KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés)"

Átírás

1 KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) Pkv/ /20 amely létrejött egyrészről a. (székhely:.., Cg.:., adószám:, képviseli:..), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), úgyis mint kötelezett (a továbbiakban: Kötelezett) másrészről a START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135., Cg.: , adószáma: , képviseli: Zoltán Csaba vezérigazgató), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), úgyis mint jogosult ( a továbbiakban: Jogosult) együttesen, mint szerződő felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: I. MEGHATÁROZÁSOK Az alább felsorolt, jelen szerződésben nagy kezdőbetűvel írott fogalmak, az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak: 1.1. Fél vagy Felek jelenti a Megbízót (Kötelezettet), vagy a Megbízottat (Jogosultat) külön-külön, vagy együttesen Szerződés jelenti, a jelen kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződést, annak módosításaival együtt Hatóság jelenti a Megbízóval támogatási szerződést kötött állami szervet, pályázati irányító hatóságot Kezesi Nyilatkozat jelenti a Megbízott által a Hatóság részére kiállított és a Megbízónak átadott a Megbízott jelen Szerződésben foglalt kezességvállalási kötelezettségét rögzítő, cégszerűen kiállított okiratot (melynek mintáját 3. számú melléklet tartalmazza) Kezességi díj jelenti a Megbízott kezességvállalásának ellenértékét, amelyet a Megbízó fizet meg a Megbízott részére Szerződésmódosítási díj jelenti a Megbízottnak a jelen Szerződésnek módosításával összefüggő eljárásának ellenértékét, melyet a Megbízó köteles megfizetni a Megbízott részére, a Megbízott szerződésmódosítás időpontjában hatályos Hirdetményében meghatározottak szerint Üzletszabályzat jelenti a Megbízott tevékenységére és általános szerződési feltételeire vonatkozó dokumentumot Hirdetmény jelenti a Megbízott tevékenységével kapcsolatban a Megbízó által ügyfelei részére felszámított díjakról tájékoztató dokumentumot. 1

2 II. ELŐZMÉNYEK Pkv/ / Megbízó kijelenti, hogy a. (továbbiakban Hatóság) által kiírt. pályázati felhívás (Pályázati felhívás száma:..) keretében és annak feltételei szerint támogatási szerződést kötött.,-ft, azaz.. forint vissza nem térítendő támogatás igénybevételére. A szerződés értelmében a támogatás célja: (azonosító: ) Megbízó a megkötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése és a támogatási szerződésben foglaltak nem vagy nem szerződésszerű teljesítése miatt keletkező fizetési kötelezettsége biztosítékául a tervezett fejlesztés megvalósítási időszakára a nyújtott támogatási összeg. %-a, azaz. százaléka, mindösszesen. Ft, azaz. forint erejéig biztosítékot köteles nyújtani; valamint a fejlesztés fenntartási időszakára a nyújtott támogatási összeg. %-a, azaz. százaléka, mindösszesen. Ft, azaz. forint erejéig biztosítékot köteles nyújtani; amely kötelezettségének a Megbízó a Megbízott által kiadott kezességvállalással kíván eleget tenni Jelen Szerződés tárgyát a Megbízott ellenérték fejében a Hatóság részére vállalt kezességvállalása képezi, a jelen Szerződésben részletesen meghatározott fizetési feltételek beállta esetére, a jelen Szerződésben foglaltak szerint. III. A KEZESSÉGVÁLLALÁS FELTÉTELEI 3.1. A Megbízott a kezesség vállalásával arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a Megbízó a Hatósággal kötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, illetve az abban meghatározott feltételek beállnak, úgy a Kezesi Nyilatkozatban részletesen meghatározott további feltételek beállta és a Hatóság értesítése (lehívása) alapján, továbbá meghatározott iratok bemutatása esetén a Hatóság felé - a Megbízónak a Hatósággal szemben a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeiért - a jelen Szerződésben foglaltak szerint, a Szerződésben, illetve a Kezesi Nyilatkozatban meghatározott összeghatárig helytáll A Megbízott kezesi helytállási kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt A Megbízott kezességvállalása a megvalósítási szakaszban.,- Ft-ra, azaz.. forintra, míg a fenntartási szakaszban.,- Ft-ra, azaz.. forintra terjed ki. Amennyiben a kezességvállalás a megvalósítási szakaszban kezdődik, a fenntartási szakasz megkezdését a Megbízó köteles a Hatóság erre vonatkozó igazolásának hiteles másolata megküldésével a Megbízottnak bejelenteni. A Megbízott az igazolás Megbízotthoz történő beérkezésének napjától kezdődően a fenntartási időszakra vonatkozó érték alapján számítja fel a Kezességi díjat A Megbízott kezességvállalási kötelezettségének a 3.3. pontban meghatározott összegű, a Hatóság, mint kedvezményezett részére kiállított, cégszerűen aláírt Kezesi Nyilatkozat átadásával tesz eleget. 2

3 3.5. A Megbízott a Kezesi Nyilatkozatot köteles a Megbízó számára átadni, az alábbiakban felsorolt valamennyi feltétel teljesítését követő 5 (öt) munkanapon belül: A Megbízó a jelen Szerződésben meghatározott, annak aláírásával esedékessé váló díjfizetési kötelezettségének, többek között a 4.4. pontban meghatározott Kezességi díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének, eleget tett; A Megbízó valamennyi bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás bank által záradékolt eredeti példányának Megbízott részére történő átadása, a jelen Szerződés 1. sz. Mellékletében meghatározott mintának megfelelően A Megbízott a Kezesi Nyilatkozat kiadását megtagadhatja, és a szerződéstől elállhat, amennyiben olyan körülmény áll elő, illetve olyan körülményről szerez tudomást (különösen a Megbízót érintő felszámolási eljárás indulása, végrehajtás, biztosítási intézkedés elrendelése, BISZ-KHR-ben 30 napon túli tartozás megjelenése), amelyet a Megbízott a kockázatvállalási döntésében nem vett figyelembe. A Kezesi Nyilatkozat kiadásának megtagadására és a szerződéstől való elállásra a Megbízott a Kezességi díj első részletének megfizetésére fennálló határidő eredménytelen elteltét követően is bármikor jogosult A Megbízott kezességvállalásának időtartama.. napjáig szól, ezen belül a megvalósítási szakaszra vonatkozó kötelezettségvállalás véghatárideje: IV. DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK 4.1. Megbízó a Megbízott kezességvállalása ellenértékeként a kezességvállalás teljes érvényességi ideje alatt Kezességi díjat köteles fizetni A Kezességi díj alapja a Megbízott által a Szerződés 3.3. pontjában meghatározott, kezességvállalás értéke. Féléves díjfizetési mód esetén a Kezességi díj mértéke a kezesség mindenkori értékének 2,5%-a, azaz kettő egész öt százaléka évente. A futamidő elején egy összegben történő díjfizetési mód választása esetén a futamidő függvényében a Hirdetményben meghatározott kedvezményes díjtételek érvényesek Megbízó a Kezességi díjat egyösszegben, vagy félévente előre, a június 30-ig vagy december 31-ig terjedő időszakra köteles megfizetni a Megbízott bankszámlájára történő átutalással, a Megbízott által kibocsátott számla dátumától számított 15 napon belül. Féléves díjfizetés esetén a Megbízott első számlája nem vonatkozhat rövidebb időszakra, mint három hónap és nem hosszabb időszakra, mint kilenc hónap A Kezességi díj összegére, illetve első részletének megfizetésére vonatkozó számlákat a Megbízott a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a Megbízónak Amennyiben a jelen Szerződést a Megbízó kezdeményezésére módosítják a Felek, a Megbízó köteles a Megbízott Hirdetményében rögzített Szerződésmódosítási díjat fizetni. Szerződésmódosítás esetén a korábban befizetett, de a Szerződésmódosítást követő időszakra vonatkozó díjakat érintően elszámolás történik Amennyiben az egyes díjrészletek esedékességének dátumától számított 45 napon belül a díj nem érkezik meg a Megbízott bankszámlájára, a Megbízott jogosult a jelen Szerződésben vagy annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteiben meghatározott 3

4 biztosíték igénybevételére vonatkozó jogaival haladéktalanul élni, vagylagosan a kezesi szerződést egyoldalúan megszüntetni Amennyiben az éves vagy a féléves minősítés során bizonyítást nyer, hogy a Megbízóval szemben NAV végrehajtás van folyamatban, a NAV a Megbízó adószámát felfüggesztette vagy a központi hitelinformációs rendszerben (KHR) rögzített lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn és ezeket a Megbízó írásbeli felszólítás ellenére 30 napon belül nem orvosolja, akkor azok igazolt rendezésének időpontjáig a Megbízott jogosult a mindenkori kezesi díjnak megfelelő pótdíjat fizettetni a Megbízóval Amennyiben a Megbízott kezességvállalása bármilyen okból megszűnik, a Megbízott köteles a Megbízó által korábban kifizetett Kezességi díjnak a megszűnés napját követő időszakra eső arányos részét a Megbízónak visszafizetni, a kezességvállalás megszűnésére vonatkozó értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül. V. A KEZESSÉGVÁLLALÁS MEGSZŰNÉSE 5.1. Megszűnik a Megbízott által vállalt kezesség az egyedi kezességvállaláshoz kapcsolódó Kezesi nyilatkozatban megjelölt időpontban, függetlenül attól, hogy a Kezesi nyilatkozatot a Megbízott részére visszaszolgáltatták-e A Kezesi nyilatkozatban megjelölt határidőt megelőzően szűnik meg a Megbízott által vállalt kezesség, amennyiben a Kezesi nyilatkozat eredeti példányát a Hatóság vagy a Megbízó a Megbízott részére visszaszolgáltatja vagy amennyiben a Hatóság egy cégszerűen aláírt eredeti példányú lemondó nyilatkozatot juttat el a Megbízott címére, amelyben a Megbízottat a kezesi nyilatkozatban vállalt kötelezettségek alól visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesíti. VI. BIZTOSÍTÉKOK 6.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott készfizető kezességvállalásának Hatóság általi részbeni vagy teljes igénybevétele esetén a Megbízó köteles megtéríteni a Megbízottnak a Hatóság által lehívott teljes összeget, azzal az esedékességgel, amely napon a Megbízott teljesít a Hatósággal szemben A jelen Szerződésben a Megbízottat megillető díjak 45 (negyvenöt) napot meghaladó fizetési késedelme esetére, illetve arra az esetre, ha a jelen kezességvállalásra vonatkozó szerződés alapján a Hatóság a Megbízott kezességvállalását részben vagy egészében igénybe veszi, a Megbízott, mint Jogosult számára az alábbiakban felsorolt biztosítékokat nyújtja Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Kötelezettnek a Jogosulttal szemben keletkező fizetési kötelezettsége mind a főkötelezettség, mind annak járulékai, költségek, késedelmi kamat, azonnali beszedési megbízásos eljárás során felmerült költségek biztosítására Kötelezett, feltétel nélküli és visszavonhatatlan felhatalmazást ad valamennyi számlavezető hitelintézete javára, hogy a Jogosulttal szemben fennálló tartozását a Jogosult azonnali beszedési megbízással érvényesítse. A Kötelezett által adott felhatalmazást a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet tartalmazza. A Kötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés fennállása alatt haladéktalanul bejelenti a Jogosultnak, ha bármely banknál újabb bankszámlát nyit, és köteles ezen számlára vonatkozó azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazó levelet haladéktalanul megküldeni a Jogosultnak. 4

5 6.4. Kötelezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kötelezettnek a jelen Szerződés 6.2. pontjában meghatározott tartamú fizetési késedelme beáll, a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározott azonnali beszedési megbízás Jogosult által történő érvényesítésének módja a Kötelezett számlavezető pénzintézetéhez benyújtott azonnali beszedési megbízásos eljárás a Kötelezett teljes fizetési kötelezettsége - azaz mind a főkötelezettség, mind annak járulékai, és költségei - erejéig A Megbízott bármikor, valamennyi követelése tekintetében jogosult megfelelő biztosítékok nyújtását vagy a már adott biztosítékok kiegészítését (pótfedezetet) kérni a Megbízótól olyan mértékben, amilyen mértékben az a követelései megtérülésének biztosításához szükséges, még akkor is, ha a Megbízó tartozásai feltételhez vagy időhöz kötöttek, illetve még nem esedékesek. A biztosítékokkal kapcsolatos részletes szabályokat az Üzletszabályzat tartalmazza. VII. MEGBÍZÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE ÉRTESÍTÉSI CÍMEK 7.1. A Megbízó a Megbízott kezességvállalásának fennállása alatt köteles az alábbi információkat, tájékoztatást az alábbiakban leírt rendszerességgel és határidőben, a Megbízott erre irányuló külön felhívása nélkül a Megbízott részére megküldeni az alábbiak szerint. A jelen pontban írt tájékoztatási kötelezettség Megbízó általi megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. a Megbízó cégjogi helyzetét érintő változásokról, így különösen, de nem kizárólagosan ha a Megbízó ellen indult csőd- vagy felszámolási eljárásról, a Megbízó cégnyilvántartásból való törléséről, stb. az értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül. a Megbízó fizetőképességét veszélyeztető minden lényeges változásról, a változástól számított 10 munkanapon belül, Minden olyan eseményről, tényről, amely a kezességvállalás kedvezményezett által történő igénybevételét eredményezheti, illetve ennek valószínűségét növeli, így különösen, de nem kizárólagosan a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségvállalások megsértéséről, a tudomásszerzést követő 10 munkanapon belül Megbízó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a Megbízott részére átadni a jelen Szerződés 2. sz. mellékletét képező felhatalmazó levelet, amelyben a Megbízó feljogosítja a Megbízottat, hogy a kezességvállalás minősítéséhez szükséges adatokat, információkat, okiratokat Megbízott közvetlenül a Hatóságtól megkérje és azt a Hatóság a Megbízott részére megküldje. Megbízó a felhatalmazó levelet kizárólag a Megbízott előzetes írásbeli hozzájárulásával vonhatja vissza A Megbízó a jelen okirat aláírásával hozzájárul, hogy a kezességvállalás időtartama alatt a Megbízott vagy az általa meghatalmazott személy, a Megbízóval előzetesen egyeztetett időpontban, ellenőrizheti a Megbízó projektje megvalósítását helyszíni szemlével és a vonatkozó iratokba történő betekintéssel a Megbízó székhelyén, fióktelepén vagy telephelyén Jelen Szerződéssel kapcsolatos bármilyen értesítés, közlés, közlemény, nyilatkozat megtétele kizárólag írásban érvényes. Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos, egymásnak címzett értesítéseiket, illetőleg nyilatkozataikat, amelyekkel kapcsolatos részletes szabályokat az Üzletszabályzat tartalmazza, az alábbi címre küldik: 5

6 A Megbízott részére: Start Garancia Zrt. Zoltán Csaba vezérigazgató 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135. A Megbízó részére: VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 8.1. Jelen Szerződés módosításához a felek által cégszerűen és jogszerűen aláírt írásbeli megállapodás szükséges A jelen Szerződést Megbízott a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal egyoldalúan jogosult felmondani, mellyel a kezességvállalás időtartamának lejártáig a Megbízottat megillető Kezességi díj egyösszegben esedékessé válik. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megbízó részéről, ha a Megbízott által kiszámlázott Kezességi díjat a fizetési határidőt követő 45 napon belül nem fizeti meg, vagy a jelen Szerződést követően a Megbízó által nyitott bankszámlákra vonatkozó azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazó leveleket Megbízó nem adja át a Megbízottnak,vagy a Megbízó tulajdonosai a Megbízó végelszámolásáról döntenek, vagy a Megbízó a 7.1. pont szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem, késve, vagy hiányosan tesz eleget; a Megbízóval szemben végrehajtási eljárás van folyamatban, a Megbízó adószámát a NAV felfüggesztette/törölte, a Megbízónak a KHR-ben rögzített lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn,a Megbízóval szemben törvényességi felügyeleti eljárás indul, vagy a Megbízó a számviteli törvény szerinti beszámoló közzétételi kötelezettségének határidőre nem tesz eleget; Bizonyítást nyer, hogy a Megbízó a kezességvállalás igénylésekor vagy a jelen Szerződés megkötésekor tett nyilatkozataival, illetve az általa adott információkkal rosszhiszeműen, szándékosan megtévesztette a Megbízottat, aki a valóságnak megfelelő nyilatkozatok és információk alapján egyébként elállt volna a Szerződés megkötésétől A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben az annak alapjául szolgáló jogügylet, a Megbízott Hatósággal szembeni kezességvállalása megszűnik és a Megbízó a Megbízottal szembeni valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette A Megbízó adatkezelési hozzájárulása az adatvédelmi törvény és a Megbízott adatvédelmi szabályzata alapján jelen Szerződés aláírásával megadottnak tekintendő. Megbízó jelen Szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a Megbízó jelen Szerződésben meghatározott adatait kezelje A Megbízott a központi hitelinformációs rendszerről szóló CXXII. törvény alapján tájékoztatja a Megbízót, hogy a jelen szerződés megkötésére tekintettel a szerződéshez kapcsolódó, az Üzletszabályzatban részletezett adatait az Üzletszabályzatban részletezett esetekben jogszabályi kötelezettsége alapján átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás (jelenleg a Bankközi Informatikai Szolgáltató Zrt.) részére. 6

7 8.6. A Megbízó a Szerződés aláírásával egyben igazolja, hogy adatainak KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő átadásáról szóló, az Üzletszabályzatba foglalt tájékoztatást megismerte és az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezéseit tudomásul vette A Megbízó a jelen Szerződéssel kapcsolatos ügyleti megbízást saját nevében teljesíti A Megbízó képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, nincs tudomása arról, hogy a szerződés aláírásakor a Megbízóval szemben felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtásra került, továbbá, hogy a bíróság előtt a Megbízóval szemben felszámolásra irányuló eljárás folyamatban van Jelen Szerződés 4 példányban készült, amelyek mindegyike eredeti példánynak minősül. Felek a Szerződés 2-2 eredeti példányának átvételét jelen Szerződés aláírásával elismerik A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a Megbízott Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak. Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott Üzletszabályzatát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette. Alulírott Felek jelen - 8 (nyolc) főpontból és 7 (hét) oldalból álló - Szerződést elolvastuk, közösen különösen a jogi szakkifejezések tartalmára, jelentésére és következményeire vonatkozóan - értelmeztük, megértettük, és mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírtuk. Budapest, Budapest, Megbízott részéről Megbízó részéről 7

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú bankgarancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében Általános Üzletszabályzat 22. sz. melléklete Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú garancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban: Szerződés)

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú bankgarancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú garancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről

FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS. Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről /2005. számú FAKTORÁLÁSI KERETSZERZŐDÉS Jelen faktorálási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) 2005.év.hó napján jött létre egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: KSH szám: Cég

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében 1.A bankgarancia kibocsátása 1.1. A Takarékszövetkezet az Ügyféllel, mint Megbízóval kötött bankgarancia megbízási Szerződés alapján arra vállal

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok garancia ügyletek esetében A fenti hitel iktatószámú garancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez Kölcsönszerződés szám: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez Általános Üzletszabályzat 10. sz. mellékelete A.sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

Részletesebben

19.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: BANKSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Kártya 2-höz Rövidített név: Székhely: Fő tevékenység

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

20.sz.melléklet Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására Amely létrejött a MORGAN Hitel és Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság rövidített cégnév: MORGAN Hitel és Faktor Zrt. (székhelye:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében ..sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet... Fiókja Kölcsönszám: Okiratszám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (3390 Füzesabony,

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KERESKEDELMI HITELÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KERESKEDELMI HITELÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KERESKEDELMI HITELÜGYLETEK ÜZLETSZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 K E R E S K E D E L M I H I T E L Ü G Y L E T E K Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A I. Általános rendelkezések 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben