A./I Kölcsönszerződés-módosítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A./I Kölcsönszerződés-módosítás"

Átírás

1 A./I Kölcsönszerződés-módosítás másrészről Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.: , adószám: , statisztikai számjel: ) mint Adós (a továbbiakban: Adós) - együttesen: Felek - között alulírott napon az alábbi feltételek mellett:. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy közöttük év december hó 0-én 0U50-007/02. számon 207. október 3-i végső visszafizetési határidővel ,- Ft azaz egyszázhetvenhétmillió forint és járulékai (egy hónapos BUBOR+%/év változó mértékű ügyleti kamat; a tőkefizetés késedelme esetén az ügyleti kamaton felül további évi 6 % késedelmi kamat; a kamat- és egyéb járulékfizetés késedelme miatt % mértékű késedelmi kamat) összegű beruházási célú kölcsönszerződés (a továbbiakban: Kölcsönszerződés) jött létre, amelyet többször módosítottak. Adós kölcsöntőke tartozása jelen okirat aláírásakor: ,-Ft azaz Nyolcvanhétmillió-kettőszázhuszonhatezer-négyszázharminc forint. 2. Felek az.) pontban hivatkozott Kölcsönszerződés III.3.) pontját az alábbiakra módosítják: 3.) A Kölcsön visszafizetése: Az Adós október 3-től 204. szeptember 30-ig havonta, a hónap utolsó napján Ft-ot azaz egymillió-egyszázhuszonhétezer-háromszáznyolcvannyolc forintot köteles megfizetni azzal, hogy a jelen szerződésmódosítás aláírásának napjáig esedékes, de meg nem fizetett ,- Ft azaz hatvankettőmillió-négyszáztizenegyezerhatszázötvenöt forint lejárt tőketartozást legkésőbb 205. augusztus 3-én köteles az Adós megfizetni, - Adós 205. év augusztus hó 3-én ,- Ft-ot azaz tizenkettőmilliónégyszázegyezer-kettőszázhatvannyolc forintot köteles megfizetni, - Adós 205. év szeptember hó 30. napjától kezdődően egyenlő részletekben 207. év szeptember hó 30 napjáig, minden hónap utolsó napján ,- Ft-ot azaz négyszáznegyvenhétezer-négyszáznegyvenhárom forintot köteles megfizetni, - Adós 207. év október hó 3. napján ,- Ft-ot azaz négyszáznegyvenhétezernégyszázharminckettő forintot köteles megfizetni. A Kölcsön végső lejárata: 207. (kettőezer-tizenhetedik) évi október hó 3. (harmincegyedik) napja. 3. Felek az.) pontban hivatkozott Kölcsönszerződés III.4.3) pontja az alábbiakra módosul: A kamat megfizetése: - Havonta a hónap utolsó napján, első alkalommal december hó 3. napján esedékes, utolsó alkalommal 204. október 3-én, majd ezt követően a jelen szerződésmódosítás napján.

2 2 - A jelen Kölcsönszerződés módosítás napjáig esedékessé vált és meg nem fizetett Ft, azaz huszonkilencmillió-harmincháromezer- kettőszázharmincegy forint összegű kamatot 205. augusztus 3. napjáig köteles az Adós megfizetni. - - A jelen Kölcsönszerződés módosítás napjától 205. augusztus 3. napjáig nincs kamatfizetési esedékesség augusztus 3. napján jelen Kölcsönszerződés módosítás napjától 205. augusztus 3-ig felszámított kamat megfizetése esedékes augusztus 3. napját követően havonta, a hónap utolsó napján, illetve a jelen szerződés III./3. pontjában meghatározott végső lejárat napján esedékes. 4. Felek az.) pontban hivatkozott Kölcsönszerződés III.6.) pontját az alábbiakkal egészítik ki: A jelen Kölcsönszerződés módosítás napjáig esedékessé vált és meg nem fizetett ,- Ft, azaz tizennyolcmillió-kétszáznegyvenkilencezer-egyszázhatvannégy forint összegű késedelmi kamatot 205. augusztus 3. napjáig köteles az Adós megfizetni. 5. Felek az.) pontban hivatkozott Kölcsönszerződés IV.) pontját (Pénzügyi nyilatkozatok, kötelezettségvállalások) az alábbi új 5.), 6.), 7.), 8., 9.), 20.) pontokkal egészítik ki: 5.) Az Adós köteles a teljes vagyonértékelését a Bank által elfogadott vagyonértékelővel a saját költségviselése mellett elvégeztetni és azt a Bank részére 204. december 5-ig benyújtani. 6.) Az Adós köteles a 205. augusztus 3-ig terjedő időtartamra az Igazgatóságában és Felügyelőbizottságában a Bank részére egy-egy szavazati joggal rendelkező tagot részvételét biztosítani a meglévő Alapszabály szerinti létszámból visszahívás mellett vagy az Alapszabály bővítésével emelt létszám mellett. Az Adós köteles a gondoskodni arról, hogy a Bank által delegált tagok jelölése és a megválasztása 204. hó november 30-ig megtörténjen Az Adós köteles a Bank által delegált, megválasztott testületi tagokat felmenti az üzleti titok megtartásának kötelezettsége alól. A Bank bármikor jogosult a régi jelölt visszahívásának kezdeményezése mellett új jelöltet állítani, akit a jelöléstől számított egy hónapon belül az érintett testület tagjává kell választani. 7.) Az Adós a 205. augusztus 3-ig terjedő időszaka következő adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti a Bank részére: a megkötött vállalkozási szerződések benyújtása havonta, tárgyhót követő hónap 0. napjáig (amennyiben az adott hónapban az Adós nem kötött vállalkozási szerződést, az erről szóló nyilatkozat) az aktuális megrendelés állományra vonatkozó kimutatás benyújtása havonta, tárgyhót követő hónap 0. napjáig, vevő/szállító analitika benyújtása lejárat szerinti bontásban havonta, tárgytárgyhót követő hónap 0. napjáig, 2

3 3 köztartozás igazolások (NAV, székhely szerinti önkormányzat) benyújtása negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig, az Adós igazgatósági ülései jegyzőkönyveinek és a meghozott határozatok, valamint közgyűlési jegyzőkönyveinek benyújtása azok keltétől számított 5 munkanapon belül, továbbá 203. június 30-ig visszamenőleg is. 8.) Az Adós köteles a 203. június 30. és a jelen szerződésmódosítás napjáig az igazgatósági ülései jegyzőkönyveit és a meghozott határozatokat, valamint közgyűlési jegyzőkönyvei benyújtani a jelen szerződésmódosítás megkötését követő 5 munkanapon belül. visszamenőleg is. 9.) Az Adós köteles a Kölcsönszerződésben meghatározott biztosítékul szolgáló ingatlan(ok)ra/vagyontárgyakra fennálló vagyonbiztosítását fenntartani és a biztosítót értesíteni az ingatlan/vagyontárgy elzálogosításáról, az értesítésben a Bankot zálogjogosultként megjelölni és a Bank javára teljesítési utasítást adni. Az Adós köteles az esedékes biztosítási díjakat a biztosítási szerződésben foglaltak szerint teljesíteni és minden esedékességet követően 5 munkanapon belül bemutatni a díj megfizetését igazoló dokumentumot. A Bank jogosult a díj megfizetését a kölcsön futamideje alatt folyamatosan ellenőrizni. 20.) Az Adós köteles reorganizációs tervet a Bank által kijelölt szakértővel a saját költségviselése mellett elvégeztetni és azt a Bank részére 205. február 5-ig benyújtani 6. Felek az.) pontban hivatkozott Kölcsönszerződés VI.3.) pontjának (b) bekezdését az alábbiakra módosítják: (b) a jelen Szerződésben kifejezetten ekként meghatározott esetekben, valamint a I., III..- 3., III.4., III. 6., illetve a IV..-7., 9., , és V.7., V.8 pontokban felsorolt bármely kötelezettség elmulasztása esetén; 7. A Bank kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy az Adós vezető tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. Az Adós vezető tisztségviselői erre a Az Adós kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a Bank vezető tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen A felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a felek azon jogát, hogy bármelyik fél jelen megállapodást megtámadja arra való hivatkozással, hogy az ezen pontban foglalt igényérvényesítésről való lemondás miatt a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság lenne. 8.. Felek a Kölcsönszerződés egyéb pontjait változatlan tartalommal hatályukban fenntartják. 3

4 4 INGATLAN JELZÁLOGSZERZŐDÉS. számú módosítása Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.: , adószám: , statisztikai számjel: ) mint Zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett) - együttesen: Felek - között alulírott napon az alábbi feltételek mellett:.) Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Bank és a Zálogkötelezett között december 0. napján 2224/2002. ügyszámú közjegyzői okiratba foglalva az 0U50-007/02 ügyszámú Kölcsönszerződés 3. számú mellékleteként Ingatlan Jelzálogszerződést kötöttek. 2.) Felek az.) pontban hivatkozott Ingatlan Jelzálogszerződés 3..) pontját az alábbiakra módosítják : A Zálogkötelezett köteles az ingatlanra fennálló vagyonbiztosítását fenntartani, a biztosítási kötvénymásolatát a Bank részére haladéktalanul átadni és a biztosítót értesíteni az ingatlanok elzálogosításáról, az értesítésben a Bankot zálogjogosultként megjelölni és a Bank javára teljesítési utasítást adni. A Zálogkötelezett köteles az esedékes biztosítási díjakat a biztosítási szerződésben foglaltak szerint teljesíteni, és minden esedékességet követően 5 munkanapon belül bemutatni a díj megfizetését igazoló dokumentumot. A Bank jogosult a díj megfizetését a kölcsön futamideje alatt folyamatosan ellenőrizni. 3.) A Bank kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a Zálogkötelezett vezető tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Zálogkötelezett vezető tisztségviselői erre a A Zálogkötelezett kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a Bank vezető tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen A felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a felek azon jogát, hogy bármelyik fél jelen megállapodást megtámadja arra való hivatkozással, hogy az ezen pontban foglalt igényérvényesítésről való lemondás miatt a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság lenne. 4.) Felek az Ingatlan Jelzálogszerződés egyéb pontjait változatlan tartalommal hatályukban fenntartják. 4

5 5 VAGYONT TERHELŐ ZÁLOGSZERZŐDÉS. számú módosítása Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.: , adószám: , statisztikai számjel: ) mint Zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett) - együttesen: Felek - között alulírott napon az alábbi feltételek mellett:.) Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Bank és a Zálogkötelezett között december 0. napján 2224/2002. ügyszámú közjegyzői okiratba foglalva az 0U50-007/02 ügyszámú Kölcsönszerződés 4. számú mellékleteként Vagyont Terhelő Zálogszerződést kötöttek. 2.) Felek az.) pontban hivatkozott Vagyont Terhelő Zálogszerződés 9.) pontját az alábbiakra módosítják : 9.) A Zálogkötelezett köteles az elzálogosított vagyont alkotó valamennyi vagyontárgyra a vagyonbiztosítását fenntartani, a biztosítási kötvénymásolatát a Bank részére haladéktalanul átadni és a biztosítót értesíteni valamennyi vagyontárgy elzálogosításáról, az értesítésben a Bankot zálogjogosultként megjelölni és a Bank javára teljesítési utasítást adni. A Zálogkötelezett köteles az esedékes biztosítási díjakat a biztosítási szerződésben foglaltak szerint teljesíteni, és minden esedékességet követően 5 munkanapon belül bemutatni a díj megfizetését igazoló dokumentumot A Bank jogosult a díj megfizetését a kölcsön futamideje alatt folyamatosan ellenőrizni. 3.) A Bank kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a Zálogkötelezett vezető tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Zálogkötelezett vezető tisztségviselői erre a A Zálogkötelezett kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a Bank vezető tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen A felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a felek azon jogát, hogy bármelyik fél jelen megállapodást megtámadja arra való hivatkozással, hogy az ezen pontban foglalt igényérvényesítésről való lemondás miatt a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság lenne. 4.) Felek a Vagyont Terhelő Zálogszerződés egyéb pontjait változatlan tartalommal hatályukban fenntartják. 5

6 6 JELZÁLOGSZERZŐDÉS. számú módosítása Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.: , adószám: , statisztikai számjel: ) mint Zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett) - együttesen: Felek - között alulírott napon az alábbi feltételek mellett:.) Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Bank és a Zálogkötelezett között április 28. napján K8080-2/270/2008//O. ügyszámú közjegyzői okirat C. fejezetébe foglalva Jelzálogszerződést kötöttek a 0U50-007/02 ügyszámú Kölcsönszerződéshez kapcsolódóan. 2.) Felek az.) pontban hivatkozott Jelzálogszerződés 5.) pontjának l) alpontját az alábbiakra módosítják : l) az ingatlanokra fennálló vagyonbiztosítását fenntartani, a biztosítási kötvénymásolatát a Bank részére haladéktalanul átadni és a biztosítót értesíteni az ingatlanok elzálogosításáról, az értesítésben a Bankot zálogjogosultként megjelölni és a Bank javára teljesítési utasítást adni. A Zálogkötelezett köteles az esedékes biztosítási díjakat a biztosítási szerződésben foglaltak szerint teljesíteni, és minden esedékességet követően 5 munkanapon belül bemutatni a díj megfizetését igazoló dokumentumot. A Bank jogosult a díj megfizetését a kölcsön futamideje alatt folyamatosan ellenőrizni. 3.) A Bank kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a Zálogkötelezett vezető tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Zálogkötelezett vezető tisztségviselői erre a A Zálogkötelezett kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a Bank vezető tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen A felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a felek azon jogát, hogy bármelyik fél jelen megállapodást megtámadja arra való hivatkozással, hogy az ezen pontban foglalt igényérvényesítésről való lemondás miatt a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság lenne. 4.) Felek az. pontban hivatkozott Jelzálogszerződés egyéb pontjait változatlan tartalommal hatályukban fenntartják. 6

7 7 JELZÁLOGSZERZŐDÉS. számú módosítása másrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 762 Pécs, Széchenyi István tér. Adószám: Önkormányzati törzsszám: Statisztikai számjel: mint Zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett) - együttesen: Felek - között alulírott napon az alábbi feltételek mellett:.) Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Bank és a Zálogkötelezett között április 28. napján K8080-2/270/2008//O. ügyszámú közjegyzői okirat E. fejezetébe foglalva Jelzálogszerződést kötöttek a 0U50-007/02 ügyszámú Kölcsönszerződéshez kapcsolódóan. 2.) Felek az.) pontban hivatkozott Jelzálogszerződés 5.) pontjának l) alpontját az alábbiakra módosítják : l) az ingatlanokra fennálló vagyonbiztosítását fenntartani, a biztosítási kötvénymásolatát a Bank részére haladéktalanul átadni és a biztosítót értesíteni az ingatlanok elzálogosításáról, az értesítésben a Bankot zálogjogosultként megjelölni és a Bank javára teljesítési utasítást adni. A Zálogkötelezett köteles az esedékes biztosítási díjakat a biztosítási szerződésben foglaltak szerint teljesíteni, és minden esedékességet követően 5 munkanapon belül bemutatni a díj megfizetését igazoló dokumentumot A Bank jogosult a díj megfizetését a kölcsön futamideje alatt folyamatosan ellenőrizni. 3.) A Zálogkötelezett kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a Bank vezető tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen 4.) Zálogkötelezett a 0U50-007/02 ügyszámú Kölcsönszerződés módosítását megismerte és tudomásul vette. 5.) Felek a Jelzálogszerződés egyéb pontjait változatlan tartalommal hatályukban fenntartják. 7

8 8 A./II Kölcsönszerződés-módosítás másrészről Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.: , adószám: , statisztikai számjel: ) mint Adós (a továbbiakban: Adós) - együttesen: Felek - között alulírott napon az alábbi feltételek mellett:.) Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Bank és a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.: , adószám: , statisztikai számjel: , a továbbiakban: Adós) jogelődje (Zsolnay Porcelángyár Részvénytársaság, Cg.: ) között 999. július hó 23-án 0U5004/99. számon 207. március 3-i végső visszafizetési határidővel ,- Ft azaz ötszázötvenhatmillió forint és járulékai összegű rulírozó hitel (a továbbiakban: Kölcsönszerződés) jött létre, amelyet többször módosítottak. Adós kölcsöntőke tartozása jelen okirat aláírásakor: ,- Ft azaz egyszázhetvenkettőmillió-kettőszázhetvenháromezer-hétszázhuszonöt forint. 2. Felek az.) pontban hivatkozott Kölcsönszerződés 2. pontját az alábbiakra módosítják: 2.A kölcsön visszafizetése, a kölcsön díja és egyéb díjtételek : 2..) A Kölcsön visszafizetése: Az Adós október 3-től 204. szeptember 30-ig havonta, a hónap utolsó napján ,- Ft-ot azaz hatmillió-kilencvenezer-kilencszáznegyvenkilenc forintot köteles megfizetni azzal, hogy a jelen szerződésmódosítás aláírásának napjáig esedékes, de meg nem fizetett ,- Ft azaz egyszáztizenegymillió-háromszázhatvannégyezerkétszázharmincöt forint lejárt tőketartozást legkésőbb 205. augusztus 3-én köteles az Adós megfizetni, - Adós 205. év augusztus hó 3-én ,- Ft-ot, azaz tizennyolcmilliókétszázhetvenkétezer-nyolcszáznegyvenhét forintot köteles megfizetni, - Adós 205. év szeptember hó 30. napjától kezdődően egyenlő részletekben 207. év március hó 3 napjáig, minden negyedév utolsó napján ,- Ft-ot azaz hatmillió-kilencvenezer-kilencszáznegyvenkilenc forintot köteles megfizetni. A Kölcsön végső lejárata: 207. (kettőezer-tizenhetedik) évi március 3. (harmincegyedik) napja A kamat megfizetése: Adós a kölcsön összege után a folyósítás időpontjától (a Bank számláján) megjelenő terhelés napja) törlesztés időpontjáig (a Bank fizetési számláján történő jóváírást megelőző nap) a ténylegesen fennálló tartozás után változó kamatot köteles fizetni,melynek mértéke a három hónapos BUBOR plusz évi 0,5%,azaz nulla egész öt tized százalék marge. A Bank a kamatláb mértékét a folyósítást megelőző második 8

9 9 munkanapon, azaz tizenegy órakor( spot értékkel ) állapítja meg a REUTERS BUBOR oldalon fixált három hónapos BUBOR adat alapján. A következő kamatperiódusokra a kamatlábat a Bank hasonló módon spot értéknappal határozza meg és a kamatláb mértékéről és a fizetendő kamatösszegről haladéktalanul értesíti az Adóst. A kamatfizetés első alkalommal 999.évi október hó 5. napján esedékes, ezt követően naptári negyedévente minden naptári negyedévet követő hónap 5. napján 204. október 5- ig, majd ezt követően a jelen szerződésmódosítás napján. A jelen Kölcsönszerződés módosítás napjáig esedékessé vált és meg nem fizetett Ft, azaz ötvenhatmillióhatszázhetvenkettőezer-ötszázegy forint összegű kamatot 205. augusztus 3. napjáig köteles az Adós megfizetni. A jelen Kölcsönszerződés módosítás napjától 205. augusztus 3. napjáig nincs kamatfizetési esedékesség augusztus 3. napján jelen Kölcsönszerződés módosítás napjától 205. augusztus 3-ig felszámított kamat megfizetése esedékes 205. augusztus 3. napját követően havonta, a hónap utolsó napján, illetve a jelen szerződés 2..) pontjában meghatározott végső lejárat napján esedékes. A jelen Kölcsönszerződés módosítás napjáig esedékessé vált és meg nem fizetett ,- Ft, azaz huszonötmillió-négyszázötvenezer-háromszázötvenegy forint összegű késedelmi kamatot 205. augusztus 3. napjáig köteles az Adós megfizetni. Az utolsó kamat megfizetése a kölcsön lejártával egyidejűleg válik esedékessé. Ha az Adós lejárat előtt fizeti vissza a kölcsönt, a kölcsön visszafizetésének napját kell a kamat esedékessé válásának tekinteni. A Bank jogosult a fentieken túlmenően a kölcsön kamatmértékének felülvizsgálatára és módosítására a mindenkori pénzpiaci kamatlábak változása, illetve az Adós helyzetében bekövetkező kedvezőtlen változás esetén is. Bank a kamatváltozásról az Adóst előzetesen írásban értesíti. A kamatváltozás az értesítésben megjelölt időpontot megelőző időszakra járó kamat mértékét nem érinti. 2.3.) Adós tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult a BUBOR változással azonos mértékben a kamatot megváltoztatni. 2.4.) Felek megállapodnak abban, hogy az Adós a jelen szerződés szerinti tőke- illetve kamatfizetési kötelezettségeit a Bank számú fizetési számlájára történő átutalással teljesíti. 2.5.) Adós szerződésből eredő esedékessé vált bármely fizetési kötelezettsége teljesítettnek akkor tekinthető, amikor azaz esedékes összeg a fenti fizetési számlán jóváírásra kerül. Amennyiben a fizetési kötelezettség esedékességének napja munkaszüneti nap, úgy Adós jogszerűen teljesíthet az azt követő első munkanapon. 2.6.) Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségeinek esedékességkor nem tesz eleget, úgy a Bank a tartozást a teljesítésig lejárt követelésként kezeli. 9

10 0 Adóskötelezi magát arra, hogy a késedelmesen fizetett tőkeösszegre és kamatösszegre a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott ügyleti kamatot, továbbá évi 6% azaz hat százalékkésedelmi kamatot tartozik megfizetni. 2.7.) Az Adós számlavezető bankjai és fizetési számlái a Szerződés megkötésekor: Számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: Szigetvári Takarékszövetkezet Budapest Bank Nyrt. Pécsi fiók Budapest Bank Nyrt. Pécsi fiók Szigetvári Takarékszövetkezet A Bankot a Szerződés fennállása alatt beszedési megbízás benyújtására szóló jog illeti meg az Adós fizetési számláira, valamint azok alszámláira, az alábbiak szerint Az Adós a Szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bank a Szerződésből eredő bármely pénzbeli követelésének megfizetésére meghatározott teljesítési határidő(k) lejártát követő Munkanapon - a fizetési kötelezettség teljes vagy részleges elmulasztása esetén - a követelését minden külön értesítés nélkül, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló mindenkori hatályos jogszabályok, jelenleg a évi LXXXV. törvény, valamint a 8/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet értelmében előnyösen rangsorolt fizetéseket követően, de minden más megbízást megelőzően beszedési megbízással érvényesítse A beszedési megbízás benyújtására feljogosító nyilatkozat (felhatalmazó levél) és banktitokra vonatkozó nyilatkozat (mintája a Szerződés 4. számú melléklete) számlavezető bank által záradékolt eredeti példányának Bank részére történő benyújtása a Kölcsön folyósításának feltétele Az Adós köteles a Bankot előzetesen írásban értesíteni, ha újabb fizetési számlát kíván nyitni, avagy meglévő fizetési számláját kívánja megszüntetni. Az Adós kötelezi magát arra, hogy a számla megnyitásától számított 2 (kettő) munkanapon belül az új fizetési számlájára /fizetési számláira/ a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazói levél és banktitokra vonatkozó nyilatkozat illetékes hitelintézet által visszaigazolt eredeti példányát a Bank részére átadja. 3. Felek az.) pontban hivatkozott Kölcsönszerződés 4..) pontjának e) bekezdését az alábbiakra módosítják: e) a Kölcsönszerződés biztosítékul szolgáló ingatlan(ok)ra fennálló vagyonbiztosítását fenntartani és a biztosítót értesíteni az ingatlan elzálogosításáról, az értesítésben a Bankot zálogjogosultként megjelölni és a Bank javára teljesítési utasítást adni. Az Adós köteles az esedékes biztosítási díjakat a biztosítási szerződésben foglaltak szerint teljesíteni és minden esedékességet követően 5 munkanapon belül bemutatni a díj megfizetését igazoló dokumentumot.. A Bank jogosult a díj megfizetését a kölcsön futamideje alatt folyamatosan ellenőrizni. 4. Felek az.) pontban hivatkozott Kölcsönszerződés II.) pontját az alábbi új 4.6.), 4.7.), 4.8.), 4.9.), 4.0.) és 4..) pontokkal egészítik ki: 0

11 4.6.) Az Adós köteles a teljes vagyonértékelését a Bank által elfogadott vagyonértékelővel a saját költségviselése elvégeztetni és azt a Bank részére 204. december 5-ig benyújtani. 4.7.) Az Adós köteles a 205. augusztus 3-ig terjedő időtartamra az Igazgatóságában és Felügyelőbizottságában a Bank részére egy-egy szavazati joggal rendelkező tag részvételét biztosítani a meglévő Alapszabály szerinti létszámból visszahívás mellett vagy az Alapszabály bővítésével emelt létszám mellett. Az Adós köteles a gondoskodni arról, hogy a Bank által delegált tagok jelölése és a megválasztása megtörténjen és 204. hó november 30- ig. Az Adós köteles a Bank által delegált, megválasztott testületi tagokat felmenti az üzleti titok megtartásának kötelezettsége alól. A Bank bármikor jogosult a régi jelölt visszahívásának kezdeményezése mellett új jelöltet állítani, akit a jelöléstől számított egy hónapon belül az érintett testület tagjává kell választani. 4.8.) Az Adós a 205. augusztus 3-ig terjedő időszaka következő adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti a Bank részére: a megkötött vállalkozási szerződések benyújtása havonta, tárgyhót követő hónap 0. napjáig (amennyiben az adott hónapban az Adós nem kötött vállalkozási szerződést, az erről szóló nyilatkozat) az aktuális megrendelés állományra vonatkozó kimutatás benyújtása havonta, tárgyhót követő hónap 0. napjáig, vevő/szállító analitika benyújtása lejárat szerinti bontásban havonta, tárgytárgyhót követő hónap 0. napjáig, köztartozás igazolások (NAV, székhely szerinti önkormányzat) benyújtása negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig, az Adós igazgatósági ülései jegyzőkönyveinek és a meghozott határozatok, valamint közgyűlési jegyzőkönyveinek benyújtása azok keltétől számított 5 munkanapon belül. 4.9.) Az Adós köteles a 203. június 30. és a jelen szerződésmódosítás napjáig az igazgatósági ülései jegyzőkönyveit és a meghozott határozatokat, valamint közgyűlési jegyzőkönyvei benyújtani a jelen szerződésmódosítás megkötését követő 5 munkanapon belül. 4.0.) Az Adós köteles a Kölcsönszerződésben meghatározott biztosítékul szolgáló ingatlan(ok)ra/vagyontárgyakra fennálló vagyonbiztosítását fenntartani és a biztosítót értesíteni az ingatlan/vagyontárgy elzálogosításáról, az értesítésben a Bankot zálogjogosultként megjelölni és a Bank javára teljesítési utasítást adni. Az Adós köteles az esedékes biztosítási díjakat a biztosítási szerződésben foglaltak szerint teljesíteni. A Bank jogosult a díj megfizetését a kölcsön futamideje alatt folyamatosan ellenőrizni. 4..) Az Adós köteles reorganizációs tervet a Bank által kijelölt szakértővel a saját költségviselése mellett elvégeztetni és azt a Bank részére 205. február 5-ig benyújtani. 5. A Bank kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy az Adós vezető tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. Az Adós vezető tisztségviselői erre a Az Adós kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a Bank vezető tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen

12 2 A felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a felek azon jogát, hogy bármelyik fél jelen megállapodást megtámadja arra való hivatkozással, hogy az ezen pontban foglalt igényérvényesítésről való lemondás miatt a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság lenne. 6. Felek a Kölcsönszerződés egyéb pontjait változatlan tartalommal hatályukban fenntartják. 2

13 3 JELZÁLOGSZERZŐDÉS 3. számú módosítása Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.: , adószám: , statisztikai számjel: ) mint Zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett) - együttesen: Felek - között alulírott napon az alábbi feltételek mellett:.) Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Bank és a Zálogkötelezett között 999. július hó 23. napján 630/999. ügyszámú közjegyzői okiratba foglalva az 0U5004/99 ügyszámú Kölcsönszerződés 2. számú mellékleteként ingatlan Jelzálogszerződést kötöttek. 2.) Felek az.) pontban hivatkozott Jelzálogszerződés 3.) pontját az alábbiakra módosítják : 3.) A Zálogkötelezett köteles az ingatlanra fennálló vagyonbiztosítását fenntartani, a biztosítási kötvénymásolatát a Bank részére haladéktalanul átadni és a biztosítót értesíteni az ingatlanok elzálogosításáról, az értesítésben a Bankot zálogjogosultként megjelölni és a Bank javára teljesítési utasítást adni. A Zálogkötelezett köteles az esedékes biztosítási díjakat a biztosítási szerződésben foglaltak szerint teljesíteni, és minden esedékességet követően 5 munkanapon belül bemutatni a díj megfizetését igazoló dokumentumot. A Bank jogosult a díj megfizetését a kölcsön futamideje alatt folyamatosan ellenőrizni. 3.) A Bank kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a Zálogkötelezett vezető tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Zálogkötelezett vezető tisztségviselői erre a A Zálogkötelezett kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a Bank vezető tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen A felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a felek azon jogát, hogy bármelyik fél jelen megállapodást megtámadja arra való hivatkozással, hogy az ezen pontban foglalt igényérvényesítésről való lemondás miatt a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság lenne. 4.) Felek a Jelzálogszerződés egyéb pontjait változatlan tartalommal hatályukban fenntartják. 3

14 4 JELZÁLOGSZERZŐDÉS 2. számú módosítása Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.: , adószám: , statisztikai számjel: ) mint Zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett) - együttesen: Felek - között alulírott napon az alábbi feltételek mellett:.) Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Bank és a Zálogkötelezett között április hó 7. napján 44/2002. ügyszámú közjegyzői okiratba foglalva az 0U5004/99 ügyszámú Kölcsönszerződés biztosítékaként ingatlan Jelzálogszerződést kötöttek. 2.) Felek az.) pontban hivatkozott Jelzálogszerződés 5.) pontját az alábbiakra módosítják : 5.) A Zálogkötelezett köteles az ingatlanra fennálló vagyonbiztosítását fenntartani, a biztosítási kötvénymásolatát a Bank részére haladéktalanul átadni és a biztosítót értesíteni az ingatlanok elzálogosításáról, az értesítésben a Bankot zálogjogosultként megjelölni és a Bank javára teljesítési utasítást adni. A Zálogkötelezett köteles az esedékes biztosítási díjakat a biztosítási szerződésben foglaltak szerint teljesíteni, és ezt követően minden esedékességet követően 5 munkanapon belül bemutatni a díj megfizetését igazoló dokumentumot. A Bank jogosult a díj megfizetését a kölcsön futamideje alatt folyamatosan ellenőrizni. 3.) A Bank kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a Zálogkötelezett vezető tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Zálogkötelezett vezető tisztségviselői erre a A Zálogkötelezett kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a Bank vezető tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen A felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a felek azon jogát, hogy bármelyik fél jelen megállapodást megtámadja arra való hivatkozással, hogy az ezen pontban foglalt igényérvényesítésről való lemondás miatt a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság lenne. 4.) Felek a Jelzálogszerződés egyéb pontjait változatlan tartalommal hatályukban fenntartják 4

15 5 JELZÁLOGSZERZŐDÉS. számú módosítása Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.: , adószám: , statisztikai számjel: ) mint Zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett) - együttesen: Felek - között alulírott napon az alábbi feltételek mellett:.) Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Bank és a Zálogkötelezett között április 28. napján K8080-2/270/2008//O. ügyszámú közjegyzői okirat B. fejezetébe foglalva ingatlan Jelzálogszerződést kötöttek a 0U5004/99 ügyszámú Kölcsönszerződéshez kapcsolódóan. 2.) Felek az.) pontban hivatkozott Jelzálogszerződés 5.) pontjának f) alpontját az alábbiakra módosítják : f) az ingatlanra fennálló vagyonbiztosítását fenntartani, a biztosítási kötvénymásolatát a Bank részére haladéktalanul átadni és a biztosítót értesíteni az ingatlan elzálogosításáról, az értesítésben a Bankot zálogjogosultként megjelölni és a Bank javára teljesítési utasítást adni. A Zálogkötelezett köteles az esedékes biztosítási díjakat a biztosítási szerződésben foglaltak szerint teljesíteni, és minden esedékességet követően 5 munkanapon belül bemutatni a díj megfizetését igazoló dokumentumot. A Bank jogosult a díj megfizetését a kölcsön futamideje alatt folyamatosan ellenőrizni. 3.) A Bank kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a Zálogkötelezett vezető tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Zálogkötelezett vezető tisztségviselői erre a A Zálogkötelezett kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a Bank vezető tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen A felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a felek azon jogát, hogy bármelyik fél jelen megállapodást megtámadja arra való hivatkozással, hogy az ezen pontban foglalt igényérvényesítésről való lemondás miatt a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között feltűnő értékaránytalanság lenne. 4.) Felek az. pontban hivatkozott Jelzálogszerződés egyéb pontjait változatlan tartalommal hatályukban fenntartják. 5

16 6 JELZÁLOGSZERZŐDÉS. számú módosítása másrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 762 Pécs, Széchenyi István tér. Adószám: Önkormányzati törzsszám: Statisztikai számjel: mint Zálogkötelezett (a továbbiakban: Zálogkötelezett) - együttesen: Felek - között alulírott napon az alábbi feltételek mellett:.) Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Bank és a Zálogkötelezett között április 28. napján K8080-2/270/2008//O. ügyszámú közjegyzői okirat D. fejezetébe foglalva Jelzálogszerződést kötöttek a 0U5004/99. ügyszámú Kölcsönszerződéshez kapcsolódóan. 2.) Felek az.) pontban hivatkozott Jelzálogszerződés 5.) pontjának f) alpontját az alábbiakkal kiegészíteni: az ingatlanokra fennálló vagyonbiztosítását fenntartani és a biztosítót értesíteni az ingatlanok elzálogosításáról, az értesítésben a Bankot zálogjogosultként megjelölni és a Bank javára teljesítési utasítást adni. A Zálogkötelezett köteles az esedékes biztosítási díjakat a biztosítási szerződésben foglaltak szerint teljesíteni és minden esedékességet követően 5 munkanapon belül bemutatni a díj megfizetését igazoló dokumentumot.. A Bank jogosult a díj megfizetését a kölcsön futamideje alatt folyamatosan ellenőrizni. 3.) A Zálogkötelezett kifejezetten lemond a törvény által lehetővé tett körben arról, hogy a Bank vezető tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen 4.) Zálogkötelezett a 0U50-007/02 ügyszámú Kölcsönszerződés módosítását megismerte és tudomásul vette. 5.) Felek a Jelzálogszerződés egyéb pontjait változatlan tartalommal hatályukban fenntartják. 6

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 209/2014.(X.30.) számú határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 209/2014.(X.30.) számú határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 209/2014.(X.30.) számú határozata a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. "Sóstó 2015/A" kötvényének átstrukturálásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és jóváhagyta

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

másrészről a... kölcsönfelvevő, Székhelye: KSH jelzőszáma: Pénzforgalmi jelzőszáma: Cégjegyzék száma: mint adós ( a továbbiakban: Adós).

másrészről a... kölcsönfelvevő, Székhelye: KSH jelzőszáma: Pénzforgalmi jelzőszáma: Cégjegyzék száma: mint adós ( a továbbiakban: Adós). Hiteliktatószám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódóan a tejtermeléshez igénybe vehető kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek : egyrészről

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1198/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat adósságállománya állami átvállalásához

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító:

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító: JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA amely létrejött A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely, cím: 1062 Budapest Bajza u. 31.) (adószám: 19019233 1-42, törzsszám: 19019233, statisztikai azonosító:19019233

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

Rétköz Takarékszövetkezet K i s v á r d a ---------------------------------- Ügyintéző: Cenzúraszám: 16.sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet, (4600 Kisvárda,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 12. sz. melléklet Cenzúraszám: H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a.. Takarékszövetkezet (cím:...., cégjegyzékszám:, törzsszám: ), mint hitelező

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS tőkekivonás alapján teljesítendő kifizetés nem pénzbeli vagyoni juttatással követelés átruházásával történő teljesítéséről, és a követelés engedményezéséről Regionális Fejlesztési Zártkörűen

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

Hatálybalépés napja: április 01.

Hatálybalépés napja: április 01. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hatálybalépés napja: február 01.

Hatálybalépés napja: február 01. Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napot követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2014. április 03. Hatályos: Új szerződések esetén 2014. április 03. A meghirdetés időpontjában fennálló szerződések esetén

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. szeptember

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1. em 7. Telefon 37/505-220, Fax 37/505-225 email kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság Egri Törvényszék

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. március 8-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT.

2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA-HITEL SZERZŐDÉS. SZABOLCS VOLÁN Zrt. K&H BANK ZRT. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu 2011. OKTÓBER 04. NAPJÁN KELT DEBR-11-0041. SZÁMÚ 900.000.000.- FORINT ÖSSZEGŰ

Részletesebben