OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S E K R E ) Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma: Cg Felügyeleti engedély száma: E-I-781/2005. Felügyeleti engedély dátuma: július 28. Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) Jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja: szeptember 1. 1

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Üzletszabályzat célja Az Üzletszabályzat hatálya, a szerződési rendszer felépítése Az Üzletszabályzat és a Hirdetmény megismerhetősége A Finanszírozási Dokumentumok elemeinek módosítása és hatálya Az ügyfél-azonosítás A Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó képviselete A Lízingbeadó képviselete Pénzmosás megelőzése érdekében végzett adatgyűjtés Tájékoztatási kötelezettség, valamint együttműködés a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között Közreműködők igénybevétele, kiszervezett tevékenység A kapcsolattartás formája, írásbeliség A PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A lízing A Lízingbeadó által nyújtott lízingek fajtái Lízingtárgy Zártvégű Pénzügyi Lízingje Lízingtárgy Nyíltvégű Pénzügyi Lízingje A LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE Lízingtárgy Lízingbevevő általi kiválasztása Előzetes Értékelés A LÍZINGSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK MEGHATÁROZÁSA A Lízingszerződés megkötése és az Adásvételi szerződés feltételeinek meghatározása AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS A VÉTELÁR MEGFIZETÉSE Az Adásvételi szerződés megkötése A Vételár megfizetése 18 2

3 6.3 Birtokbaadás A LÍZINGTÁRGY TULAJDONJOGA Tulajdonjog A Lízingtárgy birtoklásának és használatának joga A Lízingtárgy hasznosításának joga Lízingbevevő tulajdonszerzése A HAVI LÍZINGDÍJ, A FIZETÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA DÍJAK, KÖLTSÉGEK, ADÓK ELŐTÖRLESZTÉS ÁTÜTEMEZÉS, ÁTVÁLLALÁS SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS Szavatossági, jótállási kötelezettség kizárása, illetve szavatossági, jótállási jogok érvényesíthetősége Jogok érvényesítése KÁRVESZÉLYVISELÉS BIZTOSÍTÁSOK KARBANTARTÁS, BEÉPÍTÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK, MEGTEKINTÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁS, ELÁLLÁS; ELSZÁMOLÁS A FELEK KÖZÖTT A LÍZINGTÁRGY VISSZAADÁSA A LÍZINGTÁRGY ÉRTÉKESÍTÉSE A LÍZINGBEVEVŐ KEZDEMÉNYEZÉSÉRE BIZTOSÍTÉKOK Biztosítéknyújtó, biztosítékok fajtái Kezesség Zálogjog Óvadék Azonnali beszedési megbízás 39 3

4 19.7 Munkabérből letiltás 39 19/A.A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSA ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS KOCKÁZATFELTÁRÁS A BÍRÓSÁG ILLETÉKESSÉGE, AZ ALKALMAZANDÓ JOG ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 48 4

5 1. Fogalom meghatározások Jelen Üzletszabályzat, valamint az ennek alapján létrejövő Lízingszerződés, illetve Finanszírozási Dokumentumok alkalmazásában az egyes fogalmak az alábbiak szerint értelmezendők. Adásvételi szerződés: jelenti a Lízingszerződés teljesítésének részeként a Lízingbeadó és az Eladó között létrejövő / létrejött Adásvételi szerződést. Áfa-törvény: jelenti a többször módosított - általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvényt, illetve annak helyébe lépő esetleges más jogszabályt. Banki nap: jelent minden olyan napot, amelyen az OTP Bank Nyrt. Budapesten rendes üzletmenet céljából nyitva tart (azzal, hogy az EURIBOR Jegyzési Nap tekintetében Banki Nap az a nap, amelyen EURIBOR-t jegyeznek). Biztosítéki Szerződések: jelentik a Lízingbevevőt a Finanszírozási Dokumentumok alapján terhelő fizetési kötelezettségeket biztosító, a Lízingbeadónak megfelelő tartalommal és formában létrejött megállapodásokat, amely a Biztosítéknyújtó, mint fedezetet adó kötelezett és Lízingbeadó, mint jogosult között jön létre, így különösen de nem kizárólagosan a Készfizető Kezességi Szerződés, a Jelzálogszerződés. Biztosítéknyújtó: jelenti a Biztosítéki Szerződés alapján fedezetet, biztosítékot nyújtó kötelezettet. BUBOR: jelenti azt, a Refinanszírozó Bank által honlapján közölt, éves százalékban kifejezett kamatlábat, amelyen az adott időszakra (3 hónap) budapesti idő szerint 12:30 órakor vagy akörül az adott Jegyzési Napon, forintra a bankok egymásnak betétet kínálnak. A BUBOR a jelen Üzletszabályzat szempontjából referencia kamatként kerül meghatározásra. Egyéb Személyek: jelenti mindazokat a személyeket, akik a Lízingbeadótól Szolgáltatások nyújtását kérik, a Szolgáltatásokat igénybe kívánják venni, illetve akik a Lízingbeadó ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben megjelennek a Szolgáltatásokkal összefüggő bármely ügy intézésére. Eladó: jelenti az Adásvételi szerződésben a Lízingtárgy tulajdonosaként megjelölt természetes személyt, egyéni vállalkozót, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, illetőleg egyéb személyt, szervezetet, aki az Adásvételi szerződésben a Lízingtárgyat Lízingbeadó részére értékesíti. Előzetes Értékelés: jelenti a Lízingszerződés megkötését megelőzően a Lízingbevevő megbízása alapján a Lízingtárgynak a Lízingbeadó által történő, a finanszírozási kockázat előzetes felmérése érdekében elvégzett, fedezeti értékelését, valamint a Lízingbevevő ügyfélminősítését. EUR vagy Euro: jelenti az Európai Gazdasági és Monetáris Unió hivatalos fizetőeszközét. EURIBOR: jelenti azt, a Refinanszírozó Bank által honlapján közölt, éves százalékban kifejezett kamatlábat, amelyen az adott időszakra (3 hónap) brüsszeli idő szerint 11:00 órakor vagy akörül az adott Jegyzési Napon, euróra a bankok egymásnak betétet kínálnak. A EURIBOR a jelen Üzletszabályzat, szempontjából referencia kamatként kerül meghatározásra. Fedezeti Ingatlan: jelenti a Jelzálogszerződéssel jelzálogjoggal terhelt bármely, a Biztosítéknyújtó tulajdonát képező, a Lízingszerződés kiegészítő fedezetét jelentő ingatlant. Felek: A Lízingbeadó és a Lízingbevevő (Társlízingbevevők), továbbá ha a jogviszonyban alkalmazandó a Biztosítéknyújtó, az Örökös, illetve ezek jogutódjai. Finanszírozási Dokumentum: jelenti a Lízingszerződést, az Üzletszabályzatot és a Hirdetményt, valamint az előbbiek mellékleteit együttesen, továbbá a lízing kérelem (és Előzetes Értékelés) során a Lízingbeadó részére benyújtott valamennyi nyilatkozatot és igazolást. Finanszírozott Összeg: jelenti a Vételár és az Önerő különbözetét. Euró lízing esetén a Vételár meghatározható akként, hogy annak az Önerő által fedezett része forintban, ezt meghaladó része (amely a Finanszírozott Összeggel azonos) euróban kerül meghatározásra. Fogyasztó: jelenti az önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt Folyósítási Nap: jelenti azt a Banki Napot, amely napon a Lízingbeadó a Vételár első részletét az Eladó részére az Adásvételi Szerződés rendelkezései szerint megfizeti, azzal, hogy a Folyósítási Nap alkalmazása szempontjából nem minősül a Vételár első részlete teljesítésének az Eladó részére a Lízingbevevő által esetlegesen az Adásvételi Szerződés megkötését megelőzően átadott, és az Adásvételi Szerződésben a felek és a Lízingbevevő, illetve az Eladó által a Lízingbeadó mint vevő által teljesítettként elismert előleg és/vagy foglaló (amely egyébként a Lízingszerződés vonatkozásában az Önerő teljes vagy részleges teljesítésének is minősül ebben az esetben). Fordulónap: jelenti minden évben a Folyósítás Napjával megegyező napot, illetőleg ennek hiányában az azt követő első Banki Napot. Ft vagy forint: jelenti Magyarország jelenlegi hivatalos fizetőeszközét. Futamidő: jelenti a Folyósítási Napon kezdődő, és a Lízingszerződésben Futamidőként megjelölt számú hónap elteltével véget érő időszakot. Havi Lízingdíj: jelenti azt az összeget, amelyet a Lízingbevevő a Lízingbeadónak a Lízingbeadó által kiállított Számla/Fizetési Értesítő alapján a pénzügyi lízingszolgáltatás ellenértékeként, mint főszolgáltatás (ellenérték) havonta megfizetni köteles, és amely a jelen Üzletszabályzatban meghatározottak szerint kerül kiszámításra. Lízingbeadó felhívja Felek figyelmét, hogy Lízingbevevőt a Finanszírozási Dokumentumok alapján a Havi Lízingdíjon túl további fizetési kötelezettségek is terhelik. Hirdetmény: jelenti a Lízingbeadó által a Lízingbevevő részére nyújtott Szolgáltatásokért felszámított kamatokat, szolgáltatási díjakat, az ügyfelet terhelő egyéb költségeket és fizetési kötelezettségeket, valamint a Szolgáltatások nyújtásának egyéb specifikus feltételeit tartalmazó hirdetményt, amely nyilvános és bárki számára megismerhető, és a Lízingbeadó ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben és a Lízingbeadó internetes honlapján rendelkezésre áll, illetőleg kérésre Lízingbeadó rendelkezésre bocsátja. Hozzátartozói Lízing: jelenti azon lízingügyletet, illetve Lízingszerződést, amelynél a Lízingbevevő a Lízingtárgy megszerzésére kötendő adásvételi szerződés szerinti Eladó Ptk. szerinti hozzátartozója. Ahol jelen Üzletszabályzat vagy a Finanszírozási Dokumentumok másként nem rendelkeznek, ott az 5

6 Üzletszabályzat illetve a Finanszírozási Dokumentumok vonatkozásában a Visszlízingre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak a Hozzátartozói Lízingre. Hpt vagy hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény: jelenti a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvényt, ideértve annak módosításait, illetve annak helyébe lépő esetleges más jogszabályt. Jegyzési Nap: az irányadó érvényes Kamatbázis mértékének megállapítása szempontjából irányadó nap, amely jelenti azt a napot, amely két (2) nappal megelőzi (i) a Folyósítás Napját megelőző hónap utolsó munkanapját (az első referencia kamat futamidejére irányadó mérték megállapítása), illetve ezt követően a (ii) Kamatbázis mint referencia kamat futamidejének fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapját (a második és a további referencia kamat mérték megállapítása) Jelzálogszerződés: jelenti azon Biztosítéki Szerződést, amely alapján a Fedezeti Ingatlan tulajdonosa, mint Zálogkötelezett a Lízingbevevő Finanszírozási Dokumentumból eredő fizetési kötelezettségeinek biztosítása érdekében lehetőség szerint és alapvetően első ranghelyű - jelzálogjogot alapít a Fedezeti Ingatlan tekintetében a Lízingbeadó, mint Zálogjogosult részére. Kamatbázis: jelenti a 3 (három) hónapra jegyzett (referencia kamat futamideje) (i) forint lízing esetében BUBOR-t, (ii) euró lízing esetében EURIBOR-t, mint referencia kamatot, amely a Kamatláb egyik eleme. A Kamatbázis 3 hónapos futamidejű, a futamdiő lejártát követő időszakra a Jegyzési Napon kerül új Kamatbázis megállapításra. Fix5 lízingkonstrukció esetében Kamatbázis nem kerül meghatározásra. Kamatfelár: jelenti a Kamatláb egyik elemét, amelynek éves százalékban kifejezett mértéke a Lízingszerződésben kerül meghatározásra. Lízingbevevő és Lízingbeadó a Lízingszerződés megkötésével megállapodnak abban, hogy Lízingbeadó jogosult a Kamatfelár egyoldalú módosítására a Lízingszerződésben foglalatak szerint, a Futamidő alatt legfeljebb 5 (öt) alkalommal, az egyes Kamatperiódusok lejárta után. A Kamatfelár változtatásának alapjául szolgáló az egyes lízingszerződéstől függően alkalmazott - kamatfelár-változtatási mutatókat a 16. számú melléklet tartalmazza. Fix5 lízingkonstrukció esetében Kamatfelár nem kerül meghatározásra. Kamatláb: jelenti az adott Kamatperiódusra vonatkozó azt az éves kamatlábat, amely a Kamatbázis és a Kamatfelár összege. A Kamatláb jelenti az ügyleti kamatot, ahol az Üzletszabályzat a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban ügyleti kamat fogalmat használ. A Kamatláb a Kamatbázis 3 havonta történő módosulása és a Kamatfelár Lízingbeadó általi egyoldalú a Lízingszerződésben foglaltak szerint eszközölt - módosítása esetén változik. Fix5 lízingkonstrukció esetén a Kamatláb nem különül el Kamatbázisra és Kamatfelárra, az a Lízingszerződésben ilyenként megjelölt mértéket jelenti, melyet Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződésben foglaltak szerint egyoldalúan módosítani, a Futamidő alatt legfeljebb 5 (öt) alkalommal, az egyes Kamatperiódusok lejárta után, a 16. számú mellékletben foglalt kamatváltoztatási mutató alkalmazásával. Kamatperiódus: A Futamidő Kamatperiódusokra oszlik, az egyes Kamatperiódusok alatt a Kamatláb mértékét a Lízingbeadó nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni. A kamatperiódus 5 éves időtartamú, (kivéve az utolsó Kamatperiódust, amely ennél rövidebb is lehet, amennyiben a Futamidőből 5 évnél kevesebb van hátra, ebben az esetben az utolsó Kamatperiódus a Futamidő utolsó napján végződik. Az első Kamatperiódus a Folyósítás Napján kezdődik (ezt a napot beleértve). Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy azon tény, hogy Lízingbeadó a Kamatlábat nem jogosult egyoldalúan módosítani, nem jelenti azt, hogy a Kamatbázis változása folytán a Kamatláb ne módosulhatna a Kamatperiódus alatt. Készfizető Kezességi Szerződés: jelenti azon Biztosítéki Szerződést, amely alapján a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a Lízingbevevő a Finanszírozási Dokumentum alapján őt terhelő bármely esedékes összeget (tőke, kamat, járulékok, adók, és egyéb költségek) esedékességkor nem, illetőleg nem szerződésszerűen fizeti meg, abban az esetben a Lízingbeadó első írásbeli felszólítására a jogviszony vizsgálata nélkül 4 Banki Napon belül - teljesít. Középárfolyam: jelenti a forintnak devizára, vagy devizának forintra történő átváltása esetében a Lízingbeadó által a deviza-átváltás (konverzió) tényleges napjára vonatkozóan a Refinanszírozó Bank által meghatározott (ennek hiányában az MNB által meghatározott) és az adott napon legkorábbi időpontra közzétett deviza középárfolyam felhasználásával meghatározott középárfolyamot. Lakáscélú Lízingszerződés: olyan lízing, amelyben a felek által okiratban rögzített cél lakóingatlan tulajdonjogának harmadik személy eladótól történő, Lízingbevevő általi megszerzése. Lízingbeadó: jelenti az OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. Cg cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott magyar pénzügyi vállalkozás, székhelye: 1012 Budapest, Vérmező út 4., telephelye és levelezési címe: 1012 Budapest, Vérmező út 4. A Lízingbeadó a Felügyelet E-I-781/2005. számú engedélye alapján Pénzügyi Lízing, egyéb hitelnyújtás, valamint máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés tevékenységet végez. Lízingbeadó internetes honlapja: a honlap, illetőleg bármely más honlap, amelyet Lízingbeadó a Hirdetményben ekként megjelöl. Lízingbeadó Tulajdonosa: jelenti a Lízingbeadó mindenkori tulajdonosát, illetve tulajdonosait, jelenleg az OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszáma: ). Lízingbevevő: Az a cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy, aki Lízingbeadóval Lízingszerződést köt, vagy kíván kötni. Több Lízingbevevő (Társlízingbevevők) esetén a Finanszírozási dokumentumok alapján fennálló kötelezettségek teljesítése egyetemleges kötelezettségként áll fent. Lízingdíj Tőketartozás: jelenti egy adott időpontban a Törlesztett Tőkével és amennyiben a Vételár ilyet tartalmazott általános forgalmi adóval csökkentett Finanszírozott Összeget. Lízingszerződés: jelenti a Lízingbevevő és a Lízingbeadó között létrejött szerződést, amely alapján a Lízingbeadó a Lízingbevevő részére Pénzügyi Lízingbe adja a kizárólag a Lízingbevevő által kiválasztott, és Lízingbeadó által az Előzetes Értékelés során értékelt, majd ezt követően a jelen Üzletszabályzatban meghatározott kivételekkel kizárólag a Lízingbevevő által letárgyalt Adásvételi szerződéssel a Lízingbevevő részére történő lízingbeadás céljával a Lízingbeadó által megvásárolt Lízingtárgyat. Lízingszerződésnek minősül az a Lízingbevevő és a Lízingbeadó között létrejött szerződés is, amely alapján a Lízingbeadó a Lízingbevevő részére Pénzügyi Lízingbe adja a már korábban a Lízingbeadó tulajdonában álló Lízingtárgyat. Lízingtárgy: jelenti a Lízingszerződésben meghatározott, a Lízingbevevő saját kockázatára és felelősségére kiválasztott, a Lízingbeadónak megvásárlásra kijelölt, és a Lízingszerződés alapján a Finanszírozott Összeg és az Önerő felhasználásával a Lízingbeadó által a Lízingbevevő által kiválasztott Eladótól megvásárlásra kerülő dolgot. Lízingtárgynak minősül az a már korábban a Lízingbeadó tulajdonában állt dolog is, amelyet a Lízingbevevő saját kockázatára 6

7 és felelősségére választott ki, hogy Lízingbeadó Lízingbevevő részére pénzügyi lízingbe adja, továbbá az a dolog is, amelyet a Lízingbevevő ad el Lízingbeadónak abból a célból, hogy azt Lízingbevevő lízingbe vegye Lízingbeadótól. Maradványérték: jelenti nyílt végű Pénzügyi Lízing esetében a Lízingszerződésben ekként meghatározott forint, vagy euró összeget. Óvadék: jelenti a Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére óvadék jogcímen megfizetett összeget, valamint jelen Üzletszabályzat , illetőleg pontja szerinti összegeket. Önerő: jelenti a Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére a pont szerint megfizetett, illetve a pont szerint ilyenként elismert összeget, továbbá Vissszlízing esetén a pont szerint beszámított összeget, amely megfelel a Lízingbeadó által Finanszírozott Összeg és a Vételár közötti különbözetnek. Örökös: jelenti a Ptk. írásbeli magánvégrendeletre vonatkozó szabályainak megfelelően Lízingbevevő által kijelölt azon személyt, aki Lízingbevevő halála esetén a Lízingszerződésben (és minden ahhoz kapcsolódó jog és kötelezettség tekintetében) Lízingbevevő kizárólagos örököse és jogutódja. Pénzügyi lízing: jelenti a Hpt. 6. (1) bekezdésének 89. pontjában meghatározottakat, figyelemmel a Ptk. 6:409. -ra. Ptk. vagy polgári törvénykönyv: jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényt, ideértve annak módosításait, illetve az annak helyébe lépő esetleges más jogszabályt. Refinanszírozó Bank: jelenti az OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszáma: ), vagy bármely más, a Finanszírozott Összeg refinanszírozását biztosító, a Hirdetményben ilyenként megjelölt hitelintézet. Számla/Fizetési értesítő: jelenti a Lízingbeadó által megállapított, a Lízingbevevő által esedékességkor Lízingbeadó részére megfizetendő Havi Lízingdíjat tartalmazó számlát Nyíltvégű Pénzügyi Lízing esetében, illetőleg fizetési értesítőt Zártvégű Pénzügyi Lízing esetében. Szolgáltatás: A Lízingbeadó által jelen Üzletszabályzat, valamint a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően üzletszerűen végzett pénzügyi szolgáltatási, továbbá az ezekhez kapcsolódó minden egyéb üzletszerű tevékenység. Tartozás: jelenti a Lízingdíj Tőketartozást, valamint a Finanszírozási Dokumentumok, Biztosítéki Szerződések alapján a Lízingbevevőt terhelő esedékes díjakat, költségeket, és kamatokat, illetőleg esetleges így különösen esetleges általános forgalmi adó adófizetési kötelezettségeket, és kártérítési összegeket. Törlesztett Tőke: jelenti (i) a Havi Lízingdíjak tőkerészeként a Lízingbeadó részére megfizetett (általános forgalmi adót nem tartalmazó) összegeket, illetőleg (ii) előtörlesztés jogcímén a Lízingbeadó részére megfizetett, a Lízingbeadó által tőketörlesztésként könyvelt (általános forgalmi adót nem tartalmazó) összegeket. Tulajdonszerzési jog: jelenti Nyíltvégű Pénzügyi Lízing esetén a Lízingbeadó által a Lízingszerződésben a Lízingbevevő részére engedett Tulajdonszerzési jogot, amelyet Lízingbevevő a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározott időpontban és feltételeknek megfelelően jogosult gyakorolni. Üzletszabályzat: jelenti a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között létrejött lízingjogviszony általános szerződési feltételeit tartalmazó jelen szabályzatot, amelyet Lízingbeadó jogszabályokban meghatározott feltételek esetén és keret között jogosult egyoldalúan módosítani a jelen Üzletszabályzatban foglaltak szerint. Vételár: jelenti az Adásvételi Szerződésben a Lízingtárgy vételáraként megjelölt összeget, amely az Áfa törvény rendelkezéseitől függően általános forgalmi adót is tartalmazhat. Visszlízing (szabad felhasználású lízing): jelenti azon lízingügyletet, illetve Lízingszerződést, amelyben a Lízingbevevő és az Eladó ugyanaz a személy. Ahol jelen Üzletszabályzat vagy a Finanszírozási Dokumentumok másként nem rendelkeznek, ott az Üzletszabályzat illetve a Finanszírozási Dokumentumok vonatkozásában a Visszlízingre vonatkozó rendelkezésekre megfelelően alkalmazandóak a Lízingszerződésekre általánosan vonatkozó szabályok. 2. Általános rendelkezések 2.1. Az Üzletszabályzat célja Az Üzletszabályzat a Lízingbeadó, a Lízingbevevő és a Biztosítéknyújtó, valamint az Egyéb Személyek között létrejövő jogviszony általános szerződési feltételeit, a Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtók főbb jogait és kötelezettségeit, továbbá a Szolgáltatások és a Lízingszerződés biztosítékrendszerének főbb elemeit határozza meg annak érdekében, hogy a Lízingszerződésekben, illetőleg a Biztosítéki Szerződésekben kizárólag az adott jogviszonnyal kapcsolatos egyedi feltételekben legyen szükséges megállapodni Az Üzletszabályzat hatálya, a szerződési rendszer felépítése Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Lízingbeadó és a Lízingbevevő közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Lízingbeadó valamely Szolgáltatást nyújt (vagy kíván nyújtani) a Lízingbevevő részére, és/vagy a Lízingbevevő valamely Szolgáltatást vesz igénybe (vagy kíván igénybe venni) a Lízingbeadótól. Az Üzletszabályzat rendelkezései alkalmazandóak továbbá a Lízingbeadó és a Biztosítéknyújtók közötti jogviszonyokra is. Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed mindazokra a személyekre (Egyéb Személyek), amennyiben Fogyasztónak minősülnek, vagy fogyasztói lízingszerződéssel összefüggésben járnak el, akik a Lízingbeadótól Szolgáltatások nyújtását kérik, a Szolgáltatásokat igénybe kívánják venni, illetve akik a Lízingbeadó ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben megjelennek a Szolgáltatásokkal összefüggő bármely ügy intézésére. 7

8 A Lízingbeadó és a Lízingbevevő között létrejött jogviszony tartalmát a Finanszírozási Dokumentumok és a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg elválaszthatatlan tartalmi egységet alkotva. Az Üzletszabályzat rendelkezései olyan szerződéses feltételeknek minősülnek, amelyek külön megállapodás nélkül is alkalmazandóak a Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó közötti jogviszonyokra, és amelyek ezen jogviszonyok általános szerződési feltételeit tartalmazzák. Az Üzletszabályzat a Lízingszerződés és a Biztosítéki Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Lízingbeadó és a Lízingbevevő közös megegyezéssel, a jogszabályok keretein belül, írásban megállapodhatnak az Üzletszabályzattól (vagy annak meghatározott részétől) eltérő feltételekben is. Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó közötti jogviszonyok egyedi szerződéses feltételeit a Lízingszerződés, illetőleg a Biztosítéki Szerződés tartalmazza. Az Üzletszabályzat, a Hirdetmény és a Lízingszerződés azonos tárgyú rendelkezései közötti bármilyen eltérés esetén elsősorban a Lízingszerződés, másodsorban a Hirdetmény rendelkezései irányadók Amennyiben a Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó között létrejött jogviszonnyal kapcsolatos valamely kérdést a Finanszírozási Dokumentumok, illetőleg a Biztosítéki Szerződések bármely eleme nem szabályoz, abban az esetben a magyar jog (különösen a Ptk. és a Hpt.) rendelkezései az irányadóak Az Üzletszabályzat és a Hirdetmény megismerhetősége Az Üzletszabályzat és a Hirdetmény nyilvános, az tájékoztatás érdekében így különösen a Lízingbevevők, Biztosítéknyújtók tájékoztatása érdekében a Lízingbeadó ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében, illetve a Lízingbeadó internetes honlapján rendelkezésre áll. Az ügyfelek kívánságára a Lízingbeadó ingyenesen rendelkezésre bocsátja az Üzletszabályzatot és a Hirdetményt. Az Üzletszabályzatot és a Hirdetményt szerződéskötéskor a Felek a szerződés elválaszthatatlan mellékleteként kezelik és aláírásukkal ellátják A Finanszírozási Dokumentumok elemeinek módosítása és hatálya Nem minősül szerződéses elem módosításának Lízingbeadó címadatai, a számlaszám, ügyfélszám vagy szerződésszám, illetőleg az ügyféladatok megváltozása, azzal, hogy Lízingbeadó a következő esedékes Havi Lízingdíjról szóló Számla/Fizetési Értesítővel és/vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett értesítéssel és/vagy az internetes honlapján történő közzététellel, Lízingbevevő, valamint Biztosítéknyújtó pedig haladéktalanul a bekövetkezett változásokról értesíteni kötelesek egymást Fogyasztóval kötött Lízingszerződésben a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül kizárólag a Kamatlábat (Fix5 lízingkonstrukció esetén) vagy Kamatfelárat, díjat vagy költséget lehet egyoldalúan módosítani, a Lízingszerződésben foglaltak szerint. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan nem módosítható a Lízingbevevő számára kedvezőtlenül. A Lízingbeadó a lízing kamatfeltételeinek Lízingbevevő számára kedvezőtlen egyoldalú módosításáról az alábbiak szerint tájékoztatja Lízingbevevőt: a lízing kamatfeltételeinek módosítása esetén Lízingbeadó a Kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal köteles tájékoztatni a Lízingbevevőt közvetlenül levélben a) az új Kamatperiódusban alkalmazott Kamatfelár vagy Fix5 lízingkonstrukció esetén Kamatláb mértékéről, és b) a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. Lízingbeadó a kamaton kívüli díj vagy költség módosítása esetén a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal a Lízingbevevővel közvetlenül levél útján közli a módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét és az előbbi b) pont szerinti tájékoztatást. A referencia kamathoz kötött Kamatlábra tekintettel felek megállapodnak abban, hogy Lízingbeadó a honlapján (www.otpingatlanlizing.hu) és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja Lízingbevevőt a referencia kamat változásról. A Lízingbeadó jogosult levelenként külön költségetdíjat felszámítani a fenti tájékoztatás megküldéséért, melynek mértékét a Hirdetmény tartalmazza. A költség megfizetése a tájékoztatás postai kézbesítése esetén a postára adáskor, közvetlen kézbesítés esetén a kézbesítéskor esedékessé válik Ha a Kamatperiódus lejárta után a Kamatláb részét képező Kamatfelár mértéke, illetve Fix5 lízingkonstrukció esetén a Kamatláb mértéke az újabb Kamatperiódusban a Lízingbebevőre hátrányosan változik, a Lízingbevevő a Lízingszerződés költség- és díjmentes felmondására jogosult, azzal, hogy a Lízingbevevőnek a Kamatperiódus lejártát megelőző 60 nappal kell közölnie felmondását a Lízingbeadóval, és a felmondás érvényességéhez az is szükséges, hogy a Lízingbevevő a fennálló tartozását legkésőbb a Kamatperiódus utolsó napján a Lízinbeadó részére teljesítse. Nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, ha a Lízingbeadó az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, melyeket a Lízingbevevő részére elérhetővé tesz Az Üzletszabályzat rendelkezéseit érintő, a pénzügyi vállalkozások által kötelezően alkalmazandó jogszabályváltozás esetén, az új, illetve a módosult jogszabályi rendelkezés minden további jogcselekmény nélkül jelen Üzletszabályzat részévé válik. 8

9 A Lízingbeadó a Lízingszerződés Lízingbevevő számára nem kedvezőtlen módosítását a módosítás hatálybalépését megelőzően az Üzletszabályzat 2.3 pontjának megfelelően közzéteszi. Lízingbeadó a Lízingszerződés Kamatlábat (Fix5 lízingkonstrukció esetén), Kamatfelárat, díjat,, költséget érintő a Lízingbevevő számára kedvező módosítása esetén a Kamatláb (Fix5 lízingkonstrukció esetén), Kamatfelár, díj,, költség új mértékéről és a Havi Lízingdíjak ebből adódó változásáról a módosítás hatályba lépését megelőzően az érintett Lízingbevevőket levélben, vagy a Lízingszerződésben meghatározott módon közvetlenül is értesíti. A Lízingbeadó jogosult külön díjat felszámítani a fenti tájékoztatás megküldéséért, melynek mértékét a Hirdetmény tartalmazza A Lízingbeadó jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus vagy a Lízingszerződésben és jelen Üzletszabályzatban rögzítettek szerint Lízingbeadó által egyoldalúan eszközölhető Kamatláb-, Kamatfelár-, díj-, és költségváltozástól, illetve változtatástól eltérően a Lízingbevevő számára kedvezőbb Kamatlábat (Fix5 lízingkonstrukció esetén), Kamatfelárat, díj-, és költségtételeket alkalmazni, illetve a Lízingszerződés által biztosított egyes jogaival nem élni. Ha a Lízingbeadó a Kamatláb részét képező Kamatfelár tekintetében a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél, illetve Fix5 lízingkonstrukció esetén a Kamatláb tekintetében a kamatváltoztatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb mértékű Kamatfelárat, illetve Fix5 lízingkonstrukció esetén Kamatlábat alkalmazott, a későbbi Kamatperiódusokban a Kamatfelár, illetve Fix5 lízingkonstrukció esetén Kamatlábat mértéke tekintetében adott kedvezményt annak erejéig a csökkentendő Kamatfelár illetve Fix5 lízingkonstrukció esetén Kamatláb mértékébe betudhatja A Lízingszerződést a felek közös megegyezéssel írásban bármikor módosíthatják, így különösen a 11. fejezetben meghatározott esetekben. A Lízingbevevő által kezdeményezett szerződésmódosítás díjának mértékét a Lízingbeadó a Hirdetményben teszi közzé Az ügyfél-azonosítás A Lízingbeadó a Szolgáltatás nyújtását megelőzően ügyfél-azonosítást végez a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos jogviszony biztonsága érdekében. Ennek keretében a Lízingbeadó meggyőződik a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó személyazonosságáról, illetve a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról A Lízingbeadó az ügyfél-azonosítás során azokat az adatokat és dokumentumokat vizsgálja, amelyek vizsgálatát a vonatkozó jogszabályok és hatósági rendelkezések előírják, valamint, amelyek vizsgálata a Lízingbeadó belátása alapján, a Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó közötti kapcsolat biztonsága érdekében indokolt A Lízingbeadó az egyes Szolgáltatások nyújtása esetén jogszabályban, hatósági rendelkezésben foglalt eset(ek)ben jogosult és köteles meghatározott azonosító adatok megfelelő igazolására is felhívni a Lízingbevevőt, illetőleg a Biztosítéknyújtót valamint ezen adatokat a meghatározott hatóság(ok) felé továbbítani, különös figyelemmel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, mindenkor hatályos jogszabály rendelkezéseire Abban az esetben, ha a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó a felhívásnak a Lízingbeadó által meghatározott módon és ésszerű határidőben nem tesz eleget, Lízingbeadó jogosult megtagadni, illetve felfüggeszteni az adott Szolgáltatás nyújtását vagy megbízás teljesítését. A felhívás nem, vagy késedelmes teljesítése a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó súlyos szerződésszegésének minősül Az ügyfél-azonosítás során Lízingbeadó kizárólag abban az esetben jogosult a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó okiratairól másolatok készítésére és tárolására, amennyiben ehhez Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó a jelen Üzletszabályzat 4. számú mellékletét képező minta szerinti írásbeli hozzájárulását megadja A Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó képviselete A Biztosítéknyújtó köteles a Lízingbeadónál, a Lízingbeadó által megkívánt formában, írásban bejelenteni, illetőleg átadni a képviseleti joggal rendelkező és képviseleti joggal felruházott személy(ek) (i) nevét és (ii) aláírás-mintáját, továbbá (iii) a nem természetes személy Biztosítéknyújtó esetében a 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatának egy eredeti példányát. Cégbejegyzéshez nem kötött vállalkozó, illetőleg szervezet esetében a képviseletet ellátó személy nevét, illetőleg a vállalkozó, szervezet nyilvántartását ellátó hatóság igazolását kell csatolni. A Lízingbeadó nem fogadja el a képviseleti jog korlátozását megbízások vagy összeghatárok szerint, kivéve a Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó külön ilyen tartalmú írásbeli megállapodása esetén A Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó által hozzá bejelentett képviselőket, illetve azok aláírás-mintáit mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog, illetve rendelkezési jog visszavonásáról szóló hiteles, írásos értesítés a Lízingbevevőtől, illetőleg a Biztosítéknyújtótól a Lízingbeadóhoz nem érkezik. Amennyiben a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultsága bármely okból nem egyértelműen tisztázott (így például az aláírásra jogosulatlan, vagy a bejelentett aláírás-mintától eltérő az aláíró személy aláírása, vagy vitatott, hogy az a személy, aki nyilatkozatot tett, vagy kíván tenni, jogosult-e a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó képviseletére), addig az időpontig, ameddig a képviseleti jogosultság nem tisztázódik, a Lízingbeadó a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó megbízását, rendelkezését nem köteles teljesíteni. Nem terheli felelősség a Lízingbeadót azokért a károkért, amelyek a képviselők személyében történt változások késedelmes, vagy nem megfelelő módon történő bejelentéséből származik. 9

10 A Lízingbeadó természetes személy Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó, továbbá természetes személy képviselő esetében a személyi azonosító okmányokon szereplő, illetve nem természetes személy Biztosítéknyújtó esetében a képviselő aláírását a nála bejelentett aláírás-mintával való összehasonlítás útján azonosítja. A Lízingbeadó a tőle elvárható gondosságon túl az aláírás valódiságáért felelősséggel nem tartozik Ha a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó a Lízingbeadónál nem személyesen jár el, a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó képviseletében eljáró személynek képviseleti jogosultságát közokirattal, teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy ügyvédi meghatalmazással kell igazolnia A Lízingbeadó köteles a Lízingbevevőket, illetőleg Biztosítéknyújtókat a jelen Üzletszabályzat 6. számú mellékletét képező minta szerint írásban nyilatkoztatni arra vonatkozóan, hogy ügyleteik során saját, vagy más tényleges tulajdonos nevében (személy, jogi személy, szervezet), illetőleg érdekében járnak-e el A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos jogviszony fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Lízingbeadót értesíteni. Az értesítés elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül Lízingbeadó kizárólag abban az esetben jogosult a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó okiratairól másolatok készítésére, amennyiben ehhez Lízingbevevő a jelen Üzletszabályzat 4. számú mellékletét képező minta szerinti írásbeli hozzájárulását megadja A Lízingbeadó képviselete A Lízingbeadó nevében kötelezettség vállalására, jogról történő lemondásra kizárólag a Lízingbeadó cégjegyzékben cégjegyzésre jogosultként feltüntetett személyek, a cégjegyzék szerinti módon (önállóan vagy együttesen) vagy az általuk meghatalmazott személy jogosultak, erről a Lízingbeadó a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó kérésére írásbeli igazolást ad Pénzmosás megelőzése érdekében végzett adatgyűjtés Az ügyfél-azonosítás keretében, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben meghatározottak szerint, a Lízingbeadó köteles az ügyfelek beleértve az ügyfelek meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő azonosítását elvégezni. Ennek során a Lízingbeadó megköveteli a törvényben meghatározott azonosságot igazoló okiratok (okmányok) ügyfelek általi bemutatását Az ügyfél-azonosítás során a Lízingbeadó az alábbi okiratok (okmányok) bemutatását köteles megkövetelni a Lízingbevevőtől, illetőleg a Biztosítéknyújtótól: a) természetes személy esetén 1. belföldi természetes személy személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy kártya formátumú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 2. külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedélye (idegen nyelvű okiratok hiteles fordításának költsége a Lízingbevevőt terheli), b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, mint Biztosítéknyújtó esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően, az azt igazoló okiratot, hogy 1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta, 2. más belföldi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta, 3. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet jogi képviselő által ellenjegyzett társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). 10

11 2.9. Tájékoztatási kötelezettség, valamint együttműködés a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között A Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó a polgári jogi alapelveknek megfelelően, egymás érdekeit a lehető legteljesebb mértékben figyelembe véve kötelesek eljárni. Ennek keretében a Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó egymást késedelem nélkül értesítik a közöttük fennálló kapcsolat szempontjából jelentős valamennyi körülményről, tényről. Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó haladéktalanul köteles Lízingbeadót írásban értesíteni nevük, elnevezésük, címük, telefon- és faxszámuk, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat érintő minden egyéb, a Finanszírozási Dokumentumban, Biztosítéki Szerződésekben foglaltak teljesítése szempontjából lényeges adatváltozásról A Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Lízingbeadót, ha nem érkezett meg időben valamely, általa a Lízingbeadótól várt, vagy szokásos üzletmenetet feltételezve várható értesítés, így különösen a Számla/Fizetési Értesítő. Ezen kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó felel A Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevőktől, illetőleg Biztosítéknyújtóktól a velük kötött szerződésben foglalt Szolgáltatások nyújtása, a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó kötelezettségeinek ellenőrzése, a Lízingbeadó vállalásainak teljesítése érdekében a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó személyi, hitel, és kockázati adataira vonatkozó tájékoztatást, és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat kérni. Lízingbevevő Lízingbeadó írásbeli felhívására haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles bármely a Lízingbeadó felhívásában megjelölt olyan dokumentum, igazolás legfrissebb, legutolsó, illetve hatályos példányát Lízingbeadó részére megküldeni, amely dokumentumot, vagy igazolást az Előzetes Értékelés során a Lízingbeadó bekért, vagy egyébként a Lízingbevevő benyújtott. Lízingbevevő köteles továbbá a Lízingbeadónak kérésére a Lízingszerződés szempontjából releváns vagyoni viszonyairól felvilágosítást adni. A Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó köteles továbbá megadni minden, az adott Szolgáltatás nyújtásával vagy megbízás teljesítésével összefüggő adatot és felvilágosítást, melynek rendelkezésre állását a Lízingbeadó a döntéséhez, a Lízingbevevő, vagy az ügylet megítéléséhez szükségesnek tart. Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó köteles a Lízingbeadót haladéktalanul értesíteni, amennyiben olyan esemény merül fel, amely hátrányosan befolyásolja, vagy befolyásolhatja a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó gazdasági, pénzügyi vagy jogi helyzetét, vagy azt a képességét, hogy a Finanszírozási Dokumentumok, Biztosítéki Szerződések szerinti kötelezettségeiknek eleget tegyenek. Jogi személy Biztosítéknyújtó legkésőbb minden naptári év június 30-ig a mindenkori előző év mérlegdokumentációját amennyiben jogszabály alapján ilyen készítésére köteles Lízingbeadó részére benyújtani, továbbá köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót az átalakulási, kiválási, szétválási, egyesülési és beolvadási szándékáról, vagyonának tervezett megosztásáról, ezek megtörténtéről, valamint arról, ha csőd, végelszámolási vagy felszámolási eljárást szándékozik kezdeményezni maga ellen, illetve ennek a jogszabályi feltételei fennállnak, vagy bármilyen módon tudomására jut, hogy harmadik személy felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte vagy szándékozik kezdeményezni vele szemben. A tájékoztatás elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül A Lízingbevevő által szolgáltatott dokumentumoknak eredetinek, vagy közjegyző által hitelesített másolatoknak kell lenniük. Ettől a követelménytől Lízingbeadó saját döntése alapján eltérhet. A külföldön kiállított okiratokkal kapcsolatban a Lízingbeadó további hitelesítési kellékeket is előírhat. A Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó jogosult saját ügykörében általa készített okiratokról készült másolatokat hitelesíteni A Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó felelős azért, hogy a Lízingbeadó részére általa nyújtott információk pontosak és helytállóak, és nem vezethetnek a Lízingbeadó megtévesztésére. A Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó által szolgáltatott adatok valódiságát a rendelkezésre álló törvényes eszközökkel ellenőrizni. Ha a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó a Lízingbeadó által meghatározott módon és ésszerű határidőben nem adja át az információkat és dokumentumokat, vagy nem bizonyítja az általa szolgáltatott információk valódiságát, a Lízingbeadó a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó vonatkozó kérelmének teljesítését önmagában ezen okból is megtagadhatja. A Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó általi tájékoztatási kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítése valamennyi, a Lízingbeadóval megkötött szerződés tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül. A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredő mindennemű kárt a mulasztó fél viseli Amennyiben a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó bármely, a Finanszírozási Dokumentumokból, illetőleg a Biztosítéki Szerződésekből vagy egyébként a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó és a Lízingbeadó jogviszonyából egyébként eredő tájékoztatási kötelezettségének nem vagy nem határidőben tesz eleget, az súlyos szerződésszegésnek minősül Abban az esetben, ha a Lízingtárgy társasházi ingatlan, Lízingbevevő a Lízingtárgy birtokbaadását követő harminc (30) napon belül köteles a társasház közös képviselőjének személyét és elérhetőségeit (telefonszám, cím, fax, cím stb.) a jelen Üzletszabályzat 10. számú mellékletét képező birtokbaadási jegyzőkönyv kitöltésével Lízingbeadó részére megadni. Amennyiben a Lízingszerződés aláírásakor a társasház még nem rendelkezik közös képviselővel, a Lízingbevevő a közös képviselő megválasztását követő harminc (30) napon belül köteles a fenti bejelentést megtenni Közreműködők igénybevétele, kiszervezett tevékenység A Lízingbeadó jogosult a Szolgáltatások nyújtásakor harmadik személy közreműködését igénybe venni. A Lízingbeadó az általa kiválasztott közreműködő eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy szerződés korlátozza, a Lízingbeadó felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik. A Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó utasítása alapján kiválasztott közreműködő 11

12 eljárásáért a Lízingbeadó nem tartozik felelősséggel. Ha a Lízingbeadó a Szolgáltatás nyújtása során külföldi társaságot vagy más közreműködőt vesz igénybe, a külföldi közreműködőért való felelősségére a nemzetközi szerződések, illetve szokványok az irányadóak A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt alábbi tevékenységeit, amelynek során banktitkot érintő adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett az alábbi közreműködőknek kiszervezte: Kiszervezett tevékenység Kiszervezett tevékenységet végző (név, székhely) Szolgáltatás szervezési tevékenység OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) IT Szolgáltatás Conet Kft. (1111 Budapest, Budafoki u ) Ingatlanok birtokbavételét elősegítő tevékenység Valton Hungary Kft. (1111 Budapest, Fehérvári út ) Ingatlanok birtokbavételét elősegítő tevékenység CHARMA Security Kft. (1078 Budapest, István út 6. III. em. 40.) Ingatlanok birtokbavételét elősegítő tevékenység Venatus Kft. (1145 Budapest, Colombus utca 81.) Ingatlanok birtokbavételét elősegítő tevékenység Immogen Ingatlan Kft. (1051 Budapest, Dorottya utca em. 7.) Főhitelezői tevékenység OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (1066 Budapest, Mozsár utca 8.) A kapcsolattartás formája, írásbeliség A Lízingbeadó a Lízingbevevővel, Biztosítéknyújtóval, illetőleg Örökössel különböző módokon keresztül tart kapcsolatot, melyek jelenleg a következők: írásbeli-, személyes-, telefonos-, telefaxos-, elektronikus (közvetlen számítógépes, illetve internetes) kapcsolat. A Lízingbeadó a pénzügyi szolgáltatások nyújtására irányuló szerződéseket, illetve a szerződésmódosításokat kizárólag írásban köti Mind a Lízingbeadó, mind a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerződéseket köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. Az írásbeli visszaigazolás esetén a másik fél haladéktalanul köteles jelezni a szóbeli közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést. Amennyiben a Feleknek nem sikerül megállapodniuk, úgy a jelen Üzletszabályzat jogviták eldöntésére vonatkozó rendelkezései az irányadók A telefonon, vagy más, nem írásos formában kapott szerződéses ajánlatokat, közléseket és szerződések teljesítésével kapcsolatos értesítéseket a felek tartoznak utóbb írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. Ha a telefonon vagy más, nem írásban adott megbízást (rendelkezést) a Lízingbeadó a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös kérésére az írásos megerősítés kézhezvétele előtt tejesíti, az esetleges tévedésből, félreértésből eredő kárveszélyt a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös viseli A Lízingbeadó az esetleges tévedések, félreértések tisztázása végett, illetve bíróság, más hatóság előtti eljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából jogosult a Lízingbevevővel, Biztosítéknyújtóval, illetve Örökössel folytatott telefonbeszélgetéseket előzetes figyelmeztetés mellett hangszalagra rögzíteni. Lízingbeadó ugyanakkor előzetes figyelmezetés mellett saját belátása szerint rögzíti a telefonbeszélgetéseket, arra jogszabályban meghatározott eseteken kívül nem köteles, a jogszabályi kötelezettségek által érintett beszélgetések lefolytatása pedig bizonyos telefonvonalakhoz köthető (amelyen a hangrögzítés kiépítésre került). Ha a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös írásban kifejezetten megtagadja a hangfelvétel készítéséhez való hozzájárulását, a Lízingbeadó a továbbiakban a Lízingbevevőtől, Biztosítéknyújtótól, illetve Örököstől kizárólag írásban fogad el bármilyen közlést A telefaxon és elektronikus levél formájában történő üzenetváltások esetén a Lízingbeadó kizárja a felelősségét szándékosság és súlyos gondatlanság kivételével az üzleti vagy egyéb (így különösen bank) titok esetleges nyilvánosságra kerüléséért, az üzenettovábbítás a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös kockázatára történik. A Lízingbeadó a Hirdetményben határozza meg az elektronikus elérhetőségét ( címét), amelyre a jelen Üzletszabályzatban meghatározottak szerint értesítés küldhető, illetve közlés tehető. Lízingbeadó elérhetőségét jogosult bármikor a Hirdetmény módosításával megváltoztatni Lízingbeadó bármely értesítését így különösen a Lízingbevevő, a Biztosítéknyújtó, Örökös részére küldött értesítést - akkor kell kézbesítettnek tekinteni, azaz a címzett személlyel közöltnek tekintendő az értesítés, (i) telefaxüzenet és esetén, amikor a címzett megfelelő formában megkapta, (ii) levélben történő értesítés esetén ide nem értve az (iii) pontban meghatározottakat -, amikor az adott címre kézbesítették vagy öt (5) munkanappal azután, hogy az adott címre szóló levélben postán feladták, (iii) ajánlott és tértivevénnyel feladott levél esetében a második kézbesítés megkísérlésének napján, vagy ha ez nem állapítható meg a postára adástól számított tizennegyedik (14.) napon. Lízingbeadó az adott személy részére szóló értesítéseket az adott személy által a Lízingbeadó felé megtett nyilatkozatában megjelölt címre továbbítja. Az adott személy a bejelentett címében bekövetkezett bármilyen változást haladéktalanul köteles bejelenteni a Lízingbeadó részére, ennek elmulasztása esetén viseli annak kockázatát, hogy egy adott értesítés a fentiek szerint kézbesítettnek tekintendőnek minősül. Lízingbeadó semmilyen tekintetben nem tartozik felelősséggel az értesítés postai úton történő továbbításáért, abban az esetben, ha a Lízingbeadó a Lízingbevevő által a Szerződésekben meghatározott címére szabályszerűen feladta. Lízingbeadó kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Lízingszerződésben több 12

13 Lízingbevevő szerepel, akiknek kötelezettsége egyetemleges a Finanszírozási Dokumentumokban foglalt kötelezettségek teljesítéséért, úgy bármelyik Lízingbevevővel szemben közölt értesítés joghatálya beáll bármely olyan Lízingbevevővel szemben is, akinek az értesítés nem volt kézbesíthető. Jelen pont rendelkezései nem érintik a költségek módosítására vonatkozó szabályozást, amely alapján a Lízingbeadó a költségek mértékét annak megváltozásával módosítja, a költségek új mértéke a módosításról szóló értesítés kiküldését követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba. 3. A pénzügyi lízing általános szabályai 3.1. A lízing A Lízingbeadó a Lízingbevevő által meghatározott Lízingtárgyat megvásárolja, és azt vagy a már Lízingbeadó tulajdonában álló, Lízingbevevő által kiválasztott Lízingtárgyat Lízingbevevő részére lízingbe adja, Lízingbevevő pedig köteles a Finanszírozási Dokumentumokban és a Biztosítéki Szerződésekben meghatározott fizetési és más kötelezettségeket teljesíteni, így különösen a Havi Lízingdíjakat Lízingbeadó részére esedékességkor maradéktalanul megfizetni. Amennyiben több Lízingbevevő szerepel a Lízingszerződésben, úgy azok kötelezettsége egyetemleges a Lízingbevevőt előbbiek szerint terhelő kötelezettségek teljesítéséért A Futamidő alatt a Lízingtárgy Lízingbeadó tulajdonában marad, annak tulajdonjoga Lízingbevevőre, illetve arra, akire a Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jogát átruházta, kizárólag a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározott esetekben, és feltételek teljesülése esetén száll át. A Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy amennyiben a Lízingbevevő a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározottakat annak rendelkezései szerint maradéktalanul teljesíti, a Lízingtárgy tulajdonjoga a Lízingbevevőre vagy harmadik személyre átszálljon A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal, hogy azokért a kötelezettségekért, amelyeket a Lízingbeadó a Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzése érdekében az Adásvételi szerződésben, vagy az előszerződésben vállalt, a Lízingbeadó felé maradéktalanul helytáll A Lízingbeadó által nyújtott lízingek fajtái A Lízingbeadó Pénzügyi Lízinget (i) Lízingtárgy Zártvégű Pénzügyi Lízingje és (ii) Lízingtárgy Nyíltvégű Pénzügyi Lízingje keretében nyújt. A Pénzügyi Lízing lehet forint lízing, illetőleg euró lízing. Forint lízing esetében a Lízingszerződés devizaneme forint és a Havi Lízingdíj forintban fizetendő. Euró lízing esetében a Lízingszerződés devizaneme euró és a Havi Lízingdíj euróban fizetendő Lízingtárgy Zártvégű Pénzügyi Lízingje Zártvégű Pénzügyi Lízing esetében a Lízingtárgy tulajdonjoga az utolsó Havi Lízingdíj és az esetleges egyéb Tartozás megfizetését követően minden további külön jogcselekmény nélkül átszáll a Lízingbevevőre. Zártvégű Pénzügyi Lízing esetében Lízingbevevő a Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jogát jogosult más, harmadik személyre átruházni, Lízingbevevő Tulajdonszerző Személyének Kijelölésére Vonatkozó - azaz jelen Üzletszabályzat 14. számú mellékletét képező mintával lényegileg megegyező egyoldalú nyilatkozatával, illetve a Ptk. szerinti jogátruházás és a megfelelően alkalmazandó engedményezés vonatkozó szabályainak megfelelően megtett okiratokkal igazolható a Tulajdonszerzési Jog átruházása. Zártvégű Pénzügyi lízing esetében amennyiben az Áfa törvény alapján a lízingügylet adóköteles, a Lízingtárgy értékesítésének ellenértéke, mint adóalap alapján számított teljes adót az első Havi Lízingdíjjal együtt köteles Lízingbevevő megfizetni Lízingtárgy Nyíltvégű Pénzügyi Lízingje Nyíltvégű Pénzügyi Lízing esetében a Lízingbevevőt Tulajdonszerzési Jog illeti meg. Nyíltvégű Pénzügyi Lízing esetében Lízingbevevő a Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jogát jogosult más, harmadik személyre átruházni, Lízingbevevő Tulajdonszerző Személyének Kijelölésére Vonatkozó - azaz jelen Üzletszabályzat 14. számú mellékletét képező mintával lényegileg megegyező egyoldalú nyilatkozatával illetve a Ptk. szerinti jogátruházás és a megfelelően alkalmazandó engedményezés vonatkozó szabályainak megfelelően megtett okiratokkal igazolható a Tulajdonszerzési Jog átruházása. A Tulajdonszerzési jogot a Lízingbevevő illetve az, akire a Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó jogát átruházta, az utolsó Havi Lízingdíj megfizetését, illetőleg a teljes Lízingdíj Tőketartozás előtörlesztését követő 60 napon belül jogosult gyakorolni, feltéve ha Lízingbevevő maradéktalanul teljesítette a Tartozásra vonatkozó fizetési kötelezettségét. A Lízingbevevő Tulajdonszerzési jogot gyakorló nyilatkozatának - azaz jelen Üzletszabályzat 7. számú mellékletét képező mintával lényegileg megegyező egyoldalú nyilatkozatának - Lízingbeadó általi kézhezvételével a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között tulajdonátruházási szerződés jön létre a Lízingtárgyra vonatkozóan, amely alapján Lízingbeadó kiállítja és továbbítja a Maradványértékről szóló számlát a Lízingbevevő részére. Lízingbevevő a számlában fizetési napként megjelölt határidőre köteles a Lízingbeadónak teljesíteni, azaz a Lízingbeadó bankszámláján legkésőbb azon a napon jóváírásra kell kerülnie a Maradványértéknek. A Lízingtárgy tulajdonjoga a Maradványértékről szóló számlában meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésével, mint jogi ténnyel tekintettel arra, hogy Lízingbevevő a Havi Lízingdíj tőkerészeket megfizette, illetőleg a Lízingdíj Tőketartozást előtörlesztette - száll át a Lízingbevevőre, amely alapján a Lízingtárgy tulajdonszerzésének ellenértéke megfizetettnek tekintendő. Nyíltvégű Pénzügyi Lízing esetében amennyiben az Áfa törvény értelmében a lízingügylet adóköteles, az adót Lízingbevevő részletekben, az esedékes Havi Lízingdíj részeként köteles megfizetni. Az adó alapja a Havi Lízingdíj tőkerésze. Ha a Lízingbevevő nem él a Tulajdonszerzési Jogával, a Lízingtárgy visszakerül a Lízingbeadó birtokába és könyveibe. Lízingbeadó és Lízingbevevő kifejezett megállapodása, 13

14 és a Lízingszerződés megfelelő módosítása alapján Lízingbeadó a Maradványérték Lízingbevevő általi megfizetéséhez finanszírozási segítséget nyújthat. Ez esetben a Maradványérték megfizetésére ütemezetten, részletekben is sor kerülhet. 4. A Lízingszerződés megkötésének előkészítése 4.1 Lízingtárgy Lízingbevevő általi kiválasztása A Lízingtárgyat és ez alapján az Eladót is kizárólag a Lízingbevevő saját kockázatára és felelősségére választja ki, és jelöli ki a Lízingbeadónak megvásárlásra, abban Lízingbeadó semmilyen mértékben nem közreműködik, így azért Lízingbeadót semmilyen jótállási, szavatossági vagy egyéb kötelezettség, felelősség nem terheli. A Lízingbevevő a Lízingtárgy állapotát, használatra alkalmasságát, tulajdonjogi és ingatlan-nyilvántartási helyzetét köteles teljes körűen megismerni, ezekért Lízingbeadót semmilyen felelősség nem terheli. Lízingbevevő ezzel összefüggésben kifejezetten tudomásul veszi, hogy ő köteles teljes körűen meggyőződni arról, illetve visel minden azzal kapcsolatos felelősséget, hogy a Lízingtárgy ingatlannyilvántartás szerinti (ideértve különösen az ingatlan-nyilvántartási térképet), továbbá amennyiben társasház vagy szövetkezeti házban található Lízingtárgy megvásárlására kerül sor, úgy a társasházi alapító okirat,illetve szövetkezet alapszabálya szerinti tulajdonságai és a valóságban fennálló állapot egyezik; osztatlan közös tulajdonban álló Lízingtárgy esetén felelős azért, hogy a Lízingtárgy használata megfelelő módon rendezett, és a tényleges használat megfelel a használat megosztására a tulajdonostársak között létrejött írásebli megállapodásnak, Lízingbevevő tudomásul veszi továbbá, hogy köteles meggyőződni arról, illetve visel minden azzal kapcsolatos felelősséget, hogy Lízingbeadó és a Finanszírozási Dokumentumok szerinti kötelezettségei teljesítését követően Lízingbevevő a Lízingtárgy tulajdonjogát meg tudja szerezni. Lízingbevevő szavatol azért, hogy a Lízingszerződés megkötésére irányuló kérelmi dokumentáció benyújtása előtt a fentiek szerinti tényeket körülményeket megvizsgálta, illetve azok fennállásáról meggyőződött, és a Lízingtárgy vételárát Eladóval előbbiekre tekintettel határozták meg, és azt kifejezetten értékarányosnak tartja. Lízingbevevő kizárólagos felelőssége különösen az is, hogy az Adásvételi szerződéssel kapcsolatos esetleges Eladói szerződésszegés (szavatosság, kötbér, késedelmi kamat, elállási jog kikötése stb.) vagy az Adásvételi szerződés meghiúsulása esetére az Adásvételi szerződés milyen rendelkezéseket tartalmaz. A Lízingtárgy kiépítése, felszereltségének kiválasztása és megrendelése, valamint a Lízingtárgy vételárának megállapítása során a Lízingbevevő a Lízingbeadótól függetlenül, saját felelősségére jár el a Lízingtárgyat értékesítő Eladónál. Tekintettel a Lízingtárgy Lízingbevevő általi kiválasztására, Lízingbevevő az Eladó ideértve a még el nem készült Lízingtárgy esetében az építő, beruházó, gyártó - kiválasztása során is a saját felelősségére jár el. Lízingbevevő a Lízingtárgy kiválasztásával és Lízingbeadó részére ezen Lízingtárgy megvásárlására adott megbízással egyidejűleg az Eladó (építő, beruházó, gyártó) személyét, teljesítő képességét és készségét, személyében rejlő kockázatot elfogadja, és tudomásul veszi, hogy e tekintetben a Lízingbeadót semminemű felelősség nem terheli. Lízingbevevő ezzel összefüggésben tudomásul veszi azt, hogy amennyiben a megkötött Lízingszerződés alapján az Adásvételi szerződés megkötése azért marad el tekintettel Lízingbeadó és pont szerinti jogára a feltételek előírását illetően, vagy a már megkötött Adásvételi szerződés azzal okozati összefüggésben hiúsul meg, hogy Lízingbevevő előbbi kötelezettségeinek nem tett maradéktalanul eleget, úgy köteles az ezzel okozott károkat Lízingbeadónak megtéríteni Fentiekre tekintettel a Lízingbeadó semmilyen felelősséget nem vállal a Lízingtárggyal kapcsolatban a Lízingbevevő felé, akár a Lízingtárgy állapotából, akár harmadik személynek a Lízingtárggyal kapcsolatos igényeiből eredő igényeivel kapcsolatban, akár olyan igényekkel kapcsolatban, amelyek később jutnak a Lízingbeadó vagy Lízingbevevő tudomására. Lízingbeadót nem terheli semmilyen felelősség a Lízingtárgy tulajdonságaiért, valamint azért, ha a Lízingbevevő által kiválasztott Lízingtárgy nem alkalmas arra, hogy a Lízingtárgyban a Lízingbevevő a kívánt célokat megvalósítsa, a kívánt tevékenységet folytathassa. Nem felel a Lízingbeadó az esetlegesen a Lízingtárgyat terhelő közterhek megfizetéséért, illetőleg a megfizetés elmaradásának következtében felmerülő szankciókért és azok következményeiért. Ezen terheket a Lízingbeadó jelen szerződéses megállapodáson túl a Ptk. 6:412. (1) bekezdés alapján is teljes mértékben a Lízingbevevőre hárítja, amelyet a Lízingbevevő tudomásul vesz, és elfogad, ezért kifejezetten lemond a Lízingbeadóval szemben bármilyen olyan igényéről, amely a Lízingtárgy állapotával, illetve annak használhatóságával, felszereltségével összefüggésben merül fel. Továbbá a fentiekre tekintettel a Lízingbeadó semmilyen felelősséggel nem tartozik az Eladó, illetőleg a beruházó, az építő személyéért, így különösen az Eladó teljesítési képességért, készségéért, erre tekintettel a Lízingbevevő semminemű igényt nem támaszthat a Lízingbeadóval szemben Lízingbeadó semmilyen felelősséggel nem tartozik azért, illetve Lízingbeadót nem terheli semmilyen szavatossági, helytállási, megtérítési stb. kötelezettségét azért, illetve nem érinti Lízingbevevő Finanszírozási Dokumentumok szerinti kötelezettségeit, ha a Lízingtárgy időközben bekövetkező állapotváltozása miatt annak értéke csökken, illetve jogi ideértve különösen a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, illetve övezeti besorolás szerintieket - vagy ténybeli tulajdonságai hátrányosan megváltoznak, módosulnak, vagy korábban nem ismert körülmények válnak ismertté, amelyekből kifolyólag a Lízingbevevőre bármilyen kár, hátrány vagy egyéb negatív következmény származik (így különösen az, hogy adott esetben Lízingbevevő köteles pótfedezetet adni Lízingbeadónak) Lízingbeadó kifejezetten kizárja a felelősségét azzal kapcsolatban, ha a Lízingtárgy osztatlan közös tulajdon tárgyát képezi, és a közös tulajdonra vonatkozó szabályok következtében a Lízingtárgy által megtestesített természetben használható dologrész, illetve a Lízingtárgy jogi vagy ténybeli helyzete utóbb megváltozik (így különösen a közös tulajdon megszüntetése iránti igény gyakorlása folytán). Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi továbbá a közös tulajdoni jellegből eredő szabályokat, sajátosságokat, így különösen a birtoklásra és használatra, a költség- és veszélyviselésre (kárveszélyviselés) és a határozathozatalra vonatkozókat, ezekkel kapcsolatban Lízingbeadóval szemben semmilyen igénnyel, követeléssel nem élhet, kötelezettség teljesítését nem tagadhatja meg Visszlízing esetén és a Lízingszerződés megkötését megelőzően már a Lízingbeadó tulajdonában álló Lízingtárgy esetén is a Lízingtárgy Lízingbevevő általi kiválasztásából eredő és így a pontnak való megfelelőségért fennálló - teljes felelősség a Lízingbevevőt terheli. Hozzátartozói Lízingre a Lízingszerződésekre vonatkozó általános szabályok irányadóak. 14

15 4.2 Előzetes Értékelés Lízingbevevő a jelen Üzletszabályzat 2. számú mellékletét képező Adatlapot tölt ki és ad át a Lízingbeadó részére, amellyel a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között megbízási jogviszony jön létre. Az Adatlap alapján Lízingbeadó elvégzi/elvégezteti a Lízingtárgy értékbecslését. Amennyiben az Előzetés Értékelés bármely elemét nem a Lízingbeadó végzi el, hanem arra harmadik személynek megbízást ad, a Lízingbevevő az Adatlap aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Lízingbeadót, hogy a harmadik személynek a Lízingbevevő (vagy Biztosítéknyújtó) által rendelkezésre bocsátott adatokat adjon át Lízingbevevő az Előzetes Értékelés lefolytatása érdekében átadja Lízingbeadó részére az általa kiválasztott Lízingtárgy adatait, és megad minden, a Lízingbeadó által az Előzetes Értékeléshez igényelt információt. Az Előzetes Értékelés keretében Lízingbeadó elvégzi Lízingbevevő ügyfélminősítését a Lízingbeadó vonatkozó szabályzata, és a Lízingtárgy tekintetében a fedezetértékelést a vonatkozó szabályzat alapján Amennyiben Lízingbevevő Fedezeti Ingatlant ajánl fel Lízingbeadó részére a lízingügylettel kapcsolatos kötelezettségei teljesítésének biztosítására, Lízingbeadó az Előzetes Értékelés során a Fedezeti Ingatlan tekintetében is elvégzi a fedezetértékelést Amennyiben Lízingbevevő kezest ajánl fel Lízingbeadó részére a lízingügylettel kapcsolatos kötelezettségei teljesítésének biztosítására, Lízingbeadó az Előzetes Eljárás során a kezes tekintetében is elvégezheti az ügyfélminősítést Az Előzetes Értékelés ismeretében meghatározott finanszírozási lehetőségekről Lízingbeadó ésszerű kizárólag az adott ügy körülményeire tekintettel meghatározható időn belül tájékoztatja Lízingbevevőt. A tájékoztatás megadására a Lízingbeadó a pont alapján jogosult elektronikus levél vagy fax formájában is, amelyet a Lízingbevevő által az Adatlapon meghatározott címre, faxszámra továbbít Amennyiben Lízingbevevő a Lízingbeadó tájékoztatása alapján a lízingszerződés megkötése mellett dönt, Lízingbeadó a tájékoztatásnak megfelelő tartalommal írásban ajánlatot tehet Lízingbevevő részére a Lízingszerződés megkötésére. A Lízingbeadó az ajánlatot a Lízingszerződés tervezetének Lízingbevevő részére való továbbításával is megteheti. Az ajánlatnak legalább a várható Finanszírozott Összeget, a Futamidőt, a finanszírozható Lízingtárgy adatait, és az esetleges Fedezeti Ingatlan adatait kell tartalmazni. Lízingbeadó ajánlati kötöttségét kifejezetten kizárja Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az Előzetes Értékelés során végzett értékbecslésről kérésére annak eredménye kizárólag egy értéktájékoztató levél formájában ismerhető meg. Az értéktájékoztató levél önmagában nem minősül értékbecslésnek, sem formai, sem tartalmi követelményeiben nem teljesíti az irányadó jogszabályokban (25/1997 PM rendeletben) foglalt előírásokat. 5. A Lízingszerződés megkötése és az Adásvételi szerződés feltételeinek meghatározása 5.1 A Lízingszerződés megkötése és az Adásvételi szerződés feltételeinek meghatározása A Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Lízingbeadónak elfogadható feltételekkel így különösen, de nem kizárólag az Üzletszabályzatban meghatározottaknak (ideértve az Üzletszabályzat mellékleteit is) megfelelő megállapodás születik a Lízingtárgy adásvételére, Lízingbeadó az Adásvételi szerződést vevőként aláírja, és a Lízingtárgyat megvásárolja azzal a céllal, hogy azt Lízingbevevőnek lízingbe adja. Abban az esetben, ha az Adásvételi szerződés megkötésére bármely Lízingbeadónak fel nem róható okból nem kerül sor, Lízingbevevő köteles megfizetni Lízingbeadó részére az Lízingszerződés megkötéséből eredő kárait, ideértve különösen az elengedett díjakat és költségeket (pl. szerződéskötési díj, közjegyzői díj) Az Adásvételi szerződés részletes feltételeinek tárgyalásainál, illetőleg a Vételár összegének megállapításánál, a szerződés elkészítésénél, megszövegezésénél a Lízingbevevő jár el, és ezért a Lízingbevevő kifejezetten lemond a Lízingbeadóval szemben minden olyan követelés érvényesítéséről, amely a Lízingtárgy vételárának értékarányosságával kapcsolatosan, illetve egyébként az Adásvételi szerződés rendelkezéseiből eredően merül fel. Lízingbevevő ezzel összefüggésben kifejezetten tudomásul veszi, hogy ő köteles teljes körűen meggyőződni arról, illetve visel minden azzal kapcsolatos felelősséget, hogy a Lízingtárgy ingatlan-nyilvántartás szerinti (ideértve különösen az ingatlan-nyilvántartási térképet), továbbá amennyiben társasház vagy szövetkezeti házban található Lízingtárgy megvásárlására kerül sor, úgy a társasházi alapító okirat,illetve szövetkezet alapszabálya szerinti tulajdonságai és a valóságban fennálló állapot egyezik; osztatlan közös tulajdonban álló Lízingtárgy esetén felelős azért, hogy a Lízingtárgy használata megfelelő módon rendezett, és a tényleges használat megfelel a használat megosztására a tulajdonostársak között létrejött írásebli megállapodásnak, Lízingbevevő tudomásul veszi továbbá, hogy köteles meggyőződni arról, illetve visel minden azzal kapcsolatos felelősséget, hogy Lízingbeadó és a Finanszírozási Dokumentumok szerinti kötelezettségei teljesítését követően Lízingbevevő a Lízingtárgy tulajdonjogát meg tudja szerezni. Lízingbevevő szavatol azért, hogy a Lízingszerződés megkötésére irányuló kérelmi dokumentáció benyújtása előtt a fentiek szerinti tényeket körülményeket megvizsgálta, illetve azok fennállásáról meggyőződött, Lízingbevevő kizárólagos felelőssége különösen az is, hogy az Adásvételi szerződéssel kapcsolatos esetleges Eladói szerződésszegés (szavatosság, kötbér, késedelmi kamat, elállási jog kikötése stb.) vagy az Adásvételi szerződés meghiúsulása esetére az Adásvételi szerződés milyen rendelkezéseket tartalmaz, Az Adásvételi szerződés megkötéséért, illetve az Adásvételi szerződés megkötésének elmaradásáért felelősség kizárólag a Lízingbevevőt terheli, - akkor is, ha Lízingbeadó finanszírozó jogai vagy érdekei továbbá a Lízingbevevő esetleges jövőbeli tulajdonszerzésének védelme érdekében közreműködött az Adásvételi szerződés tervezetének elkészítésében - amelynek keretében különösen köteles az Adásvételi szerződés 15

16 megkötésének elmaradása miatt Eladó által a Lízingbeadóval szemben esetlegesen érvényesített igények Lízingbeadó helyett történő megfizetésére, illetve azokért való helytállásra A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Lízingtárgy Vételára a Lízingszerződésben ekként meghatározott összegtől bármilyen okból eltér ide nem értve a szavatossági, illetőleg jótállási jogok érvényesítéséből eredő változást, és ezért nem Lízingbevevő a felelős, úgy Lízingbevevő jogosult az előbbiről való tudomásszerzést követő 15 napon belül írásban elállni a Lízingszerződéstől ha az Adásvételi szerződés még nem került megkötésre és ugyanígy jogosult erre Lízingbeadó is ha előbbiért nem ő a felelős; amennyiben elállás nem történik, úgy a különbözet (i) az Önerő összegét növeli amennyiben a Vételár nő és Lízingbevevő azt a pontban meghatározottak megfelelő alkalmazásával köteles Lízingbeadó részére megfizetni, (ii) amennyiben a Vételár csökken akkor az automatikusan a Finanszírozott Összeget csökkenti. Az előbbi esetek mindegyikére (az elállást kivéve) Lízingbevevő kötelezettséget vállal a Lízingszerződés megfelelő alakszerű módosítására. Amennyiben a Lízingbevevő nem fizeti meg a jelen pont (i) alpontjában meghatározott összeget,, és/vagy nem írja alá a Lízingszerződés-módosítást, abban az esetben a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződéstől elállni A Lízingbeadó a Lízingszerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatja a Lízingbevevőt a Lízingtárgy tulajdonjogának a Lízingbeadó által történő megszerzésekor álláspontja szerint felmerülő illetékköltség kalkulált összegéről, amelyet a Lízingbevevő amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg köteles a Lízingbeadó bankszámlájára történő átutalással teljesíteni, azzal, hogy amennyiben a Lízingbeadó által előbbiek szerint megjelölt illetékmértéktől a jogerős illetékkiszabó határozatban foglalt mérték bármilyen okból eltér, úgy Lízingbevevő ezen összeget köteles megfizetni Lízingbeadó részére, mellyel kapcsolatban a következő rendelekzések irányadóak: amennyiben az illetékhivatal jogerős határozata alapján a Lízingtárgy tulajdonjogának a Lízingbeadó által történő megszerzésekor felmerülő illetékkötelezettség (ideértve az illetékelőleget is) összege kisebb, mint a Lízingbevevő által már megfizetett összeg, akkor a különbözetet a Lízingbeadó a Lízingbevevő részére haladéktalanul visszatéríti, illetve amennyiben több, akkor a különbözetet a Lízingbeadó felhívására a Lízingbevevő 8 napon belül köteles megfizetni. A Lízingszerződésben megjelölt, a Lízingbeadó álláspontja szerint fizetendő illetékkel kapcsolatos fizetési kötelezettség teljesítése az Adásvételi szerződés Lízingbeadó általi megkötésének feltétele. Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben nem érvényesíthet igényt azon az alapon, hogy a Lízingbeadó által saját álláspontja szerint megjelölt mértéktől a jogerős illetékkiszabó határozatban szereplő fizetendő illetékösszeg bármilyen mértékében eltér.lízingbevevő tudomásul veszi, hogy euró lízing esetén, tekintettel arra, hogy a Vételár vagy annak egy része euróban kerül meghatározásra, az illeték alapját az illetékkötelezettség keletkezésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamának alapulvételével kell forintra átszámolni, ezért a felmerülő illetékkötelezettség összege a kalkulált illetékköltségtől jelentősen eltérhet. Zártvégű Pénzügyi Lízing esetén Lízingbevevő tudomásul veszi továbbá, hogy a már megfizetett vagyonátruházási illeték Lízingbevevőnek nem jár vissza akkor sem, amennyiben a Lízingbevevő más személyt jelöl meg a Lízingtárgy tulajdonjogának jogosultjaként, kivéve, ha a tulajdonszerzéskor hatályos jogszabályok alapján az adóhatóság a vagyonátruházási illeték visszatérítéséről rendelkezik Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződés megkötésénél a Lízingbeadó nevében és javára, illetve kockázatára kiemelt közvetítőként Hirdetményben ekként közzétett személyek, köztük az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) eljárhatnak. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Hpt. szerint a kiemelt közvetítői tevékenység jelenti a pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára, pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet, ideértve a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára történő kötelezettségvállalást vagy a szerződés megkötését is. 6. Az Adásvételi szerződés megkötése és a Vételár megfizetése 6.1 Az Adásvételi szerződés megkötése Az Adásvételi szerződés feltételeinek meghatározása, az Eladóval tárgyalások folytatása a Lízingbevevő feladata, és kizárólag a Lízingbevevő felelőssége. Lízingbevevő megbízza Lízingbeadót a Lízingtárgynak az átadott feltételekkel történő megvásárlására. Az Adásvételi szerződés végleges, aláírásra szánt, a jogszabályoknak megfelelő tervezetét Lízingbevevő készíti elő és a Lízingbevevő küldi meg a Lízingbeadó részére úgy, hogy azon aláírásával igazolja, hogy (i) az számára megfelelő, azzal egyetért, és (ii) a jogszabályoknak megfelel, illetve (iii) a Lízingtárgy ténybeli és jogi állapota egymásnak megfelel, különösen annak eredményeként, hogy a pont szerinti kötelezettségeinek Lízingbevevő eleget tett. Sem Lízingbeadó, sem Lízingbeadó megbízottjai, közreműködői (így különösen a megbízott ügyvédi iroda) a Lízingbevevő irányában nem felelősek az Adásvételi szerződés érvényességéért, hatályosságáért, tartalmáért (akkor sem, ha az Adásvételi szerződés tervezet elkészítésében esetlegesen közreműködik), azzal azonban, hogy ez nem zárja ki azt, hogy Lízingbeadó mint vevő és finanszírozó saját jogai vagy érdekei védelmében, továbbá a Lízingbevevő esetleges jövőbeli tulajdonszerzése érdekében saját belátása szerint - feltételeket határozzon meg az Adásvételi szerződés megkötéséhez, illetve annak tartalma tekintetében, mely esetben sem felelős sem Lízingbeadó, sem közreműködői annak tartalmáért. Amennyiben szükséges, a Lízingbeadó a Lízingbevevő felhívására a Lízingbevevő által kiválasztott Lízingtárgy megvásárlása érdekében előszerződést is köthet annak érdekében, hogy a Lízingtárgy tulajdonjogát annak létrehozása után megszerezze Lízingbeadó fenntartja magának a jogot, hogy az Adásvételi Szerződés tekintetében tartalmi, illetőleg formai követelményeket határozzon meg (így különösen a fizetési feltételek, az ütemezés, terhek, hatályba lépés tekintetében) saját belátása szerint a Lízingbeadó mint vevő és finanszírozó jogai vagy érdekei továbbá a Lízingbevevő esetleges jövőbeli tulajdonszerzésének védelme érdekében, függetlenül attól, hogy ezek Lízingbevevő igényeivel, érdekeivel milyen mértékben vannak összhangban, illetve ellentétben, ezt Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi. Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi azt is, hogy Lízingbeadó előbbi feltételei, kikötései adott esetben az Adásvételi szerződés megkötésének elmaradását is eredményezhetik. Előbbiektől függetlenül is Lízingbevevő kifejezetten elfogadja, hogy a Lízingbeadó jogosult, de nem köteles a 6.1.1, illetve pont szerint az Adásvételi szerződés tekintetében formai, illetve tartalmi követelményeket meghatározni, és amennyiben erre nem kerül sor, az szintén nem érinti Lízingbevevő pont szerinti teljes felelősségét az Adásvételi szerződés megfelelőségéért. 16

17 6.1.3 Lízingbeadó kizárólag akkor köti meg az Adásvételi szerződést, amennyiben Lízingbevevő az Adásvételi szerződés végleges tervezetén aláírásával igazolja, hogy az megfelelő a számára Amennyiben (i) Lízingbeadó jóváhagyja a Lízingbevevő által részére megküldött, aláírásra szánt Adásvételi szerződést, (ii) valamennyi a Finanszírozási Dokumentumokban megkövetelt szerződés, valamint nyilatkozat és kötelezettségvállalás, így különösen a Lízingbevevő által közokirati formában a Lízingszerződés vonatkozásában tett egyoldalú kötelezettségvállalás vagy maga a Lízingszerződés közokirati formában a Lízingbeadó számára megfelelő formában és tartalommal létrejött és azok a Lízingbeadó rendelkezésére állnak, (iii) a Lízingbeadót a Fedezeti Ingatlanra vonatkozó Biztosítéki Szerződés alapján megillető jog a Fedezeti Ingatlan tulajdoni lapján legalább széljegyen szerepel, (iv) a Lízingtárgyra, illetőleg a Fedezeti Ingatlanra vonatkozó jelen Üzletszabályzat pontjában foglaltaknak megfelelő biztosítási szerződés, vagy építés alatt álló ingatlan Lízingtárgy esetében az Eladó jelen Üzletszabályzat pontjában meghatározott nyilatkozata arról, hogy a Lízingtárggyal kapcsolatban teljes körű építési és szerelési biztosítás áll fenn, (v) Lízingbevevő maradéktalanul eleget tett valamennyi az Előzetes Értékeléshez és a Finanszírozási Dokumentumokhoz kapcsolódó esedékes fizetési kötelezettségének és (vi) nem áll fenn olyan új körülmény, amely körülmény Előzetes Értékelés alkalmával való ismerete esetén Lízingbeadó nem kötötte volna meg a Lízingszerződést, Lízingbeadó megköti az Adásvételi szerződést, és megfizeti az Adásvételi szerződéssel kapcsolatosan, a tulajdon-átruházás alkalmával keletkező költségeket és közterheket. Lízingbeadó jelen pont szerinti fizetési kötelezettségeit ide nem értve a Vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettséget (beleértve az utólag kifizetendő közterheket és/vagy a levonható adók, vagy támogatások elvesztését), valamint a Lízingbeadó által a Lízingtárggyal kapcsolatosan esetlegesen megvalósított, indokolt ráfordításokat, felmerülő egyéb, szükséges költségeket a Tartozás részének kell tekinteni. Lízingbeadót az Adásvételi szerződés tartalma tekintetében abban az esetben sem terheli felelősség, ha Lízingbeadó jogi képviselője közreműködik az Adásvételi szerződés megkötésében. Lízingbeadót esetlegesen igénybe vett saját jogi képviselője megbízási díja, munkadíja megfizetésén felül az Adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan semmilyen fizetési kötelezettség nem terheli Lízingbevevő köteles az Önerőt a Lízingszerződés megkötését követő három banki napon belül a Lízingbeadó számára megfizetni. Az Önerő megfizetése során Lízingbevevő felhasználhatja lakás-takarékpénztári megtakarítását is. Az Önerő megfizetésének elmulasztása olyan, kifejezetten a Lízingbevevő érdekkörében felmerülő, olyan szerződésszegés, amely miatt a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződéstől elállni Amennyiben az Adásvételi szerződés bármilyen okból ideértve különösen, ha arra a pontban foglaltak okán kerül sor - a Lízingszerződés megkötését követő hatvan (60) napon belül nem jön létre, vagy az Adásvételi szerződés feltéve, hogy az Adásvételi szerződés szerinti teljes vételár megfizetésére nem került sor - annak aláírását követő 5 hónapon belül (i) bármilyen okból nem lép hatályba, illetőleg (ii) bármely nem olyan okból, amelyért a Lízingbeadó felelős lenne, a Lízingbeadó a Lízingtárgy tulajdonát az Adásvételi Szerződés szerint nem szerzi meg, továbbá a pontban meghatározott esetekben Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződéstől elállni, továbbá jogosult az Adásvételi szerződéstől is elállni az ott szabályozottak szerint. Erre az esetre Lízingbevevő kifejezetten lemond a Lízingbeadóval szemben történő bármilyen kártérítési, kártalanítási, megtérítési igény érvényesítésének jogáról, tekintettel a jelen 6.1, valamint a fenti 4.1 pontokra, illetve semmilyen címen nem támaszt követelést Lízingbeadóval szemben. Ha a Lízingszerződés előbbiek szerinti meghiúsulására bármely okból ide nem értve azt, amelyért Lízingbeadó felelős - sor kerül, Lízingbevevő köteles megfizetni Lízingbeadó részére az Lízingszerződés megkötéséből eredő kárait, ideértve különösen az elengedett díjakat és költségeket (pl. szerződéskötési díj, közjegyzői költség) továbbá köteles az Adásvételi szerződés megkötésének elmaradása folytán Eladó által a Lízingbeadóval szemben esetlegesen érvényesített igények Lízingbeadó helyett történő megtérítésére, illetve azokért való helytállásra azzal, hogy előbbiek nem érintik Lízingbeadó esetleges további, a jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv alapján fennálló jogait. Abban az esetben, ha az Adásvételi szerződés megkötésére is sor került, de az bármely olyan okból, amelyért Lízingbeadó nem felelős meghiúsul (így különösen a Lízingszerződés előbbiek szerinti meghiúsulása miatt az Adásvételi szerződésben kikötött Lízingbeadói (vevői) elállási jog gyakorlása folytán), úgy Lízingbevevő köteles megtéríteni Lízingbeadónak az Adásvételi szerződés megkötéséből eredő kárait is, továbbá köteles az Adásvételi szerződés meghiúsulása folytán Eladó által a Lízingbeadóval szemben esetlegesen érvényesített igények Lízingbeadó helyett történő megtérítésére, illetve azokért való helytállásra, azzal, hogy ez nem érinti Lízingbeadó egyéb jogait Amennyiben a teljes vételár megfizetésre került, úgy az Adásvételi szerződés meghiúsulására a pont rendelkezései megfelelően irányadóak Amennyiben a teljes vételár megfizetését követően az Adásvételi szerződés meghiúsul (így különösen elállás vagy az érvénytelenség bíróság általi megállapítása folytán), úgy ez a Lízingszerződés megszűnését is magával vonja minden további jognyilatkozat nélkül (lehetetlenülés). Abban az esetben, ha az Adásvételi szerződés jelen pont szerinti meghiúsulására és ezáltal a Lízingszerződés megszűnésére nem olyan okból kerül sor, amelyért a Lízingbeadó felelős, illetve ha az Adásvételi szerződéssel létrejött jogviszony tekintetében olyan okból kerül sor, amelyért a Lízingbeadó mint vevő felelős, de a Lízingbeadónak mint vevőnek betudandó ilyen ok a Lízingbevevő Finanszírozási Dokumentumokban vagy az Adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségének megszegése folytán, illetve azzal összefüggésben következik be, úgy a Lízingszerződés megszűnése miatti elszámolás során a következők szerint kell eljárni: Lízingbevevő köteles minden a Finanszírozási Dokumentumokon alapuló teljes fizetési és egyéb kötelezettségét teljesíteni, ebben az esetben Lízingbeadó az Eladóval szemben keletkezett igényeit Lízingbevevőre engedményezi. A Lízingbevevő Finanszírozási Dokumentumokon alapuló teljes fizetési és egyéb kötelezettségei teljesítéséig a Lízingbeadó nem köteles semmilyen összeget Lízingbevevőnek kiadni (megfizetni), így különösen a Lízingbevevő által megfizetett Önerőt, illetve Lízingbeadó jogosult Lízingbevevőnek a Lízingszerződés alapján fennállt jogviszonya tekintetében teljesítésként elszámolni mindazon összegeket, amelyek Lízingbeadónak mint vevőnek megfizetésre kerülnek az Adásvételi szerződés meghiúsulására tekintettel az Eladó részéről. Abban az esetben, ha az Adásvételi szerződés bármely olyan okból, amelyért Lízingbeadó nem felelős meghiúsul, úgy Lízingbevevő köteles megtéríteni Lízingbeadónak a Lízingszerződés és az Adásvételi szerződés megkötéséből eredő kárait, továbbá köteles az Adásvételi szerződés meghiúsulása folytán Eladó által a Lízingbeadóval szemben esetlegesen érvényesített igények Lízingbeadó helyett történő megtérítésére, illetve azokért való helytállásra, azzal, hogy előbbiek nem érintik Lízingbeadó esetleges további, a jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv alapján fennálló jogait (így különösen a Lízingtárgy helyszíni szemléjével, birtokbavételével, őrzésével, állagmegóvásával és értékesítésével felmerülő költségekkel kapcsolatban) Visszlízing esetében a jelen Üzletszabályzat 6.1. és pontjában meghatározottakat megfelelően kell alkalmazni, így különösen, hogy az Adásvételi szerződés tervezetét a Lízingbevevő azzal készíti, hogy Lízingbeadónak különösen fontos érdeke a Lízingtárgy per-, teher- és igénymentes tulajdonjogának megszerzése (ide nem értve a vezetékjogokat, közérdekű használati jogokat, illetőleg más hasonló, Lízingbeadó által saját belátása szerint megjelölt terheket). Lízingbeadó a fentiekben meghatározottakon túl különösen fenntartja magának a jogot, hogy a 17

18 Lízingtárgy tehermentesítése érdekében az Adásvételi szerződésben részletes feltételeket határozzon meg, amely rendelkezések nem vagy nem megfelelő teljesítése a Lízingbevevő érdekkörében felmerült olyan oknak minősül, amelyért felelős. Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy ő köteles teljes körűen meggyőződni arról, illetve visel minden azzal kapcsolatos felelősséget, hogy a Lízingtárgy ingatlan-nyilvántartás szerinti (ideértve különösen az ingatlan-nyilvántartási térképet), továbbá amennyiben társasház vagy szövetkezeti házban található Lízingtárgy megvásárlására kerül sor, úgy a társasházi alapító okirat,illetve szövetkezet alapszabálya szerinti tulajdonságai és a valóságban fennálló állapot egyezik; osztatlan közös tulajdonban álló Lízingtárgy esetén felelős azért, hogy a Lízingtárgy használata megfelelő módon rendezett, és a tényleges használat megfelel a használat megosztására a tulajdonostársak között létrejött írásbeli megállapodásnak, Lízingbevevő tudomásul veszi továbbá, hogy köteles meggyőződni arról, illetve visel minden azzal kapcsolatos felelősséget, hogy Lízingbeadó és a Finanszírozási Dokumentumok szerinti kötelezettségei teljesítését követően Lízingbevevő a Lízingtárgy tulajdonjogát meg tudja szerezni. Lízingbevevő szavatol azért, hogy a Lízingszerződés megkötésére irányuló kérelmi dokumentáció benyújtása előtt a fentiek szerinti tényeket körülményeket megvizsgálta, illetve azok fennállásáról meggyőződött, Hozzátartozói Lízing esetén a Lízingszerződésekre általánosan alkalmazandó szabályok irányadóak jelen pont rendelkezései helyett Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés esetében az Adásvételi szerződésben szabályozottan Lízingbevevő jogot szerez arra, hogy javára a Lízingtárgy tulajdoni lapjára a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényét Lízingbeadó tulajdonjog bejegyzését követő ranghelyen feljegyeztesse. 6.2 A Vételár megfizetése A Lízingbeadó - tekintettel arra, hogy a Lízingszerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a Lízingtárgyat a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározott feltételekkel abból a célból vásárolja meg, azaz köti meg mint vevő az Adásvételi szerződést, hogy azt a Lízingbevevő részére Pénzügyi lízingbe adja a Vételárat az Adásvételi Szerződésben meghatározottak szerint a Finanszírozott Összeg és az Önerő felhasználásával fizeti meg az Eladó részére. Visszlízing esetében Lízingbeadó és Lízingbevevő a Vételárat és az Önerőt, valamint a Lízingbeadó által a szerződéskötéskor megjelölt, Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére fizetendő, közvetített szolgáltatás díjának nem minősülő, díjakat egymásba beszámítják. Lízingbevevő a Folyósítás Napjától kezdődően köteles Havi Lízingdíjat fizetni a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározottak szerint a Lízingbeadó részére, függetlenül a Vételár Lízingbeadó általi megfizetésétől Abban az esetben, ha a Lízingbevevő a Lízingszerződés létrejöttét megelőzően vagy azt követően pénzösszeget fizet meg a Lízingtárgy Eladójának, úgy ez az összeg semmilyen címen nem minősül Lízingbeadó mint vevő teljesítésének, kivéve akkor, ha az utólag az eladó, a Lízingbevevő és a Lízingbeadó hozzájárulásával illetve jóváhagyásával az adásvételi szerződésben elismerésre kerül Lízingbeadó mint vevő általi vételárrészlet teljesítésként. Lízingbeadó semmilyen címen nem vállal felelősséget az adásvételi szerződés megkötését megelőzően a megkötendő vagy megkötött Lízingszerződésre, vagy a megkötendő Adásvételi szerződésre tekintettel az Eladónak Lízingbevevő által megfizetett pénzösszegekért, és Lízingbeadó nem köteles semmilyen címen az adásvételi szerződés megkötését megelőzően Lízingbevevő részéről átadott pénzösszeg vételárrészlet teljesítésként történő elismerésére, ebben a kérdésben kizárólag saját belátása szerint jogosult dönteni, vagy feltételeket szabni. Abban az esetben, ha előbbiek alapján az Adásvételi szerződésben a Lízingbevevő által Eladónak megfizetett pénzösszeg elismerésre kerül mint vételárrészlet teljesítés, úgy erre akként kerülhet sor, hogy Lízingbevevő és Eladó az Eladónak átadott összeg átadása alapjául szolgáló ügyletet visszamenőleges hatállyal megszünteteti legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg, és Lízingbevevő az Adásvételi szerződés aláírásával Lízingbeadóra engedményezi az Eladótól visszajáró, illetve eladóval szemben fennálló, per-, teher és igénymentes, Eladó által nem vitatott követelést, amelyet Lízingbeadó az Eladó javára fennálló vételár követelésbe beszámít. Előbbiek fenntartásával a Lízingbeadó a vételárba előbbiek szerint beszámított követelést mint Lízingbevevő Önerő (illetve egy részének) teljesítését is elismeri a Lízingszerződés vonatkozásában. Lízingbevevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Lízingszerződés bármely okból történő meghiúsulása esetén Lízingbeadó az így beszámított összeget kizárólag akkor számolja el Lízingbevevő javára (fizeti vissza Lízingbevevőnek, illetve kizárólag akkor számítja be Lízingbevevő tartozásába), ha Lízingbeadó részére ezen összeg az Eladó által ténylegesen visszafizetésre került, kivéve azt az esetet, ha az Adásvételi szerződés nem hiúsul meg a Lízingszerződés meghiúsulásával összefüggésben (ebben az esetben a Lízingbevevő javára történő elszámolásnak nem feltétele az összeg visszafizetése, illetve a teljesítés Lízingbeadó általi elismerése). A Lízingbeadó mint vevő foglalót nem alkalmaz, kivéve ha az előbbiek szerint Lízingbevevő által Eladó részére átadott és utóbb Lízingbeadóra engedményezett követelés tekintetében Lízingbevevő kifejezetten így kívánja az adásvételi szerződés megkötését. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben ha foglaló Eladó általi megtartására olyan okból kerül sor, amelyért a Lízingbeadó felelős, de a Lízingbeadónak mint vevőnek az Adásvételi szerződéssel létrejött jogviszony tekintetében betudandó ilyen ok a Lízingbevevő Finanszírozási Dokumentumokban vagy az Adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségének megszegése folytán, illetve azzal összefüggésben következik be, úgy a foglalóként elszámolt Önerő összegét nem követelheti Lízingbeadótól vissza. 6.3 Birtokbaadás A Lízingtárggyal kapcsolatosan, az Adásvételi szerződés műszaki specifikációja által megkövetelt jognyilatkozatok megtételének jogát, a műszaki specifikáció meghatározását, azaz a Lízingtárgy végleges kialakításának, elrendezésének meghatározására, befolyásolására vonatkozó jogot, ideértve a munkafolyamatok, készültségi fok ellenőrzését, a kivitelezővel való konzultációt (a továbbiakban egységesen: műszaki specifikáció joga), amennyiben ilyen van, Lízingbevevő jogosult és köteles a Lízingbeadó helyett és nevében gyakorolni, Lízingbeadó jelen Üzletszabályzattal meghatalmazza Lízingbevevőt annak gyakorlására, amely meghatalmazást azonban bármikor jogosult visszavonni. Lízingbevevő nem jogosult az Adásvételi szerződésben meghatározott műszaki tartalmat csökkenteni, továbbá Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó hozzájárulását kérni minden olyan változtatáshoz, amely a Lízingbeadó által ismert alaprajzon változtatást eredményezhet Amennyiben Lízingbevevő megítélése szerint, az Adásvételi Szerződésben rögzítettekhez képest, a Lízingtárggyal kapcsolatosan pótmunkák elvégzése, illetve drágább anyagok beépítése szükséges, a fenti pont rendelkezéseinek betartásával saját nevében megállapodhat az Eladóval. 18

19 A pótmunkákkal, drágább anyagok beépítésével kapcsolatosan semmilyen fizetési kötelezettség nem terhelheti Lízingbeadót, és mindennemű felelősséget Lízingbevevő köteles viselni. A pótmunkák megrendelése, illetve elvégzése, illetve a drágább anyagok beépítése nem eredményezi közös tulajdon létrejöttét (így különösen a Ptk. 5:68. -a szerint), és a Lízingbevevő (tekintettel Lízingbevevő esetleges tulajdonszerzésére, illetve a 17. fejezetben szabályozott elszámolásra) külön nem követelheti a gazdagodás megtérítését sem. A pótmunkák nem csökkenthetik a Lízingtárgy - Vételárral meghatározható - piaci értékét Amennyiben a Lízingtárgy a rendeltetésszerű használatra alkalmas, az Eladó a Lízingtárgyat műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadja a Lízingbeadónak, illetve közvetlenül a Lízingbeadó képviseletében eljáró Lízingbevevőnek. Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával meghatalmazza a Lízingbevevőt, hogy a műszaki átadás-átvételi eljáráson eljárjon, az átadás-átvételi jegyzőkönyvet felvegye, a hibalistát összeállítsa azzal, hogy egyebekben a Lízingbeadó nevében jognyilatkozatot nem tehet, jogról nem mondhat le, kötelezettséget nem vállalhat. Az Eladó felé a Lízingbevevő műszaki átadás-átvételi eljáráson való eljárási jogát a Lízingszerződés és jelen Üzletszabályzat igazolja, azzal, hogy Lízingbeadó jogosult a meghatalmazást visszavonni. A műszaki átadás-átvételi eljáráson a Lízingbevevő a Lízingbeadótól az előbbiek szerint kapott meghatalmazás alapján jár el, azzal, hogy a Lízingbeadó jogosult marad a műszaki átadás-átvételi eljáráson részt venni, nyilatkozatot tenni, a meghatalmazás megadását visszavonni. A Lízingtárgy műszaki átadás-átvételéről Eladó és Lízingbevevő (személyes részvétele esetén, feltéve, hogy ott nyilatkozatot tesz, a Lízingbeadó is) közösen Átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelynek részét (mellékletét) képezi az esetleges hibalista. A Lízingbevevő köteles személyesen vagy megbízottja útján a műszaki átadás-átvételi eljáráson megjelenni. Lízingbevevő a műszaki átadás-átvétel során köteles körültekintően, a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, és a műszaki átadás-átvételt az Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolni. Lízingbevevő köteles minden tekintetben meggyőződni Eladó szerződésszerű teljesítéséről. Lízingbevevő a műszaki átadásátvétel során átveszi az Eladó által kiállított jótállási jegyet, illetve gépkönyveket. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingtárgy átvétele során a Lízingbeadó képviselőjeként jár el, ennek megfelelően köteles Lízingbeadó mint vevő érdekeit képviselni (a Lízingbevevő meghatalmazás a fentiek szerint csak és kizárólag az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére (hibalista összeállítására) terjed ki, egyebekben a Lízingbeadó nevében jognyilatkozatot nem tehet, jogról nem mondhat le, kötelezettséget nem vállalhat). Lízingbevevő az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy példányát haladéktalanul köteles megküldeni a Lízingbeadó részére. A Lízingtárgy műszaki tartalomnak és az Adásvételi Szerződésben meghatározott egyéb feltételeknek való megfelelőségéről a Lízingbevevő saját kockázatára győződik meg és készíti el az esetleges hibalistát. A teljes műszaki tartalom (a pont szerint a műszaki specifikáció, illetőleg hibalista, közös területek) és az Adásvételi Szerződésben meghatározott egyéb feltételek elkészülésének kockázata a Lízingbevevőt terheli, ebből eredően Lízingbevevő semmilyen igényt nem támaszthat a Lízingbeadóval szemben Amennyiben a Lízingtárgy műszaki átadás-átvételi eljárása és a birtokbaadás elkülönül, a birtokbaadási eljáráson a Lízingbevevő a Lízingbeadótól kapott meghatalmazás alapján jár el, azzal, hogy a Lízingbeadó jogosult marad a birtokbaadási eljáráson részt venni, nyilatkozatot tenni. Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával meghatalmazza a Lízingbevevőt, hogy a birtokbaadási eljáráson eljárjon, a birtokbaadási jegyzőkönyvet felvegye, az esetleges hibalistát összeállítsa azzal, hogy egyebekben a Lízingbeadó nevében jognyilatkozatot nem tehet, jogról nem mondhat le, kötelezettséget nem vállalhat. Az Eladó felé a Lízingbevevő birtokbaadási eljáráson való eljárási jogát a Lízingszerződés és jelen Üzletszabályzat igazolja, azzal, hogy Lízingbeadó jogosult a meghatalmazást visszavonni. A Lízingtárgy birtokbaadásáról Eladó és Lízingbevevő (illetve Lízingbeadó, ha a Lízingbevevő meghatalmazását visszavonta, vagy egyéb okból szükségesnek ítéli) közösen Birtokbavételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelynek részét (mellékletét) képezi az esetleges hibalista. Lízingbeadó maga is jogosult saját nyilvántartásához, adatbázisához továbbá a Lízingbevevővel kapcsolatos esetleges jogvita esetére műszaki állapotfelmérési jegyzőkönyvet felvenni a birtokbaadás során, amelyet a Lízingbevevő is aláír. A Lízingbevevő köteles személyesen vagy megbízottja útján a birtokbaadási eljáráson megjelenni. Lízingbevevő a birtokbaadás során köteles körültekintően, a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, és a birtokbaadást a Birtokbavételi jegyzőkönyv aláírásával igazolni. Lízingbevevő köteles minden tekintetben meggyőződni Eladó szerződésszerű teljesítéséről. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingtárgy birtokba vétele során részben a Lízingbeadó képviselőjeként jár el, ennek megfelelően köteles Lízingbeadó, mint vevő érdekeit képviselni (a Lízingbevevő meghatalmazása csak és kizárólag a birtokbaadási jegyzőkönyv felvételére (hibalista összeállítására) terjed ki, egyebekben a fentiek szerint a Lízingbeadó nevében jognyilatkozatot nem tehet, jogról nem mondhat le, kötelezettséget nem vállalhat). A Lízingtárgy műszaki tartalomnak és az Adásvételi Szerződésben meghatározott egyéb feltételeknek való megfelelőségéről a Lízingbevevő saját kockázatára győződik meg és készíti el az esetleges hibalistát. A teljes műszaki tartalom (hibalista, közös területek) elkészülésének kockázata a Lízingbevevőt terheli, ebből eredően semmilyen igényt nem támaszthat a Lízingbeadóval szemben Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a műszaki átadás-átvétellel, illetve amennyiben ilyen van a birtokbaadási eljárással a Lízingtárgy Eladótól Lízingbeadó részére történő átvétele, és a Lízingtárgy Lízingbeadó által Lízingbevevő birtokába történő adása egybeesik, azaz Lízingbevevő közvetlenül veszi át és birtokba az Eladótól a Lízingtárgyat. Ennek megfelelően Lízingbevevő nem jogosult a Lízingtárggyal összefüggésben, illetőleg a birtokbaadás jogszerűségével kapcsolatosan Lízingbeadóval szemben igényt támasztani. Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Lízingtárggyal összefüggésben szavatossági jogok érvényesítésének van helye Lízingbevevő álláspontja szerint, úgy a szavatossági jogokat (ide nem értve az árleszállítás és elállás jogát) Lízingbeadó engedményezés útján átruházza Lízingbevevőre külön megállapodás keretében, így Lízingbevevő azokat közvetlenül Eladóval szemben jogosult érvényesíteni, ezáltal a Lízingszerződés tekintetében a Ptk. 6:411 (3) és (4) bekezdése nem alkalmazandó, ezt Lízingbevevő kifejezetten elfogadja, azzal, hogy az engedményezés megtörténtéig, illetve ha arra bármely okból nem kerül sor, a pont rendelkezései irányadóak. Ezzel összefüggésben Lízingbevevő a Lízingbeadóval szembeni szavatossági és egyéb az átadással összefüggő kártérítési jellegű jogok gyakorlásáról feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kifejezetten lemond. Abban az esetben, ha Lízingbevevő árleszállításra vagy elállásra vonatkozó igény érvényesítését kívánja Lízingbeadótól szavatossági jogalapon, úgy Lízingbevevő köteles ezen kifejezett igényéről szükség esetén kereset benyújtására alkalmas formában és tartalommal - Lízingbeadót írásban tájékoztatni, és egyidejűleg az igény megalapozottságát igazoló bizonyítékokat, egyéb információkat teljes körűen Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani. Lízingbeadó a Lízingbevevő által rendelkezésre bocsátott információkat és bizonyítékokat jogosult, de nem köteles megvizsgálni, illetve ellenőrizni. Amennyiben Lízingbeadó Lízingbevevő igényére tekintettel - igényt érvényesít az Eladóval szemben akár bírósági úton, akár azon kívül (ideértve azt is, ha Lízingbeadó részéről elállásra kerül sor) és az utóbb részben vagy egészben megalapozatlannak bizonyul, annyiban Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó célszerű és jóhiszemű eljárásával felmerült költségeit haladéktalanul megtéríteni, továbbá köteles az Eladó által Lízingbeadóval szemben esetlegesen érvényesített igényekért feltétel nélkül helytállni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy Lízingbeadó elállása esetén a Lízingbeadó és a Lízingbevevő közötti elszámolásra különösen alkalmazandóak a 6.1.6,, illetve pont rendelkezései. 19

20 6.3.6 Amennyiben Lízingbevevő azt megfelelő indok nélkül megtagadja, Lízingbeadó jogosult, de nem köteles a Lízingtárgy műszaki átadás-átvételi eljárásán, illetve a birtokbaadási eljáráson a Lízingtárgyat átvenni. Amennyiben a Lízingtárgyat Eladó Lízingbeadó birtokába bocsátotta, a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározott feltételek maradéktalan teljesülése esetén Lízingbeadó a Lízingtárgyat Lízingbevevő birtokába és használatába adja. A Lízingtárgy Lízingbevevő birtokába átadásáról Lízingbeadó és Lízingbevevő közösen jelen Üzletszabályzat 3. számú melléklete szerinti Átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A közösen történő jegyzőkönyvezés érdekében a Lízingbeadó haladéktalanul értesíti a Lízingbevevőt a Lízingtárgy elkészültéről/átadhatóságáról. A Lízingbevevő köteles személyesen vagy megbízottja útján az átadás során megjelenni. Amennyiben a Lízingbevevő nem teljesíti a Lízingtárgy átvételére vonatkozó kötelességét 5 napon belül, úgy kell tekinteni, hogy a Lízingtárgy alkalmas a rendeltetésszerű használatra, és az átadás megtörténtnek számít. Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingtárgyat, hacsak részben is, de használja, az átadás szintén megtörténtnek számít. Amennyiben az átadás megtörtént vagy jelen pont szerint megtörténtnek számít Lízingbevevő a Lízingbeadóval szembeni szavatossági és egyéb az átadással összefüggő kártérítési jellegű jogok gyakorlásáról kifejezetten lemond Visszlízing esetén a Lízingtárgy a Lízingszerződésre és az Adásvételi szerződésre tekintet nélkül folyamatosan a Lízingbevevő birtokában, használatában marad, ezért Lízingbeadó alakszerű műszaki állapotfelmérés elkészítésére, alakszerű birtokbaadási eljárásra jogosult, de nem köteles. Lízingbeadó jogosult saját belátása szerint úgy dönteni, hogy ezen eljárásokra külön alakszerű formában nem kerül sor. Hozzátartozói Lízingre ezek a szabályok nem alkalmazhatóak, helyette a fentiek szerinti általános szabályok irányadóak A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával egyidejűleg, de legkésőbb azt követő 8 (nyolc) napon belül köteles közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállalást tenni arra vonatkozóan, hogy a finanszírozott összeg folyósítása esetén tartozását megfizeti, tartozásának fennállását elismeri,a Lízingtárgyra vonatkozó birtoklási, használati, hasznosítási joga megszűntekor (így különösen a Lízingszerződés felmondása, illetve lezárási esemény nyomán történő megszűnése esetén, valamint amennyiben Tulajdonszerzési jogával nem él, illetőleg a Maradványértéket nem fizeti meg) a Lízingtárgyat feltétel nélkül, sértetlen, rendeltetésének megfelelő, jó műszaki állapotban, a Lízingbevevő karbantartási, javítási és pótlási kötelezettségeinek a teljesítésével, szükség esetén kitakarított, szeméttől megtisztított, esetleges bentlakó személyektől és ingóságoktól kiürített, nem lakott állapotban visszaadja a Lízingbeadó vagy megbízottja részére a jogok megszűnésétől számított öt (5) napon belül. A közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat Lízingbeadó részére történő átadása a folyósítás feltétele. 7. A Lízingtárgy tulajdonjoga 7.1 Tulajdonjog A Lízingtárgy a Lízingbeadó kizárólagos tulajdona az Adásvételi szerződés szerinti tulajdonátszállás időpontjától, addig az időpontig, amíg a jelen Üzletszabályzatban és a Lízingszerződésben meghatározott valamennyi feltétel teljesülésével, illetve jognyilatkozat megtételével a Lízingtárgy a Lízingbevevő tulajdonába kerül. A Lízingbeadó a Lízingtárgy tulajdonjogát a Lízingbevevőnek a Finanszírozási Dokumentumokon alapuló valamennyi fizetési (beleértve az adókat és a késedelmi kamatokat is) és egyéb kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig, továbbá Nyíltvégű Pénzügyi Lízing esetén a Tulajdonszerzési Jog gyakorlásáig és a Maradványérték megfizetéséig fenntartja A Lízingbeadó a tulajdonjog keretében a jelen Üzletszabályzatban és a Lízingszerződésben meghatározott kivételekkel jogosult valamennyi, a tulajdonjogból eredő jogának gyakorlására, beleértve a tulajdona megóvását célzó intézkedéseket. A rendelkezési jog kizárólag a Lízingbeadót illeti meg. A Lízingtárgyat a Lízingbevevő nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, illetőleg bármely, a Lízingszerződésen alapuló jogát a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre nem ruházhatja át A Lízingtárgy tulajdoni lapján tulajdonosként a Lízingbeadó szerepel. A Lízingbevevő Lízingtárgyra vonatkozó joga, illetve a lízingbeadás ténye a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kerül a vonatkozó hatósági nyilvántartás(ok)ba bejegyzésre. Ameddig a Lízingbeadó a Lízingszerződést nem mondja fel, illetve a Lízingszerződés hatálya egyébként nem szűnik meg, Lízingbeadó jelzálogjogot kivéve nem jogosult a Lízingtárgyat megterhelni, azt elidegeníteni, kivéve a Lízingszerződés átruházására irányadó rendelkezések szerint. Jelen pont szerint Lízingbeadó nem vállal szavatosságot a Lízingtárgy per-, teher- és igénymentességéért, Lízingbeadó kizárólag azt szavatolja, hogy Lízingbeadó maga jelzálogjogot kivéve nem alapít semmilyen terhet a Lízingtárgyon. Lízingbeadó szavatolja, hogy minden esetben, amikor a Lízingszerződés olyan módon szűnik meg, hogy a Lízingtárgy Lízingbevevő, vagy harmadik személy tulajdonába kerül, legkésőbb a tulajdonjog átszállásának időpontjáig intézkedik a maga alapította jelzálogjog törlése iránt. Ezen pontban meghatározott jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével, illetve törlésével kapcsolatosan Lízingbevevőt semmilyen költség nem terheli A Lízingbevevő haladéktalanul köteles értesíteni a Lízingbeadót minden olyan körülmény bekövetkeztéről, amely a Lízingbeadó tulajdonjogát sérti, vagy veszélyezteti, és Lízingbevevő saját költségén köteles megtenni minden intézkedést annak érdekében, hogy a Lízingbeadó tulajdonjogát sérelem ne érje A Ptk. 6:412. (1) bekezdésével összhangban, továbbá a Lízingszerződés rendelkezései szerint a Lízingbevevő viseli a Lízingtárggyal járó terheket, költségeket, azaz a Lízingbevevő visel minden olyan közvetett, vagy közvetlen díjat, költséget, adót, illetéket, amely a Lízingtárgy használata és fenntartása során merül fel. Lízingbevevő viseli így többek között a közüzemi költségeket, a közös költségeket, valamint a központi és helyi adókat is. Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával meghatalmazza Lízingbevevőt, hogy képviselje és nevében eljárjon a társasházi közgyűléseken, amennyiben a Lízingtárgy társasház része; a meghatalmazás igazolására jelen Üzletszabályzat és a Lízingszerződés együttesen szolgál. Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó kérésére bármikor, bármilyen felvilágosítást, információt írásban megadni, illetve dokumentumot (így különösen a társasházi közgyűlésen hozott határozatokat, a közgyűlési meghívókat, azok napirendjét, az azokról készült jegyzőkönyveket, a társasház működésével 20

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság F O G Y A S Z T Ó N A K N E M M I N Ő S Ü L Ő S Z E M É L Y E K R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Székhely: 1012 Budapest, Vérmező

Részletesebben

OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ( E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ( E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P ÉNZÜGYI L ÍZING T EVÉKENYSÉGRE V ONATKOZÓ Ü ZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045229 PSZÁF engedély

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz. Érvényes: 2010. szeptember 01.

ÜZLETSZABÁLYZAT. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz. Érvényes: 2010. szeptember 01. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz 1 / 24 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Jelen Üzletszabályzat, valamint az ennek alapján létrejövõ Szerzõdés alkalmazásában az egyes fogalmak az alábbiak szerint értelmezendõk.

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Lakáslízinggel kapcsolatos fogalmak magyarázata

Lakáslízinggel kapcsolatos fogalmak magyarázata Lakáslízinggel kapcsolatos fogalmak magyarázata Adásvételi szerződés: Lízingszerződés megkötését követően, az ingatlan eladója és a lízingbeadó között létrejövő szerződést, mellyel a tulajdonjog az OTP

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása Országgyűlés Hivatala iroi áfr5 ^ám.i 1.7 ]- Lrk~ett : 2010 `OK i 2 6. 2010. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitel t felvevőfogyasztók megsegítése érdekében

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK ERSTE FAKTOR P ÉNZÜGYI S ZOLGÁLTATÓ Z ÁRTKÖRŰ EN M Ű KÖDŐ R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK Alapítási és tevékenységi engedély száma: E-I/496/2005. Alapítási és tevékenységi

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL*

LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL* Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. május 11 -tól/től visszavonásig LÍZINGHELYETTESÍTŐ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK, AKÁR ÖNERŐ NÉLKÜL* Fészekrakó (FR) programra vonatkozóan is! Magánszemélyek részére Piaci

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

I. TÁRSASÁG, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI

I. TÁRSASÁG, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI Nyomtatvány szám: Szerződés szám: A FORD CREDIT BÓNUSZ ZÁRT VÉGŰ VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS egyedi rész500 000x amely létrejött egyrészről.. (és) mint lízingbevevő (a továbbiakban Lízingbevevő)

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben