MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-453/29 Üi.: Kalmár Endre Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső tervezése, 21. évi belső i terv Melléklet: 6 db Tisztelt Képviselő-testület! A belső független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. Az Áht. 121/A. (2) bekezdése alapján, a belső a jogszabályoknak és belső szabályoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője számára. A belső működtetéséről a vonatkozó jogszabályok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók, és a nemzetközi belső i standardok figyelembe vételével kell gondoskodni. A központi jogszabályok, a központi jogharmonizációs és koordinációs feladatkörében a PM által kiadott Módszertani Útmutatók standardizált módon meghatározzák, ill. segítik a tervezést, a tárgyévre tervezett belső i tevékenységet. A tervezés, a tervkészítés eljárási és jóváhagyási rendjének főbb alapja: - a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92. (Ötv.) - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) - a költségvetési szervek belső éről szóló 193/23.(XI.26.) Korm. rendelet (Ber.), módszertani dokumentumai: - PM Módszertani Útmutató, Belső Ellenőrzési Kézikönyv, - a feladatellátásra kötött társulási megállapodás. A belső általános stratégiai célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, a kockázatkezelési, kontroll és szervezetirányítási rendszerek módszeres értékelésével, javításával hozzájáruljon az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célkitűzések eléréséhez. Az i feladatok végrehajtásának elsődleges célja: az önkormányzat és az intézményei zavartalan, szabályszerű működésének támogatása, az eszközökkel és forrásokkal való hatékony gazdálkodás elősegítése, vagyonvédelem. A belső tevékenységének megszervezése, éves i terv alapján történik. Az éves i tevékenység megtervezéséhez a tárgyévet követő évre vonatkozóan éves i tervet kell készíteni. (Ber. 18., 21. (1) bek.) A belső i szervezetnek a kistérségi társulás költségvetési szerveinek rendszerére kiterjedő - helyi önkormányzat, a felügyelt költségvetési szervek, polgármesteri hivatalok, önkormányzati intézmények - összevont éves tervjavaslatot kell összeállítani. A belső feladattervének kockázatelemzésen kell alapulnia. A javaslatkérés a feladatellátásra vonatkozó Társulási Megállapodáson és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásán egyaránt alapul. A belső i szervezet a tervezés előkészítési időszakában a társult HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 önkormányzatok polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői felé javaslattételi felhívással fordult (Ikt. sz. I- 3412/29). A tervezés során figyelembe kell venni - a vezetés által kockázatelemzésen alapuló és a kockázatkezelés rendjének kialakítása, valamint éves felülvizsgálata során - feltárt, azonosított kockázati tényezőket. (kockázatkezelés rendjére vonatkozó szabályozás). A 21. évi belső i terv elkészítésénél figyelembe lett véve a költségvetési szervre vonatkozó jelentősebb változás, mint pl. az átszervezés, megszűnés, átalakulás. Az éves i tervre vonatkozó végrehajtási részletszabályozás eredeti rendelkezése Ber a - a költségvetési szerv vezetőjének a jogkörébe utalta a terv jóváhagyását. A helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályi módosítás Ötv. 92. (6) bek. folytán az általános hatásköri szabályok szerint a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az éves terv jóváhagyása. A társulás tagjai az Ötv. 92. (3) bekezdésében előírt belső pénzügyi részét képező utólagos belső i kötelezettségüknek a (8) bek. c) pontja alapján társulás útján tesznek eleget. A társult önkormányzatok a közszolgáltatások körébe tartozó belső i feladat ellátásáról - a Tkt. 2. (1) bek. q) pontja alapján - a többcélú kistérségi társulás keretében gondoskodnak. (i Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás) A Tkt. 3. (1) bek. c) pontja alapján a feladatellátásra vonatkozó részletes rendelkezéseket külön megállapodásba foglalták. (Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodás) A PM módszertani útmutatójában foglaltak alapján a feladatátadásra, a feladatellátás módjára társulási formában, a többcélú társulás keretében történő feladatellátásra tekintettel - a terv jóváhagyása - az általános szabálytól eltérően - a társulási tanács hatáskörébe is átkerül. Az Útmutatóban foglaltak értelmében a jogi személyiséggel rendelkező közös döntéshozó szervvel, társulási tanáccsal, választott elnökkel rendelkező társulás esetén a költségvetési szerv vezetőjének a társulási tanács elnöke tekintendő. A belső i szervezet az éves terv összeállításánál figyelembe vette: az önkormányzat irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél ellátandó tevékenységek ét, saját, illetve az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott állami, önkormányzati vagyonnal gazdálkodó szervnél ellátandó tevékenységek ét, a fejezet költségvetéséből céljelleggel juttatott, illetve a nemzetközi támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a támogatások lebonyolításában részt vevő szerveknél ellátandó tevékenységek ét, a közbeszerzésről szóló törvény, valamint a helyi Közbeszerzési Szabályzat a közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások ét, a felső vezetés javaslatait a helyi önkormányzatok polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői, melyet egységes szempontrendszer alapján kért meg a belső i szervezet, korábbi évek belső i dokumentumait, a külső t végzők - ÁSZ, könyvvizsgálat i jelentéseit, tapasztalatait, külső ellenőrök munkáját, annak érdekében, hogy az optimálisan lefedje a szervezet működését. A belső fókuszában a pályázati támogatások szabályszerű felhasználásának e áll. A belső fontos feladata a potenciális hibák megelőzése érdekében, hogy a megjelenő új, illetve jelentős mértékben módosuló jogszabályok értelmezéséhez egységes végrehajtásához segítséget nyújtson, együttműködve az ellenőrzött költségvetési, illetve egyéb szervezettel. A rendszer programjának végrehajtásához, magasabb vizsgálati tételnagysággal kell számolni, mint egy szabályszerűségi, vagy egy pénzügyi végrehajtását illetően. A tervjavaslatban szerepeltett tartalékidő a soron kívüli, illetve utó formájában történő nyomon követés elvének érvényesülését szolgálja. Az Európai uniós forrás támogatásával megvalósuló fejlesztések vizsgálata mellett beütemeztük az állami normatíva igénybe vételét megalapozó intézményi adatszolgáltatás ét is. Az i tervjavaslat a 29. évi ellenőri létszám és a szakmai gyakorlat figyelembe vételével készült. HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 A kockázatos folyamatok szerinti megosztást a szöveges tervezési beszámoló II. pontja tartalmazza. Az éves i terv részletes tartalmát tételesen meghatározza a Ber. 21. (3) bekezdése. A kistérség éves belső i terve tartalmazza a tervezés szöveges beszámolóját az 1. sz. melléklet szerint. A 2 sz. mellékletben bemutatásra kerül a belső hatókörébe tartozó, társulásban résztvevő helyi önkormányzatok által felügyelt költségvetési és egyéb szervek. A jogszabály által előírt tartalommal táblázatos rendszerben elkészített tervjavaslatot a 3. sz. melléklet foglalja magába. Az ek részletes szempontrendszerét, feladatait az egyes i témákhoz kiadott i programok tartalmazzák a Ber. 23. (1) bekezdése alapján. Az egyes ek lefolytatásához külön i programot készít a belső i szervezet, amelyet a belső i vezető hagy jóvá és kijelöli a vizsgálatvezetőt, és a belső ellenőröket. Az ek eljárási és vizsgálati módszereit a terv és az i program egyaránt rögzíti. Az éves tervnek a belső rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. A tervezett ek elvégzéséhez szükséges ellenőri napok száma, ill. az ellenőri létszám az erőforrás- szükséglet felmérés alapján becsülhető meg. A rendelkezésre álló munkaidő alapot, valamint a tervezhető munkaidő alapot a munkaidő mérleg 4. számú melléklete mutatja. A belső i terv végrehajtásához szükséges erőforrások, kapacitás igénybemutatása az 5. sz. mellékletben történik meg. A tervezett kapacitást típusonként a 6. számú melléklet tartalmazza. A jogi szabályozásban, valamint a Módszertani Útmutatóban foglaltak szerint a belső hangsúlyának folyamatosan át kell helyeződni a lényegi feladatára, a kockázatokat kezelni hivatott kontroll rendszer értékelésére. A belső nek bizonyosságot kell nyújtania a szerv vezetőjének az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően. Tisztelt Képviselő-testület! A belső i szervezet által összeállított 21. évi belső i tervre vonatkozó javaslatot beterjesztem megismerésre és jóváhagyásra a Képviselő-testület elé. H a t á r o z a t i j a v a s l a t A Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92. (6) bek. alapján biztosított jogkörében az önkormányzat és költségvetési szerveik, valamint a külső szervek kedvezményezett szervezetek, továbbá a helyi önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő társaságok gazdálkodásának tervezett ére összeállított 21. évi i tervet az 1-6. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős: Határidő: jegyző az i tervben foglaltak szerint A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: - Város Polgármestere - Város Jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Belső i vezető, 29. október 14. Dr. Bánfi Margit jegyző HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

4 Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala 21. évi Belső Ellenőrzési Terve

5 A i Kistérségi Többcélú Társulása keretén belül Város Önkormányzatának 21. évi belső i terve A belső tervezésének bemutatása A belső i tevékenységnek a szervezet céljai elérése érdekében értékelni és fejleszteni kell az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, kontroll és szervezetirányítási rendszerét Az Áht. 121/A. (2) bekezdése alapján a belső a jogszabályoknak és belső szabályoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője számára. A társult önkormányzatok a közszolgáltatások körébe tartozó belső i feladat ellátásáról - a Tkt. 2. (1) bekezdés q) pontja alapján - a többcélú kistérségi társulás keretében gondoskodnak. (i Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás). A belső i feladat ellátása a társult önkormányzatokat érintően folytonos és következetes. A folytonosságot a társulási szinten elkészített éves belső i terv biztosítja. A belső a 21. évi munkatervét, kockázatelemzés alapján készítette el, figyelembe véve a 217/1998. (XII. 3) Korm. rendelet 145/C -ban foglaltakat, továbbá a Belső Ellenőri Kézikönyv előírásait, mely szerint felmérésre kerültek a költségvetési szervek tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok. A kockázatelemzés felmérésével, a felső vezetés javaslatával, az ellenőri fókusz kialakításával, a feltárt kockázati tényezők beazonosításával, minősítésével, valamint az i tapasztalatok figyelembe vételével lett meghatározva az ellenőrizendő folyamat, és az célja, majd ezek alapján került sor az éves tervjavaslat elkészítésére. A vizsgálatok tervezésénél a kockázatos folyamatok meghatározásával, minősítésével, valamint a folyamatos biztosításával lehetőség adódik a szabályszerűségi és a pénzügyi ek számának csökkentése mellett a rendszer ek számának a növelésére, így biztosítva a komplex ek lefolytatásának lehetőségét. A belső i szervezet az éves terv összeállításánál figyelembe vette: - a képviselő-testület hivatalánál, az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozó ellátandó tevékenységek, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szerveknél ellátandó tevékenységek ét, 1

6 - a helyi önkormányzatok többségi irányításukkal működő gazdasági társaságoknál, közhasznú társaságoknál, vagyonkezelőknél történő eket, - a helyi kisebbségi önkormányzatok működésének, könyvvezetési kötelezettségének ét, - a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának ét a kedvezményezett szervezeteknél, - a közbeszerzésről szóló törvény, valamint a helyi Közbeszerzési Szabályzat a közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások ét, - a felső vezetés javaslatait a helyi önkormányzatok polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői, melyet egységes szempontrendszer alapján kért meg a belső i szervezet, - korábbi évek belső i dokumentumait, - a külső t végzők - ÁSZ, könyvvizsgálat i jelentéseit, tapasztalatait, külső ellenőrök munkáját, annak érdekében, hogy az optimálisan lefedje a szervezet működését. A belső fókuszában a pályázati támogatások szabályszerű felhasználásának e áll. A belső fontos feladata a potenciális hibák megelőzése érdekében, hogy a megjelenő új, illetve jelentős mértékben módosuló jogszabályok értelmezéséhez egységes végrehajtásához segítséget nyújtson, együttműködve az ellenőrzött költségvetési, illetve egyéb szervezettel. A rendszer programjának végrehajtásához, magasabb vizsgálati tételnagysággal kell számolni, mint egy szabályszerűségi, vagy egy pénzügyi végrehajtását illetően. A tervjavaslatban szerepeltett tartalékidő a soron kívüli, illetve utó formájában történő nyomon követés elvének érvényesülését szolgálja. Az Európai uniós forrás támogatásával megvalósuló fejlesztések vizsgálata mellett beütemeztük az állami normatíva igénybe vételét megalapozó intézményi adatszolgáltatás ét is. Az i tervjavaslat a 29. évi ellenőri létszám és a szakmai gyakorlat figyelembe vételével készült. Az éves belső i terv három fő belső ellenőrre, és egy fő belső i vezetőre vetítetten (ellenőri kapacitás) készült el. I. Munkaidő mérleg (mérlegszerinti főösszeg arányos vetítése alapján) I/1 Az éves munkaterv időmérlege: 1. Naptári napok száma (elméleti kapacitás) Munkaidő alapot csökkentő tényezők 51 a) munkaszüneti napok 212 b) fizetett ünnepek 16 c) szabadság 66 Elméleti munkaidő alap/1-2/ 45 a) betegség 2 2

7 b) munkaértekezletek (vezetői+operatív prog. megbesz) 31 c) szakmai képzés 26 d) egyéb munkaidőt csökkentő tényezők (jelentések, beszámolók elkészítése, adminisztratív feladatok ellátása, stb) 139 Munkaidő alapot csökkentő tényezők összesen 51 /2+a+b+c+d/ 3. Rendelkezésre álló munkaidő alap Tartalékidő Tervezhető munkaidő alap 189 II. Az i tervet megalapozó elemzés címe, időpontja: Kockázatelemzés 29. év Tervezett ek bemutatása Az ellenőrizendő folyamat megnevezése, szervezeti egységek, az célja, tárgya, időszaka, azonosított kockázati tényezők, az típusa, az ütemezése, az egyeztetett jelentés leadási határideje, erőforrás szükséglete szerint. II/1. Ellenőrizendő folyamatok: Bankszámla forgalom lebonyolításának rendje Település: Költségvetési szervek: 1. Polgármesteri Hivatal Az célja: a pénzkezelési szabályzatban foglaltak betartása, a bankszámlaforgalomra vonatkozó pénzügyi folyamatok e. Tárgya: a banki forgalomra vonatkozó lebonyolítás szabályozottsága, a pénzkezelési szabályzat előírásainak betartása, a számviteli szabályok érvényesülése, a banki bizonylatok felszereltségének a vizsgálata. Azonosított kockázati tényezők: a banki átutalások egyezősége, egyeztetése, az átutalások kezelése, pénzforgalmi rendje és védelmének szabályozottsága, a bevételi bizonylatok szabályszerűsége, nyilvántartásának vezetése, a kifizetések szabályszerűsége, nyilvántartásának vezetése, a banki átutalások kezelésére, védelmére, nyilvántartására és bizonylatolására vonatkozó előírások betartása, a bizonylatok feldolgozásának szabályozása, a belső kontrollrendszer biztosítása 3

8 Sor Ellenőrzés szám típusa 1. Rendszer Időszak Az ütemezése év III. év n. év Az egyeztetett jelentés leadási határideje 21. évben kiadott i programban megjelölt időpontban Erőforrás szükséglete 3 fő 25 szakértői nap II/2. Ellenőrizendő folyamatok: Befektetett, tárgyi eszközökkel való gazdálkodás, könyvvezetés (beszerzés, elszámolás, nyilvántartás) Település: Költségvetési szervek: 1. Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Az célja: a befektetett, tárgyi eszközök értékelésének, analitikus nyilvántartási rendszerének e. Tárgya: a befektetett, tárgyi eszközök értékelésének szabályszerű végrehajtásának, analitikus nyilvántartási rendszer megfelelőségének, a főkönyvi könyvelés alátámasztottságának a vizsgálata. Azonosított kockázati tényezők: aktuális és hatályos, az államháztartás szervezetének vezetője által jóváhagyott Számviteli Politika, a számviteli törvény megfelelő alkalmazása a tárgyi eszközök körére vonatkozóan, a számviteli törvény előírásának megfelelő csoportosítása a beruházásokat, felújításokat és karbantartásokat érintően, a számviteli törvény előírásai alapján kialakított belső szabályzatok megfelelősége, a számviteli törvény és belső szabályozás alapján kialakított dokumentáció vezetése, a tárgyi eszközök beszerzési folyamata és annak megfelelő dokumentálása, s tárgyi eszközök számviteli nyilvántartásának vezetése, üzembe helyezési dokumentáció, egyedi nyilvántartó lap, analitikus nyilvántartás, főkönyvi könyvelés, zárlati munkák meghatározásának időpontja, az értékcsökkenés szabályainak és elszámolásának meghatározása, a tárgyi eszközök selejtezésének folyamata és dokumentálása, a belső kontrollrendszer biztosítása. Sor Ellenőrzés szám típusa 1. Rendszer Időszak Az ütemezése év II. év n. év Az egyeztetett jelentés leadási határideje 21. évben kiadott i programban megjelölt időpontban Erőforrás szükséglete 3 fő 2 szakértői nap 4

9 II/3. Ellenőrizendő folyamatok: Az éves költségvetés tervezése, költségvetési rendeletalkotás Település: Költségvetési szervek: 1. Polgármesteri Hivatal Az célja: a tervezéshez előírt jogszabályi előírások betartása, valamint a költségvetési rendeletalkotás e. Tárgya: a gazdálkodási rendszer szabályozottságának, a költségvetési koncepció kialakításának, a tervezési beszámoló elkészítésének és a hozzá kapcsolódó dokumentumok vizsgálata. Azonosított kockázati tényezők: a gazdálkodási rendszer szabályozása, a tervezéshez kapcsolódó belső szabályozás kidolgozása, a központi jogszabályok, szabályozások betartása, alkalmazása, a szükséges adatszolgáltatás biztosítása, költségvetési koncepció kialakítása, költségvetési rendelettervezet a PM útmutatója szerint, a tervezés megalapozottsága az előirányzatok számszaki adatainak valós alátámasztása, működési fenntartási előirányzatok, felújítási előirányzatok célonként, felhalmozási kiadások feladatonként, céltartalék, éves létszámkeret, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása, előirányzat-felhasználási ütemterv, elkülönített támogatások, projektek, a költségvetési rendelet tartalma (személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások, költségvetési létszámkeret, felhalmozási előirányzat, rendeletben történő meghatározás) a tervezett bevételi többlet felhasználására, a tervezett hiány fedezése, hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, a tervezési határidő betartása, a pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó iratok, dokumentumok, bizonylatok nyilvántartások vezetése, az előirányzat nagysága Sor szám Ellenőrzés típusa Időszak Az ütemezése 1. Szabályszerűségi 21. év 21. év I. n. év Az egyeztetett jelentés leadási határideje 21. évben kiadott i programban megjelölt időpontban Erőforrás szükséglete 3 fő, 15 szakértői nap 5

10 II/4. Ellenőrizendő folyamatok: Pályázati rend kialakításának, működtetésének szabályszerűsége Település: Költségvetési szervek: 1. Polgármesteri Hivatal Az célja: pályázati rendszer kialakításának, működtetésének e. Tárgya: a pályázati rend kialakításának, működtetésének szabályszerűsége, a pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi elszámolások, nyilvántartások, dokumentumok felülvizsgálata. Azonosított kockázati tényezők: a döntéshozatal, a döntések megfelelő dokumentálása, pályázati szabályzat, bizonylati albuma, pályázati dokumentáció teljes körűsége, szakmai, pénzügyi beszámoló elkészítése, az önrész megfelelő biztosítása, támogatási összeg szabályszerű felhasználása, fedezet biztosítása, pénzügyi folyamatok lebonyolítása, bizonylatok alaki, tartalmi megfelelősége, közbeszerzési eljárás indítása, lebonyolítása, pénzügyi elszámolások, könyvekben való megjelenítés, kötelezettségvállalás nyilvántartása, analitikus nyilvántartás, főkönyv egyezősége, megfelelő előirányzatokon és főkönyvi számlákon való megjelenítés, elkülönített nyilvántartás vezetése, a belső kontrollrendszer biztosítása Sor Ellenőrzés szám típusa 1. Rendszer 2. Rendszer 3. Rendszer Időszak Az ütemezése év III. év n. év 21. év 21. év 21. év IV. n. év 21. év IV. n. év Az egyeztetett jelentés leadási határideje 21. évben kiadott i programban megjelölt időpontban 21. évben kiadott i programban megjelölt időpontban 21. évben kiadott i programban megjelölt időpontban Erőforrás szükséglete 3 fő, 43 szakértői nap 3 fő, 43 szakértői nap 3 fő, 43 szakértői nap 6

11 III. A tervezett vizsgálatok csoportosítása Az ek megoszlása az ek típusa szerint: Tervezett ek Ellenőrzések db Ellenőri nap 1. Szabályszerűségi Pénzügyi Rendszer Soron kívüli - 45 IV. Képzési terv, az tárgyi, személyi feltételeinek biztosítása KÉPZÉSI TERV Egyeztetett képzési terv, egyéni fejlődést támogató tevékenységek Esedékesség 1 fő belső i vezető - belső és országos képzések 21. év 1 fő belső ellenőr belső és országos képzések 21. év 1 fő belső ellenőr belső és országos képzések 21. év 1 fő belső ellenőr belső és országos képzések 21. év A kistérségi társulás tagjainak képviselője kezdeményezheti a társulási tanács elnökén keresztül, célvizsgálat elrendelését a kijelölt területre. A belső i vezető elrendeli a folyamatban lévő megszakítását, felfüggesztését és az utasításnak tesz eleget. Tekintettel a megváltozott körülményekre, az ütemterv váltóztatását a belső i vezető a kistérségi társulás elnökének jóváhagyásával bármikor kérheti. Az éves belső i tervezetet a belső a települések által beküldött adatok feldolgozása után előkészíti előterjesztésre a Polgármesterek Tanácsa elé. 7

12 Az elfogadott éves belső i terv és mellékletei megküldésre kerülnek a társult önkormányzatok részére, majd ezt követően a hivatal vezetője köteles az Ötv 92 paragrafusában leírtak szerint eljárni. Az i szervezet tárgyi feltételei A szervezet elhelyezése a polgármesteri hivatal emeleti szintjén két külön iroda helyiségben van, ahol az elmélyültebb munkavégzés feltételei biztosítottak. A munkatársak számára biztosított a személyi számítógép használata. Az informatikai eszközellátottság révén a központi jogtár, az önkormányzati rendelettárak, a belső szabályzatok tára elérhetők a munkatársak számára. -en keresztül pedig az elektronikus kapcsolat biztosított a települési önkormányzatokkal. A gépkocsi igénylés rendszere a helyszíni ek előre tervezését, ill. a megbeszélések előzetes egyeztetését teszi szükségessé. Szükséges ellenőri létszám Az i feladatok jövőre mutatásának ellátása érdekében, valamint a költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági területen történő felzárkóztatása végett a jogszabályi előírásoknak megfeleltethetősége érdekében (pl. az EU-s pályázatok e, amely komplex vizsgálatot igényelnek), valamint tekintettel a költségvetési mérleg főösszesen növekedése miatt (jelentős beruházások), esetleges létszámbővítés esetén szükséges lenne mérlegelni további belső ellenőrök alkalmazását., 29.. Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala Dr. Buzás Péter Polgármester Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala Dr. Bánfi Margit Jegyző 8

13 9

14 2. számú melléklet MAKÓI KISTÉRSÉG BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁS A társulásban résztvevő helyi önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési és egyéb szervek Sor szá m Fenntartó önkormányzat neve Az hatókörébe tartozó szervek Költségvetési és egyéb szervek címe Költségvetési szerv PIR azonosítója 1. Ambrózfalva Község Önkormányzata Ambrózfalva-Csanádalberti Községek Képviselőtestületeinek Körjegyzősége Ambrózfalva 6916, Ambrózfalva Dózsa u Ambrózfalva Község Önkormányzata Amrózfalva Község Önkormányzata 6916, Ambrózfalva Dózsa u Ambrózfalva Község Önkormányzata Amrózfalva Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzata 6916, Ambrózfalva Dózsa u Apátfalva Község Önkormányzata - Dózsa György Általános Iskola Társult önkormányzatok 6931, Apátfalva Hunyadi u Apátfalva Község Önkormányzata - Bibic Óvoda Társult Önkormányzatok 6931, Apátfalva Maros u Apátfalva Község Önkormányzata - Szociális Alapszolgáltatási Központ és Faluház Társult Önkormányzatok 6931, Maros u Apátfalva Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 6931, Apátfalva Templom u Apátfalva Község Önkormányzata Önkormányzati Közbiztonsági Társulás 6931, Apátfalva Templom u Apátfalva Község Önkormányzata 43-as Főközelekedési Út Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 6931, Apátfalva Templom u Apátfalva Község Önkormányzata Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6931, Apátfalva Rákóczi u Apátfalva Község Önkormányzata Román Kisebbségi Önkormányzat 6931, Apátfalva Rákóczi u Ambrózfalva-Csanádalberti Óvodai, Közművelődési és Csanádalberti Község Önkormányzata Szociális Ellátó Intézmény 6915, Csanádalberti, Fő u Csanádalberti Község Önkormányzata Csanádalberti Községi Önkormányzat 6915, Csanádalberti, Fő u Csanádpalota Városi Önkormányzat Kelemen L. Művelődési Ház 15. Csanádpalota Városi Önkormányzat Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde - Többcélú Közös Igazgatású Kozoktatási Intézmény 6913, Csanádpalota Szent István u , Csanádpalota Szent István u

15 2. számú melléklet MAKÓI KISTÉRSÉG BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁS A társulásban résztvevő helyi önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési és egyéb szervek 16. Csanádpalota Városi Önkormányzat Városi Könyvtár 6913, Csanádpalota Kálmány L. u Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 6913, Csanádpalota Kelemen L. tér Csanádpalota Városi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 6913, Csanádpalota Kálmány L. u Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6913, Csanádpalota Kelemen L. tér Ferencszállás Község Önkormányzata Ferencszállás-Klárafalva Községek Körjegyzőségi Hivatala 21. Ferencszállás Község Önkormányzata Községi Önkormányzat 22. Földeák Község Önkormányzata Gyermekmosoly Óvoda 23. Földeák Község Önkormányzata Návay L. Általános Iskola 24. Földeák Község Önkormányzata Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 25. Földeák Község Önkormányzata Művelődési Ház és Könyvtár 26. Földeák Község Önkormányzata Földeák-Óföldeák Körjegyzőségi Hivatala 27. Földeák Község Önkormányzata Községi Önkormányzat 28. Királyhegyes Község Önkormányzata Királyhegyes-Kövegy Körjegyzőségi Hivatala 29. Királyhegyes Község Önkormányzata Községi Önkormányzat 3. Klárafalva Község Önkormányzata Községi Önkormányzat 31. Kövegy Község Önkormányzata Községi Önkormányzat 32. Magyarcsanád Község Önkormányzata Általános Humán Központ 33. Magyarcsanád Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 34. Magyarcsanád Község Önkormányzata Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6774, Ferencszállás Szegedi u , Ferencszállás Szegedi u , Földeák Zárda u , Földeák Zárda u , Földeák Zárda u , Földeák Szent László tér , Földeák Szent László tér , Földeák Szent László tér , Királyhegyes Jókai u , Királyhegyes Jókai u , Klárafalva Kossuth u , Kövegy Kossuth u , Magyarcsanád Templom tér , Magyarcsanád Templom tér , Magyarcsanád Fő u

16 2. számú melléklet MAKÓI KISTÉRSÉG BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁS A társulásban résztvevő helyi önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési és egyéb szervek 35. Magyarcsanád Község Önkormányzata Román Kisebbségi Önkormányzat 6932, Magyarcsanád Templom tér Magyarcsanád Község Önkormányzata Szerb Kisebbségi Önkormányzat 6932, Magyarcsanád Templom tér Maroslele Község Önkormányzata Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 38. Maroslele Község Önkormányzata Általános Művelődési Központ 39. Maroslele Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 4. Maroslele Község Önkormányzata Cigány Kisebbségi Önkormányzat 41. Nagyér Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 42. Nagylak Község Önkormányzata Községi Önkormányzat 43. Nagylak Község Önkormányzata Román Kisebbségi Önkormányzat 44. Óföldeák Község Önkormányzata Községi Önkormányzat 6921, Maroslele Petőfi u , Maroslele Árpád u , Maroslele Szabadság tér , Maroslele Szabadság tér , Nagyér Szabadság u , Nagylak Petőfi S. u , Nagylak Felszabadulás u , Óföldeák Bajcsy Zs. u Pitvaros Község Önkormányzata 46. Pitvaros Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Petőfi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthon, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 47. Pitvaros Község Önkormányzata Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 6914, Pitvaros Kossuth u , Pitvaros Kossuth u , Pitvaros Kossuth u Kiszombor Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 49. Kiszombor Község Önkormányzata Dózsa György Általános Iskola 5. Kiszombor Község Önkormányzata Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 51. Kiszombor Község Önkormányzata Ady Endre Művelődési Ház 52. Kiszombor Község Önkormányzata Közművelődési Könyvtár 53. Kiszombor Község Önkormányzata Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 6775, Kiszombor Szegedi u , Kiszombor Óbébai u , Kiszombor Szegedi u , Kiszombor Szegedi u , Kiszombor Szegedi u. 2/b , Kiszombor József A. u

17 2. számú melléklet MAKÓI KISTÉRSÉG BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁS A társulásban résztvevő helyi önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési és egyéb szervek 54. Kiszombor Község Önkormányzata Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6775, Kiszombor Nagyszentmiklósi u Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 69, Széchenyi tér i Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Város Önkormányzata Intézmény és Logopédiai Intézet 69, Kálvin tér Város Önkormányzata Belvárosi Óvoda 69, Kálvin tér Város Önkormányzata Újvárosi Óvoda 69, Erdélyi Püspök u Város Önkormányzata Egyesített Népjóléti Intézmény 69, Béke u Város Önkormányzata Városi Piac 69, Deák F. u. 41/a Város Önkormányzata József Attila Városi Könyvtár 69, Deák F. u Város Önkormányzata i Városi Önkormányzat Termál- Gyógyfürdő 69, Marczibányi tér Város Önkormányzata Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 69, Vorhand rabbi tér Város Önkormányzata Cigány Kisebbségi Önkormányzat 69, Széchenyi tér Város Önkormányzata Román Kisebbségi Önkormányzat 69, Széchenyi tér Város Önkormányzata Kistérségi Többcélú Társulás 69, Széchenyi tér Önkormányzati Társulás Város és Térsége Város Önkormányzata szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására 69, Széchenyi tér Város Önkormányzata Városi Televízió Nonprofit Kft. 69, Széchenyi tér Város Önkormányzata Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft. 69, Posta u Város Önkormányzata i Kommunális Nonprofit Kft. 69, Návay L. tér Város Önkormányzata Térségi Víziközmű Kft. 69, Tinódi u. 8/a 72. Város Önkormányzata Bio Pannónia Kft. 69, Szent János tér Város Önkormányzata i Fürdőfejlesztő Kft 69, Széchenyi tér Város Önkormányzata i Gyógyfürdő Kft 69, Marczibányi tér 6 4

18 MAKÓI KISTÉRSÉG BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁS A társulásban résztvevő helyi önkormányzatok többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságok, közhasznú társaságok Sorszám Fenntartó önkormányzat neve Szerv megnevezése Szerv címe Cégjegyzék szám 1. Város Önkormányzata Városi Televízió Kht. 2. Város Önkormányzata i Kulturális- Közművelődési Kht. 3. Város Önkormányzata i Kommunális és Közbeszerzési Kht. 69, Návay Lajos tér Város Önkormányzata Térségi Víziközmű Kft. 5. Város Önkormányzata Bio Pannónia Kft. 6. Ambrózfalva Község Önkormányzata 7. Ambrózfalva Község Önkormányzata 8. Ambrózfalva Község Önkormányzata 9. Apátfalva Község Önkormányzata 1. Apátfalva Község Önkormányzata 11. Apátfalva Község Önkormányzata 12. Csanádalberti Község Önkormányzata 13. Csanádalberti Község Önkormányzata 14. Csanádalberti Község Önkormányzata 15. Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata 16. Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata 17. Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata 18. Ferencszállás Község Önkormányzata 19. Ferencszállás Község Önkormányzata 2. Ferencszállás Község Önkormányzata 21. Földeák Község Önkormányzata 22. Földeák Község Önkormányzata 23. Földeák Község Önkormányzata 24. Királyhegyes Község Önkormányzata 25. Királyhegyes Község Önkormányzata 26. Királyhegyes Község Önkormányzata 27. Klárafalva Község Önkormányzata 28. Klárafalva Község Önkormányzata 29. Klárafalva Község Önkormányzata 3. Kövegy Község Önkormányzata 31. Kövegy Község Önkormányzata 32. Kövegy Község Önkormányzata 33. Magyarcsanád Község Önkormányzata 34. Magyarcsanád Község Önkormányzata 35. Magyarcsanád Község Önkormányzata 36. Maroslele Község Önkormányzata 37. Maroslele Község Önkormányzata 38. Maroslele Község Önkormányzata 39. Nagyér Község Önkormányzata 4. Nagyér Község Önkormányzata 41. Nagyér Község Önkormányzata 42. Nagylak Község Önkormányzata 43. Nagylak Község Önkormányzata

19 44. Nagylak Község Önkormányzata 45. Óföldeák Község Önkormányzata 46. Óföldeák Község Önkormányzata 47. Óföldeák Község Önkormányzata 48. Pitvaros Község Önkormányzata 49. Pitvaros Község Önkormányzata 5. Pitvaros Község Önkormányzata 51. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 52. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 53. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata MAKÓI KISTÉRSÉG BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁS A társulásban résztvevő helyi önkormányzatok többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságok, közhasznú társaságok

20 3.számú melléklet Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Polgármesteri Hivatal Pályázati rendszer kialakítása, működtetése szabályszerűségének e Ellenőrzési tervjavaslat 21. évi belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja: Kockázatelemzés 29. év Az Szükséges ütemezése, a létszám és Az célja, Az Azonosított kockázati tényezők jelentés munkanapok ellenőrzött időszak típusa elkészítésének száma határideje Pályázati rend kialakítása, A pályázatra vonatkozó jogszabályi előírások Rendszer Helyszíni és 3 fő, 43 szakértői működtetésének megfelelő alkalmazása, pályázatok dokumentáris nap szabályszerűsége, a teljeskörűsége, pályázati döntések. pályázatokhoz kapcsolódó megalapozottsága, pénzügyi elszámolás A helyszíni pénzügyi elszámolások, rendje, pályázat elbírálás szabályszerűsége, nyilvántartások, megvalósítása, teljesítése, nyilvántartások dokumentumok felülvizsgálata rendje, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumok, bizonylatok, nyilvántartások Ellenőrzött időszak: 21. vezetése, belső kontrollrendszer biztosítása., év ütemezése: Polgármesteri Hivatal Pályázati rendszer Pályázati rend kialakítása, A pályázatra vonatkozó jogszabályi előírások Rendszer Helyszíni és 3 fő, 43 szakértői kialakítása, működtetése működtetésének megfelelő alkalmazása, pályázatok dokumentáris nap szabályszerűségének szabályszerűsége, a teljeskörűsége, pályázati döntések. e pályázatokhoz kapcsolódó megalapozottsága, pénzügyi elszámolás A helyszíni pénzügyi elszámolások, rendje, pályázat elbírálás szabályszerűsége, ütemezése: nyilvántartások, megvalósítása, teljesítése, nyilvántartások 21. dokumentumok felülvizsgálata rendje, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumok, bizonylatok, nyilvántartások Ellenőrzött időszak: 21. vezetése, belső kontrollrendszer biztosítása év 1

21 3.számú melléklet 3. Polgármesteri Hivatal Pályázati rendszer Pályázati rend kialakítása, A pályázatra vonatkozó jogszabályi előírások Rendszer Helyszíni és 3 fő, 43 szakértői kialakítása, működtetése működtetésének megfelelő alkalmazása, pályázatok dokumentáris nap szabályszerűségének szabályszerűsége, a teljeskörűsége, pályázati döntések. e pályázatokhoz kapcsolódó megalapozottsága, pénzügyi elszámolás A helyszíni pénzügyi elszámolások, rendje, pályázat elbírálás szabályszerűsége, ütemezése: nyilvántartások, megvalósítása, teljesítése, nyilvántartások 21. dokumentumok felülvizsgálata rendje, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumok, bizonylatok, nyilvántartások Ellenőrzött időszak: 21. vezetése, belső kontrollrendszer biztosítása., év 4. Polgármesteri Hivatal Bankszámla forgalom A bankszámla kezelés A banki átutalások egyezősége, egyeztetése, Rendszer Helyszíni és 3 fő, 25 szakértői bonyolításának e rendjének szabályozottsága, az átutalások kezelése, pénzforgalmi rendje és védelmének szabályozottsága, a bevételi dokumentáris. nap bizonylati rend bizonylatok szabályszerűsége, A helyszíni betartásának e nyilvántartásának vezetése, a kifizetések ütemezése: Ellenőrzött időszak: 21. szabályszerűsége, nyilvántartásának vezetése, 21. év a banki átutalások kezelésére, védelmére, nyilvántartására és bizonylatolására vonatkozó előírások betartása, a bizonylatok feldolgozásának szabályozása, a belső kontrollrendszer biztosítása 2

22 3.számú melléklet 5. Polgármesteri Hivatal Éves költségvetés Az éves költségvetés A gazdálkodási rendszer szabályozása, a Szabályszerűségi tervezésének e tervezésének e központi jogszabályok, szabályozások Ellenőrzött időszak: 21. betartása, alkalmazása, a szükséges év adatszolgáltatás, a tervezés megalapozottsága az előirányzatok számszaki adatainak valós alátámasztása biztosítása, a tervezési határidő betartása, az előirányzat nagysága, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, a belső kontrollrendszer biztosítása, a tervezéshez kapcsolódó belső szabályozás kidolgozása, a pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó iratok, dokumentumok, bizonylatok nyilvántartások vezetése, a belső kontrollrendszer biztosítása Helyszíni és 3 fő, 15 szakértői dokumentáris nap. A helyszíni ütemezése: 21. 3

23 3.számú melléklet 6. Városi Hivatásos Befektetett, tárgyi A befektetett, tárgyi Aktuális és hatályos, az államháztartás Önkormányzati Tűzoltoság eszközökkel való eszközök értékelésének, szervezetének vezetője által jóváhagyott gazdálkodás, könyvvezetés analitikus nyilvántartás Számviteli Politika, a számviteli törvény (beszerzés, elszámolás, vezetésének, a hozzá megfelelő alkalmazása a tárgyi eszközök nyilvántartás) kapcsolódó bizonylatok, körére vonatkozóan, a számviteli törvény dokumentimok e előírásának megfelelő csoportosítása a Ellenőrzött időszak: 21. beruházásokat, felújításokat és év karbantartásokat érintően, a számviteli törvény előírásai alapján kialakított belső szabályzatok megfelelősége, a számviteli törvény és belső szabályozás alapján kialakított dokumentáció vezetése, a tárgyi eszközök beszerzési folyamata és annak megfelelő dokumentálása, s tárgyi eszközök számviteli nyilvántartásának vezetése, üzembe helyezési dokumentáció, egyedi nyilvántartó lap, analitikus nyilvántartás, főkönyvi könyvelés, zárlati munkák meghatározásának időpontja, az értékcsökkenés szabályainak és elszámolásának meghatározása, a tárgyi eszközök selejtezésének folyamata és dokumentálása, a belső kontrollrendszer biztosítása Rendszer Helyszíni és 3 fő, 2 szakértői dokumentáris nap. A helyszíni ütemezése: 21. 4

24 4. számú melléklet Kistérség Többcélú Társulás Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala 69, Széchenyi tér 22. Munkaidő Mérleg () So r sz ám Munkaidő elemek Kalmár Endre Ellenőr zési vezető Szabó Lajosné Belső ellenőr Név Popovics Krisztián Belső ellenőr Kereszt es Anikó Belső ellenőr Összesen: 1. NAPTÁRI NAPOK száma: MUNKAIDŐ ALAPOT CSÖKKENTŐ TÉNYEZŐK a) munkaszüneti napok, szabadnapok b) fizetett ünnep c) szabadság ( a + b + c ) ö s s z e s e n : ELMÉLETI munkaidő alap: 1. - (a+b+c) d) betegség e) munkaértekezletek: vezetői értekezlet heti operatív program megbeszélése f) szakmai képzés: önképzés belső képzés regionális, országos képzés g) egyéb munkaidőt csökkentő tényezők: vezetői feladatok jelentések lezárásával kapcs.feladatok ellát tanulmányi szabadság és konzultáció - alap- és szakvizsgára felkészülés - egyéb megbízások tanulmányút - betanulási idő - időjárás - egyéb, tanácsadói tevékenység RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ munkaidő alap : TARTALÉKIDŐ (előre nem tervezehető feladatok TERVEZHETŐ munkaidő alap: , 29.

25 5. számú melléklet Ellenőrzési kapacitás tervezése évi i tervben szereplő ek összes kapacitásigé nye Kapacitásigény Tanácsadói tevékenység kapacitásigénye (vezetői) Egyéb tevékenység kapacitásigénye**** 9. Összes tevékenység kapacitásigénye Várhatóan rendelkezésre álló k A belső en várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás Tervezett külső erőforrás kapacitás Képzés kapacitásigénye ellenőri nap embernap embernap embernap embernap létszáma embernap** (fő)* Település Költségvetési szervek és gazdasági társaságok összesen (I.+II.) I. Ellenőrzést ellátó szerv 4 II. Ellenőrzött költségvetési szervek, gazdasági társaságok Ambrózfalva Ambrózfalva-Csanádalberti Községek Képviselőtestületeinek Körjegyzősége Ambrózfalva Ambrózfalva Amrózfalva Község Önkormányzata Ambrózfalva Amrózfalva Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzata Apátfalva Dózsa György Általános Iskola Apátfalva Bibic Óvoda 9 9 Apátfalva Szociális Alapszolgáltatási Központ és Faluház Apátfalva Polgármesteri Hivatal Apátfalva Önkormányzati Közbiztonsági Társulás Apátfalva 43-as Főközelekedési Út Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Apátfalva Cigány Kisebbségi Önkormányzat 9 embernap 1

26 5. számú melléklet évi i tervben szereplő ek összes kapacitásigé nye Tanácsadói tevékenység kapacitásigénye (vezetői) Egyéb tevékenység kapacitásigénye**** 9. Összes tevékenység kapacitásigénye A belső en várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás Tervezett külső erőforrás kapacitás ellenőri nap embernap embernap embernap embernap létszáma (fő)* Apátfalva Román Kisebbségi Önkormányzat Csanádalberti Ambrózfalva-Csanádalberti Óvodai, Közművelődési és Szociális Ellátó Intézmény Csanádalberti Csanádalberti Községi Önkormányzat Csanádpalota Kelemen L. Művelődési Ház Csanádpalota Dér István Általános Iskola,Napsugár Óvoda és Bölcsöde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Csanádpalota Községi Könyvtár Csanádpalota Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Csanádpalota Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota Polgármesteri Hivatal Ferencszállás Ferencszállás-Klárafalva Községek Körjegyzőségi Hivatala Ferencszállás Községi Önkormányzat Földeák Gyermekmosoly Óvoda Földeák Návay L. Általános Iskola Földeák Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Földeák Művelődési Ház és Könyvtár Földeák Földeák-Óföldeák Körjegyzőségi Hivatala Földeák Községi Önkormányzat Képzés kapacitásigénye embernap** embernap 2

27 5. számú melléklet évi i tervben szereplő ek összes kapacitásigé nye Tanácsadói tevékenység kapacitásigénye (vezetői) Egyéb tevékenység kapacitásigénye**** 9. Összes tevékenység kapacitásigénye A belső en várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás Tervezett külső erőforrás kapacitás Képzés kapacitásigénye ellenőri nap embernap embernap embernap embernap létszáma embernap** (fő)* Királyhegyes Királyhegyes-Kövegy Körjegyzőségi Hivatala Királyhegyes Községi Önkormányzat Klárafalva Községi Önkormányzat Kövegy Községi Önkormányzat Magyarcsanád Általános Humán Központ Magyarcsanád Polgármesteri Hivatal Magyarcsanád Cigány Kisebbségi Önkormányzat Magyarcsanád Román Kisebbségi Önkormányzat Magyarcsanád Szerb Kisebbségi Önkormányzat Maroslele Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Maroslele Általános Művelődési Központ Maroslele Polgármesteri Hivatal Maroslele Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagyér Polgármesteri Hivatal Nagylak Községi Önkormányzat Nagylak Román Kisebbségi Önkormányzat Óföldeák Községi Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthon, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Pitvaros Óvoda Pitvaros Polgármesteri Hivatal Pitvaros Szlovák Kisebbségi Önkormányzat embernap 3

28 5. számú melléklet évi i tervben szereplő ek összes kapacitásigé nye Tanácsadói tevékenység kapacitásigénye (vezetői) Egyéb tevékenység kapacitásigénye**** 9. Összes tevékenység kapacitásigénye A belső en várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás Tervezett külső erőforrás kapacitás Képzés kapacitásigénye létszáma embernap** ellenőri nap embernap embernap embernap embernap (fő)* Kiszombor Polgármesteri Hivatal Kiszombor Dózsa György Általános Iskola Kiszombor Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kiszombor Ady Endre Művelődési Ház Kiszombor Közművelődési Könyvtár Kiszombor Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Kiszombor Cigány Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal i Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Egyesített Népjóléti Intézmény Városi Piac József Attila Városi Könyvtár i Városi Önkormányzat Termál- Gyógyfürdő Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Cigány Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Kistérségi Többcélú Társulás embernap 4

29 5. számú melléklet évi i tervben szereplő ek összes kapacitásigé nye Tanácsadói tevékenység kapacitásigénye (vezetői) Egyéb tevékenység kapacitásigénye**** 9. Összes tevékenység kapacitásigénye A belső en várhatóan rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás Tervezett külső erőforrás kapacitás ellenőri nap embernap embernap embernap embernap létszáma (fő)* Önkormányzati Társulás Város és Térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására Civil szervezetek, Alapítványok Gazdasági társaságok i Fürdőfejlesztő Kft. i Gyógyfürdő Kft. i Kommunális és Közbeszerzési Kht. Térségi Víziközmű Kft. Városi Televízió Kht. i Kulturális- Közművelődési Kht. Bio Pannónia Kft. Képzés kapacitásigénye embernap** embernap * A belső teljes létszámból le kell vonni a nem belső ellenőri feladatokat ellátókat (adminisztrátorok, titkárnők) ** Embernap: a rendelkezésre álló összes munkaidő ( + tanácsadói tevékenység + képzés + egyéb tevékenység). *** db: Az ek száma; amennyiben előző évről áthúzódó ről van szó, arányosan törtszámot kell megadni. **** pl. teljesítményértékelés, éves jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok Új sor beillesztését az Excel miatt a 2. és n. költségvetési szerv közé kérjük. 5

30 5. számú melléklet kapacizás 3. Összes tervezett kapacitás embernap

31 5. számú melléklet 3. Összes tervezett kapacitás embernap

32 5. számú melléklet 3. Összes tervezett kapacitás embernap

33 5. számú melléklet 3. Összes tervezett kapacitás embernap

34 5. számú melléklet 3. Összes tervezett kapacitás embernap 1

35 6. számú melléklet Tervezett kapacitás i típusok szerint 21. évi belső i terv Település Ambrózfalva Ambrózfalva Ambrózfalva Apátfalva Apátfalva Apátfalva Apátfalva Apátfalva Apátfalva Apátfalva Apátfalva Csanádalberti Csanádalberti Csanádpalota Csanádpalota Csanádpalota Csanádpalota Csanádpalota Csanádpalota Ferencszállás Ferencszállás Földeák Földeák Földeák Földeák Költségvetési és egyéb szervek összesen Ambrózfalva-Csanádalberti Községek Képviselőtestületeinek Körjegyzősége Ambrózfalva Ambrózfalva Község Önkormányzata Ambrózfalva Község Szlovák Kisebbségi Önkormányzata Dózsa György Általános Iskola Bibic Óvoda Szociális Alapszolgáltatási Központ és Faluház Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Közbiztonsági Társulás 43-as Főközelekedési Út Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Cigány Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Ambrózfalva-Csanádalberti Óvodai, Közművelődési és Szociális Ellátó Intézmény Csanádalberti Községi Önkormányzat Kelemen L. Művelődési Ház Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bőlcsöde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Községi Könyvtár Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Polgármesteri Hivatal Ferencszállás-Klárafalva Községek Körjegyzőségi Hivatala Községi Önkormányzat Gyermekmosoly Óvoda Návay L. Általános Iskola Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Művelődési Ház és Könyvtár 21. évi munkatervben tervezett ek száma és a tervezett kapacitás Rendszerellenő rzés Teljesítmény Informatikai rendszerek e Szabályszer űségi Pénzügyi Megbízhatós ági Soronkí vüli ellenőrz és Összesen db ell. nap db ell. nap db ell.nap db ell.nap db ell.nap db ell.nap ell.nap db ell.nap

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása által elkészített Csanádpalota Városi Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-362/2007 Üi.: Kalmár Endre Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2008. i belső

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/800-1/2012/I. Üi.: Kalmár Endre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2013. évi belső

Részletesebben

Létszám és erőforrás

Létszám és erőforrás Létszám és erőforrás Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban Saját erőforrás összesen Külső szolgáltató Külső erőforrás összesen Erőforrás összesen Adminisztratív személyzet terv tény terv tény terv

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/828-1/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2014. évi belső

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-171/ Tárgy: Makói Kistérség Többcélú Társulása 2014. i belső i tervének

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2015. évi. Belső Ellenőrzési Terve

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2015. évi. Belső Ellenőrzési Terve Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa Makói Kistérség Többcélú Társulása i Belső Ellenőrzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása i belső i terve A belső tervezésének bemutatása

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. NOVEMBER 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. NOVEMBER 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1606-7/2013. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/970-1/2014/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső Ellenőrzés tervezése, 2015. évi belső

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzi tervjavaslat i belső ellenőrzi terv Ellenőrzi tervet megalapozó elemz címe, időpontja sor szám Ellenőrzi tervet megalapozó kockázat elemz címe, időpontja: Kockázatelemz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2012. évre

Belső ellenőri ütemterv 2012. évre Belső ellenőri ütemterv 01. évre Tervezet 011 Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 01 Az Áht. 11/A. () bekezdése alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Ózd, 2014. december 19. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzatának 0. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Ózd, 0. november. Előterjesztő: Készítette: Ózd Város Jegyzője Belső Ellenőrzési Csoport A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerv és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerv és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerv és munkaszervezete 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Készítette:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi belső ellenőrzési munkaterve Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja Ózd, 2016. november 28. Az államháztartásról

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Város Jegyzője. ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én tartott soros testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én tartott soros testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. november 29-én tartott soros testületi üléséről. Jelen vannak: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Mucsi Zsanett alpolgármester

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A ÉVEKRE SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016 2019. ÉVEKRE Szentendre Város Önkormányzat egyik alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét a kötelező és az önként

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó ellenőrzési

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 9-i ülésére. 4. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 9-i ülésére. 4. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i ülésére 4. irendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Az Önkormányzat 2014. évi belső i terve Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla megbízott belső ellenőr (Reg. sz.: 5113853) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1714-3/2015.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1714-3/2015. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1714-3/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

14. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

14. a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1714 /2015. 14. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2016. december

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-25828/2014. Témafelelős:

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Előterjesztő megnevezése: Az előterjesztést

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének 2015. évi munkaterve 2. számú melléklet I. Intézményellenőrzések 1. Intézmények kockázatelemzés alapján 1.1. Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ 2014.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Határidő: azonnal Felelős: polgármester ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

2016. évi ellenőrzési terv

2016. évi ellenőrzési terv A Közgyűlés X-145/271.670/2015. sz. határozatának 1. melléklete 2016. évi i terv I. fejezet i terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

1. melléklet SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

1. melléklet SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testülnek - Sárospatak Város Önkormányzata évi

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység Budapest, Grassalkovich út 162. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9 Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Gyarmati Zoltánné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv A munkaterv 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi ellenőrzési terve A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. rendelkezik - többek között - a helyi önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Sümegi Attila

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-38683/2013. Témafelelős:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének elfogadására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 381. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV 2015-2019. A szervezet hosszú távú célkitűzései Önkormányzati intézmények működtetése. Önkormányzati feladatok gazdaságos ellátása. Éves költségvetés előkészítése, elkészítése,

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. kmf.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. kmf. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 354/2015.(XI.26.) határozat a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben