Kezességi Szerződés. lépésétől számított 4 év + J nap, de nem később, mint a rendelkezésre tartási idöszak lejáratát követő 4 év + l nap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kezességi Szerződés. lépésétől számított 4 év + J nap, de nem később, mint a rendelkezésre tartási idöszak lejáratát követő 4 év + l nap"

Átírás

1 amely létrejött Kezességi Szerződés egyrészről a GRÁNIT Bank Zártkörű en Működő Részvénytársaság (l 095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., cégjegyzékszám: , adószám: ), mint jogosult (a továbbiakban: Jogosult), másrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház utca 9-ll., képviseli: Tarlós István főpolgármester), mint kezes (a továbbiakban: Kezes) között (a továbbiakban együtt: Felek), a Fővárosi Közgyűlés <KGy. döntés dátuma>-i határozatára tekintettel, az alábbi feltételekkel: l. A szerződő Felek kijelentik, hogy tudomásuk van a Jogosult és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működö Részvénytársaság (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15., adószám: ; csoportazonosító: ; cégjegyzékszám: Cg. O ) (a továbbiakban: BKV Zrt.) között <hitelszerződés aláírásának dátuma>-án kelt <hitelszerzödés száma> számú hitelszerződésről (a továbbiakban: Hitelszerződés), amelynek főbb adatai a következők: Tőketartozás: Kamat bázis: Kamatfel ár: Késedelmi kamat: Rendelkezésre tartási jutalék: V égsö lejárat: Törlesztési időpont: "A" hitelkeret: Ft azaz egymilliárdötszázmillió forint, "B" hitelkeret: Ft azaz kettőmilliárd forint, "C'' hitelkeret: Ft azaz egymilliárd forint 3 havi BUBOR,,A" hitelkereire évi l, 725%, "B" hitelkereire évi l,925%, "C" hitelkereire évi 2,25% évi 2% és annak a kamatlábnak az összege, amelyet akkor kellett volna fizetni, ha az adott összeg a késedelem időtartama alatt fennálló kölcsön lett volna "A" hitelkeret: évi 0,345%, "B" hitelkeret: évi 0,385%, "C" hitelkeret: évi 0,450% az egyes hitelösszegek Hitelszerződés szerinti hatályba lépésétől számított 4 év + J nap, de nem később, mint a rendelkezésre tartási idöszak lejáratát követő 4 év + l nap az egyes hitelösszegek Hitelszerződés szerinti hatályba lépésétől számított 4 év + l nap, de nem később, mint a rendelkezésre tartási idöszak lejáratát követő 4 év + l nap A Kezes kijelenti, hogy a fenti Hitelszerződés! és az abból származó jogokat és kötelezettségeket maradéktalanul megismerte és azt tudomásul vette. 2. Kezes jelen szerződés aláírásával a BKV Zrt.-nek a Hitelszerződés alapján a Jogosulttal szemben fennálló 3. pont szerinti tartozása megfizetéséért ezennel készfizető kezességet vállal. A készfizető kezességvállalás mértéke: a Hitelszerződésből eredő töke és ügyleti kamat meghatározási mód alapján számított követelés és járulékai l 00%-a. 3. Kezes 2. pont szerinti teljesítési kötelezettsége a Hitelszerződés alapján ténylegesen lehívásra kerülő, esedékessé vált, a BKV Zrt. által meg nem fizetett tökeösszegre és annak járulékaira terjed ki. Felek megállapodnak, hogy a Hitelszerződés alapján fennálló tartozás tekintetében a Jogosult nyilvántartása az irányadó. l

2 4. Felek megállapodnak, hogy a készfizető kezesség beváltásának feltétele, hogy a Jogosult a BKV Zrt.-t tartozása megfizetésére írásban felszólítsa. 5. A kezességvállalás módosulása: 5.1. Jogosult haladéktalanul írásban értesíti Kezest és az államháztartásért felelős minisztert a Hitelszerződés bármilyen tervezett módosításáról (ideértve a kamat-meghatározás módjának, a kamatfelár mértékének változását is) Kezes az értesítés kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül írásban értesíti a Jogosultat arról, hogy hozzájárul-e az 5.1 pontban meghatározott szerződésmódosításhoz Az 5.1 pont szerinti hozzájárulás-kérés elmulasztása esetén a Hitelszerződés módosításáról való tudomásszerzést követő 15 munkanapon belül a Kezes jelen kezességi szerződést azonnali hatállyal felmondha~a Az 5.2 pont szerinti hozzájárulás megtagadása esetén a kezességvállalás a módosítást közvetlenül megelőző, csak a Kezes által korábban elfogadott módosításokat tartalmazó feltételek mellett marad fenn Jogosult köteles késedelem nélkül tájékoztatni a Kezest a BKV Zrt. teljesítésének elmaradásáról a BKV Zrt. helyzetében beálló minden olyan változásról, amely a Kezes BKV Zrt.-vel szembeni megtérítési igényét hátrányosan befolyásolha~a. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a biztosított kötelezettségnek a tájékoztatás időpon~ában fennálló mértékére. Jogosult továbbá köteles tájékoztatni a Kezest, ha a biztosított kötelezettség mértéke a kezességvállaláskor számított vagy az utolsó tájékoztatáskor fennálló mértékéhez képest 20%-kal nőtt. 6. A kezesség beváltása: 6.1. Jogosult a Kezest a kezesség érvényesítése várható időpon~ának megjelölésével írásban, a beváltás! legalább 20 naptári nappal megelőzően felszólítja a teljesítésre akként, hogy részére megküldi a BKV Zrt. 3. pontban meghatározott tartozását tételesen tartalmazó kimutatás! A 6.1 ponti szerinti kimutatás mellé csatolni kell: a) a Jogosult adatait (név, székhely/cím, adószáma, bankszámla száma, a kezesség érvényesítésére felhatalmazottak megnevezése és aláírásuk igazolása); b) kezességről szóló jelen szerződés másolatát; c) a Hitelszerződés és valamennyi módosításának és mellékletének másolatát; d) a Kezes által teljesítendő fizetési kötelezettség várható időpontjára meghatározott tőkekövetelés és az erre felszámított kamat összegét és annak számítási módját az egyes elemeket külön feltüntetve; e) a Jogosult BKV Zrt.-nek címzett, fizetésre felszólító levelének másolatát, amelyben a Jogosult arra hívja fel a BKV Zrt.-t, hogy ezen levél kézhezvételét követő 5 munkanapon belül fizesse meg a tartozását, ezen levél feladása tényének igazolását, valamint a behajtásra irányuló - korábban megtett -lépéseire vonatkozó további dokumentumokat; f) a Jogosult arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az e) pontban meghatározott fizetésre felszólító levélben megadott fizetési határidő eredménytelenül telt el Kezes az államháztartásért felelős minisztert értesíti a kezesség beváltására történő felhívásról és nyilatkozik arról, hogy azt jogosnak ismeri-e el. 2 ~-_J _

3 6.4. Kezes a csatolt dokumentumok vizsgálatát követően Jogosult részére, a 6.1. pontban hivatkozott értesítésben megjelölt napra teljesíti a jelen kezességvállalásnak megfelelő jogos igényt és a teljesítés megtörténtéről késedelem nélkül értesíti a BKV Zrt.-t Amennyiben a Kezes a teljesítést megtagadj a, úgy köteles a megtagadásról - annak indokát megjelölve - a BKV Zrt.-t és a Jogosultat késedelem nélkül értesíteni Kezes az államháztartásért felelős minisztert tájékoztatja, hogy kötelezettségét teljesítette vagy teljesítetlen kötelezettsége maradt fenn, valamint a nem vagy részleges teljesítés okáról A Kezes teljesítését követően a Jogosult köteles késedelem nélkül átadni a Kezesnek minden olyan okiratot és megadni azt a tájékoztatást, amely a Kezes BKV Zrt.-vel szembeni igényérvényesítéséhez szükséges. 7. Jogosult köteles a Hitelszerződésnek a BKV Zrt. szerződésszerű teljesítés következtében, vagy bármely más okból történő megszűnéséről a Kezest haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesíteni. 8. Jelen kezességi szerződés határozott időre jön létre és a szerződés 12. pont szermt1 hatálybalépésétől a Hitelszerződés megszűnését követő 30. napig tart, amely időpontig a kezesség esetleges érvényesítése eselén a Jogosult 6.1 és 6.2 pont szerinti igénybejelentésének meg kell történnie. 9. A jelen kezességi szerződésre egyebekben a magyar jog és különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (Ptk.) rendelkezései az irányadók. l O. Jelen szerződés magyar nyelven, 6 eredeti példányban készült, melyek közül a Kezes 3 eredeti példányt, a Jogosult 3 eredeti példányt kap. ll. Jogosult kijelenti, hogy Kezes nem teljesítése eselén követését elsősorban a Magyar Állam és a Jogosult közölt jelen kezesi szerződés biztosítékaként létrejött Állami Kezességi Szerződés alapján kívánja érvényesíteni. 12. Jelen szerződés a Felek aláírását követően, a Magyar Állam és a Jogosult közölt a jelen szerződés biztosítékául szolgáló külön kezességi szerződés hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba. Budapest, Budapest, Jogosult GRÁNIT Bank Zrt. Kezes Tarlós István főpolgármester Láttam: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző Pénzügyi ellenjegyzési végezte: Verő Tibor főosztályvezető

4

5 Kezességi Szerződés amely létrejött egyrészről a KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út , cégjegyzékszám: Ol-l , adószám: l ), mint jogosult (a továbbiakban: Jogosult), másrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház utca 9-ll., képviseli: Tarlós István főpolgármester), mint kezes (a továbbiakban: Kezes) között (a továbbiakban együtt: Felek), a Fővárosi Közgyűlés <KGy. döntés dátuma>-i határozatára tekintettel, az alábbi feltételekkel: l. A szerződő Felek kijelentik, hogy tudomásuk van a Jogosult és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működö Részvénytársaság (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15., adószám: ; csoportazonosító: ; cégjegyzékszám: Cg. O ) (a továbbiakban: BKV Zrt.) közölt <hitelszerződés aláírásának dátuma>-án kelt <hitelszerződés száma> számú hitelszerződésről (a továbbiakban: Hitelszerződés), amelynek főbb adatai a következők: Tőketartozás: Kamatbázis: Kamatfelár: Késedelmi kamat: Rendelkezésre tartási jutalék: Végső lejárat: Törlesztési időpont: "A" hitelkeret: Ft azaz kettőszázmillió forint "B" hitelkeret: Ft azaz háromszázmillió forint 3 havi BUBOR "A" hitelkerette évi 1,89%, "B" hitelkereire évi 2,19% évi 2% és annak a kamatlábnak az összege, amelyet akkor kellett volna fizetni, ha az adott összeg a késedelem időtartama alatt fennálló kölcsön lett volna "A" hitelkereire évi: 0,378%, "B" hitelkereire évi: 0,438% a Hitelszerződés hatályba lépésétől, de legkorábban attól a naptól számított 36 hónap, amely napon a hitelkeret megnyitásának feltételei teljesülnek a Hitelszerződés hatályba lépésétől, de legkorábban attól a naptól számított 36 hónap, amely napon a hitelkeret megnyitásának feltételei teljesülnek A Kezes kijelenti, hogy a fenti Hitelszerződés! és az abból származó jogokat és kötelezettségeket maradéktalanul megismerte és azt tudomásul vette. 2. Kezes jelen szerződés aláírásával a BKV Zrt.-nek a Hitelszerződés alapján a Jogosulttal szemben fennálló 3. pont szerinti tartozása megfizetéséért ezennel készfizető kezességet vállal. A készfizető kezességvállalás mértéke: a Hitelszerződésből eredő tőke és Ugyleli kamat meghatározási mód alapján számított követelés és járulékai 100%-a. 3. Kezes 2. pont szerinti teljesítési kötelezettsége a Hitelszerződés alapján ténylegesen lehívásra kerülő, esedékessé vált, a BKV Zrt. által meg nem fizetett tökeösszegre és annak járulékaira terjed ki. Felek megállapodnak, hogy a Hitelszerződés alapján fennálló tartozás tekintetében a Jogosult nyilvántartása az irányadó. 4. Felek megállapodnak, hogy a készfizető kezesség beváltásának feltétele, hogy a Jogosult a BKV Zrt.-t tartozása megfizetésére írásban felszólítsa. 1

6 5. A kezességvállalás módosulása: 5.1. Jogosult haladéktalanul írásban értesíti Kezest és az államháztartásért felelős minisztert a Hitelszerződés bármilyen tervezett módosításáról (ideértve a kamat-meghatározás módjának, a kamatfelár mértékének változását is) Kezes az értesítés kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül írásban értesíti a Jogosultat arról, hogy hozzájárul-e az 5.1 pontban meghatározott szerzödésmódosításhoz Az 5.1 pont szerinti hozzájárulás-kérés elmulasztása esetén a Hitelszerződés módosításáról való tudomásszerzést követő 15 munkanapon belül a Kezes jelen kezességi szerzödést azonnali hatállyal felmondhatja Az 5.2 pont szerinti hozzájárulás megtagadása esetén a kezességvállalás a módosítást közvetlenül megelőző, csak a Kezes által korábban elfogadott módosításokat tartalmazó feltételek mellett marad fenn Jogosult köteles késedelem nélkül tájékoztatni a Kezest a BKV Zrt. teljesítésének elmaradásáról a BKV Zrt. helyzetében beálló minden olyan változásról, amely a Kezes BKV Zrt.-vel szembeni megtérítési igényét hátrányosan befolyásolhatja. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a biztosított kötelezettségnek a tájékoztatás időpontjában fennálló mértékére. Jogosult továbbá köteles tájékoztatni a Kezest, ha a biztosított kötelezettség mértéke a kezességvállaláskor számított vagy az utolsó tájékoztatáskor fennálló mértékéhez képest 20%-kal nőtt. 6. A kezesség beváltása: 6.1. Jogosult a Kezest a kezesség érvényesítése várható időpontjának megjelölésével írásban, a beváltást legalább 20 naptári nappal megelőzően felszólí\ia a teljesítésre akként, hogy részére megküldi a BKV Zrt. 3. pontban meghatározott tartozását tételesen tartalmazó kimutatás! A 6.1 ponti szerinti kimutatás mellé csatolni kell: a) a Jogosult adatait (név, székhely/cím, adószáma, bankszámla száma, a kezesség érvényesítésére felhatalmazottak megnevezése és aláírásuk igazolása); b) kezességről szólójelen szerződés másolatát; c) a Hitelszerződés és valamennyi módosításának és mellékletének másolatát; d) a Kezes által teljesítendő fizetési kötelezettség várható időpon\iára meghatározott tökekövetelés és az erre felszámított kamat összegét és annak számítási módját az egyes elemeket külön feltüntetve; e) a Jogosult BKV Zrt.-nek címzett, fizetésre felszólító levelének másolatát, amelyben a Jogosult arra hívja fel a BKV Zrt.-t, hogy ezen levél kézhezvételét követő 5 munkanapon belül fizesse meg a tartozását, ezen levél feladása tényének igazolását, valamint a behajtásra irányuló - korábban megtett- lépéseire vonatkozó további dokumentumokat; t) a Jogosult arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az e) pontban meghatározott fizetésre felszólító levélben megadott fizetési határidő eredménytelenül telt el Kezes az államháztartásért felelős minisztert értesíti a kezesség beváltására történő felhívásról és nyilatkozik arról, hogy azt jogosnak ismeri-e el Kezes a csatolt dokumentumok vizsgálatát követően Jogosult részére, a 6.1. pontban hivatkozott értesítésben megjelölt napra teljesíti a jelen kezességvállalásnak megfelelő jogos igényt és a teljesítés megtörténtéről késedelem nélkül értesíti a BKV Zrt.-t Amennyiben a 2

7 Kezes a teljesítést megtagadja, úgy köteles a megtagadásról - annak indokát megjelölve - a BKV Zrt.-t és a Jogosultat késedelem nélkül értesíteni Kezes az államháztartásért felelős minisztert tájékoztatja, hogy kötelezettségét teljesítette vagy teljesítetlen kötelezettsége maradt fenn, valamint a nem vagy részleges teljesítés okáról A Kezes teljesítését követően a Jogosult köteles késedelem nélkül átadni a Kezesnek minden olyan okiratot és megadni azt a tájékoztatást, amely a Kezes BKV Zrt.-vel szembeni igényérvényesítéséhez szükséges. 7. Jogosult köteles a Hitelszerződésnek a BKV Zrt. szerződésszerű teljesítés következtében, vagy bármely más okból történő megszűnéséről a Kezest haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesíteni. 8. Jelen kezességi szerződés határozott időre jön létre és a szerződés 12. pont szerinti hatálybalépésétől a Hitelszerződés megszűnését követő 30. napig tart, amely időpontig a kezesség esetleges érvényesítése esetén a Jogosult 6.1 és 6.2 pont szerinti igénybejelentésének meg kell történnie. 9. A jelen kezességi szerződésre egyebekben a magyar jog és különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (Ptk.) rendelkezései az irányadók. l O. Jelen szerződés magyar nyelven, 6 eredeti példányban készült, melyek közül a Kezes 3 eredeti példányt, a Jogosult 3 eredeti példányt kap. ll. Jogosult kijelenti, hogy Kezes nem teljesítése eselén követését elsősorban a Magyar Állam és a Jogosult közölt jelen kezesi szerződés biztosítékaként létrejött Állami Kezességi Szerződés alapján kívánja érvényesíteni. 12. Jelen szerződés a Felek aláírását követően, a Magyar Állam és a Jogosult közölt a jelen szerződés biztosítékául szolgáló külön kezességi szerződés hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba. Budapest, Budapest, Jogosult KOB Bank EUI ópa Zrt. Kezes TarJós István főpolgármester Láttam: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző Pénzügyi ellenjegyzés! végezte: Verő Tibor főosztályvezető 3 '--'

8

9 Kezességi Szerződés amely létrejött egyrészről a BUDAPEST Hitel és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszám: , adószám: ), mintjogosult (a továbbiakban: Jogosult), másrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház utca 9-11., képviseli: TarJós István főpolgármester), mint kezes (a továbbiakban: Kezes) között (a továbbiakban együtt: Felek), a Fővárosi Közgyűlés <KGy. döntés dátuma>-i határozatára tekintettel, az alábbi feltételekkel: l. A szerződő Felek kijelentik, hogy tudomásuk van a Jogosult és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15., adószám: ; csoportazonosító: l ; cégjegyzékszám: Cg. O ) mint kötelezett (a továbbiakban: BKV Zrt.) között <hitelszerződés aláírásának dátuma>-án kelt CFSCBC/073/14 számú hitelszerződésről (a továbbiakban: Hitelszerződés), amelynek főbb adatai a következők: Tőketartozás: Kamatbázis: Kamatfelár: Késedelmi kamat: Rendelkezésre tartási jutalék: Végső lejárat: Törlesztési időpont: ,- Ft azaz ötszázmillió forint 3 havi BUBOR évi 2,49% évi 2% és annak a kamatlábnak az összege, amelyet akkor kellett volna fizetni, ha az adott összeg a késedelem időtartama alatt fennálló kölcsön lett volna évi 0,00% a Hitelszerződés hatályba lépésétől számított 36. hónap utolsó banki munkanapja a Hitelszerződés hatályba lépésétől számított 36. hónap utolsó banki munkanapja A Kezes kijelenti, hogy a fenti Hitelszerződés! és az abból származó jogokat és kötelezettségeket maradéktalanul megismerte és azt tudomásul vette. 2. Kezes jelen szerződés aláírásával a BKV Zrt.-nek a Hitelszerződés alapján a Jogosulttal szemben fennálló 3. pont szerinti tartozása megfizetéséért ezennel készfizető kezességet vállal. A készfizető kezességvállalás mértéke: a Hitelszerződésből eredő tőke és ügyleli kamat meghatározási mód alapján számított követelés és járulékai l 00%-a. 3. Kezes 2. pont szerinti teljesítési kötelezettsége a Hitelszerződés alapján ténylegesen lehívásra kerülö, esedékessé vált, a BKV Zrt. által meg nem fizetett tőkeösszegre és annak járulékaira terjed ki. Felek megállapodnak, hogy a Hitelszerződés alapján fennálló tartozás tekintetében a Jogosult nyilvántartása az irányadó. 4. Felek megállapodnak, hogy a készfizető kezesség beváltásának feltétele, hogy a Jogosult a BKV Zrt.-t tartozása megfizetésére írásban [elszólítsa. 1

10 5. A kezességvállalás módosulása: 5.1. Jogosult haladéktalanul írásban értesíti Kezest és az államháztartásért felelős minisztert a Hitelszerződés bármilyen tervezett módosításáról (ideértve a kamat-meghatározás módjának, a kamatfelár mértékének változását is) Kezes az értesítés kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül írásban értesíti a Jogosultat arról, hogy hozzájárul-e az 5.1 pontban meghatározott szerződésmódosításhoz Az 5.1 pont szerinti hozzájárulás-kérés elmulasztása eselén a Hitelszerződés módosításáról való tudomásszerzést követő 15 munkanapon belül a Kezes jelen kezességi szerződést azonnali hatállyal felmondhatj a Az 5.2 pont szerinti hozzájárulás megtagadása eselén a kezességvállalás a módosítást közvetlenül megelőző, csak a Kezes által korábban elfogadott módosításokat tartalmazó feltételek mellett marad fenn Jogosult köteles késedelem nélkül tájékoztatni a Kezest a BKV Zrt. teljesítésének elmaradásáról a BKV Zrt. helyzetében beálló minden olyan változásról, amely a Kezes BKV Zrt.-vel szembeni megtérítési igényét hátrányosan befolyásolhatja. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a biztosított kötelezettségnek a tájékoztatás időpontjában fennálló mértékére. Jogosult továbbá köteles tájékoztatni a Kezest, ha a biztosított kötelezettség mértéke a kezességvállaláskor számított vagy az utolsó tájékoztatáskor fennálló mértékéhez képest 20%-kal nőtt. 6. A kezesség beváltása: 6.1. Jogosult a Kezest a kezesség érvényesítése várható időpontjának megjelölésével írásban, a beváltás! legalább 20 naptári nappal megelőzően felszólítja a teljesítésre akként, hogy részére megküldi a BKV Zrt. 3. pontban meghatározott tartozását tételesen tartalmazó kimutatás! A 6.1 ponti szerinti kimutatás mellé csatolni kell: a) a Jogosult adatait (név, székhely/cím, adószáma, bankszámla száma, a kezesség érvényesítésére felhatalmazottak megnevezése és aláírásuk igazolása); b) kezességről szóló jelen szerződés másolatát; c) a Hitelszerződés és valamennyi módosításának és mellékletének másolatát; d) a Kezes által teljesítendő fizetési kötelezettség várható időpontjára meghatározott tőkekövetelés és az erre felszámított kamat összegét és annak számítási módját az egyes elemeket külön feltüntetve; e) a Jogosult BKV Zrt.-nek címzett, fizetésre felszólító levelének másolatát, amelyben a Jogosult arra hívja fel a BKV Zrt.-t, hogy ezen levél kézhezvételét követő 5 munkanapon belül fizesse meg a tartozását, ezen levél feladása tényének igazolását, valamint a behajtásra irányuló - korábban megtett- lépéseire vonatkozó további dokumentumokat; f) a Jogosult arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az e) pontban meghatározott fizetésre felszólító levélben megadott fizetési határidő eredménytelenül telt el Kezes az államháztartásért felelős minisztert értesíti a kezesség beváltására történő felhívásról és nyilatkozik arról, hogy aztjogosnak ismeri-e el Kezes a csatolt dokumentumok vizsgálatát követően Jogosult részére, a 6.1. pontban hivatkozott értesítésben megjelölt napra teljesíti a jelen kezességvállalásnak megfelelő jogos igényt és a teljesítés megtörténtéről késedelem nélkül értesíti a BKV Zrt.-t Amennyiben a Kezes a teljesítést megtagadj a, úgy köteles a megtagadásról - annak indokát megjelölve - a BKV Zrt.-t és a Jogosultat késedelem nélkül értesíteni. 2

11 6.5. Kezes az államháztartásért felelős minisztert tájékoztatja, hogy kötelezettségét teljesítette vagy teljesítetlen kötelezettsége maradt fenn, valamint a nem vagy részleges teljesítés okáról A Kezes teljesítését követően a Jogosult köteles késedelem nélkül átadni a Kezesnek minden olyan okiratot és megadni azt a tájékoztatást, amely a Kezes BKV Zrt.-vel szembeni igényérvényesítéséhez szükséges. 7. Jogosult köteles a Hitelszerződésnek a BKV Zrt. szerződésszerű teljesítés következtében, vagy bármely más okból történő megszűnéséről a Kezest haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesíteni. 8. Jelen kezességi szerződés határozott időre jön létre és a szerződés 12. pont szennt1 hatálybalépésétől a Hitelszerződés megszűnését követő 30. napig tart, amely időpontig a kezesség esetleges érvényesítése eselén a Jogosult 6.1 és 6.2 pont szerinti igénybejelentésének meg kell történnie. 9. A jelen kezességi szerződésre egyebekben a magyar jog és kolönösen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. (Ptk.) rendelkezései az irányadók. l O. Jelen szerződés magyar nyelven, 6 eredeti példányban készült, melyek köztil a Kezes 3 eredeti példányt, a Jogosult 3 eredeti példányt kap. ll. Jogosult kijelenti, hogy Kezes nem teljesítése eselén követését elsősorban a Magyar Állam és a Jogosult közőrtjelen kezesi szerződés biztosítékaként létrejött Állami Kezességi Szerződés alapján kívánja érvényesíteni. 12. Jelen szerződés a Felek aláírását követően, a Magyar Állam és a Jogosult közölt a jelen szerződés biztosítékául szolgáló külön kezességi szerződés hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba. Budapest, Budapest, Jogosult BUDAPEST Hitel és Fejlesztési Bank Zrt. Kezes Tarlós István főpolgármester Láttam: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző Pénzügyi ellenjegyzés! végezte: Verő Tibor főosztályvezető

12

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I F O R G Ó E S Z K Ö Z H I T E L. Hatályos: július 3-tól

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I F O R G Ó E S Z K Ö Z H I T E L. Hatályos: július 3-tól H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I F O R G Ó E S Z K Ö Z H I T E L Hatályos: 2017. július 3-tól I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. március 8-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS tőkekivonás alapján teljesítendő kifizetés nem pénzbeli vagyoni juttatással követelés átruházásával történő teljesítéséről, és a követelés engedményezéséről Regionális Fejlesztési Zártkörűen

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 9. napirendi pont: Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 9. napirendi pont: Előterjesztés a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. június 27-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 9. napirendi pont: Előterjesztés a Sopron Megyei

Részletesebben

A./I Kölcsönszerződés-módosítás

A./I Kölcsönszerződés-módosítás A./I Kölcsönszerződés-módosítás másrészről Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.:02-0-060272, adószám:886895-2-02, statisztikai számjel:

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 209/2014.(X.30.) számú határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 209/2014.(X.30.) számú határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 209/2014.(X.30.) számú határozata a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. "Sóstó 2015/A" kötvényének átstrukturálásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és jóváhagyta

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

képezik a 2. pontban meghatározott követelések. I./ Komfort levél a Pécsi Vízmű Zrt. részéről Az Aquainvest Kft. által kiállított saját váltó

képezik a 2. pontban meghatározott követelések. I./ Komfort levél a Pécsi Vízmű Zrt. részéről Az Aquainvest Kft. által kiállított saját váltó APPORTLISTA és KÖZÖS TAGI NYILATKOZAT Alulírott Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.; képviseli: dr. Páva Zsolt Polgármester), mint a Pécsi Eszközkezelő Kft. (székhelye:

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY 4/2018. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya

HIRDETMÉNY 4/2018. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya HIRDETMÉNY 4/2018. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya SZÉCHENYI KÁRTYA Érvényes 2018. július 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2014 egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

Kezességi Szerződés. .a. cember 31. árcius 31-től2015. szeptember 30-ig 125 millió. ~~~~~t~negyedévente, december 31-én 1.

Kezességi Szerződés. .a. cember 31. árcius 31-től2015. szeptember 30-ig 125 millió. ~~~~~t~negyedévente, december 31-én 1. Kezességi Szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszám: 01-10- 041037, adószám: 10196445-4-44), mintjogosult (a továbbiakban: Jogosult), másrészről

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2017. július 3-tól I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási Bankon kívüli elektronikus

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2018. január 11-től Havi számlavezetési díj I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Bankon kívüli papíralapú

Részletesebben

KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés)

KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) Pkv/ /20 amely létrejött egyrészről a. (székhely:.., Cg.:., adószám:, képviseli:..), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), úgyis mint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2017. december 11-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A PROGRAM

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A PROGRAM H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A PROGRAM Hatályos: 2016. július 01-től Tartalom: I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak... 3 II. Széchenyi Kártya... 4 1. A Széchenyi Kártya kondíciói...

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I K Á R T Y A Hatályos: 2018. április 1től Havi számlavezetési díj I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Bankon kívüli papíralapú forint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A 5. számú melléklet Havi számlavezetési díj H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Bankon kívüli papíralapú forint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2018. január 05-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2018. január 05-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A 5. számú melléklet Havi számlavezetési díj H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2018. január 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Bankon

Részletesebben

HV-1/2018. H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

HV-1/2018. H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A HV-1/2018. H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2018. április 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Száma: 16781

HITELSZERZŐDÉS Száma: 16781 HITELSZERZŐDÉS Száma: 16781 amely létrejött egyrészről a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. (képviseletében Hámoriné Rudolf Irén ügyvezető, székhelye: 4400. Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. sz.,

Részletesebben

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től visszavonásig

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től visszavonásig TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. április 1-től visszavonásig Az M7 TAKARÉK Szövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: április 1-től TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 1-től A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Forgalmazott termékek. A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Széchenyi-Kártya alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Forgalmazott termékek. A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Széchenyi-Kártya alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Forgalmazott termékek A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Széchenyi-Kártya alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2019. március 05. A hirdetmény közzététele: 2019. március 05. Havi számlavezetési

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. március 21-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: November 15-től

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: November 15-től H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2017. November 15-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási Bankon kívüli

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

INAKTÍV NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYE

INAKTÍV NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYE INAKTÍV NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYE A Mátra Takarékszövetkezet, mint a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet jogelődje által 2017.12.31-ig forgalmazott termékek hirdetményei HV-I-2/2018.sz. H I R D E T

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2019. február 28-tól I. Számlavezetéssel kapcsolatos ak Havi számlavezetési Bankon kívüli papíralapú forint átutalási Bankon kívüli elektronikus

Részletesebben

HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya

HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya SZÉCHENYI KÁRTYA Érvényes 2015. július 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL SZERZŐDÉS

FOLYÓSZÁMLAHITEL SZERZŐDÉS FOLYÓSZÁMLAHITEL SZERZŐDÉS Jelen hitelkeretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) a CIB Bank Zrt. (székhely/levelezési címe: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2014. február 28. napjától

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2016. január 01. I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint Bankon kívüli elektronikus forint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 07. december -től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási Bankon kívüli elektronikus

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2018. augusztus 13-tól I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú

Részletesebben

S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A S Z É C H E N Y I K Á R T Y A Érvényes: 2017. január 1től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási Bankon kívüli elektronikus forint átutalási

Részletesebben

FEJLESZTÉSIMEGÁLLAPODÁS Jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, üzemeletetése érdekében. 1. sz. Módosítása

FEJLESZTÉSIMEGÁLLAPODÁS Jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, üzemeletetése érdekében. 1. sz. Módosítása FEJLESZTÉSIMEGÁLLAPODÁS Jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, üzemeletetése érdekében 1. sz. Módosítása (a továbbiakban: 1. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: 2018. augusztus 13-tól I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1198/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat adósságállománya állami átvállalásához

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól Közzététel: 2017. január 13. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2018. január 01-től Közzététel: 2017. december 29. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: január 1-től

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: január 1-től H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I K Á R T Y A Hatályos: 2016. január 1től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard fedezet mellett magánszemélyek részére

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard fedezet mellett magánszemélyek részére KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard fedezet mellett magánszemélyek részére amely létrejött egyrészről a Hungária Takarék Takarékszövetkezet Székhelye: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9 Cégjegyzék száma: 17-02-000588

Részletesebben

2013. május 17. NAPJÁN KELT IBI SZÁMÚ KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS

2013. május 17. NAPJÁN KELT IBI SZÁMÚ KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9 telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu 2013. május 17. NAPJÁN KELT IBI-13-0013-7 SZÁMÚ KÉSZFIZETŐ

Részletesebben

I. Hitelszerződés /Garancia Megbízási Szerződés és Garanciakeret-szerződés

I. Hitelszerződés /Garancia Megbízási Szerződés és Garanciakeret-szerződés TÁJÉKOZTATÓ Vállalati Hitel-, Kölcsön-, és Garancia szerződések valamint ezen ügyletekhez kapcsolódó biztosítéki és zálog szerződések közokirati formában tett egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatainak

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017.04.10-től ÉS KIVÁLTÓ HIRDETMÉNY A Sajóvölgye Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2017. május 22 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank). Árgarancia akció:

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

A BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2017

A BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2017 A BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2017. SZEPTEMBER 30-IG FORGALMAZOTT VÁLLAKOZÓI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYEI Érvényes 2017.10.01-től 1 HIRDETMÉNY a Borotai

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Hirdetmény Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói

Hirdetmény Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói 31/2018 számú Ügyvezető Testületi határozattal elfogadva, érvényes 2018.09.24-től Forint alapú vállalati hitelek (Ft) Kamatok, Díjak, jutalékok,

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez Békés Takarék Szövetkezet székhelye:

Részletesebben

Hirdetmény Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói

Hirdetmény Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Vállalati és önkormányzati hiteltermékek kondíciói 44/2018számú Ügyvezető Testületi határozattal elfogadva, érvényes 2019.01.01-től Forint alapú vállalati hitelek (Ft) Kamatok, Díjak, jutalékok,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 6. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS. 6. sz. melléklet 6. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest Városház utca 9-11. - adószám: 15735636-2-41; törzskönyvi azonositószám:735638;.statisztikai számjel:15735636-8411-321-01

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016. október 01-jétől A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön (OTK 10)

Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön (OTK 10) Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2018. szeptember 03 -tól/től visszavonásig Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA HITEL Érvényes 2015. július 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY ÉS KIVÁLTÓ HIRDETMÉNY Az AZÚR Takarék Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön (OTK 10)

Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön (OTK 10) Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2017. szeptember 01 -tól/től visszavonásig Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY I. VÁLLALKOZÁSOK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK HITELEI Megnevezés Futamidő Kamat mértéke (%/év)* Esedékesség Forgóeszköz hitel éven belüli Igénylés alapján lejárat 13%

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek Hirdetmény Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a vállalati ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, VALAMINT FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Nyugat Takarék Szövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2019. április 08 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN A hitelező a Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank). Árgarancia akció:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY (hitelfedezeti élet-és balesetbiztosítás előírása nélkül) Hatálybalépés napja: 2017. január 16. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

NEGYEDÉVES INFORMÁCIÓS ADATLAP

NEGYEDÉVES INFORMÁCIÓS ADATLAP NEGYEDÉVES INFORMÁCIÓS ADATLAP I. A vállalkozásra vonatkozó legfontosabb adatok - Vállalkozás neve: - A vállalkozás székhelye: - Alapítás dátuma: - Cégjegyzékszám: - Adószám: - Statisztikai azonosító szám:

Részletesebben