OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ( E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A É V I C L X I I. T Ö R V É N Y ( F E B R U Á R 1 - J É T Ő L H A T Á L Y O S Á L L A P O T A S Z E R I N T ) ( 2 ) B E K E Z D É S E S Z E R I N T I, I L L E T V E A É V I L X X V I I. T Ö R V É N Y É S A É V I C V. T Ö R V É N Y S Z E R I N T I M Ó D O S U L Á S O K K A L ) Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma: Cg PSZÁF engedély száma: E-I-781/2005. PSZÁF engedély dátuma: július 28. Jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja: szeptember 7.

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Fogalom meghatározások 2. Általános rendelkezések 2.1. Az Üzletszabályzat célja 2.2. Az Üzletszabályzat Hatálya, a szerződési rendszer felépítése 2.3. Az Üzletszabályzat és a Hirdetmény megismerhetősége 2.4. A Finanszírozási Dokumentumok elemeinek módosítása és hatálya 2.5. Az ügyfél-azonosítás 2.6. A Lízingbevevő, illetőleg a biztosítéknyújtó képviselete 2.7. A Lízingbeadó képviselete 2.8. Pénzmosás megelőzése érdekében végzett adatgyűjtés 2.9. Tájékoztatási kötelezettség, valamint együttműködés a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között Közreműködők igénybevétele, kiszervezett tevékenység A kapcsolattartás formája, írásbeliség 3. A pénzügyi lízing általános szabályai 3.1. A lízing 3.2. A Lízingbeadó által nyújtott lízingek fajtái 3.3. Lízingtárgy Zártvégű Pénzügyi Lízingje 3.4. Lízingtárgy Nyíltvégű Pénzügyi Lízingje 4. A Lízingszerződés megkötésének előkészítése 4.1. Lízingtárgy Lízingbevevő általi kiválasztása 4.2. Előzetes Értékelés 4.3. Gyorsított lízingigénylési folyamatokra vonatkozó speciális szabályok 5. A Lízingszerződés megkötése és az Adásvételi szerződés feltételeinek meghatározása 5.1. A Lízingszerződés megkötése és az Adásvételi szerződés feltételeinek meghatározása 6. Az Adásvételi szerződés megkötése és a Vételár megfizetése 6.1. Az Adásvételi szerződés megkötése 6.2. A Vételár megfizetése 6.3. Birtokbaadás 7. A Lízingtárgy tulajdonjoga 7.1. Tulajdonjog 7.2. A Lízingtárgy birtoklásának és használatának joga 7.3. A Lízingtárgy hasznosításának joga 7.4. Lízingbevevő tulajdonszerzése 8. A Havi Lízingdíj, a fizetések teljesítésének módja 9. Díjak, költségek, adók 10. Előtörlesztés 11. Átütemezés, átvállalás 12. Szavatosság, jótállás Szavatossági, jótállási kötelezettségek kizárása, szavatossági, jótállási jogok engedményezése Jogok érvényesítése 13. Kárveszélyviselés 14. Biztosítások 15. Karbantartás, beépítések és módosítások, megtekintés 16. A szerződés megszűnése, felmondás, elállás, elszámolás a Felek között 17. A Lízingtárgy visszaadása 18. Biztosítéki ügylet 19. Biztosítékok Biztosítéknyújtó, biztosítékok fajtái Kezesség Vételi Jog Zálogjog Óvadék Azonnali beszedési megbízás 19/A. A természetes személyek adósságrendezési eljárása 20. Adatvédelem és adatkezelés 21. Kockázatfeltárás 22. A bíróság illetékessége, az alkalmazandó jog 23. Záró rendelkezések

3 1. Fogalom meghatározások Jelen Üzletszabályzat, valamint az ennek alapján létrejövő Lízingszerződés, illetve Finanszírozási Dokumentumok alkalmazásában az egyes fogalmak az alábbiak szerint értelmezendők. Adásvételi szerződés: jelenti Lízingszerződés teljesítéseként, annak részeként, a Lízingbeadó és az Eladó között létrejövő / létrejött Adásvételi szerződést. Áfa-törvény: jelenti a többször módosított - általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvényt, illetve annak helyébe lépő esetleges más jogszabályt. Banki nap: jelent minden olyan napot, amely egyben TARGET nap, és a hitelintézetek Budapesten rendes üzletmenet céljából nyitva tartanak. Bázis Árfolyam: jelenti deviza alapú Lízingszerződés esetében a Folyósítás Napjára érvényes deviza Vételi árfolyamot, Fogyasztó Lízingbevevő Lakáscélú Lízingszerződése esetén deviza Középárfolyamot. Biztosítéki Szerződések: jelentik a Lízingbevevőt a Finanszírozási Dokumentumok alapján terhelő fizetési kötelezettségeket biztosító, Lízingbeadónak megfelelő tartalommal és formában létrejött megállapodásokat, amely a Biztosítéknyújtó mint fedezetet adó kötelezett és Lízingbeadó mint jogosult között jön létre, így különösen de nem kizárólagosan a Készfizető Kezességi Szerződés, a Jelzálogszerződés, a Vételi Jogot Alapító Szerződés. Biztosítéknyújtó: jelenti a Biztosítéki Szerződés alapján fedezetet, biztosítékot nyújtó kötelezettet. BUBOR: jelenti azt, a Lízingbeadó által közölt, éves százalékban kifejezett kamatlábat (az egy százalék egy nyolcadának (0,125 %) legközelebbi egész többszörösére felkerekítve, ha egyébként nem volna az), amelyen az adott időszakra budapesti idő szerint 12:30 órakor vagy akörül az adott Jegyzési Napon, forintra betétet kínálnak, és amely a Reuters' 3000 Xtra azon oldalán jelenik meg, amely a budapesti bankközi pénzpiacon a Magyar Nemzeti Bank által közzétett BUBOR kamatot tünteti fel ("BUBOR=" oldal). A évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó, forintra átváltott szerződések, valamint a évi CLXII. törvény (2015. február 1-jétől hatályos állapota szerint) 33.. (2) bekezdése szerint módosuló lízingszerződések tekintetében a BUBOR a Magyar Nemzeti Bank által referencia kamatként közzétett, forintra vonatkozó 3 hónapos periódusú BUBOR-t mint referencia kamatot jelenti. CHF vagy svájci frank: jelenti a Svájci Államszövetség hivatalos fizetőeszközét. CHF LIBOR: jelenti azt, a Lízingbeadó által közölt, éves százalékban kifejezett kamatlábat (az egy százalék egy nyolcadának (0,125 %) legközelebbi egész többszörösére felkerekítve, ha egyébként nem volna az), amelyen az adott időszakra londoni idő szerint 11:00 órakor vagy akörül az adott Jegyzési Napon, svájci frankra betétet kínálnak, és amely a Reuters' 3000 Xtra azon oldalán jelenik meg, amely az European Banking Federation (FBE) által közzétett CHF LIBOR kamatot tünteti fel ("LIBOR=" oldal). A évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó, a fogyasztó egyoldalú döntése folytán (amennyiben erre a törvény lehetőséget biztosít) forintra át nem váltott lízingszerződések, valamint a évi CLXII. törvény (2015. február 1-jétől hatályos állapota szerint) 33.. (2) bekezdése szerint módosuló lízingszerződések tekintetében jelenti a Magyar Nemzeti Bank által referencia kamatként közzétett, CHF-re (svájci frankra) vonatkozó, 3 hónapos periódusú LIBOR-t. Eladási Árfolyam: jelenti a forintnak devizára történő átváltása esetében a Refinanszírozó Bank által a deviza-átváltás (konverzió) tényleges napjára vonatkozóan közzétett hivatalos deviza eladási árfolyamot. Eladó: jelenti az Adásvételi szerződésben a Lízingtárgy tulajdonosaként megjelölt természetes személyt, egyéni vállalkozót, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, illetőleg egyéb személyt, szervezetet, aki az Adásvételi szerződésben a Lízingtárgyat Lízingbeadó részére értékesíti. Előzetes Értékelés: jelenti a Lízingszerződés megkötését megelőzően a Lízingbevevő megbízása alapján a Lízingtárgynak a Lízingbeadó által történő fedezeti értékelését, valamint a Lízingbevevő ügyfélminősítését. eredeti induló kamat: a évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó Lízingszerződések tekintetében a Lízingszerződés első törlesztőrészletének esedékességekor érvényes kamat, kivéve ha Lízingbeadó a Lízingszerződés előre meghatározott időszakára kamatkedvezményt adott, mely esetben eredeti induló kamat a kedvezményes időszak lejártát követően elsőként a Lízingszerződés részévé vált kamat; eredetileg számítható kamat, kamatfelár: a évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó Lízingszerződések tekintetében az eredeti induló kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) és a július 19. napján az adott fogyasztói kölcsönszerződésben alkalmazott ügyleti kamat (referencia-kamatlábhoz kötött szerződés esetén kamatfelár) közül az alacsonyabb kamat, kamatfelár EUR vagy Euro: jelenti az Európai Gazdasági és Monetáris Unió hivatalos fizetőeszközét. EURIBOR: jelenti azt, a Lízingbeadó által közölt, éves százalékban kifejezett kamatlábat (az egy százalék egy nyolcadának (0,125 %) legközelebbi egész többszörösére felkerekítve, ha egyébként nem volna az), amelyen az adott időszakra brüsszeli idő szerint 11:00 órakor vagy akörül az adott Jegyzési Napon, euróra betétet kínálnak, és amely a Reuters' 3000 Xtra azon oldalán jelenik meg, amely az European Banking Federation (FBE) által közzétett EURIBOR kamatot tünteti fel ("EURIBOR=" oldal). A évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó, a Lízingbevevő (fogyasztó) egyoldalú döntése folytán (amennyiben a törvény ezt lehetővé teszi) forintra át nem váltott lízingszerződések, valamint a évi CLXII. törvény (2015. február 1-jétől hatályos állapota szerint) 33.. (2) bekezdése szerint módosuló lízingszerződések tekintetében jelenti a Magyar Nemzeti Bank által referencia kamatként közzétett, EUR-ra (euróra) vonatkozó, 3 hónapos periódusú EURIBOR-t. Fedezeti Ingatlan: jelenti a Jelzálogszerződéssel és/vagy Vételi Jogot Alapító Szerződéssel jelzálogjoggal és/vagy vételi joggal terhelt bármely, a Biztosítéknyújtó tulajdonát képező, a lízing kiegészítő fedezetét jelentő ingatlant. Finanszírozási Dokumentum: jelenti a Lízingszerződést, az Üzletszabályzatot és a Hirdetményt, valamint az előbbiek mellékleteit együttesen. Finanszírozott Összeg: jelenti a Vételár és az Önerő különbözetét. Deviza lízing esetén a Vételár meghatározható akként, hogy annak az Önerő által fedezett része forintban, ezt meghaladó része (amely a Finanszírozott Összeggel azonos) devizában kerül meghatározásra.

4 Fogyasztó: jelenti az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt Folyósítási Nap: jelenti azt a Banki Napot, amely napon a Lízingbeadó a Vételár első részletét az Eladó részére az Adásvételi Szerződés rendelkezései szerint megfizeti. Fordulónap: jelenti minden évben a Folyósítás Napjával megegyező napot, illetőleg ennek hiányában az azt követő első Banki Napot, azzal, hogy jelen üzletszabályzat a fordulónapot a évi LXXVII. törvénnyel érintett szerződések vonatkozásában a évi XL. törvény 6. (5) bekezdése alapján megállapított időpont vonatkozásában is alkalmazza. Ft vagy forint: jelenti a Magyar Köztársaság jelenlegi hivatalos fizetőeszközét. Futamidő: jelenti a Folyósítási Napon kezdődő, és a Lízingszerződésben Futamidőként megjelölt számú hónap elteltével véget érő időszakot. Havi Lízingdíj: jelenti azt az összeget, amelyet a Lízingbevevő a Lízingbeadónak a Lízingbeadó által kiállított Számla/Fizetési Értesítő alapján havonta megfizetni köteles, és amely a jelen Üzletszabályzatban meghatározottak szerint kerül kiszámításra. Hirdetmény: jelenti a Lízingbeadó által a Lízingbevevő részére nyújtott Szolgáltatásokért felszámított díjak, jutalékok, költségek és k amatok felszámításának jogcímét és mértékét, valamint a Szolgáltatások nyújtásának egyéb specifikus feltételeit tartalmazó hirdetmé nyt, amely nyilvános és bárki számára megismerhető, és a Lízingbeadó ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben rendelkezésre áll, illetőleg kérésre Lízingbeadó rendelkezésre bocsátja. Hpt vagy hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény: jelenti a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított évi CXII. törvényt, illetve a január 1. napjával helyébe lépő évi CCXXXVII. törvényt, illetve annak helyébe lépő esetleges más jogszabályt. JPY vagy japán jen: jelenti a Japán Császárság hivatalos fizetőeszközét. Jegyzési Nap: jelenti a Folyósítás Napjától kezdődő, első három egymást követő Kamatperiódust magában foglaló időszak tekintetében azt a napot, amely két (2) Banki Nappal megelőzi a Folyósítás Napját, ezt követően minden további három egymást követő Kamatperiódust magában foglaló időszak első Kamatperiódusának kezdőnapját megelőző második Banki Napot. A évi CLXII. törvény (2015. február 1-jétől hatályos állapota szerint) 33.. (2) bekezdése szerint módosuló lízingszerződések tekintetében jelenti azt a napot, amely két (2) nappal megelőzi a Kamatbázis mint referencia kamat futamidejének fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapját. Jelzálogszerződés: jelenti azon Biztosítéki Szerződést, amely alapján a Fedezeti Ingatlan tulajdonosa mint Zálogkötelezett a Lízingbevevő Finanszírozási Dokumentumból eredő fizetési kötelezettségeinek biztosítása érdekében lehetőség szerint és alapvetően első ranghelyű - jelzálogjogot alapít a Fedezeti Ingatlan tekintetében a Lízingbeadó mint Zálogjogosult részére. Kalkulált árfolyam: jelenti deviza alapú lízing esetében a Havi Lízingdíj tekintetében kibocsátott Számla/Fizetési Értesítő kibocsátási napjára vonatkozó az adott devizanem tekintetében irányadó deviza Eladási Árfolyamot, Fogyasztó Lízingbevevő, továbbá a évi CLXII. törvény (2015. február 1-jétől hatályos állapota szerint) 33.. (2) bekezdése szerint módosuló deviza alapú lízingszerződések tekintetében, valamint a évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó azon deviza alapú szerződések tekintetében, melyeknél a forintra átváltásra a Lízingbevevő (fogyasztó) egyoldalú döntése folytán (amennyiben a törvény ezt lehetővé teszi) nem kerül sor deviza Középárfolyamot. Kamatbázis: jelenti a mindenkori Hirdetményben meghatározott időtartamra jegyzett (i) forint lízing esetében BUBOR-t, (ii) deviza lízing és deviza alapú lízing esetében EURIBOR-t CHF LIBOR-t, illetőleg a TIBOR-t. A évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó, forintra átváltott szerződések esetén, valamint a évi CLXII. törvény (2015. február 1-jétől hatályos állapota szerint) 33.. (2) bekezdése szerint módosuló forint alapú lízingszerződések tekintetében jelenti a a Magyar Nemzeti Bank által referencia kamatként közzétett, 3 (három) hónapra jegyzett (referencia kamat futamideje) BUBOR-t, a évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó, a fogyasztó egyoldalú döntésével (amennyiben ezt a törvény lehetővé teszi) forintra át nem váltott szerződések esetén, valamint a évi CLXII. törvény (2015. február 1-jétől hatályos állapota szerint) 33.. (2) bekezdése szerint módosuló, japán jen vagy japán jen alapú lízingszerződések tekintetében jelenti a 3 (három) hónapos periódusú a Magyar Nemzeti Bank által referencia kamatként közzétett, JPY-re (japán jenre) vonatkozó, 3 hónapos periódusú LIBOR-t a évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó, a fogyasztó egyoldalú döntésével (amennyiben ezt a törvény lehetővé teszi) forintra át nem váltott szerződések esetén, valamint a évi CLXII. törvény (2015. február 1-jétől hatályos állapota szerint) 33.. (2) bekezdése szerint módosuló, svűjci frank vagy svájci frank alapú lízingszerződések tekintetében jelenti a 3 (három) hónapos periódusú a Magyar Nemzeti Bank által referencia kamatként közzétett, CHF-re (svájci frankra) vonatkozó, 3 hónapos periódusú LIBOR-t a évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó, a fogyasztó egyoldalú döntésével (amennyiben ezt a törvény lehetővé teszi) forintra át nem váltott szerződések esetén, valamint a évi CLXII. törvény (2015. február 1-jétől hatályos állapota szerint) 33.. (2) bekezdése szerint módosuló, euró vagy euró alapú lízingszerződések tekintetében jelenti a 3 (három) hónapos periódusú a Magyar Nemzeti Bank által referencia kamatként közzétett, EUR-ra (euróra) vonatkozó, 3 hónapos periódusú EURIBOR-t mint referencia kamatot, amely a Kamatláb egyik eleme; a referencia kamat futamidejének lejártát követő időszakra a Jegyzési Napon kerül új Kamatbázis megállapításra, azzal, hogy a forintra átváltott szerződések esetében a referencia-kamatláb második kamatperiódusának első napja a) ha az első új kamatfelárperiódus kezdete május 1. napja és augusztus 1. napja közé esik, ez a nap, b) minden más esetben a április 30-át követő azon hónap azon napja, amely az első új kamatfelár-periódus kezdő napjából háromhónapos visszaszámítással határozható meg.. Fix5 lízingkonstrukció esetében Kamatbázis nem kerül meghatározásra. Kamatfelár: jelenti a Kamatláb egyik elemét, amelynek éves százalékban kifejezett mértéke a Lízingszerződésben kerül meghatározásra. A évi CLXII. törvény (2015. február 1-jétől hatályos állapota szerint) 33.. (2) bekezdése szerint módosuló lízingszerződések tekintetében Lízingbeadó jogosult a Kamatfelár egyoldalú módosítására a Futamidő alatt legfeljebb 5 (öt) alkalommal, az egyes Kamatperiódusok lejárta után. A Kamatfelár változtatásának alapjául szolgáló az egyes lízingszerződésektől függően alkalmazott - kamatfelár-változtatási mutatókat a 14. számú melléklet tartalmazza. Az előbbi rendelkezések irányadó volta mellett a évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó, annak 10. -a szerint forintra átváltott szerződések esetén a Kamatfelár az eredeti kamatfelár, azzal, hogy a) nem lehet kevesebb, mint 1 százalék, és b) nem haladhatja meg ba) lakáscélú fogyasztói Lízingszerződés esetén a 4,5 százalékot vagy bb) nem lakás célú fogyasztói Lízingszerződés esetén a 6,5 százalékot. továbbá azzal, hogy a évi LXXVII. törvény szerinti szerződésmódosulással forintra átváltott deviza, illetve deviza alapú lízingszerződések esetében -megállapított induló kamat nem haladhatja meg az eredetileg számítható kamatot, kivéve, ha ez a kamat alacsonyabb, mint a évi LXXVII. törvény 11. -a alapján meghatározható legkisebb induló kamat.

5 Azon évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó, de a Lízingbevevő (fogyasztó) egyoldalú döntése folytán (amennyiben a törvény ezt lehetővé teszi) alapján forintra át nem váltott deviza, illetve deviza alapú lízingszerződések esetében, ahol a lízingszerődés eredeti kamata referencia-kamatlábhoz kötött, a fordulónaptól alkalmazható induló Kamatfelár nem haladhatja meg az eredetileg számítható kamatfelárat. A évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó, referencia kamatlábhoz kötött forintalapú fogyasztói lízingszerződés esetében a fordulónaptól alkalmazható induló kamatfelár nem haladhatja meg az eredetileg számítható kamatfelárat. Kamatláb: jelenti az adott Kamatperiódusra vonatkozó azt az éves kamatlábat, amely a Kamatbázis és a Kamatfelár összege. A évi LXXVII. törvény szerinti szerződésmódosulással - forintra átváltott deviza, illetve deviza alapú lízingszerződések esetében - megállapított induló kamat nem haladhatja meg az eredetileg számítható kamatot, kivéve, ha ez a kamat alacsonyabb, mint a évi LXXVII. törvény 11. -a alapján meghatározható legkisebb induló kamat. Kamatperiódus: A Futamidő Kamatperiódusokra oszlik. A kamatperiódus egy hónapos időtartamú, kivéve az első kamatperiódust amely a Folyósítás Napján kezdődik (ezt a napot beleértve) és a következő hónap 5. naptári napjáig (ezt a napot kivéve) tart, ezt követően minden kamatperiódus az adott hónap 5. naptári napján kezdődik és ezt a napot kivéve a következő hónap 4.. naptári napjáig tart. Amennyiben a Futamidő utolsó napja nem valamely hónap 4. naptári napja, akkor az utolsó kamatperiódus a futamidő utolsó napján végződik. A évi CLXII. törvény (2015. február 1-jétől hatályos állapota szerint) 33.. (2) bekezdése szerint módosuló Lízingszerződések esetében Kamatperiódus a következőt jelenti a módosulástól kezdődően: A hátralevő Futamidő Kamatperiódusokra oszlik, az egyes Kamatperiódusok alatt a Kamatláb részét képező Kamatfelár mértékét (azaz referencia-kamatlábhoz kötött Kamatláb esetén ide nem értve a Kamatbázist, melynek automatikus módosulása folytán a Kamatláb változhat a Kamatfelár módosulása nélkül is, azaz a Kamatperiódus referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén ténylegesen a kamatfelár-periódust jelenti)) a Lízingbeadó nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni. A Kamatperiódus 5 éves időtartamú, (kivéve az utolsó Kamatperiódust, amely ennél rövidebb is lehet, amennyiben a Futamidőből 5 évnél kevesebb van hátra, ebben az esetben az utolsó Kamatperiódus a Futamidő utolsó napján végződik.. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy azon tény, hogy Lízingbeadó a Kamatlábat nem jogosult egyoldalúan módosítani, nem jelenti azt, hogy a Kamatbázis változása folytán a Kamatláb ne módosulhatna a Kamatperiódus alatt. A évi LXXVII. törvény hatálya alá, tartozó szerződések esetén Kamatperiódus a következőt jelenti, illetve tartalmazza a módosulástól kezdődően: A hátralevő Futamidő Kamatperiódusokra oszlik, az egyes Kamatperiódusok alatt a Kamatláb részét képező Kamatfelár mértékét (azaz referenciakamatlábhoz kötött Kamatláb esetén ide nem értve a Kamatbázist, melynek automatikus módosulása folytán a Kamatláb változhat a Kamatfelár módosulása nélkül is, azaz a Kamatperiódus referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén ténylegesen a kamatfelár-periódust jelenti) a Lízingbeadó nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni. A Kamatperiódus időtartama, ha a fordulónaptól számított hátralévő Futamidő meghaladja a) a 16 évet, akkor öt év, b) a 9 évet, de legfeljebb 16 év, akkor négy év, c) a 3 évet, de legfeljebb 9 év, akkor három év, azzal, hogy ezen szerződések esetében a évi LXXVII. törvény 7. -ának hatálybalépését követő első új Kamatperiódus (ténylegesen kamatfelár-periódus) kezdőnapja deviza vagy deviza alapú Lízingszerződés esetén a május 1. és április 30., forintalapú Lízingszerződés esetén a október 1. és szeptember 30. közötti időtartamban az eredeti fogyasztói Lízingszerződésben meghatározott ügyleti év fordulónapjának hónapjával és naptári napjával megegyező hónap, nap. Az utolsó Kamatperiódus az előbbiek szerint meghatározott időtartamnál rövidebb is lehet. Készfizető Kezességi Szerződés: jelenti azon Biztosítéki Szerződést, amely alapján a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a Lízingbevevő a Finanszírozási Dokumentum alapján őt terhelő bármely esedékes összeget (tőke, kamat, járulékok, adók, és egyéb költségek) esedékességkor nem, illetőleg nem szerződésszerűen fizeti meg, abban az esetben a Lízingbeadó első írásbeli felszólítására a jogviszony vizsgálata nélkül 4 Banki Napon belül - teljesít, függetlenül attól, hogy Lízingbeadó először követelte-e a Lízingbevevőtől a kötelezettség teljesítését. Középárfolyam: jelenti a forintnak devizára történő átváltása esetében a Lízingbeadó által a deviza-átváltás (konverzió) tényleges napjára vonatkozóan a Refinanszírozó Bank által meghatározott középárfolyam alkalmazásával közzétett hivatalos deviza középárfolyamot. Lakáscélú Lízingszerződés: olyan Lízingszerződés, amelyben a Lízingbeadó és a Lízingbevevő által rögzített cél lakóingatlannak minősülő Lízingtárgy tulajdonjogának harmadik személy Eladótól történő Lízingbevevő általi megszerzése. Lízingbeadó: jelenti az OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. Cg cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott magyar pénzügyi vállalkozás, székhelye: 1012 Budapest, Vérmező út 4., telephelye és levelezési címe: 1012 Budapest, Vérmező út 4. A Lízingbeadó a Felügyelet E-I-781/2005. számú engedélye alapján Pénzügyi Lízing, egyéb hitelnyújtás, valamint máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés tevékenységet végez. Lízingbevevő: Az a (i) cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy, vagy (ii) jogi személyiséggel rendelkező, vagy (iii) jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy (iv) egyéni vállalkozó, vagy (v) egyéb szervezet, vagy (vi) egyéb személy, aki Lízingbeadóval Lízingszerződést köt, vagy kíván kötni. Lízingdíj Tőketartozás: jelenti egy adott időpontban (i) forint lízing esetében Törlesztett Tőkével és amennyiben a Vételár ilyet tartalmazott általános forgalmi adóval csökkentett Finanszírozott Összeget, (i) deviza lízing és deviza alapú lízing esetében amennyiben a Vételár ilyet tartalmazott általános forgalmi adóval csökkentett Finanszírozott Összeget csökkentve a Törlesztett Tőkével. Lízingszerződés: jelenti a Lízingbevevő és a Lízingbeadó között létrejött szerződést, amely alapján a Lízingbeadó a Lízingbevevő részére Pénzügyi Lízingbe adja a kizárólag a Lízingbevevő által kiválasztott, és Lízingbeadó által az Előzetes Értékelés során megvizsgált, majd ezt követően a kizárólag a Lízingbevevő által letárgyalt Adásvételi szerződéssel a Lízingbevevő részére történő lízingbeadás céljával a Lízingbeadó által megvásárolt Lízingtárgyat. Lízingtárgy: jelenti a Lízingszerződésben meghatározott, a Lízingbevevő saját kockázatára és felelősségére kiválasztott, a Lízingbeadónak megvásárlásra kijelölt, és a Lízingszerződés alapján a Finanszírozott Összeg és az Önerő felhasználásával a Lízingbeadó által a Lízingbevevő által kiválasztott Eladótól megvásárlásra kerülő dolgot. Maradványérték: jelenti nyílt végű Pénzügyi Lízing esetében a Lízingszerződésben ekként meghatározott forint, vagy deviza összeget. Óvadék: jelenti a Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére óvadék jogcímen megfizetett összeget, valamint jelen Üzletszabályzat , illetőleg pontja szerinti összegeket. Önerő: jelenti a Lízingbevevő által a a Lízingbeadó részére a pont szerint megfizetett összeget, amely megfelel a Lízingbeadó által Finanszírozott Összeg és a Vételár közötti különbözetnek.

6 Örökös: jelenti a Ptk írásbeli magánvégrendeletre vonatkozó szabályainak megfelelően Lízingbevevő által kijelölt azon személy, aki Lízingbevevő halála esetén a Lízingszerződésben (és minden ahhoz kapcsolódó jog és kötelezettség tekintetében) Lízingbevevő kizárólagos örököse és jogutódja. Pénzügyi lízing: jelenti a Hpt. 6. (1) bekezdésének 89. pontjában meghatározottakat. Likvidációs Érték: jelenti mind a Fedezeti Ingatlan, mind a Lízingtárgy tekintetében (amennyiben az Üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik) a Lízingbeadó által megadott mindenkori szakértői listáról (i) a Lízingbevevő által a Lízingbeadó által megjelölt napon belül (eltérő rendelkezés hiányában 8 napon belül), (amely jogvesztő határidő), illetőleg (ii) amennyiben Lízingbevevő ezen határidő alatt nem választ szakértőt a Lízingbeadó által kiválasztott szakértő által - a Lízingbevevő költségére meghatározott likvidációs értéket. Ptk vagy polgári törvénykönyv: jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított évi IV. törvényt, illetve annak helyébe lépő esetleges más jogszabályt. Refinanszírozó Bank: jelenti az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszáma: ). Számla/Fizetési értesítő: jelenti a Lízingbeadó által megállapított, a Lízingbevevő által esedékességkor Lízingbeadó részére megfizetendő Havi Lízingdíjat tartalmazó számlát Nyílt végű Pénzügyi Lízing esetében, illetőleg fizetési értesítőt Zárt végű Pénzügyi Lízing esetében. Szolgáltatás: A Lízingbeadó által jelen Üzletszabályzat, valamint a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően üzletszerűen végzett pénzügyi szolgáltatási, továbbá az ezekhez kapcsolódó minden egyéb üzletszerű tevékenység. TARGET nap: Jelenti azt a napot, amelyen a devizában történő fizetések elszámolásra kerülnek a TRANS-EUROPEAN AUTOMATED REAL-TIME GROSS SETTLEMENT EXPRESS TRANSFER SYSTEM-en keresztül. Tartozás: jelenti a Lízingdíj Tőketartozást, valamint a Finanszírozási Dokumentumok, Biztosítéki Szerződések alapján a Lízingbevevőt terhelő esedékes díjakat, költségeket, jutalékokat és kamatokat, illetőleg esetleges így különösen esetleges általános forgalmi adó adófizetési kötelezettségeket ide nem értve a Maradványértéket. Tényleges árfolyam: jelenti deviza alapú lízing esetében a Havi Lízingdíj tekintetében kibocsátott Számla/Fizetési Értesítő teljesítési napjára vonatkozó, az adott devizanem tekintetében irányadó deviza Eladási Árfolyamot, Fogyasztó Lízingbevevő Lakáscélú Lízingszerződése továbbá a évi CLXII. törvény (2015. február 1-jétől hatályos állapota szerint) 33.. (2) bekezdése szerint módosuló deviza alapú lízingszerződések tekintetében, valamint a évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó azon deviza alapú szerződések tekintetében, melyeknél a forintra átváltásra a Lízingbevevő (fogyasztó) egyoldalú döntése folytán (amennyiben a törvény ezt lehetővé teszi) nem kerül sor deviza Közép Árfolyamot. TIBOR: jelenti azt, a Lízingbeadó által közölt, éves százalékban kifejezett kamatlábat (az egy százalék egy nyolcadának (0,125 %) legközelebbi egész többszörösére felkerekítve, ha egyébként nem volna az), amelyen az adott időszakra tokioi idő szerint 11:00 órakor vagy akörül az adott Jegyzési Napon, japán jenre betétet kínálnak, és amely a Reuters' 3000 Xtra azon oldalán jelenik meg, amely az European Banking Federation (FBE) által közzétett TIBOR kamatot tünteti fel ("TIBOR=" oldal). A évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó, a Lízingbevevő (fogyasztó) egyoldalú döntése (amennyiben a törvény ezt lehetővé teszi) folytán forintra át nem váltott lízingszerződések, valamint a évi CLXII. törvény (2015. február 1-jétől hatályos állapota szerint) 33.. (2) bekezdése szerint módosuló lízingszerződések tekintetében jelenti, illetve a korábban alkalmaztott TIBOR helyett a Magyar Nemzeti Bank által referencia kamatként közzétett, JPY-re (japán jenre) vonatkozó, 3 hónapos periódusú LIBOR alkalmazandó. Törlesztett Tőke: jelenti (i) a Havi Lízingdíjak tőkerészeként a Lízingbeadó részére megfizetett (általános forgalmi adót nem tartalmazó) összegeket, illetőleg (ii) előtörlesztés jogcímén a Lízingbeadó részére megfizetett, a Lízingbeadó által tőketörlesztésként könyvelt (általános forgalmi adót nem tartalmazó) összegeket. Tpt vagy tőkepiacról szóló törvény: jelenti a tőkepiacról szóló többször módosított évi CXX. törvényt, illetve annak helyébe lépő esetleges más jogszabályt.. Tulajdonszerzési jog: jelenti Nyíltvégű Pénzügyi Lízing esetén a Lízingbeadó által a Lízingszerződésben a Lízingbevevő részére engedett Tulajdonszerzési jogot, amelyet Lízingbevevő a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározott időpontban és feltételeknek megfelelően jogosult gyakorolni. Üzletszabályzat: jelenti a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között létrejött lízingjogviszony általános szerződési feltételeit tartalmazó jelen szabályzatot, amelyet Lízingbeadó jogosult egyoldalúan módosítani a jelen Üzletszabályzatban foglaltak szerint. Vételár: jelenti az Adásvételi Szerződésben a Lízingtárgy vételáraként megjelölt összeget, amely az Áfa törvény rendelkezéseitől függően általános forgalmi adót tartalmazó összeg. Vételi árfolyam: jelenti devizának forintra történő átváltása esetében a Refinanszírozó Bank által a deviza-átváltás (konverzió) tényleges napjára vonatkozóan közzétett hivatalos deviza vételi árfolyamát. Vételi Jogot Alapító Szerződés: jelenti azon Biztosítéki Szerződést, amely alapján a Fedezeti Ingatlan tulajdonosa a Lízingbevevő Finanszírozási Dokumentumból eredő fizetési kötelezettségeinek biztosítása érdekében vételi jogot enged a Fedezeti Ingatlan tekintetében a Lízingbeadó részére. Világlízing: jelenti a Nyíltvégű- vagy Zártvégű Pénzügyi Lízing olyan konstrukcióját, melyben a Lízingdíj Tőketartozás nyilvántartási pénznemét (magyar forint, euró, svájci frank, japán yen) az ehhez szükséges feltételek teljesülése esetén- a Lízingbevevő szabadon megváltoztathatja a Lízingszerződés módosítása nélkül. A Világlízingre vonatkozó eltérő rendelkezéseket az Üzletszabályzat 8. számú melléklete tartalmazza. Visszlízing (szabad felhasználású lízing): jelenti azon lízingügyletet, amelyben a Lízingbevevő és az Eladó ugyanaz a személy.

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P ÉNZÜGYI L ÍZING T EVÉKENYSÉGRE V ONATKOZÓ Ü ZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045229 PSZÁF engedély

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz. Érvényes: 2010. szeptember 01.

ÜZLETSZABÁLYZAT. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz. Érvényes: 2010. szeptember 01. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz 1 / 24 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Jelen Üzletszabályzat, valamint az ennek alapján létrejövõ Szerzõdés alkalmazásában az egyes fogalmak az alábbiak szerint értelmezendõk.

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés időpontja: 2015. január 12. Az Igazgatóság a 29/1-10/2014.sz. határozattal jóváhagyta. Siklós,

Részletesebben

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. hatályos: 2015. május 6. Hatály: 2015. május 6. I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Engedményezett Jelzálogkölcsönök Üzletszabályzata

Engedményezett Jelzálogkölcsönök Üzletszabályzata Engedményezett Jelzálogkölcsönök Üzletszabályzata Hatályos: 2012. július 12. 1 Tartalomjegyzék I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 4 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 4 2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 9 II. BEVEZETŐ

Részletesebben

FHB LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT

FHB LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT FHB LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. hatályos: 2015. augusztus 3. Hatályos: 2015. augusztus 3. I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 01. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.

Részletesebben

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. hatályos: 2014. március 25. Hatály: 2014. március 25. I.

Részletesebben

CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: I-2391/2002. Tevékenységi engedély dátuma: 2002. december 4. hatályos: 2015.03.02. napjától FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...1

Részletesebben

FHB LÍZING ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10.

FHB LÍZING ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. hatályos: 2015. augusztus 3. Hatályos: 2015. augusztus 3. I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 1 1. Fogalommeghatározások...1

Részletesebben

BG Finance Zrt. Ingatlan Lízing Üzletszabályzat. hatályos: 2012. április 2.

BG Finance Zrt. Ingatlan Lízing Üzletszabályzat. hatályos: 2012. április 2. hatályos: 2012. április 2. I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 3 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 3 2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 9 II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 10 1. ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 10 2. ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (FOGYASZTÓI HITELEKRE)

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (FOGYASZTÓI HITELEKRE) LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (FOGYASZTÓI HITELEKRE) Tevékenységi engedély száma: 1-2171/2004 Tevékenységi engedély dátuma: 2004. szeptember 30. Hatályos 2015. február 1-től FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...1

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről ÜZLETSZABÁLYZAT a HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

A Takarékszövetkezet Igazgatósága XVI./1/2015.(08.11.) határozatával jóváhagyott szabályzata

A Takarékszövetkezet Igazgatósága XVI./1/2015.(08.11.) határozatával jóváhagyott szabályzata Téti Takarékszövetkezet 9100 Tét, Fő u. 86. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Székhely: Cégjegyzékszáma: PSZÁF engedély száma: PSZÁF engedély dátuma: 9100 Tét, Fő u.86. Cg.08-02-000936 894/1997/F. 1997.dec.11.

Részletesebben

BG FINANCE ZRT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2011.07.22.

BG FINANCE ZRT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2011.07.22. BG FINANCE ZRT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2011.07.22. I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 3 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 3 2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 10 II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 11 1. ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MagNet Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó bíróság:

Részletesebben

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI TERMELŐESZKÖZ LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT

FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI TERMELŐESZKÖZ LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT FHB INGATLANLÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Tevékenységi engedély száma: [H-EN-I-825/2014] Tevékenységi engedély dátuma: [2014. október 20.] hatályos: 2015. március 2-től Hatály: 2015. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Téti Takarékszövetkezet 9100 Tét, Fő u. 86. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Székhely: 9100 Tét, Fő u.86. Cégjegyzékszáma: Cg.08-02-000936 PSZÁF engedély száma: 894/1997/F. PSZÁF engedély dátuma: 1997.dec.11.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. augusztus 12. Az SZHISZ és Takarékbank Zrt. jóváhagyásával. Azonosító adatok:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. február 1. napjától

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2015. február 1. napjától AZ FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. február 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. 1. ALKALMAZÁSI KÖR...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2015. augusztus 08. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. július 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Ig. 37/2015/3 számú Szabályzat. HATÁLYOS 2015. május 01. napjától

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA. Ig. 37/2015/3 számú Szabályzat. HATÁLYOS 2015. május 01. napjától HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Ig. 37/2015/3 számú Szabályzat HATÁLYOS 2015. május 01. napjától HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület

Részletesebben