Esztergom Város Önkormányzatának 10/2008. (II.7.) ör. rendelete a családok és gyermekek támogatásáról, valamint a Szent Miklós Program elemeirıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztergom Város Önkormányzatának 10/2008. (II.7.) ör. rendelete a családok és gyermekek támogatásáról, valamint a Szent Miklós Program elemeirıl"

Átírás

1 Esztergom Város Önkormányzatának 10/2008. (II.7.) ör. rendelete a családok és gyermekek támogatásáról, valamint a Szent Miklós Program elemeirıl (Egységes szerkezetben a 39/2008.(V.29.)*, 61/2008.(X.1.)** 29/2009. (VII.29.) ***, 35/2009.(IX.10.)**** módosító rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a Gyvt. 18. (1) bekezdés b) pontjában, a (2), (5) bekezdésében, a 21. (1) bekezdésében, a 32. (1) bekezdés d) pontjában és a 131. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, a családok és gyermekek támogatásáról, valamint a Szent Miklós Program elemeirıl a következı rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. (1) A Gyvt. helyi végrehajtásaként meghatározza az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezeti kereteit, jogosultsági feltételeit, azok érvényességének garanciáit. (2) A szociális segítséget, az egész család támogatására kell felhasználni, és elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. (3) A szociális segítség megítélése során az érintett egyének és családok esetében alkalmazni kell az egyéni felelısség elvét. (4) A Szent Miklós Programban meghatározott célok végrehajtásaként a Programban foglaltak folyamatos megvalósítása. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed: a) az Esztergom város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgárokra; b) az Esztergom város közigazgatási területén tartózkodó: ba) bevándorlási engedéllyel rendelkezı személyekre, bb) a letelepedési engedéllyel rendelkezı személyekre, bc) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. c) A Gyvt. 4. (1)-(4) bekezdéseiben meghatározott személyekre. II. Fejezet Pénzbeli ellátás formái Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3. (1) Esztergom Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Gyvt a alapján rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt. A támogatás három havonként igényelhetı.* (2) A támogatás legkisebb összege 1.000,- Ft, és nem lehet magasabb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegénél. III. Fejezet Természetbeni ellátás formái Gyermekintézmények térítési díjának átvállalása 4. (1) Az Önkormányzat a gyermekintézményben fizetendı térítési díjat részben vagy teljes egészében átvállalja, ha az érintett gyermek

2 családjában az egy fıre jutó jövedelem havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át. (2) Az ellátás megállapítása kérelemre történik, amelyet a gyermekintézmény vezetıje is benyújthat. (3) A támogatás idıtartama a nevelési és oktatási intézményekben nevelési évre, illetve tanévre történik. (4) A támogatás mértékének meghatározása az intézmény vezetıjének javaslatát figyelembe véve történik. (5) A támogatásra való jogosultságot megállapító határozat alapján a gyermekintézmény utólag a támogatással elszámol. (6) A három vagy több gyermeket nevelık esetében jövedelmi viszonyoktól függetlenül a térítési díjat az Önkormányzat teljes egészében átvállalja a befizetést igazoló bizonylat benyújtását követıen. A befizetést igazoló bizonylatokat három havonként lehet benyújtani.* Beiskolázási segély 5. (1) Az Önkormányzat a tanévkezdésbıl adódó anyagi nehézségek enyhítésére a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzügyi keretének terhére beiskolázási segélyt állapíthat meg. A beiskolázási segély nyújtására javaslatot a nevelési-oktatási intézmény vezetıje is tehet. A beiskolázási segély legkisebb összege gyermekenként Ft, legmagasabb öszszege gyermekenként Ft.* (2) Beiskolázási segélyre az a gyermeket nevelı család jogosult, ahol az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, illetve egyedülálló szülı esetén jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át. (3) A három vagy több gyermeket nevelık esetén a segélyre az a szülı jogosult, ahol az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, illetve egyedülálló szülı esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 300%-át. 5/A. ** Tanulmányi ösztöndíj roma származású diákok részére (1) Az Önkormányzat a roma származású esztergomi lakosok képzettségi szintjének emelése céljából a középfokú és felsıfokú oktatási intézményben nappali-, esti-, vagy levelezı tagozaton tanuló roma származású diákok számára tanulmányaik sikeres befejezése érdekében tanulmányi ösztöndíjat biztosít.*** (2) Az ösztöndíjat pályázat útján lehet elnyerni. (3) A pályázatok kiírásáról, elbírálásáról és az ösztöndíj mértékérıl 4 fıs munkacsoport A munkacsoport elnökét a Képviselıtestület Oktatási és Ifjúsági Bizottsága, további egy-egy tagját a Közjóléti Bizottság, a Kisebbségi Bizottság, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat saját tagjai közül jelöli ki. (4) Az ösztöndíj mértéke: a) középfokú oktatási intézmény nappali-, esti-, levelezı tagozatán tanuló roma származású diákok esetében egységesen Ft/hó/tanév. b) felsıfokú oktatási intézmény nappali-, esti-, vagy levelezı tagozatán tanuló roma származású diákok (hallgatók) esetében az ösztöndíj mértékét a (3) bekezdésben meghatározott munkacsoport a pályázó szociális helyzetére, és egyéb, a tanulmányok végzésével kapcsolatos (pl.: utazás, albérlet) költségeire figyelemmel állapítja meg.*** (5) Az ösztöndíj fedezetérıl a Képviselıtestület (6) Az Önkormányzat és a tanuló a tanulmányi ösztöndíj biztosításának feltételeirıl szerzıdést köt.*** (7) A szerzıdésnek tartalmaznia kell azt a kikötést, hogy amennyiben*** 2

3 a) a tanuló a tanulmányait neki felróható okból szakítja meg, illetve hagyja abba, illetve b) a tanulót az oktatási intézmény fegyelmi büntetésben részesíti, vagy a tanuló az ösztöndíjra egyébként méltatlannak bizonyul, úgy az súlyos szerzıdésszegésnek minısül, amelynek alapján az Önkormányzat a szerzıdést azonnali hatállyal felmondhatja; (8) Amennyiben az Önkormányzat a szerzıdést a (7) bekezdés a) pontja szerinti szerzıdésszegés miatt mondja fel, úgy a tanuló a már kifizetett ösztöndíjat köteles egy összegben visszafizetni. HPV elleni védıoltás**** 5/B. (1) Esztergom Város Önkormányzata minden évben a 14. életévüket betöltı, esztergomi állandó lakcímmel rendelkezı leány-gyermekek részére természetbeli juttatásként biztosítja a humán papillómavírus (HPV) elleni védıoltást. (2) A védıoltás térítési díjának fedezetérıl a Képviselı-testület **** IV. Fejezet Egyes gyermekvédelmi támogatások vásárlási utalvány formájában történı biztosítása 6. (1) Elı kell segíteni azt, hogy az Önkormányzat által megállapított egyes gyermekvédelmi támogatások a valós rendeltetésüknek megfelelıen legyenek felhasználva. Ennek érdekében a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, vásárlási utalvány formájában is biztosítható. (2) Az utalvány a segélyezettet az azon feltüntetett értékig alapvetı élelmiszerek, mosó-, mosogató- és tisztítószerek, valamint gyógyszerek vásárlására jogosítja. (3) Az utalvány készpénzre nem váltható, más személyre át nem ruházható. (4) Az utalvány az azon feltüntetett személy személyi adatainak egyidejő igazolásával érvényes. (5) Az utalvány minden olyan Esztergom város közigazgatási területén mőködı kereskedelmi egységben és gyógyszertárban beváltható, amelynek fenntartójával, üzemeltetıjével az Önkormányzat megállapodást kötött. Az utalványok alapján történı elszámolás módját, idıpontjait a megállapodásban rögzíteni kell. (6) A vásárlási utalvány szigorú elszámolású bizonylatnak minısül, az utalványok ellenértékének megtérítésére az Önkormányzat kötelezettséget vállal. (7) Az utalvány Ft-os és Ft-os címletekben készül. Az utalvány nyomdailag elıre sorszámozott, szigorú számadású nyomtatványként kezelendı.* (8) Az utalványlap három részbıl áll: a) tıszelvénybıl, amely tartalmazza: - az utalvány értékét; - az utalvány sorszámát. b) az utalványból, mely tartalmazza: - a kibocsátó Önkormányzat megnevezését; - az utalvány sorszámát; - a vásárlási utalvány elnevezését; - az utalvány értékét; - az utalvány alapján vásárolható áruféleségek felsorolását; - felhasználási korlátozásokat; - az utalványt fizetési eszközként elfogadó üzleteket fenntartó gazdálkodó szervek megnevezését; - a vásárlásra, felhasználásra jogosult személy személyi igazolványának számát; - az utalvány érvényességi idejét; - a kiállítás keltét; - a kiállító aláírását; - az Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) hivatalos bélyegzıjét. c) ellenırzı szelvénybıl, amely tartalmazza: - az utalvány értékét; - a sorszámát; - a segélyezett nevét és lakcímét. (9) Az utalványok a megjelölt naptári évben érvényesek. 3

4 V. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátás formái Gyermekjóléti szolgálat 7. Az Önkormányzat által biztosított gyermekjóléti alapszolgáltatást a Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény biztosítja. 8. Bölcsıde Gyermekek napközbeni ellátása keretében a bölcsıdei ellátást az Aprófalva Bölcsıde, Esztergom intézmény biztosítja. Gyermekvédelmi alapszolgáltatások és intézmények igénybevétele 9. (1) A gyermekjóléti alapszolgáltatások igénybevétele a Gyvt aiban, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet aiban foglaltak szerint történik. (2) Az igénybevételre irányuló kérelmet szeptember 1-jétıt történı felvételhez - a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetıjéhez kell benyújtani május 31-ig. A határidın túl benyújtott kérelmeket az intézmény vezetıje elıjegyzésbe veszi. (3) Az intézmény vezetıje a benyújtott kérelmekrıl legkésıbb június 30-ig (4) Bölcsıdei ellátás esetén a Gyvt. 32. (3) bekezdésében foglalt esetekben a Közjóléti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) (5) A bölcsıdében fizetendı térítési díjat az Önkormányzat külön rendeletben szabályozza. VI. Fejezet Szent Miklós Program elemei Szent Miklós Alap 10. A Szent Miklós Alap az Esztergomi Gyermekekért támogatási alappal kapcsolatos jogosultság feltételeit és mőködésének rendjét az 52/2004.(XI.25.) esztergomi ör. határozza meg. Kisgyermekeket nevelı szülık helyi közlekedésének támogatása 11. (1) A terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesülı, Esztergomban állandó lakóhellyel rendelkezı szülı a helyi autóbusz bérlet megvásárlásához támogatásra jogosult. (2) A támogatás a szülı részére a bérletszelvény leadása és a jogosultság igazolását követıen kerül kifizetésre. (3) A támogatás mértékérıl a Képviselıtestület Nagycsaládosok részére várakozási engedélyhez díjkedvezmény 12. A nagycsaládosok részére a várakozási engedély díj kedvezményeire való jogosultság feltételeit, a kedvezmény mértékét, a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló l4/2004. (IV.1.) esztergomi ör. rendelete határozza meg. 4

5 Nagycsaládosok részére hulladékkezelési díjkedvezmény 13. A nagycsaládosok részére a hulladékkezelési díj kedvezményeire való jogosultság feltételeit, a kedvezmény mértékét a a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004.(IV.1.) esztergomi ör. rendelete határozza meg. Nagycsaládosok részére tandíjmentesség 14. A nagycsaládosok részére tandíjmentességre való jogosultság feltételeit a közoktatási intézményekben fizetendı térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 22/1994. (IX. 8.) KT. számú rendelet határozza meg. Tanulók kedvezményes helyi közlekedésének támogatása 15. (1) Az általános iskolában, szakiskolában és középiskolában nappali tagozatos, Esztergomban állandó lakóhellyel rendelkezı tanuló kedvezményes helyi autóbusz bérletre jogosult. (2) A támogatás mértékérıl a Képviselıtestület Ingyenes óvoda- és iskolatej ellátás 16. (1) Az Önkormányzat a tanévek szorgalmi idıszakában, saját fenntartású nevelésioktatási intézményeiben az óvodás és általános iskolás korosztály részére 2 dl-es poharas iskolatejet biztosít naponta egy alkalommal. (2) A támogatás fedezetérıl a Képviselıtestület Tanévkezdési támogatás 17. (1) Tanévkezdési támogatásra jogosult az a szülı, akinek évfolyamon tanuló gyermeke esztergomi székhelyő nevelési-oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik. (2) A támogatás mértékérıl a Képviselıtestület Tanulók ingyenes úszásoktatása 18. (1) Az Önkormányzat a saját fenntartású általános iskoláiban bevezeti, valamint az esztergomi székhelyő nevelési-oktatási intézmények számára biztosítja az úszásoktatást. Az úszásoktatást az 1-4. évfolyamok minden osztálya számára heti egy alkalommal, a testnevelésórák keretében kell nyújtani. (2) A támogatás fedezetérıl a Képviselıtestület Sportutánpótlás-nevelés 19. (1) Az Önkormányzat támogatja a gyermekés ifjúsági sport, valamint az utánpótlásnevelést elısegítı tevékenységeket, rendezvényeket. A támogatás nyújtása az esztergomi sportegyesületek részére pályázati úton normatív jelleggel történik. (2) A támogatás mértéke az éves költségvetési rendeletben a sport támogatására fordítható összeg 60%-a. Ingyenes Esztergom tankönyv biztosítása a helytörténet tanításához 20. (1) Az Önkormányzat minden esztergomi nevelési-oktatási intézmény 8-9. évfolyamán ta- 5

6 nuló diák részére térítésmentesen biztosítja a Szent István városa Esztergom története címő kiadványt, Esztergom Város helytörténetének oktatása végett. (2) Az Önkormányzat a Nemzeti alaptantervre épülı helyi tantervéhez, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 52. (7) bekezdésében foglalt választható tanórai idıkeret terhére minden saját fenntartású nevelésioktatási intézményében biztosítja az egy tanéves idıtartamú, heti egyórás helytörténeti tantárgy bevezetését. (3) Amennyiben az esztergomi székhelyő, nem az Önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézmények bevezetik a (2) bekezdésben meghatározott helytörténeti tantárgyat, úgy ezeknek az intézményeknek az Önkormányzat biztosítja a tantárgy megtartásának költségeit. (4) A (3) bekezdésben foglalt támogatás költségeirıl a Képviselı-testület az éves költségvetési rendeletében Középiskolások nyelvtanulásának elısegítése testvérvárosi látogatásokkal 21. Az Önkormányzat célul tőzi ki a költségvetési fedezet függvényében -, hogy minden esztergomi középiskolában tanuló, állandó esztergomi lakhelyő középiskolás tanulmányai során legalább egyszer eljusson - kulturálisnyelvi tanulmányútra - Esztergom Város olyan testvérvárosába, amelynek nemzeti nyelvét, mint idegen nyelvet tanulja. Osztálykirándulások szervezése 22. Az Önkormányzat célul tőzi ki a költségvetési fedezet függvényében -, hogy az esztergomi székhelyő nevelési-oktatási intézmények osztályai számára anyagi segítséget nyújt az osztálykirándulások megszervezéséhez, lebonyolításához. Vargyasi programok szervezése 23. Az Önkormányzat lehetıséget nyújt a költségvetési fedezet függvényében -, az esztergomi székhelyő nevelési-oktatási intézmények osztályai számára az Önkormányzat tulajdonában álló vargyasi kúria szállásként történı rendelkezésre bocsátásához tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások, valamint nyári táborozások idejére. Üdülési támogatás 24. (1) Üdülési támogatásra jogosult az a három vagy több gyermeket nevelı család, aki szállásköltségét számlával igazolja. (2) A támogatás mértékérıl és fedezetérıl a Képviselı-testület (3) A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. Nagycsaládosok Oktatási, Kulturális és Sport Támogatási Alapja 25. (1) A három vagy több gyermeket nevelı családok részére a következı célok támogatására pályázati úton igényelhetı támogatás: - tanulmányi kirándulások; - sportversenyre utazás; - tanulmányi versenyek részvételi-, utazási költsége; - táboroztatási hozzájárulás; - színház-, hangversenybérletekhez. (2) A pályázatok kiírásáról, elbírálásáról és a támogatás mértékérıl negyedévente három tagú munkacsoport (3) A munkacsoport tagjait a Képviselıtestület a Közjóléti Bizottság, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság, valamint a Kulturális és Sport Bizottság tagjai közül jelöli ki. A munkacsoport elnöke a Közjóléti Bizottság elnöke. (4) A támogatás mértékérıl és fedezetérıl a Képviselı-testület 6

7 VII. Fejezet Eljárási szabályok 26. (1) A 3., 4., 5., 11., 12., 13., 14., és 24. -ban foglalt gyermekvédelmi támogatások iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványokon. (2) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásra az 5/A. (4) bekezdés a) pontjában szereplı ellátás kivételével történı jogosultság elbírálásához a kérelmezı köteles a maga és közeli hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történı megkéréséhez hozzájárulni.** (3) A jogosultság feltételeit az alábbi dokumentumok igazolják: a) személyazonosító igazolvány, illetve a népesség-nyilvántartás adatai; b) iskolalátogatási igazolás; c) tanulmányi ösztöndíj igazolás; d) fogyatékosságot és rokkantságot igazoló határozat; e) a Munkaügyi Központ által kiállított igazolás; f) kiskorú gyermek elhelyezésérıl szóló jogerıs ítélet; g) a különélık nyilatkozata; h) az illetékes intézmények igazolása; i) közüzemi számla, igazolás; j) orvosi szakvélemény. (4) A jogosultságot az 5/A. -ban szereplı ellátás kivételével - a Gyvt a alapján kell megállapítani.** (5) E rendelet 3., 4., 5., 6. -aiban foglalt esetekben a kérelmekrıl a polgármester A rendelet 3., 4. (1)-(5) bekezdéseiben, valamint az 5. és 6. -okban foglalt esetekben a polgármester a kérelemrıl a Közjóléti Bizottság javaslatának figyelembevételével ** (6) A kérelmezı a polgármester döntése ellen a határozat kézhezvételétıl számított 15 napon belül az Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testületéhez címzett fellebbezéssel élhet. (7) A támogatások igénybe vételéhez igazolás szükséges, melyet a 4. (6) bekezdés esetén félévente (február és szeptember hónapokban), a 12., 13. és 24. esetében a kérelem benyújtásakor, valamint a 25. esetében a pályázat benyújtásakor kell a Polgármesteri Hivatalban igényelni. (8) E rendelet szempontjából gyermeknek kell tekinteni a születésétıl a 21. életévének betöltéséig azt a személyt, aki a tankötelezett korhatárt nem érte el, illetve az alap-, a közép-, vagy a felsıoktatás nappali rendszerő oktatásában vesz részt. (9) A támogatások, kedvezmények igénybe vételének feltétele, hogy a kérelmezı a saját, illetve gyermeke személyes adatainak a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényben szabályozott kezeléséhez hozzájáruljon. 27. Az ezen rendeletben nem szabályozott, egyéb jogszabályok által biztosított támogatásokat, ellátásokat a függelék tartalmazza, melynek aktualizálásáról a jegyzı gondoskodik. 28. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 71. (3) bekezdésében foglaltak esetén a kérelem egyszerősített határozattal bírálható el. VIII. Fejezet Záró rendelkezések 29. (1) E rendelet március 1-jén lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Esztergom Város Önkormányzatának a családok és gyermekek támo- 7

8 gatásáról, valamint a Szent Miklós Program elemeirıl szóló 30/2007. (IV.27.) ör. rendelete, valamint az azt módosító 95/2007.(XII.19.) esztergomi ör. rendelet. Esztergom, január 31. Meggyes Tamás polgármester Dr. Marosi György jegyzı A rendeletet február 7. napján kihirdettem: Dr. Marosi György jegyzı *39/2008.(V.29.) módosító rendelet ** 61/2008.(X.1.) módosító rendelet *** 29/2009.(VII.29.) módosító rendelet **** 35/2009.(IX.10.) módosító rendelet FÜGGELÉK a gyermekek és családok támogatásáról a részükre nyújtott szolgáltatásokról és azok igénybevételérıl szóló 10/2008. (II.7.) ör. rendelethez. 8

9 1. Anyasági támogatás Intézı szerv: a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve Jogszabály: a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény Gyermekgondozási segély Intézı szerv: a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve Jogszabály: a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény Gyermeknevelési támogatás Intézı szerv: a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve Jogszabály: a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény Terhességi gyermekágyi segély Intézı szerv: az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes szerve Jogszabály: a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény Gyermekápolási táppénz Intézı szerv: az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes szerve Jogszabály: a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény Gyermekgondozási díj Intézı szerv: az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes szerve Jogszabály: a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törv. 42/A. 7. Családi pótlék Intézı szerv: a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve Jogszabály: a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény Magasabb összegő családi pótlék Intézı szerv: a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve Jogszabály: a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 6. ; a magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 9. A gyermek születése esetén az apát megilletı munkaidı-kedvezmény Intézı szerv: a munkáltató Jogszabály: a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény 138/A. 10. Gyermekek után járó pótszabadság Intézı szerv: a munkáltató Jogszabály: a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény Családi adókedvezmény Intézı szerv: Adó- és Pénzügyi Ellenırzı Hivatal területileg illetékes szerve Jogszabály: a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 12. Ingyenes tankönyvellátás Intézı szerv: az illetékes iskola igazgatója Jogszabály: a tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvény 8. 9

10 13. Gyermektartásdíj megelılegezése Intézı szerv: Polgármesteri Hivatal, Gyámhivatal Jogszabály: a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 14. Otthonteremtési támogatás Intézı szerv: Polgármesteri Hivatal, Gyámhivatal Jogszabály: a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 15. Gyermekétkeztetés normatív kedvezménye Intézı szerv: az illetékes intézmény intézményvezetıje Jogszabály: a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 16. Árvaellátás Intézı szerv: Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság területileg illetékes szerve Jogszabály: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 17. Életkezdési támogatás Intézı szerv: választott hitelintézet Jogszabály: a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló évi CLXXIV. törvény 18. Családok gázár- és távhı-szolgáltatási támogatása Intézı szerv: Esztergom Város Jegyzıje Jogszabály: egyes szociálisan rászoruló családok évi gázár- és távhı-szolgáltatási támogatásáról szóló 138/2006.(VI.29.) Korm. rendelet 10

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP 2.2.1.- A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3. idıskorúak

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben