a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító:"

Átírás

1 JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA amely létrejött A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely, cím: 1062 Budapest Bajza u. 31.) (adószám: , törzsszám: , statisztikai azonosító: , birósági nyilvántartás száma: 59) (a továbbiakban MVA és/vagy Zálogjogosult) képviseletében eljáró Erste Bank Hungary Rt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 48. törzsszám: , statisztikai azonosító: , cégbírósági bejegyzés száma: Cg ) ügyintézési hely:...) (a továbbiakban: Bank) valamint a) * Természetes személy esetén: a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító: mint zálogkötelezett b) *egyéni vállalkozó/őstermelő esetén: a családi és utónév:.., születési családi és utónév:, anyja születési családi és utónév:, születési hely és idő:, adószám/adóazonosító jel:, személyi azonosítól:, személyi ig. szám, személyazonosító ig. szám:. vállalkozói igazolvány száma:. őstermelői igazolvány száma:. mint Zálogkötelezett c) *jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén: cégnév:, székhely:.., törzsszám:, statisztikai azonosító:., cégbírósági bejegyzés száma:., mint Zálogkötelezett - képviseletében eljáró. (családi és utónév) mint az Adós. (vállalkozásnál betöltött státusz) a továbbiakban együtt Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A felek rögzítik, hogy a..., mint Adós és az Erste Bank Hungary Rt. az MVA megbízásából egymással.....-n.számú Mikrohitel szerződést kötöttek, melynek alapján az * nem kívánt rész törlendő 1

2 Adós az MVA-val szemben..ft. azaz..ft. mikrohitel tőketartozás és járulékainak megfizetésére köteles. A mikrohitel tőkeösszegének törlesztése és a kamat fizetése havonta esedékes. A mikrohitel visszafizetésének végső lejárata:... A kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat, amely az 1.) pontban megjelölt Mikrohitel szerződés megkötésekor évi százalék. A késedelmi kamat mértéke lejárt tőketartozás késedelmes teljesítése esetén ügyleti kamat + 6%, valamint a lejárt ügyleti kamat késedelmes megfizetése esetén évi 6 % A Mikrohitel szerződés felmondással is lejárttá tehető. 2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az MVA-nak, mint zálogjogosultnak az 1. pontban írt Mikrohitel szerződésből eredő követelése megfizetésének biztosítására...ft, és járulékai erejéig.. zálogjogi ranghelyen jelzálogjogot alapítanak a zálogkötelezett...tulajdoni hányadban tulajdonát képező a...-i ingatlan-nyilvántartásban,..(település, kerület)...hrsz-on felvett, természetben...alatt található...m2 nagyságú ingatlanra. A szerződéssel zálogul lekötött ingatlan zálogfedezettként meghatározott és a szerződő felek által kölcsönösen elfogadott értéke: Ft., azaz.forint. A jelzálogjog kiterjed az 1. pontban írt Mikrohitel szerződésből eredő tartozáson és járulékain túlmenően a követelés és a jelzálogjog érvényesítésének költségeire. 3. A jelen szerződés szerinti zálogjog a zálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével jön létre. 4/a. * A zálogkötelezett kijelenti, hogy a jelzálogjog tárgyát képező ingatlan felett korlátlanul jogosult rendelkezni. Az ingatlan minden olyan pertől, igénytől és tehertől mentes, amely a zálogjogosultnak e szerződésen alapuló jogait sértené. 4/b. Zálogkötelezett arra az esetre tekintettel, ha jelen jelzálogszerződés nem első ranghelyen kerül bejegyzésre az ingatlannyilvántartásba, a zálogjogosultat megelőző rangsorban bejegyzett és jelen jelzálogszerződés fennállása alatt megszűnő jelzálogjog ranghelyére vonatkozóan az alábbiakat vállalja. A zálogkötelezett a zálogjogosult javára ezennel lemond arról a jogáról, hogy az e szerződés szerinti zálogjog fennállása alatt a zálogul lekötött ingatlanra az e szerződés szerinti zálogjog ranghelyét megelőző ranghelyen újabb zálogjogot alapítson. * Amennyiben a vagyontárgy terheletlen a a 4.a. pontot, ellenkező esetben a 4.b. pontot kell a 4. pontként alkalmazni. 2

3 Az ezen pontban írottak be nem tartása esetén a zálogjogosultat megilleti az 1. pontban írt Mikrohitel szerződés azonnali hatályú felmondásának joga. 5. A zálogkötelezett köteles: - a jelzálogjogot vagyonának számviteli nyilvántartásába haladéktalanul feljegyezni, - a jelzálogjoggal terhelt ingatlant gondosan megőrizni, karbantartani, szakszerűen kezelni, rendeltetésszerűen használni, s minden módon gondoskodni arról, hogy az ingatlanban értékcsökkenés, károsodás ne következzen be, - tájékoztatni a zálogjogosultat az ingatlan értékében és értékesíthetőségében bekövetkezett változásokról. 6. A zálogkötelezett haladéktalanul köteles a fedezetül lekötött vagyontárgy(ak) teljes értékére ha még ilyen szerződést nem kötött az 1. pontban megjelölt követelés összege és járulékai erejéig, annak megfizetéséig vagyonbiztosítási szerződést kötni, és tartozik a biztosítási szerződést (kötvényt), amelyben kedvezményezettként az MVA van megjelölve a zálogjogosult kérésére a jelzálogszerződés fennállása alatt bármikor bemutatni a zálogjogosultnak ill. a HVK-nak. A zálogkötelezett a biztosítási díjat szerződésszerűen köteles megfizetni, melynek megtörténtét a zálogjogosult folyamatosan jogosult ellenőrizni. A zálogkötelezett a biztosítási szerződést az MVA hozzájárulása nélkül nem módosíthatja és nem szüntetheti meg. A zálogkötelezett vállalja, hogy ha már a szerződés megkötésekor a fedezetül lekötött vagyontárgy biztosítására szerződéssel rendelkezik, úgy a kár bekövetkezése esetén járó kártérítés összegét ezúton az MVA-ra engedményezi, és az engedményezés tényéről a biztosítót haladéktalanul értesíti, vagy kezdeményezi a biztosítási szerződése olyan értelmű módosítását, hogy a kedvezményezetté az MVA váljon, és az ezt tanúsító dokumentumot a zálogjogosult kérésére a jelzálogszerződés fennállása alatt bármikor köteles bemutatni a zálogjogosultnak. Ennek elmulasztása esetén a zálogjogosultat megilleti az 1. pontban írt Mikrohitel szerződés azonnali hatályú felmondásának joga. A biztosítási káresemény bekövetkezésének esetére szóló kifizetések a MVA Erste Bank Hungary Rt.-nél vezetett.. számlaszámú alszámlájára történnek, az 1. pontban írt Mikrohitel szerződésből eredő összes követelést meghaladó biztosítási összeg a zálogkötelezettet illeti. A zálogkötelezett köteles gondoskodni arról, hogy a Biztosító tudomást szerezzen arról, hogy káresemény esetén mely számlára kell utalnia. A Biztosítót ezen tényről értesítő levelét a zálogkötelezett köteles a zálogjogosult kérésére a jelzálogszerződés fennállása alatt bármikor a zálogjogosultnak bemutatni. A zálogtárgy elpusztulásának, illetőleg értékcsökkenésének pótlására szolgáló biztosítéki összeg, kártérítés vagy más érték a zálogtárgy helyébe lép, illetőleg a zálogfedezet kiegészítésére szolgál, a zálogjogosult és a jelzálog-kötelezett tulajdonos egyaránt jogosult ennek az értéknek a zálogtárgy helyreállítására fordítását követelni. 7. A zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy a zálogjogosult írásos beleegyezése nélkül nem idegenítheti el, nem zálogosíthatja el, továbbá egyéb más módon nem terhelheti meg a fedezetként felajánlott vagyontárgyat. 3

4 - terhelésnek minősül különösen az ingatlan bármely zálogul felajánlása, bérbe vagy használatba adása, a megszűnő jelzálogjog ranghelyén jelzálog, zálog alapítása, a ranghely fenntartása vagy arról harmadik személy javára való lemondás, továbbá szolgalmi, haszonélvezeti, elővásárlási és visszavásárlási jog alapítása. - elidegenítésnek minősül különösen az ingatlan apportálása, vételi jog engedése, eladása, elajándékozása és cseréje. Ennek megszegése esetén a zálogjogosultat az 1. pontban írt Mikrohitel szerződés azonnali hatályú felmondásának joga illeti meg. 8. A zálogjogosult ellenőrizheti a jelzálogjoggal terhelt ingatlan állagának megóvását, rendeltetésszerű használatát. A zálogkötelezett kötelezi magát annak tűrésére, hogy a zálogjog fennállása alatt a zálogjogosult a lekötött vagyontárgy meglétét, rendeltetésszerű használatát, valamint a zálogkötelezettet e szerződés, valamint jogszabály alapján zálogkötelezett minőségében terhelő kötelezettségek teljesítését akár a helyszínen is ellenőrizze. Ha a zálog romlása (akár a zálogtárgy állagromlása, akár egyéb ok folytán a zálogfedezet értékének csökkenése) a zálogból való kielégítést veszélyezteti, a zálogjogosult felhivására a felhívásban megszabott határidő alatt a zálogkötelezett köteles a zálogfedezetet az eredeti értékre kiegészíteni. Amennyiben a zálogkötelezett a fenti felhívás ellenére a jogosult által megszabott megfelelő határidő alatt a fedezetet az eredeti értékre nem egészíti ki, a zálogjogosult a zálogjoggal biztosított követelés lejárta hiányában is érvényesítheti az zálogszerződés alapján őt megillető kielégítési jogot. A felek már most megállapodnak abban, hogy közöttük nem vitathatóan a zálogfedezet zálogból való kielégítést veszélyeztető mértékű csökkenésének minősül különösen, ha a szerződéssel lekötött zálogtárgy értéke a zálogtárgy e szerződésben meghatározott értékének 80 %-a alá csökken. 9. Amennyiben az alapul szolgáló Mikrohitel szerződés Adósa lejáratkor nem teljesít, a zálogjogosult a jelzáloggal terhelt ingatlanból az 1. pontban írt követelését a bírósági végrehajtás útján elégítheti ki. 10. A zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy jelzálogjog érvényesítése során az ingatlant a kielégítés céljára a zálogjogosult rendelkezésére bocsátja üres, beköltözhető állapotban. 11. A felek megállapodnak abban, hogy e zálogszerződés alapján a zálogjogosult élhet zálogjogával oly módon, hogy a szerződés lejárttá teszi és érvényesíti zálogjogát bíróság végrehajtás keretében. Ha a 2. pontban meghatározott ingatlant érintően végrehajtási cselekmény kerül foganatosításra és a zálogjogosult erről a cselekményről tudomást szerez, akkor a zálogjogosult az 1. pontban meghatározott Mikrohitel szerződésből eredő követelése tudomás- szerzésének időpontjában automatikusan, minden további nyilatkozat nélkül azonnali hatállyal lejárttá válik. Amennyiben a zálogjogosult a végrehajtási cselekményről nem a zálogkötelezettől szerez tudomást, köteles a lejárttá válás tényéről a zálogkötelezettet haladéktalanul értesíteni, megjelölve a kölcsön lejárttá válásának időpontját is. 4

5 A zálogkötelezett kötelezi magát annak tűrésére, hogy a zálogjogosult a követelésének biztosítására szolgáló, fent megjelölt zálogtárgyból kielégítést keressen, ha az Adós nem teljesíti a zálogszerződéssel biztosított tartozását avagy ha egyéb okból a zálogjogosultnak a zálogból való kielégítési joga megnyílt. 12. A felek abban állapodnak meg, hogy az e szerződéssel létrejött zálogjog és zálogkötelezetti felelősség a zálogjoggal biztosított követelés biztosítékaként változatlan tartalommal akkor is fennmarad, ha a zálogjoggal biztosított követelés kötelezettje személyében változás következik be. 13. A zálogkötelezett hozzájárulását adja egyben kötelezi magát annak tűrésére -, hogy a jelzálogul lekötött ingatlanra a jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásba e szerződésben foglaltak szerint bejegyzést nyerjen. A szerződő felek ezennel kérik a Földhivatalt, hogy e zálogszerződés alapján a Zálogkötelezett.tulajdoni hányadban tulajdonát képező. (település, kerület).helyrajzi számú ingatlanra a jelzálogjogot a zálogjogosult javára.zálogjogi ranghelyen a szerződésben foglaltak szerint jegyezze be. Ft kölcsön összegre, ennek évi..% azaz százalék ügyleti kamatára, fizetési késedelem esetére felszámítandó, a lejárt tőketartozás után az ügyleti kamat + 6%, valamint a lejárt ügyleti kamat után évi 6%. mértékű késedelmi kamatra és az esetleges végrehajtási és jogérvényesítési költségekre. 14. A jelen szerződéssel alapított jelzálogjog mindaddig fennáll, amíg az Adós az 1.) pontban megjelölt fizetési kötelezettségét nem teljesített. A zálogjogosult kötelezi magát, hogy amennyiben az e szerződés szerinti zálogjog a zálogból való kielégítés nélkül szűnik meg, a zálogjognak a zálogjogi nyilvántartásból való törléséhez szükséges zálogjogosulti nyilatkozatot (törlési engedélyt) a zálogjog megszűnésével egyidejűleg - a megszabott alakban a zálogkötelezettnek kiadja. 15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a rendelkezései az irányadók. 16. A szerződő felek kijelentik, hogy magyar állampolgárok, illetve belföldi jogi személyek. A szerződő felek egymás közötti viszonyukban abban állapodnak meg, hogy a szerződéskötés költségei és a jelzálogjog bejegyzésének és törlésének költségei a jelzálogkötelezettet terhelik. A szerződő felek egymás szerződési ajánlatait kölcsönösen elfogadják. Kijelentik, hogy tudatában vannak annak, hogy a közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállalás, valamint a zálogszerződésről szóló közjegyzői okirat alapján bírósági végrehajtásnak van helye, ha a kötelezettség teljesítési határideje letelt, illetve a zálogból való kielégítési jog megnyílt. 5

6 Kelt: hó...nap.. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviseletében eljáró Erste Bank Hungary Rt.. Zálogkötelezett Előttünk, mint tanúk előtt: Név: Cím:. Név:. Cím:. 6

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő!

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : anyja neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

-------------------------------------KÖZJEGYZ

-------------------------------------KÖZJEGYZ -------------------------------------KÖZJEGYZŐI OKIRAT TERVEZET------------------------------------- Alulírott doktor közjegyző/helyettes dr... közjegyző irodájában/. ( ) évi hónap... ( ) napján megjelentek

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára)

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) amely létrejött egyrészről az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. július 01.

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. július 01. A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. július 01. TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú bankgarancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA Hatályos: 2014. március 15. napjától - 1 - I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú Szerződésszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GRÁNIT szabad felhasználású hitel forint alapú amely létrejött egyrészről a GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 17-től Elfogadta: a 7/1-2/2014. sz. Ig. határozat Módosította: a 29/1-9/2014. sz. Ig. határozat

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. A kölcsön összege, igénybevétele, lejárata

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. A kölcsön összege, igénybevétele, lejárata Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 80600017-..../.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészt.. (Szentes, 1966.11.28., születési

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére. módosításokkal egységes szerkezetben VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek részére módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. március 27-től TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II.

Részletesebben

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki.

Jelen ÁSZSZ hatálya a fogyasztóknak a Takarék Kiváltó Hitel termék keretében nyújtott jelzáloghitelekre terjed ki. .. Üzletszabályzat /.. melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban - lakáscélú és szabad felhasználású forintosított hitel kiváltására

Részletesebben