KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

2 2 / 10 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 4. FOGALMAK 4 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA ALAPELVEK KOCKÁZATI KATEGÓRIÁK KOCKÁZATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG A TÁRSASÁGNÁL 9 7. MELLÉKLETEK 10 MÓDOSÍTÁS NYILVÁNTARTÓ LAP 10

3 3 / A SZABÁLYZAT CÉLJA Ezen szabályzat rögzíti az INNOVATIVE SECURITIES EUROPE Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) alkalmazott, a legfontosabb kockázatok feltárására, értékelésére és kezelésére vonatkozó szabályokat és alapelveket. A szabályzat célja: - a prudens működés követelményének érvényre juttatása, - a jogszabályi előírások betartásának elősegítése, - az ügyfelek szerződésben rögzített érdeke érvényesülhessen, és a későbbi jogviták elkerülhetők legyenek, - az ügyfelek egyenjogúsága és az ügyletek piacszerűsége érvényesüljön, - az ügyfelek, valamint a tulajdonosi érdekek megfelelő védelemben részesüljenek. 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA Jelen szabályzatban foglaltak október 30. napjától alkalmazandók és visszavonásig érvényesek. A szabályzat évente felülvizsgálatra kerül. Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Társaság minden munkavállalójára, akik a szabályzattal kapcsolatosan feladatokat látnak el. 3. HIVATKOZÁSOK A Kockázatkezelési Szabályzathoz közvetlenül kapcsolódó magasabb szintű szabályozások: évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (a továbbiakban: Bszt), - 169/2008. (VI. 28.) Korm. Rendelet befektetési vállalkozás működési kockázatának tőkekövetelményéről (a továbbiakban: 169/2008-as Kormányrendelet), - 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól (a továbbiakban: 244/2000-es Kormányrendelet), évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről - A Társaság Ellenőrzési rendről szóló szabályzata, - A Társaság Prudens működésről szóló szabályzata, - A Társaság Üzleti nyilvántartási szabályzata, - Az INNOVATIVE INTERNATIONAL GROUP LIMITED csoport pénzmosás elleni szabályzata, - A Felügyelet ajánlásai és módszertani útmutatói a kockázatok kezeléséről.

4 4 / FOGALMAK Kockázat A kockázat a jövő bizonytalanságát jelöli, amely egyaránt járhat negatív illetve pozitív kimenettel. Kockázatkezelési tevékenység A hatékony kockázatkezelés érdekében a kockázatok kezelése a szervezet több szintjén is működik eltérő feladatokkal és felelősséggel. A Társaság Igazgatóságának elnöke (a továbbiakban: Elnök) bevezeti és működteti az elfogadott kockázatkezelési szabályokat a hozzá tartozó területen ellenőrzi és tájékoztatja a Társaság anyavállalatának vezetését a legfontosabb kockázatokról és az azokat kezelő rendszerek hatékonyságáról, javaslatot tesz azok esetleges megváltoztatásával kapcsolatban Munkatársak felelősek az őket közvetlenül érintő kockázatok kezeléséért, ennek érdekében tájékoztatják felettesüket, aki iránymutatást adhat ezek kezelésére vonatkozóan. Portfólió kockázata A portfólió kockázata a portfólió várható hozamának szórása. Felügyelet A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró MNB. 5. FELELŐSSÉG A Társaság vezetése számára minden alkalmazott köteles megadni a kockázatkezelési feladatok ellátásához szükséges adatokat, információkat és dokumentumokat. A kockázatkezelési feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi, technikai feltételek biztosítása, valamint jelen szabályzat elkészítése és karbantartása az Elnök feladata és felelőssége. 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA 6.1. ALAPELVEK A Társaság a törvényi megfelelőség biztosításán túl is kiemelten fontosnak tartja a kockázatok feltárását, értékelését és kezelését annak érdekében, hogy ez által értéket teremtsen mind ügyfelei, mind munkatársai, mind tulajdonosa számára. A Társaság elfogadja, hogy az üzleti működés szerves részét képezik a kockázatok, amelyeket a Társaságnak minden szintjén tudatosan kezelni kell. A Társaság tartózkodik a felesleges kockázatok vállalásától. A Társaság az egyes kockázatok alapos mérlegelése után, összevetve a valószínűségekkel súlyozott lehetséges hasznokat és költségeket dönt, így biztosítva a kockázatok kezeléséből fakadó értékteremtést. A releváns kockázatokról és azok értékeléséről értesíti az érintett feleket.

5 5 / KOCKÁZATI KATEGÓRIÁK Ügyfélkockázat A Társaság törekszik arra, hogy minimalizálja az Ügyfelek hiányos befektetési ismereteiből fakadó kockázatokat és csak olyan szolgáltatást nyújt számukra, amely összhangban van az Ügyfelek kockázatviselő képességével és kockázatviselési hajlandóságával. Ennek érdekében a Társaság ügyfeleitől a szerződéskötés előtt, illetve a szerződéskötés során azonosításra alkalmas dokumentumokat kér, és azokat megvizsgálja. Ennek alapján határozza meg, hogy alkalmas-e arra, hogy az Ügyfél számára az általa igényelt szolgáltatást végrehajtsa. Az alkalmassági teszt, illetve annak kiértékelésének módszertana rendszeresen, évente felülvizsgálatra kerül. A Társaság eleget téve jogszabályi kötelezettségeinek pénzmosás elleni intézkedéseket épít be működési folyamataiba. Ennek részleteit külön szabályzatban rögzítettük. Az ügyfélkockázatot elsősorban a halasztott pénzügyi teljesítésből származó követelések, az ügyfél által teljesítendő értékpapír-szállítási kötelezettség, az ügyfelekkel kötött bizományosi szerződésekből származó egyéb ügyfélkövetelések és az ügyfél által elhelyezendő letéti követelmény jelentheti. A Társaság halasztott pénzügyi teljesítést nem engedélyez, befektetési hitelt nem nyújt, a nyitvaszállítás a tevékenységből adódóan nem releváns. Partnerkockázat A partnerkockázat (counterparty risk) a professzionális pénz- és tőkepiaci szereplőkkel szembeni hitelkockázat (pénzügyi intézmények, befektetési vállalkozások, biztosító társaságok, befektetési alapkezelők, más alapkezelők. A Társaság a befektetések kezelésének és a tranzakciók végrehajtásának hatékonysága, továbbá az alacsony költségszint fenntartása érdekében a számláit a lehető legkevesebb pénzintézetnél, illetve befektetési szolgáltatónál vezeti. Az emiatt fellépő magasabb elméleti partnerkockázatot az adott partner fokozott monitoringja, illetve informális úton történő tájékozódás által kezeljük. A partnerek kiválasztása során kiemelt figyelmet fordítunk a régóta, legalább 10 éve működő vállalatokra, továbbá a prudenciális szabályok betartására. A Társaság befektetéseinek lehetséges piacai: - Hazai és külföldi állampapírpiac - Bankközi pénzpiac - Vállalati kötvény-, jelzáloglevél piac - Befektetési jegyek piaca - Magyar részvénypiac - Hazai és külföldi származékos piac (kiemelt tekintettel a bónusz certifikátok piacára) - Külföldi részvénypiac - Bankközi devizapiac - Kereskedelmi bankok és hitelszövetkezetek által kínált bankbetétek

6 6 / 10 Pozíciókockázat Pozíció kockázat figyelembe vétele a saját számlás kereskedés esetében releváns. A Társaság saját számlás kereskedést nem folytat, részvény, határidős és opciós művelete nincs. Kibocsátói kockázat A kibocsátói kockázat annak valószínűsége, hogy a piacra bevezetett értékpapírok kamat- vagy tőketörlesztését a kibocsátó nem fizeti meg a kibocsátáskor meghatározott időpontban és mértékben az értékpapír tulajdonosának. Az értékpapírok értéke illetve az értékpapírokhoz kapcsolódó követelések teljesítése függ a kibocsátó gazdálkodásától, valamint likviditási- és vagyoni helyzetétől. A rossz gazdálkodásból eredő kockázat elsősorban a kibocsátott értékpapír árfolyamában tükröződik, fizetésképtelenség illetve a kibocsátó nemfizetési szándéka esetén pedig elmaradhatnak az értékpapírokból származó követelések kifizetései. Az ügyfelek a befektetési szolgáltató általános kibocsátói kockázatát viselik, amelynél a befektetési szolgáltató saját kockázatkezelési politikája szerint jár el, a magyarországi Társasággal szembeni követelésekkel kapcsolatban a külföldi anyavállalat és a magyarországi Társaság együttesen áll helyt. Elszámolási kockázat (settlement risk) A pénzügyi teljesítés szempontjából esedékes szerződések nem-teljesítéséből eredő kockázat, amely abból fakad, hogy a szerződéses partner nem akar vagy nem képes eleget tenni szerződés szerinti fizetési kötelezettségének. A Társaság nyilvántartási rendszerében (CAMS) a szerződések pénzügyi teljesítésének folyamatos figyelése és a jelzések alapján a kockázatkezelési tevékenység aktiválásával minimalizálja a kockázatot. Ennek kezelése megjelenik az Üzleti nyilvántartási szabályzat leírásában. Nyitva szállítási kockázat Annak a kockázata, hogy az eszköz (áru, értékpapír, deviza, derivatíva, stb.) eladója leszállítja az eszközt, de nem kapja meg az ellenértékét, illetve az eszköz vevője fizet, de nem szállítják le számára az eszközt. Az IS-nél tevékenységéből fakadóan ez a kockázat elhanyagolható. Teljesítés előtti kockázat (pre-settlement risk) Az adásvételi szerződések jövőbeli teljesítéséből fakadó azon kockázat, hogy a szerződéses partner nem teljesítése esetén a szerződést a folyó piaci áron kell újrakötni. Mértéke a szerződés piaci értékét jelentő pozitív pótlási költség és a piaci árak jövőbeli elmozdulásából fakadó lehetséges jövőbeni hitelkockázat összege. Az IS-nél tevékenységéből fakadóan ez a kockázat elhanyagolható, a befektetési szolgáltató saját kockázatkezelési politikája szerint jár el. Biztosítéki kockázat (collateral risk) Az ügyletkockázathoz tartozik, és annak a kockázatát jelenti, hogy egy biztosítékkal fedezett ügylet esetében az intézmény a biztosítékul elfogadott óvadék vagy a zálogtárgy érvényesítése esetén veszteséget szenved. Az IS-nél tevékenységéből fakadóan ez a kockázat elhanyagolható, a befektetési szolgáltató saját kockázatkezelési politikája szerint jár el.

7 7 / 10 Kamatlábkockázat A kamatlábkockázat a piaci kamatláb változásának a Társaság pénzügyi helyzetére, kamateredményére gyakorolt lehetséges hatása. A piaci kamatszint emelkedése hátrányosan érintheti a portfolióban lévő hosszabb hátralévő futamidejű fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékét. A kamatok és tágabb értelemben a tőkepiaci hozamok nem feltétlenül tartanak lépést az inflációval. Kedvezőtlen körülmények esetén ez akár a portfolió eszközeinek negatív reálhozamot eredményező befektetését eredményezheti. A Társaságnál nem alkalmazzuk a rés-elemzést és a stressz-tesztet. Kamatláb kockázati kitettségünk alacsonynak ítélhető. Újrabefektetési kockázat Újrabefektetési kockázat akkor jelentkezik, ha a pénz a lejáratkor, vagy a felhalmozott kamat (hozamot) újra befektetésre kerül. A kockázat abban rejlik, hogy még nem tudni, milyen hozamon lehet majd befektetni a felszabaduló pénzt. Az IS-nél tevékenységéből fakadóan ez a kockázat elhanyagolható. Árfolyamkockázatok A Társaság kizárólag devizaalapú portfóliót értékesít. A Társaság a devizaárfolyamok változását napi szinten rögzíti. A devizaárfolyam változásából eredő kockázatok kiemelt tényezője a kockázatkezelési eljárásnak, amelyet a napi munkafolyamatokba épített ellenőrzéssel is nyomon kell követni. Likviditási kockázat A likviditási kockázat annak a jövedelmezőséget és tőkehelyzetet érintő jelenlegi vagy várható kockázata, hogy a Társaság jelentős veszteségek nélkül nem tudja esedékes kötelezettségeit teljesíteni. A finanszírozási likviditási kockázat annak a kockázata, hogy a Társaság nem tud megfelelni a várható és váratlan jelenlegi illetve jövőbeli cash-flow-kból és fedezetekből származó kötelezettségeinek anélkül, hogy ez kihatna a napi működésére vagy a piaci helyzetére. Ide tartozik többek között: a lejárati (a lejárati összhang hiányával összefüggő) likviditási kockázat, a lehívási (a lejárat előtti tömeges forráskivonás) likviditási kockázat, a strukturális (a források megújíthatóságával, a forrásköltség változásával összefüggő) likviditási kockázat stb. Ennek kockázatát a befektetési szolgáltató számszerűsíti, és kezeli saját belső eljárásrendjének megfelelően. A Társaság saját működése finanszírozási igényének monitorozását a Fiókvezető végzi, és folyamatosan figyelemmel kíséri a Társaság likviditási helyzetét. Amennyiben a Társaság vagyoni helyzete a jogszabályban meghatározott mutatószámokat tekintve elégtelen, úgy az Elnök intézkedik a jogszabályoknak megfelelő állapot helyreállítása érdekében. A Társaság likviditási helyzetéről rendszeresen beszámol a külföldi anyavállalat felé. A Társaság kötelezettségeiért a Társaság és anyavállalata együttesen felel. A társaság külső forrásokat (banki hitelkeret) a tevékenység folytatásához nem vesz igénybe.

8 8 / 10 Működési kockázat Működési kockázat alatt annak a kockázatát érti a Társaság, hogy az információs rendszerek hibája, emberi hiba, szándékos károkozás vagy valamilyen elemi kár miatt a rendszer nem, vagy nem az elvárt módon működik, és ez további kockázat felmerüléséhez vezethet, illetve közvetlenül is veszteséget okozhat. A külföldi anyavállalat és a Társaság közösen vállal felelősséget a Társasággal szembeni követelések kielégítéséért. Az Elnök rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik a külföldi anyavállalat felé a működésével kapcsolatos igényelt adatokról. Jogi kockázat: A Társaság csak olyan ügyleteket köt, amelyek jogi megalapozottságához nem férhet kétség. A jogügyletek megalapozottságához a Compliance munkatárs, és a Társaságot támogató ügyvéd szakértelme járul hozzá. Országkockázat Annak a kockázata, hogy egy ország gazdasági szereplői politikai-gazdasági események (politikai rizikó) vagy devizahiány miatt bejelentett deviza-átutalási moratórium (transzfer rizikó) miatt nem tudják fizetési kötelezettségeiket teljesíteni, ezért a kockázatot vállaló Társaságot veszteség éri. Az ISnél tevékenységéből fakadóan ez a kockázat elhanyagolható. Nagykockázat A Társaság az egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben a kereskedési könyvben vállalt kockázatokat az alábbi tételek összeadásával határozza meg: - a kibocsátó hosszú pozíciójának a rövid pozíciók fölötti többlete, - az ügyféllel lebonyolított, illetve megkötött ügyletek, megállapodások és szerződések partnerkockázatai. A Társaság az egy csoportba tartozó egyéni ügyfelek kockázatainak összeadásával meghatározza az ügyfélcsoport kereskedési könyv szerinti kockázatát. Az egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben felmerülő kockázatokat a kereskedési könyvi és a nem kereskedési könyvi kockázatok összeadásával kell meghatározni. Ha az egy ügyféllel szembeni kockázatok összértéke meghaladja a Társaság szavatoló tőkéjének 10%- át, azt a Társaság nagykockázat vállalásnak tekinti, melynek túllépését azonnal jelenteni kell a Felügyeletnek. További szempontok A kockázatok kezelését a Társaság komplex üzleti támogatással, a limitek betartásával, a stop pozíciók meghatározásával, napi ellenőrzésekkel alapozzuk meg. A Társaság figyelemmel kíséri a fentiek alapján a Társaság pénzügyi, likviditási és pozicionálás helyzetét, a hírnév, a külső belső üzleti folyamatok stratégiáit, az emberi tényezőket, illetve a megfelelő működéshez a jogi hátteret. Ezek folyamatát szabályozásokkal, utasításokkal, napi ellenőrzési szempontokkal a Társaság figyelemmel kíséri.

9 9 / 10 A belső tőkemegfelelés értékelési folyamata, vonatkozó elvei és stratégiája A belső tőkekövetelmény számítás egy olyan eljárás, amely biztosítja, hogy az Elnök megfelelően azonosítja, méri, összesíti a Társaság kockázatait. Biztosítja továbbá, hogy a Társaság a kockázati profiljának megfelelő tőkét tart, megfelelő kockázatkezelési rendszert működtet, és azt folyamatosan fejleszti. A Társaság az új Felügyeleti előírás és az Uniós elvárásoknak megfelelően végezi el a belső tőkekövetelmény számítását. Amennyiben a kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye a szavatoló tőke 90%-át eléri, a belső ellenőrnek értesítenie kell az Elnököt, aki a pozíciók elemzése után dönt a további teendőkről, amik többek között a következők lehetnek: - pozíciók lezárása - többlet tőke biztosítása A tőkekövetelménynek való nem megfelelés okáról és a helyzetért felelős személyekről a problémák jelentkezését követő 2 napon belül a belső ellenőrnek jelentést kell készíteni, ami alapján az Elnök intézkedési tervet dolgoz ki KOCKÁZATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG A TÁRSASÁGNÁL Az Elnöknek a feladata, hogy megtervezze a Társaság informatikai rendszerében rögzített, a szándékolt ügyletek időbeni időzését, ami a folyamat tervszerűsége miatt általában véve csökkenti a Társaságnál felmerülő kockázatokat, illetve konkrétan csökkenti a végrehajtási kockázatot is (pl.: kisebb a valószínűsége, hogy egy-egy szándékolt tranzakció elmaradjon). A Társaság egy újabb területe a compliance (megfelelés) kezeli a kockázatok egy újabb csoportját. A Compliance munkatárs fő felelőssége, hogy biztosítsa a külső jogszabályi környezet és a belső, a Társaság tevékenységére, működésére irányadó szabályzatok (belső szabályozottság) összhangját. Ellenőrzései jellemzőn ex post jellegűek, mégis segítik a Társaság vezetését abban, hogy egy-egy feltárt hiba ne jelentsen hosszú távú kockázatot a Társaság számára, illetve tevékenységével egyúttal példát is mutat a Társaság egyéb dolgozói számára. A Compliance munkatárs ezért rendszeresen ellenőrzi és figyelemmel kíséri az esetleges hiányosságok feltárása érdekében alkalmazott intézkedések hatékony érvényesülését. További feladata, hogy szakértelmével támogassa a Társaság alkalmazottainak munkáját, hogy a Társaság a tevékenység végzése során maradéktalanul eleget tegyen a törvényben előírt kötelezettségeinek. A Társaság a konkrét kockázatkezelési tevékenységének egyik fontos eleme, hogy a Társaság likviditásának felügyelete, ami nem kizárólag a Társaság saját likviditását fedi le, hanem az összes kezelt portfólió likviditásának a felügyeletét jelenti. A kockázatok kezelését a Társaság komplex üzleti támogatással, a limitek betartásával, a stop pozíciók meghatározásával, napi ellenőrzésekkel alapozzuk meg. A Társaság figyelemmel kíséri a fentiek alapján a Társaság pénzügyi, likviditási és pozicionálás helyzetét, a hírnév, a külső belső üzleti folyamatok stratégiáit, az emberi tényezőket, illetve a megfelelő működéshez a jogi hátteret. Ezek folyamatát szabályozásokkal, utasításokkal, napi ellenőrzési tevékenységgel a Társaság figyelemmel kíséri.

10 10 / MELLÉKLETEK Jelen szabályzatnak nincs melléklete. MÓDOSÍTÁS NYILVÁNTARTÓ LAP Verzió száma Dokumentum státusz Módosítás dátuma Módosította A módosítás leírása

I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK A MagNet Bank Zrt. összevont alapú nyilvánosságra hozatali dokumentuma az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26 i 575/2013/EU Rendeletben előírtak alapján, valamint a HPT. alapján 2013. december

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség KÖZZÉTÉTEL - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség A GlobalFX InvetsmentZrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt.

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Az EQUILOR Befektetési Zrt. 2013. évi Kockázatkezelői Közzététele Budapest, 2014. június 5. 2013. évi kockázatkezelési közzététel Értelmező rendelkezések (1) Felügyelet: Magyar Nemzeti Bank (2) Bszt.:

Részletesebben

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL... 4 I. BEVEZETÉS... 4

A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL... 4 I. BEVEZETÉS... 4 Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatal A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL Szatymaz, 2015. március 31. Csúri Péterné Elnök-Ügyvezető Sebők Istvánné Ügyvezető-Kirendeltségvezető

Részletesebben

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. DECEMBER 31. Veresegyház, 2014. június 6. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 2 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 2 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK...

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19; továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali jelentés

Nyilvánosságra hozatali jelentés HAJÓS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali jelentés 2014. május 31. A a Hpt. 137/A -a, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum

Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum 2012. év Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...

Részletesebben

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. Év SZENDRŐ, 2014. MÁJUS 28. Bevezetés A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott információk

Nyilvánosságra hozott információk Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/a. Internet: www.ujszaszitakarek.hu Nyilvánosságra hozott információk 2013. december 31. 1 Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. nyilvánosságra hozatali közzététele

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. nyilvánosságra hozatali közzététele A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. nyilvánosságra hozatali közzététele A Solar Capital Markets Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., C épület, VI.2 emelet 1.; Cg.: 01-10-045560;

Részletesebben

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19;

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS. 2014. december 31.

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS. 2014. december 31. KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS 2014. december 31. AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhelye: 1091 Budapest Üllői út 1. Cégjegyzékszám: 01-10-047740 Adószám: 24330796-4-43 Statisztikai számjel: 24330796-6419-114-01

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15 R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15 Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2013. 1 A RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2009. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2010. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31.

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján 2013.

Részletesebben

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2011. SZENDRŐ, 2012. MÁJUS 31. 1 A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Önkéntes Ágazat A Szabályzatot kibocsátotta: A Szabályzat jóváhagyója: a Pénztár Küldöttközgyűlése a 2015. január 23-án hozott /2015.01.23.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

A Bank of China (Hungária) Zrt.

A Bank of China (Hungária) Zrt. A. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. kormány rendelet alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé a 2012. december 31-i mérlege és eredménykimutatása

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 214. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási politikáról Az Európai

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 137/A, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a hitelintézetekről

Részletesebben