KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés)"

Átírás

1 KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) Pkv/ /20 amely létrejött egyrészről a. (székhely:.., Cg.:., adószám:, képviseli:..), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), úgyis mint kötelezett (a továbbiakban: Kötelezett) másrészről a START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135., Cg.: , adószáma: , képviseli: Zoltán Csaba vezérigazgató), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), úgyis mint jogosult ( a továbbiakban: Jogosult) együttesen, mint szerződő felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: I. MEGHATÁROZÁSOK Az alább felsorolt, jelen szerződésben nagy kezdőbetűvel írott fogalmak, az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak: 1.1. Fél vagy Felek jelenti a Megbízót (Kötelezettet), vagy a Megbízottat (Jogosultat) külön-külön, vagy együttesen Szerződés jelenti, a jelen kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződést, annak módosításaival együtt Hatóság jelenti a Megbízóval támogatási szerződést kötött állami szervet, pályázati irányító hatóságot Kezesi Nyilatkozat jelenti a Megbízott által a Hatóság részére kiállított és a Megbízónak átadott a Megbízott jelen Szerződésben foglalt kezességvállalási kötelezettségét rögzítő, cégszerűen kiállított okiratot (melynek mintáját 3. számú melléklet tartalmazza) Kezességi díj jelenti a Megbízott kezességvállalásának ellenértékét, amelyet a Megbízó fizet meg a Megbízott részére Szerződésmódosítási díj jelenti a Megbízottnak a jelen Szerződésnek módosításával összefüggő eljárásának ellenértékét, melyet a Megbízó köteles megfizetni a Megbízott részére, a Megbízott szerződésmódosítás időpontjában hatályos Hirdetményében meghatározottak szerint Üzletszabályzat jelenti a Megbízott tevékenységére és általános szerződési feltételeire vonatkozó dokumentumot Hirdetmény jelenti a Megbízott tevékenységével kapcsolatban a Megbízó által ügyfelei részére felszámított díjakról tájékoztató dokumentumot. 1

2 II. ELŐZMÉNYEK Pkv/ / Megbízó kijelenti, hogy a. (továbbiakban Hatóság) által kiírt. pályázati felhívás (Pályázati felhívás száma:..) keretében és annak feltételei szerint támogatási szerződést kötött.,-ft, azaz.. forint vissza nem térítendő támogatás igénybevételére. A szerződés értelmében a támogatás célja: (azonosító: ) Megbízó a megkötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése és a támogatási szerződésben foglaltak nem vagy nem szerződésszerű teljesítése miatt keletkező fizetési kötelezettsége biztosítékául a tervezett fejlesztés megvalósítási időszakára a nyújtott támogatási összeg. %-a, azaz. százaléka, mindösszesen. Ft, azaz. forint erejéig biztosítékot köteles nyújtani; valamint a fejlesztés fenntartási időszakára a nyújtott támogatási összeg. %-a, azaz. százaléka, mindösszesen. Ft, azaz. forint erejéig biztosítékot köteles nyújtani; amely kötelezettségének a Megbízó a Megbízott által kiadott kezességvállalással kíván eleget tenni Jelen Szerződés tárgyát a Megbízott ellenérték fejében a Hatóság részére vállalt kezességvállalása képezi, a jelen Szerződésben részletesen meghatározott fizetési feltételek beállta esetére, a jelen Szerződésben foglaltak szerint. III. A KEZESSÉGVÁLLALÁS FELTÉTELEI 3.1. A Megbízott a kezesség vállalásával arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a Megbízó a Hatósággal kötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, illetve az abban meghatározott feltételek beállnak, úgy a Kezesi Nyilatkozatban részletesen meghatározott további feltételek beállta és a Hatóság értesítése (lehívása) alapján, továbbá meghatározott iratok bemutatása esetén a Hatóság felé - a Megbízónak a Hatósággal szemben a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeiért - a jelen Szerződésben foglaltak szerint, a Szerződésben, illetve a Kezesi Nyilatkozatban meghatározott összeghatárig helytáll A Megbízott kezesi helytállási kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt A Megbízott kezességvállalása a megvalósítási szakaszban.,- Ft-ra, azaz.. forintra, míg a fenntartási szakaszban.,- Ft-ra, azaz.. forintra terjed ki. Amennyiben a kezességvállalás a megvalósítási szakaszban kezdődik, a fenntartási szakasz megkezdését a Megbízó köteles a Hatóság erre vonatkozó igazolásának hiteles másolata megküldésével a Megbízottnak bejelenteni. A Megbízott az igazolás Megbízotthoz történő beérkezésének napjától kezdődően a fenntartási időszakra vonatkozó érték alapján számítja fel a Kezességi díjat A Megbízott kezességvállalási kötelezettségének a 3.3. pontban meghatározott összegű, a Hatóság, mint kedvezményezett részére kiállított, cégszerűen aláírt Kezesi Nyilatkozat átadásával tesz eleget. 2

3 3.5. A Megbízott a Kezesi Nyilatkozatot köteles a Megbízó számára átadni, az alábbiakban felsorolt valamennyi feltétel teljesítését követő 5 (öt) munkanapon belül: A Megbízó a jelen Szerződésben meghatározott, annak aláírásával esedékessé váló díjfizetési kötelezettségének, többek között a 4.4. pontban meghatározott Kezességi díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének, eleget tett; A Megbízó valamennyi bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás bank által záradékolt eredeti példányának Megbízott részére történő átadása, a jelen Szerződés 1. sz. Mellékletében meghatározott mintának megfelelően A Megbízott a Kezesi Nyilatkozat kiadását megtagadhatja, és a szerződéstől elállhat, amennyiben olyan körülmény áll elő, illetve olyan körülményről szerez tudomást (különösen a Megbízót érintő felszámolási eljárás indulása, végrehajtás, biztosítási intézkedés elrendelése, BISZ-KHR-ben 30 napon túli tartozás megjelenése), amelyet a Megbízott a kockázatvállalási döntésében nem vett figyelembe. A Kezesi Nyilatkozat kiadásának megtagadására és a szerződéstől való elállásra a Megbízott a Kezességi díj első részletének megfizetésére fennálló határidő eredménytelen elteltét követően is bármikor jogosult A Megbízott kezességvállalásának időtartama.. napjáig szól, ezen belül a megvalósítási szakaszra vonatkozó kötelezettségvállalás véghatárideje: IV. DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK 4.1. Megbízó a Megbízott kezességvállalása ellenértékeként a kezességvállalás teljes érvényességi ideje alatt Kezességi díjat köteles fizetni A Kezességi díj alapja a Megbízott által a Szerződés 3.3. pontjában meghatározott, kezességvállalás értéke. Féléves díjfizetési mód esetén a Kezességi díj mértéke a kezesség mindenkori értékének 2,5%-a, azaz kettő egész öt százaléka évente. A futamidő elején egy összegben történő díjfizetési mód választása esetén a futamidő függvényében a Hirdetményben meghatározott kedvezményes díjtételek érvényesek Megbízó a Kezességi díjat egyösszegben, vagy félévente előre, a június 30-ig vagy december 31-ig terjedő időszakra köteles megfizetni a Megbízott bankszámlájára történő átutalással, a Megbízott által kibocsátott számla dátumától számított 15 napon belül. Féléves díjfizetés esetén a Megbízott első számlája nem vonatkozhat rövidebb időszakra, mint három hónap és nem hosszabb időszakra, mint kilenc hónap A Kezességi díj összegére, illetve első részletének megfizetésére vonatkozó számlákat a Megbízott a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a Megbízónak Amennyiben a jelen Szerződést a Megbízó kezdeményezésére módosítják a Felek, a Megbízó köteles a Megbízott Hirdetményében rögzített Szerződésmódosítási díjat fizetni. Szerződésmódosítás esetén a korábban befizetett, de a Szerződésmódosítást követő időszakra vonatkozó díjakat érintően elszámolás történik Amennyiben az egyes díjrészletek esedékességének dátumától számított 45 napon belül a díj nem érkezik meg a Megbízott bankszámlájára, a Megbízott jogosult a jelen Szerződésben vagy annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteiben meghatározott 3

4 biztosíték igénybevételére vonatkozó jogaival haladéktalanul élni, vagylagosan a kezesi szerződést egyoldalúan megszüntetni Amennyiben az éves vagy a féléves minősítés során bizonyítást nyer, hogy a Megbízóval szemben NAV végrehajtás van folyamatban, a NAV a Megbízó adószámát felfüggesztette vagy a központi hitelinformációs rendszerben (KHR) rögzített lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn és ezeket a Megbízó írásbeli felszólítás ellenére 30 napon belül nem orvosolja, akkor azok igazolt rendezésének időpontjáig a Megbízott jogosult a mindenkori kezesi díjnak megfelelő pótdíjat fizettetni a Megbízóval Amennyiben a Megbízott kezességvállalása bármilyen okból megszűnik, a Megbízott köteles a Megbízó által korábban kifizetett Kezességi díjnak a megszűnés napját követő időszakra eső arányos részét a Megbízónak visszafizetni, a kezességvállalás megszűnésére vonatkozó értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül. V. A KEZESSÉGVÁLLALÁS MEGSZŰNÉSE 5.1. Megszűnik a Megbízott által vállalt kezesség az egyedi kezességvállaláshoz kapcsolódó Kezesi nyilatkozatban megjelölt időpontban, függetlenül attól, hogy a Kezesi nyilatkozatot a Megbízott részére visszaszolgáltatták-e A Kezesi nyilatkozatban megjelölt határidőt megelőzően szűnik meg a Megbízott által vállalt kezesség, amennyiben a Kezesi nyilatkozat eredeti példányát a Hatóság vagy a Megbízó a Megbízott részére visszaszolgáltatja vagy amennyiben a Hatóság egy cégszerűen aláírt eredeti példányú lemondó nyilatkozatot juttat el a Megbízott címére, amelyben a Megbízottat a kezesi nyilatkozatban vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesíti. VI. BIZTOSÍTÉKOK 6.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott készfizető kezességvállalásának Hatóság általi részbeni vagy teljes igénybevétele esetén a Megbízó köteles megtéríteni a Megbízottnak a Hatóság által lehívott teljes összeget, azzal az esedékességgel, amely napon a Megbízott teljesít a Hatósággal szemben A jelen Szerződésben a Megbízottat megillető díjak 45 (negyvenöt) napot meghaladó fizetési késedelme esetére, illetve arra az esetre, ha a jelen kezességvállalásra vonatkozó szerződés alapján a Hatóság a Megbízott kezességvállalását részben vagy egészében igénybe veszi, a Megbízott, mint Jogosult számára az alábbiakban felsorolt biztosítékokat nyújtja Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Kötelezettnek a Jogosulttal szemben keletkező fizetési kötelezettsége mind a főkötelezettség, mind annak járulékai, költségek, késedelmi kamat, azonnali beszedési megbízásos eljárás során felmerült költségek biztosítására Kötelezett, feltétel nélküli és visszavonhatatlan felhatalmazást ad valamennyi számlavezető hitelintézete javára, hogy a Jogosulttal szemben fennálló tartozását a Jogosult azonnali beszedési megbízással érvényesítse. A Kötelezett által adott felhatalmazást a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza. A Kötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés fennállása alatt haladéktalanul bejelenti a Jogosultnak, ha bármely banknál újabb bankszámlát nyit, és köteles ezen számlára vonatkozó azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazó levelet haladéktalanul megküldeni a Jogosultnak. 4

5 6.4. Kötelezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kötelezettnek a jelen Szerződés 6.2. pontjában meghatározott tartamú fizetési késedelme beáll, a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározott azonnali beszedési megbízás Jogosult által történő érvényesítésének módja a Kötelezett számlavezető pénzintézetéhez benyújtott azonnali beszedési megbízásos eljárás a Kötelezett teljes fizetési kötelezettsége - azaz mind a főkötelezettség, mind annak járulékai, és költségei - erejéig A Megbízott bármikor, valamennyi követelése tekintetében jogosult megfelelő biztosítékok nyújtását vagy a már adott biztosítékok kiegészítését (pótfedezetet) kérni a Megbízótól olyan mértékben, amilyen mértékben az a követelései megtérülésének biztosításához szükséges, még akkor is, ha a Megbízó tartozásai feltételhez vagy időhöz kötöttek, illetve még nem esedékesek. A biztosítékokkal kapcsolatos részletes szabályokat az Üzletszabályzat tartalmazza. VII. MEGBÍZÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉRTESÍTÉSI CÍMEK 7.1. A Megbízó a Megbízott kezességvállalásának fennállása alatt köteles az alábbi információkat, tájékoztatást az alábbiakban leírt rendszerességgel és határidőben, a Megbízott erre irányuló külön felhívása nélkül a Megbízott részére megküldeni az alábbiak szerint. A jelen pontban írt tájékoztatási kötelezettség Megbízó általi megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. a Megbízó cégjogi helyzetét érintő változásokról, így különösen, de nem kizárólagosan ha a Megbízó ellen indult csőd- vagy felszámolási eljárásról, a Megbízó cégnyilvántartásból való törléséről, stb. az értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül. a Megbízó fizetőképességét veszélyeztető minden lényeges változásról, a változástól számított 10 munkanapon belül, Minden olyan eseményről, tényről, amely a kezességvállalás kedvezményezett által történő igénybevételét eredményezheti, illetve ennek valószínűségét növeli, így különösen, de nem kizárólagosan a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségvállalások megsértéséről, a tudomásszerzést követő 10 munkanapon belül Megbízó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a Megbízott részére átadni a jelen Szerződés 2. sz. mellékletét képező felhatalmazó levelet, amelyben a Megbízó feljogosítja a Megbízottat, hogy a kezességvállalás minősítéséhez szükséges adatokat, információkat, okiratokat Megbízott közvetlenül a Hatóságtól megkérje és azt a Hatóság a Megbízott részére megküldje. Megbízó a felhatalmazó levelet kizárólag a Megbízott előzetes írásbeli hozzájárulásával vonhatja vissza A Megbízó a jelen okirat aláírásával hozzájárul, hogy a kezességvállalás időtartama alatt a Megbízott vagy az általa meghatalmazott személy, a Megbízóval előzetesen egyeztetett időpontban, ellenőrizheti a Megbízó projektje megvalósítását helyszíni szemlével és a vonatkozó iratokba történő betekintéssel a Megbízó székhelyén, fióktelepén vagy telephelyén Jelen Szerződéssel kapcsolatos bármilyen értesítés, közlés, közlemény, nyilatkozat megtétele kizárólag írásban érvényes. Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos, egymásnak címzett értesítéseiket, illetőleg nyilatkozataikat, amelyekkel kapcsolatos részletes szabályokat az Üzletszabályzat tartalmazza, az alábbi címre küldik: 5

6 A Megbízott részére: Start Garancia Zrt. Zoltán Csaba vezérigazgató 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135. A Megbízó részére: VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 8.1. Jelen Szerződés módosításához a felek által cégszerűen és jogszerűen aláírt írásbeli megállapodás szükséges A jelen Szerződést Megbízott a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal egyoldalúan jogosult felmondani, mellyel a kezességvállalás időtartamának lejártáig a Megbízottat megillető Kezességi díj egyösszegben esedékessé válik. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megbízó részéről, ha a Megbízott által kiszámlázott Kezességi díjat a fizetési határidőt követő 45 napon belül nem fizeti meg, vagy a jelen Szerződést követően a Megbízó által nyitott bankszámlákra vonatkozó azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazó leveleket Megbízó nem adja át a Megbízottnak,vagy a Megbízó tulajdonosai a Megbízó végelszámolásáról döntenek, vagy a Megbízó a 7.1. pont szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem, késve, vagy hiányosan tesz eleget; a Megbízóval szemben végrehajtási eljárás van folyamatban, a Megbízó adószámát a NAV felfüggesztette/törölte, a Megbízónak a KHR-ben rögzített lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn,a Megbízóval szemben törvényességi felügyeleti eljárás indul, vagy a Megbízó a számviteli törvény szerinti beszámoló közzétételi kötelezettségének határidőre nem tesz eleget; Bizonyítást nyer, hogy a Megbízó a kezességvállalás igénylésekor vagy a jelen Szerződés megkötésekor tett nyilatkozataival, illetve az általa adott információkkal rosszhiszeműen, szándékosan megtévesztette a Megbízottat, aki a valóságnak megfelelő nyilatkozatok és információk alapján egyébként elállt volna a Szerződés megkötésétől A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben az annak alapjául szolgáló jogügylet, a Megbízott Hatósággal szembeni kezességvállalása megszűnik és a Megbízó a Megbízottal szembeni valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette A Megbízó adatkezelési hozzájárulása az adatvédelmi törvény és a Megbízott adatvédelmi szabályzata alapján jelen Szerződés aláírásával megadottnak tekintendő. Megbízó jelen Szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a Megbízó jelen Szerződésben meghatározott adatait kezelje A Megbízott a központi hitelinformációs rendszerről szóló CXXII. törvény alapján tájékoztatja a Megbízót, hogy a jelen szerződés megkötésére tekintettel a szerződéshez kapcsolódó, az Üzletszabályzatban részletezett adatait az Üzletszabályzatban részletezett esetekben jogszabályi kötelezettsége alapján átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás (jelenleg a Bankközi Informatikai Szolgáltató Zrt.) részére. 6

7 8.6. A Megbízó a Szerződés aláírásával egyben igazolja, hogy adatainak KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő átadásáról szóló, az Üzletszabályzatba foglalt tájékoztatást megismerte és az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezéseit tudomásul vette A Megbízó a jelen Szerződéssel kapcsolatos ügyleti megbízást saját nevében teljesíti A Megbízó képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, nincs tudomása arról, hogy a szerződés aláírásakor a Megbízóval szemben felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtásra került, továbbá, hogy a bíróság előtt a Megbízóval szemben felszámolásra irányuló eljárás folyamatban van Jelen Szerződés 4 példányban készült, amelyek mindegyike eredeti példánynak minősül. Felek a Szerződés 2-2 eredeti példányának átvételét jelen Szerződés aláírásával elismerik A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a Megbízott Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak. Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott Üzletszabályzatát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette. Alulírott Felek jelen - 8 (nyolc) főpontból és 7 (hét) oldalból álló - Szerződést elolvastuk, közösen különösen a jogi szakkifejezések tartalmára, jelentésére és következményeire vonatkozóan - értelmeztük, megértettük, és mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírtuk. Budapest, Budapest, Megbízott részéről Megbízó részéről 7

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 209/2014.(X.30.) számú határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 209/2014.(X.30.) számú határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 209/2014.(X.30.) számú határozata a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. "Sóstó 2015/A" kötvényének átstrukturálásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és jóváhagyta

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18.

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18. H I R D E T M É N Y a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről Érvényes: 2015. május 18. napjától 1. Befektetési Tőkegarancia Garanciadíja Garanciadíj Befektetési

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

HIRDETMÉNY A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁG RENDEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CV. TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ VÁLLALKOZÓI ÜZLETÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁG RENDEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CV. TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ VÁLLALKOZÓI ÜZLETÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁG RENDEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CV. TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ VÁLLALKOZÓI ÜZLETÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2015. szeptember 1-től Figyelem felhívó tájékoztatás

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS tőkekivonás alapján teljesítendő kifizetés nem pénzbeli vagyoni juttatással követelés átruházásával történő teljesítéséről, és a követelés engedményezéséről Regionális Fejlesztési Zártkörűen

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: március 1.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: március 1. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2016. március 1. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

A./I Kölcsönszerződés-módosítás

A./I Kölcsönszerződés-módosítás A./I Kölcsönszerződés-módosítás másrészről Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.:02-0-060272, adószám:886895-2-02, statisztikai számjel:

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó szervezet rövidített neve

Részletesebben

I. Hitelszerződés /Garancia Megbízási Szerződés és Garanciakeret-szerződés

I. Hitelszerződés /Garancia Megbízási Szerződés és Garanciakeret-szerződés TÁJÉKOZTATÓ Vállalati Hitel-, Kölcsön-, és Garancia szerződések valamint ezen ügyletekhez kapcsolódó biztosítéki és zálog szerződések közokirati formában tett egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatainak

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

TC-32 EGYEDI GARANCIAJEGY KERET-FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

TC-32 EGYEDI GARANCIAJEGY KERET-FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az TC-32 EGYEDI GARANCIAJEGY KERET-FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS VÁM ÉS LOGISZTIKAI FŐOSZTÁLY IBUSZ Utazási Irodák Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.; Cg: 01-09-266780;

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 12. sz. melléklet Cenzúraszám: H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a.. Takarékszövetkezet (cím:...., cégjegyzékszám:, törzsszám: ), mint hitelező

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság )

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) SZERZŐDÉS amely létrejött a és cég:. Cg:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) Ungváriné Fenyves Beáta ( szül: Heves, 1961.03.22,an: Vona Veronika) 3360 Heves, Brassói út 36. (a továbbiakban: Könyvvizsgáló

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: cégbíróság és cégjegyzék

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. március 8-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben