OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma: Cg PSZÁF engedély száma: E-I-781/2005. PSZÁF engedély dátuma: július 28. Jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja: február 20.

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Fogalom meghatározások 2. Általános rendelkezések 2.1. Az Üzletszabályzat célja 2.2. Az Üzletszabályzat Hatálya, a szerződési rendszer felépítése 2.3. Az Üzletszabályzat és a Hirdetmény megismerhetősége 2.4. A Finanszírozási Dokumentumok elemeinek módosítása és hatálya 2.5. Az ügyfél-azonosítás 2.6. A Lízingbevevő, illetőleg a biztosítéknyújtó képviselete 2.7. A Lízingbeadó képviselete 2.8. Pénzmosás megelőzése érdekében végzett adatgyűjtés 2.9. Tájékoztatási kötelezettség, valamint együttműködés a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között Közreműködők igénybevétele, kiszervezett tevékenység A kapcsolattartás formája, írásbeliség 3. A pénzügyi lízing általános szabályai 3.1. A lízing 3.2. A Lízingbeadó által nyújtott lízingek fajtái 3.3. Lízingtárgy Zártvégű Pénzügyi Lízingje 3.4. Lízingtárgy Nyíltvégű Pénzügyi Lízingje 4. A Lízingszerződés megkötésének előkészítése 4.1. Lízingtárgy Lízingbevevő általi kiválasztása 4.2. Előzetes Értékelés 4.3. Gyorsított lízingigénylési folyamatokra vonatkozó speciális szabályok 5. A Lízingszerződés megkötése és az Adásvételi szerződés feltételeinek meghatározása 5.1. A Lízingszerződés megkötése és az Adásvételi szerződés feltételeinek meghatározása 6. Az Adásvételi szerződés megkötése és a Vételár megfizetése 6.1. Az Adásvételi szerződés megkötése 6.2. A Vételár megfizetése 6.3. Birtokbaadás 7. A Lízingtárgy tulajdonjoga 7.1. Tulajdonjog 7.2. A Lízingtárgy birtoklásának és használatának joga 7.3. A Lízingtárgy hasznosításának joga 7.4. Lízingbevevő tulajdonszerzése 8. A Havi Lízingdíj, a fizetések teljesítésének módja 9. Díjak, költségek, adók 10. Előtörlesztés 11. Átütemezés, átvállalás 12. Szavatosság, jótállás Szavatossági, jótállási kötelezettségek kizárása, szavatossági, jótállási jogok engedményezése Jogok érvényesítése 13. Kárveszélyviselés 14. Biztosítások 15. Karbantartás, beépítések és módosítások, megtekintés 16. A szerződés megszűnése, felmondás, elállás, elszámolás a Felek között 17. A Lízingtárgy visszaadása 18. Biztosítéki ügylet 19. Biztosítékok Biztosítéknyújtó, biztosítékok fajtái Kezesség Vételi Jog Zálogjog Óvadék Azonnali beszedési megbízás 20. Adatvédelem és adatkezelés 21. Kockázatfeltárás 22. A bíróság illetékessége, az alkalmazandó jog 23. Záró rendelkezések

3 1. Fogalom meghatározások Jelen Üzletszabályzat, valamint az ennek alapján létrejövő Lízingszerződés, illetve Finanszírozási Dokumentumok alkalmazásában az egyes fogalmak az alábbiak szerint értelmezendők. Adásvételi szerződés: jelenti Lízingszerződés teljesítéseként, annak részeként, a Lízingbeadó és az Eladó között létrejövő / létrejött Adásvételi szerződést. Áfa-törvény: jelenti a többször módosított - általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvényt, illetve annak helyébe lépő esetleges más jogszabályt. Banki nap: jelent minden olyan napot, amely egyben TARGET nap, és a hitelintézetek Budapesten rendes üzletmenet céljából nyitva tartanak. Bázis Árfolyam: december 31. napjáig jelenti deviza alapú Lízingszerződés esetében a Folyósítás Napjára érvényes deviza Vételi árfolyamot, Fogyasztó Lízingbevevő Lakáscélú Lízingszerződése esetén deviza Középárfolyamot; január 1. napjától egységesen jelenti deviza alapú Lízingszerződés esetében a Folyósítás Napjára érvényes deviza Középárfolyamot. Biztosítéki Szerződések: jelentik a Lízingbevevőt a Finanszírozási Dokumentumok alapján terhelő fizetési kötelezettségeket biztosító, Lízingbeadónak megfelelő tartalommal és formában létrejött megállapodásokat, amely a Biztosítéknyújtó mint fedezetet adó kötelezett és Lízingbeadó mint jogosult között jön létre, így különösen de nem kizárólagosan a Készfizető Kezességi Szerződés, a Jelzálogszerződés, a Vételi Jogot Alapító Szerződés. Biztosítéknyújtó: jelenti a Biztosítéki Szerződés alapján fedezetet, biztosítékot nyújtó kötelezettet. BUBOR: jelenti azt, a Lízingbeadó által közölt, éves százalékban kifejezett kamatlábat (az egy százalék egy nyolcadának (0,125 %) legközelebbi egész többszörösére felkerekítve, ha egyébként nem volna az), amelyen az adott időszakra budapesti idő szerint 12:30 órakor vagy akörül az adott Jegyzési Napon, forintra betétet kínálnak, és amely a Reuters' 3000 Xtra azon oldalán jelenik meg, amely a budapesti bankközi pénzpiacon a Magyar Nemzeti Bank által közzétett BUBOR kamatot tünteti fel ("BUBOR=" oldal). CHF vagy svájci frank: jelenti a Svájci Államszövetség hivatalos fizetőeszközét. CHF LIBOR: jelenti azt, a Lízingbeadó által közölt, éves százalékban kifejezett kamatlábat (az egy százalék egy nyolcadának (0,125 %) legközelebbi egész többszörösére felkerekítve, ha egyébként nem volna az), amelyen az adott időszakra londoni idő szerint 11:00 órakor vagy akörül az adott Jegyzési Napon, svájci frankra betétet kínálnak, és amely a Reuters' 3000 Xtra azon oldalán jelenik meg, amely az European Banking Federation (FBE) által közzétett CHF LIBOR kamatot tünteti fel ("LIBOR=" oldal). Eladási Árfolyam: jelenti a forintnak devizára történő átváltása esetében a Refinanszírozó Bank által a deviza-átváltás (konverzió) tényleges napjára vonatkozóan közzétett hivatalos deviza eladási árfolyamot. Eladó: jelenti az Adásvételi szerződésben a Lízingtárgy tulajdonosaként megjelölt természetes személyt, egyéni vállalkozót, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, illetőleg egyéb személyt, szervezetet, aki az Adásvételi szerződésben a Lízingtárgyat Lízingbeadó részére értékesíti. Előzetes Értékelés: jelenti a Lízingszerződés megkötését megelőzően a Lízingbevevő megbízása alapján a Lízingtárgynak a Lízingbeadó által történő fedezeti értékelését, valamint a Lízingbevevő ügyfélminősítését. EUR vagy Euro: jelenti az Európai Gazdasági és Monetáris Unió hivatalos fizetőeszközét. EURIBOR: jelenti azt, a Lízingbeadó által közölt, éves százalékban kifejezett kamatlábat (az egy százalék egy nyolcadának (0,125 %) legközelebbi egész többszörösére felkerekítve, ha egyébként nem volna az), amelyen az adott időszakra brüsszeli idő szerint 11:00 órakor vagy akörül az adott Jegyzési Napon, euróra betétet kínálnak, és amely a Reuters' 3000 Xtra azon oldalán jelenik meg, amely az European Banking Federation (FBE) által közzétett EURIBOR kamatot tünteti fel ("EURIBOR=" oldal). Fedezeti Ingatlan: jelenti a Jelzálogszerződéssel és/vagy Vételi Jogot Alapító Szerződéssel jelzálogjoggal és/vagy vételi joggal terhelt bármely, a Biztosítéknyújtó tulajdonát képező, a lízing kiegészítő fedezetét jelentő ingatlant. Finanszírozási Dokumentum: jelenti a Lízingszerződést, az Üzletszabályzatot és a Hirdetményt, valamint az előbbiek mellékleteit együttesen. Finanszírozott Összeg: jelenti a Vételár és az Önerő különbözetét. Deviza lízing esetén a Vételár meghatározható akként, hogy annak az Önerő által fedezett része forintban, ezt meghaladó része (amely a Finanszírozott Összeggel azonos) devizában kerül meghatározásra. Fogyasztó: jelenti az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt Folyósítási Nap: jelenti azt a Banki Napot, amely napon a Lízingbeadó a Vételár első részletét az Eladó részére az Adásvételi Szerződés rendelkezései szerint megfizeti. Fordulónap: jelenti minden évben a Folyósítás Napjával megegyező napot, illetőleg ennek hiányában az azt követő első Banki Napot. Ft vagy forint: jelenti a Magyar Köztársaság jelenlegi hivatalos fizetőeszközét. Futamidő: jelenti a Folyósítási Napon kezdődő, és a Lízingszerződésben Futamidőként megjelölt számú hónap elteltével véget érő időszakot. Havi Lízingdíj: jelenti azt az összeget, amelyet a Lízingbevevő a Lízingbeadónak a Lízingbeadó által kiállított Számla/Fizetési Értesítő alapján havonta megfizetni köteles, és amely a jelen Üzletszabályzatban meghatározottak szerint kerül kiszámításra. Hirdetmény: jelenti a Lízingbeadó által a Lízingbevevő részére nyújtott Szolgáltatásokért felszámított díjak, jutalékok, költségek és k amatok felszámításának jogcímét és mértékét, valamint a Szolgáltatások nyújtásának egyéb specifikus feltételeit tartalmazó hirdetményt, amely nyilvános és bárki számára megismerhető, és a Lízingbeadó ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben rendelkezésre áll, illetőleg kérésre Lízingbeadó rendelkezésre bocsátja.

4 Hpt vagy hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény: jelenti a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított évi CXII. törvényt, illetve a január 1. napjával helyébe lépő évi CCXXXVII. törvényt, illetve annak helyébe lépő esetleges más jogszabályt. JPY vagy japán jen: jelenti a Japán Császárság hivatalos fizetőeszközét. Jegyzési Nap: jelenti a Folyósítás Napjától kezdődő, első három egymást követő Kamatperiódust magában foglaló időszak tekintetében azt a napot, amely két (2) Banki Nappal megelőzi a Folyósítás Napját, ezt követően minden további három egymást követő Kamatperiódust magában foglaló időszak első Kamatperiódusának kezdőnapját megelőző második Banki Napot. Jelzálogszerződés: jelenti azon Biztosítéki Szerződést, amely alapján a Fedezeti Ingatlan tulajdonosa mint Zálogkötelezett a Lízingbevevő Finanszírozási Dokumentumból eredő fizetési kötelezettségeinek biztosítása érdekében lehetőség szerint és alapvetően első ranghelyű - jelzálogjogot alapít a Fedezeti Ingatlan tekintetében a Lízingbeadó mint Zálogjogosult részére. Kalkulált árfolyam: december 31. napjáig jelenti deviza alapú lízing esetében a Havi Lízingdíj tekintetében kibocsátott Számla/Fizetési Értesítő kibocsátási napjára vonatkozó az adott devizanem tekintetében irányadó deviza Eladási Árfolyamot, Fogyasztó Lízingbevevő esetén deviza Középárfolyamot; január 1. napjától egységesen jelenti deviza alapú lízing esetében a Havi Lízingdíj tekintetében kibocsátott Számla/Fizetési Értesítő kibocsátási napjára vonatkozó az adott devizanem tekintetében irányadó deviza Középárfolyamot. Kamatbázis: jelenti a mindenkori Hirdetményben meghatározott időtartamra jegyzett (i) forint lízing esetében BUBOR-t, (ii) deviza lízing és deviza alapú lízing esetében EURIBOR-t CHF LIBOR-t, illetőleg a TIBOR-t. Kamatfelár: jelenti a Kamatláb egyik elemét, amelynek éves százalékban kifejezett mértéke a Lízingszerződésben kerül meghatározásra. Kamatláb: jelenti az adott Kamatperiódusra vonatkozó azt az éves kamatlábat, amely a Kamatbázis és a Kamatfelár összege. Kamatperiódus: A Futamidő Kamatperiódusokra oszlik. A kamatperiódus egy hónapos időtartamú, kivéve az első kamatperiódust amely a Folyósítás Napján kezdődik (ezt a napot beleértve) és a következő hónap 5. naptári napjáig (ezt a napot kivéve) tart, ezt követően minden kamatperiódus az adott hónap 5. naptári napján kezdődik és ezt a napot kivéve a következő hónap 4.. naptári napjáig tart. Amennyiben a Futamidő utolsó napja nem valamely hónap 4. naptári napja, akkor az utolsó kamatperiódus a futamidő utolsó napján végződik. Készfizető Kezességi Szerződés: jelenti azon Biztosítéki Szerződést, amely alapján a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a Lízingbevevő a Finanszírozási Dokumentum alapján őt terhelő bármely esedékes összeget (tőke, kamat, járulékok, adók, és egyéb költségek) esedékességkor nem, illetőleg nem szerződésszerűen fizeti meg, abban az esetben a Lízingbeadó első írásbeli felszólítására a jogviszony vizsgálata nélkül 4 Banki Napon belül - teljesít, függetlenül attól, hogy Lízingbeadó először követelte-e a Lízingbevevőtől a kötelezettség teljesítését. Középárfolyam: jelenti a forintnak devizára történő átváltása esetében a Lízingbeadó által a deviza-átváltás (konverzió) tényleges napjára vonatkozóan a Refinanszírozó Bank által meghatározott középárfolyam alkalmazásával közzétett hivatalos deviza középárfolyamot. Lakáscélú Lízingszerződés: olyan Lízingszerződés, amelyben a Lízingbeadó és a Lízingbevevő által rögzített cél lakóingatlannak minősülő Lízingtárgy tulajdonjogának harmadik személy Eladótól történő Lízingbevevő általi megszerzése. Lízingbeadó: jelenti az OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. Cg cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott magyar pénzügyi vállalkozás, székhelye: 1012 Budapest, Vérmező út 4., telephelye és levelezési címe: 1012 Budapest, Vérmező út 4. A Lízingbeadó a Felügyelet E-I-781/2005. számú engedélye alapján Pénzügyi Lízing, egyéb hitelnyújtás, valamint máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés tevékenységet végez. Lízingbevevő: Az a (i) cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy, vagy (ii) jogi személyiséggel rendelkező, vagy (iii) jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy (iv) egyéni vállalkozó, vagy (v) egyéb szervezet, vagy (vi) egyéb személy, aki Lízingbeadóval Lízingszerződést köt, vagy kíván kötni. Lízingdíj Tőketartozás: jelenti egy adott időpontban (i) forint lízing esetében a Maradványértékkel (nyílt végű pénzügyi lízing esetében), Törlesztett Tőkével és amennyiben a Vételár ilyet tartalmazott általános forgalmi adóval csökkentett Finanszírozott Összeget, (i) deviza lízing és deviza alapú lízing esetében a Maradványértékkel (nyílt végű pénzügyi lízing esetében) és amennyiben a Vételár ilyet tartalmazott általános forgalmi adóval csökkentett Finanszírozott Összeget (illetve deviza alapú lízing esetén annak a Bázis Árfolyam alapulvételével átszámított deviza összegét) csökkentve a Törlesztett Tőkével. Lízingszerződés: jelenti a Lízingbevevő és a Lízingbeadó között létrejött szerződést, amely alapján a Lízingbeadó a Lízingbevevő részére Pénzügyi Lízingbe adja a kizárólag a Lízingbevevő által kiválasztott, és Lízingbeadó által az Előzetes Értékelés során megvizsgált, majd ezt követően a kizárólag a Lízingbevevő által letárgyalt Adásvételi szerződéssel a Lízingbevevő részére történő lízingbeadás céljával a Lízingbeadó által megvásárolt Lízingtárgyat. Lízingtárgy: jelenti a Lízingszerződésben meghatározott, a Lízingbevevő saját kockázatára és felelősségére kiválasztott, a Lízingbeadónak megvásárlásra kijelölt, és a Lízingszerződés alapján a Finanszírozott Összeg és az Önerő felhasználásával a Lízingbeadó által a Lízingbevevő által kiválasztott Eladótól megvásárlásra kerülő dolgot. Maradványérték: jelenti nyílt végű Pénzügyi Lízing esetében a Lízingszerződésben ekként meghatározott forint, vagy deviza összeget. Óvadék: jelenti a Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére óvadék jogcímen megfizetett összeget, valamint jelen Üzletszabályzat , illetőleg pontja szerinti összegeket. Önerő: jelenti a Lízingbevevő által a a Lízingbeadó részére a pont szerint megfizetett összeget, amely megfelel a Lízingbeadó által Finanszírozott Összeg és a Vételár közötti különbözetnek. Örökös: jelenti a Ptk írásbeli magánvégrendeletre vonatkozó szabályainak megfelelően Lízingbevevő által kijelölt azon személy, aki Lízingbevevő halála esetén a Lízingszerződésben (és minden ahhoz kapcsolódó jog és kötelezettség tekintetében) Lízingbevevő kizárólagos örököse és jogutódja. Pénzügyi lízing: jelenti a Hpt. 6. (1) bekezdésének 89. pontjában meghatározottakat. Likvidációs Érték: jelenti mind a Fedezeti Ingatlan, mind a Lízingtárgy tekintetében (amennyiben az Üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik) a Lízingbeadó által megadott mindenkori szakértői listáról (i) a Lízingbevevő által a Lízingbeadó által megjelölt napon belül (eltérő rendelkezés hiányában 8 napon belül), (amely jogvesztő határidő), illetőleg (ii) amennyiben Lízingbevevő ezen határidő alatt nem választ szakértőt a Lízingbeadó által kiválasztott szakértő által - a Lízingbevevő költségére meghatározott likvidációs értéket. Ptk vagy polgári törvénykönyv: jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított évi IV. törvényt, illetve annak helyébe lépő esetleges más jogszabályt.

5 Refinanszírozó Bank: jelenti az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszáma: ). Számla/Fizetési értesítő: jelenti a Lízingbeadó által megállapított, a Lízingbevevő által esedékességkor Lízingbeadó részére megfizetendő Havi Lízingdíjat tartalmazó számlát Nyílt végű Pénzügyi Lízing esetében, illetőleg fizetési értesítőt Zárt végű Pénzügyi Lízing esetében. Szolgáltatás: A Lízingbeadó által jelen Üzletszabályzat, valamint a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően üzletszerűen végzett pénzügyi szolgáltatási, továbbá az ezekhez kapcsolódó minden egyéb üzletszerű tevékenység. TARGET nap: Jelenti azt a napot, amelyen a devizában történő fizetések elszámolásra kerülnek a TRANS-EUROPEAN AUTOMATED REAL-TIME GROSS SETTLEMENT EXPRESS TRANSFER SYSTEM-en keresztül. Tartozás: jelenti a Lízingdíj Tőketartozást, valamint a Finanszírozási Dokumentumok, Biztosítéki Szerződések alapján a Lízingbevevőt terhelő esedékes díjakat, költségeket, jutalékokat és kamatokat, illetőleg esetleges így különösen esetleges általános forgalmi adó adófizetési kötelezettségeket ide nem értve a Maradványértéket. Tényleges árfolyam: december 31. napjáig jelenti deviza alapú lízing esetében a Havi Lízingdíj tekintetében kibocsátott Számla/Fizetési Értesítő teljesítési napjára vonatkozó, az adott devizanem tekintetében irányadó deviza Eladási Árfolyamot, Fogyasztó Lízingbevevő Lakáscélú Lízingszerződése esetén deviza Közép Árfolyamot; január 1. napjától egységesen jelenti deviza alapú lízing esetében a Havi Lízingdíj tekintetében kibocsátott Számla/Fizetési Értesítő teljesítési napjára vonatkozó, az adott devizanem tekintetében irányadó deviza Közép Árfolyamot. TIBOR: jelenti azt, a Lízingbeadó által közölt, éves százalékban kifejezett kamatlábat (az egy százalék egy nyolcadának (0,125 %) legközelebbi egész többszörösére felkerekítve, ha egyébként nem volna az), amelyen az adott időszakra tokioi idő szerint 11:00 órakor vagy akörül az adott Jegyzési Napon, japán jenre betétet kínálnak, és amely a Reuters' 3000 Xtra azon oldalán jelenik meg, amely az European Banking Federation (FBE) által közzétett TIBOR kamatot tünteti fel ("TIBOR=" oldal). Törlesztett Tőke: jelenti (i) a Havi Lízingdíjak tőkerészeként a Lízingbeadó részére megfizetett (általános forgalmi adót nem tartalmazó) összegeket, illetőleg (ii) előtörlesztés jogcímén a Lízingbeadó részére megfizetett, a Lízingbeadó által tőketörlesztésként könyvelt (általános forgalmi adót nem tartalmazó) összegeket. Tpt vagy tőkepiacról szóló törvény: jelenti a tőkepiacról szóló többször módosított évi CXX. törvényt, illetve annak helyébe lépő esetleges más jogszabályt.. Tulajdonszerzési jog: jelenti Nyíltvégű Pénzügyi Lízing esetén a Lízingbeadó által a Lízingszerződésben a Lízingbevevő részére engedett Tulajdonszerzési jogot, amelyet Lízingbevevő a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározott időpontban és feltételeknek megfelelően jogosult gyakorolni. Üzletszabályzat: jelenti a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között létrejött lízingjogviszony általános szerződési feltételeit tartalmazó jelen szabályzatot, amelyet Lízingbeadó jogosult egyoldalúan módosítani a jelen Üzletszabályzatban foglaltak szerint. Vételár: jelenti az Adásvételi Szerződésben a Lízingtárgy vételáraként megjelölt összeget, amely az Áfa törvény rendelkezéseitől függően általános forgalmi adót tartalmazó összeg. Vételi árfolyam: jelenti devizának forintra történő átváltása esetében a Refinanszírozó Bank által a deviza-átváltás (konverzió) tényleges napjára vonatkozóan közzétett hivatalos deviza vételi árfolyamát. Vételi Jogot Alapító Szerződés: jelenti azon Biztosítéki Szerződést, amely alapján a Fedezeti Ingatlan tulajdonosa a Lízingbevevő Finanszírozási Dokumentumból eredő fizetési kötelezettségeinek biztosítása érdekében vételi jogot enged a Fedezeti Ingatlan tekintetében a Lízingbeadó részére. Világlízing: jelenti a Nyíltvégű- vagy Zártvégű Pénzügyi Lízing olyan konstrukcióját, melyben a Lízingdíj Tőketartozás nyilvántartási pénznemét (magyar forint, euró, svájci frank, japán yen) az ehhez szükséges feltételek teljesülése esetén- a Lízingbevevő szabadon megváltoztathatja a Lízingszerződés módosítása nélkül. A Világlízingre vonatkozó eltérő rendelkezéseket az Üzletszabályzat 8. számú melléklete tartalmazza. Visszlízing (szabad felhasználású lízing): jelenti azon lízingügyletet, amelyben a Lízingbevevő és az Eladó ugyanaz a személy. 2. Általános rendelkezések 2.1. Az Üzletszabályzat célja Az Üzletszabályzat a Lízingbeadó és a Lízingbevevő valamint a Biztosítéknyújtó között létrejövő jogviszony általános szerződési feltételeit, a Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtók főbb jogait és kötelezettségeit, továbbá a Szolgáltatások és a Lízingszerződés biztosítékrendszerének főbb elemeit határozza meg annak érdekében, hogy a Lízingszerződésekben, illetőleg a Biztosítéki Szerződésekben kizárólag az adott jogviszonnyal kapcsolatos egyedi feltételekben legyen szükséges megállapodni Az Üzletszabályzat Hatálya, a szerződési rendszer felépítése Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Lízingbeadó és a Lízingbevevő közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Lízingbeadó valamely Szolgáltatást nyújt (vagy kíván nyújtani) a Lízingbevevő részére, és/vagy a Lízingbevevő valamely Szolgáltatást vesz igénybe (vagy kíván igénybe venni) a Lízingbeadótól. Az Üzletszabályzat rendelkezései alkalmazandóak továbbá a Lízingbeadó és a Biztosítéknyújtók közötti jogviszonyokra is. Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed mindazokra a személyekre, akik a Lízingbeadótól Szolgáltatások nyújtását kérik, a Szolgáltatásokat igénybe kívánják venni, illetve akik a Lízingbeadó ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben megjelennek A Lízingbeadó és a Lízingbevevő között létrejött jogviszony tartalmát a Finanszírozási Dokumentumok és a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg elválaszthatatlan tartalmi egységet alkotva. Az Üzletszabályzat rendelkezései olyan szerződéses feltételnek minősülnek, amelyek külön megállapodás nélkül is alkalmazandóak a Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó közötti jogviszonyokra és amely ezen jogviszonyok általános szerződési feltételeit tartalmazza. Az Üzletszabályzat a Lízingszerződés és a Biztosítéki Szerződés elválaszthatatlan részét

6 képezi. A Lízingbeadó és a Lízingbevevő közös megegyezéssel, a jogszabályok keretein belül, írásban megállapodhatnak az Üzletszabályzattól (vagy annak meghatározott részétől) eltérő feltételekben is. Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó közötti jogviszonyok egyedi szerződései feltételeit a Lízingszerződés, illetőleg a Biztosítéki Szerződés tartalmazza. Az Üzletszabályzat, a Hirdetmény és a Lízingszerződés azonos tárgyú rendelkezései közötti bármilyen eltérés esetén elsősorban a Lízingszerződés, másodsorban a Hirdetmény rendelkezései irányadók Amennyiben a Lízingbeadó az egyes jogviszonyok vonatkozásában kifejezetten nemzetközi szerződéseket, szabályzatokat (szokványokat) alkalmaz, akkor az azokban foglaltak az irányadóak, és az Üzletszabályzat rendelkezéseinek alkalmazására csak a nemzetközi szerződések, szabályzatok (szokványok) eltérő rendelkezése hiányában kerülhet sor Amennyiben a Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó között létrejött jogviszonnyal kapcsolatos valamely kérdést a Finanszírozási Dokumentumok, illetőleg a Biztosítéki Szerződések bármely eleme nem szabályoz, abban az esetben a Ptk. és a Hpt. rendelkezései az irányadóak Az Üzletszabályzat és a Hirdetmény megismerhetősége Az Üzletszabályzat és a Hirdetmény nyilvános, az tájékoztatás érdekében így különösen a Lízingbevevők, Biztosítéknyújtók tájékoztatása érdekében a Lízingbeadó ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, illetve az otplakaslizing.hu (vagy Lízingbeadó mindenkori) honlapján rendelkezésre áll. Az ügyfelek kívánságára a Lízingbeadó ingyenesen rendelkezésre bocsátja az Üzletszabályzatot és a Hirdetményt A Finanszírozási Dokumentumok elemeinek módosítása és hatálya Nem minősül szerződéses elem módosításának a számlaszám, ügyfélszám vagy szerződésszám, illetőleg az ügyféladatok megváltozása, azzal, hogy Lízingbeadó a következő esedékes Havi Lízingdíjról szóló Számla/Fizetési Értesítővel és/vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett értesítéssel, Lízingbevevő, valamint Biztosítéknyújtó pedig haladéktalanul a bekövetkezett változásokról értesíteni kötelesek egymást A Lízingbeadó az Üzletszabályzat, vagy a Hirdetmény módosításról a hatályba lépését legalább tizenöt nappal megelőzően, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben való kifüggesztés útján, illetve Lízingbeadó döntése szerint postázás útján értesíti Lízingbevevőt. Amennyiben a Lízingbevevő a tervezett módosítás hatálybalépésének időpontjáig (függetlenül attól, hogy az értesítés kifüggesztés, illetve postázás útján történt) írásban kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a tervezett módosítást nem fogadja el a pont szerinti Kötelező lezárási esemény áll be A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosítást referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetményben teszi közzé. A módosításról, és a törlesztőrészlet ebből adódó változásáról a Lízingbeadó az érintett Lízingbevevőket legkésőbb a módosítás hatályba lépését 60 nappal megelőzően levélben, vagy a Lízingszerződésben meghatározott módon közvetlenül is értesíti. A augusztus 1-től kezdődően megkötött szerződések esetében a Lízingbeadó jogosult külön díjat felszámítani a fenti tájékoztatás megküldéséért, melynek mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza. A kamat, díj, vagy költség Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosítása esetén referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével a Lízingbevevő a módosítás hatályba lépése előtt jogosult a Lízingszerződés díjmentes felmondására. Nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, ha a Lízingbeadó az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, melyeket a Lízingbevevő részére elérhetővé tesz, és melyeket a Lízingbevevő kifejezetten elfogad. A Lízingbeadó jogosult jelen Üzletszabályzatát üzletpolitikájának, termékpolitikájának változásával egyoldalúan módosítani. Termékpolitika alatt a Lízingbeadó az új termékek bevezetését, és a meglévő termékek kivezetését érti Az Üzletszabályzat rendelkezéseit érintő, a pénzügyi vállalkozások által kötelezően alkalmazandó jogszabályváltozás esetén, az új, illetve a módosult jogszabályi rendelkezés minden további jogcselekmény nélkül jelen Üzletszabályzat részévé válik Az ügyfél-azonosítás A Lízingbeadó a Szolgáltatás nyújtását megelőzően ügyfél-azonosítást végez a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos jogviszony biztonsága érdekében. Ennek keretében a Lízingbeadó meggyőződik a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó személyazonosságáról, illetve a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról A Lízingbeadó az ügyfél-azonosítás során azokat az adatokat és dokumentumokat vizsgálja, amelyek vizsgálatát a vonatkozó jogszabályok és hatósági rendelkezések előírják, valamint, amelyek vizsgálata a Lízingbeadó belátása alapján, a Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó közötti kapcsolat biztonsága érdekében indokolt A Lízingbeadó az egyes Szolgáltatások nyújtása esetén jogszabályban, hatósági rendelkezésben foglalt eset(ek)ben jogosult és köteles meghatározott azonosító adatok megfelelő igazolására is felhívni a Lízingbevevőt, illetőleg a Biztosítéknyújtót valamint ezen adatokat a meghatározott hatóság(ok) felé továbbítani, különös figyelemmel a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, mindenkor hatályos jogszabály rendelkezéseire.

7 Abban az esetben, ha a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó a felhívásnak a Lízingbeadó által meghatározott módon és ésszerű határidőben nem tesz eleget, Lízingbeadó jogosult megtagadni, illetve felfüggeszteni az adott Szolgáltatás nyújtását vagy megbízás teljesítését. A felhívás nem, vagy késedelmes teljesítése a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó súlyos szerződésszegésének minősül Az ügyfél-azonosítás során Lízingbeadó kizárólag abban az esetben jogosult a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó okiratairól másolatok készítésére és tárolására, amennyiben ehhez Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó a jelen Üzletszabályzat 4. számú mellékletét képező minta szerinti írásbeli hozzájárulását megadja A Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó képviselete A Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó köteles a Lízingbeadónál, a Lízingbeadó által megkívánt formában, írásban bejelenteni, illetőleg átadni a képviseleti joggal rendelkező és képviseleti joggal felruházott személy(ek) (i) nevét és (ii) aláírás-mintáját, továbbá (iii) a nem természetes személy Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó esetében a 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatának egy eredeti példányát. Cégbejegyzéshez nem kötött vállalkozó, illetőleg szervezet esetében a képviseletet ellátó személy nevét, illetőleg a vállalkozó, szervezet nyilvántartását ellátó hatóság igazolását kell csatolni. A Lízingbeadó nem fogadja el a képviseleti jog korlátozását megbízások vagy összeghatárok szerint, kivéve a Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó külön ilyen tartalmú írásbeli megállapodása esetén A Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó által hozzá bejelentett képviselőket, illetve azok aláírás-mintáit mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog, illetve rendelkezési jog visszavonásáról szóló hiteles, írásos értesítés a Lízingbevevőtől, illetőleg a Biztosítéknyújtótól a Lízingbeadóhoz nem érkezik. Amennyiben a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultsága bármely okból nem egyértelműen tisztázott (így például az aláírásra jogosulatlan, vagy a bejelentett aláírás-mintától eltérő az aláíró személy aláírása, vagy vitatott, hogy az a személy, aki nyilatkozatot tett, vagy kíván tenni, jogosult-e a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó képviseletére), addig az időpontig, ameddig a képviseleti jogosultság nem tisztázódik, a Lízingbeadó a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó megbízását, rendelkezését nem köteles teljesíteni. Nem terheli felelősség a Lízingbeadót azokért a károkért, amelyek a képviselők személyében történt változások késedelmes, vagy nem megfelelő módon történő bejelentéséből származik A Lízingbeadó természetes személy Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó esetében a személyi azonosító okmányokon szereplő, illetve nem természetes személy Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó esetében a képviselő aláírását a nála bejelentett aláírás-mintával való összehasonlítás útján azonosítja. A Lízingbeadó a tőle elvárható gondosságon túl az aláírás valódiságáért felelősséggel nem tartozik Ha a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó a Lízingbeadónál nem személyesen vagy a Lízingbeadóhoz bejelentett képviselő útján jár el, a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó képviseletében eljáró személynek képviseleti jogosultságát közokirattal, teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy ügyvédi meghatalmazással kell igazolnia A Lízingbeadó köteles a Lízingbevevőket, illetőleg Biztosítéknyújtókat a jelen Üzletszabályzat 6. számú mellékletét képező minta szerint írásban nyilatkoztatni arra vonatkozóan, hogy társasági ügyleteik során saját, vagy más tényleges tulajdonos nevében (személy, jogi személy, szervezet), illetőleg érdekében járnak-e el A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos jogviszony fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Lízingbeadót értesíteni. Az értesítés elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül Lízingbeadó kizárólag abban az esetben jogosult a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó okiratairól másolatok készítésére, amennyiben ehhez Lízingbevevő a jelen Üzletszabályzat 4. számú mellékletét képező minta szerinti írásbeli hozzájárulását megadja A Lízingbeadó képviselete A Lízingbeadó nevében kötelezettség vállalására, jogról történő lemondásra kizárólag a Lízingbeadó cégjegyzékben cégjegyzésre jogosultként feltüntetett személyek, a cégjegyzék szerinti módon (önállóan vagy együttesen) vagy az általuk meghatalmazott személy jogosultak, erről a Lízingbeadó a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó kérésére írásbeli igazolást ad A Lízingbeadó ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben dolgozó alkalmazottat - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagy a körülményekből más nem következik -, az ilyen helyen szokásos ügyletek vonatkozásában a Lízingbeadó képviselőjének kell tekinteni Pénzmosás megelőzése érdekében végzett adatgyűjtés Az ügyfél-azonosítás keretében, a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi XV. törvényben meghatározottak szerint, a Lízingbeadó köteles az ügyfelek beleértve az ügyfelek meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő azonosítását elvégezni. Ennek során a Lízingbeadó megköveteli a törvényben meghatározott azonosságot igazoló okiratok (okmányok) ügyfelek általi bemutatását Az ügyfél-azonosítás során a Lízingbeadó az alábbi okiratok (okmányok) bemutatását köteles megkövetelni a Lízingbevevőtől, illetőleg a Biztosítéknyújtótól:

8 a) természetes személy esetén 1. belföldi természetes személy személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy kártya formátumú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 2. külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedélye (idegen nyelvű okiratok hiteles fordításának költsége a Lízingbevevőt terheli), b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően, az azt igazoló okiratot, hogy 1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta, 2. más belföldi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta, 3. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet jogi képviselő által ellenjegyzett társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát) Lízingbeadó kizárólag abban az esetben jogosult a Lízingbevevő okiratairól másolatok készítésére, amennyiben ehhez Lízingbevevő a jelen Üzletszabályzat 4. számú mellékletét képező minta szerinti írásbeli hozzájárulását megadja Tájékoztatási kötelezettség, valamint együttműködés a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között A Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó a polgári jogi alapelveknek megfelelően, egymás érdekeit a lehető legteljesebb mértékben figyelembe véve kötelesek eljárni. Ennek keretében a Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó egymást késedelem nélkül értesítik a közöttük fennálló kapcsolat szempontjából jelentős valamennyi körülményről, tényről. Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó haladéktalanul köteles Lízingbeadót írásban értesíteni elnevezésük, címük, telefon- és faxszámuk, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat érintő minden egyéb, a Finanszírozási Dokumentumban, Biztosítéki Szerződésekben foglaltak teljesítése szempontjából lényeges adatváltozásról A Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Lízingbeadót, ha nem érkezett meg időben valamely, általa a Lízingbeadótól várt, vagy szokásos üzletmenetet feltételezve várható értesítés, így különösen a Számla/Fizetési Értesítő. Ezen kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó felel A Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevőktől, illetőleg Biztosítéknyújtóktól a velük kötött szerződésben foglalt Szolgáltatások nyújtása, a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó kötelezettségeinek ellenőrzése, a Lízingbeadó vállalásainak teljesítése érdekében a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó személyi, hitel, és kockázati adataira vonatkozó tájékoztatást, és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat kérni. Ilyen dokumentumok különösen de nem kizárólagosan jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetén: az év végi mérleg, a konszolidált mérleg, az üzleti beszámolók, nullás igazolások. A Lízingbevevő Lízingbeadó kérésére köteles legkésőbb minden naptári év június 30-ig a mindenkori előző év mérlegdokumentációját amennyiben jogszabály alapján ilyen készítésére köteles Lízingbeadó részére benyújtani, továbbá a Lízingbeadónak kérésére a Lízingszerződés szempontjából releváns vagyoni viszonyairól felvilágosítást adni. A Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó köteles továbbá megadni minden, az adott Szolgáltatás nyújtásával vagy megbízás teljesítésével összefüggő adatot és felvilágosítást, melynek rendelkezésre állását a Lízingbeadó a döntéséhez, a Lízingbevevő, vagy az ügylet megítéléséhez szükségesnek tart. Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó köteles a Lízingbeadót haladéktalanul értesíteni, amennyiben olyan esemény merül fel, amely hátrányosan befolyásolja, vagy befolyásolhatja a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó gazdasági, pénzügyi vagy jogi helyzetét, vagy azt a képességét, hogy a Finanszírozási Dokumentumok, Biztosítéki Szerződések szerinti kötelezettségeiknek eleget tegyenek A jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót az átalakulási, kiválási, szétválási, egyesülési és beolvadási szándékáról, vagyonának tervezett megosztásáról, ezek megtörténtéről, valamint arról, ha csőd, végelszámolási vagy felszámolási eljárást szándékozik kezdeményezni maga ellen, illetve ennek a jogszabályi feltételei fennállnak, vagy bármilyen módon tudomására jut, hogy harmadik személy felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte vagy szándékozik kezdeményezni vele szemben. A tájékoztatás elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül A Lízingbevevő által szolgáltatott dokumentumoknak eredetinek, vagy közjegyző által hitelesített másolatoknak kell lenniük. Ettől a követelménytől Lízingbeadó saját döntése alapján eltérhet. A külföldön kiállított okiratokkal kapcsolatban a Lízingbeadó további hitelesítési kellékeket is előírhat. A Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó jogosult saját ügykörében általa készített okiratokról készült másolatokat hitelesíteni A Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó felelős azért, hogy a Lízingbeadó részére általa nyújtott információk pontosak és helytállóak, és nem vezethetnek a Lízingbeadó megtévesztésére. A Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó által szolgáltatott adatok valódiságát a rendelkezésre álló törvényes eszközökkel ellenőrizni. Ha a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó a Lízingbeadó által meghatározott módon és ésszerű határidőben nem adja át az információkat és dokumentumokat, vagy nem bizonyítja az általa szolgáltatott információk valódiságát, a

9 Lízingbeadó a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó vonatkozó kérelmének teljesítését megtagadhatja. A Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó általi tájékoztatási kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítése valamennyi, a Lízingbeadóval megkötött szerződés tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül. A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredő mindennemű kárt a mulasztó fél viseli Amennyiben a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó bármely, a Finanszírozási Dokumentumokból, illetőleg a Biztosítéki Szerződésekből vagy egyébként a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó és a Lízingbeadó jogviszonyából egyébként eredő tájékoztatási kötelezettségének nem vagy nem határidőben tesz eleget, az súlyos szerződésszegésnek minősül Abban az esetben, ha a Lízingtárgy társasházi ingatlan, Lízingbevevő a Lízingtárgy birtokbaadását követő harminc (30) napon belül köteles a társasház közös képviselőjének személyét és elérhetőségeit (telefonszám, cím, fax, cím stb.) a jelen Üzletszabályzat 11. számú mellékletét képező birtokbaadási jegyzőkönyv kitöltésével Lízingbeadó részére megadni. Amennyiben a Lízingszerződés aláírásakor a társasház még nem rendelkezik közös képviselővel, a Lízingbevevő a közös képviselő megválasztását követő harminc (30) napon belül köteles a fenti bejelentést megtenni Közreműködők igénybevétele, kiszervezett tevékenység A Lízingbeadó jogosult a Szolgáltatások nyújtásakor harmadik személy közreműködését igénybe venni. A Lízingbeadó az általa kiválasztott közreműködő eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy szerződés korlátozza, a Lízingbeadó felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik. A Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó utasítása alapján kiválasztott közreműködő eljárásáért a Lízingbeadó nem tartozik felelősséggel. Ha a Lízingbeadó a Szolgáltatás nyújtása során külföldi társaságot vagy más közreműködőt vesz igénybe, a külföldi közreműködőért való felelősségére a nemzetközi szerződések, illetve szokványok az irányadóak A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt alábbi tevékenységeit, amelynek során banktitkot érintő adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett az alábbi közreműködőknek kiszervezte: Kiszervezett tevékenység Kiszervezett tevékenységet végző (név, székhely) Szolgáltatás szervezési tevékenység OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) IT Szolgáltatás Conet Kft. (1111 Budapest, Budafoki u ) Ingatlanok birtokbavételét elősegítő tevékenység Valton Hungary Kft. (1111 Budapest, Fehérvári út ) Ingatlanok birtokbavételét elősegítő tevékenység CHARMA Security Kft. (1078 Budapest, István út 6. III. em. 40.) Ingatlanok birtokbavételét elősegítő tevékenység Venatus Kft. (1145 Budapest, Colombus utca 81.) Ingatlanok birtokbavételét elősegítő tevékenység Ghost Busters Kft. (1151 Budapest, Károlyi Sándor utca 121.) Ingatlanok birtokbavételét elősegítő tevékenység Immogen Ingatlan Kft. (1051 Budapest, Dorottya utca em. 7.) A kapcsolattartás formája, írásbeliség A Lízingbeadó a Lízingbevevővel, Biztosítéknyújtóval, illetőleg Örökössel különböző módokon keresztül tart kapcsolatot, melyek jelenleg a következők: írásbeli-, személyes-, telefonos-, telefaxos-, elektronikus (közvetlen számítógépes, illetve internetes) kapcsolat. A Lízingbeadó a pénzügyi szolgáltatások nyújtására irányuló szerződéseket, illetve a szerződésmódosításokat kizárólag írásban köti Mind a Lízingbeadó, mind a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerződéseket köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. Az írásbeli visszaigazolás esetén a másik fél haladéktalanul köteles jelezni a szóbeli közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést. Amennyiben a Feleknek nem sikerül megállapodniuk, úgy a jelen Üzletszabályzat jogviták eldöntésére vonatkozó rendelkezései az irányadók A telefonon, vagy más, nem írásos formában kapott szerződéses ajánlatokat, közléseket és szerződések teljesítésével kapcsolatos értesítéseket a felek tartoznak utóbb írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. Ha a telefonon vagy más, nem írásban adott megbízást (rendelkezést) a Lízingbeadó a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös kérésére az írásos megerősítés kézhezvétele előtt tejesíti, az esetleges tévedésből, félreértésből eredő kárveszélyt a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös viseli A Lízingbeadó az esetleges tévedések, félreértések tisztázása végett, illetve bíróság, más hatóság előtti eljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából jogosult a Lízingbevevővel, Biztosítéknyújtóval, illetve Örökössel folytatott telefonbeszélgetéseket előzetes figyelmeztetés mellett hangszalagra rögzíteni. Ha a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös írásban kifejezetten megtagadja a hangfelvétel készítéséhez való hozzájárulását, a Lízingbeadó a továbbiakban a Lízingbevevőtől, Biztosítéknyújtótól, illetve Örököstől kizárólag írásban fogad el rendelkezést A Lízingbeadó és Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös közötti üzenetváltásra telefax, vagy útján is sor kerülhet. A Lízingbeadó a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös telefaxon adott megbízásait (utasításait) csak abban az esetben teljesíti, ha erre vonatkozóan a

10 Lízingbeadó a Lízingbevevővel, Biztosítéknyújtóval, illetőleg Örökössel írásban külön megállapodott. A telefaxon és elektronikus levél formájában történő üzenetváltások esetén a Lízingbeadó kizárja a felelősségét az üzleti vagy egyéb (így különösen bank) titok esetleges nyilvánosságra kerüléséért, az üzenettovábbítás a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös kockázatára történik Lízingbeadó bármely értesítését így különösen a Lízingbevevő, a Biztosítéknyújtó, Örökös részére küldött értesítést - akkor kell kézbesítettnek tekinteni, azaz a címzett személlyel közöltnek tekintendő az értesítés, (i) telefaxüzenet és esetén, amikor a címzett megfelelő formában megkapta, (ii) levélben történő értesítés esetén ide nem értve az (iii) pontban meghatározottakat -, amikor az adott címre kézbesítették vagy öt (5) munkanappal azután, hogy az adott címre szóló levélben postán feladták, (iii) ajánlott és tértivevénnyel feladott levél esetében a második kézbesítés megkísérlésének napján, vagy ha ez nem állapítható meg a postára adástól számított tizennegyedik (14.) napon. Lízingbeadó az adott személy részére szóló értesítéseket az adott személy által a Lízingbeadó felé megtett nyilatkozatában megjelölt címre továbbítja. Az adott személy a bejelentett címében bekövetkezett bármilyen változást haladéktalanul köteles bejelenteni a Lízingbeadó részére, ennek elmulasztása esetén viseli annak kockázatát, hogy egy adott értesítés a fentiek szerint kézbesítettnek tekintendőnek minősül. Lízingbeadó semmilyen tekintetben nem tartozik felelősséggel az értesítés postai úton történő továbbításáért, abban az esetben, ha a Lízingbeadó a Lízingbevevő által a Szerződésekben meghatározott címére szabályszerűen feladta. 3. A pénzügyi lízing általános szabályai 3.1. A lízing A Lízingbeadó a Lízingbevevő által meghatározott Lízingtárgyat megvásárolja, és azt Lízingbevevő részére lízingbe adja, Lízingbevevő pedig köteles a Finanszírozási Dokumentumokban és a Biztosítéki Szerződésekben meghatározott fizetési kötelezettségeket teljesíteni, így különösen a Havi Lízingdíjakat Lízingbeadó részére esedékességkor maradéktalanul megfizetni A Futamidő alatt a Lízingtárgy Lízingbeadó tulajdonában marad, annak tulajdonjoga Lízingbevevőre kizárólag a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározott esetekben, és feltételek teljesülése esetén száll át. A Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy amennyiben a Lízingbevevő a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározottakat annak rendelkezései szerint maradéktalanul teljesíti, a Lízingtárgy tulajdonjoga a Lízingbevevőre átszálljon A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal, hogy azokért a kötelezettségekért, amelyeket a Lízingbeadó a Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzése érdekében az Adásvételi szerződésben, vagy az előszerződésben vállalt, a Lízingbeadó felé maradéktalanul helytáll A Lízingbeadó által nyújtott lízingek fajtái A Lízingbeadó Pénzügyi Lízinget (i) Lízingtárgy Zártvégű Pénzügyi Lízingje és (ii) Lízingtárgy Nyíltvégű Pénzügyi Lízingje keretében nyújt. A Pénzügyi Lízing lehet forint lízing, deviza lízing, illetőleg deviza alapú lízing. Forint lízing esetében a Lízingszerződés devizaneme forint és a Havi Lízingdíj forintban fizetendő. Deviza lízing esetében a Lízingszerződés devizaneme svájci frank vagy euró és a Havi Lízingdíj svájci frankban illetőleg euróban fizetendő. Deviza alapú lízing esetében a Lízingszerződés devizaneme svájci frank vagy euró és a Havi Lízingdíj forintban, fizetendő Lízingtárgy Zártvégű Pénzügyi Lízingje Zártvégű Pénzügyi Lízing esetében a Lízingtárgy tulajdonjoga az utolsó Havi Lízingdíj és az esetleges egyéb Tartozás megfizetését követően minden további külön jogcselekmény nélkül átszáll a Lízingbevevőre. Zártvégű Pénzügyi lízing esetében amennyiben az Áfa törvény alapján a lízingügylet adóköteles, a Lízingtárgy értékesítésének ellenértéke, mint adóalap alapján számított teljes adót az első Havi Lízingdíjjal együtt köteles Lízingbevevő megfizetni Lízingtárgy Nyíltvégű Pénzügyi Lízingje Nyíltvégű Pénzügyi Lízing esetében a Lízingbevevőt Tulajdonszerzési Jog illeti meg. A Tulajdonszerzési jogot a Lízingbevevő az utolsó Havi Lízingdíj megfizetését, illetőleg a teljes Lízingdíj Tőketartozás előtörlesztését követően a Lízingbeadó által, a Lízingbevevő részére továbbított, a Tulajdonszerzési Jog gyakorlására való felhívó nyilatkozat Lízingbevevő általi kézhezvételét követő 60 napon belül jogosult gyakorolni, feltéve ha Lízingbevevő maradéktalanul teljesítette a Tartozásra vonatkozó fizetési kötelezettségét. A Lízingbevevő Tulajdonszerzési jogot gyakorló nyilatkozatának - azaz jelen Üzletszabályzat 7. számú mellékletét képező mintával lényegileg megegyező egyoldalú nyilatkozatának - Lízingbeadó általi kézhezvételével a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között adásvételi szerződés jön létre a Lízingtárgyra vonatkozóan, amely alapján Lízingbeadó kiállítja és továbbítja a Maradványértékről szóló számlát a Lízingbevevő részére. Lízingbevevő a számlában fizetési napként megjelölt határidőre köteles a Lízingbeadónak teljesíteni, azaz a Lízingbeadó bankszámláján legkésőbb azon a napon jóváírásra kell kerülnie a Maradványértéknek. A Lízingtárgy tulajdonjoga a Maradványértékről szóló számlában meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésével, mint jogi ténnyel tekintettel arra, hogy Lízingbevevő a Havi Lízingdíj tőkerészeket megfizette, illetőleg a Lízingdíj Tőketartozást előtörlesztette - száll át a Lízingbevevőre, amely alapján a vételár megfizetettnek tekintendő. Nyíltvégű Pénzügyi Lízing esetében amennyiben az Áfa törvény értelmében a lízingügylet adóköteles, az adót Lízingbevevő részletekben, az esedékes Havi Lízingdíj részeként köteles megfizetni. Az adó alapja a Havi Lízingdíj tőkerésze. Ha a Lízingbevevő nem él a Tulajdonszerzési Jogával, a Lízingtárgy visszakerül a Lízingbeadó birtokába és könyveibe.

11 4. A Lízingszerződés megkötésének előkészítése 4.1 Lízingtárgy Lízingbevevő általi kiválasztása A Lízingtárgyat és ez alapján az Eladót is a Lízingbevevő saját kockázatára és felelősségére választja ki, és jelöli ki a Lízingbeadónak megvásárlásra. A Lízingbevevő a Lízingtárgy állapotát, használatra alkalmasságát, tulajdonjogi és, amennyiben a Lízingtárgy ingatlan, ingatlannyilvántartási helyzetét köteles teljes körűen megismerni. A Lízingtárgy kiépítése, felszereltségének kiválasztása és megrendelése, valamint a Lízingtárgy vételárának megállapítása során a Lízingbevevő a Lízingbeadótól függetlenül, saját felelősségére jár el a Lízingtárgyat értékesítő Eladónál. Tekintettel a Lízingtárgy Lízingbevevő általi kiválasztására, Lízingbevevő az Eladó ideértve a még el nem készült Lízingtárgy esetében az építő, beruházó, gyártó - kiválasztása során is a saját felelősségére jár el. Lízingbevevő a Lízingtárgy kiválasztásával és Lízingbeadó részére ezen Lízingtárgy megvásárlására adott megbízással egyidejűleg az Eladó (építő, beruházó, gyártó) személyét, teljesítő képességét és készségét, személyében rejlő kockázatot elfogadja, és tudomásul veszi, hogy e tekintetben a Lízingbeadót semminemű felelősség nem terheli Fentiekre tekintettel a Lízingbeadó semmilyen felelősséget nem vállal a Lízingtárggyal kapcsolatban a Lízingbevevő felé, akár a Lízingtárgy állapotából, akár harmadik személynek a Lízingtárggyal kapcsolatos igényeiből eredő igényeivel kapcsolatban, akár olyan igényekkel kapcsolatban, amelyek később jutnak a Lízingbeadó vagy Lízingbevevő tudomására. Lízingbeadót nem terheli semmilyen felelősség a Lízingtárgy tulajdonságaiért, valamint azért, ha a Lízingbevevő által kiválasztott Lízingtárgy nem alkalmas arra, hogy a Lízingtárgyban a Lízingbevevő a kívánt célokat megvalósítsa, a kívánt tevékenységet folytathassa. Nem felel a Lízingbeadó az esetlegesen a Lízingtárgyat terhelő közterhek megfizetéséért, illetőleg a megfizetés elmaradásának következtében felmerülő szankciókért és azok következményeiért. Ezen terheket a Lízingbeadó teljes mértékben a Lízingbevevőre hárítja, amelyet a Lízingbevevő tudomásul vesz, és elfogad, ezért kifejezetten lemond a Lízingbeadóval szemben bármilyen olyan igényéről, amely a Lízingtárgy állapotával, illetve annak használhatóságával, felszereltségével összefüggésben merül fel. Továbbá a fentiekre tekintettel a Lízingbeadó semmilyen felelősséggel nem tartozik az Eladó, illetőleg a beruházó, az építő személyéért, így különösen az Eladó teljesítési képességért, készségéért, erre tekintettel a Lízingbevevő semminemű igényt nem támaszthat a Lízingbeadóval szemben. 4.2 Előzetes Értékelés Lízingbevevő a jelen Üzletszabályzat 2. számú mellékletét képező Adatlapot tölt ki és ad át a Lízingbeadó részére, amellyel a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között megbízási jogviszony jön létre. Az Adatlap alapján Lízingbeadó elvégzi/elvégezteti a Lízingtárgy értékbecslését. Amennyiben az Előzetés Értékelés bármely elemét nem a Lízingbeadó végzi el, hanem arra harmadik személynek megbízást ad, a Lízingbevevő az Adatlap aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Lízingbeadót, hogy a harmadik személynek a Lízingbevevő (vagy Biztosítéknyújtó) által rendelkezésre bocsátott adatokat adjon át Lízingbevevő az Előzetes Értékelés lefolytatása érdekében átadja Lízingbeadó részére az általa kiválasztott Lízingtárgy adatait, és megad minden, a Lízingbeadó által az Előzetes Értékeléshez igényelt információt. Az Előzetes Értékelés keretében Lízingbeadó elvégzi Lízingbevevő ügyfélminősítését a Lízingbeadó vonatkozó szabályzata, és a Lízingtárgy tekintetében a fedezetértékelést a vonatkozó szabályzat alapján Amennyiben Lízingbevevő Fedezeti Ingatlant ajánl fel Lízingbeadó részére a lízingügylettel kapcsolatos kötelezettségei teljesítésének biztosítására, Lízingbeadó az Előzetes Eljárás során a Fedezeti Ingatlan tekintetében is elvégzi a fedezetértékelést Amennyiben Lízingbevevő kezest ajánl fel Lízingbeadó részére a lízingügylettel kapcsolatos kötelezettségei teljesítésének biztosítására, Lízingbeadó az Előzetes Eljárás során a kezes tekintetében is elvégezheti az ügyfélminősítést Az Előzetes Értékelés ismeretében meghatározott finanszírozási lehetőségekről Lízingbeadó ésszerű időn belül tájékoztatja Lízingbevevőt. A tájékoztatás megadására a Lízingbeadó a pont alapján jogosult elektronikus levél vagy fax formájában is, amelyet a Lízingbevevő által az Adatlapon meghatározott címre, faxszámra továbbít Amennyiben Lízingbevevő a Lízingbeadó tájékoztatása alapján a lízingszerződés megkötése mellett dönt, Lízingbeadó a tájékoztatásnak megfelelő tartalommal írásban ajánlatot tesz Lízingbevevő részére a Lízingszerződés megkötésére. A Lízingbeadó az ajánlatot a Lízingszerződés tervezetének Lízingbevevő részére való továbbításával is megteheti. Az ajánlatnak legalább a várható Finanszírozott Összeget, a Futamidőt, a finanszírozható Lízingtárgy adatait, és az esetleges Fedezeti Ingatlan adatait kell tartalmazni. Lízingbevevő az ajánlatra a kézhezvételtől számított 5 napon belül köteles nyilatkozni, amennyiben a Lízingbevevő az ajánlatra a kézhezvételtől számított 5 napon belül nem nyilatkozik, a Lízingbeadó ajánlati kötöttsége megszűnik. 4.3 Gyorsított lízingigénylési folyamatokra vonatkozó speciális szabályok A Lízingbeadó gyorsított lízingigénylés esetén (Standard Plusz folyamat), vállalja, hogy az igénybefogadást követő 7. munkanapon - eredményes lízingbírálat esetén lízingbevevő aláírhatja a lízingszerződést. A lízingbeadó általi aláírás nem tartozik a 7 munkanapos határidőbe, de lízingbeadó visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a lízingszerződés kézhezvételekor a lízingszerződés haladéktalan aláírására, amennyiben lízingbevevő már aláírta a lízingbeadó által rendelkezésére bocsátott lízingszerződést. A lízingszerződés megkötését követően az ügyfélnek a lízingszerződés alapján közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell tennie (lásd pont), ez a folyósítás feltétele. A garantált átfutási idők a pontban felsorolt események bekövetkezése esetén meghosszabbodnak Standard Plusz az átfutási idő garantálása miatt nem fogadható be minden típusú lízingigénylés. Nem fogadható be több fedezetes lízingigénylés Nem fogadható be nem magánszemély általi lízingigénylés

12 Nem fogadható be olyan lízingigénylés, amely esetében hiányzik bármilyen bírálathoz vagy szerződéskötéshez szükséges dokumentum Nem fogadható be 50 millió forint feletti értékű lízingigénylés A gyorsított lízingigénylési folyamatok igénylése esetében a Lízingbevevő gyorsasági díjat köteles fizetni a Lízingbeadónak. A gyorsasági díj megfizetése új és használt lakás lízing esetén a lízingszerződés megkötésének előfeltétele. Amennyiben a Lízingbeadónak felróható okból nem teljesül a garantált átfutási idő, a gyorsasági díj nem kerül felszámításra. A Lízingbevevőenk felróható okok felsorolását lásd: pont. A gyorsasági díj mindenkori mértékét a Lízingbeadó aktuális Hirdetménye tartalmazza Standard Plusz lízingigénylési folyamatban megvalósuló értékbecslés esetén a helyszíni szemlére a lízingigénylés beadását követő munkanaptól a lízingigénylés beadását követő 2. munkanap végéig kell, hogy sor kerüljön. A fenti időtartamon belül az alábbi szabályok figyelembe vételével a Lízingbevevő három olyan idősávot köteles megjelölni, amelyen belül rendelkezésre áll a helyszíni szemle elvégzéséhez. A három idősáv közül az értékbecslést végző szakember választja ki azt az idősávot, amelyen belül az értékbecslésre sor kerül. A választott idősávok a következők lehetnek: Délelőtt: 8:00-tól 12:00-ig, Délután: 12:00-től 16:00-ig, illetve Este: 16:00-tól 20:00-ig. A helyszíni szemle idősávjainak megadására négy megkötés vonatkozik: Nem eshet mindhárom megjelölt idősáv ugyanarra a napszakra, vagy ugyanarra a napra A háromból maximum egy hétvégi idősáv lehet. Az esti idősávot (16:00-20:00) március-október között lehet választani Az első időpont nem eshet a megrendelést követő nap délelőtti sávjába Standard Plusz folyamatba tartozó lízingigénylések esetén a szerződéskötést követően a Lízingbevevő a lízingszerződés alapján közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles tenni. A Lízingszerződés alapján tett, közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat Lízingbeadónak történő bemutatása folyósítási feltétel A Standard Plusz lízingigénylési folyamatok garantált átfutási ideje a következő események bekövetkezése esetén 3 munkanappal meghosszabbodik: Lízingbevevő az értékbecslés eredményét nem fogadta el (felülbírálatot kérelmezett). Minden egyes kérelem esetében 3-3 munkanappal nő a garantált átfutási idő. A bírálat eredményeként felmerülő alternatív finanszírozási ajánlatokkal kapcsolatban az ügyfelet időben tájékoztatni tudja a Lízingbeadó, azonban a Lízingbevevő a megkeresés napján nem tud nyilatkozni azok elfogadásáról. Ilyen esetben legfeljebb 3 munkanapos gondolkodási időt kérhet a Lízingbevevő, és ezzel elfogadja, hogy a garantált átfutási idő 3 munkanappal meghosszabbodik (még abban az esetben is, ha a Lízingbevevő 3 munkanapon belül visszajelez). Ha a Lízingbevevő 3 munkanapon túl nyilatkozik csak döntéséről, akkor a pontban foglaltak irányadóak. (Amennyiben a Lízingbeadó 1 munkanapon belül nem éri el a Lízingbevevőt a bírálati eredmény egyeztetésének céljából, és az eredeti lízingigénynek megfelelő konstrukció is engedélyezhető, akkor a Lízingbeadó az eredeti lízingigénynek megfelelő konstrukcióban folytatja a folyamatot, ezzel nem veszélyeztetve a határidőre való teljesítést.) Amennyiben a bírálat alapján a továbblépéshez mindenképp szükséges a Lízingbevevővel való egyeztetés, de a Lízingbevevő egy teljes munkanapon keresztül nem érhető el, akkor a garantált átfutási idő automatikusan 3 munkanappal növekszik (még akkor is, ha az első megkeresést követő munkanapon belül sikerül elérni a Lízingbevevőt). Ha ezt követően sem sikerül elérni a Lízingbevevőt, úgy a garantált határidő nem tartása ügyfélhibának tekintendő, annak következményeivel. Amennyiben a szerződéskötés időpontjának egyeztetése céljából a Lízingbevevő egy teljes munkanapon keresztül nem érhető el, akkor a garantált átfutási idő automatikusan 3 munkanappal növekszik. Ha ezt követően sem sikerül elérni a Lízingbevevőt, úgy a pontban foglaltak alkalmazandóak A garantált szerződéskötésig tartó átfutási idő nem tartása a Lízingbeadó hibája, kivéve az alábbi eseteket: A Lízingbevevő a lízingigénylést a bírálat előtt visszavonta A Lízingbevevő a lízingigénylését bírálat után visszavonta, annak ellenére, hogy a Lízingbeadó az eredeti igénylésnek megfelelő feltételekkel az ügyletet jóváhagyta. (Amennyiben a Lízingbevevő a bírálati eredmény megismerését követõ 1 hónapon keresztül nem jelzi a Lízingbeadó felé, hogy a bírálati eredményt elfogadja, vagy a bírálati eredményt nem fogadja el, akkor azt a Lízingbeadó úgy tekinti, mintha a Lízingbevevő a lízingigénylését visszavonta volna.) A Lízingbevevő a bírálati eredményt a 3 munkanapos gondolkodási határidőt túllépve fogadta csak el. A Lízingbevevő az első banki értesítési kísérletet követő 3 munkanapon keresztül sem elérhető a bírálati eredményhez kapcsolódó alternatív ajánlatok egyeztetése vagy szerződéskötési időpont egyeztetése céljából. A Lízingbevevő a lízingigénylés leadását követően módosította a hiteligénylését. Az értékmegállapítási helyszíni szemle a Lízingbevevőnek felróható ok miatt eredménytelen volt: - Az értékbecslési megrendelést a Lízingbevevő visszavonta - A Lízingbevevő lemondta, vagy módosította a már egyeztetett értékbecslési időpontot (erről a Lízingbevevőnek egy nyilatkozatot kell aláírnia a helyszíni szemlén) - A helyszíni szemlét biztosító személy a megadott telefonszámon határidőben nem volt elérhető - Az értékbecslő nem tudott bejutni az ingatlanba - A helyszíni szemlén nem állt rendelkezésre valamennyi irat, dokumentum, ami az értékelés elkészítéséhez szükséges A Lízingbevevő a felajánlott szerződéskötési időpontot nem fogadta el A szerződéskötés Lízingbevevőnek felróható ok miatt eredménytelen volt (pl. Lízingbevevő nem jelent meg, Lízingbevevő nem teljesítette hiánytalanul a szerződéskötési feltételeket stb.) Abban az esetben, ha a Lízingbevevő a jövedelmét munkáltatói jövedelemigazolással igazolja, és az igénybeadást követő munkanapon nem bocsát a Lízingbeadó rendelkezésére APEH jövedelemigazolást.

13 Standard Plusz folyamat esetén is a pontban foglaltakon túl a folyósítás feltétele a Lízingbeadó, mint vevő és Eladó között érvényes adásvételi szerződés aláírása, melynek tárgya a Lízingtárgy. 5. A Lízingszerződés megkötése és az Adásvételi szerződés feltételeinek meghatározása 5.1 A Lízingszerződés megkötése és az Adásvételi szerződés feltételeinek meghatározása A Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Lízingbeadónak elfogadható feltételekkel így különösen, de nem kizárólag az Üzletszabályzatban meghatározottaknak (ideértve az Üzletszabályzat mellékleteit is) megfelelő megállapodás születik a Lízingtárgy adásvételére, Lízingbeadó az Adásvételi szerződést aláírja, és a Lízingtárgyat megvásárolja azzal a céllal, hogy azt Lízingbevevőnek lízingbe adja Az Adásvételi szerződés részletes feltételeinek tárgyalásainál, illetőleg a Vételár összegének megállapításánál, a szerződés elkészítésénél, megszövegezésénél a Lízingbevevő jár el, és ezért a Lízingbevevő kifejezetten lemond a Lízingbeadóval szemben minden olyan követelés érvényesítéséről, amely a Lízingtárgy vételárának értékarányosságával kapcsolatosan, illetve egyébként az Adásvételi szerződés rendelkezéseiből eredően merül fel. Az Adásvételi szerződés megkötéséért, illetve az Adásvételi szerződés megkötésének elmaradásáért felelősség kizárólag a Lízingbevevőt terheli A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Lízingtárgy Vételára a Lízingszerződésben ekként meghatározott összegtől bármilyen okból eltér ide nem értve a szavatossági, illetőleg jótállási jogok érvényesítéséből eredő változást, úgy a különbözet (i) az Önerő összegét növeli amennyiben a Vételár nő és Lízingbevevő azt a pontban meghatározottak szerint köteles Lízingbeadó részére megfizetni, illetőleg (ii) amennyiben a Vételár csökken a Lízingbeadó választása szerint tekintettel a Finanszírozott Összeg és a Vételár arányára, a Lízingbeadó belső szabályzataira, kockázatvállalási szabályaira vagy az Önerő összegét csökkenti (azzal, hogy amennyiben az Önerő már megfizetésre került, a különbözetnek megfelelő összeget a Lízingbevevő által megfizetett összegnek kell tekinteni és azt Lízingbeadó jelen Üzletszabályzat pontjában meghatározottak szerint jogosult elszámolni, vagy amennyiben az Önerő megfizetésre még nem került, ezen különbözetnek megfelelő összeggel csökkentett összeget kell megfizetnie a Lízingbevevőnek) vagy a Finanszírozott Összeget csökkenti, amely esetben a Lízingbevevő kötelezettséget vállal a Lízingszerződés módosítására. Amennyiben a Lízingbevevő nem fizeti meg a jelen pont (i) alpontjában meghatározott összeget, vagy nem írja alá a jelen pont (ii) alpontjában meghatározott Lízingszerződés-módosítást, abban az esetben a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződéstől elállni. Ezen ok kifejezetten a Lízingbevevő érdekkörében felmerült, neki felróható oknak minősül A Lízingbeadó a saját döntése alapján, legkésőbb a Lízingszerződés megkötésével egyidejűleg, vagy azt követően értesíti a Lízingbevevőt a Lízingtárgy tulajdonjogának a Lízingbeadó által történő megszerzésekor felmerülő illetékköltség kalkulált összegéről, amelyet a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó bankszámlájára történő átutalással vagy egyéb, a Lízingbeadó által elfogadott módon teljesíteni. A Lízingbeadó saját döntése szerint jogosult meghatározni, hogy egy esetlegesen őt megillető, vagy megilletni vélt illetékkedvezményt igénybe vesz, vagy az általános szabályok szerint kíván illetéket fizetni, továbbá, hogy az illetékkiszabó határozattal szemben az abban foglaltak szerint él-e fellebbezéssel, bírósági felülvizsgálattal. A jelen pont szerinti fizetési kötelezettség teljesítése az Adásvételi szerződés Lízingbeadó általi megkötésének feltétele. Amennyiben az illetékhivatal jogerős határozata alapján a Lízingtárgy tulajdonjogának a Lízingbeadó által történő megszerzésekor felmerülő illetékkötelezettség (ideértve az illetékelőleget is) összeg kisebb, mint a Lízingbevevő által már megfizetett ezen összeg, akkor a különbözetet a Lízingbeadó a Lízingbevevő részére haladéktalanul visszatéríti, illetve amennyiben több, akkor a különbözetet a Lízingbeadó felhívására a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megfizetni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy deviza lízing esetén, tekintettel arra, hogy a Vételár vagy annak egy része devizában kerül meghatározásra, az illeték alapját az illetékkötelezettség keletkezésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamának alapulvételével kell forintra átszámolni, ezért a felmerülő illetékkötelezettség összege a kalkulált illetékköltségtől jelentősen eltérhet. 6. Az Adásvételi szerződés megkötése és a Vételár megfizetése 6.1 Az Adásvételi szerződés megkötése Az Adásvételi szerződés feltételeinek meghatározása, az Eladóval tárgyalások folytatása a Lízingbevevő feladata, és kizárólag a Lízingbevevő felelőssége. Lízingbevevő megbízza Lízingbeadót a Lízingtárgynak az átadott feltételekkel történő megvásárlására. Az Adásvételi szerződés végleges, aláírásra szánt tervezetét Lízingbevevő készíti elő és a Lízingbevevő küldi meg a Lízingbeadó részére úgy, hogy azon aláírásával igazolja, hogy az számára megfelelő, azzal egyetért. Sem Lízingbeadó, sem Lízingbeadó megbízottjai, közreműködői (így különösen a megbízott ügyvédi iroda) a Lízingbevevő irányában nem felelősek az Adásvételi szerződés érvényességéért, hatályosságáért, tartalmáért. Amennyiben szükséges, a Lízingbeadó a Lízingbevevő felhívására a Lízingbevevő által kiválasztott Lízingtárgy megvásárlása érdekében előszerződést is köthet annak érdekében, hogy a Lízingtárgy tulajdonjogát annak létrehozása után megszerezze Lízingbeadó fenntartja magának a jogot, hogy az Adásvételi Szerződés tekintetében tartalmi, illetőleg formai követelményeket határozzon meg (így különösen a fizetési feltételek, az ütemezés, terhek tekintetében) Amennyiben Lízingbevevő az Adásvételi szerződés végleges tervezetén aláírásával nem igazolja, hogy az megfelelő a számára, Lízingbeadó nem köteles az Adásvételi szerződés megkötésére Amennyiben (i) Lízingbeadó jóváhagyja a Lízingbevevő által részére megküldött, aláírásra szánt Adásvételi szerződést, (ii) valamennyi a Finanszírozási Dokumentumokban megkövetelt szerződés, valamint nyilatkozat és kötelezettségvállalás, így különösen a Lízingbevevő által közokirati formában a Lízingszerződés vonatkozásában tett egyoldalú kötelezettségvállalás vagy maga a Lízingszerződés közokirati formában a

14 Lízingbeadó számára megfelelő formában és tartalommal létrejött és azok a Lízingbeadó rendelkezésére állnak, (iii) a Lízingbeadót a Fedezeti Ingatlanra vonatkozó Biztosítéki Szerződés alapján megillető jog a Fedezeti Ingatlan tulajdoni lapján legalább széljegyen szerepel, (iv) a Lízingtárgyra, illetőleg a Fedezeti Ingatlanra vonatkozó jelen Üzletszabályzat pontjában foglaltaknak megfelelő biztosítási szerződés, vagy építés alatt álló ingatlan Lízingtárgy esetében az Eladó jelen Üzletszabályzat pontjában meghatározott nyilatkozata arról, hogy a Lízingtárggyal kapcsolatban teljes körű építési és szerelési biztosítás áll fenn, (v) Lízingbevevő maradéktalanul eleget tett valamennyi az Előzetes Értékeléshez és a Finanszírozási Dokumentumokhoz kapcsolódó esedékes fizetési kötelezettségének és (vi) nem áll fenn olyan új körülmény, amely körülmény Előzetes Értékelés alkalmával való ismerete esetén Lízingbeadó nem kötötte volna meg a Lízingszerződést, Lízingbeadó megköti az Adásvételi szerződést, és megfizeti az Adásvételi szerződéssel kapcsolatosan, a tulajdon-átruházás alkalmával keletkező költségeket és közterheket. Lízingbeadó jelen pont szerinti fizetési kötelezettségeit ide nem értve a Vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettséget (beleértve az utólag kifizetendő közterheket és/vagy a levonható adók, vagy támogatások elvesztését), valamint a Lízingbeadó által a Lízingtárggyal kapcsolatosan esetlegesen megvalósított, indokolt ráfordításokat, felmerülő egyéb, szükséges költségeket a Tartozás részének kell tekinteni. Lízingbeadót az Adásvételi szerződés tartalma tekintetében abban az esetben sem terheli felelősség, ha Lízingbeadó jogi képviselője közreműködik az Adásvételi szerződés megkötésében. Lízingbeadót esetlegesen igénybe vett saját jogi képviselője megbízási díja, munkadíja megfizetésén felül az Adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan semmilyen fizetési kötelezettség nem terheli Lízingbevevő köteles az Önerőt a Lízingszerződés megkötését követő három banki napon belül a Lízingbeadó számára megfizetni. Az Önerő megfizetésének elmulasztása olyan, kifejezetten a Lízingbevevő érdekkörében felmerülő, neki felróható oknak minősül, amely miatt a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződéstől elállni Amennyiben az Adásvételi szerződés bármilyen okból a Lízingszerződés megkötését követő hatvan (60) napon belül nem jön létre, vagy az Adásvételi szerződés bármilyen okból nem lép hatályba, illetőleg bármely, a Lízingbeadónak nem felróható okból a Lízingbeadó a Lízingtárgy tulajdonát az Adásvételi Szerződés szerint nem szerzi meg, Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződéstől elállni. Erre az esetre Lízingbevevő kifejezetten lemond a Lízingbeadóval szemben történő bármilyen kártérítési, kártalanítási igény érvényesítésének jogáról, tekintettel a jelen 6.1, valamint a fenti 4.1 pontokra Amennyiben az Adásvételi szerződés meghiúsulására az Eladó szerződésszegése következtében kerül sor és a Lízingbevevő minden a Finanszírozási Dokumentumokon alapuló fizetési és egyéb kötelezettségét teljesítette (amint az különösen a és pontokban meghatározásra kerül), Lízingbeadó az Eladó szerződésszegéséből eredő, Eladóval szemben keletkezett igényeinek érvényesítését Lízingbevevőre engedményezi, aki köteles az igényérvényesítésre. Amennyiben engedményezésre nem kerül sor, a Lízingbevevő köteles a szerződésszegéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi kártérítési, kártalanítási igény érvényesítése kapcsán Lízingbeadóval együttműködve, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni Használt ingatlan, így különösen visszlízing esetében a jelen 6.1. pontban meghatározottakat megfelelően kell alkalmazni, így különösen, hogy az Adásvételi szerződés tervezetét a Lízingbevevő azzal készíti, hogy Lízingbeadónak különösen fontos érdeke a Lízingtárgy per-, teher- és igénymentes tulajdonjogának megszerzése (ide nem értve a vezetékjogokat, közérdekű használati jogokat, illetőleg más hasonló, Lízingbeadó által saját belátása szerint megjelölt terheket). Lízingbeadó a fentiekben meghatározottakon túl különösen fenntartja magának a jogot használt ingatlan, így különösen visszlízing esetében, hogy a Lízingtárgy tehermentesítése érdekében az Adásvételi szerződésben részletes feltételeket határozzon meg, amely rendelkezések nem vagy nem megfelelő teljesítése a Lízingbevevő érdekkörében felmerült, neki felróható oknak minősül Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés esetében az Adásvételi szerződésben szabályozottan Lízingbevevő jogot szerez arra, hogy javára a Lízingtárgy tulajdoni lapjára a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényét Lízingbeadó tulajdonjog bejegyzését követő ranghelyen feljegyeztesse. 6.2 A Vételár megfizetése A Lízingbeadó - tekintettel arra, hogy a Lízingszerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a Lízingtárgyat a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározott feltételekkel abból a célból vásárolja meg, azaz köti meg mint vevő az Adásvételi szerződést, hogy azt a Lízingbevevő részére Pénzügyi lízingbe adja a Vételárat az Adásvételi Szerződésben meghatározottak szerint a Finanszírozott Összeg és az Önerő felhasználásával fizeti meg az Eladó részére. Visszlízing esetében Lízingbeadó és Lízingbevevő a Vételárat és az Önerőt, valamint a Lízingbeadó által a szerződéskötéskor megjelölt, Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére fizetendő, közvetített szolgáltatás díjának nem minősülő, díjakat egymásba beszámítják. Lízingbevevő a Folyósítás Napjától kezdődően köteles Havi Lízingdíjat fizetni a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározottak szerint a Lízingbevevő részére, függetlenül a Vételár Lízingbeadó általi megfizetésétől. 6.3 Birtokbaadás A Lízingtárggyal kapcsolatosan, az Adásvételi szerződés műszaki specifikációja által megkövetelt jognyilatkozatok megtételének jogát, a műszaki specifikáció meghatározását, azaz a Lízingtárgy végleges kialakításának, elrendezésének meghatározására, befolyásolására vonatkozó jogot, ideértve a munkafolyamatok, készültségi fok ellenőrzését, a kivitelezővel való konzultációt (a továbbiakban egységesen: műszaki specifikáció joga), amennyiben ilyen van, Lízingbevevő jogosult és köteles a Lízingbeadó helyett és nevében gyakorolni, Lízingbeadó jelen Üzletszabályzattal meghatalmazza Lízingbevevőt annak gyakorlására, amely meghatalmazást azonban bármikor jogosult visszavonni. Lízingbevevő nem jogosult az Adásvételi szerződésben meghatározott műszaki tartalmat csökkenteni, továbbá Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó hozzájárulását kérni minden olyan változtatáshoz, amely a Lízingbeadó által ismert alaprajzon változtatást eredményezhet Amennyiben Lízingbevevő megítélése szerint, az Adásvételi Szerződésben rögzítettekhez képest, a Lízingtárggyal kapcsolatosan pótmunkák elvégzése, illetve drágább anyagok beépítése szükséges, a fenti pont rendelkezéseinek betartásával saját nevében megállapodhat az Eladóval. A pótmunkákkal, drágább anyagok beépítésével kapcsolatosan semmilyen fizetési kötelezettség nem terhelheti Lízingbeadót, és mindennemű felelősséget Lízingbevevő köteles viselni. A pótmunkák megrendelése, illetve elvégzése, illetve a drágább anyagok beépítése nem eredményez a Ptk a szerinti közös tulajdont, és a Lízingbevevő (tekintettel Lízingbevevő esetleges tulajdonszerzésére, illetve a 17. fejezetben szabályozott

15 elszámolásra) külön nem követelheti a gazdagodás megtérítését sem. A pótmunkák nem csökkenthetik a Lízingtárgy - Vételárral meghatározható - piaci értékét Amennyiben a Lízingtárgy a rendeltetésszerű használatra alkalmas, az Eladó a Lízingtárgyat műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadja a Lízingbeadónak, illetve közvetlenül a Lízingbeadó képviseletében eljáró Lízingbevevőnek. Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával meghatalmazza a Lízingbevevőt, hogy a műszaki átadás-átvételi eljáráson eljárjon, az átadás-átvételi jegyzőkönyvet felvegye, a hibalistát összeállítsa azzal, hogy egyebekben a Lízingbeadó nevében jognyilatkozatot nem tehet, jogról nem mondhat le, kötelezettséget nem vállalhat. Az Eladó felé a Lízingbevevő műszaki átadás-átvételi eljáráson való eljárási jogát a Lízingszerződés és jelen Üzletszabályzat igazolja, azzal, hogy Lízingbeadó jogosult a meghatalmazást visszavonni. A műszaki átadás-átvételi eljáráson a Lízingbevevő a Lízingbeadótól az előbbiek szerint kapott meghatalmazás alapján jár el, azzal, hogy a Lízingbeadó jogosult marad a műszaki átadás-átvételi eljáráson részt venni, nyilatkozatot tenni, a meghatalmazás megadását visszavonni. A Lízingtárgy műszaki átadás-átvételéről Eladó és Lízingbevevő (személyes részvétele esetén, feltéve, hogy ott nyilatkozatot tesz, a Lízingbeadó is) közösen Átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelynek részét (mellékletét) képezi az esetleges hibalista. A Lízingbevevő köteles személyesen vagy megbízottja útján a műszaki átadás-átvételi eljáráson megjelenni. Lízingbevevő a műszaki átadás-átvétel során köteles körültekintően, a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, és a műszaki átadás-átvételt az Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolni. Lízingbevevő köteles minden tekintetben meggyőződni Eladó szerződésszerű teljesítéséről. Lízingbevevő a műszaki átadásátvétel során átveszi az Eladó által kiállított jótállási jegyet, illetve gépkönyveket. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingtárgy átvétele során a Lízingbeadó képviselőjeként jár el, ennek megfelelően köteles Lízingbeadó mint vevő érdekeit képviselni (a Lízingbevevő meghatalmazás a fentiek szerint csak és kizárólag az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére (hibalista összeállítására) terjed ki, egyebekben a Lízingbeadó nevében jognyilatkozatot nem tehet, jogról nem mondhat le, kötelezettséget nem vállalhat). Lízingbevevő az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy példányát haladéktalanul köteles megküldeni a Lízingbeadó részére. A Lízingtárgy műszaki tartalomnak és az Adásvételi Szerződésben meghatározott egyéb feltételeknek való megfelelőségéről a Lízingbevevő saját kockázatára győződik meg és készíti el az esetleges hibalistát. A teljes műszaki tartalom (a pont szerint a műszaki specifikáció, illetőleg hibalista, közös területek) és az Adásvételi Szerződésben meghatározott egyéb feltételek elkészülésének kockázata a Lízingbevevőt terheli, ebből eredően Lízingbevevő semmilyen igényt nem támaszthat a Lízingbeadóval szemben Amennyiben a Lízingtárgy műszaki átadás-átvételi eljárása és a birtokbaadás elkülönül, a birtokbaadási eljáráson a Lízingbevevő a Lízingbeadótól kapott meghatalmazás alapján jár el, azzal, hogy a Lízingbeadó jogosult marad a birtokbaadási eljáráson részt venni, nyilatkozatot tenni. Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával meghatalmazza a Lízingbevevőt, hogy a birtokbaadási eljáráson eljárjon, a birtokbaadási jegyzőkönyvet felvegye, az esetleges hibalistát összeállítsa azzal, hogy egyebekben a Lízingbeadó nevében jognyilatkozatot nem tehet, jogról nem mondhat le, kötelezettséget nem vállalhat. Az Eladó felé a Lízingbevevő birtokbaadási eljáráson való eljárási jogát a Lízingszerződés és jelen Üzletszabályzat igazolja, azzal, hogy Lízingbeadó jogosult a meghatalmazást visszavonni. A Lízingtárgy birtokbaadásáról Eladó és Lízingbevevő (személyes részvétele esetén Lízingbeadó is) közösen Birtokbavételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelynek részét (mellékletét) képezi az esetleges hibalista. A Lízingbevevő köteles személyesen vagy megbízottja útján a birtokbaadási eljáráson megjelenni. Lízingbevevő a birtokbaadás során köteles körültekintően, a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, és a birtokbaadást a Birtokbavételi jegyzőkönyv aláírásával igazolni. Lízingbevevő köteles minden tekintetben meggyőződni Eladó szerződésszerű teljesítéséről. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingtárgy birtokba vétele során részben a Lízingbeadó képviselőjeként jár el, ennek megfelelően köteles Lízingbeadó, mint vevő érdekeit képviselni (a Lízingbevevő meghatalmazása csak és kizárólag a birtokbaadási jegyzőkönyv felvételére (hibalista összeállítására) terjed ki, egyebekben a fentiek szerint a Lízingbeadó nevében jognyilatkozatot nem tehet, jogról nem mondhat le, kötelezettséget nem vállalhat). A Lízingtárgy műszaki tartalomnak és az Adásvételi Szerződésben meghatározott egyéb feltételeknek való megfelelőségéről a Lízingbevevő saját kockázatára győződik meg és készíti el az esetleges hibalistát. A teljes műszaki tartalom (hibalista, közös területek) elkészülésének kockázata a Lízingbevevőt terheli, ebből eredően semmilyen igényt nem támaszthat a Lízingbeadóval szemben Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a műszaki átadás-átvétellel, illetve amennyiben ilyen van a birtokbaadási eljárással a Lízingtárgy Eladótól Lízingbeadó részére történő átvétele, és a Lízingtárgy Lízingbeadó által Lízingbevevő birtokába történő adása egybeesik, azaz Lízingbevevő közvetlenül veszi át és birtokba az Eladótól a Lízingtárgyat. Ennek megfelelően Lízingbevevő nem jogosult a Lízingtárggyal összefüggésben, illetőleg a birtokbaadás jogszerűségével kapcsolatosan Lízingbeadóval szemben igényt támasztani. A szavatossági jogok gyakorlásának jogát Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával átruházza Lízingbevevőre, Lízingbevevő azokat közvetlenül Eladóval szemben jogosult érvényesíteni. Ezzel összefüggésben Lízingbevevő a Lízingbeadóval szembeni szavatossági és egyéb az átadással összefüggő kártérítési jellegű jogok gyakorlásáról feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kifejezetten lemond Amennyiben Lízingbevevő azt megfelelő indok nélkül megtagadja, Lízingbeadó jogosult, de nem köteles a lízingtárgy műszaki átadás-átvételi eljárásán, illetve a birtokbaadási eljáráson a Lízingtárgyat átvenni. Amennyiben a Lízingtárgyat Eladó Lízingbeadó birtokába bocsátotta, a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározott feltételek maradéktalan teljesülése esetén Lízingbeadó a Lízingtárgyat Lízingbevevő birtokába és használatába adja. A Lízingtárgy Lízingbevevő birtokába átadásáról Lízingbeadó és Lízingbevevő közösen jelen Üzletszabályzat 3. számú melléklete szerinti Átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A közösen történő jegyzőkönyvezés érdekében a Lízingbeadó haladéktalanul értesíti a Lízingbevevőt a Lízingtárgy elkészültéről/átadhatóságáról. A Lízingbevevő köteles személyesen vagy megbízottja útján az átadás során megjelenni. Amennyiben a Lízingbevevő nem teljesíti a Lízingtárgy átvételére vonatkozó kötelességét 5 napon belül, úgy kell tekinteni, hogy a Lízingtárgy alkalmas a rendeltetésszerű használatra, és az átadás megtörténtnek számít. Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingtárgyat, hacsak részben is, de használja, az átadás szintén megtörténtnek számít. Amennyiben az átadás megtörtént vagy jelen pont szerint megtörténtnek számít Lízingbevevő a Lízingbeadóval szembeni szavatossági és egyéb az átadással összefüggő kártérítési jellegű jogok gyakorlásáról kifejezetten lemond Visszlízing esetén a Lízingtárgy a Lízingszerződésre és az Adásvételi szerződésre tekintet nélkül folyamatosan a Lízingbevevő birtokában, használatában marad, ezért Lízingbeadó alakszerű műszaki átadás-átvételi eljárásra, alakszerű birtokbaadási eljárásra jogosult, de nem köteles. Lízingbeadó jogosult saját belátása szerint úgy dönteni, hogy ezen eljárásokra külön alakszerű formában nem kerül sor.

16 7. A Lízingtárgy tulajdonjoga 7.1 Tulajdonjog A Lízingtárgy a Lízingbeadó kizárólagos tulajdona az Adásvételi szerződés szerinti tulajdonátszállás időpontjától, addig az időpontig, amíg a jelen Üzletszabályzatban és a Lízingszerződésben meghatározott valamennyi feltétel teljesülésével, illetve jognyilatkozat megtételével a Lízingtárgy a Lízingbevevő tulajdonába kerül. A Lízingbeadó a Lízingtárgy tulajdonjogát a Lízingbevevőnek a Finanszírozási Dokumentumokon alapuló valamennyi fizetési (beleértve az adókat és a késedelmi kamatokat is) és egyéb kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig, továbbá Nyíltvégű Pénzügyi Lízing esetén a Tulajdonszerzési Jog gyakorlásáig és a Maradványérték megfizetéséig fenntartja A Lízingbeadó a tulajdonjog keretében a jelen Üzletszabályzatban és a Lízingszerződésben meghatározott kivételekkel jogosult valamennyi, a tulajdonjogból eredő jogának gyakorlására, beleértve a tulajdona megóvását célzó intézkedéseket. A rendelkezési jog kizárólag a Lízingbeadót illeti meg. A Lízingtárgyat a Lízingbevevő nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, illetőleg bármely, a Lízingszerződésen alapuló jogát a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre nem ruházhatja át A Lízingtárgy tulajdoni lapján tulajdonosként a Lízingbeadó szerepel. Zártvégű Pénzügyi Lízing esetén A Lízingtárgy tulajdoni lapján tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének jogosultjaként a Lízingbevevő szerepel. Ameddig a Lízingbeadó a Lízingszerződést nem mondja fel, illetve a Lízingszerződés hatálya egyébként nem szűnik meg, Lízingbeadó jelzálogjogot, vagy keretbiztosítéki jelzálogjogot kivéve nem jogosult a Lízingtárgyat megterhelni, azt elidegeníteni, kivéve a Lízingszerződés átruházására irányadó rendelkezések szerint. Jelen pont szerint Lízingbeadó nem vállal szavatosságot a Lízingtárgy per-, teher- és igénymentességéért, Lízingbeadó kizárólag azt szavatolja, hogy Lízingbeadó maga jelzálogjogot, vagy keretbiztosítéki jelzálogjogot kivéve nem alapít semmilyen terhet a Lízingtárgyon. Lízingbeadó szavatolja, hogy minden esetben, amikor a Lízingszerződés olyan módon szűnik meg, hogy a Lízingtárgy Lízingbevevő, vagy harmadik személy tulajdonába kerül, legkésőbb a tulajdonjog átszállásának időpontjáig intézkedik a maga alapította jelzálogjog, vagy keretbiztosítéki jelzálogjog törlése iránt. Ezen pontban meghatározott jelzálogjog, vagy keretbiztosítéki jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével, illetve törlésével kapcsolatosan Lízingbevevőt semmilyen költség nem terheli A Lízingbevevő haladéktalanul köteles értesíteni a Lízingbeadót minden olyan körülmény bekövetkeztéről, amely a Lízingbeadó tulajdonjogát sérti, vagy veszélyezteti, és Lízingbevevő saját költségén köteles megtenni minden intézkedést annak érdekében, hogy a Lízingbeadó tulajdonjogát sérelem ne érje A Lízingbevevő visel minden olyan közvetett, vagy közvetlen díjat, költséget, adót, illetéket, amely a Lízingtárgy használata és fenntartása során merül fel. Lízingbevevő viseli így többek között a közüzemi költségeket valamint a közös költségeket is. Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával meghatalmazza Lízingbevevőt, hogy képviselje és nevében eljárjon a társasházi közgyűléseken, amennyiben a Lízingtárgy társasház része; a meghatalmazás igazolására jelen Üzletszabályzat és a Lízingszerződés együttesen szolgál. Lízingbevevő köteles a Lízingtárgyon található közüzemi mérőórákat a Lízingtárgy Lízingbeadó birtokába adását követően haladéktalanul saját nevére átíratni, a közüzemi szerződésekbe, mint fogyasztó belépni, ennek érdekében minden szükséges jognyilatkozatot megtenni. Lízingbevevő köteles a birtokbaadást követő harminc (30) napon belül Lízingbeadó felé a jelen Üzletszabályzat 11. számú mellékletét képező birtokbaadási jegyzőkönyv eredeti példányán a közműszolgáltatók képviselőinek aláírásával igazolni, hogy előbbi kötelezettségének eleget tett. Lízingbevevő viseli továbbá a kárveszélyt, a biztosítások díjait, és a karbantartás, felújítás költségeit, amint az a 13, 14, 15. fejezetekben meghatározásra kerül. Bármely jelen pont szerinti fizetési kötelezettséget, illetve bármely felmerült költséget, amelynek megfizetésére egyébként tulajdonosként a Lízingbeadó lenne köteles (pl. társasházi közös költség, ingatlanadó), a Lízingbevevő közvetlenül köteles megfizetni a jogosult részére, amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, a Lízingbevevő köteles azt a Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó által megjelölt számlára való befizetéssel megtéríteni a Lízingbeadó részére vagy Lízingbeadó felhívására részére megelőlegezni a pontban foglaltakkal összhangban. Lízingbevevő Lízingbeadó felhívására köteles igazolni, hogy a jelen pont szerinti fizetési kötelezettségeinek eleget tett. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségének Lízingbevevő a felhívástól számított tizenöt (15) napon belül nem tesz eleget, az súlyos szerződésszegésnek minősül Lízingbevevő viseli a pontban meghatározott a Lízingbevevőt a Lízingtárgy megszerzésével összefüggésben terhelő, a Lízingbeadó által áthárított illetéken felül a mindenkori hatályos illeték jogszabályok alapján, a Lízingtárgy megszerzéséből fakadóan kiszabott vagyonátruházási illetéket is. E vagyonátruházási illeték a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és joggyakorlat szerint, Zártvégű Pénzügyi Lízing esetén a Lízingszerződés megkötését követően bármikor esedékes lehet. Lízingbevevő a Szerződések aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy jelen pontban leírtakkal tisztában van, a vonatkozó jogszabályokat ismeri, és az illeték megfizetéséhez szükséges összeggel rendelkezik Visszlízing esetén Lízingbevevő viseli a Lízingtárgy eladásából származó bevétel után a mindenkori személyi jövedelemadóról szóló jogszabályok szerinti adófizetési kötelezettségeket, még abban az esetben is, ha ezt később részben, vagy egészben nem tudja visszaigényelni. 7.2 A Lízingtárgy birtoklásának és használatának joga A Lízingbevevő kizárólagos joggal jogosult a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingtárgyat kizárólag a Lízingszerződésben meghatározott célra/célokra a rendeltetésszerű használatnak megfelelően birtokolni és használni Az Adásvételi szerződésben foglalt feltételek teljesülését követően Eladó (illetve Lízingbeadó) a 6.3 pontban leírtaknak megfelelően a Lízingtárgyat Lízingbevevő birtokába adja, amellyel egyidejűleg Lízingbeadó amennyiben Lízingbeadó kifejezetten ellentétesen nem nyilatkozik a Lízingtárgy birtoklásának és használatának jogát a Finanszírozási Dokumentumokban foglalt feltételekkel és időhatározással Lízingbevevőre ruházza. A 6.3 pont szerinti átadás-átvétel, illetve birtokbaadás hiányában így különösen, ha a Lízingbevevő a pontban meghatározott meghatalmazás visszavonása ellenére jár el az átadás-átvételi, illetve birtokbaadási eljáráson, vagy a Lízingtárgy Lízingbevevő birtokába való átadása egyébként nem történt meg a Lízingbevevő nem jogosult a Lízingtárgy birtoklását, használatát, hasznosítását megkezdeni.

17 7.2.3 A Lízingtárgy birtokba vételének az időpontja az Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napja, vagy amennyiben a birtokbavétel és a műszaki átadás-átvétel elkülönül, akkor a Birtokbavételi Jegyzőkönyv aláírásának napja, illetve az a nap, amikor a pont szerint az átadás megtörténtnek számít. Amennyiben ez nem határozható meg, akkor a Vételárnak az Eladó részére való maradéktalan megfizetésének időpontját kell a birtokba vétel időpontjának tekinteni Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét nem érinti, hogy a Lízingtárgyat ténylegesen nem használja, használhatja. A Lízingtárgy hatóság általi lefoglalása vagy zár alá vétele a Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét nem érinti Lízingbevevő köteles gondoskodni a szükséges vagyonvédelmi intézkedések ideértve a biztosítással kapcsolatosan a biztosítási összegre tekintettel előírt vagyonvédelmi intézkedéseket is - megtételéről, valamint a Lízingtárgynak a rendeltetésszerű célokra történő használata miatt előírt hatósági engedélyek (pl. munkavédelmi-, biztonságtechnikai-, környezetvédelmi-, közegészségügyi-, tűzbiztonsági-, telepengedély) beszerzéséről. Lízingbevevő köteles a Lízingtárgy használatával kapcsolatosan előírt tűzrendészeti, rendőrhatósági, balesetvédelmi szabályok maradéktalan betartására, illetőleg betartatására. A Lízingbevevőnek be kell tartania a Lízingtárgyra vonatkozó azon hatósági előírásokat is, amelyek közvetlenül a Lízingbeadót kötelezik. A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót e tekintetben minden harmadik személy igényétől mentesíteni. A Lízingbevevő az ingatlan Lízingtárgyba bevihet minden olyan gépet és gépi berendezést, amely a rendeltetésszerű használat céljait szolgálja. Köteles azonban a használat és a működtetés során a biztonságot szolgáló összes előírást és rendelkezést betartani, illetőleg betartatni. Minden olyan kárért, amely az ilyen jellegű intézkedések során keletkezik, a Lízingbevevő felelős A Lízingbeadó nem felel az olyan károkért, amelyek a Lízingtárgy használatából vagy nem-használatából, illetve nem rendeltetésszerű használatából erednek. A Lízingbevevő kötelezi magát, hogy a Lízingbeadót e tekintetben kártalanítja, illetőleg az esetleges károkat megtéríti. A Lízingbevevő a Lízingbeadót minden olyan igény tekintetében kártalanítja az igény felmerülésétől való tudomásszerzésétől számított nyolc napon belül, amelyeket harmadik felek a Lízingbeadóval szemben, mint a Lízingtárgy tulajdonosával szemben, továbbá a Lízingtárgy használatával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával, helyreállításával, valamint a Lízingtárgyon végzett esetleges beruházással összefüggésben, továbbá az épületszerkezeti károk tekintetében támasztanak. Lízingbevevő köteles mentesíteni Lízingbeadót a Lízingtárgy (mint ingatlan) egyes részeinek lehullásából, a Lízingtárgy hiányosságaiból, valamely tárgynak a Lízingtárgyból való kidobásából, kiejtéséből, kiöntéséből vagy más hasonló magatartásból eredő másnak okozott kárért való helytállási kötelezettség alól, azaz megtérítési kötelezettséggel tartozik a Lízingbevevő a Lízingbeadó felé A Lízingbeadóval szemben támasztott igények felmerüléséről való tudomásszerzés időpontjának a Lízingbeadó általi tájékoztatás Lízingbevevő általi kézhezvétele minősül. Amennyiben a Lízingbeadóval szemben a Lízingtárggyal kapcsolatban kárigényt érvényesítenek, úgy a Lízingbevevő köteles helytállni a Lízingbeadó helyett az igény érvényesítőjével szemben, tekintettel arra, hogy a pénzügyi lízing révén a Lízingbevevő a Lízingtárgy kizárólagos használatára jogosult személy. Az esetben, ha a Lízingtárggyal kapcsolatos kárigényt, vagy bármely más követelést a Lízingbeadó elégít ki, ezek utólagos megtérítése Lízingbevevő kötelessége, amely a Lízingbeadó erre vonatkozó felszólításától számított 8 napon belül esedékes Amennyiben a Lízingbeadó kockázati vagy egyéb okokból szükségesnek ítéli, Lízingbeadó vagy megbízottja jogosult a Lízingtárgy és a Fedezeti Ingatlan rendeltetésszerű használatát erre alkalmas napszakban és előzetes bejelentés után ellenőrizni, a használat és üzemeltetés feltételeiről a helyszínen tájékozódni. A Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó köteles a Lízingtárgy és a Fedezeti Ingatlan megtekintését a Lízingbeadó által megjelölt időpontban lehetővé tenni, valamint a Lízingtárggyal, a Fedezeti Ingatlannal, és annak használatával kapcsolatban a Lízingbeadó kérésére köteles adatokat szolgáltatni. Amennyiben Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó az előzetesen bejelentett ellenőrzést nem teszi lehetővé, köteles az elmulasztott ellenőrzéstől számított két héten belül lehetővé tennie az ellenőrzést egy általa megadott időpontban, és ennek időpontjáról köteles írásban, az elmulasztott ellenőrzéstől számított két munkanapon belül Lízingbeadót vagy megbízottját értesíteni. 7.3 A Lízingtárgy hasznosításának joga A Lízingbevevő kizárólagos joggal jogosult a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingtárgyat kizárólag a Lízingszerződésben meghatározott célra/célokra, és a rendeltetésszerű használatra vonatkozó előírásokat betartva hasznosítani. A Lízingtárgy bármilyen hasznosítása a Lízingbevevő Lízingszerződésen alapuló jogából ered, ennek megfelelően mindennemű használat és birtoklás a Lízingbeadó jogán történik A Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó csak a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a Lízingtárgyat és a Fedezeti Ingatlant teljes egészében vagy részben a Lízingszerződésben meghatározott céltól eltérő célra használni, hasznosítani, illetőleg bérbeadni. A Lízingbeadó a hozzájárulását ehhez csak akkor tagadhatja meg, ha a Lízingbeadó tulajdonosi jogainak gyakorlását, vagy a Lízingbevevőnek a Finanszírozási Dokumentumokból eredő kötelezettségei teljesítését, vagy a Lízingbeadó megítélése szerint a Lízingtárgy állapotát az eltérő célú használat, hasznosítás, illetőleg bérbeadás veszélyezteti. A Lízingbeadó tulajdonosi jogainak gyakorlását a bérbeadás veszélyezteti különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben, ha a bérleti jogviszony nem szűnik meg a Lízingszerződés felmondásával, megszűnésével. A Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó köteles a tervezett bérbeadás esetén a bérlővel megkötni szándékozott összes megállapodást a Lízingbeadónak bemutatni és írásbeli hozzájárulást kérni, illetőleg tervezett eltérő célú használat, hasznosítás esetén erre vonatkozóan a Lízingbeadó hozzájárulását kérni. Lízingbeadó hozzájárulása a bérleti szerződés hatályba léptető feltétele. Amennyiben a Lízingbeadó a bizonyítható bemutatástól számított 10 munkanapon belül a bérbeadást, illetőleg eltérő célú használatot, hasznosítást nem tiltja meg, a Lízingbeadó hozzájárulása megadottnak tekintendő.

18 7.4 Lízingbevevő tulajdonszerzése Zártvégű Pénzügyi Lízing esetében a Lízingtárgy tulajdonjoga az utolsó Havi Lízingdíj és a Tartozás megfizetését követően minden további külön jogcselekmény nélkül átszáll a Lízingbevevőre Nyíltvégű Pénzügyi Lízing esetén a Lízingbevevőt megillető Tulajdonszerzési Jog alapításáról a Lízingszerződés rendelkezik Amennyiben Lízingbevevő nem magyar állampolgár, vagy külföldi székhelyű jogi személy, vagy külföldi székhelyű jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, Lízingbeadót nem terheli semmilyen felelősség a Lízingtárgy tulajdonjogának Lízingbevevőre való átszállásáért. Amennyiben a Lízingtárgy tulajdonjogát a Lízingszerződés és az Üzletszabályzat szerint nem tudja Lízingbevevő megszerezni, ezért Lízingbevevő semmilyen kártérítési igényt nem támaszthat Lízingbeadóval szemben. A Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzéséhez esetlegesen szükséges valamennyi feltétel megteremtése, valamint minden szükséges engedély hozzájárulás vagy egyéb dokumentum megszerzése, ezekkel kapcsolatos valamennyi költség megtérítése Lízingbevevő joga és kötelessége, Lízingbeadó amennyiben szükséges közreműködik ezen dokumentumok megszerzésben. 8. A Havi Lízingdíj, a fizetések teljesítésének módja A Lízingbevevő által a Lízingszerződés megkötésével, módosításával kapcsolatosan felmerült díjak összegét és esedékességét a Lízingbeadó mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza. Lízingbevevő a Lízingszerződés megkötésével egyidejűleg köteles megfizetni a Lízingbeadó részére a 9. pontban meghatározott módon áthárított a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az esetleges illetékeket, adókat és egyéb költségeket. Lízingbevevő köteles az Önerőt a Lízingszerződés megkötését követő három banki napon belül a Lízingbeadó számára megfizetni, ide nem értve a visszlízinget, amely esetben az Önerő a Folyósítási Napon esedékes és Felek megállapodnak, hogy a Vételárat és az Önerőt, valamint a Lízingbeadó által a szerződéskötéskor megjelölt, Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére fizetendő, közvetített szolgáltatás díjának nem minősülő, díjakat kölcsönösen egymásba beszámítják Lízingbevevőt a Folyósítási Naptól kezdődően a Futamidő alatt Havi Lízingdíj fizetési kötelezettség terheli. A Lízingbevevő tudomásul veszi - a Lízingbeadót az Adásvételi Szerződés alapján terhelő kötelemre figyelemmel -, hogy a Finanszírozási Dokumentumok alapján őt terhelő fizetési kötelezettségek függetlenek attól, hogy a Folyósítási Napon az Eladó részére teljesen vagy részben került megfizetésre a Vételár Egy adott Kamatperiódusra vonatkozó Havi Lízingdíj áll egyrészt (i) tőkerészből, (ii) kamatrészből, illetőleg (iii) az esetleges adókból, valamint deviza alapú lízing esetében (iv) havi korrekciós tétel(ek)ből Az egy adott Kamatperiódusra vonatkozó Havi Lízingdíj-tőkerész megegyezik az adott Kamatperiódusra annuitásos módszerrel a kezdő Lízingdíj Tőketartozás alapulvételével kalkulált tőkerésszel. Deviza alapú lízing esetében a Havi Lízingdíj tőkerész tekintettel arra, hogy a Lízingszerződés devizaneme svájci frank vagy euró, de a Havi Lízingdíj forintban fizetendő - Kalkulált Árfolyammal átszámított forint-összege fizetendő meg a Számlában/Fizetési Értesítőben meghatározottaknak megfelelően Egy adott Kamatperiódusra kalkulált kamat az adott Kamatperiódusban alkalmazandó Kamatláb amely elsődlegesen a Kamatbázis Jegyzési Napoktól függő automatikus változása miatt nem állandó -, az adott Kamatperiódus első napján fennálló Lízingdíj Tőketartozás, valamint 360 napos naptári év figyelembevételével kerül meghatározásra. Deviza alapú lízing esetében az előbbiek szerint számított kamat tekintettel arra, hogy a Lízingszerződés devizaneme svájci frank vagy euró, de a Havi Lízingdíj forintban fizetendő - Kalkulált Árfolyammal átszámított forintösszege fizetendő meg a Számlában/Fizetési Értesítőben meghatározottaknak megfelelően Deviza alapú lízing esetében egy adott Kamatperiódusra vonatkozó Havi Lízingdíj havi korrekciós tételének megállapítására amely az alábbiak szerinti devizaösszeg alábbi árfolyam-különbözettel átszámított forintösszege - az alábbi képlet alapján kerül sor: Havi korrekciós tétel = (az adott kamatperiódust megelőző Kamatperiódusra vonatkozó Havi Lízingdíj tőkerész + az adott kamatperiódust megelőző Kamatperiódusra vonatkozó Havi Lízingdíj kamatrész) * (Tényleges Árfolyam - Kalkulált árfolyam) A pozitív korrekciós tétel a Lízingbevevő fizetési kötelezettségét növeli, a negatív korrekciós tétel a Lízingbevevő fizetési kötelezettségét csökkenti A Lízingbeadó jogosult a Kamatlábat megváltoztatni abban az esetben ha (a) valamely Jegyzési Napon a Kamatbázis nem áll rendelkezésre (i) BUBOR esetében budapesti idő szerint délelőtt órakor vagy a körül, illetve (ii) EURIBOR esetében brüsszeli idő szerint délelőtt órakor vagy a körül, (iii) CHFLIBOR esetében londoni idő szerint délelőtt órakor vagy a körül, iv) TIBOR esetében tokiói idő szerint délelőtt 11. órakor vagy a körül nem áll rendelkezésre, illetve (b) az írott (Napi Gazdaság, Világgazdaság) és/vagy az elektronikus (Bloomberg, Telerate) sajtóban, illetve (b) a Jegyzési Napon a Lízingbeadó megállapítja, hogy a jegyzés nem tükrözi pontosan a valós piaci helyzetet, feltéve, hogy a megnövekedett költségekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak. Ebben az esetben a Lízingbeadó a Lízingbevevőt a Kamatláb változásának tényéről, és az alkalmazandó kamatlábról értesíti Lízingbeadó vállalja, hogy kamatot csak az alábbi okok bekövetkezése esetén módosít egyoldalúan: A jogi, szabályozói környezet megváltozása a) a Lízingbeadó hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Lízingbeadóra kötelező egyéb szabályok megváltozása; b) a Lízingbeadó hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; A pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása

19 a) a Lízingbeadó forrásköltségeinek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: - Magyarország hitelbesorolásának változása, - az országkockázati felár változása (credit default swap), - jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, - a Magyar Állam vagy a Lízingbeadó által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történt elmozdulása, - refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása, vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, - a Lízingbeadó által óvadékba helyezett értkpapír hozamának lényeges változása A Lízingbevevő, Társszerződő, Kezes kockázati megítélésének megváltozása a) A Lízingbevevő (Társszerződő, Kezes), illetve a lízingügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a Lízingbeadó vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel a Lízingbevevő (Társszerződő, Kezes) pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változása teszi indokolttá. b) A Lízingbeadó vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitel-, és lízingügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változását teszi indokolttá. c) Lízingbeadó vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon Lízingbevevőknél és Társszerződőknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a Lízingszerződés futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe. d) A Lízingszerződés fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás Lízingbeadó vállalja, hogy kamaton kívüli, a lízingügylethez kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket és díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emelnek Lízingbeadó vállalja, hogy az és pont mellett vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosítanak egyoldalúan kamatot, díjat költséget. Lízingbeadó vállalja továbbá, hogy ilyen intézkedés alkalmazását a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett a nyilvánosságra hozzák Fogyasztó Lízingbevevő Lakáscélú Lízingszerződése a Lízingbeadó által a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül kizárólag a kamat tekintetében, kormányrendeletben meghatározott esetekben, feltételekkel és módon módosítható, amennyiben azt a jegybanki alapkamat, a refinanszírozási kamatlábak, a pénzpiaci indexek, a szabályozói környezet, illetve a hitelkockázat kormányrendeletben meghatározott változása indokolja A Lízingbeadó a Havi Lízingdíjról Számla/Fizetési Értesítőt küld a Lízingbevevőnek. Az adott Kamatperiódusra vonatkozó Havi Lízingdíj a következő Kamatperiódus kezdő napján esedékes. A Számla/Fizetési Értesítőben a Havi Lízingdíj elemei részletesen a pontban meghatározottak szerint - feltüntetésre kerülnek. Lízingbevevő a Számla/Fizetési Értesítővel kapcsolatban kijelenti, hogy azt a Havi Lízingdíj számítási alapjáról és módjáról való megfelelő tájékoztatásnak fogadja el A Lízingbevevő a Havi Lízingdíjakat a Számlában/Fizetési Értesítőben fizetési napként meghatározott határidőre köteles a Lízingbeadónak teljesíteni, azaz a Lízingbeadó bankszámláján legkésőbb azon a napon jóváírásra kell kerülnie. A fizetés teljesíthető a Lízingbeadó bankszámlájára történő készpénzbefizetéssel vagy átutalással, továbbá Lízingbevevő csoportos beszedési megbízást is adhat a Lízingbeadó részére és ebben az esetben a megadott bankszámláján a fizetési napot megelőző legkésőbb második (2.) Banki napon megfelelő fedezetet köteles biztosítani. A Finanszírozási Dokumentumok és Biztosítéki Szerződések szerinti fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja a Lízingbeadóhoz történő beérkezés (bevételezés), illetve a Lízingbeadó bankszámláján történő jóváírás napja. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Számlában / Fizetési Értesítőben megjelölttől eltérő bankszámlára teljesít fizetést, így különösen amennyiben a Lízingbeadó más pénznemben vezetett számlájára (akár az eredeti, akár attól eltérő pénznemben) teljesít fizetést, a Lízingbeadó jogosult a hibás utalás észlelését követően a teljesítési helyként megjelölt bankszámlára a beérkezett fizetést átvezettetni, és tényleges teljesítésként a fizetésre eredetileg megjelölt számlán történő jóváírás napján a teljesítésre megjelölt számlán a Lízingbeadó számlavezető bankja által jóváírt összeg kerül elszámolásra. A Lízingbeadó által a teljesítésre megjelölt bankszámlák: forintban meghatározott követelés esetén: OTP Bank Nyrt euróban meghatározott követelés esetén: OTP Bank Nyrt Amennyiben Lízingbevevő az adott Kamatperiódusra vonatkozó Havi Lízingdíjra vonatkozó Számla/Fizetési Értesítőt az adott Kamatperiódust követő Kamatperiódus kezdő napjáig nem kapja meg, köteles erről a tényről a Lízingbeadót írásban rövid úton (fax, távirat) értesíteni. Ezen értesítés elmaradásából eredő késedelemmel kapcsolatos felelősség Lízingbevevőt terheli, az értesítés elmaradása esetén Lízingbevevő fizetési késedelmének joghatásai beállnak Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződésben meghatározott kezdő havi lízingdíj kalkulált, a fizetendő Havi Lízingdíj mértéke nem állandó, azok a Finanszírozási Dokumentumokban foglalt rendelkezések szerint módosulhatnak, így különösen a Kamatbázis mértékének Jegyzési Napoktól függő automatikus változása, deviza alapú lízing esetében az árfolyamváltozás, továbbá a Kamatláb változásának, valamint az adók és költségek változásának függvényében, valamint adó alapjának felbruttósítására vonatkozó rendelkezések alkalmazásának függvényében Amennyiben a Lízingbevevő, vagy a Biztosítéknyújtó bármely, a Finanszírozási Dokumentumban, Biztosítéki Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a késedelem időtartamára késedelmi kamatot köteles fizetni a Lízingbeadó részére, amelynek összege a mindenkori Hirdetményben, ennek hiányában a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatláb alapulvételével kerül meghatározásra.

20 Lízingbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a késedelem időtartama alatt a Ptk (2) bekezdés a) pontjával összhangban a Lízingbevevőt esetleg megillető valamely kamatkedvezmény alkalmazását felfüggessze, megszüntesse A Lízingbeadó részére a Lízingbevevőtől érkező fizetéseket a Lízingbeadó saját mérlegelése alapján legelőször is a Finanszírozási Dokumentumokból eredő adókra, költségekre és kiadásokra, majd ezt követően a Finanszírozási Dokumentumokból eredő esedékes, de meg nem fizetett felmerült kamatok, ideértve a késedelmi kamatok fedezésére, a mindenkori legrégebben esedékes Havi Lízingdíjak kiegyenlítésére használja fel A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Havi Lízingdíj fizetési kötelezettségét nem érinti valamint a Finanszírozási Dokumentumokban foglaltak teljesítése alól sem mentesíti, ha a Lízingtárgyat és/vagy a Fedezeti Ingatlant bármilyen okból nem használja, vagy nem használhatja, azok tekintetében bármilyen káresemény következik be, különös tekintettel arra, hogy a Lízingbevevő nem a Lízingtárgy használatáért, hanem a Lízingszerződés tárgyaként meghatározott pénzügyi lízingszolgáltatásért tartozik Havi Lízingdíj fizetési kötelezettséggel Amennyiben a Finanszírozási Dokumentumok alapján történő fizetés olyan napon esedékes, amely nem Banki Nap, a fizetés teljesítésének napja ugyanabban a hónapban az azt követő Banki Nap (ha van ilyen), vagy ha ilyen nap nincs, akkor az azt közvetlenül megelőző Banki Nap. Ezen szabály alkalmazásának következtében bármely összeg fizetési határidejének meghosszabbítása esetén az adott összegre vonatkozó kamat az eredeti fizetési napon fizetendő kamatlábon teljesítendő. 9. Díjak, költségek, adók A Lízingbevevőt terheli minden olyan közvetett, vagy közvetlen díj, költség, adó, illeték, amely a Lízingtárgy tulajdonjogának Lízingbeadó, illetve Lízingbevevő általi megszerzése során, a használatba vétel során, a Lízingtárgy használata és fenntartása során merül fel Lízingbevevőt terheli különösen a Lízingszerződés, illetőleg a Biztosítéki Szerződések megkötésével, módosításával és megszüntetésével, a benne foglalt jogok érvényesítésével kapcsolatban felmerülő összes közteher és költség, a Lízingszerződéssel, Lízingtárgyakkal, Biztosítéki Szerződésekkel kapcsolatos Lízingbeadó és a Lízingbevevő oldalán felmerülő, és őket terhelő, Magyarországon már meglévő, vagy jövőben felmerülő adó, illeték, engedélyezési költség és egyéb költségek (különösen de nem kizárólagosan ingatlanadó és építményadó, valamint beleértve az utólag kifizetendő közterheket és/vagy a levonható adók, vagy támogatások elvesztését), vagy hatóság által kivetett fizetési kötelezettséget ideértve különösen a tulajdon átruházásokkal kapcsolatban felmerülő költségeket, a Lízingtárgy és a Fedezeti Ingatlan után fizetendő közterheket, illetékeket és díjakat, továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárások díjait, a tulajdon átruházás alkalmával keletkező költségeket és közterheket (különösen ingatlanadó és építményadó, valamint beleértve az utólag kifizetendő közterheket és/vagy a levonható adók, vagy támogatások elvesztését), kivéve ha az egyértelműen a Lízingbeadó felróható magatartásából ered. Visszlízing esetén Lízingbevevő viseli a Lízingtárgy eladásából származó bevétel után a mindenkori személyi jövedelemadóról szóló jogszabályok szerinti adófizetési kötelezettségeket, még abban az esetben is, ha ezt később részben, vagy egészben nem tudja visszaigényelni. Lízingbevevő viseli a pontban meghatározott a Lízingbevevőt a Lízingtárgy megszerzésével összefüggésben terhelő, a Lízingbeadó által áthárított illetéken felül a mindenkori hatályos illeték jogszabályok alapján, a Lízingtárgy megszerzéséből fakadóan kiszabott vagyonátruházási illetéket is. E vagyonátruházási illeték a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és joggyakorlat szerint, Zártvégű Pénzügyi Lízing esetén a Lízingszerződés megkötését követően bármikor esedékes lehet A Lízingszerződés alapján felszámított fix díjak, költségek beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak minimum és maximum értékét is minden évben a KSH által közzétett éves inflációs ráta mértékével módosulnak, a közzétételt követő hónap 4. napjától. A Lízingbevevőnek nyújtott szolgáltatás, ügylet, pénzügyi eszköz díjainak, költségének, a teljesítésben közreműködő harmadik személy általi megváltoztatása, vagy a díj, költség alapját képező, mindenkor hatályos jogszabály változása esetén módosulnak a Lízingbeadó által felszámított díjak és költségek (pl. hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj, KHR lekérdezés díja, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésekkel kapcsolatos fedezetkezelési, fedezetváltozási díj) a változás időpontjától. A Lízingbeadó jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díj- és költségváltozástól eltérően a Lízingbevevő számára kedvezőbb díj- és költségtételeket alkalmazni. A Lízingbeadó a módosulásról a Lízingbevevőt az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben kifüggesztett Hirdetmény útján, illetve a Lízingszerződésben meghatározott közvetlen módon értesíti. A augusztus elsejét követően megkötött szerződések esetén a Lízingbeadó jogosult monitoring díjat felszámítani a Lízingszerződésben foglalt bármely feltétel nem szerződésszerű teljesítése miatt kiküldött levelek, telefonhívások ellentételezéseként. A monitoring díj mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza Amennyiben egy adott időpontban hatályos jogszabályok alapján a Lízingbevevő által fizetendő valamely összegre általános forgalmi adót kell vagy lehet felszámítania a Lízingbeadónak, akkor a Lízingbeadó az általános forgalmi adót a jogszabályok által előírt módon felszámítja, illetve felszámíthatja A Lízingbevevőt a és pontban meghatározottak alapján terhelő fizetési kötelezettségeket lehetőség szerint Lízingbevevő köteles közvetlenül megfizetni. Ennek hiányában a Lízingszerződésből eredő megtérítési kötelezettség alapján köteles a Lízingbeadó felhívására a felhívásban megjelölt határidő alatt részére megfizetni vagy kérésre megelőlegezni, amely megelőlegezett összeget a Felek óvadéknak tekintik. Ezen fizetési kötelezettség esedékességére és teljesítésének módjára egyebekben a 9. pontban meghatározott eltérésekkel a lízingdíj fizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ( E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A

Részletesebben

OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P ÉNZÜGYI L ÍZING T EVÉKENYSÉGRE V ONATKOZÓ Ü ZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045229 PSZÁF engedély

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ( E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság F O G Y A S Z T Ó N A K N E M M I N Ő S Ü L Ő S Z E M É L Y E K R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Székhely: 1012 Budapest, Vérmező

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz. Érvényes: 2010. szeptember 01.

ÜZLETSZABÁLYZAT. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz. Érvényes: 2010. szeptember 01. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz 1 / 24 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Jelen Üzletszabályzat, valamint az ennek alapján létrejövõ Szerzõdés alkalmazásában az egyes fogalmak az alábbiak szerint értelmezendõk.

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Lakáslízinggel kapcsolatos fogalmak magyarázata

Lakáslízinggel kapcsolatos fogalmak magyarázata Lakáslízinggel kapcsolatos fogalmak magyarázata Adásvételi szerződés: Lízingszerződés megkötését követően, az ingatlan eladója és a lízingbeadó között létrejövő szerződést, mellyel a tulajdonjog az OTP

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK ERSTE FAKTOR P ÉNZÜGYI S ZOLGÁLTATÓ Z ÁRTKÖRŰ EN M Ű KÖDŐ R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK Alapítási és tevékenységi engedély száma: E-I/496/2005. Alapítási és tevékenységi

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása Országgyűlés Hivatala iroi áfr5 ^ám.i 1.7 ]- Lrk~ett : 2010 `OK i 2 6. 2010. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitel t felvevőfogyasztók megsegítése érdekében

Részletesebben

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING)

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. hatályos: 2015. május 6. I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a

Üzletszabályzatunkat, Általános Szerződési Feltételeinket és Árazási elveinket honlapunkon, a Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-42 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 Tisztelt Ügyfelünk! A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 001/2015. számú igazgatósági Hitelkockázat-kezelési Szabályzat K3. számú melléklet Hitelkérelmekhez bekérendő dokumentumok köre Információk / Dokumentumok (Régi ügyfelek

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

ÁFA hitelt kérek hónapra Önrész : % Futamidő: 24 36 48 60 hónap Szállító neve: Telefon: Ügyintéző: Átadás várható időpontja: Beruházás TEÁOR:

ÁFA hitelt kérek hónapra Önrész : % Futamidő: 24 36 48 60 hónap Szállító neve: Telefon: Ügyintéző: Átadás várható időpontja: Beruházás TEÁOR: 1. Lízingelni kívánt járművek adatai Megengedett Felépítmény Db. Nettó ár Deviza össztömeg típusa nem Összesen: Kért finanszírozás típusa: Nyíltvégű pénzügyi lízing Zártvégű pénzügyi lízing Finanszírozás

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben