JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület évi központi költségvetési támogatás felhasználásának.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának."

Átírás

1 JELENTÉS a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület évi központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről szeptember 205.

2 A vizsgálatot vezette: dr. Elek János osztályvezető főtanácsos A vizsgálatot végezte: Écsy Lajosné dr. Szávai Tamás Tóth István számvevő számvevő számvevő tanácsos tanácsos '.,

3 ALLAMI SZAMVEVOSZÉK IV. Vagyonellenőrzési V /1994. Témaszám: 222 Igazgatóság JELENTÉS a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület évi központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről I. Az ellenőrzés körülményei, célja és módszere Az Allami Számvevőszékről szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 2. (5) bekezdése értelmében az Allami Számvevőszék (továbbiakban: ASZ) ellenőrzi a központi költségvetési támogatás felhasználását a társadalmi szervezeteknél. Az Országgyűlés az 58/1993. (VII. 29.) OGY határozatában döntött a társa dalmi szervezetek évi támogatásáról. Fentiek figyelembevételével az ASZ évi ellenőrzési terve alapján került ellenőrzésre. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) tevékenysége kiterjed a természetvédelem valamennyi szakterületére, és azon belül kiemelten a madárvilággal kapcsolatos védelemre, népszerűsítésre, kutatásra. Az Egyesület széleskörű természetvédelmi és kutatási feladatai ellátásához a

4 - 2 - költségvetési támogatás mellett jelentős összegű egyéb támogatássa.l és saját bevétellel is rendelkezett. Mindezek figyelembevételével került sor az Egyesület évi költségvetési támoga.tá.s felha.ezná.lásána.k ellenőrzésére. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Egyesület az Országgyűlés által odaítélt központi költségvetési támogatást az Országgyűlés Társadalmi Szer-vezetek Költségvetési Támogatását Koordináló Bizottsága által előírt jogcímekre és az Alapszabályban megfogalmazott tevékenységi célnak megfelelőerr használta-e fel, tov6.bbá a gazdálkodásra, nyilvántartásra és beszámolásr-a vonatkozó jogszabályoka.t hogyan tartotta be. A vizsgálat a főkönyvi könyvelés évre vonatkozó adataira terjedt ki. Az ellenőrzés a pénzfelhasználást az Egyesület Titkárságán ta.lálha.tó dokumentumok alapján vizsgálta. A helyszíni ellenőr zés ápr-ilis 25-től május 20-ig tar-tott. II. Az évi pénzfelhasználás ellenőrzésének tapasztalatai l. Az Or-szággyűlés által odaítélt központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése 1.1. Az Egyesület az évi feladatai ellátásához- működésr e, helyi csopor-tok támogatására és célpr-ogr-amok végrehajtásár-a összesen E Ft költségvetési támogatási igényt

5 - 3 - nyújtott be az Országgyűlés Társadalmi Szarvezetek Költségvet.ési Támogatását Koordináló Bizottságához. Az Országgyűlés 58/1993. (VII. 9.) határozata alapján E Ft támogatásban részesült az Egyesület. A E Ft összegű költségvetési támogatás az Egyesület évi beszámolójában kimutatott E Ft összes bevételnek 28,8 %-a Az évi Országgyűlés által odaítélt költségvetési támogatás jogcímenkénti teljeskörű felhasználásának elszámolását az Egyesület. elkészítette és az Országgyűlés Társadalmi Szarvezetek Költségvetési Támogatását Koordináló Bizottsága részére megküldte. Az elszámolás alapját képező bizonylatokkal alátámasztott teljeskörű számítási anyagot az ellenőrzés rendelkezésére bocsátották. A bizonylatok és a könyvelési adatok vizsgálata alapján az ellenőrzés megállapított.a, hogy a költségvetési támogatás felhasználásáról készített elszámolás teljeskörüen és tételesen tartalmazza az Egyesület könyvelésében rögzített kiadásokat, melyeket az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében teljesítettek. Ugyanakkor a Bizottság ált.al az egyes jogcímekre engedélyezett támogatási összegek keretszámait nem tartották be. A célprogramok teljesítésének 1994-re történt áthúzódása miatti pénzmaradványok egy részét müködésre és a tagszervezetek támogatására fordították az alábbiak szerínt:

6 - 4 - Jogcím Igényelt Megítélt Tényleges Felhasználás támogatás felhaszn. + l l e z e r F t l - Működés A/ l : B/ Tagszervezetek támogatása C/ Programok: l. Repülés ;:-;_z életér t l Halastavak természetvédelmi problémái l l összesen: Az Egyesület Alapszabálya előírja, hogy az Egyesület pénzeszközeivel éves költségvetés keretében gazdálkodik. Az ellenőrzésnek bemutatott, a tervezett és tényleges bevételeket és kiadásokat tartalmazó ""1993. évi költségelszámolás"" a.data.i részleteiben és főösszegében nincsenek összhangban a. könyveléssel, illetve azoktól eltérő adatokat tarta.lma.zna.k.!gy a tervezett és tényleges adatok könyveléssei tör ténő összehasonlítása nem volt lehetséges. 2. A pénzfelhasználás törvényességével kapcsolatos megállapítások 2.1. A számviteli rend ellenőrzése Az Egyesület a számvitelről szóló évi XVIII. törvény (a t.ovábbial>ban Sz t.) és a 157/1992. (XII. 4.) Korn1. rend. által előírt beszámolókészítési és könyvvezetési kötele-

7 - 5 - zettségének saját döntése alapján éves beszámoló készítésével és kettős könyvvitel vezetésével tesz eleget. A társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről intézkedő 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet értelmében az Egyesületnek el kell különíteni a szervezet célja szerinti, val~nint vállalkozási tevékenysége szerinti bevételeit és költségeit. Ez az elkülönítés nem történt meg. Az Egyesület számvitelének megszervezésénél az Szt aiban előírt kötelezettségének nem tett maradéktalanul eleget. A számviteli rendszer teljeskörű szabályozását nem végezték el. Számlarendet nem l;:észítettek. Nem határoztál;: meg a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát. A nem önálló jogi személyiségű helyi csoportok gazdálkodásának könyvvezetési rendszerét, az Egyesülettől kapott támogatások elszámolási kötelezettségének módját nem szabályozták. Az önálló jogi személyiséggé alakuló helyi csoportok esetében nem rendezték a vagyonmegosztást és nem követelték meg a nyitómérleg készítését. A könyvviteli nyilvántartás nem tartalmazza teljeskörúen az eszközökben és forrásokban bel;:övetkezett változásokat, mivel az Egyesület Postabanknál vezetett forint és devizaszámláinak forgalmát nem a kön;,velik és év végi állományát a beszámolóban nem mutatták ki. Nem tartalmazza továbbá a könyvelés a nem önálló jogi személ;,iségű helyi csoportok gazdálkodásának saját bankszámlán és pénztáron keresztül bonyolított pénzforgalmi adatait sem.

8 - 6 - Számviteli politikájuk kialakításának hiányában nem határozták meg a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetésnél érvényesítendő számviteli alapelveket, a gazdasági műveletek rögzítésének és a könyvviteli zárlat elvégzésének időpontját, az eszközök értékelésének és leltározásának szabályait. Az Egyesület számviteli feladatait l fő megbízásos munkaviszonyban foglalkoztatott - könyvelő és l fő pénztáros - bérelszámoló látja el. Egyikük sem rendelkezik a 10/1993. (IV. B.) PM. számú rendeletben előírt könyvelői képesítéssel. A könyvelő nyilatkozata szerint megbízása csak a könyvelési bizonylatok lakáson történő lekönyvelésére terjedt ki. A könyvvezetés és az éves beszámoló ellenőrzése tett további észrevételek: során a. Az éves beszámoló mérleg mellékletében befektetett pénzügyi eszl::özként E Ft-ot mutattak ki. A könyveléshez csatolt hiányos dokumentumok ezt nem támasztották alá. A kért írásbeli magyarázat és a pótlólag bemutatott bizonylatok alapján megállapítható, hogy részesedésként a pénzügyi eszközök között a bírósági bejegyzéssei egyezően - csak 2.fl05 E Ft szerepelhet, míg adott kölcsönként E Ft-ot kellett volna fel tüntetni. A fennmaradó 280 E Ft nem minősül befektetett pénzügyi eszköznek, mert azt végleges juttatásként adták át az érintett vállalkozásoknak.

9 - 7 - b. Előfordult, hogy jelentős értékű eszközöket nyilvántartáaba vétel nélkül, költségszámlára könyveltek el.!gy például: a 28/92. sz. és a 32/103. sz. kiadási pénztárbizonylatok szerint vásárolt Ft értékű 1 db Videorecordert és a Ft értékű számítógépet és tartozékait nem könyvelték el a tárgyi eszközök főkönyvi számlára és az eszköznyilvántartásba sem. c. A nem önálló jogi személ:{iségű helyi csoportoknak pályázatra, programszervezésre és müködési kiadásokra nyújtott 735 E Ft összegű támogatást elszámolási kötelezettség nélkül, támogatási költségként könyvelték el az 511 főkönyvi számlán A bizonylati rend ellenőrzése Az Egyesület- még 1976-ban kelt ügyviteli és Pénzkezelési Szabáh,zatában előírta az alkalmazandó számviteli bizonylatok körét és azok tartalmi követelményeit, valamint kijelölte a szigorú számadási kötelezettség alá tartozó bizonylatokat. Ez a szabályozás azonban nem felel meg az január L óta érvényes számviteli törvény előírásainak_ A vizsgálat tapasztalatai alapján az ellenőrzés megállapította, hogy az Egyesületnél gyakran a saját szabályzatukban foglaltakat sem tartották be, több esetben megsértették a számviteli rendre és a bizonylati fegyelemre vonatkozó előirásokat: a./ A kötelezően előirt analitikus nyilvántartások közül előirásszerűen vezetik a személyi jövedelemadóköteles

10 - 8 - kifízetések egyedi nyilvántartását. Ezenkívül vezetnek még eszköznyilvántartást, azonban az csak az Egyesület központjában lévő eszközöket tartalmazza, és abból sem állapítható meg a tényleges eszközállomány tekintettel arra, hogy leltárral nem ellenőrizték. Ugyancsak nem teljeskörű a szigorú számadású nyomtatványol' nyilvántartása, mert abból az eszköznyilvántartáshoz hasonlóan hiányzik a helyi ezervezetek által használt nyomtatványok nyilvántartása. A központba használt szígorú számadású bizonylatoknak is csak a számát tartják nyilván, a használatbavétel kezdetét és végét nem.!gy nem állapítható meg, hogy mely tömbök kerültek felhasználásra. Egyáltalán nem vezetnek analitikus nyílvántartást az elszámolásra kiadott előlegekről, így az elszámolási határidő betartása nem ellenőrizhető annak ellenére, hogy azt az Egyesület Pénzkezelési Szabályzat.a kötelezően előírja. Nem vezetnek továbbá analitikus nyilvántartást az értékcikkekről (valuta, csekk, élelmiszer-utalvány), valamint a nagymennyiségű, saját előállítású és kereskedelmi árukészletről. b./ A pénztári be- és kifizetések, valamint a banki átutalások bizonylati alátámasztása csak részben felel meg a követelményeknek. A banki bevételeknél gyakran előfordult, hogy a készpénzbefizetésekhez nem csatolták a megfelelő csekkszelvényt, így a befizető neve és a befízet.és jogoime nem állapítható meg.

