FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, május 9.

2 Az FHB Jelzálogbank NyilvánosanMűködő Részvénytársaság (rövidített elnevezése FHB Jelzálogbank Nyrt.) jelen dokumentummal a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -a által előírt nyilvánosságra hozatali követelménynek kíván eleget tenni azáltal, hogy a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Kormányrendelet előírásait figyelembe véve december 31-re vonatkozóan számot ad az FHB Jelzálogbank Nyrt., illetve az FHB Bankcsoport kockázatkezelési tevékenységéről, illetve tőkekövetelményének alakulásáról. A dokumentumban található adatok minden esetben magyar számviteli szabályok szerint (MSZSZ) kalkulált értékeket jelentenek. A érteke a Hpt. 76/A. (4) és 76/C. (4) bekezdésnek megfelelően kerül bemutatásra. Tartalom 1 Kockázatkezelési elvek, módszerek (3. ) Javadalmazási politika (3/A. ) Prudenciális szabályok alkalmazása (4. ) Szavatolótőkével kapcsolatos információk (5. ) A hitelintézet tőkemegfelelése (6., 7. ) Sztenderd módszer (8. ) Belső minősítésen alapuló módszer (9.,10.,11. ) Hitelezésikockázat-mérséklés (12. ) Kereskedési könyv (13. ) Kereskedési könyvben nem szereplő részvények, pozíciók (14. ) Értékpapírosítás (15/A. ) Partnerkockázat kezelése (15/B. ) Működési kockázat (16. )

3 1 Kockázatkezelési elvek, módszerek (3. ) Az FHB Jelzálogban Nyrt az FHB Bankcsoport irányító hitelintézete. A Bankcsoport stratégiai céljainak elérése érdekében az anyabank FHB Jelzálogbank Nyrt. kettős tulajdonosi és szakmai irányítást gyakorol a vele közvetlenül vagy közvetve részesedési viszonyban álló csoporttagok felett. A szakmai irányítás keretében a Jelzálogbank biztosítja, hogy a kockázatkezelési elvek, módszerek, kockázatértékelési, - mérési és ellenőrzési eljárások a Bankcsoporton belül egységesek legyenek. 1.1 A kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia A kockázatkezelés elsődleges célja a Bankcsoport pénzügyi erejének és jó hírnevének védelme, és a hozzájárulás a tőkének olyan versenyképes üzleti tevékenységekre való felhasználásához, amellyel a részvényesi érték növekszik. A pénzügyi erő és a jó hírnév védelme azt jelenti, hogy a kockázatok kezelése korlátozza a kedvezőtlen események hatását a Bankcsoport tőkéjére és eredményére. A Bankcsoport kockázatvállalási hajlandóságának összhangban kell lennie azokkal a pénzügyi erőforrásokkal, amelyek a lehetséges veszteségek fedezésére rendelkezésre állnak. Ennek érdekében a kockázatkezelés a számszerűsíthető kockázat típusokra vonatkozóan kalkulálja a jelenlegi és a jövőbeni gazdasági tőkeszükségletet, valamint az 1. pillér alatti tőkeszükségletet. A Bankcsoport alapvető értéknek tekinti a prudens kockázatvállalást. A kockázatkezelés céljai elérése érdekében méri és elemzi a Bankcsoport és tagjainak kockázati eit, az így nyert információkat feldolgozza, kockázatvállalási szabályokat alkot, kockázatkezelési rendszereket működtet. A Bankcsoport kockázatkezelési politikája az alábbi fő pilléreken nyugszik: a kockázatkezelés során a piaci gyakorlatban elfogadott legjobb megközelítések, módszerek alkalmazása a kockázatkezelési folyamat a bankcsoport átfogó irányítási rendszerének része, szempontjai beépülnek a stratégiai- és éves tervezésbe üzletágak, termékek, kockázati pozíciók kockázat- és hozam profiljának feltárása és folyamatos monitoringja a kockázatok figyelembe vétele az üzleti döntéseknél a kockázatkezelési szervezet elkülönülése az üzleti területtől a kockázatkezelési folyamat minden fázisának fontossága A kockázatkezelési folyamatot négy lényeges szakaszra bontja a Bankcsoport: Kockázatok azonosítása Kockázatok mérése Kockázatok kezelése Ellenőrzés, visszacsatolás 3

4 Az azonosítás az üzleti folyamatot, ügyleteket és a mindennapi működést érintő lényeges kockázatok lehetőség szerint teljes körű feltárását jelenti. A feltárt kockázatok mérésére különböző mutatószámokat, statisztikákat, elemzéseket és teszteléseket alkalmaz a Bankcsoport. A módszertan kialakítása során törekszik a kockázatok valódi mértékét legjobban megragadó eszköztár kiválasztására. A módszerek rendszeres felülvizsgálata elengedhetetlen az eredményes kockázatkezelési tevékenységhez. A hatékony kockázatkezelés biztosítja, hogy a kockázatok vállalása az üzleti siker érdekében meghozott tudatos vezetői döntés legyen. A folyamat kiterjed az üzleti sikerhez szükséges elfogadható kockázatvállalási mérték meghatározására, a kitűzött határok betartásához szükséges limitrendszer felállítására, valamint az aktív kockázatkezeléshez alkalmazható eszközök kiválasztására, a kockázatcsökkentő instrumentumok, intézkedések alkalmazására. Minden kockázattípus esetében rendkívül fontos a kockázatok kezelését jelentő intézkedések, ügyletkötések hatékonyságának vizsgálata. A visszacsatolások célja rövidtávon az adott kockázati potenciálhoz a lehető legmegfelelőbb kezelési mód megtalálása, hosszú távon pedig a szervezeti tanulás révén történő kockázatkezelési eredményesség növelése. Kockázattípusonkénti irányelvek Hitelkockázat Az FHB Jelzálogbank és a Bankcsoport üzleti stratégiájának megfelelően alapvetően az alábbi ügyféltípusokkal szemben vállal kockázatot: Magánszemélyek Vállalkozások, vállalatok Hitelintézetek A kockázatvállalást megelőzően a Bankcsoport pénzügyi intézményei elvégzik az ügyfelek, partnerek minősítését (rating, scoring). A minősítő rendszerek a magánszemély (lakossági) ügyfeleket 5 jelentkezési scoring kategóriába, a vállalatokat 7 teljesítő és egy nem-teljesítő kategóriába, a különleges vállalati eket 5 kategóriába, a hitelintézeteket 9 teljesítő és egy nem-teljesítő kategóriába sorolják be. A minősítés eredménye alapján dönt a pénzügyi intézmény a kockázatvállalásról, annak feltételeiről (folyamat, biztosítékok, árazás). A minősítésre legalább évente egyszer sor kerül, ill. minden olyan esetben, amikor a monitoring folyamán olyan információ jut a Bank, ill. a pénzügyi vállalkozás tudomására, amely az adósminősítési kategória változásával járhat. Az FHB a hitelek megtérülését elsősorban az adósok jövedelméből, cash-flow-jából várja, emellett a követelések megtérülésének biztosítására, azaz a hitelkockázat csökkentésére általában fedezetet is kér. A biztosítékok meghatározó hányadát az ingatlanok alkotják, azonban növekvő az egyéb biztosítékok szerepe is. Az ingatlanfedezeteket a Bankcsoport hitelbiztosítéki értéken (a forgalmi érték csökkentve a kockázati tényezők hatásával) veszi figyelembe, a vállalható kockázat mértékét ehhez méri. 4

5 A megalapozott kockázatvállalási döntés érdekében ügyfél-, termék-, ill. összegfüggő döntési hatásköri rendszer került kialakításra. A kockázatkezelési szakterületek a rendszer szabályai szerint vesznek részt a kockázatvállalási döntések meghozatalában. A monitoring folyamat során a Bankcsoport elvégzi az ügyletek és ügyfelek pénzügyi-, gazdasági helyzetének folyamatos nyomon követését, az ügyfél fizetőképességének, a szerződésben rögzített feltételek teljesítésének alakulását, ellenőrzi a fedezetek meglétét, értékének változását, érvényesíthetőségét annak érdekében, hogy biztosítsa a Bankcsoport számára a gyors reakció lehetőségét mind a portfolió negatív irányú elmozdulása esetén, mind a további üzleti lehetőségek, termékfejlesztés területén. A minősített hitelkezelés feladata a problémás követelések behajtása, költséghatékony módon, a Bankcsoport veszteségeinek minimalizálása mellett. Piaci és likviditási kockázat Az FHB Bankcsoport diverzifikált forrás struktúrát céloz meg. Az FHB Jelzálogbank a tőkepiacról von be forrásokat jelzáloglevelek illetve kötvények kibocsátásával, az FHB Bank pedig betéteket gyűjt. A likviditási és piaci kockázatok (kamatláb-, deviza) tekintetében az FHB Bankcsoport alacsony szintű et céloz meg. Kereskedési céllal az FHB Jelzálogbank Nyrt. nem vállal pozíciót. A Bankcsoport kereskedelmi bankja, az FHB Bank a befektetési szolgáltatási tevékenység keretében korlátozott mértékben saját számlás kereskedést is folytat. Az ügyfelek szerződés szerinti hitellejáratot megelőzően kezdeményezett előtörlesztését a Bankcsoport folyamatosan elemzi, és hatását figyelembe veszi a piaci és likviditási kockázatok kezelésénél. Működési kockázat A működési kockázatok kezelése magában foglalja a Bank és a Bankcsoport üzleti- és működési folyamatainak kockázati értékelését, a feltárt kockázatokra vonatkozó intézkedések meghozatalát, a belső szabályzatok, eljárásrendek tökéletesítését, a munkafolyamatokban résztvevő alkalmazottak megfelelő képzését, illetve a beépített kontroll-mechanizmusok továbbfejlesztését. A működési kockázatkezelés tekintetében fontos szerepe van a visszacsatolásnak, azaz a kockázatok csökkentésére költség-haszon elemzés alapján tett intézkedés hatékonysága ellenőrzésének Egyéb kockázatok A Bankcsoport felméri és rendszeresen felülvizsgálja egyéb kockázatait, s amennyiben szükséges, kezeli azokat. A megfigyelt kockázatok körébe tartoznak így az országkockázat, az elszámolási-, a stratégiai, a koncentrációs-, illetve a reputációs kockázat. 5

6 1.2 A kockázatok azonosítását, mérését, figyelemmel kísérését biztosító szervezeti egységek és funkciók leírása Az FHB Bankcsoportban a csoportszintű kockázatkezelés irányításának feladatát az FHB Jelzálogbank Nyrt. látja el. Az FHB Bankcsoport központi kockázatkezelési szakterülete az FHB Jelzálogbank Nyrt. Kockázatkezelési Főosztálya és az FHB Jelzálogbank Nyrt. Kockázatelemzési és ellenőrzési Főosztálya. Kockázatkezelési Főosztály fő feladata a csoportszintű kockázatkezelési alapelvek kidolgozása és kockázatok tervezése mellett a Bankcsoport prudens működését biztosító követelmények meghatározása, a Bankcsoport összevont csoportszintű és az egyes csoporttagokra vonatkozó kockázatvállalás szabályainak kialakítása, a hitel- és működési kockázatot érintő limitek felállítása, a hatáskörébe tartozó kockázati döntések meghozatala. A Kockázatkezelési Főosztály részeként, a működési kockázat kezelésére évben egy elkülönült szervezet, a Működési Kockázatkezelési Osztály jött létre. Kockázatelemzési és -ellenőrzési Főosztály: a csoport szintű független hitelkockázat ellenőrzési funkció ellátása során méri és elemzi az összevont csoportszintű és az egyes csoporttagokat érintő portfolió szintű hitelkockázatokat, fejleszti, karbantartja, validálja a minősítési rendszereket, továbbá fejleszti a működési kockázati- és a belső tőkeigényt számító modelleket, méri és elemzi a likviditási-, kamat-, devizaárfolyam kockázatokat, figyelemmel kíséri, a felállított limitek betartását. Mindazonáltal az FHB Jelzálogbank Nyrt. mellett az FHB Bank Zrt. is rendelkezik elkülönült kockázatkezelési szervezettel: Kockázatkezelési Osztály: fő feladata a bank kockázatvállalásaihoz betartandó, a bank prudens működését biztosító követelmények meghatározása és a csoportszintű kockázatkezelési elvek banki implementálása mellett a döntés-előkészítés során a Bank egyedi hitel ügyleteinek kockázati szempontból történő értékelése, a hatáskörébe tartozó kockázati döntések meghozatala, valamint a Bank piaci, működési és egyéb kockázatai kezelésének koordinálása a csoportszintű piaci kockázatkezelés elvei alapján. Az FHB Ingatlanlízing Zrt-ben is működik kockázatkezelési funkció, elsősorban a hitelkockázatra fókuszálva. A Bankcsoport a kockázatok kézbentartása érdekében a belső védelmi vonal elemeit működteti, a vonatkozó jogszabályok és felügyeleti ajánlások figyelembevételével. Ennek keretében a kockázatkezelési szervezeteken túl: A Compliance Officer útján biztosítja a Bankcsoporton belül a jogszabályokban, belső szabályzatokban, egyéb szakmai szokványokban és gyakorlatban, hatósági ajánlásokban, irányelvekben és határozatokban lefektetett elvek és előírások betartását, azok megsértésének, megszegésének megelőzését, megakadályozását, illetve be nem tartás esetén a megfelelő állapot helyreállítását, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálását. Működteti a belső ellenőrzési rendszert, melynek elemei (folyamatba épített, vezetői ellenőrzés, vezetői információs rendszer, valamint független belső ellenőrzési szervezet) a bank/bankcsoport minden szervezetére, tevékenységére kiterjednek, a napi tevékenységbe beépülnek és nyomon követhető, illetve rendszeres visszacsatolást adnak a megfelelő vezetési, irányítási szintre. 6

7 1.3 A kockázatmérési és jelentési rendszerek Az FHB Jelzálogbank Nyrt. és a Bankcsoport a kockázatok alakulásáról, a tőkekövetelmény és a tervezett tőkeigény tendenciájáról, illetve a portfolió-minőségről a menedzsment számára rendszeresen (havonta illetve negyedévente) beszámol. Az elemzések és beszámolók az alábbi szinteken kerülnek bemutatásra és elfogadásra: 1. Igazgatóság, Felügyelő Bizottság, Bankcsoport Vezetői Értekezlet: negyedévente 2. Eszköz-Forrás Bizottság: havonta 1.4 Kockázatmérséklés és hitelkockázati fedezetek alkalmazása A Bankcsoport a követelések visszafizetését elsődlegesen az ügyfelek jövedelméből, pénzforgalmából, árbevételéből várja, azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelően a hitelezési kockázatok mérséklése és a hitelek megtérülésének biztosítása érdekében az adósoktól fedezetet is kér. A Bankcsoport kockázatvállalásainak fedezetéül szolgáló biztosítékok elfogadhatóságának, a hitelbiztosítéki érték, a fedezettségi mértékek megállapításának, a fedezetek folyamatos figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának rendjét a Bankcsoport Fedezetértékelési és Minősítési Szabályzata szabályozza. Ennek alapján a Bankcsoport számára elfogadható fedezet elsősorban az ingatlanon alapított jelzálogjog, önálló jelzálogjog, ill. lízing esetén az ingatlan tulajdonjoga, az óvadék, a Magyar Állam készfizető kezességvállalása, a bankgarancia, illetve harmadik fél (a Magyar Államon kívül) kezességvállalása lehet. A hitelkockázati tőkekövetelmény számszerűsítése során hitelezési kockázat-mérséklő tételként december 31- én a Bank és a Bankcsoport az ingatlanon alapított bejegyzett zálogjoggal, lízing esetén az ingatlan tulajdonjogával, állami kezességvállalással, óvadékkal kalkulált. 2 Javadalmazási politika (3/A. ) A évi javadalmazási politika fő keretét az FHB Jelzálogbank Nyrt évi közgyűlése által elfogadott bankcsoporti javadalmazási irányelvek adták. Ennek alapján került kidolgozásra a javadalmazási politika, melyet az FHB Jelzálogbank Nyrt. Igazgatósága december 14-én hagyott jóvá. (Javadalmazási Bizottság létrehozására nem került sor, a feladatokat az Igazgatóság látja el, mivel az Igazgatóságban van három olyan igazgatósági tag, aki szervezeti egység vezetését nem látja el.) A javadalmazási politika (a bankcsoport anyagi ösztönzési rendszerébe foglalva) évben módosításra, bankcsoporti utasításként kiadásra került, amelyet az FHB Jelzálogbank Nyrt. Igazgatósága 1/2013. (I. 11.) sz. határozatával, illetve a Közgyűlés 6/2013. (04.24.) sz. határozatával hagyott jóvá. A módosítást szervezeti változás, az új Mt. hatálybalépése, illetve PSZÁF, továbbá belső ellenőrzési megállapításokban foglalt pontosítások beépítése indokolta. A javadalmazási politika kialakításában a vállalatirányítás szempontjából jelentős területek bevonásra kerültek. Az alapjavaslat kidolgozását a Humánerőforrás szakterület koordinálta. A javadalmazási politika az alábbi kiemelt személyi körre terjed ki: 7

8 a bankcsoporton belüli társaságok Hitelintézeti törvény ( Hpt. ) szerinti vezető állású személyei és a Munka Törvénykönyve (Mt.) szerinti vezető állású munkavállalói, a kockázatvállalásra lényeges hatást gyakorló egyéb vezetők, kontroll funkciót betöltő vezetők (kockázatkezelés, kockázatelemzés ellenőrzés, belső ellenőrzés, compliance, humánerőforrás szakterületek első számú vezetői) A kiemelt személyi körbe tartozók javadalmazási irányelveinek legfontosabb rendelkezései az alábbiak szerint foglalhatóak össze: 1/ Értékelés: az FHB csoport üzleti és pénzügyi előmeneteléhez kötött, az irányított szervezeti egység éves teljesítményétől és az egyéni teljesítménytől függően történik. 2/ A javadalmazás elemei (állandó és változó elem): alapbér; teljesítményjavadalmazás elemei: az éves bruttó alapbér maximum 100%-ban meghatározott prémium, részvényopció juttatás, közös tulajdonú részvényprogramban való részvételi lehetőség. 3/ A kiemelt személyi kör részére a Társaság a munkáltató döntése szerint költségtérítéseket, juttatásokat biztosíthat: cégautó, mobiltelefon és egyéb, a feladat ellátásához szükséges eszköz használata a mindenkor hatályos belső szabályzat és adójogszabályok figyelembevételével; a nem vezető beosztású munkavállalók számára biztosítottakkal megegyező mértékben általános és választható elemekből álló jóléti, szociális juttatások (pl. önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári hozzájárulás, étkezési hozzájárulás). 4/ A kiemelt személyi kör munkaszerződésének feltételei: munkaviszony létesítés: alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása) az Alapszabályban, SZMSZ-ben meghatározott, erre jogosult szerv, személy által történik. 5/ Tisztségviselők díjazása: határozott összegű, havonta esedékes, a Társaság közgyűlése által megállapított mértékben; 6/ Részvényjuttatás: a közgyűlés által elfogadott vezetői részvényopciós program feltételei szerint. A kiemelt személyi kör esetében a teljesítmény alapú javadalmazás legalább 50 %-át részvényekben kell kiadni és legalább 40 %-át halasztva kell kifizetni, juttatni. Az FHB Jelzálogbank Nyrt. közgyűlése a üzleti évekre elfogadta a Vezetői Részvény Opciós Program keretfeltételeit, az FHB Jelzálogbank Nyrt. Igazgatósága pedig külön határozatával részletes szabályokat állapított meg. A juttatás feltétele, hogy az FHB Bankcsoport nemzetközi számviteli sztenderdek (IFRS) szerinti konszolidált teljesítménye a részvényprogram hatásait is figyelembe véve négy pénzügyi teljesítménymutató közül valamennyi mutatót együttesen tekintve - összesen legalább három mutató tekintetében elérje a Programban kitűzött célokat. 8

