MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/800-1/2012/I. Üi.: Kalmár Endre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, évi belső ellenőrzési terv Melléklet: 7 db melléklet (Szöveges tervezési beszámoló 2013., Költségvetési és egyéb szervek listája, Tervtábla 2013., Munkaidőmérleg, Tevékenységek bemutatása, Ellenőrzések, Létszám és erőforrás tábla) Tisztelt Képviselő-testület! A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős a közzétett módszertani útmutatók figyelembe vételével, és egyben köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer keretén belül működő független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a költségvetési bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, továbbá az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás folyamatát. A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belső ellenőrzési tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált szervezet irányítását, működését és információs rendszerét fenyegető kockázatokat a pénzügyi és működési adatok megbízhatósága és zártsága, a működési folyamatok hatékonysága és eredményessége, a vagyonvédelem, a törvények, a szabályzatok, irányelvek, eljárások és szerződések betartása területén. A központi jogszabályok, a központi jogharmonizációs és koordinációs feladatkörében a minisztérium által kiadott Módszertani Útmutatók standardizált módon meghatározzák, illetve segítik a tervezést, a tárgyévre tervezett belső ellenőrzési tevékenységet. A tervezés, a tervkészítés eljárási és jóváhagyási rendjének főbb alapja: - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (Ötv.) - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.), módszertani dokumentumai: - Minisztériumi Módszertani Útmutató, Belső Ellenőrzési Kézikönyv, HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

2 - a feladatellátásra kötött társulási megállapodás. A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, a kockázatkezelési, kontroll és szervezetirányítási rendszerek módszeres értékelésével, javításával hozzájáruljon az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célkitűzések eléréséhez. Az ellenőrzési feladatok végrehajtásának elsődleges célja: az önkormányzat és az intézményei zavartalan, szabályszerű működésének támogatása, az eszközökkel és forrásokkal való hatékony gazdálkodás elősegítése, vagyonvédelem. A belső ellenőrzés tevékenységének megszervezése éves ellenőrzési terv alapján történik. Az éves ellenőrzési tevékenység megtervezéséhez a tárgyévet követő évre vonatkozóan éves ellenőrzési tervet kell készíteni. A belső ellenőrzési szervezetnek a kistérségi társulás költségvetési szerveinek rendszerére kiterjedő helyi önkormányzat, a felügyelt költségvetési szervek, polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek összevont éves tervjavaslatot kell összeállítani. A belső ellenőrzés feladattervét kockázatelemzés alapján hajtja végre. A belső ellenőrzési szervezet a tervezés előkészítési időszakában a társult önkormányzatok polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői felé javaslattételi felhívással fordult (Ikt. sz. 1/679-1/2012/I). A tervezés során figyelembe lett véve - a kockázatkezelés rendje alapján meghatározott, kockázatelemzéssel végrehajtott - az éves felülvizsgálat során feltárt azonosított kockázati tényezők, kockázatos folyamatok. A évi belső ellenőrzési terv elkészítésénél az ellenőrzés fókuszába került a költségvetési szervre vonatkozó jelentősebb változások, mint például az átszervezés, előző években történt intézményi összevonás, megszűnés, átalakulás, stb. Az éves ellenőrzési tervre vonatkozó végrehajtási részletszabályozás eredeti rendelkezése szerint a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján éves ellenőrzési tervjavaslatot, tervet készít, amelyet a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. A helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályi módosítás Ötv. 92. (6) bekezdés folytán az általános hatásköri szabályok szerint a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása. A társulás tagjai az Ötv. 92. (3) bekezdésében előírt belső pénzügyi ellenőrzés részét képező utólagos belső ellenőrzési kötelezettségüknek a (8) bek. c) pontja alapján társulás útján tesznek eleget. A társult önkormányzatok a közszolgáltatások körébe tartozó belső ellenőrzési feladat ellátásáról - a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény (továbbiakban: Tkt.) 2. (1) bekezdés q) pontja alapján - a többcélú kistérségi társulás keretében gondoskodnak (Makói Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás). A Tkt. 3. (1) bekezdés c) pontja alapján a feladatellátásra vonatkozó részletes rendelkezéseket külön megállapodásba foglalták (Belső Ellenőrzési Társulási Megállapodás). A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló, 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a feladatátadásra, a feladatellátás módjára - társulási formában, a többcélú társulás keretében történő feladatellátásra tekintettel - a terv jóváhagyása -az általános szabálytól eltérően - a társulási tanács hatáskörébe is átkerült. A társult feladatellátásra vonatkozóan az éves ellenőrzési tervet a társulás munkaszervezeti feladatát ellátó költségvetési szerv vezetője (munkaszervezet vezetője), a társulás, vagy annak irányító szerve elé terjeszti. A belső ellenőrzési szervezet az éves terv összeállításánál figyelembe vette: az önkormányzatokat érintő gazdálkodási tevékenységet, a polgármesteri hivatalok gazdálkodását, továbbá az önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél ellátandó tevékenységeket, a helyi önkormányzatok többségi irányításukkal működő gazdasági társaságokat, a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését, könyvvezetési kötelezettségét, a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a kedvezményezett szervezeteknél, a közbeszerzésről szóló törvény előírásait, a helyi Közbeszerzési Szabályzat a közbeszerzések és a közbeszerzési eljárásokat, a felső vezetés javaslatait a helyi önkormányzatok polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői, amelyek tükröződnek a kockázatelemzésekben, korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumait, HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

3 a külső ellenőrzést végzők ellenőrzési jelentéseit, tapasztalatait, külső ellenőrök észrevételeit, javaslatait, annak érdekében, hogy az ellenőrzés optimálisan lefedje a szervezet működését. A belső ellenőrzés fókuszában a pályázati támogatások szabályszerű felhasználásának ellenőrzése, az európai uniós forrás támogatásával megvalósuló fejlesztések vizsgálata, a pályázati rendszer kialakítása, működtetése áll. Az éves ellenőrzési tervben szerepeltetve van a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartásokkal kapcsolatos egyezőség, a központi költségvetési támogatások - bölcsődei normatíva - ellenőrzése. A belső ellenőrzés fontos feladata a potenciális hibák megelőzése érdekében, hogy a megjelenő új, illetve jelentős mértékben módosuló jogszabályok értelmezéséhez, egységes végrehajtásához segítséget nyújtson, együttműködve az ellenőrzött költségvetési, illetve egyéb szervezettel. A rendszerellenőrzés programjának végrehajtásához, magasabb vizsgálati tételnagysággal kell számolni, mint egy szabályszerűségi, vagy egy pénzügyi ellenőrzés végrehajtását illetően. A tervjavaslatban szerepeltetett tartalékidő egyrészt biztosítja a kevés ellenőri napokkal rendelkező településeknél végrehajtandó ellenőrzési feladat időszükségletét, vagy a tervezett ellenőrzéskor felmerülő, folyamatban rejlő kockázat vizsgálati idejének kiterjesztését, másrészt a soron kívüli ellenőrzés, illetve utóellenőrzés formájában történő nyomon követés időszükségletének érvényesülését szolgálja. Az ellenőrzési tervjavaslat a évi tényleges ellenőri létszám és a szakmai gyakorlat figyelembe vételével készült. A kockázatelemzés alapján elkészített tervjavaslatok felsorolását a szöveges tervezési beszámoló II. pontja részletesen tartalmazza. Az éves ellenőrzési terv részletes tartalmát tételesen meghatározza a Bkr., valamint a minisztérium által kiadott módszertani útmutatók. A kistérség éves belső ellenőrzési terve tartalmazza a tervezés szöveges beszámolóját az 1. sz. melléklet szerint. A 2 sz. mellékletben bemutatásra kerül a belső ellenőrzés hatókörébe tartozó, társulásban résztvevő helyi önkormányzatok által felügyelt költségvetési és egyéb szervek. A jogszabály által előírt tartalommal táblázatos rendszerben elkészített tervjavaslatot a 3. sz. melléklet foglalja magába. Az ellenőrzések részletes szempontrendszerét, feladatait az egyes ellenőrzési témákhoz kiadott ellenőrzési programok tartalmazzák. Az egyes ellenőrzések lefolytatásához külön ellenőrzési programot készít a belső ellenőrzési szervezet, amelyet a belső ellenőrzési vezető hagy jóvá. Az ellenőrzések eljárási és vizsgálati módszereit a terv és az ellenőrzési program egyaránt rögzíti. Az éves tervnek a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. A tervezett ellenőrzések elvégzéséhez szükséges ellenőri napok száma, illetve az ellenőri létszám az erőforrás- szükséglet felmérés alapján becsülhető meg. A rendelkezésre álló munkaidő alapot, valamint a tervezhető munkaidő alapot a munkaidő mérleg tartalmazza a 4. számú mellékletben. A tevékenység megbontása ellenőrzésekre vetítve, a saját kapacitás meghatározása az 5. sz. mellékletben történik. Az ellenőrzések típusonkénti bontását a 6. számú melléklet mutatja. A létszám és erőforrás helyzete a 7. számú melléklet szerint alakul. A jogi szabályozásban, valamint a Módszertani Útmutatóban foglaltak szerint a belső ellenőrzés hangsúlyának folyamatosan át kell helyeződnie a lényegi feladatára, a kockázatokat kezelni hivatott kontroll rendszer értékelésére. A belső ellenőrzésnek bizonyosságot kell nyújtania a szerv vezetőjének az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően. Tisztelt Képviselő-testület! A belső ellenőrzési szervezet által összeállított évi belső ellenőrzési tervre vonatkozó javaslatot beterjesztem megismerésre és jóváhagyásra a Képviselő-testület elé. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

4 HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szerveik, valamint a külső szervek kedvezményezett szervezetek, továbbá a helyi önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő társaságok gazdálkodásának tervezett ellenőrzésére összeállított évi ellenőrzési tervet ezen határozat 1-7. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. Felelős: Határidő: Jegyző az ellenőrzési tervben foglaltak szerint A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról értesítést nem kér. Erről értesítést kap: - Makó Város Polgármestere - Makó Város Jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály -Belső ellenőrzési vezető - Irattár Makó, szeptember 11 Dr. Bánfi Margit jegyző HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

5 Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Makó Város Önkormányzat évi Belső Ellenőrzési Terve

6 A Makói Kistérségi Többcélú Társulása keretén belül Makó Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési terve A belső ellenőrzés tervezésének bemutatása A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembe vételével és egyben köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Az Áht. 70. (2) bekezdése alapján a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer keretén belül működő bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a költségvetési bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, továbbá az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás folyamatát. A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belső ellenőrzési tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált szervezet irányítását, működését és információs rendszerét fenyegető kockázatokat, a pénzügyi és működési adatok megbízhatósága és zártsága, a működési folyamatok hatékonysága és eredményessége, a vagyonvédelem, a törvények, a szabályzatok, irányelvek, eljárások és szerződések betartása területén. A társult önkormányzatok a közszolgáltatások körébe tartozó belső ellenőrzési feladat ellátásáról - a Tkt. 2. (1) bekezdés q) pontja alapján - a többcélú kistérségi társulás keretében gondoskodnak. (Makói Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás). A belső ellenőrzési feladat ellátása a társult önkormányzatokat érintően folytonos és következetes. A folytonosságot a társulási szintjén elkészített éves belső ellenőrzési terv biztosítja. A belső ellenőrzési szervezetnek a kistérségi társulás költségvetési szerveinek rendszerére kiterjedő helyi önkormányzat, a felügyelt költségvetési szervek, polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek összevont éves tervjavaslatot kell összeállítani. 1

7 A belső ellenőrzés a évi munkatervét, kockázatelemzés alapján készítette el, figyelembe véve a 370/2011. (XII. 31) Kormányrendeletben foglaltakat, továbbá a Belső Ellenőri Kézikönyv előírásait, és a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normáit, amely szerint felmérésre kerültek (kockázatelemzés) a költségvetési szervek tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamatában rejlő kockázatok. A kockázatelemzés felmérésével, a felső vezetés javaslatával, az ellenőri fókusz kialakításával, a feltárt kockázati tényezők beazonosításával, minősítésével, valamint az ellenőrzési tapasztalatok figyelembe vételével lett meghatározva az ellenőrizendő folyamat, és az ellenőrzés célja, majd ezek alapján került sor az éves tervjavaslat elkészítésére. A vizsgálatok tervezésénél a kockázatos folyamatok meghatározásával, minősítésével, valamint a folyamatos ellenőrzés biztosításával lehetőség adódik a szabályszerűségi és a pénzügyi ellenőrzések számának csökkentése mellett a rendszer ellenőrzések számának a növelésére, így biztosítva van a komplex ellenőrzések lefolytatásának lehetősége is. A belső ellenőrzési szervezet az éves terv összeállításánál figyelembe vette: az önkormányzatokat érintő gazdálkodási tevékenységet, a polgármesteri hivatalok gazdálkodását, továbbá az önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél ellátandó tevékenységeket, a helyi önkormányzatok többségi irányításukkal működő gazdasági társaságokat, a helyi önkormányzat, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat működését, könyvvezetési kötelezettségét, a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a kedvezményezett szervezeteknél, a közbeszerzésről szóló törvényt, és a helyi Közbeszerzési Szabályzat előírásait, a közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a felső vezetés javaslatait a helyi önkormányzatok polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői, amelyek tükröződnek a kockázatelemzésekben, a korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumait, a külső ellenőrzést végzők ellenőrzési jelentéseit, tapasztalatait, külső ellenőrök észrevételeit, javaslatait, annak érdekében, hogy az ellenőrzés optimálisan lefedje a szervezet működését. A belső ellenőrzés fókuszában a pályázati támogatások szabályszerű felhasználásának ellenőrzése áll, az Európai uniós forrás támogatásával megvalósuló fejlesztések vizsgálata a pályázati rendszer kialakítása, működtetése. A belső ellenőrzés fontos feladata a potenciális hibák megelőzése érdekében, hogy a megjelenő új, illetve jelentős mértékben módosuló jogszabályok értelmezéséhez egységes végrehajtásához segítséget nyújtson, együttműködve az ellenőrzött költségvetési, illetve egyéb szervezettel. A rendszerellenőrzés programjának végrehajtásához több ellenőrzési napokkal kell számolni, mint egy szabályszerűségi, vagy egy pénzügyi ellenőrzés végrehajtását illetően. A tervjavaslatban szerepeltett tartalékidő, amely biztosítja egyrészt a kevés ellenőri napokkal rendelkező településeknél végrehajtandó ellenőrzés időszükségletét, vagy a tervezett ellenőrzéskor felmerülő, folyamatban rejlő kockázat vizsgálati idejének kiterjesztését, másrészt a soron kívüli ellenőrzés, illetve utóellenőrzés formájában történő nyomon követés időszükségletének érvényesülését szolgálja. 2

8 Az ellenőrzési tervjavaslat a évi tényleges ellenőri létszám és a szakmai gyakorlat figyelembe vételével készült. Az éves belső ellenőrzési terv egy fő belső ellenőrre, és egy fő belső ellenőrzési vezetőre vetítetten (ellenőri kapacitás) készült el. I. Munkaidő mérleg I/1 Az éves munkaterv időmérlege: 1. Naptári napok száma (elméleti kapacitás) Munkaidő alapot csökkentő tényezők 151 a) munkaszüneti napok 108 b) fizetett ünnepek 10 c) szabadság 33 Elméleti munkaidő alap /1.-2./ 229 a) betegség 6 b) munkaértekezletek (vezetői+operatív prog. megbesz) 20 c) szakmai képzés (önképzés, belső képzés, orsz. képzés) 10 d) egyéb munkaidőt csökkentő tényezők (jelentések, beszámolók elkészítése, adminisztratív feladatok ellátása, stb) 100 Munkaidő alapot csökkentő tényezők 287 /2+a+b+c+d/ 3. Rendelkezésre álló munkaidő alap Tartalékidő Tervezhető munkaidő alap 77 II. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja: Kockázatelemzés év Tervezett ellenőrzések bemutatása Az ellenőrizendő folyamat megnevezése, szervezeti egységek, az ellenőrzés célja, tárgya, időszaka, azonosított kockázati tényezők, az ellenőrzés típusa, az ellenőrzés ütemezése, az egyeztetett jelentés leadási határideje, erőforrás szükséglete szerint: 3

9 II/1. Ellenőrizendő folyamatok: Főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartásokkal kapcsolatos egyezőség Település: Makó Költségvetési és önkormányzati szerv: 1. Makó Város Önkormányzat Az ellenőrzés célja: a főkönyvi könyvelés naprakész vezetésének, a megfelelő analitikus nyilvántartás kialakításának, kapcsolatrendszerének, egyeztetések dokumentálásának az ellenőrzése. Tárgya: a főkönyvi könyvelés időbeni elkészítése és a hozzá kapcsolódó analitikus nyilvántartások naprakész vezetése, az analitikus nyilvántartások teljes körűsége és kapcsolatrendszerének a kialakítása, az egyeztetés elvégzésének dokumentálása. Azonosított kockázati tényezők: a megfelelő főkönyvi könyvelés előállítása, teljes körűsége, számvitelre vonatkozó jogszabályok, számlarendbe foglalt előírások betartása, az analitikus nyilvántartások szerkezeti kialakítása, a főkönyvi könyvelés teljes körű alátámasztása, egyeztetési, egyezőségi követelmények betartása, megfelelősége, a belső kontrollrendszer biztosítása. Sor Ellenőrzés szám típusa 1. Rendszer ellenőrzés Időszak Az ellenőrzés ütemezése év IV. n. év év Az egyeztetett jelentés leadási határideje évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban Erőforrás szükséglete 1 fő 20 szakértői nap II/2. Ellenőrizendő folyamatok: Központi költségvetési támogatások igénylésének, elszámolásának rendje Település: Makó Költségvetési és önkormányzati szerv: 1. Egyesített Népjóléti Intézmény - Bölcsőde Az ellenőrzés célja: a normatív állami támogatás központi költségvetési támogatás igénylése, elszámolása és dokumentálási rendjének ellenőrzése. Tárgya: a normatív állami támogatás igénylésének megalapozottsága, a normatív támogatás elszámolása, szabályos dokumentálása. Azonosított kockázati tényezők: a költségvetési intézmény alapdokumentumainak megfelelősége, a normatív költségvetési támogatások igénylésének megalapozottsága, a támogatásokkal való elszámolás és dokumentálás rendje, a belső kontrollrendszer biztosítása. 4

10 Sor Ellenőrzés szám típusa 1. Rendszer ellenőrzés Időszak Az ellenőrzés ütemezése év I. n. év év Az egyeztetett jelentés leadási határideje évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban Erőforrás szükséglete 1 fő 17 szakértői nap II/3. Ellenőrizendő folyamatok: Pályázati rendek kialakításának, működtetésének szabályszerűsége Település: Makó Költségvetési és önkormányzati szerv: 1. Makó Város Önkormányzat Az ellenőrzés célja: a pályázati rendszer kialakításának, szabályszerű működtetésének az ellenőrzése. Tárgya: a pályázati rend kialakítása, szabályszerű működtetése, a pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi elszámolások, nyilvántartások szabályszerű dokumentálása. Azonosított kockázati tényezők: a pályázati rend betartására vonatkozó jogszabályi előírások megfelelő alkalmazása, pályázatok teljes körűsége, pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi döntések meghozatala, megalapozottsága, pénzügyi elszámolás rendje, elszámolások szabályszerűsége, teljesítések megalapozottsága, számviteli nyilvántartás naprakész vezetése, a teljesítést alátámasztó adatok egyeztetése, közbeszerzés szabályszerű lebonyolítása, pályázati nyilvántartás naprakész vezetése, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumok, bizonylatok, nyilvántartások teljes körűsége és megfelelősége, belső kontrollrendszer biztosítása. Sor Ellenőrzés szám típusa 1. Rendszer ellenőrzés Időszak Az ellenőrzés ütemezése év IV. n. év év Az egyeztetett jelentés leadási határideje évben kiadott ellenőrzési programban megjelölt időpontban Erőforrás szükséglete 1 fő 40 szakértői nap 5

11 III. A tervezett vizsgálatok csoportosítása Az ellenőrzések megoszlása az ellenőrzések típusa szerint - Társulás: Tervezett ellenőrzések Ellenőrzések db Ellenőri nap 1. Szabályszerűségi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés Rendszer ellenőrzés Soron kívüli ellenőrzés - 30 Az ellenőrzések megoszlása az ellenőrzések típusa szerint - Makó: Tervezett ellenőrzések Ellenőrzések db Ellenőri nap 5. Szabályszerűségi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés Rendszer ellenőrzés Soron kívüli ellenőrzés - 16 IV. Képzési terv, az ellenőrzés tárgyi, személyi feltételeinek biztosítása KÉPZÉSI TERV Egyeztetett képzési terv, egyéni fejlődést támogató tevékenységek Esedékesség 1 fő belső ellenőrzési vezető - belső és országos képzések 2013.év 1 fő belső ellenőr belső és országos képzések év 6

12 A kistérségi társulás tagjainak képviselője kezdeményezheti a munkaszervezet vezetőjén keresztül, célvizsgálat elrendelésének kérését a kijelölt területre. A belső ellenőrzési vezető elrendelheti a folyamatban lévő ellenőrzés megszakítását a célvizsgálat lefolytatása miatt. Az ütemterv változtatása a belső ellenőrzés vezetőjének, vagy a munkaszervezet vezetőjének jóváhagyásával bármikor történhet. Az éves ellenőrzési tervezetet a belső ellenőrzés a települések által beküldött adatok feldolgozása után előkészíti előterjesztésre a Polgármesterek Tanácsa elé. Az elfogadott éves ellenőrzési terv és mellékletei megküldésre kerülnek a társult önkormányzatok részére, majd ezt követően a hivatal vezetője köteles az Ötv 92. -ban leírtak szerint eljárni. Az ellenőrzési szervezet tárgyi feltételei A szervezet elhelyezése a polgármesteri hivatal emeleti szintjén két külön iroda helyiségben van, ahol az elmélyültebb munkavégzés feltételei biztosítottak. A munkatársak számára biztosított a személyi számítógép használata. Az informatikai eszközellátottság révén a központi jogtár, az önkormányzati rendelettárak, a belső szabályzatok tára elérhetők a munkatársak számára. -en keresztül pedig az elektronikus kapcsolattartás biztosított a települési önkormányzatokkal. Szükséges ellenőri létszám Az önkormányzati feladatok összetettsége, terjedelme és az ellenőrzéssel történő folyamatos lefedettség miatt, esetleges létszámbővítés esetén szükséges mérlegelni további belső ellenőrök alkalmazását. Makó Város Önkormányzata Dr. Buzás Péter Polgármester Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala Dr. Bánfi Margit Jegyző 7

13 2. számú melléklet - Költségvetési és egyéb szervek listája Sor szám Önkormányzat neve Az ellenőrzés hatókörébe tartozó szervek Költségvetési és egyéb szervek címe Ktgvetési szerv PIR/Törzskönyvi azonosítója 1 Ambrózfalva Község Önkormányzata Ambrózfalva Község Önkormányzata 6916, Ambrózfalva Dózsa u Ambrózfalva Község Önkormányzata Ambrózfalva Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 6916, Ambrózfalva Dózsa u Apátfalva Község Önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzat 6931, Apátfalva Templom u Apátfalva Község Önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6931, Apátfalva Templom u Apátfalva Község Önkormányzat Dózsa György Általános Iskola 6931, Apátfalva Hunyadi u Apátfalva Község Önkormányzat Apátfalvi Bibic Óvoda 6931, Apátfalva Maros u Apátfalva Község Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház 6931, Apátfalva Maros u Apátfalva Község Önkormányzat 43-as Főközelekedési Út Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 6931, Apátfalva Templom u Apátfalva Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Cigány Közösségi Ház 6931 Apátfalva Rákóczi u Apátfalva Község Önkormányzata Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 6931, Apátfalva Templom u Apátfalva Község Önkormányzata Román Önkormányzat 6931, Apátfalva Templom u Csanádalberti Község Önkormányzata Csanádalberti Község Önkormányzata 6915, Csanádalberti, Fő u Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanádpalota Városi Önkormányzat 6913, Csanádpalota Kelemen L. tér Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6913, Csanádpalota Kelemen L. tér Csanádpalota Városi Önkormányzat Kelemen László Művelődési Ház 6913, Csanádpalota Szent István u Csanádpalota Városi Önkormányzat Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde - Többcélú Közös Igazgatású Kozoktatási Intézmény 6913, Csanádpalota Szent István u Csanádpalota Városi Önkormányzat Városi Könyvtár 6913, Csanádpalota Kálmány L. u Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 6913, Csanádpalota Kelemen L. tér Csanádpalota Városi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 6913, Csanádpalota Kálmány L. u Csanádpalota Városi Önkormányzat Román Nemzetiségi Önkormányzat 6913, Csanádpalota Kelemen L. tér Csanádpalota Városi Önkormányzat Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 6913, Csanádpalota Kelemen L. tér Csanádpalota Városi Önkormányzat Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás 6913, Csanádpalota Kelemen L. tér Földeák Község Önkormányzata Földeák Községi Önkormányzata 6922, Földeák Szent László tér Földeák Község Önkormányzata Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzőségi Hivatala 6922, Földeák Szent László tér Földeák Község Önkormányzata Gyermekmosoly Óvoda 6922, Földeák Zárda u Földeák Község Önkormányzata Návay Lajos Általános Iskola 6922, Földeák Zárda u Földeák Község Önkormányzata Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6922, Földeák Zárda u Földeák Község Önkormányzata Művelődési Ház és Könyvtár 6922, Földeák Szent László tér Királyhegyes Község Önkormányzata Királyhegyes Község Önkormányzat 6911, Királyhegyes Jókai u Királyhegyes Község Önkormányzata Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzőségi Hivatala 6911, Királyhegyes Jókai u Kövegy Község Önkormányzata Kövegy Községi Önkormányzat 6912, Kövegy Kossuth u

14 2. számú melléklet - Költségvetési és egyéb szervek listája 32 Magyarcsanád Község Önkormányzata Magyarcsanád Község Önkormányzata 6932, Magyarcsanád Templom tér 1 33 Magyarcsanád Község Önkormányzata Magyarcsanád Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 6932, Magyarcsanád Templom tér Magyarcsanád Község Önkormányzata Cigány Helyi Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád 6932, Magyarcsanád Templom tér Magyarcsanád Község Önkormányzata Román Helyi Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád 6932, Magyarcsanád Templom tér Magyarcsanád Község Önkormányzata Szerb Helyi Nemzetiségi Önkormányzat Magyarcsanád 6932, Magyarcsanád Templom tér Maroslele Községi Önkormányzat Maroslele Községi Önkormányzat 6921, Maroslele Szabadság tér 1 38 Maroslele Községi Önkormányzat Maroslele Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6921, Maroslele Szabadság tér Maroslele Községi Önkormányzat Maroslelei Önkormányzat Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6921, Maroslele Petőfi u Maroslele Községi Önkormányzat Maroslelei Általános Művelődési Központ 6921, Maroslele Árpád u Maroslele Községi Önkormányzat Maroslele Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 6921, Maroslele Szabadság tér Nagyér Község Önkormányzata Nagyér Község Önkormányzat 6917, Nagyér Szabadság u Nagylak Község Önkormányzata Nagylak Községi Önkormányzat 6933, Nagylak Petőfi. u Nagylak Község Önkormányzata Román Nemzetiségi Önkormányzat 6933, Nagylak Petőfi. u Óföldeák Község Önkormányzata Óföldeák Községi Önkormányzata 6923, Óföldeák Bajcsy Zs. u Pitvaros Községi Önkormányzat Pitvaros Községi Önkormányzat 6914, Pitvaros Kossuth u Pitvaros Községi Önkormányzat Csanádalberti-Nagyér-Pitvaros Községek Körjegyzőségi Hivatala 6914, Pitvaros Kossuth u Pitvaros Községi Önkormányzat - Társult Önkormányzatok Petőfi Sándor Általános Iskola és Napközi Otthon, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 6914, Pitvaros Kossuth Lajos u Pitvaros Község Önkormányzata - Társult Pitvaros Mikrotérsége Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Építési Pitvaros Kossuth u Önkormányzatok Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Társulás 50 Pitvaros Községi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 6914, Pitvaros Kossuth Lajos u Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 6775, Kiszombor Nagyszentmiklósi u Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6775, Kiszombor Nagyszentmiklósi u Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Dózsa György Általános Iskola 6775, Kiszombor Óbébai u Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775, Kiszombor Szegedi u Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 6775, Kiszombor József A. u Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Kiszombori Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 6775, Kiszombor Nagyszentmiklósi u

15 2. számú melléklet - Költségvetési és egyéb szervek listája 57 Makó Város Önkormányzata Makó Város Önkormányzata 6900, Makó Széchenyi tér Makó Város Önkormányzata Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala 6900, Makó Széchenyi tér Makó Város Önkormányzata Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900, Makó Kálvin tér Makó Város Önkormányzata Belvárosi Óvoda 6900, Makó Kálvin tér Makó Város Önkormányzata Újvárosi Óvoda 6900, Makó Erdélyi Püspök u Makó Város Önkormányzata Egyesített Népjóléti Intézmény 6900, Makó Béke u Makó Város Önkormányzata József Attila Városi Könyvtár 6900, Makó Deák F. u Makó Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6900, Makó Széchenyi tér Makó Város Önkormányzata Román Nemzetiségi Önkormányzat 6900, Makó Széchenyi tér Makó Város Önkormányzata Makó Kistérségi Többcélú Társulása 6900, Makó Széchenyi tér Makó Város Önkormányzata Önkormányzati Társulás Makó Város és Térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának 6900, Makó Széchenyi tér 22 megvalósítására 68 Makó Város Önkormányzata Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Tagönkormányzatai 6900 Makó Széchenyi tér Makó Város Önkormányzata Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. 6900, Makó Széchenyi tér 6 70 Makó Város Önkormányzata Makó Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft. 6900, Makó Posta u Makó Város Önkormányzata Makói Kommunális Nonprofit Kft. 6900, Makó Návay L. tér 7 72 Makó Város Önkormányzata Makó Térségi Víziközmű Kft. 6900, Makó Tinódi u. 8/a 73 Makó Város Önkormányzata Makói Fürdőfejlesztő Kft 6900, Makó Széchenyi tér Makó Város Önkormányzata Makói Gyógyfürdő Kft 6900, Makó Marczibányi tér 6 75 Makó Város Önkormányzata Makói Városfejlesztő Kft. 6900, Makó Széchenyi tér

16 2. számú melléklet - Költségvetési és egyéb szervek listája 4

17 3.számú melléklet - Belső Ellenőrzési Tervjavaslat Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja: Kockázatelemzés év Az ellenőrzés célja, ellenőrzött időszak Azonosított kockázati tényezők Az ellenőrzés típusa Ambrózfalva Csanádpalota Városi Negyedéves A mérlegjelentésre a negyedéves, féléves, mérlegjelentések, éves Rendszer ellenőrzés Helyszíni Önkormányzat mérlegjelentés, féléves, vonatkozó jogszabályban és költségvetési beszámoló készítésére vonatkozó belső Polgármesteri Hivatala éves költségvetési belső szabályzatban szabályozás kialakítása, az éves beszámoló zárási Ambrózfalvi Kirendeltsége beszámoló foglaltak betartásának, a feladataira vonatkozó előírások betartása, a mérleg, mérlegjelentés mérlegjelentés, beszámoló alátámasztottsága, főkönyvi megfelelő tartalommal és könyvelési, analitikus nyilvántartási adatok határidőre történő megbízhatósága, egyezősége, az egyeztetés tényének elkészítésének az dokumentálása, a mérlegjelentések, beszámoló ellenőrzése Ellenőrzött határidőre történő elkészítése, a jogszabályi időszak: év előírásoknak megfelelő tartalommal történő adatszolgáltatás, a belső kontrollrendszer biztosítása Az ellenőrzés ütemezése, a jelentés elkészítésének határideje dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év III. negyedév Szükséges létszám és munkanapok száma és 1 fő, 8 szakértői nap 2. Apátfalva Apátfalva Község Dologi előirányzat Önkormányzat megtervezése és felhasználása, ezen belül az önkormányzat által működtetett -óvodakonyha költségszintjének vizsgálata A dologi kiadások tervezésének megalapozottsága a teljesítést alátámasztó bizonylatok, dokumentumok teljes körűségének ellenőrzése Ellenőrzött időszak: év A dologi kiadások tervezése, előirányzatának aránya az összes kiadási előirányzaton belül, az előirányzat nagymértékű növekedése vagy csökkenése a bázis évhez képest, a dologi kiadásokkal való centralizált gazdálkodás, az előirányzat-emelések forrásai, az előirányzat felhasználásának szerkezeti eltérése, az előző évi pénzmaradvány felhasználásának alátámasztása kötelezettségvállalással, a belső kontrollrendszer biztosítása Rendszer ellenőrzés Helyszíni és 1 fő, 10 szakértői nap dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év I. negyedév 3. Csanádpalota Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Operatív gazdálkodással összefüggő jogkörök szabályozottsága, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottságának ellenőrzések A szabályzatban rögzítésre kerültek-e a gazdálkodással összefüggő jogkörök, a gyakorlatban annak megfelelően történik-e az alkalmazása Ellenőrzött időszak: év A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök belső rendjének kialakítása, jogszabálynak megfelelő szabályozása, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés funkcionálása, az Áht.ban rögzítettek szerint a ktgvetési gazdálkodás vertikális folyamatainak betartása, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,érvényesítés szabályozottsága, a belső kontrollrendszer biztosítása. Rendszer ellenőrzés Helyszíni és 1 fő, 6 szakértői nap dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év II. negyedév 1

18 3.számú melléklet - Belső Ellenőrzési Tervjavaslat 4. Földeák Földeák Községi Helyi adók Önkormányzat A helyi adókról szóló rendelet megalkotása, bevezetése, az adó mértékének megállapítása, a kedvezmény, a hátralékállomány, behajthatatlanság kezelésének, nyilvántartásának az ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2012/13. év A képviselő-testület és a törvényben megállapított felső adómérték összhangja, a helyi sajátosságok, az önkormányzati gazdálkodás követelményei, az önkormányzat az adóalanyok teherviselő-képességének figyelembe vétele, bevezetésének időpontja, időtartama, az adózás részletes szabályai, helyi adópolitika kialakítása, a helyi adórendeletek megalkotása, a helyi adóbevétel felhasználási célja, zárszámadás keretében történő tájékoztatás a helyi adókról, kedvezményekről, mentességekről és ezek alakulásáról, az önkormányzati adóigazgatásban-adók kezelése, beszedése, hátralékok behajtása- a hatékonyság, eredményesség szempontjainak érvényesülése, a belső kontrollok kiépítése és működése. Rendszer ellenőrzés Helyszíni és 1 fő, 7 szakértői nap dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év II. negyedév 5. Kövegy Kövegy Községi Önkormányzat Befektetett, eszközökkel gazdálkodás, könyvvezetés (beszerzés, elszámolás, nyilvántartás) tárgyi A befektetett, tárgyi való eszközök értékelésének, analitikus nyilvántartás vezetésének, a hozzá kapcsolódó bizonylatok, dokumentimok ellenőrzése Ellenőrzött időszak: év Aktuális és hatályos, az államháztartás szervezetének vezetője által jóváhagyott Számviteli Politika, a számviteli törvény megfelelő alkalmazása a tárgyi eszközök körére vonatkozóan, a számviteli törvény előírásának megfelelő csoportosítása a beruházásokat, felújításokat és karbantartásokat érintően, a számviteli törvény előírásai alapján kialakított belső szabályzatok megfelelősége, a számviteli törvény és belső szabályozás alapján kialakított dokumentáció vezetése, a tárgyi eszközök beszerzési folyamata és annak megfelelő dokumentálása, s tárgyi eszközök számviteli nyilvántartásának vezetése, üzembe helyezési dokumentáció, egyedi nyilvántartó lap, analitikus nyilvántartás, főkönyvi könyvelés, zárlati munkák meghatározásának időpontja, az értékcsökkenés szabályainak és elszámolásának meghatározása, a tárgyi eszközök selejtezésének folyamata és dokumentálása, a belső kontrollrendszer biztosítása Rendszer ellenőrzés Helyszíni és 1 fő, 4 szakértői nap dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év I.negyedév 2

19 3.számú melléklet - Belső Ellenőrzési Tervjavaslat 6. Magyarcsanád Magyarcsanád Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Negyedéves A mérlegjelentésre a negyedéves, féléves, mérlegjelentések, éves Rendszer ellenőrzés Helyszíni mérlegjelentés, féléves, vonatkozó jogszabályban és költségvetési beszámoló készítésére vonatkozó belső éves költségvetési belső szabályzatban szabályozás kialakítása, az éves beszámoló zárási beszámoló foglaltak betartásának, a feladataira vonatkozó előírások betartása, a mérleg, mérlegjelentés mérlegjelentés, beszámoló alátámasztottsága, főkönyvi megfelelő tartalommal és könyvelési, analitikus nyilvántartási adatok határidőre történő megbízhatósága, egyezősége, az egyeztetés tényének elkészítésének az dokumentálása, a mérlegjelentések, beszámoló ellenőrzése Ellenőrzött határidőre történő elkészítése, a jogszabályi időszak: év előírásoknak megfelelő tartalommal történő adatszolgáltatás, a belső kontrollrendszer biztosítása dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év III. negyedév és 1 fő, 5 szakértői nap 7. Maroslele Maroslele Község Operatív gazdálkodással Önkormányzat összefüggő jogkörök Polgármesteri Hivatala szabályozottsága, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottságának ellenőrzések A szabályzatban rögzítésre kerültek-e a gazdálkodással összefüggő jogkörök, a gyakorlatban annak megfelelően történik-e az alkalmazása Ellenőrzött időszak: év A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök belső rendjének kialakítása, jogszabálynak megfelelő szabályozása, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés funkcionálása, az Áht.ban rögzítettek szerint a ktgvetési gazdálkodás vertikális folyamatainak betartása, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,érvényesítés szabályozottsága, a belső kontrollrendszer biztosítása. Rendszer ellenőrzés Helyszíni és 1 fő, 6 szakértői nap dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év II. negyedév 8. Óföldeák Óföldeák Községi Helyi adók Önkormányzat A helyi adókról szóló rendelet megalkotása, bevezetése, az adó mértékének megállapítása, a kedvezmény, a hátralékállomány, behajthatatlanság kezelésének, nyilvántartásának az ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2012/13. év A képviselő-testület és a törvényben megállapított felső adómérték összhangja, a helyi sajátosságok, az önkormányzati gazdálkodás követelményei, az önkormányzat az adóalanyok teherviselő-képességének figyelembe vétele, bevezetésének időpontja, időtartama, az adózás részletes szabályai, helyi adópolitika kialakítása, a helyi adórendeletek megalkotása, a helyi adóbevétel felhasználási célja, zárszámadás keretében történő tájékoztatás a helyi adókról, kedvezményekről, mentességekről és ezek alakulásáról, az önkormányzati adóigazgatásban-adók kezelése, beszedése, hátralékok behajtása- a hatékonyság, eredményesség szempontjainak érvényesülése, a belső kontrollok kiépítése és működése. Rendszer ellenőrzés Helyszíni és 1 fő, 5 szakértői nap dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év II. negyedév 3

20 3.számú melléklet - Belső Ellenőrzési Tervjavaslat 9. Pitvaros Pitvaros Községi Bankszámla forgalom Önkormányzat lebonyolításának rendje A bankszámla kezelés A banki átutalások egyezősége, egyeztetése, az Rendszer ellenőrzés Helyszíni és 1 fő, 9 szakértői nap rendjének szabályozottsága, átutalások kezelése, pénzforgalmi rendje és védelmének dokumentáris bizonylati rend szabályozottsága, a bevételi bizonylatok ellenőrzés. betartásának ellenőrzése szabályszerűsége, nyilvántartásának vezetése, a A helyszíni ellenőrzés Ellenőrzött időszak: év kifizetések szabályszerűsége, nyilvántartásának vezetése, a banki átutalások kezelésére, védelmére, nyilvántartására és bizonylatolására vonatkozó előírások betartása, a bizonylatok feldolgozásának szabályozása, a belső kontrollrendszer biztosítása ütemezése: év III. negyedév 10. Kiszombor Kiszombor Nagyközség Bankszámla forgalom Önkormányzat lebonyolításának rendje A bankszámla kezelés A banki átutalások egyezősége, egyeztetése, az Rendszer ellenőrzés Helyszíni és 1 fő, 7 szakértői nap rendjének szabályozottsága, átutalások kezelése, pénzforgalmi rendje és védelmének dokumentáris bizonylati rend szabályozottsága, a bevételi bizonylatok ellenőrzés. betartásának ellenőrzése szabályszerűsége, nyilvántartásának vezetése, a A helyszíni ellenőrzés Ellenőrzött időszak: év kifizetések szabályszerűsége, nyilvántartásának vezetése, a banki átutalások kezelésére, védelmére, nyilvántartására és bizonylatolására vonatkozó előírások betartása, a bizonylatok feldolgozásának szabályozása, a belső kontrollrendszer biztosítása ütemezése: év IV. negyedév 11. Kiszombor Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közszolgálati A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő alapnyilvántartás megfelelő adatkezelésre és kialakításának, a személyi közszolgálati iratok kezelésének és a nyilvántartásra vonatkozó folyamatra vonatkozó szabályok betartásának szabályozás ellenőrzése ellenőrzése Ellenőrzött időszak: év A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatkezelés Szabályszerűségi kialakítása, a nyilvántartásra vonatkozó szabályozás, a ellenőrzés személyi iratok kezelése, a közszolgálati alapnyilvántartás felfektetése, a belső kontrollrendszer biztosítása. Helyszíni és 1 fő, 6 szakértői nap dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év I. negyedév 4

21 3.számú melléklet - Belső Ellenőrzési Tervjavaslat 12. Makó Makó Város Pályázati rendszer Pályázati rend kialakítása, A pályázati rend betartására vonatkozó jogszabályi Rendszer ellenőrzés Helyszíni Önkormányzati Képviselőtestület kialakítása, működtetése szabályszerű működtetése, előírások megfelelő alkalmazása, pályázatok teljes Polgármesteri szabályszerűségének a pályázatokhoz körűsége, pályázat megvalósításához szükséges Hivatala ellenőrzése kapcsolódó pénzügyi pénzügyi döntések meghozatala, megalapozottsága, elszámolások, nyilvántartások, dokumentumok felülvizsgálata Ellenőrzött időszak: a pályázattal érintett időszak pénzügyi elszámolás rendje, elszámolások szabályszerűsége, teljesítések megalapozottsága, számviteli nyilvántartás naprakész vezetése, a teljesítést alátámasztó adatok egyeztetése, közbeszerzés szabályszerű lebonyolítása, pályázati nyilvántartás naprakész vezetése, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumok, bizonylatok, nyilvántartások teljes körűsége és megfelelősége, belső kontrollrendszer biztosítása. dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év IV. negyedév és 1 fő, 40 szakértői nap Makó Makó Város Főkönyvi könyvelés és az A főkönyvi könyvelés A főkönyvi könyvelés teljes körűsége, számvitelre Rendszer ellenőrzés Helyszíni és 1 fő, 20 szakértői nap Önkormányzati Képviselőtestület analitikus naprakész vezetésének, a vonatkozó jogszabályok, számlarendbe foglalt előírások dokumentáris Polgármesteri nyilvántartásokkal megfelelő analitikus betartása, az analitikus nyilvántartások szerkezeti ellenőrzés. Hivatala kapcsolatos egyezőség nyilvántartás kialakítása, a főkönyvi könyvelés megfelelő A helyszíni ellenőrzés kialakításának, alátámasztása, egyeztetési, egyezőségi követelmények ütemezése: év IV. kapcsolatrendszerének, betartása, megfelelősége, a belső kontrollrendszer negyedév egyeztetések biztosítása dokumentálásának az ellenőrzése Ellenőrzött időszak: év Makó Egyesített Népjóléti Intézmény Központi költségvetési támogatások, hozzájárulások igénylése, felhasználása, elszámolása Normatív állami támogatás központi költségvetési támogatás igénylése, elszámolása és dokumentálási rendjének ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2012./13 év A költségvetési intézmény alapdokumentumainak megfelelősége, a normatív költségvetési támogatások igénylésének megalapozottsága, a támogatásokkal való elszámolás, és dokumentálás rendje, a belső kontrollrendszer biztosítása. Rendszer ellenőrzés Helyszíni és 1 fő, 17 szakértői nap dokumentáris ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés ütemezése: év I. negyedév 5

22 4. számú melléklet Makó Kistérség Többcélú Társulás Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Munkaidő Mérleg So r sz á m Munkaidő elemek Kalmár Endre Ellenőrz ési vezető Név Popovics Krisztián Belső ellenőr Összesen: 1. NAPTÁRI NAPOK száma: MUNKAIDŐ ALAPOT CSÖKKENTŐ TÉNYEZŐK: a) munkaszüneti napok, szabadnapok b) fizetett ünnep c) szabadság ( a + b + c ) ö s s z e s e n : ELMÉLETI munkaidő alap: 1. - (a+b+c) d) betegség e) munkaértekezletek: vezetői értekezlet heti operatív program megbeszélése f) szakmai képzés: önképzés belső képzés regionális, országos képzés g) egyéb munkaidőt csökkentő tényezők: vezetői feladatok jelentések lezárásával kapcs.feladatok ellát tanulmányi szabadság és konzultáció - alap- és szakvizsgára felkészülés - egyéb megbízások tanulmányút - betanulási idő - időjárás - egyéb, tanácsadói tevékenység RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ munkaidő alap : TARTALÉKIDŐ (előre nem tervezehető feladatokra): TERVEZHETŐ munkaidő alap: Makó, 2012.

23 5. számú melléklet - Tevékenységek bemutatása Tevékenységek Ellenőrzések Tanácsadás Képzés Egyéb tevékenység Saját kapacitás Külső kapacitás Kapacitás terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény sor szám Költségvetési és egyéb szervek mind I. Költségvetési és egyéb szervek Ambrózfalva Ambrózfalva Község Önkormányzata Ambrózfalva Ambrózfalva Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Ambrózfalva Egyéb ellenőrzések Ambrózfalva Soron kívüli ellenőrzések 0 Ambrózfalva Terven felüli ellenőrzések II. Költségvetési és egyéb szervek Apátfalva Apátfalva Község Önkormányzat Apátfalva Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5 Apátfalva Apátfalvi Bibic Óvoda 6 Apátfalva Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház 7 Apátfalva Dózsa György Általános Iskola 8 Apátfalva 43-as Főközelekedési Út Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 9 Apátfalva Cigány Közösségi Ház 10 Apátfalva Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 11 Apátfalva Román Önkormányzat Apátfalva Egyéb ellenőrzések Apátfalva Soron kívüli ellenőrzések Apátfalva Terven felüli ellenőrzések III. Költségvetési és egyéb szervek 12 Csanádalberti Csanádalberti Község Önkormányzata Csanádalberti Egyéb ellenőrzések Csanádalberti Soron kívüli ellenőrzések Csanádalberti Terven felüli ellenőrzések IV. Költségvetési és egyéb szervek Csanádpalota Csanádpalota Városi Önkormányzat 14 Csanádpalota 15 Csanádpalota Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde - Többcélú Közös Igazgatású Kozoktatási Intézmény Csanádpalota Városi Könyvtár 17 Csanádpalota Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás saját ellenőri nap külső ellenőri nap db saját embernap 18 Csanádpalota Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 19 Csanádpalota Kelemen László Művelődési Ház külső embernap saját embernap külső embernap saját embernap külső embernap saját embernap külső embernap embernap 20 Csanádpalota Román Nemzetiségi Önkormányzat 21 Csanádpalota Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 22 Csanádpalota Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás Csanádpalota Egyéb ellenőrzések Csanádpalota Soron kívüli ellenőrzések Csanádpalota Terven felüli ellenőrzések 1

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-362/2007 Üi.: Kalmár Endre Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2008. i belső

Részletesebben

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2012. évi

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2012. évi Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa Makói Kistérség Többcélú Társulása i Belsı Ellenırzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása i belsı i terve A belsı tervezésének bemutatása

Részletesebben

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2016. évi

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2016. évi Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Makói Kistérség Többcélú Társulása i Belső Ellenőrzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása i belső i terve A belső tervezésének bemutatása A

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-25389/2015. Témafelelős:

Részletesebben

Az ellenőrzés Azonosított kockázati tényezők ellenőrzött időszak

Az ellenőrzés Azonosított kockázati tényezők ellenőrzött időszak Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Csanádalberti Csanádalberti Község Leltározási

Részletesebben

Azonosított kockázati tényezők

Azonosított kockázati tényezők Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 9. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Magyarcsanád Magyarcsanádi Roma Bizonylati rend

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat 2015. évi belső ellenőrzési terv. Azonosított kockázati tényezők

Ellenőrzési tervjavaslat 2015. évi belső ellenőrzési terv. Azonosított kockázati tényezők Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ambrózfalva Ellenőrzött szerv Ambrózfalva Község

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI MUNKATERV

ELLENŐRZÉSI MUNKATERV Sárisáp Község Önkormányzata 2523 Sárisáp, Fő utca 123. ELLENŐRZÉSI MUNKATERV 2014. évre Jóváhagyta Sárisáp, 2013. december 3.. Tittmann Jánosné a jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő Készítette:

Részletesebben

Makói Kistérség Többcélú Társulása évi

Makói Kistérség Többcélú Társulása évi Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Iktatószám: Makói Kistérség Többcélú Társulása i Belső Ellenőrzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása i belső i terve A belső tervezésének bemutatása

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től)

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től) Készítette: Hegedűs Miklós belső ellenőrzési

Részletesebben

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Papp Katalin belső ellenőr előterjeszti:

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Készítette: Ózd Város Jegyzője Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja Ózd, 2015.

Részletesebben

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása által elkészített Csanádpalota Városi Önkormányzat

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 27 ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 27 ei ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: Előkészítő: Király Péterné ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 27 ei ülésére Tárgy: A 2014. i, Éves

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Ikt.sz: 1/1264-1/2016/I. Üi.: Kalmár Endre Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2017. évi belső ellenőrzési terv Melléklet: 7 db Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

I-Audit Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft. 7400 Kaposvár Aranyhárs u. 12.

I-Audit Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft. 7400 Kaposvár Aranyhárs u. 12. I-Audit Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft. 7400 Kaposvár Aranyhárs u. 12. Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-6908, 30-956-7064, e-mail: laszlo.szita@t-online.hu Segesd Község Önkormányzata 2015. évi belső

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2008. október 29-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es terétől * 3100 SALGÓTARJÁN, MÚZEUM TÉR 1.,(32/312-250, FAX: 32/422-386 Szám:42104/2009. POLGARMESTER @ SALGOTARJAN.HU JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/268-1/2011/IX Üi.: Varga Sz./Pallag Á. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása

Részletesebben

Összevont Ellenőrzési munkaterve

Összevont Ellenőrzési munkaterve Dorog Város Önkormányzat Dorog Város Önkormányzat Összevont Ellenőrzési munkaterve 2016. évre Dorog, 2015. november 18. Jóváhagyta:. Kecskésné Patos Szilvia jegyző Készítette: Böröczné Kőszegi Zsuzsanna

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/225-1/2011/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó, Juhász Gyula tér 39. szám alatti

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső

Részletesebben

2014. december 18-i rendes ülésére

2014. december 18-i rendes ülésére 45. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2015. évi belső i terve

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-4/ 2016. Sorszám: 6. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

JAVASLAT A 2009. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2009. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2009. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Ikt. sz.: 37-85/2015. 9. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám:44480/2010. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési tervére Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/877-1/2010/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET

Részletesebben

2016. évi belső ellenőrzési terv

2016. évi belső ellenőrzési terv Leányvár Iktatószám:... Készítette: Jóváhagyta: 2015. október 25. 2015.. Bacsa György Lászlóné belső ellenőr Baumstark Tiborné jegyző A belső ellenőrzés célja Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-127/2007. Üi.: Horváth Bernadett Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy:

Részletesebben

2016. évi belső ellenőrzési terv

2016. évi belső ellenőrzési terv Iktatószám:. Piliscsév Készítette: Jóváhagyta: 2015. október 25. 2015.. Bacsa György Lászlóné belső ellenőr Baumstark Tiborné jegyző A belső ellenőrzés célja Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Seszták Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor

Seszták Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 27-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1142-5/2016./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB V. NAPIREND Tárgy: A 2015. évi

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés. A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzéséről

Éves ellenőrzési jelentés. A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzéséről 1041 Budapest, István út 14. 231-3260 szucsne@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR www.tuv.com ID 9105075801 Management System

Részletesebben

Vép Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve

Vép Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve Vép Város Önkormányzatának 2015. i belső terve A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső éről szóló 70/2011. (XII. 1. számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 29. (1) bekezdésben foglaltaknak

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/595-1/2012/I. Tárgy: Vagyongazdálkodási terv elfogadása Üi.: dr. Sánta Edina/Varga Szilvia Melléklet: 1 db vagyongazdálkodási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/487-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulásban

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-424/2009. Tárgy: Alapító Okiratok módosítása Üi.: Juhászné Kérdő E./dr. Dobó A. Melléklet: 9 módosító okirat, ügyrendi megállapodás

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-171/ Tárgy: Makói Kistérség Többcélú Társulása 2014. i belső i tervének

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese 2016. évi belső ellenőrzési terv és szerződés jóváhagyása

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese 2016. évi belső ellenőrzési terv és szerződés jóváhagyása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

Előterjesztés. a megyei közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Előterjesztés. a megyei közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására 1 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI FŐJEGYZŐ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/999-1/2012/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2013. évi Üi.: Juhászné Kérdő Edina költségvetési koncepciója Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1015-1/2014./I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelettervezet Makó Város

Részletesebben

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ügyintéző szervezetének szervezeti és működési szabályzata (a 2003. június 20-i, a 2006. december 21-i és a 2009. szeptember 9-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. 2016. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása. 2. Felügyelő bizottsági tag megválasztása. 3. A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység. 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység. 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egység 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:

A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 27/2014.(IV.24.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának a 2013. éves belső ellenőri jelentés elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - Társulási Tanácshoz

E L Ő T E R J E S Z T É S - Társulási Tanácshoz DOMBRÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS ELNÖKÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:./2015. E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-559/2009 Üi.: dr. Forgó Mária Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Maros-menti Utánpótlás Futball Club

Részletesebben

Éves Ellenőrzési Jelentés. Polgár Város Önkormányzata. Polgár 2015.

Éves Ellenőrzési Jelentés. Polgár Város Önkormányzata. Polgár 2015. Éves Ellenőrzési Jelentés Polgár Város Önkormányzata Polgár 2015. 1 Vezetői összefoglaló Rövid általános összefoglaló értékelés Polgár Város Önkormányzata (továbbiakban: az Önkormányzat) 2015. évre elkészített

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS többcélú kistérségi társulás létrehozásáról A győri statisztikai kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 41. (1) bekezdésben

Részletesebben

Új napirendi pont 18. számú előterjesztés Egyszerű többség

Új napirendi pont 18. számú előterjesztés Egyszerű többség Új napirendi pont 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére Tárgy: 2013. évi belső ellenőrzési terv Előterjesztő:

Részletesebben

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása. 3. számú iratminta Éves ellenőrzési terv K

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása. 3. számú iratminta Éves ellenőrzési terv K IRATMINTÁK Sorszám Megnevezés Kötelező (K)/ Ajánlott (A) 1. számú iratminta Egyéni képzési terv K 2. számú iratminta Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása K 3. számú

Részletesebben

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT 1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT A) Alulírott dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

Részletesebben

Ikt. sz.: 14/2015/T sz. napirendi pont J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó

Ikt. sz.: 14/2015/T sz. napirendi pont J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó Ikt. sz.: 14/2015/T sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó TÁMOP-6.1.5/14. pályázathoz

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Siékhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.:06-26/347-655, e-mail: pilis,ulr1?lw.eov.hu Telephely 1.: 7275 Igal,

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének ellenőrzése a hivatalnál

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének ellenőrzése a hivatalnál Melléklet Az ellenőrzések fontosabb megállapításai Pénzügyi ellenőrzés A 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának szabályszerűségi ellenőrzése A 2014. évi céljellegű támogatások vizsgálata

Részletesebben

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március napjától 1 2 A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Felcsúti Közös

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 20/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/879-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság külső tagjának cseréje A közgyűlés 22 igen,

Részletesebben

A m b r ó z f a l v a

A m b r ó z f a l v a J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ambrózfalva- Csanádalberti- Nagyér- Pitvaros Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2013. május 27. napján megtartott együttes testületi üléséről. N A P I R E N D 1.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/70/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. február 14-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ózd, 2015. november 12. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Előkészítő: Aljegyző, Jogtanácsos Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-7/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. április 18-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 50/2011.(IV.18.) 51/2011.(IV.18.) 52/2011.(IV.18.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő - testület 2015. április 23 - i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő - testület 2015. április 23 - i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: Előkészítő: Király Péterné ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2015. április 23 - i ülésére Tárgy: Balatonfüred

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/405-1/2010/I Üi.: Ördögh Zsófia Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makói Regionális Hulladéklerakó bezárása,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott

91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott 1.sz.melléklet TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Cserkeszőlő Szelevény-Tiszainoka és Tiszasas Községek között A Petőfi

Részletesebben

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2015. évi. Belső Ellenőrzési Terve

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2015. évi. Belső Ellenőrzési Terve Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa Makói Kistérség Többcélú Társulása i Belső Ellenőrzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása i belső i terve A belső tervezésének bemutatása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/828-1/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2014. évi belső

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B.

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A MŰKÖDÉS ÉS

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Amely létrejött Martonvásári Polgármesteri Hivatal (székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13. adószám:15362931-1-07; KSH számjel:

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Készítette: Jegyző Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja Ózd, 2016. december

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I/910-1/2013/I. Tárgy: Galamb József díj alapítása Üi.: Sarnyai Tibor Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet Makó Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. A költségvetési szerv elnevezése: Hajdúsági Lakásotthonok 2. Az intézmény székehelye: 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. 3. Az intézmény: PIR azonosító száma: 372196000

Részletesebben

Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tisztelt Népjóléti Bizottság! Ll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ELŐTER JES ZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére

ELŐTER JES ZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTER JES ZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, József A. u. 70. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖŐ SZERVEZETI ÉS MŰKÖÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013.03.13 Jóváhagyta: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Igazgatósága

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2.-52/08 Üi.: Antal János Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tanösvények és ügyességi pályák építése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/521-1/2013/I. Üi.: Juhászné/dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ALFÖLDVÍZ Zrt. vel bérletiüzemeltetési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2015. május 27-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2015. május 27-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2015. május 27-én tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló az intézményi és belső ellenőrzés helyzetéről. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/151/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. április 25-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok ellátásának

Részletesebben