OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P ÉNZÜGYI L ÍZING T EVÉKENYSÉGRE V ONATKOZÓ Ü ZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma: Cg PSZÁF engedély száma: E-I-781/2005. PSZÁF engedély dátuma: július 28. Jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja:

2 T ARTALOMJEGYZÉK 1. Fogalom meghatározások 2. Általános rendelkezések 2.1. Az Üzletszabályzat célja 2.2. Az Üzletszabályzat Hatálya 2.3. Szerződési rendszer felépítése 2.4. Az Üzletszabályzat és a Hirdetmény megismerhetősége 2.5. A Finanszírozási Dokumentumok elemeinek módosítása és hatálya 2.6. Az ügyfél-azonosítás 2.7. A Lízingbevevő képviselete 2.8. A Lízingbeadó képviselete 2.9. Pénzmosás megelőzése érdekében végzett adatgyűjtés Tájékoztatási kötelezettség, valamint együttműködés a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között Közreműködők igénybevétele A kapcsolattartás formája, írásbeliség 3. A pénzügyi lízing általános szabályai 3.1. A lízing tárgya 3.2. A Lízingbeadó által nyújtott lízingek fajtái 3.3. Lízingtárgy Zártvégű Pénzügyi Lízingje 3.4. Lízingtárgy Nyíltvégű Pénzügyi Lízingje 4. A Lízingszerződés megkötésének előkészítése 4.1. Lízingtárgy Lízingbevevő általi kiválasztása 4.2. Megbízási szerződés és Előzetes Értékelés 5. A Lízingszerződés megkötése és az Adásvételi szerződés feltételeinek letárgyalása 5.1. Rendelkezésre Tartási időszak 6. Az Adásvételi szerződés megkötése és a Finanszírozható Összeg folyósítása 6.1. Az Adásvételi szerződés megkötése 6.2. A Finanszírozható Összeg folyósítása 6.3. A Lízingtárgy birtoklásának, használatának joga 6.4. Lízingtárgy használatba adása 6.5. A Lízingtárgy hasznosításának joga 7. A Lízingtárgy tulajdonjoga 8. Fizetési kötelezettségek, fizetések teljesítésének módja 9. A lízingügylet Futamideje 10. Előtörlesztés 11. Átütemezés 12. Garancia, szavatosság Garanciális vagy szavatossági igény engedményezése Lízingbevevőnek 13. Kárveszélyviselés 14. Biztosítások 15. Karbantartás, beépítések és módosítások, megtekintés 16. A szerződés megszűnése, felmondás, elállás, elszámolás a Felek között 17. A Lízingtárgy visszaadása 18. Biztosítéki ügylet 19. Biztosítékok Biztosítékok fajtái Tartozáselismerő nyilatkozat Kezesség Vételi Jog Önálló Zálogjog Óvadék 20. Adatvédelem és adatkezelés 21. Egyéb rendelkezések 22. A bíróság illetékessége, az alkalmazandó jog 23. Érvényességi záradék 24. Záró rendelkezések

3 1. Fogalom meghatározások Jelen Üzletszabályzat, valamint az ennek alapján létrejövő Lízingszerződés, illetve Finanszírozási Dokumentumok alkalmazásában az egyes fogalmak az alábbiak szerint értelmezendők. Adásvételi szerződés: jelenti Lízingszerződés teljesítéseként, annak részeként, a Lízingbeadó és az Eladó között létrejövő / létrejött Adásvételi szerződést. Áfa-törvény: jelenti a többször módosított - általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvényt, illetve annak helyébe lépő esetleges más jogszabályt. Banki nap: jelent minden olyan napot, amely egyben TARGET nap, és a hitelintézetek Budapesten rendes üzletmenet céljából nyitva tartanak. Bázis Árfolyam: jelenti deviza alapú Lízingszerződés esetében a Folyósítás Napjára érvényes deviza Vételi árfolyamot. Biztosítéki Szerződések: jelentik a Lízingbevevőt a Finanszírozási Dokumentumok alapján terhelő fizetési kötelezettségeket biztosító, Lízingbeadónak megfelelő tartalommal és formában létrejött megállapodásokat, amely a Biztosítéknyújtó mint fedezetet adó kötelezett és Lízingbeadó mint jogosult között jön létre, így különösen de nem kizárólagosan a Készfizető Kezességi Szerződés, a Jelzálogszerződés, a Vételi Jogot Alapító Szerződés. Biztosítéknyújtó: jelenti a Biztosítéki Szerződés alapján fedezetet, biztosítékot nyújtó kötelezettet. BUBOR: jelenti azt, a Lízingbeadó által közölt, éves százalékban kifejezett kamatlábat (az egy százalék egy nyolcadának (0,125 %) legközelebbi egész többszörösére felkerekítve, ha egyébként nem volna az), amelyen az adott időszakra budapesti idő szerint 12:30 órakor vagy akörül az adott Jegyzési Napon, forintra betétet kínálnak, és amely a Reuters' 3000 Xtra azon oldalán jelenik meg, amely a budapesti bankközi pénzpiacon a Magyar Nemzeti Bank által közzétett BUBOR kamatot tünteti fel ("BUBOR=" oldal). CHF vagy svájci frank: jelenti a Svájci Államszövetség hivatalos fizetőeszközét. CHF LIBOR: jelenti azt, a Lízingbeadó által közölt, éves százalékban kifejezett kamatlábat (az egy százalék egy nyolcadának (0,125 %) legközelebbi egész többszörösére felkerekítve, ha egyébként nem volna az), amelyen az adott időszakra londoni idő szerint 11:00 órakor vagy akörül az adott Jegyzési Napon, svájci frankra betétet kínálnak, és amely a Reuters' 3000 Xtra azon oldalán jelenik meg, amely az European Banking Federation (FBE) által közzétett CHF LIBOR kamatot tünteti fel ("LIBOR=" oldal). Eladási Árfolyam: jelenti a forintnak devizára történő átváltása esetében a Refinanszírozó Bank által a deviza-átváltás (konverzió) tényleges napjára vonatkozóan közzétett hivatalos deviza eladási árfolyamot. Eladó: jelenti az Adásvételi szerződésben a Lízingtárgy tulajdonosaként megjelölt természetes személyt, egyéni vállalkozót, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot illetőleg egyéb személyt, szervezetet, aki az Adásvételi szerződésben a Lízingtárgyat Lízingbeadó részére értékesíti. Előzetes Értékelés: jelenti a Lízingszerződés megkötését megelőzően a Lízingbevevő megbízása alapján a Lízingtárgynak a Lízingbeadó által történő fedezeti értékelését, valamint a Lízingbevevő ügyfélminősítését. EUR vagy Euro: jelenti az Európai Gazdasági és Monetáris Unió hivatalos fizetőeszközét. EURIBOR: jelenti azt, a Lízingbeadó által közölt, éves százalékban kifejezett kamatlábat (az egy százalék egy nyolcadának (0,125 %) legközelebbi egész többszörösére felkerekítve, ha egyébként nem volna az), amelyen az adott időszakra brüsszeli idő szerint 11:00 órakor vagy akörül az adott Jegyzési Napon, euróra betétet kínálnak, és amely a Reuters' 3000 Xtra azon oldalán jelenik meg, amely az European Banking Federation (FBE) által közzétett EURIBOR kamatot tünteti fel ("EURIBOR=" oldal). Fedezeti Ingatlan: jelenti a Jelzálogszerződéssel és/vagy Vételi Jogot Alapító Szerződéssel jelzálogjoggal és/vagy vételi joggal terhelt bármely, a Biztosítéknyújtó tulajdonát képező, a lízing kiegészítő fedezetét jelentő ingatlant. Finanszírozási Dokumentum: jelenti a Lízingszerződést, az Üzletszabályzatot és a Hirdetményt, valamint az előbbiek mellékleteit együttesen. Finanszírozott Összeg: jelenti a Vételár és az Önerő különbözetét. Folyósítási Nap: jelenti azt a Banki Napot, amely napon a Lízingbeadó a Vételár első részletét az Eladó részére az Adásvételi Szerződés rendelkezései szerint megfizeti. Fordulónap: jelenti minden évben a Folyósítás Napjával megegyező napot, illetőleg ennek hiányában az azt követő első Banki Napot. Ft vagy forint: jelenti a Magyar Köztársaság jelenlegi hivatalos fizetőeszközét. Futamidő: jelenti a Folyósítási Napon kezdődő, és a Lízingszerződésben Futamidőként megjelölt számú hónap elteltével véget érő időszakot. Havi Lízingdíj: jelenti azt az összeget, amelyet a Lízingbevevő a Lízingbeadónak a Lízingbeadó által kiállított Számla/Fizetési Értesítő alapján havonta megfizetni köteles, és amely a jelen Üzletszabályzatban meghatározottak szerint kerül kiszámításra. Hirdetmény: jelenti a Lízingbeadó által a Lízingbevevő részére nyújtott Szolgáltatásokért felszámított díjak, jutalékok, költségek és kamatok felszámításának jogcímét és mértékét, valamint a Szolgáltatások nyújtásának egyéb specifikus feltételeit tartalmazó hirdetményt, amely nyilvános és bárki számára megismerhető, és a Lízingbeadó ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben rendelkezésre áll, illetőleg kérésre Lízingbeadó rendelkezésre bocsátja. Hpt vagy hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény: jelenti a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított évi CXII. törvényt, illetve annak helyébe lépő esetleges más jogszabályt. Jegyzési Nap: jelenti a Folyósítás Napjától kezdődő, első három egymást követő Kamatperiódust magában foglaló időszak tekintetében azt a napot, amely két (2) Banki Nappal megelőzi a Folyósítás Napját, ezt követően minden további három egymást követő Kamatperiódust magában foglaló időszak első Kamatperiódusának kezdőnapját megelőző második Banki Napot.

4 Jelzálogszerződés: jelenti azon Biztosítéki Szerződést, amely alapján a Fedezeti Ingatlan tulajdonosa mint Zálogkötelezett a Lízingbevevő Finanszírozási Dokumentumból eredő fizetési kötelezettségeinek biztosítása érdekében lehetőség szerint és alapvetően első ranghelyű - jelzálogjogot alapít a Fedezeti Ingatlan tekintetében a Lízingbeadó mint Zálogjogosult részére. Kalkulált árfolyam: jelenti deviza alapú lízing esetében a Havi Lízingdíj tekintetében kibocsátott Számla/Fizetési Értesítő kibocsátási napjára vonatkozó az adott devizanem tekintetében irányadó deviza Eladási Árfolyamot. Kamatbázis: jelenti a mindenkori Hirdetményben meghatározott időtartamra jegyzett (i) forint lízing esetében BUBOR-t, (ii) deviza lízing és deviza alapú lízing esetében EURIBOR-t illetőleg CHF LIBOR-t. Kamatfelár: jelenti a Kamatláb egyik elemét, amelynek éves százalékban kifejezett mértéke a Lízingszerződésben kerül meghatározásra. Kamatláb: jelenti az adott Kamatperiódusra vonatkozó azt az éves kamatlábat, amely a Kamatbázis és a Kamatfelár összege. Kamatperiódus: A Futamidő Kamatperiódusokra oszlik. A kamatperiódus egy hónapos időtartamú, kivéve az első kamatperiódust amely a Folyósítás Napján kezdődik (ezt a napot beleértve) és a következő hónap 5. naptári napjáig (ezt a napot kivéve) tart, ezt követően minden kamatperiódus az adott hónap 5. naptári napján kezdődik és a következő hónap 5. naptári napjáig tart. Amennyiben a Futamidő utolsó napja nem valamely hónap 5. naptári napja, akkor az utolsó kamatperiódus a futamidő utolsó napján végződik. Készfizető Kezességi Szerződés: jelenti azon Biztosítéki Szerződést, amely alapján a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a Lízingbevevő a Finanszírozási Dokumentum alapján őt terhelő bármely esedékes összeget (tőke, kamat, járulékok, adók, és egyéb költségek) esedékességkor nem, illetőleg nem szerződésszerűen fizeti meg, abban az esetben a Lízingbeadó első írásbeli felszólítására a jogviszony vizsgálata nélkül 4 Banki Napon belül - teljesít, függetlenül attól, hogy Lízingbeadó először követelte-e a Lízingbevevőtől a kötelezettség teljesítését. Lízingbeadó: jelenti az OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, amely a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által Cg. Cg cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott magyar pénzügyi vállalkozás, székhelye: 1012 Budapest, Vérmező út 4., telephelye és levelezési címe: 1012 Budapest, Vérmező út 4. A Lízingbeadó a Felügyelet E-I-781/2005. számú engedélye alapján Pénzügyi Lízing, egyéb hitelnyújtás, valamint máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés tevékenységet végez. Lízingbevevő: Az a (i) cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy, vagy (ii) jogi személyiséggel rendelkező, vagy (iii) jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy (iv) egyéni vállalkozó, vagy (v) egyéb szervezet, vagy (vi) egyéb személy, aki Lízingbeadóval Lízingszerződést köt, vagy kíván kötni. Lízingdíj Tőketartozás: jelenti egy adott időpontban (i) forint lízing esetében a Maradványértékkel (nyílt végű pénzügyi lízing esetében), Törlesztett Tőkével és amennyiben a Vételár ilyet tartalmazott általános forgalmi adóval csökkentett Finanszírozott Összeget, (i) deviza lízing és deviza alapú lízing esetében a Maradványértékkel (nyílt végű pénzügyi lízing esetében) és amennyiben a Vételár ilyet tartalmazott általános forgalmi adóval csökkentett Finanszírozott Összegnek a Bázis Árfolyam alapulvételével átszámított deviza összegét csökkentve a Törlesztett Tőkével. Lízingszerződés: jelenti a Lízingbevevő és a Lízingbeadó között létrejött szerződést, amely alapján a Lízingbeadó a Lízingbevevő részére Pénzügyi Lízingbe adja a kizárólag a Lízingbevevő által kiválasztott, és Lízingbeadó által az Előzetes Értékelés során megvizsgált, majd ezt követően a kizárólag a Lízingbevevő által letárgyalt Adásvételi szerződéssel a Lízingbevevő részére történő lízingbeadás céljával a Lízingbeadó által megvásárolt Lízingtárgyat. Lízingtárgy: jelenti a Lízingszerződésben meghatározott, a Lízingbevevő saját kockázatára és felelősségére kiválasztott, a Lízingbeadónak megvásárlásra kijelölt, és a Lízingszerződés alapján a Finanszírozott Összeg és az Önerő felhasználásával a Lízingbeadó által a Lízingbevevő által kiválasztott Eladótól megvásárlásra kerülő dolgot. Maradványérték: jelenti nyílt végű Pénzügyi Lízing esetében a Lízingszerződésben ekként meghatározott forint összeget. Óvadék: jelenti a Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére óvadék jogcímen megfizetett összeget, valamint jelen Üzletszabályzat illetőleg pontja szerinti összegeket. Önerő: jelenti a Lízingbevevő által a a Lízingbeadó részére a pont szerint megfizetett összeget, amely megfelel a Lízingbeadó által Finanszírozott Összeg és a Vételár közötti különbözetnek. Pénzügyi lízing: jelenti a Hpt. 2. számú mellékletének I/11. pontjában meghatározottakat. Likvidációs Érték: jelenti mind a Fedezeti Ingatlan, mind a Lízingtárgy tekintetében a Lízingbeadó által megadott mindenkori szakértői listáról (i) a Lízingbevevő által a Lízingbeadó által megjelölt napon belül (eltérő rendelkezés hiányában 8 napon belül), (amely jogvesztő határidő), illetőleg (ii) amennyiben Lízingbevevő ezen határidő alatt nem választ szakértőt a Lízingbeadó által kiválasztott szakértő által - a Lízingbevevő költségére meghatározott likvidációs értéket. Ptk vagy polgári törvénykönyv: jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított évi IV. törvényt, illetve annak helyébe lépő esetleges más jogszabályt. Refinanszírozó Bank: jelenti az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszáma: ). Számla/Fizetési értesítő: jelenti a Lízingbeadó által megállapított, a Lízingbevevő által esedékességkor Lízingbeadó részére megfizetendő Havi Lízingdíjat tartalmazó számlát Nyílt végű Pénzügyi Lízing esetében, illetőleg fizetési értesítőt Zárt végű Pénzügyi Lízing esetében. Szolgáltatás: A Lízingbeadó által jelen Üzletszabályzat, valamint a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően üzletszerűen végzett pénzügyi szolgáltatási, továbbá az ezekhez kapcsolódó minden egyéb üzletszerű tevékenység. TARGET nap: Jelenti azt a napot, amelyen a devizában történő fizetések elszámolásra kerülnek a TRANS-EUROPEAN AUTOMATED REAL-TIME GROSS SETTLEMENT EXPRESS TRANSFER SYSTEM-en keresztül. Tartozás: jelenti a Lízingdíj Tőketartozást, valamint a Finanszírozási Dokumentumok, Biztosítéki Szerződések alapján a Lízingbevevőt terhelő esedékes díjakat, költségeket, jutalékokat és kamatokat, illetőleg esetleges így különösen esetleges általános forgalmi adó adófizetési kötelezettségeket ide nem értve a Maradványértéket. Tényleges árfolyam: jelenti deviza alapú lízing esetében a Havi Lízingdíj tekintetében kibocsátott Számla/Fizetési Értesítő teljesítési napjára vonatkozó, az adott devizanem tekintetében irányadó deviza Eladási Árfolyamot.

5 Törlesztett Tőke: jelenti (i) a Havi Lízingdíjak tőkerészeként a Lízingbeadó részére megfizetett (általános forgalmi adót nem tartalmazó) összegeket, illetőleg (ii) előtörlesztés jogcímén a Lízingbeadó részére megfizetett, a Lízingbeadó által tőketörlesztésként könyvelt (általános forgalmi adót nem tartalmazó) összegeket. Tpt vagy tőkepiacról szóló törvény: jelenti a tőkepiacról szóló többször módosított évi CXX. törvényt, illetve annak helyébe lépő esetleges más jogszabályt.. Tulajdonszerzési jog: jelenti Nyíltvégű Pénzügyi Lízing esetén a Lízingbeadó által a Lízingszerződésben a Lízingbevevő részére engedett Tulajdonszerzési jogot, amelyet Lízingbevevő a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározott időpontban és feltételeknek megfelelően jogosult gyakorolni. Üzletszabályzat: jelenti a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között létrejött lízingjogviszony általános szerződési feltételeit tartalmazó jelen szabályzatot, amelyet Lízingbeadó jogosult egyoldalúan módosítani a jelen Üzletszabályzatban foglaltak szerint. Vételár: jelenti az Adásvételi Szerződésben a Lízingtárgy vételáraként megjelölt összeget, amely az Áfa törvény rendelkezéseitől függően általános forgalmi adót tartalmazó összeg. Vételi árfolyam: jelenti devizának forintra történő átváltása esetében a Refinanszírozó Bank által a deviza-átváltás (konverzió) tényleges napjára vonatkozóan közzétett hivatalos deviza vételi árfolyamát. Vételi Jogot Alapító Szerződés: jelenti azon Biztosítéki Szerződést, amely alapján a Fedezeti Ingatlan tulajdonosa a Lízingbevevő Finanszírozási Dokumentumból eredő fizetési kötelezettségeinek biztosítása érdekében vételi jogot enged a Fedezeti Ingatlan tekintetében a Lízingbeadó részére. Világlízing: jelenti a Nyíltvégű- vagy Zártvégű Pénzügyi Lízing olyan konstrukcióját, melyben a Lízingdíj Tőketartozás nyilvántartási pénznemét (magyar forint, euró, svájci frank, japán yen) az ehhez szükséges feltételek teljesülése esetén- a Lízingbevevő szabadon megváltoztathatja a Lízingszerződés módosítása nélkül. A Világlízingre vonatkozó eltérő rendelkezéseket az Üzletszabályzat 8. számú melléklete tartalmazza. Visszlízing: jelenti azon lízingügyletet, amelyben a Lízingbevevő és az Eladó ugyanaz a személy. 2. Általános rendelkezések 2.1. Az Üzletszabályzat célja Az Üzletszabályzat a Lízingbeadó és a Lízingbevevő valamint a Biztosítéknyújtó között létrejövő jogviszony általános szerződési feltételeit, a Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtók főbb jogait és kötelezettségeit, továbbá a Szolgáltatások és a Lízingszerződés biztosítékrendszerének főbb elemeit határozza meg annak érdekében, hogy a Lízingszerződésekben illetőleg a Biztosítéki Szerződésekben kizárólag az adott jogviszonnyal kapcsolatos egyedi feltételekben legyen szükséges megállapodni Az Üzletszabályzat Hatálya, a szerződési rendszer felépítése Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Lízingbeadó és a Lízingbevevő közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Lízingbeadó valamely Szolgáltatást nyújt (vagy kíván nyújtani) a Lízingbevevő részére, és/vagy a Lízingbevevő valamely Szolgáltatást vesz igénybe (vagy kíván igénybe venni) a Lízingbeadótól. Az Üzletszabályzat rendelkezései alkalmazandóak továbbá a Lízingbeadó és a Biztosítéknyújtók közötti jogviszonyokra is. Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed mindazokra a személyekre, akik a Lízingbeadótól Szolgáltatások nyújtását kérik, a Szolgáltatásokat igénybe kívánják venni, illetve akik a Lízingbeadó ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben megjelennek A Lízingbeadó és a Lízingbevevő között létrejött jogviszony tartalmát a Finanszírozási Dokumentumok és a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg elválaszthatatlan tartalmi egységet alkotva. Az Üzletszabályzat rendelkezései olyan szerződéses feltételnek minősülnek, amelyek külön megállapodás nélkül is alkalmazandóak a Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó közötti jogviszonyokra és amely ezen jogviszonyok általános szerződési feltételeit tartalmazza. Az Üzletszabályzat a Lízingszerződés és a Biztosítéki Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Lízingbeadó és a Lízingbevevő közös megegyezéssel, a jogszabályok keretein belül, írásban megállapodhatnak az Üzletszabályzattól (vagy annak meghatározott részétől) eltérő feltételekben is. Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó közötti jogviszonyok egyedi szerződései feltételeit a Lízingszerződés illetőleg a Biztosítéki Szerződés tartalmazza. Az Üzletszabályzat, a Hirdetmény és a Lízingszerződés azonos tárgyú rendelkezései közötti bármilyen eltérés esetén elsősorban a Lízingszerződés, másodsorban a Hirdetmény rendelkezései irányadók Amennyiben a Lízingbeadó az egyes jogviszonyok vonatkozásában kifejezetten nemzetközi szerződéseket, szabályzatokat (szokványokat) alkalmaz, akkor az azokban foglaltak az irányadóak, és az Üzletszabályzat rendelkezéseinek alkalmazására csak a nemzetközi szerződések, szabályzatok (szokványok) eltérő rendelkezése hiányában kerülhet sor Amennyiben a Lízingbeadó és a Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó között létrejött jogviszonnyal kapcsolatos valamely kérdést a Finanszírozási Dokumentumok illetőleg a Biztosítéki Szerződések bármely eleme nem szabályoz, abban az esetben a Ptk. és a Hpt. rendelkezései az irányadóak Az Üzletszabályzat és a Hirdetmény megismerhetősége Az Üzletszabályzat és a Hirdetmény nyilvános, az tájékoztatás érdekében így különösen a Lízingbevevők, Biztosítéknyújtók tájékoztatása érdekében a Lízingbeadó ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben rendelkezésre áll. Az ügyfelek kívánságára a Lízingbeadó ingyenesen rendelkezésre bocsátja az Üzletszabályzatot és a Hirdetményt.

6 2.4. A Finanszírozási Dokumentumok elemeinek módosítása és hatálya A Lízingbeadó kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az Üzletszabályzatot és a Hirdetményt új Szolgáltatás bevezetésekor, vagy meglévő Szolgáltatás módosításakor egyoldalúan kiegészítse, valamint, hogy azokat a pénz- és tőkepiaci feltételek, a jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Lízingbeadói üzletpolitika megváltozásakor, ahhoz igazodva, egyoldalúan módosítsa, továbbá, hogy az abban foglaltakon felül új díjakat és költségelemeket vezessen be. A kiegészítés és módosítás a hatályba lépésének időpontjától kezdve kivéve, amennyiben a Hirdetmény, illetve az Üzletszabályzat másképpen nem rendelkezik vonatkozik a már korábban megkötött Lízingszerződésekre is. Lízingbevevő és Biztosítéknyújtó a Lízingszerződés illetőleg a Biztosítéki Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi a Lízingbeadót jelen pont alapján megillető egyoldalú módosítás jogát. A Lízingbeadó az Üzletszabályzat tekintetében a végrehajtott módosításokról a Lízingbevevőt, valamint Biztosítéknyújtót írásban értesíti Nem minősül szerződéses elem módosításának a számlaszám, ügyfélszám vagy szerződésszám, illetőleg az ügyféladatok megváltozása, azzal, hogy Lízingbeadó a következő esedékes Havi Lízingdíjról szóló Számla/Fizetési Értesítővel és/vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett értesítéssel, Lízingbevevő, valamint Biztosítéknyújtó pedig haladéktalanul a bekövetkezett változásokról értesíteni kötelesek egymást A Lízingbeadó az Üzletszabályzat, vagy a Hirdetmény módosításról a hatályba lépését legalább tizenöt nappal megelőzően, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben való kifüggesztés útján, illetve Lízingbeadó döntése szerint postázás útján értesíti Lízingbevevőt. Amennyiben a Lízingbevevő a tervezett módosítás hatálybalépésének időpontjáig (függetlenül attól, hogy az értesítés kifüggesztés, illetve postázás útján történt) írásban kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a tervezett módosítást nem fogadja el a pont szerinti Kötelező lezárási esemény áll be Az ügyfél-azonosítás A Lízingbeadó a Szolgáltatás nyújtását megelőzően ügyfél-azonosítást végez a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos jogviszony biztonsága érdekében. Ennek keretében a Lízingbeadó meggyőződik a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó személyazonosságáról, illetve a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról A Lízingbeadó az ügyfél-azonosítás során azokat az adatokat és dokumentumokat vizsgálja, amelyek vizsgálatát a vonatkozó jogszabályok és hatósági rendelkezések előírják, valamint, amelyek vizsgálata a Lízingbeadó belátása alapján, a Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó közötti kapcsolat biztonsága érdekében indokolt A Lízingbeadó az egyes Szolgáltatások nyújtása esetén jogszabályban, hatósági rendelkezésben foglalt eset(ek)ben jogosult és köteles meghatározott azonosító adatok megfelelő igazolására is felhívni a Lízingbevevőt, illetőleg a Biztosítéknyújtót valamint ezen adatokat a meghatározott hatóság(ok) felé továbbítani, különös figyelemmel a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, mindenkor hatályos jogszabály rendelkezéseire Abban az esetben, ha a Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó a felhívásnak a Lízingbeadó által meghatározott módon és határidőben nem tesz eleget, Lízingbeadó jogosult megtagadni, illetve felfüggeszteni az adott Szolgáltatás nyújtását vagy megbízás teljesítését. A felhívás nem, vagy késedelmes teljesítése a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó súlyos szerződésszegésének minősül Az ügyfél-azonosítás során Lízingbeadó kizárólag abban az esetben jogosult a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó okiratairól másolatok készítésére és tárolására, amennyiben ehhez Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó a jelen Üzletszabályzat 4. számú mellékletét képező minta szerinti írásbeli hozzájárulását megadja A Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó képviselete A Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó köteles a Lízingbeadónál, a Lízingbeadó által megkívánt formában, írásban bejelenteni, illetőleg átadni a képviseleti joggal rendelkező és képviseleti joggal felruházott személy(ek) (i) nevét és (ii) aláírás-mintáját, továbbá (iii) a nem természetes személy Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó esetében a 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatának egy eredeti példányát. Cégbejegyzéshez nem kötött vállalkozó, illetőleg szervezet esetében a képviseletet ellátó személy nevét, illetőleg a vállalkozó, szervezet nyilvántartását ellátó hatóság igazolását kell csatolni. A Lízingbeadó nem fogadja el a képviseleti jog korlátozását megbízások vagy összeghatárok szerint, kivéve a Lízingbeadó és a Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó külön ilyen tartalmú írásbeli megállapodása esetén A Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó által hozzá bejelentett képviselőket, illetve azok aláírás-mintáit mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog, illetve rendelkezési jog visszavonásáról szóló hiteles, írásos értesítés a Lízingbevevőtől illetőleg a Biztosítéknyújtótól a Lízingbeadóhoz nem érkezik. Amennyiben a Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultsága bármely okból (így például az aláírásra jogosulatlan, vagy a bejelentett aláírás-mintától eltérő az aláíró személy aláírása, vagy vitatott, hogy az a személy, aki nyilatkozatot tett, vagy kíván tenni, jogosult-e a Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó képviseletére) nem egyértelműen tisztázott, addig az időpontig, ameddig a képviseleti jogosultság nem tisztázódik, a Lízingbeadó a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó megbízását, rendelkezését nem köteles teljesíteni. Nem terheli felelősség a Lízingbeadót azokért a károkért, amelyek a képviselők személyében történt változások késedelmes, vagy nem megfelelő módon történő bejelentéséből származott A Lízingbeadó természetes személy Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó esetében a személyi azonosító okmányokon szereplő, illetve nem természetes személy Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó esetében a képviselő aláírását a nála bejelentett aláírás-mintával való összehasonlítás útján azonosítja. A Lízingbeadó a tőle elvárható gondosságon túl az aláírás valódiságáért felelősséggel nem tartozik.

7 Ha a Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó a Lízingbeadónál nem személyesen vagy a Lízingbeadóhoz bejelentett képviselő útján jár el, a Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó képviseletében eljáró személynek képviseleti jogosultságát közokirattal, teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy ügyvédi meghatalmazással kell igazolnia A Lízingbeadó köteles a Lízingbevevőket, illetőleg Biztosítéknyújtókat a jelen Üzletszabályzat 6. számú mellékletét képező minta szerint írásban nyilatkoztatni arra vonatkozóan, hogy társasági ügyleteik során saját, vagy más (személy, jogi személy, szervezet) tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében járnak-e el A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos jogviszony fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról a Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Lízingbeadót értesíteni. Az értesítés elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül Lízingbeadó kizárólag abban az esetben jogosult a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó okiratairól másolatok készítésére, amennyiben ehhez Lízingbevevő a jelen Üzletszabályzat 4. számú mellékletét képező minta szerinti írásbeli hozzájárulását megadja A Lízingbeadó képviselete A Lízingbeadó nevében kötelezettség vállalására, jogról történő lemondásra kizárólag a Lízingbeadó cégjegyzékben cégjegyzésre jogosultként feltüntetett személyek, a cégjegyzék szerinti módon (önállóan vagy együttesen) vagy az általuk meghatalmazott személy jogosultak, erről a Lízingbeadó a Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó kérésére írásbeli igazolást ad A Lízingbeadó ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben dolgozó alkalmazottat - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagy a körülményekből más nem következik -, az ilyen helyen szokásos ügyletek vonatkozásában a Lízingbeadó képviselőjének kell tekinteni Pénzmosás megelőzése érdekében végzett adatgyűjtés Az ügyfél-azonosítás keretében, a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi XV. törvényben meghatározottak szerint, a Lízingbeadó köteles az ügyfelek beleértve az ügyfelek meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő azonosítását elvégezni. Ennek során a Lízingbeadó megköveteli a törvényben meghatározott azonosságot igazoló okiratok (okmányok) ügyfelek általi bemutatását Az ügyfél-azonosítás során a Lízingbeadó az alábbi okiratok (okmányok) bemutatását köteles megkövetelni a Lízingbevevőtől, illetőleg a Biztosítéknyújtótól: a) természetes személy esetén 1. belföldi természetes személy személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy kártya formátumú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 2. külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedélye (idegen nyelvű okiratok hiteles fordításának költsége a Lízingbevevőt terheli), b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően, az azt igazoló okiratot, hogy 1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta, 2. más belföldi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta, 3. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet jogi képviselő által ellenjegyzett társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát) Lízingbeadó kizárólag abban az esetben jogosult a Lízingbevevő okiratairól másolatok készítésére, amennyiben ehhez Lízingbevevő a jelen Üzletszabályzat 4. számú mellékletét képező minta szerinti írásbeli hozzájárulását megadja.

8 2.9. Tájékoztatási kötelezettség, valamint együttműködés a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között A Lízingbeadó és a Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó a polgári jogi alapelveknek megfelelően, egymás érdekeit a lehető legteljesebb mértékben figyelembe véve kötelesek eljárni. Ennek keretében a Lízingbeadó és a Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó egymást késedelem nélkül értesítik a közöttük fennálló kapcsolat szempontjából jelentős valamennyi körülményről, tényről. Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó haladéktalanul köteles Lízingbeadót írásban értesíteni elnevezésük, címük, telefon- és faxszámuk, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat érintő minden egyéb, a Finanszírozási Dokumentumban, Biztosítéki Szerződésekben foglaltak teljesítése szempontjából lényeges adatváltozásról A Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Lízingbeadót, ha nem érkezett meg időben valamely, általa a Lízingbeadótól várt, vagy szokásos üzletmenetet feltételezve várható értesítés, így különösen a Számla/Fizetési Értesítő. Ezen kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó felel A Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevőktől, illetőleg Biztosítéknyújtóktól a velük kötött szerződésben foglalt Szolgáltatások nyújtása, a Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó kötelezettségeinek ellenőrzése, a Lízingbeadó vállalásainak teljesítése érdekében a Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó személyi, hitel, és kockázati adataira vonatkozó tájékoztatást, és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat kérni. Ilyen dokumentumok különösen de nem kizárólagosan jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetén: az év végi mérleg, a konszolidált mérleg, az üzleti beszámolók, nullás igazolások. A Lízingbevevő Lízingbeadó kérésére köteles legkésőbb minden naptári év június 30-ig a mindenkori előző év mérlegdokumentációját amennyiben jogszabály alapján ilyen készítésére köteles Lízingbeadó részére benyújtani, továbbá a Lízingbeadónak kérésére vagyoni viszonyairól felvilágosítást adni. A Lízingbevevő, illetőleg Biztosítéknyújtó köteles továbbá megadni minden, az adott Szolgáltatás nyújtásával vagy megbízás teljesítésével összefüggő adatot és felvilágosítást, melynek rendelkezésre állását a Lízingbeadó a döntéséhez, a Lízingbevevő, vagy az ügylet megítéléséhez szükségesnek tart. Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó köteles a Lízingbeadót haladéktalanul értesíteni, amennyiben olyan esemény merül fel, amely hátrányosan befolyásolja, vagy befolyásolhatja a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó gazdasági, pénzügyi vagy jogi helyzetét, vagy azt a képességét, hogy a Finanszírozási Dokumentumok, Biztosítéki Szerződések szerinti kötelezettségeiknek eleget tegyenek A jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Lízingbeadót az átalakulási, kiválási, szétválási, egyesülési és beolvadási szándékáról, vagyonának tervezett megosztásáról, ezek megtörténtéről, valamint arról, ha csőd, végelszámolási vagy felszámolási eljárást szándékozik kezdeményezni maga ellen, illetve ennek a jogszabályi feltételei fennállnak, vagy bármilyen módon tudomására jut, hogy harmadik személy felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte vagy szándékozik kezdeményezni vele szemben. A tájékoztatás elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül A Lízingbevevő által szolgáltatott dokumentumoknak eredetinek, vagy közjegyző által hitelesített másolatoknak kell lenniük. A külföldön kiállított okiratokkal kapcsolatban a Lízingbeadó további hitelesítési kellékeket is előírhat. A Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó jogosult saját ügykörében általa készített okiratokról készült másolatokat hitelesíteni A Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó felelős azért, hogy a Lízingbeadó részére általa nyújtott információk pontosak és helytállóak, és nem vezethetnek a Lízingbeadó megtévesztésére. A Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó által szolgáltatott adatok valódiságát a rendelkezésre álló törvényes eszközökkel ellenőrizni. Ha a Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó a Lízingbeadó által meghatározott módon és határidőben nem adja át az információkat és dokumentumokat, vagy nem bizonyítja az általa szolgáltatott információk valódiságát, a Lízingbeadó a Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó kérelmének teljesítését megtagadhatja. A Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó általi tájékoztatási kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítése valamennyi, a Lízingbeadóval megkötött szerződés tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül. A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredő mindennemű kárt a mulasztó fél viseli Amennyiben a Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó bármely, a Finanszírozási Dokumentumokból, illetőleg a Biztosítéki Szerződésekből vagy egyébként a Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó és a Lízingbeadó jogviszonyából egyébként eredő tájékoztatási kötelezettségének nem vagy nem határidőben tesz eleget, az súlyos szerződésszegésnek minősül Közreműködők igénybevétele A Lízingbeadó jogosult a Szolgáltatások nyújtásakor harmadik személy közreműködését igénybe venni. A Lízingbeadó az általa kiválasztott közreműködő eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy szerződés korlátozza, a Lízingbeadó felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik. A Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó utasítása alapján kiválasztott közreműködő eljárásáért a Lízingbeadó nem tartozik felelősséggel. Ha a Lízingbeadó a Szolgáltatás nyújtása során külföldi társaságot vagy más közreműködőt vesz igénybe, a külföldi közreműködőért való felelősségére a nemzetközi szerződések, illetve szokványok az irányadóak A kapcsolattartás formája, írásbeliség A Lízingbeadó a Lízingbevevővel, Biztosítéknyújtóval, illetőleg Örökössel különböző módokon keresztül tart kapcsolatot, melyek jelenleg a következők: írásbeli-, személyes-, telefonos-, telefaxos-, elektronikus (közvetlen számítógépes, illetve internetes) kapcsolat. A Lízingbeadó a pénzügyi szolgáltatások nyújtására irányuló szerződéseket, illetve a szerződésmódosításokat kizárólag írásban köti Mind a Lízingbeadó, mind a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerződéseket köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. Az írásbeli visszaigazolás esetén a másik fél haladéktalanul köteles jelezni a szóbeli közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést. Amennyiben a Feleknek nem sikerül megállapodniuk, úgy a jelen Üzletszabályzat jogviták eldöntésére vonatkozó rendelkezései az irányadók.

9 A telefonon, vagy más, nem írásos formában kapott szerződéses ajánlatokat, közléseket és szerződések teljesítésével kapcsolatos értesítéseket a felek tartoznak utóbb írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. Ha a telefonon vagy más, nem írásban adott megbízást (rendelkezést) a Lízingbeadó a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös kérésére az írásos megerősítés kézhezvétele előtt tejesíti, az esetleges tévedésből, félreértésből eredő kárveszélyt a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös viseli A Lízingbeadó az esetleges tévedések, félreértések tisztázása végett, illetve bíróság, más hatóság előtti eljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából jogosult a Lízingbevevővel, Biztosítéknyújtóval, illetve Örökössel folytatott telefonbeszélgetéseket előzetes figyelmeztetés mellett hangszalagra rögzíteni. Ha a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös írásban kifejezetten megtagadja a hangfelvétel készítéséhez való hozzájárulását, a Lízingbeadó a továbbiakban a Lízingbevevőtől, Biztosítéknyújtótól, illetve Örököstől kizárólag írásban fogad el rendelkezést A Lízingbeadó és Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös közötti üzenetváltásra telefax, vagy útján is sor kerülhet. A Lízingbeadó a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös telefaxon adott megbízásait (utasításait) csak abban az esetben teljesíti, ha erre vonatkozóan a Lízingbeadó a Lízingbevevővel, Biztosítéknyújtóval illetőleg Örökössel írásban külön megállapodott. A telefaxon és elektronikus levél formájában történő üzenetváltások esetén a Lízingbeadó kizárja a felelősségét az üzleti vagy egyéb (így különösen bank) titok esetleges nyilvánosságra kerüléséért, az üzenettovábbítás a Lízingbevevő, Biztosítéknyújtó, illetve Örökös kockázatára történik Lízingbeadó bármely értesítését így különösen a Lízingbevevő, a Biztosítéknyújtó, Örökös részére küldött értesítést - akkor kell kézbesítettnek tekinteni, azaz a címzett személlyel közöltnek tekintendő az értesítés, (i) telefaxüzenet és esetén, amikor a címzett megfelelő formában megkapta, (ii) levélben történő értesítés esetén ide nem értve az (iii) pontban meghatározottakat -, amikor az adott címre kézbesítették vagy öt (5) munkanappal azután, hogy az adott címre szóló levélben postán feladták, (iii) ajánlott és tértivevénnyel feladott levél esetében a második kézbesítés megkísérlésének napján, vagy ha ez nem állapítható meg a postára adástól számított tizennegyedik (14.) napon. Lízingbeadó az adott személy részére szóló értesítéseket az adott személy által a Lízingbeadó felé megtett nyilatkozatában megjelölt címre továbbítja. Az adott személy a bejelentett címében bekövetkezett bármilyen változást haladéktalanul köteles bejelenteni a Lízingbeadó részére, ennek elmulasztása esetén viseli annak kockázatát, hogy egy adott értesítés a fentiek szerint kézbesítettnek tekintendőnek minősül. Lízingbeadó semmilyen tekintetben nem tartozik felelősséggel az értesítés postai úton történő továbbításáért. 3. A pénzügyi lízing általános szabályai 3.1. A lízing A Lízingbeadó a Lízingbevevő által meghatározott Lízingtárgyat megvásárolja, és azt Lízingbevevő részére lízingbe adja, Lízingbevevő pedig köteles a Finanszírozási Dokumentumokban és a Biztosítéki Szerződésekben meghatározott fizetési kötelezettségeket teljesíteni, így különösen a Havi Lízingdíjakat Lízingbeadó részére esedékességkor maradéktalanul megfizetni A Futamidő alatt a Lízingtárgy Lízingbeadó tulajdonában marad, annak tulajdonjoga Lízingbevevőre kizárólag a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározott esetekben, és feltételek teljesülése esetén száll át. A Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy amennyiben a Lízingbevevő a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározottakat annak rendelkezései szerint maradéktalanul teljesíti, a Lízingtárgy tulajdonjoga a Lízingbevevőre átszálljon A Lízingbevevő a Lízingszerződés aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal, hogy azokért a kötelezettségekért, amelyeket a Lízingbeadó a Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzése érdekében az Adásvételi szerződésben, vagy az előszerződésben vállalt, a Lízingbeadó felé maradéktalanul helytáll A Lízingbeadó által nyújtott lízingek fajtái A Lízingbeadó Pénzügyi Lízinget (i) Lízingtárgy Zártvégű Pénzügyi Lízingje és (ii) Lízingtárgy Nyíltvégű Pénzügyi Lízingje keretében nyújt. A Pénzügyi Lízing lehet forint lízing, deviza lízing illetőleg deviza alapú lízing. Forint lízing esetében a Lízingszerződés devizaneme forint és a Havi Lízingdíj forintban fizetendő. Deviza lízing esetében a Lízingszerződés devizaneme svájci frank vagy euró és a Havi Lízingdíj svájci frankban illetőleg euróban fizetendő. Deviza alapú lízing esetében a Lízingszerződés devizaneme svájci frank vagy euró és a Havi Lízingdíj forintban fizetendő Lízingtárgy Zártvégű Pénzügyi Lízingje Zártvégű Pénzügyi Lízing esetében a Lízingtárgy tulajdonjoga az utolsó Havi Lízingdíj és az esetleges egyéb Tartozás megfizetését követően minden további külön jogcselekmény nélkül átszáll a Lízingbevevőre. Zártvégű Pénzügyi lízing esetében amennyiben az Áfa törvény alapján a lízingügylet adóköteles, a Lízingtárgy értékesítésének ellenértéke, mint adóalap alapján számított teljes adót az első Havi Lízingdíjjal együtt köteles Lízingbevevő megfizetni Lízingtárgy Nyíltvégű Pénzügyi Lízingje Nyíltvégű Pénzügyi Lízing esetében a Lízingbevevőt Tulajdonszerzési Jog illeti meg. A Tulajdonszerzési jogot a Lízingbevevő az utolsó Havi Lízingdíj megfizetését illetőleg a teljes Lízingdíj Tőketartozás előtörlesztését követően a Lízingbeadó által, a Lízingbevevő részére továbbított, a Tulajdonszerzési Jog gyakorlására való felhívó nyilatkozat Lízingbevevő általi kézhezvételét követő 60 napon belül jogosult gyakorolni, feltéve ha Lízingbevevő maradéktalanul teljesítette a Tartozásra vonatkozó fizetési kötelezettségét. A Lízingbevevő Tulajdonszerzési jogot gyakorló

10 nyilatkozatának - azaz jelen Üzletszabályzat 7. számú mellékletét képező mintával lényegileg megegyező egyoldalú nyilatkozatának - Lízingbeadó általi kézhezvételével a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között adásvételi szerződés jön létre a Lízingtárgyra vonatkozóan, amely alapján Lízingbeadó kiállítja és továbbítja a Maradványértékről szóló számlát a Lízingbevevő részére. Lízingbevevő a számlában fizetési napként megjelölt határidőre köteles a Lízingbeadónak teljesíteni, azaz a Lízingbeadó bankszámláján legkésőbb azon a napon jóváírásra kell kerülnie a Maradványértéknek. A Lízingtárgy tulajdonjoga a Maradványértékről szóló számlában meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésével, mint jogi ténnyel tekintettel arra, hogy Lízingbevevő a Havi Lízingdíj tőkerészeket megfizette illetőleg a Lízingdíj Tőketartozást előtörlesztette - száll át a Lízingbevevőre, amely alapján a vételár megfizetettnek tekintendő. Nyíltvégű Pénzügyi Lízing esetében amennyiben az Áfa törvény értelmében a lízingügylet adóköteles, az adót Lízingbevevő részletekben, az esedékes Havi Lízingdíj részeként köteles megfizetni. Az adó alapja a Havi Lízingdíj tőkerésze. Ha a Lízingbevevő nem él a Tulajdonszerzési Jogával, a Lízingtárgy visszakerül a Lízingbeadó birtokába és könyveibe. 4. A Lízingszerződés megkötésének előkészítése 4.1 Lízingtárgy Lízingbevevő általi kiválasztása A Lízingtárgyat és ez alapján az Eladót is a Lízingbevevő saját kockázatára és felelősségére választja ki, és jelöli ki a Lízingbeadónak megvásárlásra. A Lízingbevevő a Lízingtárgy állapotát, használatra alkalmasságát, tulajdonjogi és, amennyiben a Lízingtárgy ingatlan, ingatlannyilvántartási helyzetét köteles teljes körűen megismerni. A Lízingtárgy kiépítése, felszereltségének kiválasztása és megrendelése, valamint a Lízingtárgy vételárának megállapítása során a Lízingbevevő a Lízingbeadótól függetlenül, saját felelősségére jár el a Lízingtárgyat értékesítő Eladónál. Tekintettel a Lízingtárgy Lízingbevevő általi kiválasztására, Lízingbevevő az Eladó ideértve a még el nem készült Lízingtárgy esetében az építő, beruházó, gyártó - kiválasztása során is a saját felelősségére jár el. Lízingbevevő a Lízingtárgy kiválasztásával és Lízingbeadó részére ezen Lízingtárgy megvásárlására adott megbízással egyidejűleg az Eladó (építő, beruházó, gyártó) személyét, teljesítő képességét és készségét, személyében rejlő kockázatot elfogadja, és tudomásul veszi, hogy e tekintetben a Lízingbeadót semminemű felelősség nem terheli Fentiekre tekintettel a Lízingbeadó semmilyen felelősséget nem vállal a Lízingtárggyal kapcsolatban a Lízingbevevő felé, akár a Lízingtárgy állapotából, akár harmadik személynek a Lízingtárggyal kapcsolatos igényeiből eredő igényeivel kapcsolatban, akár olyan igényekkel kapcsolatban, amelyek később jutnak a Lízingbeadó vagy Lízingbevevő tudomására. Lízingbeadót nem terheli semmilyen felelősség a Lízingtárgy tulajdonságaiért, valamint azért, ha a Lízingbevevő által kiválasztott Lízingtárgy nem alkalmas arra, hogy a Lízingtárgyban a Lízingbevevő a kívánt célokat megvalósítsa, a kívánt tevékenységet folytathassa. Nem felel a Lízingbeadó az esetlegesen a Lízingtárgyat terhelő közterhek megfizetéséért, illetőleg a megfizetés elmaradásának következtében felmerülő szankciókért és azok következményeiért. Ezen terheket a Lízingbeadó teljes mértékben a Lízingbevevőre hárítja, amelyet a Lízingbevevő tudomásul vesz, és elfogad, ezért kifejezetten lemond a Lízingbeadóval szemben bármilyen olyan igényéről, amely a Lízingtárgy állapotával, illetve annak használhatóságával, felszereltségével összefüggésben merül fel. Továbbá a fentiekre tekintettel a Lízingbeadó semmilyen felelősséggel nem tartozik az Eladó, illetőleg a beruházó, az építő személyéért, így különösen az Eladó teljesítési képességért, készségéért, erre tekintettel a Lízingbevevő semminemű igényt nem támaszthat a Lízingbeadóval szemben. 4.2 Előzetes Értékelés Lízingbevevő a jelen Üzletszabályzat 2. számú mellékletét képező Adatlapot tölt ki és ad át a Lízingbeadó részére, amellyel a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között megbízási jogviszony jön létre. Az Adatlap alapján Lízingbeadó elvégzi/elvégezteti a Lízingtárgy értékbecslését. Amennyiben az Előzetés Értékelés bármely elemét nem a Lízingbeadó végzi el, hanem arra harmadik személynek megbízást ad, a Lízingbevevő az Adatlap aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Lízingbeadót, hogy a harmadik személynek a Lízingbevevő (vagy Biztosítéknyújtó) által rendelkezésre bocsátott adatokat adjon át Lízingbevevő az Előzetes Értékelés lefolytatása érdekében átadja Lízingbeadó részére az általa kiválasztott Lízingtárgy adatait, és megad minden, a Lízingbeadó által az Előzetes Értékeléshez igényelt információt. Az Előzetes Értékelés keretében Lízingbeadó elvégzi Lízingbevevő ügyfélminősítését a Lízingbeadó vonatkozó szabályzata, és a Lízingtárgy tekintetében a fedezetértékelést a vonatkozó szabályzat alapján Amennyiben Lízingbevevő Fedezeti Ingatlant ajánl fel Lízingbeadó részére a lízingügylettel kapcsolatos kötelezettségei teljesítésének biztosítására, Lízingbeadó az Előzetes Eljárás során a Fedezeti Ingatlan tekintetében is elvégzi a fedezetértékelést Amennyiben Lízingbevevő kezest ajánl fel Lízingbeadó részére a lízingügylettel kapcsolatos kötelezettségei teljesítésének biztosítására, Lízingbeadó az Előzetes Eljárás során a kezes tekintetében is elvégezheti az ügyfélminősítést Az Előzetes Értékelés eredményéről illetőleg az Előzetes Értékelés ismeretében meghatározott finanszírozási lehetőségekről Lízingbeadó ésszerű időn belül tájékoztatja Lízingbevevőt. A tájékoztatás megadására a Lízingbeadó a pont alapján jogosult elektronikus levél vagy fax formájában is, amelyet a Lízingbevevő által az Adatlapon meghatározott címre, faxszámra továbbít Amennyiben Lízingbevevő a Lízingbeadó tájékoztatása alapján a lízingszerződés megkötése mellett dönt, Lízingbeadó a tájékoztatásnak megfelelő tartalommal írásban ajánlatot tesz Lízingbevevő részére a Lízingszerződés megkötésére. A Lízingbeadó az ajánlatot a Lízingszerződés tervezetének Lízingbevevő részére való továbbításával is megteheti. Az ajánlatnak legalább a várható Finanszírozott Összeget, a Futamidőt, a finanszírozható Lízingtárgy adatait, és az esetleges Fedezeti Ingatlan adatait kell tartalmazni. Lízingbevevő az ajánlatra a kézhezvételtől számított 5 napon belül köteles nyilatkozni. Amennyiben a Lízingbevevő az ajánlatra a kézhezvételtől számított 5 napon belül nem nyilatkozik, a Lízingbeadó ajánlati kötöttsége megszűnik.

11 5. A Lízingszerződés megkötése és az Adásvételi szerződés feltételeinek meghatározása 5.1 A Lízingszerződés megkötése és az Adásvételi szerződés feltételeinek meghatározása A Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Lízingbeadónak elfogadható feltételekkel így különösen, de nem kizárólag az Üzletszabályzatban meghatározottaknak (ideértve az Üzletszabályzat mellékleteit is) megfelelő megállapodás születik a Lízingtárgy adásvételére, Lízingbeadó az Adásvételi szerződést aláírja, és a Lízingtárgyat megvásárolja azzal a céllal, hogy azt Lízingbevevőnek lízingbe adja Az Adásvételi szerződés részletes feltételeinek tárgyalásainál, illetőleg a Vételár összegének megállapításánál, a szerződés elkészítésénél, megszövegezésénél a Lízingbevevő jár el, és ezért a Lízingbevevő kifejezetten lemond a Lízingbeadóval szemben minden olyan követelés érvényesítéséről, amely a Lízingtárgy vételárának értékarányosságával kapcsolatosan, illetve egyébként az Adásvételi szerződés rendelkezéseiből eredően merül fel. Az Adásvételi szerződés megkötéséért, illetve az Adásvételi szerződés megkötésének elmaradásáért felelősség kizárólag a Lízingbevevőt terheli A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Lízingtárgy Vételára a Lízingszerződésben ekként meghatározott összegtől bármilyen okból eltér ide nem értve a szavatossági illetőleg jótállási jogok érvényesítéséből eredő változást, úgy a különbözet (i) az Önerő összegét növeli amennyiben a Vételár nő és Lízingbevevő azt a pontban meghatározottak szerint köteles Lízingbeadó részére megfizetni, illetőleg (ii) amennyiben a Vételár csökken a Lízingbeadó választása szerint tekintettel a Finanszírozott Összeg és a Vételár arányára, a Lízingbeadó belső szabályzataira, kockázatvállalási szabályaira vagy az Önerő összegét csökkenti(azzal, hogy amennyiben az Önerő már megfizetésre került, a különbözetnek megfelelő összeget a Lízingbevevő által megfizetett összegnek kell tekinteni és azt Lízingbeadó jelen Üzletszabályzat pontjában meghatározottak szerint jogosult elszámolni, vagy amennyiben az Önerő megfizetésre még nem került, ezen különbözetnek megfelelő összeggel csökkentett összeget kell megfizetnie a Lízingbevevőnek) vagy a Finanszírozott Összeget csökkenti, amely esetben a Lízingbevevő kötelezettséget vállal a Lízingszerződés módosítására. Amennyiben a Lízingbevevő nem fizeti meg a jelen pont (i) alpontjában meghatározott összeget, vagy nem írja alá a jelen pont (ii) alpontjában meghatározott Lízingszerződés-módosítást, abban az esetben a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződéstől elállni. Ezen ok kifejezetten a Lízingbevevő érdekkörében felmerült, neki felróható oknak minősül A Lízingbeadó a saját döntése alapján, a Lízingszerződés megkötésével egyidejűleg, vagy azt követően értesíti a Lízingbevevőt a Lízingtárgy tulajdonjogának a Lízingbeadó által történő megszerzésekor felmerülő illetékköltség kalkulált összegéről, amelyet a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó bankszámlájára történő átutalással vagy egyéb, a Lízingbeadó által elfogadott módon teljesíteni. A Lízingbeadó saját döntése szerint jogosult meghatározni, hogy egy esetlegesen őt megillető, vagy megilletni vélt illetékkedvezményt igénybe vesz, vagy az általános szabályok szerint kíván illetéket fizetni, továbbá, hogy az illetékkiszabó határozattal szemben az abban foglaltak szerint él-e fellebbezéssel, bírósági felülvizsgálattal. A jelen pont szerinti fizetési kötelezettség teljesítése az Adásvételi szerződés Lízingbeadó általi megkötésének feltétele. Amennyiben az illetékhivatal jogerős határozata alapján a Lízingtárgy tulajdonjogának a Lízingbeadó által történő megszerzésekor felmerülő illetékkötelezettség (ideértve az illetékelőleget is) összeg kisebb, mint a Lízingbevevő által már megfizetett ezen összeg, akkor a különbözetet a Lízingbeadó a Lízingbevevő részére visszatéríti, illetve amennyiben több, akkor a különbözetet a Lízingbeadó felhívására a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megfizetni. 6. Az Adásvételi szerződés megkötése és a Vételár megfizetése 6.1 Az Adásvételi szerződés megkötése Az Adásvételi szerződés feltételeinek meghatározása, az Eladóval tárgyalások folytatása a Lízingbevevő feladata, és kizárólag a Lízingbevevő felelőssége. Lízingbevevő megbízza Lízingbeadót a Lízingtárgynak az átadott feltételekkel történő megvásárlására. Az Adásvételi szerződés végleges, aláírásra szánt tervezetét Lízingbevevő készíti elő és a Lízingbevevő küldi meg a Lízingbeadó részére úgy, hogy azon aláírásával igazolja, hogy az számára megfelelő, azzal egyetért. Sem Lízingbeadó, sem Lízingbeadó megbízottjai, közreműködői (így különösen a megbízott ügyvédi iroda) a Lízingbevevő irányában nem felelősek az Adásvételi szerződés érvényességéért, hatályosságáért, tartalmáért. Amennyiben szükséges, a Lízingbeadó a Lízingbevevő felhívására a Lízingbevevő által kiválasztott Lízingtárgy megvásárlása érdekében előszerződést is köthet annak érdekében, hogy a Lízingtárgy tulajdonjogát annak létrehozása után megszerezze Lízingbeadó fenntartja magának a jogot, hogy az Adásvételi Szerződés tekintetében tartalmi illetőleg formai követelményeket határozzon meg (így különösen a fizetési feltételek, az ütemezés, terhek tekintetében) Amennyiben Lízingbevevő az Adásvételi szerződés végleges tervezetén aláírásával nem igazolja, hogy az megfelelő a számára, Lízingbeadó nem köteles az Adásvételi szerződés megkötésére Amennyiben (i) Lízingbeadó jóváhagyja a Lízingbevevő által részére megküldött, aláírásra szánt Adásvételi szerződést, (ii) valamennyi a Finanszírozási Dokumentumokban megkövetelt szerződés, valamint nyilatkozat és kötelezettségvállalás, így különösen a Lízingbevevő által közokirati formában a Lízingszerződés vonatkozásában tett egyoldalú kötelezettségvállalás vagy maga a Lízingszerződés közokirati formában a Lízingbeadó számára megfelelő formában és tartalommal létrejött és azok a Lízingbeadó rendelkezésére állnak, (iii) a Lízingbeadót a Fedezeti Ingatlanra vonatkozó Biztosítéki Szerződés alapján megillető jog a Fedezeti Ingatlan tulajdoni lapján legalább széljegyen szerepel, (iv) a Lízingtárgyra illetőleg a Fedezeti Ingatlanra vonatkozó jelen Üzletszabályzat pontjában foglaltaknak megfelelő biztosítási szerződés, vagy építés alatt álló ingatlan Lízingtárgy esetében az Eladó jelen Üzletszabályzat pontjában meghatározott nyilatkozata arról, hogy a Lízingtárggyal kapcsolatban teljes körű építési és szerelési biztosítás áll fenn, (v) Lízingbevevő maradéktalanul eleget tett valamennyi az Előzetes Értékeléshez és a Finanszírozási Dokumentumokhoz kapcsolódó esedékes fizetési kötelezettségének és (vi) nem áll fenn olyan Lízingbeadó

12 számára új körülmény, amely körülmény Előzetes Értékelés alkalmával való ismerete esetén Lízingbeadó nem kötötte volna meg a Lízingszerződést, Lízingbeadó megköti az Adásvételi szerződést, és megfizeti az Adásvételi szerződéssel kapcsolatosan, a tulajdon-átruházás alkalmával keletkező költségeket és közterheket. Lízingbeadó jelen pont szerinti fizetési kötelezettségeit ide nem értve a Vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettséget (beleértve az utólag kifizetendő közterheket és/vagy a levonható adók, vagy támogatások elvesztését), valamint a Lízingbeadó által a Lízingtárggyal kapcsolatosan esetlegesen megvalósított, indokolt ráfordításokat, felmerülő egyéb, szükséges költségeket a Tartozás részének kell tekinteni Lízingbevevő köteles az Önerőt a Folyósítás Napját megelőző második munkanapig beérkezőleg a Lízingbeadó számára megfizetni. Az Önerő megfizetésének elmulasztása olyan, kifejezetten a Lízingbevevő érdekkörében felmerülő, neki felróható oknak minősül, amely miatt a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződéstől elállni Amennyiben az Adásvételi szerződés bármilyen okból a Lízingszerződés megkötését követő hatvan (60) napon belül nem jön létre, vagy az Adásvételi szerződés bármilyen okból nem lép hatályba, illetőleg bármely, a Lízingbeadónak nem felróható okból a Lízingbeadó a Lízingtárgy tulajdonát az Adásvételi Szerződés szerint nem szerzi meg, Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződéstől elállni. Erre az esetre Lízingbevevő kifejezetten lemond a Lízingbeadóval szemben történő bármilyen kártérítési, kártalanítási igény érvényesítésének jogáról, tekintettel a jelen 6.1, valamint a fenti 4.1 pontokra Amennyiben az Adásvételi szerződés meghiúsulására az Eladó szerződésszegése következtében kerül sor és a Lízingbevevő minden a Finanszírozási Dokumentumokon alapuló fizetési és egyéb kötelezettségét teljesítette (amint az különösen a és pontokban meghatározásra kerül), Lízingbeadó az Eladó szerződésszegéséből eredő, Eladóval szemben keletkezett igényeinek érvényesítését Lízingbevevőre engedményezi, aki köteles az igényérvényesítésre. Amennyiben engedményezésre nem kerül sor, a Lízingbevevő köteles a szerződésszegéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi kártérítési, kártalanítási igény érvényesítése kapcsán Lízingbeadóval együttműködve, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni Használt ingatlan, így különösen visszlízing esetében a jelen 6.1. pontban meghatározottakat megfelelően kell alkalmazni, így különösen, hogy az Adásvételi szerződés tervezetét a Lízingbevevő azzal készíti, hogy Lízingbeadónak különösen fontos érdeke a Lízingtárgy per-, teher- és igénymentes tulajdonjogának megszerzése (ide nem értve a vezetékjogokat, közérdekű használati jogokat, illetőleg más hasonló, Lízingbeadó által saját belátása szerint megjelölt terheket). Lízingbeadó a fentiekben meghatározottakon túl különösen fenntartja magának a jogot használt ingatlan, így különösen visszlízing esetében, hogy a Lízingtárgy tehermentesítése érdekében az Adásvételi szerződésben részletes feltételeket határozzon meg, amely rendelkezések nem vagy nem megfelelő teljesítése a Lízingbevevő érdekkörében felmerült, neki felróható oknak minősül. 6.2 A Vételár megfizetése A Lízingbeadó - tekintettel arra, hogy a Lízingszerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a Lízingtárgyat a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározott feltételekkel abból a célból vásárolja meg, azaz köti meg mint vevő az Adásvételi szerződést, hogy azt a Lízingbevevő részére Pénzügyi lízingbe adja a Vételárat az Adásvételi Szerződésben meghatározottak szerint a Finanszírozott Összeg és az Önerő felhasználásával fizeti meg az Eladó részére. Visszlízing esetében Lízingbeadó és Lízingbevevő a Vételárat és az Önerőt, valamint a Lízingbeadó által a szerződéskötéskor megjelölt, Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére fizetendő, közvetített szolgáltatás díjának nem minősülő, díjakat egymásba beszámítják. Lízingbevevő a Folyósítás Napjától kezdődően köteles Havi Lízingdíjat fizetni a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározottak szerint a Lízingbevevő részére, függetlenül a Vételár Lízingbeadó általi megfizetésétől. 6.3 Birtokbaadás A Lízingtárggyal kapcsolatosan, az Adásvételi szerződés műszaki specifikációja által megkövetelt jognyilatkozatok megtételének jogát, a műszaki specifikáció meghatározását, azaz a Lízingtárgy végleges kialakításának, elrendezésének meghatározására, befolyásolására vonatkozó jogot, ideértve a munkafolyamatok, készültségi fok ellenőrzését, a kivitelezővel való konzultációt (a továbbiakban egységesen: műszaki specifikáció joga), amennyiben ilyen van, Lízingbevevő jogosult és köteles a Lízingbeadó helyett és nevében gyakorolni, Lízingbeadó jelen Üzletszabályzattal meghatalmazza Lízingbevevőt annak gyakorlására, amely meghatalmazást azonban bármikor jogosult visszavonni. Lízingbevevő nem jogosult az Adásvételi szerződésben meghatározott műszaki tartalmat csökkenteni, továbbá Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó hozzájárulását kérni minden olyan változtatáshoz, amely a Lízingbeadó által ismert alaprajzon változtatást eredményezhet Amennyiben Lízingbevevő megítélése szerint, az Adásvételi Szerződésben rögzítettekhez képest, a Lízingtárggyal kapcsolatosan pótmunkák elvégzése, illetve drágább anyagok beépítése szükséges, a fenti pont rendelkezéseinek betartásával saját nevében megállapodhat az Eladóval. A pótmunkákkal, drágább anyagok beépítésével kapcsolatosan semmilyen fizetési kötelezettség nem terhelheti Lízingbeadót, és mindennemű felelősséget Lízingbevevő köteles viselni. A pótmunkák megrendelése, illetve elvégzése, illetve a drágább anyagok beépítése nem eredményez a Ptk a szerinti közös tulajdont, és a Lízingbevevő (tekintettel Lízingbevevő esetleges tulajdonszerzésére, illetve a 17. fejezetben szabályozott elszámolásra) külön nem követelheti a gazdagodás megtérítését sem. A pótmunkák nem csökkenthetik a Lízingtárgy - Vételárral meghatározható - piaci értékét Amennyiben a Lízingtárgy a rendeltetésszerű használatra alkalmas, az Eladó a Lízingtárgyat műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadja a Lízingbeadónak, illetve közvetlenül a Lízingbeadó képviseletében eljáró Lízingbevevőnek. Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával meghatalmazza a Lízingbevevőt, hogy a műszaki átadás-átvételi eljáráson eljárjon, az átadás-átvételi jegyzőkönyvet felvegye, a hibalistát összeállítsa azzal, hogy egyebekben a Lízingbeadó nevében jognyilatkozatot nem tehet, jogról nem mondhat le, kötelezettséget nem vállalhat. Az Eladó felé a Lízingbevevő műszaki átadás-átvételi eljáráson való eljárási jogát a Lízingszerződés és jelen Üzletszabályzat igazolja, azzal, hogy Lízingbeadó jogosult a meghatalmazást visszavonni. A műszaki átadás-átvételi eljáráson a Lízingbevevő a Lízingbeadótól az előbbiek szerint kapott meghatalmazás alapján jár el, azzal, hogy a Lízingbeadó jogosult marad a műszaki átadás-átvételi eljáráson részt venni, nyilatkozatot tenni, a meghatalmazás megadását visszavonni. A Lízingtárgy műszaki átadás-átvételéről Eladó és Lízingbevevő (személyes részvétele esetén, feltéve, hogy

13 ott nyilatkozatot tesz, a Lízingbeadó is) közösen Átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelynek részét (mellékletét) képezi az esetleges hibalista. A Lízingbevevő köteles személyesen vagy megbízottja útján a műszaki átadás-átvételi eljáráson megjelenni. Lízingbevevő a műszaki átadás-átvétel során köteles körültekintően, a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, és a műszaki átadás-átvételt az Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolni. Lízingbevevő köteles minden tekintetben meggyőződni Eladó szerződésszerű teljesítéséről. Lízingbevevő a műszaki átadásátvétel során átveszi az Eladó által kiállított jótállási jegyet, illetve gépkönyveket. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingtárgy átvétele során a Lízingbeadó képviselőjeként jár el, ennek megfelelően köteles Lízingbeadó mint vevő érdekeit képviselni (a Lízingbevevő meghatalmazás a fentiek szerint csak és kizárólag az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére (hibalista összeállítására) terjed ki, egyebekben a Lízingbeadó nevében jognyilatkozatot nem tehet, jogról nem mondhat le, kötelezettséget nem vállalhat). Lízingbevevő az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy példányát haladéktalanul köteles megküldeni a Lízingbeadó részére. A Lízingtárgy műszaki tartalomnak és az Adásvételi Szerződésben meghatározott egyéb feltételeknek való megfelelőségéről a Lízingbevevő saját kockázatára győződik meg és készíti el az esetleges hibalistát. A teljes műszaki tartalom (a pont szerint a műszaki specifikáció, illetőleg hibalista, közös területek) és az Adásvételi Szerződésben meghatározott egyéb feltételek elkészítésének kockázata a Lízingbevevőt terheli, ebből eredően Lízingbevevő semmilyen igényt nem támaszthat a Lízingbeadóval szemben Amennyiben a Lízingtárgy műszaki átadás-átvételi eljárása és a birtokbaadás elkülönül, a birtokbaadási eljáráson a Lízingbevevő a Lízingbeadótól kapott meghatalmazás alapján jár el, azzal, hogy a Lízingbeadó jogosult marad a birtokbaadási eljáráson részt venni, nyilatkozatot tenni. Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával meghatalmazza a Lízingbevevőt, hogy a birtokbaadási eljáráson eljárjon, a birtokbaadási jegyzőkönyvet felvegye, az esetleges hibalistát összeállítsa azzal, hogy egyebekben a Lízingbeadó nevében jognyilatkozatot nem tehet, jogról nem mondhat le, kötelezettséget nem vállalhat. Az Eladó felé a Lízingbevevő birtokbaadási eljáráson való eljárási jogát a Lízingszerződés és jelen Üzletszabályzat igazolja, azzal, hogy Lízingbeadó jogosult a meghatalmazást visszavonni. A Lízingtárgy birtokbaadásáról Eladó és Lízingbevevő (személyes részvétele esetén Lízingbeadó is) közösen Birtokbavételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelynek részét (mellékletét) képezi az esetleges hibalista. A Lízingbevevő köteles személyesen vagy megbízottja útján a birtokbaadási eljáráson megjelenni. Lízingbevevő a birtokbaadás során köteles körültekintően, a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, és a birtokbaadást a Birtokbavételi jegyzőkönyv aláírásával igazolni. Lízingbevevő köteles minden tekintetben meggyőződni Eladó szerződésszerű teljesítéséről. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingtárgy birtokba vétele során részben a Lízingbeadó képviselőjeként jár el, ennek megfelelően köteles Lízingbeadó, mint vevő érdekeit képviselni (a Lízingbevevő meghatalmazása csak és kizárólag a birtokbaadási jegyzőkönyv felvételére (hibalista összeállítására) terjed ki, egyebekben a fentiek szerint a Lízingbeadó nevében jognyilatkozatot nem tehet, jogról nem mondhat le, kötelezettséget nem vállalhat). A Lízingtárgy műszaki tartalomnak és az Adásvételi Szerződésben meghatározott egyéb feltételeknek való megfelelőségéről a Lízingbevevő saját kockázatára győződik meg és készíti el az esetleges hibalistát. A teljes műszaki tartalom (hibalista, közös területek) elkészítésének kockázata a Lízingbevevőt terheli, ebből eredően semmilyen igényt nem támaszthat a Lízingbeadóval szemben Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a műszaki átadás-átvétellel, illetve amennyiben ilyen van a birtokbaadási eljárással a Lízingtárgy Eladótól Lízingbeadó részére történő átvétele, és a Lízingtárgy Lízingbeadó által Lízingbevevő birtokába történő adása egybeesik, azaz Lízingbevevő közvetlenül veszi át és birtokba az Eladótól a Lízingtárgyat. Ennek megfelelően Lízingbevevő nem jogosult a Lízingtárggyal összefüggésben, illetőleg a birtokbaadás jogszerűségével kapcsolatosan Lízingbeadóval szemben igényt támasztani. A szavatossági jogok gyakorlásának jogát Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával átruházza Lízingbevevőre, Lízingbevevő azokat közvetlenül Eladóval szemben jogosult érvényesíteni. Ezzel összefüggésben Lízingbevevő a Lízingbeadóval szembeni szavatossági és egyéb az átadással összefüggő kártérítési jellegű jogok gyakorlásáról feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kifejezetten lemond Amennyiben Lízingbevevő azt megfelelő indok nélkül megtagadja, Lízingbeadó jogosult, de nem köteles a lízingtárgy műszaki átadás-átvételi eljárásán, illetve a birtokbaadási eljáráson a Lízingtárgyat átvenni. Amennyiben a Lízingtárgyat Eladó Lízingbeadó birtokába bocsátotta, a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározott feltételek maradéktalan teljesülése esetén Lízingbeadó a Lízingtárgyat Lízingbevevő birtokába és használatába adja. A Lízingtárgy Lízingbevevő birtokába átadásáról Lízingbeadó és Lízingbevevő közösen jelen Üzletszabályzat 3. számú melléklete szerinti Átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A közösen történő jegyzőkönyvezés érdekében a Lízingbeadó haladéktalanul értesíti a Lízingbevevőt a Lízingtárgy elkészültéről/átadhatóságáról. A Lízingbevevő köteles személyesen vagy megbízottja útján az átadás során megjelenni. Amennyiben a Lízingbevevő nem teljesíti a Lízingtárgy átvételére vonatkozó kötelességét 5 napon belül, úgy kell tekinteni, hogy a Lízingtárgy alkalmas a rendeltetésszerű használatra, és az átadás megtörténtnek számít. Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingtárgyat, hacsak részben is, de használja, az átadás szintén megtörténtnek számít. Amennyiben az átadás megtörtént vagy jelen pont szerint megtörténtnek számít Lízingbevevő a Lízingbeadóval szembeni szavatossági és egyéb az átadással összefüggő kártérítési jellegű jogok gyakorlásáról kifejezetten lemond Visszlízing esetén a Lízingtárgy a Lízingszerződésre és az Adásvételi szerződésre tekintet nélkül folyamatosan a Lízingbevevő birtokában, használatában marad, ezért sem alakszerű műszaki átadás-átvételi eljárásra, sem alakszerű birtokbaadási eljárásra nem történik. Lízingbeadó jogosult saját belátása szerint úgy dönteni, hogy ezen eljárásokra külön alakszerű formában nem kerül sor. 7. A Lízingtárgy tulajdonjoga 7.1 Tulajdonjog A Lízingtárgy a Lízingbeadó kizárólagos tulajdona az Adásvételi szerződés szerinti tulajdonátszállás időpontjától, addig az időpontig, amíg a jelen Üzletszabályzatban és a Lízingszerződésben meghatározott valamennyi feltétel teljesülésével, illetve jognyilatkozat megtételével a Lízingtárgy a Lízingbevevő tulajdonába kerül. A Lízingbeadó a Lízingtárgy tulajdonjogát a Lízingbevevőnek a Finanszírozási Dokumentumokon alapuló valamennyi fizetési (beleértve az adókat és a késedelmi kamatokat is) és egyéb kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig, továbbá Nyíltvégű Pénzügyi Lízing esetén a Tulajdonszerzési Jog gyakorlásáig és a Maradványérték megfizetéséig fenntartja A Lízingbeadó a tulajdonjog keretében a jelen Üzletszabályzatban és a Lízingszerződésben meghatározott kivételekkel jogosult valamennyi, a tulajdonjogból eredő jogának gyakorlására, beleértve a tulajdona megóvását célzó intézkedéseket. A rendelkezési jog kizárólag a Lízingbeadót illeti meg. A Lízingtárgyat a Lízingbevevő nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, illetőleg bármely, a Lízingszerződésen alapuló jogát a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre nem ruházhatja át.

14 7.1.3 A Lízingtárgy tulajdoni lapján tulajdonosként a Lízingbeadó szerepel. Ameddig a Lízingbeadó a Lízingszerződést nem mondja fel, illetve a Lízingszerződés hatálya egyébként nem szűnik meg, Lízingbeadó nem jogosult a Lízingtárgyat megterhelni, azt elidegeníteni, kivéve a Lízingszerződés átruházására irányadó rendelkezések szerint. Jelen pont szerint Lízingbeadó nem vállal szavatosságot a Lízingtárgy per-, teher- és igénymentességéért, Lízingbeadó kizárólag azt szavatolja, hogy Lízingbeadó maga nem alapít semmilyen terhet a Lízingtárgyon A Lízingbevevő haladéktalanul köteles értesíteni a Lízingbeadót minden olyan körülmény bekövetkeztéről, amely a Lízingbeadó tulajdonjogát sérti, vagy veszélyezteti, és Lízingbevevő saját költségén köteles megtenni minden intézkedést annak érdekében, hogy a Lízingbeadó tulajdonjogát sérelem ne érje A Lízingbevevő visel minden olyan közvetett, vagy közvetlen díjat, költséget, adót, illetéket, amely a Lízingtárgy használata és fenntartása során merül fel. Lízingbevevő viseli így többek között a közüzemi költségeket valamint a közös költségeket is. Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával meghatalmazza Lízingbevevőt, hogy képviselje és nevében eljárjon a társasházi közgyűléseken, amennyiben a Lízingtárgy társasház része; a meghatalmazás igazolására jelen Üzletszabályzat és a Lízingszerződés együttesen szolgál. Lízingbevevő köteles a Lízingtárgyon található közüzemi mérőórákat a Lízingtárgy Lízingbeadó birtokába adását követően haladéktalanul saját nevére átíratni, a közüzemi szerződésekbe, mint fogyasztó belépni, ennek érdekében minden szükséges jognyilatkozatot megtenni. Lízingbevevő viseli továbbá a kárveszélyt, a biztosítások díjait, és a karbantartás, felújítás költségeit, amint az a 13, 14, 15. fejezetekben meghatározásra kerül. Bármely jelen pont szerinti fizetési kötelezettséget, illetve bármely felmerült költséget, amelynek megfizetésére egyébként tulajdonosként a Lízingbeadó lenne köteles (pl. társasházi közös költség, ingatlanadó), a Lízingbevevő közvetlenül köteles megfizetni a jogosult részére, amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, a Lízingbevevő köteles azt a Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó által megjelölt számlára való befizetéssel megtéríteni a Lízingbeadó részére vagy Lízingbeadó felhívására részére megelőlegezni a pontban foglaltakkal összhangban Lízingbevevő viseli a pontban meghatározott a Lízingbevevőt a Lízingtárgy megszerzésével összefüggésben terhelő, a Lízingbeadó által áthárított illetéken felül a mindenkori hatályos illeték jogszabályok alapján, a Lízingtárgy megszerzéséből fakadóan kiszabott vagyonátruházási illetéket is. E vagyonátruházási illeték a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és joggyakorlat szerint, Zártvégű Pénzügyi Lízing esetén a Lízingszerződés megkötését követően bármikor esedékes lehet. 7.2 A Lízingtárgy birtoklásának és használatának joga A Lízingbevevő kizárólagos joggal jogosult a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingtárgyat kizárólag a Lízingszerződésben meghatározott célra/célokra a rendeltetésszerű használatnak megfelelően birtokolni és használni Az Adásvételi szerződésben foglalt feltételek teljesülését követően Eladó (illetve Lízingbeadó) a 6.3 pontban leírtaknak megfelelően a Lízingtárgyat Lízingbevevő birtokába adja, amellyel egyidejűleg Lízingbeadó amennyiben Lízingbeadó kifejezetten ellentétesen nem nyilatkozik a Lízingtárgy birtoklásának és használatának jogát a Finanszírozási Dokumentumokban foglalt feltételekkel és időhatározással Lízingbevevőre ruházza. A 6.3 pont szerinti átadás-átvétel, illetve birtokbaadás hiányában így különösen, ha a Lízingbevevő a pontban meghatározott meghatalmazás visszavonása ellenére jár el az átadás-átvételi, illetve birtokbaadási eljáráson, vagy a Lízingtárgy Lízingbevevő birtokába való átadása egyébként nem történt meg a Lízingbevevő nem jogosult a Lízingtárgy birtoklását, használatát, hasznosítását megkezdeni A Lízingtárgy birtokba vételének az időpontja az Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napja, vagy amennyiben a birtokbavétel és a műszaki átadás-átvétel elkülönül, akkor a Birtokbavételi Jegyzőkönyv aláírásának napja, illetve az a nap, amikor a pont szerint az átadás megtörténtnek számít. Amennyiben ez nem határozható meg, akkor a Vételárnak az Eladó részére való maradéktalan megfizetésének időpontját kell a birtokba vétel időpontjának tekinteni Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét nem érinti, hogy a Lízingtárgyat ténylegesen nem használja, használhatja. A Lízingtárgy hatóság általi lefoglalása vagy zár alá vétele a Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét nem érinti Lízingbevevő köteles gondoskodni a szükséges vagyonvédelmi intézkedések ideértve a biztosítással kapcsolatosan a biztosítási összegre tekintettel előírt vagyonvédelmi intézkedéseket is - megtételéről, valamint a Lízingtárgynak a rendeltetésszerű célokra történő használata miatt előírt hatósági engedélyek (pl. munkavédelmi-, biztonságtechnikai-, környezetvédelmi-, közegészségügyi-, tűzbiztonsági-, telepengedély) beszerzéséről. Lízingbevevő köteles a Lízingtárgy használatával kapcsolatosan előírt tűzrendészeti, rendőrhatósági, balesetvédelmi szabályok maradéktalan betartására illetőleg betartatására. A Lízingbevevőnek be kell tartania a Lízingtárgyra vonatkozó azon hatósági előírásokat is, amelyek közvetlenül a Lízingbeadót kötelezik. A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót e tekintetben minden harmadik személy igényétől mentesíteni. A Lízingbevevő az ingatlan Lízingtárgyba bevihet minden olyan gépet és gépi berendezést, amely a rendeltetésszerű használat céljait szolgálja. Köteles azonban a használat és a működtetés során a biztonságot szolgáló összes előírást és rendelkezést betartani illetőleg betartatni. Minden olyan kárért, amely az ilyen jellegű intézkedések során keletkezik, a Lízingbevevő felelős A Lízingbeadó nem felel az olyan károkért, amelyek a Lízingtárgy használatából vagy nem-használatából, illetve nem rendeltetésszerű használatából erednek. A Lízingbevevő kötelezi magát, hogy a Lízingbeadót e tekintetben kártalanítja, illetőleg az esetleges károkat megtéríti. A Lízingbevevő a Lízingbeadót minden olyan igény tekintetében kártalanítja az igény felmerülésétől való tudomásszerzésétől számított nyolc napon belül, amelyeket harmadik felek a Lízingbeadóval szemben, mint a Lízingtárgy tulajdonosával szemben, továbbá a Lízingtárgy használatával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával, helyreállításával, valamint a Lízingtárgyon végzett esetleges beruházással összefüggésben, továbbá az épületszerkezeti károk tekintetében támasztanak. Lízingbevevő köteles mentesíteni Lízingbeadót a Lízingtárgy (mint ingatlan) egyes részeinek lehullásából, a Lízingtárgy hiányosságaiból, valamely tárgynak a Lízingtárgyból való kidobásából, kiejtéséből, kiöntéséből vagy más hasonló magatartásból eredő másnak okozott kárért való helytállási kötelezettség alól, azaz megtérítési kötelezettséggel tartozik a Lízingbevevő a Lízingbeadó felé.

15 7.2.7 A Lízingbeadóval szemben támasztott igények felmerüléséről való tudomásszerzés időpontjának a Lízingbeadó általi tájékoztatás Lízingbevevő általi kézhezvétele minősül. Amennyiben a Lízingbeadóval szemben a Lízingtárggyal kapcsolatban kárigényt érvényesítenek, úgy a Lízingbevevő köteles helytállni a Lízingbeadó helyett az igény érvényesítőjével szemben, tekintettel arra, hogy a pénzügyi lízing révén a Lízingbevevő a Lízingtárgy kizárólagos használatára jogosult személy. Az esetben, ha a Lízingtárggyal kapcsolatos kárigényt, vagy bármely más követelést a Lízingbeadó elégít ki, ezek utólagos megtérítése Lízingbevevő kötelessége, amely a Lízingbeadó erre vonatkozó felszólításától számított 8 napon belül esedékes Amennyiben a Lízingbeadó kockázati vagy egyéb okokból szükségesnek ítéli, Lízingbeadó vagy megbízottja jogosult a Lízingtárgy és a Fedezeti Ingatlan rendeltetésszerű használatát erre alkalmas napszakban és előzetes bejelentés után ellenőrizni, a használat és üzemeltetés feltételeiről a helyszínen tájékozódni. A Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó köteles a Lízingtárgy és a Fedezeti Ingatlan megtekintését a Lízingbeadó által megjelölt időpontban lehetővé tenni, valamint a Lízingtárggyal, a Fedezeti Ingatlannal, és annak használatával kapcsolatban a Lízingbeadó kérésére köteles adatokat szolgáltatni. Amennyiben Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó az előzetesen bejelentett ellenőrzést nem teszi lehetővé, köteles az elmulasztott ellenőrzéstől számított két héten belül lehetővé tennie az ellenőrzést egy általa megadott időpontban, és ennek időpontjáról köteles írásban, az elmulasztott ellenőrzéstől számított két munkanapon belül Lízingbeadót vagy megbízottját értesíteni. 7.3 A Lízingtárgy hasznosításának joga A Lízingbevevő kizárólagos joggal jogosult a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingtárgyat kizárólag a Lízingszerződésben meghatározott célra/célokra, és a rendeltetésszerű használatra vonatkozó előírásokat betartva hasznosítani. A Lízingtárgy bármilyen hasznosítása a Lízingbevevő Lízingszerződésen alapuló jogából ered, ennek megfelelően mindennemű használat és birtoklás a Lízingbeadó jogán történik A Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó csak a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a Lízingtárgyat és a Fedezeti Ingatlant teljes egészében vagy részben a Lízingszerződésben meghatározott céltól eltérő célra használni, hasznosítani, illetőleg bérbeadni. A Lízingbeadó a hozzájárulását ehhez csak akkor tagadhatja meg, ha a Lízingbeadó tulajdonosi jogainak gyakorlását, vagy a Lízingbevevőnek a Finanszírozási Dokumentumokból eredő kötelezettségei teljesítését, vagy a Lízingbeadó megítélése szerint a Lízingtárgy állapotát az eltérő célú használat, hasznosítás illetőleg bérbeadás veszélyezteti. A Lízingbeadó tulajdonosi jogainak gyakorlását a bérbeadás veszélyezteti különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben, ha a bérleti jogviszony nem szűnik meg a Lízingszerződés felmondásával, megszűnésével. A Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó köteles a tervezett bérbeadás esetén a bérlővel megkötni szándékozott összes megállapodást a Lízingbeadónak bemutatni és hozzájárulást kérni illetőleg tervezett eltérő célú használat, hasznosítás esetén erre vonatkozóan a Lízingbeadó hozzájárulását kérni. Lízingbeadó hozzájárulása a bérleti szerződés hatályba léptető feltétele. Amennyiben a Lízingbeadó a bemutatástól számított 10 munkanapon belül a bérbeadást illetőleg eltérő célú használatot, hasznosítást nem tiltja meg, a Lízingbeadó hozzájárulása megadottnak tekintendő. 7.4 Lízingbevevő tulajdonszerzése Zártvégű Pénzügyi Lízing esetében a Lízingtárgy tulajdonjoga az utolsó Havi Lízingdíj és a Tartozás megfizetését követően minden további külön jogcselekmény nélkül átszáll a Lízingbevevőre Nyíltvégű Pénzügyi Lízing esetén a Lízingbevevőt megillető Tulajdonszerzési Jog alapításáról a Lízingszerződés rendelkezik Amennyiben Lízingbevevő nem magyar állampolgár, vagy külföldi székhelyű jogi személy, vagy külföldi székhelyű jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, Lízingbeadót nem terheli semmilyen felelősség a Lízingtárgy tulajdonjogának Lízingbevevőre való átszállásáért. Amennyiben a Lízingtárgy tulajdonjogát a Lízingszerződés és az Üzletszabályzat szerint nem tudja Lízingbevevő megszerezni, ezért Lízingbevevő semmilyen kártérítési igényt nem támaszthat Lízingbeadóval szemben. A Lízingtárgy tulajdonjogának megszerzéséhez esetlegesen szükséges valamennyi feltétel megteremtése, valamint minden szükséges engedély hozzájárulás vagy egyéb dokumentum megszerzése, ezekkel kapcsolatos valamennyi költség megtérítése Lízingbevevő joga és kötelessége, Lízingbeadó amennyiben szükséges közreműködik ezen dokumentumok megszerzésben. 8. A Havi Lízingdíj, a fizetések teljesítésének módja A Lízingbevevő által a Lízingszerződés megkötésével, módosításával kapcsolatosan felmerült díjak összegét és esedékességét a Lízingbeadó mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza. Lízingbevevő a Lízingszerződés megkötésével egyidejűleg köteles megfizetni a Lízingbeadó részére a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az esetleges illetékeket, adókat és egyéb költségeket. Lízingbevevő a Lízingbeadó részére az Önerőt legkésőbb a Folyósítás Napjáig megelőző második munkanapig köteles megfizetni, ide nem értve a visszlízinget, amely esetben az Önerő a Folyósítási Napon esedékes és Felek megállapodnak, hogy a Vételárat és az Önerőt, valamint a Lízingbeadó által a szerződéskötéskor megjelölt, Lízingbevevő által a Lízingbeadó részére fizetendő, közvetített szolgáltatás díjának nem minősülő, díjakat kölcsönösen egymásba beszámítják Lízingbevevőt a Folyósítási Naptól kezdődően a Futamidő alatt Havi Lízingdíj fizetési kötelezettség terheli. A Lízingbevevő tudomásul veszi - a Lízingbeadót az Adásvételi Szerződés alapján terhelő kötelemre figyelemmel -, hogy a Finanszírozási Dokumentumok alapján őt terhelő fizetési kötelezettségek függetlenek attól, hogy a Folyósítási Napon az Eladó részére teljesen vagy részben került megfizetésre a Vételár Egy adott Kamatperiódusra vonatkozó Havi Lízingdíj áll egyrészt (i) tőkerészből, (ii) kamatrészből, illetőleg (iii) az esetleges adókból, valamint deviza alapú lízing esetében (iv) havi korrekciós tétel(ek)ből Az egy adott Kamatperiódusra vonatkozó Havi Lízingdíj-tőkerész megegyezik az adott Kamatperiódusra annuitásos módszerrel a kezdő Lízingdíj Tőketartozás alapulvételével kalkulált tőkerésszel. Deviza alapú lízing esetében a Havi Lízingdíj tőkerész tekintettel arra, hogy a Lízingszerződés

16 devizaneme svájci frank vagy euró, de a Havi Lízingdíj forintban fizetendő - Kalkulált Árfolyammal átszámított forint-összege fizetendő meg a Számlában/Fizetési Értesítőben meghatározottaknak megfelelően Egy adott Kamatperiódusra kalkulált kamat az adott Kamatperiódusban alkalmazandó Kamatláb amely elsődlegesen a Kamatbázis Jegyzési Napoktól függő automatikus változása miatt nem állandó -, az adott Kamatperiódus első napján fennálló Lízingdíj Tőketartozás, valamint 360 napos naptári év figyelembevételével kerül meghatározásra. Deviza alapú lízing esetében az előbbiek szerint számított kamat tekintettel arra, hogy a Lízingszerződés devizaneme svájci frank vagy euró, de a Havi Lízingdíj forintban fizetendő - Kalkulált Árfolyammal átszámított forintösszege fizetendő meg a Számlában/Fizetési Értesítőben meghatározottaknak megfelelően Deviza alapú lízing esetében egy adott Kamatperiódusra vonatkozó Havi Lízingdíj havi korrekciós tételének megállapítására amely az alábbiak szerinti devizaösszeg alábbi árfolyam-különbözettel átszámított forintösszege - az alábbi képlet alapján kerül sor: Havi korrekciós tétel = (az adott kamatperiódust megelőző Kamatperiódusra vonatkozó Havi Lízingdíj tőkerész + az adott kamatperiódust megelőző Kamatperiódusra vonatkozó Havi Lízingdíj kamatrész) * (Tényleges Árfolyam - Kalkulált árfolyam) A pozitív korrekciós tétel a Lízingbevevő fizetési kötelezettségét növeli, a negatív korrekciós tétel a Lízingbevevő fizetési kötelezettségét csökkenti A Lízingbeadó jogosult a Kamatlábat megváltoztatni abban az esetben ha (a) valamely Jegyzési Napon a Kamatbázis nem áll rendelkezésre (i) BUBOR esetében budapesti idő szerint délelőtt órakor vagy a körül, illetve (ii) EURIBOR esetében brüsszeli idő szerint délelőtt órakor vagy a körül, (iii) CHFLIBOR esetében londoni idő szerint délelőtt órakor vagy a körül nem áll rendelkezésre, illetve (b) az írott (Napi Gazdaság, Világgazdaság) és/vagy az elektronikus (Bloomberg, Telerate) sajtóban, illetve (b) a Jegyzési Napon a Lízingbeadó megállapítja, hogy a jegyzés nem tükrözi pontosan a valós piaci helyzetet feltéve, hogy a megnövekedett költségekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak. Ebben az esetben a Lízingbeadó a Lízingbevevőt a Kamatláb változásának tényéről, és az alkalmazandó kamatlábról értesíti A Lízingbeadó a Havi Lízingdíjról Számla/Fizetési Értesítőt küld a Lízingbevevőnek. Az adott Kamatperiódusra vonatkozó Havi Lízingdíj a következő Kamatperiódus kezdő napján esedékes. A Számla/Fizetési Értesítőben a Havi Lízingdíj elemei részletesen a pontban meghatározottak szerint - feltüntetésre kerülnek. Lízingbevevő a Számla/Fizetési Értesítővel kapcsolatban kijelenti, hogy azt a Havi Lízingdíj számítási alapjáról és módjáról való megfelelő tájékoztatásnak fogadja el A Lízingbevevő a Havi Lízingdíjakat a Számlában/Fizetési Értesítőben fizetési napként meghatározott határidőre köteles a Lízingbeadónak teljesíteni, azaz a Lízingbeadó bankszámláján legkésőbb azon a napon jóváírásra kell kerülnie. A fizetés teljesíthető a Lízingbeadó bankszámlájára történő készpénzbefizetéssel vagy átutalással, továbbá Lízingbevevő csoportos beszedési megbízást is adhat a Lízingbeadó részére és ebben az esetben a megadott bankszámláján a fizetési napot megelőző legkésőbb második (2.) Banki napon megfelelő fedezetet köteles biztosítani. A Finanszírozási Dokumentumok és Biztosítéki Szerződések szerinti fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja a Lízingbeadóhoz történő beérkezés (bevételezés), illetve a Lízingbeadó bankszámláján történő jóváírás napja Amennyiben Lízingbevevő az adott Kamatperiódusra vonatkozó Havi Lízingdíjra vonatkozó Számla/Fizetési Értesítőt az adott Kamatperiódust követő Kamatperiódus kezdő napjáig nem kapja meg, köteles erről a tényről a Lízingbeadót írásban rövid úton (fax, távirat) értesíteni Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződésben meghatározott kezdő havi lízingdíj kalkulált, a fizetendő Havi Lízingdíj mértéke nem állandó, azok a Finanszírozási Dokumentumokban foglalt rendelkezések szerint módosulhatnak, így különösen a Kamatbázis mértékének Jegyzési Napoktól függő automatikus változása, deviza alapú lízing esetében az árfolyamváltozás, továbbá a Kamatláb változásának, valamint az adók és költségek változásának függvényében, valamint megnövekedett költségek, adó alapjának felbruttósítására vonatkozó rendelkezések alkalmazásának függvényében Amennyiben a Lízingbevevő, vagy a Biztosítéknyújtó bármely, a Finanszírozási Dokumentumban, Biztosítéki Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a késedelem időtartamára késedelmi kamatot köteles fizetni a Lízingbeadó részére, amelynek összege a mindenkori Hirdetményben, ennek hiányában a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatláb alapulvételével kerül meghatározásra A Lízingbeadó részére a Lízingbevevőtől érkező fizetéseket a Lízingbeadó saját mérlegelése alapján legelőször is a Finanszírozási Dokumentumokból eredő adókra, költségekre és kiadásokra, majd ezt követően a Finanszírozási Dokumentumokból eredő esedékes, de meg nem fizetett felmerült kamatok, ideértve a késedelmi kamatok fedezésére, a mindenkori legrégebben esedékes Havi Lízingdíjak kiegyenlítésére használja fel A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Havi Lízingdíj fizetési kötelezettségét nem érinti valamint a Finanszírozási Dokumentumokban foglaltak teljesítése alól sem mentesíti, ha a Lízingtárgyat és/vagy a Fedezeti Ingatlant bármilyen okból nem használja, vagy nem használhatja, azok tekintetében bármilyen káresemény következik be, különös tekintettel arra, hogy a Lízingbevevő nem a Lízingtárgy használatáért, hanem a Lízingszerződés tárgyaként meghatározott pénzügyi lízingszolgáltatásért tartozik Havi Lízingdíj fizetési kötelezettséggel Amennyiben a Finanszírozási Dokumentumok alapján történő fizetés olyan napon esedékes, amely nem Banki Nap, a fizetés teljesítésének napja ugyanabban a hónapban az azt követő Banki Nap (ha van ilyen), vagy ha ilyen nap nincs, akkor az azt közvetlenül megelőző Banki Nap. Ezen szabály alkalmazásának következtében bármely összeg fizetési határidejének meghosszabbítása esetén az adott összegre vonatkozó kamat az eredeti fizetési napon fizetendő kamatlábon teljesítendő.

17 9. Díjak, költségek, adók A Lízingbevevőt terheli minden olyan közvetett, vagy közvetlen díj, költség, adó, illeték, amely a Lízingtárgy tulajdonjogának Lízingbeadó, illetve Lízingbevevő általi megszerzése során, a használatba vétel során, a Lízingtárgy használata és fenntartása során merül fel Lízingbevevőt terheli különösen a Lízingszerződés illetőleg a Biztosítéki Szerződések megkötésével, módosításával, végrehajtásával és megszüntetésével kapcsolatban felmerülő összes közteher és költség, a Lízingszerződéssel, Lízingtárgyakkal, Biztosítéki Szerződésekkel kapcsolatos Lízingbeadó és a Lízingbevevő oldalán felmerülő, és őket terhelő, Magyarországon már meglévő, vagy jövőben felmerülő adó, illeték, engedélyezési költség és egyéb költségek (különösen ingatlanadó és építményadó, valamint beleértve az utólag kifizetendő közterheket és/vagy a levonható adók, vagy támogatások elvesztését), vagy hatóság által kivetett fizetési kötelezettséget ideértve különösen a tulajdon átruházásokkal kapcsolatban felmerülő költségeket, a Lízingtárgy és a Fedezeti Ingatlan után fizetendő közterheket, illetékeket és díjakat, továbbá az ingatlannyilvántartási eljárások díjait, a tulajdon átruházás alkalmával keletkező költségeket és közterheket (különösen ingatlanadó és építményadó, valamint beleértve az utólag kifizetendő közterheket és/vagy a levonható adók, vagy támogatások elvesztését), kivéve ha az egyértelműen a Lízingbeadó felróható magatartásából ered. Lízingbevevő viseli a pontban meghatározott a Lízingbevevőt a Lízingtárgy megszerzésével összefüggésben terhelő, a Lízingbeadó által áthárított illetéken felül a mindenkori hatályos illeték jogszabályok alapján, a Lízingtárgy megszerzéséből fakadóan kiszabott vagyonátruházási illetéket is. E vagyonátruházási illeték a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és joggyakorlat szerint, Zártvégű Pénzügyi Lízing esetén a Lízingszerződés megkötését követően bármikor esedékes lehet Amennyiben egy adott időpontban hatályos jogszabályok alapján a Lízingbevevő által fizetendő valamely összegre általános forgalmi adót kell vagy lehet felszámítania a Lízingbeadónak, akkor a Lízingbeadó az általános forgalmi adót a jogszabályok által előírt módon felszámítja, illetve felszámíthatja A Lízingbevevőt a és pontban meghatározottak alapján terhelő fizetési kötelezettségeket lehetőség szerint Lízingbevevő köteles közvetlenül megfizetni. Ennek hiányában a Lízingszerződésből eredő megtérítési kötelezettség alapján köteles a Lízingbeadó felhívására a felhívásban megjelölt határidő alatt részére megfizetni vagy kérésre megelőlegezni, amely megelőlegezett összeget a Felek óvadéknak tekintik Lízingbeadó a hivatkozott fizetési kötelezettség esedékességekor a Lízingbevevőt terhelő fizetési kötelezettségbe az óvadékot jogosult beszámítani. A Lízingbevevőnek bármilyen, a lízingjogviszonyból eredő fizetési kötelezettsége bármilyen (beszámításra, visszatartási jogra, ellenkövetelésre, viszontkeresetre, adófizetésre alapított) levonás nélkül esedékes, kivéve, ha a levonásra jogszabály kötelezi, amely esetben az általa fizetendő, adólevonással vagy visszatartással érintett összeg akként növelendő meg, hogy az ilyen levonás vagy visszatartás után a Lízingbeadó (adófizetési vagy -visszatartási kötelezettség nélkül) azt a nettó összeget kapja meg, melyet akkor kapott volna, ha ilyen levonásra vagy visszatartásra nem került volna sor Amennyiben a Lízingszerződés aláírását követően bármilyen jogszabályi, jogszabály-értelmezési vagy jogszabály alkalmazási változás, és / vagy tőkemegfelelési előírásoknak való megfelelés érdekében, bármely központi banki, vagy egyéb pénzügyi vagy más illetékes hatóság pénzügyi intézményekre általában alkalmazandó szabályozása alapján a Lízingbeadó részéről többletköltséget okoz, a Lízingbeadó számára a Lízingszerződés szerinti pénzügyi lízing nyújtásával vagy fenntartásával kapcsolatban, illetve a Lízingbeadó és a Lízingbevevő között létrejövő szerződés megkötésével, a szerződésből eredő kötelezettségek vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével összefüggésben, vagy a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásával, fenntartásával kapcsolatos költségei a Lízingbeadónak megnövekednek vagy nem képes elérni azt a tőkemegtérülést, amelyet elérhetett volna, ha nem kötötte volna meg a Lízingszerződést, nem vállalta volna vagy tartaná fenn a Lízingszerződés szerinti kötelezettségeit, abban az esetben a Lízingbeadó a Lízingbevevő részére eljuttatott értesítéssel jogosult a felmerült többletköltséget a Lízingbevevőre továbbhárítani (megnövekedett költségek). Megnövekedett költségek esetén a Lízingbeadó köteles a Lízingbevevőt értesíteni, és egyúttal közölni annak várható nagyságát. 10. Előtörlesztés Lízingbevevő a Futamidő során bármikor jogosult részben vagy egészben előtörleszteni. Lízingbevevő előtörlesztési értesítő kitöltésével és a Lízingbeadó részére történő átadásával jelezheti az előtörlesztés tényét. Az előtörlesztési értesítőt a Lízingbeadónak az előtörlesztési napot legalább tizenöt (15) Banki Nappal megelőző Banki Napon kell kézhez vennie. Az előtörlesztési értesítőnek tartalmaznia kell az előtörlesztés napját és annak összegét Az előtörlesztési értesítő visszavonhatatlan, illetve az előtörlesztési értesítő visszavonhatatlanul kötelezi a Lízingbevevőt a megadott napon történő előtörlesztésre. Az előtörlesztés - amennyiben az nem a Kamatperiódus utolsó napján történik - az előtörleszteni szándékozott összegre felhalmozódott kamattal együtt történik. A Lízingbeadó köteles a Lízingbevevőt értesíteni a fizetendő előtörlesztési díjról. A Lízingbevevő kizárólag akkor jogosult előtörlesztésre, ha az előtörlesztés napjáig fennálló fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Az előtörlesztett összegek fordított időrendi sorrendben kerülnek nyilvántartásra, azaz az előtörlesztés a Lízingbevevő által törlesztendő Lízingdíj Tőketartozás összegét a visszafizetéshez képest fordított sorrendben, sorban hátulról csökkenti (azaz az időben legkésőbbi lízingdíj részleteket csökkenti visszafelé) A Lízingdíj Tőketartozás teljes előtörlesztését követően feltéve, hogy a Lízingbevevő a Tartozást maradéktalanul megfizette a 7.4. pont rendelkezései az irányadóak A Lízingbevevő az előtörlesztésre tekintettel előtörlesztési díjat köteles fizetni a Lízingbeadónak, amely előre esedékes. Az előtörlesztés kondícióit, az előtörlesztési díj mértékét, minimális összegét, a mindenkor érvényes Hirdetmény tartalmazza.

18 11. Átütemezés, átvállalás A Lízingbevevő jogosult írásban, az aktuális Kamatperiódus utolsó napja előtt legalább 15 Banki Nappal Lízingbeadóhoz beérkező írásbeli nyilatkozattal kérni a Lízingbeadótól a Lízingdíj Tőketartozás aktuális Kamatperiódus utolsó napján történő - az itt megjelölteknél később beérkezett nyilatkozat esetében a következő Kamatperiódus utolsó napján történő - átütemezését. A Lízingbeadó szabadon jogosult dönteni, hogy az átütemezésre vonatkozó kérelmet elfogadja-e. A Lízingbevevő az átütemezésre tekintettel a mindenkor érvényes Hirdetményben meghatározott mértékű szerződésmódosítási díjat köteles fizetni a Lízingbeadónak Lízingbevevő jogosult a Lízingbeadóhoz címzett írásbeli nyilatkozattal kérni, hogy a Lízingszerződést és a Finanszírozási Dokumentumokból eredő jogait és kötelezettséget másra átruházza. Lízingbevevő köteles az erre vonatkozó kérelemben megjelölni azt a személyt aki a Lízingszerződésből eredő jogait és kötelezettségeit át kívánja vállalni. A Lízingbeadó szabadon jogosult dönteni, hogy az átvállalásra vonatkozó kérelemnek helyt ad-e. A Lízingbeadó az átvállaló személlyel kapcsolatban fenntartja a jogot ügyfélminősítésre. Átvállalás esetén a Lízingbeadó, a Lízingbevevő és az átvállaló személy a lízingjogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek átruházása tárgyában szerződést köt. 12. Szavatosság, jótállás 12.1 Szavatossági, jótállási kötelezettség kizárása; szavatossági, jótállási jogok engedményezése A Lízingszerződés alapján Lízingbeadó arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a 6. pontban meghatározottak szerint megállapodás születik a Lízingtárgy adásvételére és azt Lízingbeadó elfogadja, Lízingbeadó az Adásvételi szerződést aláírja, és a Lízingtárgyat megvásárolja azzal a céllal, hogy azt Lízingbevevőnek lízingbe adja, illetve hogy a Finanszírozási Dokumentumokban foglalt feltételek maradéktalan teljesítése esetén a Lízingbevevő a Lízingtárgy tulajdonjogát megszerezze. Az Adásvételi szerződés aláírása, a Lízingtárgy lízingbe adása, és Lízingbevevő tulajdonszerzése részletes feltételeit a Finanszírozási Dokumentumok tartalmazzák. Lízingbeadó a jelen pontban rögzítettek (a pénzügyi lízing szolgáltatás) Finanszírozási Dokumentumoknak megfelelő (szerződésszerű) teljesítéséért felelős Lízingbeadó a Lízingszerződés megkötésével (az Adásvételi szerződés érvényes és hatályos létrejöttének felfüggesztő feltételével) a Lízingbevevőre engedményezi a Lízingbeadót az Adásvételi szerződés alapján megillető valamennyi jogot, esetleges követelést, kivéve a Lízingtárgy tulajdonjogát, a műszaki specifikáció jogát, továbbá a Vételár (vételárelőleg) esetleges visszafizetésére, visszatérítésére, leszállítására irányuló követelést, továbbá az Adásvételi szerződéstől való elállás jogát. A Lízingbeadó által nem engedményezett jogokat kivéve a tulajdonjog részét képező rendelkezési jogot a Lízingbevevő a Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával (amelyet a Lízingbeadó a Finanszírozási Dokumentumokban meghatározott egyes esetekben általános jelleggel megad) a Lízingbeadó nevében gyakorolhatja. Lízingbeadó semmilyen felelősséget nem visel az engedményezett igények fennállásáért, helyességéért, érvényesíthetőségéért vagy behajthatóságáért, illetve ezen igényekből származó követelésekért való kezesi felelősségét kifejezetten kizárja Tekintettel a pont szerinti engedményezésre, a Lízingszerződés tárgyára (a pénzügyi lízingszolgáltatásra), valamint azon tényre, hogy a Lízingtárgy kiválasztása, kiépítése, felszereltségének a kiválasztása és megrendelése, valamint az Eladó kiválasztása során a Lízingbevevő saját felelősségére jár el, a Lízingbeadó mindennemű felelősséget kizár a Lízingtárgy állapotával, használhatóságával, rendeltetésszerű használatra alkalmasságával, felszereltségével, a Lízingtárgy műszaki jellemzőivel kapcsolatos, akár a Lízingtárgy használatba adásával, birtokba bocsátásával, akár a Lízingtárgy tulajdonának átruházásával összefüggő bármely igény esetére. A pont szerinti engedményezést Lízingbevevő kifejezetten olyan előnynek fogadja el, amely a jelen pontban rögzített szerződésszegésért való felelősséget kizáró rendelkezést kiegyenlíti. A jelen pont szerinti felelősség-korlátozás nem vonatkozik a Lízingbeadó által szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegések esetére Jogok érvényesítése A Lízingtárggyal kapcsolatos hibás teljesítésén alapuló, illetőleg egyebekben a Lízingtárgy állapotával, használhatóságával, rendeltetésszerű használatra alkalmasságával, felszereltségével, a Lízingtárgy műszaki jellemzőivel kapcsolatos igényeit (garanciális, szavatossági, kártérítési igények, illetve a termékfelelősségből eredő igények) a pont alapján a Lízingbevevő közvetlenül az Eladóval, illetve a jog kötelezettjével szemben jogosult és köteles érvényesíteni. A jog- és igényérvényesítés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő valamennyi a Lízingbevevőt és/vagy a Lízingbeadót ért kár a Lízingbevevőt terheli. A Lízingbevevő az igényérvényesítés során az Adásvételi szerződésben illetőleg jogszabályban meghatározottak szerint köteles az Eladóval szemben eljárni. A Lízingbevevő az Eladóval szemben fennálló jogait az Eladó felé a Lízingszerződéssel igazolja A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadóval a fentiek során együttműködni, haladéktalanul köteles bejelenteni Lízingbeadónak, ha a fenti igények alapjául szolgáló bármilyen hibát, hiányosságot észlel. A Lízingbevevő köteles az igények érvényesítéséhez szükséges minden intézkedést megtenni, a felmerülő hibák, hiányosságok megvizsgálását lehetővé tenni, szükség esetén egyeztető vagy bírósági tárgyaláson részt venni, és mindezek során a lehető legnagyobb gondossággal eljárni Lízingbeadó nevében és javára Lízingbevevő köteles az Adásvételi szerződésen nyugvó vételár-leszállítás iránti igényt érvényesíteni. A Lízingbeadó a vételár-leszállítás jogcímén megkapott összeggel csökkenti a Lízingbevevő Tartozását, azaz a vételár-leszállítás jogcímén megkapott (Lízingbeadó számlájára befolyt) összeget Lízingbeadó a Lízingbevevő által megfizetett összegnek tekinti. Amennyiben (i) a Lízingtárgy Likvidációs Értékében a vételár-leszállítás alapjául szolgáló körülmények folytán az Előzetes Értékelés során elkészült értékbecslésben meghatározott értékhez viszonyítottan bekövetkezett csökkenés összege meghaladja (ii) a vételár-leszállítás jogcímén Lízingbeadó által megkapott összeget, Felek a két összeg különbségét ((i)-(ii)) óvadéknak tekintik és Lízingbeadó jogosult ezen összeget óvadékként a vételár-leszállítás jogcímén Lízingbeadó által

19 megkapott összegből visszatartani. Lízingbeadó és Lízingbevevő a jelen pontot óvadék alapítására irányuló megállapodásnak tekintik, amelynek feltételeit jelen Üzletszabályzat pontja rögzíti A Lízingtárggyal kapcsolatos hibás teljesítésből eredő vagyoni károk megtérítése iránti igényt kivéve amennyiben a kár nem a Lízingtárgyban állt be a Lízingbeadó javára, a nem vagyoni károk megtérítése iránti igényt a Lízingbevevő javára jogosult és köteles Lízingbevevő érvényesíteni Lízingbeadó nevében az Adásvételi szerződéstől elállni Lízingbevevő kizárólag Lízingbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. Elállás esetén az elálláshoz szükséges lízingbeadói hozzájárulással egyidejűleg kell a Lízingbeadónak és a Lízingbevevőnek az elszámolás tekintetében megállapodniuk A jelen fejezet egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy a Lízingbeadó bármely őt egyébként bármely szerződés, vagy jogszabály erejénél fogva megillető joga gyakorlásáról lemondott volna, vagy annak érvényesítését kizárólagos jelleggel másra ruházta volna át. Visszlízing esetén az Adásvételi szerződésen nyugvó vételár-leszállítás iránti igényt, a Lízingtárggyal kapcsolatos hibás teljesítésből eredő vagyoni károk megtérítése iránti igényt érvényesíteni, továbbá az Adásvételi szerződéstől való elállás jogát gyakorolni kizárólag a Lízingbeadó jogosult. 13. Kárveszélyviselés A Lízingbevevő vétkességtől függetlenül viseli a kárveszélyt a kárveszélynek az Eladóról a Lízingbeadóra való átszállásától, de legkésőbb a pont szerinti birtokbavétel időpontjától a Lízingbevevő tulajdonszerzésének időpontjáig, vagy a Lízingtárgy Lízingbeadó birtokába való visszabocsátásáig A Lízingbevevőt terheli a felelősség azoknak a károknak a Lízingbeadó részére történő megtérítéséért, melyeknek viselésére senki nem kötelezhető. A kárveszély viselése kiterjed különösen az elháríthatatlan külső okból származó, a harmadik személy érdekkörében felmerült okból eredő, és saját érdekkörben felmerült ok miatti különösen a nem rendeltetésszerű használatból, a nem megfelelő karbantartásból illetve a jótállási, szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő károkra, amelyek a Lízingtárgy megsemmisülését vagy megrongálódását eredményezik. Azokat a károkat vagy szennyeződéseket, amelyeket harmadik fél, harmadik személy, vagy személyek, vagy vis major okoztak, vagy amelyek az Lízingtárgy tulajdonjogának a Lízingbeadó által történő megszerzése előtt keletkeztek, a Lízingbevevőnek kell a saját költségére elhárítani, helyreállítani. 14. Biztosítások A Folyósítási Nap előtt a Lízingbeadó jogosult egy erre felhatalmazott szakértőt a biztosítási összegek meghatározása érdekében szakvélemény készítésével megbízni. Ennek a szakvélemény-készítésnek a költségeit a Lízingbevevő előzetesen tartozik megfizetni a Lízingbeadónak, a Lízingbeadó előzetes kalkulációja alapján. Amennyiben a Lízingbeadó mellőzi a külön biztosítási szakvélemény elkészíttetését, (i) a Lízingtárgyra vonatkozó biztosítási összeg minimum összege az Előzetes Értékelés során végzett értékbecslésben meghatározott érték, és a Vételár (illetve a Fedezeti Ingatlanra vonatkozó Biztosítéki Szerződésben meghatározott vételár / érték) közül a magasabbal (ii) Fedezeti Ingatlanra vonatkozó biztosítási összeg minimum összege az Előzetes Értékelés során végzett értékbecslésben meghatározott értékkel egyezik meg. Lízingbeadó jogosult írásban a biztosítási összeget a jelen pont szerintinél alacsonyabban megjelölni, amely esetben ezen összeg képezi a biztosítási összeg minimumát Amennyiben a Lízingtárgyra vonatkozóan az Eladó a Lízingtárgy Lízingbeadó, illetve meghatalmazása alapján eljáró Lízingbevevő birtokába adásáig terjedő időszakra rendelkezik a pontban meghatározott fedezetet nyújtó biztosítással (így különösen építés alatt álló Lízingtárgy esetén építési és szerelési biztosítással), a Lízingbevevő a Lízingtárgy átadás-átvételétől (birtokba adásától) kezdődően teljeskörű, a pontban meghatározott fedezetet nyújtó, értékkövetéses vagyon- és felelősségbiztosítást köteles kötni (tűz és elemi károk, vízkár, felelősségi károk stb.) a Lízingtárgyra. Az Eladó az Adásvételi szerződésben köteles nyilatkozni a jelen pont szerinti biztosítás fennállásának tényéről, és kötelezettséget vállalni, hogy azt a Lízingtárgy átadás-átvételéig (birtokba adásáig) fenntartja, majd azt követően azonnal megszünteti Amennyiben az Eladó a pont szerinti nyilatkozatot és kötelezettségvállalást nem teszi meg, Lízingbevevő a Folyósítás Napja előtt köteles teljeskörű, a pontban meghatározott fedezetet nyújtó, értékkövetéses vagyon- és felelősségbiztosítást kötni (tűz és elemi károk, vízkár, felelősségi károk stb.) a Lízingtárgyra. A Biztosítéknyújtó a Folyósítás Napja előtt köteles teljeskörű, a pontban meghatározott fedezetet nyújtó, értékkövetéses vagyon- és felelősségbiztosítást kötni (tűz és elemi károk, vízkár, felelősségi károk stb.) a Fedezeti Ingatlanra, amelynek fennállását a Folyósítás Napját megelőző második munkanapig a Biztosítéknyújtó illetőleg a Lízingbevevő köteles megfelelően igazolni Lízingbeadó részére A Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó köteles a Lízingszerződés megszűnéséig, vagy amennyiben az később következik be, a Lízingtárgynak a Lízingbeadó birtokába való visszakerülésének időpontjáig a , illetve pont szerinti biztosításokat (a továbbiakban egységesen: Biztosítás) teljes körűen fenntartani. A Biztosítást a Lízingtárgy és a Fedezeti Ingatlan felszereltségének megfelelően kell megkötni, és fenntartani. A Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó köteles a Lízingbeadóval minden a Biztosítást (különösen a biztosítási kockázatot, biztosítási összeget) érintő változtatást haladéktalanul közölni, a biztosítási intézkedések meghozatala érdekében. A Biztosítás a Lízingszerződés fennállása alatt a Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó részéről nem mondható fel (ide nem értve azt az esetet, ha Lízingbevevő a biztosítást egy ugyanolyan vagy jobb feltételű így különösen, de nem kizárólagosan fedezettségi szempontból - biztosítással cseréli fel, akként, hogy a biztosítás folyamatosan, megszakítás nélkül fennáll), illetve Lízingbeadó hozzájárulása nélkül a Lízingbeadóra nézve hátrányosan nem módosítható Lízingbevevő illetőleg Biztosítéknyújtó a Biztosítást úgy köteles megkötni illetőleg fenntartani, hogy az folyamatosan indexálódjon. A biztosító által támasztott érvényességi feltételek folyamatos teljesítése a Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó felelőssége, amelynek elmulasztásából eredő károk kizárólag a Lízingbevevőt terhelik. A feltételek teljesítéséből eredő költségek, valamint a biztosítási feltételek esetleges változása miatt felmerülő költségek a Lízingbevevőt terhelik. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Biztosítás megkötésének neki felróható elmaradása, vagy

20 késedelmes megkötése, illetve megszűnése, avagy Lízingbeadó hátrányára történő módosítása kapcsán felmerülő károkat viselni, illetve a Lízingbeadót érő károkat megtéríteni köteles, amely nem érinti a Lízingbeadónak a szerződésszegés esetén biztosított egyéb jogokat. Lízingbeadót semminemű felelősség nem terheli a Lízingtárgy, illetőleg a Fedezeti Ingatlan dupla, illetőleg nem biztosításáért A Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó köteles a biztosító által előírt intézkedéseket, így különösen riasztó beszerelését, az ingatlan bekerítését és az adott biztosítási értékhez előírt egyéb védelmi eszközök felszerelését saját költségére elvégezni. Ha a Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó a Biztosításra vonatkozó szerződési feltételekben, vagy egyébként a biztosítási szerződésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi, minden ebből eredő kárért felel A Biztosításon túl, Lízingbeadó kötelezheti Lízingbevevőt illetőleg a Biztosítéknyújtót, hogy a Lízingtárgyban folytatni kívánt tevékenységétől függően egyéb, így felelősségbiztosítást is kössön A Lízingtárgy Biztosítása tekintetében félnek a Lízingbevevő minősül, azzal, hogy Lízingbeadó ilyen irányú nyilatkozata esetén a Biztosításra vonatkozó szerződéses feltételeknek lehetővé kell tenniük, hogy a Biztosítás biztosítotti pozíciójába a Lízingbeadó beléphessen. Ezen nyilatkozat hiányában a Biztosítás kedvezményezettjeként a Lízingbeadót kell megjelölni. Amennyiben a Lízingbeadó nem minősül biztosítottnak, a Lízingtárgy és a Fedezeti Ingatlan tekintetében Lízingbeadó Lízingszerződésből eredő minden igényének biztosítása érdekében, a Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó a Lízingbeadó javára engedményezi bármilyen a biztosítóval szembeni jelenlegi és jövőbeni igényét, követelését. Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó egyúttal kötelezi magát, hogy a Lízingbeadó kívánságára írásban értesíti a biztosítót (érintett harmadik személyeket) az engedményezés megtörténtéről. A Biztosításnak tartalmazni kell a biztosító azon kötelezettségvállalását, hogy a Biztosítás megszűnése illetőleg megszűntetése esetében a Lízingbeadót haladéktalanul értesíti ezen tényről és az értesítés Lízingbeadó általi kézhezvételétől számítva legalább 30 napos határidőt biztosít a Lízingbeadó részére, hogy a Biztosításba való jelen pontban meghatározottak szerinti belépéséről nyilatkozzon, amely időtartam alatt a biztosító biztosítási kötelezettsége folyamatosan fennáll. Lízingbeadó jogosult a Lízingtárgyra illetőleg a Fedezeti Ingatlanra vonatkozó Biztosítással szemben további követelményeket támasztani, így különösen jogosult az engedményezési záradék szövegét meghatározni Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó a Biztosítás megkötése során köteles olyan nyilatkozatot tenni a biztosító irányába, hogy a biztosítót felhatalmazza, hogy a Lízingbevevőnek, illetőleg a Biztosítéknyújtónak a Biztosítással kapcsolatos bármely adatát (ideértve különösen a Biztosítás fennállására, a biztosítási díjak megfizetésére, a biztosítási összegre vonatkozó adatokat) a Lízingbeadónak a biztosító kiadja. A Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó ilyen irányú külön nyilatkozatának elmulasztása esetén a jelen pont szerinti felhatalmazás a Lízingszerződés aláírásával megadottnak tekintendő. Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó kijelenti, hogy bármely titok (így különösen a biztosítási titok) sérelme nélkül Lízingbeadó jogosult a biztosítótól adatot kérni a Lízingbevevőre illetőleg a Biztosítéknyújtóra vonatkozóan, és a biztosító jogosult ezen adatokat (a Lízingbeadóra, a Biztosítéknyújtóra, a Lízingtárgyra, vagy a Fedezeti Ingatlanra vonatkozó bármely adatot) a Lízingbeadónak kiadni A biztosítással kapcsolatos kárügyintézés a Lízingbeadó egyidejű tájékoztatása mellett minden esetben a Lízingbevevő, illetőleg a Biztosítéknyújtó kötelessége, az a Lízingtárgy esetében is független a tulajdoni viszonytól. A Lízingbeadó nem tehető felelőssé káresemény esetén a biztosító által kifizetett összeg nagyságáért. A Lízingbeadó a biztosító által tett kifizetés mértékéért nem felel, a Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó a biztosító által tett kifizetéssel kapcsolatos igényt Lízingbeadóval szemben nem jogosult érvényesíteni. A Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó a kifizetés összegét jogosult a biztosító felé vitatni, ebben az esetben azonban az eljárás elhúzódása illetőleg az eljárás maga a Lízingbevevő Finanszírozási Dokumentumok alapján fennálló bárminemű fizetési kötelezettségét nem érinti A Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó a Lízingtárgyra és a Fedezeti Ingatlanra vonatkozó biztosítási díjakat minden körülménytől függetlenül köteles megfizetni. A Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó ezen díjakról szóló számlákat köteles azok esedékességekor megfizetni, és Lízingbeadó részére azt kérésére megfelelően igazolni Káresemény bekövetkezése esetén a Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó 24 órán belül köteles a Lízingbeadót és a biztosító társaságot haladéktalanul írásban értesíteni, továbbá a kárenyhítéssel, kárrendezéssel kapcsolatos eljárásban minden intézkedést köteles haladéktalanul megtenni. A kárenyhítés joga a Lízingbeadót is megilleti. Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó a Lízingtárgyban és a Fedezeti Ingatlanban történt káresemény miatt a Lízingbeadóval szemben semminemű követelést nem támaszthat A Lízingbevevő illetőleg a Biztosítéknyújtó köteles a Lízingtárgyat, illetve a Fedezeti Ingatlant káresemény esetén kijavítani, a biztosító által helyreállíthatónak minősített kár esetén helyreállítani, a Biztosításra vonatkozó szerződéses feltételek maradéktalan teljesítésével (különösen a biztosító számára a fizetési kötelezettség elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázásának elősegítése, kárenyhítés), függetlenül azon körülménytől, hogy a biztosító az adott káresemény kapcsán tett, vállalt-e kifizetést. Ha a biztosító a Lízingtárgyat, illetve amennyiben a Biztosítéknyújtó a Lízingbevevő a Fedezeti Ingatlant helyreállíthatónak minősíti, Lízingbevevő annak eredeti állapotába helyreállította a Lízingtárgyat, illetve a Fedezeti Ingatlant és a Finanszírozási Dokumentumok alapján már esedékessé vált, lejárt tartozása (fizetési kötelezettsége) a Lízingbeadóval szemben nem áll fenn, Lízingbeadó a Lízingbevevő által a helyreállításról átadott számla alapján legfeljebb a számlák erejéig vagy a Lízingbeadó döntése alapján az összegre tekintettel számla nélkül, köteles a Lízingbeadó által megkapott biztosítási összeget, a Lízingbevevő javára kifizetni. Amennyiben azonban a Lízingbevevőnek esedékessé vált, lejárt tartozása (fizetési kötelezettsége) áll fenn a Lízingbeadóval szemben, Lízingbeadó jogosult azzal szemben beszámítani a biztosítási összeg számlák erejéig átadandó részét. Amennyiben a Biztosítéknyújtó nem a Lízingbevevő és a biztosító a Fedezeti Ingatlant helyreállíthatónak minősíti és Biztosítéknyújtó annak eredeti állapotába helyreállította a Fedezeti Ingatlant, Lízingbeadó köteles a megkapott biztosítási összeget a Biztosítéknyújtó javára kifizetni Ha a biztosító a Lízingtárgyat, illetve amennyiben a Biztosítéknyújtó a Lízingbevevő a Fedezeti Ingatlant helyreállíthatónak minősíti, Lízingbevevő annak eredeti állapotába helyreállította a Lízingtárgyat, illetve a Fedezeti Ingatlant és a Finanszírozási Dokumentumok alapján már esedékessé vált, lejárt tartozása (fizetési kötelezettsége) a Lízingbeadóval szemben nem áll fenn, és a Lízingbeadó által megkapott biztosítási összeg meghaladja Lízingbevevő által benyújtott számlák összegét, a különbözet Lízingbeadó választása szerint vagy csökkenti a Lízingbevevő Tartozását, azaz a különbözetet Lízingbeadó a Lízingbevevő által megfizetett összegnek tekinti. Azonban amennyiben a Lízingtárgy Likvidációs Értékében a káresemény folytán a Likvidációs Értékhez viszonyítottan csökkenés következett be (a helyreállítás után), Felek a Likvidációs Értékében

OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ( E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ( E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság F O G Y A S Z T Ó N A K N E M M I N Ő S Ü L Ő S Z E M É L Y E K R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Székhely: 1012 Budapest, Vérmező

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz. Érvényes: 2010. szeptember 01.

ÜZLETSZABÁLYZAT. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz. Érvényes: 2010. szeptember 01. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz 1 / 24 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Jelen Üzletszabályzat, valamint az ennek alapján létrejövõ Szerzõdés alkalmazásában az egyes fogalmak az alábbiak szerint értelmezendõk.

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Lakáslízinggel kapcsolatos fogalmak magyarázata

Lakáslízinggel kapcsolatos fogalmak magyarázata Lakáslízinggel kapcsolatos fogalmak magyarázata Adásvételi szerződés: Lízingszerződés megkötését követően, az ingatlan eladója és a lízingbeadó között létrejövő szerződést, mellyel a tulajdonjog az OTP

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK ERSTE FAKTOR P ÉNZÜGYI S ZOLGÁLTATÓ Z ÁRTKÖRŰ EN M Ű KÖDŐ R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK Alapítási és tevékenységi engedély száma: E-I/496/2005. Alapítási és tevékenységi

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Acélárugyár Zrt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Tisztelt Ügyfelünk! ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK H I R D E T M É N Y A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) csak a megfelelő jogi formában, az alábbi kötelező tartalmi elemeket

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING)

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. hatályos: 2015. május 6. I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 001/2015. számú igazgatósági Hitelkockázat-kezelési Szabályzat K3. számú melléklet Hitelkérelmekhez bekérendő dokumentumok köre Információk / Dokumentumok (Régi ügyfelek

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 171. szám 23917 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli.

2. A Lízingbeadó pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) felügyeli. Érvényes: 2011. január 1. napjától CIB LÍZING ZRT. LAKÁS ÉS NEM LAKÁSCÉLJÁRA SZOLGÁLÓ INGATLAN ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Hatályos: 2012. május 2. napjától 1. A lízing tárgya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az

Részletesebben

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték:

4. A pályázati eljárás: 5. A pályázati biztosíték: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest II. ker. Hárshegyi út 1. szám alatti ingatlan (10937/21 Hrsz) tulajdonjogának értékesítésére

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2010. ÁPRILIS

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Ügyfél neve:... Szerződés száma:... Kapiti száma:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Felügyeleti hatóság neve: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a másrészről Raiffeisen Bank Zrt. X.Y Székhely: 1054 Budapest, Akadémia

Részletesebben

DOKUMENTHISTORIE DOKUMENTUM TÖRTÉNET. Verzió. Leírás. Dátum. Felelős [Version] [Beschreiben] [Datum]

DOKUMENTHISTORIE DOKUMENTUM TÖRTÉNET. Verzió. Leírás. Dátum. Felelős [Version] [Beschreiben] [Datum] 2/7 DOKUMENTUM TÖRTÉNET DOKUMENTHISTORIE Verzió Leírás Dátum Felelős [Version] [Beschreiben] [Datum] [Verantwortliche] 1. Hatálybaléptetés 2011. május 1. Dr. Strbka János ÖSSZEFOGLALÁS Az IKB Pénzügyi

Részletesebben