló helyi csoportna]> elszámolásra, illetve továbbértékesi tésre át-

16 adott nyomdatermékekről, vagy különféle szervezetektől kapott jogszabályon, illetve egyéb megállapodáson alapuló támogatásokról. Esetenként a számlák hiányos tartalma és kellő kapcsolódó bizonylatok felszereltségének hiányában a pénzügyi müvelet minősitése az ellenőrzés számára nem biztosított. A helyi csoportok által végzett értékesítések (könyv, plakát, nyakkendő stb.) esetében a számlaadási, illetve nyugtaadási lcötelezettségnek nem tettek eleget. 4. A helyszíni ellenőrzés idején megtett intézkedések 4.1. Az Egyesület május 6-án megtartott elnökségi ülésén készült jegyzőkönyv 5. pontjában foglaltak szerint Kállay György főtitkár a helyszini ellenőrzés idején tájékoztatta az Elnökséget az Allami Számvevőszék által végzett ellenőrzés során megállapitott alapvető hiányosságokról. Az ElnöJ.:ség megbízta a főt i tkárt, hogy: - írjon ki pályázatot a titkárság vezetői állására, és - az ASZ vizsgálat alapján a szükséges intézkedéseket azonnal tegye meg, továbbá - készítse elő a pénzügyi, számviteli részleg átszervezését. Az Egyesület főtitkára még a helyszini ellenőrzés alatt felkérte a "SZAMOLAS" Bt-ot az évi AFA soronkivüli felülvizsgálatára.

17 III. összefoglalás Az Egyesület 1993-ban a könyvviteli adatok szerint E Ft bevétellel rendelkezett. Ennek az összegnek 28,8 %-a az Országgyűlés által 1993-ban - működésre, tagszervezetek támogatására és célprogramokra - odaítélt központi költségvetési támogatás. Az Egyesület a költségvetési támogatást az Alapszabályban meghatározott célokra fordította. Az egyes jogcímekre engedélyezett keretszámokat azonban nem tartották be. A számviteli rendszer kialakításánál a számviteli törvényben előírtakat nagy mértékben figyelmen kívül hagyták. Emiatt a könyvviteli nyilvántartás és az évi beszámoló nem tartalmazza teljeskörűen és a tényleges állapotnak megfelelően az Egyesület vagyoni helyzetét. A hiányosságok kialakulásában alapvető szerepet játszott, hogy az Egyesület nem rendelkezik megfelelő könyvelői képesítéssel t endelkező szakemberre l. A bizonylati rend sok tekintetben nem felel meg az Szt. előírásainak. Az alaki és tartalmi követelmények a bizonylatol> jelentős részénél nem érvényesülnek kellőképpen. A külföldi kiküldetesi költségek elszámolásánál és liifizetésénél rendszeresen megsértették a 30/1992. (II. 13.) Korm. rendelet elöírásait.

18 Nem tettek ma.radéktalanul eleget az állami betizetési kötelezettségeik teljesítésének, mert Ft összegű társadalombiztosítási jár ulékot és a 7 %-os munkaadói járulékot egyáltalán nem fizették meg. Ezenkívül az általános forgalmi adó bejelentkezési, bevallási, nyilvánta-rtási, adómegállapítási és befizetési kötelezettségeik teljesítését is elmulasztották. Az ellj:ni'irzés által megállapított hiányosságak megszüntetése céljáqól már a. helyszíni vizsgálat idején az Egyesület Elnöksége megbízta a főtitkár-t a szükséges intézkedések megtételére, a pénzügyi, számviteli részleg átszervezésének előkészítésére. Az AFA soronkivüli felülvizsgálatával szakirányú társaságot bíztak meg. A jelentésben megállapított jogszabálysértések miatt az Allami Számvevőszék az Egyesület főtitkárának személyes felelősségét áll ap í t. ot ta meg, me rt: - Nem tett eleget a számvitelről szóló évi XVIII. tv. 7._, aiban foglal t - a kö1wvvezetésről szóló - előírásainak. - A jelentés 2.2.c pontjában leírtak szerint megsértette a 30/1992. (II. 13.) Kornl. rendelet előírásait azzal, hogy külföldi utazással összefüggésbe valutában felmerülő költségek forintban történő kifizetését engedélyezte, valamint nem követelte meg az előírt rendelvény használatát. Két esetben pedig a rendelet 9. -ában előírt elszámolási kötelezettség betartását nem követelte meg.

19 A jelentés :3.1. pontjában foglaltak szerint 285 E Ft összegű megbízási díj után az Egyesületet terhelő 44 %-os, Ft összegű társadalombiztosítási járulékot az évi II. tv. 10.3/A -ában előírtaktól eltérően - nem fizették meg. - A jelentés 3.3. pontjában megállapított - az évi IV. törvényben előírt - munkaadói járulékat 1993-ban egyáltalán nem fizették meg. - A jelentés 3.5. pontjában részletezettek szerint nem tett eleget az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. tv ában és az adózás rendjéről szóló évi XCI. tv. előírásainak, mert az AFA bejelentkezési, bevallási, nyilvántartási, megállapítási és megfizetési kötelezettségeit elmulasztotta. Az ellenőrzés az Egyesült főtitkárárt-ól az Allami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. tv a előírása szerint irásbeli magyarázat-ot kért. Magyarázatában az Egyesület főt, i tkára előadta, hogy az ellenőrzés által megállapított szabálytalanságok megelőzéséhez szükséges személyi és anyagi feltételeket az Egyesület vezetőségének nem sikerült biztosítania. A pénzügyi-számviteli irányítást ellátók a szükséges végzettséggel nem rendelkeztek. Mindezek következménye, hogy a számviteli, adózási és egyéb jogszabályok ismeretének hiányában a megállapított hibákat és szabálytalanságokat elkövették. Az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján főtitkári jogkörében a könyvelő megbízásos jogviszonyát

20 megszüntette és önrevízió elvégzésére felkérte a "SZAMOLAS" Bt-ot. A pénzügyi-számviteli részleg folyamatban lévő átszervezésével kívánják megteremteni a számviteli tevékenység jogszabályban előír t feltételeit_ A külföldi utazások rendjét utasítással azonna.l szabályozta. Az L250 angol font elszámolási hiányát felülvizsgáltatta, illetve visszafizette a felvevővel. Intézkedett ó társadalombiztosítási és munkaadói járulék pótlólagos rendezésére. Az AFA-val kapcsolatos kérdésekben az APEH állásfoglalása és a belső önrevízió alapján a szükséges intézkedések megtételét kilátásba helyezte. Az ellenőrzés az írásbeli magyarázatot, a megtett és kilátásba helyezett intézkedéseket elfogadta. Szükségesnek tartja azonban - a személyes felelősség érvényesítésének mellőzésével - a jelentést tájékoztatás és hasznosítás céljából megküldeni a Legfőbb ügyészségnek, a II. fejezet 3. L pontjában leírtak miatt az Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási önkormányzatoknak, valamint a jelentés II. fejezet 3.3. és 3.5. pontjaiban leírt szabálytalanságok miatt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak. A jelentésben foglaltak alapján az ellenőrzés javasolja az Egyesületnek, hogy: - A számviteli és bizonylati rend helyreállitására az Egyesület főtitkára tegye meg a szükséges intézkedésekel - A külföldi kiküldet.ési költségek elszámolásánál szüntessék meg a költségek forintban történő kifizetésének jogszabályellenes gyakorlatát és a kiküldöttek elszámoltatásánál maradéktalanul érvényes í t.sél' a ha tályes rendelkezések előírásai t.

21 Az elmaradt társadalombiztosítási és munkaadói járulék befizetések iránt a szükséges intézkedéseket tegyék meg. - Az általános forgalmi adóval kapcsolatos mulasztásaik megszüntetése érdekében gondoskodjanak a törvényes állapot helyreáll í tásáról Budapest, szeptember

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről 0549 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember

JELENTÉS. 1024 2010. szeptember JELENTÉS a fogyatékos személyek támogatásában részt vevő nonprofit szervezeteknek nyújtott nem normatív állami támogatás és ingyenes állami vagyonjuttatás felhasználásának ellenőrzéséről 1024 2010. szeptember

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 49/2015.(V.29.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013.

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. 13172 2013. _, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének- 2013. évben induló - ellenőrzéséről Tét 13172 2013.

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/9941678; email: petaneco@freemail.hu Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: 2014. február 10. Alsózsolcai Polgármesteri

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

JELENTÉS. 13025 2013. március

JELENTÉS. 13025 2013. március JELENTÉS Kerepes Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13025 2013. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről 0349 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Pénzügyi

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS A SZOLGÁLTATÓ: NÉV / CÉGNÉV: Relifco Számvitel és Ügyvitelszervező Kft. SZÉKHELY: 1135 Budapest, Csata u. 19/B II/4. ADÓSZÁM: 145642952-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-909626 EGYÉNI VÁLLALKOZÓI

Részletesebben