11 - 9 - A bank és a pénztár közötti pénzmozgást nem minden esetben bizonylat.olják megfelelően, ezért az június 8-án a 101. sz. bankkivonaton szereplő Ft postai befizetés jegeime nem állapítható meg. A kiadási pénztárbizonylatok vizsgálata során az az alábbi hiányosságokat állapitotta meg: ellenőrzés -A megbízási díjak egy részénél összesen Ft bruttó megbízási díj esetében utalványozás és teljesít.ésigazolás nélkül kerül t sor a ki fizetésre. - A számlakifizetések esetében is hiányzik a pénztárbizonylathoz csatolt számlákról anna}; igazolása, hogy a számlán szereplő vásárlás valóban az Egyesület érdekében történt, illet.ve, hogy az azon szereplő árut átvették. A Fertődön rendezett nemzetközi konferencia költségelszámolásnál a 47,145. sz. kiadási pénztárbizonylaton utalványozott és kifizetett ,60 Ft felhasználásánalr egyrészét szabályszerű bizonylatokkal nem támasztották alá. A fenti összegből készpénzszámla helyett a megnevezés fel tüntetése néllüil - blokk ellenében fizettek ki 4,629,70 Ft-ot, továbbá "étkezések" eimén Ft-ot anélkül, hogy a csatolt készpénzszámlán az adagszámot és az igénybevett étkezést feltüntették volna. Ugyancsak szabálytalan a "Fertődtavi Nemzeti Parknak" - 21 db készpénzszámlán - külön-

12 féle címen kiszámiázott ,90 Ft-nak a kifizetése is, mivel a számlák nem az Egyesület nevére szólnak. c./ Az Egyesület külföldi kiküldetéssel összefüggö köl tségeinel' fedezetére Ft értékű konvertibilis valutavásárlási lehetőséggel rendelkezett a 36, (XII. 23. l PH rendelet előirásai szerint. 4z Egyesület e valutavásárlás lehetőségével az ellenőrzés nem élt annak ellenére, hogy megállapítása szerint a vizsgált időszakban több külföldi kiküldetés is volt. Az ellenőrzés által feltárt esetekben azonban nem a 30, (II. 13. l Korm. rendelet előirásai szerint jártak el. A kiutazásokhoz ug~'anis egyetlen vizsgált esetben sem a hivatalos külföldi kiküldetési rendelvényt használták, hanem a belföldi kil,t\ldetéshez rendszeresítettett. A vizsgált külföldi utazásokhoz az ellenőrzés rendelkezésére álló bizonylatok szerint devizaellátmányt sem a költ.ségek fedezetére, sem napidíj eimén nem biztosítottak. A felmerült úti- és szállásköltséget, esetleg napidíjat utólag forintban fizették ki. Ilyen szabálytalan módon az ellenő!'zés ál tal fel tárt 6 esetben összesen Ft költségtérítést fizetett az Egyesület. külföldi utazással összefüggésben. Az ellenőrzés az Egyesület könyvelésében nem szereplő, a Postabank Rt-nél vezetett angol font bankszámla kimu-

13 - ll - tatásai alapján megállapította, hogy két esetben 1.250, és 410 angol font felvételéhez kapcsolódóan a 30/1992. (II. 13.) Korn1. rendelet előil ása szerinti kiküldetési rendelvény kiállítására, illetve a felvett pénz előírásszerü elszámolására nem került sor. A 410 angol fontról készítettett elszámolást, azonban az bizonylatok hiányában nem fogadható el. megfelelő d./ A belföldi utazási költségek elszámolásánál 1-2 kivételtől eltekintve b~tartották a jogszabályi előírásokat. A hivatali gépjármü, illetve a saját gépjármü hivatali célú használatának elszámolásánál egyaránt az előírások szerint jártak el. 3. Az állami befizetési kötelezettségek teljesítésének ellenőrzé se Az ellenőrzés az állami befizetési kötelezettségek közül a társadalombiztosítási, nyugdíj- és egészségbiztosítási, valamint a munkaadói és a munkavállalói járulék, a szeméh'i jövedelemadó és általános forgalmi adó nyilvántartására, bevallására és befizetésére vonatkozó jogszabályok érvényesülését vizsgálta. Ennek során az alábbi megállapításokat tette A társadalombiztosítási-járulék köteles kifizetések nyilvántartásával és bevallásával kapcsolatos kötelezettségének az Egyesület nem tett maradéktalanul eleget. l1egbízási szerződések alapján ugyanis 5 személynek összesen Ft megbízási díjat fizetett ki anélkül, hogy az u-

14 tán a munkáltatót terhelő 44 %-os közteher befizetési kötelezettséget előírta és teljesítette volna. Emiatt Ft társadalombiztosítási befizetés elmaradt. Ugyanal::kor 9. sz. bankszámlakivonathoz csatolt "Duna-Ipoly Nemzeti Park állapotfelmérése I. ütem" számlákban szerzői jogdíjjal összefüggően Ft TB járulék költségtényező ~nt szerepe l. Ez arra utal, hogy az Egyesület járulékfizet.fsi kötelezettség alá nem eső kifizetés után indokolatlanul Ft összeget fizetett a társadalombiztosításnak A nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék levonását, bevallását, befizetését és ezek könyvelési elszámolását az előirások szerint végezték A többször módositott évi IV. törvényben előirt munkaadói és munkavállalói jánllékfizetési kötelezettségüknek csak részben tettel:: eleget. A 2 %-os munkavállalói járulékat az előirások szerint levontá}:: a fizetésre kötelezettektől, illetve a levanások összegét. maradéktalanul befizették. Az Egyesületet terhelő, a munkaviszonyból származó bruttó keresetek után fizetendő munkaadói járulékfizetési kötelezettségüknek azonban egyáltalán nem tettek eleget A személy! jövedelemadó-köteles kifizetések nyilvántartásával, bevallásával és befizetésével kapcsolatos kötelezettségének az Egyesület maradél,talanul eleget tett. Az

15 adóbevallásukhoz adott adatszolgáltatásokban szereplő adatok megegyeznek az Egyesület könyvelésében és bevallásában szereplő adatokkal Az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény előírásaitól eltérően az Egyesület az általános forgalmi adó körbe nem jelentkezett be annak ellenére, hogy-a vizsgált évben értékesítési árbevétele meghaladta az általános forgalmi adóról szóló 19fl2. évi LXXIV. tv. 49 -a sz er int a választható alanyi adómentesség Ft-os értékhatárát. Az Egyesület az általa kiállított számlákon ötletezergen hol feltüntette, hol pedig elhagyta az adót. A számlákon feltüntetett adót nem minden esetben könyvelték a fizetendő általános forgalmi adó számlára, így annak befizetése is elmaradt, AFA-t vissza nem igényeltek. A főkönyvi könyvelésben 1fl93. évben csupán Ft adófizetési kötelezettséget tartottak nyilván, melyből a tárgyévben Ft-ot utaltak át az adóhatóságnak. Adóbevallást nem készítettek. Az Egyesület nem vezetett olyan nyilvántartást, - AFA analitikát -, mely alkalmas az adó önadózással történő megállapítására és bevallására. A kiáll í tot t számlák belső tartalma hián>ros, gyakran hiányzik az értékesitett termék, illetve nyújtott szolgáltatás pontos megnevezése, cikkszáma, KSH besorolási száma, valamint az általános forgalmi adóra vonatkozó adatok. Értékesítésnek, szolgáltatásnak nem minősíthető esetekben is számlát állítottak ki. Igy például a nem önálló helyi csoportna]> elszámolásra, illetve továbbértékesi tésre át-

16 adott nyomdatermékekről, vagy különféle szervezetektől kapott jogszabályon, illetve egyéb megállapodáson alapuló támogatásokról. Esetenként a számlák hiányos tartalma és kellő kapcsolódó bizonylatok felszereltségének hiányában a pénzügyi müvelet minősitése az ellenőrzés számára nem biztosított. A helyi csoportok által végzett értékesítések (könyv, plakát, nyakkendő stb.) esetében a számlaadási, illetve nyugtaadási lcötelezettségnek nem tettek eleget. 4. A helyszíni ellenőrzés idején megtett intézkedések 4.1. Az Egyesület május 6-án megtartott elnökségi ülésén készült jegyzőkönyv 5. pontjában foglaltak szerint Kállay György főtitkár a helyszini ellenőrzés idején tájékoztatta az Elnökséget az Allami Számvevőszék által végzett ellenőrzés során megállapitott alapvető hiányosságokról. Az ElnöJ.:ség megbízta a főt i tkárt, hogy: - írjon ki pályázatot a titkárság vezetői állására, és - az ASZ vizsgálat alapján a szükséges intézkedéseket azonnal tegye meg, továbbá - készítse elő a pénzügyi, számviteli részleg átszervezését. Az Egyesület főtitkára még a helyszini ellenőrzés alatt felkérte a "SZAMOLAS" Bt-ot az évi AFA soronkivüli felülvizsgálatára.

17 III. összefoglalás Az Egyesület 1993-ban a könyvviteli adatok szerint E Ft bevétellel rendelkezett. Ennek az összegnek 28,8 %-a az Országgyűlés által 1993-ban - működésre, tagszervezetek támogatására és célprogramokra - odaítélt központi költségvetési támogatás. Az Egyesület a költségvetési támogatást az Alapszabályban meghatározott célokra fordította. Az egyes jogcímekre engedélyezett keretszámokat azonban nem tartották be. A számviteli rendszer kialakításánál a számviteli törvényben előírtakat nagy mértékben figyelmen kívül hagyták. Emiatt a könyvviteli nyilvántartás és az évi beszámoló nem tartalmazza teljeskörűen és a tényleges állapotnak megfelelően az Egyesület vagyoni helyzetét. A hiányosságok kialakulásában alapvető szerepet játszott, hogy az Egyesület nem rendelkezik megfelelő könyvelői képesítéssel t endelkező szakemberre l. A bizonylati rend sok tekintetben nem felel meg az Szt. előírásainak. Az alaki és tartalmi követelmények a bizonylatol> jelentős részénél nem érvényesülnek kellőképpen. A külföldi kiküldetesi költségek elszámolásánál és liifizetésénél rendszeresen megsértették a 30/1992. (II. 13.) Korm. rendelet elöírásait.

18 Nem tettek ma.radéktalanul eleget az állami betizetési kötelezettségeik teljesítésének, mert Ft összegű társadalombiztosítási jár ulékot és a 7 %-os munkaadói járulékot egyáltalán nem fizették meg. Ezenkívül az általános forgalmi adó bejelentkezési, bevallási, nyilvánta-rtási, adómegállapítási és befizetési kötelezettségeik teljesítését is elmulasztották. Az ellj:ni'irzés által megállapított hiányosságak megszüntetése céljáqól már a. helyszíni vizsgálat idején az Egyesület Elnöksége megbízta a főtitkár-t a szükséges intézkedések megtételére, a pénzügyi, számviteli részleg átszervezésének előkészítésére. Az AFA soronkivüli felülvizsgálatával szakirányú társaságot bíztak meg. A jelentésben megállapított jogszabálysértések miatt az Allami Számvevőszék az Egyesület főtitkárának személyes felelősségét áll ap í t. ot ta meg, me rt: - Nem tett eleget a számvitelről szóló évi XVIII. tv. 7._, aiban foglal t - a kö1wvvezetésről szóló - előírásainak. - A jelentés 2.2.c pontjában leírtak szerint megsértette a 30/1992. (II. 13.) Kornl. rendelet előírásait azzal, hogy külföldi utazással összefüggésbe valutában felmerülő költségek forintban történő kifizetését engedélyezte, valamint nem követelte meg az előírt rendelvény használatát. Két esetben pedig a rendelet 9. -ában előírt elszámolási kötelezettség betartását nem követelte meg.

19 A jelentés :3.1. pontjában foglaltak szerint 285 E Ft összegű megbízási díj után az Egyesületet terhelő 44 %-os, Ft összegű társadalombiztosítási járulékot az évi II. tv. 10.3/A -ában előírtaktól eltérően - nem fizették meg. - A jelentés 3.3. pontjában megállapított - az évi IV. törvényben előírt - munkaadói járulékat 1993-ban egyáltalán nem fizették meg. - A jelentés 3.5. pontjában részletezettek szerint nem tett eleget az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. tv ában és az adózás rendjéről szóló évi XCI. tv. előírásainak, mert az AFA bejelentkezési, bevallási, nyilvántartási, megállapítási és megfizetési kötelezettségeit elmulasztotta. Az ellenőrzés az Egyesült főtitkárárt-ól az Allami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. tv a előírása szerint irásbeli magyarázat-ot kért. Magyarázatában az Egyesület főt, i tkára előadta, hogy az ellenőrzés által megállapított szabálytalanságok megelőzéséhez szükséges személyi és anyagi feltételeket az Egyesület vezetőségének nem sikerült biztosítania. A pénzügyi-számviteli irányítást ellátók a szükséges végzettséggel nem rendelkeztek. Mindezek következménye, hogy a számviteli, adózási és egyéb jogszabályok ismeretének hiányában a megállapított hibákat és szabálytalanságokat elkövették. Az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján főtitkári jogkörében a könyvelő megbízásos jogviszonyát

20 megszüntette és önrevízió elvégzésére felkérte a "SZAMOLAS" Bt-ot. A pénzügyi-számviteli részleg folyamatban lévő átszervezésével kívánják megteremteni a számviteli tevékenység jogszabályban előír t feltételeit_ A külföldi utazások rendjét utasítással azonna.l szabályozta. Az L250 angol font elszámolási hiányát felülvizsgáltatta, illetve visszafizette a felvevővel. Intézkedett ó társadalombiztosítási és munkaadói járulék pótlólagos rendezésére. Az AFA-val kapcsolatos kérdésekben az APEH állásfoglalása és a belső önrevízió alapján a szükséges intézkedések megtételét kilátásba helyezte. Az ellenőrzés az írásbeli magyarázatot, a megtett és kilátásba helyezett intézkedéseket elfogadta. Szükségesnek tartja azonban - a személyes felelősség érvényesítésének mellőzésével - a jelentést tájékoztatás és hasznosítás céljából megküldeni a Legfőbb ügyészségnek, a II. fejezet 3. L pontjában leírtak miatt az Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási önkormányzatoknak, valamint a jelentés II. fejezet 3.3. és 3.5. pontjaiban leírt szabálytalanságok miatt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak. A jelentésben foglaltak alapján az ellenőrzés javasolja az Egyesületnek, hogy: - A számviteli és bizonylati rend helyreállitására az Egyesület főtitkára tegye meg a szükséges intézkedésekel - A külföldi kiküldet.ési költségek elszámolásánál szüntessék meg a költségek forintban történő kifizetésének jogszabályellenes gyakorlatát és a kiküldöttek elszámoltatásánál maradéktalanul érvényes í t.sél' a ha tályes rendelkezések előírásai t.

21 Az elmaradt társadalombiztosítási és munkaadói járulék befizetések iránt a szükséges intézkedéseket tegyék meg. - Az általános forgalmi adóval kapcsolatos mulasztásaik megszüntetése érdekében gondoskodjanak a törvényes állapot helyreáll í tásáról Budapest, szeptember

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók valódisága

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület S Z Á M V I T E L I P O L I T I K A Dunabogdány, 2009. május 20. SZÁMVITELI POLITIKA Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához

Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSI, ELSZÁMOLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA Az Országos Polgárőr Szövetség közvetlenül, vagy a megyei szövetségeken keresztül közvetve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

Szent György-hegy Hegyközség

Szent György-hegy Hegyközség Szent György-hegy Hegyközség ÜGYVITELI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Ügyviteli Szabályzat a Hegyközség Alapszabályára épül, és azon rendelkezéseket tartalmazza, amelyek az Alapszabályban létrehozott

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0130 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Prohászka Ottokár Alapítvány 19177232-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Budakeszi, 2014. április 30. Készítette: Forró

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSTERVEZET

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSTERVEZET BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSTERVEZET Vizsgált szervezet Neve : Német Kisebbségi Önkormányzat Címe : 5500 Gyomaendrõd, Szabadság tér 1. Költségvetési szerv vezetője : Gschwindt Mónika Törzsszáma : 583220100

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0548 2005. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998.

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

Általános adatok: 1.1 Cégadatok

Általános adatok: 1.1 Cégadatok Általános adatok: 1.1 Cégadatok Név: Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány Forma: Közhasznú Alapítvány Adószám: 18937930-2-19 KSH szám: 18937930913356919 Bír. bej. szám: 1360. Alapítás

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 9. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 9. LECKE 9. LECKE 37 6. KÉZI KÖNYVELÉS PÉNZTÁRKÖNYBEN A következőekben elkezdjük gyakorlati feladatok alapján elkészíteni a könyvelést. A még szükséges nyilvántartásokat menet közben fogjuk elkészíteni. A feladat

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

Magyar Vadászgörény Klub Számviteli politika 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.

Magyar Vadászgörény Klub Számviteli politika 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk. I. SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA Magyar Vadászgörény Klub Számviteli politika 1365 Budapest, Pf. 724. Honlap: http://www.mvk.hu Telefon: 06 70 555 07 07 E-mail: info@mvk.hu A szabályzat célja olyan számviteli

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE 8. LECKE 31 5.6 VEVŐI, SZÁLLÍTÓI ANALITIKA A vevői követelésekről vagyis azokról az összegekről, amelyekkel a vevők tartoznak felénk valamint a szállítói tartozásokról vagyis amivel mi tartozunk beszállítóinknak

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

Számítógépes könyvelés és analitika készítése

Számítógépes könyvelés és analitika készítése 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Számítógépes könyvelés és analitika készítése FONTOS: - Az útmutató áttekintése (vállalkozási tev., számlatükör, számviteli politika, program követelmények) - Az

Részletesebben

Betegszabadság díja munkáltatót terhelő táppénz és táppénz kiegészítés. Költségvetési kiutalási igények. számla

Betegszabadság díja munkáltatót terhelő táppénz és táppénz kiegészítés. Költségvetési kiutalási igények. számla 19.) Határozza meg a jövedelem elszámolás alapfogalmait (béralap, jövedelemalap, levonások)! Ismertesse a vállalkozást terhelő járulékokat és elszámolásukat! Mutassa be a jövedelem elszámoláshoz kapcsolódó

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 15. Adószám: 18329876-1-02.

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 15. Adószám: 18329876-1-02. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért ALAPÍTVÁNY Székhely: 7623 Pécs, Perczel M. u. 15. Adószám: 18329876-1-02. SZÁMVITELI POLITIKA A szabályzat célja olyan számviteli

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA. igazgató P.H. 1 REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény reprezentációs kiadások felosztásának,

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

JELENTÉS. a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 12100 2012.

JELENTÉS. a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 12100 2012. JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12100 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0007-055/2012. Témaszám:

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről 1 ÉVES ELLENŐRZÉSI Tápiógyörgye Község Önkormányzatnál belső ellenőrzésről JELENTÉS 20 ll. évben végzett 1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Liberális Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Liberális Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Liberális Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0558 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1.

Részletesebben

K I E G É S Z I T Ő M E L L É K L E T PÁPAI FÚVÓSOK EGYESÜLETE 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójához A Pápai Fúvósok Egyesületét a Veszprém Megyei Bíróság 3286. számon jegyezte be, a végzés 2011.

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból BEADANDÓ FELADAT Beadási határidő: Az első zárthelyi megírásakor hozza magával, ott kell beadnia. A zárthelyi megírásának (a félév elfogadásának) előfeltétele a beadandó feladat leadása. SZÁMVITELI ALAPJAI

Részletesebben

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 1, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Egyik fő feladatunk továbbra is az Integrálthoz tartozó önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Feladataink

Részletesebben

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben hoztuk létre. A Társaság képviselője 2013.évben: Prof. Dr.

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben