MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/828-1/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, évi belső ellenőrzési terv Melléklet: 7 db Tisztelt Képviselő-testület! A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembe vételével és egyben köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszeren belül működő független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodtak abban, hogy a belső ellenőrzési feladatot, a feladat hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében jogi személyiséggel rendelkező társulás keretei között látatják el. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezetirányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a költségvetési bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, továbbá az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás folyamatát. A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belső ellenőrzési tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált szervezet irányítását, működését és információs rendszerét fenyegető kockázatokat a pénzügyi és működési adatok megbízhatósága és zártsága, a működési folyamatok hatékonysága és eredményessége, a vagyonvédelem, a törvények, a szabályzatok, irányelvek, eljárások és szerződések betartása területén. A központi jogszabályok, a központi jogharmonizációs és koordinációs feladatkörében a minisztérium által kiadott Módszertani Útmutatók standardizált módon meghatározzák, ill. segítik a tervezést, a tárgyévre tervezett belső ellenőrzési tevékenységet. A tervezés, a tervkészítés eljárási és jóváhagyási rendjének főbb alapja: - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 119. (Mötv.) - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 Korm. rendelet (Bkr.), módszertani dokumentumai: - Minisztériumi Módszertani Útmutató, Belső Ellenőrzési Kézikönyv, - a társulási megállapodás. A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, a kockázatkezelési, kontroll és szervezetirányítási rendszerek módszeres értékelésével, javításával hozzájáruljon az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célkitűzések eléréséhez. Az ellenőrzési feladatok végrehajtásának elsődleges célja: az önkormányzat és az intézményei zavartalan, szabályszerű működésének támogatása, az eszközökkel és forrásokkal való hatékony gazdálkodás elősegítése, vagyonvédelem. A belső ellenőrzés tevékenységének megszervezése, éves ellenőrzési terv alapján történik. Az éves ellenőrzési tevékenység megtervezéséhez a tárgyévet követő évre vonatkozóan éves ellenőrzési tervet kell készíteni. A belső ellenőrzési szervezetnek a kistérségi társulás költségvetési és egyéb szerveinek rendszerére kiterjedő helyi önkormányzat, a felügyelt költségvetési szervek, polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok összevont éves tervjavaslatot kell összeállítani. A belső ellenőrzés feladattervét kockázatelemzés alapján hajtja végre. A belső ellenőrzési szervezet a tervezés előkészítési időszakában a társult önkormányzatok polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői felé javaslattételi felhívással fordult (Ikt. sz. 1/743-1/2013/. A tervezés során figyelembe lett véve a kockázatkezelés rendje alapján meghatározott, és végrehajtott kockázati felméréssel feltárt és azonosított kockázatos folyamatok. A évi belső ellenőrzési terv elkészítésénél az ellenőrzés fókuszába került a költségvetési szervre vonatkozó jelentősebb változások végrehajtása, amely változások az jogszabályi előírások változásaiból adódtak (Ávr, Mötv, stb). Az éves ellenőrzési tervre vonatkozó végrehajtás részletszabályozásának eredeti rendelkezése szerint a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján éves ellenőrzési tervjavaslatot, ellenőrzési tervet készít, amelyet a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. A helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályi módosítás Mötv (5) bek. folytán az általános hatásköri szabályok szerint a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló, 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a feladatátadásra, a feladatellátás módjára társulási formában, a többcélú társulás keretében történő feladatellátásra tekintettel - a terv jóváhagyása - az általános szabálytól eltérően - a társulási tanács hatáskörébe is átkerül. A társult feladatellátásra vonatkozóan az éves ellenőrzési tervet a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Makói Polgármesteri Hivatal vezetője, a társulás, vagy annak irányító szerve elé terjeszti. A belső ellenőrzési szervezet az éves terv összeállításánál figyelembe vette: az önkormányzatokat érintő gazdálkodási tevékenységet, a polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok gazdálkodását, továbbá az önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél ellátandó tevékenységeket, a helyi önkormányzatok többségi irányításukkal működő gazdasági társaságokat, a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését, könyvvezetési kötelezettségét, a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a kedvezményezett szervezeteknél, a közbeszerzésről szóló törvény előírásait, a helyi Közbeszerzési Szabályzat a közbeszerzések és a közbeszerzési eljárásokat, a felső vezetés javaslatait a helyi önkormányzatok polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői, amelyek tükröződnek a kockázatelemzésekben, korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumait, a külső ellenőrzést végzők ellenőrzési jelentéseit, tapasztalatait, külső ellenőrök észrevételeit, javaslatait, annak érdekében, hogy az ellenőrzés optimálisan lefedje a szervezet működését. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 A 2014-es évi belső ellenőrzési tervben figyelembe lett véve a kockázatelemzés alapján elkészített tervjavaslatnál a szervezeti egységek részéről kockázatosnak nyilvánított folyamatok, mint pl. a leltározási és selejtezési tevékenység, céljelleggel nyújtott támogatások és a pályázati rendszer kiépítésének, működtetésének az ellenőrzése. Az ellenőri napok vetítése - a rendes szakértői napok tekintetében, és a soron kívüli ellenőrzés napjainak meghatározásakor - a lakosságszám arányában történt. A belső ellenőrzés fontos feladata a potenciális hibák megelőzése érdekében, hogy a megjelenő új, illetve jelentős mértékben módosuló jogszabályok értelmezéséhez egységes végrehajtásához segítséget nyújtson, együttműködve az ellenőrzött költségvetési, illetve egyéb szervezettel. A rendszerellenőrzés programjának végrehajtásához, magasabb vizsgálati tételnagysággal kell számolni, mint egy szabályszerűségi, vagy egy pénzügyi ellenőrzés végrehajtását illetően. A tervjavaslatban szerepeltetett tartalékidő egyrészt biztosítja a kevés ellenőri napokkal rendelkező településeknél végrehajtandó ellenőrzési feladat időszükségletét, vagy a tervezett ellenőrzéskor felmerülő, folyamatban rejlő kockázat vizsgálati idejének kiterjesztését, másrészt a soron kívüli ellenőrzés, illetve utóellenőrzés formájában történő nyomon követés időszükségletének érvényesülését szolgálja. Az ellenőrzési tervjavaslat a évi tényleges ellenőri létszám és a szakmai gyakorlat figyelembe vételével készült. A kockázatelemzés alapján elkészített tervjavaslatok felsorolását a szöveges tervezési beszámoló II. pontja részletesen tartalmazza. Az éves ellenőrzési terv részletes tartalmát tételesen meghatározza a Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Kormányrendelet, valamint a minisztérium által kiadott módszertani útmutatók. A kistérség éves belső ellenőrzési terve tartalmazza a tervezés szöveges beszámolóját az 1. sz. melléklet szerint. A 2 sz. mellékletben bemutatásra kerül a belső ellenőrzés hatókörébe tartozó, társulásban résztvevő helyi önkormányzatok által felügyelt költségvetési és egyéb szervek. A jogszabály által előírt tartalommal táblázatos rendszerben elkészített tervjavaslatot a 3. sz. melléklet foglalja magába. Az ellenőrzések részletes szempontrendszerét, feladatait az egyes ellenőrzési témákhoz kiadott ellenőrzési programok tartalmazzák. Minden egyes ellenőrzések lefolytatásához külön ellenőrzési programot készít a belső ellenőrzési szervezet, amelyet a belső ellenőrzési vezető hagy jóvá. Az ellenőrzések eljárási és vizsgálati módszereit a terv és az ellenőrzési program egyaránt rögzíti. Az éves tervnek a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. A tervezett ellenőrzések elvégzéséhez szükséges ellenőri napok száma, ill. az ellenőri létszám az erőforrás- szükséglet felmérés alapján becsülhető meg. A rendelkezésre álló munkaidő alapot, valamint a tervezhető munkaidő alapot a munkaidő mérleg 4. számú melléklete tartalmazza. A tevékenység megbontása ellenőrzésekre vetítve, a saját kapacitás meghatározása az 5. sz. mellékletben történik. Az ellenőrzések típusonkénti bontását a 6. számú melléklet mutatja. A létszám és erőforrás helyzete a 7. számú melléklet szerint alakul. A jogi szabályozásban, valamint a Módszertani Útmutatóban foglaltak szerint a belső ellenőrzés hangsúlyának folyamatosan át kell helyeződni a lényegi feladatára, a kockázatokat kezelni hivatott kontroll rendszer értékelésére. A belső ellenőrzésnek bizonyosságot kell nyújtania a szerv vezetőjének az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően. Tisztelt Képviselő-testület! HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

4 A belső ellenőrzési szervezet által összeállított évi belső ellenőrzési tervre vonatkozó javaslatot beterjesztem megismerésre és jóváhagyásra a Képviselő-testület elé. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 119. alapján biztosított jogkörében az önkormányzat és költségvetési szerveik, valamint a külső szervek kedvezményezett szervezetek, továbbá a helyi önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő társaságok gazdálkodásának tervezett ellenőrzésére összeállított évi ellenőrzési tervet az 1-7. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős: Jegyző Határidő: az ellenőrzési tervben foglaltak szerint, a képviselő-testület a határozat végrehajtásáról értesítést nem kér. Erről értesítést kap: - Makó Város Polgármestere - Makó Város Jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Belső ellenőrzési vezető Makó, október 15. Dr. Bánfi Margit jegyző HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

5 Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Makó Város Önkormányzata évi Belső Ellenőrzési Terve

6 A Makói Kistérség Többcélú Társulása keretén belül Makó Város Önkormányzatának A belső ellenőrzés tervezésének bemutatása évi belső ellenőrzési terve A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembe vételével és egyben köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Az Áht. 70. (2) bekezdése alapján a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszeren belül működő bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezetirányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a költségvetési bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, továbbá az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás folyamatát. A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belső ellenőrzési tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált szervezet irányítását, működését és információs rendszerét fenyegető kockázatokat, a pénzügyi és működési adatok megbízhatósága és zártsága, a működési folyamatok hatékonysága és eredményessége, a vagyonvédelem, a törvények, a szabályzatok, irányelvek, eljárások és szerződések betartása területén. A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodtak abban, hogy a belső ellenőrzési feladatot, a feladat hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében jogi személyiséggel rendelkező társulás keretei között láttatják el (Makói Kistérség Többcélú Társulása Tárulási Megállapodás). A belső ellenőrzési feladat ellátása a társult önkormányzatokat érintően folytonos és következetes. A folytonosságot a társulási szintjén elkészített éves belső ellenőrzési terv biztosítja. A belső ellenőrzési szervezetnek a kistérségi társulás költségvetési és egyéb szerveinek rendszerére kiterjedő helyi önkormányzat, a felügyelt költségvetési szervek, polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok összevont éves tervjavaslatot kell összeállítani. A belső ellenőrzés a évi munkatervét, kockázatelemzés alapján készítette el, figyelembe véve a 370/2011. (XII. 31) Kormányrendeletben foglaltakat, továbbá a Belső Ellenőri Kézikönyv előírásait, és a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normáit, amely szerint felmérésre kerültek (kockázatelemzés) a költségvetési szervek tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamatában rejlő kockázatok. 1

7 A kockázatelemzés felmérésével, a felső vezetés javaslatával, az ellenőri fókusz kialakításával, a feltárt kockázati tényezők beazonosításával és minősítésével, valamint az ellenőrzési tapasztalatok figyelembe vételével lett meghatározva az ellenőrizendő folyamat és az ellenőrzés célja, majd ezek alapján került sor az éves tervjavaslat elkészítésére. A vizsgálatok tervezésénél a kockázatos folyamatok meghatározásával, minősítésével, valamint a folyamatos ellenőrzés biztosításával lehetőség adódik a szabályszerűségi és a pénzügyi ellenőrzések számának csökkentése mellett a rendszer ellenőrzések számának a növelésére, így biztosítva van a komplex ellenőrzések lefolytatásának lehetősége is. A belső ellenőrzési szervezet az éves terv összeállításánál figyelembe vette: - az önkormányzatokat érintő gazdálkodási tevékenységet, a polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok gazdálkodását, továbbá az önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél ellátandó tevékenységeket, - a helyi önkormányzatok többségi irányításukkal működő gazdasági társaságokat, - a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését, könyvvezetési kötelezettségét, - a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a kedvezményezett szervezeteknél, - a közbeszerzésről szóló törvény előírásait, a helyi Közbeszerzési Szabályzat a közbeszerzések és a közbeszerzési eljárásokat, - a felső vezetés javaslatait a helyi önkormányzatok polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői, amelyek tükröződnek a kockázatelemzésekben, - korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumait, - a külső ellenőrzést végzők ellenőrzési jelentéseit, tapasztalatait, külső ellenőrök észrevételeit, javaslatait, annak érdekében, hogy az ellenőrzés optimálisan lefedje a szervezet működését. Az éves ellenőrzési tervben szerepeltetve vannak a kockázatelemzés alapján elkészített, a települések részéről kockázatosnak nyilvánított folyamatok, mint pl. a leltározási és selejtezési tevékenység, nyomon követési rendszer kialakításának, működtetésének, céljelleggel nyújtott támogatások és a pályázati rendszer kiépítésének, működtetésének az ellenőrzése. Az ellenőri napok vetítése - a rendes szakértői napok tekintetében, és a soron kívüli ellenőrzés napjainak meghatározásakor - a lakosságszám arányában történt. A rendszerellenőrzés programjának végrehajtásához, magasabb vizsgálati tételnagysággal kell számolni, mint egy szabályszerűségi, vagy egy pénzügyi ellenőrzés végrehajtását illetően. A tervjavaslatban szerepeltetett tartalékidő egyrészt biztosítja a kevés ellenőri napokkal rendelkező településeknél végrehajtandó ellenőrzési feladat időszükségletét, vagy a tervezett ellenőrzéskor felmerülő, folyamatban rejlő kockázat vizsgálati idejének kiterjesztését, másrészt a soron kívüli ellenőrzés, illetve utóellenőrzés formájában történő nyomon követés időszükségletének érvényesülését szolgálja. Az ellenőrzési tervjavaslat a évi tényleges ellenőri létszám és a szakmai gyakorlat figyelembe vételével készült. Az éves belső ellenőrzési terv egy fő belső ellenőrre, és egy fő belső ellenőrzési vezetőre vetítetten (ellenőri kapacitás) készült el. 2

8 I. Munkaidő mérleg I/1 Az éves munkaterv időmérlege: 1. Naptári napok száma (elméleti kapacitás) Munkaidő alapot csökkentő tényezők 151 a) munkaszüneti napok 108 b) fizetett ünnepek 10 c) szabadság 33 Elméleti munkaidő alap /1.-2./ 229 a) betegség 6 b) munkaértekezletek (vezetői+operatív prog. megbesz) 20 c) szakmai képzés (önképzés, belső képzés, orsz. képzés) 10 d) egyéb munkaidőt csökkentő tényezők (jelentések, beszámolók elkészítése, adminisztratív feladatok ellátása, stb) 90 Munkaidő alapot csökkentő tényezők összesen 277 /2+a+b+c+d/ 3. Rendelkezésre álló munkaidő alap Tartalékidő Tervezhető munkaidő alap 86 II. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja: Kockázatelemzés év Tervezett ellenőrzések bemutatása Az ellenőrizendő folyamat megnevezése, szervezeti egységek, az ellenőrzés célja, tárgya, időszaka, azonosított kockázati tényezők, az ellenőrzés típusa, az ellenőrzés ütemezése, az egyeztetett jelentés leadási határideje, erőforrás szükséglete szerint: II/1. Ellenőrizendő folyamatok: Céljelleggel nyújtott támogatások szabályszerűsége Település: Makó Többségi önkormányzati tulajdonban lévő társaságok: 1. Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. 2. Makói Gyógyfürdő Kft. Az ellenőrzés célja: a céljelleggel nyújtott támogatások szabályszerűségének ellenőrzése 3

9 Tárgya: a céljelleggel nyújtott támogatások szabályszerűségének, a támogatásokról vezetett nyilvántartás rendszerének, kapcsolódó dokumentumok, nyilvántartások vezetésének vizsgálata. Azonosított kockázati tényezők: elszámolási, számadási kötelezettség rendje, belső kontrollrendszer biztosítása, a támogatás odaítélésének szabályszerűsége, a megállapodások, szerződések tartalmának teljes körűsége, a nyilvántartások rendszere, a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódó dokumentumok, bizonylatok, nyilvántartások vezetése. Sor Ellenőrzés szám típusa 1. Rendszer ellenőrzés 2. Rendszer ellenőrzés Időszak év év Az ellenőrzés ütemezése év IV. n. év év IV. n. év Az egyeztetett jelentés leadási határideje évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban Erőforrás szükséglete 1 fő 13 szakértői nap 1 fő 13 szakértői nap II/2. Ellenőrizendő folyamatok: Leltározási és selejtezési tevékenység Település: Makó Önkormányzati és többségi önkormányzati tulajdonban lévő szerv: 1. Makó Város Önkormányzata, 2. Makói Kommunális Nonprofit Kft. Az ellenőrzés célja: a Leltározási Szabályzatban foglaltak betartása, a leltározás szabályszerű végrehajtásának az ellenőrzése. Tárgya: a Leltározási Szabályzatban, a Leltározási Utasítás és Ütemtervben foglaltak végrehajtása, a leltározás dokumentáltságának, teljes körűségének, valamint a selejtezés végrehajtásának, dokumentálásának a vizsgálata. Azonosított kockázati tényezők: a leltározás rendjének megfelelő szabályozása /Számviteli Politika, Leltározási és Selejtezési szabályzat/, a leltárak megfelelő módon történő előkészítése, teljes körűsége, leltározási utasítás, ütemterv kiadása, leltárfelelősök meghatározása, leltárellenőrzés dokumentálása, leltár fordulónapjának meghatározása, értékcsökkenés helyes elszámolása, leltárfelvételének módja, leltározás bizonylatainak kiállítása, az eltérések okainak megállapítása, a számviteli törvény előírásainak megfelelően történő leltáreltérések elszámolása, indokolása, rendezése, felelősség megállapítása, leltározás előtti, utáni jegyzőkönyv elkészítése, a befektetett eszközök kataszteri nyilvántartással történő egyeztetése, selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása, kiselejtezett eszközöknek a könyvekből történő szabályos kivezetése, belső kontrollrendszer biztosítása. 4

10 Sor Ellenőrzés szám típusa 1. Rendszer ellenőrzés 2. Rendszer ellenőrzés Időszak év év Az ellenőrzés ütemezése év II. n. év év II. n. év Az egyeztetett jelentés leadási határideje évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban Erőforrás szükséglete 1 fő 15 szakértői nap 1 fő 13 szakértői nap II/3. Ellenőrizendő folyamatok: Operatív gazdálkodással összefüggő jogkörök szabályozottsága, utalványozás, kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítésigazolás szabályozása és szabályozottsága Település: Makó Költségvetési és önkormányzati szerv: 1. Makói Polgármesteri Hivatal Az ellenőrzés célja: operatív gazdálkodással összefüggő jogkörök szabályozásának, a kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítésigazolás szabályozottságának az ellenőrzése. Tárgya: a szabályzatban rögzítésre kerültek-e a gazdálkodással összefüggő jogkörök gyakorlása, a munkaköri leírások részletesen tartalmazzák-e a feladatok ellátását. Azonosított kockázati tényezők: a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök belső rendjének kialakítása, jogszabálynak megfelelő szabályozása, a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés funkcionálása, az Áht.-ban, Ávr.-ben előírtak szerint történik-e a költségvetési gazdálkodás vertikális folyamatainak betartása, kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és a teljesítésigazolás szabályozottsága, a belső kontrollrendszer biztosítása. Sor Ellenőrzés szám típusa 1. Szabályszerűségi ellenőrzés Időszak Az ellenőrzés ütemezése Az egyeztetett jelentés leadási határideje I. n. év évben kiadott év ellenőrzési programban megjelölt időpontban Erőforrás szükséglete 1 fő 7 szakértői nap 5

11 II/4. Ellenőrizendő folyamatok: Pályázati rendszer kialakításának, működtetésének szabályszerűsége Település: Makó Önkormányzati szerv: 1. Makó Város Önkormányzata Az ellenőrzés célja: a pályázati rendszer kialakításának, szabályszerű működtetésének az ellenőrzése. Tárgya: a pályázati rendszer kialakítása, szabályszerű működtetése, a pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi elszámolások, nyilvántartások szabályszerű dokumentálása, a közbeszerzési eljárás szabályszerű lebonyolítása. Azonosított kockázati tényezők: a pályázati rendszer betartására vonatkozó jogszabályi előírások megfelelő alkalmazása, pályázatok teljes körűsége, pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi döntések meghozatala, megalapozottsága, pénzügyi elszámolás rendje, elszámolások szabályszerűsége, teljesítések megalapozottsága, számviteli nyilvántartás naprakész vezetése, a teljesítést alátámasztó adatok egyeztetése, a közbeszerzési eljárás és a beszerzések szabályszerű lebonyolítása, pályázati nyilvántartás naprakész vezetése, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumok, bizonylatok, nyilvántartások teljes körűsége és megfelelősége, belső kontrollrendszer biztosítása. Sor Ellenőrzés szám típusa 1. Rendszer ellenőrzés Időszak Az ellenőrzés ütemezése év IV. n. év év Az egyeztetett jelentés leadási határideje évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban Erőforrás szükséglete 1 fő 25 szakértői nap III. A tervezett vizsgálatok csoportosítása Az ellenőrzések megoszlása az ellenőrzések típusa szerint Társulás: Tervezett ellenőrzések Ellenőrzések db Ellenőri nap 1. Szabályszerűségi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés Rendszer ellenőrzés Soron kívüli ellenőrzés

12 Az ellenőrzések megoszlása az ellenőrzések típusa szerint - Makó: Tervezett ellenőrzések Ellenőrzések db Ellenőri nap 5. Szabályszerűségi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés Rendszer ellenőrzés Soron kívüli ellenőrzés - 17 IV. Képzési terv, az ellenőrzés tárgyi, személyi feltételeinek biztosítása KÉPZÉSI TERV Egyeztetett képzési terv, egyéni fejlődést támogató tevékenységek Esedékesség 1 fő belső ellenőrzési vezető - belső és országos képzések év 1 fő belső ellenőr belső és országos képzések év A kistérségi társulás tagjainak képviselője kezdeményezheti a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Makói Polgármesteri Hivatal vezetőjén keresztül, célvizsgálat elrendelésének kérését. A belső ellenőrzési vezető elrendelheti a folyamatban lévő ellenőrzés megszakítását a célvizsgálat lefolytatása miatt. Az ütemterv változtatása a belső ellenőrzési vezetőnek, vagy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó Makói Polgármesteri Hivatal vezetőjének a kezdeményezésével bármikor történhet. Az éves ellenőrzési tervezetet a belső ellenőrzési vezető, a települések által beküldött adatok feldolgozása után előkészíti előterjesztésre a Tanácsa elé. Az elfogadott éves ellenőrzési terv és mellékletei megküldésre kerülnek a társult önkormányzatok részére, majd ezt követően a hivatal vezetője köteles a Bkr.-ben leírtak szerint eljárni. Az ellenőrzési szervezet tárgyi feltételei A belső ellenőrzés elhelyezése a polgármesteri hivatal emeleti szintjén, külön iroda helyiségben van, ahol az elmélyültebb munkavégzés feltételei biztosítottak. A munkatársak számára biztosított a személyi számítógép használata. 7

13 Az informatikai eszközellátottság révén a központi jogtár, az önkormányzati rendelettárak, a belső szabályzatok tára elérhetők a munkatársak számára. -en keresztül pedig az elektronikus kapcsolattartás biztosított a települési önkormányzatokkal. Szükséges ellenőri létszám Az önkormányzati feladatok összetettsége, terjedelme és az ellenőrzéssel történő folyamatos lefedettség miatt, esetleges létszámbővítés esetén szükséges mérlegelni további belső ellenőrök alkalmazását. Makó, Makó Város Önkormányzata Dr. Buzás Péter Polgármester Makói Polgármesteri Hivatal Dr. Bánfi Margit Jegyző 8

14 2. számú melléklet - Költségvetési és egyéb szervek listája Sor szám Önkormányzat neve Az ellenőrzés hatókörébe tartozó szervek Költségvetési és egyéb szervek címe Ktgvetési szerv PIR/Törzskönyvi azonosítója 1 Ambrózfalva Község Önkormányzata Ambrózfalva Község Önkormányzata 6916, Ambrózfalva Dózsa u Ambrózfalva Község Önkormányzata Ambrózfalvi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 6916, Ambrózfalva Dózsa u Csanádalberti Község Önkormányzata Csanádalberti Község Önkormányzata 6915, Csanádalberti, Fő u Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanádpalota Városi Önkormányzat 6913, Csanádpalota Kelemen L. tér 10 5 Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 6913, Csanádpalota Kelemen L. tér Csanádpalota Városi Önkormányzat Kelemen László Művelődési Ház 6913, Csanádpalota Szent István u Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás 6913, Csanádpalota Kelemen László tér 10 8 Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 6913 Csanádpalota Sirály u Csanádpalota Városi Önkormányzat Városi Könyvtár 6913, Csanádpalota Kálmány L. u Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 6913, Csanádpalota Kelemen L. tér Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 6913, Csanádpalota Kelemen L. tér Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 6913, Csanádpalota Kálmány L. u Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanádpalotai Román Nemzetiségi Önkormányzat 6913, Csanádpalota Kelemen L. tér Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanádpalotai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6913, Csanádpalota Kelemen L. tér Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás 6913, Csanádpalota Kelemen L. tér Ferencszállás Község Önkormányzata Ferencszállás Község Önkormányzata 6774 Ferencszállás szegedi u Földeák Község Önkormányzata Földeák Községi Önkormányzata 6922, Földeák Szent László tér Földeák Község Önkormányzata Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 6922, Földeák Szent László tér Földeák Község Önkormányzata Gyermekmosoly Óvoda 6922, Földeák Zárda u Földeák Község Önkormányzata Földeák Térségi Szociális Egészségügyi Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás 6922, Földeák Szent László tér 1 21 Földeák Község Önkormányzata Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6922, Földeák Zárda u Földeák Község Önkormányzata Művelődési Ház és Könyvtár 6922, Földeák Szent László tér Királyhegyes Község Önkormányzata Királyhegyes Község Önkormányzat 6911, Királyhegyes Jókai u Királyhegyes Község Önkormányzata Királyhegyesi Közös Önkormányzati Hivatal 6911, Királyhegyes Jókai u Klárafalva Község Önkormányzata Klárafalva Község Önkormányzata 6773 Klárafalva Kossuth u Kövegy Község Önkormányzata Kövegy Községi Önkormányzat 6912, Kövegy Kossuth u

15 2. számú melléklet - Költségvetési és egyéb szervek listája 27 Magyarcsanád Község Önkormányzata Magyarcsanád Község Önkormányzata 6932, Magyarcsanád Templom tér 1 28 Magyarcsanád Község Önkormányzata Magyarcsanádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6932, Magyarcsanád Templom tér Magyarcsanád Község Önkormányzata Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat 6932, Magyarcsanád Templom tér Magyarcsanád Község Önkormányzata Magyarcsanádi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 6932, Magyarcsanád Templom tér Nagyér Község Önkormányzata Nagyér Község Önkormányzat 6917, Nagyér Szabadság u Nagyér Község Önkormányzata Nagyéri Közös Önkormányzati Hivatal 6917, Nagyér Szabadság u Nagylak Község Önkormányzata Nagylak Községi Önkormányzat 6933, Nagylak Petőfi. u Nagylak Község Önkormányzata Nagylaki Román Nemzetiségi Önkormányzat 6933, Nagylak Petőfi. u Óföldeák Község Önkormányzata Óföldeák Községi Önkormányzata 6923, Óföldeák Bajcsy Zs. u Pitvaros Községi Önkormányzat Pitvaros Községi Önkormányzat 6914, Pitvaros Kossuth u Pitvaros Községi Önkormányzat Pitvaros Térségi Óvodai, Egységes Óvoda-bölcsődei Nevelési Intézményi Társulás 6914, Pitvaros Kossuth u Pitvaros Községi Önkormányzat - Társult Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napköziotthonos Óvoda, és Egységes Önkormányzatok Óvoda-Bölcsőde 6914, Pitvaros Petőfi tér Pitvaros Község Önkormányzata - Társult Pitvaros Mikrotérsége Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Építési Önkormányzatok Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Társulás 6914 Pitvaros Kossuth u Pitvaros Községi Önkormányzat Pitvarosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 6914, Pitvaros Kossuth Lajos u Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 6775, Kiszombor Nagyszentmiklósi u Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Kiszombori Polgármesteri Hivatal 6775, Kiszombor Nagyszentmiklósi u Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Kiszombor Térségi Szociális Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás 6775, Kiszombor Nagyszentmiklósi u Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775, Kiszombor Szegedi u Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 6775, Kiszombor József A. u Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6775, Kiszombor Nagyszentmiklósi u

16 2. számú melléklet - Költségvetési és egyéb szervek listája 47 Makó Város Önkormányzata Makó Város Önkormányzata 6900, Makó Széchenyi tér Makó Város Önkormányzata Makói Polgármesteri Hivatal 6900, Makó Széchenyi tér Makó Város Önkormányzata Makói Óvoda 6900, Makó Erdélyi Püspök u Makó Város Önkormányzata Egyesített Népjóléti Intézmény 6900, Makó Béke u Makó Város Önkormányzata József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 6900, Makó Deák F. u Makó Város Önkormányzata Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6900, Makó Széchenyi tér Makó Város Önkormányzata Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat 6900, Makó Széchenyi tér Makó Város Önkormányzata Makó Kistérségi Többcélú Társulása 6900, Makó Széchenyi tér Makó Város Önkormányzata Önkormányzati Társulás Makó Város és Térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának EU-Kohéziós 6900, Makó Széchenyi tér 22 Alap Támogatással történő megvalósítására 56 Makó Város Önkormányzata Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6900 Makó Széchenyi tér Makó Város Önkormányzata Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. 6900, Makó Széchenyi tér 6 58 Makó Város Önkormányzata Makó Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft. 6900, Makó Posta u Makó Város Önkormányzata Makói Kommunális Nonprofit Kft. 6900, Makó Návay L. tér 7 60 Makó Város Önkormányzata Makói Gyógyfürdő Kft 6900, Makó Marczibányi tér 6 61 Makó Város Önkormányzata Makói Városfejlesztő Kft. 6900, Makó Széchenyi tér

17 3.számú melléklet - Belső Ellenőrzési Tervjavaslat Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Csanádalberti Csanádalberti Község Leltározási és selejtezési Önkormányzata tevékenység Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja: Kockázatelemzés év Az ellenőrzés célja, ellenőrzött időszak Azonosított kockázati tényezők Az ellenőrzés típusa A Leltározási Szabályzat A leltározás rendjének megfelelő szabályozása Rendszer ellenőrzés Helyszíni alapján kiadott Leltározási /Számviteli Politika, Leltározási szabályzat/, a leltárak Utasítás és Leltározási megfelelő módon történő előkészítése, teljes körűsége, Ütemtervben foglaltak leltározási utasítás, ütemterv kiadása, leltárfelelősök végrehajtásásának, meghatározása, leltárellenőrzés dokumentálása, leltár valamint a folyamatot fordulónapjának meghatározása, értékcsökkenés helyes megelőző selejtezés elszámolása, leltárfelvételének módja, leltározás ellenőrzése bizonylatainak kiállítása, az eltérések okainak Ellenőrzött időszak: megállapítása, a számviteli törvény előírásainak évei leltár érintő leltározás, megfelelően történő leltáreltérések elszámolása, selejtezés indokolása, rendezése, felelősség megállapítása, leltározás előtti, utáni jegyzőkönyv elkészítése, a befektetett eszközök kataszteri nyilvántartással történő egyeztetése, selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása, kiselejtezett eszközöknek a könyvekből történő szabályos kivezetése, belső kontrollrendszer biztosítása Az ellenőrzés ütemezése, a jelentés elkészítésének határideje dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év II. negyedév Szükséges létszám és munkanapok száma és 1 fő, 3 szakértői nap 1

18 3.számú melléklet - Belső Ellenőrzési Tervjavaslat 2. Csanádpalota Csanádpalota Városi Leltározási és selejtezési Önkormányzat tevékenység A Leltározási Szabályzat A leltározás rendjének megfelelő szabályozása Rendszer ellenőrzés Helyszíni alapján kiadott Leltározási /Számviteli Politika, Leltározási szabályzat/, a leltárak Utasítás és Leltározási megfelelő módon történő előkészítése, teljes körűsége, Ütemtervben foglaltak leltározási utasítás, ütemterv kiadása, leltárfelelősök végrehajtásásának, meghatározása, leltárellenőrzés dokumentálása, leltár valamint a folyamatot fordulónapjának meghatározása, értékcsökkenés helyes megelőző selejtezés elszámolása, leltárfelvételének módja, leltározás ellenőrzése bizonylatainak kiállítása, az eltérések okainak Ellenőrzött időszak: megállapítása, a számviteli törvény előírásainak évei leltár érintő leltározás, megfelelően történő leltáreltérések elszámolása, selejtezés indokolása, rendezése, felelősség megállapítása, leltározás előtti, utáni jegyzőkönyv elkészítése, a befektetett eszközök kataszteri nyilvántartással történő egyeztetése, selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása, kiselejtezett eszközöknek a könyvekből történő szabályos kivezetése, belső kontrollrendszer biztosítása dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év II. negyedév és 1 fő, 4 szakértői nap 2

19 3.számú melléklet - Belső Ellenőrzési Tervjavaslat 3. Csanádpalota Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyomonkövetési rendszer kialakítása (Monitoring) A belső kontrollrendszerre A belső kontrollrendszerre irányuló monitoring Rendszer ellenőrzés Helyszíni és 1 fő, 5 szakértői nap irányuló monitorng rendszer és a rendszer kialakítása, a kockázatértékelésen alapuló folyamatba épített monitoring rendszer kialakítása, a dokumentáris ellenőrzés. kockázatértékelésen szabályozás kockázatértékelése, a kontrollok A helyszíni ellenőrzés alapuló folyamatba épített monitoring rendszer feltérképezése, kiválasztása, az értékelés szintjének szervezeti meghatározása, az önkormányzat és a ütemezése: év III. negyedév kialakítása, szabályozása, a hivatal, valamint a hivatal és az intézmények és a kontrollok feltérképezése, kiválasztása, a feladatok átfogó felülvizsgálata, az értékelés szintjének szervezeti meghatározása, az elszámolhatóság érvényesülése, egyértelmű felelősség meghatározása, az átláthatóság biztosítása és az indikátorok kialakítása, értékelése, a célok és a mutatószámok összhangja és szervezeti egységek monitoring információ közlésének szabályozása, kialakítása (jelentések, feljegyzések, testületi döntések), jelentések információk hasznosítása az ellenőrzési nyomvonal módosítása során, a rendszeresen végezendő vezetői ellenőrzések rendjének szabályozása (szabályzás, működtetés - kötelező önkormányzati feladatok ellátása -, szakmai ellátás - szociális, gyermekjóléti, kulturális feladatok ellátása -, pénzügy-számvitel feladatok biztosítása, vagyongazdálkodás, településüzemeltetés, pályázati rendszer kialakítása, működtetése), elszámoltathatóság érvényesülése, egyértelmű felelősség meghatározása és az átláthatóság biztosítása, az indikátorok kialakítása, megbízhatósága Ellenőrzött értékelése, megvalósulása, a célok és a mutatószámok összhangja, információk megbízhatósága, stratégiai célok meghatározása, a nem előírásszerű tevékenység időszak: év 3

20 3.számú melléklet - Belső Ellenőrzési Tervjavaslat 4. Ferencszállás Ferencszállás Község Leltározási és selejtezési Önkormányzata tevékenység A Leltározási Szabályzat A leltározás rendjének megfelelő szabályozása Rendszer ellenőrzés Helyszíni alapján kiadott Leltározási /Számviteli Politika, Leltározási szabályzat/, a leltárak Utasítás és Leltározási megfelelő módon történő előkészítése, teljes körűsége, Ütemtervben foglaltak leltározási utasítás, ütemterv kiadása, leltárfelelősök végrehajtásásának, meghatározása, leltárellenőrzés dokumentálása, leltár valamint a folyamatot fordulónapjának meghatározása, értékcsökkenés helyes megelőző selejtezés elszámolása, leltárfelvételének módja, leltározás ellenőrzése bizonylatainak kiállítása, az eltérések okainak Ellenőrzött időszak: megállapítása, a számviteli törvény előírásainak évei leltár érintő leltározás, megfelelően történő leltáreltérések elszámolása, selejtezés indokolása, rendezése, felelősség megállapítása, leltározás előtti, utáni jegyzőkönyv elkészítése, a befektetett eszközök kataszteri nyilvántartással történő egyeztetése, selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása, kiselejtezett eszközöknek a könyvekből történő szabályos kivezetése, belső kontrollrendszer biztosítása dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év II. negyedév és 1 fő, 4 szakértői nap 4

21 3.számú melléklet - Belső Ellenőrzési Tervjavaslat 5. Földeák Földeák Községi Leltározási és selejtezési Önkormányzat tevékenység A Leltározási Szabályzat A leltározás rendjének megfelelő szabályozása Rendszer ellenőrzés Helyszíni alapján kiadott Leltározási /Számviteli Politika, Leltározási szabályzat/, a leltárak Utasítás és Leltározási megfelelő módon történő előkészítése, teljes körűsége, Ütemtervben foglaltak leltározási utasítás, ütemterv kiadása, leltárfelelősök végrehajtásásának, meghatározása, leltárellenőrzés dokumentálása, leltár valamint a folyamatot fordulónapjának meghatározása, értékcsökkenés helyes megelőző selejtezés elszámolása, leltárfelvételének módja, leltározás ellenőrzése bizonylatainak kiállítása, az eltérések okainak Ellenőrzött időszak: megállapítása, a számviteli törvény előírásainak évei leltár érintő leltározás, megfelelően történő leltáreltérések elszámolása, selejtezés indokolása, rendezése, felelősség megállapítása, leltározás előtti, utáni jegyzőkönyv elkészítése, a befektetett eszközök kataszteri nyilvántartással történő egyeztetése, selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása, kiselejtezett eszközöknek a könyvekből történő szabályos kivezetése, belső kontrollrendszer biztosítása dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év II. negyedév és 1 fő, 4 szakértői nap 5

22 3.számú melléklet - Belső Ellenőrzési Tervjavaslat 6. Földeák Földeáki Közös Nyomonkövetési Önkormányzati Hivatal rendszer kialakítása (Monitoring) A belső kontrollrendszerre A belső kontrollrendszerre irányuló monitoring Rendszer ellenőrzés Helyszíni és 1 fő, 6 szakértői nap irányuló monitorng rendszer és a rendszer kialakítása, a kockázatértékelésen alapuló folyamatba épített monitoring rendszer kialakítása, a dokumentáris ellenőrzés. kockázatértékelésen szabályozás kockázatértékelése, a kontrollok A helyszíni ellenőrzés alapuló folyamatba épített monitoring rendszer feltérképezése, kiválasztása, az értékelés szintjének szervezeti meghatározása, az önkormányzat és a ütemezése: év III. negyedév kialakítása, szabályozása, a hivatal, valamint a hivatal és az intézmények és a kontrollok feltérképezése, kiválasztása, a feladatok átfogó felülvizsgálata, az értékelés szintjének szervezeti meghatározása, az elszámolhatóság érvényesülése, egyértelmű felelősség meghatározása, az átláthatóság biztosítása és az indikátorok kialakítása, értékelése, a célok és a mutatószámok összhangja és szervezeti egységek monitoring információ közlésének szabályozása, kialakítása (jelentések, feljegyzések, testületi döntések), jelentések információk hasznosítása az ellenőrzési nyomvonal módosítása során, a rendszeresen végezendő vezetői ellenőrzések rendjének szabályozása (szabályzás, működtetés - kötelező önkormányzati feladatok ellátása -, szakmai ellátás - szociális, gyermekjóléti, kulturális feladatok ellátása -, pénzügy-számvitel feladatok biztosítása, vagyongazdálkodás, településüzemeltetés, pályázati rendszer kialakítása, működtetése), elszámoltathatóság érvényesülése, egyértelmű felelősség meghatározása és az átláthatóság biztosítása, az indikátorok kialakítása, megbízhatósága Ellenőrzött értékelése, megvalósulása, a célok és a mutatószámok összhangja, információk megbízhatósága, stratégiai célok meghatározása, a nem előírásszerű tevékenység időszak: év 6

23 3.számú melléklet - Belső Ellenőrzési Tervjavaslat 7. Királyhegyes Királyhegyes Községi Leltározási és selejtezési Önkormányzat tevékenység A Leltározási Szabályzat A leltározás rendjének megfelelő szabályozása Rendszer ellenőrzés Helyszíni alapján kiadott Leltározási /Számviteli Politika, Leltározási szabályzat/, a leltárak Utasítás és Leltározási megfelelő módon történő előkészítése, teljes körűsége, Ütemtervben foglaltak leltározási utasítás, ütemterv kiadása, leltárfelelősök végrehajtásásának, meghatározása, leltárellenőrzés dokumentálása, leltár valamint a folyamatot fordulónapjának meghatározása, értékcsökkenés helyes megelőző selejtezés elszámolása, leltárfelvételének módja, leltározás ellenőrzése bizonylatainak kiállítása, az eltérések okainak Ellenőrzött időszak: megállapítása, a számviteli törvény előírásainak évei leltár érintő leltározás, megfelelően történő leltáreltérések elszámolása, selejtezés indokolása, rendezése, felelősség megállapítása, leltározás előtti, utáni jegyzőkönyv elkészítése, a befektetett eszközök kataszteri nyilvántartással történő egyeztetése, selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása, kiselejtezett eszközöknek a könyvekből történő szabályos kivezetése, belső kontrollrendszer biztosítása dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év III. negyedév és 1 fő, 3 szakértői nap 7

24 3.számú melléklet - Belső Ellenőrzési Tervjavaslat 8. Magyarcsanád Magyarcsanád Község Leltározási és selejtezési Önkormányzat tevékenység A Leltározási Szabályzat A leltározás rendjének megfelelő szabályozása Rendszer ellenőrzés Helyszíni alapján kiadott Leltározási /Számviteli Politika, Leltározási szabályzat/, a leltárak Utasítás és Leltározási megfelelő módon történő előkészítése, teljes körűsége, Ütemtervben foglaltak leltározási utasítás, ütemterv kiadása, leltárfelelősök végrehajtásásának, meghatározása, leltárellenőrzés dokumentálása, leltár valamint a folyamatot fordulónapjának meghatározása, értékcsökkenés helyes megelőző selejtezés elszámolása, leltárfelvételének módja, leltározás ellenőrzése bizonylatainak kiállítása, az eltérések okainak Ellenőrzött időszak: megállapítása, a számviteli törvény előírásainak évei leltár érintő leltározás, megfelelően történő leltáreltérések elszámolása, selejtezés indokolása, rendezése, felelősség megállapítása, leltározás előtti, utáni jegyzőkönyv elkészítése, a befektetett eszközök kataszteri nyilvántartással történő egyeztetése, selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása, kiselejtezett eszközöknek a könyvekből történő szabályos kivezetése, belső kontrollrendszer biztosítása dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év III. negyedév és 1 fő, 4 szakértői nap 9. Magyarcsanád Magyarcsanádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bizonylati rend és A bizonylati rend, a A bizonylati elv, bizonylati rend szervezettsége, Rendszer ellenőrzés Helyszíni fegyelem bizonylati fegyelem, a szabályozottsága, a bizonylatok alaki és tartalmi szabályszerűségének bizonylatok feldolgozási követelményeinek megfelelősége, a szigorú számadás ellenőrzése rendjének szabályozottsága alá vont bizonylatok nyilvántartása, bejövő, kimenő és gyakorlati számlák kezelésének szabályozása, gyakorlati alkalmazásának vizsgálata módszerek alkalmazása, belső bizonylatok Ellenőrzött időszak: kiállításának, használatának szabályozottsága, év bizonylatok feldolgozási rendje, őrzésének szabályozottsága, belső kontrollrendszer biztosítása. dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év II. negyedév és 1 fő, 3 szakértői nap 8

25 3.számú melléklet - Belső Ellenőrzési Tervjavaslat 10. Nagyér Nagyér Község Önkormányzata Leltározási és selejtezési A Leltározási Szabályzat A leltározás rendjének megfelelő szabályozása Rendszer ellenőrzés Helyszíni tevékenység alapján kiadott Leltározási /Számviteli Politika, Leltározási szabályzat/, a leltárak Utasítás és Leltározási megfelelő módon történő előkészítése, teljes körűsége, Ütemtervben foglaltak leltározási utasítás, ütemterv kiadása, leltárfelelősök végrehajtásásának, meghatározása, leltárellenőrzés dokumentálása, leltár valamint a folyamatot fordulónapjának meghatározása, értékcsökkenés helyes megelőző selejtezés elszámolása, leltárfelvételének módja, leltározás ellenőrzése bizonylatainak kiállítása, az eltérések okainak Ellenőrzött időszak: megállapítása, a számviteli törvény előírásainak évei leltár érintő leltározás, megfelelően történő leltáreltérések elszámolása, selejtezés indokolása, rendezése, felelősség megállapítása, leltározás előtti, utáni jegyzőkönyv elkészítése, a befektetett eszközök kataszteri nyilvántartással történő egyeztetése, selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása, kiselejtezett eszközöknek a könyvekből történő szabályos kivezetése, belső kontrollrendszer biztosítása dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év II. negyedév és 1 fő, 3 szakértői nap 11. Nagylak Nagylak Község Önkormányzata Leltározási és selejtezési A Leltározási Szabályzat A leltározás rendjének megfelelő szabályozása Rendszer ellenőrzés Helyszíni tevékenység alapján kiadott Leltározási /Számviteli Politika, Leltározási szabályzat/, a leltárak Utasítás és Leltározási megfelelő módon történő előkészítése, teljes körűsége, Ütemtervben foglaltak leltározási utasítás, ütemterv kiadása, leltárfelelősök végrehajtásásának, meghatározása, leltárellenőrzés dokumentálása, leltár valamint a folyamatot fordulónapjának meghatározása, értékcsökkenés helyes megelőző selejtezés elszámolása, leltárfelvételének módja, leltározás ellenőrzése bizonylatainak kiállítása, az eltérések okainak Ellenőrzött időszak: megállapítása, a számviteli törvény előírásainak évei leltár érintő leltározás, megfelelően történő leltáreltérések elszámolása, selejtezés indokolása, rendezése, felelősség megállapítása, leltározás előtti, utáni jegyzőkönyv elkészítése, a befektetett eszközök kataszteri nyilvántartással történő egyeztetése, selejtezés rendjének szabályozása, a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendje, a selejtezés lebonyolítása, a selejtezés dokumentálása, kiselejtezett eszközöknek a könyvekből történő szabályos kivezetése, belső kontrollrendszer biztosítása dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év II. negyedév és 1 fő, 3 szakértői nap 9

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása által elkészített Csanádpalota Városi Önkormányzat

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-171/ Tárgy: Makói Kistérség Többcélú Társulása 2014. i belső i tervének

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2015. évi. Belső Ellenőrzési Terve

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2015. évi. Belső Ellenőrzési Terve Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa Makói Kistérség Többcélú Társulása i Belső Ellenőrzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása i belső i terve A belső tervezésének bemutatása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/970-1/2014/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső Ellenőrzés tervezése, 2015. évi belső

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/800-1/2012/I. Üi.: Kalmár Endre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2013. évi belső

Részletesebben

Létszám és erőforrás

Létszám és erőforrás Létszám és erőforrás Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban Saját erőforrás összesen Külső szolgáltató Külső erőforrás összesen Erőforrás összesen Adminisztratív személyzet terv tény terv tény terv

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi belső ellenőrzési munkaterve Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja Ózd, 2016. november 28. Az államháztartásról

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-362/2007 Üi.: Kalmár Endre Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2008. i belső

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-453/29 Üi.: Kalmár Endre Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső tervezése, 21. évi belső i terv Melléklet: 6

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerv és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerv és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerv és munkaszervezete 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Készítette:

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Ózd, 2014. december 19. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016 2019. ÉVEKRE Szentendre Város Önkormányzat egyik alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét a kötelező és az önként

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-25828/2014. Témafelelős:

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzatának 0. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Ózd, 0. november. Előterjesztő: Készítette: Ózd Város Jegyzője Belső Ellenőrzési Csoport A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. NOVEMBER 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. NOVEMBER 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1606-7/2013. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2016. december

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 9-i ülésére. 4. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 9-i ülésére. 4. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i ülésére 4. irendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Az Önkormányzat 2014. évi belső i terve Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzi tervjavaslat i belső ellenőrzi terv Ellenőrzi tervet megalapozó elemz címe, időpontja sor szám Ellenőrzi tervet megalapozó kockázat elemz címe, időpontja: Kockázatelemz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én tartott soros testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én tartott soros testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. november 29-én tartott soros testületi üléséről. Jelen vannak: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Mucsi Zsanett alpolgármester

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető Tárgy: Tájékoztató a 2014. évre

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1714-3/2015.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1714-3/2015. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1714-3/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Előterjesztő megnevezése: Az előterjesztést

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének elfogadására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 381. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9 Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Gyarmati Zoltánné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

Az ellenőrzés Azonosított kockázati tényezők ellenőrzött időszak

Az ellenőrzés Azonosított kockázati tényezők ellenőrzött időszak Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Csanádalberti Csanádalberti Község Leltározási

Részletesebben

Azonosított kockázati tényezők

Azonosított kockázati tényezők Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 9. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Magyarcsanád Magyarcsanádi Roma Bizonylati rend

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Balatonakarattya Község Önkormányzata Balatonakarattya Község Önkormányzata Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat

Részletesebben

2014. ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

2014. ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV...../2013. Kgy.sz. határozat 1.számú melléklete Ellenőrzési tervet megalapozó elemzések címei: - évi belső ellenőri munkaterv (2. számú melléklet) - Kockázatelemzés a évi

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla megbízott belső ellenőr (Reg. sz.: 5113853) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/15/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2016. évi

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2016. évi Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Makói Kistérség Többcélú Társulása i Belső Ellenőrzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása i belső i terve A belső tervezésének bemutatása A

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. kmf.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. kmf. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 354/2015.(XI.26.) határozat a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegy zője JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegy zője JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Jegy zője Szám: 24857/2015. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata belső ellenőrzési stratégiai tervének és a 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzéséről

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzéséről SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jegyzo@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/288-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Belső ellenőrzési szabályzat

Belső ellenőrzési szabályzat ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Stratégiai terv 2014. 2018. június Ellenőrzési jelentések nyilvántartása 2012. - 2015. év Ellenőrzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2012. évre

Belső ellenőri ütemterv 2012. évre Belső ellenőri ütemterv 01. évre Tervezet 011 Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 01 Az Áht. 11/A. () bekezdése alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó ellenőrzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Sümegi Attila

Részletesebben

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének 2015. évi munkaterve 2. számú melléklet I. Intézményellenőrzések 1. Intézmények kockázatelemzés alapján 1.1. Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ 2014.

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. december 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. december 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 212/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. december 18-i ülésére Tárgy: 2015. évi ellenőrzési terv Előterjesztő: dr. Szabó József

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

Város Jegyzője. ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben