KÖZZÉTÉTEL évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség"

Átírás

1 KÖZZÉTÉTEL évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség A GlobalFX InvetsmentZrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca ; cégjegyzékszám: , vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: GLOBALFX vagy Társaság) az 575/2013/EU rendelet ( CRR ) Nyolcadik részében meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény ( Bszt. ) 123/A. alapján alulírott napon az alábbi közleményt teszi közzé honlapján: 1. A Társaság működési köre A GLOBALFX kizárólag a következő befektetési szolgáltatási valamint kiegészítő szolgáltatási tevékenységetek végzi: - Bszt. 5.. (1) d) portfóliókezelés, - Bszt. 5.. (2) f) befektetési elemzés és pénzügyi elemzés. A Társaság ügyfelei számára sem ügyfél-, sem értékpapír-, sem értékpapír-letéti számlát nem vezet, így ügyfelei pénzeszközét, pénzügyi eszközét nem kezeli, ilyen eszközöket az ügyfelektől nem vesz át. Saját számlás ügyletet nem köt, az ügyfelei kockázatait nem vállalja át.saját eszközeit kizárólag készpénzben, forint-, illetve devizaszámlákon tartja. 2. Kockázatkezelési tevékenység szervezeti oldala A Társaság kockázatkezelésre vonatkozóan a jogszabályban, valamint belső szabályzataiban meghatározott kötelezettségeinek való megfelelés érdekében az alábbi belső szervezeti felépítést honosította meg: - belső ellenőrzés - megfelelési vezető által végzett ellenőrzés - kockázatkezelésért felelős személy által végzett ellenőrzés Belső ellenőr feladata: - a Társaság eszközeinek és a tulajdonosok érdekeinek védelme, a Társaság jogszabályoknak megfelelő működésének elősegítése és ellenőrzése, - elősegíti a felügyeleti határozatokban és a Társaság szabályzataiban foglaltak betartását, a tevékenység végzésére jogosító engedélyben meghatározott tevékenység hatékony végzését, - biztosítja a felügyeleti határozatokban és a Társaság szabályzataiban foglaltak betartásának ellenőrzését, az esetleges eltérések, hiányosságok feltárását, és - elősegíti a felügyeleti határozatokban és a Társaság szabályzataiban foglaltaktól való eltérés megakadályozását, valamint eltérés esetén lehetővé teszi a jogszerű állapot helyreállítását. - biztosítja a Társaság vezetéséhez szükséges információk elérhetőségét. A belső ellenőr közvetlen a Felügyelő Bizottságnak alá rendelve végzi munkáját, jelentéseit elküldi a Társaság vezérigazgatója és Felügyelő Bizottsága számára.

2 Megfelelési vezető feladata: - a Társaság compliance kockázatának azonosítása és annak naprakész követése, - a compliance kockázatot csökkentő munkafolyamatok közvetlen ellátása, valamint - a Társaság valamennyi területén az ilyen folyamatok kezdeményezése, felügyelete és ellenőrzése. A compliance tevékenységet a Társaság munkavállalója látja el a vezérigazgató felügyelete mellett. Kockázatkezelés feladata: - A Társaság mindenkor hatályos Kockázatkezelési szabályzatában foglaltak betartása és betartatása. (a tevékenység ellátásával kapcsolatos mindennapi teendőket a Társaság vonatkozó szabályzata tartalmazza), - feltárja és nevesíti a kockázatban bekövetkezett változás okát (különös tekintettel a kockázat természetére, a változás nagyságrendjére, az adott nagyságrendű változás jelentőségére az adott portfoliót tekintve, és a piaci reakciókra), - meghatározza a kockázat mértékét (a kockázat és fedezeti tényezők számszerűsítésével), - meghatározza a kockázat kezelésének optimális módját, - megteszi a kockázat kezelése érdekében szükséges megfelelő lépéseket, és - monitoring rendszerével ellenőrzi a kockázatkezelés hatását. A kockázatkezelési feladatokat a Társaság munkavállalója látja el a vezérigazgató felügyelete mellett. Back-office vonatkozó feladata a portfoliókezelési tevékenység során: - kiemelt figyelemmel kíséri a szerződésekben egyedileg rögzített befektetési irányelvek betartását; - kiemelt figyelmet fordít a portfoliókezelt ügyfelek eszközértékelésének elkészítésére, az értékelési szabályok pontos betartására; - az ügyfelek portfoliójának alakulásával kapcsolatban folyamatos és dokumentálható tájékoztatási kötelezettsége áll fenn az ügyfelek és a Társaság vezetői felé. A back-office feladatokat a Társaság munkavállalója látja el a vezérigazgató felügyelete mellett. 3. Kockázatmérési módszerek A Társaság saját számlás kereskedést nem végez, így kereskedési könyvet nem vezet. A Társaság konszolidált tőkekövetelmény számítást nem végez, ennek megfelelően ilyen címen külön felelőst nem nevez ki, illetve szabályokat nem készít. A Társaság az MNB engedélyéhez kötött belső modelleket a tőkekövetelményének számítására nem alkalmaz. A tőkekövetelménynek való nem megfelelés okáról ésa helyzetért felelős személyekről a problémák jelentkezését követően haladéktalanul a kockázatkezelőnek jelentést kell készíteni, ami alapján a vezérigazgató intézkedési tervet dolgoz ki, és azt a Felügyelő Bizottság elé terjeszteni. 4. Kockázati típusok

3 4.1. Egyedi és általános kockázat Nem releváns, nincs saját számlás kereskedés, a GLOBALFX a saját vagyonát számlapénzben tartja Hitelkockázat A Társaság nem folytat a Bszt szerinti befektetési hitelezési tevékenységet, így ezzel kapcsolatban kockázat nem merült fel. Ennek megfelelően a Társaság jelenleg hitelkockázatnak a szerződéses partnerek nem- (vagy nem a szerződésben szereplő feltételek szerinti) teljesítéséből eredő jövedelmezőséget és tőkehelyzetet érintő veszteségek veszélyét tekinti Partnerkockázat Mivel a Társaság kereskedési könyvet nem vezet, így a CRR szerinti partnerkockázat nem merül fel, tőkekövetelményt nem képez rá Nagykockázat Nagykockázat vállalásnak minősül, haegy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben vállalt kockázatok összege meghaladja a Társaság szavatoló tőkéjének 25%-át. A nagykockázat vállalására vonatkozó korlátok nyomon követésével, túllépésével és jelentésével kapcsolatban a felelős személy a kockázatkezelésért felelős munkavállalója Devizaárfolyam kockázat A devizaárfolyam kockázat kiszámítása 2013-ban a 244/2000-es Kormányrendelet aiban meghatározott módszerrel történt, január 1-től a CRR előírásai alkalmazandók Kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók A Társaság kereskedési könyvet nem vezet Likviditási kockázat Amennyiben a Társaság vagyoni helyzete a jogszabályban meghatározott mutatószámokat tekintve elégtelen, úgy a kockázatkezelés értesíti a Társaság első számú vezetőjét, aki intézkedik a jogszabályoknak megfelelő állapot helyreállítása érdekében Működési kockázat A működési kockázat számítása 2013-ban a befektetési vállalkozás működési kockázatának tőkekövetelményéről szóló 169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés a) pontja szerinti alapvető mutató módszer szerint történt január 1-től a CRR előírásai alkalmazandók Kamatláb kockázat A GLOBALFX gazdálkodási tevékenységéből adódóan az eszközoldali kamatkitettsége a látra szóló bankbetétek kamatkockázatára korlátozódik, forrásoldalon nem jelentkezik kamatkockázat. A látra szóló bankbetét duration-je nulla, a kapott kamat mértéke elhanyagolható, tehát a kamatláb kockázat nem tekinthető relevánsnak.

4 5. Kockázatkezelésért felelős vezető A GLOBALFX vezető testülete egyszemélyben a vezérigazgatóból áll. A GLOBALFX nem hozott létre különálló kockázatkezelési bizottságot. A vezérigazgató által betöltött igazgatósági tisztségek száma: 1 (GlobalFX Invesment Zrt.) A vezérigazgató szakértelmét, képességeit és tapasztalatait a tőkepiacon eltöltött húsz éves szakmai gyakorlat és vezetői tapasztalat valamint a szakirányú felsőfokú végzettség biztosítja. A Társaságban a kockázatkezelésért felelős személy a Társaság vezérigazgató által kijelölt munkavállalója, aki tevékenységét a vezérigazgató felügyelete mellett látja el. A kockázatkezelésért felelős személy, rendszeresen, időszaki jelentésekben, illetve szükséges esetben azonnal tájékoztatja a vezérigazgatót minden releváns felmerült információról. 6. Szavatoló tőkére és tőkemegfelelésre vonatkozó adatok A GLOBALFX nem áll más intézménnyel egy számviteli konszolidáció alatt, sem összevont alapú felügyelet alatt Elsődleges alapvető tőkeelemek Jegyzett tőke Egyéb alapvető tőkeelemek 0 Eredménytartalék Járulékos tőkeelemek 0 Lekötött tartalék 0 Szűrők és levonások Általános tartalék 0 a cikk szerint alkalmazott valamennyi prudenciális szűrő Mérleg szerinti 0 eredmény a 36., 56. és 66. cikk szerint végrehajtott minden egyes levonásértéke 0 Immateriális javak a 47., 48., 56. és 66. és 79. cikkel összhangban le nem vont tételek 0 Figyelembe vehető Figyelembe vehető szavatoló tőke szavatoló tőke A Társaság nem bocsátott ki elsődleges alapvető tőkeinstrumentumokat a jegyzett tőkén kívül, kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokkal és járulékos tőkeinstrumentumokkal nem rendelkezik. CET1 tőkemegfelelési mutató 84,42% A CET1 tőke többlete (+) / hiánya (-) T1 tőkemegfelelési mutató 84,42% A T1 tőke többlete (+) / hiánya (-) Teljes tőkemegfelelési mutató 84,42% A teljes tőke többlete (+) / hiánya (-) /%-ban

5 A Társaság a második pilléres tőkekövetelmény módszertanát évente, a Kockázatvállalási szabályzat felülvizsgálatával egyidejűleg felülvizsgálja, és értékeli, hogy a belső tőke elégséges-e az aktuális és jövőbeli tevékenységekhez. pozíciókockázat tőkekövetelménye nagykockázat tőkekövetelménye 0 devizaárfolyam-kockázat tőkekövetelménye 0 kiegyenlítési kockázat tőkekövetelménye 0 árukockázat tőkekövetelménye 0 működési kockázat tőkekövetelménye A Társaságnak értékpapírosítási pozíciója nincs. A GLOBALFX a piaci kockázati és a hitelkockázati tőkekövetelményt a sztenderd módszer alapján számítja. A GLOBALFX a működési kockázat tőkekövetelmény meghatározásához a CRR szerinti alapvető mutató módszert alkalmazza. Az alábbi táblázat tartalmazza a hitelkockázati tőkekövetelményt, azaz a kockázattal súlyozott kitettség értékek 8%-át. Központi kormányzatok vagy központi 0 bankok Regionális kormányzatok vagy helyi 0 hatóságok Közszektorbeli intézmények 0 Multilaterális fejlesztési bankok 0 Nemzetközi szervezetek 0 Intézmények Vállalkozások 0 Lakosság 0 Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal 0 fedezett kitettségek Nemteljesítő kitettségek 0 Kiemelkedően magas kockázatú 0 kitettségek Fedezett kötvények 0 Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező 0 intézményekkel és vállalatokkal szembeni követelések Kollektív befektetési formák (KBF) 0 Részvényjellegű kitettségek 0

6 Egyéb tételek 0 A GLOBALFX kereskedési könyvet nem vezet, partnerkockázati kitettsége és így tőkekövetelménye nincs. A GLOBALFX-nek 2014-re vonatkozóan intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer képzési kötelezettsége nem volt. A GLOBALFX globálisan rendszerszinten nem jelentős intézmény, ezért a cikkel kapcsolatban nyilvánosságrahozatali kötelezettsége nincs. 7. Hitelkockázatra vonatkozó adatok A GLOBALFX késedelmesnek tekinti a 90 napon túl lejárt követeléseket. A GLOBALFX az értékvesztést a Számviteli törvény 55. -nak megfelelően kezeli. A Kormányrendelet 5. számú mellékletének (1) bekezdésében felsorolt kintlévőségek, a követelés fejében kapott, készletként kimutatott eszközök, a mérlegen kívüli kötelezettségek értékelését, értékvesztésének elszámolását és céltartalék képzését a Kormányrendelet 5. számú mellékletében foglaltak figyelembe vételével kell elvégezni. A kitettségek földrajzi eloszlása a főbb kitettségi osztályok szerinti bontásban: Németország Egyesült Királyság Központi kormányzatok vagy központi bankok Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Intézmények Vállalkozások Lakosság Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek Nemteljesítő kitettségek Kiemelkedően magas kockázatú kitettségek Fedezett kötvények Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és vállalatokkal szembeni követelések Kollektív befektetési formák (KBF) Részvényjellegű kitettségek Egyéb tételek

7 A kitettségek gazdasági ágazat vagy partnertípus szerinti eloszlása kitettségi osztályok szerinti bontásban, beleértve a kkv-kkal szembeni kitettség meghatározását is: L) Külföld Központi kormányzatok vagy központi bankok Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Intézmények Vállalkozások Lakosság Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek Nemteljesítő kitettségek Kiemelkedően magas kockázatú kitettségek Fedezett kötvények Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és vállalatokkal szembeni követelések Kollektív befektetési formák (KBF) Részvényjellegű kitettségek KKV Egyéb tételek Az összes kitettség hátralevő futamidő szerinti osztályozása, kitettségi osztályok szerinti bontásban: Központi kormányzatok vagy központi bankok Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek 30 napon túli 60 napon túli 90 napon túli

8 Intézmények Vállalkozások Lakosság Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek Nemteljesítő kitettségek Kiemelkedően magas kockázatú kitettségek Fedezett kötvények Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és vállalatokkal szembeni követelések Kollektív befektetési formák (KBF) Részvényjellegű kitettségek Egyéb tételek Az értékvesztett és késedelmes kitettségek értéke, külön-külön felsorolva főbb gazdasági ágazat vagy partnertípus szerinti bontásban: L) Külföld Intézmények A GLOBALFX egyedi és általános hitelkockázati kiigazításokat, valamint hitelkockázat-mérséklési technikákat nem alkalmaz, ezért azzal kapcsolatos nyilvánosságra hozatali kötelezettsége nincs. Az értékvesztett és késedelmes kitettségek összege, külön- külön felsorolva, a főbb földrajzi régiók szerinti bontásban: Németország Egyesült Királyság Intézmények A GLOBALFX nem vesz igénybe külső hitelminősítő intézetet. 8. Javadalmazási politika A Javadalmazási politika személyi hatálya A Társaság Javadalmazási politikájának személyi hatálya a következőkre terjed ki:

9 - a Társaság vezérigazgatója, - a Társaság cégvezetője, - a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai, valamint - a belső szabályzatban meghatározott kockázatvállalási és ellenőrzési funkciót betöltő munkavállalókra és az előzőekkel azonos javadalmazási kategóriába tartozó azon munkavállalókra terjed ki, akik tevékenysége lényeges hatást gyakorol a Társaság kockázatvállalására. A rögzített és változó javadalmazás aránya A Vezérigazgató, a Cégvezető és a Felügyelő Bizottság tagjai ( Tisztségviselők ) esetén és a javadalmazási politika hatálya alá vont további személyi körben a javadalmazás fix összegű és a fent felsorolt személyek teljesítményalapú javadalmazásban nem részesülnek. A Tisztségviselők díjazása A Tisztségviselők díjazásának megállapítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A díjazás fix összegű, havonta esedékes. A Tisztségviselők díjazását úgy kell megállapítani, hogy annak mértéke igazodjon a Tisztségviselő által vállalt felelősség mértékéhez, arányban álljon a Tisztségviselők munkavégzésével, a Társaság előző éves gazdasági eredményével, megfeleljen az adott tisztség szerepének. A Társaság az egyes Tisztségviselők részére, külön feladat ellátása mellett, a közgyűlés egyedi döntése alapján, a mindenkor hatályos belső szabályzatnak és adójogszabályoknak megfelelően egyéb juttatásokat is biztosíthat. A Társaság ellenőrzési feladatokat végző munkavállalóinak a díjazása független az általuk felügyelt szervezeti egységek teljesítményétől. Záró rendelkezések A javadalmazási politika elveit a vezérigazgató fogadja el és vizsgálja felül, a Felügyelő Bizottság felel annak végrehajtásáért, amelyet legalább évente a Társaság belső ellenőrzése vizsgál felül. 9. Tőkeáttétel A GLOBALFX tőkeáttételi mutatója re vonatkozóan: 56,19% A Társaság nem alkalmaz eljárásokat a túlzott tőkeáttételi kockázat kezelésére, tekintve, hogy az nem releváns. A teljes kitettségi mérték lebontása és a mérleggel való egyeztetése a következő: Érték (Ft) Mérleg hivatkozás Értékpapír-finanszírozási ügyleteknek a CRR 220. cikke szerinti kitettsége Értékpapír-finanszírozási ügyleteknek a CRR 222. cikke szerinti kitettsége Származtatott ügyletek: Piaci érték

10 Származtatott ügyletek: A piaci árazás szerinti módszer többlete Származtatott ügyletek: Az eredeti kitettség szerinti módszerrel Bármikor feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondható, le nem hívott hitelkeretek Kereskedelemhez kapcsolódó közepes/ alacsony kockázatú mérlegen kívüli tételek Kereskedelemhez kapcsolódó közepes kockázatú mérlegen kívüli tételek és hivatalosan támogatott exportfinanszírozáshoz kapcsolódó közepes kockázatú mérlegen kívüli tételek Egyéb mérlegen kívüli tételek Egyéb eszközök Mérlegfőösszeg Alapvető tőke - teljes mértékben Szavatoló tőke bevezetett fogalom Alapvető tőke - átmeneti fogalom Szavatoló tőke Hozzáadandó összeg a CRR 429. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján Hozzáadandó összeg a CRR 429. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján - átmeneti fogalom Szabályozói kiigazítások - alapvető tőke - teljes mértékben bevezetett fogalom; ebből: _a saját hitelkockázatra vonatkozó szabályozói kiigazítások Szabályozói kiigazítások - Alapvető tőke - átmeneti fogalom Tőkeáttételi mutató - az alapvető tőke teljes mértékben bevezetett fogalmának alkalmazása Tőkeáttételi mutató - az alapvető tőke átmeneti fogalmának alkalmazása 56,19% Számított érték 56,19% Számított érték /%-ban A GLOBALFX tulajdonosa i hatályossággal a jegyzett tőkéjét 7 millió Ft-tal 23 millió Ft-ra emelte. 10. Eszközarányos jövedelmezőségi mutató

11 A Bszt. 123/A. (2)-nek megfelelő eszközarányos jövedelmezőségi mutató én: 12,38% A Társaság jelen nyilvánosságra hozatal során nyilatkozik arról, hogy információ nyilvánosságra hozatali kötelezettségéknek a fentiekkel teljes körűen eleget tett. A kockázatkezelésirendszerea jogszabályokban meghatározott követelmények szerint működik, az alkalmazott kockázatkezelési rendszer a vezérigazgató által meghatározott kockázatvállalásihajlandóságnak megfelel, atársaság profilját és stratégiáját tekintve megfelelő. Budapest, 2015.június 01. GlobalFX Investment Zrt.

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben

T/ 13082. számú törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/ 13082. számú törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 13082. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. november 0 2013.

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata Tartalomjegyzék 1. A javadalmazási politika célja és alapelvei... 3 2. Jogszabályi háttér... 4 2.1. Külső jogszabályok és előírások... 4 2.2. Belső szabályzatok... 4

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31

1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31 1996. évi CXII. törvény Hatályos: 2011.12.29-2011.12.31 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. január Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról Hatályos: 2015. április 18-ától 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bankról, annak elsődleges céljairól, alapvető feladatairól, intézményi, szervezeti, személyi,

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

A prudens működésre vonatkozó szabályok

A prudens működésre vonatkozó szabályok A prudens működésre vonatkozó szabályok A Hpt. általános előírása, hogy a hitelintézet a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával úgy köteles a rábízott idegen és saját forrásokkal gazdálkodni,

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi CII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 26030 2014. évi

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló

Konszolidált éves beszámoló NYILATKOZAT Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint 24/2008 (VIII. 15) PM rendelet alapján a 2014. évi konszolidált éves beszámolóról és vezetőségi jelentésről M K B B a n k Z r t. Csoport

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve 3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve (A Felügyelet a kérdőívet az egyes intézménytípusok sajátosságaihoz igazodóan küldi ki) Az alábbi felügyeleti kérdőívet a Felügyelet évente legalább egyszer

Részletesebben

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP)

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP) A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP) Módszertani útmutató Felülvizsgálatra került: 2012. május 1 Tartalom BEVEZETÉS... 5 I. A FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI FOLYAMAT HATÁLYA... 8 A FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV Debrecen, 2015 Kartonpack Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Részletesebben

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNOS, ZÁRT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPPÁ ALAKULÁSÁHOZ ÉS TŐZSDEI FORGALMAZÁSÁHOZ Alapkezelő: MACROGAMMA Befektetési Alapkezelő Zrt.

Részletesebben