9 Az FHB Jelzálogbank Nyrt. adatai 2012-ben a kiemelt személyi kör (17 fő) évi bruttó bérköltsége a következő volt: Ft Hpt. szerinti vezető állású személyek és Mt. szerinti vezető állású munkavállalók Kockázatvállalásra lényeges hatást gyakorló vezetők Kontroll funkciót betöltő vezetők Összesen Az FHB Bankcsoport adatai 2012-ben a kiemelt személyi kör (35 fő) évi bruttó bérköltsége a következő volt: Ft Hpt. szerinti vezető állású személyek és Mt. szerinti vezető állású munkavállalók Kockázatvállalásra lényeges hatást gyakorló vezetők Kontroll funkciót betöltő vezetők Összesen Fenti adatok a évet terhelő, a évi tevékenységhez kapcsolódó bérköltségeket tartalmazzák, figyelembe véve az időbeli elhatárolásokat. A bankcsoporti eredményekre és az általános gazdasági helyzetre való tekintettel évben sem teljesítményhez kapcsolódó kifizetés, sem ezzel összefüggő, halasztottan történő javadalmazás nem volt. A fentiekben meghatározott bérek nettó értéke készpénzben került kifizetésre. A kiemelt körben új munkaszerződés nem köttetett, végkielégítésre nem történt kifizetés. 9

10 3 Prudenciális szabályok alkalmazása (4. ) Az FHB Jelzálogbank Nyrt. Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet. Az FHB Jelzálogbank Nyrt. az alábbi táblázatban felsorolt vállalkozásokat teljes mértékben bevonja a számviteli konszolidációba. Az összevont felügyelet a Jelzálogbank, mint anyabank irányítása mellett a táblázatban is jelölt - következő vállalkozásokra terjed ki: FHB Kereskedelmi Bank Zrt., FHB Életjáradék Zrt., FHB Ingatlanlízing Zrt., FHB Ingatlan Zrt.. Tulajdonosok, tulajdoni arányok FHB FHB FHB Összevont FHB FHB DWH Jelzálogbank Életjáradék Ingatlanlízing Összesen felügyelet alá Ingatlan Zrt. Zrt. Leányvállalatok Nyrt. Zrt. Zrt. tartozik-e FHB Kereskedelmi Bank igen 99,998% - - 0,002% - 100,00% Zrt. FHB Életjáradék Zrt. 100,00% ,00% igen FHB Ingatlanlízing Zrt ,00% ,00% igen FHB Ingatlanlízing Zrt. nem ,00% - 100,00% horvát leányvállalat FHB Ingatlan Zrt. 100,00% ,00% igen Káry-Villa Kft ,00% ,00% nem Wodomus 54 Kft ,00% ,00% nem FHB DWH Zrt ,00% - 100,00% nem Hitelunió Kft ,00% 100,00% nem A prudenciális szabályok alkalmazása, a tőkekövetelmény számítása két szinten történik: egyrészt egyedi alapon, az FHB Jelzálogbank Nyrt-re és az FHB Bank Zrt-re, másrészt pedig összevontan az FHB Bankcsoportra. Az FHB Bankcsoporton belül a szavatoló tőke átadásának és a kötelezettség visszafizetésének akadálya nincsen. 10

11 4 Szavatolótőkével kapcsolatos információk (5. ) Az FHB Jelzálogbank Nyrt december 31-én rendelkezésre álló szavatoló tőkéje egyedi szinten: Megnevezés KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN ALAPVETŐ TŐKE ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK Befizetett jegyzett tőke Visszavásárolt saját részvények névértéke -5 Tőketartalék ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK Tartalékok Lekötött tartalék 5 Általános tartalék 181 Eredménytartalék Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív 0 Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív 0 ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott értékek összegének 1,25% -áig ALAPVETŐ KÖLCSÖNTŐKE teljes összege EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL -981 Immateriális javak -981 JÁRULÉKOS TŐKE IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet 0 LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL (-) Levonás az alapvető tőkéből az %-os arányú levonás miatt (-) Levonás járulékos tőkéből az %-os arányú tételek miatt (-) Levonás limittúllépés miatt -53 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE

12 Az FHB Jelzálogbank Nyrt december 31-én rendelkezésre álló szavatoló tőkéje összevontan: Megnevezés KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN ALAPVETŐ TŐKE ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK Befizetett jegyzett tőke Visszavásárolt saját részvények névértéke -5 Tőketartalék ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK Tartalékok Lekötött tartalék 5 Általános tartalék 181 Eredménytartalék Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív 0 Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív 0 ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott értékek összegének 1,25% -áig 9 ALAPVETŐ KÖLCSÖNTŐKE teljes összege EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL Immateriális javak JÁRULÉKOS TŐKE IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet 0 Értékelési tartalékok LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL -470 (-) Levonás az alapvető tőkéből az %-os arányú levonás miatt -235 (-) Levonás járulékos tőkéből az %-os arányú tételek miatt -235 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE

13 5 A hitelintézet tőkemegfelelése (6., 7. ) 5.1 A belső tőkemegfelelés értékelési folyamata (ICAAP) A Bank a belső tőkemegfelelés értékelési folyamatának részeként évente legalább egyszer felülvizsgálja kockázati stratégiáját, felméri, azonosítja a mindenkori és a jövőben felmerülő kockázatait, s meghatározza, hogy mely kockázati típusok ellen kíván tőkeképzéssel és melyek ellen kockázatkezelési folyamatok kialakításával védekezni. Az így kialakított és évente felülvizsgált ICAAP módszertan alapján pedig havonta meghatározza a kockázatok fedezésére szükséges nagyságú belső gazdasági tőkeigényét. A Bank jelenleg a hitel-, a működési-, a deviza-, kamat-, kereskedési könyvi illetve az országkockázat vonatkozásában képez tőkét Hitelezési kockázat Az FHB Bankcsoport a hitelkockázati tőkéjének gazdasági szemléletű mértékét CreditRisk+ módszertan segítségével számítja. A módszertan a várható veszteség eloszlásának segítségével határozza meg adott konfidenciaszint mellett a tőkével fedezendő nem várt veszteség mértékét Működési kockázat Az FHB Bankcsoport működési kockázat tekintetében a veszteségeloszlás alapú (Loss Distribution Approach - LDA) és a szcenárióalapú megközelítés (Scenario Based Approach SBA) hibrid modelljét alkalmazza. Az LDA módszer során a realizált veszteségadatokból kiindulva, az SBA módszer esetén szakértői forgatókönyvek alapján gyakorisági és súlyossági eloszlást becsülünk, majd ez alapján, együttesen kerül sor aggregált eloszlás készítésére Banki könyvi kamatkockázat A banki könyvi kamatkockázatra vonatkozó tőkekövetelményt a Bank az éven belüli cash flow-k nettó jelenértékének kamatérzékenysége alapján határozza meg Deviza-árfolyamkockázat A deviza árfolyamkockázat meghatározására a Bank az ún. parametrikus VaR módszert használja Országkockázat Az országkockázat tőkekövetelményét a Bank a PSZÁF ICAAP útmutatóban meghatározott módszerével számítja Kereskedési könyvi kockázatok Az FHB a kereskedési könyvi tőkekövetelményt az első pillérben alkalmazott módszerrel azonos módon számítja. A Bank a tőkével fedezett és a tőkével nem fedezett kockázatok esetén is ha indokolt a stressz tesztek eredményeinek függvényében többlettőkét képez. A stressz teszt keretrendszerében a legtöbb kockázati típus esetén indikátorok követése került előírásra, s ha ezen indikátorok relevánssá válnak, úgy egy szakértői tőkepuffer képzése 13

14 válik kötelezővé, amelynek hatására a tőkével fedezett kockázatok által számszerűsített normál belső tőkeszint megemelkedik. 5.2 Tőkekövetelmény Az FHB Jelzálogbank Nyrt december 31-re vonatkozó tőkekövetelménye a következőképpen alakult: Piaci kockázat Kitettségi osztály Hitelezési és partnerkockázat tőkekövetelménye Kereskedési könyvi pozíció- és nagykockázat (a tevékenység egészében felmerülő devizaárfolyam kockázat miatt) Működési kockázat Központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni 0 Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni Vállalkozással szembeni 949 Lakossággal szembeni Részesedések 84 Értékpapírosítási pozíciók - Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök 87 Összesen Az FHB Bankcsoport december 31-re vonatkozó tőkekövetelménye a következőképpen alakult: Piaci kockázat Kitettségi osztály Hitelezési és partnerkockázat tőkekövetelménye Kereskedési könyvi pozíció- és nagykockázat (a tevékenység egészében felmerülő devizaárfolyam kockázat miatt) Működési kockázat Központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni 0 Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni Vállalkozással szembeni Lakossággal szembeni Részesedések 120 Értékpapírosítási pozíciók - Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Összesen

15 Az FHB Jelzálogbank Nyrt. I. pillér szerinti teljes tőkekövetelménye tehát én millió forint, az FHB Bankcsoport tőkekövetelménye millió forint volt. A rendelkezésre álló szavatoló tőke összege ugyanezen időpontra vonatkozóan FHB Jelzálogbank Nyrt. esetén millió forint, az FHB Bankcsoport esetén millió forint. 5.3 Késedelmes tételek és hitelminőség-romlást szenvedett ek A hitelminőség-romlás annak a kockázatnak a növekedése, hogy az ügyfél nem teljesíti a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A fizetési késedelem a hitelminőség-romlás egyik fontos jelzője. A fizetési késedelmeket az FHB rendszeresen figyelemmel kíséri: a késedelmes napok száma és a késedelem összege meghatározza az ügylet/ügyfél kezelését, a hitelezési veszteség elkerülése ill. csökkentése érdekében szükséges behajtási lépéseket. Másrészt a késedelmes napok száma és összege befolyásolja a követelések minősítését. A Bank a kintlévőségeit belső szabályzatai és a vonatkozó törvényi szabályozás szerint értékeli. Az értékvesztés, a céltartalék meghatározása a kihelyezések teljesítésével, veszteségével kapcsolatos korábbi tapasztalati adatok felhasználásával, a törlesztéseknél keletkezett tőke és kamattörlesztési késedelmek, az ügyfelek pénzügyi-gazdasági helyzetében bekövetkezett változások és egyéb kockázati tényezők, valamint a fedezetként felajánlott biztosítékok figyelembe vétele mellett történik. A kintlévőségekre elszámolt értékvesztés olyan szinten kerül meghatározásra, hogy az fedezetet nyújtson mind az egyedileg azonosított, mind a portfólió szinten várható veszteségekre. A kintlévőségeket legalább negyedévente minősíti az FHB. Az ügyfelekkel szembeni követelések közül egyedileg, teljes körűen minősíti a nem lakossági ügyfelekkel szembeni, egyedileg és egyszerűsített módszerrel a lakossági jelzálogfedezettel rendelkező kintlévőségeket, csoportosan a lakossági, jelzálogfedezettel nem rendelkező követeléseket. A minősítés alapján 5 kategóriába sorolódnak a tételek és a képzendő értékvesztésnek, céltartaléknak fedezetet kell nyújtania a várható veszteségre, így az eszköz nettó könyv szerinti értéke a várhatóan megtérülő összeget mutatja. Amennyiben a következő minősítésnél a megtérülés várható összege meghaladja a könyv szerinti értéket, akkor az értékvesztés feloldásra (visszaírásra) kerül. A befektetett pénzügyi eszközök esetében az értékvesztés elszámolására ill. feloldására akkor kerül sor, ha a piaci és a könyv szerinti érték különbsége tartósnak bizonyul, azaz éven túl is fennáll. Devizaeszközökre és mérlegen kívüli tételekre az értékvesztés, ill. a céltartalék képzés devizában történik. 15

16 5.5 Hitelkockázati ek Az FHB Jelzálogbank Nyrt. hitelkockázati ei A Bank hitelkockázati ei i osztályonként Kitettségi osztály Hitelezésikockázat-mérséklés figyelembevétele előtti összes - szavatoló tőkéből le nem vont érték Kitettség Szavatoló tőkéből levont érték Központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni Összesen Átlagos ügylet nagyság Vállalkozással szembeni Lakossággal szembeni Részesedések Értékpapírosítási pozíciók Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Összesen A Bank hitelkockázati ei földrajzi megoszlás szerint Kitettségi osztály Földrajzi megoszlás Magyarország Belgium Hollandia Ausztria Egyesült Királyság Németország Svájc Amerikai Egyesült Cseh Köztársaság Franciaország Központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni ,00% Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni ,6% 300 0,1% ,7% 90 0,0% ,7% ,8% 159 0,0% 9 0,0% 0,02 0,0% 374 0,1% Vállalkozással szembeni ,0% Lakossággal szembeni ,0% Részesedések ,0% Értékpapírosítási pozíciók Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök ,0% Összesen ,9% 300 0,0% ,4% 90 0,0% ,6% ,0% 159 0,0% 9 0,0% 0,02 0,0% 374 0,1% 16

17 A Bank hitelkockázati einek ügyfélkategóriák szerinti megoszlása Központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni Kitettségi osztály Központi kormány, központi bank Ügyfélkategória Hitelintézetek Vállalatok Lakosság Vállalkozással szembeni Lakossággal szembeni Részesedések Értékpapírosítási pozíciók Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Összesen A Bank hitelkockázati einek hátralévő futamidő szerinti bontása a végső lejárat alapján: Kitettségi osztály Központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni Éven belüli 1 éven túl és 5 éven belül 5 éven túl Vállalkozással szembeni Lakossággal szembeni Részesedések Értékpapírosítási pozíciók Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Hátralévő futamidő Összesen

18 5.5.2 Az FHB Bankcsoport hitelkockázati ei A Csoport hitelkockázati ei i osztályonként Kitettségi osztály Hitelezésikockázat-mérséklés figyelembevétele előtti összes - szavatoló tőkéből le nem vont érték Kitettség Szavatoló tőkéből levont érték Központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni Összesen Átlagos ügylet nagyság Vállalkozással szembeni Lakossággal szembeni Részesedések Értékpapírosítási pozíciók Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Összesen A Csoport hitelkockázati ei földrajzi megoszlás szerint Kitettségi osztály Földrajzi megoszlás Magyarország Belgium Hollandia Ausztria Egyesült Királyság Németország Svájc Amerikai Egyesült Cseh Köztársaság Franciaország Szlovénia Lengyelország Központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni ,99% ,01% Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni ,6% 756 0,4% ,1% 178 0,1% ,2% ,6% 290 0,1% 176 0,1% 0,02 0,0% ,1% ,7% 2,97 0,0% Vállalkozással szembeni ,8% 826 1,1% ,1% ,0% Lakossággal szembeni ,0% Részesedések ,0% Értékpapírosítási pozíciók Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök ,2% 330 1,5% ,4% Összesen ,2% ,3% ,3% 178 0,0% ,2% ,0% 290 0,0% 176 0,0% 0,02 0,0% ,8% ,2% 2,97 0,0% 18

19 A Csoport hitelkockázati einek ügyfélkategóriák szerinti megoszlása Központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni Kitettségi osztály Központi kormány, központi bank Ügyfélkategória Hitelintézetek Vállalatok Lakosság Vállalkozással szembeni Lakossággal szembeni Részesedések Értékpapírosítási pozíciók Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Összesen A Csoport hitelkockázati einek hátralévő futamidő szerinti bontása a végső lejárat alapján Kitettségi osztály Központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni Éven belüli 1 éven túl és 5 éven belül 5 éven túl Vállalkozással szembeni Lakossággal szembeni Részesedések Értékpapírosítási pozíciók Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Hátralévő futamidő Összesen

20 5.7 Hitelminőség-romlást szenvedett ek ügyfélkategóriánként Az FHB Jelzálogbank Nyrt. vonatkozó adatai: Ügyfél-kategória Vállalkozással szembeni Lakossággal szembeni Bruttó * * Mérlegen kívüli tételek ügyletkockázati súlyozás (CCF) nélkül Értékvesztéssel és céltartalékkal érintett állomány Értékvesztés/ céltartalék Nettó * Az FHB Bankcsoport vonatkozó adatai: Ügyfél-kategória Vállalkozással szembeni Lakossággal szembeni Értékvesztéssel és céltartalékkal érintett állomány Bruttó * Értékvesztés/ céltartalék Nettó * * Mérlegen kívüli tételek ügyletkockázati súlyozás (CCF) nélkül 5.8 Értékvesztés, céltartalék alakulása ügyfélkategóriánként Az FHB Jelzálogbank Nyrt. vonatkozó adatai: Ügyfélkategória Vállalkozással szembeni Lakossággal szembeni Nyitó állomány Tárgyévi értékvesztés képzés Tárgyévi értékvesztés visszaírás minősítés miatt Előző évi értékvesztés visszaírás minősítés miatt Értékvesztés Átértékelési Záró felhasználás árfolyamkülönbség állomány

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ

CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ 2008.12.31 Tájékoztató a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján a Citibank Zrt.- re vonatkozóan BEVEZETÉS

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség KÖZZÉTÉTEL - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség A GlobalFX InvetsmentZrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP)

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP) A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP) Módszertani útmutató Felülvizsgálatra került: 2012. május 1 Tartalom BEVEZETÉS... 5 I. A FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI FOLYAMAT HATÁLYA... 8 A FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI

Részletesebben

196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. Első rész. Általános rendelkezések. I. Fejezet. Hatály

196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. Első rész. Általános rendelkezések. I. Fejezet. Hatály 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a hitelintézetekről

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A KERESKEDELMI BANKOK HITELEZÉSI, ADÓSMINŐSÍTÉSI, BEHAJTÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tőkekövetelmény számítási szabályzat Hatályos: 2013.08.07-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BÁZELI TŐKEEGYEZMÉNY... 2 2. MAGYARORSZÁGI JOGGYAKORLAT...

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata Tartalomjegyzék 1. A javadalmazási politika célja és alapelvei... 3 2. Jogszabályi háttér... 4 2.1. Külső jogszabályok és előírások... 4 2.2. Belső szabályzatok... 4

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

101. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. július 30., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3612, Ft. Oldal

101. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. július 30., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3612, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. július 30., hétfõ 101. szám Ára: 3612, Ft TARTALOMJEGYZÉK 196/2007. (VII. 30.) Korm. r. A hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl...

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

VALIDÁCIÓS KÉZIKÖNYV

VALIDÁCIÓS KÉZIKÖNYV VALIDÁCIÓS KÉZIKÖNYV A BELSŐ MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZEREK ÉS A MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT FEJLETT MÉRÉSI MÓDSZEREINEK (AMA) BEVEZETÉSÉRŐL, ÉRTÉKELÉSÉRŐL, JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. RÉSZ A BELSŐ MINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ MÓDSZER

Részletesebben

A HITELKOCKÁZATOK TÕKEKÖVETELMÉNYÉNEK BELSÕ MINÕSÍTÉSRE TÁMASZKODÓ MEGHATÁROZÁSA

A HITELKOCKÁZATOK TÕKEKÖVETELMÉNYÉNEK BELSÕ MINÕSÍTÉSRE TÁMASZKODÓ MEGHATÁROZÁSA 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 2. SZÁM 31 MÉRÕ KATALIN A HITELKOCKÁZATOK TÕKEKÖVETELMÉNYÉNEK BELSÕ MINÕSÍTÉSRE TÁMASZKODÓ MEGHATÁROZÁSA A hitelkockázatok tõkekövetelményének a bankok saját, belsõ minõsítési rendszerére

Részletesebben

A prudens működésre vonatkozó szabályok

A prudens működésre vonatkozó szabályok A prudens működésre vonatkozó szabályok A Hpt. általános előírása, hogy a hitelintézet a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával úgy köteles a rábízott idegen és saját forrásokkal gazdálkodni,

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló

Konszolidált éves beszámoló NYILATKOZAT Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint 24/2008 (VIII. 15) PM rendelet alapján a 2014. évi konszolidált éves beszámolóról és vezetőségi jelentésről M K B B a n k Z r t. Csoport

Részletesebben

Éves beszámoló. 2015. február

Éves beszámoló. 2015. február Éves beszámoló 2015. február Európai Központi Bank (2015) Postacím 60640 Frankfurt am Main, Németország Telefon: +49 69 1344 0 Internet: www.ecb.europa.eu Minden jog fenntartva. A kiadvány sokszorosítása

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ. UniCredit Jelzálogbank Zrt.

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ. UniCredit Jelzálogbank Zrt. ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Jelen 50.000.000.000 forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél

Részletesebben

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve 3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve (A Felügyelet a kérdőívet az egyes intézménytípusok sajátosságaihoz igazodóan küldi ki) Az alábbi felügyeleti kérdőívet a Felügyelet évente legalább egyszer

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

1. számú melléklet. I. Az ajánlás célja és hatálya

1. számú melléklet. I. Az ajánlás célja és hatálya 1. számú melléklet A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsa és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közös ajánlása a könyvvizsgálók által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének évente

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben